AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VERGOEDINGEN, VERSTREKKINGEN EN TER BESCHIKKING STELLINGEN. Pagina 1/11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VERGOEDINGEN, VERSTREKKINGEN EN TER BESCHIKKING STELLINGEN. Pagina 1/11"

Transcriptie

1 AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VERGOEDINGEN, VERSTREKKINGEN EN TER BESCHIKKING STELLINGEN Pagina 1/11

2 1. Onderwijsstichting KempenKind, gevestigd te 5521 TP Eersel, aan de Mortel 1, vertegenwoordigd door haar Voorzitter college van bestuur de heer C.M.G. Doesburg, hierna te noemen de werkgever; 2. De personeelsgeleding van de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad, vertegenwoordigd door: a. de heer J. Smets, in de functie van voorzitter van de GMR; b. mevrouw J. Steultjens; c. mevrouw E. de Mol; d. mevrouw A. Vromans; e. de heer A. Smolders. hierna te noemen de PGMR; in aanmerking nemende dat: dat de werkgever en de PGMR aanvullende arbeidsvoorwaarden met elkaar overeenkomen welke beheerst worden door de volgende voorwaarden en bepalingen en ten blijke waarvan allen deze aanvullende arbeidsvoorwaarden ondertekenen; dat deze aanvullende arbeidsvoorwaarden geldig zijn vanaf 1 januari 2014; dat de PGMR hiervoor in haar vergadering van november 2013 instemming heeft verleend tot deze arbeidsvoorwaarden; zijn overeengekomen als volgt; A. Definities In deze aanvullende arbeidsvoorwaarden wordt verstaan onder: werknemer : de vrouwelijke of mannelijke medewerker die met werkgever een akte van benoeming heeft gesloten in de zin van de van toepassing zijnde CAO; werkgever : de rechtspersoon met wie de werknemer een akte van benoeming heeft gesloten; akte van benoeming : de specifiek tussen werkgever en werknemer gemaakte afspraken ter zake van de arbeidsovereenkomst. Deze afspraken zijn bij indiensttreding of naderhand vastgelegd in de tussen werkgever en werknemer gesloten schriftelijke arbeidsovereenkomst of aanvulling daarop. cao : de collectieve arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs, afgesloten door de werkgeversvereniging en één of meer centrales van werknemersorganisaties; ter beschikking stelling : het in bruikleen verstrekken van een goed dat nodig is voor uitoefenen van of behoort bij de functie maar wat de werknemer terug geeft aan de werknemer; verstrekking : het geven van een goed dat nodig is voor het uitoefenen van of behoort bij een functie waarbij de werknemer het niet meer hoeft terug te geven aan de werkgever; vergoeding : een financiële compensatie van kosten die de werknemer maakt voor het uitoefenen van zijn functie of behoort bij de functie. De vergoeding kan volgens de cao zijn bepaald. B. Toepasselijkheid en werkingssfeer Artikel B.1 Deze aanvullende arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werknemers van Onderwijsstichting KempenKind, tenzij uitdrukkelijk tussen werkgever en werknemer schriftelijk anders is overeengekomen. In het laatste geval prevaleren deze boven de bepalingen van deze aanvullende arbeidsvoorwaarden. Pagina 2/11

3 Artikel B.2 Dit reglement is geldig tot het moment dat door instemming van de PGMR gewijzigde aanvullende arbeidsvoorwaarden met een bepaalde ingangsdatum worden vastgesteld. Artikel B.3 Werkgever verstrekt aan de werknemer bij indiensttreding dan wel bij de per ingangsdatum van deze aanvullende arbeidsvoorwaarden kosteloos een exemplaar van deze algemene arbeidsvoorwaarden via publicatie op de website van de werkgever. Artikel B.4 Deze Aanvullende Arbeidsvoorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten van opdracht, stageovereenkomsten, afroepovereenkomsten en/of uitzend- of inleenovereenkomsten, tenzij in de individuele akte van de desbetreffende werknemer deze Algemene Arbeidsvoorwaarden geheel of ten dele uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard. Artikel B.5 De werkgever behoudt zich het recht voor de bepalingen van deze Algemene Arbeidsvoorwaarden binnen de grenzen van art. 7:613 BW eenzijdig te wijzigen. Werkgever zal hiertoe in die gevallen waarin de wet of regelgeving dit vereist, instemming of advies aan de PGMR vragen. Onder het zwaarwichtige belang van werkgever, bedoeld in art. 7:613 BW worden in elk geval verstaan wijzigingen in de fiscale of sociale zekerheidswetgeving, meer in het bijzonder van de Wet Loonbelasting of de werknemersverzekeringen. Artikel B.6 Werkgever zal werknemer schriftelijk, daaronder mede begrepen per , informeren over de wijziging van deze Aanvullende Arbeidsvoorwaarden. Artikel B.7 Deze Aanvullende Arbeidsvoorwaarden kunnen in gunstige zin afwijken van het bepaalde in de CAO. Bepalingen in deze Aanvullende Arbeidsvoorwaarden welke in strijd zijn met de CAO zijn nietig. C. Ter beschikkingstellingen Algemene bepaling Artikel C.1 De werkgever stelt aan de werknemer in het kader van de uitoefening van diens functie zaken ter beschikking waarvan de eigendom bij de werkgever berust en blijft berusten. Werknemer is verplicht alle eigendommen als hierboven bedoeld terstond bij beëindiging van zijn dienstverband bij zijn werkgever, of zoveel eerder als de werkgever dit verlangt, aan de werkgever ter beschikking te stellen. Werknemer verplicht zich ten aanzien van de aan hem ter beschikking gestelde schooleigendommen en - bezittingen: a) zich als een goed huisvader te gedragen; b) zorgvuldig onderhoud te plegen; c) schades, storingen, e.d. onmiddellijk aan werkgever te melden; Pagina 3/11

4 d) indien vereist, zo mogelijk voorafgaand aan de terbeschikkingstelling, een participatie- of een bruikleenovereenkomst te ondertekenen. Eigendommen en bezittingen van de werkgever die op school of het bestuurskantoor worden gebruikt, blijven ook op school of het bestuurskantoor tenzij hieronder anders is vermeld. De werknemer verbindt zich deze zaken op de dag dat de arbeidsovereenkomst eindigt aan de werkgever te retourneren, bij gebreke waarvan hij aan de werkgever, zonder dat een aanmaning of voorafgaande verklaring nodig is, een direct opeisbare boete van 100,-- (zegge: eenhonderd euro) verbeurt voor iedere dag dat hij in verzuim is, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan de werkgever van een volledige schadevergoeding te dezen zaken. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:650 van het Burgerlijk Wetboek mag de boete zowel onmiddellijk als middellijk strekken tot (persoonlijk) voordeel van de werkgever. Bij diefstal, vermissing of schade van de ter beschikking gestelde zaken zal de werknemer hiervan direct melding maken bij de werkgever. Daarnaast dient de werknemer de werkgever direct te informeren. De werknemer die beschikt over het eigendom en bezitting van de werkgever regelt dat bij diefstal proces verbaal bij de politie opgemaakt wordt en overhandigt een kopie van het proces verbaal aan de werkgever. In geval van onherstelbare schade aan de zaak en voor zover buiten de garantie van de desbetreffende zaak vallende, kan de werkgever aan de werknemer een eigen bijdrage verlangen. Dit is ter beoordeling door de werkgever. Deze eigen bijdrage wordt in rekening gebracht door middel van inhouding op het netto-salaris van de werknemer. De werknemer mag de door de werkgever aan de werknemer ter beschikking gestelde zaken transporteren en in de woning van de werknemer plaatsen. De ter beschikking gestelde zaken mogen nimmer onbeheerd worden achtergelaten in een niet afgesloten ruimte buitenshuis, in een onbeheerd achtergelaten auto (ook niet in een afgesloten dashboardkastje dan wel een afgesloten kofferbak) of ander vervoermiddel. In geval van ontvreemding buiten de woning van de werknemer brengt de werkgever aan de werknemer een eigen risicobedrag ter hoogte van 50% van de vervangingswaarde van een met het ontvreemde vergelijkbare zaak in rekening door middel van inhouding op het netto-salaris, tenzij de werknemer aan de werkgever aannemelijk kan maken dat er sprake is van onbewust en/of niet roekeloos handelen, dit naar oordeel van de werkgever. Ter beschikking gestelde mobiele telefoon/smartphone Artikel C.2 De werkgever kan aan werknemers in bruikleen een smartphone ter beschikking stellen voor het uitoefenen van zijn functie, zulks ter beoordeling van de werkgever. De smartphone blijft eigendom van de werkgever. Alle kosten verband houdende met de aankoop, abonnement, gesprekken, sms-berichten, internetverkeer, onderhoud en/of reparatie zijn voor rekening van de werkgever. De smartphone wordt in principe zakelijk gebruikt. Privé-gebruik door de werknemer voor de in Nederland gevoerde telefoongesprekken is toegestaan. Tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan de smartphone te gebruiken: a. in het buitenland voor Internetgebruik, anders dan via Wifi en tenzij anders door de werkgever aan Pagina 4/11

5 de desbetreffende werknemer is bepaald; b. voor het voeren van gesprekken met buitenlandse telefoonnummers en 09xx-nummers. Indien de werknemer anders handelt dan hierover is afgesproken heeft de werkgever het recht de werkelijke kosten, door overlegging van de factuur aan de werknemer, van het onder a en b vermeld gebruik in rekening te brengen bij de werknemer. Werkgever en werknemer overleggen dan de tijdstermijn en op welke wijze (contant of giraal) het bedrag door de werknemer aan de werkgever wordt voldaan. Bij diefstal of vermissing van de smartphone maakt de werknemer hiervan direct melding maken bij de provider om het telefoonnummer en het gebruik van Internet te laten blokkeren. Werkgever is bevoegd om gedurende arbeidsongeschiktheid van de werknemer de smartphone in te nemen tot nader order zonder dat de werknemer recht heeft op enige vergoeding. In de regel zal werkgever hiertoe overgaan: a. zodra de werknemer drie maanden arbeidsongeschikt is of; b. direct indien de werknemer wordt ontheven werkzaamheden te verrichten voor de werkgever. De werknemer is tijdens het gebruik van zijn auto voor dienstreizen van de werkgever zelf verantwoordelijk voor handsfree of niet handsfree gebruik. Eventuele boetes die samenhangen met het niet handsfree gebruiken van de mobiele telefoon/smartphone tijdens dienstreizen worden niet vergoed door de werkgever. De kosten die samenhangen met het inbouwen van een handsfree kit worden niet door de werkgever vergoed. Ter beschikking gestelde hardware (laptops en tablets) en software Artikel C.3 De werkgever kan aan werknemers in bruikleen een laptop en/of een tablet ter beschikking stellen. De configuratie blijft eigendom van de werkgever. Alle kosten verband houdende met de aankoop, onderhoud en/of reparatie zijn voor rekening van de werkgever. De kosten van het eventueel internetverbruik buiten de locaties van de werkgever komen voor rekening van de werknemer. Naast het in artikel C.1 bepaalde en in geval van: a. afloop van de voor de laptop of tablet geldende afschrijvingsperiode levert de werknemer de door de werkgever ter beschikking gestelde configuratie in bij de werkgever dan wel gaat het eigendom over van werkgever naar werknemer, zulks ter beoordeling van de werkgever; b. laptops bij tussentijdse noodzakelijke vervanging levert de werknemer de door de werkgever ter beschikking gestelde laptop in bij de werkgever; c. tablets bij tussentijdse noodzakelijke vervanging kan werkgever besluiten het eigendom van de tablet over te laten gaan op de werknemer of levert de werknemer de tablet in bij de werkgever, zulks ter beoordeling van de werkgever. De configuratie wordt minimaal 90% zakelijk gebruikt en gedeeltelijk op de werkplek van de werknemer. Privé gebruik door de werknemer is toegestaan. Het is werknemer toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever systeemdan wel applicatiesoftware, gegevensdragers en hardware van welke aard dan ook, al dan niet in eigendom van of in licentie bij werkgever, ten kantore te installeren en/of te gebruiken, mits deze geen Pagina 5/11

