Hoofdlijnenbrief preventie polarisatie, radicalisering en jihadisme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdlijnenbrief preventie polarisatie, radicalisering en jihadisme 2015-2019"

Transcriptie

1 Gemeente Den Haag de gemeenteraad rm BSD/ RIS november 2014 Hoofdlijnenbrief preventie polarisatie, radicalisering en jihadisme Inleiding In deze brief wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe het college de komende vier jaar invulling wil geven aan de Haagse aanpak op het gebied van de preventie van polarisatie, radicalisering en jihadisme (voor definities zie bijlage 1). De afgelopen maanden is de problematiek rondom het jihadisme voortdurend in het nieuws geweest. Ook aan een internationale stad als Den Haag gaat deze ontwikkeling niet voorbij. Haagse jongeren zijn gaan deelnemen aan de gewapende strijd in Syrië. De jihad oefent nog steeds aantrekkingskracht uit. Er zijn ook al mensen teruggekomen uit Syrië. Het is nog niet duidelijk hoe zij hun ervaringen gaan verwerken. Mede tegen deze achtergrond heeft de NCTV het dreigingsniveau in Nederland verhoogd naar substantieel, het een na hoogste van de vier dreigingsniveaus. Deze dreiging houdt vooralsnog aan. De Dreigingsbeelden Terrorisme Nederland maken aannemelijk dat de groep die bereid is in Nederland geweld te gebruiken groeit. Dat heeft zowel het rijk als onze gemeente aanleiding gegeven het beleid te intensiveren. De intensivering van het rijksbeleid is beschreven in het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme (augustus 2014). De gemeentelijke inzet wordt in deze hoofdlijnenbrief geschetst. Belangrijke opmerking vooraf is dat we goed in het oog moeten houden wat de impact van onze aanpak is op het functioneren van onze samenleving. We hebben te maken met een ernstig probleem. Maar ook over een probleem dat zich vooralsnog beperkt tot een kleine groep mensen. In bijlage 2 presenteren wij de actuele cijfers die een stabiel beeld opleveren. Een geradicaliseerde enkeling kan enorme schade toebrengen. Dat beseft dit college terdege en we zetten alles op alles om dat te voorkomen. De stad loopt echter nog meer schade op als bevolkingsgroepen tegen elkaar worden opgezet en iedereen in de ander een bedreiging gaat zien.

2 BSD/ Als we toelaten dat onze samenleving zich laat leiden door wantrouwen, angst en haat hebben we verloren wat we juist willen beschermen: een samenleving met vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst en wederzijds respect. Zowel het rijk als onze gemeente zien de aanpak van radicalisering en jihadisme niet als een exclusief veiligheidsprobleem. Het antwoord op radicalisering en jihadisme kan niet alleen bestaan uit repressie. De gemeentelijke taak in de Nederlandse aanpak bestaat vooral uit preventie en een persoonsgerichte aanpak van teruggekeerde en tegengehouden jihadisten. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen algemene preventie (het voorkomen van uitsluiting en wegnemen van de achterliggende oorzaken van radicalisering) en specifieke preventie (maatwerk gericht op aanwijsbare personen en risicogroepen). De algemene preventie ligt in eerste instantie op de weg van het integratiebeleid. De lange termijn-oplossingen om radicalisering en jihadisme te voorkomen zullen moeten komen van onderwijs, werkloosheidsbestrijding, participatie en emancipatie. Het is van groot belang dat hierbij de juiste toon wordt aangeslagen. Dat betekent erkenning dat het leeuwendeel van de moslims niet onze tegenstander maar juist onze bondgenoot is bij de aanpak van radicalisering en jihadisme en dat moslims - ook als ze orthodox zijn - volwaardige burgers van onze stad zijn. Het college brengt binnenkort een hoofdlijnenbrief over integratie uit, waarin deze algemene preventie nader wordt uitgewerkt. De specifieke preventie en de persoonsgerichte aanpak zijn het aandachtsgebied van het veiligheidsbeleid en komen in deze hoofdlijnenbrief aan de orde. Recent heeft de CU/SGP de discussienota Voorwaarden voor Vrede uitgebracht, met 10 voorstellen tegen radicalisering en 33 vragen aan het college. Een groot aantal raads- en statenfracties van het CDA heeft het pamflet Vrijheid is een verantwoordelijkheid gepubliceerd. Veel van de gedachten in die twee stukken spreken het college aan. Dat is in deze hoofdlijnenbrief terug te vinden. Het college reageert binnenkort afzonderlijk op de vragen van CU/SGP. 2. Prioriteiten voor de komende jaren Den Haag voert al meerdere jaren samen met het rijk een actief beleid tegen polarisatie en radicalisering. Preventie van polarisatie en radicalisering vormen een onderdeel van het gemeentelijk veiligheidsbeleid met als primair doel het beperken van risico s voor de samenleving. Het preventiebeleid krijgt vorm in het gemeentelijk Informatiepunt Preventie Polarisatie en Radicalisering (IPPR) van de gemeente, dat onderdeel uitmaakt van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid. De prioriteiten worden voor een belangrijk deel bepaald door actuele ontwikkelingen. Vanuit onze primaire verantwoordelijkheid voor preventie en nazorg is onze inzet complementair aan die van het rijk, zoals beschreven in het recente Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. Het Actieprogramma van 2014 is een belangrijke stap vooruit. Er spreekt een sterk urgentiebesef uit. Het rijk neemt zelf een leidende rol. Er komen meer mogelijkheden om propagandisten, ronselaars, (potentiële) jihadgangers en terugkeerders effectief aan te pakken. Er wordt een aanzet gegeven voor de aanpak van jihadistische propaganda via het internet. Dat is allemaal winst. Belangrijk is ook de evenwichtige presentatie van het probleem en het heldere onderscheid dat wordt gemaakt tussen de kleine groep jihadistische extremisten en de grote groep mainstream moslims. Onze inzet richt zich de komende jaren op de volgende speerpunten: 1. Verdere versterking van de signaleringsfunctie. Signaleringsnetwerken in stadsdelen en wijken Al vanaf de start van het radicaliseringsbeleid, in 2007, is in Den Haag begonnen met het opbouwen van signaleringsnetwerken in stadsdelen en wijken. Deze netwerken bestaan uit eerstelijns professionals en kaderleden van migrantenorganisaties. Allemaal personen die contacten hebben tot in de haarvaten van de wijk en als geen ander weten wat daar speelt. Belangrijkste functie van deze signaleringsnetwerken is dat zij relevante ontwikkelingen, zoals spanningen tussen bevolkingsgroepen, tijdig herkennen en duiden, zodat effectieve maatregelen kunnen worden genomen gericht op de-escalatie waarbij zo nodig wordt opgeschaald volgens korte lijnen.

3 BSD/ Deze manier van werken is een van de kernpunten van onze aanpak en sluit nauw aan bij de gebiedsgerichte aanpak zoals beschreven in het Integraal Veiligheidsplan (RIS ). Sleutelbegrippen in die aanpak zijn actief participeren en verbinden. De gemeente (OOV, OCW en vooral ook DPZ/stadsdelen en wijken) staat middenin stadsdeel- en wijknetwerken en werkt daarin nauw samen met professionele instellingen, maatschappelijke organisaties en individuele burgers. Onze medewerkers wachten niet af, maar zoeken zelf op pro-actieve wijze contact met de partners in de wijken. Daarbij is het onze inzet om de dynamiek en de creativiteit binnen die netwerken optimaal te benutten om problemen zo mogelijk te voorkomen en zo nodig slagvaardig aan te pakken. Punt van aandacht is dat de samenleving voortdurend in beweging is en dus bewaakt moet worden dat de kaderleden in de signaleringsnetwerken alle relevante geledingen van de gemeenschappen bereiken. In een permanente dialoog met groepen en organisaties met een relevante achterban worden signalen besproken en oplossingen gezocht voor gevaren van uitsluiting en radicalisering. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de diensten OCW (integratie) en DPZ (stadsdelen en wijken). Deskundigheidsbevordering van eerstelijnswerkers Eind dit jaar zullen ruim 1000 eerstelijns professionals een oriëntatieprogramma hebben gevolgd waarin zij bewust worden gemaakt van de ernst en de omvang van de problematiek, worden geïnformeerd over de achtergronden van radicalisering en jihadisme, leren hoe zij signaleren van (beginnende) radicalisering kunnen herkennen en bij wie zij met die signaleren terecht kunnen. Het aanreiken van handelingsperspectieven is een belangrijk onderdeel van de oriëntatie: wat kun je als eerstelijnsprofessional wel doen en wat vooral niet. De animo voor de oriëntatiebijeenkomsten is sterk toegenomen sinds de jihadproblematiek in Den Haag manifest is geworden. Vooral scholen hebben een sterke kennis- en ondersteuningsbehoefte aangegeven. In eerste instantie de scholen voor voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger beroepsonderwijs, maar inmiddels ook bassischolen. Op 15 oktober 2014 heeft een oriëntatiebijeenkomst plaatsgevonden voor het primair onderwijs. Aan de scholen voor primair onderwijs wordt een specifiek aanbod gedaan, onder meer bestaand uit een tweedaagse training uit te voeren door het Haags Centrum voor Onderwijsadvies en de Universiteit Leiden. Deze maand ontvangen de scholen een brief over scholings- en trainingsmogelijkheden op het gebied van radicalisering, waarbij mede aandacht wordt geschonken aan vroegsignalering en preventie. Daarnaast hebben ook medewerkers van diverse gemeentelijke diensten, de politie, corporaties en welzijnsinstellingen deelgenomen aan oriëntatiebijeenkomsten. Voor professionals die betrokken zijn bij casusbehandeling is een gerichte meerdaagse training ontwikkeld. De komende vier jaar wordt hiermee doorgegaan. Het college onderkent dat ook onder bewoners en algemene vrijwilligersorganisaties behoefte bestaat aan informatie en handelingsperspectieven. Bezien wordt hoe daarop het best kan worden ingespeeld. 2. Versterking maatschappelijke weerbaarheid. Hierbij gaat het om vroegsignalering en interventie gericht op jongeren die (extra) gevoelig zijn voor jihadistisch gedachtengoed en om het scheppen van een klimaat waarin ruimte is voor tegengeluid. Onderwijs over burgerschap en democratische waarden Onderwijs is vitaal voor het versterken van weerbaarheid van jongeren. Terecht wijzen ook het CDA en de CU/SGP in hun discussiestukken op de spilpositie van de school. Op school wordt jongeren bijgebracht wat de basiswaarden van onze samenleving zijn. Ze leren er zelfstandig na te denken, te argumenteren, positie te kiezen. De komende jaren wordt intensief overlegd met scholen en onderwijsinstellingen over de rol die zij kunnen vervullen en wat zij daarvoor nodig hebben.

4 BSD/ Tegengeluid uit de gemeenschappen zelf Het is belangrijk dat binnen de samenleving een tegengeluid te horen is. CDA en CU/SGP wijzen daar ook op. Er worden sleutelfiguren geworven en getraind met als opdracht om de maatschappelijke discussie te stimuleren en zo nodig aan te jagen. Die discussie kan specifiek over jihadisme gaan, maar ook over onderliggende problematiek, zoals parallelle samenlevingen, spanning tussen de eisen die de Nederlandse samenleving stelt en de eisen die voortvloeien uit de levensovertuiging. Het ligt, zoals CU/SGP terecht aangeeft, niet op de weg van de overheid om zich uit te spreken over wat een correcte uitleg van de islam is, maar het is goed dat moslims zelf daarover met elkaar in gesprek gaan. De sleutelfiguren zijn geen spreekbuis van de gemeente: onafhankelijkheid is juist een voorwaarde om te kunnen functioneren. Het zijn verbinders die in staat zijn gevoelige zaken bespreekbaar te maken binnen de gemeenschappen en aan de overheid over te brengen wat die gemeenschappen dwars zit. Inzet is dat sleutelfiguren ook een buddyfunctie gaan vervullen voor jongeren die dreigen te radicaliseren. Dit jaar nog wordt gestart met de werving en training van een eerste lichting sleutelfiguren, in volgende jaren wordt daarmee doorgegaan. Initiatieven vanuit de gemeenschappen gericht op het stimuleren van een tegengeluid worden actief ondersteund, ook vanuit het Integratiebeleid. Religieuze organisaties en vrouwenorganisaties Bijzondere aandacht zal worden gegeven aan de positie van religieuze organisaties. De bestaande contacten met deze organisaties worden geïntensiveerd. Waar mogelijk en nuttig wordt samenwerking gezocht. CU/SGP wijst erop dat het belangrijk is dat de aanpak specifieke aandacht schenkt aan vrouwen. Vrouwen spelen een cruciale rol in het gezin en bij de opvoeding. Daarom is vanaf de start van de gemeentelijke aanpak van radicalisering veel aandacht geschonken aan het betrekken van de groep moeilijk bereikbare ( verborgen ) vrouwen. Die lijn trekken we de komende jaren door. In het preventiebeleid blijven we bijzondere aandacht schenken aan meisjes, nu gebleken is dat ook zij vatbaar zijn voor ronselpraktijken. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de Diensten OCW (integratie) en DPZ (stadsdelen en wijken). Bekeerlingen Binnen de groep jihadisten vergen de bekeerlingen een bijzondere aparte benadering. De komende periode wordt zo n aanpak voor hen ontwikkeld, met gebruikmaking van kennis en ervaring uit andere steden en landen. 3. Persoonsgerichte aanpak Aanpak via het Veiligheidshuis Sinds maart 2014 wordt een persoonsgerichte aanpak aangeboden aan potentiële, tegengehouden en teruggekeerde Syriëgangers via het Veiligheidshuis Haaglanden. Door casuïstiekbespreking op één plek, met één voorzitter en één informatiecoördinator, is een eenduidige werkwijze ontstaan en kan een verbinding worden gelegd tussen casussen uit verschillende gemeenten. In het Veiligheidshuis wordt voor iedere afzonderlijke persoon een individueel plan van aanpak opgesteld dat moet leiden tot de versterking van zijn of haar positie op meerdere leefgebieden zodat zij geen gevaar (meer) vormen voor de samenleving of voor zichzelf. Vaste partners van het casusoverleg zijn de gemeente(n), politie, NCTV, het Crisis Interventie Team van het Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Elke partner kan een casus aanmelden. Het Veiligheidshuis Haaglanden opereert in een regionale structuur. Doordat dezelfde medewerkers deelnemen aan casusoverleggen van verschillende gemeenten worden verbanden ontdekt die tot dan toe niet waren opgevallen. Voorbeelden van dergelijke verbanden zijn een gemeenschappelijke werkgever, contacten tussen de vrouwen van verschillende uitreizigers of relaties tussen activiteiten en personen in verschillende gemeenten.

5 BSD/ Begeleiding van ouders en partners van uitreizigers Een ander aspect van de persoonsgerichte aanpak is de begeleiding van ouders en partners van uitreizigers, met informatie over ondersteuningsmogelijkheden, onder meer door lotgenotengespreksgroepen. 4. Samenwerking als sleutel voor succes De aanpak van radicalisering en jihadisme is zeer arbeidsintensief en vraagt om een brede gemeentelijke inzet. De samenwerking tussen de gemeentelijke Diensten BSD, OCW, SZW en DPZ wordt daartoe versterkt. Onder meer rondom het thema maatschappelijke weerbaarheid. Met name op dit terrein zijn er veel raakvlakken tussen algemene en specifieke preventie en tussen de inzet vanuit het integratiebeleid, de stadsdelen en IPPR. Inzet is dat de Diensten OCW, DPZ en BZ hun activiteiten op deze terreinen op elkaar afstemmen en afspraken maken over de onderlinge taakverdeling en over gezamenlijke financiering van activiteiten. 5. Kennisontwikkeling Op veel punten is onze kennis nog niet toereikend. Op dit moment is onvoldoende duidelijk waarom mensen radicaliseren, hoe radicaliseringsprocessen verlopen, en wat voor soort interventies de meeste kans op succes bieden. Vragen waarmee ook andere overheden worstelen, in en buiten Nederland. De eenheid IPPR zal de functie op zich nemen van kennismakelaar om vragen vanuit het veld te koppelen aan kennis en expertise die aanwezig is bij wetenschappers en consultants. Om dat optimaal te kunnen doen zal IPPR contacten leggen en versterken met universiteiten en kennisinstituten. Ook zal actief worden deelgenomen aan kennisuitwisseling via internationale netwerken. Ook de Ministeries van V en J en BZK zijn op dit vlak actief. De relaties zijn nauw en goed. 6. Punten van overleg met het rijk Over het algemeen kan het college zich vinden in de lijn die het rijk heeft uitgezet in het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. Dat betekent echter niet dat de daarin gepresenteerde aanpak ook voldoende is. Over een aantal punten die in de opvatting van het college cruciaal zijn voor een effectieve aanpak is nader overleg met het rijk nodig. De twee belangrijksten daarvan zijn de aanpak van terugkeerders en de financiering van de aanpak. Aanpak terugkeerders In de huidige situatie worden gemeenten verantwoordelijk gesteld voor de opvang van terugkeerders. Die verantwoordelijkheid kunnen gemeenten nu niet voldoende waarmaken. Dat heeft te maken met een gebrek aan specifieke kennis maar vooral ook met gebrek aan instrumentarium: Het vaststellen en behandelen van (oorlogs)trauma s vergt specifieke kennis die niet op alle plaatsen aanwezig is. Er zijn geen instrumenten om mensen aan te pakken die hulp weigeren: de hele nazorg staat of valt nu met vrijwillige medewerking van de betrokken terugkeerder die op elk moment in proces kan besluiten om af te haken zonder dat dit enige consequentie heeft. Het college vindt dat medewerking aan (professioneel uitgevoerde en gevalideerde) deradicaliseringsprogramma s zo nodig moet kunnen worden afgedwongen en voelt zich daarbij gesteund door de passages over deradicalisering in de stukken van CDA en CU/SGP. Er zijn geen duidelijke eindtermen afgesproken voor de begeleiding die via het Veiligheidshuis wordt geboden. Wat doen we met mensen die uitbehandeld zijn en waarmee geen voortgang wordt geboekt, of met mensen die onbehandelbaar zijn? Als besloten wordt de behandeling op die grond te stoppen, wat gebeurt er dan en wie is dan verantwoordelijk?

6 BSD/ Het college vindt dat teruggekeerde en tegengehouden jihadgangers meteen na hun terugkeer of hun tegenhouding moeten worden gescreend door een gespecialiseerde gedragskundige, desnoods tegen hun wil. Doel daarvan is het maken van een goede en verantwoorde inschatting van de mate waarin zij een gevaar vormen voor der samenleving of voor zichzelf zodat op basis daarvan een gericht behandelingsplan kan worden gemaakt. Betrokkene blijft een rijksverantwoordelijkheid indien en voor zolang hij als gevaarlijk wordt aangemerkt en kan zo nodig worden gedwongen tot deelname aan een deradicaliseringsprogramma. De beslissing om dwangbehandeling op te leggen en/of betrokkene in zijn bewegingsvrijheid te beperken kan door de rechter worden getoetst. Pas als vast staat dat iemand geen gevaar (meer) vormt gaat hij in een gemeente wonen en wordt daar opgevangen/begeleid. Daarbij kan besloten worden hem te huisvesten in een andere gemeente dan die waar hij voor de uitreis woonde, als het gevaar bestaat dat hij weer in een jihadistenkring gaat verkeren. Gezien de betrekkelijk kleine aantallen terugkeerders is centrale opvang doelmatiger en doeltreffender. Concentratie bij één instelling bevordert ook de kwaliteit en de toetsbaarheid van gevolgde procedures en methodieken. In een recent overleg met de Ministers van V en J, BZK en SZW is toegezegd dat het rijk zich op deze suggestie zal beraden. Financiering De kosten verbonden aan de uitvoering van de (bestaande en nieuwe) activiteiten die in deze hoofdlijnenbrief zijn beschreven bedragen ,00 per jaar. Zij komen ten laste van het programma openbare orde en veiligheid. Hierin zijn de middelen die via het Coalitieakkoord beschikbaar zijn gesteld ( ,00 per jaar gedurende vier jaar) verdisconteerd. Zo nodig spreken we het rijk in de toekomst aan op medefinanciering van de aanpak. We hebben te maken met een nieuw, onvoorzien probleem. De gekozen aanpak legt veel druk op een klein aantal gemeenten. Gezamenlijke financiering van het beleid door rijk en gemeenten is op zijn plaats, waarbij het Ministerie van SZW de kosten van preventie medefinanciert en het Ministerie van V en J de persoonsgerichte aanpak. 7. Hoe gaan we verder? De Commissie Bestuur wordt uitdrukkelijk uitgenodigd om in alle fasen van het proces met het college mee te denken, zodat we tot een Haagse aanpak kunnen komen die breed wordt gedragen en relevante kennis uit stad en samenleving meeneemt. Bij de verdere uitwerking van deze hoofdlijnenbrief zal dan ook nauw contact worden gehouden met de commissie Bestuur om nieuwe ontwikkelingen te bespreken, de voortgang van de uitvoering te volgen en zo nodig nieuwe accenten te leggen. Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester, mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

7 BSD/ BIJLAGE 1 Definities 1 : Polarisatie is de verscherping van tegenstellingen tussen groepen in de samenleving die kan resulteren in spanningen tussen deze groepen en toename van de segregatie langs etnische en religieuze lijnen. Radicalisering is de bereidheid om diep ingrijpende veranderingen in de samenleving (eventueel op ondemocratische wijze) na te streven, te ondersteunen of anderen daartoe aan te zetten. Ingrijpende veranderingen zijn ontwikkelingen die een gevaar kunnen opleveren voor de democratische rechtsorde (doel), vaak met ondemocratische methoden (middel) die afbreuk doen aan het functioneren van de democratische rechtsorde (effect). Definities 2 : Jihad: een islamitische term, in de islamitische traditie meestal uitgelegd als een inspanning voor een verdienstelijk doel. Het heeft in eerste aanleg een ethische betekenis: de mens heeft de goddelijke opdracht zich in te spannen tegen het kwaad in zichzelf. Een tweede betekenis is het zich inspannen in het belang van de islam en de geloofsgemeenschap. Een derde betekenis is die van een gewapende strijd. Jihadisme: een ideologische stroming binnen de politieke islam die op basis van een specifieke invulling van de salafistische leer en op basis van het gedachtengoed van Sayyid Qutb door middel van een gewapende strijd (jihad) streeft naar een mondiale heerschappij van de islam en de heroprichting van de Islamitische Staat (kalifaat). 1 Definities ontleend aan: Actieplan Polarisatie en Radicalisering , Ministerie BZK 2 Ontleend aan: Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme, Ministeries V&J en SZW, augustus 2014

8 BSD/ Bijlage 2: Actuele cijfers (peildatum in vergelijking met 30 juni 2014) Per Per Meerderjari g Minde rjarig Meerder jarig Minde rjarig Uitreizigers 32 (waarvan vrouwen) (waarvan 4 vrouwen) Vermoedelijk overleden 8 mannen geen 7 mannen geen Terugkeerders 5 mannen 1 Mensen van wie we weten dat ze plannen hebben (gehad) om uit te reizen Tegengehouden op moment van uitreizen 7 mannen 9 meisjes 7 mannen 9 meisje s 3 3 Eerder dan op moment van uitreizen na interventie gestopt Paspoort gesignaleerd/ingetrokken/verv allen Tussen 15 en Tussen 15 en 20 Harde kern (propagandisten) 10 tot 30 regisseurs en activisten Eerste schil (sympathisanten) Enkele tientallen vaste volgers Gearresteerd tot 30 regisseurs en activisten Enkele tientallen vaste volgers

Voortgangsbericht uitvoeringsprogramma aanpak polarisatie, radicalisering en jihadisme

Voortgangsbericht uitvoeringsprogramma aanpak polarisatie, radicalisering en jihadisme Burgemeester De voorzitter van Commissie Bestuur BSD/2016.156 RIS 293911 14070 1 19 april 2016 Voortgangsbericht uitvoeringsprogramma aanpak polarisatie, radicalisering en jihadisme 2015-2018. Zeer geachte

Nadere informatie

Speerpuntenprogramma... 2 Speerpunt 1: Persoonsgerichte aanpak [PGA]... 2 Doel... 2 Doelgroepen... 3 Acties Voortzetting persoonsgerichte

Speerpuntenprogramma... 2 Speerpunt 1: Persoonsgerichte aanpak [PGA]... 2 Doel... 2 Doelgroepen... 3 Acties Voortzetting persoonsgerichte Speerpuntenprogramma... 2 Speerpunt 1: Persoonsgerichte aanpak [PGA]... 2 Doel... 2 Doelgroepen... 3 Acties... 3 1. Voortzetting persoonsgerichte aanpak via het Veiligheidshuis Haaglanden 2. Doorontwikkelen

Nadere informatie

teksttyp tekst Inleiding

teksttyp tekst Inleiding teksttyp tekst J.J. van Aartsen Burgemeester 001 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Bestuur RIS295022 Contactpersoon Datum 15 september 2016 Onderwerp Voortgangsrapportage

Nadere informatie

Actieplan radicalisering en polarisatie

Actieplan radicalisering en polarisatie Actieplan radicalisering en polarisatie gemeente Eindhoven VB - Veiligheid en Bestuur, VH - Veiligheid Sociaal Domein Support, Programmering, Ontwikkeling & Kwaliteit mei 2015 Colofon Uitgave Gemeente

Nadere informatie

Conclusies Inspectie De Inspectie heeft zich in haar onafhankelijke onderzoek gefocust op de lokale

Conclusies Inspectie De Inspectie heeft zich in haar onafhankelijke onderzoek gefocust op de lokale 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Rotterdam, 5 april Schriftelijke vragen: jihadisten in Rotterdam. Geacht college,

Rotterdam, 5 april Schriftelijke vragen: jihadisten in Rotterdam. Geacht college, Aan: het college van B & W van Rotterdam Stadhuis Rotterdam Coolsingel 40 3011 AD Rotterdam Rotterdam, 5 april 2013 Schriftelijke vragen: jihadisten in Rotterdam Geacht college, Landelijk is het dreigingsniveau

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 15/002

ECSD/U Lbr. 15/002 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Lokale aanpak radicalisering uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201500056 Lbr. 15/002 bijlage(n) 1 datum 15 januari

Nadere informatie

Het mondiaal Jihadisme Polarisatie & Radicalisering

Het mondiaal Jihadisme Polarisatie & Radicalisering Het mondiaal Jihadisme Polarisatie & Radicalisering EXPERTISE-UNIT SOCIALE STABILITEIT (ESS) www.socialestabiliteit.nl 3 november 2016, Assen Bron: NCTV/Min V&J Maatschappelijke ontwikkelingen Onze samenleving

Nadere informatie

Versterking veiligheidsketen bij de aanpak van radicalisering en jihadisme

Versterking veiligheidsketen bij de aanpak van radicalisering en jihadisme Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Versterking veiligheidsketen bij de aanpak van radicalisering en jihadisme Programma Veiligheid BW-nummer BW-01577 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Voor het

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving 1234AA Behandeld door M.N. Kok Doorkiesnummer 030-28 69957 E-mail michel.kok@utrecht.nl

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGeneraal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

ECSD/U201500056 Lbr. 15/002

ECSD/U201500056 Lbr. 15/002 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Lokale aanpak radicalisering uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201500056 Lbr. 15/002 bijlage(n) 1 datum 15 januari

Nadere informatie

Radicalisering en Jihadisme

Radicalisering en Jihadisme 20 cogiscope 0215 Radicalisering en Jihadisme Nicolien Kop en Hans Moors Welke opgaven liggen bij de politie? Radicalisering en Jihadisme Wijkagent deelt zijn twitteraccount met jonge Marokkanen, Rotterdam

Nadere informatie

Datum 1 september 2015 Onderwerp Antwoord op schriftelijke vragen met kenmerk 2015Z13940 over het bericht 'Terrorist sprak in moskee'

Datum 1 september 2015 Onderwerp Antwoord op schriftelijke vragen met kenmerk 2015Z13940 over het bericht 'Terrorist sprak in moskee' Ministerie van Veiligheid en Justitie 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag

Nadere informatie

Terugkeerders in beeld

Terugkeerders in beeld Terugkeerders in beeld Dreiging terugkeerders in potentie groot Personen die terugkeren van een verblijf in een jihadistisch strijdgebied vormen een belangrijk onderdeel van de bredere jihadistische dreiging

Nadere informatie

Burgemeester. De voorzitter van Commissie Bestuur. Zeer geachte mevrouw Michels-Spee,

Burgemeester. De voorzitter van Commissie Bestuur. Zeer geachte mevrouw Michels-Spee, Gemeente Den Haag Burgemeester Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van Commissie Bestuur Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSD/2013.1553 RIS 269325 Doorkiesnummer 070-267 21 71

Nadere informatie

Lokale Aanpak Radicalisering Alkmaar

Lokale Aanpak Radicalisering Alkmaar Lokale Aanpak Radicalisering Alkmaar Voor Gelijkheid Vrijheid van meningsuiting Gelijke kansen Gelijke verantwoordelijkheden Diverse samenleving Gedeelde normen en waarden Tegen Haat, wraak en onderdrukking

Nadere informatie

Programma Rotterdamse aanpak radicalisering 2015-2018

Programma Rotterdamse aanpak radicalisering 2015-2018 Programma Rotterdamse aanpak radicalisering 2015-2018 Colofon opsteller: Directie eiligheid 21 april 2015 Programma Rotterdamse aanpak radicalisering, 2015-2018 pag. 2 oorwoord eel Rotterdammers worstelen

Nadere informatie

Datum 12 november 2014 Onderwerp Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 37 en beleidsbevindingen

Datum 12 november 2014 Onderwerp Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 37 en beleidsbevindingen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

2500 EA DEN HAAG. 3 maart 2015 Onderwerp Reactie op berichtgeving rond

2500 EA DEN HAAG. 3 maart 2015 Onderwerp Reactie op berichtgeving rond 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag 2500 EA DEN HAAG 3 maart 2015 Onderwerp Reactie op berichtgeving rond Nationaal intrekken Coördinator visa van Terrorismebestrijding en Veiligheid NCTV Turfmarkt

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Notitie lokale (bestuurlijke) aanpak radicalisering en jihadisme Gouda

Notitie lokale (bestuurlijke) aanpak radicalisering en jihadisme Gouda Notitie lokale (bestuurlijke) aanpak radicalisering en jihadisme Gouda 1. Aanleiding Medio 2013 werd de gemeente Gouda geconfronteerd met informatie over het vertrek van een aantal jongeren naar Syrië

Nadere informatie

Aanpak radicalisering Kansen geven, grenzen stellen VVD Den Haag September 2017

Aanpak radicalisering Kansen geven, grenzen stellen VVD Den Haag September 2017 Aanpak radicalisering Kansen geven, grenzen stellen VVD Den Haag September 2017 Algemeen Nederland is een mooi land en Den Haag een prachtige stad. Iedereen die in Nederland woont, in Den Haag woont, maakt

Nadere informatie

Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle

Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle Krachten bundelen voor De toekomst van Zwolle Samenvatting Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp 12-12-2016 1 Passend onderwijs en jeugdhulp: 2 stukjes van dezelfde puzzel Aantal 0-19 jarigen

Nadere informatie

Geachte leden van de gemeenteraad, Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft, 4/1

Geachte leden van de gemeenteraad, Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft, 4/1 Veiligheid 04641 Gemeente Delft Advies Westlandseweg 40 2624 AD Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Advies, Postbus 78, 2600 ME Delft Leden van de gemeenteraad Behandeld

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Datum 1 september 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het aantal paspoorten dat vervallen verklaard wordt

Datum 1 september 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het aantal paspoorten dat vervallen verklaard wordt 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Ambulant Integraal Arrangement Hulpverlening AWARE. Aware - Arosa

Ambulant Integraal Arrangement Hulpverlening AWARE. Aware - Arosa Ambulant Integraal Arrangement Hulpverlening AWARE Visie en uitgangspunten Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Arosa levert een bijdrage aan een optimale (h)erkenning en aanpak

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 754 Terrorismebestrijding 29 240 Veiligheid op school Nr. 305 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Nadere informatie

25 maart Onderzoek: Aanslagen in Brussel

25 maart Onderzoek: Aanslagen in Brussel 25 maart 2016 Onderzoek: Aanslagen in Brussel Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

lliijjljglijjllllllllllilli

lliijjljglijjllllllllllilli ë Z/15/014009/27294 Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 7 l es l.s~«=å\ teiderdorjo lliijjljglijjllllllllllilli aprii zot 5 Aan de leden van de raad datum ; zzaprii 2015 'ii kenmerk : Z/15/013600/26447

Nadere informatie

machtsverhoudingen, blijven in 2016 onverminderd grote aandacht en inspanningen vragen binnen de onderzoeken van de AIVD.

machtsverhoudingen, blijven in 2016 onverminderd grote aandacht en inspanningen vragen binnen de onderzoeken van de AIVD. machtsverhoudingen, blijven in 2016 onverminderd grote aandacht en inspanningen vragen binnen de onderzoeken van de AIVD. Prioriteiten en accenten AIVD-onderzoek Onderstaand wordt per aandachtsgebied binnen

Nadere informatie

Dit is een product van gemeente Den Haag Oktober Convenant

Dit is een product van gemeente Den Haag Oktober Convenant Dit is een product van gemeente Den Haag Oktober 2010 Convenant PILOT vroegsignalering en gezamenlijke aanpak woonoverlast in particuliere woningvoorraad door Gemeente Den Haag / Politie Haaglanden in

Nadere informatie

Verbeteren door vernieuwen en verbinden

Verbeteren door vernieuwen en verbinden Verbeteren door vernieuwen en verbinden Visie op het sociaal domein Hoeksche Waard tot stand gekomen met medewerking van professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties van zorgvragers

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

CONTOUREN ACTIEPLAN JGZ PREVENTIE SCHOOLVERZUIM

CONTOUREN ACTIEPLAN JGZ PREVENTIE SCHOOLVERZUIM CONTOUREN ACTIEPLAN JGZ PREVENTIE SCHOOLVERZUIM Snel terug naar school is veel beter! Meerjarenprogramma 2017-2020 Schoolverzuim is een actueel en groeiend maatschappelijk probleem. De JGZ-sector heeft

Nadere informatie

In mln euro 2015 2016 2017 2018 2019 2020. Totaal 24,9 105,4 116,7 120,9 122,4 128,8

In mln euro 2015 2016 2017 2018 2019 2020. Totaal 24,9 105,4 116,7 120,9 122,4 128,8 > Retouradres Postbus 20001 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Minister-President Binnenhof 19 2513 AA Den Haag Postbus 20001 2500

Nadere informatie

De dreiging tegen Nederland en Europa is in de loop van 2016 toegenomen. Dominant is de terroristische dreiging die samenhangt met de strijd in Syrië

De dreiging tegen Nederland en Europa is in de loop van 2016 toegenomen. Dominant is de terroristische dreiging die samenhangt met de strijd in Syrië De dreiging tegen Nederland en Europa is in de loop van 2016 toegenomen. Dominant is de terroristische dreiging die samenhangt met de strijd in Syrië en Irak. Daarnaast zag de AIVD het afgelopen jaar dreigingen

Nadere informatie

Subsidieregeling Amsterdam Dialoog (3B, 2015, 200)

Subsidieregeling Amsterdam Dialoog (3B, 2015, 200) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 92157 6 oktober 2015 Subsidieregeling Amsterdam Dialoog 2015-2016(3B, 2015, 200) Afdeling 3B Nummer 200 Publicatiedatum 2 oktober 2015 Onderwerp

