ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES ARCADIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES ARCADIS"

Transcriptie

1 ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES ARCADIS ARCADIS NEDERLAND BV 30 juli :A - Concept

2

3 Inhoud 1 Inleiding Algemeen Aanleiding Doel Wat zijn scope 1, 2 en 3 emissies? Categorieën scope 3 emissies Identificeren relevante scope 3 emissies Waardenketen ARCADIS Nederland BV Afbakening ARCADIS Nederland BV Bedrijfsactiviteiten ARCADIS Nederland BV Analyse relevantie scope 3 emissies Upstream scope 3 emissies Downstream scope 3 emissies Scope 3 emissies uit ARCADIS ontwerpen/projecten Conclusie Bijlage 1 Organigram ARCADIS Nederland BV Bijlage 2 Ketentabel Colofon :A - Concept ARCADIS 1

4

5 1 Inleiding 1.1 ALGEMEEN Duurzaamheid zit ARCADIS in het DNA. De missie van ARCADIS luidt namelijk: ARCADIS levert integrale duurzame en maatschappelijk verantwoorde oplossingen. Op deze wijze creëren we meerwaarde voor opdrachtgevers, medewerkers, aandeelhouders en andere stakeholders. Deze duurzame kwaliteit is terug te vinden in onze producten en diensten, maar ook onze bedrijfsvoering is duurzaam. Zo is het voor ARCADIS Nederland B.V. (ANL) logisch dat zij op de in december 2009 door ProRail geïntroduceerde CO2-Prestatieladder op trede vijf te vinden is. Voor ons een bevestiging van onze intrinsieke motivatie. 1.2 AANLEIDING ProRail is initiatiefnemer van de CO2-Prestatieladder. Vanaf 1 december 2009 beloont ProRail hiermee bedrijven die klimaatbewust produceren door ze bij aanbestedingen een streepje voor te geven. Opdrachtnemers worden gestimuleerd en uitgedaagd om duurzame diensten en producten aan te bieden en een duurzame bedrijfsvoering te voeren aangezien ze dan een (fictieve) korting kunnen krijgen op de aanbesteding. Sinds maart 2011 is het beheer van de ladder in handen van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Als onderdeel voor de certificering voor trede 5 op de Prestatieladder 3.0 dient ANL aan te tonen dat aan alle eisen van de ladder wordt voldaan. Als onderdeel daarvan maakt ANL inzichtelijk wat haar beleid is op het gebied van haar scope 1, scope 2 en scope 3 emissies. 1.3 DOEL Om inzicht te krijgen in de scope 3 CO2-emissies voert ANL een analyse van haar waardeketen uit. Hieronder vallen alle indirecte CO2-emissies die als gevolg van activiteiten van ANL worden uitgestoten, maar welke niet direct door ANL worden gecontroleerd. Het doel van deze scope 3 analyse is om CO2-reductiemogelijkheden voor ANL te identificeren, reductie doelen te stellen, en de prestaties te monitoren. 1.4 WAT ZIJN SCOPE 1, 2 EN 3 EMISSIES? Op basis van de herkomst van het broeikasgas wordt onderscheidt gemaakt in scope 1, 2 en 3 emissies (zie Figuur 1) :A - Concept ARCADIS 3

6 Figuur 1: verdeling scope 1, 2 en 3 van GHG emissies (overgenomen van WBCSD, 2011) Emissies Scope Definitie Voorbeelden Directe emissies 1 Emissies van activiteiten die beheerd of uitgevoerd worden door het rapporterende bedrijf Emissie van verbranding in boilers, ovens, voertuigen, et cetera; emissies van chemische productieprocessen welke in beheer of eigendom zijn. Indirecte emissies 2 Emissies als gevolg van de productie van ingekochte elektriciteit, stoom, verwarming Gebruik van ingekochte elektriciteit, stoom of koeling of koeling die gebruikt wordt door het rapporterende bedrijf 3 Alle indirecte emissies, welke niet onder scope 2 vallen, die voorkomen in de waardeketen van het rapporterende bedrijf Productie en transport van ingekochte producten, of het gebruik van verkochte producten inclusief upstream en downstream emissies Tabel 1: Overzicht scopes uit GHG Protocol Scope 3 Standard Brandstofgebruik voor zakelijk verkeer met privéauto s, zakelijk vliegverkeer en zakelijk openbaar vervoer vallen conform het GHG protocol onder scope 3. Voor de CO2-Prestatieladder worden deze categorieën echter tot scope 2 gerekend. 1.5 CATEGORIEËN SCOPE 3 EMISSIES De scope 3 emissies kunnen in verschillende categorieën worden ingedeeld volgens Hoofdstuk 5 Identifying Scope 3 emissions van het GHG Protocol Scope 3 Standard. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen zogeheten upstream scope 3 emissies en downstream scope 3 emissies. Upstream: gerelateerd aan inkoop of verkregen goederen en diensten; 4 ARCADIS :A - Concept

7 Downstream: Gerelateerd aan verkochte goederen en diensten. Zie Tabel 2 voor een verdere onderverdeling van scope 3 categorieën. Upstream Downstream 1. Ingekochte goederen en diensten 9. Downstream transport en distributie 2. Kapitaal goederen 10. Ver- of bewerken van verkochte producten 3. Brandstof en energie gerelateerde activiteiten 11. Gebruik van verkochte producten (niet opgenomen in scope 1 of scope 2) 4. Upstream transport en distributie 12. End-of-life verwerking van verkochte producten 5. Productieafval 13. Downstream geleaste assets 6. Personenvervoer onder werktijd (Business 14. Franchisehouders Travel) 7. Woon-werkverkeer 15. Investeringen 8. Upstream geleaste assets Tabel 2: Categorieën scope 3 emissies 1.6 IDENTIFICEREN RELEVANTE SCOPE 3 EMISSIES Het GHG protocol geeft de volgende criteria aan om de materialiteit van scope 3 emissies: omvang, invloed, risico, kritisch voor stakeholders, outsourcing en overige :A - Concept ARCADIS 5

