onderdeel van: Brancherapport algemene ziekenhuizen 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "onderdeel van: Brancherapport algemene ziekenhuizen 2010"

Transcriptie

1 Appendix: schattingsmethode van de baten van de ziekenhuiszorg onderdeel van: Brancherapport algemene ziekenhuizen 2010 NVZ vereniging van ziekenhuizen 1/23

2 Inhoud 1.1 Omschrijving methode Directe baten Indirecte baten Discussie gebruikte methode Het aantal patiënten voor de geanalyseerde behandelingen De toename in kwaliteit van leven De waarde van een Qaly Het effect van een behandeling op de arbeidsgeschiktheid Schattingen van Qaly s voor borst- en dikke darmkanker Borstkanker Dikke darmkanker /23

3 De appendix bevat allereerst een uitgebreide omschrijving van de gekozen methode voor het schatten van de baten van de ziekenhuiszorg. Dit wordt gevolgd door een discussie over de onzekerheid en de verschillende impliciete en expliciete aannames die bij het schatten van de baten zijn gemaakt. 1.1 Omschrijving methode De baten (B) bestaan uit de directe baten en, waar relevant, de indirecte baten uit vermeden arbeidsverlies: Overige indirecte baten worden alleen kwalitatief meegenomen in de analyse Directe baten Figuur 1: Berekeningsschema directe baten in euro s 3/23

4 De directe baten zijn een maat voor de verbeterde gezondheid en toegenomen levensduur van de behandelde patiënten, uitgedrukt in euro s. De directe baten (B) uit deze analyse zijn opgebouwd uit de baten voor acht behandelingen (i) die steeds voor vijf leeftijdsgroepen (j) zijn geanalyseerd: Per behandeling (i) worden de baten per leeftijdsgroep (j) als volgt berekend (figuur 1): Daarbij stellen de symbolen het volgende voor 1 : Het aantal patiënten voor de behandeling i in de leeftijdsgroep j. De groepen zijn 0-20jaar (j=1), jaar, jaar, jaar en ouder dan 80 jaar (j=5)). De toename van het aantal voor kwaliteit aangepaste levensjaren, ook wel toename in Qaly s genoemd (voor quality adjusted life years, één Qaly is equivalent aan één jaar in volledige gezondheid). De toename in aantallen Qaly s voor behandeling i en leeftijdsgroep j is opgebouwd uit twee delen: met daarin De kwaliteit van leven van patiënten vóór en de kwaliteit van leven na de behandeling i. De kwaliteit van leven wordt gescoord op een schaal van 0 (dood) tot 1 (volledig gezond) en verschilt uiteraard per aandoening. De toename in kwaliteit van leven kan verschillen tussen behandelingen. Verschillen in kwaliteit van leven tussen leeftijdsgroepen (j) met een bepaalde aandoening (i) 1 Tenzij anders vermeld, komen de gegevens van de Statline databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 4/23

5 zijn niet meegenomen in de analyse. Voor de bepaling van de kwaliteit van leven bij een bepaalde aandoening is geput uit wetenschappelijke literatuur over de geanalyseerde behandelingen. De duur van de verbetering van de kwaliteit van leven (in jaren) voor de behandeling i voor een patiënt in de leeftijdsgroep j. De duur van het effect van de behandeling wordt verdisconteerd met 1,5%. Gezondheidswinst over een jaar is dus 1,5% minder waard dan gezondheidswinst direct. hangt af van de behandeling i en hoe lang de effecten daarvan maximaal duren ( ) en van de resterende levensverwachting van de patiënt in leeftijdsgroep j ( ) : De waardering in euro s voor de toename van één Qaly. De waardering per toegenomen Qaly hangt af van de ziektelast voor een aandoening ( ). Daarom verschilt per aandoening i. De gebruikte waardes zijn gelijk aan de waardes die het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) gebruikt en variëren van (bij = 0,8) tot (bij bijna 0). 2 2 CVZ, Pakketadvies 2010, 2 april 2010 Diemen, l 5/23

6 1.1.2 Indirecte baten Figuur 2: Berekeningsschema indirecte baten in euro s De hier geschatte indirecte baten bestaan uit het vermeden verlies van werktijd als de patiënt niet behandeld zou zijn. De indirecte baten zijn het totaal van alle behandelingen (i) en over alle leeftijdsgroepen (j): De waarde van indirecte baten ( )voor behandeling j en leeftijdsgroep i (figuur 2), wordt als volgt berekend: Daarbij stellen de symbolen het volgende voor: 6/23