Nadere informatie

Handreiking aanpak van radicalisering en terrorismebestrijding op lokaal niveau

Handreiking aanpak van radicalisering en terrorismebestrijding op lokaal niveau Handreiking aanpak van radicalisering en terrorismebestrijding op lokaal niveau VOORWOORD Dick Schoof De aanpak van radicalisering en terrorisme is één van de belangrijkste thema s in het internationale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

Evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. Plan van aanpak

Evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. Plan van aanpak Evaluatie van het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme Plan van aanpak 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Afbakening 4 1.2.1 Te onderzoeken maatregelen 4 1.2.2 Te betrekken organisaties 7 1.3 Overkoepelende

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming

Versie 1.0 19 april 2005. Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Versie 1.0 19 april 2005 Cliëntroute Bureau Jeugdzorg Onderzoek Advies- en Meldpunt Kinderbescherming Inleiding Vanaf 1 januari 2005 zijn de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) een onderdeel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Bestuursondersteuning en Advies IPC 1300 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Wegkijken is geen optie

Wegkijken is geen optie Wegkijken is geen optie Lokale paragraaf aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling gemeente Buren 1 Inhoud Inleiding.. 3 1. Oorzaken huiselijk geweld en kindermishandeling.. 4 2. Uitgangspunten....5

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 maart 2013 Onderwerp Beleidsopvolging DTN 32

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 maart 2013 Onderwerp Beleidsopvolging DTN 32 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Duiden, verbinden en vakmanschap

Duiden, verbinden en vakmanschap Effectieve managementstrategieën: Duiden, verbinden en vakmanschap www.divosa.nl Effectieve managementstrategieën: Duiden, verbinden en vakmanschap dr. Duco Bannink, Chris Goosen Het management van sociale

Nadere informatie

Uitwerking Kadernota Jeugd

Uitwerking Kadernota Jeugd Bijlage I bij besluit van de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn van 29 mei 2008, nr 2008/5681 (raadsbesluit 2008/35) Uitwerking Kadernota Jeugd Algemene inleiding Van de deelprogramma s 3 en 4 Jeugd

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

HET FENOMEEN TERRORISME

HET FENOMEEN TERRORISME TERRORISME Sinds de 11 september 2001, is het fenomeen terrorisme nog steeds brandend actueel en geniet steeds van een permanente aandacht vanwege de overheden. Hij werd trouwens als prioriteit in het

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015

Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Samenwerking Bureau jeugdzorg Stadsregio Rotterdam en de William Schrikker Groep na 2015 Versie 14/11/2013 Inleiding De verantwoordelijkheid voor een positief opvoed- en opgroeiklimaat, preventie, vroegsignalering

Nadere informatie

De gekantelde Wmo-verordening

De gekantelde Wmo-verordening De gekantelde Wmo-verordening De VNG heeft een Wmo-modelverordening gepubliceerd. Gemeenten kunnen deze tekst gebruiken als voorbeeld om lokaal een eigen Wmo-verordening op te stellen. Voor belangenorganisaties

Nadere informatie

Onderwijs en radicalisering. Michael Hoppe Ministerie van OCW

Onderwijs en radicalisering. Michael Hoppe Ministerie van OCW Onderwijs en radicalisering Michael Hoppe Ministerie van OCW 1 Platformdag Sociale Veiligheid 19 maart 2015 Duiding en historisch perspectief Hoe ziet het rijksbrede actieprogramma er uit? Wat gaan we

Nadere informatie

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Sille Dohmen 5772 Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Nieuw beleidskader Schuldhulpverlening Datum 23 februari 2016 Naam en telefoon Sille Dohmen 5772 Afdeling SMM Portefeuillehouder Kees van Geffen Schuldhulpverlening: het ondersteunen bij het

Nadere informatie

De rol van de school. bij polarisatie en radicalisering van jongeren

De rol van de school. bij polarisatie en radicalisering van jongeren De rol van de school bij polarisatie en radicalisering van jongeren Haagse Hogeschool 11 november 2015 Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat.

Nadere informatie

Workshop VO-MBO studiemiddag 2 oktober 2014 Zoetermeer. Wat is radicalisering en hoe te signaleren en interveniëren

Workshop VO-MBO studiemiddag 2 oktober 2014 Zoetermeer. Wat is radicalisering en hoe te signaleren en interveniëren Workshop VO-MBO studiemiddag 2 oktober 2014 Zoetermeer Wat is radicalisering en hoe te signaleren en interveniëren Introductie Voorstellen Jerry Galesloot, Adviseur, RadarAdvies Audrey van Roode, Beleidsadviseur

Nadere informatie

Bijlage 1: Voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. Inleiding

Bijlage 1: Voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme. Inleiding Bijlage 1: Voortgangsrapportage Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme Inleiding Met de 38 maatregelen in het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme blijft het Kabinet stevig inzetten op de bestrijding

Nadere informatie

Quickscan Radicalisering en Maatschappelijke Spanningen

Quickscan Radicalisering en Maatschappelijke Spanningen Quickscan Radicalisering en Maatschappelijke Spanningen Een verkennend onderzoek onder gemeenten naar lokale problematiek, beleid en behoeften Expertise-unit Sociale Stabiliteit September 2015 Tijdens

Nadere informatie

Onderwerp oprichten stedelijke stichting brede buurtschool

Onderwerp oprichten stedelijke stichting brede buurtschool Gemeente Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2011.250 - BOW/2011.663 RIS 181735 Doorkiesnummer 070-353 33 51 E-mailadres Onderwerp oprichten stedelijke stichting brede buurtschool

Nadere informatie

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen

1. De hoofdlijnennotitie 'Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein vast te stellen Betreft Vergaderdatum Hoofdlijnennotitie Aanpak transities en herinrichting sociale domein in de gemeente Stein 21-oktober-2013 Gemeenteblad 2013 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt

Nadere informatie

Werkplan project Eergerelateerd Geweld Eervol Arnhem

Werkplan project Eergerelateerd Geweld Eervol Arnhem Werkplan project Eergerelateerd Geweld Eervol Arnhem Datum: November 2009 Project periode Mei 2009 - mei 2011 Van Nuray Kanik, Projectleider Eergerelateerd geweld Hera. Opdrachtgever Gemeente Arnhem Inhoudsopgave

