AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VERGOEDINGEN, VERSTREKKINGEN EN TER BESCHIKKING STELLINGEN. Pagina 1/11

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VERGOEDINGEN, VERSTREKKINGEN EN TER BESCHIKKING STELLINGEN. Pagina 1/11"

Transcriptie

1 AANVULLENDE ARBEIDSVOORWAARDEN VERGOEDINGEN, VERSTREKKINGEN EN TER BESCHIKKING STELLINGEN Pagina 1/11

2 1. Onderwijsstichting KempenKind, gevestigd te 5521 TP Eersel, aan de Mortel 1, vertegenwoordigd door haar Voorzitter college van bestuur de heer C.M.G. Doesburg, hierna te noemen de werkgever; 2. De personeelsgeleding van de (Gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad, vertegenwoordigd door: a. de heer J. Smets, in de functie van voorzitter van de GMR; b. mevrouw J. Steultjens; c. mevrouw E. de Mol; d. mevrouw A. Vromans; e. de heer A. Smolders. hierna te noemen de PGMR; in aanmerking nemende dat: dat de werkgever en de PGMR aanvullende arbeidsvoorwaarden met elkaar overeenkomen welke beheerst worden door de volgende voorwaarden en bepalingen en ten blijke waarvan allen deze aanvullende arbeidsvoorwaarden ondertekenen; dat deze aanvullende arbeidsvoorwaarden geldig zijn vanaf 1 januari 2014; dat de PGMR hiervoor in haar vergadering van november 2013 instemming heeft verleend tot deze arbeidsvoorwaarden; zijn overeengekomen als volgt; A. Definities In deze aanvullende arbeidsvoorwaarden wordt verstaan onder: werknemer : de vrouwelijke of mannelijke medewerker die met werkgever een akte van benoeming heeft gesloten in de zin van de van toepassing zijnde CAO; werkgever : de rechtspersoon met wie de werknemer een akte van benoeming heeft gesloten; akte van benoeming : de specifiek tussen werkgever en werknemer gemaakte afspraken ter zake van de arbeidsovereenkomst. Deze afspraken zijn bij indiensttreding of naderhand vastgelegd in de tussen werkgever en werknemer gesloten schriftelijke arbeidsovereenkomst of aanvulling daarop. cao : de collectieve arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs, afgesloten door de werkgeversvereniging en één of meer centrales van werknemersorganisaties; ter beschikking stelling : het in bruikleen verstrekken van een goed dat nodig is voor uitoefenen van of behoort bij de functie maar wat de werknemer terug geeft aan de werknemer; verstrekking : het geven van een goed dat nodig is voor het uitoefenen van of behoort bij een functie waarbij de werknemer het niet meer hoeft terug te geven aan de werkgever; vergoeding : een financiële compensatie van kosten die de werknemer maakt voor het uitoefenen van zijn functie of behoort bij de functie. De vergoeding kan volgens de cao zijn bepaald. B. Toepasselijkheid en werkingssfeer Artikel B.1 Deze aanvullende arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing op alle werknemers van Onderwijsstichting KempenKind, tenzij uitdrukkelijk tussen werkgever en werknemer schriftelijk anders is overeengekomen. In het laatste geval prevaleren deze boven de bepalingen van deze aanvullende arbeidsvoorwaarden. Pagina 2/11

