IntegriteitCode. De Woningstichting. De Woningstichting, gevestigd te Wageningen Vastgesteld door het bestuur d.d. 24 juni 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IntegriteitCode. De Woningstichting. De Woningstichting, gevestigd te Wageningen Vastgesteld door het bestuur d.d. 24 juni 2008"

Transcriptie

1 IntegriteitCode De Woningstichting De Woningstichting, gevestigd te Wageningen Vastgesteld door het bestuur d.d. 24 juni 2008

2 1. Integriteitcode 1.1. Inleiding De AedesCode verplicht woningcorporaties in het kader van integer ondernemen tot het formuleren van een integriteitbeleid met heldere normen en sancties. De Governance Code Woningcorporaties (GCW) stelt dezelfde eisen aan een integriteitbeleid maar voegt daar nog een verplichte klokkenluiderregeling aan toe. De wetgever heeft integriteit omschreven als een gezindheid van onkreukbaarheid, rechtschapenheid, betrouwbaarheid, onpartijdigheid, objectiviteit en rechtvaardigheid. Na inventarisatie van bestaand beleid dat aan integriteit raakt, heeft de Woningstichting in 2006 een risicoanalyse naar fraudebestendigheid laten uitvoeren door Deloitte. Op grond van deze analyse zijn aanbevelingen gedaan over bewustzijn, gevoeligheid en beheersing. Al deze ingrediënten zijn verwerkt in dit integrale integriteitbeleid Doel De Woningstichting wil integer ondernemen. Dit betekent dat zij eerlijk, oprecht en transparant wil ondernemen en belangenverstrengeling niet tolereert. Dit integriteitbeleid is een afgeleide van de visie om integer te ondernemen. Dit beleid is vertaald in een gedragscode die duidelijkheid biedt over de spelregels voor alle betrokkenen. Een tweede doel is om uit het oogpunt van goed werkgeverschap het bewustzijn van integriteit bij werknemers te vergroten zodat onze stichting zo min mogelijk risico loopt. Op deze manier wordt gestreefd om risico s voor zowel werknemer als voor het bestuur (werkgever) te beperken Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht van de Woningstichting. Bestuur: de statutair Directeur van de Woningstichting. Werknemer: degene die al dan niet in dienstverband of op (ingeleende) contractbasis werkzaam is ten behoeve van de stichting zoals uitzendkrachten, stagiaires, ingeleende derden en leden van de Raad Van Toezicht. Auditcommissie: de vaste voorbereidingscommissie van de Raad van Toezicht die onder andere toeziet op de naleving van wet- en regelgeving en gedragsregels. Vermoeden van een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot de stichting waar de werknemer werkzaam is en waarbij een maatschappelijk belang in het geding is, in verband met:

3 a) een (dreigend) strafbaar feit; b) een (dreigende) schending van wetten en/of regels; c) een schending van binnen de stichting geldende gedragsregels; d) een gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu; e) een (dreiging van) bewust onjuist informeren van publieke organen; f) een (dreigende) verspilling van overheidsgeld of g) (een dreiging van) het bewust achterhouden, vernietigen of manipuleren van informatie over deze feiten Werkingssfeer De gedragscode is van toepassing op alle werknemers, het bestuur en op de leden van de Raad Van Toezicht Algemene uitgangspunten De werknemer houdt zich aan wettelijke voorschriften en algemeen aanvaarde gedragsregels. De gedragscode, de klokkenluiderregeling en de mandateringsregeling worden regelmatig onder de aandacht gebracht van werknemers. De gedragscode en de klokkenluiderregeling worden op internet (extern) en intranet (intern) gepubliceerd. De mandateringsregeling wordt op intranet gepubliceerd. Bij indiensttreding van nieuwe werknemers wordt de integriteitcode toegelicht en uitgereikt. De code wordt door de huidige werknemers en nieuwe werknemers ondertekend. De gedragscode bevat de belangrijkste aspecten van het integrale integriteitbeleid. In die gevallen waarin deze code onvoldoende voorziet of bij een verschil van inzicht, wordt van de werknemer verwacht dat hij contact opneemt met de direct leidinggevende en/of met de stafwerknemer P&O. Uiteindelijke besluitvorming in dergelijke situaties is voorbehouden aan het bestuur van de Woningstichting. Het bestuur is verantwoordelijk voor de integriteitcode. De auditcommissie van de Raad Van Toezicht c.q. de Raad Van Toezicht zien daarop toe.

4 2. Gedragscode Integriteitbeleid raakt beleidsterreinen zoals personeel & organisatie, veiligheid en financiën. Het beleid op deze drie terreinen is uitgewerkt in deze gedragscode Houding en gedrag ten aanzien van personeel & organisatiebeleid Artikel 1 Herijken primaire bedrijfsprocessen Om risico s systematisch te inventariseren en te beperken, verplicht de stichting zich tot het frequent herijken van de primaire bedrijfsprocessen en dit te communiceren naar werknemers. De stichting verplicht zich door interne controle de bedrijfsprocessen frequent te toetsen op de werking, waarna opnieuw herijking plaats kan vinden. De werknemer heeft de plicht zich op de hoogte te stellen van de actuele primaire bedrijfsprocessen (procedures) en hiernaar te handelen. Artikel 2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden De werknemer is bij de uitoefening van zijn functie gehouden aan de mandateringsregeling van de stichting. De stichting verplicht zich tot een reguliere evaluatie en bijstelling van deze regeling en communiceert dit, onder meer via intranet, aan werknemers. De werknemer heeft de plicht zich op de hoogte te stellen van de actuele mandateringsregeling. Artikel 3 Belangenverstrengeling en aanbesteding De werknemer conformeert zich uit hoofde van de functie aan het inkoopbeleid van de stichting. Het aanbestedingsbeleid van de stichting met betrekking tot klachtenonderhoud, mutatieonderhoud, planmatig onderhoud en nieuwbouw maakt hier deel van uit. Dit beleid maakt deel uit van het totale inkoopbeleid. De werknemer doet opgaven van mogelijke financiële belangen in ondernemingen waarmee de stichting zakelijke betrekkingen onderhoudt. De werknemer die in welke zin dan ook familie- of vriendschapsbetrekkingen of andere persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten aan de organisatie, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht. De werknemer doet geen privé-transacties met leveranciers van de stichting, tenzij dit gebeurt met schriftelijke toestemming en onder de voorwaarden van het bestuur. De werknemer maakt voor persoonlijk gebruik geen gebruik van de inkoopcondities die de stichting bij een leverancier heeft bedongen.

