Het effect van de interventie: Ook zó omgaan met elkaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het effect van de interventie: Ook zó omgaan met elkaar"

Transcriptie

1 Het effect van de interventie: Ook zó omgaan met elkaar Masterscriptie Opvoedingsondersteuning, Pedagogische en Onderwijskundige Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam A.M. Blokland, / Begeleidster UvA: dr. L. van Gelderen Begeleidster instelling OOK Pedagogische Expertise Groep: drs. A. van Tienhoven Amsterdam, juni, 2013

2 Inhoudsopgave Abstract 3 Inleiding 4 Methode 14 Resultaten 27 Conclusie & Discussie 36 Samenvatting 43 Literatuurlijst 44 Bijlagen: Bijlage 1: Toestemmingsformulieren van de experimentele groep Bijlage 2: Toestemmingsformulieren van de controlegroep Bijlage 3: Verslag: Kennismaking met de praktijk 2

3 Abstract The effectiveness of the intervention: Ook zó omgaan met elkaar This study examined whether the intervention Ook zó omgaan met elkaar provides effective changes in the educational practice of the teacher, the social behaviour of the students and the way students act according to the rules of behaviour. In current study 348 students were involved, both boys and girls aged from 7 to 13 years with a Dutch background. In addition, 18 teachers were involved, including men and women from 23 to 59 years with a Dutch background. The participants were divided among an experimental group, who participated in the intervention, and a control group who did not. Both groups completed a questionnaire before the intervention took place in the experimental group and afterwards both groups made a post-test. The questionnaires consisted of items of climate scale, citizenship skills, and items on the rules of behaviour of OOK. The results of the students showed that teachers who completed the intervention have improved their educational practice, especially the relationships between the students, the ethos in the classroom and the quality of the interactions between teacher and students. The effect sizes of these results were small. The intervention can contribute to the Dutch education. The progress in educational practice has namely a lasting effect on the behaviour and school performance of students. Keywords: intervention, Ook zó omgaan met elkaar, effectiveness, educational practice, social behaviour, burgerschapsvorming, rules of behaviour of OOK, students, teacher 3

4 Inleiding Nederland wordt momenteel gekenmerkt door individualisering, globalisering, migratie en een toenemende diversiteit in etnische groepen (Peschar, Hoofhoff, Dijkstra, & ten Dam, 2010). De samenleving lijkt te bestaan uit een verzameling groepjes die ieder een eigen morele, religieuze en culturele voorkeur hebben, waarbij wederzijdse betrokkenheid ontbreekt (Loobuyck, 2006). Volgens Dekker en den Ridder (2011) maakt de bevolking zich ongerust over de omgangsvormen tussen mensen die de huidige trend in onze samenleving met zich meebrengt. De zorgen van de mensen gaan over de toenemende intolerantie en onverdraagzaamheid, het gebrek aan respect en normen en waarden, asociaal gedrag, de verharding en de ik-cultuur (Dekker & den Ridder, 2011). Als gevolg van deze zorgen is op 1 februari 2006 de wet burgerschap ontstaan. Deze wet moet meer betrokkenheid tussen burgers onderling en burgers met de overheid gaan bewerkstelligen. Dit moet worden gedaan door jonge mensen in het onderwijs voor te bereiden op deelname aan de samenleving. De Inspectie van het onderwijs (2006) geeft aan dat bij jonge mensen een gemeenschappelijk en gedeeld perspectief moet worden ontwikkeld waardoor hun bijdrage aan de samenleving verbeterd. Dit idee van de inspectie komt ook terug in de Wet op het primair onderwijs, artikel 8 lid 3 van 9 december Hierin is vastgesteld dat de school een bijdrage moet leveren aan de integratie van de leerlingen in de Nederlandse samenleving (inspectie van het onderwijs, 2006). Het klaarstomen van leerlingen voor deelname aan de samenleving betekent onder meer, dat zij leren omgaan met conflicten en tegenstellingen en tolerant zijn jegens mensen die anders denken. Dit vraagt extra aandacht voor participatie in het onderwijs (Hermanns & van Montfoort, 2007). Maar daar kleven wel bezwaren aan. Bakker en van Oenen (2007) vrezen dat extra aandacht voor participatie ten koste gaat van de primaire functies van het onderwijs, het aanleren van kennis en vaardigheden. Daarnaast hebben dergelijke 4

5 veranderingen volgens Ballet en Kelchtermans (2008) een diepe impact op de dagelijkse leeren lespraktijk. In 2003 gaven van der Ploeg en Scholte aan dat de werkdruk voor leerkrachten al jaren toeneemt en er veel van leerkrachten wordt gevraagd. Kortom, burgerschapsvorming wordt toegejuicht door de overheid en past bij de wettelijke taken van het onderwijs, al bestaan er wel twijfels over de inpasbaarheid in de praktijk. Maar de wijze waarop burgerschap aangeleerd kan worden sluit wel aan bij het instrumentarium dat een leerkracht tot zijn of haar beschikking kan hebben, zoals hieronder toegelicht zal worden. De uitvoering van het burgerschap met behulp van de leerkracht Tausch en Tausch (zoals geciteerd in van Lieshout, van der Meij, & de Pree, 2007) waren in 1965 één van de eersten die aangaven dat de kwaliteit van de interactie die dagelijks plaats vindt tussen leerkracht en leerling bepalend kan zijn voor de opvoeding tot democratisch burger (Hermanns & van Montfoort, 2007). Dit bevestigde de Winter (2005) door aan te geven dat leerkrachten van belang zijn bij het opvoeden tot actief democratisch burgerschap. Om de burgerschapsvaardigheden op school aan te leren, te modelleren en te bekrachtigen is een adequaat pedagogisch klimaat nodig. De leerkracht is in de positie om dit pedagogische klimaat in de klas te creëren (Gest & Rodkin, 2011; Kleist, 2011). De leerkracht kan het gedrag van de individuele leerling, de interacties tussen leerlingen en het groepsproces beïnvloeden door middel van de interacties die hij of zij heeft met de leerlingen en het creëren van een pedagogisch klimaat (Farmer, McAuliffe Lines, & Hamm, 2011; Gest & Rodkin, 2011; Luckner & Pianta, 2011; Mashburn et al., 2008). In onderstaande alinea s worden deze drie dimensies nader toegelicht. Leerkrachten beïnvloeden via interactie met de leerlingen het gedrag van de individuele leerling (Mashburn et al., 2008). Onderzoek van Downer, Sabol, en Hamre (2010) 5

