GECOMPUTERISEERDE ONDERSTEUNING VAN HET LEZEN: EEN GOED IDEE?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GECOMPUTERISEERDE ONDERSTEUNING VAN HET LEZEN: EEN GOED IDEE?"

Transcriptie

1 GECOMPUTERISEERDE ONDERSTEUNING VAN HET LEZEN: EEN GOED IDEE? Magda Praet 1, Veerle Van Vooren 3, Tine Denolf 3, Sofie De Roo 3 en Annemie Desoete Universiteit Gent associatieonderzoekgroep leerstoornissen 3 Artevelde Hogeschool Gent Therapeutisch handelen houdt in dat we voortdurend reflecteren over ons werk als hulpverlener. Is deze of gene aanpak wel effectief? Binnen dit artikel willen we nagaan of een computerprogramma erin slaagt het technisch lezen van kinderen te laten toenemen. Vier studies werden opgezet via een experimenteel design met toevallige toewijzing. Uit deze vier studies bleek dat kinderen er inderdaad beter in slaagden om bestaande woorden te lezen. Verder bleek dat alle kinderen vooruitgingen door te oefenen op lezen maar dat kinderen die het leesprogramma doorlopen hebben een grotere vooruitgang boekten dan kinderen die het niet doorlopen hebben. Kinderen die expliciet werkten op de decodeervaardigheden gingen sneller lezen en konden langere woorden fragmenteren. Computerondersteunde therapie op technisch lezen lijkt dus bij normale lezers en kinderen met dyslexie waardevol. Keywords Behandeling, lezen, computergestuurde interventie, dyslexie Inleiding Technisch lezen Lezen kan omschreven worden als een vaardigheid in het verwerken van specifieke vormen van kennis, zoals orthografische, morfologische en fonologische kennis (van der Leij, 2003). Technisch lezen is dan het proces van decoderen en grafeem-foneem koppeling, waar kinderen steeds vaardiger in worden en waar het proces steeds meer geautomatiseerd gaat verlopen Figuur 1. Overzicht van de hersengebieden die betrokken zijn bij het lezen (Desoete et al., 2010, blz 10). Drie leescircuits betrokken bij het technisch lezen op woordniveau Het technisch lezen kunnen we op drie locaties in de hersenen situeren. Er is een posterieur leescircuit (achteraan in de hersenen) en een anterieur leescircuit (vooraan). Het achterste circuit heeft twee stromen: een ventrale stroom en een dorsale stroom. De dorsale stroom enerzijds wordt gebruikt voor het lezen van pseudowoorden en laagfrequente woorden. De ventrale stroom anderzijds wordt gebruikt om bekende woorden vlot te lezen. Het voorste circuit wordt vooral gebruikt om klanken te vormen. Wellicht speelt het een gelijkaardige rol als het dorsale posterieure circuit, namelijk het omzetten van de geschreven taal in klanken. Drie fasen in het ontwikkelen van accuraat en vlot technisch lezen Het ontwikkelen van een goede leesvaardigheid verloopt in fasen. We onderscheiden het verwerven van de voorbereidende leesvaardigheden, het aanvankelijk lezen en gevorderd of voortgezet lezen (Van der Leij, 2003). De voorbereidende leesvaardigheden Een kind leert niet van de ene dag op de andere lezen. In dit kader heeft men het over de voorbereidende leesvaardigheden (De Weerdt et al., 2009; Van der Leij, 2003), maar ook ruimer over de ontluikende geletterdheid (Allor, 2002; Badian, 1999; Schatschneider & Torgesen, 2004; Van der Leij, 2003). Eén van de voorbereidende leesvaardigheden is de zingeving waardoor kleuters inzien dat geschreven taal een bepaalde functie heeft (Van Vreckem et al., 2004). Een tweede essentiële voorbereidende leesvaardigheid is de vaardigheid om te komen tot objectivatie doordat men in staat is om na te denken over de vormkenmerken van de taal zoals over de lengte van een woord (Van der Leij, 2003; Van Vreckem et. al., 2004). Daarnaast benadrukt men van in de jaren tachtig al het belang van het fonologisch bewustzijn (Allor, 2002; Boets, 2006; Ruijssenaars, 2001; Van Vreckem et al., 2004). Om vlot te kunnen lezen moeten kinderen verder over een voldoende ruime woordenschat en een voldoende vaardige articulatie beschikken. Ook lijken perceptu- Drie fasen in het ontwikkelen van accuraat en vlot techn Het ontwikkelen van een goede leesvaardigheid verloopt in fasen van de voorbereidende leesvaardigheden, het aanvankelijk lezen (Van der Leij, 2003). De voorbereidende leesvaardigheden Een kind leert niet van de ene dag op de andere lezen. In dit kad voorbereidende leesvaardigheden (De Weerdt et al., 2009; Van d de ontluikende geletterdheid (Allor, 2002; Badian, 1999; Schatsc Leij, 2003). Eén van de voorbereidende leesvaardigheden is de dat geschreven taal een bepaalde functie heeft (Van Vreckem et voorbereidende leesvaardigheid is de vaardigheid om te komen t is om na te denken over de vormkenmerken van de taal zoals ov Leij, 2003; Van Vreckem et. al., 2004). Daarnaast benadrukt me van het fonologisch bewustzijn (Allor, 2002; Boets, 2006; Ruijs 2004). Om vlot te kunnen lezen moeten kinderen verder over een een voldoende vaardige articulatie beschikken. Ook lijken perce 47 voor bijvoorbeeld de auditieve en visuele discriminatie van d/b/p

2 ele en fijnmotorische vaardigheden voor bijvoorbeeld de auditieve en visuele discriminatie van d/b/p en ie/ei van belang (De Weerdt et al., 2009; Frost et al., 2005; Lyytinen et al., 2004). Het aanvankelijk lezen We spreken over aanvankelijk lezen in het 1 ste en begin 2 de leerjaar waarbij kinderen een niveau halen van AVI 1-4 in de oudere AVI-normen uitgedrukt en dus van AVI start of M3 AVI M4 (en dus vlot en accuraat twee- en drielettergrepige woorden kunnen lezen) (Van der Leij, 1998). De klemtoon ligt in deze fase op het spellend verwerven van de leestechniek (grafeem-foneem koppeling) via het dorsale posterieure leescircuit (Huizenga, 2000). Het fonologisch coherentiemodel (Bosman & Van Orden, 2003) stelt voorts dat er drie knooppunten zijn waartussen een interactie plaatsgrijpt. In de letterknopen leren kinderen de letters (bijvoorbeeld /b/ - /a/ - /l/). Die letters worden op een bepaalde manier verklankt als fonemen (foneemknop). Ten slotte komt het verklankte woord in de semantische knoop waar het de betekenis van een rond voorwerp om mee te voetballen krijgt. Tussen de letterknopen en foneemknopen bestaat er een sterkere band dan tussen de letterknopen en semantische kenmerkknopen coherentiemodel (zie bij Figuur het lezen.. Fonologisch 2). Figuur 2. Fonologisch coherentiemodel bij het lezen. ken van gevorderd lezen vanaf AVI 5 of AVI E4 uitgedrukt in de nieuwe AVI-termen (eind aar). De leestechniek moet nu geautomatiseerd zijn de nadruk komt te liggen op het Op dit moment wordt het ventrale posterieure leescircuit n van informatieve teksten (Van der Leij, 1998). De begrenzing tussen het aanvankelijk lezen oortgezet lezen gebruikt. is niet altijd Om duidelijk sterke maar associaties men spreekt op over clusterniveau deze fase eens een te kind krij-alle eheerst. Kenmerkend voor dit stadium is de toenemende woord-complexiteit en woordlengte, morfologische Logopedie leesstrategie maart-april vraagt 2012 waardoor leerlingen woorddelen kunnen onderscheiden. 48 t langere woorden aangaat, maakt men gebruik van de souplesse die bestaat in het hanteren ters en spellingspatronen. gen is er nood aan herhaling. Dit wordt omschreven als het frequentie-effect (Van der Leij, 2003). Het gevorderd lezen We spreken van gevorderd lezen vanaf AVI 5 of AVI E4 uitgedrukt in de nieuwe AVI-termen (eind 2 de leerjaar). De leestechniek moet nu geautomatiseerd zijn en de nadruk komt te liggen op het begrijpen van informatieve teksten (Van der Leij, 1998). De begrenzing tussen het aanvankelijk lezen en het voortgezet lezen is niet altijd duidelijk maar men spreekt over deze fase eens een kind alle letters beheerst. Kenmerkend voor dit stadium is de toenemende woord-complexiteit en woordlengte, wat een morfologische leesstrategie vraagt waardoor leerlingen woorddelen kunnen onderscheiden. Voor wat langere woorden aangaat, maakt men gebruik van de souplesse die bestaat in het hanteren van clusters en spellingspatronen. Technische leesproblemen bij dyslexie De Stichting Dyslexie Nederland (2008) stelt dat men kan spreken van dyslexie wanneer de automatisering van woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen) zich niet, dan wel zeer onvolledig of moeizaam ontwikkelt. Dyslexie komt minder vaak voor in talen met een duidelijke overeenkomst tussen de letters en de uitspraak. In talen met een minder duidelijke overeenkomst komt dyslexie meer voor. In Spanje en Italië is er sprake van een prevalentie van 1 tot 3 %, in Engelstalige gebieden loopt het cijfer op tot 20 %. Het Engels is, in tegenstelling tot het Italiaans, een orthografisch inconsistente taal. Het Nederlands ligt tussen de twee extremen in (je zegt p e t bij het woord pet, maar b a t bij het woord bad ). Dyslexie komt in Vlaanderen voor bij 2 à 10 % van de kinderen (Desoete et al., 2010). Effectieve instructie bij leesproblemen en dyslexie Swanson (1999) analyseerde studies i.v.m. de aanpak van leerstoornissen en kwam tot de bevinding dat er Door steeds opnieuw te lezen, zien kinderen regelmatigheden te lezen, zien in kinderen reeksen regelmatigheden van letters, in ze reeksen zien in van de letters, letterreek- ze zien in de van technisch lezen van bestaande woorden (effect- een matig therapie-effect was voor het behandelen eds opnieuw ksen en de woorden patronen ontstaan. De leeshandeling wordt nu ook verkort omdat binaties in sen één keer en herkend de woorden worden. patronen Door de strategie ontstaan. van clusterherkenning De leeshandeling kunnen ook size: 0.65) en pseudowoorden (effectsize: 0.60). Deze zuivere woorden wordt worden nu ook ontcijferd. verkort Door omdat verder lettercombinaties te oefenen wordt de verkorting één keer nog verder behandeling was echter succesvoller dan die op spelling (0.55) en rekenen (0.45), maar minder effectief dan oerd en het kind herkent het woord direct. Op dit moment wordt het ventrale posterieure uit gebruikt. herkend Om sterke associaties worden. op Door clusterniveau de strategie te krijgen van is er clusterherkenning het frequentie-effect kunnen ook nieuwe (Van der Leij, zuivere 2003). woorden worden ontcij- een interventie op begrijpend lezen (0.81). Hij vond dat nood aan herhaling. Dit mschreven als orderd lezen ferd. Door verder te oefenen wordt de verkorting nog verder doorgevoerd en het kind herkent het woord direct. methodiek meest geschikt waren voor het trainen van de methode van de directe instructie en de strategie- technisch en begrijpend lezen. Specifiek voor het technisch lezen zou de therapeut moeten starten met de

3 juiste moeilijkheidsgraad en stapsgewijs werken, veel herhalen en inoefenen, herhaalde feedback geven onder de vorm van juist voorzeggen en het voordoen en aandacht besteden aan het correct attribueren. Volgende werkvormen zijn voor het trainen van het technisch lezen volgens Struiksma (2004) effectief: aparte aandacht besteden aan decodeerinstructie en aan het leestempo, kort en frequent trainen op vlotheid, veel teksten lezen op instructieniveau, herhaald lezen van losse woorden en teksten, samen lezen, echo-lezen (de therapeut leest een zin of stukje tekst voor terwijl het kind dat vervolgens herhaalt), close-reading (therapeut leest, laat stiltes vallen waarin het kind het volgende woord leest en de therapeut vervolgens verder leest) en zelfstandig oefenen. Meer in het bijzonder zien we dat, bij kinderen met technische leesproblemen, er zich in hoge correlatie een gebrekkige wisselwerking voordoet op fonologisch, morfologisch en syntactisch plan (Van der Leij, 1983). Er zal daarom moeten gewerkt worden aan de fonologische representatie van klankclusters, klanken en woorden (Elbro, Nielsen, & Petersen, 1994). Automatisatie is bovendien een kwestie van beschikbaarheid en toegankelijkheid (Van der Leij,1998) van de klanken, klankclusters en grotere eenheden (woord, lettergreep, morfeem, lettercluster). Er zijn ten slotte onderzoekers die pleiten voor het bevorderen van abstracte woordrepresentaties (Cohen & Dehaene, 2004; McCandliss et all, 2003), terwijl anderen opteren voor het oefenen op het vlot herkennen van woorden (Nazir, 2000; Nazir et al, 2004). De bevindingen bij het gebruik van de computer in de aanpak van het beter leren lezen, spellen en/of rekenen zijn tegenstrijdig. Seo en Bryant (2009) analyseerden bijvoorbeeld 11 studies omtrent computer-geassisteerde instructie. Ze vonden echter geen eenduidige effecten van computergeassisteerde instructie op de prestaties van kinderen met leerstoornissen. Onderzoeksvragen Binnen deze onderzoekslijn willen we nagaan of we via doordachte computergestuurde interventies het technisch lezen van kinderen kunnen doen toenemen. We willen nagaan of normale lezers beter gaan lezen door op de computer te oefenen (zie studie 1). Verder willen we nagaan of we via de computer één- en meerlettergrepige woorden vlotter en accurater kunnen leren lezen (studie 2 en 3). Ten slotte willen we onderzoeken of computergestuurde interventies effectief zijn bij kinderen met dyslexie (studie 4). Methode en resultaten Er werden vier studies opgezet om na te gaan of een computergestuurde instructie (zie zie ook de bijdrage specifiek over Acabo verder in dit nummer) effectief het technisch lezen kan verbeteren. In studie 1 ging het om een vooronderzoek om na te gaan of we kinderen (zonder dyslexie) in het 2de leerjaar vlotter konden doen lezen via een computergestuurde aanbieding van Acabo. In studie 2 en 3 werden telkens in het 2 de en 3 de leerjaar nagegaan of een training met Acabo op het vlotter technisch lezen van één- en meerlettergrepige woorden effect bleek te hebben. In studie 4 werd dan onderzocht of zo n aanpak ook bij kinderen met dyslexie werkzaam was. We geven hier beknopt het overzicht van deze studies weer. Studie 1 Het onderzoek betrof 41 kinderen (22 jongens en 19 meisjes) uit het tweede leerjaar. De kinderen mochten geen comorbide stoornis hebben en nooit logopedische therapie hebben gevolgd. Er konden 40 kinderen weerhouden worden om deel te nemen aan dit onderzoek. Deze kinderen werden at random aan een controlegroep en een experimentele groep toegewezen. De experimentele groep kreeg 10 computergestuurde therapiesessies op technisch lezen. De controlegroep kreeg op dat moment een traditioneel leesaanbod (het gewone lezen in de klas). Er was een pretestmeting en een posttestmeting. De testing gebeurde met de EMT/Klepel. De technische leesvaardigheid van bestaande woorden werd gemeten door de EMT (Eén-minuut-test; Brus & Voeten, 1999). Men kan de woorden van de EMT via zowel de dorsale als via de ventrale leesroute lezen. De EMT (Brus & Voeten, 1999) werd genormeerd op 699 leerlingen uit het basisonderwijs. De betrouwbaarheid, begripsvaliditeit en normering worden als goed beoordeeld door de Cotan. De criteriumvaliditeit wordt als onvoldoende beschouwd omdat hier te weinig onderzoek naar werd verricht (Evers et al., 2002). De leesvaardigheid van onbestaande woorden werd gemeten door De Klepel (Van den Bos & Scheepstra, 1992). Men kan de woorden van de KLEPEL enkel via het dorsale leescircuit lezen. De Klepel werd genormeerd op 697 leerlingen uit het basisonderwijs. De betrouwbaarheid, begripsvaliditeit en normering worden als voldoende beschreven door Evers et al. (2002). De technische leesvaardigheid voor bestaande woorden op woordniveau werd ook gemeten met de DMT (Drie- Minuten- Toets door CITO, 1995), om een onderscheid te kunnen maken tussen het kunnen lezen van CVC, CCVC en CVCC- 49

