KNOV-standaard. Opsporing van foetale groeivertraging. Auteurs: Mieke Beentjes Alieke de Roon- Immerzeel Kristel Zeeman

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KNOV-standaard. Opsporing van foetale groeivertraging. Auteurs: Mieke Beentjes Alieke de Roon- Immerzeel Kristel Zeeman"

Transcriptie

1 KNOV-standaard koninklijke nederlandse organisatie van verloskundigen Auteurs: Mieke Beentjes Alieke de Roon- Immerzeel Kristel Zeeman Opsporing van foetale groeivertraging

2 Opsporing van foetale groeivertraging KNOV-standaard

3 Colofon Deze standaard en de bijbehorende praktijkkaart zijn uitgaven van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). Auteurs Mieke Beentjes, Alieke de Roon-Immerzeel en Kristel Zeeman Redactionele adviezen Taallijn Tekstservice Druk Ovimex Grafische Bedrijven Deventer ISBN Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen, maart Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNOV.

4 Voorwoord KNOV-standaarden zijn evidencebased richtlijnen. Ze geven aanbevelingen op basis van wetenschappelijke onderzoeksresultaten, klinische ervaring, voorkeuren van cliënten en beschikbaarheid van hulpmiddelen. De KNOV-standaarden zijn richtinggevend voor het professioneel handelen van verloskundigen. Ze hebben ten doel de kwaliteit van verloskundige zorg te verbeteren door de variatie in handelen te verminderen en de zorg transparanter te maken. Verloskundigen gaan uit van de specifieke, individuele situatie en wensen van hun cliënten. Die betrekken zij bij hun beslissingen. Op grond daarvan kan een verloskundige besluiten om af te wijken van de aanbevelingen uit de standaard. De Verloskundige Adviesraad Standaarden (VAS) beoordeelt vijf jaar na verschijning van een KNOVstandaard of die moet worden aangepast. De meest actuele versie van een standaard is steeds beschikbaar op de website van de KNOV: Deze standaard is opgesteld door Mieke Beentjes, Alieke de Roon-Immerzeel en Kristel Zeeman en is vastgesteld door het KNOV-bestuur op 22 maart 2013.

5

6 Inhoudsopgave DEEL 1 Inleiding en achtergrond 7 1 Inleiding Aanleiding Doel Voor wie? Afbakening Werkwijze Leeswijzer Belangrijkste veranderingen voor de praktijk 10 2 De achtergrond van foetale groeivertraging Terminologie en definities Epidemiologie Etiologie Pathofysiologie Determinanten Maternale determinanten Foetale determinanten Placentaire determinanten Biochemische markers Gevolgen van foetale groeivertraging 17 DEEL 2 Literatuuronderzoek: screening en diagnostiek in de eerste lijn 19 3 Inleiding bij het literatuuronderzoek Sensitiviteit en specificiteit Positief en negatief voorspellende waarde Invloed van prevalentie op testeigenschappen Referentiewaarden 21 4 Fundushoogte gerelateerd aan anatomische referentiepunten Testeigenschappen Conclusie Overige overwegingen 23 5 Fundus-symfysemeting Testeigenschappen Invloed van de manier van meten Invloed van het aantal zorgverleners Invloed van maternale karakteristieken Invloed van gebruikte curves Overige overwegingen 27

7 6 (Standaard) derdetrimesterechoscopie Prevalentie in de populatie Referentiewaarden Tijdstip van de echo Overige overwegingen 30 7 (Groei)curves Populatiecurves Geïndividualiseerde curves Onderzoek in ongeselecteerde populaties CGC s in een hoogrisicopopulatie Kenmerken Conclusies Overige overwegingen 34 DEEL 3 Opsporing en vervolgbeleid 35 8 Opsporing: GROW-NL Geïndividualiseerde curve aanmaken Seriële fundus-symfysemetingen Echoscopie in het derde trimester Geschat foetaal gewicht (EFW) Beleid na een diagnostische echo Verhoogd risico op foetale groeivertraging Voorwaarden voor goede uitvoering van GROW-NL Training en kwaliteit Aantal zorgverleners Datering van de zwangerschap Fundushoogte gerelateerd aan anatomische referentiepunten 43 9 Vervolgbeleid Doppler-onderzoek Monitoring van de foetale groei en conditie Inleiden van de baring Samenhang met andere KNOV-standaarden of -standpunten Standaard Hygiëne en infectiepreventie Standaard Prenatale verloskundige begeleiding Standaard Hypertensieve aandoeningen tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode Standpunt Preconceptiezorg 49 Referenties 51 Bijlage 1 Lijst van betrokkenen 57 Bijlage 2 Indeling van de literatuur naar de mate van bewijskracht 61 Bijlage 3 Handreiking gestandaardiseerde fundus-symfysemeting 63 Bijlage 4 Overzicht van de aanbevelingen 63

8 DEEL 1 Inleiding en achtergrond 7

9 8

10 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Foetale groeivertraging opsporen is een van de belangrijkste taken in de prenatale zorg. Jaarlijks wordt ongeveer 10% van de kinderen geboren met een geboortegewicht onder de p10. Deze kinderen hebben een verhoogde kans op perinatale morbiditeit en mortaliteit. Het huidige systeem van uitwendig onderzoek en aanvullende echografie voldoet niet goed. Het spoort maar weinig gevallen van foetale groeivertraging op, de opsporing is laag. Bovendien maakt het geen verschil tussen kinderen die in aanleg klein zijn en kinderen die te klein zijn door groeivertraging Doel Het doel van deze standaard is het verbeteren van de opsporing van foetale groeivertraging met een pakket van aanbevelingen. 1.3 Voor wie? Deze standaard is geschreven voor verloskundigen maar bevat ook voor andere verloskundige zorgverleners bruikbare informatie. Buiten deze standaard om verschijnt een apart deel met samenwerkingsafspraken. Daarin worden specifiek de tweedelijnszorg en samenwerking beschreven. 1.4 Afbakening De standaard richt zich op de risicoselectie bij zwangere vrouwen die worden begeleid door een verloskundige. De standaard richt zich specifiek op opsporing van foetale groeivertraging en bijbehorende verwijsindicaties. De diagnostiek en interventies in de tweede lijn vallen buiten het bereik van deze standaard. 1.5 Werkwijze In 2008 gaf de Verloskundige Adviesraad Standaarden (VAS) opdracht om een standaard te ontwikkelen voor het opsporen van foetale groeivertraging. De KNOV installeerde daarop in 2009 een werkgroep van verloskundigen uit de eerste en tweede lijn. Deze werkgroep fungeerde als klankbordgroep bij het ontwikkelen van de standaard en zorgde ervoor dat de aanbevelingen voldoende aansluiten bij de praktijkvoering van verloskundigen. De werkgroep kwam vijf keer bij elkaar tijdens het ontwikkeltraject. Voor deze standaard is een literatuuronderzoek uitgevoerd dat uit twee delen bestond. Het eerste deel was een oriënterend onderzoek naar achtergrondinformatie over foetale groeivertraging. Wat zijn de definities, de pathofysiologie, de epidemiologie en de determinanten van foetale groeivertraging? Welke determinanten zijn relevant voor de risicoselectie? En waarop kan de eerste lijn eventueel interveniëren? Het tweede deel was een gestructureerd onderzoek in Medline en in de Cochrane-database. De uitgangsvragen daarbij waren: 1. Wat zijn de testeigenschappen van de verschillende mogelijkheden voor het opsporen van foetale groeivertraging in de eerste lijn? Gezocht is op de volgende diagnostische mogelijkheden: fundushoogtebepaling aan de hand van anatomische referentiepunten, fundus-symfysemeting en routinematige derdetrimesterecho. 2. Wat is de meerwaarde van het uitzetten van de metingen op een (geïndividualiseerde) curve? De search leverde 503 artikelen op. Twee wetenschappelijk medewerkers beoordeelden deze artikelen onafhankelijk van elkaar aan de hand van inhoudelijke en methodologische criteria. 29 artikelen zijn op die manier geïncludeerd in evidencetabellen bij de uitgangsvragen. De andere artikelen zijn gebruikt als 9

11 achtergrondinformatie of geëxcludeerd vanwege gebrek aan relevantie of kwaliteit. De evidencetabellen laten zien waarvoor een artikel gebruikt is of wat de reden voor exclusie was. Zie voor deze tabellen de KNOVwebsite (www.knov.nl). Op basis van de conclusies van het literatuuronderzoek en discussies in de werkgroep zijn er aanbevelingen geformuleerd. Tijdens een invitational conference in oktober 2012 is over deze aanbevelingen gediscussieerd met vertegenwoordigers van verschillende disciplines. Het uiteindelijke concept van de standaard is in 2012 voorgelegd aan verloskundige- en externe referenten. Een complete lijst met referenten vindt u in bijlage 1. Het commentaar van de referenten is in overleg met de VAS verwerkt in de standaard. 1.6 Leeswijzer Deze standaard bestaat uit drie delen en een praktijkkaart. Na deze inleiding, aan het begin van deel 1, volgt achtergrondinformatie over foetale groeivertraging (hoofdstuk 2). Het tweede deel begint met een inleiding over testeigenschappen (hoofdstuk 3). Daarna volgen vier hoofdstukken over de uitgangsvragen van het literatuuronderzoek. Dit zijn achtereenvolgens de abdominale palpatie met anatomische referentiepunten (hoofdstuk 4), de fundus-symfysemeting (hoofdstuk 5), de (standaard) derdetrimesterecho (hoofdstuk 6) en het gebruik van groeicurves (hoofdstuk 7). Het derde deel van deze standaard geeft aanbevelingen voor de opsporing van groeivertraging met GROW-NL (hoofdstuk 8) en beschrijft het vervolgbeleid bij foetale groeivertraging (hoofdstuk 9). Tot slot volgt nog een overzicht van KNOV-richtlijnen die aansluiten op deze standaard (hoofdstuk 10). Achter in deze standaard vindt u vier bijlagen. Bijlage 1 bevat een lijst met betrokkenen bij deze KNOVstandaard. In bijlage 2 wordt de onderzochte literatuur ingedeeld naar de mate van bewijskracht. Bijlage 3 is een handreiking voor gestandaardiseerde fundus-symfysemeting. Bijlage 4 ten slotte geeft een overzicht van alle aanbevelingen uit deze standaard. De evidencetabellen bij de uitgangsvragen vindt u op de KNOV-website (www.knov.nl). 1.7 Belangrijkste veranderingen voor de praktijk Foetale groei beoordelen vanaf weken met gestandaardiseerde fundus-symfysemetingen. Foetale groei serieel volgen door fundus-symfysemetingen uit te zetten op een curve. Gebruikmaken van een geïndividualiseerde groeicurve die uitgaat van een geschat optimaal geboortegewicht voor elk specifiek kind. Anatomische referentiepunten niet meer gebruiken voor de beoordeling van de foetale groei. Echo op indicatie. Echografisch het geschat foetaal gewicht berekenen en op dezelfde curve uitzetten als de fundussymfysemetingen. Bij een afwijkende curve een diagnostische echo uitvoeren. Bij een geschat foetaal gewicht onder de p10 verwijzen naar de tweede lijn. In het derde trimester de foetale groei volgen met maximaal twee zorgverleners. 10

12 2 De achtergrond van foetale groeivertraging 2.1 Terminologie en definities Elk kind groeit in aanleg verschillend en heeft zijn eigen optimale geboortegewicht, het individuele groeipotentieel. Dit groeipotentieel is afhankelijk van de zwangerschapsduur, het geslacht van het kind en de maternale pariteit. 1-3 Daar houden de meeste referentiecurves dan ook rekening mee. 2 Maar ook andere factoren zoals etniciteit, lengte en gewicht van de moeder bepalen het groeipotentieel. Geïndividualiseerde curves corrigeren ook voor deze factoren (zie hoofdstuk 7). 1;3 Foetale groeivertraging (FGV) In deze standaard is sprake van foetale groeivertraging als een foetus of neonaat beperkt is (geweest) in het bereiken van zijn individuele groeipotentieel. De literatuur hanteert ook de term intra-uteriene groeirestrictie of -retardatie (IUGR). Uitgangspunt bij FGV is het optimale gewicht. Small for gestational age (SGA) Pasgeboren kinderen die met hun geboortegewicht onder een voor hun leeftijd bepaald percentiel vallen, worden in deze standaard aangeduid met small for gestational age. De grenzen die worden gebruikt om SGA aan te geven, zijn arbitrair. Meestal hanteert de literatuur het tiende percentiel (p10). Soms wordt ook het vijfde (p5) of derde (p3) percentiel gebruikt, of een afwijking van twee standaarddeviaties van het gemiddelde (-2SD, p2,3). Verschillen tussen FGV en SGA De literatuur gebruikt FGV en SGA vaak als synoniemen. 1 Maar niet elk SGA-kind is groeivertraagd en niet elk groeivertraagd kind is SGA (zie figuur 1). Figuur 1 Schematische weergave van het verschil tussen FGV en SGA In de SGA-groep bevinden zich kinderen die hun individuele groeipotentieel niet hebben bereikt, en die dus groeivertraagd zijn. Daarbij geldt: hoe lager het gebruikte percentiel (de referentiewaarde), hoe groter het aandeel groeivertraagde kinderen. 4 Omgekeerd hoeft een groeivertraagd kind niet SGA te zijn. Sommige kinderen bereiken hun individuele groeipotentieel niet terwijl ze een geboortegewicht boven de gehanteerde referentiewaarde (percentiel) hebben Epidemiologie Van alle in Nederland in de eerste lijn a term geboren kinderen had in ,0% (n=1631) een geboortegewicht onder de p5 en 6,9% (n=3820) onder de p10. Van álle kinderen die in Nederland in 2009 geboren zijn, had 4,4% een geboortegewicht onder de p5 en 8,8% onder de p10. Van de kinderen die overgedragen zijn vanwege verdenking op negatieve discongruentie had in % een geboortegewicht onder de p5 en 66% een geboortegewicht onder de p10. Hierbij is gecorrigeerd voor zwangerschapsduur, pariteit en geslacht volgens de PRN-referentiecurves Voor deze verwijsreden geldt overigens wel een 11

13 duidelijke onderrapportage. * Bij een eerder kind met groeivertraging is de kans op weer een (ernstig) groeivertraagd kind 50% hoger (OR 1,5, 95%BI 1,2-1,6). 1;5;6 Groeivertraagde kinderen hebben een vijf- tot tienmaal hogere kans op foetale sterfte. 1;7 Ook is ruim de helft van de foetale sterfte bij kinderen zonder congenitale afwijkingen gerelateerd aan foetale groeivertraging. 1;8 2.3 Etiologie De foetale groei is afhankelijk van maternale, foetale en placentaire factoren. Deze determinanten zijn voor een deel fysiologisch; ze bepalen het individuele groeipotentieel. Naast het eigen groeipotentieel is vooral de aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen van belang. 1;6;9 Pathologische factoren die de groei beïnvloeden, grijpen vooral hierop aan. Paragrafen 2.5.1, en behandelen de verschillende fysiologische en pathologische determinanten. De foetale groei doorloopt drie fasen. 10 De eerste fase loopt vanaf de bevruchting tot een zwangerschapsduur van 16 weken en bestaat uit een toename van het aantal cellen van alle organen (cellulaire hyperplasie). Daarna gaat de hyperplasie verder maar nemen de bestaande cellen ook in grootte toe (cellulaire hypertrofie). Na 32 weken vormt de cellulaire hypertrofie het belangrijkste onderdeel van de groei. De foetus slaat daarbij ook vet op. 11;12 Van de foetale gewichtstoename vindt 95% plaats in de laatste 20 weken. 13 De foetus blijft groeien tot aan het einde van de zwangerschap. A terme groeit een kind ongeveer 20 gram per dag. 14 Eerder werd aangenomen dat de groei a term vertraagt. Dat komt waarschijnlijk door een vertekening die ontstaat als een zwangerschap wordt gedateerd op basis van de menstruele cyclus in plaats van een vroege echo. 15; Pathofysiologie Foetale groeivertraging heeft een vroege verschijningsvorm (eerste en tweede trimester) en een late (derde trimester). De verschijningsvorm hangt samen met de onderliggende pathologie. Symmetrische groeivertraging Bij de vroege vorm treedt vaak symmetrische groeivertraging op. Dit is een proportionele groeiafname van zowel het hoofd als de rest van het lichaam. Als de groei van de foetus in het eerste trimester verstoord is, leidt dit tot een relatieve afname van zowel het aantal cellen als de celgrootte. Dit is bijvoorbeeld het geval bij intoxicaties, maternale infecties en abnormale celontwikkeling bij chromosomale afwijkingen. 6;11 Asymmetrische groeivertraging Bij de late verschijningsvorm is vaak sprake van asymmetrische groeivertraging. Daarbij krijgt de groei van de hersenen prioriteit, ten koste van andere organen (het brainsparing-effect ). De foetale buikomtrek blijft achter ten opzichte van de hoofdomtrek. Deze vorm van groeivertraging treedt vooral op als gevolg van een verminderde placentafunctie. 1;12 Opsporing en behandeling Bij het merendeel van de groeivertraagde kinderen is sprake van asymmetrische groeivertraging in het derde trimester. 17 Maar de indeling naar symmetrische en asymmetrische groeivertraging is vooral theoretisch, en incidentiecijfers van de verschillende vormen zijn er niet. Bovendien is de prognostische waarde van het verschil gering. 14 De vroege verschijningsvorm is in het algemeen relatief gemakkelijk op te sporen, bijvoorbeeld bij het Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO). Maar deze vorm is moeilijker te behandelen, vanwege de termijn en de onderliggende pathologie. De late vorm is juist moeilijk op te sporen 1;18 maar daarop is weer gemakkelijker te interveniëren. * Bron: Perinatale Registratie Nederland, data-analyse november (Cijfers over een latere periode waren niet te analyseren, vanwege een vernieuwde dataset.) 12

14 Betere opsporing leidt tot betere kansen voor groeivertraagde kinderen. 1;19 Maar daadwerkelijke behandeling van foetale groeivertraging is niet mogelijk. De behandeling bestaat vooral uit monitoring van de groei en het bewaken van de foetale conditie. De uitdaging is niet te vroeg of te laat in te grijpen door het inleiden van de baring of uitvoeren van een sectio 1 (zie daarover hoofdstuk 9). 2.5 Determinanten Er zijn talloze determinanten van foetale groei bekend 6, zowel fysiologische als pathologische. Voor de zorgverlener zijn vooral determinanten van belang die een sterke associatie met groeivertraging hebben en waarop (preventief) beleid mogelijk is. De volgende paragrafen gaan over zulke factoren, hier verdeeld in maternale factoren (paragraaf 2.5.1), foetale factoren (paragraaf 2.5.2) en placentaire factoren (paragraaf 2.5.3). Al deze factoren zijn sterk gerelateerd aan foetale groei en kunnen het beleid van de verloskundige beïnvloeden Maternale determinanten Lengte Maternale lengte is een van de belangrijkste determinanten van foetale groei. Hoe langer de moeder, hoe hoger het geboortegewicht. 6;20-25 Vrouwen die kleiner zijn dan 1,55 meter hebben een grotere kans om een kind te krijgen met een geboortegewicht van onder de p10 dan vrouwen van 1,70 meter of langer. 26 De correlatie tussen maternale lengte en foetaal gewicht is intra-uterien zichtbaar vanaf 32 weken. 27 De lengte van de vader is een relatief kleine determinant van foetale groei. Gegevens van de vader zijn niet altijd aanwezig of zijn niet altijd betrouwbaar. Daarom wordt deze factor vaak buiten beschouwing gelaten bij bepaling van het optimale gewicht (zie hoofdstuk 7) Normaal gewicht (BMI tussen 20 en 25 kg/m 2 ) Een normaal gewicht beïnvloedt de groei positief. Een hoger maternaal gewicht correspondeert met een hoger geboortegewicht. 6;22;23;23;32 Een vrouw van 75 kg krijgt dus een zwaarder kind dan een vrouw van 65 kg, mits zij beiden een normale BMI (Body Mass Index) hebben. Een significante relatie tussen maternaal gewicht (gemeten tijdens het eerste bezoek) en foetaal gewicht is al zichtbaar vanaf 28 weken. 27 Let op: dit geldt bij een BMI tussen 20 en 25 kg/m 2. Een BMI onder de 20 kg/m 2 (ondergewicht) of boven 25 kg/m 2 (overgewicht) is een aparte, niet-fysiologische determinant. Zie hiervoor verderop, bij Ondergewicht of overgewicht. Pariteit Toenemende pariteit is significant gerelateerd aan een toenemend geboortegewicht 20;22, ook na correctie voor andere (constitutionele, fysiologische) factoren. Dit verschil is het grootst tussen het eerste en het tweede kind. 33 Over het biologische mechanisme op grond waarvan pariteit het geboortegewicht verandert, is weinig literatuur bekend. 33 De correlatie tussen perinatale mortaliteit en SGA is hoger bij correctie voor pariteit. 7 Er lijkt een sterkere correlatie tussen SGA en nullipariteit te bestaan. 13 Pariteit heeft intra-uterien invloed op de gewichtstoename. Het effect wordt pas later in de zwangerschap zichtbaar (vanaf ongeveer 36 weken). 23;23;23;27;32-34 Etniciteit Etniciteit is een fysiologische groeideterminant. Etnische verschillen kunnen resulteren in lagere geboortegewichten. 2;6;20;23;23;32;32 Ook na correctie voor andere verschillen (zoals constitutionele verschillen en verschillen in sociaal-economische status) blijken niet-westerse kinderen genetisch lichter. Zo zijn Surinaamse 13

15 en Ghanese kinderen lichter dan autochtone Nederlandse kinderen. 2;20;32 Verschillen in postuur verklaren een groot deel van de etnische verschillen. 27 Gebruik van geboortegewichtcurves die gebaseerd zijn op een voornamelijk autochtone populatie levert het beeld op dat een onevenredig groot aantal vrouwen van niet-westerse afkomst een kind krijgt met een gewicht onder de p10. Dit gewicht lijkt eerder fysiologisch dan pathologisch te zijn bepaald, aangezien de niet-westerse kinderen betere perinatale uitkomsten hebben dan kinderen met eenzelfde gewicht uit de autochtone populatie. 23;35;36 Roken Roken is de duidelijkste en sterkste pathologische determinant van foetale groei. 20;23;32 Het effect op de groei is dosisafhankelijk: Hoe meer de moeder rookt, hoe minder het kind weegt. Dit verschil kan oplopen tot 250 gram op het uiteindelijke geboortegewicht. 6;6;20;27;31;32;37-40 Bij meeroken is dit effect weliswaar (veel) kleiner maar het is nog steeds significant aanwezig (ongeveer 25 gram vermindering van het geboortegewicht). 6 Roken is tegelijkertijd ook de meest beïnvloedbare determinant van foetale groei. 6 Een Cochrane-review laat zien dat programma s om roken te ontmoedigen in het begin van de zwangerschap een relatief klein maar significant effect hebben op roken tijdens de zwangerschap (RR 0,94, 95%BI 0,93-0,95) en op het voorkomen van een laag geboortegewicht (RR 0,81, 95%BI 0,70-0,94). 41 In Nederland kunnen verloskundigen de V-MIS * gebruiken. Een Nederlandse studie (geen onderdeel van de genoemde Cochrane-review) evalueert het effect van de V- MIS en concludeert dat deze strategie significant bijdraagt aan stoppen met roken. 42 De V-MIS is verder uitgewerkt in de KNOV-handreiking Beleid voor Begeleiding Stoppen met Roken in Verloskundigenpraktijken (beschikbaar voor KNOV-leden). Andere intoxicaties Naast roken beïnvloedt ook alcohol- en drugsgebruik de foetale groei. 6 Het foetaal alcoholsyndroom (FAS) kenmerkt zich onder meer door foetale groeivertraging. 11;12;43 Ook harddrugs als heroïne, methadon en cocaïne veroorzaken foetale groeivertraging. 6;11;12;43 De relatie tussen marihuana en foetale groeivertraging is minder duidelijk maar laat wel een trend zien naar vermindering van het geboortegewicht. 6 Stress en werkbelasting Kinderen van moeders die veel psychosociale stress ervaren, zijn bij de geboorte gemiddeld 150 tot 190 gram lichter. 44;45 Hoe angstiger of gestrester de moeder, hoe lager het geboortegewicht. 46 Ook een hoge werkbelasting kan foetale groeivertraging veroorzaken. Bekende variabelen zijn nachtdiensten, onregelmatige dienst of ploegendienst, minimaal vier uur per dag staan, zwaar tillen, lawaai en matige tot hoge werkbelasting in combinatie met slechte sociale steun. Hoe meer van deze factoren aanwezig zijn, hoe groter het risico op SGA. 6 Het is belangrijk om als verloskundige zorgverlener in kaart te brengen of er sprake is van maternale stress (of een hoge werkbelasting). De NVAB-richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode en werk 47 raadt aan om * V-MIS staat voor Minimale InterventieStrategie stoppen met roken voor de Verloskundigenpraktijk. Meer informatie over de V-MIS vindt u via 14

16 stress en een hoge werkbelasting te vermijden, zeker als er al eerder foetale groeivertraging optrad. Zo mogelijk zoekt de bedrijfsarts naar een oplossing met de zwangere, werkgever en zorgverlener. Ondergewicht of overgewicht Zowel een te lage BMI (<20 kg/m 2 ) als een te hoge BMI ( 25 kg/m 2 ) heeft een negatief effect op het geboortegewicht. 17 Een normaal gewicht (BMI 20 tot 25 kg/m 2 ) heeft een positief effect op het geboortegewicht. Het risico op SGA is ongeveer tweemaal hoger bij vrouwen die aan het begin van de zwangerschap minder dan 45 kg wegen (OR 2,4, 95% BI 1,8-3,2) en bij vrouwen met een gewicht van kg (OR 1,6, 95% BI 1,3-1,8). Dit in vergelijking met vrouwen van kg. 26;48 Vrouwen die minder dan 54 kg wegen, krijgen vaker kinderen met een laag geboortegewicht (<2500 gram). Hoe meer vrouwen aankomen in de zwangerschap, hoe kleiner de kans daarop. 48 Een hoge BMI en obesitas werden eerder gezien als beschermende factor voor het krijgen van een SGA-kind (lees: groeivertraagd kind). 6;49;50 Gebruik van geïndividualiseerde curves (zie hoofdstuk 7) in plaats van populatiecurves laat bij een hoge BMI echter een 50% hoger risico op SGA zien (OR 1,5, 95%BI 1,3-1,7). 1;22;51 Om groeivertraging te voorkomen hebben vrouwen met onder- of overgewicht mogelijk baat bij goede eeten beweegadviezen, bij voorkeur in samenwerking met een diëtist. Diabetes Vrouwen met (zwangerschaps)diabetes hebben een verhoogde kans op een te groot (LGA, large for gestational age ) of een te klein kind (SGA), beiden met een verhoogde kans op perinatale problematiek. 1;6;52;53 Gebruik van geïndividualiseerde curves (zie hoofdstuk 7) laat een sterker verband zien tussen diabetes en SGA dan gebruik van populatiecurves. 1;53;54 Hypertensieve aandoeningen Zwangerschapshypertensie (pregnancy-induced hypertension, PIH) en pre-eclampsie gaan gepaard met stoornissen in de aanleg en doorbloeding van de placenta. Dit heeft gevolgen voor de placentafunctie, wat kan leiden tot foetale groeivertraging. 6;55 Overigens lijken hypertensieve aandoeningen en foetale groeivertraging, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, onafhankelijke aandoeningen te zijn. 5 Chronische hypertensie, zowel essentiële hypertensie als hypertensie door renale problemen, heeft een negatief effect op de foetale groei. Dit komt mogelijk door een verminderde placentaperfusie of door de verhoogde kans op pre-eclampsie. 6 Lichaamsbeweging Over lichaamsbeweging in relatie tot groeivertraging is weinig bekend. 6 Deze zou de doorbloeding van de uterus kunnen beïnvloeden. Gematigde lichaamsbeweging vroeg in de zwangerschap bevordert zeer waarschijnlijk de foetale groei. Vooralsnog lijkt normaal sporten geen invloed te hebben op het geboortegewicht van het kind. 56 Beweging als vrijetijdsbesteding in de zwangerschap voorkomt mogelijk SGA maar het effect op foetale groeivertraging is onduidelijk Foetale determinanten Zwangerschapsduur Een langere zwangerschapsduur correspondeert uiteraard met een toenemend geboortegewicht. 6;20;23;32 15

17 Geslacht van het kind Het geslacht van het kind heeft invloed op het geboortegewicht. Meisjes zijn gemiddeld lichter dan jongens. 2;6;20;23;32 Verschillen in foetaal gewicht tussen jongens en meisjes zijn zichtbaar vanaf 26 weken. 27 Het effect van het geslacht op het geboortegewicht varieert in de literatuur tussen 232 en 310 gram bij 280 dagen. 17 Congenitale afwijkingen Bij 22-38% van de kinderen met chromosomale afwijkingen is sprake van foetale groeivertraging. 6 Ook andere congenitale afwijkingen kunnen foetale groeivertraging veroorzaken, zoals anencefalie, Pottersequentie en het Prader-Willi-syndroom. 6 Infecties Diverse congenitale infecties hebben invloed op het geboortegewicht. De lijst is lang. 6;12 Bij vastgestelde foetale groeivertraging blijkt (achteraf) in ongeveer 10% sprake van een virale, bacteriële of protozoïsche infectie. 11;58 Vaak wordt bij verdenking op groeivertraging labonderzoek verricht onder de noemer TORCH of TORCHES. Dat staat voor Toxoplasmose, Other (waaronder varicella, malaria en listeria), Rubella, Cytomegalie, Herpes simplex, Epstein-Barr (ziekte van Pfeiffer) en Syfilis (lues) Placentaire determinanten Veel van de hierboven besproken determinanten hebben direct invloed op de placenta. Naast het eigen groeipotentieel is vooral de aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen van belang (zie paragraaf 2.3) 1;6;9, waarin de placenta een cruciale rol speelt. Ook afwijkingen in de placenta zelf kunnen daarom groeivertraging veroorzaken. 6 Morfologie van de placenta De grootte van de placenta bepaalt de hoeveelheid voedingsstoffen en de zuurstofoverdracht naar het kind. Een relatief kleine placenta geeft een verminderde bloedstroom naar de foetus. 6 Hetzelfde geldt bij placentaafwijkingen, bijvoorbeeld bij een placenta circumvallata 11 en chromosomale afwijkingen als partiële mola 12 en mozaïcisme 6. Morfologie van de navelstreng Ook morfologische afwijkingen van de navelstreng zijn geassocieerd met groeivertraging. Zo zorgt de aanwezigheid van slechts één navelstrengarterie 12;43 of een velamenteuze of marginale insertie van de navelstreng voor een grotere kans op groeivertraging. 6;11;43; Biochemische markers De verloskunde maakt al langer gebruik van biochemische markers via serumonderzoek. Over het algemeen zijn dit screeningsmarkers van chromosomale en congenitale afwijkingen. Voor dit doel komen vooral pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A) en de vrije ß-subunit van humaanchoriongonadotropine (fß-hcg) in aanmerking. Behalve een relatie met congenitale afwijkingen is er ook een relatie tussen biochemische markers en foetale groeivertraging. In het eerste trimester is een onverklaard laag PAPP-A of fß-hcg geassocieerd met een verhoogd risico op foetale groeivertraging. In het tweede trimester geldt dit voor een onverklaarde stijging van serum alfafoetoproteïne (αfp), fß-hcg of inhibine-a. In het algemeen is dit gerelateerd aan vroege verschijningsvormen van foetale groeivertraging. De sensitiviteit, specificiteit en positief voorspellende 16

18 waarde van deze markers zijn echter zo laag dat ze nog niet bruikbaar zijn in de praktijk. 1 Biochemische markers worden daarom op dit moment nog afgeraden als screeningsinstrument voor foetale groeivertraging *. 2.7 Gevolgen van foetale groeivertraging Een kind met groeivertraging heeft een verhoogd risico op een aantal specifieke problemen. 1;4;9 Hoe langer er sprake is van groeivertraging, hoe groter de kans daarop. 1 Perinatale mortaliteit Foetale groeivertraging is een belangrijke oorzaak van perinatale sterfte. Er zijn diverse methoden om sterfte te classificeren: op basis van het moment van sterven ( wanneer, zoals bij de Wigglesworth-classificatie), de klinische conditie gerelateerd aan de sterfte ( wat, zoals bij de ReCoDeclassificatie) of de onderliggende oorzaak van de sterfte ( waarom, zoals bij de Tulip-classificatie). 1;8;60 De laatste twee classificatiesystemen zijn relatief nieuw (respectievelijk uit 2005 en 2006) en worden nog weinig gebruikt. De veelgebruikte Wigglesworth-classificatie dateert van Iedere methode heeft onvermijdelijk ook een groep met onverklaarde sterfte. Die groep varieert in grootte. 1;8;60 Een studie naar alle foetale sterfgevallen in de West Midlands (Verenigd Koninkrijk) herclassificeert de gebruikelijke Wigglesworth-classificatie naar de ReCoDe-classificatie. 1;8 De groep onverklaarde sterfte is bij ReCoDe slechts 15,2% tegen 66,2% bij Wigglesworth. 1;8 Uit de herclassificatie blijkt dat foetale groeivertraging de meest voorkomende aandoening is onder de doodgeboren kinderen, namelijk 43,0%. ReCoDe wijst bovendien 57,7% van de door Wigglesworth onverklaarde sterfte aan als groeivertraagd. De Tulip-classificatie ( waarom ) relateert 64,9% van de foetale sterfte aan placentaire problematiek 61, een belangrijke oorzaak van groeivertraging (zie paragraaf 2.3, 2.4 en 2.5.3). Perinatale morbiditeit Kinderen met een geboortegewicht onder de p2,3 hebben een verdubbelde kans op asfyxie (lage Apgarscores en navelstreng-ph). Matige groei laat in de zwangerschap is geassocieerd met een grotere kans op zowel een kunstverlossing vanwege foetale nood als NICU-opname. 1;4;9 Eerste levensjaren De meeste groeivertraagde kinderen (80%) vertonen inhaalgroei na de geboorte. Ondanks de inhaalgroei blijft ongeveer een derde van de kinderen op of onder de derde percentiellijn van de groeicurve. 4;62 Als er langer sprake was van groeivertraging, vertonen kinderen minder inhaalgroei (vooral bij symmetrische groeivertraging). Zowel in lengte en gewicht als in hoofdomvang blijft een grotere achterstand bestaan. 62 Bij foetale groeivertraging kan bovendien blijvende, irreversibele neurologische schade ontstaan. Zo vindt een studie die SGA-kinderen (<p10) vervolgt dat een derde van deze kinderen op eenjarige leeftijd in meer of mindere mate beperkt is in functioneren. 4 Het risico op verstandelijke beperkingen is groter als de groeivertraging vroeger in de zwangerschap is begonnen. Dit verhoogde risico kan overigens ook het gevolg zijn van chromosomale afwijkingen en intra-uteriene infecties. 62 Latere leeftijd De literatuur laat zien dat groeivertraagde kinderen op latere leeftijd een verhoogde kans hebben op het ontwikkelen van aandoeningen als hart- en vaatziekten en diabetes mellitus. 4;9 * Persoonlijke communicatie RIVM, mei

19 18

20 DEEL 2 Literatuuronderzoek: screening en diagnostiek in de eerste lijn 19

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Colofon Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen ISBN 978-90-8523-184-4 2008 Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte december 2009 _een goed begin De Stuurgroep zwangerschap en geboorte geeft

Nadere informatie

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte december 2009 _ een goed begin

Nadere informatie

Zorgbalans 2014. De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg

Zorgbalans 2014. De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg Zorgbalans 2014 De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg ii Zorgbalans 2014 Zorgbalans 2014 De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg Redactie: MJ van den Berg, D de Boer, R Gijsen, R Heijink,

Nadere informatie

Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning. Een studie in opdracht van Stichting InZicht

Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning. Een studie in opdracht van Stichting InZicht Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning Een studie in opdracht van Stichting InZicht Dr. Hans Limburg Health Information Services Februari 2007 Dr. Hans Limburg Health Information

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker Diabetes tot 2025 preventie en zorg in samenhang DIABETES TOT 2025 PREVENTIE EN ZORG IN SAMENHANG Eindredactie: C.A. Baan en C.G. Schoemaker Sector Volksgezondheid

Nadere informatie

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Nederlandsche Internisten

Nadere informatie

Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren

Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren Oktober 2012 Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren Colofon Uitgever 2012 Long Alliantie Nederland Stationsplein 125 3818

Nadere informatie

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Dit document beschrijft hoe wetenschappelijk onderzoek in het algemeen wordt uitgevoerd en op welke aspecten het Kennisplatform let bij de interpretatie van onderzoeksresultaten.

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Minder zelfmanagementvaardigheden, dus meer zorggebruik? De relatie tussen patiënt activatie van mensen met

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES

DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES DE KWALITEIT VAN HET BASISSCHOOLADVIES Een onderzoek naar de totstandkoming van het basisschooladvies en de invloed van het basisschooladvies op de verdere schoolloopbaan augustus 2014 INHOUD Samenvatting

Nadere informatie

Preventie bij overgewicht en obesitas: de gecombineerde leefstijlinterventie

Preventie bij overgewicht en obesitas: de gecombineerde leefstijlinterventie Rapport Preventie bij overgewicht en obesitas: de gecombineerde leefstijlinterventie Op 23 februari 2009 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave Volgnummer

Nadere informatie

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen met een handicap in Tel Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick Oudenampsen Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick

Nadere informatie

TRANSPARANTE KETENZORG DIABETES MELLITUS, COPD EN VRM RAPPORTAGE ZORGGROEPEN OVER 2013 OP WEG NAAR GENUANCEERDE RAPPORTAGE VAN ZORG

TRANSPARANTE KETENZORG DIABETES MELLITUS, COPD EN VRM RAPPORTAGE ZORGGROEPEN OVER 2013 OP WEG NAAR GENUANCEERDE RAPPORTAGE VAN ZORG TRANSPARANTE KETENZORG DIABETES MELLITUS, COPD EN VRM RAPPORTAGE ZORGGROEPEN OVER 2013 OP WEG NAAR GENUANCEERDE RAPPORTAGE VAN ZORG JUNI 2014 COLOFON, 1 juni 2014. Leden van InEen kunnen dit document voor

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Chronisch ziek en werk

Chronisch ziek en werk kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking kennissynthese Chronisch ziek en werk Arbeidsparticipatie door mensen met een chronische

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Cardiovasculair risicomanagement na een reproductieve aandoening

Cardiovasculair risicomanagement na een reproductieve aandoening Cardiovasculair risicomanagement na een reproductieve aandoening INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlands Huisartsen Genootschap Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking.

Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Een dossieronderzoek bij Tactus verslavingszorg Twente. Middelengebruik en het hebben van een verstandelijke beperking. Debbie Nieuwenhuis Bachelorthese Psychologie Begeleider Tactus: Margreet van der

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Werkhervattingskansen na instroom in de WW

Werkhervattingskansen na instroom in de WW Werkhervattingskansen na instroom in de WW Leeftijd is niet het enige dat telt 12 1 Wilco de Jong Kathleen Geertjes Martine de Mooij-Schep Anouk de Rijk Nicol Sluiter Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn

CVRM van richtlijn naar praktijk. Implementatie in de eerste lijn CVRM van richtlijn naar praktijk Implementatie in de eerste lijn CVRM van richtlijn naar praktijk Onder redactie van: Mw. P.G. Cornelis-Dijkstra, praktijkverpleegkundige Drs. A. Oostindjer, kaderhuisarts

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Preventie kan effectiever!

Preventie kan effectiever! >±H ±< >±H ±< >±H ±< >±H ±< overzichtstudies >±H ±< Preventie kan effectiever! >±H ±< >±H ±< Deelnamebereidheid en deelnametrouw >±H ±< aan preventieprogramma s in de zorg >±H ±< NIVEL 2012 Berber Koopmans

Nadere informatie

Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk

Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk Dit rapport is een uitgave van het NIVEL 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk, Liset van Dijk, Irma Hermans, Jesse Jansen, Dinny de Bakker, NIVEL

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie