Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer:"

Transcriptie

1 Gemeentebladnummer: Datum bekendmaking: Prjectmschrijving: Registratienummer: 16 februari 2012 Beleidsregels fiscale aspecten BD persnele vergedingen en verstrekkingen Beleidsregel fiscale aspecten persnele vergedingen en verstrekkingen Het cllege van burgemeester en wethuders van Grningen maakt bekend: dat hij in zijn vergadering van 17 januari 2012, besluitnummer 3a, de Beleidsregel fiscale aspecten persnele vergedingen en verstrekkingen heeft vastgesteld. Het cllege heeft een intern nderzek uitgeverd naar de fiscale afhandeling van vergedingen en verstrekkingen aan het persneel van de gemeente Grningen. Uit het nderzek is gebleken dat veel van deze persnele vergedingen en verstrekkingen fiscaal crrect wrden afgehandeld. Bij een aantal nderwerpen zijn echter verbeteringen ndig. Om deze verbeteringen dr te veren, is de beleidsregel in verband met de fiscale aspecten van persnele vergedingen en verstrekkingen pgesteld. Inwerkingtreding en inzage Dit cllegbesluit treedt in werking p de dag na die van de bekendmaking. Dit cllegebesluit ligt vanaf vandaag vr iedereen ter inzage en is kstels verkrijgbaar bij het Gemeentelijk Infrmatie Centrum (GIC), Kreupelstraat 1 (De Prefectenhf) te Grningen: pen p maandag van uur, dinsdag tt en met vrijdag van uur, p dnderdag k van uur.

2 Jaar: 2012 Nummer: 18 Besluit: Cllege 17 januari, nr. 3a Gemeenteblad BELEIDSREGEL I.V.M. DE FISCALE ASPECTEN VAN PERSONELE VERGOEDINGEN EN VERSTREKKINGEN 2 Bewaartermijnen Aan een aantal basisgegevens stelt de Belastingdienst fiscale bewaartermijnen. Vr de lnadministratie is dat zeven jaar. Deze termijn is van belang vr de nderstaande beleidsafspraken. Immers, er wrden een aantal (digitale) dcumenten geprduceerd: - frmulieren - verzichten - verslagen van tetsing - bevindingen van cntrles - etc. Deze wrden gezien als nderdeel van de lnadministratie. De gegevens dienen dan k te wrden gearchiveerd, waarbij een bewaartermijn van zeven jaar in acht wrdt genmen. Reis en verblijf 1. Aut s van de werkgever / dienstaut s Het ter beschikking stellen van dienstaut s wrdt centraal binnen een dienst geregeld, bijvrbeeld bij Facilitaire Zaken, die hiervan een registratie bijhudt. Er wrdt nderscheid gemaakt tussen dienstaut s vr algemeen gebruik (meerdere gebruikers mgelijk) en dienstaut s die permanent aan een medewerker ter beschikking staan. Iedere medewerker, die gebruik maakt van een dienstaut vr algemeen gebruik, tekent een standaard gebruiksvereenkmst, waarin.a. wrdt vastgelegd dat de aut niet privé wrdt gebruikt. Gebruik van een dienstaut ten beheve van wn-werkverkeer is alleen tegestaan na gedkeuring van f namens het verantwrdelijk GMT-lid. Dit dient te wrden vastgelegd in het persneelsdssier van de betreffende medewerker. Indien dr f namens het verantwrdelijk GMT-lid gebruik van de dienstaut ten beheve van wn-werkverkeer is tegestaan, wrdt een vastgestelde vergeding ver de afstand tussen wnhuis en werkplek en vice versa, maandelijks aan de gebruiker in rekening gebracht. Indien de gebruiker de dienstaut vr algemeen gebruik niet gebruikt vr wn-werkverkeer, is deze verplicht de dienstaut te stallen p het daarte aangewezen afsluitbare terrein. Iedere medewerker die permanent een dienstaut ter beschikking heeft, tekent eveneens een gebruiksvereenkmst. Bvendien dient hij/zij een Verklaring geen privé gebruik bij de afdeling P&O in te leveren f er vindt een bijtelling bij het salaris plaats van het vastgestelde percentage van de catalguswaarde. De standaard gebruiksvereenkmst vr zwel dienstaut s vr algemeen gebruik als vr dienstaut s die permanent aan één medewerker ter beschikking staan, wrdt p cncernniveau vastgesteld. De afdeling P&O bewaart de vereenkmsten (en indien van tepassing: Verklaring geen privé gebruik ) in het persneelsdssier. De medewerker ntvangt een kpie van de vereenkmst. Inrichting en gebruik van de rittenregistraties wrden p cncernniveau vastgesteld m te waarbrgen dat de ritten k fiscaal gezien crrect wrden vastgelegd. Vr de elektrnische rittenregistratie is een Prtcl Elektrnische Rittenregistratie van kracht, dat p cncernniveau wrdt vastgesteld. Er vindt eenmaal per kwartaal cntrle plaats p privé gebruik dr de dienst p basis van de rittenregistraties. Indien de uitkmsten van de tetsing ged zijn, dan neemt de frequentie van de cntrle geleidelijk af. Mchten de bevindingen slecht f matig zijn, dan wrdt de frequentie van tetsing eenmaal per kwartaal aangehuden. De bevindingen van de cntrle wrden vastgelegd. Aanwezigheid van de vereenkmsten wrdt steekprefsgewijs gecntrleerd dr de interne cntrle van de dienst aan de hand van de registratie bij Facilitaire Zaken. Dit gebeurt eenmaal per 2 jaar. De bevindingen van deze cntrle wrden vastgelegd.

3 3 Maatregelen bij verkeerd c.q. privé gebruik: Bijtelling (met terugwerkende kracht) van het vastgestelde percentage van de catalguswaarde bij het salaris. Terugvrdering van de ksten. Indien van tepassing, pleggen van disciplinaire maatregelen cnfrm de ARG. 2. Reiskstenvergedingen privé vertuigen Declaratie van reisksten privé-vertuigen gebeurt uitsluitend via de standaardfrmulieren. Er zijn 2 standaardfrmulieren: één vr incidentele reizen (frmulier reis- en verblijfksten) en één vr regelmatig zakelijk gebruik eigen aut (frmulier declaratie autkilmeters). Aan de declaratiefrmulieren wrdt een print van de ruteplanner tegevegd. Functie- en werkplekgerelateerd 3. Verstrekking zakelijke telefn (mbiele telefns/smartphnes, BlackBerries) Het ter beschikking stellen van de apparatuur wrdt centraal binnen een dienst geregeld, bijvrbeeld bij Facilitaire Zaken, die hiervan een registratie bijhudt. De aanvraag van de apparatuur lpt via de leidinggevende, die tetst f uit de taak en functie van de medewerker vlgt dat de apparatuur vr meer dan 10 % zakelijk zal wrden gebruikt. Iedere medewerker, die gebruik maakt van een zakelijke telefn, tekent een standaard gebruiksvereenkmst, waarin.a. wrdt vastgelegd dat de telefn vr meer dan 10 % zakelijk wrdt gebruikt. De standaard gebruiksvereenkmst wrdt p cncernniveau vastgesteld. De afdeling P&O bewaart de vereenkmsten in het persneelsdssier. De medewerker ntvangt een kpie. Het gebruik van BlackBerries en smartphnes e.d. in het buitenland is niet tegestaan, tenzij na uitdrukkelijke testemming van f namens het verantwrdelijk GMT-lid. Bij teruggave van de apparatuur dr de medewerker wrdt een vrijwaringsbewijs verstrekt. Rekeningen vr BlackBerries wrden gecntrleerd p gebruik in het buitenland. Indien een medewerker de BlackBerry in het buitenland gebruikt, znder uitdrukkelijke testemming van f namens het verantwrdelijk GMT-lid, dan zijn de ksten vr de medewerker, tenzij deze kan aantnen dat het gebruik zakelijk was. Aanwezigheid van de vereenkmsten wrdt steekprefsgewijs gecntrleerd dr de interne cntrle van de dienst aan de hand van de registratie bij Facilitaire Zaken. Dit gebeurt eenmaal per 2 jaar. De bevindingen van deze cntrle wrden vastgelegd.

4 4 4. Laptps/ntebks/navigatiesystemen/enz. Het ter beschikking stellen van een laptp f andere draagbare apparatuur met een cmputerfunctie (geen BlackBerries, wel bv. ipads) wrdt (p aangeven van de leidinggevende) centraal binnen het cncern geregeld dr de DIA (Facilitaire Dienst), die hiervan een registratie bijhudt. Iedere medewerker die de beschikking krijgt ver een laptp f andere draagbare apparatuur met cmputerfunctie, tekent een gebruiksvereenkmst, waarin.a. wrdt vastgelegd dat de apparatuur vr meer dan 90% zakelijk wrdt gebruikt. Het rigineel van de vereenkmst blijft bij de DIA (Facilitaire Dienst) en een kpie gaat in het persneelsdssier; de medewerker ntvangt eveneens een kpie. Het is niet tegestaan andere sftware dan de standaard image p de apparatuur aan te brengen. Overigens is dit in principe niet mgelijk. Bij teruggave van de apparatuur dr de medewerker wrdt een vrijwaringsbewijs verstrekt. Een tets p meer dan 90% zakelijk gebruik, is lastig. Als stelregel geldt het vlgende. De apparatuur wrdt verndersteld vr meer dan 90% zakelijk te wrden gebruikt als (uitgaande van een getekende gebruiksvereenkmst): - de apparatuur vrzien is van een standaard image, waarbij het niet mgelijk is m andere sftware p de apparatuur te installeren; - de medewerker alleen een laptp heeft en geen desktp; - de apparatuur p de werkplek achterblijft, als de medewerker naar huis gaat. Aanwezigheid van de vereenkmsten wrdt steekprefsgewijs gecntrleerd dr de interne cntrle van de dienst aan de hand van de registratie bij Facilitaire Dienstverlening. Dit gebeurt eenmaal per 2 jaar. De bevindingen van deze cntrle wrden vastgelegd. Maatregelen bij verkeerd c.q. privé gebruik: Bijtelling bij salaris van 30% van de aanschafwaarde (maximaal 3 jaar, daarna geen bijtelling meer, zlang hetzelfde apparaat gebruikt wrdt). 5. Kleding en scheisel Alle bedrijfskleding (incl. scheisel) wrdt vrzien van het gemeentelg van tenminste 70 cm 2 p een zichtbare plaats. Als in bepaalde gevallen het lg niet p de kleding wrdt aangebracht, wrden de ksten vr de kleding gebruteerd. In dat geval meten k eventuele ksten vr wassen/stmen wrden gebruteerd. Speciaal scheisel (bijv. veiligheidsschenen) en speciale kleding, vr zver het te maken heeft met de ARBO-mstandigheden, wrden in het ARBO-plan van de desbetreffende dienst pgenmen. 6. Representatieksten Representatieksten zijn zakelijke ksten die gemaakt wrden in verband met externe relaties (bv. diner met een klant, fles wijn bij de ndertekening van een cntract). Indien er sprake is van een zakelijk karakter, wrden externe representatieksten niet belast, tenzij er sprake is van een cadeau in de vrm van een geldbedrag, beken- f cadeaubn, IRIScheque, enz. In geval van een cadeau in de vrm van een geldbedrag f bn wrden externe representatieksten altijd belast, k al is sprake van een zakelijk karakter. Deze meten wrden meegenmen in de eindheffing. Op declaratiefrmulier, factuur f bnnetje dient te wrden vermeld vanwege welke gebeurtenis de ksten zijn gemaakt. Hieruit met het zakelijke karakter duidelijk blijken. De declaratie van representatieksten lpt via de leidinggevende, die tetst p het zakelijk karakter van de gemaakte ksten. Eenduidig beken p representatieksten.

5 5 Persneelsvrzieningen 7. Maaltijden, werklunches, werkdiners Maaltijden, werklunches en werkdiners wrden alleen verstrekt f verged als ze een zakelijk karakter hebben. Van een maaltijd met een zakelijk karakter kan bijvrbeeld sprake zijn bij: verwerk; gebrken diensten, waarbij de medewerker niet in de gelegenheid is m thuis de maaltijd te nuttigen; dat is bijvrbeeld het geval wanneer een medewerker dr zijn werk niet tussen en uur kan eten; werk p kpavnden; zakelijke besprekingen met externen; zakelijke besprekingen met internen, wanneer deze plaatsvinden p een tijdstip dat nrmaliter een maaltijd wrdt genten (bijvrbeeld werklunches). Maaltijden tijdens een zakelijke bespreking met alleen internen, waarbij geen sprake is van verwerk, wrden alleen verstrekt f verged als er bvendien een duidelijke ndzaak is, bv. mdat de medewerkers anders niet in staat zijn m p een nrmaal tijdstip te eten. Op declaratiefrmulier, factuur f bnnetje dient te wrden vermeld vanwege welke gebeurtenis de ksten zijn gemaakt. Hieruit met het zakelijke karakter duidelijk blijken. Bij dienstreizen wrden sms k maaltijden verged; dit gebeurt uitsluitend cnfrm de Reisregeling De declaratie van ksten vr maaltijden lpt via de leidinggevende, die tetst p het zakelijk karakter van de gemaakte ksten. Bij een declaratie van een maaltijd tijdens een zakelijke bespreking met alleen internen tetst de leidinggevende bvendien p de ndzaak van de verstrekking f vergeding. Eenduidig beken p maaltijden. 8. Stelmassages Indien een dienst stelmassages aanbiedt, dan met dit wrden pgenmen in het ARBO-plan en beschreven als preventieve maatregel. 9. Fietsregeling Geen nieuwe afspraken p cncernniveau. Tetsing dr leidinggevende. Maatregel bij verkeerd gebruik: Indien van tepassing, pleggen van disciplinaire maatregelen cnfrm de ARG. 10. Cadeaus intern (werknemers, vast, tijdelijk, stagiaires enz.) Cadeaus aan internen die te beschuwen zijn als persnlijke attentie in situaties waarin k anderen dan de werkgever dergelijke attenties plegen te geven, zals een bs blemen f een fles wijn, mgen nbelast wrden verstrekt, mits de waarde (incl. BTW) niet hger is dan 25. Cadeaus aan internen in de vrm van een geldbedrag, beken- f dinerbn, IRIS-cheques, VVVbn, etc. zijn altijd belast. Cadeaus met een ideële waarde (bv. pen met inscriptie) mgen nbelast wrden verstrekt. Per dienst wrden cadeaubnnen (bv. IRIS-cheques, beken-, diner-, theater-, VVV-bn etc.) uitsluitend centraal aangeschaft en uitgegeven. Bij uitgifte van dergelijke bnnen wrdt p de centrale plaats in een verzicht de vlgende gegevens bijgehuden: datum, aan wie de cadeaubn is verstrekt, vr welke gelegenheid en wat de waarde is. Deze verzichten wrden na elk kwartaal naar de afdeling P&O gestuurd.

6 6 De afdeling P&O cntrleert per kwartaal p de hgte van de bedragen, daarbij k rekening hudend met het kerstpakket. Indien de hgte van de bedragen daarte aanleiding geeft, wrdt de eindheffing tegepast. Eenduidig beken p cadeaus intern. 11. Cadeaus extern (niet-werknemers) Aan externen wrden geen cadeaus gegeven die geen zakelijk karakter hebben. Cadeaus met een zakelijk karakter vr externen wrden in het vervlg gebekt p representatieksten. 12. Vergedingen stembureauleden (die tevens ambtelijk medewerker zijn) Vr zwel ambtelijke als niet ambtelijke leden van het stembureau wrden IB47 frmulieren aan de Belastingdienst tegeznden. 13. Creditkaarten Geen nieuwe afspraken p cncernniveau. Diensten checken de afschriften p privé gebruik. De bevindingen van deze cntrle wrden vastgelegd. Maatregelen bij verkeerd c.q. privé gebruik: Bij cnstatering privé gebruik wrden de afgeschreven bedragen drbelast naar de betrkken medewerker. Indien van tepassing, wrden disciplinaire maatregelen pgelegd, cnfrm de ARG. 14. Abnnementen, tegangskaarten Het gebruik van de Skybx en de Vrwaarts Vrwaarts is uitsluitend zakelijk. Het gebruik wrdt geacht zakelijk te zijn als: - externe (zakelijke) relaties zijn uitgendigd; - interne teambuildingsdagen. (NB. Verlting van de plaatsen f beschikbaarstelling van plaatsen als belning is geen zakelijke gebruik). Bij ieder gebruik van de Skybx en van de Vrwaarts Vrwaarts dienen de zakelijke redenen te wrden vastgelegd. Inhuur 15. Inhuur ZZP ers Bij inhuur ZZP wrdt de standaard (dr het AMT vastgestelde) mdelvereenkmst gebruikt. Nta s aan ZZP ers wrden pas betaald wrden nadat kpie VAR (WUO f DGA) en kpie IDbewijs aanwezig zijn. Aanwezigheid van kpie VAR en ID-bewijs wrdt eenmaal per jaar steekprefsgewijs gecntrleerd dr de interne cntrle van de dienst. De bevindingen van deze cntrle wrden vastgelegd.

7 7 Bijlage Vr nderstaande regelingen wrden geen vrstellen gedaan vr nieuwe beleidsafspraken p cncernniveau. Reis en verblijf 1. Parkeerksten, veer- en tlbedragen bij privé vertuig 2. Parkeerksten, veer- en tlbedragen bij aut werkgever 3. Verkeersbetes 4. Maaltijden 4.1 Bedrijfsrestaurants Ziekteksten 5. Overige ziekteksten Functie- en werkplekgerelateerd 6. Vergeding telefnksten privé 7. Vergeding telewerken Persneelsvrzieningen 8. Persneelsfeesten/reizen 9. Fietsregeling 10. Levenslpregeling 11. Studieksten / studiefaciliteiten 12. Gratificaties, belning bij bijzndere prestaties, etc. 13. Huisvesting 14. Verhuisksten 15. Overige vergedingen en verstrekkingen Inhuur 16. Artiesten en berepsprters 17. Vrijwilligers Frmele aspecten 18. Uitwisseling arbeidsvrwaarden 19. Administratieve verplichtingen Gemeenteblad van Grningen

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming

Handleiding Boekhouding (sociale) onderneming Handleiding Bekhuding (sciale) nderneming www.finance- slutins.nl Herestraat 113 9711 LG Grningen Inf@finance- slutins.nl Finance- Slutins N.V. maart 15 Dit is een geannimiseerde versie van een handleiding

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten

1 Werkplekdiensten. 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten. 1.2 Meerwaarden voor de Klanten 1 Werkplekdiensten 1.1 Omschrijving van de werkplekdiensten De werkplekdienstverlening bestaat uit een cluster van ICT-diensten die de ICT-werkplek (zwel p kantr, p het thuisadres f van p een mbiele lcatie)

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen

Hoofdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV volwassenen Hfdstuk 5 versie 2.9 juli 2015 Gegevensverzameling HIV vlwassenen Gegevensverzameling... 2 5.1. Algemeen... 2 5.2. Instructie dataverzamelaars... 2 5.3. Fasen in dataverzameling... 3 5.3.1. Brndcumenten...