4 woorden, wat niet met de EMT kan. De DMT werd genormeerd op 3431 leerlingen uit het basisonderwijs. experimentele groep (t= 6,965, p <.001) gingen ook voor- Kinderen in de controlegroep (t= 3,322 p < 005) en in de Studie 1 De betrouwbaarheid en begripsvaliditeit worden als De kinderen uit op uit DMT2, de experimentele maar de groep experimentele gingen echter dubbel groep zoveel ging vooruit meer dan de kinder Het onderzoek betrof 41 kinderen (22 jongens en 19 meisjes) uit het tweede leerjaar. De kinderen controlegroep (zie Figuur 3). mochten voldoende geen comorbide beschreven stoornis hebben door en Evers nooit et logopedische al. (2004). therapie De criteriumvaliditeit wordt als onvoldoende beschouwd omdat Als de we het DMT3 technisch een lezen significante verder gingen vooruitgang analyseren (met in de de DMT), controle- zagen we dat de contr hebben gevolgd. vooruit Er dan konden controlegroep. Ten slotte was er ook voor 40 kinderen weerhouden worden om deel te nemen aan dit onderzoek. Deze kinderen werden at random aan een controlegroep en een experimentele groep toegewezen. De experimentele (t= 2.357, df= groep 20, kreeg p =0.029) en de experimentele groep (t= 8.115, df= 19, p<0.001) voorui 10 computergestuurde hier weinig therapiesessies onderzoek op naar technisch werd lezen. verricht De controlegroep (Evers et kreeg de op posttest groep dat moment van (t= de 4,392, DMT1. een p Kinderen <.001) en in de een controlegroep iets grotere (t= 3,322 vooruitgang p <005) en in de experim traditioneel leesaanbod (het gewone lezen in de klas). Er was een pretestmeting al., 2004). De DMT1 bevat CVC-woorden (type les, guur). groep en een in (t= posttestmeting. de 6,965, experimentele p<.001) gingen groep ook vooruit (t= 6,965, op de DMT2, p <.001). maar de Voor experimentele een groep g De testing gebeurde met de EMT/Klepel. vooruit dan de controlegroep. Ten slotte was er ook voor de DMT3 een significante vooru De technische De DMT2 leesvaardigheid bevat CCVC-woorden van bestaande woorden CVCC-woorden werd gemeten door (type de EMT controlegroep overzicht (Eén-minuut-test; (t= verwijzen 4,392, p <.001) we naar en een Figuur iets grotere 4. vooruitgang in de experimentele groe Brus & smid, Voeten, tand, 1999). kring). Men kan De de DMT3 woorden bevat van de tenslotte EMT via zowel meerlettergrepige De woorden betrouwbaarheid, (type toeters, begripsvaliditeit koffer, en beker). normering Door worden de als Figuur goed Figuur beoordeeld 4. Prede dorsale als p<.001). via de Voor ventrale een overzicht verwijzen we naar Figuur 4. leesroute lezen. De EMT (Brus & Voeten, 1999) werd genormeerd op 699 leerlingen uit het basisonderwijs. 4. en Prepostresultaten door en postresultaten van DMT1, van DMT2 DMT1, en DMT3. DMT2 en DMT3. de Cotan. DMT De af criteriumvaliditeit nemen krijgen wordt als we onvoldoende een meer beschouwd gedifferentieerd omdat hier te weinig onderzoek naar werd verricht (Evers et al., 2002). De leesvaardigheid van onbestaande woorden werd gemeten door De beeld Klepel op (Van vlak den van Bos & technisch Scheepstra, lezen 1992). Men in aanvulling kan de woorden op van de de KLEPEL enkel via het dorsale EMT leescircuit en De Klepel. lezen. De Klepel werd genormeerd op 697 leerlingen uit het basisonderwijs. De betrouwbaarheid, begripsvaliditeit en normering worden als voldoende beschreven door Evers et al. (2002). De technische leesvaardigheid voor bestaande woorden op woordniveau werd ook gemeten met de Er DMT vond (Drie- een Minuten- interventie Toets gedurende door CITO, 1995), 10 weken om een (1 onderscheid sessie per te kunnen maken tussen het kunnen week) lezen plaats van CVC, bij de CCVC experimentele en CVCC-woorden, groep wat waarbij niet met de vooral EMT kan. De DMT werd genormeerd op 3431 leerlingen uit het basisonderwijs. De betrouwbaarheid en begripsvaliditeit worden gewerkt als voldoende werd beschreven op CVC, door CVCC Evers en et al. CVCC-woorden (2004). De criteriumvaliditeit (uit de wordt als onvoldoende Acabo beschouwd computergestuurde omdat hier weinig training). onderzoek Alle naar controlekinderen werd verricht (Evers et al., 2004). De DMT1 bevat CVC-woorden (type les, guur). De DMT2 bevat CCVC-woorden en CVCC-woorden (type smid, tand, kregen kring). op De dat DMT3 moment bevat tenslotte een traditionele meerlettergrepige klassikale woorden (type toeters, koffer, beker). leestraining Door de DMT af te nemen krijgen we een meer gedifferentieerd beeld op vlak van technisch lezen in aanvulling op de EMT en De Klepel. Er vond Zowel een interventie de controlegroep gedurende 10 (t= weken 6.741, (1 sessie p <.001) per week) als plaats de experimentele vooral gewerkt groep werd (t= op 9.845, CVC, p<.001) CVCC en CVCC-woorden lazen meer bestaande (uit Acabo computergestuurde bij de experimentele groep waarbij training). Alle controlekinderen kregen op dat moment een traditionele klassikale leestraining woorden correct in de posttest dan in de pretest. Zowel de controlegroep (t= 6.741, p <.001) als de experimentele groep (t= 9.845, p<.001) lazen meer bestaande woorden correct in de posttest dan in de pretest. Figuur 3. Pre- en postresultaten EMT (aantal correct gelezen Figuur woorden). 3. Pre- postresultaten EMT (aantal correct gelezen woorden). Samenvattend zien we dat de experimentele groep een grotere vooruitgang maakt dan de controlegroep en dat dit vooral bij DMT2 en DMT1 duidelijk is. Om na te gaan of we ook konden Samenvattend vinden van deze zien benadering we dat op meerlettergrepige de experimentele woorden groep werden een studie 2 en 3 op grotere vooruitgang maakt dan de controlegroep en dat Studie dit vooral 2 bij DMT2 en DMT1 duidelijk is. Om na te gaan of we ook effect konden vinden van deze benadering op De onderzoeksgroep betrof 7 lezers uit het tweede en derde leerjaar van het reguliere basis meerlettergrepige woorden werden studie 2 en 3 opgezet. kinderen die even oud waren en die op hetzelfde niveau lazen maar geen interventie kr Zij mochten geen logopedie volgen en/of gevolgd hebben. Daarnaast was er ook een contr van Acabo (kregen enkel het klassiek leesonderwijs). De interventie via het Acaboprogramma specifiek gericht op CVCC- en CCVC-woorden en op meerlettergrepige woorden. Studie 2 De onderzoeksgroep betrof 7 lezers uit het tweede en derde leerjaar van het reguliere basisonderwijs. Zij mochten geen logopedie volgen en/of gevolgd hebben. De kinderen uit de experimentele groep gingen echter dubbel zoveel vooruit dan de kinderen uit de controlegroep (zie Figuur 3). Als we het technisch lezen verder gingen analyseren (met de DMT), zagen we dat de controlegroep (t= 2.357, df= 20, p =0.029) en de experimentele groep (t= 8.115, df= 19, p < 0.001) vooruitgingen in de posttest van de DMT1. Daarnaast was er ook een controlegroep van kinderen die even oud waren en die op hetzelfde niveau lazen maar geen interventie kregen met Acabo (kregen enkel het klassiek leesonderwijs). De interventie via het Acaboprogramma was nu specifiek gericht op CVCC- en CCVCwoorden en op meerlettergrepige woorden. De pretestscores van de kinderen uit de experimentele groep en van de controlekinderen verschilden niet significant van elkaar F(5,8)=0,65; p=ns, zodat we konden stellen dat de beide groepen vergelijkbaar waren qua startvaardigheden op vlak van technisch lezen (zie Tabel 1). 50

