WINNAAR Nationale Zorg Jaarprijs beste kliniek van Nederland. Centrum Oosterwal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WINNAAR Nationale Zorg Jaarprijs 2011-12 beste kliniek van Nederland. Centrum Oosterwal"

Transcriptie

1 WINNAAR Nationale Zorg Jaarprijs beste kliniek van Nederland Centrum Oosterwal Kwaliteitsarverslag 2011

2 Centrum Oosterwal Kwaliteitsarverslag 2011

3 inhoudsopgave Hoofdstuk 01 Inleiding 01 Missie 02 Beleid 03 Algemeen 04 Locatie en bereikbaarheid Hoofdstuk 02 Zorginhoudelijk Dermatologie/Flebologie 01 Flebologie 02 Dermatologie 03 Teledermatologie 04 Wetenschappelijk onderzoek 05 Titels wetenschappelijke onderzoeken 06 Publicaties 07 Pathologie 08 Arbeidsdermatosen Surveillance Project (ADS) 09 Samenwerking ziekenhuizen 10 Coschappen Vrije Universiteit Medisch Centrum 11 Veneuze chirurgie 12 Gynaecologie Algemeen 01 Visitatie beroepsvereniging 02 Bij en nascholing/lidmaatschappen 03 Bij en nascholing verpleegkundigen en doktersassistenten 04 Patiënteninformatie 05 Klachtenbemiddeling door klachtenfunctionaris 06 Klachtenbemiddeling door klachtencommissie 07 Klachtenbemiddeling door geschillencommissie ZKN 08 Informed-consent-procedure 09 Inspectie der Volksgezondheid 10 Indicatiestelling 11 Protocollen 12 Prestatie-indicatoren IGZ ZIZO - Zichtbare Zorg Hoofdstuk 03 Organisatie Algemeen 01 Overzicht 02 IMSZ Instelling voor medisch-specialistische zorg 03 Kwaliteitszorgsysteem ISO 9001: Zelfstandige Klinieken Nederland ZKN 05 Governance Code 06 Relatie verzekeraars en contractering 07 Administratie/Automatisering 08 Sterilisatiebeleid 09 Administratieve Organisatie/Interne Controle (AO/IC) 10 Nazorg 11 Beleidsverklaring 12 Samenleving 13 Toegankelijkheid 14 Veiligheid 15 Veilig Incident Melden - VMS Personeel 01 Bedrijfsreglement 02 Arbeidsomstandighedenwet 03 Wet Bescherming Persoonsgegevens 04 Persoonlijke beschermingsmiddelen 05 Risico Inventarisatie en Evaluatie 06 Beleidsplan Hepatitis B 07 Infectiepreventie 08 Reanimatiebeleid 09 Bedrijfshulpverlening 10 Incidentenregistratie MIP/FONA 11 Erkenning Opname Vervangende Deeltijd Behandeling - OVDB 12 Intranet Bijlagen 01 Bijlage I - Prestatie-indicatoren IGZ Bijlage II - Zichtbare Zorg Indicatoren - ZIZO Bijlage III -Klanttevredenheidsonderzoek 2011 pagina 3

4 voorwoord Alkmaar, mei 2012 Geachte lezer, Met enthousiasme bieden wij u hierbij het kwaliteitsarverslag 2011 van Centrum Oosterwal aan. In navolging van de verhuizing naar onze nieuwe locatie, heeft op 30 september jl. de feestelijke officiële opening van ons pand plaatsgevonden. Onder het toeziend oog van ruim vierhonderd aanwezigen heeft Zijne Hoogheid Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau door middel van een gezamenlijke slag op de trom ons moderne behandelcentrum geopend. De opening was een groot succes en zeer motiverend. De open dag die wij vervolgens organiseerden, werd door ruim duizend belangstellenden bezocht. Ter bevestiging van de kwaliteit van de zorg en dienstverlening die wij leveren, hebben wij in november de Zorgarprijs topkliniek van Nederland in ontvangst mogen nemen. Een kroon op ons werk en een inspiratie voor de toekomst. Op het gebied van de borging en optimalisatie van de kwaliteit binnen onze organisatie is wederom vooruitgang geboekt. De kwaliteit is en blijft een speerpunt van de organisatie. Wij willen graag alle medewerkers bedanken voor hun inzet en enthousiasme. De gezamenlijke gedrevenheid is onontbeerlijk voor een optimaal functionerend kwaliteitssysteem. Met vriendelijke groeten, Steven J.W. Gaastra MBA/MBI, bestuurder/directeur Peter D. Gokkel, Kwaliteitsmanager

5 01.Inleiding 01. Missie 03. Algemeen 04. Locatie en bereikbaarheid Het leveren van medisch specialistische zorg, waarbij kwaliteit, klantvriendelijkheid en flexibiliteit centraal staan. 02. Beleid Het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg, waarbij de patiënt centraal staat en men nastreeft om hem of haar op een zo goed en plezierig mogelijke wijze te behandelen. Behandel mensen zoals men zelf ook behandeld zou willen worden. Direct aan de zorg gerelateerde investeringen worden op instigatie van de medici genomen. Zij bepalen welke middelen zij behoeven om kwalitatief de best mogelijke zorg te kunnen leveren. Eveneens wordt er gestreefd naar een acceptabele wachttijd voor het eerste consult en behandeling. De Stichting Flebologisch Centrum Oosterwal is een door de overheid erkende IMSZ - Instelling voor Medisch Specialistische Zorg in organisatorisch verband. In Centrum Oosterwal vinden behandelingen en diagnostiek plaats van dermatologische, flebologische afwijkingen en aandoeningen. Ook voor gynaecologische zorg & jonge zwangerschapsproblematiek kan men bij het centrum terecht. Naast huisartsen verwijzen veel specialisten patiënten naar het centrum vanwege de expertise op dermatologisch en flebologisch gebied. Sinds het begin van haar bestaan in 1989 heeft Centrum Oosterwal een superspecialisatie op het gebied van de flebologie. Er is hierbij sprake van een bovenregionale functie en patiënten komen uit heel Nederland. Natuurlijk wordt de reguliere Dermatologie ook in de volle breedte aangeboden, hieronder valt ondermeer de sterk toegenomen dermato-oncologische zorg. Bezoekadres Postadres : Comeniusstraat 3, 1817 MS Alkmaar : Postbus 20, 1800 AA Alkmaar Telefoon : Fax : Web : Centrum Oosterwal heeft de beschikking over een hypermodern OK complex. Het complex bestaat uit twee klasse I, twee klasse II operatiekamers, een verkoeverruimte en twee poliklinische behandelkamers. Om de kwaliteit van het microbiële binnenmilieu in de operatiekamers te waarborgen wordt gelet op vier hoofdcomponenten: de lucht, de mens, de bouwkundige voorzieningen en de apparatuur/instrumenten. In het Beheersplan luchtbeheersing OK worden maatregelen ter beheersing, controle en correctie van het luchtbeheerssysteem van het OK complex beschreven. Ook onderhoud en validatie maken hiervan deel uit. De inhoud van dit luchtbeheersplan valt binnen de reikwijdte van de volgende wetgeving en professionele standaarden: Richtlijnen Werkgroep Infectiepreventie Luchtbeheersplan VCCN / VHIG 2005 Kwaliteitswet zorginstellingen NEN-ISO normen GMP Conform wetgeving wordt de luchtbeheersing arlijks gevalideerd en gecertificeerd. Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2011 pagina 7

6 zorginhoudelijk 02.Zorginhoudelijke kwaliteit Dermatologie/Flebologie Het medisch specialisme Dermatologie wordt door Centrum Oosterwal in de volle breedte uitgevoerd. Ten aanzien van de heelkunde worden met name veneuze chirurgische en dermato-chirurgische ingrepen uitgevoerd. De volgende punten verdienen specifieke aandacht: 01. Flebologie Endoveneuze behandelingen Bij de in 2011 uitgevoerde ingrepen werd slechts 7% volgens de klassieke methode behandeld en 93% door middel van de endoveneuze of RF therapie. Deze trend heeft zich ook landelijk voortgezet en de kwaliteit van leven is daardoor toegenomen, maar ook het herstel na de ingreep is aanmerkelijk verkort. Complicaties zijn er nauwelijks en dat maakt dat patiënten sneller het werk kunnen hervatten. Inmiddels loopt er ook een groot onderzoek in ons centrum om de VNUS Closure Fast te vergelijken met de allernieuwste laserdraden. Deze nieuwe laserdraden hebben een zogenaamde radial-tip waardoor de lichtbundel zowel naar opzij als naar voren wordt verspreid. De temperaturen rond het uiteinde van de laserdraad loopt niet hoger op dan 120 graden, dit is vergelijkbaar met de VNUS Closure techniek waarbij hitte wordt gegenereerd door middel van radiofrequentie. In de loop van 2012 hopen we rond de 400 patiënten te hebben geïncludeerd. De patiënten worden gedurende 5 ar gevolgd. Gekeken wordt naar de kans op recidieven, maar ook de Quality of Life maakt een belangrijk onderdeel uit van de studie. Door het beschikbaar komen van dunnere laserdraden en nieuwe kortere katheters met de VNUS Closure Fast techniek, kunnen ook perforanten, korte dwarsverbindingen tussen het oppervlakkige en diepe adersysteem, efficiënt worden behandeld. Deze perforanten zijn vaak de oorzaak van een open been. Een operatie met het risico op wondinfectie of problemen met de wondgenezing in een slecht doorbloed huidgebied, wordt zo vermeden. Nieuwe behandeling spataderen In 2011 werd Venaseal, een nieuwe methode voor de behandeling van spataderen geïntroduceerd. Hierbij wordt met lijm, een acrylaat, de spatader dichtgemaakt. Inmiddels heeft de methode een CE-markering gekregen en is daardoor toegelaten op de Europese markt. Het middel wordt met een speciale katheter in de te behandelen spatader ingebracht. Een groot voordeel is dat er geen verdoving nodig is. De behandeling duurt hooguit een half uur. De patiënt kan direct weer naar huis en mag zijn bezigheden direct hervatten. De voorlopige resultaten zijn veelbelovend en Centrum Oosterwal zal in 2012 deelnemen aan een internationale trial om de korte en lange termijn resultaten te onderzoeken. Flebologie-opleiding In oktober 2011 werden de eerste twee artsen in opleiding tot fleboloog verwelkomd. Ze worden getraind in sclerotherapie, echo-geleide foam sclerotherapie, endoveneuze technieken en de Müller-methode. Beoordeling van de assistent in opleiding vindt plaats via zogenaamde OSATS, een objectieve manier om technische vaardigheden te toetsen. Deze methode wordt ook gebruikt in de opleiding tot vaatchirurg in Nederland. Het doel van de opleiding is kwalitatief hoogstaande flebologie te kunnen bedrijven na de tweerige opleiding. Het certificaat zal patiënten en verzekeraars meer zekerheid kunnen bieden over de kwaliteit van de beroepsbeoefenaar. Open been In 2011 werd vanuit het VUmc te Amsterdam gevraagd deel te nemen aan een nieuwe studie naar de effecten van gekweekte autologe transplantaten bij ulcera cruris. De nieuwe Tiscover-studie met kleine modificaties, zal opnieuw in een RCT de positieve effecten van de transplantaten op de wondgenezing willen aantonen. In eerdere studies waaraan Centrum Oosterwal ook deelnam, pagina 9