6 schade berokkent aan de door de werkgever ter beschikking gestelde hardware of software. Bij overtreding of overschrijding van het bepaalde in dit artikel is werknemer jegens werkgever aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. Gebruik Internet en Mail Artikel C.4 Privé-gebruik van internet, op de configuraties die ter beschikking zijn gesteld op de werkplek van de werknemer, dient beperkt te blijven tot pauzes of buiten de tijden dat onderwijs wordt gegeven. Door werknemer op computer geïnstalleerde multimedia-applicaties dienen geen overlast te veroorzaken voor andere werknemers en voor leerlingen tenzij deze wordt gebruikt voor toepassingen tijdens het geven van onderwijs. Alle door werknemer gestuurde mail vanuit het adres van de werkgever wordt beschouwd als doorgestuurde mail en kan door werkgever worden ingezien. Het is werknemer niet toegestaan om pornografisch of anderszins aanstootgevend materiaal in zowel digitale vorm als hard copy te vergaren of na ontvangst in te zien en in ieder geval is het werknemer niet toegestaan dit materiaal via het netwerk van werkgever te verspreiden. Overtreding van deze bepaling is voor werkgever een reden voor ontslag op staande voet. Indien werknemers het gebruik van voormeld materiaal constateren, dan hebben de werknemers de verplichting dit anoniem te melden bij de directie van de school of het College van Bestuur. Ter beschikking gestelde sleutels en persoonlijke codes Artikel C.5 De werkgever geeft aan werknemers voor kortdurende of langdurende periode, per werknemer eenmalig zonder bijkomende kosten, in bruikleen een of meerdere sleutels en/of persoonlijke codes. De sleutels en codes blijven eigendom van de werkgever. Alle kosten verband houdende met de aankoop, onderhoud en/of reparatie van de sleutel of herstel van codes zijn dan voor rekening van de werkgever. De werknemer zorgt er voor dat aan de in bruikleen gegeven sleutel c.q. labels niet herkenbaar is dat deze sleutel toebehoort aan de werkgever. D. Vergoedingen Reiskosten woning-werk Artikel D.1 Conform de bepalingen in de CAO wordt het woon-werkverkeer aan werknemers vergoed op basis van de afstand zoals die in de CAO is omschreven. Dienstreizen Artikel D.2 Tot dienstreizen behoren alle aan de dienstbetrekking gerelateerde reizen, anders dan de reizen die gemaakt worden voor woning-werkverkeer, en die in opdracht van de werkgever worden gemaakt. Pagina 6/11

7 Conform CAO worden dienstreizen in beginsel vergoed op basis van het reizen met openbaar vervoer, tarief tweede klas. De werkgever kan de werknemer toestemming verlenen om tegen een vergoeding van netto 0,28 per kilometer de eigen auto te gebruiken. De vergoeding wordt niet gebruteerd. De kosten worden vergoed op grond van een door de werknemer ingediende declaratie. De vergoeding van netto 0,28 per kilometer is inclusief de vergoeding voor eventueel betaalde parkeer-, veer- en tolgelden. Bij extreme parkeer-, veer- en tolgelden, dit naar oordeel van de werkgever, kunnen deze kosten aan de werknemer worden vergoed. Eventuele boetes voor snelheids- en andere overtredingen tijdens het uitvoeren van de dienstreis komen voor rekening van de werknemer en worden niet door de werkgever betaald. Fiets-privéregeling Artikel D.3 Op basis van de CAO komt de werknemer in aanmerking deel te nemen aan een fiets-privéregeling voor de fiets die hij gebruikt voor zijn woon-werkverkeer van zijn woonadres naar de standplaats van de werkgever. De werknemer schaft de fiets aan en laat de aankoopprijs via het bruto-nettotraject verlopen. De werknemer bespaart hiermee loonheffingen. Aan de fiets-privéregeling zijn de volgende voorwaarden verbonden: a) de fiets heeft een aankoopprijs van maximaal 749 inclusief BTW. b) de werknemer gebruikt de fiets op meer dan de helft van de dagen dat hij naar het werk reist c) de werknemer heeft in het kalenderjaar van de vergoeding en de twee voorafgaande kalenderjaren geen fiets vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld gekregen. Werkgever heeft de mogelijkheid de aankoopprijs van de fiets te vergoeden in delen. De termijn van drie kalenderjaren begint dan in het jaar aankoop van de fiets van de werknemer en de eerste deelvergoeding. De werknemer komt voor vergoeding voor de met fiets samenhangende zaken in aanmerking tot een bedrag van 82 per kalenderjaar. Samenhangende zaken zijn: reparaties, een extra slot, een steun voor de tas en een regenpak. De kosten van een fietsverzekering worden apart vergoed. Warme kleding komt niet in aanmerking voor vergoeding. De werkgever verstrekt de werknemer voor meer informatie de Toelichting fietsregeling OSG voor werknemers. Voor de aanvraag maakt de werknemer gebruik van het aanvraagformulier onbelaste fietsvergoeding. Vakbondscontributie Artikel D.4 Conform de bepalingen in de CAO kan op verzoek van de werknemer een vergoeding plaatsvinden van de aan zijn vakbond betaalde vakbondscontributie. Voor de aanvraag maakt de werknemer gebruik van het aanvraagformulier vergoeding vakbondscontributie. Pagina 7/11

8 Studiekostenvergoeding Artikel D.5 Werkgever stimuleert in het kader van zijn professionele ontwikkeling werknemers opleidingen te volgen. Werkgever kan werknemer verplichten opleidingen of cursussen te volgen indien deze voor de uitoefening van de dienstbetrekking noodzakelijk zijn, dit ter beoordeling van de werkgever in overleg met de werknemer. De doelstellingen, voorwaarden en bepalingen zijn vastgelegd in een separate notitie Professionaliseringsbeleid KempenKind. Hierin zijn tevens de vergoedingen, verstrekkingen en terugbetalingsregelingen vermeld. Vergoedingen zakelijk gebruik van een privé mobiele telefoon/smartphone en internet Artikel D.6 Werkgever en werknemer kunnen in onderling overleg overeenkomen dat de werkgever een vergoeding betaalt aan de werknemer voor het zakelijk gebruik van een privé mobiele telefoon/smartphone en/of internetgebruik thuis. De vergoeding voor: a. een telefoonabonnement is belastbaar loon tenzij door de werknemer via een gesprekspecificatie aangetoond kan worden dat het zakelijk gebruik meer dan 10% in die kalendermaand is. In het laatste geval kan de vergoeding netto worden vergoed. De werkgever kan aan de werknemer vragen om het zakelijk gebruik gedurende drie achtereenvolgende maanden bij te houden en de rapportage daarvan te overleggen aan de werkgever. b. zakelijke gesprekskosten bij een pre-paidtelefoon/smartphone kunnen vergoed worden door middel van een specificatie van de gevoerde telefoongesprekken en sms-berichten. Werknemer dient ter onderbouwing van de hoogte van de vergoeding gedurende drie maanden na aanvang van de vergoeding een deugdelijke administratie (inclusief nota s) van de betreffende kosten bij te houden en aan het einde van de drie maanden te overleggen aan werkgever. Het recht op vergoeding vervalt zodra en zolang de werknemer gedurende een periode van ziekte van drie maanden of langer of het om andere redenen niet kunnen uitoefenen van zijn functie, verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten; tot de werknemer zijn werkzaamheden weer hervat heeft. Perioden waarin de werknemer ten gevolge van ziekte verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten, worden samengesteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen. De fiscale consequenties zijn voor rekening van de werknemer. Indien de werknemer een substantiële vergoeding voor zakelijk gebruik krijgt, waarbij het voor de werkgever financieel gunstiger is de werknemer smartphone ter beschikking te stellen, pleegt werkgever met werknemer overleg hierover. De werknemer is tijdens het gebruik van zijn auto voor dienstreizen van de werkgever zelf verantwoordelijk voor handsfree of niet handsfree gebruik. Eventuele boetes die samenhangen met het niet handsfree gebruiken van de mobiele telefoon/smartphone tijdens dienstreizen worden niet vergoed door de werkgever. De kosten die samenhangen met het inbouwen van een handsfree kit worden niet door de werkgever vergoed. Pagina 8/11

9 Wasgeldvergoeding Artikel D.7 Werknemers kunnen op declaratiebasis een vergoeding ontvangen voor het wassen van de op school gebruikte textielgoederen bij de werknemer thuis. De vergoeding bestrijdt de kosten voor het gebruik van de wasmachine van de werknemer en het gebruik van wasmiddelen. De vergoeding bedraagt per werknemer maximaal 250 voor een volledig kalenderjaar. Indien de werknemer een deel van het kalenderjaar deze activiteit verricht, dan is de maximale vergoeding naar rato. Voor de vergoeding vult de werknemer het declaratieformulier wasgeldvergoeding en levert deze ter ondertekening aan bij de schooldirecteur. De vergoeding wordt betaald via de salarisadministratie. Eventuele fiscale consequenties zijn voor rekening van de werknemer waardoor een deel van de vergoeding bruto kan worden vergoed waarover de werknemer loonheffingen is verschuldigd. Lief en leed Artikel D.8 Buiten het eventueel bepaalde in de CAO ontvangen werknemers op grond van de lief- en leedregeling van de werkgever beloningen in de vorm van geld en/of geschenken bij de volgende gelegenheden. De hieraan gerelateerde bedragen of geschenken zijn vermeld in het document Regels en afspraken met betrekking tot de representatie jubilea & andere gelegenheden bij KempenKind. Afhankelijk van de fiscale regelgeving zijn geldbedragen voor de werknemer al dan niet belast voor loonheffingen. Overige zakelijke kosten Artikel D.9 Alle overige zakelijke kosten, die werknemer naar het oordeel van werkgever voor een adequate functie-uitoefening moet maken, worden op basis van declaraties vergoed. In specifieke gevallen kan vooraf in overleg met werknemer besloten worden zakelijke kosten slechts gedeeltelijk te vergoeden. Voor specifiek de volgende zakelijke kosten gelden de volgende limietbedragen, tenzij werkgever toestemming geeft voor afwijking van deze bedragen: a. attenties in het verband met verzuim van medewerkers of andersoortige representatie 25 inclusief BTW; b. voor activiteiten in het kader van lief en leed (zoals jubilea en afscheid van medewerkers) geldt dat deze activiteiten zoveel mogelijk plaatsvinden op locatie van de werkgever en budgetten door de werkgever worden vastgesteld. Pagina 9/11

10 E. Verstrekkingen Algemene bepaling Artikel E.1 De werkgever kan aan de werknemer verstrekkingen doen. Verstrekkingen kunnen bedoeld zijn om de functie van werknemer te kunnen uitvoeren dan wel die naar maatschappelijke opvatting niet worden ervaren als beloningsvoordeel maar die wel horen bij de dienstbetrekking. De door de werkgever gedane verstrekkingen hoeven bij beëindiging van de dienstbetrekking niet te worden terugbetaald of teruggegeven aan de werknemer. Specifieke verstrekkingen zijn: a. kantinebenodigdheden; b. professionele ontwikkeling van werknemers, voor zover dit geen vergoeding betreft; c. vakliteratuur; d. arbo-activiteiten; e. uit de lief- en leed; f. personeelsuitjes; g. representatiekosten; h. eindejaarsactiviteiten; i. traktaties; j. maaltijden in verband met bijvoorbeeld overwerk. De werkgever geeft aan werknemers richtlijnen op welke wijze de verstrekking plaatsvindt. Hierbij houdt de werkgever rekening met de actuele fiscale wetgeving hieromtrent. De hieraan gerelateerde bedragen of geschenken zijn vermeld in het document Regels en afspraken met betrekking tot de representatie jubilea & andere gelegenheden bij KempenKind. Verzekeringen Artikel E.2 Werkgever heeft voor haar rekening ten behoeve van de werknemers de volgende collectieve verzekeringen: a. ANW-gat verzekering; b. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering; c. ongevallenverzekering. Deze verzekering is van kracht voor werkgever, werknemers en leerlingen tijdens schooluren en evenementen in schoolverband, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. d. aanvullende autocascoverzekering. Deze verzekering dekt de schade aan de privé auto van werkgever en werknemers tijdens dienstreizen c.q. de eventuele daling van de bonus/malustrede van de motorrijtuigenverzekering van de werknemer indien de daling wordt veroorzaakt door schade aan het motorrijtuig van de werknemer tijdens het reizen voor de dienstbetrekking in opdracht van de werkgever. Pagina 10/11

11 Werkgever biedt werknemers vrijwillig de gelegenheid deel te nemen aan een collectieve verzekeringen waarvan de werkgever een overeenkomst heeft met zorgverzekeraars CZ en Interpolis. De werkgever verstrekt informatie over onder andere de polisvoorwaarden van de hierboven vermelde verzekeringen via de website van Onderwijsstichting KempenKind. Diverse personeelsvoorzieningen Artikel E.3 Werkgever biedt de mogelijkheid aan werknemers een premiekorting en/of aantrekkelijke polisvoorwaarden te verkrijgen via Centraal Beheer Achmea. Dit betreft het verzekeringspakket, het vermogenspakket, financieringspakket en het bedrijfsspaarpakket. Informatie over deze personeelsvoorzieningen verstrekt de werkgever via de website van de werkgever. Pagina 11/11

Invoering werkkostenregeling Aanvullende arbeidsvoorwaarden

Invoering werkkostenregeling Aanvullende arbeidsvoorwaarden Invoering werkkostenregeling Aanvullende arbeidsvoorwaarden vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking stellingen Datum: 28-01-2015 Auteur: Rob Hulsen (OSGMetrium) in samenwerking met FZ en PZ Status:

Nadere informatie

MEMO. : Rob Hulsen (OSGMetrium) in samenwerking met PZ en FZ

MEMO. : Rob Hulsen (OSGMetrium) in samenwerking met PZ en FZ MEMO Datum : 26 november 2014 Aan Van Onderwerp : De leden van de Personeelsgeleding van de GMR : Rob Hulsen (OSGMetrium) in samenwerking met PZ en FZ : toelichting op de Aanvullende Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen

Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling. Spilbasisscholen Aanwijzingsbesluit Werkkostenregeling Spilbasisscholen De werknemers ontvangen loon. Dat kan loon in geld zijn, maar ook loon in natura zoals reiskostenvergoedingen, attenties, ed. Al hetgeen aan loon

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

Bedrijf VOF, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf VOF, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf VOF, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR).

Middels dit schrijven willen wij nogmaals uw aandacht vragen voor de werkkostenregeling (WKR). Cliëntenbrief werkkostenregeling (WKR) Onderwerp: werkkostenregeling Doel: informeren en adviseren Bestemd voor: ondernemers Eersel, november 2012 Geachte heer, mevrouw, Middels dit schrijven willen wij

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015.

WERKKOSTENREGELING. Schematisch ziet het systeem er als volgt uit: Nieuwsbrief. werkkostenregeling per 1 januari 2015. WERKKOSTENREGELING Vanaf 1 januari 2015 komt er een nieuw systeem voor de fiscale behandeling van vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen aan uw personeel (kortom: werkkosten).

Nadere informatie

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal

Allereerst. Bibi Gelaudie Salarisadministratie. Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Wegwijs in de WKR 17 november 2014 Allereerst Bibi Gelaudie Salarisadministratie Anne van Haga Salarisadministratie Fiscaal Programma Wat is de WKR? Soorten vergoedingen Fiets en de WKR Arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Kantoor Eindhoven. Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus LB Utrecht

Kantoor Eindhoven. Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus LB Utrecht Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Landelijke Huisartsen Vereniging Postbus 20056 3502 LB Utrecht Telefoon (0800) 0543 Datum 14 oktober 2016 Uw kenmerk Kenmerk 2016-67/GvS Betreft: CAO

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer A. Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw B. Iemand

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten (versie 15.1) Regeling is geldig vanaf 1 juli 2009 en aangepast per 1 januari 2015 en geldt voor onbepaalde

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST VASTSTELLINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. WERKGEVER, gevestigd en kantoorhoudende te [ADRES], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door [VERTEGENWOORDIGER], hierna te noemen: "werkgever"; en 2.

Nadere informatie

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO)

Fietsregeling. (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Fietsregeling Categorie 2 nummer 2 (Ter uitvoering van artikel 4a:1, lid 5, en artikel 4a:3 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR-UWO) Vastgesteld bij besluit het Algemeen Bestuur d.d. Datum

Nadere informatie

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010

Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Fietsregeling gemeente Oldambt 2010 Doel:deze regeling heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden tot verstrekking van een fiets. Datum en nummer ingetrokken collegebesluiten - Reiderland:

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur

College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014. Voorzitter/Lid College van Bestuur College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2014 Voorzitter/Lid College van Bestuur 1 DE ONDERGETEKENDEN: 1 De Stichting/Vereniging., statutair gevestigd te.... te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Fietsregeling 1. ALGEMENE VOORWAARDEN Aankoop fiets De werknemer heeft ten tijde van de aanschaf van een fiets een dienstbetrekking. De werknemer maakt op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij

Nadere informatie

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom.

Werkkostenregeling. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de fiscale loonsom. Werkkostenregeling Sinds 1 januari 2015 is de werkkostenregeling definitief en daardoor verplicht voor alle werkgevers. Hieronder een korte uitleg over de werkkostenregeling én tips voor de juiste toepassing

Nadere informatie

Midden- en kleinbedrijf Kantoor Eindhoven. Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus BN Den Haag. Betreft: cao Apotheken 2017

Midden- en kleinbedrijf Kantoor Eindhoven. Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus BN Den Haag. Betreft: cao Apotheken 2017 Belastingdienst, Postbus 90056, 5600 PJ Eindhoven Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus 16570 2500 BN Den Haag. Midden- en kleinbedrijf Karel de Grotelaan 4 5616 CA Eindhoven Postbus 90056 5600

Nadere informatie

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor:

Eén van deze loonbestanddelen kan ingeruild worden voor: 1 Cafetariaregeling Cafetariaregeling De cafetariaregeling is een regeling waarbij de medewerker zelf kan bepalen hoe hij zijn /haar loon geniet. De medewerker kan belast loon ruilen voor bepaalde vergoedingen

Nadere informatie

Voor de uitvoeringsregels met betrekking tot toewijzing, intrekking, controle en handhaving wordt verwezen naar de betreffende bedrijfsregeling.

Voor de uitvoeringsregels met betrekking tot toewijzing, intrekking, controle en handhaving wordt verwezen naar de betreffende bedrijfsregeling. SPECIFIEKE BEPALINGEN PERSONEELSGROEP B EN C 2.10 TELEFOONKOSTEN- EN INTERNETVERGOEDINGEN 2.10.1. Algemeen De werkgever heeft een regeling vastgesteld voor de vergoeding van de telefoon- en internetkosten.

Nadere informatie

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld)

Categorie abonnementen/scholing/contributie. Categorie ARBO (niet in geld) totaalbedragen werkkosten (1) 0,00 intermediaire kosten (2) 0,00 gerichte vrijstelling (3) 0,00 nihil waardering (4) 0,00 Fiscale loon: 0,00 Fiscale loon groene tabel: 0,00 Fiscale loon gr.slag werkkosten.

Nadere informatie

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. «Voorvoegsel» «Voorletters» «TussenVoegsel» «Achternaam» «Adres» «Postcode» «Plaats» hierna te noemen: "de werknemer"; en 2. Easy Way b.v. gevestigd te Breda,

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

Toelichting bij de modelovereenkomst

Toelichting bij de modelovereenkomst Toelichting bij de modelovereenkomst Algemeen De Belastingdienst kan op basis van een concrete overeenkomst oordelen over het al dan niet moeten betalen van loonheffingen. Loonheffingen zijn verschuldigd

Nadere informatie

Kantoor Almelo. Stichting FSO / KNV Busvervoer. Postbus AD CULEMBORG. Geachte heer,

Kantoor Almelo. Stichting FSO / KNV Busvervoer. Postbus AD CULEMBORG. Geachte heer, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 Stichting FSO / KNV Busvervoer Postbus 154 4100 AD CULEMBORG Kennisgroep CAO Datum 7 april 2017 Uw kenmerk Betreft Beoordeling cao Besloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden detachering

Algemene voorwaarden detachering Algemene voorwaarden detachering HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1. Werkingssfeer algemene voorwaarden 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle detacheringsovereenkomsten

Nadere informatie

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers

Fietsregeling 2015 SPO De Liemers Fietsregeling 2015 SPO De Liemers status Definitief pagina 1 van 5 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Voorwaarden voor deelname Artikel 3: Aanmeldingsprocedure Artikel 4: Uitruilen van het fietspakket

Nadere informatie

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling.

Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. WERKKOSTENREGELING Als werkgever krijg je uiterlijk in 2015 te maken met de werkkostenregeling. Natuurlijk is het hierbij belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de werkkostenregeling. We willen met

Nadere informatie

DE WERKKOSTENREGELING

DE WERKKOSTENREGELING DE WERKKOSTENREGELING Christo van Gennep / Madeleine Lamers CMS Derks Star Busmann 24 januari 2011 Huidige situatie Belast Loon Onbelast (geheel of gedeeltelijk) Vergoedingen Verstrekkingen 2 Nieuwe situatie

Nadere informatie

WERKKOSTENREGELING EN IRIS

WERKKOSTENREGELING EN IRIS WERKKOSTENREGELING EN IRIS Renee Pauli/Werkkostenregeling 1 DE WERKKOSTENREGELING De basis Vervangt huidige systeem van vergoedingen en verstrekkingen Van individuele beoordeling per werknemer naar beoordeling

Nadere informatie

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid... 3 Artikel 3 Reglementen... 3 Artikel 4 Aanmelding en inschrijving... 3 Artikel

Nadere informatie

Kantoor Eindhoven. Stichting Vakraad voor de Timmerindustrie Postbus 24 1400 AA Bussum. Betreft: CAO voor de Timmerindustrie 2015/2017

Kantoor Eindhoven. Stichting Vakraad voor de Timmerindustrie Postbus 24 1400 AA Bussum. Betreft: CAO voor de Timmerindustrie 2015/2017 Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Stichting Vakraad voor de Timmerindustrie Postbus 24 1400 AA Bussum Telefoon (0800) 0543 Datum 26 januari 2016 Uw kenmerk Kenmerk 2015-82/GvS Betreft:

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN)

ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) ARBEIDSOVEREENKOMST (COLLEGIALE IN- EN UITLEEN) De ondergetekenden: Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen uitlener. Bedrijf Plaats Vertegenwoordigd door hierna te noemen inlener. en Naam

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten

... Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op fiscale aspecten Oost/kantoor Almelo ALMELO > 1 Postbus Telefoon Telefax Kennisgroep CAO-adoptie Doorkiesnummer Datum 7 juni 2010 Uw kenmerk Kenmerk Betreft beoordeling CAO voor het Hoger Personeel in de Metalektro op

Nadere informatie

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer VOORBEELDOVEREENKOMST TIJDELIJKE WAARNEMING HUISARTS Beoordeling Belastingdienst nr. 9061554654 13 10 2015 Beoordeling overeenkomst tijdelijke waarneming huisarts Ik ben van mening dat werken volgens de

Nadere informatie

Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE

Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE Haaglanden/kantoor Den Haag 'S-GRAVENHAGE > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax Doorkiesnummer Datum 6 november 2007 Uw kenmerk Betreft Beoordeling cao-bepalingen op fiscale

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1

Inleiding. Kijk ook in onze kennisbank arbeid voor meer informatie over het werken met een BBL er. Arbeidsovereenkomst BBL 1 Inleiding Het in dienst nemen van leerlingen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs dient zorgvuldig te gebeuren. Een leerling is werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst, waarbij slechts

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden De Technische Detacheerder, hierna te noemen De Technische Detacheerder, ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Hoe werkt de werkkostenregeling?

Hoe werkt de werkkostenregeling? Hoe werkt de werkkostenregeling? Op het eerste gezicht heel eenvoudig Op dit moment kent de Wet Loonbelasting 29 verschillende belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen die u aan uw werknemers kunt

Nadere informatie

Inleiding. Studieovereenkomst 1

Inleiding. Studieovereenkomst 1 Inleiding Sinds 1 juli 2015 dient een werkgever zijn werknemer in staat te stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en voor zover dat redelijkerwijs van de

Nadere informatie

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast.

Gelet op en in aanvulling op hoofdstuk 5 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever de navolgende regeling vast. REGELING KEUZEMODEL ARBEIDSVOORWAARDEN RADBOUD UNIVERSITEIT Overeengekomen in het Lokaal Overleg d.d.7 november 2014, laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in het Lokaal Overleg van 10 april 2015 Gelet

Nadere informatie

Kantoor Almelo. ANKO/Brancheplatform Postbus 212 1270 AE HUIZEN. Geachte mevrouw,

Kantoor Almelo. ANKO/Brancheplatform Postbus 212 1270 AE HUIZEN. Geachte mevrouw, Kantoor Almelo 1 Postbus 5105 7600 GL ALMELO Telefoon 0800-0543 ANKO/Brancheplatform Postbus 212 1270 AE HUIZEN Kennisgroep CAO Datum 17 april 2015 Uw kenmerk Betreft Beoordeling CAO 2014-2016 op fiscale

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING Artikel 1: Definities a. KV: KV Juridische Dienstverlening gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen. b. Cliënt: contractspartij van KV; iedere natuurlijke

Nadere informatie

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever;

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; Min-Max overeenkomst VOOR BEPAALDE TIJD De ondergetekenden: 1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; 2. [naam] geboren

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

Inleiding. Studieovereenkomst 1

Inleiding. Studieovereenkomst 1 Inleiding Sinds 1 juli 2015 dient een werkgever zijn werknemer in staat te stellen om scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en voor zover dat redelijkerwijs van de

Nadere informatie

kantoor Den Haag AWVN Postbus AB DEN HAAG Geachte heer,

kantoor Den Haag AWVN Postbus AB DEN HAAG Geachte heer, kantoor Den Haag > 1 Postbus 30206 2500 GE 'S-GRAVENHAGE Telefoon 0800-0543 Telefax (088) 15 234 05 Kennisgroep CAO AWVN Postbus 93050 2509 AB DEN HAAG Datum 28 juli 2016 Uw kenmerk Kenmerk CAO Betreft

Nadere informatie

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Model Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Deze voorbeeld oproepovereenkomst (MUP) is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland niet aansprakelijk

Nadere informatie

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast het forfait blijven er toch vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Wij vinden het belangrijk u tijdig te informeren over de werkkostenregeling die op 1 januari 2011 in werking zal treden. Deze nieuwe regeling heeft veel gevolgen voor werkgevers die vergoedingen en verstrekkingen

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN TUSSENKOMST Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-09 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen tussenkomst De Belastingdienst heeft, in samenwerking met

Nadere informatie

NMI MEDIATION REGLEMENT 2001

NMI MEDIATION REGLEMENT 2001 Nederlands Mediation Instituut NMI MEDIATION REGLEMENT 2001 Artikel 1 - Definities In dit reglement wordt verstaan onder: NMI: de Stichting Nederlands Mediation Instituut, gevestigd te Rotterdam. Reglement:

Nadere informatie

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING

UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING Werkkostenregeling Melvin Rademaker Een nieuwe kijk op vergoedingen en verstrekkingen 2 De Werkkostenregeling in vogelvlucht 3 Loonbegrip, intermediaire kosten, loon in natura

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT De ondergetekenden: 1. [ ], gevestigd en kantoorhoudende te [ ] aan [ ], hierna te noemen: Opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ]; 2. [ ], woonachtig en

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2015

Werkkostenregeling 2015 Werkkostenregeling 2015 Op 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling definitief. Begin tijdig aan de voorbereidingen voor de overgang naar de werkkostenregeling! Zo voorkomt u dat de werkkostenregeling

Nadere informatie

Medewerkers van Berenschot in de functie E2-E5, MD, intern hoofd en directie krijgen een vaste kostenvergoeding.

Medewerkers van Berenschot in de functie E2-E5, MD, intern hoofd en directie krijgen een vaste kostenvergoeding. Declaratiereglement (versie december 2015) Medewerkers met vaste kostenvergoeding Medewerkers van Berenschot in de functie E2-E5, MD, intern hoofd en directie krijgen een vaste kostenvergoeding. Medewerkers

Nadere informatie

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING

DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING DEONDERNEMINGSRAAD& DEWERKKOSTENREGELING WATISDEROLVANDE ONDERNEMINGSRAADBIJDE WERKKOSTENREGELING? De ondernemingsraad & de werkkostenregeling Werkgevers kunnen aan hun medewerkers fiscaal-vriendelijk

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Overzicht Werknemersgerelateerde vergoedingen en verstrekkingen 2015

Overzicht Werknemersgerelateerde vergoedingen en verstrekkingen 2015 verstrekkingen 2015 Arbo (verstrekkingen, terbeschikkingstellingen en in geld Arbovoorzieningen op de werkplek,inclusief de werkplek in de woning Veiligheidsbrillen, beeldschermbrilen EHBO-cursussen, stoelmassage,

Nadere informatie

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML Vanaf 1 januari 2016 worden de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van

Nadere informatie

Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregeling per 2015 Werkkostenregeling per 2015 Inhoud Werkkostenregeling verplicht...1 Verschil ter beschikking stellen en verstrekken...1 Hoofdlijnen Werkkostenregeling...1 Werkkostenregel in schema...3 Kosten uit uw financiële

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS. Artikel 1 Algemene bepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS. Artikel 1 Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveranties en overeenkomsten en overige verbintenissen, waaronder

Nadere informatie

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties

44. Doel 2. Contributie beroepsorganisaties Contributie beroepsorganisaties 44. Doel 2 4.1 Mogelijkheden 2 4.2 Inzet van bronnen 2 4.3 Arbeidsrechtelijke/CAO voorwaarden 2 4.4 Fiscale regelgeving 3 4.5 Fiscale gevolgen, gevolgen voor de zorgverzekering

Nadere informatie

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16

ICT-privé. Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 ICT-privé Regeling ter bevordering van het ICT-gebruik van medewerkers binnen HAAL, Veluwe Plus en KOALAH. geldig per 1-6-13 tot 31-12-16 1 Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Doel van ICT-privé HAAL-Veluwe

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. , gevestigd te aan de , rechtsgeldig vertegenwoordigd door , hierna te noemen: Opdrachtgever ; en, 2.

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

De Werkkostenregeling (WKR)

De Werkkostenregeling (WKR) De Werkkostenregeling (WKR) Als freelancer of DGA in loondienst geniet u salaris uit uw vennootschap, u heeft dan te maken met de werkkostenregeling. Per 1 januari 2015 wordt in Nederland voor alle ondernemers

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer. Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een externe werknemer Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Werkgeversorganisatie in de Sport. Postbus AD ARNHEM. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Werkgeversorganisatie in de Sport. Postbus AD ARNHEM. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 6800 DB ARNHEM Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD ARNHEM Kennisgroep CAO Datum 31 januari 2017 Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen

Werkkostenregeling. Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling Nieuwe regels onbelaste vergoedingen Werkkostenregeling: Wat? De vergoedingen en verstrekkingen worden belast bij de werkgever tegen een eindheffingtarief van: 80% tenzij het gaat om:

Nadere informatie

Trap eens wat vaker naar je werk!

Trap eens wat vaker naar je werk! Fietsplan Utrecht Trap eens wat vaker naar je werk! Het fietsplan, wat is dat? NUOVO probeert zo gunstig mogelijke secundaire arbeidsvoorwaarden te creëren voor haar werknemers. Het is mogelijk zijn om

Nadere informatie

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7

Werkkostenregeling Kennisbank 3.1 Soorten kosten... 2 3.2 Inhoud werkkostenregeling... 5 3.3 Administratieve verwerking... 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Oude regeling... 2 3. Nieuwe regeling... 2 3.1 Soorten kosten... 2 3.1.1 Intermediaire kosten... 2 3.1.2 Gericht vrijgestelde vergoedingen... 3 3.1.3 Overige voordelen,

Nadere informatie

Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen

Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen Werkkostenregeling en vaste kostenvergoedingen 31 oktober 2010 Veel werkgevers geven hun medewerkers een vaste kostenvergoeding. Zo n vaste vergoeding per maand scoort veel beter dan een kostenvergoeding

Nadere informatie

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML Vanaf 1 januari 2016 zijn de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van de

Nadere informatie

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen.

Werkkostenregeling. Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Werkkostenregeling Nieuwe regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen. Programma Uitgangspunten werkkostenregeling Inhoud werkkostenregeling Voorbeeld Aandachtspunten / praktijk Wijzigingen 2013

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 Vereniging VACO Postbus 33 2300 AA LEIDEN 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 11 augustus Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever

Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Algemene toelichting op de Landelijke Dyade regeling 2016 (aanvullende) reiskostenvergoeding woon-werkverkeer zoals overgenomen door uw werkgever Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Nadere informatie

College van Bestuur n.v.t.

College van Bestuur n.v.t. College van Bestuur n.v.t. (voorbeeld) Arbeidsovereenkomst 2016 Voorzitter/Lid College van Bestuur N.B. Dit is slechts een voorbeeld van een arbeidsovereenkomst voor een bestuurder in het PO. Er kan dus

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst bedrijfsauto [naam werkgever]

Gebruiksovereenkomst bedrijfsauto [naam werkgever] Gebruiksovereenkomst bedrijfsauto [naam werkgever] Dit Autoreglement is integraal onderdeel van de arbeidsovereenkomst tussen [naam werkgever] en [naam werknemer] Partijen, [naam werkgever], hierna te

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl AutoTrack.nl Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: de Persgroep Automotive: de Persgroep Automotive B.V., zijnde de eigenaar en exploitant van de

Nadere informatie

Introductie Bedrijfsadviesbureau Scheur BV - Wie? - Wat? - Waar? Fietsplan/Fietsregeling - Regeling tot en met 2013 - Regeling na 2013;

Introductie Bedrijfsadviesbureau Scheur BV - Wie? - Wat? - Waar? Fietsplan/Fietsregeling - Regeling tot en met 2013 - Regeling na 2013; Introductie Bedrijfsadviesbureau Scheur BV - Wie? - Wat? - Waar? Fietsplan/Fietsregeling - Regeling tot en met 2013 - Regeling na 2013; werkkostenregeling - Alternatieve invullingen Tot slot Vragen Wie:

Nadere informatie

Model Overeenkomst Van Opdracht

Model Overeenkomst Van Opdracht De ondergetekenden: 1. De sportorganisatie... gevestigd te... en ten deze vertegenwoordigd door: Naam:... Naam:... Naam:... Model Overeenkomst Van Opdracht (FREELANCE OVEREENKOMST) hierna te noemen de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave algemene voorwaarden IT-People Inhuur Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 9 Artikel 10 Definities Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

(MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT (MODEL)OVEREENKOMST VAN OPDRACHT PARTIJEN: 1. ( ), hierna verder te noemen: opdrachtgever ; en, 2. ( ), hierna verder te noemen: ZZP er. IN AANMERKING NEMENDE DAT: - er sprake is van een veranderde arbeidsmarkt

Nadere informatie

Inleiding. Voor ondernemers in andere sectoren is er op dit moment helaas geen scholingsadviseur beschikbaar. Studieovereenkomst 1

Inleiding. Voor ondernemers in andere sectoren is er op dit moment helaas geen scholingsadviseur beschikbaar. Studieovereenkomst 1 Inleiding Het kan voor uw bedrijfsvoering van belang zijn om een werknemer een cursus of opleiding aan te bieden (denk bijvoorbeeld aan het behalen van een certificaat). Sinds 1 juli 2015 dient een werkgever

Nadere informatie

Artikel 1.3 Indien met betrekking tot de te verlenen diensten, twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.

Artikel 1.3 Indien met betrekking tot de te verlenen diensten, twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening. Algemene voorwaarden van NIMO-security BV gevestigd te Valkenswaard, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Oost- Brabant, onder nummer 14072301. Artikel 1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. VZA Afdeling Arbeidszaken Postbus 16570 2500 BN DEN HAAG. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. VZA Afdeling Arbeidszaken Postbus 16570 2500 BN DEN HAAG. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO VZA Afdeling Arbeidszaken Postbus 16570 2500 BN DEN HAAG Datum 27 februari 2015 Uw kenmerk Kenmerk

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR)

Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) Easylon Loon & Salaris Administratie (ELSA) en de Werk Kosten Regeling (WKR) 1. Inleiding De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015

Nadere informatie