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk

Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk Gemeentelijk reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het jeugdwerk 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1 - Binnen de perken van de kredieten, daarte gedgekeurd p de gemeentebegrting, kunnen

Nadere informatie

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten

3 Datacenterdiensten. 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten 3 Datacenterdiensten 3.1 Omschrijving van de datacenterdiensten De datacenterdiensten mvatten alle Diensten die ndig zijn m bedrijfstepassingen inclusief de vereiste nderliggende platfrmen, infrastructuur,

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

Financiële richtlijnen 2014 2016

Financiële richtlijnen 2014 2016 Financiële richtlijnen 2014 2016 Gebaseerd p richtlijnen Gids vr besteding, verantwrding en cntrle van subsidies, p de Financiële nrmen en administratieve bepalingen van de prgramma s vr gesplitste kredieten,

Nadere informatie

BlackBerry Standard Support

BlackBerry Standard Support BlackBerry Standard Supprt Versie 2.5 Auteur Ken Wittevrngel Datum 24 ktber 2006 Bladzijde 2 Inhudspgave 1 SERVICE TIJDEN...3 2 BEREIKBAARHEID...4 3 DIENSTVERLENING...5 4 INCIDENTENBEHEER...6 4.1 PROCEDURE

Nadere informatie

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting

Deel IV: Dagelijkse boekingen in UNIT4 Accounting Deel IV: Dagelijkse bekingen in UNIT4 Accunting UNIT4 Accuntancy B.V. Telefn 0318 581600 De Schutterij 27 Telefax 0318 581610 Pstbus 755 Supprtlijn 0318 581750 3900 AT Veenendaal Supprtfax 0318 581610

Nadere informatie

Hoofdstuk 6 Verzekeringen

Hoofdstuk 6 Verzekeringen Hfdstuk 6 Verzekeringen In dit hfdstuk bespreken we de meest vrkmende verzekeringen die betrekking hebben p pleegzrgplaatsingen. 1. W.A.-verzekering a. 15 b. 15-16 jaar c. 16+ d. 18 + 2. Rechtsbijstandverzekering

Nadere informatie

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694

Stichting Haagsche Schoolvereeniging. Bestuursnummer: 95694 Stichting Haagsche Schlvereeniging Bestuursnummer: 95694 Jaarverslag 2013 1 Algemeen: De rechtspersn is een Stichting met de naam: Stichting Haagsche Schlvereeniging. Tezicht en bestuur zijn in handen

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen

Jaarverantwoording zorginstellingen Jaarverantwrding zrginstellingen 2011 Huis ter Leede Leerdam Mei 2012 Inhudspgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Prfiel van de rganisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 1 SCHOOL MET DE BIJBEL MARKTVELD 11 3264 AL NIEUW-BEIJERLAND Schlplan 2011-2015 Schl met de Bijbel NB Inhudspgave 1. Inleiding... 4 1.1 Del en functie schlplan... 4 1.2 Ttstandkming

Nadere informatie

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten :

Vallen niet echt onder de rubriek Omnium, maar kunnen ook in het kader van een autoverzekering worden afgesloten : De Omnium verzekering : wat zit daar allemaal in? Naast de verplichte verzekering 1, waarbij de burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) met wrden gedekt bij het gebruik van een mtrvertuig p de penbare

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER Op alle diensten die dr Veldhuizen Investments BV wrden geleverd, zijn de Algemene Leveringsvrwaarden van tepassing. Deze vrwaarden zijn gedepneerd bij de K.v.K Centraal Gelderland. De tekst

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie