MSD GEDRAGSCODE VOOR ZAKELIJKE PARTNERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MSD GEDRAGSCODE VOOR ZAKELIJKE PARTNERS"

Transcriptie

1 MSD GEDRAGSCODE VOOR ZAKELIJKE PARTNERS Onze normen en waarden voor zakelijke partners MSD Gedragscode voor zakelijke partners [editie I]

2 MSD zet zich in voor duurzaamheid in alle zakelijke activiteiten en wil zich aan de hoogste ethische, sociale en milieunormen houden. Wij onderkennen dat onze zakelijke partners een belangrijke rol spelen in ons algehele succes. Daarom streeft MSD ernaar om zaken te doen met personen en organisaties die onze inzet voor hoge ethische normen delen en die sociaal verantwoord en milieuvriendelijk werken. Om de normen waar wij ons aan hebben verplicht te handhaven, heeft MSD de Gedragscode voor zakelijke partners ontwikkeld, gebaseerd op de Pharmaceutical Supply Chain Initiative's (PSCI) Pharmaceutical Industry Principles, de 10 principes van de United Nations Global Compact en Onze normen en waarden.

3 INHOUDSOPGAVE Verwachtingen 4 Arbeid & mensenrechten 6 Vrijgekozen arbeidsparticipatie 6 Kinderarbeid en jonge arbeiders 6 Non-discriminatie 6 Eerlijke behandeling 6 Lonen, arbeidsvoorwaarden & werktijden 6 Vrijheid van associatie 6 Privacy & gegevensbescherming 6 Gezondheid, veiligheid & milieu 7 Bescherming van medewerkers 7 Procesveiligheid 7 Paraatheid en reactie bij noodsituaties 7 Informatie over gevaar 7 Milieuvergunningen 7 Afval en emissies 7 Morsingen en lekkages 7 Beheersystemen 8 Inzet en verantwoordelijkheid 8 Wettelijke & klantvereisten 8 Risicobeoordeling & risicomanagement 8 Documentatie 8 Training & competentie 8 Bedrijfscontinuïteit 8 Continue verbetering 8 Ethische zakelijke praktijken 9 Zakelijke integriteit 9 Eerlijke concurrentie 9 Signaleren van zorgen 9 Juistheid van boeken/bestanden 9 Bescherming van informatie 9 Intellectueel eigendom 9 Naleving van buitenlandse wetgeving 9 Klinisch onderzoek 10 Productkwaliteit 10 Marketing- & promotionele praktijken 10 Geschenken, maaltijden, entertainment 10 Dierenwelzijn 10 Belangenverstrengelingen 10 Zorgen uitspreken 12 De MSD Gedragscode voor zakelijke partners is op 15 november 2011 goedgekeurd door het Corporate Compliance Committee van MSD en was diezelfde dag van kracht.

4 VERWACHTINGEN MSD stelt hoge normen voor ethisch zakendoen volgens de wet. Wij verwachten diezelfde inzet van onze zakelijke partners. Deze gedragscode voor zakelijke partners omschrijft de basisprincipes voor zakelijke partners in hun zaken met MSD. Wij houden rekening met deze principes bij de keuze van onze zakelijke partners en controleren of onze zakelijke partners zich eraan houden. Onze zakelijke partners moeten ook deze of soortgelijke principes gebruiken in hun samenwerking met hun eigen partners voor het leveren van goederen en diensten aan MSD. VAN ZAKELIJKE PARTNERS WORDT VERWACHT DAT ZIJ... Zich streng houden aan ethische principes voor arbeid, milieu, gezondheid en veiligheid, en beheersystemen. Deze principes integreren, communiceren en toepassen. Zich in alle opzichten aan alle toepasbare wetten en regels houden. De principes verwerken in een beleid van continue verbetering waardoor de prestaties op dit gebied met de tijd verbeteren. HOOFDPUNTEN: Zakelijke partners zijn organisaties die diensten, grondstoffen, werkzame bestanddelen, componenten, gerede goederen, of andere producten aan MSD en haar vestigingen, gelieerde bedrijven en divisies leveren. Deze principes zijn niet bedoeld om toepasselijke wetten of vereisten of contractuele verplichtingen met MSD en haar vestigingen, gelieerde bedrijven en divisies te vervangen, verdringen of ermee te conflicteren. Het is aan elke zakelijke partner om vast te stellen hoe zij aantoonbaar aan deze principes en normen kunnen voldoen, zoals omschreven in deze Gedragscode voor zakelijke partners. Waar dat in contracten aangegeven is, zal MSD audit- en inspectierechten hebben om naleving te controleren. Als onderdeel van een eerste screening bij de selectie van nieuwe zakelijke partners wil MSD de verzekering hebben dat deze gedragscode voor zakelijke partners zal worden nagekomen door partners uit te nodigen een zelfbeoordelingsvragenlijst in te vullen. Voor partners bij wie het risico hoog wordt geacht, kan MSD nadere verzekering van naleving wensen door een bezoek aan hun vestiging aan te vragen. Meer richtlijnen over het voldoen aan deze verwachtingen zijn te vinden via de volgende links: 4

5 Bij MSD zijn onze normen en waarden altijd de basis geweest van ons succes. Wij menen dat de samenleving en de zakenwereld het best worden gediend door verantwoordelijke zakelijke handelswijzen en praktijken. Aan de basis van deze overtuiging ligt de onderkenning dat een bedrijf, als minimumvereiste, zich aan alle toepasselijke wetten en regels moet houden. Wij zijn ons bewust van verschillen in cultuur en mogelijke problemen bij de interpretatie en toepassing van deze principes wereldwijd, en menen dat wat wij verwachten universeel is. Wij begrijpen dat de manieren om aan deze verwachtingen te voldoen kunnen verschillen om in lijn te blijven met de wetten, waarden en culturele verwachtingen van de verschillende samenlevingen in de wereld. Wij geloven in het ontwikkelen van relaties met onze zakelijke partners die wederzijds voordeel opleveren, gebaseerd op vertrouwen en respect. Wij doen zaken met integriteit; wij houden ons aan alle toepasselijke wetten en regels van de landen waarin wij opereren. Wij willen een positieve invloed hebben op het leven van onze medewerkers, hun gezin en de samenlevingen waarin wij opereren. Wij verwachten van bedrijven in ons netwerk van zakelijke partners dat zij hetzelfde doen. 5

6 ARBEID & MENSENRECHTEN Zakelijke partners ondersteunen en respecteren de bescherming van internationaal erkende mensenrechten en zorgen ervoor dat zij niet meewerken aan schendingen van mensenrechten. VRIJGEKOZEN ARBEIDSPARTICIPATIE Zakelijke partners gebruiken geen gedwongen arbeid, gedwongen tewerkstelling of contractarbeid of onvrijwillige gevangenisarbeid. Van medewerkers wordt niet vereist om identiteits- of waardepapieren af te geven bij aanvang van het werk. LONEN, ARBEIDSVOORWAARDEN & WERKTIJDEN Zakelijke partners betalen medewerkers volgens de toepasselijke loonwetten, inclusief minimumloon, overwerk en voorgeschreven arbeidsvoorwaarden. Zakelijke partners laten medewerkers tijdig weten op welke basis ze betaald worden. Van zakelijke partners wordt ook verwacht dat zij medewerkers laten weten wanneer overwerk vereist is en hoeveel voor dergelijk overwerk wordt betaald. KINDERARBEID EN JONGE ARBEIDERS Zakelijke partners gebruiken geen kinderarbeid. Jongeren onder 18 jaar worden alleen te werk gesteld voor ongevaarlijk werk en als jonge werkers boven de wettelijke leeftijd voor arbeid in dat land zijn of de leeftijd die is vastgesteld voor voltooiing van verplichte scholing. NON-DISCRIMINATIE Zakelijke partners zorgen voor een werkomgeving die vrij is van intimidatie en discriminatie. Discriminatie om redenen als ras, huidskleur, leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, invaliditeit, genetische informatie, godsdienst, politieke affiliatie, lidmaatschap van vakbond of huwelijkse staat wordt niet toegestaan. EERLIJKE BEHANDELING Zakelijke partners zorgen voor een werkomgeving die vrij is van grove en onmenselijke behandeling, waaronder alle vormen van seksuele intimidatie, seksuele mishandeling, lijfstraffen, psychische of lichamelijke dwang, of verbale mishandeling van medewerkers en vrij van dreiging van dergelijke behandeling. VRIJHEID VAN ASSOCIATIE Open communicatie en directe interactie met medewerkers (en/of aangewezen vakbondsvertegenwoordigers waar van toepassing) om kwesties over de werkomgeving en beloning op te lossen, worden aangemoedigd. Zakelijke partners respecteren de rechten van medewerkers, omschreven in lokale wetten, om zich vrijelijk te associëren, al of niet lid te worden van een vakbond, zich te laten vertegenwoordigen en deel te nemen aan ondernemingsraden. Medewerkers mogen open met het management communiceren over werkomstandigheden zonder dreiging van vergelding, intimidatie of mishandeling. PRIVACY & GEGEVENSBESCHERMING Zakelijke partners respecteren personen op een manier die past bij de rechten op privacy en gegevensbescherming. Ze zullen altijd informatie over mensen passend gebruiken voor zakelijke doeleinden en dit beschermen tegen misbruik om schade voor deze personen te voorkomen zoals discriminatie, stigmatisering of andere schade aan reputatie en persoonlijke waardigheid, impact op lichamelijke integriteit, fraude, financieel verlies of identiteitsdiefstal. 6

7 GEZONDHEID, VEILIGHEID & MILIEU Zakelijke partners zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving, inclusief eventuele door het bedrijf geboden woonvoorzieningen. BESCHERMING VAN MEDEWERKERS Zakelijke partners beschermen medewerkers tegen overmatige blootstelling aan chemische, biologische en fysieke gevaren en lichamelijk zware taken op de werkplek en in alle door het bedrijf geboden woonvoorzieningen. PROCESVEILIGHEID Zakelijke partners hebben programma's om catastrofale ontsnapping van chemicaliën bij bedrijfsprocessen te voorkomen of verminderen. De programma's zijn afgestemd op de risico's in de werkomgeving. PARAATHEID EN REACTIE BIJ NOODSITUATIES Zakelijke partners signaleren en beoordelen noodsituaties in de werkomgeving en alle door het bedrijf geboden woonvoorzieningen, en minimaliseren hun impact door preventie en door de implementatie van noodplannen en -procedures. INFORMATIE OVER GEVAAR Er zal informatie beschikbaar zijn over gevaarlijke stoffen, waaronder farmaceutische verbindingen en farmaceutische tussenproducten om medewerkers te onderwijzen en trainen en tegen gevaar te beschermen. Zakelijke partners opereren op milieuvriendelijke en milieuverantwoorde wijze om nadelige gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken. Zakelijke partners worden aangemoedigd om grondstoffen te besparen, om waar mogelijk gebruik van gevaarlijke materialen te vermijden en om zich in te zetten voor hergebruik en recycling. MILIEUVERGUNNINGEN Zakelijke partners houden zich aan alle toepasselijke milieuwetgeving. Alle vereiste milieuvergunningen, informatieregistraties en restricties worden verkregen en de operationele en meldingsvereisten worden nagevolgd. AFVAL EN EMISSIES Zakelijke partners hebben systemen voor veilige verwerking, verplaatsing, opslag, recycling, hergebruik of beheer van afval, luchtemissies en lozing van afvalwater. Al het afval, afvalwater of emissies welke mogelijk een negatief effect op het milieu of gezondheid van mensen kunnen hebben, zullen passend worden beheerd, gecontroleerd en behandeld voordat ze in het milieu terechtkomen. MORSINGEN EN LEKKAGES Zakelijke partners hebben systemen om onbedoelde morsing en lekkage in het milieu te voorkomen en verminderen. 7

8 BEHEERSYSTEMEN Zakelijke partners gebruiken beheersystemen om continue verbetering en naleving van de verwachtingen van deze principes mogelijk te maken. INZET EN VERANTWOORDELIJKHEID Zakelijke partners tonen inzet voor de in dit document omschreven principes door hiervoor de benodigde middelen vrij te maken. WETTELIJKE & KLANTVEREISTEN Zakelijke partners identificeren en houden zich aan toepasselijke wetten, regels en normen en relevante klantvereisten, en nemen verantwoordelijke en tijdige maatregelen als hierin tekortkomingen worden gesignaleerd. TRAINING & COMPETENTIE Zakelijke partners hebben een trainingsprogramma waarmee een passend niveau van kennis, vaardigheid en vermogen wordt verkregen bij het management en de medewerkers om aan deze verwachtingen te voldoen. BEDRIJFSCONTINUÏTEIT Zakelijke partners zijn verantwoordelijk voor de ontwikkelingen en implementatie van passende bedrijfscontinuïteitsplannen voor activiteiten die MSD ondersteunen. RISICOBEOORDELING & RISICOMANAGEMENT Zakelijke partners hebben mechanismen om risico's in alle gebieden in verband met dit document te beoordelen en beheren. DOCUMENTATIE Zakelijke partners houden documentatie bij die nodig is om aan te tonen dat zij aan al deze verwachtingen voldoen en zich aan de toepasselijke wetgeving houden. CONTINUE VERBETERING Van zakelijke partners wordt verwacht dat zij zich continu verbeteren door doelen te formuleren, implementatieplannen uit te voeren en de nodige corrigerende maatregelen te nemen voor tekortkomingen die bij interne en/of externe beoordelingen, inspecties en controles zijn gesignaleerd. 8

9 ETHISCHE ZAKELIJKE PRAKTIJKEN Zakelijke partners doen op ethische wijze zaken en handelen met integriteit. ZAKELIJKE INTEGRITEIT Alle corruptie, afpersing en verduistering zijn verboden. Zakelijke partners zullen geen omkoping aanbieden, betalen of accepteren of betrokken zijn bij andere illegale bevordering van zaken of overheidsrelaties. Partners bestrijden corruptie in al haar vormen. EERLIJKE CONCURRENTIE Zakelijke partners doen zaken op basis van eerlijke en krachtige concurrentie en leven daarbij alle toepasselijke anti-trustwetten na. Partners hebben eerlijke zakelijke praktijken waaronder accurate en correcte reclame. SIGNALEREN VAN ZORGEN Zakelijke partners moedigen alle medewerkers aan om zorgen of illegale activiteiten te melden zonder dreiging van vergelding, intimidatie of mishandeling; en doen waar nodig onderzoek doen en nemen corrigerende maatregelen. JUISTHEID VAN BOEKEN/BESTANDEN De gehele financiële boekhouding moet voldoen aan algemeen aanvaarde boekhoudprincipes. Verslagen moeten in alle materiële opzichten correct zijn. Verslagen moeten leesbaar en transparant zijn en feitelijke transacties en betalingen weergeven. BESCHERMING VAN INFORMATIE Zakelijke partners beschermen vertrouwelijke informatie waaronder persoonsgegevens die voor of van MSD is verzameld, en nemen maatregelen om verlies, misbruik, diefstal, fraude, onbevoegde toegang, bekendmaking of wijziging te voorkomen; dit houdt ook in onbevoegde communicatie en/of publicatie van informatie die van of namens MSD verkregen is. Partners die vertrouwelijke informatie met MSD uitwisselen, moeten vooraf een geheimhoudingsovereenkomst met MSD aangaan. Zonder toestemming van MSD zullen zakelijke partners vertrouwelijke informatie van MSD of andere zakelijke informatie die zij krijgen over MSD niet uitwisselen. Zakelijke partners zorgen ervoor en kunnen aantonen dat ze passende veiligheidsmaatregelen hebben om persoonlijke en andere vertrouwelijke informatie te beschermen. Onbevoegd(e) gebruik, bekendmaking of verlies van vertrouwelijke informatie van MSD moet direct aan de MSD Office of Ethics worden gemeld. INTELLECTUEEL EIGENDOM Intellectuele eigendomsrechten worden gerespecteerd; overdracht van technologie en know-how wordt gedaan op een wijze waarbij intellectuele eigendomsrechten worden beschermd. NALEVING VAN BUITENLANDSE WETGEVING Zakelijke partners moeten zich houden aan alle toepasselijke import- en exportcontroles, sancties en andere handelswetten van de Verenigde Staten en wetten van de desbetreffende landen waar transacties plaatsvinden. 9

10 ETHISCHE ZAKELIJKE PRAKTIJKEN KLINISCH ONDERZOEK Bij deelname aan klinisch onderzoek namens MSD worden alle klinische studies verricht volgens de wereldwijde standaarden van Good Clinical Practice, toepasselijke regels van de lokale overheid en volgens de ethische principes die hun oorsprong vinden in de Verklaring van Helsinki. PRODUCTKWALITEIT Zakelijke partners die betrokken zijn bij de levering, productie, verpakking, testen, opslag en distributie van materialen/producten namens MSD zorgen ervoor dat zij zich aan alle toepasselijke kwaliteitsregels en Good Manufacturing Practice en Good Laboratory Practice-vereisten houden voor de markten waarin de producten zijn geregistreerd en worden gedistribueerd. MARKETING- & PROMOTIONELE PRAKTIJKEN Alle marketing- en promotionele materialen en activiteiten moeten voldoen aan hoge ethische, medische en wetenschappelijke standaarden, en aan alle toepasselijke wetten en regels. Bij interactie met zorgverleners, patiënten of personeel in de diergezondheidszorg, moeten alle zakelijke partners zich houden aan de relevante industriegedragscodes die op hen van toepassing zijn, zoals de European Federation of Pharmaceutical Industries & Associations (EFPIA), de International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA) en de Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA). GESCHENKEN, MAALTIJDEN, ENTERTAINMENT Zakelijke partners bieden geen geschenken, maaltijden of entertainment aan een medewerker van MSD aan in een situatie waarin dit de keus van de medewerker in relatie tot de zakelijke partner kan beïnvloeden of deze schijn kan wekken. In andere situaties kunnen bescheiden geschenken, maaltijden of entertainment aan een medewerker van MSD worden aangeboden als ze geen contant geld zijn of equivalenten daarvan, passend zijn volgens de gangbare zakelijke praktijk, niet frequent of duur zijn, en geen enkele wet overtreden. DIERENWELZIJN Dieren worden met respect behandeld, waarbij pijn en stress tot een minimum worden beperkt. Dierproeven worden pas verricht nadat gekeken is naar mogelijkheden om dieren te vervangen, het aantal dieren te verminderen of procedures te verbeteren om ongemak te verminderen. Alternatieven moeten worden gebruikt waar dit wetenschappelijk passend en aanvaardbaar voor wetgevers is. BELANGENVERSTRENGELING Zakelijke partners moeten interactie met een medewerker van MSD vermijden als dit conflicteert met het handelen door die medewerker in het beste belang van MSD, of die schijn kan wekken. Bijvoorbeeld, partners mogen geen medewerker van MSD in dienst nemen of betalingen aan deze doen tijdens een transactie tussen de zakelijke partner en MSD, anders dan die omschreven zijn in het contact met MSD. Als een medewerker van een zakelijke partner een familielid van een medewerker van MSD is of als een zakelijke partner een andere relatie met een medewerker van MSD heeft die een belangenverstrengeling kan inhouden, moet de zakelijke partner dit feit aan MSD melden. 10

11

12 ZORGEN UITSPREKEN Medewerkers van zakelijke partners moeten in eerste instantie contact opnemen met hun eigen bedrijf om zorgen over interne ethiek en naleving op te lossen. Zakelijke partners die menen dat een medewerker van MSD, of iemand die namens MSD optreedt betrokken is bij illegaal of anderszins ongepast gedrag moet dit direct aan MSD melden. De MSD Office of Ethics biedt verschillende aanspreekpunten aan waar zorgen kunnen worden uitgesproken zonder angst voor vergelding. Online: Telefoon: of Fax: (vertrouwelijk) De AdviceLine, die 24 uur per dag wereldwijd beschikbaar is, wordt bediend door een externe organisatie zodat u anoniem kunt blijven als u belt. De medewerker van de AdviceLine zal geen direct advies geven, maar zal de informatie aan de Office of Ethics doorgeven en u een casusnummer en een terugbeldatum geven. Hoewel vragen en zorgen worden doorgestuurd naar de Office of Ethics, zal geen identificerende informatie worden meegestuurd zonder uw toestemming. Om contact op te nemen met de AdviceLine: Online: Telefoon: (binnen VS) of (buiten VS) Merk op: MSD staat in de Verenigde Staten en Canada bekend onder de naam Merck.

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR ZAKENPARTNERS VAN MSD

GEDRAGSCODE VOOR ZAKENPARTNERS VAN MSD GEDRAGSCODE VOOR ZAKENPARTNERS VAN MSD Onze normen en waarden voor zakenpartners Gedragscode voor zakenpartners van MSD [editie II] december 2015 MSD zet zich in voor duurzaamheid in alle zakelijke activiteiten

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Introductie Vattenfall levert energie voor de maatschappij van vandaag en draagt bij aan het energiesysteem van morgen. Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Takeda Leveranciersgedragscode

Takeda Leveranciersgedragscode Takeda Leveranciersgedragscode Versie 1.0 24 juni 2015 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding en toepasselijkheid... 2 2.0 Naleving van toepasselijke wetten, regelgeving en leverancierscode... 3 3.0 Zakelijke Praktijken...

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving Overzicht United Technologies Corporation, waaronder al zijn divisies, bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen (samen 'UTC' genoemd) neemt de hoogste ethische en gedragsnormen in acht. Zoals uiteengezet

Nadere informatie

Manuchar Group Gedragscode

Manuchar Group Gedragscode Manuchar Group Gedragscode Datum op maak: 15th of Juni, 2016. Inhoudstafel Inleiding 3 Doel van de Manuchar Gedragscode 3 Toepassingsgebied 3 Toezicht op de naleving 3 Respect voor collega s, handelspartners

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Amgen Gedragscode voor Leveranciers

Amgen Gedragscode voor Leveranciers Amgen Gedragscode voor Leveranciers AMGEN GEDRAGSCODE LEVERANCIERS Amgen begrijpt dat het een voorrecht is om wereldwijd een van de grootste vernieuwers te zijn op het gebied van dienstverlening aan patiënten

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

ING ENVIRONMENTAL APPROACH

ING ENVIRONMENTAL APPROACH ING ENVIRONMENTAL APPROACH Mensenrechten op de werkplek 3 De uitgangspunten 4 Vrijheid van organisatie en het recht op collectieve onderhandeling 5 TABLE OF CONTENTS Dwangarbeid 6 Kinderarbeid 7 Discriminatie

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDSBELEID NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL

DUURZAAMHEIDSBELEID NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL DUURZAAMHEIDSBELEID NEWAYS ELECTRONICS INTERNATIONAL INLEIDING Wij bestaan..dus wij denken, wij doen, wij handelen, geven en ontvangen, gebruiken, belasten en consumeren. En daarmee voegen wij iets toe:

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

Onze normen en waarden

Onze normen en waarden Gedragscode Onze normen en waarden De Basis van Ons Succes Uitgave IV Ons Bedrijf Vanaf het begin is het geloof in het juiste te doen, de leidraad geweest in de geschiedenis van MSD. George Merck benadrukte

Nadere informatie

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst

Supplier Code of Conduct. Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Supplier Code of Conduct Samen op weg naar een succesvolle, uitdagende en duurzame toekomst Bij Kramp gaan we voor zakelijk succes op de lange termijn. Daarbij voelen we een sterke verantwoordelijkheid

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

Gedragscode voor Distributeurs

Gedragscode voor Distributeurs Gedragscode voor Distributeurs Inleiding In de Gedragscode voor distributeurs van Parker Hannifin (Code) worden de minimumvereisten en verwachtingen met betrekking tot de naleving van wetten en acceptabel

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van

Algemene Informatie. Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van Algemene Informatie Naam van beleid Gedragscode voor leveranciers aan NSG Group Goedgekeurd door Procurement Policy Steering Committee Datum van 17.06.2009 goedkeuring Doelpubliek Dit beleid geldt voor

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

April 2011. Gedragscode voor leveranciers

April 2011. Gedragscode voor leveranciers April 2011 Gedragscode voor leveranciers INLEIDING Het uitoefenen van commerciële activiteiten met inachtneming van hoge ethische normen, is voor Sodexo van essentieel belang. In dit opzicht hebben wij

Nadere informatie

Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen

Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen Ondernemingsbeleid Grontmij In onze rol als toonaangevend adviesbureau op het gebied van duurzaam ontwerpen, engineering en management hebben wij een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen

Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Wij zijn een toonaangevend adviesbureau op het gebied van duurzaam ontwerpen, engineering en

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam Gedragscode fair play Fair play is niet alleen belangrijk in sport, maar zeker ook in het dagelijkse leven en binnen de omgeving waarin wij ons als onderneming begeven. Voor je ligt de vernieuwde gedragscode

Nadere informatie

CONCACAF Partner Gedragscode. (Inwerkingtreding: 19 oktober 2015)

CONCACAF Partner Gedragscode. (Inwerkingtreding: 19 oktober 2015) 2015 CONCACAF Partner Gedragscode (Inwerkingtreding: 19 oktober 2015) Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 CONCACAF Partner Gedragscode...2 Op wie is deze Gedragscode van toepassing?...2 Onze verwachtingen...2

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

RWE Gedragscode (mei 2016)

RWE Gedragscode (mei 2016) RWE Gedragscode (mei 2016) RWE Gedragsregels Integriteit en naleving van de wet zijn de kenmerken van ons zakelijk handelen. Dit verwachten we tevens van onze partners. Wij hebben ons in het bijzonder

Nadere informatie

Gedragscode voor leveranciers

Gedragscode voor leveranciers Gedragscode voor leveranciers Gedragscode voor leveranciers 1. EEN DIENSTBETREKKING WORDT OP VRIJWILLIGE BASIS GEKOZEN 1.1 Er is geen sprake van gedwongen arbeid, schuldarbeid, mensenhandel of onvrijwillig

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

Gedragsregels van GEA AG

Gedragsregels van GEA AG Gedragsregels van GEA AG Bochum 05.06.2003 Overeenkomst over de principes van sociale verantwoording / Gedragsregels van GEA AG Preambule GEA AG verklaart nadrukkelijk als wereldwijd actieve onderneming

Nadere informatie

Anheuser-Busch InBevs Wereldwijde Beleid inzake Verantwoorde Sourcing

Anheuser-Busch InBevs Wereldwijde Beleid inzake Verantwoorde Sourcing Anheuser-Busch InBevs Wereldwijde Beleid inzake Verantwoorde Sourcing Overzicht Wat en Waarom Dit Wereldwijde Beleid inzake Verantwoorde Sourcing (hierna Beleid ) is een uiteenzetting van Anheuser-Busch

Nadere informatie

Teva gedragscode voor leveranciers

Teva gedragscode voor leveranciers Teva gedragscode voor leveranciers Teva s leveranciers vormen een integraal onderdeel van het algehele succes van Teva. Iedere dag nemen Teva en zijn leveranciers besluiten die van invloed zijn op Teva

Nadere informatie

CODE OF CONDUCT. voor leveranciers en Business Partners

CODE OF CONDUCT. voor leveranciers en Business Partners CODE OF CONDUCT voor leveranciers en Business Partners Versie: 2.0 Geldig vanaf: 01.01.2015 Contactgegevens: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München, Duitsland

Nadere informatie

Ons gedrag bepaalt wie we zijn. Elopak Group Gedragscode

Ons gedrag bepaalt wie we zijn. Elopak Group Gedragscode Ons gedrag bepaalt wie we zijn. Elopak Group Gedragscode 1 Beste collega s, Het doel van onze Gedragscode is te zorgen dat we als wereldwijde organisatie altijd volgens geaccepteerde ethische normen handelen,

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Normen voor bedrijfsgedrag en ethiek voor derden

Normen voor bedrijfsgedrag en ethiek voor derden Alle bedrijfsactiviteiten bij Bristol-Myers Squibb (BMS) steunen op de grondbeginselen van onze betrokkenheid inzake integriteit en naleving van alle toepasselijke wetten, voorschriften, richtlijnen en

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info)

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) was wordt onderwerp tekstbron Versie juni Opmerking: Standaardteksten en Versie 2013 2010 hoofdstukindeling vertaald uit Guide 83 H 1 tm 4 Deel A Eisen Managementsysteem

Nadere informatie

GEDRAGSCODE. NB: Dit is een niet-bindende vertaling, gemaakt voor het gemak van de Nederlandstalige lezer.

GEDRAGSCODE. NB: Dit is een niet-bindende vertaling, gemaakt voor het gemak van de Nederlandstalige lezer. GEDRAGSCODE NB: Dit is een niet-bindende vertaling, gemaakt voor het gemak van de Nederlandstalige lezer. De Duitse en Engelse versies van het document zijn de enige bindende versies. innogy Gedragsregels

Nadere informatie

Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI

Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI Verklaring omtrent de sociale rechten en de industriële betrekkingen bij LEONI Preambule LEONI legt aan de hand van deze verklaring de principiële sociale rechten en beginselen vast. Deze vormen de basis

Nadere informatie

CRH Gedragscode Ethisch Inkopen

CRH Gedragscode Ethisch Inkopen CRH Gedragscode Ethisch Inkopen CRH Gedragscode Ethisch Inkopen Leading with Integrity CRH Gedragscode Ethisch Inkopen CRH Gedragscode Ethisch Inkopen Inleiding MVO-eisen voor alle leveranciers Aanvullende

Nadere informatie

Microsoft Gedragscode voor Vendors

Microsoft Gedragscode voor Vendors Microsoft Gedragscode voor Vendors Microsoft streeft ernaar meer te zijn dan gewoon een goede onderneming zij wil een uitstekende onderneming zijn. Wat Microsoft als uitstekend kwalificeert is de grote

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011)

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( het bedrijf of Mecom ) streeft ernaar verantwoord zaken te doen. Onze reputatie als mediagroep is gebaseerd op

Nadere informatie

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Uw verplichting om te voldoen aan alle wetten en alle beleidslijnen van Johnson & Johnson De bedrijven van Johnson & Johnson

Nadere informatie

Charter voor Duurzame Aankoop

Charter voor Duurzame Aankoop Charter voor Duurzame Aankoop Een boodschap van Marc Grynberg Chief Executive Officer Beste leverancier, Goede relaties tussen leveranciers en klanten zijn essentieel om financiële en economische waarde

Nadere informatie

KOERS GEDRAGSCODE Datum 20 september 2013

KOERS GEDRAGSCODE Datum 20 september 2013 KOERS GEDRAGSCODE Datum 20 september 2013 INLEIDING Deze gedragscode is vastgesteld op 20 september 2013 door de Directie van Koers Groep. De gedragscode is een instructie aan alle medewerkers van KOERS.

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

ALGEMENE GEDRAGSCODE

ALGEMENE GEDRAGSCODE 1 ALGEMENE GEDRAGSCODE Ferrero vereist van haar leveranciers, handelspartners, handelaars, onderaannemers, distributeurs, verkopers en hun werknemers: dat ze zich aan de waarden van Ferrero houden en dat

Nadere informatie

Gedragscode voor Leveranciers

Gedragscode voor Leveranciers Gedragscode voor Leveranciers 2013 1 Inleiding door Duncan Palmer, Financieel hoofddirecteur Reed Elsevier Wij stellen hoge normen aan ons zakelijk en individueel gedrag zoals omschreven wordt in de ethische

Nadere informatie

BIJLAGE 1: GEDRAGSCODE DUURZAME HANDEL

BIJLAGE 1: GEDRAGSCODE DUURZAME HANDEL BIJLAGE 1: GEDRAGSCODE DUURZAME HANDEL INLEIDING Als ketenspeler die wereldwijd opereert rusten op Superunie bepaalde verantwoordelijkheden. In dat kader streven wij er naar maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

GEDRAGSCODE - ZAKELIJKE RELATIES -

GEDRAGSCODE - ZAKELIJKE RELATIES - GEDRAGSCODE - ZAKELIJKE RELATIES - VOOR HET ETHISCH ZAKELIJK HANDELEN VOLGENS DE HOOGSTE NORMEN Tele2 streeft ernaar zakelijk te handelen volgens de hoogste ethische normen. Tele2 heeft daartoe deze Gedragscode

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

SODEXO SUPPLIER CODE OF CONDUCT. April 2014-Dutch translation

SODEXO SUPPLIER CODE OF CONDUCT. April 2014-Dutch translation SODEXO SUPPLIER CODE OF CONDUCT April 2014-Dutch translation INHOUD INLEIDING 3 ZAKELIJKE INTEGRITEIT 4 MENSENRECHTEN EN GRONDBEGINSELEN ARBEIDSRECHT 5 Uitsluiting van alle vormen van dwangarbeid 5 Afschaffing

Nadere informatie

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Gedragscode AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Inhoud Fair play 5 Veiligheid is 6 Respect is 7 Professionaliteit is 8 Integriteit is... 9 Duurzaamheid is 10 Interne samenwerking is 11 Transparantie

Nadere informatie

Gedragscode QHSE Policy Inleiding

Gedragscode QHSE Policy Inleiding VOMS-PO-06 Page 1-7 Date 14-03-2017 Gedragscode QHSE Policy Inleiding Deze Gedragscode beschrijft de waarden, verantwoordelijkheden en gedragsregels die gelden binnen Van Oord NV. Deze bedrijfsprincipes

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

Gedragscode Thule Group

Gedragscode Thule Group Gedragscode Thule Group Oorspronkelijk goedgekeurd in januari 2008 Bijgewerkt 2010, 2012 en 2015 Thule Group AB Opgesteld door Kajsa von Geijer, SVP HR Goedgekeurd door Magnus Welander, president-directeur

Nadere informatie

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit Experian plc Wereldwijde Gedragscode Versie 1.0 Zaken doen met integriteit OR NL akkoord 12 jan 2012 v. 15 mrt 2011 Inhoudsopgave 1. Hoe wij zaken doen Verklaring van de CEO 2. Belanghebbenden respecteren

Nadere informatie

het recht op vrijheid en gelijkheid voor iedereen

het recht op vrijheid en gelijkheid voor iedereen (artikel 1) vrijheid en gelijkheid voor iedereen (artikel 2) het recht niet gediscrimineerd te worden (artikel 3) leven, in veiligheid en vrijheid (artikel 4) geen slavernij of slavenhandel (artikel 5)

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

Gedragscode. ERIKS groep

Gedragscode. ERIKS groep Gedragscode ERIKS groep ERIKS nv Postbus 1088 1810 KB Alkmaar Nederland Tel: +31 72 547 58 88 Fax: +31 72 547 58 89 E-mail: info@eriks.com Deze gedragscode is te vinden op www.eriks.com/csr ERIKS - Gedragscode

Nadere informatie

Eerlijk zakendoen. Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Eerlijk zakendoen. Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Eerlijk zakendoen. Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Eerlijk zakendoen. Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. 3»Integer gedrag beschouwen wij als essentiële voorwaarde voor een op vertrouwen gebaseerd

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Beleid inzake gezondheid, veiligheid en milieu

Beleid inzake gezondheid, veiligheid en milieu Beleid inzake gezondheid, veiligheid en milieu Wereldwijd beleid van Novartis 1 maart 2014 Versie HSE 001.V1.NL 1. Inleiding Novartis wil een leider zijn op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu

Nadere informatie