Is er bij mensen met een verstandelijke beperking een verband tussen het disharmonisch profiel, gedragsproblematiek en overvraging?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Is er bij mensen met een verstandelijke beperking een verband tussen het disharmonisch profiel, gedragsproblematiek en overvraging?"

Transcriptie

1 Is er bij mensen met een verstandelijke beperking een verband tussen het disharmonisch profiel, gedragsproblematiek en overvraging? DOCTORAALSCRIPTIE ORTHOPEDAGOGIEK AFDELING PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM E.L.M. VOETELINK BEGELEIDING: MW. DR. A. M. MEIJER AMSTERDAM, AUGUSTUS 2008

2 ABSTRACT Behaviour problems of people with intellectual disabilities are considered as a consequence of a disconcordant intellectual and social-emotional development (disharmonic developmental profile) and overestimation by institutional carers. The aim of this study was to examine the relation between disharmonic developmental profile, overestimation and behavioural problems in a group of 75 people with mild intellectual disabilities. Questionnaires concerning social emotional development (ESSEON), intellectual development (RAVEN), overestimation and estimation of social-emotional and intellectual development are administered to the carers. The disharmonic developmental profile is operationalized in four ways, 1. lower social-emotional development on ESSEON in comparison with intellectual development on RAVEN, 2. carers' estimated social-emotional development in comparison with the measured social-emotional-development by the ESSEON, 3. carer s estimated intellectual development in comparison with the measured intellectual development by the RAVEN, and 4. carer s estimated social-emotional development in comparison with the measured social-emotional development by the ESSEON. These profiles have been correlated with overestimation and behavioural problems. The results showed that overestimation and carers' estimation about development appeared to be predictors of behavioural problems. These results correspond with other scientific results.

3 INHOUD - ABSTRACT 1. INLEIDING 1 2. HET ONTWIKKELINGSPROFIEL 2.1 De cognitieve ontwikkeling van de mens De sociale en emotionele ontwikkeling van de mens Mensen met een verstandelijke beperking De verstandelijk beperkte mens, de visie van vroeger en nu De cognitieve ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking De sociale en emotionele ontwikkeling bij mensen 8 met een verstandelijke beperking 2.4 Discrepantie in het ontwikkelingsprofiel Conclusie PSYCHISCHE STOORNISSEN EN GEDRAGSSTOORNISSEN BIJ MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 3.1 Probleemgedrag Uitingen van probleemgedrag Fysieke en psychische stoornissen gerelateerd aan probleemgedrag Aan institutionele factoren gerelateerd probleemgedrag Conclusie DISCREPANTIE IN HET ONTWIKKELINGSPROFIEL EN PROBLEEMGEDRAG 4.1 Verband tussen een discrepantie in het ontwikkelingsprofiel en probleemgedrag OVERVRAGING 5.1 Overvraging, wat is dat? Oorzaken overvraging Verband tussen discrepantie in het ontwikkelingsprofiel, 20 gedragsproblemen en overvraging

4 6. METHODE 6.1 Onderzoeksvraagstelling Onderzoeksgroep Procedure Meetinstrumenten RESULTATEN 7.1 Algemene gegevens van de onderzoeksgroep Resultaten met betrekking tot de onderzochte variabelen Cognitieve ontwikkeling Sociaal emotionele ontwikkeling Gedragsproblematiek Disharmonisch profiel Overvraging Verbanden tussen cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en overvraging Verbanden tussen de variabelen disharmonisch profiel en overvraging Verbanden tussen de variabelen overvraging en gedragsproblemen Verbanden tussen de variabelen disharmonisch profiel en gedragsproblemen Welke predictoren zijn voorspellers voor overvraging? Welke predictoren zijn voorspellers voor gedragsproblemen? Conclusie 8. CONCLUSIE EN DISCUSSIE 8.1 Conclusie Discussie SAMENVATTING 48 - LITERATUUR 49 - BIJLAGEN 55

5 1. INLEIDING Sinds stichtingen die ondersteuning bieden aan mensen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen de eigen keuze hoog in het vaandel hebben, komen begeleiders voor lastige dilemma s te staan. Het oude paradigma vertaalde zich als: Ik (begeleider) zorg dat het met jou in orde komt. Dit gold voor alle domeinen van functioneren in iemands leven. Van de persoonlijke verzorging, contacten met anderen, zorg voor eigen spullen, de plaats en tijd van dagbesteding of werk. Voor de begeleiding lag de deskundigheid in het verlengde van het bestwil principe. Het motto de cliënt kiest zelf vraagt echter een nieuwe houding van de begeleider. Begeleiding wordt geacht om betrokkenheid te houden en als deskundige professionele begeleider kwaliteit van ondersteuning en zorg te leveren en daarbij de eigen keuze van cliënten te respecteren? Wat doe je als de cliënt zijn kamer niet op wil ruimen, teveel en te vet eet, zijn geld verkwist, niet wil douchen of lekker in bed wil blijven liggen? Wanneer moet je dan ingrijpen? is de vraag, hoe ver mag je het laten komen en moet je eigenlijk wel ingrijpen, mag dat nog wel met de eigen keuze? (De Ruiter, 2007). Het bepalen van de keuzevrijheid van de verstandelijk gehandicapte mens is het zoeken naar de grens tussen kunnen en aankunnen. Met je verstand iets kunnen, is iets anders dan emotioneel iets aankunnen. Om de balans op te kunnen maken is diagnostisch onderzoek noodzakelijk, hiermee kunnen uitspraken worden gedaan over de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkelingsmogelijkheden van de verstandelijk gehandicapte mens. Vervolgens dienen de resultaten op de meetinstrumenten vertaald te worden naar de praktijk, zodat begeleiders de cliënt aanspreken en verwachtingen hebben op een niveau dat bij de cliënt past. Diagnostisch onderzoek kan leiden tot de conclusie dat er sprake is van een disharnonisch ontwikkelingsprofiel. Dit wil zeggen dat er een discrepantie wordt geconstateerd tussen de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van een individu. Uit literatuuronderzoek van Brouwer en Karssemeyer (2002) blijkt dat er een relatie is tussen een disharmonisch profiel en overvraging. Bij overvraging van de verstandelijk gehandicapte mens worden er te hoge eisen gesteld op cognitief, emotioneel en sociaal gebied; de omgeving denkt dat het ontwikkelingsniveau hoger ligt dan in werkelijkheid het geval is. Voor het onderzoek van Brouwer en Karssemeyer concludeerde Kwikkers (2001) dat mensen die overvraagd worden meer last hebben van (ernstiger) teruggetrokken gedrag, angstig/depressief gedrag, aandachtsproblemen, agressief gedrag en lichamelijke klachten. In deze studie staat de vraagstelling Is er bij mensen met een verstandelijke beperking een verband tussen het disharmonisch profiel, gedragsproblematiek en overvraging? centraal. Het onderzoek maakt deel uit van een grootschalig onderzoek dat heeft plaatsgevonden bij Stichting Leekerweide en 1

