Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd. Fontys Hogescholen"

Transcriptie

1 Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen

2

3 Lange Voorhout ED Den Haag T (070) F (070) I E Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Fontys Hogeschool Communicatie voltijd/deeltijd Fontys Hogescholen Croho-nummer: Hobéon Certificering BV Datum: 17 december 2010 Auditteam: F.M. Brouwer E. Schoonman J.H. ten Brinke L.M.A. Brinkman Secretaris: B. Verstegen

4

5 INHOUDSOPGAVE DEEL MANAGEMENT SAMENVATTING Integraal advies Samenvattende beoordeling 2 2. INLEIDING 5 3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING 6 4. VORIGE ACCREDITATIE 7 DEEL ONDERWERPEN EN FACETTEN NVAO-ACCREDITATIEKADER 9 1. Doelstellingen opleiding 9 Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen 9 Facet 1.2. Niveau: Bachelor 11 Facet 1.3. Oriëntatie hbo Programma 13 Facet 2.1. Eisen hbo 13 Facet 2.2. Relatie tussen doelstellingen en inhoud programma 15 Facet 2.3. Samenhang programma 17 Facet 2.4. Studielast 19 Facet 2.5. Instroom 21 Facet 2.6. Duur 23 Facet 2.7. Afstemming tussen vormgeving en inhoud 24 Facet 2.8. Beoordeling en toetsing Inzet van personeel 29 Facet 3.1. Eisen hbo 29 Facet 3.2. Kwantiteit personeel 30 Facet 3.3. Kwaliteit personeel Voorzieningen 33 Facet 4.1. Materiële voorzieningen 33 Facet 4.2. Studiebegeleiding Interne kwaliteitszorg 37 Facet 5.1. Evaluatie resultaten 37 Facet 5.2. Maatregelen tot verbetering 38 Facet 5.3. Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld Resultaten 41 Facet 6.1. Gerealiseerd niveau 41 Facet 6.2. Onderwijsrendement OORDEELSCHEMA BIJLAGEN 49 BIJLAGE I Programma en gesprekspartners 51 BIJLAGE II Kwantitatieve gegevens van de opleiding 53 BIJLAGE III Curricula Vitae en onafhankelijkheidsverklaringen auditoren 57 BIJLAGE IV Werkwijze, beoordelingsprocedure en beslisregels Hobéon 63 BIJLAGE V Geraadpleegde documenten 65

6

7 DEEL 1 1. MANAGEMENT SAMENVATTING 1.1. Integraal advies Hobéon Certificering adviseert de NVAO de hbo-bacheloropleiding Communicatie, verzorgd door Fontys Hogescholen, croho-nummer in al haar varianten en locaties te accrediteren. Dit advies wordt in onderhavig rapport gefundeerd. Algemene gegevens Naam van de instelling: Naam van het instituut : Naam van de opleiding: Varianten van de opleiding: Locatie van de opleidingen: Fontys Hogescholen Fontys Hogescholen Communicatie Communicatie Voltijd/deeltijd Eindhoven Naam VBI: Hobéon Certificering b.v. Datum visitatie: 17 juni 2010 Datum adviesrapport: 17 december 2010 Beoordelingskader Het bij het onderzoek gehanteerde beoordelingskader is het Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs Nederland (14 februari 2003). Samenstelling auditteam Het auditteam bestond uit de volgende personen: F. M. Brouwer, voorzitter. Mevrouw Brouwer werkte bij een aantal hogescholen in verschillende beleidsfuncties en beleidsterreinen. Sinds de start van het accreditatiestelsel heeft het accent van haar werk gelegen op kwaliteit en accreditatie. Vanaf 2002 was zij senior-adviseur Onderwijs en Kwaliteit, regisseur voor de interne kwaliteitszorg en de accreditatietrajecten van de opleidingen van De Haagse Hogeschool en adviseur kwaliteitszorg voor het College van Bestuur. Sinds 2008 is zij senior-adviseur bij de Hobéon Groep, met als aandachtsgebieden kwaliteitszorg & certificering en management consult. Drs J.H. ten Brinke, werkvelddeskundige, is directeur Corporate Communications & Branding APG. Dhr. ten Brinke is van verschillende grote bedrijven directeur communicatie geweest en is ook lid van een groot aantal besturen en verenigingen, zoals bestuur Logeion, beroepsvereniging voor communicatie, Werkgroep PR/PA, branchevereniging VB, Curatorium Bijzondere Leerstoel Strategische Communicatie UvA en Programmaraad VO/HO Deltapunt Techniek. Drs. E. Schoonman, vakdeskundige, is directeur/eigenaar en zelfstandig consultant op het gebied van strategische advisering, publieke opinie onderzoek en monitoring, issuesmanagement en advisering draagvlak, zichtbaarheid en reputatie, public affairs en mediabeleid, integriteitbeleid en ethiek, corporate social responsibility en stakeholdermanagement. Zij was jarenlang docent/gecommitteerde aan de School voor Journalistiek van de Hogeschool Utrecht en heeft daarnaast als auditor voor de NVAO gewerkt. Hobéon Certificering Adviestrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Communicatie, Fontys Hogeschool, 1.0 1