3 Artikel B.2 Dit reglement is geldig tot het moment dat door instemming van de PGMR gewijzigde aanvullende arbeidsvoorwaarden met een bepaalde ingangsdatum worden vastgesteld. Artikel B.3 Werkgever verstrekt aan de werknemer bij indiensttreding dan wel bij de per ingangsdatum van deze aanvullende arbeidsvoorwaarden kosteloos een exemplaar van deze algemene arbeidsvoorwaarden via publicatie op de website van de werkgever. Artikel B.4 Deze Aanvullende Arbeidsvoorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten van opdracht, stageovereenkomsten, afroepovereenkomsten en/of uitzend- of inleenovereenkomsten, tenzij in de individuele akte van de desbetreffende werknemer deze Algemene Arbeidsvoorwaarden geheel of ten dele uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard. Artikel B.5 De werkgever behoudt zich het recht voor de bepalingen van deze Algemene Arbeidsvoorwaarden binnen de grenzen van art. 7:613 BW eenzijdig te wijzigen. Werkgever zal hiertoe in die gevallen waarin de wet of regelgeving dit vereist, instemming of advies aan de PGMR vragen. Onder het zwaarwichtige belang van werkgever, bedoeld in art. 7:613 BW worden in elk geval verstaan wijzigingen in de fiscale of sociale zekerheidswetgeving, meer in het bijzonder van de Wet Loonbelasting of de werknemersverzekeringen. Artikel B.6 Werkgever zal werknemer schriftelijk, daaronder mede begrepen per , informeren over de wijziging van deze Aanvullende Arbeidsvoorwaarden. Artikel B.7 Deze Aanvullende Arbeidsvoorwaarden kunnen in gunstige zin afwijken van het bepaalde in de CAO. Bepalingen in deze Aanvullende Arbeidsvoorwaarden welke in strijd zijn met de CAO zijn nietig. C. Ter beschikkingstellingen Algemene bepaling Artikel C.1 De werkgever stelt aan de werknemer in het kader van de uitoefening van diens functie zaken ter beschikking waarvan de eigendom bij de werkgever berust en blijft berusten. Werknemer is verplicht alle eigendommen als hierboven bedoeld terstond bij beëindiging van zijn dienstverband bij zijn werkgever, of zoveel eerder als de werkgever dit verlangt, aan de werkgever ter beschikking te stellen. Werknemer verplicht zich ten aanzien van de aan hem ter beschikking gestelde schooleigendommen en - bezittingen: a) zich als een goed huisvader te gedragen; b) zorgvuldig onderhoud te plegen; c) schades, storingen, e.d. onmiddellijk aan werkgever te melden; Pagina 3/11

4 d) indien vereist, zo mogelijk voorafgaand aan de terbeschikkingstelling, een participatie- of een bruikleenovereenkomst te ondertekenen. Eigendommen en bezittingen van de werkgever die op school of het bestuurskantoor worden gebruikt, blijven ook op school of het bestuurskantoor tenzij hieronder anders is vermeld. De werknemer verbindt zich deze zaken op de dag dat de arbeidsovereenkomst eindigt aan de werkgever te retourneren, bij gebreke waarvan hij aan de werkgever, zonder dat een aanmaning of voorafgaande verklaring nodig is, een direct opeisbare boete van 100,-- (zegge: eenhonderd euro) verbeurt voor iedere dag dat hij in verzuim is, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling aan de werkgever van een volledige schadevergoeding te dezen zaken. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:650 van het Burgerlijk Wetboek mag de boete zowel onmiddellijk als middellijk strekken tot (persoonlijk) voordeel van de werkgever. Bij diefstal, vermissing of schade van de ter beschikking gestelde zaken zal de werknemer hiervan direct melding maken bij de werkgever. Daarnaast dient de werknemer de werkgever direct te informeren. De werknemer die beschikt over het eigendom en bezitting van de werkgever regelt dat bij diefstal proces verbaal bij de politie opgemaakt wordt en overhandigt een kopie van het proces verbaal aan de werkgever. In geval van onherstelbare schade aan de zaak en voor zover buiten de garantie van de desbetreffende zaak vallende, kan de werkgever aan de werknemer een eigen bijdrage verlangen. Dit is ter beoordeling door de werkgever. Deze eigen bijdrage wordt in rekening gebracht door middel van inhouding op het netto-salaris van de werknemer. De werknemer mag de door de werkgever aan de werknemer ter beschikking gestelde zaken transporteren en in de woning van de werknemer plaatsen. De ter beschikking gestelde zaken mogen nimmer onbeheerd worden achtergelaten in een niet afgesloten ruimte buitenshuis, in een onbeheerd achtergelaten auto (ook niet in een afgesloten dashboardkastje dan wel een afgesloten kofferbak) of ander vervoermiddel. In geval van ontvreemding buiten de woning van de werknemer brengt de werkgever aan de werknemer een eigen risicobedrag ter hoogte van 50% van de vervangingswaarde van een met het ontvreemde vergelijkbare zaak in rekening door middel van inhouding op het netto-salaris, tenzij de werknemer aan de werkgever aannemelijk kan maken dat er sprake is van onbewust en/of niet roekeloos handelen, dit naar oordeel van de werkgever. Ter beschikking gestelde mobiele telefoon/smartphone Artikel C.2 De werkgever kan aan werknemers in bruikleen een smartphone ter beschikking stellen voor het uitoefenen van zijn functie, zulks ter beoordeling van de werkgever. De smartphone blijft eigendom van de werkgever. Alle kosten verband houdende met de aankoop, abonnement, gesprekken, sms-berichten, internetverkeer, onderhoud en/of reparatie zijn voor rekening van de werkgever. De smartphone wordt in principe zakelijk gebruikt. Privé-gebruik door de werknemer voor de in Nederland gevoerde telefoongesprekken is toegestaan. Tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan de smartphone te gebruiken: a. in het buitenland voor Internetgebruik, anders dan via Wifi en tenzij anders door de werkgever aan Pagina 4/11

5 de desbetreffende werknemer is bepaald; b. voor het voeren van gesprekken met buitenlandse telefoonnummers en 09xx-nummers. Indien de werknemer anders handelt dan hierover is afgesproken heeft de werkgever het recht de werkelijke kosten, door overlegging van de factuur aan de werknemer, van het onder a en b vermeld gebruik in rekening te brengen bij de werknemer. Werkgever en werknemer overleggen dan de tijdstermijn en op welke wijze (contant of giraal) het bedrag door de werknemer aan de werkgever wordt voldaan. Bij diefstal of vermissing van de smartphone maakt de werknemer hiervan direct melding maken bij de provider om het telefoonnummer en het gebruik van Internet te laten blokkeren. Werkgever is bevoegd om gedurende arbeidsongeschiktheid van de werknemer de smartphone in te nemen tot nader order zonder dat de werknemer recht heeft op enige vergoeding. In de regel zal werkgever hiertoe overgaan: a. zodra de werknemer drie maanden arbeidsongeschikt is of; b. direct indien de werknemer wordt ontheven werkzaamheden te verrichten voor de werkgever. De werknemer is tijdens het gebruik van zijn auto voor dienstreizen van de werkgever zelf verantwoordelijk voor handsfree of niet handsfree gebruik. Eventuele boetes die samenhangen met het niet handsfree gebruiken van de mobiele telefoon/smartphone tijdens dienstreizen worden niet vergoed door de werkgever. De kosten die samenhangen met het inbouwen van een handsfree kit worden niet door de werkgever vergoed. Ter beschikking gestelde hardware (laptops en tablets) en software Artikel C.3 De werkgever kan aan werknemers in bruikleen een laptop en/of een tablet ter beschikking stellen. De configuratie blijft eigendom van de werkgever. Alle kosten verband houdende met de aankoop, onderhoud en/of reparatie zijn voor rekening van de werkgever. De kosten van het eventueel internetverbruik buiten de locaties van de werkgever komen voor rekening van de werknemer. Naast het in artikel C.1 bepaalde en in geval van: a. afloop van de voor de laptop of tablet geldende afschrijvingsperiode levert de werknemer de door de werkgever ter beschikking gestelde configuratie in bij de werkgever dan wel gaat het eigendom over van werkgever naar werknemer, zulks ter beoordeling van de werkgever; b. laptops bij tussentijdse noodzakelijke vervanging levert de werknemer de door de werkgever ter beschikking gestelde laptop in bij de werkgever; c. tablets bij tussentijdse noodzakelijke vervanging kan werkgever besluiten het eigendom van de tablet over te laten gaan op de werknemer of levert de werknemer de tablet in bij de werkgever, zulks ter beoordeling van de werkgever. De configuratie wordt minimaal 90% zakelijk gebruikt en gedeeltelijk op de werkplek van de werknemer. Privé gebruik door de werknemer is toegestaan. Het is werknemer toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van werkgever systeemdan wel applicatiesoftware, gegevensdragers en hardware van welke aard dan ook, al dan niet in eigendom van of in licentie bij werkgever, ten kantore te installeren en/of te gebruiken, mits deze geen Pagina 5/11

6 schade berokkent aan de door de werkgever ter beschikking gestelde hardware of software. Bij overtreding of overschrijding van het bepaalde in dit artikel is werknemer jegens werkgever aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade. Gebruik Internet en Mail Artikel C.4 Privé-gebruik van internet, op de configuraties die ter beschikking zijn gesteld op de werkplek van de werknemer, dient beperkt te blijven tot pauzes of buiten de tijden dat onderwijs wordt gegeven. Door werknemer op computer geïnstalleerde multimedia-applicaties dienen geen overlast te veroorzaken voor andere werknemers en voor leerlingen tenzij deze wordt gebruikt voor toepassingen tijdens het geven van onderwijs. Alle door werknemer gestuurde mail vanuit het adres van de werkgever wordt beschouwd als doorgestuurde mail en kan door werkgever worden ingezien. Het is werknemer niet toegestaan om pornografisch of anderszins aanstootgevend materiaal in zowel digitale vorm als hard copy te vergaren of na ontvangst in te zien en in ieder geval is het werknemer niet toegestaan dit materiaal via het netwerk van werkgever te verspreiden. Overtreding van deze bepaling is voor werkgever een reden voor ontslag op staande voet. Indien werknemers het gebruik van voormeld materiaal constateren, dan hebben de werknemers de verplichting dit anoniem te melden bij de directie van de school of het College van Bestuur. Ter beschikking gestelde sleutels en persoonlijke codes Artikel C.5 De werkgever geeft aan werknemers voor kortdurende of langdurende periode, per werknemer eenmalig zonder bijkomende kosten, in bruikleen een of meerdere sleutels en/of persoonlijke codes. De sleutels en codes blijven eigendom van de werkgever. Alle kosten verband houdende met de aankoop, onderhoud en/of reparatie van de sleutel of herstel van codes zijn dan voor rekening van de werkgever. De werknemer zorgt er voor dat aan de in bruikleen gegeven sleutel c.q. labels niet herkenbaar is dat deze sleutel toebehoort aan de werkgever. D. Vergoedingen Reiskosten woning-werk Artikel D.1 Conform de bepalingen in de CAO wordt het woon-werkverkeer aan werknemers vergoed op basis van de afstand zoals die in de CAO is omschreven. Dienstreizen Artikel D.2 Tot dienstreizen behoren alle aan de dienstbetrekking gerelateerde reizen, anders dan de reizen die gemaakt worden voor woning-werkverkeer, en die in opdracht van de werkgever worden gemaakt. Pagina 6/11

7 Conform CAO worden dienstreizen in beginsel vergoed op basis van het reizen met openbaar vervoer, tarief tweede klas. De werkgever kan de werknemer toestemming verlenen om tegen een vergoeding van netto 0,28 per kilometer de eigen auto te gebruiken. De vergoeding wordt niet gebruteerd. De kosten worden vergoed op grond van een door de werknemer ingediende declaratie. De vergoeding van netto 0,28 per kilometer is inclusief de vergoeding voor eventueel betaalde parkeer-, veer- en tolgelden. Bij extreme parkeer-, veer- en tolgelden, dit naar oordeel van de werkgever, kunnen deze kosten aan de werknemer worden vergoed. Eventuele boetes voor snelheids- en andere overtredingen tijdens het uitvoeren van de dienstreis komen voor rekening van de werknemer en worden niet door de werkgever betaald. Fiets-privéregeling Artikel D.3 Op basis van de CAO komt de werknemer in aanmerking deel te nemen aan een fiets-privéregeling voor de fiets die hij gebruikt voor zijn woon-werkverkeer van zijn woonadres naar de standplaats van de werkgever. De werknemer schaft de fiets aan en laat de aankoopprijs via het bruto-nettotraject verlopen. De werknemer bespaart hiermee loonheffingen. Aan de fiets-privéregeling zijn de volgende voorwaarden verbonden: a) de fiets heeft een aankoopprijs van maximaal 749 inclusief BTW. b) de werknemer gebruikt de fiets op meer dan de helft van de dagen dat hij naar het werk reist c) de werknemer heeft in het kalenderjaar van de vergoeding en de twee voorafgaande kalenderjaren geen fiets vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld gekregen. Werkgever heeft de mogelijkheid de aankoopprijs van de fiets te vergoeden in delen. De termijn van drie kalenderjaren begint dan in het jaar aankoop van de fiets van de werknemer en de eerste deelvergoeding. De werknemer komt voor vergoeding voor de met fiets samenhangende zaken in aanmerking tot een bedrag van 82 per kalenderjaar. Samenhangende zaken zijn: reparaties, een extra slot, een steun voor de tas en een regenpak. De kosten van een fietsverzekering worden apart vergoed. Warme kleding komt niet in aanmerking voor vergoeding. De werkgever verstrekt de werknemer voor meer informatie de Toelichting fietsregeling OSG voor werknemers. Voor de aanvraag maakt de werknemer gebruik van het aanvraagformulier onbelaste fietsvergoeding. Vakbondscontributie Artikel D.4 Conform de bepalingen in de CAO kan op verzoek van de werknemer een vergoeding plaatsvinden van de aan zijn vakbond betaalde vakbondscontributie. Voor de aanvraag maakt de werknemer gebruik van het aanvraagformulier vergoeding vakbondscontributie. Pagina 7/11

8 Studiekostenvergoeding Artikel D.5 Werkgever stimuleert in het kader van zijn professionele ontwikkeling werknemers opleidingen te volgen. Werkgever kan werknemer verplichten opleidingen of cursussen te volgen indien deze voor de uitoefening van de dienstbetrekking noodzakelijk zijn, dit ter beoordeling van de werkgever in overleg met de werknemer. De doelstellingen, voorwaarden en bepalingen zijn vastgelegd in een separate notitie Professionaliseringsbeleid KempenKind. Hierin zijn tevens de vergoedingen, verstrekkingen en terugbetalingsregelingen vermeld. Vergoedingen zakelijk gebruik van een privé mobiele telefoon/smartphone en internet Artikel D.6 Werkgever en werknemer kunnen in onderling overleg overeenkomen dat de werkgever een vergoeding betaalt aan de werknemer voor het zakelijk gebruik van een privé mobiele telefoon/smartphone en/of internetgebruik thuis. De vergoeding voor: a. een telefoonabonnement is belastbaar loon tenzij door de werknemer via een gesprekspecificatie aangetoond kan worden dat het zakelijk gebruik meer dan 10% in die kalendermaand is. In het laatste geval kan de vergoeding netto worden vergoed. De werkgever kan aan de werknemer vragen om het zakelijk gebruik gedurende drie achtereenvolgende maanden bij te houden en de rapportage daarvan te overleggen aan de werkgever. b. zakelijke gesprekskosten bij een pre-paidtelefoon/smartphone kunnen vergoed worden door middel van een specificatie van de gevoerde telefoongesprekken en sms-berichten. Werknemer dient ter onderbouwing van de hoogte van de vergoeding gedurende drie maanden na aanvang van de vergoeding een deugdelijke administratie (inclusief nota s) van de betreffende kosten bij te houden en aan het einde van de drie maanden te overleggen aan werkgever. Het recht op vergoeding vervalt zodra en zolang de werknemer gedurende een periode van ziekte van drie maanden of langer of het om andere redenen niet kunnen uitoefenen van zijn functie, verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten; tot de werknemer zijn werkzaamheden weer hervat heeft. Perioden waarin de werknemer ten gevolge van ziekte verhinderd is geweest zijn arbeid te verrichten, worden samengesteld, indien zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen. De fiscale consequenties zijn voor rekening van de werknemer. Indien de werknemer een substantiële vergoeding voor zakelijk gebruik krijgt, waarbij het voor de werkgever financieel gunstiger is de werknemer smartphone ter beschikking te stellen, pleegt werkgever met werknemer overleg hierover. De werknemer is tijdens het gebruik van zijn auto voor dienstreizen van de werkgever zelf verantwoordelijk voor handsfree of niet handsfree gebruik. Eventuele boetes die samenhangen met het niet handsfree gebruiken van de mobiele telefoon/smartphone tijdens dienstreizen worden niet vergoed door de werkgever. De kosten die samenhangen met het inbouwen van een handsfree kit worden niet door de werkgever vergoed. Pagina 8/11

9 Wasgeldvergoeding Artikel D.7 Werknemers kunnen op declaratiebasis een vergoeding ontvangen voor het wassen van de op school gebruikte textielgoederen bij de werknemer thuis. De vergoeding bestrijdt de kosten voor het gebruik van de wasmachine van de werknemer en het gebruik van wasmiddelen. De vergoeding bedraagt per werknemer maximaal 250 voor een volledig kalenderjaar. Indien de werknemer een deel van het kalenderjaar deze activiteit verricht, dan is de maximale vergoeding naar rato. Voor de vergoeding vult de werknemer het declaratieformulier wasgeldvergoeding en levert deze ter ondertekening aan bij de schooldirecteur. De vergoeding wordt betaald via de salarisadministratie. Eventuele fiscale consequenties zijn voor rekening van de werknemer waardoor een deel van de vergoeding bruto kan worden vergoed waarover de werknemer loonheffingen is verschuldigd. Lief en leed Artikel D.8 Buiten het eventueel bepaalde in de CAO ontvangen werknemers op grond van de lief- en leedregeling van de werkgever beloningen in de vorm van geld en/of geschenken bij de volgende gelegenheden. De hieraan gerelateerde bedragen of geschenken zijn vermeld in het document Regels en afspraken met betrekking tot de representatie jubilea & andere gelegenheden bij KempenKind. Afhankelijk van de fiscale regelgeving zijn geldbedragen voor de werknemer al dan niet belast voor loonheffingen. Overige zakelijke kosten Artikel D.9 Alle overige zakelijke kosten, die werknemer naar het oordeel van werkgever voor een adequate functie-uitoefening moet maken, worden op basis van declaraties vergoed. In specifieke gevallen kan vooraf in overleg met werknemer besloten worden zakelijke kosten slechts gedeeltelijk te vergoeden. Voor specifiek de volgende zakelijke kosten gelden de volgende limietbedragen, tenzij werkgever toestemming geeft voor afwijking van deze bedragen: a. attenties in het verband met verzuim van medewerkers of andersoortige representatie 25 inclusief BTW; b. voor activiteiten in het kader van lief en leed (zoals jubilea en afscheid van medewerkers) geldt dat deze activiteiten zoveel mogelijk plaatsvinden op locatie van de werkgever en budgetten door de werkgever worden vastgesteld. Pagina 9/11

10 E. Verstrekkingen Algemene bepaling Artikel E.1 De werkgever kan aan de werknemer verstrekkingen doen. Verstrekkingen kunnen bedoeld zijn om de functie van werknemer te kunnen uitvoeren dan wel die naar maatschappelijke opvatting niet worden ervaren als beloningsvoordeel maar die wel horen bij de dienstbetrekking. De door de werkgever gedane verstrekkingen hoeven bij beëindiging van de dienstbetrekking niet te worden terugbetaald of teruggegeven aan de werknemer. Specifieke verstrekkingen zijn: a. kantinebenodigdheden; b. professionele ontwikkeling van werknemers, voor zover dit geen vergoeding betreft; c. vakliteratuur; d. arbo-activiteiten; e. uit de lief- en leed; f. personeelsuitjes; g. representatiekosten; h. eindejaarsactiviteiten; i. traktaties; j. maaltijden in verband met bijvoorbeeld overwerk. De werkgever geeft aan werknemers richtlijnen op welke wijze de verstrekking plaatsvindt. Hierbij houdt de werkgever rekening met de actuele fiscale wetgeving hieromtrent. De hieraan gerelateerde bedragen of geschenken zijn vermeld in het document Regels en afspraken met betrekking tot de representatie jubilea & andere gelegenheden bij KempenKind. Verzekeringen Artikel E.2 Werkgever heeft voor haar rekening ten behoeve van de werknemers de volgende collectieve verzekeringen: a. ANW-gat verzekering; b. bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering; c. ongevallenverzekering. Deze verzekering is van kracht voor werkgever, werknemers en leerlingen tijdens schooluren en evenementen in schoolverband, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. d. aanvullende autocascoverzekering. Deze verzekering dekt de schade aan de privé auto van werkgever en werknemers tijdens dienstreizen c.q. de eventuele daling van de bonus/malustrede van de motorrijtuigenverzekering van de werknemer indien de daling wordt veroorzaakt door schade aan het motorrijtuig van de werknemer tijdens het reizen voor de dienstbetrekking in opdracht van de werkgever. Pagina 10/11

