Kadernotitie harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE in Leeuwarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kadernotitie harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE in Leeuwarden"

Transcriptie

1 Kadernotitie harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE in Leeuwarden Sector Jeugd en Onderwijs mei

2 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Stand van zaken opvang 0-4 jarigen in Leeuwarden 4 3. Wet OKE 5 4. Pilots 7 5. Visie 7 6. Doelgroep en toeleiding VVE 9 7. Overzicht verschillen in kinderopvang/vve in 2011 en kinderopvang/ 9 VVE in Financiële kaders harmonisatie 10 Bijlage 1 12 Reactienota van advisering door de LEJA Bijlage 2 14 Landelijke ouderbijdragetabel voor peuteropvang 2011 voor kostwinnersgezinnen (adviestabel VNG) Bijlage 3 15 Voorbeelden van kosten voor ouders van twee vormen van kinderopvang per

4 1. Inleiding Voor u ligt de kadernotitie harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) in Leeuwarden voor de periode Diverse redenen vormen aanleiding voor deze kadernotitie. De laatste jaren zijn de werksoorten kinderdagopvang en peuterspeelzaalwerk steeds meer naar elkaar toegegroeid onder andere door de professionalisering van het gesubsidieerde peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang. Bovendien is het aantal peuters dat een peuterspeelzaal bezoekt teruggelopen van 908 peuters in 1999 naar 719 peuters in Dit komt vooral omdat meer ouders gebruik zijn gaan maken van kinderopvang. Door de raad is daarnaast besloten om per 1 januari ,-- te bezuinigen op het peuterspeelzaalwerk en per 2013 nog eens ,--. Tot slot is de Wet OKE (Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie) per 1 augustus 2010 ingegaan en heeft als kapstokwet geleid tot nieuwe wetgeving en wijzigingen in wetgeving op het terrein van kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE. Met de harmonisatie wil de gemeente samen met betrokken instellingen: de ontwikkelingskansen van alle kinderen in de leeftijd van 0 4 jaar vergroten: fysiek, sociaal-emotioneel en cognitief. Het aanbod in Leeuwarden voor kinderopvang van 0 4 jarige kinderen moet daarom voldoende zijn qua aantallen plaatsen, toegankelijk zijn (spreiding en financieel) en voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Deze doelstelling sluit ook aan bij de doelstelling voor de brede school, namelijk het vergroten van de ontwikkelingskansen voor kinderen in de wijk waar ze wonen en/of op kinderopvang, peuterspeelzaal of school zitten. En het past binnen de visie voor het onderwijsachterstandenbeleid om kinderen te ondersteunen die door opvoeding en/of omgeving onvoldoende zijn voorbereid op school. 2. Stand van zaken opvang 0 4 jarigen in Leeuwarden Kinderdagverblijven In Leeuwarden zijn 8 instellingen die kinderdagopvang voor 0 4 jarigen aanbieden; het gaat om 26 locaties die ongeveer jarigen opvangen. Ouders komen in aanmerking voor kinderdagopvang als beide ouders een betaalde baan hebben. Ouders betalen hiervoor zelf een inkomensafhankelijke bijdrage, de overheid verleent een toeslag en beide werkgevers nemen een deel van de kosten voor hun rekening (bijlage landelijke ouderbijdragetabel). Daarnaast komen ouders in aanmerking voor kinderopvang als ze tot de zogeheten doelgroepen kinderopvang behoren. Het gaat dan om ouders die bijvoorbeeld een re-integratie traject, een inburgeringscursus volgen of student zijn. De gemeente, de rijksoverheid en de ouders betalen elk een bepaald deel van de opvangplaats. Verder is er nog kinderopvang voor ouders die voor een sociaal-medische indicatie in aanmerking komen. De gemeente betaalt een deel van de kosten en de ouders een inkomensafhankelijke bijdrage. Peuterspeelzalen Sinne Welzijn biedt gesubsidieerd peuterspeelzaalwerk aan op 20 locaties voor ruim 740 peuters vanaf 2 jaar. De voorziening is voor alle peuters toegankelijk ongeacht de werk/inkomenssituatie van ouders. Ouders betalen een inkomensafhankelijk bijdrage. De gemeente stelt hiervoor jaarlijks de ouderbijdragetabel vast. In Leeuwarden zijn 4 particuliere peuterspeelzalen die 75 peuters opvangen. Het gaat om twee zalen in Wirdum, één in Goutum en één in Huizum-West. 4