6 bewees een positief verband tussen de kwaliteit van de interacties en de sociaal-emotionele groei van leerlingen. Ook blijkt uit ander onderzoek dat kwalitatief hoogstaande emotionele steun van de leerkracht tijdens de interacties met peuters en kleuters, resulteert in leerlingen die sociaal competenter zijn en minder gedragsproblemen vertonen (Mashburn et al., 2008). Leerlingen op de basisschool die warme, respectvolle en responsieve interacties hebben met de leerkracht, vertonen meer pro sociaal gedrag (Luckner & Pianta, 2011). Via gedragsbeheer in het pedagogisch klimaat in de klas kan de leerkracht invloed uitoefenen op het gedrag van de individuele leerling (Leflot, van Lier, Onghena, & Colpin, 2010). Zo neemt het storende gedrag van leerlingen af en het prosociaal gedrag toe naarmate de leerkracht de klas meer complimenten geeft en minder negatieve opmerkingen maakt. Dit heeft een temperend effect op hyperactief en oppositioneel gedrag van de leerlingen (Leflot et al., 2010). Als de leerkracht strategieën voor het gedragsbeheer baseert op het temperament van de leerlingen en het gedrag van de leerlingen probeert te begrijpen, kan dit zorgen voor een afname van emotioneel- oppositioneel gedrag, aandachtsproblemen en storend gedrag, vooral van jongens (McClowry, Snow, Tamis-LeMonda, & Rodriguez, 2009). De interactie tussen leerlingen kan volgens Luckner en Pianta (2011) beïnvloed worden door de interacties tussen de leerkracht en de leerlingen. Tijdens de interacties met leerlingen, modelleert de leerkracht goed gedrag, geeft feedback en leert communicatieve- en taalvaardigheden. Daarbij creëert de leerkracht situaties waarin interacties tussen de leerlingen plaats vinden en de leerkracht ondersteunt de leerlingen tijdens deze interacties. Naast de interacties kan de leerkracht door middel van een hoge kwaliteit van organisatie in het pedagogisch klimaat; het beheren van tijd, gedrag en aandacht, zorgen voor positiever gedrag tussen leerlingen en minder negatief gedrag onderling zoals agressie (Luckner & Pianta, 2011). Ook op het groepsproces kan de leerkracht invloed uitoefenen door middel van de 6

7 interactie. Bovenstaande alinea beschrijft al dat de leerkracht invloed heeft op het pro sociale gedrag en de sociale competenties van een leerling. Dit kan zorgen voor een positieve basis voor onderlinge relaties in de klas en ook dat leerlingen elkaar aardig vinden en respecteren (Farmer et al., 2011). Daarnaast oefent de leerkracht invloed uit op de vriendschapspatronen en onderlinge relaties tussen leerlingen door de interactie met de leerlingen (Farmer et al., 2011; Gest & Rodkin, 2011). Gest en Rodkin (2011) beschrijven dat een hogere mate van emotionele hulp - waarbij de leerkracht responsief is en oog heeft voor de perspectieven van leerlingen - zorgt voor meer vriendschappen in de klas. Wanneer de leerkracht een hoge mate van educatieve ondersteuning aanbiedt, krijgen de leerlingen betere feedback, complexe denkpatronen en een grotere en gevorderde woordenschat aangeboden. Dit type ondersteuning leidt tot een minder uitgesproken hiërarchie tussen de jongens in een klas, maar houdt ook verband met minder leerkracht ondersteuning op pro sociaal gedrag (Gest & Rodkin, 2011). Via het pedagogisch klimaat kan de leerkracht invloed uitoefenen op het groepsproces en de vriendschappen tussen leerlingen (Gest & Rodkin, 2011; Farmer et al., 2011). Volgens Gest en Rodkin (2011) kan de leerkracht ervoor zorgen dat leerlingen de voorkeuren voor medeleerlingen duidelijker laten merken en hechtere vriendschappen hebben, bijvoorbeeld door leerlingen met probleemgedrag uit elkaar te zetten (Gest & Rodkin, 2011). Daarnaast beschrijven Farmer et al. (2011) dat de leerkracht de sociale context in de klas kan scheppen en ondersteunen tijdens activiteiten van leerlingen. De leerkracht is er dan op uit een eigen sociale cultuur tussen leerlingen te stimuleren en subgroepen te voorkomen waarbinnen en waartussen een hiërarchie heerst. Subgroepen en hiërarchieën kunnen namelijk, in combinatie met leerlingen met een hoge sociale kwetsbaarheid, zorgen voor interactiepatronen die gekenmerkt worden door conflicten, sociale agressie, pesten en normen en waarden die productief gedrag in de klas ontmoedigen (Farmer et al., 2011). Samenvattend, de leerkracht kan invloed uitoefenen op het individuele gedrag van een 7

8 leerling, de onderlinge interacties tussen leerlingen en het groepsproces in de klas, door middel van interacties met de leerlingen en het pedagogisch klimaat. Op deze manier kan de leerling leren omgaan met conflicten, normen en waarden leren en tolerant leren zijn voor mensen die anders denken (Hermanns & van Montfoort, 2007; inspectie van het onderwijs, 2006). De leerkracht kan zodoende een belangrijke rol spelen bij het invoeren van de burgerschapsvaardigheden in de klas. Echter, twee jaar na het invoeren van de wet in 2006, bleek burgerschap nog niet overal in het onderwijs te zijn opgenomen. Volgens Hansma, Schouten, Veeken, van Velthoven, en de Wit (2008) was in 2008 nog maar 10% van het personeel in het onderwijs volledig en 30% goed op de hoogte van de overheidseisen van burgerschap in het onderwijs. Maar alleen op de hoogte zijn is niet genoeg, de lessen over burgerschap moeten ook worden uitgevoerd. In 2008 was slechts 13% van het onderwijspersoneel bewust bezig met burgerschap in de klas (Hansma et al., 2008). Dus het onderwijspersoneel kan wel wat hulp gebruiken bij het in de praktijk brengen van burgerschap. OOK pedagogische expertise groep Een van de bedrijven die de leerkrachten zouden kunnen helpen en ondersteunen bij burgerschapsvorming in de klas, met het bevorderen van de sociale interacties en relaties tussen leerlingen, is het bedrijf Onderwijs, Opvoeding, Kinderen pedagogische expertise groep (OOK). De oprichters van OOK hebben pedagogische trainingen en scholingsactiviteiten ontwikkeld en bestaande interventies opgenomen in hun aanbod voor het primair en voortgezet onderwijs. OOK staat geregistreerd als erkend opleidingsinstituut bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is bij ECABO geregistreerd als erkend leerbedrijf. Het bedrijf is lid van de Nederlandse Vereniging van pedagogen en Onderwijskundigen (NVO). De missie van OOK is het versterken van de pedagogische vaardigheden van ouders 8

9 en leerkrachten, het stimuleren van een veilig en sociaal schoolklimaat en het versterken van de sociale competentie en morele ontwikkeling van kinderen. Het bedrijf wil preventief werken, zodat uiteindelijk minder kinderen en jongeren in de hulpverlening terecht komen. De doelgroepen waar OOK interventies bij uitvoert zijn kinderen (individueel, in kleine groepjes en in de klas), leerkrachten en ouders. Daarnaast geeft OOK advies en ondersteuning aan directies van scholen en beleidsmakers op pedagogisch en sociaalemotioneel gebied (A. v. Tienhoven, persoonlijke communicatie, januari, 16, 2013). Ook zó omgaan met elkaar Een van de interventies van OOK heet: Ook zó omgaan met elkaar. Deze interventie vindt plaats in de klas en kan gegeven worden vanaf groep 4 tot en met groep 8. Twee trainers werken vijf bijeenkomsten, vijf weken lang samen met de leerlingen van een klas en hun leerkracht. Na afloop van de interventie is het streven dat leerlingen en leerkracht verschillende doelen hebben behaald. Zo zou de leerling in staat moeten zijn om te reflecteren op het eigen gedrag naar anderen en een verband kunnen leggen tussen het eigen gedrag en het gedrag dat anderen daardoor naar hem of haar laten zien. De leerling moet zich bewust zijn dat gedrag wederkerig is. Na afloop kan de leerling het eigen gevoel en dat van een medeleerling benoemen. De leerling kent de omgangsregels van de klas en kan volgens deze regels handelen. Tenslotte is de leerling in staat om eerst te denken, dan te voelen en ten daarna actie te ondernemen. Ook de leerkracht wordt geacht doelen met de interventie te behalen. Zo moet de leerkracht in staat zijn om te reflecteren op het eigen pedagogisch handelen. De leerkracht moet de handvatten voor het beïnvloeden van de groepsprocessen en het pedagogisch klimaat kennen en kunnen toepassen. De leerkracht moet na afloop zicht hebben op de sociale interacties tussen de leerlingen, op de individuele rollen van leerlingen en op het groepsproces 9