8 L.M.A van den Brink, derdejaars studente Communicatie Hogeschool Utrecht en lid van de MR. Drs. B. Verstegen, secretaris, is meer dan tien jaar opleidingsmanager van diverse opleidingen aan de Hogeschool Utrecht geweest en was daar integraal verantwoordelijk. Daarnaast heeft hij sinds 2002 bijgedragen aan de ontwikkeling van accreditatietrajecten binnen de HU en leidde hij een twintigtal interne audits. Sinds 2009 werkt hij bij Hobéon Samenvattende beoordeling Algemeen beeld De Fontys Hogeschool Communicatie maakt deel uit van de Fontys Hogescholen, bestaande uit 29 instituten. De Fontys Hogeschool Communicatie biedt één opleiding aan: Communicatie en deze leidt op voor de bachelor of Communications. De opleiding wordt in Eindhoven aangeboden in zowel voltijd als deeltijd. De opleiding kent twee specialisaties: Communicatie Management en Communicatie Creatief. Onderwerp Doelstellingen opleiding: voldoende Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. Twee facetten van dit onderwerp worden als goed beoordeeld voor deze opleiding, wat een kwalificatie goed voor dit onderwerp rechtvaardigt. Dit wordt als extra aantekening bij het oordeel gevoegd. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. De opleiding heeft de landelijk geformuleerde eindkwalificaties als uitgangspunt genomen om een opleiding neer te zetten die een eigen profilering heeft. Landelijk heeft deze uitwerking het oordeel good example gekregen. De profilering kenmerkt zich door het in de volle breedte volgen van de beleidscyclus enerzijds en een verdieping op het creatieve vlak anderzijds. De profilering wordt door het werkveld herkend en erkend en door studenten gewaardeerd. Het panel is van mening dat de opleiding van bachelorniveau is. Onderwerp Programma: voldoende Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. Het programma van de opleiding Communicatie kenmerkt zich door een hoge praktijkgerichtheid. Er wordt al in het eerste jaar met echte opdrachten en opdrachtgevers gewerkt. Het programma, opgezet rond de beleidscyclus, vertoont een goede samenhang, zowel verticaal als horizontaal. Ook wat betreft programmaonderdelen, eindtermen en de manier waarop getoetst wordt, heeft de opleiding een samenhangende manier van werken laten zien waardoor het panel tot een positief eindoordeel gekomen is. De afstemming tussen vormgeving en inhoud heeft het auditpanel met een goed gewaardeerd omdat de opleiding het werkveld zowel in de vormgeving (opdrachtgever) als de inhoud (op te leveren producten) een consistente rol toekent. De opleiding is sterk gericht op de beroepspraktijk zowel wat eindtermen als werkvormen betreft. Recentelijk heeft de opleiding maatregelen genomen die door een verdere scheiding van beoordeling en begeleiding resulteren in een nog betere borging van de toetskwaliteit. Het auditpanel heeft met deze maatregelen zijn instemming betuigd en beoordeelt de werking van de examen- en toetscommissie als valide. Onderwerp Inzet van personeel: voldoende Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. Hobéon Certificering Adviestrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Communicatie, Fontys Hogeschool, 1.0 2

9 Het auditpanel beoordeelt het personeel als toegewijd en kundig. Toch merkt het panel op dat uit een aantal CV s van docenten een zekere afstand tot het werkveld blijkt. Met de opleiding is het panel erover eens dat na de omvangrijke onderwijsvernieuwing, die veel inspanning gekost heeft, de tijd nu aanbreekt voor verdieping. De opleiding zelf heeft plannen om via de lectoraten de actuele kennis van docenten te vergroten. Het panel geeft de suggestie om daarnaast, via het systematisch inzetten van docentstages, docenten nauwer in contact te brengen met de actuele stand van zaken in het werkveld. De verdere kwaliteit van het personeel wordt door studenten als goed beoordeeld. Samen met de inspanningen die de opleiding zich getroost om de personele kwaliteit voortdurend te verbeteren leidt dit tot de waardering goed voor het facet kwaliteit personeel. Onderwerp Voorzieningen: voldoende Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. Over de materiële voorzieningen in algemene zin was het auditpanel tevreden. Als kritische noot merkt het panel op dat de informatievoorziening aan studenten moet verbeteren. De opleiding heeft dat zelf onderkend en maatregelen benoemd en genomen. De studieloopbaanbegeleiding is adequaat opgezet. Wat uitvoering betreft zijn de verschillen tussen slb ers onderling aanleiding voor een matige studenttevredenheid. Het panel heeft, zeker gezien de eerste evaluatieresultaten, vertrouwen in de voorgestelde en deels gerealiseerde verbeteringen. Onderwerp Interne kwaliteitszorg: voldoende Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. De opleiding heeft de laatste jaren slagen gemaakt in het verder ontwikkelen van het kwaliteitszorgsysteem. Naast de ontwikkelingen op hogeschoolniveau heeft de opleiding door bijvoorbeeld de Spiegelbijeenkomsten, waarin met studenten evaluaties verder besproken worden om ze te verduidelijken, een goed beeld van verbeterpunten. Een heldere prioritering van verbetermaatregelen heeft het auditteam wel tijdens de audit gehoord; in de Management Review was dit punt minder expliciet naar voren gekomen. Onderwerp Resultaten: voldoende Het oordeel van het auditteam over alle facetten van dit onderwerp is positief. De volgende overwegingen hebben tot dat oordeel geleid. Het eindniveau loopt algemeen gesproken in de pas met wat voor een hbo-bachelor gebruikelijk is. De verschillen tussen zowel het niveau als de scope van afstudeeropdrachten zijn echter groot. Het panel geeft de opleiding de suggestie om helder te beschrijven wat de eisen aan een acceptabele afstudeeropdracht zijn. Verschillen in niveau en onderzoeksmethodologie komen duidelijk tot uitdrukking in de beoordeling. De cohortrendementen van de voltijd zijn volgens het auditpanel in orde; de rendementen van de deeltijd zijn aan de lage kant, zeker vergeleken met andere deeltijdopleidingen. Het auditpanel suggereert de opleiding om een goede analyse te maken van de lage rendementen voor de deeltijdopleiding en op grond hiervan maatregelen te treffen om het rendement te verhogen. Hobéon Certificering Adviestrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Communicatie, Fontys Hogeschool, 1.0 3