5 Overige vormen De overige 0 4 jarigen (ongeveer 1100) zijn of bij de ouders thuis, gaan naar de gastouderopvang, worden informeel opgevangen door buren, grootouders of vrienden of gaan naar het medisch kleuterdagverblijf (zie ook de bijlage) VVE Voorschoolse educatie is ontwikkeld voor kinderen van 2 4 jaar en wordt op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gegeven. Vroegschoolse educatie vindt plaats in de groepen 1 en 2 van de basisschool. VVE is gericht op het ontwikkelen van taalvaardigheid, samenwerken, motoriek en ruimtelijk inzicht. De gemeente is verantwoordelijk voor de financiering van de voorschoolse educatie en de schoolbesturen voor de vroegschoolse educatie. Op 29 locaties in de stad is een VVE-aanbod: 13 gesubsidieerde peuterspeelzalen, 11 kinderdagverblijven en 5 basisscholen. VVE is vertaald in allerlei programma s. In Leeuwarden is gekozen voor Kaleidoscoop en voor Taallijn. In de VVE-locaties in de Vrijheidswijk en in Heechterp/Schieringen draait het VVE-programma Kaleidoscoop, op de overige peuterspeelzalen en kinderdagverblijven is dit het programma Taallijn. Op twee basisscholen gebruikt men het programma Schatkist en op één basisschool is geen integraal VVE-programma. 3. Wet OKE De mogelijkheden voor de harmonisatie zijn in belangrijke mate bepaald door landelijke weten regelgeving. Het gaat hierbij om de Wet OKE, de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk, de Wet op het onderwijstoezicht en de Wet op het Primair Onderwijs. Algemeen doel van de Wet OKE is jonge kinderen met een taalachterstand alle kansen te bieden om die achterstand in te halen. Daarvoor zijn de drie hiervoor genoemde wetten gewijzigd. Dit betekent concreet het volgende: A. de gemeente moet een voldoende en toegankelijk aanbod voor voorschoolse educatie regelen voor kinderen die onder de doelgroep voor voorschoolse educatie vallen Voor de voorschoolse educatie geldt: - een zo groot mogelijke deelname - een aanbod van minimaal vier dagdelen of tien uur per week per kind - twee geschoolde beroepskrachten per groep van 16 peuters - het programma richt zich op taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling B. de gemeente moet afspraken maken met schoolbesturen, kinderopvang en peuterspeelzalen over: - de doelgroep voorschoolse educatie - de wijze van toeleiding naar de voorschoolse educatie - een doorlopende ontwikkelingslijn met basisscholen en overdracht van gegevens van voorschoolse educatie C. de gemeente moet afspraken maken met de schoolbesturen over de resultaten van de vroegschoolse educatie De invulling van de doelgroep voorschoolse educatie en de toeleiding is in de LEJA (Leeuwarder Educatieve en Jeugd Agenda) van 10 februari 2011 besproken. In bijlage 1 zijn de adviezen van de LEJA opgenomen en de reactie van de gemeente. 5

6 Verder worden in de LEJA voor 2012 afspraken gemaakt over de organisatie van de doorlopende lijn en de resultaten van de vroegschoolse educatie. Tot slot is de gemeente nog verantwoordelijk voor: D. toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen voor kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE. De gemeente was al verantwoordelijk voor de handhaving van de kwaliteitseisen voor de kinderopvang. Hier komen nu de eisen voor peuterspeelzalen en VVE bij. Voor VVE zijn onder A de kwaliteitseisen weergegeven. Voor het peuterspeelzaalwerk geldt: - twee leidsters per groep, leidster-kindratio 1:8 - minimaal één leidster is gekwalificeerd op PW-3 niveau - maximale groepsgrootte 16 kinderen - er moet een pedagogisch plan zijn en een risico-inventarisatie - een oudercommissie is verplicht - al het personeel moet een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) hebben. De handhaving houdt in dat de GGD in opdracht van de gemeente de peuterspeelzalen inspecteert op naleving van de kwaliteitseisen. Op basis van de inspectierapporten besluit de gemeente of het nodig is te handhaven. De kwaliteitseisen gelden zowel voor de 20 peuterspeelzalen van Sinne Welzijn in Leeuwarden als de vier particuliere peuterspeelzalen. Peuterspeelzalen die voldoen aan alle eisen komen in het landelijk register peuterspeelzalen dat op termijn onderdeel wordt van het landelijk register kinderopvang. De gemeente gaat in het najaar 2011 van start met de inspecties: dit om de particuliere peuterspeelzalen de gelegenheid te geven te voldoen aan de eisen als zelfstandige organisatie of via samenwerking met een andere organisatie. Voordat de GGD gaat inspecteren is een eerste ronde geweest door de Inspectie van het Onderwijs om een bestandsopname te maken. De Inspectie van het Onderwijs heeft najaar 2010 alle VVE-locaties (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen) geïnspecteerd aan de hand van de kwaliteitseisen voor VVE. De inspectie heeft ook het gemeentelijk beleid onder de loep genomen. De inspectie constateert dat dit beleid nog onvoldoende is vastgelegd en dat het beleid nog niet helemaal voldoet aan de Wet OKE. Het gaat bijvoorbeeld om de definitie van de doelgroep voor VVE en de toeleiding naar VVE. Met de inspectie is afgesproken om per 1 januari 2012 het VVE-beleid op orde te hebben. De inspectie heeft verder geconstateerd dat bij de uitvoering nog een aantal verbeteringen nodig zijn zoals afspraken over de doorgaande lijn en het betrekken van ouders bij VVE en de kwaliteit van de uitvoering bij peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Uit de rapporten van de inspectie blijkt verder dat peuterspeelzalen en kinderdagverblijven verschillend scoren; peuterspeelzalen scoren beter op het gebied van begeleiding en zorg en het betrekken van ouders/thuissituatie bij VVE. Kinderdagverblijven scoren hoger op het bevorderen van interactie tussen kinderen en op de coördinatie tussen voor- en vroegschoolse educatie. De inspectie vindt het niet nodig om nog een ronde te maken in Leeuwarden. Dit betekent dat de GGD het VVE-onderdeel voor haar rekening neemt bij peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en dat de Inspectie voor het Onderwijs dit doet bij de basisscholen. 6

7 Op basis van deze rapporten gaan wij in overleg met de instellingen met VVE-locaties over wat verbeterd moet worden aan de uitvoering van VVE. Hierbij betrekken wij ook de resultaten van de uitvoering van het Friestalige Tomke voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven en de uitvoering van het Antilliaanse Tomke voor Antilliaanse peuters en hun moeders. Beide Tomkes leveren op hun eigen manier een bijdrage aan de taalontwikkeling van peuters. De uitvoering van VVE, afspraken over de doorgaande lijn en overdracht van gegevens willen wij vastleggen in een beleidsnotitie VVE die wij in het najaar in de LEJA zullen bespreken. De raad krijgt de door ons vastgestelde notitie ter kennisname toegestuurd. In de LEJA zitten SKL Kinderopvang BV en Sinne Welzijn. Zij zitten hier niet namens de overige instellingen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Het overleg met deze instellingen vindt in aparte bijeenkomsten plaats. Door de vaststelling van deze kadernotitie en de beleidsnotitie VVE in het najaar van 2011 is voldaan aan de afspraken die met de inspectie voor het onderwijs zijn gemaakt om per 1 januari 2012 het VVE-beleid op de rails te hebben. 4. Pilots In de inleiding is al aangegeven dat de peuterspeelzalen en de kinderopvang in Leeuwarden steeds meer naar elkaar toegroeien: op vele vlakken vindt al samenwerking plaats zoals gezamenlijke scholing in VVE en samenwerking in brede schoolverband. Ter versterking hiervan draaien in de periode juli 2010 september 2011 vijf pilots in de Vrijheidswijk, Heechterp/Schieringen, Bilgaard, Zuiderburen en de Zuidlanden. Sinne Welzijn en SKL Kinderopvang BV voeren deze pilots uit in samenwerking met de gemeente. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een subsidie verleend van en de gemeente een zelfde bedrag. De pilots moeten uiteindelijk leiden tot één geïntegreerde voorziening voor opvang, spelen en leren. Uitgezocht wordt wat dit betekent voor onder andere arbeidsvoorwaarden, tarieven voor ouders, wettelijke eisen en inzet personeel en planning. De resultaten van de pilots gebruiken wij bij de ontwikkeling en de uitvoering van de harmonisatie zowel financieel, organisatorisch als inhoudelijk. Er is al een aantal positieve resultaten te melden zoals gebruik van elkaars ruimtes, uitwisseling van personeel, gezamenlijke ouderavonden en thema s, gemengde groepen van kinderdagverblijf en peuterspeelzaal en inkopen van plaatsen op de peuterspeelzaal als er wachtlijsten zijn bij het kinderdagverblijf. 5. Visie De visie omvat het doel van de harmonisatie en de uitgangspunten die hierbij horen. In de aanleiding hebben wij al het doel van de harmonisatie aangegeven, namelijk: de ontwikkelingskansen van alle kinderen in de leeftijd van 0 4 jaar vergroten: fysiek, sociaal-emotioneel en cognitief. Het aanbod in Leeuwarden voor kinderopvang van 0 4 jarige kinderen moet daarom voldoende zijn qua aantallen plaatsen, toegankelijk zijn (spreiding en financieel) en voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. Op basis van de wettelijke kaders en de informatie uit de pilots hanteren wij de volgende uitgangspunten voor de harmonisatie: 7

8 Kinderopvang kinderdagopvang en peuterspeelzalen zijn geen gescheiden werksoorten; kinderdagverblijven en peuterspeelzalen vallen vanaf 2012 onder de noemer kinderopvang 0 4 jarigen kinderopvang omvat verschillende arrangementen zoals kinderopvang 0 4 jarigen, peuteropvang voor 2 4 jarigen en gastouderopvang de opvang is efficiënt georganiseerd (huisvesting, personeel, planning etc.) kinderopvanglocaties bieden waar dat organisatorisch en fysiek mogelijk is- alle vormen van opvang onder één dak kinderopvanglocaties zijn in principe in alle wijken/dorpen in Leeuwarden aanwezig alle ouders die gebruik willen maken van kinderopvang moeten voor financiering mits ze daaronder vallen- gebruik maken van de Wet Kinderopvang de gemeente monitort de aantallen gebruikers van de verschillende vormen van opvang VVE-peuteropvang onder kinderopvang 0 4 jarigen vallen ook de uren peuteropvang voor kinderen die VVE nodig hebben en die voor financiering niet onder de financiering van de kinderopvang vallen; de gemeente betaalt deze opvang. Ouders betalen een ouderbijdrage op basis van de landelijk geldende normering. deze VVE-peuteropvang is voor peuters van jaar. Het rijk gaat uit van minimaal 3 jaar. De gemeente kiest voor 2.5 jaar omdat peuters dan eerder kunnen profiteren van VVE en de VVE-programma s in Leeuwarden ook geschikt zijn voor deze jongere groep. VVE-peuteropvang is minimaal 10 uren per week gedurende 40 weken per jaar alle leidsters/leiders van kinderopvang/peuteropvang in Leeuwarden zijn geschoold in VVE zodat de spreiding van VVE-locaties optimaal is. er komen geen aparte VVE-groepen; dit om segregatie te voorkomen. Gemengde groepen werken beter omdat zowel VVE-peuters als niet-vve peuters blijken te profiteren van VVE. de kwaliteit van opvang én VVE is goed geborgd Overige peuteropvang voor peuters die niet onder de VVE-doelgroep vallen en niet in aanmerking komen voor financiering kinderopvang (kostwinnersgezinnen) kunnen de instellingen een aanbod voor opvang van 6 uur doen gedurende 40 weken per jaar. Voor peuters van jaar betaalt de gemeente deze opvang. Ouders betalen een bijdrage op basis van de landelijke tabel kinderopvang/peuteropvang. Doorgaande lijn/kindcentrum de inhoudelijke doorgaande lijn met het basisonderwijs is noodzakelijk en belangrijk. Het gaat dan om overdracht van gegevens en om aansluiting en borging van voorschoolse educatie naar basisscholen de gemeente wil een kindcentrum voor 0 12 jarigen én hun ouders stimuleren. Dit is het ideaalbeeld van de brede school in de toekomst waarin sprake is van een vergaande integrale benadering van onderwijs, opvang en vrije tijd. De doorgaande lijn is stevig verankerd. Er is sprake van één organisatorische eenheid aangestuurd door één directeur/directie. 8

9 6. Doelgroep en toeleiding VVE Doelgroep Het rijk geeft voor de definitie van de doelgroep alleen als richtlijn dat het om kinderen moet gaan die het risico lopen om taal- of ontwikkelingsachterstanden op te lopen. Wij willen ook dit ruime begrip hanteren zodat zoveel mogelijk peuters kunnen profiteren van VVE. De jeugdgezondheidszorg van de GGD Fryslân gaat per 2012 bepalen welke peuters in aanmerking komen voor VVE; dit omdat de jeugdgezondheidszorg bijna alle peuters ziet op het consultatiebureau en ook vaak in de thuissituatie. De jeugdgezondheidszorg heeft hier ook al ervaring mee opgedaan in bijvoorbeeld de gemeente Heerenveen. Deze VVE-bepaling vindt plaats tijdens de contactmomenten op het consultatiebureau als het kind 1.9 jaar en 2.3 jaar is door verpleegkundige resp. arts. Dit aan de hand van de volgende criteria: informatie opleidingsniveau ouders wel/niet indicatie voor Stevig ouderschap (programma voor ouders die ondersteuning nodig hebben bij het opvoeden) informatie taligheid kind (gesproken taal thuis, meertaligheid, taalomgeving) Verder speelt het algehele oordeel van de verpleegkundige/arts een rol: het zogeheten pluis/niet-pluisgevoel over de algehele ontwikkeling van het kind. Toeleiding De toeleiding naar VVE-peuteropvang gaat per 2012 ook via de jeugdgezondheidszorg (GGD Fryslân) in overleg met gemeente en de kinderopvanginstellingen. De toeleiding moet goed geregeld zijn om alle peuters die in aanmerking komen voor VVE ook toe te leiden naar de voorschoolse opvang. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de resultaten van het project bezoekvrouwen van Sinne Welzijn dat tot 1 januari 2012 loopt. Deze bezoekvrouwen stimuleren ouders hun peuters aan te melden voor een VVE-voorziening. De gemeente gaat per 2012 voor de ouderbijdrage voor VVE-peuteropvang de landelijke geldende normering hanteren. 7. Overzicht verschillen in kinderopvang/vve in 2011 en kinderopvang/vve in 2012 Hieronder zijn kort samengevat de verschillen weergegeven tussen kinderopvang/vve in 2011 en in Kinderopvang/peuterspeelzalen/VVE 2011 Kinderopvang/VVE 2012 Gescheiden werksoorten kinderdagopvang en Kinderdagopvang en peuterspeelzalen vallen peuterspeelzalen onder de noemer kinderopvang en werken zoveel mogelijk samen inhoudelijk, Voor de financiering van de kinderdagopvang moeten ouders gebruik maken van de Wet kinderopvang. Voor de financiering van het peuterspeelzaalwerk maken ouders gebruik van gemeentelijke subsidie onafhankelijk het feit of het om tweeverdieners gaat of om kostwinnersgezinnen. Peuters van 2 4 jaar gaan 2 dagdelen van 2.5 uur naar de peuterspeelzaal gedurende 40 weken organisatorisch en financieel Alle ouders die vallen onder financiering van de Wet kinderopvang moeten hiervan gebruik maken voor het bekostigen van kinderdagopvang. Ouders die hiervan geen gebruik kunnen maken vallen onder gemeentelijke financiering voor hetzij VVE hetzij peuteropvang voor kostwinnersgezinnen Peuters van jaar gaan 2 dagdelen van 3 uur naar de peuteropvang gedurende 40 weken 9

10 VVE-peuteropvang is voor peuters vanaf 3 jaar voor minimaal 7.5 uur en maximaal 10 uur per week en gedurende 40 weken Alleen de leidsters/leiders op VVE-locaties zijn geschoold De ouderbijdrage voor de kinderopvang is gebaseerd op een landelijke tabel. De ouderbijdrage voor de gesubsidieerde peuterspeelzalen incl. VVE-locaties is gebaseerd op een gemeentelijke tabel De bepaling van de doelgroep en de toeleiding naar VVE verloopt via diverse instellingen zoals consultatiebureau en het welzijnswerk. Voor de bepaling van de doelgroep is geen duidelijke definitie. Geen wettelijke bepalingen voor: -aanbod voorschoolse educatie -afspraken over doelgroep en toeleiding en doorgaande lijn -afspraken vroegschoolse educatie - kwaliteitseisen voorschoolse educatie en peuterspeelzalen en handhaving hiervan VVE-peuteropvang is minimaal 10 uren per week voor peuters van jaar en gedurende 40 weken Alle leidsters/leiders in de kinderopvang/peuteropvang zijn geschoold in VVE De ouderbijdrage voor de kinderopvang/peuteropvang is gebaseerd op de landelijke tabellen. De ouderbijdrage voor VVE is gebaseerd op landelijk geldende normen De bepaling van de doelgroep en de toeleiding naar VVE verloopt via de jeugdgezondheidszorg. Voor het bepalen van de doelgroep is een aantal criteria vastgelegd. Wettelijke bepalingen voor: -aanbod voorschoolse educatie -het maken van afspraken met schoolbesturen, kinderopvang, en peuterspeelzalen over doelgroep en toeleiding voorschoolse educatie en doorgaande lijn -het maken van afspraken met schoolbesturen over de resultaten van vroegschoolse educatie -kwaliteitseisen voorschoolse educatie en peuteropvang en handhaving hiervan 8. Financiële kaders harmonisatie Middelen doelgroepen Middelen peuteropvang VVE-middelen * Middelen Wet OKE Inspecties GGD Totaal * schooljaar De gemeente kent verschillende subsidiestromen voor kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE. 1) Voor kinderopvang is jaarlijks ,-- begroot; deze middelen zijn bedoeld voor ouders die voor re-integratie, inburgering of om sociaal-medische redenen gebruik maken van kinderopvang. Via de Wet Kinderopvang zijn voor ouders die onder deze wet vallen, middelen beschikbaar voor kinderopvangtoeslag en ouderbijdrage. 10

11 Verder zijn middelen begroot voor de inspecties die in onze opdracht door de GGD worden uitgevoerd. Wij zijn wettelijk verplicht deze inspecties te laten uitvoeren. 2) Voor de exploitatie van peuterspeelzalen van Sinne Welzijn is in 2011 nog ,-- aan subsidie verleend. Ouders betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Door een bezuiniging van 5 ton is vanaf ,-- begroot en vanaf ,--. 3) Aan VVE is in het schooljaar ,-- besteed. De gemeente gaat voor de subsidies VVE vanaf 2012 werken met kalenderjaren. Voor de periode 1 augustus 31 december 2011 komt nog een aparte subsidieverlening. 4) Voor invoering van kwaliteitseisen in de peuterspeelzalen en voor VVE is jaarlijks ,-- beschikbaar. In 2011 is meer beschikbaar omdat een deel van de middelen 2010 is doorgeschoven naar Uit de middelen peuteropvang, de VVE-middelen en de middelen Wet OKE moeten de volgende posten worden bekostigd vanaf 2012: exploitatie peuteropvang en VVEpeuteropvang; (na)scholing VVE; doelgroepbepaling en toeleiding door de jeugdgezondheidszorg en verbeteringen kwaliteit peuteropvang. Ouders betalen voor peuteropvang en VVE-peuteropvang een inkomensafhankelijke bijdrage. In bijlage 2 is de landelijke tabel opgenomen voor de ouderbijdrage van peuteropvang voor kostwinnersgezinnen en bijlage 3 omvat een aantal voorbeelden van de kosten van peuteropvang voor ouders per Met deze financiële kaders is het mogelijk om de harmonisatie kinderopvang, peuterspeelzalen en VVE volledig vorm en inhoud te geven. De verwachting is dat in 2014 minder middelen nodig zijn voor VVE omdat dan de scholing van VVE afgerond is. Verder is 2012 een overgangsjaar als het gaat om de inhoudelijke en financiële uitvoering van deze kadernotitie. Daarnaast is de verwachting dat het rijk per 2012 de ouderbijdragen voor kinderopvang gaat verhogen waardoor minder ouders gebruik gaan maken van de kinderopvang die valt onder de financiering van de Wet Kinderopvang. Ouders die tweeverdiener zijn zullen dan eerder een beroep doen op de informele opvang zoals grootouders. Ouders kunnen dan echter geen beroep doen op gemeentelijke middelen voor peuteropvang omdat zij in principe gewoon vallen onder de Wet financiering kinderopvang en vrijwillig kiezen voor informele opvang. Dit is uiteraard anders als een van beide ouders werkloos wordt; dan is wel een beroep mogelijk op de gemeentelijke middelen voor peuteropvang. Een eventuele toename van het gebruik van peuteropvang verwachten wij te kunnen opvangen binnen de financiële kaders, ook omdat per 2014 minder middelen nodig zijn voor VVE. 11

12 Bijlage 1) Reactienotitie van advisering door de LEJA 1. Inleiding De Leeuwarder Educatieve en Jeugd Agenda is geïntroduceerd als een instrument om het lokaal onderwijs- en jeugdbeleid vorm en inhoud te geven. Het is een instrument voor de gemeente, schoolbesturen en overige partners om in meer gelijkwaardige verhoudingen tot gezamenlijke afspraken te komen over het onderwijs- en jeugdbeleid. Kortom de Leeuwarder Educatieve en Jeugdagenda (LEJA) is het bestuurlijk overleg in de gemeente Leeuwarden dat zich richt op de leeftijdsgroep 9 maanden tot 27 jaar. Taken van de LEJA zijn: 1) visie-ontwikkeling 2) advies geven over conceptnotities van de gemeente Leeuwarden; het advies van de LEJA en een reactie van de gemeente daarop worden standaard opgenomen in de voorstellen aan het college en de raad 3) afspraken maken over de uitvoering van door de raad vastgestelde notities; wie is waarvoor verantwoordelijk 4) deskundigheid bevorderen In dit kader is het beleidskader Brede Scholen ter visievorming en ter advisering aan de LEJA voorgelegd. De LEJA bestaat uit de volgende organisaties: Gemeente Leeuwarden GGD Fryslân Bureau Jeugdzorg Sinne Welzijn SKL Kinderopvang BV Proloog PCBO Bisschop Möllerstichting Piter Jelles CSG Comenius AOC-Friesland Friese Poort Friesland College RENN4 Johannes Bogermanschool Leeuwarder Schoolvereniging Michaelschool Gomarus College Beijers Naudé 2. Visievorming Een eerste concept van de kadernotitie harmonisatie is op 13 december 2010 ter visievorming voorgelegd aan de LEJA. Belangrijkste punten uit deze bespreking waren: duidelijkheid geven over termen zoals wat valt onder kinderopvang/peuteropvang wat is de visie van de gemeente op toegankelijkheid van kinderopvang voor alle 0 4 jarigen in Leeuwarden doorgaande lijn van kinderopvang/peuteropvang naar basisscholen duidelijker benoemen 12

13 3. Advies De kadernotitie is op 10 februari 2011 ter advies aan de LEJA voorgelegd. Hieronder zijn de adviezen van de LEJA weergegeven en de reactie van de gemeente: a) bij uitgangspunt kinderopvanglocaties bieden alle vormen van opvang onder één dak uitwerken; punt is niet duidelijk. Reactie gemeente: punt is aangepast b) bij uitgangspunt voor peuters die niet onder de VVE-doelgroep vallen en niet in aanmerking komen voor financiering van de kinderopvang kunnen instellingen een aanbod doen - financiële consequenties van kinderopvang voor verschillende doelgroepen duidelijk aangeven - monitoren van harmonisatie (aantallen gebruikers verschillende vormen van opvang; aantallen niet-gebruikers) Reactie gemeente: gemeente gaat ook peuteropvang voor bovenstaande groep financieren en monitoring is opgenomen 13

14 Bijlage 2) Landelijke ouderbijdragetabel voor peuteropvang 2011 voor kostwinnersgezinnen (adviestabel VNG) Ouderbijdrage peuterwerk 2011 / uur Gezamenlijk toetsingsinkomen gezin e kind 2 e kind en verder lager dan ,51 0, ,71 0, ,01 0, ,35 0, ,20 0, ,29 0, en hoger 4,24 0,83 14

15 Bijlage 3) Voorbeelden van kosten voor ouders van twee vormen van kinderopvang per 2012 Ouderbijdrage VVE-peuteropvang Kosten VVE aanbod: 10 uur VVE x 40 weken kostprijs per uur = 6,36 (kostprijs kinderopvang 2011) Per VVE peuter per jaar: 10 x 6,36 x 40 weken = 2.544,00 Voor de VVE doelgroep zijn gemeenten verplicht om een lage ouderbijdrage te hanteren. Deze ouderbijdrage zal landelijk worden vastgesteld en bedraagt naar verwachting 0,51 per uur. Voor 10 uren x 40 weken betalen de ouders dan 204,00 per peuter per jaar. Ouderbijdragen peuteropvang Indien de kwaliteitseisen gelijk worden aan de kinderopvang met daarbij de kostprijs per uur voor kinderopvang dan is dit 6 uur x 6,36 x 40 weken = 1.526,40 per peuter per jaar. Voor ouders in de laagste inkomenscategorie (circa euro) betekent dit een ouderbijdrage van 122,-- per jaar. Voor ouders in de categorie modaal ( ongeveer) betekent dit een ouderbijdrage van 240,--. Voor ouders in een hogere categorie (twee keer modaal) betekent dit een ouderbijdrage van 528,-- per jaar. 15

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Juli 2011 INHOUDSOPGAVE Samenvatting.....2 1 Inleiding. 2 2. Begrippenkader...2 3. Aanleiding........3

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 27 januari 2011 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [08] Behandelend ambtenaar : A. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Wet OKE / VVE 2011-2014 Inleiding

Nadere informatie

ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente.

ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente. ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente. 1. Subsidieert uw gemeente de uitvoering van VVE programma's in PEUTERSPEELZALEN? Ja Nee 2. Subsidieert uw gemeente de uitvoering van VVE

Nadere informatie

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten

Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Toekomstvisie Peuterspeelzaal Houten Naar een integraal onderdeel van een samenhangend aanbod voor opvang & ontwikkeling van het Houtense jonge kind. Het bestuur en directie van de Peuterspeelzaal Houten

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering

Nadere informatie

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 1. Inleiding Kinderen ontplooien zich later beter in onderwijs en maatschappij als hun start goed is. Als een kind in de voor- of vroegschoolse

Nadere informatie

IKC's in Leeuwarden: KRACHT VANUIT DE BASIS

IKC's in Leeuwarden: KRACHT VANUIT DE BASIS IKC's in Leeuwarden: KRACHT VANUIT DE BASIS 2 Visie voor kinderen tot dertien jaar OPTIMALE ONTWIKKELINGSKANSEN Het Integraal Kindcentrum (IKC) is een compleet concept voor speel-, leer- en ontwikkelingsmogelijkheden

Nadere informatie

Onderwerp: Gevolgen bezuinigingen op peuterspeelzaalwerk voor Westvoorne

Onderwerp: Gevolgen bezuinigingen op peuterspeelzaalwerk voor Westvoorne AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 111148 Sector: Inwonerszaken Team : Openbare Orde, Welzijn & Onderwijs Onderwerp: Gevolgen bezuinigingen op peuterspeelzaalwerk voor Westvoorne Besluit: 1) Kennis

Nadere informatie

Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel

Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel overwegende, dat de raad op 25 juni 2015 heeft

Nadere informatie

Beleidsplan Voor- en vroegschoolse Educatie 2011-2014. en nu is het OKE

Beleidsplan Voor- en vroegschoolse Educatie 2011-2014. en nu is het OKE Beleidsplan Voor- en vroegschoolse Educatie 2011-2014 en nu is het OKE Inhoudsopgave: I Inleiding 2 Ontwikkelingen VVE-beleid 2.1 Landelijk beleid 4 2.2 Wat betekent dit voor gemeenten 4 3 Lokaal VVE-beleid

Nadere informatie

KRACHT VANUIT DE BASIS

KRACHT VANUIT DE BASIS ikc het leeuwarder model_ikc het leeuwarder model 24-11-13 14:26 Pagina 1 IKC's in Leeuwarden: KRACHT VANUIT DE BASIS ikc het leeuwarder model_ikc het leeuwarder model 24-11-13 14:26 Pagina 3 ikc het leeuwarder

Nadere informatie

Inspectie in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Inspectie in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Inspectie in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Augustus 2013 1. Betrokken partijen bij het toezicht op dagopvang en peuterspeelzalen.3 2. Inspectie door de GGD.4 3. Handhaving kwaliteit van peuterspeelzaalwerk

Nadere informatie

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken.

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken. Onderwerp : Peuterwerk integreren in dagopvang / intrekken Verordening Kwaliteitsregels Peuterspeelzalen Bijlage nr. : 48 2012. AAN de gemeenteraad; TOELICHTING Samenvatting: Geadviseerd wordt om kennis

Nadere informatie

Beleidsnota Implementatie Wet OKE 2010-2012. mei 2010

Beleidsnota Implementatie Wet OKE 2010-2012. mei 2010 Beleidsnota Implementatie Wet OKE 2010-2012 mei 2010 In werking getreden op 01-08-2010 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 4 1. WET OKE 5 2. DEKKEND AANBOD VVE 5 2.1. Landelijk beleid 5 2.2 Lokale

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne

Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne Beleidskader Voor- en Vroegschoolse Educatie gemeente Deurne 2012-2014 1 Vastgesteld door de gemeenteraad van Deurne op 2 1.Inleiding Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie De Wet OKE (Ontwikkelingskansen

Nadere informatie

A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet

A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015 Voorschoolse voorzieningen in Gouda visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015 afdeling Maatschappelijk beleid Gouda, februari 2012 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik Nota

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak Voorschoolse voorzieningen in Gouda visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015 afdeling Maatschappelijk beleid Gouda, april 2012 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik Nota Beleid

Nadere informatie

Implementatie wet OKE gemeente Valkenswaard beleidsdocument. juni 2010

Implementatie wet OKE gemeente Valkenswaard beleidsdocument. juni 2010 Implementatie wet OKE gemeente Valkenswaard beleidsdocument juni 2010 1. Aanleiding De Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) vraagt van gemeente en educatieve partners om Voor- en Vroegschoolse

Nadere informatie

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen

Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Memo Aan: College Cc: Van: Wethouder Van de Wardt Datum: 10 maart 2015 Kenmerk: 15ini00570 Onderwerp: Harmonisatie Peuterspeelzalen Harmonisatie peuterspeelzaalwerk naar peuteropvang Vooraf De gemeente

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Ermelo Plaats : Ermelo Gemeentenummer : 0233 Onderzoeksnummer : 278180 Datum onderzoek : 23 september 2014 Datum

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen 2011-2013

Voorschoolse voorzieningen 2011-2013 Voorschoolse voorzieningen 2011-2013 Reusel-De Mierden Presentatie aan ouders en belangstellenden Datum, titel presentatie, auteur 13 januari 2011 Programma 1. Welkomstwoord door wethouder Wouters 2. Presentatie

Nadere informatie

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Voor een sterke basis Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Overzicht wettelijke verplichtingen in jeugd, onderwijs en opvang Gemeenten zijn uitvoerders van overheidsbeleid;

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

Voor- en vroegschoolse educatie

Voor- en vroegschoolse educatie Plan voor Peuterspeelzaalwerk en Voor- en vroegschoolse educatie Seizoen 2013-2014 29 mei 2013 Cluster Welzijn Gemeente Groesbeek Peuterspeelzaalwerk en VVE in Groesbeek in 2013-2014 1.Visie Alle kinderen

Nadere informatie

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven Feitenkaart VVE-monitor Rotterdam 2012 Onderzoek peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 1 Onderzoek en Business Intelligence Deze feitenkaart bevat de resultaten van de jaarlijkse Oktobertelling onder

Nadere informatie

Notitie samenvoeging voorschoolse voorzieningen: Integratie Peuterspeelzaal en Kinderdagverblijf

Notitie samenvoeging voorschoolse voorzieningen: Integratie Peuterspeelzaal en Kinderdagverblijf Notitie samenvoeging voorschoolse voorzieningen: Integratie Peuterspeelzaal en Kinderdagverblijf Inhoud: 1. Inleiding 2. Situatie Roerdalen 3. Integraal Jeugdbeleid 4. Voorstel: De gemeente als financieel

Nadere informatie

Beleidsnotitie Aanbod voor peuters Gemeente Buren

Beleidsnotitie Aanbod voor peuters Gemeente Buren Beleidsnotitie Aanbod voor peuters 2017-2020 Gemeente Buren Inhoudsopgave 1. Huidige situatie 4 Waar gaat het over? 4 Wat doen we al? 4 2. Vergroten bereik peuters 6 Wat gaan we doen? 6 Doel 6 Behoefte

Nadere informatie

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012

DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012 DE KWALITEIT VAN VVE IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM IN 2012 Utrecht, november 2012 3426545 Pagina 1 van 15 Pagina 2 van 15 Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 7 1 VVE op gemeentelijk niveau 9 2 De oordelen over

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland

Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland De raad van de gemeente Midden-Delfland: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 januari 2015; gelet op artikel 147,

Nadere informatie

Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661

Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661 Naam Kindercentrum: De Bloemenkinderen SPIL-centrum: Sprookjesbosch Registratienummer LRKP: 293426661 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost, Mw. L. van Beek In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Beleidskader Peuteropvang Ede 2016

Beleidskader Peuteropvang Ede 2016 Beleidskader Peuteropvang Ede 2016 Inleiding Vanaf 2018 gelden landelijk voor peuterspeelzalen, voorscholen en kinderopvang dezelfde kwaliteitseisen en worden ze op dezelfde wijze gefinancierd. De regels

Nadere informatie

Voorbeeldconvenant Vooren Vroegschoolse Educatie

Voorbeeldconvenant Vooren Vroegschoolse Educatie Voorbeeldconvenant Vooren Vroegschoolse Educatie Partijen: Schoolbestu(u)r(en) basisonderwijs :... Bestu(u)r(en) kinderopvang :... Bestu(u)r(en) peuterspeelzaalwerk :... Gemeente :... < Overige partijen

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Samen staan we sterker

Samen staan we sterker Samen staan we sterker Notitie voor Gemeente Berkelland over de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang in Eibergen-Rekken-Beltrum 4 september 2008 SKER-DHG 1 Inleiding Medio

Nadere informatie

Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013

Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013 Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Landelijk Register Kinderopvang.... 3 2. Wet- en regelgeving 4 2.1 Wetten en besluiten. 4

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal

Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal November 2013 Corsa nummer: 2013040608 Inleiding Per 1 augustus 2010 is de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en Educatie (OKE) in werking getreden.