5 Tabel 1. Pretestscores voor de leesmaten in het 2 de leerjaar. M (SD) M (SD) F(1,12) EMT 33,00 (13,49) 30,14 (14,62) 0.14 Klepel 32,57(17,26) 26,85(16,92) 0.39 DMT1 57,28(18,11) 51,85(22,62) 0.25 DMT2 42,00(20,68) 42,28(25,86) 0.01 DMT3 31,28(19,51) 27,71(19,49) 0.12 * p.05 Na de interventie bleek de experimentele groep het beter te doen dan de controlegroep voor twee van de drie leesmaten (zie Tabel 2). Tabel 2. Posttestscores voor de leesmaten in het 2 de leerjaar. M (SD) M (SD) F(1,10) DMT1 65,67(18,17) 65,57(22,21) 0.50 DMT2 45,85(16,03) 57,00(28,14) 3.63* DMT3 36,71(19,26) 40,14(23,36) 5.68** * p.08 (trend) ** p.05 De experimentele groep deed het significant beter dan de controlekinderen op CVCC- en CCVC-woorden (gemeten met de DMT2) en op meerlettergrepige woorden (gemeten met DMT3) waar ook expliciet op geoefend werd. Studie 3 Vooraleer de interventie toe te passen op kinderen met dyslexie wilden we de bevindingen repliceren bij 7 andere leerlingen uit het tweede en derde leerjaar. Studie 3 is dus volledig identiek aan studie 2. Er werd gebruik gemaakt van hetzelfde pretest-posttest design met de interventie (zoals hoger reeds beschreven). Alle kinderen werden at random aan één van beide condities (controlegroep, experimentele groep) toegewezen. De pretestscores van de kinderen uit de experimentele groep en de pretestscores van de kinderen uit de controlegroep verschilden niet significant van elkaar (F(5,8) = 0,65; p = NS) zodat we kunnen zeggen dat beide groepen voldoende gematcht waren aan elkaar. 51

6 Tabel 3. Leesmaten in de pretest 2 de /3 de leerjaar. (n =6) M (SD) M (SD) F(1,11) EMT 40,57 (17,92) 37,67 (14,49) 0.10 Klepel 42,66(10,50) 41,00(10,35) 0.19 DMT1 65,57(22,21) 65,67(18,77) 0.00 DMT2 57,00(28,41) 43,33(15,97) 1.08 DMT3 40,14(23.36) 36,17(21,05) 0.10 * p.05 Na de interventie gingen we de leesvaardigheden van beide groepen na (zie Tabel 4). Tabel 4. Posttestscores 2 de /3 de leerjaar. (n =6) M (SD) M (SD) F(1,10) DMT1 61,66(18,77) 65,57(22,21) 0.50 DMT2 61,66(22,27) 64,42(14,05) * DMT3 49,16(17,36) 55,29(13,17) * * p.05 Opnieuw vonden we dat experimentele groep het significant beter deed dan de controlekinderen op CVCC- en CCVC-woorden (gemeten met de DMT2) en op meerlettergrepige woorden (gemeten met DMT3) waar ook expliciet op geoefend werd. Studie 4 In dit onderzoek wilden we ten slotte nagaan of kinderen met dyslexie (n=20) ook baat hadden bij het expliciet oefenen van technisch lezen. We hadden hetzelfde opzet als in de voorgaande studies. De interventie was volledig identiek aan studie 2, zowel voor controlegroep als voor experimentele groep. Kinderen werden gematcht en at random toegewezen aan één van de condities (controlegroep, experimentele groep). Kinderen uit de controlegroep verschilden niet van de kinderen uit de experimentele groep in de pretest voor technisch lezen van bestaande woorden met de EMT (F (1, 18) = 0.35; p = NS). Er waren evenmin significante verschillen voor het lezen van niet-bestaande woorden (F (1,17) = 0.09; p = NS) of voor de DMT1 (F (1,18) = 0.83; p = NS), DMT2 (F (1,18) = 0.11; p = NS) en voor de DMT3 (F (1,18) = 0.00; p = NS). 52