8 2 Waardenketen ARCADIS Nederland BV 2.1 AFBAKENING ARCADIS NEDERLAND BV Bij de voorgaande scope analyses is gekozen voor de operational control aanpak uit het GHG protocol. Dit houdt in dat ANL de verantwoordelijkheid neemt voor 100% van de uitstoot door bedrijfsonderdelen waar zij de operationele controle over heeft. ARCADIS is georganiseerd naar de (internationale) business lines Infrastructuur, Water, Milieu en Gebouwen. Deze business lines zijn in Nederland vertaald naar divisies die vervolgens zijn onderverdeeld in verschillende marktgroepen om de klanten zo goed mogelijk te kunnen bedienen. In Bijlage 1 is het organigram van ANL inclusief de adviesgroepen opgenomen. Figuur 2: ANL - divisies en marktgroepen 2.2 BEDRIJFSACTIVITEITEN ARCADIS NEDERLAND BV Zoals veel grote ingenieursbureaus heeft ANL een breed werkterrein. ANL is een dienstverlener. Wij leveren design-, advies- en ingenieursdiensten aan bedrijven in binnen- en buitenland. Wij realiseren projecten en programma's vanaf het concept en ontwerp tot de oplevering en het beheer en zelfs sloop. ANL wordt ook vaak voor maar 1 of enkele fases binnen projecten en programma s ingeschakeld. De belangrijkste primaire activiteiten van ANL zijn acquisitie, ontwerp, oplevering, beheer, advisering en marketing. 6 ARCADIS :A - Concept

9 2.3 ANALYSE RELEVANTIE SCOPE 3 EMISSIES Hieronder volgt achtereenvolgens een analyse van upstream scope 3 emissies en downstream scope 3 emissies, om de relevantie ervan voor ANL te bepalen. Hierbij is aansluiting gezocht bij de categorieën die in het GHG-protocol staan UPSTREAM SCOPE 3 EMISSIES 1. Ingekochte goederen en diensten De CO2-uitstoot van ingekochte goederen en diensten wordt nog niet structureel gemonitord door ARCADIS Nederland BV, enkel het papierverbruik. ARCADIS koopt goederen en diensten in die direct gerelateerd zijn aan de productie van de producten/diensten van het bedrijf. Hierbij betreft het de inkoop van diensten en producten bij onderaannemers en toeleveranciers. Een analyse van de inkoopbedragen leert ons dat dit meer dan 73% van de totale inkopen van ANL betreft. Dit toont aan dat de inkoop bij onze toeleveranciers materieel is. Daarnaast koopt ARCADIS goederen en diensten in ter ondersteuning van de activiteiten van ARCADIS. Enkele voorbeelden hiervan zijn de inkoop van kantoormeubilair, ICT-middelen en papier. Van het totale inkoopbedrag betreffen de grootste categorieën: leased assets (16%), IT (8%), woon-werkvergoedingen (1%) en telefonie (1%). Het grootste deel van deze emissies wordt reeds in kaart gebracht in onze scope 1 en 2 emissies. De overige emissies uit inkoop van goederen en diensten wordt daarmee als niet materieel beschouwd. Papierverbruik Als dienstverlener zijn het grootste deel van onze producten papieren producten als verslagen, rapporten en memo s. Hiernaast wordt papier verbruikt voor interne communicatie. In 2014 was het papiergebruik per fte ongeveer 25 kilogram. Dit komt in totaal neer op een papierverbruik van 25 kilogram * 1.972,9 fte = kg. Volgens de milieubarometer is de uitstoot per kilogram papier 0,00121 ton CO2. Dat betekent dat de CO2- uitstoot ten gevolg van het papierverbruik 60 ton CO2 is. Dit is minder dan 1% van de totale CO2-footprint van ARCADIS, en daarmee niet materieel. 2. Kapitaal goederen Voor ARCADIS betreft dit de gebouwen die in eigendom zijn. De emissies die hieraan verbonden zijn, zijn al opgenomen bij de scope 1 en 2 emissies. 3. Brandstof en energie gerelateerde activiteiten (niet opgenomen in scope 1 of scope 2) Deze categorie kan bij ARCADIS opgedeeld worden in twee delen: a. Elektriciteits- en gasverbruik van thuiswerkende en elders werkende medewerkers. Op basis van de cijfers uit de mobiliteitenquête 2014, kan worden geconcludeerd dat de gemiddelde ARCADIS-medewerker ongeveer 2,2 dagen per maand thuiswerkt. Over een heel jaar is dat dus ongeveer 25 dagen. Het aantal medewerkers in 2014 was Dit komt neer op een aantal thuiswerkdagen van ongeveer per jaar voor ARCADIS Nederland BV :A - Concept ARCADIS 7

10 Volgens Milieucentraal is het energieverbruik van een gemiddeld huishouden kwh elektriciteit en m 3 aardgas per jaar. Per dag komt dat gemiddeld uit op ongeveer 10 kwh elektriciteit (met emissiefactor voor stroom onbekend is de CO2-uitstoot 3,5 kg CO2) en 4,5 m 3 aardgas (gelijk aan 8,5 kg CO2). Hiermee schatten we de totale CO2-uitstoot van thuiswerkende medewerkers in op 645,6 ton CO2 per jaar. De totale scope 1 en 2 emissie van ARCADIS is 7.888,3 ton CO2. Het aandeel van thuiswerkende medewerkers is daarom aanzienlijk. Echter, bij deze berekening is geen rekening gehouden met de emissies die ook zonder het thuiswerken door de medewerker door het huishouden zou worden uitgestoten. Vandaar dat de werkelijke CO2- uitstoot van thuiswerkende medewerkers lager is. Daarnaast is de invloed die ARCADIS Nederland heeft op deze emissiebron is minimaal, en daarom niet materieel. b. Energieverbruik van ingehuurd personeel. Naast haar eigen medewerkers heeft ANL ook een aantal gedetacheerde medewerkers in dienst. In 2014 betrof 3,64% van de medewerkers van ANL ingehuurd personeel. Van deze medewerkers wordt alle uitstoot gemaakt in de gebouwen meegenomen in de scope 1 en 2 emissies van de CO2-footprint. Wat betreft de vervoerskilometers worden alleen de openbaar vervoerskilometers van de gedetacheerde medewerkers meegenomen in de CO2-footrint. De gedetacheerde medewerkers rijden geen leaseauto van ANL. Wanneer we de overige twee vervoersemissies (zakelijk verkeer privéauto en vliegreizen) delen door het aantal medewerkers zonder een leaseauto en vermenigvuldigen met het aantal gedetacheerden is het effect minder dan 1,4% en daarmee niet materieel. 4. Upstream transport en distributie Deze categorie is verwaarloosbaar ten opzichte van de totale footprint van ARCADIS Nederland BV. Het halen en brengen van de postbuspost wordt bij ARCADIS door een fietskoerier gedaan. 5. Productieafval Hierbij gaat het om de verwerking van afval zoals papierafval en restafval. Dit afval wordt veroorzaakt op de kantoren van ANL. In de eerste twee kwartalen van 2015 is op alle ARCADIS vestigingen in totaal kilogram verzameld en afgevoerd. Hiervan wordt 66% nuttig ingezet voor de opwekking van groene en grijze energie en als nieuwe grondstof. Wanneer we de totale hoeveelheid afval extrapoleren naar een heel jaar en het aandeel afval pakken dat ook daadwerkelijk afval blijft, blijft er op jaarbasis kg afval over. De emissie van dit afval bedraagt minder dan 1% van de totale uitstoot van ANL en is daarmee niet materieel. 6. Personenvervoer onder werktijd (Business Travel) Deze categorie is meegenomen in scope 1 en 2 emissies. 7. Woon-werkverkeer De woon-werk kilometers met het eigen wagenpark (leaseauto s) zijn reeds ondervangen in de rapportage van scope 1, het gaat hier dus enkel om woon-werkverkeer met privéauto s en openbaar vervoer. Jaarlijks maakt ANL een analyse van de scope 3 emissies uit het woon-werkverkeer met privéauto s (in 2014 was de omvang hiervan 1.261,9 ton/jaar). Daarnaast is ook een analyse gemaakt van het woon-werkverkeer met het openbaar vervoer. Hiervoor zijn de gegevens uit de mobiliteitsenquête 2014 gebruikt. Hieruit komen de volgende uitgangspunten naar voren: Percentage medewerkers dat met het OV de woon-werkafstand aflegt: 26%; Aantal medewerkers in 2014: 2.152; Gemiddelde afstand woon-werkverkeer met OV (enkele reis): 51 kilometer; 8 ARCADIS :A - Concept

11 Aantal dagen woon-werkverkeer met OV: 4 dagen; Aantal werkbare weken: 43. Op basis hiervan komt de CO2-uitstoot van het woon-werkverkeer met OV uit op 599 ton per jaar. Het totale woon-werkverkeer met privéauto en OV komt hiermee uit op ruim ton CO2, en is hiermee een materiele emissiestroom. 8. Upstream geleaste assets Alle verbruiken van de door ARCADIS gehuurde of geleaste assests (zoals gehuurde kantoren, leaseauto s, en multifunctionals) worden reeds meegenomen in scope 1 en 2. Uit bovenstaande analyse volgen de volgende relevante activiteiten waarbij upstream scope 3-emissies plaatsvinden: Woon-werk verkeer; Afvalverwerking; Papierverbruik; Elektriciteitsverbruik op locaties van opdrachtgevers; Elektriciteit- en gasverbruik van thuiswerkende medewerkers; Inkoop van diensten en producten bij onderaannemers en toeleveranciers. Overige verbruiksartikelen: hierbij gaat het met name om kantoorartikelen DOWNSTREAM SCOPE 3 EMISSIES ANL heeft als ingenieursbureau veel impact downstream in de keten middels haar ontwerpen en adviezen. Echter, hierbij is zij wel afhankelijk van haar ketenpartners (zoals opdrachtgevers). De downstream scope 3 emissies en de invloed die ANL hier op heeft hangen onder andere af van de fase waarin een project zich bevindt op het moment dat onze diensten worden gevraagd. Om dit beter inzichtelijk te maken is voor ANL-breed een globale waardeketen opgesteld van de producten. Hierin wordt per fase/ onderdeel aangegeven welke downstream scope 3 emissie groepen een rol spelen, wat de meest relevante producten zijn, en wie de mogelijke partners zijn. De partners zijn in eerste instantie vaak onze opdrachtgever, maar ook toeleveranciers van bijvoorbeeld veldonderzoek en aannemers die de uitvoering doen :A - Concept ARCADIS 9