10 (A. v. Tienhoven, persoonlijke communicatie, januari, 16, 2013). De interventie is gebaseerd op twee uitgangspunten. Ten eerste op community based werken, dat Hermanns (2009) beschrijft als het werk van pedagogen binnen gezinnen, wijken en scholen in plaats van in instellingen. Gedurende de interventie werken de trainers in de schoolomgeving van leerling en leerkracht. Typerend van community based werken is dat aan de hand van concrete doelen wordt gewerkt naar zelfstandig functioneren, het normale leven zonder externe hulp (Hermanns, 2009). Voorafgaand aan de interventie worden samen met de leerkracht doelen opgesteld om zijn of haar pedagogische aanpak te ontwikkelen. Het streven is de kwaliteiten en capaciteiten van de leerkracht te vergroten. Een tweede uitgangspunt van de interventie is outreachend werken. Van Boekel (2009) concludeerde in haar onderzoek dat outreachend werken meer is dan op de cliënt afstappen: professionals die outreachend werken staan doorgaans open voor de opvoeder, luisteren goed, gaan in op problemen die worden ervaren en bouwen een vertrouwensband op doordat met maar één professional per cliënt wordt gewerkt. De vertrouwensband van de twee vaste trainers met de leerkracht en de leerlingen is tijdens de interventie van groot belang. De band met de leerkracht wordt bevestigd in het intakegesprek en de nabesprekingen. Daarnaast staan de trainers tijdens de gesprekken open voor de leerkracht, ze luisteren naar zijn of haar verhaal en spelen in op de huidige situatie en op de competenties die de leerkracht op dat moment heeft. Met de leerlingen wordt tijdens de bijeenkomsten de vertrouwensband opgebouwd. Deze is van belang omdat de leerlingen alleen dan eerlijk zijn en open vertellen. A. v. Tienhoven ( persoonlijke communicatie, januari, 16, 2013) geeft aan dat naast deze uitgangspunten de interventie is gebaseerd op twee theorieën. Dit zijn: de cognitieve gedragstechnieken met het G- denken en de vier fundamentele strategieën voor effectief pedagogisch handelen en klassenmanagement. Bij de cognitieve gedragstechnieken met het G- denken wordt gekeken naar de relatie 10

11 tussen gebeurtenissen, gedachten en gevolgen voor gevoelens en gedrag. In stappen wordt gekeken naar de situatie of gebeurtenis, naar de gevoelens die de gebeurtenis oproept en welke gedachten tot deze gevoelens geleid hebben. Er wordt bepaald of het helpende of niethelpende gedachten zijn; de niet- helpende gedachten worden omgevormd tot helpende gedachten (Nieuwenbroek & Ruigrok, 2004). Deze vorm van reflecteren is terug te vinden in de interventie van OOK, waar de trainers leerlingen laten reflecteren op eigen gedachten, gedrag en gevoelens. Daarbij wordt aan de leerling gevraagd welke invloed zijn of haar gedrag op hem of haarzelf heeft en op de medeleerlingen en wat hij of zij op dat moment denkt te bereiken. De tweede theorie die terug is te vinden in de interventie van OOK betreft de vier fundamentele strategieën voor effectief pedagogisch handelen en klassenmanagement van Marzano, Marzano, en Pickering (2010). Deze vier fundamentele strategieën verminderen storend gedrag en bevorderen de leerprestaties door: gezamenlijk regels opstellen, effectief omgaan met storend gedrag, relatie tussen leerkracht en leerling en de mentale instelling van de leerkracht (Marzano et al., 2010). Deze vier elementen komen terug in de interventie. Zo worden er tijdens de eerste bijeenkomst groepsregels opgesteld die iedere bijeenkomst terug komen bij het feedback geven op het gedrag van de leerlingen. Storend gedrag van leerlingen wordt actief aangepakt tijdens de bijeenkomst en in het gesprek met de leerkracht. De relatie tussen leerkracht en leerling is ook een gespreksonderwerp bij de nabespreking: hoe is deze, wat heeft de huidige relatie voor effect op het handelen van de leerkracht en gedrag van de leerling en hoe kan de relatie verbeterd worden? De mentale instelling van de leerkracht is onderdeel tijdens het intakegesprek -waar de motivatie voor het lesgeven en de interventie wordt besproken- en tijdens de nabesprekingen waarin zijn of haar beleving wordt besproken (A. van Tienhoven, persoonlijke communicatie, januari, 16, 2013). De theorie van het G-denken en de vier strategieën voor effectief pedagogisch 11

12 handelen en klassenmanagement zijn terug te vinden in de interventie, al vormden zij niet de basis. De oorsprong van de interventie zijn de ervaringen van de oprichters bij het uitvoeren van verschillende trainingen met kinderen van 8 tot 16 jaar. Dit onderzoek draait onder meer om de vraag of deze basis stabiel genoeg is voor een effectieve interventie. De effectiviteit van de interventie Ook zó omgaan met elkaar Van Yperen en Veerman (2008) onderscheiden vier treden voor de effectiviteit van een interventie. De eerste trede op hun ladder heet potentieel, de tweede veelbelovend, de derde doeltreffend en de vierde werkzaam. Een interventie staat op de eerste trede als er een goede omschrijving van de belangrijkste elementen is. Op de trede veelbelovend is de interventie theoretisch goed onderbouwd. Bij doeltreffend wordt het verband tussen de interventie en de gevolgen van de interventie voor de deelnemers goed in kaart gebracht. Bij de vierde trede, de werkzaamheid, wordt gekeken of de interventie effectief is (van Yperen & Veerman, 2008). De interventie Ook zó omgaan met elkaar bevindt zich momenteel op trede één, want de doelen en de doelgroep van de interventie staan op papier, de aanpak grotendeels, maar de randvoorwaarden nog niet. OOK wil graag weten of de interventie trede vier haalt en effectief is. Bij deze trede wordt onderzocht of de gemeten verbetering toe te schrijven is aan de interventie (van Yperen & Veerman, 2008). Voor de kwaliteit van een interventie is het van fundamenteel belang dat bij de cliënt de gewenste verandering optreedt en dat deze verandering toe te schrijven is aan de interventie (van Yperen, 2002). In dit onderzoek wordt daarom onderzocht of de interventie effect heeft op de bedoelde veranderingen in het gedrag van de leerkracht en de leerlingen. Bij aanvang van dit onderzoek was de interventie Ook zó omgaan met elkaar deels beschreven, maar de effectiviteit moest nog worden aangetoond. Van Yperen en van Bommel (2009) wijzen erop dat soms al duidelijk is dat een interventie werkt, zonder dat er onderzoek is gedaan. Het mechanisme van de interventie wordt dan begrepen en is in een theorie is uit te 12

13 leggen. Dit was de situatie waarin de interventie Ook zó omgaan met elkaar verkeerde bij aanvang van dit onderzoek. Hoewel het erop lijkt dat de interventie werkt, is het belangrijk dat binnen het werkveld duidelijk wordt onder welke condities de interventie echt werkt. De interventie kan dan door meerdere partijen gebruikt worden (van Yperen & van Bommel, 2009). Dat is dan ook het streven van het bedrijf OOK. De interventie krijgt meerwaarde als is vastgesteld dat deze effectief is, waardoor hij dan op grotere schaal kan worden toegepast. Door de effectiviteit van de interventie aan te tonen, kan deze een hulpmiddel zijn bij het aanleren van burgerschapsvaardigheden in het basisonderwijs. Zo zou de interventie eraan bij kunnen dragen dat burgers onderling en burgers en de overheid meer betrokken raken bij elkaar. Dat vervolgens de tolerantie, het wederzijdse respect en het sociale gedrag kan bevorderen in onze samenleving (Inspectie van het onderwijs, 2006). Om de effectiviteit van de interventie te onderzoeken is een hoofdvraag geformeerd: Wat is het effect van de interventie Ook zó omgaan met elkaar op het pedagogisch handelen van de leerkrachten, het sociale gedrag van de leerlingen en de manier waarop leerlingen handelen volgens de omgangsregels van OOK, voor leerkrachten en leerlingen die deel hebben genomen aan deze interventie?. Verwacht wordt dat de interventie zorgt voor veranderingen in het pedagogisch handelen van de leerkracht, in het sociale gedrag van de leerlingen en in de manier waarop de leerlingen handelen volgens de omgangsregels. De veronderstelling is dat de leerkracht na deelname vooruit gaat in zijn of haar pedagogisch handelen op het gebied van het bevorderen van de relaties tussen leerlingen, de sfeer in de klas, orde houden en in de kwaliteit van de interacties met de leerlingen. Daarbij wordt verwacht dat de leerkracht uit de interventie een leerervaring heeft gehaald. Daarnaast wordt verwacht dat de leerlingen vooruit zijn gegaan in hun sociale gedrag op het gebied van het denken over en het omgaan met conflicten en 13

14 maatschappelijk verantwoord handelen. Tot slot wordt verwacht dat de leerlingen na de interventie meer volgens de omgangsregels van OOK handelen. De hypotheses zullen worden getoetst door middel van een quasi experimenteel onderzoek. Daarbij bestaat de onderzoeksgroep uit een experimentele groep, die deel zal nemen aan de interventie, en een controlegroep. In beide groepen krijgen leerkrachten en leerlingen een vragenlijst voor en na de interventie. Methode Participanten Aan dit onderzoek namen 382 participanten deel aan de voormeting. Deze waren onderverdeeld in twee groepen: de experimentele groep, die deel nam aan de interventie van OOK en een controlegroep. Uiteindelijk namen 366 participanten deel aan de nameting. Beide groepen bevatten scholen, leerkrachten en leerlingen. Onder de scholen functioneerde twee scholen als zowel experimentele als controleschool, op deze scholen werd de interventie in een klas uitgevoerd en diende een parallelgroep als controlegroep. Tijdens het onderzoek zijn 16 leerlingen uitgevallen. Alleen de leerlingen die ook de nameting hebben gemaakt, zijn meegenomen in onderstaande analyses. Experimentele groep. De totale experimentele groep bestond uit 7 scholen, 9 leerkrachten en 170 leerlingen. De leerkrachten waren afkomstig uit groep 5 (n = 2), groep 6 (n = 4 ), groep 7 (n = 2 ) en groep 8 (n = 1). Tevens namen de bijbehorende leerlingen uit groep 5 (n = 28), groep 6 (n = 85 ), groep 7 (n = 33 ) en groep 8 (n = 24 ) deel. Leerkrachten en leerlingen waren afkomstig van basisscholen uit Kennemerland. De grondslag van de scholen was verschillend: openbaar, Katholiek of Christelijk. Van alle deelnemende scholen telde de kleinste 167 leerlingen en de grootste 657 leerlingen. Drie scholen gaven aan dat de school voor 100% uit autochtone leerlingen bestond. Gemiddeld 14

15 bevatten de scholen 91% autochtone en 9% allochtone leerlingen. De leerkrachten varieerden in leeftijd van 23 tot 54 jaar (M = 40.4, SD = 12.8). In deze groep zaten 7 vrouwelijke leerkrachten (77.8%). Van alle deelnemende leerkrachten had 88.9% een Nederlandse afkomst. De leerkrachten waren minimaal 2 jaar en maximaal 33 jaar werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Van de leerkrachten had 77.8% een Pabo (Pedagogische academie voor het basisonderwijs) opleiding. Voor de overige opleidingen zie tabel 1. De leerlingen in de experimentele groep varieerden in leeftijd van 8 tot 13 jaar (M = 9.8, SD = 1.1). Deze groep bevat 81 jongens (47.6%) en 89 meisjes (52.4%). Van de leerlingen was 84.1% al vanaf groep 1 ingeschreven op de huidige basisschool. Controlegroep. Aan iedere experimentele school werd een controleschool gekoppeld. De totale sample van de controlegroep bestond uit 7 basisscholen, 9 leerkrachten en 178 leerlingen. In deze groep namen leerkrachten uit groep 5 (n = 2), groep 6 (n = 4 ), groep 7 (n = 2) en groep 8 (n =1 ) deel. De bijbehorende leerlingen namen ook deel aan het onderzoek. Dit waren leerlingen uit groep 5 (n = 27 ), groep 6 (n = 83 ), groep 7 (n = 51 ) en groep 8 (n = 17). De leerkrachten en leerlingen van de controlegroepen waren evenals de experimentele groepen afkomstig van basisscholen uit Kennemerland. De grondslag van de school varieerde van Katholiek, Christelijk, openbaar tot Interconfessioneel. Van alle deelnemende controle scholen telde de kleinste 180 leerlingen en de grootste 657 leerlingen. Eén school gaf aan dat deze voor 100% uit autochtone leerlingen bestond. Gemiddeld bevatten de scholen 90.7 % autochtone en 9.3% allochtone leerlingen. De leerkrachten varieerden in leeftijd van 25 tot 59 jaar (M = 44.4, SD = 11.8). Hiervan waren 8 (88.9%) leerkrachten een vrouw en één van de leerkrachten was een man (11.1%). In deze groep had iedere leerkracht een Nederlandse etniciteit. De leerkracht met de minste werkervaring in het basisonderwijs, werkte er 4 jaar en degene met de meeste ervaring 15

16 werkte er 38 jaar. Van de leerkrachten had 88.9% de Pabo als vooropleiding, de rest P.A. (de voorganger van de Pabo). De leerlingen in de controlegroep varieerden in leeftijd van 8 tot 12 jaar (M = 9.9, SD = 1.03). Deze groep bestond uit 91 jongens (51.1%) en 87 meisjes (48.9%). Van alle leerlingen uit de controlegroep zat 78.1 % al vanaf groep 1 op de huidige basisschool (zie tabel 1). 16

17 Tabel 1. Demografische kenmerken leerkrachten en leerlingen Kenmerk Leerkrachten Leerlingen Experimentele groep (n = 9) Controlegroep (n = 9) Exp. vs Contr. Sekse, % man vrouw Χ² = 0.40, ns Experimentele groep (n = 170) Controlegroep Exp. (n = 178) vs Contr. Χ² = 0.42, ns Leeftijd, gemiddelde t = -0.69,ns t = -2.04, p =.042 Etniciteit, % Nederland Een ander Europees land Turkije Marokko de Nederlandse Antillen Anders Χ² = 1.06, ns Χ² = 2.12, ns Geloofsovertuiging, % Geen specifiek geloof Rooms Katholiek Gereformeerd Hervormd Islamitisch Humanistisch Joods Anders Χ² = 3.78, ns Χ² = 4.79, ns Vooropleidingen, % Pabo Anders* Χ² = 0.40, ns Gemiddeld aantal jaren als leerkracht werkzaam in het basisonderwijs Gemiddeld aantal jaren werkzaam in hetzelfde leerjaar t = -0.98, ns t = -1.21, ns Schoolloopbaan, % Vanaf groep 1 op de huidige basisschool Voor de huidige school, op één andere school les gekregen Voor de huidige school, op meerdere basisscholen les gekregen Note. Exp. = experimentele groep, Contr = controlegroep, Anders = Pedagogische Academie (voorloper van de Pabo), middenmanagement en schoolleidersopleiding, verpleegkunde en Remedial Teacher Χ² = 4,12, ns 17

18 Procedure Bij dit onderzoek zijn om te beginnen de participanten geworven, vervolgens werd in de experimentele- en controlegroepen de voormeting afgenomen, daarna vond de interventie plaats in de experimentele groep en tenslotte werd in de experimentele en controlegroep de nameting gehouden. Werving. Het eerste contact met de experimentele scholen kon op twee manieren worgen gelegd. De schooldirectie of ib-er kon contact opnemen met een trainer van OOK voor het uitvoeren van de interventie of een trainer benaderde de directie of ib-er met de vraag of zij de interventie in een klas mochten uitvoeren. Zodoende was de toewijzing tot experimentele of controlegroep niet random. Op deze manier was er dus sprake van nonprobability sampling en purposive sampling, omdat een specifieke groep is geselecteerd voor het onderzoek: een klas met een leerkracht en leerlingen die het nodig hadden om aan de interventie deel te nemen. Wanneer was vastgesteld dat de interventie in een klas mocht worden uitgevoerd, vroegen de trainers of er interesse was voor deelname aan het onderzoek. Zodra duidelijk was dat directie en leerkrachten interesse hadden in het onderzoek, lichtte de contactpersoon de onderzoekster in. Vervolgens maakten de onderzoekster en de school afspraken over de voormeting en de toestemmingsbrieven en informatiebrieven (zie bijlage 1). Zowel de ouders van de deelnemende leerlingen als hun leerkrachten moesten een toestemmingsformulier ontvangen, lezen en ondertekenen om mee te doen aan het onderzoek. Bij iedere experimentele groep werd een controlegroep gezocht. Deze twee groepen werden aan elkaar gekoppeld op een aantal kenmerken. Ten eerste de plaats van de school, er werd naar gestreefd om een controleschool te vinden die zich in dezelfde plaats bevond als de experimentele school. Een tweede criterium was dat op de school van de controlegroep, de leerlingen een zelfde soort demografische achtergrond hadden als de leerlingen afkomstig uit 18

19 de experimentele groep. Beide groepen blijken, afgezien van de leeftijd van de leerlingen, overeen te komen zoals te zien is in tabel 1. Verder was een inclusiecriteria voor de controlegroep dat de leerlingen niet eerder aan de interventie Ook zó omgaan met elkaar hadden deelgenomen. De directie van controlescholen werden benaderd door de directie van OOK. Wanneer zowel directie als leerkracht geïnteresseerd waren, nam de onderzoekster met hen contact op. In dit gesprek kwam de procedure van het onderzoek en de informatie- en toestemmingsbrieven voor directie, leerkracht en ouders ter sprake (zie bijlage 2). Ouders en leerkrachten moesten deze brieven, lezen, ondertekenen en inleveren om met deelname aan het onderzoek in te stemmen. De gehele gang van zaken bij dit onderzoek is door de Commissie Ethiek van de afdeling Pedagogische wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam goedgekeurd. De voormeting. De onderzoekster nam de voormeting af op de deelnemende basisscholen. Tijdens het bezoek maakte zij eerst kennis met de directie en stelde vier vragen over de demografische gegevens van de school, bijvoorbeeld: Hoeveel leerlingen staan op deze school ingeschreven?. Vervolgens maakte zij kennis met de leerkracht en besprak welke leerlingen toestemming hadden voor het onderzoek en deel mochten nemen en welke leerlingen niet deel zouden nemen en waarom. De leerkracht overhandigde daarna zijn of haar eigen toestemmingsformulier, die van de leerlingen en een namenlijst. De voormeting vond plaats in de klas of een andere ruimte met computers. Leerlingen vulden de vragenlijst op de computer in met het programma Qualtrics. De onderzoekster zette het programma klaar, hielp bij leerlingen van groep 5 en 6 met het invullen van de demografische gegevens, en las de uitleg en de eerste vraag voor. De overige vragen maakten de leerlingen zelfstandig in 10 tot 20 minuten. Leerlingen van groep 7 en 8 maakten de gehele vragenlijst zelfstandig. Na afloop zette de onderzoekster de vragenlijst in het programma 19

20 Qualtrics voor de leerkracht klaar op de computer, zodat die dezelfde dag nog gemaakt kon worden. De interventie. Na het afnemen van de voormeting vond in de experimentele groepen de interventie Ook zó omgaan met elkaar plaats. Deze interventie was geschikt voor groep 4 tot en met groep 8 en werd door twee trainers in de klas uitgevoerd. De interventie heeft een aantal vaste kenmerken die bij de uitvoering altijd terug komen. Eén daarvan is dat deze altijd bestaat uit vijf bijeenkomsten van een uur, verdeeld over vijf weken. In de eerste bijeenkomst werden met de leerlingen in de klas de omgangsregels gemaakt. Tijdens de tweede kwamen oefeningen over communiceren en gevoelens aan de orde en leerden de leerlingen een rugmassage. In de derde bijeenkomst stond een samenwerkingsopdracht met rietjes centraal. In de vierde bijeenkomst werd gesproken over de rollen van de leerlingen in de groep. Tijdens de laatste bijeenkomst reflecteerden de leerlingen op zichzelf, met name op hun zelfbeeld en hun plek binnen de groep. Tijdens iedere bijeenkomst beantwoordden de leerlingen een werkblad met vragen, die uiteindelijk tezamen een boekje vormden. De opdrachten in de klas en de op de werkbladen hadden als doel de leerling te laten nadenken over verschillende sociale situaties en om leerkracht en trainers extra inzicht in de klas te geven. Tenslotte was er iedere bijeenkomst de ruimte om te praten over onderwerpen die op dat moment speelden en in de ogen van de trainers belangrijk waren voor de sociale processen in de klas. De twee trainers die de interventie vorm geven, zijn een belangrijk kenmerk van de interventie. De trainers van OOK hebben een pedagogische achtergrond en zijn afkomstig uit de jeugdgezondheidszorg of het onderwijs. Tijdens de interventie hebben zij afwisselend de rol van observator en leidinggever. Wordt bij een leerling opmerkelijk gedrag gezien, dan wordt dat benoemd en besproken in de klas. De trainers zijn neutraal, hebben geen band met de leerlingen of ouders. Doordat ze niet de verhalen en ervaringen van de leerkracht en 20

Wie heeft hier een probleem?

Wie heeft hier een probleem? Martine Amsing Linda Sontag Wie heeft hier een probleem? Gedragsproblemen in het voortgezet onderwijs onderzocht vanuit een interactionele benadering Wie heeft hier een probleem? Gedragsproblemen in het

Nadere informatie

De school als oefenplaats voor democratie

De school als oefenplaats voor democratie De school als oefenplaats voor democratie Een mixed-methods evaluatieonderzoek naar de werkzaamheid van een schoolbreed programma voor democratische burgerschapsvorming in de basisschool Sophie Verhoeven

Nadere informatie

Leerlingen zijn echte mensen!

Leerlingen zijn echte mensen! Windesheimreeks kennis en onderzoek LECTORAAT PEDAGOGISCHE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS Windesheimreeks kennis en onderzoek Femke Geijsel Femke Geijsel combineert haar wetenschappelijk onderzoek sinds 2001

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf

Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf 1 Ouderbetrokkenheid bij school ontstaat niet vanzelf Een inventarisatie van de behoefte aan dienstverlening van de school en van onderwijsorganisaties aan de ouders Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Baat bij een maatje!