11 Werkgever biedt werknemers vrijwillig de gelegenheid deel te nemen aan een collectieve verzekeringen waarvan de werkgever een overeenkomst heeft met zorgverzekeraars CZ en Interpolis. De werkgever verstrekt informatie over onder andere de polisvoorwaarden van de hierboven vermelde verzekeringen via de website van Onderwijsstichting KempenKind. Diverse personeelsvoorzieningen Artikel E.3 Werkgever biedt de mogelijkheid aan werknemers een premiekorting en/of aantrekkelijke polisvoorwaarden te verkrijgen via Centraal Beheer Achmea. Dit betreft het verzekeringspakket, het vermogenspakket, financieringspakket en het bedrijfsspaarpakket. Informatie over deze personeelsvoorzieningen verstrekt de werkgever via de website van de werkgever. Pagina 11/11

Algemene Voorwaarden Symbus B.V.

Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Algemene Voorwaarden Symbus B.V. Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle aanvragen, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Symbus B.V. en haar

Nadere informatie

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode

Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals bedoeld in de integriteitscode V8 Elektronische informatie- en communicatiemiddelen (EIC)- regeling (Gedragsregels ICT) voor medewerkers van de Stichting Dunamare Onderwijsgroep Reglement voor het gebruik van elektronische communicatiemiddelen,

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V.

ALGEMEEN DEEL. Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. ALGEMEEN DEEL Collectieve Arbeidsovereenkomst Instituut Schoevers B.V. 1 september 2010 1 september 2012 Preambule Hierbij ontvangt u de Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao) van Instituut Schoevers B.V.,

Nadere informatie

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten.

1 We Care 4 U B.V. - Algemene Leveringsvoorwaarden Voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de algemene voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU), zoals deze zijn gedeponeerd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU

Inhoudsopgave. Algemene Voorwaarden ABU Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden ABU Artikel 1 Werkingssfeer 2 Artikel 2 Definities 2 Artikel 3 De opdracht en terbeschikkingstelling 2 Artikel 4 Vervanging en beschikbaarheid 3 Artikel 5 Opschortingsrecht

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer a) Teamleiders.nu kan uw vervanging- en uitbreidingsbehoefte aan vast en tijdelijk personeel op meerdere manieren invullen. De teamleider kan

Nadere informatie

Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People. www.startpeople.nl

Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People. www.startpeople.nl Algemene Arbeidsvoorwaarden Start People www.startpeople.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene arbeidsvoorwaarden 4 Artikel 1: Definities 4 Artikel 2: Toepasselijkheid 5 Artikel 3: De uitzending 5 Artikel

Nadere informatie

Datum: maart 2014 (revisie 1)

Datum: maart 2014 (revisie 1) Inhuurvoorwaarden Staffing MS Broker B.V. Inzake klant Aon Groep Nederland B.V. Datum: maart 2014 (revisie 1) De ondergetekenden: BROKER INHUURVOORWAARDEN STAFFING MS INZAKE klant Aon Groep Nederland B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER.

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER. ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING PRESENTER. Versie: 2.0 Datum: juli 2013 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Presenter : de handelsnaam van Lubbers Internet

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden").

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de Algemene Voorwaarden). Artikel 1: Algemeen/ Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CASE ELECTRONICS B.V. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CASE ELECTRONICS B.V. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CASE ELECTRONICS B.V. Algemeen Artikel 1: definities In de navolgende artikelen wordt verstaan onder: Case: Case Electronics B.V., de gebruiker van deze voorwaarden; opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V.

Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V. Veluwezoom 4, 1327 AG Almere Postbus 60250, 1320 AH ALMERE T 036 547 11 00 www.athloncarlease.nl Algemene Leasevoorwaarden Athlon Car Lease Nederland B.V. 1-1-2009 Inhoud Algemene bepalingen 2 Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten Dit document bevat de algemene voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het ter beschikking

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten.

Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Algemene Leveringsvoorwaarden voor Vision4it BV voor de levering van producten en diensten. Versie 1.2, April 2010 Vision4it B.V. Kazemat 37 3905 NR Veenendaal KvK 32122256 Gooi-Eemland Pagina 1 van 16

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

HOOFDSTUK 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN van Adende B.V. gevestigd te Raalte Gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Oost-Nederland onder KvK-nummer 05072936 HOOFDSTUK 1 Artikel 1 Definities 1.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V.

Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene Voorwaarden Management Drives Europe B.V. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes van Management Drives Europe

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten Aangevuld met de Algemene Voorwaarden van Accord Uitzendbureau B.V. De Algemene Voorwaarden van de ABU zijn gedeponeerd ter griffie

Nadere informatie

PERSONEELSREGELINGEN RABO VASTGOEDGROEP. Vergoedingsregelingen en overige regelingen en procedures

PERSONEELSREGELINGEN RABO VASTGOEDGROEP. Vergoedingsregelingen en overige regelingen en procedures PERSONEELSREGELINGEN RABO VASTGOEDGROEP Vergoedingsregelingen en overige regelingen en procedures 1 Inleiding... 3 Vergoedingsregelingen... 4 A1. Vergoeding zakelijke reiskosten... 4 A2. Spaarloonregeling...

Nadere informatie

I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSBEMIDDELING

I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSBEMIDDELING Algemene Voorwaarden van de Oudstanding Groep B.V. INDEX I ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN UITZENDKRACHTEN EN ARBEIDSBEMIDDELING Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 1. Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tipcon

Algemene Voorwaarden Tipcon A. ALGEMENE BEPALINGEN artikel 1. Definities en begrippen 1. Tipcon: de vennootschap onder firma Tipcon v.o.f., gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Cruijgenstraat 26, 5469 BT Erp,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard)

Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV. Met opmaak: Nederlands (standaard) Maatregelen voor het opvangen van boventalligheid bij Teijin Aramid BV Met opmaak: Nederlands (standaard) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Doelstelling en werkingssfeer 3 Looptijd 4 Definities 4 Hardheidsclausule

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Cloud Telecom

Algemene Voorwaarden Cloud Telecom Algemene Voorwaarden Cloud Telecom, versie 1.4 (juni 2012) gevestigd te Aalsmeer Index: Hoofdstuk 1: Algemeen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen. In deze algemene voorwaarden worden onderscheiden en verstaan onder: A. Opdrachtnemer: Baanconsult zijnde gevestigd en kantoor houdende te Eindhoven, ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011

Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Algemene voorwaarden voor de kraamzorg van ActiZ en BTN November 2011 Deze Algemene Voorwaarden van ActiZ en BTN zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Virble Telecom BV, versie 1.4 (juli 2013) gevestigd te Aalsmeer. Index: Hoofdstuk 1: Algemeen

Algemene Voorwaarden. Virble Telecom BV, versie 1.4 (juli 2013) gevestigd te Aalsmeer. Index: Hoofdstuk 1: Algemeen Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Virble Telecom BV Virble Telecom BV, versie 1.4 (juli 2013) gevestigd te Aalsmeer Index: Hoofdstuk 1: Algemeen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding

Nadere informatie