Niet-ingegraven stookolietanks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niet-ingegraven stookolietanks"

Transcriptie

1 Niet-ingegraven stookolietanks Naleving van de uitbatingsvoorwaarden oké, wat u moet doen verboden, te vermijden = waarom? aanvullende informatie Klik op deze logo s in het document om de tekst te doen verschijnen. Snelle toegang 1. Uw bestaande stookolietank : goed om weten U beschikt over een niet-ingegraven of bovengrondse stookolieketel, reeds aangegeven of gedekt door een milieuvergunning? Deze toelating geeft de voorwaarden weer die u dient te respecteren voor deze installatie. Gaat u een nieuwe niet-ingegraven stookolietank installeren? Dan moet u dit melden of over een milieuvergunning beschikken. Uw toelating of vergunning vermeldt de voorwaarden die u moet naleven voor deze installatie. 2. Uw nieuwe stookolietank: eerste stappen 2 a. Plaats van de installatie Wilt u de uitbatingsvoorwaarden die in dit officiële document staan beter begrijpen? 3 b. Het geïnstalleerde materiaal: tank, buizen Deze gids maakt u wegwijs in uw verplichtingen: gebruik, plaats, controles, onderhoud, enz. en veiligheidsafsluiting Hij vermeldt ook de mogelijke afwijkingen, die u altijd officieel moet aanvragen. Erreur! Signet non défini. c. Controle van de installatie bij de plaatsing 3 3. Uw verplichtingen tot regelmatige Is deze gids ook bedoeld voor u? controles 4 Deze gids is bedoeld voor u indien: 4. Uw verplichtingen tot de veiligheid 5 - u een niet ingegraven stookolietank uitbaat van meer dan 3000 liter ; a. Levering van stookolie 5 - u een of meerdere stookolietanks installeert of vervangt; b. Het opslaglokaal - de tank aangesloten is op een verwarmingsketel; c. Maatregelen in geval van een incident 5 5. Wijziging, vervanging of buitengebruikstelling De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting Indien u zich niet houdt aan de voorwaarden in uw milieuvergunning, bent u in overtreding en kunt u een sanctie 7 6. Checklist van verplichte controles krijgen (boete, gebruiksverbod, gevangenisstraf) Checklist van documenten bij te houden en Waarom deze voorwaarden? voor te leggen bij een controle = register 9 De voorwaarden die in de milieuvergunning zijn vastgelegd, hebben tot doel: 8. Wettelijke grondslagen en - de veiligheid te garanderen; referentiedocumenten 10 - het milieu te beschermen en vooral verontreiniging van de bodem en het grondwater te vermijden. PAGINA 1 VAN 22-07/04/2015

2 Stookolietanks > Bestaande installatie 1. Uw bestaande stookolietank : goed om weten De ketel De tank is voorzien van een kenplaat, die zichtbaar is aangebracht vlakbij het mangat. Een mangat en de waterdichte inspectieputten moeten de toegang tot de ketel op elk moment mogelijk maken. Plaats een veiligheidsafsluiting aan de vulslang, om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot de tank Alle openingen en verbindingen bevinden zich boven het maximale vulniveau van de tank. Om de tank te beschouwen als dubbelwandig moet deze voldoen aan bepaalde voorwaarden. De tank is uitgerust met een overloopbeveiliging: wanneer de tank volledig gevuld is (maximum 98%) wordt de toevoer automatisch afgesloten. De toegangen Hou de toegangen van de ketel en de ketel zelf op elk moment toegankelijk. Het lokaal Indien de ketel zich in een lokaal bevindt, dient dit rechtstreeks naar buiten verlucht te worden. Het register Houdt uw register, het dossier dat alle documenten bevat samen bij uw tank. PAGINA 2 VAN 22-07/04/2015

3 Stookolietanks > Nieuwe installatie 2. Uw nieuwe stookolietank: eerste stappen a. Plaats van de installatie Verzeker de stabiliteit van de ketel aan de hand van een stevige fundering, die ze kan tegenhouden bijvoorbeeld in geval van overstroming. b. Het geïnstalleerde materiaal: tank, buizen en veiligheidsafsluiting Installeer het materiaal enkel indien het in perfecte staat verkeerd en beantwoord aan de geldende normen. Controleer hiervoor de documenten aangebracht bij de levering. De tank De tank moet verplicht vervaardigd zijn uit metaal of een ander thermohardend materiaal. De leidingen Elke tank heeft zijn eigen vulleidingen. De tank is aangesloten op een ontluchtingspijp die uitmondt in de open lucht. Voor tanks van meer dan liter moet deze ontluchtingspijp voldoen aan verschillende andere voorwaarden. De veiligheidsvoorzieningen De dubbelwandige tank is uitgerust met een lekdetectiesysteem. c. Controle van de installatie bij de plaatsing Laat de installatie valideren door een bevoegd deskundige. Bezorg de bevoegde instantie binnen de maand een kopie van het controleverslag. Begin met het bijhouden van uw register, dit is een dossier dat alle documenten bevat die verband houden met uw stookolietank. Bewaar het ter plaatse en leg het voor bij controle PAGINA 3 VAN 22-07/04/2015

4 Stookolietanks > Controleverplichtingen 3. Uw verplichtingen tot regelmatige controle laat uw tank elke 15 jaar controleren door een gekwalificeerde deskundige. Bewaar alle controleattesten in uw register. U moet ze kunnen voorleggen wanneer Leefmilieu Brussel uw installaties aan een controle onderwerpt. In functie van de resultaten van de controle Indien de controle een probleem aan het licht brengt, met of zonder verontreiniging van de bodem, moet u binnen de 8 dagen het controleverslag opsturen naar de bevoegde overheid (met de post, via , per fax). Indien de installatie aan de regels voldoet, moet u het controleverslag niet opsturen, maar het bijhouden in uw register. Indien de controle onregelmatigheden zonder verontreiniging van de bodem aan het licht heeft gebracht, moet u zo snel mogelijk de nodige herstellingen laten uitvoeren. Herstellingen die verband houden met de dichtheid moeten door een bevoegd deskundige worden uitgevoerd. De attesten van de herstellingen moeten naar de bevoegde overheid worden gestuurd. Indien de controle een verontreiniging van de bodem aan het licht heeft gebracht, moet u de stookolietank onmiddellijk laten ledigen, ontgassen en reinigen. - Laat het voortgebrachte afval ophalen door een erkend ophaler (het is gevaarlijk afval) en bewaar de verwijderingscertificaten in uw register. - Laat een verkennend bodemonderzoek uitvoeren - Vervang de tank of laat ze zo snel mogelijk (binnen de 6 maanden) herstellen door een gekwalificeerde deskundige. Bezorg Leefmilieu Brussel de herstellingsattesten binnen de 8 dagen. Indien de tank niet kan worden hersteld, moet u ze definitief buiten gebruik stellen volgens de hiervoor aangewezen procedure. PAGINA 4 VAN 22-07/04/2015

5 Stookolietanks > Veiligheid 4. Uw verplichtingen tot de veiligheid a. Levering van stookolie Zie erop toe dat de leverancier aanwezig blijft tijdens de levering, zodat hij onmiddellijk kan ingrijpen indien zich een incident voordoet. Zie erop toe dat de leverancier leidingen gebruikt die geschikt zijn voor het vullen of ledigen van de tank, zodat de aansluiting perfect is afgedicht. b. Het opslaglokaal Gebruik uitsluitend elektrische verlichting Ventileer voldoende rechtstreeks naar buiten, om zo te beletten dat de atmosfeer toxisch of explosief wordt. Voor een tank van meer dan liter, dient u een brandblusser nabij de toegangsdeur, aan de buitenkant van het lokaal te plaatsen. Plaats op goed zichtbare plaatsen aanwijzingen inzake preventie en brandbestrijding. Roken in het opslaglokaal is ten strengste verboden. Plaats de gebruikelijke pictogrammen voor het rookverbod op alle toegangsdeuren en binnenin het lokaal. PAGINA 5 VAN 22-07/04/2015

6 Stookolietanks > Veiligheid c. Maatregelen in geval van een incident om verontreiniging te voorkomen Indien de tank enkelwandig is, bewaar ze in een inkuiping of zorg ervoor dat het lokaal ingekuipt is. Indien de ketel zich in openlucht bevindt, neem dan maatregelen om te vermijden dat regenwater of afvoerwater niet ophoopt in de inkuiping. Bij een opeenhoping van water in de inkuiping, ga dan verder met de afvoer. Het water dat op deze manier gewonnen wordt, is gevaarlijk afval. Verwijder dit door beroep te doen op een erkend ophaler of los ze op in een koolwaterstofafscheider, indien uw rioleringssysteem hiermee uitgerust is. indien er stookolie per ongeluk gemorst is, gebruik dan inerte materialen om dit te absorberen en neem alle haalbare voorzorgsmaatregelen om het gevaar te vermijden de verontreiniging van bodem en water te beperken. Verwijder het afval dat door deze reinigingswerken werd voortgebracht. Doe hiervoor een beroep op een erkend ophaler van gevaarlijk afval. Bewaar de certificaten van verwijdering of nuttige toepassing die de erkend ophaler u bezorgt in uw register. Verwittig onmiddellijk Leefmilieu Brussel per schrijven (brief, , fax) en verduidelijk de aard en datum van het ongeval. Als het alarm van een van de veiligheidsvoorzieningen buiten gebruik is, ga dan zo snel mogelijk over tot de nodige herstellingen. PAGINA 6 VAN 22-07/04/2015

7 Stookolietanks > Wijziging, vervanging of buitengebruikstelling 5. Wijziging, vervanging of buitengebruikstelling van de stookolietank Vraag de schriftelijke toelating aan het BIM, indien u de wand van een bestaande enkelwandige tank wenst te verdubbelen. Voordat u een stookolietank gaat vervangen, moet u hiervoor de schriftelijke toelating vragen van de bevoegde overheid. Vat de werken pas aan wanneer u de toelating hebt ontvangen. Indien u op het moment van de vervangingswerken een verontreiniging van de bodem vaststelt, moet u dit onmiddellijk melden aan Leefmilieu Brussel (Inspectie). Indien u een stookolietank definitief buiten gebruik stelt, moet u de bevoegde overheid hiervan binnen de 8 dagen op de hoogte stellen per aangetekend schrijven. Vermeld in uw brief: - de naam, de handelsnaam en het adres van de houder van de milieuvergunning; - de referentie(s) van de geldige milieuvergunning(en). Houd u nauwgezet aan de procedure voor buitengebruikstelling die u zal worden meegedeeld, en in het bijzonder: - laat de tank ledigen en ontgassen; - laat de tank reinigen en laat het gevaarlijk afval afvoeren door een erkend ophaler die u een verwijderingscertificaat bezorgt; - laat de tank afvoeren, of laat ze zitten onder bepaalde voorwaarden; - laat een verkennend bodemonderzoek uitvoeren : - verplicht voor tanks van meer dan liter; - voor tanks van minder dan liter: alleen indien tijdens de werken een verontreiniging van de bodem aan het licht wordt gebracht of indien er een incident is opgetreden dat een bodemverontreiniging kan veroorzaken (lek, overloop, enz.). PAGINA 7 VAN 22-07/04/2015

8 Stookolietanks > Checklist controles 6. Checklist van de verplichte controles van uw tank validatie van de installatie: controleverslag periodieke controle: elke 15 jaar aanvullende controle: op vraag van de bevoegde overheid, in het geval van wijziging van de installatie of voor een vernieuwing van de vergunning PAGINA 8 VAN 22-07/04/2015

9 Stookolietanks > Checklist documenten 7. Checklist van de documenten die u moet bewaren en kunnen voorleggen bij een controle = register een kopie van de plannen van de tank de attesten van conformiteit met de normen afgeleverd door: de constructeur, de transporteur, de installateur de controleverslagen (ontvangen tijdens de plaatsing en periodieke controles), gedateerd en ondertekend de attesten van herstellingen of interventies de certificaten van verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen (die 5 jaar moeten worden bijgehouden) Opgelet: Alle documenten die een controle of een herstelling bewijzen, moeten de naam vermelden van de persoon die de controle of herstelling heeft uitgevoerd, alsook de naam van de onderneming. PAGINA 9 VAN 22-07/04/2015

10 Stookolietanks > Wettelijke grondslagen 8. Wettelijke grondslagen en referentiedocumenten Ordonnantie betreffende de milieuvergunningen Lijst van erkende ophalers van gevaarlijk afval Lijst van ingedeelde inrichtingen Gids van milieuvergunningen Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer van en de sanering van verontreinigde bodems PAGINA 10 VAN 22-07/04/2015

11 EINDE Op de volgende pagina s staat alleen de aanvullende informatie die is aangegeven door de logo s.

12 aanvullende informatie Deze gids is niet voor u bedoeld indien: - uw stookolietank bestemd is voor de distributie van brandstoffen. U dient zich dan te houden aan het besluit van 21 januari 1999 tot vastlegging van de exploitatievoorwaarden van benzinestations in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Uw stookolietank in een toegankelijke kelder of put is geplaatst (waarin men kan afdalen en de wanden van de tank zien) of in open lucht staat (staand of hangend, binnen of buiten): zie dan de ondernemers gids voor niet-ingegraven stookolietanks. Waarom? Uw stookolietank behoort tot de ingedeelde inrichtingen waarvoor een aangifte of milieuvergunning vereist is (rubriek 88.3). aanvullende informatie De voorwaarden zijn gebaseerd op de Ordonnantie betreffende de milieuvergunningen Terug PAGINA 12 VAN 22-07/04/2015

13 aanvullende informatie De kenplaat bevat de volgende informatie: - de naam van de fabrikant, - het bouwjaar, - het fabricagenummer, - de naam van de installateur, - de datum van installatie, - de inhoud van de tank (uitgedrukt in liter water), - de aard van het opgeslagen product en de gevarencode. Indien er geen kenplaat is, moeten de resultaten van de dichtheidscontrole worden aangebracht. aanvullende informatie Dubbelwandige ketel : De stookolietank heeft een binnenwand en een buitenwand, eventueel gedeeltelijk. In de ruimte tussen de twee wanden zit een permanent lekdetectiesysteem. In de meeste gevallen gaat het om een omhullende vloeistof. Indien het peil of de druk van de vloeistof varieert of indien de stookolie zich vermengt met de vloeistof moet er een alarmsignaal weerklinken. De gekozen vloeistof mag de wanden van de tank niet aantasten en mag niet stollen bij vorst. Indien het een bestaande en dubbelwandige tank betreft, maar deze niet beschikt over een lekdetectiesysteem, wordt deze beschouwd als een enkelwandige tank. De veiligheidsmaatregelen betreffende een enkelwandige tank (inkuiping) moeten dan geïmplementeerd en gerespecteerd worden. Terug PAGINA 13 VAN 22-07/04/2015