6 Stichting Odion, organisaties die ondersteuning bieden aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Voorafgaand aan de beschrijving van het onderzoek, worden de belangrijkste concepten van deze studie beschreven aan de hand van de literatuur. In hoofdstuk 2 is aandacht besteed aan het ontwikkelingsprofiel van de (verstandelijk gehandicapte) mens. In hoofdstuk 3 staan psychische stoornissen en gedragsstoornissen bij mensen met een verstandelijke handicap centraal, in hoofdstuk 4 worden deze in verband gebracht met het disharmonisch profiel. In hoofdstuk 5 wordt het begrip overvraging beschouwd. In hoofdstuk 6 wordt de methode beschreven en hoofdstuk 7 bevat de resultaten van het onderzoek. Hoofdstuk 8 bevat de conclusie en discussie, met daarin aanbevelingen voor verder onderzoek. 2

7 2. HET ONTWIKKELINGSPROFIEL De eerste twintig jaren van de mens staan in het teken van groei en ontwikkeling. Hoewel ontwikkeling vanaf de conceptie tot aan de dood een rol speelt, zijn ontwikkelingsprocessen nooit meer zo uitgesproken als in de kindertijd en de adolescentie. De snelheid waarmee veranderingen in de eerste levensjaren plaatsvindt en de aard van de veranderingen worden later in het leven niet meer geëvenaard. Het ontwikkelingsproces wordt gekenmerkt door drie basisprincipes: - Ontwikkeling is een proces dat in vaste volgorde verloopt en is in normale omstandigheden onomkeerbaar. - Ontwikkeling is cumulatief. Elke fase in de ontwikkeling bevat het voorgaande, waarvan het geheel groter is dan de som der delen. - Ontwikkeling gaat altijd in de richting van grotere complexiteit en bestaat uit differentiatie en integratie (Verhulst, 2005). Differentiatie staat in dezen voor de verfijning van de mogelijkheden. Met integratie wordt bedoeld dat de ontwikkeling gepaard gaat met een toenemende samenhang van de zich ontwikkelende mogelijkheden, bijvoorbeeld oog-handcoördinatie (Dieleman & Span, 1992). Vanuit deze basisprincipes kan de volgende definitie van ontwikkeling gegeven worden: Ontwikkeling bestaat uit onomkeerbare veranderingen in de tijd die in een vaste volgorde, cumulatief en in de richting van grotere complexiteit verlopen (Verhulst, 2005). De complexiteit van de menselijke ontwikkeling blijkt uit het feit dat er geen theorie is die op een geldige manier alle ontwikkelingsfenomenen verklaart. Een aantal theorieën is nuttig gebleken voor het verklaren van gedrag van kinderen. De verschillende domeinen die door psychologische theorieën worden aangehaald zijn de cognitieve ontwikkeling enerzijds, en de sociaal emotionele ontwikkeling anderzijds (Verhulst, 2005). Men komt in het leven echter ook omgevingsbepalende factoren tegen die de ontwikkeling gunstig of ongunstig kunnen beïnvloeden. De ontwikkeling wordt in gang gehouden of van richting veranderd door transactionele processen; acties en reacties van de persoon en zijn omgeving bepalen hoe de ontwikkeling verloopt (Van der Stap & Toorenbeek, 1995). 3

8 2.1 De cognitieve ontwikkeling van de mens De cognitieve psychologie houdt zich bezig met het verwerven van kennis over de aard, de oorsprong en de ontwikkeling van de hogere mentale processen, zoals waarnemen, denken, begripsvorming, taal, intelligentie en abstractie. Cognitieve processen ontwikkelen zich gelijktijdig, beïnvloeden elkaar en zijn van elkaar afhankelijk en soms nauwelijks van elkaar te onderscheiden. De cognitieve ontwikkeling staat niet los van andere aspecten van de psychische ontwikkeling (Cole & Cole, 2001). De menselijke kennis van de werkelijkheid wordt gevormd door beelden, woorden en ideeën. Voor een deel is die kennis ontstaan door concrete ervaringen, die mentale sporen hebben achtergelaten in de vorm van beelden, woorden en ideeën. Men verkrijgt kennis, ontwikkelt een geheugen en gebruikt ervaringskennis (Kohnstamm, 1993). De ontwikkeling van de mens wordt ingedeeld in mijlpalen, fasen of stadia. De indeling wordt gekenmerkt door het verschijnen of verdwijnen van bepaalde reflexen, reacties of gedragsvormen, door bepaalde gebeurtenissen of door andersoortige situaties. Dergelijke indelingen verschillen van auteur tot auteur. De behavioristische verklaring is dat een kind ervaring op ervaring stapelt. Het kind neemt als het ware passief op wat het aan eigenschappen van mensen en dingen en aan kenmerken van gebeurtenissen waarneemt. Zo krijgt het dus een heel arsenaal aan ervaringskennis waarop het bij het denken kan terugvallen (Kohnstamm, 1993). Piaget was ervan overtuigd dat kinderen hun ervaringen niet passief opnemen, maar meteen actief verwerken in denkkaders (Kohnstamm, 1993). In de betekenis van dergelijke schema s schuilt de mogelijkheid om, met inachtneming van een bepaalde biologische variatie, kenmerkende aspecten van vertraging in de ontwikkeling van een gestoord ontwikkelingsproces te diagnosticeren (Cole & Cole, 2001) (Bijlage 1). 2.2 Sociale en emotionele ontwikkeling Sociale ontwikkeling wil ten eerste zeggen: de ontwikkeling van het vermogen zich te hechten aan mensen en tot een relatieopbouw te komen. Daarbij leidt de ontwikkeling van een eigen identiteit tot een eigen inbreng in de relaties. Ten tweede de ontwikkeling van het vermogen tot socialiseren, dat wil zeggen zich aan kunnen passen aan de sociale regels en normen die de maatschappij stelt. Deze ontwikkeling maakt het mogelijk om als volwassene te functioneren in de maatschappij. Het emotionele aspect verwijst naar het feit dat relatieopbouw en socialisering altijd met emoties gepaard gaan. De emotionele ontwikkeling laat zich beïnvloeden door de sociale ontwikkeling en omgekeerd: de sociale ontwikkeling wordt beïnvloed door de gevoelens die men heeft bij het aangaan 4

9 van contacten en relaties. Sociale ontwikkeling is ondenkbaar zonder een begeleidende emotionele ontwikkeling en omgekeerd (Van der Stap, 1995). Voor de beschrijving van de sociaal-emotionele ontwikkeling worden psychodynamische georiënteerde theoretici zoals Erikson (1959), Mahler (1975) en Bowlby (1971) aangehaald. Deze auteurs veronderstellen een fasisch verloop van de sociale ontwikkeling. Iedere fase is specifiek en gekoppeld aan de ontwikkelingsleeftijd en is gekarakteriseerd door een specifiek gedrag en door specifieke behoeften van het kind (Došen, 1990) (Bijlage 2). De emotionele ontwikkeling kenmerkt zich door het zich waar kunnen maken buiten het eigen territorium en de ontwikkeling van gevoelens van eigenwaarde, liefde, geweten en boete (Došen, 1990). De sociale ontwikkeling kenmerkt zich door de ontwikkeling van sociale angst (de angst om niet gewaardeerd te worden door de leeftijdsgenoten), samenwerking en vriendschap. Sociale regels zijn eigen gemaakt en de eigen (lichamelijke) prestaties worden gemeten aan anderen (Došen 1990). 2.3 Mensen met een verstandelijke beperking Zolang er mensen zijn op aarde, zolang zijn er ook mensen met een verstandelijke handicap: hun geschiedenis gaat terug tot op de oudste tijden. Omdat zij zijn aangewezen op de hulp van anderen, begon met hun bestaan ook de geschiedenis van de zorg voor verstandelijk gehandicapten (Jak, 1993). In de twintigste eeuw zijn de opvattingen die men in de maatschappij had over mensen met een verstandelijke handicap nogal eens veranderd. Dit wordt onder andere duidelijk door te kijken naar de naam die men aan deze mensen gaf: zotten, idioten, debielen, zwakzinnigen, geestelijk gehandicapten, verstandelijk gehandicapten en vele andere termen. Naarmate de benaming voor deze doelgroep veranderde, veranderde tevens de visie op deze doelgroep vanuit de maatschappij. In deze scriptie zal gesproken worden over mensen met een verstandelijke handicap (Kingma, 1980; Van Gennep 1997; Mans 1998). Een verstandelijke handicap wordt omschreven door de AAMR: Een verstandelijke handicap verwijst naar functioneringsproblemen die worden gekenmerkt door significante beperkingen in zowel het intellectuele functioneren als in het adaptieve gedrag, zoals tot uitdrukking komt in conceptuele, sociale en praktische vaardigheden. De functioneringsproblemen ontstaan vóór de leeftijd van 18 jaar (Luckasson, 2002). Door de gevolgen van niet aangeboren hersenletsel na het achttiende levensjaar kan het bovenstaande voor de betreffende persoon van toepassing zijn. Strikt genomen heeft deze persoon geen verstandelijke handicap. 5