7 Tabel 5. Pretestscores in beide groepen met dyslexie. M (SD) M (SD) F(1,18) EMT 13,60 (2.87) 14,80 (5,69) 0.35 Klepel 12,70 (4.39) 12,89(4,31) 0.09 DMT1 25,90 (5.42) 30,00 (13,13) 0.83 DMT2 14,20 (4.54) 15,20(8,56) 0.11 DMT3 6,80 (3.29) 6,80 (3,76) 0.00 * p.05 Uit tabel 5 blijkt dat beide groepen correct gematcht waren. Na de interventie werd er een significant verschil voor de KLEPEL gevonden (F (1,18) = 5.11; p <.05) maar niet voor de EMT (F (1,18) = 1.45; p = NS). Ook vonden we verschillen voor de DMT1 en DMT2 maar niet voor de DMT3 (zie Tabel 6). Tabel 6. Posttestscores in beide groepen met dyslexie. (n =10) (n =10) M (SD) M (SD) F(1,18) DMT1 30,80 (3,16) 44,40 (15,85) 7.08* DMT2 18,00 (3,65) 26,90 (12,80) 4.47* DMT3 10,10 (4,07) 14,00 (7,33) 2.16 * p.05 We kunnen dus besluiten dat kinderen met dyslexie die de computergestuurde training kregen beter gingen nonsenswoorden lezen en ook beter scoorden op het lezen van CVC woorden (DMT1), op CVCC- en CCVC-woorden (DMT2) maar dat er geen significant verschil was wat betreft het lezen van meerlettergrepige woorden (gemeten met DMT3). Het niet vinden van verschillen op de EMT kan eventueel verklaard worden door het weinig gedifferentieerd zijn van de woorden die aangeboden worden, iets wat met de DMT wél mogelijk was. Discussie en conclusie Zoals Swanson (1999) en Struiksma (2004) reeds aantoonden, kunnen we kinderen vlotter leren technisch lezen. Uit het pilootonderzoek (studie 1) vonden we dat de experimentele groep door de computergestuurde therapie een veel grotere vooruitgang maakte dan de controlegroep. Het betrof hier een bijna een verdubbeling van de scores op het technisch lezen van bestaande woorden (gemeten met de EMT). Bij nadere analyse bleek dat deze kinderen het beter deden op het lezen van CVC-woorden (type les, guur) en op het technisch lezen van CCVCwoorden en CVCC-woorden (type smid, tand, kring). Er was echter weinig vooruitgang op het lezen van meerlettergrepige woorden (gemeten met de DMT3). Het computerprogramma ACABO stelt als criterium dat slechts kan overgegaan worden tot het morfologische vlak als en slechts als de spellingspatronen gestabiliseerd zijn en er voldoende clustervertrouwdheid aanwezig is. Aan deze vereiste werd nooit voldaan tijdens de 10 leestherapieën waardoor de kinderen dus nooit getraind werden op dit niveau. Om expliciet na te gaan of het technisch lezen van meerlettergrepige woorden via de computer kon getraind worden, werden studie 2 en 3 opgezet. Uit studie 2 bleek dat kinderen die de computertraining aangeboden kregen het beter deden op het lezen van CVCC- en CCVC-woorden (gemeten met de DMT2) en op meerlettergrepige woorden (gemeten met DMT3) waar ook expliciet op geoefend werd. Studie 3 bevestigde dat kinderen technisch beter éénlettergrepige (CVCC- en CCVC-) woorden en meerlettergrepige woorden konden lezen als hier expliciet op geoefend werd. Dus ook het technisch lezen van 53

8 meerlettergrepige woorden kan bevorderd worden door een computergestuurde training. Seo en Bryant (2009) vonden tegenstrijdige effecten voor het gebruik van computers bij kinderen met leerstoornissen. In studie 4 bleek echter dat ook kinderen met dyslexie baat hebben van een computergestuurde training van het technisch lezen. Ze gingen vlotter en accurater CVC-, CCVC- en CVCC-woorden lezen (gemeten met DMT1 en DMT2). Kortom in alle studies was er een significant verschil tussen kinderen die gelezen hebben met het gepersonaliseerd computergestuurd therapieprogramma en kinderen die lazen zonder extra input van het programma ten voordele van de computergestuurde groep. Hoe kunnen we deze vooruitgang verklaren? Oefening baart kunst, waardoor een steeds grotere automatisatie én van clusters én van woorddelen én van woorden zich voordeden. Verder bleek zowel uit studie 2 als studie 3 dat alle kinderen vooruitgingen door te oefenen met lezen, maar dat kinderen die het leesprogramma doorlopen hebben een grotere vooruitgang boekten dan kinderen die het niet doorlopen hebben. Deze kinderen slaagden er waarschijnlijk in om steeds grotere fragmenten op te slaan en te gaan decoderen, wat mede de vooruitgang op de DMT kan verklaren. Kinderen die expliciet werkten op de decodeervaardigheden gingen sneller lezen met een kleinere belasting van het kortetermijn-verbaalwerkgeheugen en hadden zo meer cognitieve ruimte om langere woorden te kunnen fragmenteren. Referenties Allor, J.H. (2002). The relationships of phonemic awareness and rapid naming to reading development. Learning Disability Quarterly, 25, Badian, N.A. (1998). A Validation of the Role of Preschool Phonological and Orthographic Skills in Prediction of Reading. Journal of Learning Disabilities, 31, Bosman, A.M.T., & Van Orden, G. (2003). Het Fonologisch Coherentiemodel voor Lezen en Spellen. Pedagogische Studiën, 5, Boets, B. (2006). Early literacy development in children at risk for dyslexia. A longitudinal study of the general magnocellular theory. Proefschrift aangeboden tot het verkrijgen van de graad van Doctor in de Psychologie. Leuven: FPPW, Katholieke Universiteit Leuven Bosman, A.M.T., van Hell, J.G., Harbers, W., & Voorzee, M. (2000). Visueel dictee. Spellingtraining voor woorden met ambigue foneem-grafeemrelaties. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 39, Braams, T. (2002). Dyslexie: Een complex taalprobleem. Amsterdam: Boom. Braams, T., & Bosman, A.M.T. (2000). Fonologische vaardigheden, Geletterdheid en Lees- en spellinginstructie. Tijdschrift voor orthopedagogiek, 39, Cito, (1995). Drie Minuten Toets. Arnhem: Cito. Zoals aan elk onderzoek zijn ook aan deze studies een aantal beperkingen verbonden. Zo gaat het hier om een beperkt aantal kinderen. Ook kunnen we niet ontkennen dat de experimentele groep verhoogde aandacht kreeg, terwijl de controlegroep geen interventie kreeg. Vervolgonderzoek met een grotere groep kinderen om deze factoren uit te sluiten, lijken aangewezen. Toch kunnen we voorzichtig besluiten dat een computerondersteunde therapie op technisch lezen zowel bij normale lezers als bij lezers met dyslexie een waardevolle aanvulling binnen de logopedische therapie kan zijn. Chall, J.S. (1996). Stages of reading development. New York: Harcourt Brace College Publishers. Cohen,L., & Dehaene,S. (2004). Specialization with the ventral stream: the case for the visual word from area. Neuroimage, 22(1), Coltheart, M. (2005). Modeling reading: the dual-route approach. In: M.J. Snowling, C. Hulme (Ed.). The Science of Reading: A Handbook (pp. 6 23). Malden, MA: Blackwell Publishing. De Bondt, A. (2009). De Dyslexie Survivalgids. Abimo: Sint- Niklaas. De Jong, P., & Van der Ley,A. (1999) Specific contributions of phonological abilities to reading acquisition: Results from a Dutch latent variable longitudinal study. Journal of Educational Psychology, 91,