12 Fase Producten Ketenpartner Emissiegroepen Initiatie Probleemverkenning Opdrachtgever, publiek 9, 10, 11 en 12 Inventarisatie ambities, wensen, eisen, beleid of privaat Haalbaarheid Plan van aanpak Rapporten (individuele Opdrachtgever, publiek 9, 10, 11 en 12 onderzoeken) of privaat Scenariostudies (ontwerp en maatregelen uit individuele onderzoeken) Programma van eisen (PvE) MER/ Vergunningen Opdrachtgever, publiek 9, 10, 11 en 12 Voorlopig ontwerp/plan (ontwerp en maatregelen uit individuele onderzoeken) Definitief ontwerp/plan (ontwerp en maatregelen uit individuele onderzoeken) Bestek (ontwerp en maatregelen uit individuele onderzoeken) Realisatie Begeleiding en toezicht tijdens uitvoering (ontwerp en maatregelen uit individuele onderzoeken) Exploitatie Vergunningen Onderhoud en reparaties Beheer (evt. doorlopen van verkenningsfase tot gebruik / beheerfase) Sloop Sloop Sanering of privaat, Bevoegd gezag Toeleveranciers Opdrachtgever, publiek 9, 10, 11 en 12 of privaat Aannemer Opdrachtgever, publiek 9, 10, 11 en 12 of privaat Aannemer Opdrachtgever, publiek 9, 10, 11 en 12 of privaat Nazorg (doorlopen van verkennings- tot realisatiefase) Aannemer Tabel 3 Waardenketen ontwerpen en adviezen 9. Downstream transport en distributie ANL heeft beperkte invloed op de wijze waarop de producten aangeleverd worden voor de volgende (levens)fase van het project. Hierbij moet de kanttekening worden gemaakt dat de wijze waarop producten aangeleverd worden vaak een eis in het contract is. Afwijkingen hierop zijn altijd in overleg met de opdrachtgever. 10 ARCADIS :A - Concept

13 10. Verwerking van verkochte producten ANL heeft (beperkte) invloed op de wijze waarop de producten worden verwerkt. Wanneer de diensten/producten met de eisen voor een project door ANL opgesteld zijn, zijn wij nooit de uitvoerende partij. Wanneer wij betrokken zijn bij de uitvoering is deze invloed uiteraard groter, maar de verantwoording en expertise van de uitvoering ligt altijd bij de aannemer. 11. Gebruik van verkochte producten De invloed van ANL op het gebruik van de door ANL verkochte diensten/producten heeft een technischeen een sociaal-maatschappelijke component. Bijvoorbeeld, mobiliteitsvraagstukken hebben invloed op het verbruik en de uitstoot van voertuigen, op de robuustheid van de oplossing, maar ook op de beleving van de gebruikers en de bereikbaarheid van Nederland. Uiteraard zijn de oplossingen altijd binnen de kaders van de wetgeving. 12. End-of-life treatment van verkochte producten De theoretische levensduur van infrastructuur is 50 of 100 jaar. Life cycle berekeningen zijn hierop gebaseerd. In het ontwerp is een optimalisatie mogelijk om hergebruik van reststoffen na de gebruiksfase te optimaliseren. De invloed op de wijze waarop end-of-life van een ontwerp uitgevoerd wordt, is uiteraard minimaal. Door een afgewogen keuze van materialen is een logische keuze van end-of-life treatment wel te beïnvloeden, hetzij zeer beperkt en na een lange periode. De sloop van infrastructuur is vaak het gevolg van vervanging of uitbreiding. De eisen die hieraan gesteld worden zijn vaak opgenomen in het contract waarin de vervanging of uitbreiding is vastgelegd. Als ANL hebben wij in de ontwerpfase geen invloed op de invulling van dat contract. 13. Downstream geleaste assets Niet van toepassing. 14. Franchisehouders Niet van toepassing. 15. Investeringen Niet van toepassing SCOPE 3 EMISSIES UIT ARCADIS ONTWERPEN/PROJECTEN Om specifieker te inventariseren welke activiteiten van ARCADIS leiden tot downstream scope 3 emissies, is een overzicht gemaakt van de diverse activiteiten van ARCADIS. Dit is gedaan aan de hand van de Product Markt Combinaties. Vervolgens is gekeken naar de relatieve belang van de CO2-belasting van de sector, de relatieve invloed van de activiteiten per PMC, en de ontwerpinvloed op de CO2-uitstoot. Bij de potentiële invloed van ARCADIS is gekeken naar de invloed die ARCADIS kan uitoefenen op de activiteit aan de hand van de omzet die ARCADIS in 2014 heeft behaald bij de betreffende PMC. De uitkomst hiervan is opgenomen in bijlage 2. Uit de analyse is de volgende top 6 naar voren komen: :A - Concept ARCADIS 11

14 PMC s sectoren en Omschrijving Relatieve belang Ontwerpinvloed Potentiële Rangorde activiteiten van de activiteit waarbij CO 2 vrijkomt van CO 2 belasting van de sector en invloed van de ontwerpen op CO 2 invloed van het bureau op CO 2- uitstoot Sector Ontwerp Wegen, verkeer & Bouw >> > > > 6 Informatiemanagement Gebruik >> >> >> > 1 Rail & Openbaar vervoer Bouw > > > >> 5 Gebruik > >> >> >> 1 Energie & Infra objecten Bouw > > >> >> 3 (kunstwerken, tunnels, Gebruik > > >> >> 3 bruggen) Tabel 4 Grootste PMCs 2.4 CONCLUSIE In hoofdstuk 2 zijn alle activiteiten van ANL beschouwd, hieruit zijn zowel de belangrijkste upstream als downstream activiteiten bepaald. Upstream Binnen de categorie upstream scope 3 emissies ligt de focus voor ARCADIS op het woon-werkverkeer en op de inkoop van producten en diensten. Downstream Binnen de top 6 downstream scope 3 activiteiten is op basis van de scores in tabel 4 gekozen voor een primaire focus op de railsector en de wegensector in Nederland. In de rangorde die is gemaakt komen namelijk de PMC s Wegen, Verkeer & Informatiemanagement, Rail & Openbaar vervoer en tenslotte Energie & Infra objecten naar voren. Gezien de belangrijkste opdrachtgevers in deze sectoren voor ons (ProRail en Rijkswaterstaat) ook het belang van duurzaamheid regelmatig naar voren laten komen middels het implementeren van een CO2-ambitienievau in de aanbesteding, is onze potentiële invloed in deze PMC s het grootst. Vandaar dat voor de PMC s Rail en Wegen twee ketenanalyses zijn opgesteld met bijbehorende reductiedoelstellingen. 12 ARCADIS :A - Concept

15 Bijlage 1 Organigram ARCADIS Nederland BV :A - Concept ARCADIS 13

16 14 ARCADIS :A - Concept

17 :A - Concept ARCADIS 15

18 16 ARCADIS :A - Concept

19 Bijlage 2 Ketentabel 1 PMC's sectoren en activiteiten 2aomschrijving van activiteit waarbij CO2 vrijkomt 3a Relatieve belang van de CO2 belasting van de sector (gaat over kolom 1) 3b Verdeling van dit sectorbelang over de CO2 uitstotende activiteiten in kolom 2 4 Ontwerpinvloed op CO2 5 potentiele invloed ANL 6 score 7 rang Wegen, verkeer & Informatiemanagement bouw (=verwerking verkochte producten groot 4 middelgroot 3 middelgroot 3 middelgroot gebruik 4 groot 4 groot sloop (end of life treatment 4 klein 2 klein Rail & Openbaar Vervoer bouw (=verwerking verkochte producten middelgroot 3 middelgroot 3 middelgroot 3 groot 4 9,25 5 gebruik 3 groot 4 groot sloop (end of life treatment 3 klein 2 klein 2 4 7,5 12 Energie & Infra Objecten bouw (=verwerking verkochte producten middelgroot 3 middelgroot 3 groot 4 groot 4 10,25 3 gebruik 3 middelgroot 3 groot ,25 3 sloop (end of life treatment 3 klein 2 klein 2 4 7,5 12 Waterbeheer & Groene ruimte bouw (=verwerking verkochte producten klein 2 groot 4 groot 4 middelklein gebruik 2 middelgroot 3 groot 4 2 7,5 12 sloop (end of life treatment 2 klein 2 klein :A - Concept ARCADIS 17

20 1 PMC's sectoren en activiteiten 2aomschrijving van activiteit waarbij CO2 vrijkomt 3a Relatieve belang van de CO2 belasting van de sector (gaat over kolom 1) 3b Verdeling van dit sectorbelang over de CO2 uitstotende activiteiten in kolom 2 4 Ontwerpinvloed op CO2 5 potentiele invloed ANL 6 score 7 rang Deltasystemen, Havens & Watertechnologie bouw (=verwerking verkochte producten middelgroot 3 middelgroot 3 middelgroot 3 middelgroot 3 8,25 8 gebruik 3 groot 4 klein Masterplanning & Sustainable Urban Development sloop (end of life treatment bouw (=verwerking verkochte producten groot 3 klein 2 klein klein 2 klein 2 klein 1 6, gebruik 4 groot 4 middelgroot 3 klein Performance Driven Design sloop (end of life treatment bouw (=verwerking verkochte producten groot 4 klein 2 klein 2 klein klein 2 groot 4 klein gebruik 4 groot 4 groot 4 klein sloop (end of life treatment 4 klein 2 klein 2 klein ARCADIS :A - Concept

21 Colofon ANALYSE SCOPE 3 EMISSIES ARCADIS OPDRACHTGEVER: ARCADIS Nederland BV STATUS: Concept AUTEUR: C.W.J. Goorts MSc Ing. Nikki Spapens GECONTROLEERD DOOR: Ir. N. van Geenhuizen VRIJGEGEVEN DOOR: Ir. N. van Geenhuizen 30 juli :A ARCADIS NEDERLAND BV Mercatorplein 1 Postbus BA 's-hertogenbosch Tel Fax Handelsregister ARCADIS. Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld, mag zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbenden niets uit dit document worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, digitale reproductie of anderszins :A - Concept ARCADIS 19

Strategisch plan scope 3 emissies

Strategisch plan scope 3 emissies Strategisch plan scope 3 emissies 20150901.Strategisch Plan Scope 3 emissies Iv-Groep b.v. i Opdrachtgever: Projectnummer opdrachtgever: Project: Projectnummer: Betreft: Referentie: Strategisch plan scope

Nadere informatie

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE 1. INLEIDING De uitstoot van CO2 kan in kaart worden gebracht aan de hand van drie scope s. Emissies in scope 1 zijn alle directe emissies. Scope

Nadere informatie

fr--ç FLUOR. 2).çr.z- f/ Lq ll lzo,t 2&/z /z-,7 'l i ì : ; :i., 1..S, FIBV - Scope 3 Page I of8 Getekend voor: Funct e Naam Handtekening

fr--ç FLUOR. 2).çr.z- f/ Lq ll lzo,t 2&/z /z-,7 'l i ì : ; :i., 1..S, FIBV - Scope 3 Page I of8 Getekend voor: Funct e Naam Handtekening Page I of8 FLUOR. FIBV - Scope 3 'l i ì : ; :i., 1..S, Getekend voor: Funct e Naam Opsteller Systems Eng neer Anmar Abdela i Ver f cat e Kwalite tsmanager Martin Edelman Goedgekeurd Executive D rector

Nadere informatie

Meest Materiële scope 3 emissies

Meest Materiële scope 3 emissies Meest Materiële scope 3 emissies Opdrachtgever Maurice Huits Vialis Contactpersoon Christine Wortmann 06 4613 9518 Rapportage Referentie CW/160562 Versie 1.1 Datum 19 oktober 2016 Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2014

CARBON FOOTPRINT 2014 CARBON FOOTPRINT 2014 HOGESCHOOL UTRECHT 16 april 2015 078353524:A - Definitief C05013.000012.0500 Inhoud 1 Uitgangspunten... 3 1.1 Boundaries... 3 1.2 Scope definitie... 3 1.3 Gehanteerde uitgangspunten...

Nadere informatie

4.A.1 KWANTIFICERING SCOPE 3 EMISSIES

4.A.1 KWANTIFICERING SCOPE 3 EMISSIES 4.A.1 KWANTIFICERING SCOPE 3 EMISSIES INHOUD 1. Inleiding... 2 3. Methodiek... 4 4. Indeling categorieën scope 3 emissiebronnen... 5 4.1 beschrijving van de categorieën... 5 4.2 Toelichting relevantie

Nadere informatie

Memo Meest Materiële Emissies CO 2 -Prestatieladder

Memo Meest Materiële Emissies CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Gevolgde stappen 3 3 Doelstelling Scope 3 emissie-inventaris 4 4 Vaststellen Scope 3 grenzen 4 5 Scope 3 emissiecategorieën 5 6 Datacollectie

Nadere informatie

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4

Rangorde scope 3 emissies CO 2 -Prestatieladder niveau 4 CO 2 -Prestatieladder niveau 4 Inzicht in energieverbruik Scope 3 emissiebronnen Op grond van normeis 4.A.1. van het Handboek zijn de meest materiële scope 3 emissies over het jaar 2013 in kaart gebracht.

Nadere informatie

Memo introductie inventarisatie scope 3

Memo introductie inventarisatie scope 3 Memo introductie Memo introductie CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: R. van Mourik Manager QHSE Naam: B.F. Maas Datum: 7 november 2014 Datum: 7 november 2014 Handtekening: Handtekening: Kamer van

Nadere informatie

Jaar: 2015 Scope 1 & 2

Jaar: 2015 Scope 1 & 2 Trend en voortgangsanalyse CO prestatieladder De Heer land en water b.v. vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat de Heer land en water in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.A.1 Emissie-inventaris met CO2-Footprint www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Analyse rangorde scope 3 emissies

Analyse rangorde scope 3 emissies Analyse rangorde scope 3 emissies J Muilwijk Hoofdstuk: Doel van deze rapportage 1 Rapportagegegevens Soort rapportage Projectlocatie Analyse rangorde scope 3 emissies Polsbroek Opdrachtgever Opdrachtgever

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2014 Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Gebr. Algra B.V. Huchten 1 9222 LP Drachtstercompagnie

Nadere informatie

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.3 summary

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.3 summary Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 1.3 summary Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: november 2015 Inhoudsopgave 1 Achtergronden... 2 1.1 Bedrijfsprofiel...

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis)

Ketenanalyse. Uitstoot ingehuurde onderaannemers. van. Datum opgesteld: 16 november Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Ketenanalyse Uitstoot ingehuurde onderaannemers van Datum opgesteld: 16 november 2015 Auteur(s): S. Jonker (AMK Inventis) Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Achtergrond CO₂ Prestatieladder...4 1.2 Hemmen

Nadere informatie

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Inleiding Op 2 december 21 heeft Vialis het CO 2 -bewust certificaat op niveau 3 behaald. Niveau 3 van de CO 2 - prestatieladder is met name gericht

Nadere informatie

INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015

INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015 INZICHT IN SCOPE 3 EMISSIES 2014-2015 Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden, tenzij hiervoor schriftelijk

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies

Rapportage Scope 3 Emissies Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard Haarsma Groep BV Waltaweg 6 8765 LP Tjerkwerd T: 0515

Nadere informatie

Strategisch plan scope 3 emissies

Strategisch plan scope 3 emissies Strategisch plan scope 3 emissies 20161206.StrategischPlanCO2.2.0 Iv-Groep b.v. i Opdrachtgever: Projectnummer opdrachtgever: Project: Projectnummer: Betreft: Referentie: Strategisch plan scope 3 emissies

Nadere informatie

VERSIEBEHEER. Aangepast Omschrijving

VERSIEBEHEER. Aangepast Omschrijving VERSIEBEHEER Versie Datum Aangepast door Omschrijving 1.2 18/5/215 KMe Tabel 1 geactualiseerd i.v.m. nieuwe uitstootgegevens 214 1.1 12/5/214 KMe Tabel 1 geactualiseerd i.v.m. Eemland 1. 12/7/213 CBl/KMe

Nadere informatie

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0 Reductie Scope 3 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Auteur(s) Erik Luiken Kenmerk 4.B.1 Reductie; scope 3 Datum 28-02-2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN DOEL... 3 1.1 CO2 - Prestatieladder...

Nadere informatie

Rapportage CO 2 -footprint Theuma

Rapportage CO 2 -footprint Theuma Rapportage CO 2 -footprint Theuma 2012 Datum: April 2013 Status: Eindrapport Betrokkenen: Bart Van Damme Bart Wauters Anouk Walinga Barbara De Kezel Theuma Theuma Theuma Beco 2 INHOUD SAMENVATTING... 4

Nadere informatie

1. Introductie... 3. 1.1. Doel... 3 1.2. Omvang, bereik... 3 1.3. Taken en verantwoordelijkheden... 3

1. Introductie... 3. 1.1. Doel... 3 1.2. Omvang, bereik... 3 1.3. Taken en verantwoordelijkheden... 3 Inhoudsopgave 1. Introductie... 3 1.1. Doel... 3 1.2. Omvang, bereik... 3 1.3. Taken en verantwoordelijkheden... 3 2. Inzicht meest materiële scope 3 emissies... 4 2.1. Inleiding... 4 2.2. Wat zijn scope

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Scope III analyse 2015

Scope III analyse 2015 Scope III analyse 2015 Beheer document Versie Datum wijziging Gewijzigd door Scope III Analyse 12-5-2016 M. Hoogeland Inhoud Inleiding... 4 1.De waardeketen... 4 Algemene beschrijving... 4 Meetperiode...

Nadere informatie

Jaar 2015 Scope 3 1%

Jaar 2015 Scope 3 1% Trend en voortgangsanalyse CO prestatieladder De Heer land en water b.v. vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat de Heer land en water in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht

Nadere informatie

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3 Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2015 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016

CARBON FOOTPRINT 2015 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016 Contactpersonen IR. B. (BAȘAK) KARABULUT Adviseur T +31 (0)88 4261 322 M +31 (0)6 312 02492 E basak.karabulut@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus 4205 3006 AE Rotterdam

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

CO₂ Emissie inventaris 2015

CO₂ Emissie inventaris 2015 1 van 11 CO₂ Emissie inventaris 2015 Datum 17-2-2016 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 11

Nadere informatie

April 2014. Footprint

April 2014. Footprint April 2014 Footprint Emissie-inventaris 2015 Footprint Emissie-inventaris 2015 Maart 2016 Dit document is opgesteld volgens de NEN-ISO 14064-1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Bedrijfsbeschrijving... 5

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2014 Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de energiestromen binnen het bedrijf,

Nadere informatie

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator Goedgekeurd door R. Roffel Operationeel Directeur Datum opgesteld 31-01-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen BAM Infra Nederland bv Periode Q4 2015 (cumulatief) Versie 1 Extern Datum 2016-02-19 Auteur J. van den Elshout, T. Wennink Goedkeuring C. K. den Uil, Hoofd

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2011 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 19-04-2012 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Eaton Industries (Netherlands) B.V. Meest materiële Scope 3 emissies

Eaton Industries (Netherlands) B.V. Meest materiële Scope 3 emissies Eaton Industries (Netherlands) B.V. Meest materiële Scope 3 emissies Versiebeheer Versie Datum aanmaak Gemaakt door 0.1 10-6-2016 Qonsultar, HvdV 1.0 1-7-2016 Qonsultar, HvdV Wijzigingen t.o.v. vorige

Nadere informatie

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA Onderwerp Organisatie O 2 handboek : Rasenberg Infra INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 AFBAKENING... 4 2.1 INLEIDING... 4 2.2 ORGANISATORISCHE AFBAKENING... 4 2.3 ENERGIESTROMEN...

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse CO 2 -Prestatieladder niveau 5 Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Colofon Titel Paraaf Ke Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur tenanalys Goedkeuring

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) Inhoud 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Bedrijf... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Energieverbruik en energieverbruikers... Fout!

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen BAM Infra Nederland bv Periode Q2 2015 (cumulatief) Versie 1 - Extern Datum 2015-09-18 Auteur J. van den Elshout, T. Wennink Goedkeuring C. K. den Uil,

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

Velddriel, 24 oktober Energiemanagementplan

Velddriel, 24 oktober Energiemanagementplan Velddriel, 24 oktober 2016 Energiemanagementplan VERANTWOORDING Document Energiemanagementplan 2016 Opdrachtgever Directie Van den Biggelaar Grond- en waterbouw Auteur J. (Joey) de Groot Datum 24 oktober

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Datum: 31-12-2015 referentie: LAK code: B1508

Datum: 31-12-2015 referentie: LAK code: B1508 1. Rapportageperiode De inventarisatie is van toepassing op het kalenderjaar, tevens boekjaar, 2015. 2. Resultaten CO 2 -emissie-inventarisatie De resultaten van de CO 2 emissie-inventarisatie van de scope

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies

Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Jade Beheer B.V. 4.A.1 Meest materiele scope III emissies Meest materiele scope III emissies Inleiding Dit rapport bevat een analyse van de scope III emissies van Jade Beheer B.V. om te voldoen aan eis

Nadere informatie

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Ketenanalyse project Kluyverweg Oranje BV Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 3-12-2015 Naam

Nadere informatie

CO 2 -reductieplan Scope 3

CO 2 -reductieplan Scope 3 CO 2 -reductieplan Scope 3 Opdrachtgever: Van Aalsburg B.V. Dick van Aalsburg Auteur: Jannieke van Aalsburg Machteld Houben, Dé CO 2 Adviseurs Inhoud CO 2 -REDUCTIEPLAN SCOPE 3... 1 1 CO 2 REDUCTIEPLAN