5 Artikel 4 (Poging) tot omkoping Omkoping en het accepteren van smeergeld, al dan niet in natura, wordt niet getolereerd. Wanneer een werknemer hiermee geconfronteerd wordt, moet het bestuur worden geïnformeerd. Artikel 5 Vertrouwelijke informatie en geheimhoudingsplicht De werknemer laat na werktijd geen vertrouwelijke informatie op het bureau liggen en bewaart dergelijke documenten in een afgesloten kast. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan: die documenten waar door verdwijning of door het lezen door derden schade kan worden berokkend aan individuele personen dan wel aan de stichting. De werknemer sluit de computer na werktijd helemaal af. Werknemers die vanuit de thuiswerkplek toegang hebben tot het netwerk van de stichting, laten anderen niet toe tot het netwerk, verstrekken hun pincode en vascosleutel niet aan anderen en sluiten het netwerk af zodra de werkzaamheden zijn beëindigd. De werknemer laat eventuele (elektronische) gegevensdragers (zoals dossiers, USB stick, back-ups etc.) tijdens de privé-reistijd, in de (bedrijfs)auto of op de thuiswerkplek, niet onbeheerd. De werknemer verstrekt geen naam, adres, woonplaatsgegevens en telefoonnummer over collega s aan derden, tenzij deze informatie openbaar is via telefoongids of internet. Is dat niet het geval, dan kunnen gegevens alleen verstrekt worden wanneer de betreffende collega hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. De werknemer verstrekt geen vertrouwelijke informatie over klanten aan een derde partij, anders dan aan die instanties met wie de stichting samen werkt bij het uitvoeren van onze diensten. Onder klanten worden huurders, zakelijke relaties en personeel verstaan. Die werknemers die de verantwoordelijkheid dragen voor personele aangelegenheden (w.o. salarissen) hebben een strikte geheimhoudingsplicht. Informatie die de werknemer vanuit de taakoefening heeft gekregen, wordt niet in eigen voordeel aangewend. Zonder toestemming van het bestuur kan over (vertrouwelijke) zaken niet met de media worden gesproken tenzij dit als expliciete taak is vastgelegd in de functiebeschrijving van de desbetreffende werknemer (zie mandateringsregeling). Artikel 6 Representativiteit en gedrag op de werkplek De werknemer houdt bij de uitoefening van zijn werkzaamheden rekening met de maatschappelijke functie van de stichting en van klanten in het bijzonder. Dit komt tot uiting in professioneel gedrag, in verbale en non-verbale communicatie, in kleding en houding en gedrag.

6 In houding en gedrag wordt van werknemers binnen en buiten werktijd verwacht dat zij collega s, klanten en overige relaties met respect benaderen en met respect over hen praten. Wanneer een intieme privé relatie (al dan niet van seksuele aard) met een collega van invloed is op de uitoefening van werkzaamheden, en daarmee op het functioneren van de stichting, is dit niet wenselijk voor de stichting. De werknemer meldt dit bij de leidinggevende. Wanneer een intieme privé relatie (al dan niet van seksuele aard) met een ondergeschikte of met een leidinggevende van invloed is op de uitoefening van gezagsverhoudingen, van werkzaamheden, en daarmee op het functioneren van de organisatie, is dit niet wenselijk voor de organisatie. De werknemer meldt dit bij het bestuur. Artikel 7 Huishoudelijk reglement Werknemers houden zich aan de huishoudelijke spelregels conform het Huishoudelijk Reglement van de stichting. Artikel 8 Persoonlijk gebruik van bedrijfsmiddelen De werknemer neemt geen kantoorartikelen of andere inventaris dan wel gereedschappen of materialen mee voor privé gebruik. Werknemers houden zich met het gebruik van internet, , sms, msn, hyves etc. op de werkplek aan het Protocol elektronische media van de stichting. Het gebruik van de zakelijke telefoon(s), kopieerapparaat, printers en overige facilitaire apparatuur voor privé doeleinden is in beginsel niet toegestaan. Uitzondering vormt een zeer beperkt gebruik voor privé doeleinden. Bij privé doeleinden zijn de volgende criteria van kracht: a) gebruik is beperkt tot de eigen gezinssituatie en b) dit gebruik vindt plaats in eigen tijd. Werknemers die buiten hun werktijd een studie volgen die verwant is aan het werk, wordt de mogelijkheid geboden tot het gebruik van kopieerapparaat, printers en overige facilitaire apparatuur. Dit gebruik wordt vooraf afgestemd met de direct leidinggevende. Het gebruik van dienstauto s voor eigen doeleinden is niet toegestaan. De dienstauto s worden niet gebruikt als transportmiddel naar cursussen en dergelijke. Artikel 9 Persoonlijk gebruik van privémiddelen en moedertaal Het gebruik van persoonlijke middelen als mobiele telefoon op de werkplek moet beperkt blijven tot uitzonderingen, incidenten of calamiteiten en geen belemmeringen vormen in het dagelijks functioneren. De Nederlandse taal is voertaal in ons bedrijf.

7 Artikel 10 Nevenwerkzaamheden Een werknemer moet voor alle nevenwerkzaamheden (in loondienst voor derden of voor eigen rekening) altijd vooraf schriftelijke toestemming vragen aan het bestuur. Het bestuur geeft hiervoor toestemming, tenzij sprake is van concurrentie, overbelasting, strijdige belangen of een kennelijk nadelige invloed op het functioneren. Als het bestuur geen toestemming geeft, dan deelt hij dat binnen veertien dagen nadat hij het verzoek van de werknemer heeft ontvangen, schriftelijk mee aan de werknemer. Daarna overleggen bestuur en werknemer over de voorwaarden waaronder wel toestemming kan worden gegeven. Voor nadere informatie over nevenwerkzaamheden wordt verwezen naar het artikel nevenwerkzaamheden in de CAO Woondiensten. Artikel 11 Relatiegeschenken De werknemer aanvaardt geen geld (voordeel) of geschenken die worden aangeboden in het kader van de relatie die tussen de leverancier en de stichting bestaat of mogelijk zal gaan bestaan. Relatiegeschenken die ondanks het 1 e lid van dit artikel toch zijn ontvangen of afgeleverd, worden altijd ingeleverd bij het Directiesecretariaat. Deze geschenken worden verloot onder de werknemers. Artikel 12. Excursies, werkbezoeken, reizen, congressen, lunches, diners, recepties Excursies, werkbezoeken, studiereizen, congressen, lunches, diners en recepties moeten functioneel zijn, in het belang van de stichting en passend bij de stichting als maatschappelijke organisatie waarbij de grenzen van redelijkheid in acht worden genomen. Deze excursies e.d. worden afgestemd met de direct leidinggevende. Voor het accepteren van een uitnodiging wordt toestemming gevraagd aan de leidinggevende. Tijdens interne vergaderingen binnen de reguliere werktijd in het bedrijfsgebouw van de stichting, worden geen lunches en snacks besteld. Wanneer een werknemer gebruik maakt van verschoven arbeidstijden of na de reguliere werktijd overwerkt en niet in de gelegenheid is vanwege woon/werkafstand thuis te eten, wordt hij in de gelegenheid gesteld om s avonds te eten in een restaurant dan wel het eten te laten bezorgen op de werkplek. De kosten die hiervoor worden gemaakt, liggen binnen aanvaardbare en redelijke grenzen. Wanneer de etenstijd ligt binnen het afgesproken dienstverband, worden geen kosten vergoed voor de (avond)maaltijd.

8 2.2. Houding en gedrag ten aanzien van veiligheidsbeleid Artikel 13 Veiligheid De werknemer heeft de plicht zich op de hoogte te stellen van het arbeidsomstandigheden en veiligheidsbeleid van de stichting. Het bestuur draagt zorg voor actuele informatie hieromtrent. Sleutels, toegangsdruppel, legitimatiekaart en wachtwoorden zijn persoonlijk aan werknemers overhandigd en mogen niet aan collega s of derden bekend worden gemaakt. Verlies van de hiervoor genoemde zaken dient direct te worden gemeld bij het Directiesecretariaat. Werknemers verschijnen niet onder invloed van alcohol of drugs op het werk. Tijdens de uitoefening van de functie is het gebruik van alcohol en drugs verboden. Alleen in bijzondere gevallen kan het bestuur toestemming geven om alcohol te schenken naast niet alcoholische dranken; bijvoorbeeld op een receptie. Wanneer de werknemer na een receptie nog moet werken, kan er geen sprake zijn van het nuttigen van alcoholische drank. Ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld en discriminatie houden werknemers zich aan het Reglement ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld en discriminatie van de stichting. Werknemers houden zich aan de spelregels van het Agressieprotocol van de stichting met betrekking tot het omgaan met agressie in relatie tot klanten. Om risico s te beperken is het voor de stichting van belang dat zij bij werving & selectie voldoende informatie verkrijgt over de potentiële kandidaat. Hiertoe wordt voor aanstelling een (beperkt) antecedentenonderzoek, zoals door de stichting is vastgesteld, uitgevoerd Houding en gedrag ten aanzien van financieel beleid Artikel 14 Financieel belang De werknemer meldt persoonlijke financiële belangen van hemzelf of, voor zover bekend, van familieleden, met of in ondernemingen waarmee de stichting zaken doet, aan zijn leidinggevende. Artikel 15 Declaraties Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond door de werknemer en de uitgave niet ondoelmatig is. Een uitgave is functioneel als deze is gedaan in het belang van de stichting en de uitgave voortvloeit uit de functiebevoegdheden en past binnen de vastgestelde begroting. Een uitgave is doelmatig als deze in overeenstemming is met de functie van de werknemer en het doel dat met de uitgave moet worden bereikt. Wanneer voor de uitoefening van de functie gebruik wordt gemaakt van het openbaar vervoer, vindt vergoeding plaats op grond van het reizen per 2 e klas.

9 Declaraties worden uitsluitend ingediend met het daarvoor bestemde declaratieformulier, voorzien van officiële betalingsbewijzen en ondertekening voor akkoord door de desbetreffende leidinggevende. Artikel 16 Facturen Bij het aangaan van verplichtingen en bij het tekenen van facturen uit hoofde van de functie, is de werknemer gehouden aan de mandateringsregeling. Wanneer een ander dan de betrokken werknemer budgetverantwoordelijk is, vraagt hij vooraf toestemming aan de desbetreffende budgetverantwoordelijke of kosten gefactureerd kunnen worden. De uitgave moet functioneel en doelmatig zijn en moet passen binnen de vastgestelde begroting (zie artikel 15). Artikel 17 Creditcards Werknemers die hiertoe bevoegd zijn, kunnen gebruik maken van tankpasjes voor de bedrijfsauto s van de organisatie. De passen worden niet voor privé-doeleinden gebruikt.

10 3. Meldingen 3.1. Vertrouwenspersonen Artikel 18 Vertrouwenspersonen Als vertrouwenspersoon is in eerste instantie de direct leidinggevende beschikbaar. Ook kunnen werknemers zich wenden tot de stafwerknemer P&O en/of de leden van het managementteam onder wiens verantwoordelijkheid de werknemer valt en/of het bestuur Meldingsprocedure Het intern melden van vermoedens van misstanden vinden plaats aan het bestuur van de stichting. Wanneer het melden van vermoedens van misstanden betrekking heeft op het bestuur, zal de melding plaats vinden aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Van de meldingen dient door de desbetreffende verantwoordelijke verslag te worden gemaakt. Artikel 19 Klokkenluider regeling Ter zake van het melden van (vermoedens van) misstanden, wordt verwezen naar de klokkenluiderregeling Sancties Het bestuur zal bij overtreding van deze gedragscode overgaan tot het bepalen van sancties. Afhankelijk van de ernst van de situatie, kunnen deze sancties variëren van berisping, boete, schorsing, ontslag of ontslag op staande voet door dringende redenen op grond van het Burgerlijk Wetboek.

11 4. Communicatie 4.1. Intern Nadrukkelijk is van belang dat het integriteitbeleid bij alle werknemers bekend is, ook leeft en bewustzijn wordt gestimuleerd. Dit beleid zal ook op het Intranet van de stichting worden geplaatst. Implementatie en communicatie gebeurt door het agenderen van dit thema in werkoverleg en personeelsbijeenkomsten als ook tijdens functionering- en beoordelingsgesprekken met werknemers Extern Het integriteitbeleid is openbaar. Dat wil zeggen dat deze code op de website van stichting wordt gepubliceerd. De code wordt tevens aan aannemers, leveranciers en huurders bekend gemaakt.

12 5. Tot slot 5.1. Onvoorziene gevallen Wanneer een bepaalde houding of gedrag niet in deze code is beschreven, maar mogelijk wel in strijd met de geest van deze integriteitcode, beslist het bestuur over de toepasselijkheid van de code Slotbepaling Deze regeling is tot stand gekomen met instemming van de Ondernemingsraad van de stichting. De regeling treedt in werking op 1 juli 2008.

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT GEDRAGSCODE INTEGRITEIT Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken Voor extern gebruik Postadres Postbus 329 1200 AH Hilversum Bezoekadres Schapenkamp 130 1211 PB Hilversum Telefoon (035) 672 66

Nadere informatie

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017

Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 Integriteitscode en klokkenluidersregeling Januari 2017 okkenluidersregeling Inhoud 1. Integriteitscode... 3 1.1 Uitgangspunten integriteitscode... 3 1. Respectvol gedrag... 3 2. Relaties zijn zakelijk...

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Integriteitscode Woningstichting Laarbeek

Integriteitscode Woningstichting Laarbeek Integriteitscode Woningstichting Laarbeek 1. Inleiding In deze integriteitscode staat beschreven wat wij onder integer gedrag verstaan, welke principes wij hanteren en welke spelregels daarbij horen. De

Nadere informatie

I N T E G R I T E I T S C 0 D E. Integriteitscode 3B Wonen

I N T E G R I T E I T S C 0 D E. Integriteitscode 3B Wonen I N T E G R I T E I T S C 0 D E Integriteitscode 3B Wonen Voorjaar 2012 1 Inhoud Omgang met klanten 3 Omgang met relaties 4 Omgang met collega s 4 Gedrag op kantoor en werkplek 5 Gebruik bedrijfsmiddelen

Nadere informatie

Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam

Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam Integriteitscode van de Hogeschool van Amsterdam Amsterdam mei 2010 Preambule Bij de uitoefening van de werkzaamheden kunnen medewerkers van de hogeschool - ongeacht hun functie - en (leden van) haar organen

Nadere informatie

De bedrijfscode van JNW makelaars.

De bedrijfscode van JNW makelaars. De bedrijfscode van JNW makelaars. Pagina Inleiding 2 1. Toepasselijkheid 2 2. Toezichthouder 2 3. Integer handelen 3 4. Onrechtmatig handelen 3 5. Nieuwe medewerkers 3 6. Cliëntenonderzoek 3 7. Betrokkenheid

Nadere informatie

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren

Gedragscode bestuurlijke integriteit ambtenaren Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

1.1.2 Onder een vermoeden van een misstand wordt niet begrepen een vermoeden van inbreuk op de wetenschappelijke integriteit.

1.1.2 Onder een vermoeden van een misstand wordt niet begrepen een vermoeden van inbreuk op de wetenschappelijke integriteit. KLOKKENLUIDERREGELING UNIVERSITEIT NYENRODE HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1 Definities 1.1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: werknemer, onderscheidenlijk student: - een ieder (mannelijk of

Nadere informatie

Bedrijfscode Haag Wonen

Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen Bedrijfscode Haag Wonen 1 Dit is de bedrijfscode van woningcorporatie Haag Wonen. In deze code benoemen we onze uitgangspunten voor eerlijk en integer samen werken. Wij handelen

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG

KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG KLOKKENLUIDERREGELING WONINGSTICHTING VOLKSBELANG 1. Algemeen In de Governancecode Woningcorporaties d.d. november 2006 wordt gesteld dat de directeurbestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar

Nadere informatie

Gedragscode integriteit.

Gedragscode integriteit. Gedragscode integriteit. Medewerkers van het Drenthe College stellen bij hun handelen de kwaliteit van de dienstverlening centraal. Integriteit is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van het

Nadere informatie

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE

LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE LAURENTIUS INTEGRITEITSCODE Vastgesteld d.d. 21-10-2008 Gewijzigd d.d. 08-10-2009 Inleiding Laurentius wil voor de medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een professionele, toegankelijke en betrouwbare

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Integriteitscode Idealis

Integriteitscode Idealis Duivendaal 1 T (0317) 42 61 61 BNG 28.50.33.018 6701 AP Wageningen F (0317) 42 55 39 KvK 09070389 Postbus 18 E algemeen@idealis.nl 6700 AA Wageningen www.idealis.nl Integriteitscode Idealis Dit is de integriteitscode

Nadere informatie

Korte uitleg over de Integriteitscode

Korte uitleg over de Integriteitscode De Integriteitscode Korte uitleg over de Integriteitscode Wat is de Integriteitscode? De Integriteitscode is een code waarin we hebben vastgelegd hoe we integer handelen in de omgang met huurders, klanten,

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Stichting Standvast Wonen Klokkenluidersregeling Vastgesteld door Raad van Bestuur d.d. 18 september 2014 Goedgekeurd door Raad van Commissarissen d.d. 26 september 2014 Henri van Hees Controller d.d.

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Integriteitcode Bo-Ex

Integriteitcode Bo-Ex Integriteitcode Bo-Ex Versie 1.0 Datum december 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Waarom integriteitsbeleid? 3. Wat is integriteit? 4. Uitgangspunten van de integriteitscode 5. Twee basisprincipes 6.

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluidersregeling. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Hoofdstuk 1. Definities... 4 Hoofdstuk 2. Intern melden... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Zo doen wij het gewoon Integriteitscode

Zo doen wij het gewoon Integriteitscode Zo doen wij het gewoon Integriteitscode De Huismeesters 2015 Zo doen wij het gewoon! Integriteit, binnen de corporatiewereld hebben we het er vaak over. En terecht, want we willen integer zijn, oftewel:

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Stichting Dunavie vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie. Daarom is

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

Gedragscode voor medewerkers van Waterschap Rivierenland 2011

Gedragscode voor medewerkers van Waterschap Rivierenland 2011 Gedragscode voor medewerkers van Waterschap Rivierenland 2011 De gedragscode is een leidraad voor het integer handelen van u als waterschapsmedewerker. De code geeft de hoofdlijnen weer van de bepalingen

Nadere informatie

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014

Bedrijfscode PMeijer. Augustus 2014 Bedrijfscode PMeijer Augustus 2014 PMeijer / Molenwerf 32 / 1911 DB / Uitgeest Postbus / 1920 AA / Akersloot / 0251 27 82 78 info@pmeijer.nl / pmeijer.nl Bedrijfscode Het hanteren van een bedrijfscode

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling. van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam

Klokkenluidersregeling. van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam Klokkenluidersregeling van de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam Amsterdam, 2006 Preambule Klokkenluiden kan worden omschreven als het door een medewerker (de klokkenluider) extern

Nadere informatie

Gedragscode Zayaz voor relaties

Gedragscode Zayaz voor relaties Gedragscode Zayaz voor relaties s-hertogenbosch, december 2011 1. Inleiding Integriteit, gedragsregels, spelregels. Wat mag wel en wat niet? Welk gedrag verwacht Zayaz van haar relaties 1 en wat kan en

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN

INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN Integriteitscode Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland Vastgesteld op 17 februari 2014 1 INHOUDSOPGAVE INTEGRITEITSCODE SPVOZN 1 Inleiding... 3 2 Wie vallen er onder de code?... 3 3

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluiderregeling Oosterpoort. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluiderregeling Oosterpoort Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Groesbeek Juni 2008 1 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Inleiding 3 2. Definities 4 3. Het melden van een (vermoeden

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden. van een misstand (klokkenluiderregeling)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden. van een misstand (klokkenluiderregeling) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (klokkenluiderregeling) Definitief : Voorlopige vaststelling CvB 11 november 2016 Goedkeuring RvT d.d. 28 november 2016 1 Regeling inzake het

Nadere informatie

Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO. Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016

Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO. Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016 Regelingen Bestuur en Toezicht Stichting Vakinstelling SVO Klokkenluidersregeling Raad van Toezicht, vastgesteld 30 juni 2016 Toelichting Mbo-instellingen behoren volgens de branchecode `Goed Bestuur in

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Juli 2013 Klokkenluidersregeling Poort6 Inleiding Poort6 hecht er veel waarde aan dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen maken van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling PThU

Klokkenluidersregeling PThU Klokkenluidersregeling PThU Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. een melder: degene die (het vermoeden) van een misstand meldt. b. bevoegd

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING. Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand

KLOKKENLUIDERREGELING. Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand KLOKKENLUIDERREGELING Regeling inzake het omgaan met een (vermoeden van een) misstand Klokkenluiderregeling Centrada acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Beleid en regelingen Stadlander

Klokkenluiderregeling. Beleid en regelingen Stadlander Klokkenluiderregeling Beleid en regelingen Stadlander Stadlander Goedkeuring managementteam op 21 maart 2011 Postbus 203 Goedkeuring Raad van Commissarissen op 26 april 2011 4600 AE Bergen op Zoom Instemming

Nadere informatie

Integriteitscode. Esprit Scholen

Integriteitscode. Esprit Scholen Integriteitscode Esprit Scholen Amsterdam, vastgesteld door CvB na goedkeuring GMR d.d. 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Integriteit en het Onderwijsmanifest 2013-2017 van de Esprit Scholen...

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk Dalton Lyceum)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk Dalton Lyceum) IVIPGD12012031408250212 GD1 14.03.2012 0212 Klokkenluidersregeling Stedelijk Dalton Lyceum Regeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Medelijk

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP

KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP KLOKKENLUIDERSREGLEMENT STICHTING TRIFOLIUM WOONDIENSTEN BOSKOOP Inleiding/beleidslijn Trifolium verwacht dat haar medewerkers zich te allen tijde aan in- en externe regelgeving en afspraken zullen houden.

Nadere informatie

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten.

Gedragscode. Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Gedragscode Voor de voorzitter, de leden en de plaatsvervangende leden van de Algemene Rekenkamer van Sint Maarten. Vastgesteld in de vergadering van de Algemene Rekenkamer d.d. 20 februari 2013 Inhoud

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERS- REGELING

KLOKKENLUIDERS- REGELING KLOKKENLUIDERS- REGELING Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht juni 2008 Pagina 1 van 7 Klokkenluiderregeling Woningstichting Woensdrecht Inleiding Woningstichting Woensdrecht wil in al haar

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Inleiding Velison Wonen acht het van belang dat medewerkers op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van ernstige misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij

Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Stichting Woontij Klokkenluiderregeling Woontij, versie 1.2, 8 februari 2011 1 Woontij vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van

Nadere informatie

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen

Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed wonen = goed werken Een integriteitcode voor Standvast wonen Goed werken, wat betekent dat? Hoe behoor je je als medewerker van Standvast Wonen te gedragen en hoe niet? Waar liggen de grenzen? Vragen

Nadere informatie

Integriteitcode. Preambule

Integriteitcode. Preambule Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang

Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Klokkenluiderregeling Woonstichting Vooruitgang Artikel 1 Inleiding Wst Vooruitgang vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van

Nadere informatie

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L

K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g. Stichting Pensioenfonds PostN L K l o k k e n l u i d e r s r e g e l i n g Stichting Pensioenfonds PostN L Versie december 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Regelgeving 3 3 Samenhang interne regelingen 3 4 Inhoud Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur.

* Functionaliteit Het handelen van een bestuurder heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur. CONCEPT-GEDRAGSCODE RAAD MAASDRIEL - rvbijlage cie ABZORG 01.06.10 (VNG model) De code bestaat uit 2 onderdelen: Deel I beschrijft een aantal kernbegrippen van integriteit ten behoeve van het bredere kader.

Nadere informatie

Hoofdstuk 32. Klokkenluidersregeling

Hoofdstuk 32. Klokkenluidersregeling Hoofdstuk 32. Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Onderwijsgroep Galilei. Preambule De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland Klokkenluidersregeling Versie 1 december 2016 NB met het verschijnen van een nieuwe klokkenluidersregeling komt de vorige te vervallen. Wil

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Antoni van Leeuwenhoek

Klokkenluiderregeling Antoni van Leeuwenhoek Klokkenluiderregeling Antoni van Leeuwenhoek Vastgesteld door de Raad van Bestuur na instemming OR d.d. 1 september 2015 (onder voorbehoud van goedkeuring Raad van Toezicht) Goedgekeurd door de Raad van

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING

KLOKKENLUIDERSREGELING KLOKKENLUIDERSREGELING Velserbroek december 2007, Colofon In opdracht van: directie Auteurs: Martin West Pré Wonen Postbus 2008 2002 CA Haarlem 1.1. Inleiding Pré Wonen acht het van belang dat medewerkers

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling

Klokkenluidersregeling Klokkenluidersregeling van STICHTING Opgesteld door: Secretaris Datum vastgesteld: 17-09-2015 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Klokkenluidersregeling binnen Stichting AmbuZorg... 4 - Introductie...

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant

Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant Bergen op Zoom, november 2007 Klokkenluiderregeling Wonen West Brabant - pagina 1 Wonen West Brabant vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE ROC Leiden

INTEGRITEITSCODE ROC Leiden INTEGRITEITSCODE ROC Leiden Dit document is onlosmakelijk verbonden met: de branchecode Goed bestuur in het mbo (ingaande 1 augustus 2014); de Statuten van de Stichting ROC Leiden (17 oktober 2014 2014);

Nadere informatie

ROC Ter AA. Integriteitscode

ROC Ter AA. Integriteitscode ROC Ter AA Integriteitscode 1 COLOFON Versie 20150210.1.CVB.DEF Geldig tot 20190101 Auteur Antoinette Knoet, College van Bestuur Soort document beleidsdocument Datum vaststelling 1-1-2015 Datum plaatsing

Nadere informatie

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders.

Als in de code gesproken wordt over medewerkers, worden bedoeld: directie en leidinggevende, alle medewerkers, en de toezichthouders. Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar Onderwijs. ( Klokkenluidersregeling )

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar Onderwijs. ( Klokkenluidersregeling ) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar Onderwijs ( Klokkenluidersregeling ) Preambule De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Ons Middelbaar

Nadere informatie

ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Klokkenluidersregeling voor de organisatie

ZO DOEN WE DAT BIJ WOONGENOOT Klokkenluidersregeling voor de organisatie ZO DOEN WE DAT BIJ "WOONGENOOT" Klokkenluidersregeling voor de organisatie KLOKKENLUIDEN BIJ WOONGENOOT Klokkenluidersregeling voor de organisatie AANLEIDING Deze regeling biedt iedere medewerker van WoonGenoot

Nadere informatie

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen.

De kernwaarden van Woonstad Rotterdam zijn het uitgangspunt voor ons handelen. Gedragscode Integriteit Woonstad Rotterdam Inleiding Woonstad Rotterdam is een woningcorporatie met een grote maatschappelijke opgave. Onze ambities en maatschappelijk positie stellen hoge eisen aan de

Nadere informatie

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid?

INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF. Waarom een integriteitsbeleid? INTEGER NAAR ANDEREN INTEGER NAAR JEZELF Waarom een integriteitsbeleid? Huis & Erf gaat er in principe vanuit dat onze bestuurders, medewerkers en andere betrokkenen die in naam van Huis & Erf handelen,

Nadere informatie

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit

V1 PR 01. Integriteit, Respect en Loyaliteit Gedragscode Medewerkers Pagina 1 van 6 Gedragscode Inleiding Wij willen graag dat de cliënten aan wie onze organisatie diensten verleent, daarover tevreden zijn. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Thús Wonen

Klokkenluidersregeling Thús Wonen Klokkenluidersregeling Thús Wonen Voorwoord Thús Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een adequate en veilige manier melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden binnen de organisatie.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. Inleiding

GEDRAGSCODE. Inleiding GEDRAGSCODE Inleiding De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs (DHS), is een maatschappelijke organisatie. In de scholen wordt kennis overgedragen aan de leerlingen en om

Nadere informatie

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017

GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene versie 22 augustus 2017 GEDRAGSCODE REGLEMENT STICHTING COLLECTIEVE MAROR-GELDEN NEDERLAND Herziene Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden personen zijn: 1.1.a. de medewerkers van Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (COM),

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Leeuwenborgh Opleidingen Preambule

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Leeuwenborgh Opleidingen Preambule Regeling inzake het omgaan met een vermoeden een misstand binnen Leeuwenborgh Opleidingen Preambule Klokkenluiden kan worden omschreven als het door een medewerker (de klokkenluider) extern bekendmaken

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Opzet. Kernwaarden 3. Omgang met klanten 4. Omgang met relaties 5. Omgang met collega s 5. Gedrag op kantoor en werkplek 6

Inhoud. Inleiding. Opzet. Kernwaarden 3. Omgang met klanten 4. Omgang met relaties 5. Omgang met collega s 5. Gedrag op kantoor en werkplek 6 Inhoud Kernwaarden 3 Omgang met klanten 4 Omgang met relaties 5 Omgang met collega s 5 Gedrag op kantoor en werkplek 6 Gebruik bedrijfsmiddelen 6 Verkoop/verhuur van 3B Wonen aan medewerkers 6 Handhaving

Nadere informatie

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (Klokkenluidersregeling)

Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (Klokkenluidersregeling) Regeling: Klokkenluidersregeling Datum: 24-05-2016 Kenmerk: BGTN7386 Regeling omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (Klokkenluidersregeling) De gemeenschappelijke regeling WOZL en de

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar, 27 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Toewijzing van woningen 3 3 Zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten 3

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid

KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE. Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid KLOKKENLUIDERSREGELING CLUSIUS COLLEGE Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een onregelmatigheid Vastgesteld College van Bestuur: 1 november 2013 Instemming OR: 11 oktober 2013 Vastgesteld

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling de Alliantie

Klokkenluidersregeling de Alliantie Pagina : 1/7 Klokkenluidersregeling de Alliantie Regeling procedure betreffende het omgaan met een vermoeden of aanwijzing van een misstand Inleiding De Alliantie wil in al haar activiteiten hoge normen

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER. 1 januari 2010

KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER. 1 januari 2010 KLOKKENLUIDERSREGELING WOONSERVICE MEANDER 1 januari 2010 Herzien februari 2014 Vastgesteld Raad van Bestuur d.d. 28 januari 2014 Instemming OR d.d. 21 januari 2014 Goedgekeurd door de Raad van commissarissen

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand (Klokkenluidersregeling Voortgezet Onderwijs) Concept ter bespreking : [10-01-2017] Vastgesteld door de Directie : [10-01-2017] Vastgesteld

Nadere informatie

Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland

Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland Gedragscode integriteit voor medewerkers Hoogheemraadschap van Rijnland Rijnland wil worden gezien als een betrouwbaar, professioneel en toegankelijk waterschap, dat zichtbaar en aanspreekbaar is voor

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK

KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK KLOKKENLUIDERSREGELING GOED WONEN ZEDERIK Vastgesteld door het MT op 14 oktober 2008 Inleiding Goed Wonen Zederik heeft een integriteitscode opgesteld waarin is uitgewerkt hoe integer wordt omgegaan met

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INTEGRITEITCODE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 INLEIDING Stichting Woonlinie (hierna: Woonlinie ) is een onderneming die midden in de samenleving staat. Vanuit onze verantwoordelijkheid proberen

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland

SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT. Integriteitcode bij Zeeuwland SAMEN WERKEN AAN INTEGRITEIT Integriteitcode bij Zeeuwland Samen werken aan integriteit! Integriteit gaat over hoe wij ons gedragen. Naar klanten, leveranciers, collega s en anderen die we tegen komen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand

Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Klokkenluidersregeling Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een ernstige misstand Christelijk College de Noordgouw Ingangsdatum: 1 november 2016 J.M. de Vries rector-bestuurder Inhoud Preambule...

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling)

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Preambule De regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Signum biedt een beschrijving

Nadere informatie

TiU-Klokkenluidersregeling

TiU-Klokkenluidersregeling TiU-Klokkenluidersregeling Het College van Bestuur van de Universiteit van Tilburg vindt het wenselijk om in het kader van goed bestuur en een integere en transparante organisatie een heldere procedure

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Klokkenluiderregeling Inleiding In de Governancecode voor Woningcorporaties is gesteld dat de directeur-bestuurder ervoor zorgt dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben

Nadere informatie

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling

Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling Regeling voor het omgaan met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid bij InterUM BV 1 Klokkenluidersregeling InterUM BV; gelet op het belang dat InterUM BV hecht aan het voeren van een deugdelijk

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERSREGELING. Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp. Juridische grondslag. Definities. Procedure

KLOKKENLUIDERSREGELING. Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp. Juridische grondslag. Definities. Procedure KLOKKENLUIDERSREGELING Stichting Surplus en Stichting Samenwerkingsschool Slootdorp Juridische grondslag Het College van Bestuur van Stichting Surplus hecht veel waarde aan Good Governance: optimalisering

Nadere informatie

REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND 2016 REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND

REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND 2016 REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND REGELING MELDING VERMOEDEN VAN EEN MISSTAND 2016 1 INHOUD Inhoudsopgave REGELING INZAKE HET OMGAAN MET EEN VERMOEDEN VAN EEN ERNSTIGE MISSTAND ( KLOKKENLUIDERSREGELING VO ) 3 REGELING INZAKE HET OMGAAN

Nadere informatie

Regeling ter bescherming van klokkenluiders bij de Universiteit Maastricht (klokkenluidersregeling)

Regeling ter bescherming van klokkenluiders bij de Universiteit Maastricht (klokkenluidersregeling) Regeling ter bescherming van klokkenluiders bij de Universiteit Maastricht (klokkenluidersregeling) Gelet op - De Code Goed Bestuur Universiteiten 2007, door de VSNU vastgesteld en inwerking getreden per

Nadere informatie

Integriteit bij de SCW

Integriteit bij de SCW Integriteit bij de SCW Aanleiding We worden geacht integer te handelen naar algemeen aanvaarde of corporatiespecifiek opgestelde gedragsregels. Toch zette bouwfraude I ons aan het denken. Regelmatig verschijnen

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010;

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden; gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20 april 2010; gelet op artikel 33, lid 3 van de Waterschapswet; B E S L U

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena

Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Klokkenluidersregeling Woonstichting Land van Altena Inwerkingtreding De klokkenluidersregeling is op 18 mei 2016 vastgesteld in de vergadering van de RvC en treedt per 18 mei 2016 in werking. Klokkenluidersregeling

Nadere informatie

KWALITEIT & INTEGRITEIT

KWALITEIT & INTEGRITEIT KWALITEIT & INTEGRITEIT Maatschappelijk ondernemer Haag Wonen is een woningcorporatie die marktconform wil opereren in een brede maatschappelijke context. Wij willen op een professionele en bedrijfsmatige

Nadere informatie

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand

Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling Kennemer Wonen Regeling procedure en bescherming bij melding van een vermoeden van een misstand Kennemer Wonen vindt het belangrijk dat werknemers op een goede maar vooral veilige

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Regeling inzake het omgaan Inleiding De modelregeling van de Stichting van de Arbeid vormt voor Fonds 1818 en Het Nutshuis het uitgangspunt. De tekst daarvan is onveranderd gelaten. De bedoeling van deze

Nadere informatie

KLOKKENLUIDERREGELING ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN

KLOKKENLUIDERREGELING ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN College van Bestuur Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken KLOKKENLUIDERREGELING ONDERWIJSGEMEENSCHAP VENLO & OMSTREKEN Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluiderregeling)

Nadere informatie

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007

Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007 Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand (Klokkenluidersregeling) Amsterdam, 1 juli 2007 Klokkenluidersregeling De Key 1 Inhoudsopgave 1 Definities...3 2 Interne procedure...3 3 Melding

Nadere informatie

INTEGRITEITSCODE & MELDINGSREGELING

INTEGRITEITSCODE & MELDINGSREGELING INTEGRITEITSCODE & MELDINGSREGELING Woningstichting Ons Doel Vastgesteld d.d. 26 mei 2015 Gewijzigd d.d. 30 september 2015 Inleiding Ons Doel wil voor medewerkers, klanten en samenwerkingspartners een

Nadere informatie

INTEGRITEITCODE WONINGSTICHTING DE VOORZORG

INTEGRITEITCODE WONINGSTICHTING DE VOORZORG INTEGRITEITCODE WONINGSTICHTING DE VOORZORG Versie: 27 maart 2007 Integriteitcode Woningstichting De Voorzorg 1. Algemeen 1.1. Bestaande wet- en regelgeving wordt toegepast en gerespecteerd. De directeur-bestuurder,

Nadere informatie

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel

Gedragscode voor het college van Burgemeester en Wethouders bij de gemeente Maasdriel De raad van de gemeente Maasdriel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 september 2010; gelet op artikel 41c van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende: Gedragscode voor

Nadere informatie

Integriteitscode ZVH

Integriteitscode ZVH Integriteitscode ZVH Waarom ZVH is een klantgerichte woningcorporatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij professioneel, klantgericht, transparant handelen

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand

Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Klokkenluidersregeling/ Regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand Preambule De klokkenluidersregeling/ regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen Vitus

Nadere informatie