9 De Paepe, L, Desoete, A, Van Vreckem, C.,& Van Hove, H (2004). Cognitieve deelprocessen van begrijpend lezen op tekstniveau. Signaal 47, Desoete, A., Brysbaert, M., Tops, W., Callens, M., De Lange, C., & Van Hees, V. (2010). Studeren met dyslexie. BSH & Ugent Kleijnen, R., Bosmans, A., de Jong, P., Henneman, K., Pasman, J., Paternotte, A., Ruijssenaars, A.J.J.M., Struiksma, A.J.C., van den Bos, K.P., Van der Leij, A., Verhoeven, L., & Wijnen, F. (2008). Dyslexie: Diagnose en Behandeling van Dyslexie. Brochure van de Stichting Dyslexie Nederland (Vierde herziene versie). Nederland: Stichting Dyslexie Nederland De Weerdt, F., Stock, P., & Desoete, A. (2009). Eén is een letter: Markers voor lees- en rekenproblemen. In A. Desoete, C. Andries, & P. Ghesquière Red. (2009). Leerproblemen evidencebased voorspellen, onderkennen en aanpakken. Bijdragen uit onderzoek (pp ). Acco: Leuven Duvna, M., Niemi, P.,& Voeten, M.J.M. (2001) The role of phonological memory,word recognition, and comprehension skills in reading achievement: from preschool to grade 2. Reading and Writing, 14, Ebro, C., Nielsen E.M., & Petersen, D.K. 1994). Dyslexia in Adults: Evidence for deficits in nonword reading and in the phonological representation of lexical items. Annals of Dyslexia,44, Kirby, J.R., Parilla, R.K., & Pfeiffer, S.H.(2003).Naming speed and phonological awareness as predictors of reading development. Journal of Educational Psychology, 95, Liberman, I.Y, Shankweiler, D., Liberman, AM, Fowler,CA., & Fisher, F.W.(1977). Phonetic Segmentation and Recoding in the beginning reader. In A.S. Reber, & D.L. Scarborough (Eds) Toward a psychology of reading: The proceedings o the CUNY conferences (pp ). Hillsdale,NJ: Erlbaum Lyytinen, H., Ahonen, T., Eklund, K., Guttorn, T., Kulju, P., Laakso, M-L., Leiwo, M., Leppänen, P., Lyytinen, P., Poikkeus, A.-M., Richardson, U., Torppa, M., & Viholainen, H. (2004). Early Development of Children at Familial Risk for Dyslexia Follow-up from Birth to School Age. Dyslexia, 10, Ehri, L.C. (1991) Development of the ability to read words. In R. Barr,M.L.Kamill, P Mosenthal, P.D. Pearsson (Eds), Handbook of reading research (Vol 2, pp ). New York: Longman Evers, A.,Braak, M.S.L. Frima R.M., & van Vliet-Mulder. J.C (2010). Online COTAN Documentatie Boom test uitgevers. Evers, A, Braak, M.S.L. Frima R.M., & van Vliet-Mulder. J.C. (2002) Online COTAN Documentatie Boom test uitgevers. Fowler, A. E.(1988) Grammatically judgments and reading skill in grade 2. Annals of Dyslexia, 38, Frost, J., Madsbjerg,S., Niedersoe, J., Olofsson, A., & Sorensen PM. (2005). Semantic and phonological skills in predicting reading development: From 3-16 years of age. Dyslexia, 11, Gough, P.B., & Hillinger,M.L.(1980).Learning tot read: An unnatural act. Bulletin of the Orton Society, 30, Huizenga, H. (2000). Aanvankelijk en technisch lezen. Groningen: Wolters- Noordhoff. Lyytinen, H., Guttorn, T. K., Huttunen, T., Hämäläinen, J., Leppänen, H.T., & Vetserinen, M. (2005). Psychophysiology of developmental dyslexia: a review of findings including studies of children at risk for dyslexia. Journal of neurolinguistics, 18, Manis, F.R., Seidenberg, M.S., & Doi, L.M. (1999). See dick RAN: rapid naming and the longitudinal prediction of reading subskills in first and second graders. Scientific Studies of reading, Manis, F.R., Doi, L.M., & Bhadha, B.(2000).Naming Speed, Phonological Awareness, and Orthographic Knowledge in Second Graders(2000). Journal of Learning Disabilities, 33, McCandliss, B, Cohen, L.,& Dehaene, D. (2003) The visual world from area: expertise for reading in the fusiform gyrus. Trends in Cognitive Sciences,7, McClelland, J.L., & Rumelhart, D.E.(1981). An interactive activation model of context effects in letter perception: PartI. An account of basic findings. Psychological Review, 88, Katz, R.B., Shankweiler, D., & Liberman, I(1981).Memory for item order and phonetic recoding in the beginning reader. Journal of Experimental Child Psychology, 32, Nazir, T.A.(2000) Traces of print along the visual pathway. In A. Kennedy., R. Radach, D. Heller & J. Pynte (Eds), Reading as perceptual process (pp3-23). North-Holland. 55

10 Nazir, T.A., Ben-Boutayab, N., Decoppet, N., Deutsch, A., & Frost, R. (2004). Reading Habits, perceptual Learning and recognition of printed words, Brain & Language Mar, 88, 309 Struiksma, C. (2004). Leesproblemen en dyslexie: model voor een geïntegreerde aanpak. In van den Bos, K.,P. Verhoeven, L. Leven met dyslexie. Antwerpen: Garant. Nazir T.A., & Huckauf A. (2008). The visual Skill reading in Single Word reading Behavioral and Biological Perspectives Eds Grigorenko E.L.& Naples A.J. Chapter 2, 25. Swanson, L. (1999). Interventions for Students with Learning disabilities, a meta-analysis of Treatment Outcomes. New York: The Guilford press. Oakhill, J.V.,Cain, K., & Bryant, P.E. (2003). The dissociation of word reading and text comprehension: Evidence from component skills. Language and Cognition processes, 18, Tan A.,& Nicholson, T (1997). Flashcards revisited: Training poor readers to read words faster improves their comprehension of text. Journal of Educational Pschology, 89, Perfetti, CA (1985). Reading ability. New York: Oxford University Press. Van der Leij, A. (2003). Leesproblemen en dyslexie: Beschrijving, verklaring en aanpak. Rotterdam: Lemniscaat. Ruijssenaars, A.J.J.M. (2000) Dyslexie: onderkennende, verklarende en handelingsgerichte diagnose. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Ruijssenaars, A. J. J. M. (2001). Leerproblemen en leerstoornissen: Remedial teaching en behandeling. Hulpschema s voor opleiding en praktijk. Rotterdam: Lemniscaat. Van den Bos, K.P., & Scheepstra, A.J.M. (1992). De Klepel. Nijmegen: Boekhout. Van den Bos,K.P., Zijlstra,B.J.H., & Lutje Spelberg, H.C. (2002). Life-span data on continuous naming speeds of numbers, letters, colors and pictured objects, and word reading speed. Scientific Studies of reading, 6, Ruijssenaars, A.J.J.M., van Luit, J.E.H., & van Lieshout, E.C.D.M. (2004). Rekenproblemen en dyscalculie. Theorie, onderzoek, diagnostiek en behandeling. Rotterdam: Lemniscaat. Schankweiler,D.,Liberman,I.Y. Mark,L.S.,Fowler,C.A. & Fischer,F.W. (1979). The speech code and learning to read. Journal of experimental Psychology: Human learning and memory, 5, Van der Leij, A. (1998). Leesproblemen: beschrijving, verklaring en aanpak. Rotterdam: Lemniscaat. Van der Leij, A. (2002). Behandeling van dyslexie in een klinische setting. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 41, Van der Leij, A(2003). Leesproblemen en dyslexie:beschrijving verklaring en aanpak. Rotterdam: Lemniscaat. Schatschneider, C., & Torgesen, J.K. (2004). Using Our Current Understanding of Dyslexia to Support Early Identification and Intervention. Scheiris, J., & Desoete, A. (2008). De prevalentie van enkele specifieke ontwikkelings- en gedragsstoornissen en hun comorbiditeit. Signaal, 62, Verhoeven, L. (Red.).(1999). Preventie en behandeling van leesproblemen. Leuven Apeldoorn: Garant. Wagner, R.K.,Torgesen, J.K., & Rashotte, C.A. (1994). The development of reading related phonological processing abilities:new evidence of bi-directional causality from a latent variable longitudinal study. Developmental Psychology, 30, Seo, Y.-J., & Bryant, D.P. (2009). Analysis of studies of the effects of computer-assisted instruction on the mathematics performance of students with learning disabilities. Computers & Education, 53, Stanovich, K.E (1991).Word recognition: changing perspectives. In R. Barr,m;l; kamil, P.B. Mosenthal, & P.D. Pearson(Eds). Handbook of reading research (Vol 2, pp ). Wolf, M., & Bowers, P.G.(1999). The double deficit hypothesis for the developmental dyslexias. Journal of Educational Psychology, 91, Correspondentieadres Struiksma,A.J.C. ea (1995).Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen. Amsterdam: VU-uitgeverij. 56

Zo leer je kinderen lezen en spellen 1

Zo leer je kinderen lezen en spellen 1 A.M.T. Bosman Zo leer je kinderen lezen en spellen 1 SAMENVATTING Recent onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer driekwart van de leerlingen in het speciaal basisonderwijs een substantiële leesachterstand

Nadere informatie

RALFI in het voortgezet onderwijs

RALFI in het voortgezet onderwijs www.dyslectischekinderen.nl Ralfi op het VO, pagina 1 RALFI in het voortgezet onderwijs Door Anneke Smits en Paulien van der Helm (Windesheim OSO) Inleiding: RALFI is een methodiek voor leerlingen die

Nadere informatie

Technisch lezen in het basisonderwijs Een inventarisatie van empirisch onderzoek

Technisch lezen in het basisonderwijs Een inventarisatie van empirisch onderzoek Technisch lezen in het basisonderwijs Een inventarisatie van empirisch onderzoek SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Technisch lezen in het basisonderwijs Een inventarisatie van empirisch

Nadere informatie

De meeste leesproblemen zijn kwaliteitsproblemen

De meeste leesproblemen zijn kwaliteitsproblemen Taal. Leesproblemen Algemeen 1. 1 zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz De meeste leesproblemen zijn kwaliteitsproblemen AUTEUR INHOUD Kees Vernooy (1) Taal/lees- en schoolverbeteringsdeskundige

Nadere informatie

Dyslexie en aandachtsconcentratie. De relatie tussen de aandachtsconcentratie en het werkgeheugen bij kinderen met dyslexie.

Dyslexie en aandachtsconcentratie. De relatie tussen de aandachtsconcentratie en het werkgeheugen bij kinderen met dyslexie. Dyslexie en aandachtsconcentratie De relatie tussen de aandachtsconcentratie en het werkgeheugen bij kinderen met dyslexie Scriptie voor het doctoraalexamen Orthopedagogiek Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

De werkende dyslectici zijn onzichtbaar?

De werkende dyslectici zijn onzichtbaar? De werkende dyslectici zijn onzichtbaar? Hoe zien de beperkingen en arbeidsbeleving van volwassene dyslectici eruit? Ingrid Schorsch Cursistennummer: 997735180 Sittard, november 2011 Leidse Onderwijs Instelling

Nadere informatie

Dyscalculie, zin en onzin

Dyscalculie, zin en onzin Dyscalculie, zin en onzin J.E.H. van Luit & A.J.J.M. Ruijssenaars Opleiding Pedagogiek, Universiteit Utrecht Opleiding Pedagogiek, Rijks Universiteit Groningen Ernstige rekenproblemen worden in sommige

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 BEGELEIDING BIJ LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN

HOOFDSTUK 4 BEGELEIDING BIJ LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN HOOFDSTUK 4 BEGELEIDING BIJ LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN 4 BEGELEIDING BIJ LEES- EN SPELLINGPROBLEMEN 63 4.1 Inleiding 4.2 Lees- en spellingproblemen van groep 1 t/m groep 8 4.2.1 Fonologisch en fonemisch

Nadere informatie

Wie eenmaal goed lezen kan, die leert het nooit meer af.

Wie eenmaal goed lezen kan, die leert het nooit meer af. Wie eenmaal goed lezen kan, die leert het nooit meer af. Een onderzoek naar de kenmerken van effectief voortgezet technisch leesonderwijs op basisschool `De Regenboog. Henriët Odink Master SEN, leerroute

Nadere informatie

Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs Handreiking voor aankomende leerkrachten

Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs Handreiking voor aankomende leerkrachten Leesproblemen en dyslexie in het basisonderwijs Handreiking voor aankomende leerkrachten Maud van Druenen, Martine Gijsel, Femke Scheltinga, Ludo Verhoeven Deze uitgave is tot stand gekomen in het kader

Nadere informatie

In samenhang. EFFECTIEF LEESONDERWIJS NADER BEKEKEN Technisch Lezen, Woordenschat en Leesstrategieën PAPER

In samenhang. EFFECTIEF LEESONDERWIJS NADER BEKEKEN Technisch Lezen, Woordenschat en Leesstrategieën PAPER EFFECTIEF LEESONDERWIJS NADER BEKEKEN Technisch Lezen, Woordenschat en Leesstrategieën In samenhang PAPER Taalbeleid Onderwijsachterstanden Dr. Kees Vernooy EFFECTIEF LEESONDERWIJS NADER BEKEKEN Technisch

Nadere informatie

Wat weten we over ict en...

Wat weten we over ict en... KENNISNET ONDErzOEKSrEEKS ICT IN HET ONDERWIJS Wat weten we over ict en... Taalontwikkeling van jonge kinderen Het effect van digitale boeken en interactief leermateriaal op leesvaardigheid van peuters

Nadere informatie

'TOCH NOG LEREN LEZEN?'

'TOCH NOG LEREN LEZEN?' W. VERHAGEN 'TOCH NOG LEREN LEZEN?' IN HET SPECIAAL ONDERWIJS Voor de doorsnee leerling maakt het weinig uit met welke methode hij leert lezen. Voor leerlingen die stagneren in het aanvankelijk lezen ligt

Nadere informatie

HOE VROEGER, HOE BETER?

HOE VROEGER, HOE BETER? Masterthesis Onderwijskunde HOE VROEGER, HOE BETER? Een onderzoek naar de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs Renske Naber 1717693 Eerste lezer: Dr. R. Maslowski Tweede lezer: Dr. W. M. Lowie & Dr.

Nadere informatie

Actieve leerlingen in de les door activerende huiswerkopdrachten

Actieve leerlingen in de les door activerende huiswerkopdrachten M.M.P. Buijs W.F. Admiraal Actieve leerlingen in de les door activerende huiswerkopdrachten Samenvatting Veel docenten vinden leerlingen te weinig actief betrokken bij de les en bij hun eigen leerproces.

Nadere informatie

Omgaan met verschillen nader bekeken. Wat werkt?

Omgaan met verschillen nader bekeken. Wat werkt? Omgaan met verschillen nader bekeken. Wat werkt? Het omgaan met verschillen is duidelijk een complexe aangelegenheid, waarbij moet worden voorkomen, dat de keuze voor een aanpak van het omgaan met verschillen

Nadere informatie

Elk kind een lezer (1)

Elk kind een lezer (1) lk kind een lezer (1) Om alle kinderen te leren lezen, moeten we elk kind leren lezen! (Universiteit van Oregon, 1999) Preventie is het beste, maar wanneer het kind hulp nodig heeft, intervenieer snel

Nadere informatie

De weg naar transfer: een concept en contextbenadering voor het vak economie in het voortgezet onderwijs

De weg naar transfer: een concept en contextbenadering voor het vak economie in het voortgezet onderwijs De weg naar transfer: een concept en contextbenadering voor het vak economie in het voortgezet onderwijs L. Kneppers, C. van Boxtel en B. van Hout-Wolters Samenvatting In deze studie onderzochten we effecten

Nadere informatie

Louis Tavecchio en Ron Oostdam (Hogeschool van Amsterdam; Universiteit van Amsterdam)

Louis Tavecchio en Ron Oostdam (Hogeschool van Amsterdam; Universiteit van Amsterdam) Niet elk kind is ontvankelijk voor vroegtijdige stimuleringsprogramma s. De invloed van onderliggende factoren van schoolrijpheid in relatie tot de voor- en vroegschoolse educatie Louis Tavecchio en Ron

Nadere informatie

Acceptance and commitment therapy (ACT) online voor chronisch pijn patiënten.

Acceptance and commitment therapy (ACT) online voor chronisch pijn patiënten. Acceptance and commitment therapy (ACT) online voor chronisch pijn patiënten. Een codeerschema ten behoeve van de behandelintegriteit bij de e- health interventie Leven met pijn. Acceptance and Commitment

Nadere informatie

Advies Instrumentarium Groep Nul

Advies Instrumentarium Groep Nul Advies Instrumentarium Groep Nul Marije Boonstra & Leontine Bernhart (CED-Groep) Jacqueline Schenk (Erasmus Universiteit Rotterdam) 27 april 2012 Advies Instrumentarium Groep Nul 1 2 Advies Instrumentarium

Nadere informatie

DEEL 1: ALLES WAT U MOET WETEN OM ELK KIND EEN VLOTTE LEZER TE HELPEN WORDEN.

DEEL 1: ALLES WAT U MOET WETEN OM ELK KIND EEN VLOTTE LEZER TE HELPEN WORDEN. Erik Moonen, Dwaalspoor dyslexie. Hoe elk kind een vlotte lezer wordt. Met de revolutionaire Alfabetcode. INLEIDING Na een paragraaf waarin E.M. schetst hoe in scholen omgegaan wordt met het leren lezen

Nadere informatie

De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek

De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek De lezende kleuter in groep 2 (en 3) Praktijkonderzoek door Katinka Poot S 318136 Juni 2008 Margrietschool Woerden Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Theorie en achtergronden 6 2.1 Wat houdt geletterdheid

Nadere informatie

Groot onderzoek naar het kleine kind. Sardes, december 2013. Karin Westerbeek Kees Broekhof IJsbrand Jepma Jeroen Aarssen

Groot onderzoek naar het kleine kind. Sardes, december 2013. Karin Westerbeek Kees Broekhof IJsbrand Jepma Jeroen Aarssen Groot onderzoek naar het kleine kind Sardes, december 2013 Karin Westerbeek Kees Broekhof IJsbrand Jepma Jeroen Aarssen Groot onderzoek naar het kleine kind Sardes, december 2013 Karin Westerbeek Kees

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS

HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS HOOFDSTUK 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS 2 KENMERKEN VAN GOED LEES- EN SPELLINGONDERWIJS 27 2.1 Inleiding 2.2 Doelgericht werken 2.2.1 Kerndoelen 2.2.2 Referentieniveaus 2.2.3 Tussendoelen

Nadere informatie

Weten Wat Werkt en Waarom

Weten Wat Werkt en Waarom Weten Wat Werkt en Waarom Jaargang 1, nummer 1, 2012 Wetenschappelijk tijdschrift over opbrengsten en werking van ict in het onderwijs Colofon 4W: Weten Wat Werkt en Waarom 4W: Weten Wat Werkt en Waarom

Nadere informatie

Vroegtijdig leren lezen is belangrijk

Vroegtijdig leren lezen is belangrijk Lezen om te leren praten 1 Vroegtijdig leren lezen is belangrijk In de komende nummers van Down+Up zullen vier artikelen verschijnen over het thema Lezen om te leren praten voor kinderen met Downsyndroom.

Nadere informatie

Verantwoord handelen in de diagnostiek en begeleiding van dyslexie en dyscalculie:

Verantwoord handelen in de diagnostiek en begeleiding van dyslexie en dyscalculie: Annelies Aerts ab, Jolien De Brauwer ab, Ellen Meersschaert ac, Vera Janssens b en Astrid Geudens a Verantwoord handelen in de diagnostiek en begeleiding van dyslexie en dyscalculie: Een verkennend beeld

Nadere informatie

Ook wij leren lezen! Een onderzoek naar de inzet van ondersteunende middelen bij het leren lezen van ZML-leerlingen

Ook wij leren lezen! Een onderzoek naar de inzet van ondersteunende middelen bij het leren lezen van ZML-leerlingen Ook wij leren lezen! Een onderzoek naar de inzet van ondersteunende middelen bij het leren lezen van ZML-leerlingen Naam: Nicole Thoonen Studentnummer: s1041126 E-mail: s1041126@student.windesheim.nl Opleiding:

Nadere informatie

Studenten helpen om zoveel mogelijk op te steken van e- lectures: pauzeert de student of de docent?

Studenten helpen om zoveel mogelijk op te steken van e- lectures: pauzeert de student of de docent? Studenten helpen om zoveel mogelijk op te steken van e- lectures: pauzeert de student of de docent? BSc. Eric D. van den Brink Faculteit Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht Toegepaste Cognitieve

Nadere informatie