Nadere informatie

P. DE BOORDER & ZOON B.V.

P. DE BOORDER & ZOON B.V. Footprint 2013 Wapeningscentrale P. DE BOORDER & ZOON B.V. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien 31 maart 2014 Definitief Dhr. S.G. Jonker Dhr. K. De Boorder 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2012 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 08-04-2013 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Meest materiële emissies (2014)

Meest materiële emissies (2014) Meest materiële emissies (2014) 1 Versie Datum Wijzigingen 1.0 2 november 2015 Vrijgave voor publicatie 0.1 26 oktober 2015 Initiële versie Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Doelstellingen... 3 2. Uitgangspunten...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013

1 van 13. Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 1 van 13 Periodieke rapportage: H2 2013 Periode: 1 juli t/m 31 december 2013 2 van 13 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving van de organisatie a 2.1

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Rapport 16 oktober 2014

Rapport 16 oktober 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014 AANEMINGSBEDRIJF VAN DER ZANDEN BV EN VAN DER ZANDEN MILIEU BV IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER Rapport 16 oktober 2014 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9 1 Inleiding In het kader van het behalen van niveau 4 op de CO2-Prestatieladder voert de KoningGroep twee analyses uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. De dominantie analyse en de keten

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Emissie-inventaris Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2014 3.A. Emissie-inventaris 2014 (2015.001) Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording... 3 1 Beschrijving van

Nadere informatie

Carbon footprint. M. Van der Spek Hoveniersbedrijf

Carbon footprint. M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Carbon footprint M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Datum: 3 oktober 2011 Status: definitief Carbon footprint M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Bedrijfsgegevens Bedrijf: M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Bezoekadres:

Nadere informatie

Product Markt Combinatie. Bruins en Kwast Meest materiële Scope 3 emissies

Product Markt Combinatie. Bruins en Kwast Meest materiële Scope 3 emissies 1 Product Markt Combinatie Bruins en Kwast Meest materiële Scope 3 emissies Versiebeheer Versie Datum aanmaak Gemaakt door 0.1 18-6-2015 Qonsultar, HvdV 1.0 19-6-2015 Qonsultar, HvdV Wijzigingen t.o.v.

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Schriek & Hol. BV Milieubarometer - 2014 Schriek & Hol. BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO

De emissie inventaris van: Holstein BV Dit document is opgesteld volgens ISO De emissie inventaris van: Holstein 2016 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Holstein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 De organisatie... 4 2.1 Energiebeleid... 4 2.2 Verantwoordelijke... 4 3

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F.

Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F. Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F. Datum: 07 maart 2017 Status: concept Pagina 1 van 13 Carbon footprint Sinke Onkruidbeheersing V.O.F. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Sinke Onkruidbeheersing V.O.F.

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2013 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 18-03-2014 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 12 december 2012 Status: Definitief Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Aannemingsbedrijf van der Meer

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 VINCI Energies Netherlands BV Milieubarometer - 2014 VINCI Energies Netherlands BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

De emissie inventaris van:

De emissie inventaris van: Emissie inventaris Hemmen bv De emissie inventaris van: 2014 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: S. Jonker/R. Gerdes/D. Niland Datum: maart 2015 Versie 1 Pagina 1 van 13 Emissie

Nadere informatie

Groene bedrijfsvoering

Groene bedrijfsvoering Groene bedrijfsvoering Emissie-inventaris DWA 2011 2 DWA installatie- en energieadvies (DWA) is een adviesbureau met ambitie. Met meer dan honderd collega s werken wij aan de verduurzaming van onder meer

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2015 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 04-04-2016 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Ketenanalyse voor scope 3

Ketenanalyse voor scope 3 4.A.1 Ketenanalyse CO2-emissies 2013 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder Ketenanalyse voor scope 3 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1

Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1 Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Afbakening... 3 2.1 Organisatiegrenzen... 3 2.2 Korte beschrijving rapporterende organisatie... 4 3 Inventarisatie CO2-emissies...

Nadere informatie

Scope 3 emissie inventarisatie

Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 1 van 12 Scope 3 emissie inventarisatie Pagina: 2 van 12 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Methode (bepaling relevantie scope 3 emissie categorie)... 4 2.1. Rangorde categorieën scope 3 emissies

Nadere informatie

CO2 footprint. 2011 InTraffic

CO2 footprint. 2011 InTraffic CO2 footprint 2011 InTraffic Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 17/2/2011 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 22/2/2012 Marije de Vreeze Gegevens CO2 footprint 0.3 13/3/2012 Marije de

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2014 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 11-03-2015 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

Kwalitatieve scope 3 analyse

Kwalitatieve scope 3 analyse Product-marktcombinaties BTL Nederland BV Kwalitatieve scope 3 analyse Datum: Handtekening: Voor versie 3.0 van de CO2 Prestatieladder dient volgens eis 4.A.1 een kwalitatieve inschatting gemaakt te worden

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2016, eerste helft]

Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Basisgegevens... 3 2.1 Beschrijving van de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Referentiejaar... 3 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Verkuil & Moree BV Milieubarometer - 2013 Verkuil & Moree BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 2015 Ketenanalyse Papier Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ketenanalyse papier... 4 1.1 Keten van papier... 4 2.2 Identificeren

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Wissels Groep Milieubarometer - 2013 Wissels Groep Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma Tauw

Energiemanagementprogramma Tauw Energiemanagementprogramma Tauw 17 april 2012 Energiemanagementprogramma Tauw Verantwoording Titel Energiemanagementprogramma Tauw Opdrachtgever Stuurgroep CO2-prestatieladder Projectleider Manja Buijen

Nadere informatie

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon Footprint 2013 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. April 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres: Groenestein 12b

Nadere informatie