10 Hobéon Certificering Adviestrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Communicatie, Fontys Hogeschool, 1.0 4

11 2. INLEIDING Het onderhavige rapport bevat het advies aan de NVAO dat door Hobéon Certificering als Visiterende Beoordelende Instantie (VBI) is opgesteld ten behoeve van de accreditatie van de hbo opleiding Fontys Hogeschool Communicatie, verzorgd door Fontys Hogescholen, Croho nummer De opleiding wordt aangeboden in de varianten voltijd en deeltijd. De basis voor het onderzoek van Hobéon Certificering werd gevormd door de Management Review en de daarbij behorende onderliggende documenten. Het bij het onderzoek gehanteerde beoordelingskader is geweest het NVAO Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs Nederland (14 februari 2003). De audit heeft plaatsgevonden op 17 juni Het programma van de audit is opgenomen in Bijlage I. Het auditteam werd gevormd door F.M. Brouwer, voorzitter; drs. E. Schoonman; drs J.H. ten Brinke; L.M.A van den Brink en drs. B. Verstegen. De in dit team aanwezige expertise is in onderstaand schema zichtbaar. voorzitter F. M. Brouwer werkvelddeskundige Drs. J.H. ten Brinke vakdeskundige Drs. E. Schoonman student L.M.A van den Brink Studente Communicatie Hogeschool Utrecht secretaris drs. B. Verstegen werkveld vak / discipline X X X X onderwijs X X kwaliteitszorg /audit X X studentperspectief X In Bijlage III vindt u de cv s van de auditoren. Hobéon Certificering Adviestrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Communicatie, Fontys Hogeschool, 1.0 5

12 3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING De Fontys Hogeschool Communicatie maakt deel uit van de Fontys Hogescholen, bestaande uit 29 instituten. Deze instituten verzorgen ruim 200 bacheloropleidingen in verschillende varianten: voltijd, deeltijd, duaal en in-service. Ook biedt Fontys 36 masteropleidingen aan en verzorgt cursussen en trainingen. De Fontys organisatie kent twee sturingslagen: de Raad van Bestuur en de directeuren van instituten. De Raad van Bestuur stuurt op hoofdlijnen; de directeuren dragen integrale managementverantwoordelijkheid. Profiel van de opleiding De Fontys Hogeschool Communicatie biedt één opleiding aan: Communicatie en deze leidt op voor de bachelor of Communications. De opleiding wordt in Eindhoven aangeboden in zowel voltijd als deeltijd. De opleiding kent twee specialisaties: Communicatie Management en Communicatie Creatief. De specialisatie Communicatie Creatief wordt alleen in voltijd aangeboden. De verdeling van de studenten over beide specialisaties ligt in de eindfase 4 : 1 (CM : CC). De opleiding bestaat uit een major en een vrij te kiezen minor. De opleiding heeft het landelijk profiel verder ingekleurd met een brede basis (Communicatie Management waar adviesvaardigheden een centrale rol spelen) en een verdieping van de creatieve vaardigheden. In Communicatie Creatief worden deze vaardigheden nog verder ontwikkeld; de basis is daar minder breed. Aan de negen landelijk vastgestelde eindcompetenties heeft de opleiding een extra eindcompetentie toegevoegd: reflectie op persoonlijk en professioneel handelen. Beroepenveld De bacheloropleiding Communicatie leidt op voor een veelvoud aan beroepen en functies in de communicatiebranche. De opleiding ziet in het beroepenveld een toenemende vraag naar communicatiedeskundigheid. Ook wordt communicatie steeds vaker als een strategische factor in het organisatiebeleid gezien. Het beroepenveld professionaliseert zich verder waardoor steeds meer professionals met minimaal hbo-opleiding werkzaam zijn. Trendonderzoek bevestigt deze waarneming. Interne organisatie De opleiding Communicatie heeft gekozen voor een organisatiestructuur met resultaatverantwoordelijke teams. Deze zijn per 1 augustus 2008 ingevoerd. Er zijn in totaal vijf teams: drie onderwijsuitvoeringsteams (propedeuse, hoofdfase en eindfase), een team dat de onderwijsuitvoering ondersteunt en een team dat verantwoordelijk is voor de zakelijke dienstverlening en relatiebeheer. Een zesde team lectoraat is in oprichting. De directeur en de teamleiders, aangevuld met de kwaliteitszorgcoördinator en de coördinator onderwijsontwikkeling vormen het strategisch overleg. Binnen de teams, bestaande uit onderwijsgevend en/of onderwijsondersteunend personeel, vindt regelmatig teamoverleg plaats. Andere gremia zijn: de opleidingscommissie, bestaande uit een gelijk aantal medewerkers en studenten, de instituutsmedezeggenschapsraad, bestaande uit vier medewerkers en vier studenten en de Raad van Advies, samengesteld uit externe leden. Hobéon Certificering Adviestrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Communicatie, Fontys Hogeschool, 1.0 6