10 Een verstandelijke handicap wordt opgevat als een ontwikkelingsstoornis. Mensen met een verstandelijke handicap hebben vaak geheugen- of cognitieve stoornissen, emotionele stoornissen, motorische stoornissen en communicatieve stoornissen (Van Gemert en Minderaa, 1993). Bij een lager niveau van functioneren is er op meer functiegebieden een vertraagde, beperkte of niet op gang gekomen ontwikkeling. Een persoon met een verstandelijke handicap is gedurende zijn leven op basis van zijn blijvende beperkingen op verschillende vaardigheidsgebieden, in meer of mindere mate, afhankelijk van ondersteuning (training, begeleiding en/of behandeling). Alhoewel stoornissen blijvend zijn, bepalen zij niet rechtstreeks de mate van gehandicapt zijn. Er is geen direct verband tussen specifieke etiologie, een specifieke pathologie of stoornis, specifieke manifestaties en het (on)vermogen om te kunnen deelnemen aan of betrokken te zijn bij de samenleving (ICIDH-2, 1997), het komt hierin echter wel tot uiting (Vermeer, 1997) De verstandelijk beperkte mens, de visie van vroeger en nu In het begin van de 19 e eeuw speelde de opvatting van de segregatie een grote rol in de zorg voor verstandelijk gehandicapte mensen. Onder segregatie verstaan we het plaatsen van mensen die anders zijn in speciale voorzieningen. Het gaat hier vooral om mensen die gezien worden als een gevaar voor anderen en/of voor zichzelf. Door afzondering van verstandelijk gehandicapte mensen werden de overige mensen in de maatschappij beschermd (Van Gemert & Minderaa, 1993). In de segregatieopvatting legde men voornamelijk de nadruk op medische oorzaken van de verstandelijke handicap. Hierbij probeerde men de verstandelijke handicap indien mogelijk te categoriseren en classificeren. Dit gebeurde bij voorkeur door het afnemen van intelligentietests op basis waarvan men een IQ (Intelligentie Quotient) probeerde vast te stellen. Men nam dit cijfer als indicatie van het functioneren. De verstandelijk gehandicapte vervult in dit alles een passieve rol, hij heeft weinig tot geen inspraak. De laatste jaren komt men de segregatie-opvatting minder vaak tegen binnen de zorg. Er zijn zorginstellingen die van mening zijn dat voor een bepaalde groep bewoners afzondering altijd noodzakelijk blijft. Hier wordt gedoeld op mensen die zijn aangewezen op volledige verzorging en op mensen die een gevaar voor de samenleving of voor zichzelf kunnen zijn. Andere zorginstellingen stellen dit ter discussie. Segregatie is daarom vooralsnog een term die een rol speelt binnen de zorg voor verstandelijk gehandicapten (Bosch, 1994; Van Gennep, 1994; Timmers-Huigens, 1995; Bleeksma & van Peelen, 1998). De segregatieopvatting werd vanaf de jaren 80 steeds meer vervangen door de normalisatiegedachte. Men kreeg meer oog voor de mogelijkheid tot ontwikkeling bij de verstandelijk gehandicapte mens. Voor zover mogelijk wilde men deze mensen dezelfde omstandigheden en leefgewoonten bieden als 6

11 vele andere mensen in de samenleving. Dit wordt het normalisatieprincipe genoemd. Men streeft ernaar normaal te doen waar het kan en alleen speciaal waar dat nodig is. Verstandelijk gehandicapten krijgen keuzen en mogelijkheden geboden, die passend zijn bij hun kalenderleeftijd. Ook de mogelijkheid tot het opbouwen van een relatie met anderen, zowel van hetzelfde geslacht als van het andere geslacht, probeert men hierbij open te houden (Kingma, 1984; Van Gennep, 1993; Bosch, 1994). Normalisatie betekent ook: aandacht hebben voor het leren van allerlei vaardigheden door de verstandelijk gehandicapte mens. Een belangrijke rol hierbij speelt het belonen en straffen om een leerproces op gang te brengen. Afwijkend gedrag wordt binnen de opvatting van de normalisatie gezien als foutief aangeleerd gedrag. Dit gedrag kan afgeleerd worden door alternatief gedrag aan te leren. Ook bekrachtigt men gedrag, dat men als positief labelt, in de hoop dat dit positieve gedrag negatieve gedragingen zal gaan vervangen (Bosch, 1994; Van Gennep, 1994). De normalisatiegedachte is uitgegroeid tot de wens naar integratie; een wens die bij veel mensen leeft. Integratie betekent oorspronkelijk ingroeien in een groter geheel. Bij integratie streeft men naar een tweerichtingsverkeer: gehandicapten bewegen zich in de richting van de samenleving en de samenleving is bereid om gehandicapten in haar midden te accepteren. Bij integratie gaat het er niet om, dat gehandicapte mensen aanwezig zijn tussen andere burgers, maar ook dat deze burgers hen accepteren en geen vooroordelen hebben over de gehandicapte. Verstandelijk gehandicapten hebben recht op een plaats in de maatschappij (normalisatieopvatting) en op een zo gewoon mogelijke deelname aan die maatschappij (integratiegedachte) (Kingma, 1984; Bosch, 1994). Leven met anderen (integratie) en als anderen (normalisatie) geeft een gevoel van keuzevrijheid, van emancipatie. Om tot emancipatie te komen zijn normalisatie en integratie nodig (Bosch, 1994; Timmers-Huigens, 1995). In deze visie staat de kwaliteit van leven voorop. Kwaliteit van leven wordt bepaald door het hebben van controle over het eigen leven, het actief deel te nemen aan het maatschappelijke leven, via relaties met andere mensen (anders dan met professionele hulpverleners), het leveren van prestaties, zich te ontplooien en respect en waardering te verkrijgen De cognitieve ontwikkeling bij mensen met een verstandelijke beperking Mensen met een verstandelijke handicap hebben met name achterstanden op het punt van de interne hulpmiddelen. Gedacht kan worden aan het werkgeheugen, verwerkingssnelheid, concentratievermogen, etc. Deze achterstanden hebben in de eerste plaats een sterk vertragend effect op de cognitieve ontwikkeling. Ten tweede bereikt de ontwikkeling eerder een plafond: veel mensen met een verstandelijke handicap bereiken niet het formeel operationele stadium (fase 4, Bijlage 1) en zijn daardoor niet of nauwelijks in staat op het eigen denken en handelen te reflecteren. 7

