WINNAAR Nationale Zorg Jaarprijs beste kliniek van Nederland. Centrum Oosterwal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WINNAAR Nationale Zorg Jaarprijs 2011-12 beste kliniek van Nederland. Centrum Oosterwal"

Transcriptie

1 WINNAAR Nationale Zorg Jaarprijs beste kliniek van Nederland Centrum Oosterwal Kwaliteitsarverslag 2011

2 Centrum Oosterwal Kwaliteitsarverslag 2011

3 inhoudsopgave Hoofdstuk 01 Inleiding 01 Missie 02 Beleid 03 Algemeen 04 Locatie en bereikbaarheid Hoofdstuk 02 Zorginhoudelijk Dermatologie/Flebologie 01 Flebologie 02 Dermatologie 03 Teledermatologie 04 Wetenschappelijk onderzoek 05 Titels wetenschappelijke onderzoeken 06 Publicaties 07 Pathologie 08 Arbeidsdermatosen Surveillance Project (ADS) 09 Samenwerking ziekenhuizen 10 Coschappen Vrije Universiteit Medisch Centrum 11 Veneuze chirurgie 12 Gynaecologie Algemeen 01 Visitatie beroepsvereniging 02 Bij en nascholing/lidmaatschappen 03 Bij en nascholing verpleegkundigen en doktersassistenten 04 Patiënteninformatie 05 Klachtenbemiddeling door klachtenfunctionaris 06 Klachtenbemiddeling door klachtencommissie 07 Klachtenbemiddeling door geschillencommissie ZKN 08 Informed-consent-procedure 09 Inspectie der Volksgezondheid 10 Indicatiestelling 11 Protocollen 12 Prestatie-indicatoren IGZ ZIZO - Zichtbare Zorg Hoofdstuk 03 Organisatie Algemeen 01 Overzicht 02 IMSZ Instelling voor medisch-specialistische zorg 03 Kwaliteitszorgsysteem ISO 9001: Zelfstandige Klinieken Nederland ZKN 05 Governance Code 06 Relatie verzekeraars en contractering 07 Administratie/Automatisering 08 Sterilisatiebeleid 09 Administratieve Organisatie/Interne Controle (AO/IC) 10 Nazorg 11 Beleidsverklaring 12 Samenleving 13 Toegankelijkheid 14 Veiligheid 15 Veilig Incident Melden - VMS Personeel 01 Bedrijfsreglement 02 Arbeidsomstandighedenwet 03 Wet Bescherming Persoonsgegevens 04 Persoonlijke beschermingsmiddelen 05 Risico Inventarisatie en Evaluatie 06 Beleidsplan Hepatitis B 07 Infectiepreventie 08 Reanimatiebeleid 09 Bedrijfshulpverlening 10 Incidentenregistratie MIP/FONA 11 Erkenning Opname Vervangende Deeltijd Behandeling - OVDB 12 Intranet Bijlagen 01 Bijlage I - Prestatie-indicatoren IGZ Bijlage II - Zichtbare Zorg Indicatoren - ZIZO Bijlage III -Klanttevredenheidsonderzoek 2011 pagina 3

4 voorwoord Alkmaar, mei 2012 Geachte lezer, Met enthousiasme bieden wij u hierbij het kwaliteitsarverslag 2011 van Centrum Oosterwal aan. In navolging van de verhuizing naar onze nieuwe locatie, heeft op 30 september jl. de feestelijke officiële opening van ons pand plaatsgevonden. Onder het toeziend oog van ruim vierhonderd aanwezigen heeft Zijne Hoogheid Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau door middel van een gezamenlijke slag op de trom ons moderne behandelcentrum geopend. De opening was een groot succes en zeer motiverend. De open dag die wij vervolgens organiseerden, werd door ruim duizend belangstellenden bezocht. Ter bevestiging van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening die wij leveren, hebben wij in november de Zorgarprijs topkliniek van Nederland in ontvangst mogen nemen. Een kroon op ons werk en een inspiratie voor de toekomst. Op het gebied van de borging en optimalisatie van de kwaliteit binnen onze organisatie is wederom vooruitgang geboekt. De kwaliteit is en blijft een speerpunt van de organisatie. Wij willen graag alle medewerkers bedanken voor hun inzet en enthousiasme. De gezamenlijke gedrevenheid is onontbeerlijk voor een optimaal functionerend kwaliteitssysteem. Met vriendelijke groeten, Steven J.W. Gaastra MBA/MBI, bestuurder/directeur Peter D. Gokkel, Kwaliteitsmanager

5 01.Inleiding 01. Missie 03. Algemeen 04. Locatie en bereikbaarheid Het leveren van medisch specialistische zorg, waarbij kwaliteit, klantvriendelijkheid en flexibiliteit centraal staan. 02. Beleid Het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg, waarbij de patiënt centraal staat en men nastreeft om hem of haar op een zo goed en plezierig mogelijke wijze te behandelen. Behandel mensen zoals men zelf ook behandeld zou willen worden. Direct aan de zorg gerelateerde investeringen worden op instigatie van de medici genomen. Zij bepalen welke middelen zij behoeven om kwalitatief de best mogelijke zorg te kunnen leveren. Eveneens wordt er gestreefd naar een acceptabele wachttijd voor het eerste consult en behandeling. De Stichting Flebologisch Centrum Oosterwal is een door de overheid erkende IMSZ - Instelling voor Medisch Specialistische Zorg in organisatorisch verband. In Centrum Oosterwal vinden behandelingen en diagnostiek plaats van dermatologische, flebologische afwijkingen en aandoeningen. Ook voor gynaecologische zorg & jonge zwangerschapsproblematiek kan men bij het centrum terecht. Naast huisartsen verwijzen veel specialisten patiënten naar het centrum vanwege de expertise op dermatologisch en flebologisch gebied. Sinds het begin van haar bestaan in 1989 heeft Centrum Oosterwal een superspecialisatie op het gebied van de flebologie. Er is hierbij sprake van een bovenregionale functie en patiënten komen uit heel Nederland. Natuurlijk wordt de reguliere Dermatologie ook in de volle breedte aangeboden, hieronder valt ondermeer de sterk toegenomen dermato-oncologische zorg. Bezoekadres Postadres : Comeniusstraat 3, 1817 MS Alkmaar : Postbus 20, 1800 AA Alkmaar Telefoon : Fax : Web : Centrum Oosterwal heeft de beschikking over een hypermodern OK complex. Het complex bestaat uit twee klasse I, twee klasse II operatiekamers, een verkoeverruimte en twee poliklinische behandelkamers. Om de kwaliteit van het microbiële binnenmilieu in de operatiekamers te waarborgen wordt gelet op vier hoofdcomponenten: de lucht, de mens, de bouwkundige voorzieningen en de apparatuur/instrumenten. In het Beheersplan luchtbeheersing OK worden maatregelen ter beheersing, controle en correctie van het luchtbeheerssysteem van het OK complex beschreven. Ook onderhoud en validatie maken hiervan deel uit. De inhoud van dit luchtbeheersplan valt binnen de reikwijdte van de volgende wetgeving en professionele standaarden: Richtlijnen Werkgroep Infectiepreventie Luchtbeheersplan VCCN / VHIG 2005 Kwaliteitswet zorginstellingen NEN-ISO normen GMP Conform wetgeving wordt de luchtbeheersing arlijks gevalideerd en gecertificeerd. Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2011 pagina 7

6 zorginhoudelijk 02.Zorginhoudelijke kwaliteit Dermatologie/Flebologie Het medisch specialisme Dermatologie wordt door Centrum Oosterwal in de volle breedte uitgevoerd. Ten aanzien van de heelkunde worden met name veneuze chirurgische en dermato-chirurgische ingrepen uitgevoerd. De volgende punten verdienen specifieke aandacht: 01. Flebologie Endoveneuze behandelingen Bij de in 2011 uitgevoerde ingrepen werd slechts 7% volgens de klassieke methode behandeld en 93% door middel van de endoveneuze of RF therapie. Deze trend heeft zich ook landelijk voortgezet en de kwaliteit van leven is daardoor toegenomen, maar ook het herstel na de ingreep is aanmerkelijk verkort. Complicaties zijn er nauwelijks en dat maakt dat patiënten sneller het werk kunnen hervatten. Inmiddels loopt er ook een groot onderzoek in ons centrum om de VNUS Closure Fast te vergelijken met de allernieuwste laserdraden. Deze nieuwe laserdraden hebben een zogenaamde radial-tip waardoor de lichtbundel zowel naar opzij als naar voren wordt verspreid. De temperaturen rond het uiteinde van de laserdraad loopt niet hoger op dan 120 graden, dit is vergelijkbaar met de VNUS Closure techniek waarbij hitte wordt gegenereerd door middel van radiofrequentie. In de loop van 2012 hopen we rond de 400 patiënten te hebben geïncludeerd. De patiënten worden gedurende 5 ar gevolgd. Gekeken wordt naar de kans op recidieven, maar ook de Quality of Life maakt een belangrijk onderdeel uit van de studie. Door het beschikbaar komen van dunnere laserdraden en nieuwe kortere katheters met de VNUS Closure Fast techniek, kunnen ook perforanten, korte dwarsverbindingen tussen het oppervlakkige en diepe adersysteem, efficiënt worden behandeld. Deze perforanten zijn vaak de oorzaak van een open been. Een operatie met het risico op wondinfectie of problemen met de wondgenezing in een slecht doorbloed huidgebied, wordt zo vermeden. Nieuwe behandeling spataderen In 2011 werd Venaseal, een nieuwe methode voor de behandeling van spataderen geïntroduceerd. Hierbij wordt met lijm, een acrylaat, de spatader dichtgemaakt. Inmiddels heeft de methode een CE-markering gekregen en is daardoor toegelaten op de Europese markt. Het middel wordt met een speciale katheter in de te behandelen spatader ingebracht. Een groot voordeel is dat er geen verdoving nodig is. De behandeling duurt hooguit een half uur. De patiënt kan direct weer naar huis en mag zijn bezigheden direct hervatten. De voorlopige resultaten zijn veelbelovend en Centrum Oosterwal zal in 2012 deelnemen aan een internationale trial om de korte en lange termijn resultaten te onderzoeken. Flebologie-opleiding In oktober 2011 werden de eerste twee artsen in opleiding tot fleboloog verwelkomd. Ze worden getraind in sclerotherapie, echo-geleide foam sclerotherapie, endoveneuze technieken en de Müller-methode. Beoordeling van de assistent in opleiding vindt plaats via zogenaamde OSATS, een objectieve manier om technische vaardigheden te toetsen. Deze methode wordt ook gebruikt in de opleiding tot vaatchirurg in Nederland. Het doel van de opleiding is kwalitatief hoogstaande flebologie te kunnen bedrijven na de tweerige opleiding. Het certificaat zal patiënten en verzekeraars meer zekerheid kunnen bieden over de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar. Open been In 2011 werd vanuit het VUmc te Amsterdam gevraagd deel te nemen aan een nieuwe studie naar de effecten van gekweekte autologe transplantaten bij ulcera cruris. De nieuwe Tiscover-studie met kleine modificaties, zal opnieuw in een RCT de positieve effecten van de transplantaten op de wondgenezing willen aantonen. In eerdere studies waaraan Centrum Oosterwal ook deelnam, pagina 9

7 zorginhoudelijk werden ook al positieve effecten gezien. Na toestemming van de METC, die in 2012 wordt verwacht, zal Centrum Oosterwal ook patiënten gaan aanleveren voor de studie. De verwachtingen zijn hoog gespannen om deze moeilijke patiëntengroep met soms hardnekkige en pijnlijke wonden een betere kans op genezing te kunnen bieden. 02. Dermatologie Biologicals In toenemende mate worden er nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld. Een ontwikkeling van de laatste ren zijn de biologics. Deze grijpen specifiek in op de afweer van de patiënt, waardoor mensen met een chronische huidaandoening als psoriasis beter behandeld kunnen worden. De medicatie wordt per injectie of infuus toegediend en geeft een goede respons bij ernstige, niet op andere medicijnen reagerende psoriasis. De kwaliteit van leven in deze patiëntengroep is daarmee met sprongen vooruit gegaan. De biologics worden al langer gebruikt bij reumatoïde arthritis en chronische inflammatoire darmziekten. De laatste ren worden ze ook ingezet bij hidradenitis suppurativa. De ontwikkeling van nieuw biologics gaat nog steeds door en de verwachting is dat in de toekomst nieuwe variaties op de markt zullen komen. In ons Centrum participeren wij in een vier- tal onderzoeken op het gebied van veiligheid van de huidige en nieuwe biologics. Stichting Aquamarijn Centrum Oosterwal is een van de eerste centra die gebruik maakt van de elektronische monitoring van de kwaliteit van leven van patiënten met een chronische huidaandoening. Door het invullen en bespreken van vragenlijsten kan in het verloop van de aandoening beoordeeld worden hoe de kwaliteit van leven is. Dit maakt het mogelijk om op specifieke problemen en wensen van patiënten in te gaan. De kwaliteit van de zorg voor de individuele patiënt wordt zo naar een hoger niveau getild. (De resultaten van het onderzoek worden gemeten door het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam). Ook vindt er nog uitgebreid onderzoek plaats met betrekking tot de gegenereerde gegevens in goede samenwerking met de afdeling Dermatologie van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Huidkanker Door het toenemend aantal gevallen van huidkanker is dit binnen de Dermatologie een onderdeel dat steeds meer aandacht vraagt. Al ren is er in ons Centrum een ruim behandelingsaanbod voor handen. In het afgelopen ar is met name het aantal behandelingen met photodynamische therapie sterk gestegen. Ook zijn de chirurgische technieken verder verfijnd. Zowel de dermatologen als de chirurgen zijn naar cursussen in het buitenland geweest om meer geavanceerde operatietechnieken te kunnen toepassen. In de komende ren zal verdere uitbreiding plaatsvinden. Ook is een start gemaakt met een geavanceerd optisch systeem ter detectie van atypische moedervlekken en voorstadia van huidkanker. Overmatig zweten Centrum Oosterwal behandelt al vele ren patiënten met overmatig zweten van de oksels, handpalmen, voetzolen en gelaat door middel van injecties met botuline toxine. Op doorverwijzing van veel collega dermatologen vindt deze behandeling in Centrum Oosterwal plaats. Het aantal behandelingen hiervoor is dit ar weer toegenomen. Onderwijs Evenals vorige ren ontvangen coassistenten geneeskunde van het VUmc een deel van hun Dermatologie coschap in ons Centrum. Het coschap wordt door de studenten als zeer positief en leerzaam beoordeeld. Ook afspraken voor de toekomst qua continuering zijn gemaakt. Aquatische Dermatologie Huidaandoeningen die in het waterig milieu zijn opgelopen worden meestal veroorzaakt door specifieke organismen. Centrum Oosterwal bezit de expertise op het gebied van deze specifieke huidafwijkingen. Gedurende het hele ar is er niet alleen telefonische en elektronische consultatie van collega dermatologen en tropenartsen maar er is ook een groot aantal fysieke verwijzingen uit het gehele land. Over dit onderwerp worden met regelmaat lezingen gegeven voor collega dermatologen (in opleiding) en andere geïnteresseerde artsen. 03. Teledermatologie Sinds 2005 is Centrum Oosterwal aangesloten bij het KSYOS TeleMedisch Centrum. Dit is een netwerk voor huisartsen, waarmee foto s van dermatologische afwijkingen via een beveiligde site online kunnen worden aangeboden aan een dermatoloog. Deze draagt zorg voor een snel advies en er kan zo nodig meteen een verwijzing naar de dermatoloog plaatsvinden. In 2011 werden in totaal 813 teleconsulten aangeboden van 243 verwijzende huisartsen. 04. Wetenschappelijk onderzoek In 2011 zijn diverse studies voortgezet maar ook afgerond. De vanuit Centrum Oosterwal geïnitieerde, gerandomiseerde studie, genaamd Varico is gericht op de endoveneuze laserbehandeling (EVLA 980 nm bare tip) van de Vena Saphena Magna (bovenbeenader) versus strippen met crossectomie. De eerste resultaten worden sinds 2009 in diverse vakbladen beschreven en op congressen gepresenteerd. In november 2010 is een volwaardig artikel gepubliceerd in het Europese vakblad Journal of Vascular and Endovascular Surgery. In 2011 werd in diverse vakbladen gerefereerd naar dit artikel van Pronk et al. In het Duitse vakblad Vasomed werd wederom een kort gerelateerd artikel gepubliceerd en een presentatie over de tweearresultaten is gegeven op een bijeenkomst van de Benelux flebologie vereniging te Vaeshartelt. De eerste resultaten, zoals pijn, mobiliteit en dagelijkse activiteiten, laten zien dat de lasermethode de meeste belemmering geeft vooral in de tweede week na de behandeling. Voor beide groepen is er een duidelijke verbetering in de cosmetiek en CEAP score te zien na één ar. De lange termijn vraagstelling; Het zien van recidieven (weer spataderen in het behandelde gebied) wordt arlijks gecontroleerd door middel van een echoduplex gedurende tien ar. De percentages na één ar tonen geen verschillen tussen beide groepen echter na twee ar zijn er meer recidieven te zien in de EVLA groep. Statistische berekeningen tonen geen significante verschillen. Door de verbetering van endoveneuze technieken die post operatief nauwelijks klachten lijken te geven, is in 2010 een nieuwe studie gestart. Varico II, hierin worden de endoveneuze methoden VNUS ClosureFAST en EVLA 1470nm radial tip met elkaar vergeleken op het niveau van de kwaliteit van leven en de lange termijn resultaten gedurende vijf ar. In 2011 zijn meer dan 200 patiënten geïncludeerd in de studie. In 2011 werden de eerste resultaten gepresenteerd over de kwaliteit van leven en postoperatief herstel na beide behandelingen gezien bij de eerste 150 deelnemers op het European Society for Vascular Surgery in Athene. Omdat de diagnosestelling van een recidief door middel van een echo-duplex geïnventariseerd wordt en verschillende artsen deze duplex uitvoeren, is voor een inter-intradoktervariatie onderzoek gekozen. De overeenkomsten tussen de artsen en in de arts zelf, zullen moeten uitwijzen of het hier om een betrouwbare inventarisatie gaat. De interdoktervariatie heeft uitgewezen dat de drie artsen die de metingen verrichten voor de Varico studies, een hoge mate van overeenkomst vertonen met een kappa >0.7. Ook blijkt de overeenkomst in dezelfde arts hoog. Conclusie; in ons centrum is het vaststellen van een recidief d.m.v. een echo-duplex een betrouwbaar meetinstrument. Deze resultaten zijn verwerkt in een Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2011 pagina 11

8 zorginhoudelijk artikel en geaccepteerd door het vakblad Phlebology. Data van de Cyranose studie, waarbij metingen in de uitademing gedaan worden, heeft in 2011 een vervolg gekregen. De studie is opgezet in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum, Amsterdam. Het was onze chirurgen opgevallen dat tijdens de laserbehandeling patiënten aangeven een barbecue -achtige smaak en -reuk te krijgen. Bij een endoveneuze verhitting ontstaat oxidatie waarbij gassen vrijkomen. De elektronische neus heeft een verschil kunnen meten in de uitademing, gemeten voor en tijdens de behandeling. Het laboratorium van Philips heeft met speciale gasmetingen, de vrijgekomen gassen verder geanalyseerd. Deze resultaten zijn gepresenteerd op het European Venous Forum te Antwerpen en in de vorm van een abstract gepubliceerd in het vakblad Phlebology. In 2011 is een artikel beschreven in de vorm van een Letter to Constant streven naar het beste resultaat: minder pijn en sneller herstel. J. Lawson, vaatchirurg the Editor geaccepteerd door het vakblad Phlebology. In de Rollercoaster reflux studie worden 36 patiënten beschreven waarbij de spataderen geen klassieke anatomie vertonen. In 2011 werd een presentatie gegeven op het European Venous Forum in Wenen, hierbij werd de stroomrichting in de vaten uitgelegd en de daarbij toegepaste chirurgische behandelingen. Podoconiosis of Afrikaanse benen is een aandoening die in een bepaald gebied in Afrika voorkomt. De aandoening is complex maar kan resulteren in verdikking van de onderbenen, verandering van de huid die uiteindelijk invaliderend kan zijn. De aandoening en uitleg hierover is gepresenteerd op een bijeenkomst in Cabourg. Voor de afdeling Dermatologie worden diverse postmarketing studies of registries rondom het gebruik van biologicals gedaan. Deze TNF-α inhibitors worden o.a. gebruikt bij de behandeling van psoriasis. In totaal doen 72 patiënten mee aan één van de volgende studies. Sinds 2009 worden in de Esprit studie patiënten geïncludeerd die voor psoriasis de biological Humira/Adalimumab gebruiken. De registry bestaat uit het inventariseren van Adverse Events of special interest zoals infecties, kanker en ernstige bijwerkingen op de lange termijn. De opzet is de patiënten gedurende 8 ar te volgen. In samenwerking met het AMC worden sinds 2009 patiënten die de biological Enbrel/Etanercept gebruiken in een kwaliteit van leven studie gevolgd, De studie onder de noemer Q-act beoogde een inclusie van 200 patiënten. Dit bleek in 2011 niet haalbaar en is er besloten om de studie af te ronden met 86 patiënten. Resultaten zullen verwerkt worden in een artikel. In 2010 is een acht ar durende registry van start gegaan. Patiënten met psoriasis die behandeld worden met biologicals maar ook andere systemische therapieën kunnen aan deze PSOLAR studie deelnemen. Door middel van gevalideerde vragenlijsten wordt er gescoord op kwaliteit van leven en worden lange termijn resultaten en Adverse Events of special interest bijgehouden. In het kader van een afstudeerproject van een psycholoog in opleiding zijn 20 mensen gevraagd psoriasis specifieke vragenlijsten te beantwoorden. Het afstudeerproject is in 2011 beschreven. Voor de coördinatie van de studies, de begeleiding van de deelnemende patiënten, het opzetten van een onderzoek tot het verwerken van data in een presentatie en/of artikel, is een fulltime research coördinator in dienst. 05. Titels wetenschappelijke onderzoeken Varico I, Centrum Oosterwal, Flebologie, Chirurgie A randomized study to analyse short and long-term results of stripping with crossectomie versus endovenous laser therapy for the long saphenous vein incompetence under local anaesthesia. Varico II, Centrum Oosterwal, Flebologie, Chirurgie Het analyseren van resultaten na Radiofrequency Obliteration VNUS Closure Fast (RF) en Endovenous Laser Ablation (EVLA) Elves RADIAL onder lokale verdoving van de Vena Saphena Magna Staminsufficiëntie. Inter- en intradoktervariatie, Centrum Oosterwal, Flebologie, Chirurgie Diagnose duplex filmpjes van recidieven varices na operatieve behandeling Cyranose, AMC, Chirurgie, Flebologie Analyzing exhaled breath during endovenous laser ablation of Varicose veins using an electronic nose and gas chromatography-mass spectrometry. Rollercoaster, Centrum Oosterwal, Chirurgie, Flebologie Case studie; Rollercoaster reflux: Een vaak gemist fenomeen. Esprit, Abbott, Dermatologie A 10 year, post-marketing observational, registry of Humira/Adalimumab in adults patients with chronic plaque psoriasis. Psolar, Janssen Cilag, Dermatologie A multicenter, Open Registy of Patients with Psoriasis Who Are Candidates for Systemic Therapy Including Biologics. Q-ACT, AMC, Dermatologie Health-related quality of life assessment and communication during 48 weeks of treatment of moderate to severe psoriasis with Etanercept. IMIQUIMOD, Erasmus MC, Dermatologie Quality of life of patients with actinic Keratoses and/or a superficial basal cell carcinoma treated with Imiquimod 5% cream. Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2011 pagina 13

9 zorginhoudelijk zorginhoudelijk 06. Publicaties Maligne P. Pronk, S.A. Gauw, M.C. Mooij, M.T.W. Gaastra, J.A. Lawson, A.R. van Goethem en C.J. van Vlijmen- van Keulen. Vergleich von sapheno-femoral Ligatur und Stripping der vena Saphena magna gegenüber endovenöser laserablation (980). Vasomed 23. Jahrgang 4/2011. P. Pronk, S.A. Gauw, M.C. Mooij, M.T.W. Gaastra, J.A. Lawson, A.R. Van Goethem, and C.J. Van Vlijmen-van Keulen. Randomised Controlled Trial Comparing Sapheno-Femoral Ligation and Stripping of the Great Saphenous Vein with Endovenous Laser Ablation (980 nm) Using Local Tumescent Anaesthesia: One Year Results. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 40.5 (2010): M.C. Mooij, S.A. Gauw, P. Pronk, M.T.W. Gaastra, J.A. Lawson, A.R. van Goethem, C.J. van Vlijmen Randomisierte kontrollierte Studie zum Vergleich der hohen Ligatur (Crossektomie) mit Stripping und der endovenösen Laserablation (980 nm) unter Verwendung einer lokalen Tumeszenzanästhesie. Ergebnisse nach zwei Jahren Vasomed 22. Jahrgang 5/2010. Basaalcelcarcinoom 912 Plaveiselcelcarcinoom 95 Melanoom 68 Lentigo maligna 19 Morbus Bowen 30 Totaal Maligne Benigne Lipoom 18 Verruca 157 Kerato-acanthoom 69 Keratosis actina/keratose 278 Eczeem 39 Littekenweefsel Arbeids Dermatosen Surveillance Project Centrum Oosterwal is aangewezen als Regionaal Centrum voor Arbeids-dermatologie. Dit vindt plaats in het kader van het Arbeidsdermatosen Surveillance Project (ADS). Het project is ingezet in samenwerking met Medwerk; een netwerk van regionale expertisecentra voor arbeidsrelevante aandoeningen, dat door het Ministerie van VWS is opgericht. ADS is een project dat is opgezet door het Nederlands Kenniscentrum voor Arbeidsrelevante Aandoeningen (NKAA). 09. Samenwerking ziekenhuizen 11. Veneuze chirurgie Er zijn meerdere behandelmethoden. De diagnose is hierbij bepalend voor de gebruikte methode. De behandelmethoden die in Centrum Oosterwal worden uitgevoerd zijn te verdelen in twee categorieën, de klassieke methodes, te weten; stripping, crossectomie, de flebectomie volgens Müller methode en ten slotte de endoveneuze laser of endoveneuze RF therapie. Veneuze chirurgie in 2011 uitgevoerd in Centrum Oosterwal C.S. Blok, S.A. Gauw, M.C. Mooij, S. Gibbs, E.M. de Boer, M.T.W. Gaastra. Gekweekte autologe huid behandeling: alternatief voor chronische, niet spontaan genezende wonden. Nederlands tijdschrift voor Dermatologie & Venereologie. Vol. 18 december Pathologie In 2011 zijn er 3394 histologische preparaten ter beoordeling ingezonden. De verdeling van de gestelde diagnosen zijn te vinden in de tabel hiernaast. Cyste 53 Haemangioom 25 Dermatofibroom 37 Naevus 880 Geen diagnose 12 Diversen 669 Totaal Benigne Totaal ingezonden Met ziekenhuizen in Noord-Holland is er een goede samenwerking op meerdere gebieden van de veneuze en oncologische chirurgie. Er vindt over en weer verwijzing plaats van patiënten. In geval van calamiteiten kan er een beroep worden gedaan op het Medisch Centrum Alkmaar. 10. Coschappen VU Medisch Centrum Centrum Oosterwal heeft de affiliatieovereenkomst met het VU Medisch Centrum te Amsterdam in 2011 gecontinueerd. Gedurende het ar worden de coassistenten op het gebied van de Dermatologie en Flebologie opgeleid. Dit is in het kader van hun coassistentschap dermatologie. 93% Klassieke methode Laser/RF methode 7% In 2011 zijn er in totaal 2914 varices operaties uitgevoerd. Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2011 pagina 15

10 zorginhoudelijk Algemeen 01. Visitatie beroepsvereniging Er heeft in dit verslagar geen visitatie door de NVDV plaatsgevonden. Speciale aandachtsgebieden: Allergologie Auto-immuunziekten Photodynamische Therapie 02. Bij en nascholing/lidmaatschappen Dermatologie Dr. Beate Böhmer Dermatoloog BIG registratie nr: Lidmaatschappen: Nederlandse Vereniging Dermatologie en Venereologie (NVDV) Deutsche Dermatologische Gesellschaft Refereeravonden: Regionale Dermatologen Vereniging Benoorden t IJ 13 april 2011, Alkmaar Regionale Dermatologen Vereniging Benoorden t IJ 2 november 2011, Alkmaar 12. Gynaecologie Sinds april 2011 is er een gynaecologisch spreekuur gestart in Centrum Oosterwal. Patiënten kunnen terecht voor informatie, advies en behandeling van alle voorkomende gynaecologische problemen en jonge zwangerschapsproblematiek. Het ontstaan van deze afdeling komt mede voort uit de wens om vanuit een multidisciplinaire benadering een spreek- uur aan te kunnen bieden voor vulva aandoeningen. Uit onderzoek blijkt dat de samenwerking tussen de dermatoloog en de gynaecoloog leidt tot goede diagnostiek en adequate hulp levert. Gevolgde congressen/cursussen: Review 2011 Continuüm Dermatologie, AAD, 17 februari 2011, Utrecht Klinische demonstratie en voordracht, LUMC, 5 maart 2011, Leiden Cutane Oncologie, Nascholing Dermatologie algemeen NVDV, 10 november 2011, Den Bosch Cutane Oncologie, Nascholing Dermatologie algemeen NVDV, 11 november 2011, Den Bosch Nascholingsbijeenkomst van buitenlandse dermatologische beroepsverenigingen NVDV-DWFA, 26 november 2011, Keulen pagina 17

11 zorginhoudelijk Menno T.W. Gaastra Dermatoloog/Fleboloog BIG registratie nr: Lidmaatschappen: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) Domeingroep Vaten (NVDV) Orde van Medisch specialisten Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) European Undersea and Baromedical Society (EUBS) South Pacific Underwater Medicine Society (SPUMS) Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) Refereeravonden: Regionale Dermatologenvereniging Benoorden t IJ 13 april 2011, Alkmaar Regionale Dermatologenvereniging Benoorden t IJ 2 november 2011, Alkmaar Voordrachten: Basiscursus duikgeneeskunde. Nascholing huisartsen en medisch specialisten, 9 april 2011, Amsterdam Training Eerste Hulp Bij Ongelukken/Automatisch Externe Defibrillator. Nascholing personeel Centrum Oosterwal, 3 mei 2011 en 11 mei 2011 en 19 mei 2011, Alkmaar Psoriasis. Nascholing Huisartsen (HAGRO), 13 september 2011, Gemeente Langedijk Anticonceptiecollege Nascholing huisartsen. Voordracht SOA preventie, Angst voor SOA en het PEP protocol, 25 oktober 2011, Alkmaar Ksyos. Nascholing huisartsen inzake Teledermatologie, 26 oktober 2011, Alkmaar Gevolgde congressen/cursussen: American Academy of Dermatology. (AAD Review) Geldmuseum, 17 februari 2011, Utrecht Masterclass lymfe-lipoedeem, 18 en19 maart 2011, Drachten Dermatologische calamiteiten, 2 april 2011, Hasselt 10th International Netherlands Cancer Institute Head and Neck Symposium: Skin cancer of the Head and Neck, Antoni van Leeuwenhoek, 14 en 15 april 2011, Amsterdam Palomar eductional laser symposium, 3 t/m 5 juni 2011, Praag Erasmus Postgraduate School Molecular Medicine: Lasercursus voor dermatologen, 24 juni 2011, Rotterdam Eilanddagen 2011, Bij- en nascholingscursus, 26 t/m 28 juni 2011, Schiermonnikoog 6th International Congress of Psoriasis: from Gene to Clinic, 1 t/m 3 december 2011, Londen Publicaties: Artikel Top 9 genante kwalen Vrouw. (Bijlage De Telegraaf) Artikel Continue streven naar kwaliteitsverbetering Steril (Uitgave Interster International) Artikel Geen billen, buiken en borsten Noordhollands Dagblad; Stad en Streek, Alkmaar Overige activiteiten: Bescherm je huid dag. Inloopspreekuur/adviesmiddag betreffende huidbescherming. Landelijke actie, 21 mei 2011 Medische ondersteuning Toppers in Concert, 27 t/m 29 mei 2011, ArenA Amsterdam Spreekuur op locatie: Westerhout; Verpleeghuis HOED Bergen; Huisartsenpraktijk Adviesraad Eucerin Adviesraad Ustekinumab Adviesraad Astellas Adviesraad MSD (Merck&Co. Inc.) Etanercept / Infliximab Adviesraad Beiersdorf Medezeggenschapsraad OBS Aldoende Werkgroep Kwaliteit van Leven Stichting Aquamarijn Medische Begeleiding Bordercross Foundation. Een stichting die kinderen met een handicap helpt met motivatie en kracht door middel van geestelijke en lichamelijke trainingen. Lid Medische Commissie Nederlandse Onderwatersport Bond Advies inzake EHBO en Reanimatie training Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Werkgroep tropische Dermatologie Section editor met Prof. A. Marroni : Breath-Hold, SCUBA and Hose diving in Handbook on Drowning Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor duikgeneeskunde. Voorzitter Scott Haldane Foundation. Een stichting die verantwoordelijk is voor het organiseren van duikmedische opleidingen in Europa. Medisch Directeur Divers Alert Network (DAN) Europa voor Nederland Speciale aandachtsgebieden: Flebologie Oncologie Aquatische Dermatologie Duikgeneeskunde Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2011 pagina 19

12 zorginhoudelijk Adinda D. van Ginkel Dermatoloog BIG registratie nr: Lidmaatschappen: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) Orde van Medisch Specialisten Refereeravonden: Regionale Dermatologenvereniging Benoorden t IJ 13 april 2011, Alkmaar Regionale Dermatologenvereniging Benoorden t IJ 2 november 2011, Alkmaar Gevolgde congressen/cursussen: Vulvapathologie, Nederlandse vereniging van vulvapathologie (NvVP), 28 nuari 2011, Rotterdam 69th Annual meeting, American Academy of Dermatology, 2 februari 2011, New Orleans PDT cursus, Galderma, 13 mei 2011, Nijmegen Dermatoscopie cursus, LUMC, 23 juni 2011, Leiden 20th European Academy of Dermatology and Venereology Congress, 20 t/m 24 oktober 2011, Lissabon Jaarsymposium Continuüm Dermatologie, 8 december 2011, Utrecht Een goed aangemeten medische kous geeft meer comfort en zorgt voor sneller herstel. A. Zegwaard, bandagiste Speciale aandachtsgebieden: Dermato-oncologie en chirurgie Vulvapathologie Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2011 pagina 21

13 zorginhoudelijk Frans G. Rosweide Dermatoloog/Fleboloog BIG registratie nr: Lidmaatschappen: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) Orde van Medisch specialisten Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Werkgroep tropische Dermatologie European Academy for Dermatology and Venereology (EADV) Benelux Vereniging voor Flebologie Nederlandse Vereniging voor Vulva pathologie (NVvVP) International Society of Dermatologic Surgery (ISDS) Refereeravonden: Regionale Dermatologen Vereniging Benoorden t IJ 13 april 2011, Alkmaar Regionale Dermatologen Vereniging Benoorden t IJ 2 november 2011, Alkmaar Voordrachten: Oncologie van de huid en operatieve Dermatologie, verpleegkundigen en doktersassistentes, Isala ziekenhuis, 8 april 2011, Zwolle Huidtumoren en littekenvorming, schoonheidsspecialistes, Hoog Brabant, 19 april 2011, Utrecht Kinderdermatologie, Jeugdartsen, Centrum Oosterwal Alkmaar, 27 april 2011, Alkmaar Huidtumoren, schoonheidsspecialistes, Hoog Brabant, 17 mei 2011, Utrecht Dermatochirurgie, arts-assistenten in opleiding, Academisch ziekenhuis Amsterdam, 26 mei 2011, Amsterdam Oncologie van de huid en operatieve Dermatologie, verpleegkundige en doktersassistentes, Gebouw Rijnhage, 25 november 2011, Bunnik Gevolgde congressen/cursussen: Diabetisch Voet Symposium, Ziekenhuis Almelo, 25 nuari 2011, Almelo 10th International Netherlands Cancer Institute Head and Neck Symposium: Skin cancer of the Head and Neck, Antoni van Leeuwenhoek, 14 en 15 april 2011, Amsterdam Congres Benelux Vereniging voor Flebologie, kasteel Vaernebroek, 13 en 14 mei 2011, Maastricht Duplex cursus, Bo Pharma, 31 mei en 1 juni 2011, Ankeveen Lasercongres, 3 en 4 juni 2011, Praag Eilanddagen 2011, Bij- en nascholingscursus, 26 t/m 28 juni 2011, Schiermonnikoog Trainingscursus voor artsenbezoekers, Hotel Huis ter Duin, 9 september 2011, Noordwijk Veiligheid Biologicals, Hotel Arena, 19 september 2011, Amsterdam Congres EADV, 20 t/m 24 oktober 2011, Lissabon 4e ars symposium Dermatologie, Sint Jans Kerk, 8 december 2011, Utrecht Overige activiteiten: Adviesraad U Consultancy (opleiding en trainingsorgaan voor doktersassistenten en verpleegkundigen Polikliniek Dermatologie onder auspiciën van de Nederlandse vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) Opleiding en training complexe technische vaardigheden Polikliniek Dermatologie voor dokters-assistenten en verpleegkundigen Advisering en medewerking aan protocollering werkzaamheden doktersassistenten en verpleegkundigen in de polikliniek, op operatiekamer en op behandelkamer van de afdeling Dermatologie in het kader van opleiding doktersassistentes en verpleegkundigen polikliniek Dermatologie onder auspiciën van de Vereniging Voor Dermatologie en Venereologie (NVDV). Adviesraad Wevos Speciale aandachtsgebieden: Oncologie Dermato-chirurgie Flebologie Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2011 pagina 23

14 zorginhoudelijk Flebolologie Michael C. Mooij Arts/Fleboloog BIG registratie nr: Lidmaatschappen: Benelux Vereniging voor Flebologie Deutsche Gesellschaft für Phlebologie Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) American College of Phlebology Refereeravonden: Regionale Dermatologen Vereniging Benoorden t IJ 13 april 2011, Alkmaar Regionale Dermatologen Vereniging Benoorden t IJ 2 november 2011, Alkmaar Vergaderingen: Landelijk Veneus Overleg, 23 juni 2011, Utrecht Landelijk Veneus Overleg, 9 december 2011, Utrecht Lid Commissie Flebologie Opleiding Nederland, maandelijkse vergadering, Utrecht Voordrachten: Ulcus cruris: van diagnose naar therapie Evean Thuiszorg, 30 juni 2011, Alkmaar Veneus Ulcus cruris: behandeling van de veneuze hypertensie, WCS Congres, 23 november 2011, Utrecht Afrikaanse benen, 7 april, Cabourg, Frankrijk Varices, diagnostiek en behandeling, klinische les, 11 april 2011, Alkmaar Chronisch veneuze insufficiëntie, klinische les, 18 april 2011, Alkmaar Compressie na sclerotherapie, Opleiding Flebologie, 3 oktober 2011, Utrecht Sclerotherapie: Tips and tricks, Opleiding Flebologie, 3 oktober 2011, Utrecht Sclerotherapie: Complicaties en bijwerkingen, Opleiding Flebologie, 3 oktober 2011, Utrecht Gevolgde congressen/cursussen: Wij gaan Endovasculair, 6 t/m 9 april, Cabourg, Frankrijk Jaarvergadering Benelux Vereniging voor Flebologie, 13 en 14 mei 2011, Vaeshartelt, Maastricht International Compression Club, 27 mei 2011, EWMA, Brussel Wondwikkeling, WCS congres, 23 november 2011, Utrecht Overige activiteiten: Opleider Flebologie cursus: Ambulante compressietherapie verpleegkundigen en doktersassistenten, iedere maandag van uur Module Varices in het kader van de Opleiding Flebologie Speciale aandachtsgebieden: Trombose Lymfoedeem Ulcus Cruris pagina 25

15 zorginhoudelijk Pascal Pronk Arts/Fleboloog BIG registratie nr: Lidmaatschappen: Benelux Vereniging voor Flebologie Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst Voordracht: VARICO, 2 years results and intra-inter observer variation Duplex ultrasound, Jaarvergadering Benelux Vereniging voor Flebologie, 13 en 14 mei 2011, Vaeshartelt, Maastricht Gevolgde congressen/cursussen: European Vascular Course, EVC, 2 t/m 4 maart 2011, Maastricht Jaarvergadering Benelux Vereniging voor Flebologie, 13 en 14 mei 2011, Vaeshartelt, Maastricht Duplexcursus Bo Pharma, 31 mei en 1 juni 2011, Ankeveen Speciale aandachtsgebieden: Flebologie Chirurgie Charlotte C. Ferwerda Chirurg BIG registratie nr: Lidmaatschappen: Orde van Medische Specialisten Vereniging voor Heelkunde Vereniging voor Traumatologie Gevolgde congressen/cursussen: Brandwondensymposium, Rode Kruis Ziekenhuis, 1 februari 2011, Beverwijk Traumatologische benaderingen, Skillslab Erasmus, 4 en 5 maart 2011, Rotterdam Scopische liesbreuken, Skillslab Erasmus, 22 maart 2011, Rotterdam Chirurgendagen, NVvH, 19 en 20 mei 2011, Veldhoven Scopische liesbreuken, Waterlandziekenhuis, 20 december 2011, Purmerend Speciale aandachtsgebieden: Oncologische chirurgie Varices chirurgie Algemene chirurgie Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2011 pagina 27

16 zorginhoudelijk Dr. James A. Lawson Vaatchirurg BIG registratie nr: Lidmaatschappen: Orde van Medisch Specialisten Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie Nederlandse Vereniging voor Vasculaire Geneeskunde European Society of Vascular Surgery Benelux Vereniging voor Flebologie American College of Phlebology Refereeravonden: Vascular Rounds, zes avonden in 2011, Amsterdam Voordrachten: International VNUS Symposium, Advancing the treatment of Varicose Veins, 16 en 17 februari 2011, Dubai Lebanese Society of Vascular Surgery, 4 en 5 maart 2011, Beiroet VNUS workshops and proctoring, 23 t/m 25 april 2011, Kuwait Vascular Technology expert meeting, Covidien, 7 mei 2011, Leipzig Zeldzame verwikkelingen van chirurgische behandeling van varices, Benelux Flebologie vergadering 2011, 13 en 14 mei 2011, Maastricht VNUS Closure Fast versus EVLA Radial tip 1470 nm. Is there a difference in safety and postoperative recovery, 22 t/m 25 september 2011, Athene 2nd EVF Hands on workshop on venous disease, Rollercoaster, 20 t/m 22 oktober 2011, Wenen VNUS workshops (Lectures and Life Surgery), Centrum Oosterwal, nuari t/m december 2011, Alkmaar Gevolgde congressen/cursussen: Controversies & Updates in Vascular Surgery, CACVS, 27 t/m 29 nuari 2011, Parijs Publicaties: Medical treatment after peripheral bypass surgery over the past decade. van Hattum ES, Tangelder MJ, Huis in t Veld MA, Lawson JA, Algra A, Moll FL, Eur J Vasc Endovasc Surg Jun; 41(6): The quality of life in patients after peripheral bypass surgery deteriorates at long-term follow-up. van Hattum ES, Tangelder MJ, Lawson JA, Moll FL, Algra A. J Vasc Surg Mar;53(3): Overige activiteiten: Proctor VNUS Closure en ClosureFast bij Covidien Speciale aandachtsgebieden: Flebologie Veneuze vaatchirurgie Antistolling bij atherosclerose Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2011 pagina 29

17 zorginhoudelijk Dr. Clarissa van Vlijmen Chirurg BIG registratie nr: Lidmaatschappen: Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie European Society for Vascular Surgery Benelux Society of Phlebology Nederlandse Vereniging voor Dagbehandeling en Kortverblijf Gevolgde congressen/cursussen: 15th European Vascular Course, EVC, 3 maart 2011, Maastricht Vascular Rounds Amsterdam, NVvH, 8 mei 2011, Amsterdam Chirurgendagen 2011, NVvH, 19 mei 2011, Veldhoven Echo duplex cursus, BO Pharma, 31 mei en 1 juni 2011, Ankeveen Nationaal Symposium Melanoom, Win-O, 3 november 2011, Ede Vascular Rounds Amsterdam, NVvH, 6 december 2011, Amsterdam Speciale aandachtsgebieden: Variceschirurgie Dermatochirurgie Huidafwijkingen hebben een grote impact op de kwaliteit van leven M. Gaastra, dermatoloog/fleboloog Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2011 pagina 31

18 zorginhoudelijk Gynaecologie Chantal Albicher Gynaecoloog BIG registratie nr Lidmaatschappen: Nederlandse Vereniging Obstetrie en Gynaecologie NVOG Werkgroep Gynaecologische Endoscopie WGE Werkgroep Anticonceptie Nederlandse Vereniging voor VulvaPathologie Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde NVD Voordrachten: Anticonceptie counseling, docent nascholing voor huisartsen, Addendum Medicum, 31 mei 2011, Amsterdam Anticonceptie counseling, docent nascholing voor huisartsen, Addendum Medicum, 8 juni 2011, Leiden Anticonceptie counseling, docent nascholing voor huisartsen, Addendum Medicum, 15 juni 2011, Rotterdam Anticonceptie counseling, docent nascholing voor huisartsen, Addendum Medicum, 22 juni 2011, Utrecht Anticonceptie counseling, docent nascholing voor huisartsen, Addendum Medicum, 25 oktober 2011, Alkmaar Gevolgde congressen/cursussen: Behandeling en preventie van osteoporose, nascholing medisch specialisten, 24 nuari 2011, Alkmaar Structureel Echoschopisch Onderzoek, SEO certificaat, 28 nuari 2011, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam Het begint in de baarmoeder, afscheidssymposium Kees Boer, 11 maart 2011, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 18e Doelen congres Infertiliteit, Gynaecologie en Obstetrie, 6 en 7 april 2011, Rotterdam Good Clinical Practice, 19 april 2011, Alkmaar 39e Gynaecongres, nascholing voor gynaecologen, 19 en 20 mei 2011, Zwolle Investigators meeting COOLstudy Bayer, 14, 15, 16 september 2011, Helsinki BBC kwartaal bijeenkomst Ned. Ver. voor Obstetrie en Gynaecologie, 21 september 2011, Utrecht RAVE training, ICT nascholing for investigators, research projecten Bayer, 28 september 2011, online Expert Meeting Mirena, 6, 7, 8 oktober 2011, Barcelona Vulvasymposium Nederlandse Vereniging voor Vulvapathologie, 7 november 2011, Utrecht 40e Gynaecongres, nascholing voor gynaecologen, 10 en 11 november 2011, Papendal Vrouw en Zorg, multidisciplinaire nascholing menopauze, 24 november 2011, Zwolle Overige activiteiten: Certificering als sportduikerarts voor 2011 tot 2014 voor gynaecologie/verloskunde en de onderwatersport Speciale aandachtsgebieden: Benigne gynaecologie Cyclusstoornissen Cervixpathologie en vulvapathologie Hysteroscopie (minimaal invasieve chirurgie) pagina 33

19 zorginhoudelijk Dr. Sylvia M. Dermout Gynaecoloog BIG registratie nr Lidmaatschappen: Nederlandse Vereniging Obstetrie en Gynaecologie NVOG Werkgroep Gynaecologische Endoscopie WGE Werkgroep Anticonceptie Werkgroep Menopauze Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde NVD Voordrachten: Gynaecologisch representant van de Ned. Ver. voor Obstetrie en Gynaecologie op de Negenmaandenbeurs, 18 februari 2011, RAI Amsterdam 1e INTRA meeting, Global Board intra uterine devices, 29 en 30 maart 2011, Frankfurt Duitsland Webcast presentatie nascholing voor huisartsen en gynaecologen Masterclass; Lange termijn anticonceptie bij jonge vrouwen, Hilversum, 13 april 2011 IUD theorie en vaardigheden, docent nascholing voor huisartsen, Addendum Medicum, 31 mei 2011, Amsterdam IUD theorie en vaardigheden, docent nascholing voor huisartsen, Addendum Medicum, 8 juni 2011, Leiden IUD theorie en vaardigheden, docent nascholing voor huisartsen, Addendum Medicum, 15 juni 2011, Rotterdam IUD theorie en vaardigheden, docent nascholing voor huisartsen, Addendum Medicum, 22 juni 2011, Utrecht IUD theorie en vaardigheden, docent nascholing voor huisartsen, Addendum Medicum, 25 oktober 2011, Alkmaar 2e INTRA meeting, Global Board intra uterine devices, 2 en 3 november 2011, Amsterdam Basiscursus duikgeneeskunde, docent nascholing huisartsen en medisch specialisten, november 2011, Palau Gevolgde congressen/cursussen: Behandeling en preventie van osteoporose, nascholing medisch specialisten, 24 nuari 2011, Alkmaar Het begint in de baarmoeder, afscheidssymposium Kees Boer, 11 maart 2011, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 18e Doelen congres Infertiliteit, Gynaecologie en Obstetrie, 6 en 7 april 2011, Rotterdam Intervisie voor opleiders, Teach the teacher, 12 april 2011, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 39e Gynaecongres, nascholing voor gynaecologen, 19 en 20 mei 2011, Zwolle Investigatorsmeeting COOL study Bayer, 14, 15, 16 september 2011, Helsinki BBC kwartaal bijeenkomst Ned. Ver. voor Obstetrie en Gynaecologie, 21 september 2011, Utrecht RAVE training, ICT nascholing for investigators, research projecten Bayer, 28 september 2011 online Intervisie voor opleiders, Teach the teacher, 4 oktober 2011, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam Expertmeeting Mirena, 6, 7, 8 oktober 2011, Barcelona Vrouw en Zorg, multidisciplinaire nascholing menopauze, 24 november 2011, Zwolle Vervolgcursus duikgeneeskunde, cursist nascholing huisartsen en medisch specialisten, november 2011, Palau Publicaties: Patholoog anatomisch onderzoek van een placenta zinvol na partus van een zwangere met een melanoom? Leijnse JEW, Dermout SM. Ned. Tijds. Obstetrie en Gynaecologie, vol 124, april 2011 Overige activiteiten: Hercertificering als sportduikerarts voor 2011 tot 2014 voor gynaecologie/verloskunde en de onderwatersport Member of the Global board, INTRA Group, for new Mirena products for nullipara and youngsters Lid Raad van Aanbeveling van Kanker in Beeld Speciale aandachtsgebieden: Benigne gynaecologie Anticonceptie Cyclusstoornissen Menopauze psychosociale gynaecologie Hysteroscopie (minimaal invasieve chirurgie) pagina 35

20 zorginhoudelijk 03. Bij en nascholing verpleegkundigen en doktersassistenten Conform de eisen van ZKN en de ISO norm worden alle verpleegkundigen en doktersassistenten periodiek intern en extern bijgeschoold. Hierdoor blijft zowel de kennis als de vaardigheid van de medische staf actueel. 04. Patiënteninformatie Naast de reguliere brochures en informatiebladen, die op het intranet te vinden zijn, bieden wij onze patiënten voor een groot aantal aandoeningen en behandelingen uitgebreide full colour brochures aan. Type klacht aantal klachtenaspecten Klacht/onvrede 8 Opmerking 2 Vraag - Claim 3 Compliment - Suggestie - Geen antwoord - Totaal Klachtenbemiddeling door klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) klachtencommissie heeft in 2011 geen klachten in behandeling gekregen. Conform het vastgestelde reglement is dit gemeld aan de Inspecteur voor de Volksgezondheid. De procedure voor de werking van deze onafhankelijke klachtencommissie is vastgelegd in het Klachtenreglement, dat te raadplegen is op de website of intranet. Tevens is op alle schriftelijke communicatie naar patiënten de volgende tekst vermeld: 05. Klachtenbemiddeling door klachtenfunctionaris De klachtenfunctionaris heeft 13 klachten in 2011 ontvangen. Wijze van binnenkomst aantal % klachtenformulier 0 - brief 8 61,5% telefoon 1 7,7% mail 4 30,8% enquête 0 - persoonlijk 0 - totaal % Doel klager Voorkomen van herhaling aantal klachtenaspecten Alsnog oplossing - Verhaal kwijt/aandacht schenken aan probleem Erkenning/excuus 1 Oordeel (gelijk krijgen) Schadevergoeding/ creditering Anders 1 Totaal Als u vragen heeft, dan kunt u ons tussen 09:00 en 16:00 uur bellen op telefoonnummer Buiten deze tijden wordt u in noodgevallen doorverbonden met de dienstdoende arts. Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Klachtenfunctionaris, Antwoordnummer 102, 1800 VB Alkmaar of Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig vastgelegd. U kunt de informatiefolder over ons privacybeleid opvragen bij het secretariaat of ga naar 07. Klachtenbemiddeling door Geschillencommissie ZKN Als een patiënt een geschil heeft met een zelfstandige kliniek en er niet uitkomt met de kliniek of de klachtencommissie, dan kan deze aankloppen bij de Geschillencommis- Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2011 pagina 37

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum.

Patiënt Basiszorg. Kernziekenhuis. veiligheid. Multidisciplinair. Samenwerken. jaarrapport. Specialismen. Acute zorg. Electief Centrum. multidisciplinair kwaliteit jaarrapport Specialismen Patiënt Basiszorg monodisciplinair ambitie Kernziekenhuis Gastvrijheid partners Zorgboulevard Multidisciplinair E Health 2.0 samenwerken Topklinisch

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

Dermatologie Venereologie

Dermatologie Venereologie 4 Nederlands Tijdschrift voor Dermatologie en Venereologie, Volume 15, Nummer 4, April 2005 & Dermatologie Venereologie Eerste Vanenburg Congres Teledermatologie Gastredacteur: Dr. Th.W. van den Akker

Nadere informatie

Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen voldoende, maar kent nog teveel risico s

Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen voldoende, maar kent nog teveel risico s Postoperatieve zorg in ziekenhuizen op onderdelen voldoende, maar kent nog teveel risico s Den Haag, oktober 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 RAPPORT Inhoudsopgave Voorwoord 7 Samenvatting 9

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2013

Maatschappelijk jaarverslag 2013 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Juni 2014 Maatschappelijk jaarverslag 2013 Integraal Kankercentrum Nederland Auteur raad van bestuur IKNL Juni 2014 Versie 1.0 17 juni 2013 3 Maatschappelijk jaarverslag

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave CIRO + Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene identificatiegegevens... 4 2.2. Juridische

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Goede wijn behoeft een krans

Goede wijn behoeft een krans Goede wijn behoeft een krans Professional governance in de 2 e lijns zorg Margje Haverkamp Achtergrondstudie bij het advies Garanties voor kwaliteit van zorg 1 Goede wijn behoeft een krans Professional

Nadere informatie

Eindrapportage VERKENNING WONDBEHANDELING IN NEDERLAND IN OPDRACHT VAN

Eindrapportage VERKENNING WONDBEHANDELING IN NEDERLAND IN OPDRACHT VAN Eindrapportage EINDRAPPORTAGE VERKENNING WONDBEHANDELING IN NEDERLAND IN OPDRACHT VAN P.A.H. van Mierlo van den Broek M ANP Dr. H.E.W. de Laat M ANP Nijmegen 29 juni 2012 Inhoudsopgave Begrippenlijst

Nadere informatie

Kennissynthese Kraamzorg

Kennissynthese Kraamzorg TNO-rapport TNO/CH 2013 R11093 Kennissynthese Kraamzorg Behavioural and Societal Sciences Wassenaarseweg 56 2333 AL Leiden Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl T +31 88 866 90 00 F +31 88 866 06 10 infodesk@tno.nl

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Opsporing. Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. José de Jong - Bonfrer: Deelname aan het Peilstation Intensief Melden maakt me alerter

Opsporing. Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. José de Jong - Bonfrer: Deelname aan het Peilstation Intensief Melden maakt me alerter Nederlands Centrum voor Beroepsziekten Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, Divisie Klinische Methoden en Public Health, Academisch Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam 08Jaarverslag José

Nadere informatie

Kwaliteit voor Jeugd. Januari 2012

Kwaliteit voor Jeugd. Januari 2012 Kwaliteit voor Jeugd Januari 2012 Opstellers: Ruud van Herk (DJ) Eva van den Heuvel (DJ) Eline Moerenhout (DJJ) Sabina Postma (DPG) Gerard Ruis (DJ) Michelle Vogels (DJ) 2 Samenvatting Er is in de zorg

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Hemofilie, hiv en de Wbmv

Gezondheidsraad. Hemofilie, hiv en de Wbmv Gezondheidsraad Hemofilie, hiv en de Wbmv 2015/10 Gezondheidsraad Hemofilie, hiv en de Wbmv Hemofilie, hiv en de Wbmv aan: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr. 2015/10, Den Haag, 21 april

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF 2008-2013

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF 2008-2013 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF INHOUD INHOUD Inhoud 1 Leeswijzer 3 Voorwoord 4 Wetenschap in Reinier de Graaf 7 Discipline-overstijgend onderwijs 11 Onderzoek doen 17 Wetenschapsdag 21

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2012. de Akker de Haere

Kwaliteitsjaarverslag 2012. de Akker de Haere Kwaliteitsjaarverslag 2012 THP klein Fytac de Akker de Haere Dit product is gemaakt om onze ervaringen met u te delen. Dat is niet het zelfde als het onbeperkte recht op openbaar maken en/of kopiëren.

Nadere informatie

ZORG MET PASSIE DRIE

ZORG MET PASSIE DRIE ZORG MET PASSIE DRIE ZMP III ZORG MET PASSIE DRIE Inhoud 1 Inleiding 7 2 Waar komen we vandaan? 9 3 Wie zijn we? 11 4 De wereld om ons heen 15 4.1 Demografie en patiëntenpopulatie 15 4.2 Kosten en zorgverzekeraars

Nadere informatie

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND

KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND NOTITIE KLACHTRECHT IN DE ZORG ONBEKEND ÉN ONBEMIND Woord vooraf Veiligheid in de zorg door openheid De kwaliteit van de zorg is het afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. Hoewel de roep om openheid

Nadere informatie

LMJ Linnaeus. 2011 jaargang 19 nr. 4. Patiëntveiligheid een hot item in de bestuurskamer? R. de Groot en C. Coenders. A. Boom

LMJ Linnaeus. 2011 jaargang 19 nr. 4. Patiëntveiligheid een hot item in de bestuurskamer? R. de Groot en C. Coenders. A. Boom LMJ Linnaeus Medisch Journaal 2011 jaargang 19 nr. 4 Patiëntveiligheid Medisch-wetenschappelijk tijdschrift van het Linnaeusinstituut En verder: De briefing checklist op de hartkatheterisatiekamer Het

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek

Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek Colofon Multidisciplinaire Richtlijn Preventief Medisch Onderzoek CBO, TÜV Rheinland Nederland In samenwerking met: Nederlands Huisartsen Genootschap,

Nadere informatie

Een arts moet kunnen opereren; maar ook van opereren kunnen afzien

Een arts moet kunnen opereren; maar ook van opereren kunnen afzien Onze Lieve etenschap Een arts moet kunnen opereren; maar ook van opereren kunnen afzien Diagnostische tests pagina 5 K war tet onder zoek ers pagina 8 e-b ooks pagina 12 Wer k en volgens G ood clinical

Nadere informatie

Delen. De risico s van het vak. Openheid medische incidenten en adequate afwikkeling medische aansprakelijkheid

Delen. De risico s van het vak. Openheid medische incidenten en adequate afwikkeling medische aansprakelijkheid Magazine voor leden van MediRisk Voorjaar 2013 9e jaargang De risico s van het vak Delen Openheid medische incidenten en adequate afwikkeling medische aansprakelijkheid mijnmediclaim.nl: persoonlijke claim

Nadere informatie

Collega: Anesthesiemedewerker Jitse de Vries is ook operatieassistent en uitvinder. Kwaliteit Schitteren op je werk

Collega: Anesthesiemedewerker Jitse de Vries is ook operatieassistent en uitvinder. Kwaliteit Schitteren op je werk 5 e JAARGANG, NR. 1, Februari 2010 Kwaliteit Schitteren op je werk In beeld Honderd penoscrotale afwijkingen Kinderziekenhuis Nieuwe OK s in Kaapstad Proefschrift Acute appendicitis in beeld Collega: Anesthesiemedewerker

Nadere informatie

etenschap@gelre Wetenschapsbureau vliegwiel van de wetenschap

etenschap@gelre Wetenschapsbureau vliegwiel van de wetenschap nummer 6 voorjaar 2013 etenschap@gelre Wetenschapsbureau vliegwiel van de wetenschap 8 Wat doet een researchverpleegkundige? 10 Het wetenschapsbureau 18 Slaapstoornissen en sedatietoepassingen op de Intensive

Nadere informatie

Revalidatie Reumatologie

Revalidatie Reumatologie Jaargang 2 2012 Nr. 1 een uitgave van Reade Revalidatie Reumatologie Magazine in dit nummer: Knowledge brokers slaan brug naar werkvloer Reade, specialist in neurorevalidatie Nieuw: CARE-project Reade

Nadere informatie