13 4. VORIGE ACCREDITATIE 1. Inleiding Bij brief van 14 oktober 2004 heeft dr. F.C. van Rijswijk, lid van de Raad van Bestuur van de Fontys Hogeschool te Eindhoven, bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) een aanvraag om accreditatie, als bedoeld in artikel 5a.9 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, hierna WHW (Stb.2002, 302), voor de opleiding hbo-bachelor Communicatie ingediend. Ter ondersteuning van de aanvraag heeft Fontys Hogeschool een rapport overgelegd van een door haar ingeschakelde Visiterende en Beoordelende Instantie (VBI): Netherlands Quality Agency (NQA). Het rapport van NQA, hierna VBI-rapport, heeft de NVAO ontvangen op 18 oktober De visitatie van de opleiding heeft plaatsgevonden op 16 en 17 maart Het VBI-rapport is opgebouwd aan de hand van het Accreditatiekader hoger onderwijs hbo-bachelor van de NVAO, Strcrt. 2003, 120, hierna: het Accreditatiekader. 2. Bevindingen Op grond van het toepasselijke Accreditatiekader wordt een opleiding beoordeeld aan de hand van zes onderwerpen, te weten: doelstellingen van de opleiding, programma, inzet van personeel, voorzieningen, interne kwaliteitszorg en resultaten. Ad: Doelstellingen opleiding De eindkwalificaties waren goed geformuleerd op hbo-niveau en sloten aan bij de Dublin Descriptoren. De opleiding heeft bij de vaststelling ervan meer dan in de landelijke eindtermen aandacht geschonken aan de beroepshouding. De opleiding kiest voor een brede inzetbaarheid van de afgestudeerden. Deze keuze werd echter door alumni, en studenten ervaren als weinig concreet. Het panel constateerde dat dit in de opzet van een nieuw curriculum werd opgevangen door het aanbieden van mogelijkheden tot specialisatie. De NVAO stelde vast dat in het VBI-rapport deugdelijk en kenbaar is gemotiveerd op welke grond(en) dit onderwerp positief werd bevonden. De NVAO beoordeelde dit onderwerp derhalve voldoende. Ad: Programma Het panel waardeerde de mix van theorie, praktijkopdrachten en onderzoek en stages. Het constateerde dat kennisontwikkeling via toegepast onderzoek voldoende plaatsvond, maar via vakliteratuur matig was. De opleiding moest actuele vakliteratuur, en ook haar contacten met het werkveld directer met het curriculum verbinden. Er was tevredenheid over de aansluiting van het programma op de eindkwalificaties, maar ook bleek de nood aan meer verdieping en specialisatie. Het nieuwe curriculum beloofde hierin verbetering, ook wat betreft de relatie tussen eindkwalificaties, leerdoelen en onderwijseenheden. De samenhang binnen thema s was voldoende, maar was tussen thema s niet altijd expliciet. In ieder geval moest de spreiding van de studielast in de propedeuse worden onderzocht. Het panel had geen duidelijk didactisch concept in het schriftelijk materiaal aangetroffen, maar erkende dat het concept van de learning community impliciet aanwezig was. Het panel stelde vast dat de werkvormen wel afgestemd zijn op de eindkwalificaties. Het toetsingsbeleid scoorde onvoldoende: de manier van toetsing hing teveel af van de individuele docenten en was voor studenten vaak niet individueel genoeg. Daarom werd een plan tot verbetering van de toetspraktijk opgesteld. De NVAO stelde vast dat het panel bij verschillende facetten een kritische noot plaatste, en te kennen gaf dat verbeteringen wenselijk zijn. De facetten instroom en duur werden als goed werden beoordeeld. Het facet toetsing kreeg een gemotiveerde onvoldoende. Na onderlinge weging van alle facetten werd het onderwerp programma positief bevonden. Hobéon Certificering Adviestrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Communicatie, Fontys Hogeschool, 1.0 7

14 Aangezien de geplande verbeteringen aan het curriculum en de toetsingsmethode aan het panel werden toegelicht, beoordeelde de NVAO het onderwerp voldoende. Ad: Inzet personeel Het personeelsplan, het personeelsbestand en hun achtergrond werden beoordeeld als voldoende en ook de studenten waren tevreden over de lesgevers. Het panel wees echter op een geplande inkrimping van het personeelsbestand en de mogelijke impact daarvan op werkdruk en studiebegeleiding. Er werd ook melding gemaakt van een meer structurele scholingsbehoefte onder docenten. De opleiding had reeds scholingsplannen opgemaakt, maar nog niet tot uitvoering gebracht. De NVAO stelde vast dat in het VBI-rapport deugdelijk en kenbaar is gemotiveerd op welke grond(en) dit onderwerp positief werd bevonden. De NVAO beoordeelde dit onderwerp derhalve voldoende. Ad: Voorzieningen De materiële voorzieningen werden door het panel ruim, modern en van voldoende kwaliteit geacht. De uitvoering van de studiebegeleiding verliep nog moeizaam. De NVAO stelde vast dat in het VBI-rapport deugdelijk en kenbaar is gemotiveerd op welke grond(en) dit onderwerp positief werd bevonden. De NVAO beoordeelde dit onderwerp derhalve voldoende. Ad: Kwaliteitszorg De opleiding hanteerde de PDCA-kwaliteitscyclus, maar zou deze nog kunnen verbeteren door op meer structurele manier met input om te gaan. De NVAO stelde vast dat in het VBI-rapport deugdelijk en kenbaar is gemotiveerd op welke grond(en) dit onderwerp positief werd bevonden. De NVAO beoordeelde dit onderwerp derhalve voldoende. Ad: Resultaten De rendementscijfers waren eerder laag dan hoog, vooral in de deeltijdopleiding, en het panel wees op een matige analyse van dit gegeven. Het behalen van de eindtermen, en het voldoen aan het hbo-niveau werden op een gedegen manier getoetst. Ook het werkveld was tevreden over de kwalificaties van de afgestudeerden. De NVAO stelde vast dat in het VBI-rapport deugdelijk en kenbaar is gemotiveerd op welke grond(en) dit onderwerp positief werd bevonden. De NVAO beoordeelde dit onderwerp derhalve voldoende. 3. Verbetermaatregelen van de opleiding. De opleiding Communicatie heeft veel geïnvesteerd in het tot stand brengen van een nieuw curriculum. Het vernieuwde curriculum van de opleiding Communicatie kenmerkt zich door een hoge praktijkgerichtheid. Er wordt al in het eerste jaar met echte opdrachten en opdrachtgevers gewerkt. Het programma, opgezet rond de beleidscyclus, vertoont een duidelijke samenhang, zowel verticaal als horizontaal. Ook wat betreft programmaonderdelen, eindtermen en de manier waarop getoetst wordt, laat de opleiding een samenhangende manier van werken zien. De opleiding heeft eveneens de toetsing aanzienlijk verbeterd. Recentelijk heeft de opleiding maatregelen genomen die door een verdere scheiding van beoordeling en begeleiding resulteren in een nog betere borging van de toetskwaliteit. Daarnaast heeft de opleiding een op de doelgroepen afgestemde studieloopbaanbegeleiding ontwikkeld. Zowel opzet als uitvoering zijn verbeterd. De opleiding pakt kwaliteitszorg op een structurele manier aan en voert verbetermaatregelen op een goede manier uit. Ook op dit onderwerp heeft de opleiding zich sterk ontwikkeld. Hobéon Certificering Adviestrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Communicatie, Fontys Hogeschool, 1.0 8

15 DEEL 2 OORDEEL OP FACETNIVEAU 5. ONDERWERPEN EN FACETTEN NVAO-ACCREDITATIEKADER 1. Doelstellingen opleiding Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk) Oordeel: Goed Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op de onderstaande bevindingen. Aansluiting landelijke eindkwalificaties De eindkwalificaties bacheloropleiding Communicatie zijn gebaseerd op de landelijke beroepsprofielen die zijn vastgesteld door de Beroepsvereniging voor Communicatie en de Vereniging voor Overheidscommunicatie van Hierin worden Beroepsprofiel B- Communicatiemedewerker en Beroepsprofiel C - Senior Communicatiemedewerker beschreven. Een werkgroep van het Landelijk Overleg Communicatieopleidingen heeft op basis van dit landelijk profiel een negental beroepscompetenties beschreven. De opleiding heeft daar een tiende competentie aan toegevoegd. Deze tien competenties dienden als uitgangspunt voor het herontwerp van het curriculum in het kader van de invoering van een major-minormodel in het studiejaar De negen landelijk vastgestelde competenties vormen de ruggengraat van de beleidscyclus waarbinnen de communicatieprofessional zijn taken uitvoert. De negen landelijk vastgestelde competenties zijn: Issuesignalering en onderzoeksvoorbereiding; Onderzoeken; Advisering; Communicatiebeleidsontwikkeling; Opstellen van een communicatieplan; Ontwerpen van een campagne; Realiseren van een communicatieproject; Realiseren van communicatiemiddelen; Representatie organisatie. De opleiding heeft toegevoegd: Reflectie op persoonlijk en professioneel handelen. Wijze van totstandkoming eindkwalificaties opleiding Nadat de landelijke beroepscompetenties vastgesteld waren, heeft de opleiding op een duidelijke manier het kennisfundament, gerelateerd aan de beroepscompetenties, beschreven. Hiertoe heeft de opleiding in het werkveld eerst onderzoek gedaan welke kennis relevant is voor de uitoefening van het vak. Dit document is in 2005 als good example gepresenteerd tijdens een landelijke bijeenkomst van communicatieopleidingen. De opleiding onderhoudt via de Raad van Advies en via deelname aan de regionale kenniskring van jonge communicatieprofessionals voeling met het beroepenveld. De positionering van de opleiding is in de Raad van Advies uitvoerig besproken en is door de Raad van Advies geaccordeerd. Hobéon Certificering Adviestrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Communicatie, Fontys Hogeschool, 1.0 9

16 Opleidingsprofiel De opleiding kent twee voltijdse specialisaties: Communicatie Management en Communicatie Creatief. In de deeltijd wordt alleen Communicatie Management aangeboden. Communicatie Management sluit aan op het genoemde beroepsprofiel-b met accenten uit het beroepsprofiel-c, met name waar het gaat om strategieontwikkeling. De specialisatie Communicatie Creatief sluit aan op het beroepsprofiel-b met een focus op conceptontwikkeling en copywriting. Onderhoud eindkwalificaties De opleiding bespreekt met de Raad van Advies, waarin vertegenwoordigers van het beroepenveld zitting hebben, op strategisch niveau de positionering van de opleiding in het licht van ontwikkelingen in de markt. Daarnaast vraagt de opleiding de Raad om advies betreffende bijstelling van de eindkwalificaties. De beroepsvereniging heeft nieuwe beroepsniveauprofielen geformuleerd. Deze profielen zullen na vaststelling door de beroepsvereniging in de zomer van 2010 leidend zijn voor het curriculum van de opleiding. Overwegingen De opleiding heeft de doelstellingen naar behoren geformuleerd en via het beroepenveld gevalideerd. Het gegeven dat de geformuleerde eindkwalificaties van de opleiding landelijk gezien als good example gewaardeerd worden is voor het panel aanleiding om dit facet met een goed te beoordelen. Hobéon Certificering Adviestrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Communicatie, Fontys Hogeschool,

17 Facet 1.2. Niveau: Bachelor De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij algemene, internationaal geaccepteerde beschrijvingen van de kwalificaties van een Bachelor. Oordeel: Voldoende Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op de onderstaande bevindingen. Toetsing van de eindkwalificaties aan de Dublin Descriptoren De opleiding heeft de Dublin Descriptoren duidelijk gekoppeld aan de tien eindkwalificaties. Dit is als volgt gebeurd: Kennis en inzicht. De opleiding heeft in een zogenaamd kennisfundament (de Body of Knowledge) vastgelegd welke kennisinhouden relevant zijn voor welke competenties. De opleiding gebruikt hiervoor specifieke literatuur en zorgt ervoor dat deze up-to-date blijven. Naast kennis is inzicht een vereiste om de kennis op een juiste manier toe te passen. Toepassing van kennis en inzicht. In de operationalisering van de toepassing van kennis en inzicht komt de koppeling met kennisintensieve beroepsproducten expliciet aan de orde. Om hun beroepsproducten te realiseren ontwikkelen studenten noodzakelijkerwijs een professionele houding. Deze producten vormen een adequaat antwoord op de voorgelegde communicatievraagstukken. De student moet daartoe een analyse maken en op grond van deze analyse een goed beargumenteerde oplossing presenteren. Oordeelsvorming. Onderzoek naar alle relevante aspecten uit de context van een voorgelegd communicatievraagstuk vormt een integraal onderdeel van het leerproces. Oordeelsvorm over de relevantie van een aspect is daarom direct aan de orde. Zo dienen studenten bij het analyseren van de invloed van maatschappelijke issues op het communicatiebeleid van een organisatie alle relevante actoren en factoren in beeld te brengen. In hun afweging dienen studenten sociaalmaatschappelijke, wetenschappelijke en ethische aspecten te betrekken. Studenten moeten in staat zijn relevante gegevens te verzamelen en te interpreteren, een afgewogen oordeel te vormen op basis van gegevens, met meewegen van sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten. Communicatie. Communicatie gaat over openbaarheid en openbaar maken. De focus ligt op het (leren) overbrengen van informatie op een duidelijke manier voor een niet gespecialiseerd publiek. Als voorbeeld van de koppeling van eindkwalificaties aan de Dublin Descriptoren volgen hier de aan communicatie gerelateerde eindcompetenties: ontwikkelen van een communicatieplan, ontwerpen van een campagne, realiseren van een communicatieproject, realiseren van communicatiemiddelen en representatie van de organisatie. Leervaardigheden. Binnen het onderwijs dat de opleiding aanbiedt is er in alle fases aandacht voor de persoonlijke en professionele groei van de student. Begeleid door een studieloopbaanbegeleider ontwikkelt de student het vermogen te blijven leren en is aan het eind van de studie klaar voor een vervolgopleiding die een hoge autonomie veronderstelt. Overwegingen Het panel is van mening dat dit facet uitgewerkt is conform het gebruikelijke voor een hbobachelor en waardeert dat met een voldoende. Hobéon Certificering Adviestrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Communicatie, Fontys Hogeschool,

18 Facet 1.3. Oriëntatie hbo De eindkwalificaties van de opleiding zijn mede ontleend aan de door (of in samenspraak met) het relevante beroepenveld opgestelde beroepsprofielen en/of beroepscompetenties o Een hbo-bachelor heeft de kwalificaties voor het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar in een specifiek beroep of samenhangend spectrum van beroepen waarvoor een hbo-opleiding vereist is of dienstig is o Een hbo-master heeft de kwalificaties voor het niveau van zelfstandig en/of leidinggevend beroepsbeoefenaar in een beroep of spectrum van beroepen, dan wel het niveau van functioneren in een multidisciplinaire omgeving waarin een hbo-opleiding vereist is of dienstig is Oordeel: Goed Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op de onderstaande bevindingen. Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op de overweging, dat de in facet 1.3 benoemde aspecten volledig in facet 1.1 aan de orde zijn geweest en het oordeel derhalve identiek is. Hobéon Certificering Adviestrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Communicatie, Fontys Hogeschool,