Nadere informatie

Datum 17 oktober 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bezetting van een islamitische middelbare school en een moskee

Datum 17 oktober 2017 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de bezetting van een islamitische middelbare school en een moskee 1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 16950 2500 BZ Den Haag www.nctv.nl

Nadere informatie

Datum 4 november 2013 Onderwerp Beleidsbevindingen in verband met het Dreigingsbeeld Terrorisme in Nederland (DTN 34)

Datum 4 november 2013 Onderwerp Beleidsbevindingen in verband met het Dreigingsbeeld Terrorisme in Nederland (DTN 34) 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.nctv.nl Onderwerp Beleidsbevindingen

Nadere informatie

De rol van de school

De rol van de school De rol van de school Bij het omgaan met polarisatie en radicalisering van jongeren Maatschappelijke opdracht van de school De school staat midden in de samenleving Leidt op tot burgers met een startkwalificatie

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Paulus

Stichting Vrienden van Paulus Verslag rondetafelgesprek mogelijke opvang vluchtelingen 23 februari 2016 23 februari 2016 kwamen in de avond verschillende individuele insprekers, belangenvertegenwoordigers en professionals van onder

Nadere informatie

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding j1 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Postadres: Postbus 16950, 2500 BZ Den Haag Aan: de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Oranjebuitensingel

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming

De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming De maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming Jeroen Bron en Minke Bruning, 27 november 2014 27-11-2014 SLO projectgroep burgerschap; Jeroen Bron CPS Onderwijsontwikkeling en advies;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 754 Terrorismebestrijding Nr. 217 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG coconcecptbbbconcept1 > Retouradres Postbus 16950 2500 BZ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden.

Nadere informatie

Privacyreglement. Gemeentelijk Casusoverleg Radicalisering Midden-Nederland. Versie: Definitief, juni 2015

Privacyreglement. Gemeentelijk Casusoverleg Radicalisering Midden-Nederland. Versie: Definitief, juni 2015 Privacyreglement Gemeentelijk Casusoverleg Radicalisering Midden-Nederland Versie: Definitief, juni 2015 Uitgave: Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (BRVS) Midden-Nederland. Contactpersoon: George Spier,

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Het de-radicaliseringsbeleid op gemeentelijk niveau Hoe krijgt het lokale de-radicaliseringsbeleid vorm in Nederland?

Het de-radicaliseringsbeleid op gemeentelijk niveau Hoe krijgt het lokale de-radicaliseringsbeleid vorm in Nederland? Het de-radicaliseringsbeleid op gemeentelijk niveau Hoe krijgt het lokale de-radicaliseringsbeleid vorm in Nederland? Bachelorproject Internationale Betrekkingen & Organisaties Universiteit Leiden Onder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2708 Vragen van het lid

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014. VOORSTEL Wij stellen u voor bijgevoegde Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Middelsee Gemeenten 2010-2014

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

Onderwerp Openingstijden stadsdeelkantoren

Onderwerp Openingstijden stadsdeelkantoren Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag de gemeenteraad Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk rm 2009.333 BSD2009.5357 RIS 169116 Doorkiesnummer 070-353 3684 E-mailadres Onderwerp

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Jihadistische vrouwen, een niet te onderschatten dreiging

Jihadistische vrouwen, een niet te onderschatten dreiging Jihadistische vrouwen, een niet te onderschatten dreiging 1 2 Naïeve meisjes die hun grote liefde achterna zijn gereisd, vrouwen die nog radicaler zijn dan hun echtgenoot, of vrouwen die toevallig in het

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 11/21/2016 Programma Voorstellen, wie zijn wij? Schaalwandelen Landelijk beeld, hoe ontschot zijn we werkelijk? Eindhoven vertelt Samen

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht

Bijlage 2. Uitwerking zorgplicht Bijlage 2 Uitwerking zorgplicht Inleiding Het streven is om met ingang van 1 augustus 2012 een zorgplicht voor schoolbesturen in te voeren. Het begrip zorgplicht en de betekenis daarvan, roept de nodige

Nadere informatie

VFI-gedragscode 2 mei 2000

VFI-gedragscode 2 mei 2000 VFI-gedragscode 2 mei 2000 INHOUD I. Ter inleiding II. De belanghebbenden III.Basiswaarden IV.Uitwerking van basiswaarden V. Slotbepalingen I. Ter inleiding De Vereniging van Fondsenwervende Instellingen

Nadere informatie

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid

Vervolgblad Informatienotitie Pagina 1. Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid Pagina 1 Informatienotitie AAN VAN ONDERWERP Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Veiligheidsbeleid DATUM 9 september 2009 KOPIE AAN BIJLAGE REGISTRATIENUMMER 0906730 3 (methodiek kernbeleid

Nadere informatie

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen

achtergrond hoofdstuk 1 Structuurvisie 2020 keuzes van visie naar uitvoering inbreng samenleving achtergrond ruimtelijk en sociaal kader bijlagen 28 hoofdstuk 1 achtergrond Structuurvisie 2020 keuzes samenvatting achtergrond ruimtelijk en sociaal kader inbreng samenleving thematisch van visie naar uitvoering bijlagen zones 1 2 3 4 5 6 7 29 1.1 Inleiding

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle. sv RIS Regnr. BSD/ Den Haag, 23 september 2008

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle. sv RIS Regnr. BSD/ Den Haag, 23 september 2008 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle sv 2008.129 RIS 156287 Regnr. BSD/2008.2918 Den Haag, 23 september 2008 Inzake: nazorg ex-gedetineerden De gemeenteraad

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 13.1109 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders door het raadslid D. Sloos (Leefbaar Leiden) betreffende radicalisering in Leiden (ingekomen

Nadere informatie

Lokale Aanpak jihadgangers

Lokale Aanpak jihadgangers Lokale Aanpak jihadgangers Vooraf Dit document is in februari 2014 ter achtergrondinformatie opgesteld voor het Algemeen Dagblad naar aanleiding van vragen over de gemeentelijke (lokale) aanpak van (uitreizende

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie