DE COMPUTERIZED VISUAL SEARCHING TASK ALS NEUROPSYCHOLOGISCH INSTRUMENT VOOR DETECTIE VAN AANDACHTSBIAS: EEN PILOOTSTUDIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE COMPUTERIZED VISUAL SEARCHING TASK ALS NEUROPSYCHOLOGISCH INSTRUMENT VOOR DETECTIE VAN AANDACHTSBIAS: EEN PILOOTSTUDIE"

Transcriptie

1 Interuniversitaire postacademische/permanente vorming Klinische Neuropsychologie Universitair Ziekenhuis Gent Dienst Neurologie Laboratorium voor Neuropsychologie DE COMPUTERIZED VISUAL SEARCHING TASK ALS NEUROPSYCHOLOGISCH INSTRUMENT VOOR DETECTIE VAN AANDACHTSBIAS: EEN PILOOTSTUDIE Eindwerk neergelegd tot het behalen van het getuigschrift postacademische/permanente vorming in de Klinische Neuropsychologie door Cédric Yzebaert Commissaris: Prof. Dr. C. Lafosse Promotor: Dr. G. Nys

2 De CVST en aandachtsbias 2 Abstract In deze pilootstudie wordt op basis van 30 neurologisch intacte rechtshandige vrouwen met meer dan 12 jaar scholing, de aandachtsverdeling tijdens de Computerized Visual Searching Task (CVST) onderzocht. Gemiddelde reactietijden voor targets in het linker versus rechter visuele veld en gemiddelde reactietijden voor targets in het bovenste versus onderste visuele veld werden met elkaar vergeleken. Het verschil tussen reactietijden voor targets in het linker versus rechter visuele veld verschilden niet significant van nul. Er werd wel een significant verschil met nul gevonden voor targets in het bovenste versus onderste visuele veld, met snellere tijden voor het onderste veld. Vervolgens worden drie casussen besproken. Ten eerste, een patiënt met een CVA in de linker cerebrale hemisfeer die in vergelijking met onze referentiegroep en in lijn met de verwachtingen, een afwijkende aandachtsverdeling toont op de CVST. Ten tweede, een patiënte met een vermoedelijk beginnende ziekte van Parkinson, waarbij de CVST en de Purdue Pegboard Test dezelfde overwegend disfunctionele cerebrale hemisfeer suggereren. Ten derde en laatste, een patiënt met een op Single Photon Emission Tomography gevisualiseerde infarcering ter hoogte van de linker cerebellaire hemisfeer. De CVST objectiveerde een veranderde aandachtsverdeling, in lijn met de verwachting op basis van de functioneel-neuroanatomische relatie tussen visuele aandachtsverdeling, cerebrum en cerebellum. Deze pilootstudie toont aan dat het zinvol is om aandachtsbias met de CVST, mits een aantal aanpassingen, verder te onderzoeken in normale en klinische populaties. Deze pilootstudie biedt verder evidentie voor het gebruik van gecomputeriseerde visuele zoektaken uit experimentele hoek, als veelbelovende instrumenten voor de klinisch neuropsychologische praktijk.

3 De CVST en aandachtsbias 3 Inleiding Sinds de opkomst van de (functionele) beeldvorming in de gezondheidszorg behoort het lokaliseren van cerebrale laesies en disfunctionaliteit niet meer tot de hoofdopdracht van de klinische neuropsycholoog (Lezak, Howieson en Loring, 2004). Ondanks het feit dat de resolutie van zowel structurele als functionele beeldvorming steeds verbetert, blijft de sensitiviteit van een klinisch neuropsychologisch onderzoek een troef. Zo constateren bijvoorbeeld Gorus, De Raedt, Lambert, Lemper en Mets (2005), dat de cognitieve symptomen de vroegste en meest betrouwbare indicatoren zijn voor cerebrale disfunctionaliteit ten gevolge van een progressieve Alzheimer dementie. Op dit moment is het één van de grote uitdagingen om de inzichten en methoden uit de experimentele psychologie en neuropsychologie te implementeren in de klinisch neuropsychologische praktijk. Dat ideeëngoed vormt de basis van dit eindwerk. De CVST op de intersectie tussen experimentele en klinische neuropsychologie. Goldstein, Welsch, Rennick en Shelly (1973) ontwikkelden een visuele zoektaak (d.i., Visual Searching Task, VST) waarmee patiënten met hersenschade en normale proefpersonen konden worden gedissocieerd met een hitratio van 94,1%. Goldstein en Kyc (1978) classificeerden patiënten met hersenschade en normale proefpersonen aan de hand van de VST met een hitratio van 92.5%. DeMita, Johnson en Hansen (1981) computeriseerden de visuele zoektaak van Goldstein e.a. (1973). De Computerized Visual Searching Task met 27 afleiders (CVST 27) van DeMita e.a. (1981) haalde een hitratio van 85,7% bij het classificeren van patiënten met hersenschade versus normale proefpersonen. Alpherts (1987) computeriseerde de VST van Goldstein e.a. (1973) tot een Computerized Visual Searching Task met 24 afleiders (CVST 24) en dit is tot op vandaag een subtest uit de gecomputeriseerde neuropsychologische testbatterij Fepsy (zie, Ogunrin (2007) gebruikte de CVST 24 om cognitief disfunctioneren bij HIV/AIDS patiënten na te gaan en vond een sensitiviteit van 81.77%, een specificiteit van 81.25% en een accuraatheid van 81.6%. Aldenkamp, Meel, Baker, Brooks en Hendriks (2002b) toonden bij medicamenteus behandelde epileptici aan dat de CVST 24 significant correleerde (R = 0.22; p = 0.03) met gerapporteerde cognitieve klachten op de A-B neuropsychologische assessement schaal (ABNAS). Aldenkamp, Arends, Verspeek en Berting (2004) toonden aan dat de CVST

4 De CVST en aandachtsbias 4 24 de meest sensitieve (χ² = 5.333, p = 0.02) test uit de Fepsy was voor cognitieve veranderingen bij epileptici met eenvoudige partiële aanvallen. Uit bovenstaande literatuur vinden we argumenten om te veronderstellen dat de CVST een sensitieve test voor cognitief disfunctioneren is. Gegeven het een visuele zoektaak betreft, zou het interessant kunnen zijn om na te gaan of er naast uitspraken in termen van cognitief disfunctioneren, er op basis van verschillen in reactietijden tussen visuele velden, aandachtsbias kan gedetecteerd worden. Dit eindwerk is een pilootstudie naar de aandachtsverdeling tijdens de CVST bij neurologisch intacte proefpersonen en bespreekt drie casussen waarbij de CVST wordt nagegaan als potentieel diagnostisch instrument inzake aandachtsbias in de horizontale en verticale dimensie. Voor de drie casussen bespreken we de relatie tussen gedetecteerde aandachtsbias en hersendisfunctioneren. Vooreerst worden de bevindingen uit eerder onderzoek naar aandachtsverdeling bij neurologisch intacte proefpersonen besproken en worden hypothesen geformuleerd betreffende de normale aandachtsverdeling tijdens de CVST. Vervolgens wordt kort de literatuur over veranderingen in aandachtsverdeling bij patiënten met cerebrale en cerebellaire laesies besproken. Aandachtsverdeling bij neurologisch intacte proefpersonen Linker versus rechter visueel veld. Eén van de meest gebruikte taken om aandachtsverdeling na te gaan, is de lijnbisectietaak. In een review en meta-analyse van Jewel en McCourt (2000) betreffende de bevindingen met lijnbisectietaken, concludeert men een algemene aandachtsbias voor het linker visuele veld (d.i., pseudoneglect). Naast lijnbisectie werden nog andere taken gebruikt. Mattingley, Bradshaw, Nettleton en Bradshaw (1994) gebruikten rechthoeken als stimuli die over hun horizontale as in helderheid toe- of afnamen (d.i., greyscales ). Zo was een rechthoek bijvoorbeeld aan de ene kant helemaal zwart, om dan geleidelijk via grijstinten over te gaan in wit aan de andere kant. Proefpersonen werden gevraagd om die stimuli aan te duiden die in hun totaliteit het donkerste waren. Proefpersonen vertoonden de tendens om stimuli te selecteren die aan de linkerkant het donkerste waren; alle stimuli waren in hun totaliteit echter even donker. Nicholls, Mattingley, Berberovic, Smith en Bradshaw (2004) gebruikten dezelfde greyscales als Mattingley e.a. (1994) en vonden opnieuw een bias voor het linker visuele veld. Luh, Rueckert en Levy (1991) en Luh (1995) gebruikten

5 De CVST en aandachtsbias 5 puntenmatrices als stimuli (d.i., dot enumeration task ). De puntendensiteit van de matrices was in de ene matrix meer uitgesproken aan de linkerkant, terwijl bij een andere matrix de puntendensiteit aan de rechterkant meer uitgesproken was. Wanneer proefpersonen gevraagd werden om in een forced-choice taak de stimulus te selecteren die het meeste punten bevatte, vertoonden proefpersonen de tendens om stimuli te selecteren met de grootste puntendensiteit aan de linkerkant. Mattingley e.a. (1994) en Luh (1995) wijzen deze perceptuele asymmetrie toe aan een perceptuele of aandachtsbias voor het linker visuele veld. Mattingley e.a. (1994) en Luh (1995) gebruikten in hun experimenten kaarten waarop de stimuli te zien waren en boden ze manueel aan. Nicholls, Bradshaw en Mattingley (1999) gebruikten gelijkaardige stimuli als Mattingley e.a. (1994) en Luh (1995), maar computeriseerden hun taken. Nicholls e.a. (1999) lieten proefpersonen drie soorten taken uitvoeren. Een eerste taak was een beoordeling van greyscales zoals in het onderzoek van Mattingley e.a. (1994). Een tweede taak was het beoordelen van sterrenmatrices waarbij de sterrendensiteit over stimuli heen verschilden aan de linker- of rechterkant. Tot slot een vormtaak met driehoeken als stimuli. Hierbij was bijvoorbeeld de scherpste punt van de driehoek naar links gericht, terwijl bij de andere driehoek bijvoorbeeld de scherpste punt naar rechts was gericht. Proefpersonen moesten in een forced-choice taak beoordelen welk stimulus de grootste of kleinste driehoek was; de driehoeken waren in hun totaliteit allemaal even groot. De ene helft van de proefpersonen moest in de drie taken beoordelen welke stimuli meer van de relevante kenmerken hadden. Respectievelijk dienden proefpersonen te beoordelen welke stimuli het donkerste, de grootste densiteit en het grootste waren. De andere helft proefpersonen moest in de drie taken beoordelen welke stimuli minder van de relevante kenmerken hadden. Respectievelijk, welke stimuli het helderste, de kleinste densiteit en het kleinst waren. Voor de drie taken werd een duidelijke bias voor het linker visuele veld gevonden. De linker bias werd niet beïnvloed door het soort stimuli, noch door verschillen in vraagstelling (cf., meer of minder hebben van de relevante kenmerken). Aandachtsverdeling bij neurologisch intacte proefpersonen werd ook onderzocht met visuele zoektaken, waarbij stimuli in het volledige visuele veld werden gepresenteerd. Wanneer letters en woorden als stimuli worden gebruikt, wordt een betere prestatie van de linker cerebrale hemisfeer of het

6 De CVST en aandachtsbias 6 rechter visueel veld gevonden (Fecteau, Enns, & Kingstone, 2000). Indien men stimuli gebruikt die gedefinieerd worden door spatiële relaties, zoals rechthoeken, wordt een betere prestatie van de rechter cerebrale hemisfeer of het linker visueel veld gevonden (Enns & Kingstone, 1997). Rezec en Dobkins (2004) gebruikten twee visuele zoektaken: een bewegingstaak en een oriëntatietaak. Stimuli in de bewegingstaak bestonden uit cirkelvormige puntengroepen. Het target bestond uit een cirkelvormige puntengroep waarbij een deel van de punten in een zelfde richting bewogen (d.i., naar links of rechts). De afleiders bestonden uit cirkelvormige puntengroepen waarbij een deel van de punten in willekeurige richtingen bewogen. In de vier kwadranten werd één puntengroep gepresenteerd, waarvan één van de vier het target was. Voor de oriëntatietaak werden de puntengroepen uit de bewegingstaak vervangen door cirkelvormige groepen bestaande uit korte verticaal georiënteerde lijnstukken. Bij het target bewogen een deel van de korte verticaal georiënteerde lijnstukken 45 graden in wijzerzin of in tegenwijzerzin. Bij de afleiders bleven de lijnstukken verticaal staan. Zowel voor de bewegings- als oriëntatietaak werd geen significant verschil gevonden tussen het linker en rechter visueel veld. Voor de oriëntatietaak werd wel een tendens tot significant zijn gevonden (p > 0.07), met betere prestaties voor het linker visuele veld. Algemeen beschouwd, kunnen we op basis van eerder onderzoek naar aandachtsverdeling bij neurologisch intacte proefpersonen met verschillende taken besluiten dat overwegend een aandachtsbias voor het linker visuele veld wordt gevonden. Bovenste versus onderste visueel veld. Aandachtsverdeling bij neurologisch intacte proefpersonen werd ook in de verticale dimensie met verschillende taken onderzocht. Met lijnbisectietaken werd over het algemeen een bias voor het bovenste visuele veld gevonden (Drain & Reuter-Lorenz, 1996; McCourt & Olafson, 1997). Met greyscales (cf., supra) werd eveneens een aandachtsbias voor het bovenste visueel veld gevonden (Nicholls, Mattingley, Berberovic, Smith, & Bradshaw, 2004). Drago, Foster, Webster, Crucian en Heilman (2007) gaven proefpersonen pinnen (d.i., pegs ) die zij willekeurig op een vierkant bord dienden te leggen en vonden een bias voor het linker bovenste kwadrant. Fecteau, Enns en Kingstone (2000) gebruikten verschillende stimuli in een visuele zoektaak, zoals smileys, letters en driehoeken, en vonden voor

7 De CVST en aandachtsbias 7 alle stimuli een aandachtsbias voor het bovenste visuele veld. Previc en Naegele (2001, Experiment 1) gebruikten 3D kubussen als stimuli in een visuele zoektaak en vonden significant snellere reactietijden en grotere accuraatheid in het bovenste visuele veld. Daarentegen vonden Rezec en Dobkins (2004), zowel voor een bewegings- als oriëntatietaak (cf., supra), een bias voor het onderste visuele veld. Ellison en Walsh (2000) lieten proefpersonen in een kenmerktaak een witte slash als target detecteren tussen witte backslashes als distractoren en in een conjunctietaak een rode slash als target detecteren tussen groene slashes en rode backslashes als distractoren. In een eerste conditie werden de stimuli over het volledige scherm gepresenteerd en in een tweede conditie werden stimuli enkel in het bovenste of enkel in het onderste visueel veld gepresenteerd. In de eerste conditie werd geen significant verschil tussen het bovenste en onderste visueel veld gevonden, ongeacht kenmerk- of conjunctietaak. In de tweede conditie werd enkel voor de conjunctietaak een significant sneller tijd voor targets in het onderste visueel veld gevonden. Algemeen beschouwd, kunnen we besluiten dat eerder onderzoek naar aandachtsverdeling bij neurologisch intacte proefpersonen overwegend een bias voor het bovenste visuele veld vindt. Normale aandachtsverdeling bij de CVST: hypothesen Linker versus rechter visueel veld. Een theorie die een verklaring biedt voor een aandachtsbias bij neurologisch intacte proefpersonen, is het activatiemodel gebaseerd op onderzoek van Kinsbourne (1970). Het activatiemodel stelt dat unilaterale activatie van een cerebrale hemisfeer, een aandachtsbias veroorzaakt in het contralaterale visuele veld (Nicholls & Roberts, 2002). Bij spatiële taken zoals het beoordelen van lengte (vb., lijnbisectietaak), het beoordelen van helderheid (vb., greyscales ), het beoordelen van puntendensiteit (vb., puntenmatrices) en vormdiscriminatie (vb., vormtaak), kan verwacht worden dat vooral de rechter cerebrale hemisfeer geactiveerd wordt en tot een aandachtsbias voor het linker visueel veld zal leiden (Nicholls, Bradshaw, & Mattingley, 1999). Conform het activatiemodel vinden onderzoekers bij verbale taken met letters en woorden als stimuli, betere prestaties voor het rechter visueel veld wat een gevolg kan zijn van de grotere activatie van de linker cerebrale hemisfeer (Fecteau, Enns, & Kingstone, 2000). Welke mogelijke aandachtsbias neurologisch intacte proefpersonen bij de CVST zouden kunnen vertonen

8 De CVST en aandachtsbias 8 is volgens het activatiemodel dus afhankelijk van welke cerebrale hemisfeer er het meest geactiveerd wordt. In een studie van Vingerhoets en Stroobant (1999) werd aan de hand van bilaterale Transcraniale Doppler, de doorbloeding in de linker en rechter arteria cerebri media (d.i., ACM) tijdens de CVST vergeleken. Tijdens de CVST was de toegenomen bloedtoevoer via de rechter ACM significant groter in vergelijking met de linker ACM. Op basis van de literatuur over aandachtsverdeling in het linker versus rechter visueel veld en de voorspellingen van het activatiemodel voortvloeiend uit de bevindingen van Vingerhoets en Stroobant (1999), wordt tijdens de CVST een bias voor het linker visueel veld verwacht. Bovenste versus onderste visueel veld. Een theorie over aandachtsverdeling in de verticale dimensie waar vaak naar wordt gerefereerd, is deze van Previc (1990). De theorie stelt dat aandacht voor stimuli die fijnere visuele analyse vergen groter zou zijn in het onderste visuele veld (Previc, 1990; He, Cavanagh, & Intrilligator, 1996). Het onderste visueel veld zou een grotere aandachtsresolutie hebben ten gevolge van de neuronale representatie in het dorsale deel van de primaire visuele cortex, dewelke in grote mate projecteert naar de pariëtale cortex. Visuo-motorisch gedrag, zoals reiken en grijpen, vindt plaats in het onderste visueel veld, of zoals Previc (1990) het benoemt: peripersoonlijke ruimte (d.i., peripersonal space ). Daarentegen zou visueel zoeken en objectherkenning plaatsvinden in het bovenste visueel veld, of gedrag dat doorgaans betrekking heeft op objecten die ver van de persoon verwijderd zijn, door Previc (1990) benoemt als extrapersoonlijke ruime (d.i., extrapersonal space ). Taken waarbij near vision versus far vision vereist is, zouden respectievelijk samengaan met aandachtsbias voor het onderste versus bovenste visueel veld. Onderzoek van Walsh, Ellison, Ashbridge en Cowey (1999) bevestigen dat de pariëtale cortex (voornamelijk in de rechter cerebrale hemisfeer) het meest zou betrokken zijn bij conjunctietaken en visuele aandacht in het algemeen en een aandachtsbias voor het onderste visueel veld zou veroorzaken. Een studie van Talgar en Carrasco (2002) naar aandachtsresolutie, bevestigt de hypothese dat er voor het onderste visueel veld een hogere aandachtsresolutie zou zijn. De voorspellingen van de theorie van Previc (1990) worden in de literatuur over aandachtsverdeling met verschillende taken met weinig overtuiging bevestigd (cf., supra). Zelfs wanneer Previc en Naegele (2001, Experiment 1) in een

9 De CVST en aandachtsbias 9 visuele zoektaak een bias voor het onderste visueel veld verwachten, worden significant sneller tijden voor het bovenste visuele veld gevonden. De theorie wordt dus weinig ondersteund door empirisch onderzoek en voor de CVST wordt dan ook een bias voor het bovenste visueel veld verwacht. Aandachtsverdeling bij patiënten met cerebrale laesies Linker versus rechter visueel veld. Hemi-neglect komt het vaakst voor na een infarcering van de rechter en in mindere mate van de linker ACM. Dergelijk cerebro vasculair accident (CVA) kan laesies veroorzaken in inferieure pariëtale regio s (d.i., Brodman gebieden, BA 40 en 7) en in aangrenzende structuren zoals in de geniculostriate route, insula, dorsolaterale frontale cortex (d.i., BA 4, 6, 44, 45 en 46) en superieure temporale cortex (BA 22, 37). Verder kan neglect ook ontstaan na laesies in posterieure thalamische regio s, basale ganglia en laterale frontale regio s (Kerkhoff, 2001). In een onderzoek van Stone, Halligan en Greenwood (1993) bij 171 patiënten met een CVA, werd bij 70% met een rechter CVA en bij 49% met een linker CVA een hemi-neglect geobjectiveerd. Onderzoek naar neglect bij patiënten maakte vooral gebruikt van lijnbisectietaken en toonde duidelijk het verwaarlozen van het visuele veld contralateraal aan de laesiezijde (Kerkhoff, 2001; Vallar, 1998). Parton, Malhotra en Husain (2004) geven aan dat in de klinische praktijk het detecteren van neglect en het evalueren van de evolutie van de ernst, belangrijk zijn voor de behandeling. Neglect heeft belangrijke implicaties voor dagdagelijkse activiteiten zoals met de wagen rijden, het zoeken naar een product in de rekken van een supermarkt, het zoeken naar sleutels, etc. (Schendel & Robertson, 2002). Voor detectie van neglect zijn het kopiëren van figuren en de Clock Drawing Test (CDT) weinig sensitieve testen. Typische neuropsychologische testen die gebruikt worden om neglect te objectiveren zijn pen en papier testen zoals de cancellation task en lijnbisectietaak. Het gecombineerd gebruik van een cancellation task met grote densiteit, het kopiëren van figuren en de CDT, detecteert 70% van de patiënten met neglect (Parton e.a., 2004). Hoewel klinisch neuropsychologische testen voor neglect bijna uitsluitend pen en papier testen zijn, hebben ze belangrijke nadelen (Deouell, Scher, & Soroker, 2005; Schendel & Robertson, 2002). Zo gebeurt hertesting vaak met dezelfde testen en wordt het evalueren van de evolutie van de ernst door leereffecten bemoeilijkt. Dergelijke pen en

10 De CVST en aandachtsbias 10 papier testen laten weinig aanpassingen in moeilijkheidsgraad toe en leiden tot plafondeffecten. Verder hebben pen en papier testen een lage ecologische validiteit. Patiënten die in dagdagelijkse situaties gedragsstoornissen vertonen worden ten gevolge van een lage betrouwbaarheid en sensitiviteit vaak niet door pen en papier testen gedetecteerd. Wanneer men neglect wenst te detecteren op basis van bijvoorbeeld een kopieertaak, laat men de patiënt vaak maar één of twee figuren overtekenen. Wanneer men de patiënt verschillende figuren laat kopiëren om de betrouwbaarheid te vergroten, wordt het al snel een tijdrovende, en voor de patiënt vermoeiende activiteit. Bij pen en papier testen staat er ook geen tijdslimiet op het aanbieden van de stimuli. Wanneer sommige patiënten met neglect genoeg tijd krijgen om bijvoorbeeld klokken in de Bell Cancellation Task te zoeken, is het mogelijk dat zij toch alle klokken vinden. Wanneer men echter de zoektijd per visueel veld zou meten, is het mogelijk dat een duidelijke ongelijke aandachtverdeling zichtbaar wordt. Bovendien, wanneer men de evolutie van de ernst van neglect wil meten, is een kwantitatieve score bruikbaarder dan een kwalitatieve. Schendel e.a. (2002), Deouell e.a. (2005) en List, Brooks, Esterman, Flevaris, Landau, Bowman, Stanton, Vanvleet, Robertson en Schendel (2008) stellen dat gecomputeriseerde reactietijdtaken geschikter zijn om neglect te detecteren en de evolutie van de ernst te evalueren, dan de klassieke pen en papier testen. Pen en papier testen beoordelen neglect vaak als aan- of afwezig, terwijl gecomputeriseerde visuele zoektaken een beoordeling op een continuüm mogelijk maken. Gecomputeriseerde visuele zoektaken hebben bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om de aanbiedingstijd en het soort stimuli gemakkelijk te controleren en te variëren. Hierdoor kan men taken met een verschillende moeilijkheidsgraad creëren en aanpassen aan de capaciteit van de patiënt op een gegeven moment (Schendel e.a., 2002; Deouell e.a., 2005; List e.a., 2008). Een exhaustief overzicht van onderzoek met gecomputeriseerde visuele zoektaken en reactietijdtaken naar aandachtsverdeling bij patiënten gaat voorbij aan het doel van deze pilootstudie (zie Schendel e.a., 2002; Behrmann, Ebert, & Black, 2004, voor reviews). We selecteerden drie onderzoeken die het diagnostisch potentieel van gecomputeriseerde visuele zoektaken/reactietijdtaken aantonen. Posner, Walker, Friedrich en Rafal (1984) lieten patiënten hun aandacht fixeren in het centrum van een computerscherm en lieten links of rechts op het scherm een target verschijnen. Patiënten

11 De CVST en aandachtsbias 11 met schade in de rechter pariëtale cortex hadden tragere reactietijden voor targets contralateraal aan de laesiezijde en waren nog trager wanneer nog voor het verschijnen van het target, een foutieve cue in het visuele veld ipsilateraal aan de laesiezijde werd gepresenteerd. Smania, Martini, Gambina, Tomelleri, Palamara, Natale en Marzi (1998) lieten patiënten met een rechter posterieure cerebrale laesie eenvoudige visuele reactietaken uitvoeren en vonden dat de reactiesnelheid in het visueel veld contralateraal aan de laesiezijde afneemt wanneer men van centrum naar periferie gaat. In het visuele veld ipsilateraal aan de laesiezijde nam de reactiesnelheid toe wanneer men van centrum naar de periferie gaat. Deouell e.a. (2005) gebruikten de dynamic Starry Night Test (SNT), een gecomputeriseerde visuele zoektaak waarbij een ster als target verschijnt tegen een achtergrond van bewegende sterren als afleiders. De prestaties op de SNT werden vergeleken met die op een pen en papier testbatterij voor neglect (d.i., Behavioral Inattention Test, BIT). Patiënten met laesies in de rechter cerebrale hemisfeer toonden in vergelijking met patiënten met laesies in de linker hemisfeer, een algemene vertraging in reactiesnelheid naast een uitgesproken vertraging voor targets in het LVF. Bovendien was de SNT sensitiever dan de BIT. De SNT objectiveerde een significante bias bij de helft van de patiënten die door de BIT als normaal werden beoordeeld. Bovenstaand beschreven onderzoek toont aan dat met gecomputeriseerde visuele zoektaken/reactietijdtaken aandachtsbias in de horizontale dimensie kan gedetecteerd worden en dat een grotere sensitiviteit kan verwachten worden in vergelijking met traditionele pen en papier testen. We kunnen besluiten dat het zinvol kan zijn om te onderzoeken of aandachtsbias bij patiënten in de horizontale dimensie met de CVST kan gedetecteerd worden. Bovenste versus onderste visueel veld. In vergelijking met onderzoek naar aandachtsverdeling bij patiënten in de horizontale dimensie werd de verticale dimensie minder onderzocht. Halligan en Marshall (1989) waren de eerste onderzoekers die op grote schaal neglect in de verticale dimensie onderzochten. Aan de hand van een cancellation task werd verticaal neglect onderzocht bij patiënten met linker en rechter unilaterale laesies. Targets in het onderste visueel veld werden in het algemeen vaker gemist dan targets in het bovenste visueel veld en dit was meest uitgesproken bij

12 De CVST en aandachtsbias 12 patiënten met laesies in de rechter cerebrale hemisfeer. Previc (1990) en Drain en Reuter-Lorenz (1996) suggereren dat neglect voor het IVF geassocieerd kan worden met bilaterale laesies in occipitopariëtale regio s (d.i., dorsale route) en dat neglect voor het SVF geassocieerd kan worden met bilaterale laesies in occipitotemporale regio s (d.i., ventrale route). Neglect voor het SVF zou net als neglect voor het RVF minder voorkomen. Nicholls e.a. (2004) vonden met hun greyscales (cf., supra) een bias voor het SVF en RVF bij patiënten met unilaterale laesies in de rechter cerebrale hemisfeer. Lee, Harris, Atkinson, Nithi en Fowler (2002) lieten acht Parkinsonpatiënten met overwegend linkse symptomen (d.i., LPD), acht patiënten met overwegend rechtse symptomen (d.i., RPD) en een controlegroep, verticale lijnen bisecteren. De LPD-groep vertoonde een bias voor het IVF, terwijl de RPD- en controlgroep een bias voor het SVF vertoonden. Milner en Harvey (1995) vonden een normale perceptie van verticaal georiënteerde lijnstukken bij drie patiënten met neglect voor het LVF en perceptuele stoornissen in de horizontale dimensie. Hildebrandt, Gieβelmann en Sachsenheimer (1999) onderzochten aandachtsbias met een gecomputeriseerde visuele zoektaak bij patiënten met infarcering van de rechter ACM en de linker en rechter arteria cerebri posterior (ACP). Geen enkele patiëntengroep toonde deficiten voor verticaal zoeken, terwijl er wel verschillen tussen de patiëntengroepen werden gevonden voor horizontaal zoeken en het detecteren van targets. De bevindingen van Milner en Harvey (1995) en Hildebrandt e.a. (1999) veronderstellen aparte aandachtssystemen voor de horizontale en verticale dimensie. Op basis van bovenstaand onderzoek kunnen we besluiten dat het zinvol kan zijn om aandachtsbias bij patiënten in de verticale dimensie met de CVST te onderzoeken. Aandachtsverdeling en het cerebellum In een fmri-studie van Fink, Marshall, Shah, Weiss, Halligan, Grosse-Ruyken, Ziemons, Zilles en Freund (2000) naar betrokken hersengebieden tijdens een horizontale lijnbisectietaak, werd naast de rechter pariëtale cortex, ook de vermis en linker cerebellaire hemisfeer gevisualiseerd. Kim, Choi, Han, Lee, Seo, Moon, Heilman, en Na (2008) onderzochten of unilaterale cerebellaire laesies ook kunnen leiden tot neglect voor het visuele veld ipsilateraal aan de laesiezijde. Neglect werd bij 28 patiënten onderzocht aan de hand van de lijnbisectietaak, een cancellation test en een

13 De CVST en aandachtsbias 13 figuurkopieer taak. Acht patiënten (28.6%) vertoonden neglect, waarvan vier met laesies in de linker cerebellaire hemisfeer en vier met een laesie in de rechter cerebellaire hemisfeer. Gegeven het onderzoek van Fink e.a. (2000) en Kim e.a. (2008) zou het interessant zijn om na te gaan of de CVST ook aandachtsbias kan detecteren bij een patiënt met een unilaterale laesie in het cerebellum. Methode Experiment Steekproef. Werknemers uit het Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria te Halle werden mondeling uitgenodigd om vrijwillig de CVST 24 af te leggen. Uit een grotere groep selecteerden we 30 rechtshandige vrouwen met meer dan 12 jaar scholing. De gemiddelde leeftijd bedroeg 28.5 jaar (range 18-48). Exclusiecriteria waren een neurologische voorgeschiedenis, gecorrigeerd zicht aan de hand van een dubbelfocusbril en inname van psychofarmaca op het moment van het experiment. Er dienden geen proefpersonen te worden geëxcludeerd. Pas wanneer alle proefpersonen de CVST hadden afgelegd, werden zij geïnformeerd over de achterliggende redenering van het experiment. Proefpersonen kwamen binnen in de experimentruimte en namen onmiddellijk plaats voor het computerscherm. Geboortedatum, scholing, geslacht en het links- of rechtshandig zijn, werd genoteerd. Nadien werd het geslacht, geboortedatum en het links- of rechtshandig zijn, ingegeven in de computer. Vervolgens werden de proefpersonen gevraagd om zo dicht mogelijk bij het scherm te gaan zitten. De afstand tussen hoofd en scherm bedroeg op die manier gemiddeld 50cm. Proefpersonen kregen de standaardinstructies (FEPSY, 1995) mondeling door de proefleider te horen. Er stond geen limiet op de zoektijd per trial van proefpersonen. Nadat proefpersonen de CVST hadden afgelegd, bevroegen we eventuele neurologische voorgeschiedenis, gebruik van psychofarmaca en indien relevant het dragen van een dubbelfocusbril. Materiaal. Als visuele zoektaak werd de Computerized Visual Searching Task met 24 items (CVST 24) uit de Fepsy (http://www.fepsy.com/) gebruikt. De Fepsy werd in MS-DOS gedraaid op een Compaq Deskpro Pentium II. Proefpersonen zaten voor een computerscherm (d.i., 17 inch Flatron L1730SF touchscreen) en zagen een stimulusdisplay zoals in Figuur 1. Figuur 1.

14 De CVST en aandachtsbias 14 CVST 24 testscherm Centraal op het scherm wordt een target aangeboden, d.i. de stimulus waar de pijl naar wijst. Het target komt in een trial steeds tweemaal voor. Eenmaal in het midden van het scherm en eenmaal elders tussen de afleiders. De bedoeling is dat de patiënt zo snel mogelijk de elders gelokaliseerde target zoekt en aangeeft. Dit aangeven is op twee manieren mogelijk. De Fepsy voorziet een eerste responsmodus waarbij naast elke stimulus een cijfer wordt geplaatst (zie Figuur 1) en de patiënt het cijfer naast de elders gelokaliseerde target moet uitspreken. De testleider geeft dan de uitgesproken cijfers via het toetsenbord in. De tweede responsmodus is via een touchscreen, waarbij de patiënt zo snel mogelijk de niet-centrale target op het scherm moet aandrukken. Er werd gekozen voor de tweede responsmodus. Proefpersonen dienden de items aan te drukken met een houten spatel, zo kon de responsiviteit van het touchscreen worden geoptimaliseerd. Proefpersonen kregen 24 trials aangeboden, voorafgegaan door drie oefentrials. Als output krijgen we de gemiddelde responstijd en het aantal foutieve responsen. Bijlage 1 toont de output van de CVST 24 van een normale prestatie. De lokalisatie van de niet-centrale targets over de 24 trials heen heeft een vaste volgorde en is dus niet gerandomiseerd. De vaste volgorde laat een vergelijking van de gemiddelde reactietijden voor aangeboden targets in de verschillende visuele velden toe (zie Figuur 2).

15 De CVST en aandachtsbias 15 Figuur 2. Lokalisatievolgorde van de niet-centrale targets Er worden vier visuele velden gedefinieerd. 1) Linker visueel veld: 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15 en 21. 2) Rechter visueel veld: 1, 6, 10, 12, 13, 18, 20, 22, 23 en 24. 3) Bovenste visueel veld: 2, 3, 4, 6, 7, 10, 15, 16, 18 en 22. 4) Onderste visueel veld: 1, 5, 9, 12, 14, 17, 19, 21, 23 en 24. Trials waarbij proefpersonen een foutieve stimulus als target aandrukten of waarbij het touchscreen de respons niet goed verwerkte en als foutief registreerde, werden niet in de analyses opgenomen. Statistische analyses. Voor elke proefpersoon werd de gemiddelde responstijd berekend voor het LVF, RVF, SVF en IVF. Voor elke proefpersoon werden twee verschilscores berekend, d.i., LVF-RVF en SVF-IVF. Vervolgens werd voor de hele groep op de gemiddelde LVF-RVF en SVF-IVF verschilscores een one-sample t-test uitgevoerd. Hiermee werd nagegaan of de twee gemiddelde verschilscores verschillend zijn van nul. Resultaten Experiment De gemiddelde responstijden in seconden voor de hele groep voor het volledige visuele veld, LVF, RVF, SVF en IVF worden weergegeven in Tabel 1. Tabel 1.

16 De CVST en aandachtsbias 16 Gemiddelde responstijden Velden Gem. responstijden Standaarddev. (SD) Standaardfout (SE) Volledig veld LVF RVF SVF IVF Twee one-sample t-tests werden uitgevoerd om na te gaan of responstijden voor targets in het LVF versus RVF en targets in het SVF versus IVF verschilden van nul. Tabel 2 geeft de resultaten van de 2 one-sample t-tests op de verschilscores weer. Tabel 2. Verschilscores Velden Verschilscores SD SE p LVF-RVF SVF-IVF Tabel 2 toont dat responstijden voor targets in het LVF versus RVF niet significant verschilden van nul. Responstijden voor targets in het SVF versus IVF verschilden wel significant van nul. Casussen Alle geselecteerde casussen zijn patiënten verbonden aan de Dienst Neurologie uit het Sint Maria Ziekenhuis te Halle. Patiënten waarvan op basis van hun neurologische aandoening verondersteld werd veranderingen in de aandachtsverdeling te vertonen en voldoende interessant waren om te bespreken, werden weerhouden. Er werd geen enkele patiënt gevonden met een rechter posterieur cerebraal disfunctioneren die voldoende in staat was om de targets met de afleiders te vergelijken, zodat responstijden in de verschillende visuele velden konden worden geanalyseerd. Casus 1. Betreft een rechtshandige man van 76 jaar, die op spoed werd aangemeld met een rechter hemiplegie met faciobrachiaal overwicht. Er was geen transiënt ischemisch attack (d.i., TIA) in de voorgeschiedenis, noch arteriële hypertensie of gebruik van anticoagulantia. Het klinisch neurologisch onderzoek objectiveerde

17 De CVST en aandachtsbias 17 dysartrie, parese 0/5 van de rechter arm en 1-2/5 van het rechter been met een rechter hypotonie. Een eerste CT-scan objectiveerde een bloedingshaard posterieur lenticulair links op de overgang naar het capsula interna, naast minimale tekens van bifrontale periventriculaire vasculaire leuko-encefalopathie. Een tweede CT-scan na vier dagen, toonde enkel een matige toename van het oedeem rond de bloeding. Op de 15 de dag werd de CVST afgenomen. Gezien de rechter hemiplegie, duidde de patiënt de targets met de linker hand aan. Gegeven de laesie in de linker cerebrale hemisfeer en bijpassend klinisch neurologisch beeld, verwachten we een tendens tot tragere reactietijd voor het visuele veld contralateraal aan de laesiezijde. We verwachten dus snellere tijden voor targets in het linker visuele veld in vergelijking met het rechter visuele veld. Tabel 3 toont de CVST-prestaties van casus 1. Tabel 3. CVST-prestaties casus 1 CVST Scores Normen Resultaten Gem. totale tijd Cut off: 9 à 10 Verstoord LVF-RVF (2.47) Verstoord SVF-IVF (3.05) Randnormaal Tabel 3 toont dat het verschil tussen het LVF en RVF, seconden bedraagt, en is in de verwachte richting. Targets contralateraal aan de laesiezijde worden veel trager gedetecteerd. Het verschil tussen het LVF en RVF bij deze patiënt wijkt 4.1 keer de standaarddeviatie af van het gemiddelde verschil in de referentiegroep. Bemerk wel dat onze referentiegroep enkel uit vrouwen bestaat en het hier een mannelijke patiënt betreft. Het patroon op de CVST was dus conform onze hypothese bij deze patiënt. Het verschil tussen het SVF en IVF bedraagt -3,34 seconden. Op basis van onze referentiegroep wijkt het verschil tussen het SVF en IVF bij deze patiënt 1.69 keer de standaarddeviatie af en is dit een randnormale prestatie. Casus 2. Betreft een rechtshandige vrouw van 81 jaar (scholing tot 16 jaar) die door de huisarts naar de neuroloog werd doorverwezen wegens vergeetachtigheid. Een cognitieve en ergotherapeutische screening werd aangevraagd. Tabel 4 toont een overzicht van de gebruikte testen, relevante normen en prestaties van de patiënt.

18 De CVST en aandachtsbias 18 Tabel 4. Overzicht testen, scores, normen en resultaten Testen Scores Normen Resultaten MMSE 30/30 Cut off: 21/30 (1) Normaal ADL 7/24 Cut off: n.b. (2) Normaal IADL 24/27 Cut off: n.b. (3) Normaal CDT 10/10 Cut off: 5/10 (4) Normaal NPI 0/96 Cut off: n.b. (5) Normaal MIS 6/6 Cut off: 4/6 (6) Normaal VAT 6/6 Cut off: n.b. (6) Normaal FAB 16/18 Cut off: 12/18 (7) Normaal JLO 12/15 Cut off: 10/15 (8) Normaal CFR Kopie (2.1) (9) Normaal PPT Rechts (1.8) (10) Verstoord Links (2.05) (10) Normaal CVST Gem. totale tijd Cut off: 9 à 10 (11) Verstoord LVF-RVF (2.47) Verstoord SVF-IVF (3.05) Verstoord Noot. MMSE= Mini Mental Status Examination, ADL= Activities of Daily Living, IADL= Instumental Activities of Daily Living, CDT= Clock Drawing Test, NPI= Neuropsychiatric Inventory, MIS= Memory Impairment Screen, VAT= Visual Association Test, FAB= Fronal Assessment Battery, JLO= Judgment of Line Orientation, CFR= Complex Figure of Rey, PPT= Purdue Pegboard Test, n.b.= niet beschikbaar. (1) Crum, Anthony, Bassett en Folstein (1993); (2) Katz, Ford, Moskowitz, Jackson en Jaffe (1963); (3) Lawton en Brody (1969); (4) Sunderland, Hill, Mellow, Lawor, Gundersheimer, Newhouse en Grafman (1989), (5) Cummings, Mega, Gray, Rosenberg-Thompson, Carusi en Gornbein (1994); (6) Dierckx (2008); (7) Dubois, Slachevsky, Litvan en Pillon (2000); (8) Woodard, Benedict, Salthouse, Toth, Zgaljardic en Hancock (1998); (9) Miatton, Wolters, Lannoo en Vingerhoets (2004) (10) Agnew, Bolla-Wilson, Kawas en Bleecker (1988); (11) FEPSY (1995). Tabel 4 toont de normale prestaties voor dagelijkse activiteiten en neuropsychologische testen die hogere orde cognitieve functies meten. Enkel de psychomotoriek van de rechterhand wijkt 1.79 keer de staandaarddeviatie af en is

19 De CVST en aandachtsbias 19 afwijkend. Tijdens de cognitieve screening observeren we bradyfrenie, bradykinesie, emotionele afvlakking en hypomimiek. We besluiten dat het profiel passend is bij een subcorticale disfunctionaliteit, overwegend links hemisferisch. Het hersenzenuwonderzoek is normaal, er is geen verticale blikparese. De gang is traag met afwezige armzwaai. De neuroloog weerhoudt de ziekte van Parkinson als werkhypothese. Computed Tomograpy (CT) en Single Photon Emission Computed Tomograpy (SPECT) tonen geen afwijkingen. Magnetic Resonance Imaging (MRI) toont beginnende tekens van subcorticale atrofie en minimale periventriculaire vasculaire leuko-encefalopathie zonder lateralisatie. Costa, Vaughan, Farber en Levita (1963) onderzochten de hit-rate van de Purdue Pegboard Test (PPT) betreffende het voorspellen van de cerebrale laesiezijde en vonden dat in 89% van de gevallen de correcte beschadigde hemisfeer kon worden gedetecteerd. Bij deze patiënt werd onderzocht of de prestaties op de PPT en CVST in dezelfde richting zouden wijzen. De CVST objectiveerde tragere reactietijden voor targets in het RVF in vergelijking met het LVF, sec. In vergelijking met onze referentiegroep wijkt dit verschil 2.5 keer de standaarddeviatie af en is dus verstoord. De CVST en PPT zijn beide passend bij een disfunctioneren van (overwegend) de linker cerebrale hemisfeer. Wanneer de reactietijden voor targets in het SVF versus IVF worden vergeleken zien we tragere reactietijden voor het SVF in vergelijking met het IVF (16.32). In vergelijking met onze referentiegroep, meten we een afwijking van 4.76 keer de standaarddeviatie, suggestief voor een sterke aandachtsbias voor het IVF en een disfunctioneren van ventrale cerebrale structuren. De resultaten voor de aandachtsverdeling in de verticale dimensie voor deze patiënt met vermoedelijk links hemisferisch dominante Parkinson, zijn in strijd met de bevindingen van Lee e.a. (2002). Lee e.a. (2002) vonden op een lijnbisectietaak een aandachtsbias voor het IVF bij patiënten met Parkinsonsymptomen aan de linker zijde en vond een aandachtsbias voor het SVF bij patiënten met Parkinsonsymptomen aan de rechter zijde. Deze casus illustreert dat de CVST, naast cerebrale aandoeningen met vasculaire etiologie, ook bij subcorticale dementie mogelijks een valide test is om aandachtsbias te detecteren. Casus 3. Betreft een rechtshandige man van 56 jaar, waarbij SPECT een uitgebreid perfusiedefect ter hoogte van het linker cerebellum visualiseert. CT toont wat

20 De CVST en aandachtsbias 20 volumeverlies van de perifere cerebellaire hemisfeer links. Volgens Nieuwenhuys, Voogd en Huijzen (2008) zijn er reciproke projecties van het cerebellum contralateraal naar het cerebrum. Gebaseerd op de functionele neuro-anatomische relatie tussen visuele aandacht, cerebrum en cerebellum, verwachten we tragere reactietijden in het LVF in vergelijking met het RVF. Tabel 5 toont de CVST-prestaties van casus 3. Tabel 5. CVST-prestaties casus 3 CVST Scores Normen Resultaten Gem. totale tijd 7.33 Cut off: 9 à 10 Normaal LVF-RVF (2.47) Verstoord SVF-IVF (3.05) Normaal Tabel 5 toont volgens de verwachtingen, tragere reactietijden voor targets in het LVF in vergelijking met het RVF, met een afwijking van 2.06 keer de standaarddeviatie in vergelijking met de referentiegroep. De CVST is dus in staat om aandachtsbias ten gevolge van een unilaterale cerebellaire laesie te detecteren in het visuele veld ipsilateraal aan de laesiezijde. De invloed van een laesie in het cerebellum op visuele aandacht is bij deze patiënt conform eerder onderzoek (Fink e.a., 2002; Kim e.a., 2008). In vergelijking met onze referentiegroep werd er geen verstoorde aandachtverdeling in de verticale dimensie gedetecteerd. Discussie De CVST wordt in de huidige klinisch neuropsychologische praktijk gebruikt om hersendisfunctioneren te detecteren. Deze pilootstudie had als doel te onderzoeken of de CVST ook zou kunnen gebruikt worden om op basis van verschillen in reactietijden tussen visuele velden, aandachtsbias te detecteren. Eerst onderzochten we de aandachtsverdeling bij 30 neurologisch intacte rechtshandige vrouwen met meer dan 12 jaar scholing; deze vormde onze referentiegroep. Vervolgens gingen we bij drie patiënten aandachtsbias na. We beoordeelden in welke mate de aandachtsverdeling afwijkend was van de referentiegroep en passend was bij de veronderstelde veranderingen in aandachtsverdeling op basis van hun neurologische aandoening,

Hemispatieel neglect: Meer dan slechts een aandachtsprobleem?

Hemispatieel neglect: Meer dan slechts een aandachtsprobleem? Stefan Van der Stigchel Hemispatieel neglect: Meer dan slechts een aandachtsprobleem? 89 Tanja C.W. Nijboer Experimentele Psychologie, Helmholtz Instituut, Universiteit Utrecht Experimentele Psychologie,

Nadere informatie

Hoofdstuk 26. Revalidatie na een beroerte 3: Effectiviteit

Hoofdstuk 26. Revalidatie na een beroerte 3: Effectiviteit Hoofdstuk 26. Revalidatie na een beroerte 3: Effectiviteit 26.1 Organisatie revalidatieproces 26.2 Wat maakt revalidatie effectief? 26.3 Revalidatie is een continu leerproces 26.4 Betekenis van neurologische

Nadere informatie

Gezien vanuit een ander perspectief

Gezien vanuit een ander perspectief Gezien vanuit een ander perspectief Het verschil in leeftijd waarop blindgeboren en ziende kinderen perspectief kunnen nemen (Theory of Mind) en de relatie tussen de Theory of Mind prestatie van blindgeboren

Nadere informatie

Dyslexie en aandachtsconcentratie. De relatie tussen de aandachtsconcentratie en het werkgeheugen bij kinderen met dyslexie.

Dyslexie en aandachtsconcentratie. De relatie tussen de aandachtsconcentratie en het werkgeheugen bij kinderen met dyslexie. Dyslexie en aandachtsconcentratie De relatie tussen de aandachtsconcentratie en het werkgeheugen bij kinderen met dyslexie Scriptie voor het doctoraalexamen Orthopedagogiek Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Leren schema s maken

Leren schema s maken Leren schema s maken Een onderzoek naar de effecten van een lessenserie Schema s maken voor de hoogste groep van het basisonderwijs N.A. Broer, C.A.J. Aarnoutse, F.K. Kieviet en J.F.J. van Leeuwe 16 2001

Nadere informatie

Person-vocation fit over de tijd: werknemers op zoek naar congruentie

Person-vocation fit over de tijd: werknemers op zoek naar congruentie Universiteit Gent Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen Academiejaar 2012-2013 Eerste examenperiode Person-vocation fit over de tijd: werknemers op zoek naar congruentie Masterproef neergelegd

Nadere informatie

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): Drs. D. Boelen Prof. Dr. W. Brouwer Drs. B. Dijkstra

Nadere informatie

Digitale signaalverwerking van het EEG

Digitale signaalverwerking van het EEG Digitale signaalverwerking van het EEG ACHTERGRONDEN EN KLINISCHE TOEPASSINGEN Michel J.A.M. van PUTTEN & Kees J. STAM Inhoudsopgave 1 Introductie 2 2 Signaalanalyse in de KNF 2 3 Algemene signaalkenmerken

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

De WISC-RN als presenteerblaadje?

De WISC-RN als presenteerblaadje? De WISC-RN als presenteerblaadje? Een onderzoek naar het vaststellen van schoolproblemen bij kinderen op basis van het verschil tussen hun verbaal en performaal IQ Doctoraalscriptie Opleiding Pedagogische

Nadere informatie

TNO-onderzoek naar effecten van GSM- en UMTS-signalen op welbevinden en cognitie. Beoordeling en aanbevelingen voor nader onderzoek

TNO-onderzoek naar effecten van GSM- en UMTS-signalen op welbevinden en cognitie. Beoordeling en aanbevelingen voor nader onderzoek TNO-onderzoek naar effecten van GSM- en UMTS-signalen op welbevinden en cognitie Beoordeling en aanbevelingen voor nader onderzoek Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands voorzitter Aan de minister

Nadere informatie

Belastingdienst, let op je woorden! Een kwalitatief onderzoek naar de begrijpelijkheid van digitale informatie van de Belastingdienst

Belastingdienst, let op je woorden! Een kwalitatief onderzoek naar de begrijpelijkheid van digitale informatie van de Belastingdienst Belastingdienst, let op je woorden! Een kwalitatief onderzoek naar de begrijpelijkheid van digitale informatie van de Belastingdienst In opdracht van de Belastingdienst Centrum voor kennis en communicatie

Nadere informatie

Een wetenschappelijk overzicht: positieve effecten van muziekonderwijs op de maatschappij en bedrijven

Een wetenschappelijk overzicht: positieve effecten van muziekonderwijs op de maatschappij en bedrijven Een wetenschappelijk overzicht: positieve effecten van muziekonderwijs op de maatschappij en bedrijven Auteurs: Van Tetering, Marleen Wassink, Leonie Datum: 11 oktober 2014 U n i P a r t n e r s M a a

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Het effect van feedback op milieubewuste gedragsverandering

Het effect van feedback op milieubewuste gedragsverandering Het effect van feedback op milieubewuste gedragsverandering De rol van verschillende goal frames Bram Vreugenhil Studentnummer: 0371211 Specialisatie: Arbeids- en Organisatiepsychologie Begeleider: Michel

Nadere informatie

Onderzoek binnen de psychologie van arbeid en gezondheid

Onderzoek binnen de psychologie van arbeid en gezondheid j10 Onderzoek binnen de psychologie van arbeid en gezondheid Arnold Bakker, Toon Taris en Jan de Jonge j 10.1 Inleiding De afgelopen decennia zijn er talloze studies verricht naar de relatie tussen arbeid

Nadere informatie

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN

IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN IMPACTMETING VAN HET FINANCIEEL STUDIEPLAN - eindrapport - dr. M. Witvliet Y. Bleeker, MSc Regioplan Jollemanhof 8 09 GW Amsterdam Tel.: + (0)0 5 5 5 Amsterdam,

Nadere informatie

Persoonlijkheid en motivatie van de kandidaat als voorspellers van individueel succes in reïntegratie:

Persoonlijkheid en motivatie van de kandidaat als voorspellers van individueel succes in reïntegratie: Persoonlijkheid en motivatie van de kandidaat als voorspellers van individueel succes in reïntegratie: Een onderzoek naar de predictieve validiteit van drie online vragenlijsten die zijn opgenomen in de

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Person-Organisation fit:

Person-Organisation fit: UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Person-Organisation fit: Het effect van feedback op de aantrekkelijkheid van een werkgever in het rekruteringsproces. Masterproef

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Minder zelfmanagementvaardigheden, dus meer zorggebruik? De relatie tussen patiënt activatie van mensen met

Nadere informatie

Routine Outcome Monitoring

Routine Outcome Monitoring Routine Outcome Monitoring Edwin de Beurs en Paul Emmelkamp 4 4.1 Inleiding In een boek over mislukkingen in de psychotherapie mag een beschrijving van Routine Outcome Monitoring (rom) niet ontbreken.

Nadere informatie

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen.

Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders. dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman. ITS, Nijmegen. Overeenkomst in financieel gedrag van kind en ouders dr. A. Claassen drs. H. Katteler dr. J. Polman ITS, Nijmegen september 2008 Onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken 2 Overeenkomst ouder-kind

Nadere informatie

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs G. Driessen J. Doesborgh De feminisering van het basisonderwijs DE FEMINISERING VAN HET BASISONDERWIJS ii De feminisering van het basisonderwijs Effecten van het geslacht van de leerkrachten op de prestaties,

Nadere informatie

kenniscentrum verkeersveiligheid

kenniscentrum verkeersveiligheid kenniscentrum verkeersveiligheid Risico s voor jonge bestuurders in het verkeer Analyse van risicofactoren voor 18 tot 24-jarige bestuurders op basis van een enquête over hun betrokkenheid bij ongevallen

Nadere informatie

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Dit document beschrijft hoe wetenschappelijk onderzoek in het algemeen wordt uitgevoerd en op welke aspecten het Kennisplatform let bij de interpretatie van onderzoeksresultaten.

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Behandeling van volwassenen met executieve stoornissen na een niet-aangeboren hersenletsel

Behandeling van volwassenen met executieve stoornissen na een niet-aangeboren hersenletsel Frank Paemeleire, Mieke Heirman, An Savonet & Griet Van Beneden 1 Behandeling van volwassenen met executieve stoornissen na een niet-aangeboren hersenletsel Er is de laatste jaren een toegenomen interesse

Nadere informatie

De Effectiviteit van een. Assertiviteitstraining en een. Communicatietraining

De Effectiviteit van een. Assertiviteitstraining en een. Communicatietraining De effectiviteit van 1 De Effectiviteit van een Assertiviteitstraining en een Communicatietraining Janneke Oostrom * Eramus Universiteit Rotterdam Begeleider: Heleen van Mierlo *) studentnummer: 267176

Nadere informatie

SPOEDGEVALLEN. Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw. www.vvvs.be. Driemaandelijks Tijdschrift Jaargang 2011-30

SPOEDGEVALLEN. Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw. www.vvvs.be. Driemaandelijks Tijdschrift Jaargang 2011-30 ISSN 1376-7801 SPOEDGEVALLEN Vlaamse Vereniging Verpleegkundigen Spoedgevallenzorg vzw. www.vvvs.be Driemaandelijks Tijdschrift Jaargang 2011-30 V.U. Lauwaert Door, Briel 115, 9340 Smetlede Nr. 3 spoedgevallen

Nadere informatie