19 2. Programma Facet 2.1. Eisen hbo Kennisontwikkeling van studenten vindt plaats via vakliteratuur, aan de beroepspraktijk ontleend studiemateriaal en via interactie met de beroepspraktijk en/of (toegepast) onderzoek Het programma heeft aantoonbare verbanden met actuele ontwikkelingen in het vakgebied / de discipline de ontwikkeling van beroepsvaardigheden en heeft aantoonbare verbanden met de actuele beroepspraktijk Oordeel: Voldoende Het oordeel van het auditteam is gebaseerd op de onderstaande bevindingen. Kennisontwikkeling Vakliteratuur De eerste twee jaar van het curriculum ligt de focus op het internaliseren van het kennisfundament, zoals de opleiding dat heeft vastgelegd. De studenten volgen kernmodules, zoals Communicatietheorie en bestuderen zelfstandig vakliteratuur. Deze literatuur is vastgelegd in de modulebeschrijvingen en bestaat uit boeken, readers en verwijzingen naar relevante internetsites. Materiaal uit de beroepspraktijk Studenten werken regelmatig aan praktijkopdrachten en beroepsproducten. In alle fasen van de opleiding werken studenten met echte klantvragen en zorgt de opleiding voor actuele vraagstukken uit de beroepspraktijk. Zo moeten studenten in de propedeuse bijvoorbeeld een individuele communicatieopdracht uitvoeren waarbij ze zelf een opdrachtgever benaderen die behoefte heeft aan een nieuwe communicatiemix. Ook voeren studenten opdrachten uit tijdens de beroepsopleidende stage en nemen deel aan de adviesbureaus in de hoofdfasen waar ze verschillende opdrachten parallel uitvoeren. In het zesde semester worden studenten uitgedaagd om zelf cases in te brengen in de werkcolleges. Interactie met de beroepspraktijk De opleiding draagt er op een goede manier zorg voor dat de beroepscompetenties ontwikkeld worden in een zo realistisch mogelijke beroepscontext. De student krijgt veelvuldig verschillende praktijkopdrachten. Alle opdrachten worden uitgewerkt volgens de beleidscyclus. Dit houdt in dat alle opdrachten starten met analyse en onderzoek. Daarna volgt een advies over de ontwikkeling van communicatiebeleid en de inzet van communicatiemiddelen. Daarnaast leren studenten beroepsproducten te maken die een beginnende communicatieprofessional moet kunnen maken. De opleiding biedt voltijdstudenten twee stages aan: een beroepsopleidende stage en een afstudeerstage. Tijdens de beroepsopleidende stage staat de beleidsuitvoering centraal en doet de student kennis op van bedrijfsprocessen, planning en uitvoering. De deeltijdstudenten voeren in plaats van een beroepsopleidende stage in jaar 2, 3 en 4 praktijkopdrachten uit, bij voorkeur gerelateerd aan de werkkring van de deeltijdstudent. Met de afstudeerstages lossen studenten actuele communicatievraagstukken op via analyses, onderzoeken, (beleids)adviezen en communicatieplannen. Toegepast onderzoek Vanaf de eerste opdracht in de propedeuse is er aandacht voor methoden van onderzoek en onderzoekstechnieken. Het curriculum kent vijf modulen die erop gericht zijn studenten de relevante methodische kennis over onderzoeken aan te leren. Hobéon Certificering Adviestrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Communicatie, Fontys Hogeschool,

20 De opleiding participeert in onderzoeksprogramma s vanuit het multidisciplinaire Fontys Future Media Lab. In 2010 start het lectoraat Media: Narratie & Interactie. Tevens worden op kleine schaal vormen van toegepast onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het bedrijfsleven. Beroepsvaardigheden Het panel vindt dat de te ontwikkelen beroepsvaardigheden op een goede, praktische manier zijn omschreven in een vaardigheids- en houdingsdocument. Dit document wordt elke vier jaar geactualiseerd. De beroepsvaardigheden worden getraind in vaardighedencursussen. In een later deel van de hoofdfase wordt er bij de begeleiding expliciet aandacht besteed aan hogere beroepsvaardigheden als managementvaardigheden en adviesvaardigheden. Actualiteit van het programma De opleiding heeft voor de onderwijsontwikkeling een coördinator Onderwijsontwikkeling en een commissie Onderwijsontwikkeling aangesteld. De coördinator stelt verbeteracties op het gebied van onderwijsontwikkeling voor. Hij neemt deel aan de bijeenkomsten met de Raad van Advies en neemt daarvandaan nieuwe inzichten en ontwikkelingen mee naar de Commissie Onderwijsontwikkeling. Daarnaast evalueert de opleiding regelmatig de actualiteit via alumnionderzoeken en de HBO-Monitor (zie ook facet 5.1). De te ontwikkelen beroepsvaardigheden worden eens per vier jaar geactualiseerd. In gesprekken met studenten en werkveldvertegenwoordigers tijdens de audit kwam naar voren dat de actualiteit voldoende is. Hoewel cases niet elk jaar vernieuwd worden is de actualiteit herkenbaar. Overwegingen Het panel concludeert dat zowel het huidige kennisfundament als vaardigheidsfundament voldoende actueel is. De gebruikte literatuur is naar de mening van het panel weliswaar voldoende actueel maar niet gericht op vernieuwing en innovatie. Het panel adviseert de opleiding om de relevantie van de gebruikte literatuur te definiëren in termen van vernieuwing en innovatie en volgens deze definities de gebruikte literatuur periodiek te evalueren en indien nodig aan te passen. Het panel is tevreden over de praktijkopdrachten en de beroepsproducten. Het auditpanel concludeert dat het belangrijkste item van dit facet, de relatie met de beroepspraktijk, goed is. Om het hele facet een goed te geven is teveel van het goede. Dus krijgt dit facet een voldoende. Hobéon Certificering Adviestrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Communicatie, Fontys Hogeschool,

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie deeltijd en duaal Hogeschool NCOI Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Communicatie voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam

Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Hogeschool Rotterdam, Rotterdam Opleiding: Communicatie, hbo bachelor Croho: 34405 Varianten: voltijd/deeltijd/duaal Visitatiedatum: 10 mei 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, oktober 2007 2/63

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool Zeeland, Vlissingen

Hogeschool Zeeland, Vlissingen Hogeschool Zeeland, Vlissingen Opleiding: Personeel en Arbeid, hbo-bachelor; Croho: 34609 Varianten: voltijd, deeltijd Visitatiedatum: 9 januari 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2008

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Opleiding: Fiscale Economie, HBO bachelor; Croho: 34409 Varianten: voltijd en deeltijd Locaties: Arnhem en Nijmegen Visitatiedatum: 14 juni 2007 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren

Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Adviesrapport Accreditatie hbo bacheloropleiding Tweedegraads lerarenopleidingen vo/bve, Cluster Mens en Maatschappij voltijd / afstandsleren Christelijke Hogeschool Windesheim Scheveningseweg 46 2517

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Amsterdam Fashion Institute, opleiding Technisch Commerciële Confectiekunde voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070)

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Small Business & Retail Management Almere en Lelystad Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2011 2/47 NQA Hogeschool Windesheim: hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem

Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Hogeschool INHOLLAND, Haarlem Opleiding: Bouwmanagement & Vastgoed hbo-bachelor Croho: 39232 Varianten: voltijd en deeltijd Visitatiedatum: 23 september 2008 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, november

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen. HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen HBO-Bacheloropleiding Tolk / Vertaler Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, mei 2010 2/65 NQA ITV Hogeschool: audit bestaande hbo-bacheloropleiding Tolk-Vertaler

Nadere informatie

Christelijke Hogeschool Windesheim

Christelijke Hogeschool Windesheim Christelijke Hogeschool Windesheim Cluster Commerciële Economie Locaties: Zwolle en Almere Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) December 2013 2/65 NQA Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling

Hogeschool NCOI. Business IT & Management. Uitgebreide opleidingsbeoordeling Hogeschool NCOI Business IT & Management Uitgebreide opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/67 NQA - Hogeschool NCOI: Business IT & Management - UOB Inleiding Dit visitatierapport

Nadere informatie

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd

Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Politieacademie Apeldoorn Toets Nieuwe Opleiding Opleiding: Master Leergang Tactisch Leidinggevende (TLL) Varianten: duaal in deeltijd Visitatiedata: 28 en 29 september 2005 Netherlands Quality Agency

Nadere informatie

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen

ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen ITV Hogeschool voor Tolken en Vertalen Opleidingen: Tolk en Vertaler Varianten: Deeltijd Visitatiedata: 6 en 7 april 2005 25 augustus 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, september 2005 2 NQA

Nadere informatie

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica

LOI Hogeschool. Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica LOI Hogeschool Cluster Informatica: Bedrijfskundige Informatica Informatica (Software Engineering) Technische Informatica Netherlands Quality Agency (NQA) November 2010 2/73 Managementsamenvatting Dit

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd Saxion Hogeschool Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo-masteropleiding Master Coaching Duaal/deeltijd NCOI Business School Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling

Beperkte opleidingsbeoordeling BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Commerciële Economie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool Utrecht Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Business Management voltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Business Management voltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management

AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management AVANS Hogeschool B.V. Toets Nieuwe Opleidingen: - Master of Marketing & - Master of Strategic Management Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, april 2010 2/63 NQA - AVANS+ audit TNO hbo-master of Marketing

Nadere informatie

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008

Stenden Hogeschool. Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Stenden Hogeschool Opleiding: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs; hbo-bachelor Locaties: Leeuwarden, Groningen, Emmen Croho: 34808 Varianten: voltijd/deeltijd Visitatiedata: 2, 3 en 4 juni 2008 Netherlands

Nadere informatie

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling

Hogeschool Rotterdam. Communicatie. Beperkte opleidingsbeoordeling Hogeschool Rotterdam Communicatie Beperkte opleidingsbeoordeling Netherlands Quality Agency (NQA) November 2013 2/51 NQA Hogeschool Rotterdam: Communicatie BOB Inleiding Dit visitatierapport bevat de beoordeling

Nadere informatie