7 zorginhoudelijk werden ook al positieve effecten gezien. Na toestemming van de METC, die in 2012 wordt verwacht, zal Centrum Oosterwal ook patiënten gaan aanleveren voor de studie. De verwachtingen zijn hoog gespannen om deze moeilijke patiëntengroep met soms hardnekkige en pijnlijke wonden een betere kans op genezing te kunnen bieden. 02. Dermatologie Biologicals In toenemende mate worden er nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld. Een ontwikkeling van de laatste ren zijn de biologics. Deze grijpen specifiek in op de afweer van de patiënt, waardoor mensen met een chronische huidaandoening als psoriasis beter behandeld kunnen worden. De medicatie wordt per injectie of infuus toegediend en geeft een goede respons bij ernstige, niet op andere medicijnen reagerende psoriasis. De kwaliteit van leven in deze patiëntengroep is daarmee met sprongen vooruit gegaan. De biologics worden al langer gebruikt bij reumatoïde arthritis en chronische inflammatoire darmziekten. De laatste ren worden ze ook ingezet bij hidradenitis suppurativa. De ontwikkeling van nieuw biologics gaat nog steeds door en de verwachting is dat in de toekomst nieuwe variaties op de markt zullen komen. In ons Centrum participeren wij in een vier- tal onderzoeken op het gebied van veiligheid van de huidige en nieuwe biologics. Stichting Aquamarijn Centrum Oosterwal is een van de eerste centra die gebruik maakt van de elektronische monitoring van de kwaliteit van leven van patiënten met een chronische huidaandoening. Door het invullen en bespreken van vragenlijsten kan in het verloop van de aandoening beoordeeld worden hoe de kwaliteit van leven is. Dit maakt het mogelijk om op specifieke problemen en wensen van patiënten in te gaan. De kwaliteit van de zorg voor de individuele patiënt wordt zo naar een hoger niveau getild. (De resultaten van het onderzoek worden gemeten door het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam). Ook vindt er nog uitgebreid onderzoek plaats met betrekking tot de gegenereerde gegevens in goede samenwerking met de afdeling Dermatologie van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Huidkanker Door het toenemend aantal gevallen van huidkanker is dit binnen de Dermatologie een onderdeel dat steeds meer aandacht vraagt. Al ren is er in ons Centrum een ruim behandelingsaanbod voor handen. In het afgelopen ar is met name het aantal behandelingen met photodynamische therapie sterk gestegen. Ook zijn de chirurgische technieken verder verfijnd. Zowel de dermatologen als de chirurgen zijn naar cursussen in het buitenland geweest om meer geavanceerde operatietechnieken te kunnen toepassen. In de komende ren zal verdere uitbreiding plaatsvinden. Ook is een start gemaakt met een geavanceerd optisch systeem ter detectie van atypische moedervlekken en voorstadia van huidkanker. Overmatig zweten Centrum Oosterwal behandelt al vele ren patiënten met overmatig zweten van de oksels, handpalmen, voetzolen en gelaat door middel van injecties met botuline toxine. Op doorverwijzing van veel collega dermatologen vindt deze behandeling in Centrum Oosterwal plaats. Het aantal behandelingen hiervoor is dit ar weer toegenomen. Onderwijs Evenals vorige ren ontvangen coassistenten geneeskunde van het VUmc een deel van hun Dermatologie coschap in ons Centrum. Het coschap wordt door de studenten als zeer positief en leerzaam beoordeeld. Ook afspraken voor de toekomst qua continuering zijn gemaakt. Aquatische Dermatologie Huidaandoeningen die in het waterig milieu zijn opgelopen worden meestal veroorzaakt door specifieke organismen. Centrum Oosterwal bezit de expertise op het gebied van deze specifieke huidafwijkingen. Gedurende het hele ar is er niet alleen telefonische en elektronische consultatie van collega dermatologen en tropenartsen maar er is ook een groot aantal fysieke verwijzingen uit het gehele land. Over dit onderwerp worden met regelmaat lezingen gegeven voor collega dermatologen (in opleiding) en andere geïnteresseerde artsen. 03. Teledermatologie Sinds 2005 is Centrum Oosterwal aangesloten bij het KSYOS TeleMedisch Centrum. Dit is een netwerk voor huisartsen, waarmee foto s van dermatologische afwijkingen via een beveiligde site online kunnen worden aangeboden aan een dermatoloog. Deze draagt zorg voor een snel advies en er kan zo nodig meteen een verwijzing naar de dermatoloog plaatsvinden. In 2011 werden in totaal 813 teleconsulten aangeboden van 243 verwijzende huisartsen. 04. Wetenschappelijk onderzoek In 2011 zijn diverse studies voortgezet maar ook afgerond. De vanuit Centrum Oosterwal geïnitieerde, gerandomiseerde studie, genaamd Varico is gericht op de endoveneuze laserbehandeling (EVLA 980 nm bare tip) van de Vena Saphena Magna (bovenbeenader) versus strippen met crossectomie. De eerste resultaten worden sinds 2009 in diverse vakbladen beschreven en op congressen gepresenteerd. In november 2010 is een volwaardig artikel gepubliceerd in het Europese vakblad Journal of Vascular and Endovascular Surgery. In 2011 werd in diverse vakbladen gerefereerd naar dit artikel van Pronk et al. In het Duitse vakblad Vasomed werd wederom een kort gerelateerd artikel gepubliceerd en een presentatie over de tweearresultaten is gegeven op een bijeenkomst van de Benelux flebologie vereniging te Vaeshartelt. De eerste resultaten, zoals pijn, mobiliteit en dagelijkse activiteiten, laten zien dat de lasermethode de meeste belemmering geeft vooral in de tweede week na de behandeling. Voor beide groepen is er een duidelijke verbetering in de cosmetiek en CEAP score te zien na één ar. De lange termijn vraagstelling; Het zien van recidieven (weer spataderen in het behandelde gebied) wordt arlijks gecontroleerd door middel van een echoduplex gedurende tien ar. De percentages na één ar tonen geen verschillen tussen beide groepen echter na twee ar zijn er meer recidieven te zien in de EVLA groep. Statistische berekeningen tonen geen significante verschillen. Door de verbetering van endoveneuze technieken die post operatief nauwelijks klachten lijken te geven, is in 2010 een nieuwe studie gestart. Varico II, hierin worden de endoveneuze methoden VNUS ClosureFAST en EVLA 1470nm radial tip met elkaar vergeleken op het niveau van de kwaliteit van leven en de lange termijn resultaten gedurende vijf ar. In 2011 zijn meer dan 200 patiënten geïncludeerd in de studie. In 2011 werden de eerste resultaten gepresenteerd over de kwaliteit van leven en postoperatief herstel na beide behandelingen gezien bij de eerste 150 deelnemers op het European Society for Vascular Surgery in Athene. Omdat de diagnosestelling van een recidief door middel van een echo-duplex geïnventariseerd wordt en verschillende artsen deze duplex uitvoeren, is voor een inter-intradoktervariatie onderzoek gekozen. De overeenkomsten tussen de artsen en in de arts zelf, zullen moeten uitwijzen of het hier om een betrouwbare inventarisatie gaat. De interdoktervariatie heeft uitgewezen dat de drie artsen die de metingen verrichten voor de Varico studies, een hoge mate van overeenkomst vertonen met een kappa >0.7. Ook blijkt de overeenkomst in dezelfde arts hoog. Conclusie; in ons centrum is het vaststellen van een recidief d.m.v. een echo-duplex een betrouwbaar meetinstrument. Deze resultaten zijn verwerkt in een Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2011 pagina 11

8 zorginhoudelijk artikel en geaccepteerd door het vakblad Phlebology. Data van de Cyranose studie, waarbij metingen in de uitademing gedaan worden, heeft in 2011 een vervolg gekregen. De studie is opgezet in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum, Amsterdam. Het was onze chirurgen opgevallen dat tijdens de laserbehandeling patiënten aangeven een barbecue -achtige smaak en -reuk te krijgen. Bij een endoveneuze verhitting ontstaat oxidatie waarbij gassen vrijkomen. De elektronische neus heeft een verschil kunnen meten in de uitademing, gemeten voor en tijdens de behandeling. Het laboratorium van Philips heeft met speciale gasmetingen, de vrijgekomen gassen verder geanalyseerd. Deze resultaten zijn gepresenteerd op het European Venous Forum te Antwerpen en in de vorm van een abstract gepubliceerd in het vakblad Phlebology. In 2011 is een artikel beschreven in de vorm van een Letter to Constant streven naar het beste resultaat: minder pijn en sneller herstel. J. Lawson, vaatchirurg the Editor geaccepteerd door het vakblad Phlebology. In de Rollercoaster reflux studie worden 36 patiënten beschreven waarbij de spataderen geen klassieke anatomie vertonen. In 2011 werd een presentatie gegeven op het European Venous Forum in Wenen, hierbij werd de stroomrichting in de vaten uitgelegd en de daarbij toegepaste chirurgische behandelingen. Podoconiosis of Afrikaanse benen is een aandoening die in een bepaald gebied in Afrika voorkomt. De aandoening is complex maar kan resulteren in verdikking van de onderbenen, verandering van de huid die uiteindelijk invaliderend kan zijn. De aandoening en uitleg hierover is gepresenteerd op een bijeenkomst in Cabourg. Voor de afdeling Dermatologie worden diverse postmarketing studies of registries rondom het gebruik van biologicals gedaan. Deze TNF-α inhibitors worden o.a. gebruikt bij de behandeling van psoriasis. In totaal doen 72 patiënten mee aan één van de volgende studies. Sinds 2009 worden in de Esprit studie patiënten geïncludeerd die voor psoriasis de biological Humira/Adalimumab gebruiken. De registry bestaat uit het inventariseren van Adverse Events of special interest zoals infecties, kanker en ernstige bijwerkingen op de lange termijn. De opzet is de patiënten gedurende 8 ar te volgen. In samenwerking met het AMC worden sinds 2009 patiënten die de biological Enbrel/Etanercept gebruiken in een kwaliteit van leven studie gevolgd, De studie onder de noemer Q-act beoogde een inclusie van 200 patiënten. Dit bleek in 2011 niet haalbaar en is er besloten om de studie af te ronden met 86 patiënten. Resultaten zullen verwerkt worden in een artikel. In 2010 is een acht ar durende registry van start gegaan. Patiënten met psoriasis die behandeld worden met biologicals maar ook andere systemische therapieën kunnen aan deze PSOLAR studie deelnemen. Door middel van gevalideerde vragenlijsten wordt er gescoord op kwaliteit van leven en worden lange termijn resultaten en Adverse Events of special interest bijgehouden. In het kader van een afstudeerproject van een psycholoog in opleiding zijn 20 mensen gevraagd psoriasis specifieke vragenlijsten te beantwoorden. Het afstudeerproject is in 2011 beschreven. Voor de coördinatie van de studies, de begeleiding van de deelnemende patiënten, het opzetten van een onderzoek tot het verwerken van data in een presentatie en/of artikel, is een fulltime research coördinator in dienst. 05. Titels wetenschappelijke onderzoeken Varico I, Centrum Oosterwal, Flebologie, Chirurgie A randomized study to analyse short and long-term results of stripping with crossectomie versus endovenous laser therapy for the long saphenous vein incompetence under local anaesthesia. Varico II, Centrum Oosterwal, Flebologie, Chirurgie Het analyseren van resultaten na Radiofrequency Obliteration VNUS Closure Fast (RF) en Endovenous Laser Ablation (EVLA) Elves RADIAL onder lokale verdoving van de Vena Saphena Magna Staminsufficiëntie. Inter- en intradoktervariatie, Centrum Oosterwal, Flebologie, Chirurgie Diagnose duplex filmpjes van recidieven varices na operatieve behandeling Cyranose, AMC, Chirurgie, Flebologie Analyzing exhaled breath during endovenous laser ablation of Varicose veins using an electronic nose and gas chromatography-mass spectrometry. Rollercoaster, Centrum Oosterwal, Chirurgie, Flebologie Case studie; Rollercoaster reflux: Een vaak gemist fenomeen. Esprit, Abbott, Dermatologie A 10 year, post-marketing observational, registry of Humira/Adalimumab in adults patients with chronic plaque psoriasis. Psolar, Janssen Cilag, Dermatologie A multicenter, Open Registy of Patients with Psoriasis Who Are Candidates for Systemic Therapy Including Biologics. Q-ACT, AMC, Dermatologie Health-related quality of life assessment and communication during 48 weeks of treatment of moderate to severe psoriasis with Etanercept. IMIQUIMOD, Erasmus MC, Dermatologie Quality of life of patients with actinic Keratoses and/or a superficial basal cell carcinoma treated with Imiquimod 5% cream. Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2011 pagina 13

9 zorginhoudelijk zorginhoudelijk 06. Publicaties Maligne P. Pronk, S.A. Gauw, M.C. Mooij, M.T.W. Gaastra, J.A. Lawson, A.R. van Goethem en C.J. van Vlijmen- van Keulen. Vergleich von sapheno-femoral Ligatur und Stripping der vena Saphena magna gegenüber endovenöser laserablation (980). Vasomed 23. Jahrgang 4/2011. P. Pronk, S.A. Gauw, M.C. Mooij, M.T.W. Gaastra, J.A. Lawson, A.R. Van Goethem, and C.J. Van Vlijmen-van Keulen. Randomised Controlled Trial Comparing Sapheno-Femoral Ligation and Stripping of the Great Saphenous Vein with Endovenous Laser Ablation (980 nm) Using Local Tumescent Anaesthesia: One Year Results. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 40.5 (2010): M.C. Mooij, S.A. Gauw, P. Pronk, M.T.W. Gaastra, J.A. Lawson, A.R. van Goethem, C.J. van Vlijmen Randomisierte kontrollierte Studie zum Vergleich der hohen Ligatur (Crossektomie) mit Stripping und der endovenösen Laserablation (980 nm) unter Verwendung einer lokalen Tumeszenzanästhesie. Ergebnisse nach zwei Jahren Vasomed 22. Jahrgang 5/2010. Basaalcelcarcinoom 912 Plaveiselcelcarcinoom 95 Melanoom 68 Lentigo maligna 19 Morbus Bowen 30 Totaal Maligne Benigne Lipoom 18 Verruca 157 Kerato-acanthoom 69 Keratosis actina/keratose 278 Eczeem 39 Littekenweefsel Arbeids Dermatosen Surveillance Project Centrum Oosterwal is aangewezen als Regionaal Centrum voor Arbeids-dermatologie. Dit vindt plaats in het kader van het Arbeidsdermatosen Surveillance Project (ADS). Het project is ingezet in samenwerking met Medwerk; een netwerk van regionale expertisecentra voor arbeidsrelevante aandoeningen, dat door het Ministerie van VWS is opgericht. ADS is een project dat is opgezet door het Nederlands Kenniscentrum voor Arbeidsrelevante Aandoeningen (NKAA). 09. Samenwerking ziekenhuizen 11. Veneuze chirurgie Er zijn meerdere behandelmethoden. De diagnose is hierbij bepalend voor de gebruikte methode. De behandelmethoden die in Centrum Oosterwal worden uitgevoerd zijn te verdelen in twee categorieën, de klassieke methodes, te weten; stripping, crossectomie, de flebectomie volgens Müller methode en ten slotte de endoveneuze laser of endoveneuze RF therapie. Veneuze chirurgie in 2011 uitgevoerd in Centrum Oosterwal C.S. Blok, S.A. Gauw, M.C. Mooij, S. Gibbs, E.M. de Boer, M.T.W. Gaastra. Gekweekte autologe huid behandeling: alternatief voor chronische, niet spontaan genezende wonden. Nederlands tijdschrift voor Dermatologie & Venereologie. Vol. 18 december Pathologie In 2011 zijn er 3394 histologische preparaten ter beoordeling ingezonden. De verdeling van de gestelde diagnosen zijn te vinden in de tabel hiernaast. Cyste 53 Haemangioom 25 Dermatofibroom 37 Naevus 880 Geen diagnose 12 Diversen 669 Totaal Benigne Totaal ingezonden Met ziekenhuizen in Noord-Holland is er een goede samenwerking op meerdere gebieden van de veneuze en oncologische chirurgie. Er vindt over en weer verwijzing plaats van patiënten. In geval van calamiteiten kan er een beroep worden gedaan op het Medisch Centrum Alkmaar. 10. Coschappen VU Medisch Centrum Centrum Oosterwal heeft de affiliatieovereenkomst met het VU Medisch Centrum te Amsterdam in 2011 gecontinueerd. Gedurende het ar worden de coassistenten op het gebied van de Dermatologie en Flebologie opgeleid. Dit is in het kader van hun coassistentschap dermatologie. 93% Klassieke methode Laser/RF methode 7% In 2011 zijn er in totaal 2914 varices operaties uitgevoerd. Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2011 pagina 15

10 zorginhoudelijk Algemeen 01. Visitatie beroepsvereniging Er heeft in dit verslagar geen visitatie door de NVDV plaatsgevonden. Speciale aandachtsgebieden: Allergologie Auto-immuunziekten Photodynamische Therapie 02. Bij en nascholing/lidmaatschappen Dermatologie Dr. Beate Böhmer Dermatoloog BIG registratie nr: Lidmaatschappen: Nederlandse Vereniging Dermatologie en Venereologie (NVDV) Deutsche Dermatologische Gesellschaft Refereeravonden: Regionale Dermatologen Vereniging Benoorden t IJ 13 april 2011, Alkmaar Regionale Dermatologen Vereniging Benoorden t IJ 2 november 2011, Alkmaar 12. Gynaecologie Sinds april 2011 is er een gynaecologisch spreekuur gestart in Centrum Oosterwal. Patiënten kunnen terecht voor informatie, advies en behandeling van alle voorkomende gynaecologische problemen en jonge zwangerschapsproblematiek. Het ontstaan van deze afdeling komt mede voort uit de wens om vanuit een multidisciplinaire benadering een spreek- uur aan te kunnen bieden voor vulva aandoeningen. Uit onderzoek blijkt dat de samenwerking tussen de dermatoloog en de gynaecoloog leidt tot goede diagnostiek en adequate hulp levert. Gevolgde congressen/cursussen: Review 2011 Continuüm Dermatologie, AAD, 17 februari 2011, Utrecht Klinische demonstratie en voordracht, LUMC, 5 maart 2011, Leiden Cutane Oncologie, Nascholing Dermatologie algemeen NVDV, 10 november 2011, Den Bosch Cutane Oncologie, Nascholing Dermatologie algemeen NVDV, 11 november 2011, Den Bosch Nascholingsbijeenkomst van buitenlandse dermatologische beroepsverenigingen NVDV-DWFA, 26 november 2011, Keulen pagina 17

11 zorginhoudelijk Menno T.W. Gaastra Dermatoloog/Fleboloog BIG registratie nr: Lidmaatschappen: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) Domeingroep Vaten (NVDV) Orde van Medisch specialisten Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde (NVD) European Undersea and Baromedical Society (EUBS) South Pacific Underwater Medicine Society (SPUMS) Undersea and Hyperbaric Medical Society (UHMS) Refereeravonden: Regionale Dermatologenvereniging Benoorden t IJ 13 april 2011, Alkmaar Regionale Dermatologenvereniging Benoorden t IJ 2 november 2011, Alkmaar Voordrachten: Basiscursus duikgeneeskunde. Nascholing huisartsen en medisch specialisten, 9 april 2011, Amsterdam Training Eerste Hulp Bij Ongelukken/Automatisch Externe Defibrillator. Nascholing personeel Centrum Oosterwal, 3 mei 2011 en 11 mei 2011 en 19 mei 2011, Alkmaar Psoriasis. Nascholing Huisartsen (HAGRO), 13 september 2011, Gemeente Langedijk Anticonceptiecollege Nascholing huisartsen. Voordracht SOA preventie, Angst voor SOA en het PEP protocol, 25 oktober 2011, Alkmaar Ksyos. Nascholing huisartsen inzake Teledermatologie, 26 oktober 2011, Alkmaar Gevolgde congressen/cursussen: American Academy of Dermatology. (AAD Review) Geldmuseum, 17 februari 2011, Utrecht Masterclass lymfe-lipoedeem, 18 en19 maart 2011, Drachten Dermatologische calamiteiten, 2 april 2011, Hasselt 10th International Netherlands Cancer Institute Head and Neck Symposium: Skin cancer of the Head and Neck, Antoni van Leeuwenhoek, 14 en 15 april 2011, Amsterdam Palomar eductional laser symposium, 3 t/m 5 juni 2011, Praag Erasmus Postgraduate School Molecular Medicine: Lasercursus voor dermatologen, 24 juni 2011, Rotterdam Eilanddagen 2011, Bij- en nascholingscursus, 26 t/m 28 juni 2011, Schiermonnikoog 6th International Congress of Psoriasis: from Gene to Clinic, 1 t/m 3 december 2011, Londen Publicaties: Artikel Top 9 genante kwalen Vrouw. (Bijlage De Telegraaf) Artikel Continue streven naar kwaliteitsverbetering Steril (Uitgave Interster International) Artikel Geen billen, buiken en borsten Noordhollands Dagblad; Stad en Streek, Alkmaar Overige activiteiten: Bescherm je huid dag. Inloopspreekuur/adviesmiddag betreffende huidbescherming. Landelijke actie, 21 mei 2011 Medische ondersteuning Toppers in Concert, 27 t/m 29 mei 2011, ArenA Amsterdam Spreekuur op locatie: Westerhout; Verpleeghuis HOED Bergen; Huisartsenpraktijk Adviesraad Eucerin Adviesraad Ustekinumab Adviesraad Astellas Adviesraad MSD (Merck&Co. Inc.) Etanercept / Infliximab Adviesraad Beiersdorf Medezeggenschapsraad OBS Aldoende Werkgroep Kwaliteit van Leven Stichting Aquamarijn Medische Begeleiding Bordercross Foundation. Een stichting die kinderen met een handicap helpt met motivatie en kracht door middel van geestelijke en lichamelijke trainingen. Lid Medische Commissie Nederlandse Onderwatersport Bond Advies inzake EHBO en Reanimatie training Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Werkgroep tropische Dermatologie Section editor met Prof. A. Marroni : Breath-Hold, SCUBA and Hose diving in Handbook on Drowning Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor duikgeneeskunde. Voorzitter Scott Haldane Foundation. Een stichting die verantwoordelijk is voor het organiseren van duikmedische opleidingen in Europa. Medisch Directeur Divers Alert Network (DAN) Europa voor Nederland Speciale aandachtsgebieden: Flebologie Oncologie Aquatische Dermatologie Duikgeneeskunde Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2011 pagina 19

12 zorginhoudelijk Adinda D. van Ginkel Dermatoloog BIG registratie nr: Lidmaatschappen: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) Orde van Medisch Specialisten Refereeravonden: Regionale Dermatologenvereniging Benoorden t IJ 13 april 2011, Alkmaar Regionale Dermatologenvereniging Benoorden t IJ 2 november 2011, Alkmaar Gevolgde congressen/cursussen: Vulvapathologie, Nederlandse vereniging van vulvapathologie (NvVP), 28 nuari 2011, Rotterdam 69th Annual meeting, American Academy of Dermatology, 2 februari 2011, New Orleans PDT cursus, Galderma, 13 mei 2011, Nijmegen Dermatoscopie cursus, LUMC, 23 juni 2011, Leiden 20th European Academy of Dermatology and Venereology Congress, 20 t/m 24 oktober 2011, Lissabon Jaarsymposium Continuüm Dermatologie, 8 december 2011, Utrecht Een goed aangemeten medische kous geeft meer comfort en zorgt voor sneller herstel. A. Zegwaard, bandagiste Speciale aandachtsgebieden: Dermato-oncologie en chirurgie Vulvapathologie Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2011 pagina 21

13 zorginhoudelijk Frans G. Rosweide Dermatoloog/Fleboloog BIG registratie nr: Lidmaatschappen: Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) Orde van Medisch specialisten Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Werkgroep tropische Dermatologie European Academy for Dermatology and Venereology (EADV) Benelux Vereniging voor Flebologie Nederlandse Vereniging voor Vulva pathologie (NVvVP) International Society of Dermatologic Surgery (ISDS) Refereeravonden: Regionale Dermatologen Vereniging Benoorden t IJ 13 april 2011, Alkmaar Regionale Dermatologen Vereniging Benoorden t IJ 2 november 2011, Alkmaar Voordrachten: Oncologie van de huid en operatieve Dermatologie, verpleegkundigen en doktersassistentes, Isala ziekenhuis, 8 april 2011, Zwolle Huidtumoren en littekenvorming, schoonheidsspecialistes, Hoog Brabant, 19 april 2011, Utrecht Kinderdermatologie, Jeugdartsen, Centrum Oosterwal Alkmaar, 27 april 2011, Alkmaar Huidtumoren, schoonheidsspecialistes, Hoog Brabant, 17 mei 2011, Utrecht Dermatochirurgie, arts-assistenten in opleiding, Academisch ziekenhuis Amsterdam, 26 mei 2011, Amsterdam Oncologie van de huid en operatieve Dermatologie, verpleegkundige en doktersassistentes, Gebouw Rijnhage, 25 november 2011, Bunnik Gevolgde congressen/cursussen: Diabetisch Voet Symposium, Ziekenhuis Almelo, 25 nuari 2011, Almelo 10th International Netherlands Cancer Institute Head and Neck Symposium: Skin cancer of the Head and Neck, Antoni van Leeuwenhoek, 14 en 15 april 2011, Amsterdam Congres Benelux Vereniging voor Flebologie, kasteel Vaernebroek, 13 en 14 mei 2011, Maastricht Duplex cursus, Bo Pharma, 31 mei en 1 juni 2011, Ankeveen Lasercongres, 3 en 4 juni 2011, Praag Eilanddagen 2011, Bij- en nascholingscursus, 26 t/m 28 juni 2011, Schiermonnikoog Trainingscursus voor artsenbezoekers, Hotel Huis ter Duin, 9 september 2011, Noordwijk Veiligheid Biologicals, Hotel Arena, 19 september 2011, Amsterdam Congres EADV, 20 t/m 24 oktober 2011, Lissabon 4e ars symposium Dermatologie, Sint Jans Kerk, 8 december 2011, Utrecht Overige activiteiten: Adviesraad U Consultancy (opleiding en trainingsorgaan voor doktersassistenten en verpleegkundigen Polikliniek Dermatologie onder auspiciën van de Nederlandse vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) Opleiding en training complexe technische vaardigheden Polikliniek Dermatologie voor dokters-assistenten en verpleegkundigen Advisering en medewerking aan protocollering werkzaamheden doktersassistenten en verpleegkundigen in de polikliniek, op operatiekamer en op behandelkamer van de afdeling Dermatologie in het kader van opleiding doktersassistentes en verpleegkundigen polikliniek Dermatologie onder auspiciën van de Vereniging Voor Dermatologie en Venereologie (NVDV). Adviesraad Wevos Speciale aandachtsgebieden: Oncologie Dermato-chirurgie Flebologie Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2011 pagina 23

14 zorginhoudelijk Flebolologie Michael C. Mooij Arts/Fleboloog BIG registratie nr: Lidmaatschappen: Benelux Vereniging voor Flebologie Deutsche Gesellschaft für Phlebologie Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) American College of Phlebology Refereeravonden: Regionale Dermatologen Vereniging Benoorden t IJ 13 april 2011, Alkmaar Regionale Dermatologen Vereniging Benoorden t IJ 2 november 2011, Alkmaar Vergaderingen: Landelijk Veneus Overleg, 23 juni 2011, Utrecht Landelijk Veneus Overleg, 9 december 2011, Utrecht Lid Commissie Flebologie Opleiding Nederland, maandelijkse vergadering, Utrecht Voordrachten: Ulcus cruris: van diagnose naar therapie Evean Thuiszorg, 30 juni 2011, Alkmaar Veneus Ulcus cruris: behandeling van de veneuze hypertensie, WCS Congres, 23 november 2011, Utrecht Afrikaanse benen, 7 april, Cabourg, Frankrijk Varices, diagnostiek en behandeling, klinische les, 11 april 2011, Alkmaar Chronisch veneuze insufficiëntie, klinische les, 18 april 2011, Alkmaar Compressie na sclerotherapie, Opleiding Flebologie, 3 oktober 2011, Utrecht Sclerotherapie: Tips and tricks, Opleiding Flebologie, 3 oktober 2011, Utrecht Sclerotherapie: Complicaties en bijwerkingen, Opleiding Flebologie, 3 oktober 2011, Utrecht Gevolgde congressen/cursussen: Wij gaan Endovasculair, 6 t/m 9 april, Cabourg, Frankrijk Jaarvergadering Benelux Vereniging voor Flebologie, 13 en 14 mei 2011, Vaeshartelt, Maastricht International Compression Club, 27 mei 2011, EWMA, Brussel Wondwikkeling, WCS congres, 23 november 2011, Utrecht Overige activiteiten: Opleider Flebologie cursus: Ambulante compressietherapie verpleegkundigen en doktersassistenten, iedere maandag van uur Module Varices in het kader van de Opleiding Flebologie Speciale aandachtsgebieden: Trombose Lymfoedeem Ulcus Cruris pagina 25

15 zorginhoudelijk Pascal Pronk Arts/Fleboloog BIG registratie nr: Lidmaatschappen: Benelux Vereniging voor Flebologie Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst Voordracht: VARICO, 2 years results and intra-inter observer variation Duplex ultrasound, Jaarvergadering Benelux Vereniging voor Flebologie, 13 en 14 mei 2011, Vaeshartelt, Maastricht Gevolgde congressen/cursussen: European Vascular Course, EVC, 2 t/m 4 maart 2011, Maastricht Jaarvergadering Benelux Vereniging voor Flebologie, 13 en 14 mei 2011, Vaeshartelt, Maastricht Duplexcursus Bo Pharma, 31 mei en 1 juni 2011, Ankeveen Speciale aandachtsgebieden: Flebologie Chirurgie Charlotte C. Ferwerda Chirurg BIG registratie nr: Lidmaatschappen: Orde van Medische Specialisten Vereniging voor Heelkunde Vereniging voor Traumatologie Gevolgde congressen/cursussen: Brandwondensymposium, Rode Kruis Ziekenhuis, 1 februari 2011, Beverwijk Traumatologische benaderingen, Skillslab Erasmus, 4 en 5 maart 2011, Rotterdam Scopische liesbreuken, Skillslab Erasmus, 22 maart 2011, Rotterdam Chirurgendagen, NVvH, 19 en 20 mei 2011, Veldhoven Scopische liesbreuken, Waterlandziekenhuis, 20 december 2011, Purmerend Speciale aandachtsgebieden: Oncologische chirurgie Varices chirurgie Algemene chirurgie Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2011 pagina 27

16 zorginhoudelijk Dr. James A. Lawson Vaatchirurg BIG registratie nr: Lidmaatschappen: Orde van Medisch Specialisten Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie Nederlandse Vereniging voor Vasculaire Geneeskunde European Society of Vascular Surgery Benelux Vereniging voor Flebologie American College of Phlebology Refereeravonden: Vascular Rounds, zes avonden in 2011, Amsterdam Voordrachten: International VNUS Symposium, Advancing the treatment of Varicose Veins, 16 en 17 februari 2011, Dubai Lebanese Society of Vascular Surgery, 4 en 5 maart 2011, Beiroet VNUS workshops and proctoring, 23 t/m 25 april 2011, Kuwait Vascular Technology expert meeting, Covidien, 7 mei 2011, Leipzig Zeldzame verwikkelingen van chirurgische behandeling van varices, Benelux Flebologie vergadering 2011, 13 en 14 mei 2011, Maastricht VNUS Closure Fast versus EVLA Radial tip 1470 nm. Is there a difference in safety and postoperative recovery, 22 t/m 25 september 2011, Athene 2nd EVF Hands on workshop on venous disease, Rollercoaster, 20 t/m 22 oktober 2011, Wenen VNUS workshops (Lectures and Life Surgery), Centrum Oosterwal, nuari t/m december 2011, Alkmaar Gevolgde congressen/cursussen: Controversies & Updates in Vascular Surgery, CACVS, 27 t/m 29 nuari 2011, Parijs Publicaties: Medical treatment after peripheral bypass surgery over the past decade. van Hattum ES, Tangelder MJ, Huis in t Veld MA, Lawson JA, Algra A, Moll FL, Eur J Vasc Endovasc Surg Jun; 41(6): The quality of life in patients after peripheral bypass surgery deteriorates at long-term follow-up. van Hattum ES, Tangelder MJ, Lawson JA, Moll FL, Algra A. J Vasc Surg Mar;53(3): Overige activiteiten: Proctor VNUS Closure en ClosureFast bij Covidien Speciale aandachtsgebieden: Flebologie Veneuze vaatchirurgie Antistolling bij atherosclerose Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2011 pagina 29

17 zorginhoudelijk Dr. Clarissa van Vlijmen Chirurg BIG registratie nr: Lidmaatschappen: Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie European Society for Vascular Surgery Benelux Society of Phlebology Nederlandse Vereniging voor Dagbehandeling en Kortverblijf Gevolgde congressen/cursussen: 15th European Vascular Course, EVC, 3 maart 2011, Maastricht Vascular Rounds Amsterdam, NVvH, 8 mei 2011, Amsterdam Chirurgendagen 2011, NVvH, 19 mei 2011, Veldhoven Echo duplex cursus, BO Pharma, 31 mei en 1 juni 2011, Ankeveen Nationaal Symposium Melanoom, Win-O, 3 november 2011, Ede Vascular Rounds Amsterdam, NVvH, 6 december 2011, Amsterdam Speciale aandachtsgebieden: Variceschirurgie Dermatochirurgie Huidafwijkingen hebben een grote impact op de kwaliteit van leven M. Gaastra, dermatoloog/fleboloog Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2011 pagina 31

18 zorginhoudelijk Gynaecologie Chantal Albicher Gynaecoloog BIG registratie nr Lidmaatschappen: Nederlandse Vereniging Obstetrie en Gynaecologie NVOG Werkgroep Gynaecologische Endoscopie WGE Werkgroep Anticonceptie Nederlandse Vereniging voor VulvaPathologie Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde NVD Voordrachten: Anticonceptie counseling, docent nascholing voor huisartsen, Addendum Medicum, 31 mei 2011, Amsterdam Anticonceptie counseling, docent nascholing voor huisartsen, Addendum Medicum, 8 juni 2011, Leiden Anticonceptie counseling, docent nascholing voor huisartsen, Addendum Medicum, 15 juni 2011, Rotterdam Anticonceptie counseling, docent nascholing voor huisartsen, Addendum Medicum, 22 juni 2011, Utrecht Anticonceptie counseling, docent nascholing voor huisartsen, Addendum Medicum, 25 oktober 2011, Alkmaar Gevolgde congressen/cursussen: Behandeling en preventie van osteoporose, nascholing medisch specialisten, 24 nuari 2011, Alkmaar Structureel Echoschopisch Onderzoek, SEO certificaat, 28 nuari 2011, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam Het begint in de baarmoeder, afscheidssymposium Kees Boer, 11 maart 2011, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 18e Doelen congres Infertiliteit, Gynaecologie en Obstetrie, 6 en 7 april 2011, Rotterdam Good Clinical Practice, 19 april 2011, Alkmaar 39e Gynaecongres, nascholing voor gynaecologen, 19 en 20 mei 2011, Zwolle Investigators meeting COOLstudy Bayer, 14, 15, 16 september 2011, Helsinki BBC kwartaal bijeenkomst Ned. Ver. voor Obstetrie en Gynaecologie, 21 september 2011, Utrecht RAVE training, ICT nascholing for investigators, research projecten Bayer, 28 september 2011, online Expert Meeting Mirena, 6, 7, 8 oktober 2011, Barcelona Vulvasymposium Nederlandse Vereniging voor Vulvapathologie, 7 november 2011, Utrecht 40e Gynaecongres, nascholing voor gynaecologen, 10 en 11 november 2011, Papendal Vrouw en Zorg, multidisciplinaire nascholing menopauze, 24 november 2011, Zwolle Overige activiteiten: Certificering als sportduikerarts voor 2011 tot 2014 voor gynaecologie/verloskunde en de onderwatersport Speciale aandachtsgebieden: Benigne gynaecologie Cyclusstoornissen Cervixpathologie en vulvapathologie Hysteroscopie (minimaal invasieve chirurgie) pagina 33

19 zorginhoudelijk Dr. Sylvia M. Dermout Gynaecoloog BIG registratie nr Lidmaatschappen: Nederlandse Vereniging Obstetrie en Gynaecologie NVOG Werkgroep Gynaecologische Endoscopie WGE Werkgroep Anticonceptie Werkgroep Menopauze Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde NVD Voordrachten: Gynaecologisch representant van de Ned. Ver. voor Obstetrie en Gynaecologie op de Negenmaandenbeurs, 18 februari 2011, RAI Amsterdam 1e INTRA meeting, Global Board intra uterine devices, 29 en 30 maart 2011, Frankfurt Duitsland Webcast presentatie nascholing voor huisartsen en gynaecologen Masterclass; Lange termijn anticonceptie bij jonge vrouwen, Hilversum, 13 april 2011 IUD theorie en vaardigheden, docent nascholing voor huisartsen, Addendum Medicum, 31 mei 2011, Amsterdam IUD theorie en vaardigheden, docent nascholing voor huisartsen, Addendum Medicum, 8 juni 2011, Leiden IUD theorie en vaardigheden, docent nascholing voor huisartsen, Addendum Medicum, 15 juni 2011, Rotterdam IUD theorie en vaardigheden, docent nascholing voor huisartsen, Addendum Medicum, 22 juni 2011, Utrecht IUD theorie en vaardigheden, docent nascholing voor huisartsen, Addendum Medicum, 25 oktober 2011, Alkmaar 2e INTRA meeting, Global Board intra uterine devices, 2 en 3 november 2011, Amsterdam Basiscursus duikgeneeskunde, docent nascholing huisartsen en medisch specialisten, november 2011, Palau Gevolgde congressen/cursussen: Behandeling en preventie van osteoporose, nascholing medisch specialisten, 24 nuari 2011, Alkmaar Het begint in de baarmoeder, afscheidssymposium Kees Boer, 11 maart 2011, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 18e Doelen congres Infertiliteit, Gynaecologie en Obstetrie, 6 en 7 april 2011, Rotterdam Intervisie voor opleiders, Teach the teacher, 12 april 2011, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 39e Gynaecongres, nascholing voor gynaecologen, 19 en 20 mei 2011, Zwolle Investigatorsmeeting COOL study Bayer, 14, 15, 16 september 2011, Helsinki BBC kwartaal bijeenkomst Ned. Ver. voor Obstetrie en Gynaecologie, 21 september 2011, Utrecht RAVE training, ICT nascholing for investigators, research projecten Bayer, 28 september 2011 online Intervisie voor opleiders, Teach the teacher, 4 oktober 2011, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam Expertmeeting Mirena, 6, 7, 8 oktober 2011, Barcelona Vrouw en Zorg, multidisciplinaire nascholing menopauze, 24 november 2011, Zwolle Vervolgcursus duikgeneeskunde, cursist nascholing huisartsen en medisch specialisten, november 2011, Palau Publicaties: Patholoog anatomisch onderzoek van een placenta zinvol na partus van een zwangere met een melanoom? Leijnse JEW, Dermout SM. Ned. Tijds. Obstetrie en Gynaecologie, vol 124, april 2011 Overige activiteiten: Hercertificering als sportduikerarts voor 2011 tot 2014 voor gynaecologie/verloskunde en de onderwatersport Member of the Global board, INTRA Group, for new Mirena products for nullipara and youngsters Lid Raad van Aanbeveling van Kanker in Beeld Speciale aandachtsgebieden: Benigne gynaecologie Anticonceptie Cyclusstoornissen Menopauze psychosociale gynaecologie Hysteroscopie (minimaal invasieve chirurgie) pagina 35

20 zorginhoudelijk 03. Bij en nascholing verpleegkundigen en doktersassistenten Conform de eisen van ZKN en de ISO norm worden alle verpleegkundigen en doktersassistenten periodiek intern en extern bijgeschoold. Hierdoor blijft zowel de kennis als de vaardigheid van de medische staf actueel. 04. Patiënteninformatie Naast de reguliere brochures en informatiebladen, die op het intranet te vinden zijn, bieden wij onze patiënten voor een groot aantal aandoeningen en behandelingen uitgebreide full colour brochures aan. Type klacht aantal klachtenaspecten Klacht/onvrede 8 Opmerking 2 Vraag - Claim 3 Compliment - Suggestie - Geen antwoord - Totaal Klachtenbemiddeling door klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) klachtencommissie heeft in 2011 geen klachten in behandeling gekregen. Conform het vastgestelde reglement is dit gemeld aan de Inspecteur voor de Volksgezondheid. De procedure voor de werking van deze onafhankelijke klachtencommissie is vastgelegd in het Klachtenreglement, dat te raadplegen is op de website of intranet. Tevens is op alle schriftelijke communicatie naar patiënten de volgende tekst vermeld: 05. Klachtenbemiddeling door klachtenfunctionaris De klachtenfunctionaris heeft 13 klachten in 2011 ontvangen. Wijze van binnenkomst aantal % klachtenformulier 0 - brief 8 61,5% telefoon 1 7,7% mail 4 30,8% enquête 0 - persoonlijk 0 - totaal % Doel klager Voorkomen van herhaling aantal klachtenaspecten Alsnog oplossing - Verhaal kwijt/aandacht schenken aan probleem Erkenning/excuus 1 Oordeel (gelijk krijgen) Schadevergoeding/ creditering Anders 1 Totaal Als u vragen heeft, dan kunt u ons tussen 09:00 en 16:00 uur bellen op telefoonnummer Buiten deze tijden wordt u in noodgevallen doorverbonden met de dienstdoende arts. Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Klachtenfunctionaris, Antwoordnummer 102, 1800 VB Alkmaar of Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig vastgelegd. U kunt de informatiefolder over ons privacybeleid opvragen bij het secretariaat of ga naar 07. Klachtenbemiddeling door Geschillencommissie ZKN Als een patiënt een geschil heeft met een zelfstandige kliniek en er niet uitkomt met de kliniek of de klachtencommissie, dan kan deze aankloppen bij de Geschillencommis- Kwaliteitsarverslag Centrum Oosterwal 2011 pagina 37

Centrum Oosterwal Kwaliteitsjaarverslag 2010

Centrum Oosterwal Kwaliteitsjaarverslag 2010 Centrum Oosterwal Kwaliteitsarverslag 2010 inhoudsopgave Hoofdstuk 01 Inleiding 01 Missie 02 Beleid 03 Algemeen 04 Locatie en bereikbaarheid Hoofdstuk 02 Zorginhoudelijk Dermatologie/Flebologie 01 Flebologie

Nadere informatie

Flebologisch Centrum Oosterwal Kwaliteits jaarverslag 2009

Flebologisch Centrum Oosterwal Kwaliteits jaarverslag 2009 Flebologisch Centrum Oosterwal Kwaliteits arverslag 2009 Inhoudsopgave Flebologisch Centrum Oosterwal Kwaliteitsarverslag 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1. Missie 2. Beleid 3. Algemeen 2. Zorginhoudelijk

Nadere informatie

WINNAAR Nationale Zorg Jaarprijs 2011-12 beste kliniek van Nederland. Centrum Oosterwal

WINNAAR Nationale Zorg Jaarprijs 2011-12 beste kliniek van Nederland. Centrum Oosterwal WINNAAR Nationale Zorg Jaarprijs 2011-12 beste kliniek van Nederland Centrum Oosterwal Kwaliteitsarverslag 2012 Centrum Oosterwal Kwaliteitsarverslag 2012 inhoudsopgave Hoofdstuk 01 Inleiding 01 Missie

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag

Kwaliteitsjaarverslag Kwaliteitsarverslag 2013 Kwaliteitsarverslag 2013 Inhoudsopgave 01 Inleiding 01 Missie 02 Beleid 03 Algemeen 04 Locatie en bereikbaarheid 02 Zorginhoudelijk Dermatologie/Flebologie 01 Flebologie 02 Dermatologie

Nadere informatie

Module 1 Varices van oppervlakkig en perforerend systeem. Theorie 09.30-17.15 Locatie Vergadercentrum Hoog Brabant (Hoog Catherijne) Utrecht

Module 1 Varices van oppervlakkig en perforerend systeem. Theorie 09.30-17.15 Locatie Vergadercentrum Hoog Brabant (Hoog Catherijne) Utrecht Module 1 Varices van oppervlakkig en perforerend systeem ma 5 september 2011 week 36 / 2011 Historica Phlebologica Anatomie bovenste ledematen (incl. topografie) Anatomie buik- en bekken gebied (incl.

Nadere informatie

Nieuw! St. Antonius Flebologie Centrum. Uw eigen expertisecentrum

Nieuw! St. Antonius Flebologie Centrum. Uw eigen expertisecentrum Nieuw! St. Antonius Flebologie Centrum Uw eigen expertisecentrum voor spataderen St. Antonius Flebologie Centrum Het St. Antonius Flebologie Centrum is een nieuwe polikliniek voor de behandeling van spataderen

Nadere informatie

BEHANDELING VAN SPATADEREN OP DE POLIKLINIEK FLEBOLOGIE VAN HET RUWAARD VAN PUTTEN ZIEKENHUIS

BEHANDELING VAN SPATADEREN OP DE POLIKLINIEK FLEBOLOGIE VAN HET RUWAARD VAN PUTTEN ZIEKENHUIS BEHANDELING VAN SPATADEREN OP DE POLIKLINIEK FLEBOLOGIE VAN HET RUWAARD VAN PUTTEN ZIEKENHUIS In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie over de behandeling van spataderen

Nadere informatie

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt

Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Ik heb een klacht, wat nu? Landelijk Meldpunt Z0rg Het Landelijk Meldpunt Zorg helpt u verder! Soms loopt het contact met uw zorgverlener anders dan u had verwacht. Er ging bijvoorbeeld iets mis bij uw

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtencommissie 7 Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen

Nadere informatie

Spataderen, Varices, Besenreiter, Takkebosvenen

Spataderen, Varices, Besenreiter, Takkebosvenen Spataderen, Varices, Besenreiter, Takkebosvenen Wat zijn het? Aderen zijn de bloedvaten die zorgen voor de terugstroom van het bloed naar het hart. De slagaderen vervoeren het bloed van het hart naar de

Nadere informatie

2/13/2012. Incentives in the Diagnosis Treatment Combination payment system for specialist medical care

2/13/2012. Incentives in the Diagnosis Treatment Combination payment system for specialist medical care Incentives in the Diagnosis Treatment Combination payment system for specialist medical care A study about behavioral responses of medical specialists and hospitals in the Netherlands 1. DBC 2. Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Gamma-probe en echografisch geleide punctie van de schildwachtklier bij melanoom en borstkankerpatiënten; GULF Trial.

Gamma-probe en echografisch geleide punctie van de schildwachtklier bij melanoom en borstkankerpatiënten; GULF Trial. Gamma-probe en echografisch geleide punctie van de schildwachtklier bij melanoom en borstkankerpatiënten; GULF Trial. Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Spataderbehandeling volgens de VNUS Closure procedure

Spataderbehandeling volgens de VNUS Closure procedure Spataderbehandeling volgens de VNUS Closure procedure Spatadercentrum Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Behandeling van uw spataderen 4 2. De VNUS Closure procedure 6 3. Veel gestelde vragen 8 4. Leefregels

Nadere informatie

Kwaliteit in kleine en middelgrote zorginstellingen

Kwaliteit in kleine en middelgrote zorginstellingen Kwaliteit in kleine en middelgrote zorginstellingen PART zorg - Masterclass februari 2013 Agenda 1 2 3 4 5 6 7 8 Kennismaking + huiswerkopdracht Wat is kwaliteit? Kwaliteitscertificaten Uit het nieuws

Nadere informatie

Echo-onderzoek bij zwangerschap

Echo-onderzoek bij zwangerschap Echo-onderzoek bij zwangerschap in deze folder komt aan bod: - Meenemen en voorbereiden - Waarom een echo? - Wat ziet u zelf? - Afbeeldingen van uw kind - Kwaliteit en professionaliteit - Uitslag van het

Nadere informatie

Patiënten-informatiebrief INCH-trial

Patiënten-informatiebrief INCH-trial Patiënten-informatiebrief INCH-trial Een onderzoek naar de chirurgische behandeling van een littekenbreuk; het verschil tussen de kijkoperatie en de open operatie wordt onderzocht. Amsterdam, 14 sept 2011

Nadere informatie

Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum

Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum Rapportage van het inspectiebezoek aan Van Linschoten Specialisten op 18 juni 2013 te Hilversum Juni 2013 Inhoudsopgave 1 Aanleiding inspectiebezoek 3 2 Conclusies en te nemen maatregelen 4 3. Resultaten

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. B.C.V.M. Disselhoff - Vaatchirurg. Opleidingen:

CURRICULUM VITAE. B.C.V.M. Disselhoff - Vaatchirurg. Opleidingen: CURRICULUM VITAE B.C.V.M. Disselhoff - Vaatchirurg Opleidingen: 2006 Registratie als chirurg met aandachtsgebeid vaatchirurgie 1988-1990 CHIVO vaatchirurgie, Academisch Ziekenhuis te Leiden opleider: Prof.

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Snelle en uitstekende fertiliteitspreservatie

Snelle en uitstekende fertiliteitspreservatie Snelle en uitstekende fertiliteitspreservatie Aan vrouwelijke patiënten 40 jaar met een oncologische aandoening Regio zuidwest Nederland Datum 22 mei 2015 Auteur Prof. dr. J.S.E. Laven, Erasmus MC Dr.

Nadere informatie

5.4 Gastro-intestinaal

5.4 Gastro-intestinaal 5.4 Gastro-intestinaal 5.4.1 Indicator: Deelname aan de Dutch UpperGI Cancer Audit (DUCA) De mortaliteit en morbiditeit van de chirurgische behandeling van slokdarmkanker heeft de laatste jaren veel aandacht

Nadere informatie

Photodynamische therapie (PDT)

Photodynamische therapie (PDT) Photodynamische therapie (PDT) De arts heeft met u gesproken over photodynamische therapie (PDT). In deze folder wordt deze vorm van therapie uitgelegd. Voor wie is deze behandeling bedoeld? PDT wordt

Nadere informatie

Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis

Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis Klachtenregeling Ikazia Ziekenhuis Goede zorg voor iedereen staat voorop in ons ziekenhuis. Dat doen we met betrokkenheid, oprechte interesse en aandacht. We vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt

Nadere informatie

Belt u voor een afspraak onze afsprakenbalie:

Belt u voor een afspraak onze afsprakenbalie: radiologisch diagnostisch centrum Zaandam Belt u voor een afspraak onze afsprakenbalie: 075-6840931 Bezoekadres: Postadres: CliniX CliniX Koningin Julianaplein 58 Postbus 210 1502 DV ZAANDAM 1500 EE ZAANDAM

Nadere informatie

CoRPS. 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies

CoRPS. 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies 'Cancer survivorship' onderzoek in Zuid Oost Nederland: van epidemiologische bevindingen naar interventies Center of Research on Psychology in Somatic diseases Lonneke van de Poll Franse, Integraal Kankercentrum

Nadere informatie

Indices. Quality control

Indices. Quality control Indices Quality control Indices Introduction Quality management Materials and Methods Overview indices Index of Treatment Need (IOTN) Peer Assessment Rating (PAR) ABO score (DI) 2 Quality? Value Facial

Nadere informatie

Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst

Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst Formulier verstrekking advies aan NZa over Nederlandse Zorgautoriteit wijzigingsverzoek add-on geneesmiddelenlijst versie 1 Met ingang van 1 januari 2015 vraagt de NZa advies aan vertegenwoordigers van

Nadere informatie

Patiënttevredenheidsonderzoek

Patiënttevredenheidsonderzoek Patiënttevredenheidsonderzoek 2012 Doel Het verkrijgen van inzicht in hoe patiënten de Pellegrinus Kliniek beoordelen op een aantal belangrijke kwaliteitsaspecten zoals de behandeling, bejegening en informatieverstrekking.

Nadere informatie

Namens het NeSECC bestuur en de NeSECC studiecommissie

Namens het NeSECC bestuur en de NeSECC studiecommissie NeSECC Uitnodiging Het NeSECC bestuur en de NeSECC studiecommissie nodigen u van harte uit om een bijzondere najaarsbijeenkomst bij te wonen. Het programma is gevuld met een rijk pallet aan sprekers. Zij

Nadere informatie

2nd BBS Newsletter. Geachte collega s,

2nd BBS Newsletter. Geachte collega s, 2 februari2016 2nd BBS Newsletter Geachte collega s, De Belgian Back Society (BBS) verheugt zich om u allen een prachtig nieuw jaar toe te wensen. U vindt in deze tweede nieuwsbrief vooral informatie betreffende

Nadere informatie

H.341878.0415. Spataderbehandeling door middel van inspuiten vloeistof

H.341878.0415. Spataderbehandeling door middel van inspuiten vloeistof H.341878.0415 Spataderbehandeling door middel van inspuiten vloeistof Inleiding U heeft samen met uw arts besloten om uw spataderen te laten behandelen. Dit is de spataderbehandeling door middel van inspuiten

Nadere informatie

NEDERLANDSE SAMENVATTING

NEDERLANDSE SAMENVATTING NEDERLANDSE SAMENVATTING In het eerste gedeelte van dit proefschrift worden verschillende coagulatie instrumenten tijdens laparoscopische ingrepen geëvalueerd ter voorkoming van bloedingen en gerelateerde

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Huidkanker ExpertiseCentrum

Patiënteninformatie. Huidkanker ExpertiseCentrum Patiënteninformatie Huidkanker ExpertiseCentrum Inhoudsopgave Pagina Huidkanker: Onze zorg 4 Huidkanker komt veel voor 4 Topteam Dermatologie Tergooi 4 UV-licht en huidkanker 5 Wat is huidkanker? 5 Actinische

Nadere informatie

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld:

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Kunststof matje versus geen matje voor navelbreuken: een dubbel blind, prospectief gerandomiseerd onderzoek Engelse titel: Mesh versus suture

Nadere informatie

Uitnodiging en programma

Uitnodiging en programma Uitnodiging en programma XIV e Almelose Symposium Diabetische Voet 28 en 29 januari 2014 Thema: effectieve behandeling van de diabetische voet ZGT, uw vertrouwde ziekenhuis in Almelo en Hengelo Pagina

Nadere informatie

Normering Chirurgische Behandelingen

Normering Chirurgische Behandelingen Normering Chirurgische Behandelingen Versie 1.0 Januari 2011 I. Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is de beroepsvereniging van chirurgen in Nederland. In de NVvH participeren zeven

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen

Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken. Groepspraktijk Huizen Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken Rapportage voor: Groepspraktijk Huizen Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV www.argo-rug.nl INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK

Nadere informatie

KLACHTENPROTOCOL versie 1 mei 2006

KLACHTENPROTOCOL versie 1 mei 2006 KLACHTENPROTOCOL versie 1 mei 2006 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Informatie aan cliënt 4. Te doorlopen stappen 5. Bijlagen a. Voorbeeld Procedure voor het afhandelen van klachten b. Toelichting

Nadere informatie

Spataderen. Behandelingen. Poli (Vaat)chirurgie Poli Dermatologie

Spataderen. Behandelingen. Poli (Vaat)chirurgie Poli Dermatologie 00 Spataderen Behandelingen Poli (Vaat)chirurgie Poli Dermatologie Inleiding In overleg met de (vaat)chirurg of dermatoloog heeft u een afspraak gemaakt voor de behandeling van spataderen. Deze operatie

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten!

Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Klachtenregeling in het St. Anna Ziekenhuis In het St. Anna Ziekenhuis proberen wij u zo goed mogelijk te behandelen en te verzorgen. Iedereen die werkt in ons ziekenhuis

Nadere informatie

Multidisciplinaire aanpak van IBD

Multidisciplinaire aanpak van IBD Antwerpse Geneeskundige Dagen 12/09/2014 Multidisciplinaire aanpak van IBD Tom Moreels UCL Cliniques Universitaires Saint-Luc Hépato-Gastroentérologie tom.moreels@uclouvain.be Inflammatoir darmlijden dunne

Nadere informatie

Wat is kwaliteitsvisitatie?

Wat is kwaliteitsvisitatie? Wat is kwaliteitsvisitatie? Visitatie is een intercollegiale doorlichting van het zorgverleningproces op locatie. De visitatie wordt verricht op basis van vertrouwelijkheid, door leden van de Commissie

Nadere informatie

HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN

HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN Locatie: Sint Maartenskliniek, Nijmegen Donderdag 12 en vrijdag 13 februari 2015 Toelichting De Nederlandse

Nadere informatie

Polikliniek flebologie. Spataderen

Polikliniek flebologie. Spataderen Polikliniek flebologie Spataderen Inleiding Dit is de algemene voorlichtingsfolder van de polikliniek voor flebologie Zuid-West. Deze polikliniek heeft als doelstelling mensen met spataderproblemen een

Nadere informatie

Kwalitatief onderzoek Vrije Universiteit onder 205 huisartsen naar het gebruik van TeleDermatologie

Kwalitatief onderzoek Vrije Universiteit onder 205 huisartsen naar het gebruik van TeleDermatologie Kwalitatief onderzoek Vrije Universiteit onder 205 huisartsen naar het gebruik van TeleDermatologie Inleiding Vanuit de vakgroep Economie en Bedrijfswetenschappen van de Vrije Universiteit te Amsterdam

Nadere informatie

IN BALANS BLIJVEN ALS ONCOLOGIE PATIENT - Plaats van yoga -

IN BALANS BLIJVEN ALS ONCOLOGIE PATIENT - Plaats van yoga - IN BALANS BLIJVEN ALS ONCOLOGIE PATIENT - Plaats van yoga - Oncologie multidisciplinair Van verwijzing tot nazorg De komende 20 minuten Voorstellen Doel Oncologie MCA Samen traject doorlopen van een patiente

Nadere informatie

Standpunt NVVCC inzake. omstandigheden (kleine) chirurgische en invasieve ingrepen.

Standpunt NVVCC inzake. omstandigheden (kleine) chirurgische en invasieve ingrepen. Standpunt NVVCC inzake omstandigheden (kleine) chirurgische en invasieve ingrepen. Auteurs: Prof.dr. H.A.M. Neumann, dermatoloog, voorzitter werkgroep, R.S.M.Boonen arts, P. v.d Poel, hygienist, T.Bosch,

Nadere informatie

Aanvragen van accreditatie bij het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) of bij de beroepsvereniging?

Aanvragen van accreditatie bij het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) of bij de beroepsvereniging? Aanvragen van accreditatie bij het Accreditatie Bureau Cluster 1 () of bij de beroepsvereniging? Cluster 1 wordt gevormd door de: Huisartsen; Specialisten ouderengeneeskunde; Artsen Verstandelijk Gehandicapten.

Nadere informatie

Chirurgie Vaatchirurgie. Behandeling van spataderen

Chirurgie Vaatchirurgie. Behandeling van spataderen Chirurgie Vaatchirurgie Behandeling van spataderen Chirurgie Vaatchirurgie U heeft spataderen. Deze brochure geeft u een overzicht van de oorzaken en klachten van spataderen en de behandel mogelijkheden.

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Sinds enkele decennia is de acute zorg voor brandwondenpatiënten verbeterd, hetgeen heeft geresulteerd in een reductie van de mortaliteit na verbranding, met name van patiënten

Nadere informatie

Certificering van websites met medische informatie

Certificering van websites met medische informatie Certificering van websites met medische informatie Inhoudsopgave In dit document vindt u informatie over: De Health on the Net Foundation en de HON-code www.betrouwbarebron.nl ZegelGezond Internet Het

Nadere informatie

Laserbehandeling spataderen. In 1 dag veilig van uw spataderen af

Laserbehandeling spataderen. In 1 dag veilig van uw spataderen af Laserbehandeling spataderen In 1 dag veilig van uw spataderen af Welkom in Tergooiziekenhuizen Binnenkort krijgt u in ons ziekenhuis een behandeling In 1 dag. Met deze speciale behandeling kunt u binnen

Nadere informatie

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp:

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Informatie over de afdeling Heelkunde Informatie over de afdeling Heelkunde Wie kunt u aan uw bed verwachten Inleiding Tijdens uw verblijf op de afdeling Heelkunde zult u

Nadere informatie

Klachtencommissie Informatie voor de klager. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Klachtencommissie Informatie voor de klager. Ziekenhuis Gelderse Vallei Klachtencommissie Informatie voor de klager Ziekenhuis Gelderse Vallei U heeft een klacht ingediend bij de klachtencommissie of overweegt dit te doen. U vindt hier informatie over de werkwijze van de klachtencommissie,

Nadere informatie

H.327185.0416. Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie)

H.327185.0416. Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie) H.327185.0416 Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie) Inleiding Uw specialist heeft u verteld dat u geopereerd moet worden aan een kwaadaardige tumor in uw borst. Meestal is een kwaadaardige tumor

Nadere informatie

Ontevreden?, klachten of een suggestie, laat het ons weten!

Ontevreden?, klachten of een suggestie, laat het ons weten! Patiëntenvoorlichting Ontevreden?, klachten of een suggestie, laat het ons weten! Wat u vooraf moet weten Wat is een klacht precies Onze klachtenprocedure Overige klachtenbehandeling Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Sciatica MED Trial resultaten na 1 jaar

Sciatica MED Trial resultaten na 1 jaar Sciatica MED Trial resultaten na 1 jaar Micro endoscopische operatie (buisjesmethode) voor lage rughernia minder effectief U doet mee aan de Sciatica MED Trial, het doelmatigheidsonderzoek naar de behandeling

Nadere informatie

Brochure klachtenregeling

Brochure klachtenregeling Brochure klachtenregeling Informatie voor patiënten Opgesteld conform: ZKN keurmerk toetsingscriteria 2014 & Wet klachtrecht Cliënten Zorgsector Een klacht over de Kliniek? Algemeen De medewerkers van

Nadere informatie

H.327185.0214. Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie)

H.327185.0214. Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie) H.327185.0214 Het verwijderen van uw borst (Borstamputatie) Inleiding Uw specialist heeft u verteld dat u geopereerd moet worden aan een kwaadaardige tumor in uw borst. Meestal is een kwaadaardige tumor

Nadere informatie

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews.

Resultaten interviews met patiënten Vervolgens wordt een korte samenvatting gegeven van de belangrijkste resultaten uit de gelabelde interviews. Onderzoek nazorg afdeling gynaecologie UMCG (samenvatting) Jacelyn de Boer, Anniek Dik & Karin Knol Studenten HBO-Verpleegkunde aan de Hanze Hogeschool Groningen Jaar 2011/2012 Resultaten Literatuuronderzoek

Nadere informatie

Echo-onderzoek bij zwangerschap

Echo-onderzoek bij zwangerschap Echo-onderzoek bij zwangerschap IN DEZE FOLDER KOMT AAN BOD: - Meenemen en voorbereiden - Waarom een echo? - Wat ziet u zelf? - Afbeeldingen van uw kind - Kwaliteit en professionaliteit - Uitslag van het

Nadere informatie

Minimaal in Máxima. Gerrit Slooter et al.

Minimaal in Máxima. Gerrit Slooter et al. Minimaal in Máxima Gerrit Slooter et al. Minimaal in Máxima Waarom laparoscopie Klassiek 21 e eeuw Waarom laparoscopie M. Crohn Vrouw 23 jaar galblaas Verkrijgbaar sinds 1990 Laparoscopie in de chirurgie

Nadere informatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie

Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q&A Kwaliteitsvenster - Communicatie Q Wat is het Kwaliteitsvenster? A Het Kwaliteitsvenster geeft patiënten op een heldere en eenduidige manier inzicht in de ziekenhuisbrede kwaliteit van zorg. Aan de

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK 2009

TEVREDENHEIDSONDERZOEK 2009 Rijksuniversiteit Groningen Universitair Medisch Centrum Groningen Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid Universitair Medisch Centrum Groningen TEVREDENHEIDSONDERZOEK 2009 BONIFATIUS HOOFDPIJNKLINIEK

Nadere informatie

Basiscursus Operatieve Technieken (BOT) Hands-on training op het Centraal Dierenlaboratorium

Basiscursus Operatieve Technieken (BOT) Hands-on training op het Centraal Dierenlaboratorium Basiscursus Operatieve Technieken (BOT) Hands-on training op het Centraal Dierenlaboratorium Donderdag 15 en vrijdag 16 november 2012 Toelichting PAO Heyendael organiseert in samenwerking met de afdeling

Nadere informatie

Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket

Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket verpleegkunde prijs 2014 VU medisch centrum Naam project :Ontslag matrix Zorgeenheid : VCCH Namen indiener(s) : Mirjam Al en Simone Kok Hoofd zorgeenheid : Hilda Ket Mailadres contactpersoon : m.al@vumc.nl

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Behandeling van. spataderen. Varices

PATIËNTEN INFORMATIE. Behandeling van. spataderen. Varices PATIËNTEN INFORMATIE Behandeling van spataderen Varices 2 PATIËNTENINFORMATIE Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Vergoeding van zorg... 5 1.2 Classificatie van spataderen... 6 1.3 Betaling van behandelingen...

Nadere informatie

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld:

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Kunststof matje versus geen matje voor navelbreuken: een dubbel blind, prospectief gerandomiseerd onderzoek Engelse titel: Mesh versus suture

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

CHIRURGIE/DERMATOLOGIE

CHIRURGIE/DERMATOLOGIE CHIRURGIE/DERMATOLOGIE Varices Behandeling van spataderen In deze folder komen de meest gebruikelijke behandelingsmogelijkheden van spataderen (varices) aan de orde. Allereerst wordt uitgelegd wat spataderen

Nadere informatie

Inleiding. Wij wensen u alvast een spoedig herstel en een aangenaam verblijf op ons heelkundig dagziekenhuis.

Inleiding. Wij wensen u alvast een spoedig herstel en een aangenaam verblijf op ons heelkundig dagziekenhuis. Inleiding Welkom op onze dienst vaatheelkunde. Bij u werden spataders aan één of beide benen vastgesteld die best kunnen verholpen worden met een heelkundige ingreep. Deze folder geeft u uitleg over de

Nadere informatie

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017

Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Samenvatting Beleidsplan Kwaliteit 2015-2017 Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) heeft als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen bij iedere uroloog ten gunste van iedere patiënt.

Nadere informatie

Dé cursus over huidkanker voor de Eerste Lijn

Dé cursus over huidkanker voor de Eerste Lijn Dé cursus over huidkanker voor de Eerste Lijn 18 en 19 september 2014 Leiden Inhoud, doelgroepen, cursuscommissie en sprekers Inhoud Na eerder meerdere malen een eendaagse dermatoscopie cursus voor de

Nadere informatie

Masterclass, 18-22 weken Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) 2016

Masterclass, 18-22 weken Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) 2016 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Maatschap Gynaecologie

Maatschap Gynaecologie Gynaecologie / Verloskunde Maatschap Gynaecologie Algemene informatie Gynaecologie Dr. J.J. van Beek D. Boskamp P. Bourdrez A.H.D.M. Dam A.M. van Wijck Dr. I. van Gestel Dr. J.E. Sollie E.J. Wijnen - Duvekot

Nadere informatie

Patiënten-informatie. Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: operatietechnieken en vruchtbaarheid. ESEP-studie

Patiënten-informatie. Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: operatietechnieken en vruchtbaarheid. ESEP-studie Patiënten-informatie Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: operatietechnieken en vruchtbaarheid ESEP-studie EUG in de eileider Eierstok Baarmoeder Buitenbaarmoederlijke zwangerschap: operatietechnieken en

Nadere informatie

Epiduroscopie. Centrum voor Pijngeneeskunde. Centrumlocatie. Doel van de behandeling

Epiduroscopie. Centrum voor Pijngeneeskunde. Centrumlocatie. Doel van de behandeling Centrumlocatie De anesthesioloog heeft met u besproken dat de oorzaak van uw pijnklachten beoordeeld en mogelijk ook behandeld gaan worden middels een epiduroscopie. In deze folder willen wij u informeren

Nadere informatie

www.heelkunde-azdamiaan.be

www.heelkunde-azdamiaan.be Wat zijn varices (spataders)?... 2 Soorten spataders?... 5 1. Teleangiëctasieën, spider naevi, spinnekopjes, gesprongen adertjes ; 5 2. De klassieke varices of spataders: 5 3. Inwendige spataders of stamvaricose:

Nadere informatie

Bent u gevraagd voor medisch wetenschappelijk onderzoek?

Bent u gevraagd voor medisch wetenschappelijk onderzoek? Bent u gevraagd voor medisch wetenschappelijk onderzoek? Inhoud Pagina Inleiding... 2 Medisch wetenschappelijk onderzoek... 3 Waarom zou u meedoen... 4 Onderzoeksfasen... 5 Medisch Ethische Commissie...

Nadere informatie

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en

Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en BOH in Beeld 2013 waar de sboh voor staat Met subsidie en ontvangen stagevergoedingen financiert de SBOH sinds 1989 de huisartsopleiding en sinds 2007 de opleiding tot specialist ouderen geneeskunde. De

Nadere informatie

Bent u ontevreden of heeft u een klacht?

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Algemeen Bent u ontevreden of heeft u een klacht? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Bent u ontevreden over zaken in het ziekenhuis?... 3 Heeft u een klacht over de Spoedpost in ons ziekenhuis?... 4 Bureau

Nadere informatie

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk

Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toetsingscriteria ZKN-Keurmerk Toelichting opzet van het toetsingsmodel. Indien wordt verwezen naar het aanwezig zijn van een procedure, dan wordt deze geacht te zijn opgesteld, ingevoerd en intern getoetst.

Nadere informatie

Drie-dimensionale echografie voor het verbeteren van cosmetisch resultaat bij borstkanker patiënten; TURACOS trial

Drie-dimensionale echografie voor het verbeteren van cosmetisch resultaat bij borstkanker patiënten; TURACOS trial Drie-dimensionale echografie voor het verbeteren van cosmetisch resultaat bij borstkanker patiënten; Geachte mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Mohs Chirurgie en Reconstructie

Mohs Chirurgie en Reconstructie Kanker Instituut U heeft een afspraak op het gezamenlijke spreekuur van de afdelingen Dermatologie en Plastische Chirurgie. In deze folder vindt u informatie over het verwijderen van huidkanker door middel

Nadere informatie

OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten

OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten OSTEOPOROSE Informatie voor patiënten Diagnostiek van osteoporose en het verbeteren van de therapietrouw bij patiënten met osteoporose na een recente fractuur Wat als u nog vragen heeft? Mocht u na het

Nadere informatie

Behandeling van spataderen

Behandeling van spataderen Behandeling van spataderen 1 Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de klachten en oorzaak van spataderen (varices) en de meest gebruikelijke behandelingsmogelijkheden. Het is goed u te

Nadere informatie

THEMADAG FLEBOLOGIE. zaterdag 27 maart 2004. Golden Tulip Hotel Figi te Zeist, Nederland

THEMADAG FLEBOLOGIE. zaterdag 27 maart 2004. Golden Tulip Hotel Figi te Zeist, Nederland THEMADAG FLEBOLOGIE Stichting stalige nascholing voor dermatologie en venereologie zaterdag 27 maart 2004 Golden Tulip Hotel Figi te Zeist, THEMADAG FLEBOLOGIE De themadag commissie Flebologie van de Stichting

Nadere informatie

Endoveneuze behandeling van spataderen

Endoveneuze behandeling van spataderen Endoveneuze behandeling van spataderen U overweegt uw spataderen te laten behandelen door een EVT, Endoveneus Treatment (Laser of VNUS). In deze folder vindt u hierover meer informatie. Neem altijd uw

Nadere informatie

Ondersteunende zorg voor mensen met kanker

Ondersteunende zorg voor mensen met kanker Ondersteunende zorg voor mensen met kanker Máxima Oncologisch Centrum (MOC) Inleiding Als u van uw behandelend arts te horen krijgt dat u kanker heeft, krijgen u en uw naasten veel informatie en emoties

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

Inleiding Wat is een melanoom? Hoe vaak komt het voor? Hoe ontstaat een melanoom?

Inleiding Wat is een melanoom? Hoe vaak komt het voor? Hoe ontstaat een melanoom? MELANOOM 1179 Inleiding De dermatoloog heeft bij u een melanoom geconstateerd. Deze folder geeft u informatie over een melanoom en de behandelmogelijkheden. Daarnaast krijgt u meer informatie over zelfonderzoek

Nadere informatie

Clinical Trials in Nederland: op weg naar topkwaliteit DCTF Congres 3 oktober 2012 Lunteren. M.P.W. Lamberti, BA Algemeen Directeur

Clinical Trials in Nederland: op weg naar topkwaliteit DCTF Congres 3 oktober 2012 Lunteren. M.P.W. Lamberti, BA Algemeen Directeur Clinical Trials in Nederland: op weg naar topkwaliteit DCTF Congres 3 oktober 2012 Lunteren M.P.W. Lamberti, BA Algemeen Directeur Maastricht UMC-Holding MUMC-Holding CTCM BPCM MI Groningen Utrecht Nijmegen

Nadere informatie

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling.

Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Rapport Systematische review naar effectieve interventies ter preventie van kindermishandeling. Auteurs: F.J.M. van Leerdam 1 K. Kooijman 2 F. Öry 1 M. Landweer 3 1: TNO Preventie en Gezondheid Postbus

Nadere informatie

Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie

Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Plastische Chirurgie van het

Nadere informatie