14 aanvullende informatie REGISTER Bewaar alle documenten die betrekking hebben op uw stookolietank in een register. Bewaar dit register ter plaatse zodat u het kunt voorleggen aan de ambtenaar die belast is met het toezicht. Uw register moet minstens de volgende informatie bevatten: 1. een kopie van de plannen van de tank; 2. de conformiteitsattesten afgeleverd door de constructeur, de transporteur en de installateur; 3. de controleverslagen van de installaties, met datum en handtekeningen (met vermelding van de naam van de firma en van de persoon die de controle heeft uitgevoerd); 4. de attesten van onderhoudsbeurten en herstellingen (met vermelding van de naam van de firma en van de persoon die de werken heeft uitgevoerd); 5. de certificaten van verwijdering en nuttige aanwending van gevaarlijke afvalstoffen (die 5 jaar moeten worden bijgehouden). Terug PAGINA 14 VAN 22-07/04/2015

15 aanvullende informatie Het gewicht van de fundering opwelke de tank rust moet groter zijn dan de kracht toegepast op de tank in het geval van onderdompeling in water. aanvullende informatie Bij de levering van de stookolietank ontvangt u documenten die bewijzen dat de tank voldoet aan de Belgische en Europese normen, en dat de tank werd getransporteerd in optimale omstandigheden. Ook de plaats en de aansluitingen moeten voldoen aan de normen, en u moet over de documenten beschikken die dit bewijzen. Alleen stookolietanks in perfecte staat, dus zonder constructiefouten en zonder tekenen van aantasting of afwijking, mogen worden geïnstalleerd. aanvullende informatie Een thermohardende wand is onoplosbaar en vat geen vuur; het is een vorm van hars. Terug PAGINA 15 VAN 22-07/04/2015

16 aanvullende informatie De vulbuis van de stookolietank voldoet aan voorschrift DN 50 (2 ) vanaf de aansluiting op de tank, en eindigt in een draadverbinding DN 50 waarop een waterdichte afsluitdop wordt geschroefd. aanvullende informatie De ontluchtingsleiding is minimum DN 32 (5/4 ) vanaf de aansluiting op de tank. Voor stookolietanks van meer dan liter De ontluchtingsleiding moet uitkomen in open lucht: - buiten de verticale projectie van een gebouw (d.w.z. buiten een afgedekte zone, bijvoorbeeld een dakrand); - op minstens 3 meter afstand van om het even welke opening in om het even welk gebouw. Het is verboden de ontluchtingsleiding te laten uitkomen op een afgesloten binnenplaats of onder een luifel. aanvullende informatie Dubbelwandige ketel : De stookolietank heeft een binnenwand en een buitenwand, eventueel gedeeltelijk. In de ruimte tussen de twee wanden zit een permanent lekdetectiesysteem. In de meeste gevallen gaat het om een omhullende vloeistof. Indien het peil of de druk van de vloeistof varieert of indien de stookolie zich vermengt met de vloeistof moet er een alarmsignaal weerklinken. De gekozen vloeistof mag de wanden van de tank niet aantasten en mag niet stollen bij vorst. Indien het een bestaande en dubbelwandige tank betreft, maar deze niet beschikt over een lekdetectiesysteem, wordt deze beschouwd als een enkelwandige tank. De veiligheidsmaatregelen betreffende een enkelwandige tank (inkuiping) moeten dan geïmplementeerd en gerespecteerd worden. Terug PAGINA 16 VAN 22-07/04/2015

17 aanvullende informatie Op het moment van plaatsing en aansluiting van de tank moet u de installatie laten controleren door een bevoegd deskundige. Hij controleert: - de buitenwand; - de fundering van de stookolietank; - de dichtheid van de installatie en de aansluitingen; - de ontluchtingsleiding; - de peilstok; - het lekdetectiesysteem; - de overloopbeveiliging; - de conformiteit van het materiaal met de geldende normen; - de grondaanvulling. De deskundige bezorgt u een controleverslag dat u moet bezorgen aan de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor uw toelating of vergunning (Leefmilieu Brussel of uw gemeente), aangevuld met, in het geval van een metalen tank,de conclusies van het bodemcorrosiviteitsonderzoek. Terug PAGINA 17 VAN 22-07/04/2015

18 aanvullende informatie Stuur dit volledig ingevulde verslag binnen de 30 dagen naar de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor uw toelating of vergunning (Leefmilieu Brussel of uw gemeente). Leefmilieu Brussel Afdeling Vergunningen en Partnerschappen Thurn & Taxis Site Havenlaan 86C, bus Brussel aanvullende informatie REGISTER Bewaar alle documenten die betrekking hebben op uw stookolietank in een register. Bewaar dit register ter plaatse zodat u het kunt voorleggen aan de ambtenaar die belast is met het toezicht. Uw register moet minstens de volgende informatie bevatten: Terug 6. een kopie van de plannen van de tank; 7. de conformiteitsattesten afgeleverd door de constructeur, de transporteur en de installateur; 8. de controleverslagen van de installaties, met datum en handtekeningen (met vermelding van de naam van de firma en van de persoon die de controle heeft uitgevoerd); 9. de attesten van onderhoudsbeurten en herstellingen (met vermelding van de naam van de firma en van de persoon die de werken heeft uitgevoerd); 10. de certificaten van verwijdering en nuttige aanwending van gevaarlijke afvalstoffen (die 5 jaar moeten worden bijgehouden). PAGINA 18 VAN 22-07/04/2015

19 aanvullende informatie De deskundige moet het volgende controleren: Stookolietank 1. de zichtbare delen van de tank; 2. de dichtheid van de aansluitingen; 3. de hulpstukken zoals ontluchtingsleidingen en peilstok; 4. de doeltreffendheid van de beveiligingssystemen (overloopbeveiliging en lekdetectie) en de werking van de alarmen; 5. indien aanwezig, de kathodische bescherming; 6. de aanwezigheid van water of sedimenten in de tank en, indien deze er is in een metalen tank, de binnenwand; 7. voor de tanks in kunststof: de aanwezigheid van vervormingen, scheuren, veroudering van de binnenwand. Directe omgeving van de tank: 1. de omgeving van de vulzone om eventuele bodemverontreiniging op te sporen; Na de controle bezorgt de deskundige u een verslag dat u bewaart in uw register. Indien uw tank niet perfect in orde is, moet u dit verslag ook bezorgen aan de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor uw toelating of vergunning (Leefmilieu Brussel of uw gemeente). Terug PAGINA 19 VAN 22-07/04/2015

20 aanvullende informatie Stuur dit volledig ingevulde verslag binnen de 8 dagen naar de overheidsinstantie die uw toelating of vergunning heeft afgeleverd (Leefmilieu Brussel of uw gemeente). Gegevens van Leefmilieu Brussel: Leefmilieu Brussel Afdeling Vergunningen en Partnerschappen Thurn & Taxis Site Havenlaan 86C, bus Brussel aanvullende informatie Het wetgevend kader dat de verplichtingen regelt omtrent de uitvoering van een bodemonderzoek, is de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer van en de sanering van verontreinigde bodems. De infofiches bodems uw milieuvergunning en uw verplichtingen in het kader van de bodemwetgeving zijn, voor meer informatie, ter beschikking bij het documentatiecentrum van onze site ( aanvullende informatie Indien geen bodemverontreining werd vastgesteld, mag u de tank nog vullen en gebruiken. U moet wel zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen de 6 maanden na het controleverslag, de nodige herstellingen laten uitvoeren. Indien de herstellingen niet worden uitgevoerd binnen deze termijn, moet u de installatie definitief buiten gebruik stellen. Terug PAGINA 20 VAN 22-07/04/2015

21 aanvullende informatie Alle enkelwandige ketels moeten voorzien zijn van een inkuiping, dit is een verplichting. Deze inkuiping laat toe de vloeistof bij te houden in geval van een lek. In bepaalde gevallen, kan een lokaal ingericht worden zodat het dienst kan doen als inkuiping. Tussenmuren mogen echter niet beschouwd worden als een wand. Tussen de ketel en het plafond/vloer moet een afstand van minstens 20 cm vrij blijven. Deze afstand stijgt tot minstens 50 cm tussen de ketel en de muren/deur. Het is mogelijk meerdere ketels op te slagen in één enkele inkuiping of een lokaal aan te passen zodat het voldoet aan de definitie van een inkuiping. Deze is gebouwd volgens de code van goede praktijk en onder toezicht van een expert op het gebied. De tank(s) kan/kunnen niet beschadigd worden door een verzakking van de inkuiping. Het volume dat de inkuiping moet kunnen weerstaan is gelijk aan het grootste volume van volgende inhouden: de waterinhoud van de grootste tank, verhoogd met 25 % en de helft van de totale inhoud van de tanks, die zich in de inkuiping bevinden. Bovendien moet de inkuiping kunnen weerstaan aan de massa vloeistof die zich in de grootste tank bevindt. De inkuiping heeft als enigste doel het opvangen van stookolie in geval van een lek en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden, zoals bijvoorbeeld een doorgang voor kabels, leidingen voor water, gas of andere opslagplaatsen. Een doorgang voor kabels kan aanvaard worden indien de dichting van de inkuiping verzekerd is. aanvullende informatie Breng Leefmilieu Brussel altijd op de hoogte: Leefmilieu Brussel Afdeling Vergunningen en Partnerschappen Thurn & Taxis Site Havenlaan 86C, bus Brussel Terug PAGINA 21 VAN 22-07/04/2015

22 aanvullende informatie Vraag de toelating aan de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor uw toelating of vergunning (uw gemeente of Leefmilieu Brussel). Gegevens van Leefmilieu Brussel: Leefmilieu Brussel Afdeling Vergunningen en Partnerschappen Thurn & Taxis Site Havenlaan 86C, bus Brussel aanvullende informatie Wilt u de stookolietank laten zitten? Dan hebt u de toelating nodig van de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor uw toelating of vergunning (Leefmilieu Brussel of uw gemeente). Doorgaans mag een stookolietank in de grond blijven zitten indien: - ze niet hinderlijk is bij een toekomstige controle van de bodemverontreiniging of een behandeling; - de vulvoorzieningen buiten gebruik zijn gesteld, zodat de tank niet meer kan worden gevuld; - de tank is gevuld met zand of een ander inert materiaal (cement, mortel, beton, schuimbeton,...). Opgelet: schuim is verboden. aanvullende informatie Het wetgevend kader dat de verplichtingen regelt omtrent de uitvoering van een bodemonderzoek, is de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer van en de sanering van verontreinigde bodems. De infofiches bodems uw milieuvergunning en uw verplichtingen in het kader van de bodemwetgeving zijn, voor meer informatie, ter beschikking bij het documentatiecentrum van onze site ( Terug PAGINA 22 VAN 22-07/04/2015

Ondergrondse stookolietanks

Ondergrondse stookolietanks Ondergrondse stookolietanks Naleving van de uitbatingsvoorwaarden oké, wat u moet doen verboden, te vermijden BEHALVE = uitzonderingen, afwijkingen = waarom? aanvullende informatie Klik op deze logo s

Nadere informatie

Generatoren Vaste generatoren en noodgroepen

Generatoren Vaste generatoren en noodgroepen Generatoren Vaste generatoren en noodgroepen Legende ok, te doen verboden, te vermijden Naleving van de uitbatingsvoorwaarden aanvullende informatie Klik op deze logo s in het document om de tekst te doen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE PREVENTIEDIENST. Opslag stookolietanks. Verplichtingen stookolietanks Vlarem II. Wetgeving

GEMEENSCHAPPELIJKE PREVENTIEDIENST. Opslag stookolietanks. Verplichtingen stookolietanks Vlarem II. Wetgeving GEMEENSCHAPPELIJKE PREVENTIEDIENST Opslag stookolietanks Verplichtingen stookolietanks Vlarem II Vanaf 0 moeten de meeste gebruikers van een stookolietank een attest kunnen voorleggen dat het bewijs levert

Nadere informatie

Luchtcompressoren en persluchtreservoirs

Luchtcompressoren en persluchtreservoirs Luchtcompressoren en persluchtreservoirs Naleving van de uitbatingsvoorwaarden Legende oké, wat u moet doen verboden, te vermijden BEHALVE = uitzonderingen, afwijkingen aanvullende informatie Klik op deze

Nadere informatie

Begrippen enkel van toepassing voor particulieren met een tank groter dan 5000 liter of professionelen.

Begrippen enkel van toepassing voor particulieren met een tank groter dan 5000 liter of professionelen. Begrippen enkel van toepassing voor particulieren met een tank groter dan 5000 liter of professionelen. 1. Wat is een professioneel gebruiker? Indien u uw mazoutreservoir voor verwarming hoofdzakelijk

Nadere informatie

Begrippen enkel van toepassing voor particulieren met een tank groter dan 5000 liter of professionelen

Begrippen enkel van toepassing voor particulieren met een tank groter dan 5000 liter of professionelen Begrippen enkel van toepassing voor particulieren met een tank groter dan 5000 liter of professionelen Wat is een professioneel gebruiker? Indien u uw mazoutreservoir voor verwarming hoofdzakelijk gebruikt

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL

Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL Opleiding Duurzaam Gebouw : BOUWAFVAL Leefmilieu Brussel WERVEN: ASBEST EN GEVARRLIJK AFVAL Evy TROGH LEEFMILIEU BRUSSEL BIM, Afdeling Vergunningen en partnerschappen Doelstellingen van de presentatie

Nadere informatie

Het veiligste en voordeligste is een bovengronds, toegankelijk reservoir met een dubbele bescherming (inkuiping of dubbele wand).

Het veiligste en voordeligste is een bovengronds, toegankelijk reservoir met een dubbele bescherming (inkuiping of dubbele wand). Wat bevelen wij u aan? 5 Het veiligste en voordeligste is een bovengronds, toegankelijk reservoir met een dubbele bescherming (inkuiping of dubbele wand). Mazout, één en al comfort 1. Vrijheid U kiest

Nadere informatie

Gevaarlijke producten opgeslagen in een gebouw

Gevaarlijke producten opgeslagen in een gebouw Gevaarlijke producten opgeslagen in een gebouw Respecteer de voorwaarden voor opslagruimten Legende oké, wat u moet doen verboden, te vermijden BEHALVE = uitzonderingen, afwijkingen aanvullende informatie

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING GEMEENTE UKKEL Milieu Contactpersoon: Roelens Conny Tel. : 02/348.68.65. - Fax 02/348.66.28. Mail : milieu4@ukkel.be AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING (artikel 62 van de ordonnantie

Nadere informatie

Een milieubewuste opslag voor morgen. Nieuwe reservoirs Editie 01/2009

Een milieubewuste opslag voor morgen. Nieuwe reservoirs Editie 01/2009 Een milieubewuste opslag voor morgen Nieuwe reservoirs Editie 01/2009 Moderne materialen en technieken Geurloos Tussen welke materialen kan ik kiezen? Kunststoffen reservoirs (polyester en polyethyleen)

Nadere informatie

Bestaande verwarmingsketels Verwarmingssystemen op basis van water

Bestaande verwarmingsketels Verwarmingssystemen op basis van water Bestaande verwarmingsketels Verwarmingssystemen op basis van water oké, wat u moet doen verboden, te vermijden BEHALVE = uitzonderingen, afwijkingen = waarom? aanvullende informatie Klik op deze logo s

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING (artikel 62 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen)

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING (artikel 62 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen) MILIEU Uw correspondent : Conny ROELENS Tel. : 02/348.68.65.- Fax. : 02/348.66.28 E-mail: croelens@ukkel.brussels AANVRAAGFORMULIER VOOR DE VERLENGING VAN EEN MILIEUVERGUNNING (artikel 62 van de ordonnantie

Nadere informatie

AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGLEMENTERING

AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGLEMENTERING AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Aanwijzingen betreffende het opstellen van de dossiers REGLEMENTERING DE

Nadere informatie

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Bioremediering wetgeving Richtlijn Duurzaam gebruik van pesticiden (EU 2009/128) Vlaanderen: Vlarem -

Nadere informatie

Instructienota voor de berekening van de inkuipingscapaciteit voor vaste houders voor de opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten

Instructienota voor de berekening van de inkuipingscapaciteit voor vaste houders voor de opslag van brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten Vlaamse overheid Afdeling Milieuvergunningen Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel T 02 553 79 97 F 02 553 79 95 milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be Instructienota voor de berekening van de inkuipingscapaciteit

Nadere informatie

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 2. van een flatgebouw. Gebouw:.

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 2. van een flatgebouw. Gebouw:. LOGBOEK Verwarmingssysteem type 2 van een flatgebouw Gebouw:. CONTEXT Het logboek is de 'referentie'-documentatie van de verwarmingssystemen. Het bijhouden van een logboek is een van de eisen van de EPB-reglementering

Nadere informatie

Bepalingen voor de opslag van gevaarlijke producten

Bepalingen voor de opslag van gevaarlijke producten Nieuwsbrief MilieuTechnologie, december 2000 (Kluwer, jaargang 7, nummer 11) Jan Gruwez & Stefaan Deboosere, TREVI nv Bepalingen voor de opslag van gevaarlijke producten Vorig jaar werden een aantal wijzigingen

Nadere informatie

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting. Waarom deze voorwaarden?

De voorwaarden naleven: een wettelijke verplichting. Waarom deze voorwaarden? Ventilatiesystemen Naleving van de uitbatingsvoorwaarden Legende ok, wat u moet doen verboden, te vermijden aanvullende informatie BEHALVE = uitzonderingen, afwijkingen Klik op deze logo's in het document

Nadere informatie

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 1. Gebouw:. Adres:.

LOGBOEK. Verwarmingssysteem type 1. Gebouw:. Adres:. LOGBOEK Verwarmingssysteem type 1 Gebouw:. :. Brussel CONTEXT Het logboek is de 'referentie'-documentatie voor de verwarmingssystemen. Het bijhouden van een logboek is een van de eisen van de EPB-reglementering

Nadere informatie

Onderhouds- en herstelwerkplaats voor motorvoertuigen Respecteer de voorwaarden van de milieuvergunning

Onderhouds- en herstelwerkplaats voor motorvoertuigen Respecteer de voorwaarden van de milieuvergunning Onderhouds- en herstelwerkplaats voor motorvoertuigen Respecteer de voorwaarden van de milieuvergunning Legende oké, wat u moet doen verboden, te vermijden BEHALVE = uitzonderingen, afwijkingen = waarom?

Nadere informatie

betreffende de oprichting van een Vlaams fonds voor lekkende stookolietanks

betreffende de oprichting van een Vlaams fonds voor lekkende stookolietanks stuk ingediend op 1932 (2012-2013) Nr. 1 27 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de dames Marleen Van den Eynde, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt en Linda Vissers en de heren Pieter Huybrechts

Nadere informatie

ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK

ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK LEEFMILIEU BRUSSEL - BIM Afdeling Vergunningen en Partnerschappen THURN & TAXIS-site Havenlaan 86C bus 3000 1000 Brussel E-mail : permit_agr@leefmilieu.brussels

Nadere informatie

KVBG/ /2002

KVBG/ /2002 Versie 10/2002 KVBG/2000.60.01 Lastenboek voor de controle van de dichtheid van de binneninstallaties voor brandbaar gas lichter dan lucht,verdeeld door leidingen, bij de opening van de gasmeter 1/7 1.

Nadere informatie

Statische transformatoren

Statische transformatoren Legende Statische transformatoren Naleving van de voorwaarden van de milieuvergunning oké, wat u moet doen verboden, te vermijden BEHALVE = uitzonderingen, afwijkingen aanvullende informatie Klik op deze

Nadere informatie

ADVIES. Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems

ADVIES. Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems ADVIES Ontwerp van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems 15 september 2016 Economische en Sociale Raad voor het Brussels

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 4460 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2002/03528] 3 DECEMBER 2002. Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor het leveren van het bewijs van ophaling, sortering, hergebruik en/of recyclage

Nadere informatie

Module in verband met de meettechnieken voor verwarmingsketels

Module in verband met de meettechnieken voor verwarmingsketels EPB-verwarmingsreglementering Technische inhoud voor opleidingsinstellingen Module in verband met de meettechnieken voor verwarmingsketels Voor verwarmingsspecialisten: erkende verwarmingsinstallateurs

Nadere informatie

FICHE 2 TERUGSLAGKLEPPEN EN OVERLATEN

FICHE 2 TERUGSLAGKLEPPEN EN OVERLATEN ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// FICHE 2 TERUGSLAGKLEPPEN EN OVERLATEN //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Het beheer van afgegraven gronden in Brussel

Het beheer van afgegraven gronden in Brussel Het beheer van afgegraven gronden in Brussel Wouter FRANCOIS Afdeling Milieupolitie en Bodem Departement behandeling van verontreinigde bodems Leefmilieu Brussel BIM De milieuadministratie van het Brussels

Nadere informatie

GIDS FYTOLICENTIE - DEEL 6 BEWARING

GIDS FYTOLICENTIE - DEEL 6 BEWARING FYTOLICENTIE GIDS FYTOLICENTIE - DEEL 6 BEWARING Informatie over de gebruiks-, verkoops- en opslagvoorwaarden van gewasbeschermingsmiddelen en overige administratieve regels FOD Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

Vlaanderen is bodembewust. Beter voorkomen. dan saneren De goedkoopste weg naar een propere bodem SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM

Vlaanderen is bodembewust. Beter voorkomen. dan saneren De goedkoopste weg naar een propere bodem SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM Vlaanderen is bodembewust Beter voorkomen dan saneren De goedkoopste weg naar een propere bodem SAMEN MAKEN WE MORGEN MOOIER OVAM Zorg voor uw bodem... en voor uw portemonnee Werkt uw bedrijf met producten

Nadere informatie

Aansluiting van eengezinswoningen TGC-RES-SDU-2014/02 (NL)

Aansluiting van eengezinswoningen TGC-RES-SDU-2014/02 (NL) Aansluiting van eengezinswoningen 1 Aansluiting van eengezinswoningen Een eengezinswoning aansluiten op het netwerk van Belgacom biedt toekomstige bewoners de mogelijkheid gebruik te maken van vele uiteenlopende

Nadere informatie

Code van goede praktijk. Communicatielijnen

Code van goede praktijk. Communicatielijnen Code van goede praktijk Communicatielijnen Leefmilieu Brussel PAGINA 1 VAN 12 CGP COMM 15/10/2015 I. Inleiding... 3 II. Verplichtingen/aanbevelingen voor de houders van de verplichtingen bodemverontreinigingsdeskundigen

Nadere informatie

Aansluiting van eengezinswoningen

Aansluiting van eengezinswoningen Aansluiting van eengezinswoningen 1 Aansluiting van eengezinswoningen Een eengezinswoning aansluiten op het netwerk van Proximus biedt toekomstige bewoners de mogelijkheid gebruik te maken van vele uiteenlopende

Nadere informatie

Wie zijn wij? Specialist inzake mazouttanks 25 jaar actief. 20 techniekers in dienst

Wie zijn wij? Specialist inzake mazouttanks 25 jaar actief. 20 techniekers in dienst Wie zijn wij? Specialist inzake mazouttanks 25 jaar actief tankkeuringen (± 30.000 stuks/jaar) plaatsen van nieuwe mazouttanks (+/- 500/jaar) saneren en/of verwijderen van oude mazouttanks (± 3.000/jaar)

Nadere informatie

Ondergrondse water gamma. Inleiding. Omschrijving van de tanks. Grondstoffen

Ondergrondse water gamma. Inleiding. Omschrijving van de tanks. Grondstoffen Ondergrondse water gamma Inleiding Omschrijving van de tanks De Titan Eko tanks in polyethyleen zijn bestemd voor het voorbehandelen van afvalwater afkomstig van woningen, collectiviteiten, kantoren en

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANGIFTEFORMULIER VOOR EEN TIJDELIJKE WERF VOOR INKAPSELING EN/OF VERWIJDERING VAN ASBEST VAN KLASSE I.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANGIFTEFORMULIER VOOR EEN TIJDELIJKE WERF VOOR INKAPSELING EN/OF VERWIJDERING VAN ASBEST VAN KLASSE I. BIM THURN & TAXIS-SITE HAVENLAAN 86 C, bus 3000 1000 BRUSSEL BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANGIFTEFORMULIER VOOR EEN TIJDELIJKE WERF VOOR INKAPSELING EN/OF VERWIJDERING VAN ASBEST VAN KLASSE I.C KADER

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING Nr 5A05 De raad van de gemeente Menaldumadeel; overwegende dat het door de inwerkingtreding van de Algemene Wet Bestuursrecht noodzakelijk is om de verordeningen en regelingen aan te passen aan deze wet;

Nadere informatie

Schadegeval met bodemverontreiniging bij particulieren

Schadegeval met bodemverontreiniging bij particulieren Schadegeval met bodemverontreiniging bij particulieren Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Schadegeval met bodemverontreiniging bij particulieren 2. Verantwoordelijke Uitgever Danny Wille, OVAM, Stationsstraat

Nadere informatie

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 2

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 2 OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 2 EPB-verwarmingsadviseur VTI : Onderneming :..... Particulier Naam :... Erkenningsnummer :... Onderneming :... BTW-nummer :... Straat :... Huisnummer

Nadere informatie

De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC Handleiding

De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC Handleiding De nieuwe elektronische aangifteformulieren van de IVC Handleiding Hoe de formulieren correct invullen? Om toegang te krijgen tot uw aangifte ga naar: https://forma.ivcie.be en geef uw gebruikersnaam en

Nadere informatie

Dankzij EPB uw verwarmingsinstallatie performant maken

Dankzij EPB uw verwarmingsinstallatie performant maken 1 Seminarie Duurzaam Bouwen: Dankzij EPB uw verwarmingsinstallatie performant maken 21 oktober 2014 Leefmilieu Brussel De regelgeving EPB-verwarming Alain BEULLENS, DPT VERWARMING en KLIM EPB LEEFMILIEU

Nadere informatie

INFOAVOND LAARNE. Collectieve verwijdering particuliere stookolietanks 14 & 19 april 2016

INFOAVOND LAARNE. Collectieve verwijdering particuliere stookolietanks 14 & 19 april 2016 INFOAVOND LAARNE Collectieve verwijdering particuliere stookolietanks 14 & 19 april 2016 Het project Najaar 2015 : idee om als dienstverlening naar de burger toe een goedkope prijs te bedingen voor verwijdering

Nadere informatie

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen

Onderafdeling 1.- Algemene bepalingen Koninklijk besluit van 13 maart 1998 betreffende de opslag van zeer licht ontvlambare, licht ontvlambare, ontvlambare en brandbare vloeistoffen (B.S. 15.5.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van

Nadere informatie

NEDERLANDS. Veiligheidsvoorschriften Stel het product niet bloot aan water of vocht Verf niet over de rookmelder

NEDERLANDS. Veiligheidsvoorschriften Stel het product niet bloot aan water of vocht Verf niet over de rookmelder Inhoudsopgave Inleiding 23 Veiligheidsvoorschriften 23 Verpakkingsinhoud 23 Technische specificaties 24 Beschrijving van het product en gebruiksaanwijzing 24 Installatie-instructies 27 Onderhoud 29 Garantie

Nadere informatie

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1

OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1 OPLEVERINGSATTEST VAN EEN VERWARMINGSSYSTEEM VAN TYPE 1 Erkende verwarmingsinstallateur VTI : Onderneming :..... Particulier Naam :... Erkenningsnummer :... Onderneming :... BTW-nummer :... Straat :...

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

ASBEST. Wijzigingen in de asbestwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ASBEST. Wijzigingen in de asbestwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest INLEIDING ASBEST Wijzigingen in de asbestwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Vanaf 1 juli 2008 treedt een nieuw besluit in werking betreffende de werven voor de verwijdering en de inkapseling

Nadere informatie

Environmental & Safety Services. # 32 [datum] - 1

Environmental & Safety Services. # 32 [datum] - 1 Environmental & Safety Services # 32 [datum] - 1 Prebes 19 November 2015 Hoe omgaan met milieuwetgeving in Brussels Hoofdstedelijk Gewest Veerle Van Steen Senior Consultant Sol & Environnement # 32 [datum]

Nadere informatie

SAMEN VOOR. Validatie van het ontwerp van inventaris van verontreinigde of potentieel verontreinigde bodems in Brussel

SAMEN VOOR. Validatie van het ontwerp van inventaris van verontreinigde of potentieel verontreinigde bodems in Brussel SAMEN VOOR Validatie van het ontwerp van inventaris van verontreinigde of potentieel verontreinigde bodems in Brussel Is uw terrein verontreinigd? Is het vermoeden dat uw terrein verontreinigd is gerechtvaardigd?

Nadere informatie

Eenmalige onderzoeksplicht bij gedwongen mede-eigendommen op risicogrond

Eenmalige onderzoeksplicht bij gedwongen mede-eigendommen op risicogrond Eenmalige onderzoeksplicht bij gedwongen mede-eigendommen op risicogrond Bent u mede-eigenaar of syndicus van een appartementsmede-eigendom op een risicogrond? Dan kan het zijn dat vóór 31 december 2014

Nadere informatie

ATTEST VAN PERIODIEKE CONTROLE

ATTEST VAN PERIODIEKE CONTROLE ATTEST VAN PERIODIEKE CONTROLE Erkende verwarmingsketeltechnicus VTI : Onderneming :... Particulier Naam :... Identificatienummer :... Onderneming :... BTW-nummer :... Straat : Nr.:... Postcode & gemeente:...

Nadere informatie

ELEKTRICITEITSKEURING

ELEKTRICITEITSKEURING ELEKTRICITEITSKEURING 1. Wat is een elektriciteitskeuring? Residentiële elektrische installaties dienen regelmatig te worden gekeurd, waarbij wordt gecontroleerd of aan de regels, opgelegd door het AREI,

Nadere informatie

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting

Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting Overeenkomst tot financiering bodemsanering tankstation bij wijze van overgangsmaatregel in combinatie met een sluiting De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations hierna genoemd

Nadere informatie

Voorwaarden verzekering Milieuschade voor ondergrondse tanks

Voorwaarden verzekering Milieuschade voor ondergrondse tanks Voorwaarden verzekering Milieuschade voor ondergrondse tanks BTA 16-01 1/5 Klik op de titels om uw informatie snel te vinden. Wilt u gedetailleerd zoeken? Klik dan op Inhoud. Inhoud >> 1 Wat hebt u verzekerd?

Nadere informatie

De EPBreglementering voor verwarming

De EPBreglementering voor verwarming De EPBreglementering voor verwarming Alain Beullens DPT Verwarming en Klimaat EPB April 2014 Algemene context Gebouwen = 40% van het energieverbruik! 2 Algemene context Brussels Hoofdstedelijk Gewest Volgens

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR -

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - 1. HOE HET DOSSIER VAN UW ERKENNINGSAANVRAAG INDIENEN? - dit formulier

Nadere informatie

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gelieve alvorens het toestel te gebruiken, de instructies in deze handleiding grondig te lezen. Inhoud Pg. Veiligheid 2 Aansluiting van de gasfles 3

Nadere informatie

mevr. Voornaam : Naam :... Adres :... Mail :. ...

mevr. Voornaam : Naam :... Adres :... Mail :. ... Kader 1 : Identificatie van de candidaat «EPB-Adviseur» De heer mevr. Voornaam : Naam :...... Nationaliteit : Adres :... Tel. :.. Fax :... Mail :. Naam van het studiebureau of van de firma waarvoor U werkt

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

1. De apotheek: toegankelijkheid-lokalen-uitrusting-producten

1. De apotheek: toegankelijkheid-lokalen-uitrusting-producten INFO-FICHE - KB 2009 1. De apotheek: toegankelijkheid-lokalen-uitrusting-producten 1. BEGRIPPEN De officina-apotheek, of kortweg apotheek omvat alle lokalen bestemd voor: - de bereiding, het ontvangen,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TOT CERTIFICATIE VAN EEN UITBREIDING VAN EEN FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIE.

AANVRAAGFORMULIER TOT CERTIFICATIE VAN EEN UITBREIDING VAN EEN FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIE. AANVRAAGFORMULIER TOT CERTIFICATIE VAN EEN UITBREIDING VAN EEN FOTOVOLTAÏSCHE INSTALLATIE. Stuur dit formulier, samen met de bijlagen, naar het volgende adres: BRUGEL Kunstlaan, 46 1000 Brussel Email:

Nadere informatie

ADVIES. 10 maart 2014

ADVIES. 10 maart 2014 ADVIES Voorontwerp van besluit tot wijziging van het besluit van 17 december 2009 tot vaststelling van de lijst van de risicoactiviteiten en Voorontwerp van besluit betreffende de akten van familiale aard

Nadere informatie

Aansluiting van eengezinswoningen in een koperzone. Inhoudstafel

Aansluiting van eengezinswoningen in een koperzone. Inhoudstafel Aansluiting van eengezinswoningen in een koperzone 1 Maak uw woning(en) klaar voor de toekomst De behoefte aan razendsnel en stabiel internet neemt met de dag toe. Met het netwerk van Proximus maakt u

Nadere informatie

Richtlijn voor bedrijfsgebonden tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem

Richtlijn voor bedrijfsgebonden tussentijdse opslagplaatsen voor uitgegraven bodem Richtlijn voor bedrijfsgebonden tussentijdse opslagplaatsen Datum : 3 april 2013 (versie 5) Opgemaakt door : Thomas De Vriese Thomas De Vriese Diensthoofd 1 INLEIDING... 1 1.1 ONDERWERP... 1 1.2 TOEPASSINGSGEBIED...

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR -

AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - AANVRAAGFORMULIER VOOR ERKENNING - ERKEND VERWARMINGSKETELTECHNICUS - - ERKEND VERWARMINGSINSTALLATEUR - - EPB-VERWARMINGSADVISEUR - 1. HOE HET DOSSIER VAN UW ERKENNINGSAANVRAAG INDIENEN? - dit formulier

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANGIFTEFORMULIER INRICHTINGEN VAN KLASSE 1C

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANGIFTEFORMULIER INRICHTINGEN VAN KLASSE 1C BETROKKEN GEMEENTE: BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANGIFTEFORMULIER INRICHTINGEN VAN KLASSE 1C KADER I: VOORBEHOUDEN AAN HET BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER REFERENTIE VAN HET DOSSIER: ONTVANGSTDATUM:

Nadere informatie

ASBESTWERVEN: ADMINISTRATIEVE GIDS

ASBESTWERVEN: ADMINISTRATIEVE GIDS ASBESTWERVEN: ADMINISTRATIEVE GIDS Indicaties betreffende de samenstelling van dossiers voor voorafgaande aangifte of vergunningsaanvraag 1. INLEIDING Deze infofiche heeft tot doel: - duidelijk te stellen

Nadere informatie

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is.

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is. ENERGIEPREMIE F KOELKAST/DIEPVRIEZER A++ (inclusief combinatie met diepvriesvak) of ELEKTRISCHE DROOGKAST A Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 december 2014 houdende goedkeuring van

Nadere informatie

Verordening opslag gas, huisbrand- en stookolie

Verordening opslag gas, huisbrand- en stookolie CVDR Officiële uitgave van Eemsmond. Nr. CVDR57414_1 11 oktober 2016 Verordening opslag gas, huisbrand- en stookolie De raad der gemeente Hefshuizen: op voorstel van burgemeester en wethouders gelet op

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies

Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies Aanvraag van een vergunning voor de uitbating van een toeristisch logies Toerisme Vlaanderen Afdeling Kwaliteitszorg Grasmarkt 61, 1000 BRUSSEL Tel. 02 504 03 00 Fax 02 504 03 66 website: http://www.toerismevlaanderen.be

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 januari 2016 Besluit A-punt KENNIS GENOMEN stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Regeling art Verwijzingen en overige eisen Belangrijkste wijzigingen

Regeling art Verwijzingen en overige eisen Belangrijkste wijzigingen Sinds 1 december 2013 verwijst de Activiteitenregeling naar de nieuwste versies van de PGS-richtlijnen 28 en 30 voor de opslag in ondergrondse en bovengrondse opslagtanks. Deze wijziging van de Activiteitenregeling

Nadere informatie

3. Bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.. 17

3. Bodemattest in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.. 17 Inhoudstafel Voorwoord.................................................... 1 Deel 1 - Bodemattest Overzicht... 5 1. Bodemattest in het Vlaams gewest... 8 1.1. Wanneer moet men in het Vlaams gewest beschikken

Nadere informatie

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009. Deel BIM

Jaarverslag. Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009. Deel BIM Jaarverslag Commissie dierlijke bijproducten (CoABP) 2009 Deel BIM 1 Inhoud Brussels Hoofdstedelijke Gewest : Leefmilieu Brussel - BIM... 3 1. Voorstelling Leefmilieu Brussel - BIM... 3 2. Projecten en

Nadere informatie

Wij werken voor u BINNENKORT WERKEN WIJ IN UW BUURT

Wij werken voor u BINNENKORT WERKEN WIJ IN UW BUURT Wij werken voor u BINNENKORT WERKEN WIJ IN UW BUURT Binnenkort werken wij in uw buurt Dag in dag uit bieden gas en elektriciteit u comfort en warmte. Om deze energie in de beste omstandigheden tot bij

Nadere informatie

Nieuwe financiële instrumenten

Nieuwe financiële instrumenten Nieuwe financiële instrumenten Wouter FRANCOIS Nieuwe financiële instrumenten voor de behandeling van bodemverontreiniging Departement Identificatie van verontreinigde bodems Nieuwe financiële instrumenten

Nadere informatie

Handleiding Harmopool Whirlpool Spa Pomp : ZFPX5200 -ZFPX ZFPX5220

Handleiding Harmopool Whirlpool Spa Pomp : ZFPX5200 -ZFPX ZFPX5220 Aangeboden door: Zwembad BVBA Industrieweg 9 3190 Boortmeerbeek België www.harmopool.eu Handleiding Harmopool Whirlpool Spa Pomp : ZFPX5200 -ZFPX5210 - ZFPX5220 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Veiligheidsinstructies...

Nadere informatie

Brandveiligheidsnormen en veiligheid in het algemeen

Brandveiligheidsnormen en veiligheid in het algemeen BIJLAGE 1 Brandveiligheidsnormen en veiligheid in het algemeen 0. Indeling van de inrichtingen. De inrichtingen worden ingedeeld in 3 categorieën: - Categorie 1: de lage gebouwen: dit wil zeggen gebouwen

Nadere informatie

Vergadering water- en scheepvaartpolitiediensten. Vraag BE3 van de Belgische delegatie

Vergadering water- en scheepvaartpolitiediensten. Vraag BE3 van de Belgische delegatie Vergadering water- en scheepvaartpolitiediensten Vraag BE3 van de Belgische delegatie Wat doen de andere landen met vaartuig die over een geldig Certificaat van Onderzoek beschikken, maar waarvan er tekortkomingen

Nadere informatie

A. Doel en toepassingsgebied. B. Werkplaatsen FEGARBEL - BOND VAN DE GARAGISTEN BEROEPSVERENIGINGEN

A. Doel en toepassingsgebied. B. Werkplaatsen FEGARBEL - BOND VAN DE GARAGISTEN BEROEPSVERENIGINGEN Brussels Hoofdstedelijk Gewest Uitbatingsvoorwaarden voor werkplaatsen voor het plaatsen van hulpstukken in voertuigen en het onderhoud, uittesten, demonteren en herstellen van voertuigen Het Besluit van

Nadere informatie

Wie zijn wij? Specialist inzake mazouttanks 25 jaar actief. 20 techniekers in dienst

Wie zijn wij? Specialist inzake mazouttanks 25 jaar actief. 20 techniekers in dienst Wie zijn wij? Specialist inzake mazouttanks 25 jaar actief tankkeuringen (± 30.000 stuks/jaar) plaatsen van nieuwe mazouttanks (+/- 500/jaar) saneren en/of verwijderen van oude mazouttanks (± 3.000/jaar)

Nadere informatie

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA Inspectiestrategie van LB en procedure voor de inbeslagname van dieren Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA 1. Inspectiestrategie van LB 1.1. Context 1.2. Wettelijke bepalingen 1.3.

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Recall van eindproducten.

Aanvraagformulier Recall van eindproducten. Aanvraagformulier Recall van eindproducten. 1. Verzekeringsnemer. Naam (bedrijfsnaam) Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Email adres KvK nummer & datum inschrijving 2. Gewenste limieten. a. Product recall

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-03022009 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

METER VAN WARMTEVERBRUIK Module sanitair water Warm en koud

METER VAN WARMTEVERBRUIK Module sanitair water Warm en koud Warmteverbruiksmeter Module sanitair warm en koud water METER VAN WARMTEVERBRUIK Module sanitair water Warm en koud Versie M-bus Versie plaatselijke aflezing Handleiding voor montage Module sanitair warm

Nadere informatie

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten Eind 2013 is er een tweetal incidenten geweest in midden Limburg, waarbij door graafwerkzaamheden een ondergrondse leiding is geraakt. Hierdoor verontreinigde

Nadere informatie

Artikel 1.1 Begripsomschrijving Onder inrichting wordt verstaan een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats.

Artikel 1.1 Begripsomschrijving Onder inrichting wordt verstaan een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats. Verordening brandbeveiliging gemeente Gulpen-Wittem 2007. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsomschrijving Onder inrichting wordt verstaan een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde

Nadere informatie

Versterkt geluid. De herziening van de wettelijk AFDELING VERGUNNINGEN EN PARTNERSCHAPPEN DEPARTEMENT GELUID - DIENST GELUIDPLAN

Versterkt geluid. De herziening van de wettelijk AFDELING VERGUNNINGEN EN PARTNERSCHAPPEN DEPARTEMENT GELUID - DIENST GELUIDPLAN Versterkt geluid De herziening van de wettelijk AFDELING VERGUNNINGEN EN PARTNERSCHAPPEN DEPARTEMENT GELUID - DIENST GELUIDPLAN Wettelijk referentiekader Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Nadere informatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie Deel 1. Inlichtingen te verstrekken door de particulier 1. Administratieve gegevens Naam aanvrager:... Adres aanvrager:... Adres installatie (enkel indien verschillend van adres aanvrager):... Nummer financiële

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31363] 3 APRIL 2014. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van bepaalde bepalingen inzake de exploitatie en de controle van antennes die

Nadere informatie

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING IN HET KADER VAN EEN OVEREENKOMST ALS KANDIDAAT-ONDERNEMER MET EEN ACTIVITEITENCOÖPERATIE

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING IN HET KADER VAN EEN OVEREENKOMST ALS KANDIDAAT-ONDERNEMER MET EEN ACTIVITEITENCOÖPERATIE AANVRAAG TOT VRIJSTELLING IN HET KADER VAN EEN OVEREENKOMST ALS KANDIDAAT-ONDERNEMER MET EEN ACTIVITEITENCOÖPERATIE Naar aanleiding van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Codex over het welzijn op het werk Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Hoofdstuk I.- Algemene bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Je aftakking op het drinkwaternet

Je aftakking op het drinkwaternet Je aftakking op het drinkwaternet (Ver)bouw je? Dan is het belangrijk dat je in je woning tijdig over drinkwater beschikt. Deze folder legt stap voor stap uit hoe je een aftakking op het drinkwaternet

Nadere informatie

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk

FINANCIELE GIDS. Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder. Departement Partnerships en Netwerk FINANCIELE GIDS Begeleidingsacties voor werkzoekenden van 50 jaar en ouder Departement Partnerships en Netwerk INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE PRINCIPES... 4 A. Het subsidiebedrag... 4 B. De

Nadere informatie

HET ATA-CARNET Het paspoort voor uw goederen

HET ATA-CARNET Het paspoort voor uw goederen HET ATA-CARNET Het paspoort voor uw goederen Federatie van Belgische Kamers van Koophandel Louizalaan 500 1050 Brussel Tel.: 02/209.05.50 Fax: 02/209.05.68 E-mail: info@belgianchambers.be De Federatie

Nadere informatie

Richtlijn voor Aannemers

Richtlijn voor Aannemers INHOUDSTAFEL 1. Algemeen...2 1.1 Inleiding...2 1.2 Codes...2 1.3 Definities...2 2. Veiligheidsvoorschriften en algemene richtlijnen...3 3. Regels betreffende voedselveiligheid...5 4. Referenties...5 Opgesteld

Nadere informatie