Baat bij een maatje! Baat bij een maatje! Onderzoek naar de ervaren opbrengsten van Take 2 Onderdeel van: BIG BROTHER BIG BENEFITS? Evaluatie en ontwikkeling van sociaal mentoraten Auteur: Aly Gruppen, onderzoeker Begeleider:

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

HOE VROEGER, HOE BETER?

HOE VROEGER, HOE BETER? Masterthesis Onderwijskunde HOE VROEGER, HOE BETER? Een onderzoek naar de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs Renske Naber 1717693 Eerste lezer: Dr. R. Maslowski Tweede lezer: Dr. W. M. Lowie & Dr.

Nadere informatie

Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens

Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens Studenten: Linda van de Bunt & Marion van Sluijs Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Nadere informatie

Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van motivatie en schoolprestaties?

Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van motivatie en schoolprestaties? Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering van motivatie en schoolprestaties? Eva Feron en Trudie Schils Economics of Education, Universiteit Maastricht Januari 2015 Dit onderzoek kwam

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE CREATING TOMORROW Marieke Goede Rick Kwekkeboom In opdracht

Nadere informatie

Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw

Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw Titel Inleverdatum Cohort 2011 Lioonderzoek Ellen van Kooten - Spreeuw Mon 30 Mar 2015 08:23:22 PM CEST 13% 7% Bron: Hogeschool van Amsterdam - DMR 2 (Domein Maatschappij en Recht) (01/22/2015) 5% Bron:

Nadere informatie

Het einde van pesten op school in zicht?

Het einde van pesten op school in zicht? KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 77 Het einde van pesten op school in zicht? De effectiviteit van antipestaanpakken op basisscholen Ewoud Roede Charles Felix Het einde van pesten op

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Anders in de klas. Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school. Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh

Anders in de klas. Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school. Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh Anders in de klas Anders in de klas Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

Anders in de klas. Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school. Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh

Anders in de klas. Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school. Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh Anders in de klas Anders in de klas Evaluatie van de pilot Sociale veiligheid lhbt-jongeren op school Freek Bucx Femke van der Sman m.m.v. Charlotte Jalvingh Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen

Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen Ervaren docenten uit het voortgezet onderwijs aan het woord Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen Passend onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen Passend onderwijs aan leerlingen

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls cursus Werken met baby s

Kwaliteitsimpuls cursus Werken met baby s Paula Speetjens Su en Verweij-Kwok Kwaliteitsimpuls cursus Werken met baby s Evaluatie en verbetertraject van een cursus voor de professionele babyopvang Paula Speetjens Su'en Verweij-Kwok Kwaliteitsimpuls

Nadere informatie

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs

Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit. Samen. kun je meer dan alleen. Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Suzanne Beek, Arie van Rooijen & Cees de Wit Samen kun je meer dan alleen Educatief partnerschap met ouders in primair en voortgezet onderwijs Colofon Deze brochure is één van de opbrengsten van een project

Nadere informatie

Zullen we even Samen Oplopen?

Zullen we even Samen Oplopen? Zullen we even Samen Oplopen? Een evaluatie van het project Samen Oplopen Het zit ook in het woord, de gewone dingen delen. Dat zit hem ook in het woord hè? Het Samen Oplopen, meedenken, luisteren, dingen

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

RIVM Briefrapport 131009001/2014 I. van der Heide J. Chevalier V. Bos

RIVM Briefrapport 131009001/2014 I. van der Heide J. Chevalier V. Bos Ouderbetrokkenheid in leefstijlinterventies in het onderwijs Inventarisatie van werkzame elementen van ouderbetrokkenheid en ouderbetrokkenheid in het Nederlandse interventie-aanbod RIVM Briefrapport 131009001/2014

Nadere informatie

Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander

Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander Methodebeschrijving Uit de schaduw van de ander Groepshulpverlening aan vrouwen na huiselijk geweld Databank Effectieve interventies huiselijk geweld Deze methodebeschrijving is gemaakt door: Wilma Schakenraad

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

(H)echte sociale bindingen?

(H)echte sociale bindingen? (H)echte sociale bindingen? Een onderzoek naar de sociale bindingen van migrantenjongeren en hun gedrag in het licht van de sociale controle theorie van Hirschi Bachelorscriptie Bestuurskunde Begeleider:

Nadere informatie

Meer dan een steuntje in de rug

Meer dan een steuntje in de rug Meer dan een steuntje in de rug Succesfactoren van coaching en mentoring onderzocht Matthijs Uyterlinde Vasco Lub Nada de Groot Ard Sprinkhuizen Colofon Dit onderzoek kwam tot stand met steun van het VSBfonds.

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Dr. F. Meijers. Kwaliteit aan zet. Op weg naar professionele mentoring

Dr. F. Meijers. Kwaliteit aan zet. Op weg naar professionele mentoring Dr. F. Meijers Kwaliteit aan zet Op weg naar professionele mentoring Kwaliteit aan zet Op weg naar professionele mentoring Dr. F. Meijers Voorwoord Welk urgent maatschappelijk probleem is het best oplosbaar?

Nadere informatie

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen!

Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Opvoeden en ontwikkelen doen we samen! Praktijkgericht onderzoek naar de manier waarop scholen in primair en voortgezet onderwijs hun maatschappelijke opdracht praktisch kunnen vormgeven KPC Groep Sophie

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN SCHOOLLEIDERS in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs

DE KWALITEIT VAN SCHOOLLEIDERS in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs DE KWALITEIT VAN SCHOOLLEIDERS in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Utrecht, maart 2014 Voorwoord De Inspectie van het Onderwijs heeft in de afgelopen jaren onderzoek gedaan

Nadere informatie