12 Volgens de Neo-Piagetanen zijn de cognitieve vermogens altijd inhouds- en domeinspecifiek Hiermee wordt bedoeld dat inhoudsspecifieke vaardigheden afzonderlijk te trainen en te verwerven zijn. Wanneer deze afzonderlijke vaardigheden niet of onvoldoende ingebed zijn in vaardigheden van vergelijkbare complexiteit, kost de training echter aanzienlijk meer moeite kost en zullen de getrainde vaardigheden aanzienlijk minder beklijven. Die vaststelling houdt in dat ook mensen met een verstandelijke handicap kan worden geleerd te reflecteren over hun eigen denken en handelen (metacognitie). Om het leereffect te bereiken en te behouden is echter steun en inzet door de omgeving nodig. Zowel ten aanzien van vertragingen als plafondeffecten moet worden opgemerkt dat de ontwikkelingsstadia mede afhankelijk zijn van neurologische rijpingsprocessen (Fischer & Rose, 1994). Personen met een verstandelijke handicap hebben over het algemeen een normale fysieke ontwikkeling, en hebben bijvoorbeeld maatschappelijke rechten die afhankelijk zijn van hun leeftijd. Omdat hun verstandelijke ontwikkelingsmogelijkheden op sommige punten uit de pas lopen met hun biologische en maatschappelijke klok, ontstaan er specifieke, persoons- of handicapgebonden adaptaties. Hierdoor onderscheiden zij zich niet alleen kwantitatief, maar ook kwalitatief van nietgehandicapte personen. Er bestaan zeer grote individuele verschillen in de wijze waarop cognitie tijdens de ontwikkeling adapteert aan de mogelijkheden van het organisme enerzijds en die van de omgeving anderzijds (Van Gemert en Minderaa, 1993). Er zijn enkele algemene wetenschappelijke modellen van cognitie en verstandelijke verrichtingen die vertrekken vanuit bepaalde aannames om antwoorden te krijgen op vragen als hoe komt begrijpen tot stand? of hoe ontwikkelt het zich?. Het psychometrische intelligentiemodel legt hierin de nadruk op verstand als vermogen. De informatieverwerkingstheorie legt de nadruk op verstand als een verwerkingsproces, bijvoorbeeld tijdens probleemoplossen. De Neo-Piagetaanse theorie legt vooral de nadruk op verstand als motor achter een product van ontwikkeling. De modellen hebben gemeenschappelijk dat zij als vereiste, in de omgang met de verstandelijk gehandicapte mens, zien dat de persoonsgebonden beperkingen bekend zijn. Tegelijk wordt er gebruik gemaakt van de beschikbare veranderingsmogelijkheden om die beperkingen optimaal te compenseren. Tevens hebben mensen met een verstandelijke beperking problemen met de controlecomponent (de metaprocessen en metacognitie, het formele denken) binnen de verstandelijke verrichtingen. Deze component is afhankelijk van scholing en ontwikkeling, maar vergt bij mensen met een verstandelijke handicap meer inspanning, bijvoorbeeld meer gerichte en intensieve training. Naast gerichte hulp bij het toepassen van metacognitieve vaardigheden in allerlei taakverrichtingen is ook structurering van de omgeving een goede manier om verstandelijk gehandicapten te helpen hun eigen verstandelijk handelen beter te sturen (Van Gemert en Minderaa, 1993). 8

13 2.3.3 De sociale en emotionele ontwikkeling bij mensen met en verstandelijke beperking Er wordt vanuit gegaan dat de psychosociale ontwikkeling van een mens met een verstandelijke handicap het resultaat is van de inwerking van genetische, organische, psychosociale en ontwikkelingsfactoren. Zoals al eerder naar voren is gebracht, gaan verschillende wetenschappers op dit gebied er vanuit dat mensen met een verstandelijke handicap, onafhankelijk van de soort en de ernst van de handicap, dezelfde sequentiële (opeenvolgende) psychosociale ontwikkeling doorlopen als gewone mensen (Bijlage 2). Men bereikt echter eerder een plafond in het niveau van functioneren. Deze indeling wekt de indruk van een te vergaande simplificatie van de reële problematiek; het sociale gedrag van een volwassen persoon met een ernstige verstandelijke handicap kan immers in een stabiel en goed gestructureerd milieu in een aantal aspecten veel beter zijn dan dat van een kind van drie jaar. Hier kan gedacht worden aan het geconcentreerd werken aan tafel, lange tijd op een stoel kunnen blijven zitten. Daarentegen komt het ook voor dat, bij verandering van de vertrouwde situatie en bij confrontatie met onoplosbare problemen, een gedrag ontstaat vergelijkbaar met dat van een peuter. Hieruit kan men concluderen dat de cognitieve ontwikkeling en het gedrag dat de verstandelijk gehandicapte persoon laat zien niet altijd op een lijn liggen, wat veroorzaakt kan worden door discrepantie in het ontwikkelingsprofiel. 2.4 Discrepantie in het ontwikkelingsprofiel In de praktijk is gebleken dat verstandelijk gehandicapte mensen met psychische en gedragsstoornissen vaak een discrepantie in de ontwikkeling vertonen. Met een discrepantie in het ontwikkelingsprofiel ervaart men dat de cognitieve kant bij deze kinderen in de regel beter ontwikkeld is dan hun sociaal-emotionele kant (Van Loen, 1996). Het ontwikkelingsniveau van ernstig verstandelijk gehandicapten (IQ 20 tot 35) kan volgens dit model (Piaget) vergeleken worden met dat wat gewone kinderen bereiken in de leeftijd tussen 2 en 4 jaar. Dat is de pre-operationele fase volgens Piaget, waarin de verbaliteit als communicatiemiddel ontwikkeld wordt. Deze communicatie is zeer eenvoudig en mist het vermogen te generaliseren of te symboliseren. Deze personen missen de cognitieve concepten waarmee op grond van de bestaande percepties nieuwe gebeurtenissen kunnen worden voorspeld. Matig verstandelijk gehandicapten (IQ 35 tot 50) kunnen vergeleken worden met kinderen in de leeftijd tussen 4 en 7 jaar in de pre-logische fase van het denken. Zij kunnen van ervaringen nuttige concepten maken, maar zij zijn nog steeds voornamelijk bezig met rechtstreekse ervaringen via hun percepties. Zij missen abstracte concepten en zij lossen problemen meestal op via het trial and error - principe. 9

14 Licht verstandelijk gehandicapten (IQ 50 tot 70) kunnen vergeleken worden met kinderen in de leeftijd tussen de 7 en 12 jaar. Dat is de fase van concrete operaties. Problemen worden opgelost op grond van logisch denken, maar het denken in abstracte vormen is voor hen nog niet bereikbaar. Volgens deze indeling bereiken mensen met een verstandelijke handicap nooit de fase van de zogenaamde formele operaties (de fase na 12 jaar), waarin symbolisch en abstract denken mogelijk is (Kraijer, 1994) (Bijlage 1 & 2). In de praktijk is gebleken dat bij mensen met een verstandelijke handicap het cognitieve, emotionele en sociale niveau niet altijd op dezelfde lijn liggen. Vaak heeft de discrepantie tussen deze aspecten te maken met de specifieke omstandigheden in het milieu, zoals onderstimulatie of overstimulatie. Ondanks de verschillen in emotionele en sociale ontwikkeling ten opzichte van de cognitieve ontwikkeling wordt het psychisch potentieel meestal op het cognitieve niveau gemeten. Dit niveau bepaalt dan de basis waarop de sociale en emotionele processen afgestemd worden. Deze zienswijze verontachtzaamd echter de bevinding dat het emotionele niveau meestal minder goed ontwikkeld is dan het cognitieve niveau. Dit pleit ervoor dat bij het beoordelen van behoeften en gedrag van volwassenen met een verstandelijke handicap rekening gehouden wordt met zowel het emotionele niveau en het niveau van persoonlijkheidsontwikkeling, als met de aspecten van de fysiologische volwassenheid van deze mensen (Došen, 1990). 2.5 Conclusie De visie op de verstandelijk gehandicapte mens heeft door de jaren heen een ontwikkeling doorgemaakt, en is van segregatie naar normalisatie en integratie bewogen. Ontwikkeling bestaat uit onomkeerbare veranderingen in de tijd die in een vaste volgorde, cumulatief en in de richting van grotere complexiteit verlopen. Het is gebleken dat mensen met een verstandelijke beperking zowel op cognitief gebied als sociaal en emotioneel gebied dezelfde ontwikkelingsfasen doorlopen als de normale mens. Mensen met een verstandelijke beperking bereiken echter eerder een plafond in hun niveau van functioneren. In de praktijk is gebleken dat verstandelijk gehandicapte mensen met psychische en gedragsstoornissen vaak een discrepantie in de ontwikkeling vertonen. Men ervaart dat de cognitieve kant bij verstandelijk gehandicapte mensen in de regel beter ontwikkeld is dan hun emotionele en sociale kant. Zeer vaak heeft de discrepantie tussen deze aspecten te maken met de specifieke omstandigheden in het milieu, zoals onderstimulatie of overstimulatie. Hieruit kan gedragsproblematiek ontstaan. De onderwerpen gedragsproblematiek en overvraging zullen aan bod komen in de hierop volgende hoofdstukken. 10

15 3. PSYCHISCHE STOORNISSEN EN GEDRAGSSTOORNISSEN BIJ MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING Het onaangepaste en voor de omgeving storende gedrag van mensen met een verstandelijke beperking staat al lang bekend als problematisch. Gedrags- en psychische stoornissen vormen vaak een ernstige belemmering voor de integratie van deze mensen in de maatschappij en geven dikwijls aanleiding tot een permanente internaatsplaatsing. Historisch gezien is het begrip gedragsstoornissen van mensen met een verstandelijke handicap veel eerder ontwikkeld dan het begrip psychische stoornissen. Vandaar dat hier eerst aandacht besteed zal worden aan het verschijnsel gedragsstoornis. 3.1 Probleemgedrag In Nederlandse publicaties over onderzoek op het terrein van de zorgverlening aan mensen met een verstandelijke handicap is de term gedragsstoornis of gedragsgestoord weinig precies gedefinieerd (Van Gemert, 1985; Schuring, 1990). Vaak is gedragsgestoord een verzamelterm voor allerlei probleemgedragingen met onvoorspelbaarheid en hardnekkigheid als kenmerken (Koedoot & De Lege, 1993; Ten Wolde & Pol, 1997). In de dagelijkse praktijk wordt de term gedragsstoornis meestal gehanteerd als het om voor de omgeving storende elementen in de interactie gaat. De uitspraak gedragsgestoord is in zekere mate afhankelijk van de tolerantie van de omgeving en van het inzicht in de oorzaak voor een bepaald gedragsprobleem (Došen, 1990). Adaptief sociaal gedrag vereist complexe sociaalcognitieve vaardigheden. Studies hebben aangetoond dat de mate waarin jeugdigen adaptief of problematisch sociaal gedrag vertonen afhankelijk is van een aantal sociaal-cognitieve processen, die tezamen sociale informatieverwerking worden genoemd. Bij adequate sociale informatieverwerking wordt sociale informatie accuraat waargenomen, wordt gedrag van anderen adequaat geïnterpreteerd, worden eigen emoties adequaat gereguleerd, worden adequate mogelijke reacties op de situatie gegenereerd en wordt daaruit een adequate reactie geselecteerd uitgevoerd. Verstoringen in dit proces leiden tot verschillende vormen van problematisch functioneren. Zo blijken angstige kinderen sterk gefocust op perceptie van gevaar, komt reactieve agressie voort uit overschatting van vijandige bedoelingen bij anderen, komt proactieve agressie voort uit een voorkeur voor agressieve reacties en gaat depressie gepaard met onderschatting van de effectiviteit van assertief gedrag. Afwijkende sociale informatieverwerking komt voort uit een wisselwerking tussen beperkte cognitieve capaciteiten en omgevingsinvloeden (Nieuwenhuijzen, 2006). 11

16 Došen (1990 en 2005) onderscheidt psychische stoornissen en gedragsstoornissen bij verstandelijk gehandicapten. Een psychische stoornis wordt opgevat als een verstoring van de psychische gezondheid. Deze verstoring is een gevolg van een ziekte uit één of meer van de psychopathologische categorieën: de psychosen, de neurosen en de persoonlijkheidsstoornissen. Een gedragsstoornis wordt opgevat als een conduct disorder als gevolg van: een afwijkende persoonlijkheidsvorming, disfunctioneren van bepaalde hersengebieden, een verkeerd aangeleerd interactiepatroon, ofwel een combinatie van deze factoren. Mac Lean (1993) acht het moeilijk om bij (zeer) ernstig verstandelijk gehandicapten het onderscheid tussen een psychische stoornis en een gedragsstoornis te maken en hij stelt dit onderscheid ter discussie. Voor de omschrijving van de doelgroep verschaft dit onderscheid geen duidelijkheid voor het definiëren van een gedragsstoornis en wordt daarom in dit onderzoek niet gebruikt. Een gedragsstoornis (conduct disorder in classificicatiesystemen als DSM-IV, 1994, of de ICD-10, 1993) is in grote lijnen een zich herhalend en hardnekkig gedragspatroon waarbij de rechten van anderen of belangrijke bij de leeftijd horende sociale normen of regels worden overtreden. De kenmerken van een gedragsstoornis kunnen ook symptomatisch zijn voor andere stoornissen. In dergelijke gevallen refereren beide classificatiesystemen dan aan gedragsproblemen. De term gedragsstoornis is ook nog verwarrend omdat deze kan worden opgevat als het directe gevolg van een stoornis in het individu (Dykens, 2000). Het problematische gedrag zou zich autonoom, onafhankelijk van de omgeving, voordoen. Onderzoek naar dergelijke verbanden (bijvoorbeeld het zelfverwondend gedrag in relatie tot het Lesch-Nyhansyndroom) staat echter nog in de kinderschoenen. Echter ook bij deze aanname is het misleidend om bij het voorspellen van het zelfverwondend gedrag alleen op de persoonskenmerken gericht te zijn (Sameroff & Fiese, 1990). In dit onderzoek wordt dergelijk gedrag opgevat als het gevolg van een voortdurende dynamische interactie (transactie) tussen de persoon en zijn (sociale) omgeving. In de literatuur is geen eenduidige uitleg voor de term gedragsstoornis gevonden. Gedragsstoornis, probleemgedrag en gedragsprobleem lijken inwisselbaar. Ook buiten de zorgverlening aan mensen met een verstandelijke handicap wordt de term gedragsstoornis niet eenduidig uitgelegd (Van der Ploeg, 1990). Vanwege deze terminologische verwarring is in dit onderzoek niet gekozen voor de term gedragsgestoord maar voor de term gedragsproblemen, volgens Van der Ploeg. Hij omschrijft probleemgedrag als handelingen (gedragingen, wijze van doen en laten) die door de betrokkenen (waaronder de persoon zelf) als ongewenst worden beschouwd. In een bepaalde omgeving en op een gegeven moment worden heersende normen en geldende regels overschreden, waarmee probleemgedrag plaats- en omgevingsafhankelijk is. De één ziet het gedrag als een probleem en de ander niet. Probleemgedrag is daarmee een relationeel probleem. 12

17 Gedrag kan door verschillende mensen in een verschillende omgeving en op verschillende wijze worden geïnterpreteerd; als vanzelfsprekend gedrag, als een tijdelijk probleem of als een (ernstig) probleem. Om de subjectiviteit uit te sluiten stelt Van der Ploeg vier criteria voor om te kunnen bepalen of er sprake is van probleemgedrag, namelijk: frequentie, duur, omvang en gevolgen. Frequentie en duur verwijzen naar het vaker voorkomen van ongewenste gedragingen en langer (hardnekkig) aanhouden ervan. De omvang verwijst naar het voorkomen van het ongewenste gedrag in meer situaties en/of het zich uiten in meer vormen. De gevolgen van het gedrag kunnen betrekking hebben op de omgeving en/of op de betrokkenen, waaronder de persoon zelf. Probleemgedrag is omgevingsafhankelijk en verschaft daardoor ook informatie over die omgeving. De term kan verwijzen naar problematische zorgverleningssituaties waarin de zorgverlener handelingsverlegenheid ervaart (Van Gemert, 1995). De zorgverlener kan als representant van de zorgverlening worden beschouwd (Van Gemert, Wielink & Vriesema, 1993). Zorgverleners, leidinggevenden, en staffunctionarissen op alle niveaus in de organisatie zijn in die zin handelingsverlegen. De handelingsverlegenheid van deze personen zal via de transactie het probleemgedrag bij de bewoner in stand houden. De ernst van het probleemgedrag wordt in navolging van Van der Ploeg (1990) bepaald door een (subjectief) oordeel over de frequentie, de duur, de omvang en de gevolgen van het probleemgedrag voor de persoon en zijn omgeving. Kars (1995) onderscheidt verscheidene vormen van onaanvaardbare schade die met dit gedrag samenhangen. Maar ook de onaanvaardbaarheid van de schade is subjectief van aard. Er zijn echter instrumenten om het subjectieve oordeel met betrekking tot de mate van het probleemgedrag op een meer gestandaardiseerde wijze te ondersteunen en vast te stellen. Het betreft het Consensusprotocol Ernstig Probleemgedrag (Kramer, 1992) dat na afname resulteert in één van de niveaus van ernst in de problematiek rond de bewoner: minst, matig, zeer en extreem ernstig, en de Storend Gedragsschaal voor Zwakzinnigen (Kraijer & Kema, 1994). Dit laatste instrument vormt een onderdeel van de meetinstrumenten in dit onderzoek. 3.2 Uitingen van probleemgedrag Vanuit het gegeven dat probleemgedrag bepaald kan worden door organische afwijkingen en omgeving, maar ook door interactie tussen de biologische en ervaringsunieke persoon met de sociale en materiële omgeving, is het mogelijk de problematiek te relateren aan zowel het individu, als aan de omgeving. 13

18 3.2.1 Fysieke en psychische stoornissen gerelateerd aan probleemgedrag Fysieke en/of psychische aspecten in het individu zijn niet zonder meer problematisch, maar kunnen wel de aanleiding zijn voor problemen. Een ernstige verstandelijke handicap leidt tot beperkingen in verschillende vaardigheidsgebieden. Bij verstandelijk gehandicapten neemt de kans op het voorkomen van meervoudige problematiek toe. Bij hen komen veelvuldig motorische en zintuiglijke stoornissen voor (ICD-10 1, 1994; LRZ 2, 1995; Nakken, 1993). Naast motorische en zintuiglijke stoornissen is een belangrijke andere groep de psychische stoornissen (Došen, 1997). De meest voorkomende psychische/ psychiatrische stoornissen zijn volgens Scheers & Minderaa (1995): hyperactiviteit, pervasieve ontwikkelingsstoornissen (PDD), psychosen en schizofrenie, stemmingsstoornissen, het syndroom van Gilles de la Tourette, dwang- en drangstoornissen, angststoornissen, dementie, en gedragsstoornissen (onder andere zelfbeschadigend gedrag). Kraijer (1994) meent dat 40 procent van de totale populatie diep en ernstig verstandelijk gehandicapten aan een PDD lijdt dat circa 20 procent van de matig verstandelijk gehandicapten aan een PDD lijdt. Pervasieve ontwikkelingsstoornissen zijn stoornissen die diep doordringen in het ontwikkelingsverloop, met veelal beperkingen in de wederkerige sociale interactie, de communicatie, en de aanwezigheid van stereotiep gedrag, specifieke interesses en activiteiten (DSM-IV 3, 1994). Als een (zeer) ernstige verstandelijke handicap en één of meer van de bovengenoemde stoornissen zich voordoen is er een verhoogde kans op somatische/ fysieke problemen en probleemgedrag. Granlund (Vlaskamp, 1997) stelt dat bij meer stoornissen zich ook meer gedragsproblemen voordoen. Emerson & Bromley (1998) constateren dat naarmate de ernst van de gedragsproblemen groter is, incontinentie, epilepsie, beschadigingen/ stoornissen aan gehoor, visus en mobiliteit, toeneemt. Omgekeerd acht Zwets (1995) het mogelijk dat het ontstaan en in stand houden van gedragsproblemen verband heeft met somatische medische factoren, zoals: gevoelens van onbehagen door ziekte, pijn of jeuk (bij letsel), metabole aandoeningen, epilepsie, psychische stoornissen, en bijwerkingen van medicamenten en (para)medische ingrepen. Naarmate het niveau van intellectueel functioneren lager wordt, komt epilepsie meer voor; bij een IQ beneden de 50 is de prevalentie 90% (De Froe, 1994). Gedye (1989) veronderstelt een relatie tussen epilepsie en ernstig zelfverwondend gedrag. Reinier (1987) en De Froe (1994) wijzen op woedeaanvallen en agressie die lijken te passen in het beeld van epileptische aanvallen. De bijwerkingen van het gebruik van anti-epileptica kunnen in sommige gevallen gedragsproblemen versterken of veroorzaken door versterking van de hyperactiviteit, of de emotionaliteit of door 1 ICD-10: International Classificiation of Diseases and Related Healtproblems, editie 10 2 LRZ: Landelijke Registratie Zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap 3 DSM-lV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, World Health Organization (WHO, 1993) 14

19 demping van het bewustzijn. In uitzonderlijke gevallen kan ook het onderdrukken van de epileptische aanvallen met medicatie leiden tot gedragsproblemen (Reinier, 1987) Aan institutionele factoren gerelateerd probleemgedrag De hardnekkigheid van het probleemgedrag is vaak groot. De zorgverlening dient daarom langdurig en systematisch gericht te zijn op het terugdringen of oplossen van dit gedrag. Observatie, interventie en evaluatie moeten intensief en op cyclische wijze worden uitgevoerd. Het in de zorgverlening opnemen van deze elementen is nadrukkelijk gewenst. Om de volgende redenen is dat bij de doelgroep niet eenvoudig: de interventies met een leerintentie (indien mogelijk) vereisen veel geduld en vindingrijkheid; de effecten van de interventies zijn door het grillige verloop van de resultaten in de zin van terugval, vooruitgang of stilstand, vaak pas zichtbaar op lange termijn. Door het ontbreken van continuïteit in de zorgverlening worden interventies en effecten op lange termijn vaak niet geëvalueerd (Schuring, 1990).Het stokken van het cyclische proces wordt ervaren als het elke keer weer opnieuw beginnen, waardoor het zicht op mogelijke effecten van het eigen handelen afneemt en de kans op stress of verhoogde zorgzwaarte toeneemt; de probleemgedragingen van de cliënt beïnvloeden het gedrag van de zorgverlener. Er wordt in de jeugdzorg gesproken over child effects. Door de invloed van het (probleem)gedrag van het kind op het gedrag van de zorgverlener, kan hij op den duur het vereiste gedrag niet behouden. In de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap ziet men dezelfde beïnvloeding. Maguire & Piersel (1992) sommen veel voorkomende problemen op die zijn ingebed in de organisatie van de zorgverlening. De vele verantwoordelijkheden van zorgverleners die resulteren in verslaglegging en overleg, concurreren met directe zorgverleningstijd. Het werken met personen die hoge risico gedragingen vertonen en het uitvoeren van complexe (be)handelingsprogramma s vergen echter veel tijd. Zorgverleners blijken onvoldoende kennis en vaardigheden om gedragsprocedures te hebben uit te kunnen voeren (Wielink, 2000). Ze werken met te simpele analyses en interventiestrategieën. Ze ervaren een toename van stress en een tekort aan tijd. Ook wordt onvoldoende aandacht besteed aan de verbetering van de omgeving van de cliënt om de gedragsverandering te ondersteunen. De zorgverlening loopt in dit verband de kans voor een belangrijk deel reactief te worden op het probleemgedrag in plaats van oplossing- en toekomstgericht. Beheersen en verzorgen gaan het dagprogramma van de cliënt bepalen. Het elkaar niet begrijpen en dienovereenkomstig wederzijds inadequaat handelen (Van Gemert, 1995) kan de oorzaak zijn van hardnekkig ernstig probleemgedrag en dit gedrag ook in stand houden en versterken. De oorzaak kan ook een onjuiste handelingstheorie of interpretatie zijn, met voortdurend onbegrip en ernstig probleemgedrag als gevolg. 15

20 Borthwick-Duffy (1994) acht instituten verantwoordelijk voor de toename van probleemgedrag omdat dit gedrag wordt bekrachtigd in een verschraalde omgeving van een instituut, met of een lage dichtheid of onregelmatige natuurlijke stimuli. Een dergelijke leefomgeving is echter niet voorbehouden aan een instituut. Volgens Felce, Lowe & Blackman (1995) kan er ook in een woonvorm die is gesitueerd in de samenleving een verschraalde leefomgeving bestaan. Een dergelijke omgeving nodigt niet tot nieuw, aangepast gedrag uit (La Vigna, Willis & Donnellan, 1992). Uit het onderzoek van Schuring (1990) bleek dat bewoners behorend tot de doelgroep, lang niet altijd over een eigen slaapkamer beschikken. Iedereen heeft behoefte aan een eigen territorium, een vertrouwde ruimte om alleen te kunnen zijn. In die zin is alleen een kleine slaapkamer onvoldoende omdat bewoners dan zijn aangewezen op een gemeenschappelijke groepsruimte met een vergrote kans op gedwongen interacties. 3.3 Conclusie De problematiek is beschreven door deze te relateren aan: fysieke en psychische stoornissen van de verstandelijk gehandicapte mens, de zorgverlener en de omgeving. Het blijkt dat het beperkte niveau van intellectueel functioneren een eenduidige interpretatie van gedrag belemmert, waardoor het bepalen van de gewenste zorgverlening moeilijk is. Er is in relatie met het niveau van functioneren bij mensen met een ernstige verstandelijke handicap een verhoogde kans op verschillende beperkingen binnen de vaardigheidsgebieden. Deze verhoogde kans op verschillende beperkingen is als gevolg van één of meer bijkomende stoornissen. De veelheid en combinatie van beperkingen leidt tot een verhoogde kans op de aanwezigheid van (hardnekkig) probleemgedrag, en/of somatische/medische problemen. Bij de aan institutionele factoren gerelateerde problematiek kan de kwaliteit van de interactie tussen zorgverlener en bewoner bedreigd worden door bij de zorgverlener gelegen factoren. Door stress en verhoogde zorgzwaarte kan zijn handelen, angst en onzekerheid insluipen, waardoor hij de bewoner slechts volgt en er een ongelijkwaardige relatie ontstaat. Het handelen is niet afgestemd op de persoon en dat leidt tot wederzijds onbegrip. De hardnekkigheid van het probleemgedrag vereist een behandelattitude en continuïteit die vaak moeilijk geboden kunnen worden, in verband met onvoldoende deskundigheidsbevordering, het verloop bij zorgverleners en te veel concurrerende taken. Tevens kan een verschraalde woonomgeving het probleemgedrag versterken. Een verschraalde omgeving nodigt echter niet tot nieuw, aangepast gedrag uit. Daarbij komt dat kleine ruimtes met weinig privacy vaak gedwongen interacties impliceren, wat niet voor iedere bewoner een gewenste woonomgeving is. 16

G e w o o n e r b i j

G e w o o n e r b i j Gewoon er bij Gewoon er bij Woonvoorzieningen voor mensen met lichte cognitieve beperkingen en ernstige psychische en/of gedragsproblemen Ruud Geus Ad van Gennep Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk

Nadere informatie

Inventarisatie Diagnostiek bij LVB. Versie 1.0 December 2013

Inventarisatie Diagnostiek bij LVB. Versie 1.0 December 2013 Inventarisatie Diagnostiek bij LVB Versie 1.0 December 2013 1 Inhoud Inhoud... 2 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Intelligentie en aanpassingsvermogen... 6 1.1 Definities van licht verstandelijke beperking

Nadere informatie

Sociale competentie en Sociale cognitie

Sociale competentie en Sociale cognitie Sociale competentie en Sociale cognitie Een onderzoek naar de effectiviteit van een interventieprogramma voor kinderen ten behoeve van hun sociale competentie en naar de sociale cognitie van kinderen die

Nadere informatie

Over slaan, schoppen en schelden. Agressie in het SBO

Over slaan, schoppen en schelden. Agressie in het SBO Over slaan, schoppen en schelden Agressie in het SBO Door: Judith Huurman-Vermeulen Studentnummer: 1020122 Begeleiders: Maarten Pronk / Koosje Nieuwstraten Jaar: 2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...3 Samenvatting...5

Nadere informatie

een rijk programma voor ieder kind advies

een rijk programma voor ieder kind advies een rijk programma voor ieder kind advies Een rijk programma voor ieder kind Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen.

Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. Interventiepakket voor verpleegkundigen Begeleiden van patiënten die zelfverwonden. Contact maken en herstellen. DEEL A: ACHTERGRONDDOCUMENT Institute of Advanced Studies and Applied Research (ASAR) Lectoraat

Nadere informatie

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen

methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 1 methodiek complexe scheidingen methodiek bij de aanpak van complexe scheidingen 2 methodiek complexe scheidingen Voorwoord Als kinderen een scheiding

Nadere informatie

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid

DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD SCRIPT IE. Leiden, 2010. Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid DE GROT E BOZE BUIT ENWERELD LOES VAN DER ZWET SCRIPT IE Leiden, 2010 Een onderzoek naar de weerbaarheid en zelfredzaamheid in sociale situaties bij kinderen met autisme en hoe moeders vorm geven aan de

Nadere informatie

Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren

Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren Advies 6 juni 2011 Zorg voor ingesloten licht verstandelijk beperkte jongeren Advies dd 6 juni 2011 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting5 1 Aanleiding

Nadere informatie

Werken met ernstig meervoudig beperkten

Werken met ernstig meervoudig beperkten Werken met ernstig meervoudig beperkten - Een informatiepakket voor zorgverleners die voor het eerst in aanraking komen met ernstig meervoudig beperkten - Auteur: Begeleiders: Lobke van Breukelen Bert

Nadere informatie

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Rosa Hessing Nanda van Oorschot Theo Winnubst s-hertogenbosch, KPC Groep, 2007 De auteurs Rosa

Nadere informatie

Moeilijk verstaanbaar gedrag; over gedragsproblemen bij mensen met een ernstig meervoudige handicap

Moeilijk verstaanbaar gedrag; over gedragsproblemen bij mensen met een ernstig meervoudige handicap Ernstig Meervoudig Gehandicapten Jaarlijkse ontmoetingsdag zaterdag 3 april 2004 Symposium Moeilijk verstaanbaar gedrag; over gedragsproblemen bij mensen met een ernstig meervoudige handicap In deze reader

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

...en ik ga niet! RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN. schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4

...en ik ga niet! RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN. schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4 ...en ik ga niet! schoolweigering stappen naar een oplossing REGIONAAL EXPERTISECENTRUM NOORD NEDERLAND CLUSTER 4 RENN4 BIENEKE NIENHUIS INA JANSSEN Groningen, RENN4, 2008 auteurs Bieneke Nienhuis en Ina

Nadere informatie

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen met een handicap in Tel Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick Oudenampsen Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick

Nadere informatie

omgaan met autisme in de klas

omgaan met autisme in de klas omgaan met autisme in de klas auteurs: Anny Hermans-Franssen Jos Zuylen kernredactie: Karin van Herpen MesoConsult b.v. Tilburg augustus 2007 september 2007 omgaan met autisme in de klas 2007 MesoConsult

Nadere informatie

Ondertitel: Onderzoek naar de positieve en negatieve effecten van social media bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Ondertitel: Onderzoek naar de positieve en negatieve effecten van social media bij mensen met een licht verstandelijke beperking Titel: Social media & LVB Ondertitel: Onderzoek naar de positieve en negatieve effecten van social media bij mensen met een licht verstandelijke beperking Auteurs: Dekker, M. 0939935 Scheepers, L. 0604534

Nadere informatie

Dyscalculie, zin en onzin

Dyscalculie, zin en onzin Dyscalculie, zin en onzin J.E.H. van Luit & A.J.J.M. Ruijssenaars Opleiding Pedagogiek, Universiteit Utrecht Opleiding Pedagogiek, Rijks Universiteit Groningen Ernstige rekenproblemen worden in sommige

Nadere informatie

Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam

Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam Typologie voor een strategische aanpak van multiprobleemgezinnen in Rotterdam Een studie in het kader van Klein maar Fijn - CEPHIR Auteurs: Dr. Majone Steketee Dr. Myriam Vandenbroucke Juni 2010 Typologie

Nadere informatie

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de

1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de 1. Psychiatrie 101: wat is psychiatrie? Wat is psychiatrie? Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden.

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

1. INLEIDING GEDRAGSSTOORNISSEN

1. INLEIDING GEDRAGSSTOORNISSEN 1. INLEIDING GEDRAGSSTOORNISSEN Gedragsproblematieken bij kinderen kunnen onderverdeeld worden in emotionele stoornissen en gedragsstoornissen. Bij de eerste groep ligt de last bij het kind. Bij de tweede

Nadere informatie

Samen kunnen we het aan

Samen kunnen we het aan Samen kunnen we het aan Het beleid voor mensen met een licht verstandelijke beperking (LVG) en bijkomende meervoudige problematiek Aalsmeer, zomer 2008 Werkgroep LVG 1 Ons Tweede Thuis Ons Tweede Thuis

Nadere informatie

Hersenletsel hoe nu verder?

Hersenletsel hoe nu verder? Model voor de organisatie van zorg in het ziekenhuis rondom de neuropsychologische gevolgen van hersenletsel. Opdrachtgever: Stichting Hersenletsel Organisaties Nederland () drs. J.M. Carlier drs. G.J.A.

Nadere informatie

Samen sterk. Eenzaamheid en sociaal isolement en de rol van gemeenten. Alwien Bogaart Norbert Broenink

Samen sterk. Eenzaamheid en sociaal isolement en de rol van gemeenten. Alwien Bogaart Norbert Broenink Samen sterk Eenzaamheid en sociaal isolement en de rol van gemeenten Alwien Bogaart Norbert Broenink Samen sterk Eenzaamheid en sociaal isolement en de rol van gemeenten Amsterdam, september 2011 Alwien

Nadere informatie

LEERLINGEN VERWIJDEREN IS ZO 2010!

LEERLINGEN VERWIJDEREN IS ZO 2010! LEERLINGEN VERWIJDEREN IS ZO 2010! Het kan ook anders! 9SO.PRAKT ws Ilka Fink S1038962@windesheim.nl 0 Praktijkgericht onderzoek Ilka Fink S1038962@windesheim.nl Inhoudsopgave Pagina(s) Samenvatting.3

Nadere informatie

2008-2009 MAGDA. KHK Liesbet Lommelen Guido Cuyvers MAGDA [MANTELZORGERS GEPRANGD TUSSEN DOORZETTEN EN AFHAKEN] [ ]

2008-2009 MAGDA. KHK Liesbet Lommelen Guido Cuyvers MAGDA [MANTELZORGERS GEPRANGD TUSSEN DOORZETTEN EN AFHAKEN] [ ] 2008-2009 MAGDA KHK Liesbet Lommelen Guido Cuyvers MAGDA [MANTELZORGERS GEPRANGD TUSSEN DOORZETTEN EN AFHAKEN] [ ] 2 Ik heb van de week gelezen van de Bond zonder Naam en dat was: Liever stout en moedig

Nadere informatie

KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD

KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD KWETSBAARHEIDSMODEL BIJ ADHD Signalering, behandeling en begeleiding van mensen die op volwassen leeftijd de diagnose ADHD krijgen Inleiding en vraagstelling Wij hebben dit artikel geschreven als afsluiting

Nadere informatie