7 De toename van het aantal jaren van volledige arbeidsgeschiktheid van een patiënt uit de leeftijdsgroep j door behandeling i. De toename in aantallen resterende arbeidzame jaren is opgebouwd uit twee delen: met daarin De mate van arbeidsgeschiktheid van patiënten vóór de behandeling i Idem maar dan na de behandeling. De arbeidsgeschiktheid hangt af van de specifieke aandoening en behandeling. De duur van het effect op de arbeidsmarkt. Het aantal jaren dat patiënten uit de leeftijdsgroep j na hun behandeling nog zouden kunnen werken. Voor de laatste twee leeftijdsgroepen (65+) is dat gelijk gesteld aan nul. Voor de andere leeftijdsgroepen hangt het af van de resterende jaren tot hun 65 e jaar. De duur is het minimum van de duur van het effect van de behandeling i ( ) en het aantal jaren tot de patiënt zijn of haar 65 e jaar ( ) : De gemiddelde arbeidsparticipatie in de leeftijdsgroep j, zodat alleen arbeid uit inkomen wordt meegerekend, gecorrigeerd voor de lagere participatie van minder gezonde mensen. Het gemiddelde salaris dat iemand in de leeftijdscategorie j bij een volledige baan verdient, gecorrigeerd voor het lagere salaris van minder gezonde mensen. 1.2 Discussie gebruikte methode In dit hoofdstuk wordt de gebruikte methode om de baten te schatten besproken. De discussie volgt de verschillende waarden 7/23

8 die voor het berekenen van de baten worden gebruikt. Voor de directe baten zijn dat het aantal patiënten ( ), de toename in kwaliteit van leven ( ) en de waarde van een Qaly ( ). Om de indirecte baten te berekenen, zijn naast de aantallen patiënten ook nodig de toename in arbeidsgeschiktheid (, de arbeidsparticipatie ( ) en het salaris ( ) dat wordt verdiend. De overige indirecte baten worden hier alleen kwalitatief behandeld Het aantal patiënten voor de geanalyseerde behandelingen Het aantal patiënten hangt uiteraard af van de behandeling. De geanalyseerde behandelingen zijn vooral uit pragmatische overwegingen gekozen. Het zijn behandelingen waarvoor gegevens beschikbaar zijn en waarvoor ook de kosten grotendeels gemaakt worden in het ziekenhuis. De meeste geanalyseerde behandelingen betreff oudere patiënten, omdat de vergrijzing leidt tot groei van de aantallen behandelingen. Daarnaast zijn enkele relatief nieuwe behandelingen geanalyseerd Beschikbaarheid van gegevens Het aantal patiënten voor een behandeling is afkomstig van het CBS, dat dit per leeftijdsgroep afleidt uit de Landelijke Medische Registratie (LMR). De baten worden berekend voor het jaar 2007, het laatste jaar waarvoor het CBS gegevens uit de LMR heeft gepubliceerd. Daarnaast worden de baten ook berekend voor 2002, zodat ook de groei in baten tussen 2007 en 2002 kan worden berekend Kosten voor behandelingen gemaakt in ziekenhuizen De baten van de geselecteerde behandelingen worden vergeleken met de kosten van de ziekenhuiszorg. Daarom zijn behandelingen meegenomen waarvoor de kosten worden gemaakt in het ziekenhuis, zoals oogheelkundige, chirurgische, orthopedische en cardiologische operaties en dialyse. De enige behandeling met 8/23

9 medicijnen is chemotherapie, gebruikt bij borst- en dikkedarmkanker. De kosten voor chemotherapie komen ten laste van het ziekenhuis. Veel andere behandelingen met geneesmiddelen worden bekostigd uit de farmaceutische eerstelijnsbekostiging. Daarom zijn behandelingen van bijvoorbeeld diabetes en COPD niet meegenomen in de analyse. Hoewel de internisten en longartsen in het ziekenhuis bij deze behandelingen een belangrijke rol spelen, wordt een fors deel van de behandeling in de eerste lijn uitgevoerd Groei in aantal behandelingen vooral vanwege vergrijzing De Nederlandse bevolking vergrijst. De leeftijdsgroep ouder dan 65 jaar is tussen 2004 en 2009 met 10% toegenomen (figuur 3). Volgens de prognose van het CBS zal deze groep de komende 5 jaar zelfs 18% in omvang stijgen. Figuur 3: De verandering van de bevolkingsopbouw heeft zijn weerslag op het zorggebruik. De vergrijzende samenleving consumeert meer en 9/23

10 andere zorg. Toch valt de stijging van de zorgkosten door vergrijzing mee ten opzichte van eerdere verwachtingen, omdat de levensverwachting is toegenomen en de zorgkosten daardoor worden uitgesteld naar later. De ziekenhuiskosten voor hogere leeftijdsgroepen zijn gemiddeld het hoogste. 3 Sommige behandelingen worden vaker uitgevoerd dan een aantal jaar geleden, ook na correctie voor de vergrijzing. Zo krijgen ouderen vaker en nog op hogere leeftijd een nieuwe heup of een staaroperatie. Dat is mogelijk geworden door innovatie en meer ervaring van de artsen, waardoor minder complicaties optreden en patiënten nog op hogere leeftijd de behandeling goed doorstaan. Ook kan sprake zijn van eerdere indicatie. Zo gebeurt de behandeling van staar in vergelijking met een aantal jaar geleden al bij minder zichtbeperking en worden patiënten dus op jongere leeftijd behandeld Relatief nieuwe behandelingen Bestaande behandelingen worden soms vervangen door nieuwe technieken. Voorbeelden hiervan zijn nieuwe chemotherapieën en de verschuiving van open naar laparoscopische operaties die niet zijn meegenomen in de analyse. Tussen 2002 en 2007 is het aantal open operaties voor het verwijderen van de appendix met ruim gedaald en het aantal laparoscopische operaties met bijna gestegen. In 2002 was nog 11% van de blindedarmoperaties laparoscopisch. In 2007 was dat al 33%. Voor liesbreuken steeg het aandeel laparoscopische operaties in dezelfde periode van 4% naar 18%. Het verschil in baten tussen een open en laparoscopische operatie is meestal klein; de uitkomst van de operatie is immers vergelijkbaar. Voordelen zijn een kleiner litteken en spoediger herstel van de patiënt, omdat de operatie minder ingrijpend is. De waarde van deze effecten, gemeten in euro s, zijn relatief laag. Zo blijkt uit een systematische review van laparoscopische operaties bij dikkedarmkanker geen overtuigend verschil tussen de baten van 3 Poos, Smit, Groen, Slobbe, Kommer, Kosten van ziekten in Nederland 2005 Zorg voor euro s 8, RIVM, /23

11 open en laparoscopische operaties. De helft van de artikelen vond meer baten bij open operaties en de andere helft bij laparoscopische. 4 Naast vervanging van bestaande behandelingen komen uiteraard ook nieuwe behandelingen beschikbaar. Daarvan zijn geen voorbeelden meegenomen, omdat de aantallen nieuwe behandelingen die de afgelopen vijf jaar zijn geïntroduceerd zoals maagbandjes nog klein zijn De toename in kwaliteit van leven Een Qaly (Quality Adjusted Life Year ofwel voor kwaliteit gecorrigeerd levensjaar ) is een meeteenheid die twee dimensies van de waarde van zorg vangt: de toename van gezondheid (kwaliteit) en van de levensduur (kwantiteit) van de patiënt na de behandeling (figuur 4 en 5). De Qaly-methode is een veel gebruikte manier om de baten van behandelingen (en van de zorg) in kaart te brengen 5. De totale impact van een behandeling wordt uitgedrukt in het aantal gewonnen Qaly s. Voor de toename van het aantal Qaly s bij een behandeling is gezocht in de medisch-wetenschappelijke literatuur. Waar mogelijk is gebruik gemaakt van artikelen met een overzicht van studies naar de impact op de kwaliteit van leven en de duur van die impact van een behandeling. Meestal wordt in die studies de kwaliteit van leven vóór en na een behandeling gemeten. 4 Rodolfo, Robyn, Fraser, Vale, Systematic review of economic evaluations of laparoscopic surgery for colorectal cancer, Colorectal Disease 2008;10(9): DOI: /j x 5 Pomp, Brouwer en Rutten, Qaly-tijd, nieuwe medische technologie, kosteneffectiviteit en richtlijnen, CPB, oktober /23

12 Figuur 4: Vereenvoudigde illustratie van het Qaly concept Figuur 4 geeft een vereenvoudigde illustratie van het Qaly concept. Stel dat deze figuur het leven van Karel van 60 jaar oud weergeeft. Op de verticale as is zijn gezondheid weergegeven. Hier is 1 volledig gezond en 0 geheel ongezond (ofwel overleden). Op de horizontale as staat zijn leeftijd weergegeven. Karel is op tijdstip nul 60 jaar oud. Als hij nog 20 jaar in perfecte gezondheid leeft, telt zijn leven nog 20 Qaly s (20 x 1). Als Karel echter op zijn 62e een aandoening krijgt en hij krijgt hier geen zorg voor, leeft hij nog 10 jaar door, maar de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven is slechts 20% van iemand die perfect gezond is. Zijn totale Qaly s zijn 3,6 (1 x 2 = 2 voor de 2 gezonde jaren en 0,2 x 8 = 1,6 voor de 8 ongezonde jaren). Indien Karel wel gezondheidszorg krijgt heeft hij nog 13,2 Qaly s (1 x 2 voor de 2 gezonde jaren en 0,8 x 14 voor de 14 ongezonde jaren). In dit fictieve voorbeeld is de Qaly-winst van de gezondheidszorg voor Karel dus 9,6. De baten van de gezondheidszorg voor Karel is de optelling van de oppervlakte van vlak B en C in figuur 3. De oppervlakte van vlak A vertegenwoordigt de baten van de gezondheidszorg zonder zorg. Vlak B geeft de betere kwaliteit van leven voor de zorg weer, vlak C de gewonnen levensjaren met deze kwaliteit van leven. Deze Qaly-winst gesommeerd voor alle inwoners van Nederland zijn de totale directie baten van de gezondheidszorg. De bovenstaande illustratie is uiteraard een versimpelde weerspiegeling van de werkelijkheid. De gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven zal in werkelijkheid niet zo stabiel zijn. Bij de behandeling van kanker kan bijvoorbeeld de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven eerst afnemen door de zware behandelingen, maar daarna weer hoger worden. Naar Drummond et al., Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes, /23

13 Het meten van de kwaliteit van leven De methodiek voor het berekenen van een Qaly is niet geheel eenduidig. De gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven wordt op verschillende manieren bepaald. De drie meest gebruikte methodes zijn de visual analogue scale, de standard gamble utility en de time-trade-off methode. De meest simpele methode is de visual analogue scale waarbij de respondent de gezondheidskwaliteit van leven op een schaal van 0 tot 100 aangeeft. Deze methode kent veel meetfouten. Bij de standard gamble utility metingen maken respondenten een afweging tussen twee alternatieven: (1) het leven met een chronische aandoening of ziekte; (2) een behandeling waarbij er een P kans op perfecte gezondheid en een 1-P kans op overlijden is. P varieert tot de alternatieven gelijk zijn voor de respondent. Hoe lager P, hoe slechter de gezondheidskwaliteit van leven. Een andere veel gebruikte methode is time trade-off meting. Hierbij geven respondenten aan hoeveel jaren in perfecte gezondheid voor hen equivalent zijn met bijvoorbeeld vijf jaren met de onderzochte aandoening. Hoe lager het aantal jaren in perfecte gezondheid, hoe lager de gezondheidskwaliteit van leven. Andere manieren om de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven te bepalen zijn schattingen door artsen of onderzoekers, of voorkeursonderzoeken als de Health Utility Index, the Quality of well-being, of the EuroQol-5D. Naast verschillende methodes om de zorggerelateerde kwaliteit van leven vast te stellen, varieert ook de groep respondenten tussen studies. Dit kunnen patiënten, de algemene populatie of een andere specifieke groep (bijvoorbeeld leeftijdsgroep) zijn De duur van de impact van een behandeling De termijn waarop een behandeling impact heeft is in ieder geval niet groter dan de resterende levensduur en meestal korter, omdat een behandeling niet voor eeuwig werkt. Zo heeft een heupimplantaat een beperkte levensduur en heeft een dialysepatiënt een hogere sterftekans dan een gezond mens. 13/23

14 Over het algemeen hechten mensen meer waarde aan baten nu dan aan baten in de toekomst. Dit geldt ook voor gezondheidsbaten. In de berekening van de Qaly s wordt verdisconteerd met 1,5%. Dit sluit aan bij de richtlijnen van het College voor Zorgverzekeringen voor farmaco-economisch onderzoek De waarde van een Qaly Om de baten van de zorg te kunnen vergelijken met de kosten, moet een geldwaarde aan de Qaly gegeven worden. Daar is veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Daaruit blijkt dat het moeilijk is om de waarde van een Qaly te meten. Bovendien blijken de gemeten waarden af te hangen van factoren, zoals de ziektelast, de leeftijd van de patiënt en de termijn waarop betaald moet worden. Hieronder staan enkele voorbeelden van deze problemen. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) heeft hierover in 2006 een studie gepubliceerd. De uitkomst daarvan, een waarde voor een Qaly die afhangt van de ziektelast, wordt hier overgenomen Problemen bij het meten van de waarde van Qaly s Een veel gebruikte methode om de waarde van een Qaly in euro s te bepalen, is de Willingness to pay methode. Hierbij vraagt men iemand hoeveel hij (bijvoorbeeld per maand) over heeft voor een verbetering van zijn gezondheid en/of het verlengen van zijn leven. De waarde voor een Qaly blijkt dan af te hangen van de volgorde van de gestelde vragen 7. Zo hangt de bereidheid om te betalen voor een bepaalde behandeling af van de volgorde van de vragen. Ook vinden mensen het moeilijk in te schatten hoeveel ze willen betalen. Als respondenten gevraagd wordt hoeveel ze drie jaar lang per maand willen betalen voor een bepaalde 6 CVZ, Richtlijnen voor farmaco-economisch onderzoek, geactualiseerde versie, 1 april 2006, Diemen, ek+zorgpakket/cfh/richtlijnen+farmaco-economisch+onderzoek.pdf 7 Pinto-Prades, Loomes, Brey, Trying to estimate a monetary value for the Qaly, Journal of Health Economics, 28 (2009) /23

15 behandeling, dan is dit ongeveer gelijk aan het bedrag dat ze tien jaar lang per maand willen betalen Waarvan de waarde van een Qaly afhangt De gemeten waarde in euro s voor een Qaly blijkt af te hangen van meerdere factoren. Zo zijn bijvoorbeeld de waardes hoger voor een hogere ziektelast, voor jongere patiënten en voor verbeteringen in de kwaliteit van leven binnen een jaar na de behandeling. De waardering van een Qaly hangt af van de ziektelast. Hoe hoger de ziektelast van de aandoening die wordt behandeld, hoe meer men voor een Qaly over blijkt te hebben 8. Daaruit kan volgen dat twee behandelingen die maatschappelijk gezien evenveel gezondheidswinst gemeten in Qaly s opleveren één met lage ziektelast x hoog volume en één met hoge ziektelast x laag volume toch een andere waarde in euro s hebben. Dit effect wordt meegenomen in de analyse. De waarde van een Qaly varieert ook tussen patiënten. Een Qaly voor een 20-jarige wordt hoger gewaardeerd dan een Qaly voor een 90-jarige. De gedachte is dat een 90-jarige misschien al 75 Qaly s heeft genoten en een 20-jarige nog lang niet. Bij dergelijke overwegingen spelen rechtvaardigheid en solidariteit een grote rol. Dat zijn politieke keuzes. In deze analyse worden voor verschillende leeftijdsgroepen geen verschillende gewichten gebruikt. De bereidheid om te betalen voor extra gezondheid is waarschijnlijk ook niet constant over de duur in tijd. Zo vindt een studie dat men bereid is om steeds meer te betalen voor extra gezondheid zolang dat maar binnen een jaar wordt 8 Kvamme, Gyrd-Hansen, Olsen, Kristiansen, Increasing marginal utility of small increases in life-expectancy? Results from a population survey, Journal of Health Economics, accepted manuscript, doi: /j.jhelaeco , Pinto-Prades, Loomes, Brey, Trying to estimate a monetary value for the Qaly, Journal of Health Economics, 28(2009) /23

16 gerealiseerd 9. Voor een volgende maand extra gezondheid wil men meer betalen dan voor de voorgaande maand. Na één jaar lijkt dit te stabiliseren, waarna uiteindelijk de bereidheid om extra te betalen voor een extra maand gezondheidswinst juist afneemt De gevonden waardes van een Qaly De Qaly s leveren ook nog andere problemen op dan hierboven beschreven. Het is dus niet vreemd dat verschillende monetaire waardes per Qaly worden gebruikt. In een overzichtstudie uit 2000 zijn verschillende methodieken om de waarde van een Qaly te bepalen met elkaar vergeleken. Daar is als beste waarde gevonden 10. De World Health Organization (WHO) vond in 2002 een waarde van ongeveer drie keer het Bruto Binnenlands Product per hoofd van de bevolking redelijk 11. In Nederland is dat ongeveer De Stichting Economisch Onderzoek (SEO 13 ) heeft in een studie naar de baten van de revalidatiezorg onlangs een waarde van gebruikt. In een recent boek van Marc Pomp 14 wordt ook gebruikt. Hij concludeert dat de curatieve en preventieve zorg in Nederland ook bij per Qaly een positief rendement heeft. In Groot-Brittannië vinden commentatoren het niveau van 20 tot ( tot ) die het National Institute for Clinical Excellence (NICE) gebruikt te laag De gebruikte waardes van een Qaly De Raad van Volksgezondheid (RVZ) heeft in 2006 een studie gepubliceerd over het bepalen van een monetaire waarde voor de 9 Knoph Kvamme, Gyrd-Hansen, Olsen, Kristiansen, Increasing marginal utility of small increases in life-expectancy?, Journal of Health Economics (2008), doi: /j.jhealeco Hirth, R.A. et al., 2000, Willingness to pay for a quality-adjusted life year: in search of a standard, Medical Decision Making, nr. 20(3), pag Berekend aan de hand van CBS Statline data. Geraadpleegd op 17 februari Voor de berekening is het bruto nationaal product van 2008 gebruikt. 13 Stichting Economisch Onderzoek, Kosten en baten van revalidatie, november Marc Pomp, Een beter Nederland de gouden eieren van de gezondheidszorg, Balans, /23

17 Qaly 15. Hierin erkennen ze de hierboven omschreven methodologische problemen, maar benadrukken beter een onvolkomen benadering dan willekeur. De RVZ raadt aan de waarde van een Qaly afhankelijk te maken van de ziektelast. Van voor een behandeling van een aandoening met een kleine ziektelast tot voor een behandeling van een aandoening met een grote ziektelast (figuur 6). Voor aandoeningen met een zeer lage ziektelast is de waarde op 0,- gezet. Dit komt voort uit de gedachte dat kleine ziektelasten tot de individuele verantwoordelijkheid behoren. Voorbeelden hiervan zijn brillen en zelfzorggeneesmiddelen voor alledaagse kwaaltjes. Het RVZ-advies voor de waardering van de Qaly is overgenomen door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) bij haar beoordeling van het al dan niet opnemen van geneesmiddelen in het basispakket 16. In dit brancherapport is daarbij aangesloten. Figuur 6: 15 RVZ, Advies zinnige en duurzame zorg, College voor Zorgverzekeringen, Pakketadvies 2010, Diemen /23

18 De in dit brancherapport gerapporteerde baten van de ziekenhuiszorg zijn hoogstwaarschijnlijk een onderschatting: Het CVZ gebruikt deze waarden om een keuze te maken om collectieve middelen al dan niet in te zetten. Dit is de waarde die uit naam van de premiebetaler gehecht wordt aan een Qaly voor een ander. Een individu hecht waarschijnlijk een hogere waarde aan een Qaly voor zichzelf. De hier gehanteerde waardes voor een Qaly zijn lager dan veel elders gerapporteerde waardes van bijvoorbeeld tot zonder onderscheid naar ziektelast Het effect van een behandeling op de arbeidsgeschiktheid Bij indirecte baten ligt de focus op de verloren werktijd en productiviteitsverliezen van een zieke medewerker 17. Het aantal voor arbeidsgeschiktheid gecorrigeerde extra jaren vanwege een behandeling is niet direct te koppelen aan het aantal extra Qaly s (voor gezondheid gecorrigeerde jaren) voor die behandeling. Stel een behandeling voegt 1 Qaly toe door verhoging van de kwaliteit van leven van 0,7 naar 0,8 gedurende 10 jaar 18. Het kan zijn dat de patiënt met deze aandoening al volledig arbeidsongeschikt is bij een kwaliteit van leven van 0,85. De behandeling verbetert dan wel de kwaliteit van leven, maar heeft geen impact op de arbeidsgeschiktheid van de patiënt. De indirecte baten die hier gerapporteerd worden, zijn dan ook een grove benadering. De impact van een behandeling op de arbeids(on)geschiktheid moet worden geschat. Bovendien wordt verschillend gedacht over hoe lang het effect van vermeden arbeidsongeschiktheid moet worden meegenomen. 17 Drummond et al., Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes, Third Edition 2005 Oxford University Press. 18 Er wordt in dit voorbeeld niet verdisconteerd. 18/23

19 De impact van een behandeling op de arbeidsgeschiktheid Er is veel systematisch onderzoek gedaan naar de kwaliteit van leven bij verschillende aandoeningen en de verandering van de kwaliteit van leven voor bepaalde behandelingen. Er zijn echter nauwelijks bronnen over de impact van een behandeling op de arbeidsgeschiktheid gevonden. Verder is steeds getracht een conservatieve schatting te maken, zodat het effect niet wordt overschat De duur van het effect van arbeidsgeschiktheid Er zijn grofweg twee scholen van denken over hoe lang het effect van arbeidsongeschiktheid (en dus ook het effect van vermeden arbeidsongeschiktheid door een behandeling) impact heeft. Op hoofdlijnen is dit het verschil tussen twee scholen: De frictiekosten methode neemt alleen de periode mee die nodig is om de arbeidsongeschikte persoon te vervangen door een ander 19. Men gaat er vanuit dat de arbeidsplaats van de persoon die arbeidsongeschikt is, wordt opgevuld door iemand die voordien werkloos was. De economie van een samenleving is tijdelijk kleiner omdat het vervangen van de arbeidsongeschikte tijd en geld kost; dat zijn de frictiekosten. De werkloosheid wordt hierdoor lager. De human-capital methode neemt alle jaren van arbeidsongeschiktheid mee. Men gaat er vanuit dat de arbeidsplaats van de persoon die arbeidsongeschikt is, voorgoed verloren gaat 20. De economie van een samenleving krimpt dus vanwege een afname van het human capital. Na verloop van tijd bevindt de werkloosheid zich weer op het macro-economische evenwicht. 19 Koopmanschap, Rutten, Van Ineveld, Van Roijen, The friction cost method for measuring indirect costs of disease, Journal of Health Economics 14 (1995) Dit moet niet letterlijk gezien worden. De arbeidsongeschikte persoon kan worden vervangen, en zijn vervanger ook, et cetera. Maar aan het einde van de keten van verschuiving van mensen op de arbeidsmarkt, is er een arbeidsplaats vervallen. 19/23

20 Economen voeren een discussie over deze twee methoden 21. Hier wordt gekozen voor de human-capital methode. Het aantal zieken en de gezondheidszorg heeft dus geen impact op de evenwichtswerkloosheid, maar wel op het aantal mensen dat beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Voor het berekenen van de indirecte baten door vermeden arbeidsongeschiktheid wordt het aantal jaren van de patiënt tot zijn of haar 65-jarige leeftijd gebruikt De arbeidsparticipatie De indirecte baten worden berekend vanuit het perspectief van de maatschappij. De waarde voor de patiënt is al meegenomen bij de directe baten. Zodoende wordt alleen het inkomen uit arbeid, en niet het inkomen uit uitkeringen meegenomen. Voor de gemiddelde arbeidsparticipatie per leeftijdsgroep zijn gegevens van het CBS gebruikt. Deze zijn vermenigvuldigd met een factor 0,95 omdat mensen met een lagere gezondheid een lagere arbeidsparticipatie dan gemiddeld kennen Het salaris als waarde van arbeid Het salaris wordt gebruikt als de waarde van de arbeid van een patiënt die deze patiënt zonder de behandeling niet had kunnen leveren. De werkelijke waarde is hoger. Immers, als iemand productief is, worden ook kapitaalgoederen ingezet waarover een rendement behaald wordt. Naast het salaris is er ook nog winst voor de onderneming, of toegevoegde waarde van de instelling waar de persoon werkt. Voor het gemiddelde salaris per leeftijdsgroep zijn de gegevens van het CBS gebruikt. Het salaris is vermenigvuldigd met een factor 0,95. Daarmee wordt gecorrigeerd voor mogelijke lagere inkomens van mensen met een slechtere gezondheid. 21 Zie bijvoorbeeld M. Johannesson, G. Karlsson, The friction cost method: A comment, Journal of Health Economics 16 (1997) ; en Brouwer en Koopmanschap On the economic foundations of CEA. Ladies and gentlemen, take your positions!, Journal of Health Economics 19 (2000) RIVM, Maatschappelijke baten deelrapport van de VTV 2010 Van gezond naar beter, /23

21 1.3 Schattingen van Qaly s voor borst- en dikkedarmkanker Borstkanker De behandeling van borstkanker verschilt per type kanker en hangt af van de fase waarin borstkanker ontdekt wordt. In een vroeg stadium kan de tumor verwijderd worden met een borstbesparende operatie, al dan niet gecombineerd met bestraling en/of chemotherapie voor en/of na de behandeling. Onderzoeken naar de impact op de kwaliteit van leven bij de behandeling van borstkanker vergelijken vooral de verschillende middelen en technieken, die daarvoor beschikbaar zijn 23. Het is moeilijk om daaruit de winst in kwaliteit van leven van de behandeling van borstkanker te destilleren. Daarom wordt hier gewerkt met een schatting op basis van epidemiologisch onderzoek, gebaseerd op werk van het RIVM 24. Het RIVM drukt de impact van de diagnose borstkanker uit in DALY s. Een DALY staat voor disability adjusted life year. Om dat te berekenen beschrijft het RIVM het ziekteverloop in verschillende stadia. Voor ieder stadium heeft het RIVM de ziektelast (D) opgenomen. De waarde van D hangt af van het al dan niet sparen van de borst bij de behandeling. Hiermee wordt de kwaliteit van leven (Q) geschat door simpelweg te nemen. Dit levert een overschatting van het aantal Qaly s op. Daarvoor is op twee punten gecorrigeerd. De ziektelast die gebruikt wordt om een DALY te berekenen is een maat voor de beperkingen in dagelijkse bezigheden. Dit speelt zeker een rol bij de kwaliteit van leven, maar ook als een patiënte volledig genezen is kan de onzekerheid over het 23 Goodwin, Black, Bordeleau en Ganz, Health related quality of life measurement in randomized clinical trials in breast cancer taking stock, J. Intl Cancer Inst., Vol. 95, No. 4, February 19, Meerding, Polder, de Hollander, Mackenbach, Hoe gezond zijn de zorguitgaven, /23

Alex Voorhoeve, Department of Philosophy, Logic and Scientific Method, London School of Economics, a.e.voorhoeve@lse.ac.uk

Alex Voorhoeve, Department of Philosophy, Logic and Scientific Method, London School of Economics, a.e.voorhoeve@lse.ac.uk Prioriteit voor patiënten met een lage levenskwaliteit! 1 Finale versie voor Filosofie & Praktijk, 25 Februari 2010 Alex Voorhoeve, Department of Philosophy, Logic and Scientific Method, London School

Nadere informatie

Ondervoeding onderschat

Ondervoeding onderschat Ondervoeding onderschat Amsterdam, juli 2014 In opdracht van de VNFKD Ondervoeding onderschat De kosten van ondervoeding en het rendement van medische voeding Lucy Kok Robert Scholte met medewerking van

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Trends in gezondheid en zorg. CPB Policy Brief 2011/11. Albert van der Horst Frank van Erp Jasper de Jong. Dit is een uitgave van:

Trends in gezondheid en zorg. CPB Policy Brief 2011/11. Albert van der Horst Frank van Erp Jasper de Jong. Dit is een uitgave van: Zorg blijft Financiering groeien onder druk Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau Postbus 80510 2508 GM Den Haag t (070) 3383 380 November 2011 ISBN 978-90-5833-533-3 CPB Policy Brief 2011/11 Trends

Nadere informatie

Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning. Een studie in opdracht van Stichting InZicht

Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning. Een studie in opdracht van Stichting InZicht Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning Een studie in opdracht van Stichting InZicht Dr. Hans Limburg Health Information Services Februari 2007 Dr. Hans Limburg Health Information

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Handleiding Vragenlijst over Ziekte en Werk

Handleiding Vragenlijst over Ziekte en Werk Handleiding Vragenlijst over Ziekte en Werk De integrale kosten per nieuwe hoofd-halstumorpatiënt, van diagnose van de primaire tumor tot 10 jaar follow-up, inclusief de kosten voor een eventuele recidiefbehandeling.

Nadere informatie

Het pakketprincipe kosteneffectiviteit achtergrondstudie ten behoeve van de appraisal fase in pakketbeheer

Het pakketprincipe kosteneffectiviteit achtergrondstudie ten behoeve van de appraisal fase in pakketbeheer Achtergrondstudie Het pakketprincipe kosteneffectiviteit achtergrondstudie ten behoeve van de appraisal fase in pakketbeheer Publicatienummer 291 Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110

Nadere informatie

Zorgkosten van ongezond gedrag. Zorg voor euro s - 3

Zorgkosten van ongezond gedrag. Zorg voor euro s - 3 Zorgkosten van ongezond gedrag Zorg voor euro s - 3 Zorgkosten van ongezond gedrag Zorg voor euro s - 3 P.H.M. van Baal R. Heijink R.T. Hoogenveen J.J. Polder www.kostenvanziekten.nl kostenvanziekten@rivm.nl

Nadere informatie

De prijs van gelijke zorg. CPB Policy Brief 2013/01. Albert van der Horst Harry ter Rele. Dit is een uitgave van:

De prijs van gelijke zorg. CPB Policy Brief 2013/01. Albert van der Horst Harry ter Rele. Dit is een uitgave van: Solidariteit Zorg op maat onder druk? heeft toekomst Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau Postbus 80510 2508 GM Den Haag t (070) 3383 380 Januari 2013 ISBN 978-90-5833-577-7 CPB Policy Brief 2013/01

Nadere informatie

zorg loont Brancherapport algemene ziekenhuizen 2013

zorg loont Brancherapport algemene ziekenhuizen 2013 zorg loont Brancherapport algemene ziekenhuizen 2013 Inhoud Voorwoord 4 Samenvatting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 6 Hoofdstuk 2 Zorg in perspectief 7 2.1 Groei van medisch-specialistische zorg 8 2.2 Kosten

Nadere informatie

Een vergelijking tussen tien landen

Een vergelijking tussen tien landen GEZINSBELEID IN EEN INTERNATIONAAL KADER Een vergelijking tussen tien landen - eindrapport - Drs. J. Stouten Drs. M. van Gent Dr. M. Gemmeke Amsterdam, april 2008 Regioplan publicatienr. 1674 Regioplan

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Minder zelfmanagementvaardigheden, dus meer zorggebruik? De relatie tussen patiënt activatie van mensen met

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6 Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6 Hoe gezond zijn de zorguitgaven? De kosten en opbrengsten van gezondheidszorg bij infectieziekten, kankers en hart- en vaatziekten Zorg voor euro

Nadere informatie

Minder zorg om vergrijzing. Bert Smid Harry ter Rele Stefan Boeters Nick Draper André Nibbelink Bram Wouterse. Minder zorg om vergrijzing

Minder zorg om vergrijzing. Bert Smid Harry ter Rele Stefan Boeters Nick Draper André Nibbelink Bram Wouterse. Minder zorg om vergrijzing Minder zorg om vergrijzing Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau (CPB) Postbus 80510 2508 GM Den Haag (070) 338 33 80 www.cpb.nl info@cpb.nl Overheids- Minder profijt financiën op hogere houdbaar

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez

Zorgen voor Zorg. Ramingen van de vraag naar personeel. in de verpleging en verzorging tot 2030. Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Zorgen voor Zorg Zorgen voor Zorg Ramingen van de vraag naar personeel in de verpleging en verzorging tot 2030 Evelien Eggink Debbie Oudijk Isolde Woittiez Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, september

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

loont en solidariteit

loont en solidariteit Toekomst voor de zorg Ons hele leven lang is onze gezondheid belangrijk, genietend van goede jaren, of kampend met een zwakke gezondheid. Ons leven lang is de gezondheidszorg belangrijk, we maken er gebruik

Nadere informatie

IKNL januari 2014 ISBN: 978-90-72175-00-7

IKNL januari 2014 ISBN: 978-90-72175-00-7 kankerzorg in beeld Colofon Als kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg heeft IKNL deze rapportage samengesteld om een beeld te geven van de kankerzorg in Nederland en om

Nadere informatie

Projecties van de gezonde levensverwachting tot 2030

Projecties van de gezonde levensverwachting tot 2030 Bevolkingstrends 214 Projecties van de gezonde levensverwachting tot 23 Coen van Duin Lenny Stoeldraijer juni 214 CBS Bevolkingstrends juni 214 1 Uit nieuwe berekeningen blijkt dat, als de waargenomen

Nadere informatie

Zorg voor gezondheid

Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Volksgezondheid toekomst verkenning 2006 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Met medewerking van: Algemene en categorale ziekenhuizen Academisch Medisch

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland

Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Vraag- en aanbodontwikkelingen in de verpleging en verzorging in Nederland Een kennissynthese van bestaande

Nadere informatie

Dam tot damloop. Ruim 36.757 lopers (op de hoofdafstand!) en 115.000 bezoekers langs het parcours van het

Dam tot damloop. Ruim 36.757 lopers (op de hoofdafstand!) en 115.000 bezoekers langs het parcours van het Rugdikte: 5.02mm 30/10/2014 centrum van Amsterdam naar het centrum van Zaanstad, maken de Dam tot damloop een groot evenement (het grootste hardloopevenement van Nederland) met een flinke impact op de

Nadere informatie

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang

Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker. Diabetes tot 2025. preventie en zorg in samenhang Rapport 260322004/2009 C.A. Baan C.G. Schoemaker Diabetes tot 2025 preventie en zorg in samenhang DIABETES TOT 2025 PREVENTIE EN ZORG IN SAMENHANG Eindredactie: C.A. Baan en C.G. Schoemaker Sector Volksgezondheid

Nadere informatie

Groen, gezond en productief

Groen, gezond en productief sustainability Groen, gezond en productief The Economics of Ecosystems & Biodiversity (TEEB NL): natuur en gezondheid kpmg.nl T h e E c o n o m i c s o f E c o s y s t e m s & B i o d i v e r s i t y Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst

Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst RIVM Rapport 260322001/2007 Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst M.C. Poortvliet C.T.M. Schrijvers C.A. Baan Contact: C.A. Baan Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek

Nadere informatie