Nadere informatie

1 Waarom deze notitie?

1 Waarom deze notitie? Notitie Harmonisatie Peuterspeelzaalwerk en Kinderopvang Almere Februari 2013 1 Waarom deze notitie? Op 20 december 2012 heeft de gemeenteraad van Almere besloten tot harmonisatie van de voorschoolse voorzieningen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hoorn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Hoorn RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Hoorn Plaats : Hoorn Nh Gemeentenummer : 0405 Onderzoeksnummer : 278266 Datum onderzoek : 30 september 2014

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 VVE IN HAARLEMEMRLIEDE CA. Y.Mahrach dec 2013 Inleiding Per 1 augustus 2010 is de wetgeving voor onderwijsachterstanden en voor- en vroegschoolse educatie gewijzigd. De gemeente

Nadere informatie

VVE-beleid Versienummer Versie 1.0 Afdeling Status

VVE-beleid Versienummer Versie 1.0 Afdeling Status VVE-beleid 2013-2014 Auteur P. Vollebregt Versienummer Versie 1.0 Afdeling Status Beleid en Planvorming concept Editiedatum 11 september 2012 Talenten ontwikkelen door onderwijs Ontplooiing van ieder individu

Nadere informatie

Notitie Wet OKE. Gemeente Zeevang 2010

Notitie Wet OKE. Gemeente Zeevang 2010 GEMEENTE ZEEVANG Notitie Wet OKE Gemeente Zeevang 2010 Ferdinand Haselaar/ Eveline Tijmstra Gemeente Zeevang Januari 2011 Vastgesteld bij raadsbesluit van 15 februari 2011 Bekend gemaakt op 3 maart 2011

Nadere informatie

Beleidsnotitie Voorschoolse Educatie 2013 Gemeente Veendam

Beleidsnotitie Voorschoolse Educatie 2013 Gemeente Veendam Beleidsnotitie Voorschoolse Educatie 2013 Gemeente Veendam Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige situatie en ontwikkelingen. 3. Harmonisatie; het waarborgen van voorschoolse educatie 4. Doelgroepen 5.

Nadere informatie

Naar integraal peuterspeelzaalwerk

Naar integraal peuterspeelzaalwerk Naar integraal peuterspeelzaalwerk Een nieuwe koers voor het peuterspeelzaalwerk in Schiedam Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond......gebruik vervolgens onderstaande

Nadere informatie

Subsidieregeling individuele voorschoolplaatsen kindercentra 2014-2015 Vastgesteld op 6 mei 2014

Subsidieregeling individuele voorschoolplaatsen kindercentra 2014-2015 Vastgesteld op 6 mei 2014 Subsidieregeling individuele voorschoolplaatsen kindercentra 2014-2015 Vastgesteld op 6 mei 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam; gelet op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Nadere informatie

Culemborgs VVE beleid 2011-2014

Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Wat is VVE? VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. VVE is een programmatisch aanbod dat er op gericht is om taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

IKC: slim omgaan met financiën en huisvesting actuele dilemma s en oplossingen

IKC: slim omgaan met financiën en huisvesting actuele dilemma s en oplossingen Introductie IKC: slim omgaan met financiën en huisvesting actuele dilemma s en oplossingen actuele marktontwikkelingen die het IKC raken afwegingen en dilemma s voor gemeenten slim omgaan met financiën

Nadere informatie

Voorgesteld besluit de Verordening Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Wijk bij Duurstede 2012 wordt vastgesteld.

Voorgesteld besluit de Verordening Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Wijk bij Duurstede 2012 wordt vastgesteld. Raadsvergadering, 19 juni 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Vaststelling Verordening Peuterspeelzalen. Nr.: 505 Agendapunt: 9 Datum: 29 mei 2012 Onderdeel raadsprogramma: Samenleven Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Routíngformulier informatienota raad

Routíngformulier informatienota raad GEMEENTE LEUNINGEN Routíngformulier informatienota raad Onderwerp Auteur B&W-vergadering Portefeuillehouder Ontwikkelingen peuterspeelzaalwerk en Wet OKE Sonja van Kampen ļ Į 25 september 2012 ^ G.J.M.

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze door te sturen naar de raad.

Advies: In te stemmen met bijgaande raadsinformatiebrief en deze door te sturen naar de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: H. Steijn Tel,nr,: 06-35113525 Geraadpleegd consulent Datum: 13-01-2014 Team: JLV Financieel: Tekenstukken: Ja Persbericht: Bijlagen:

Nadere informatie

Minister Asscher: peuterspeelzaal onder de kinderopvang

Minister Asscher: peuterspeelzaal onder de kinderopvang http://www.kinderopvangtotaal.nl/kinderdagverblijven/actueel/2013/12/kinderopvang-zet-eerstestap-naar-een-nieuw-stelsel-1417753w/ Onderaan de pagina vind je de link naar de brief van Asscher. Minister

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad 2015-2018

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad 2015-2018 Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad 2015-2018 Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad. Datum: 2 juli 2015 Ingangsdatum: 1 augustus 2015 Wettelijke grondslagen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Nieuwkoop RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Nieuwkoop Plaats : Ter Aar Gemeentenummer : 0569 Onderzoeksnummer : 277962 Datum onderzoek : 4 november 2014

Nadere informatie

Voor het vervolg van dit voorstel wordt op basis van de Wet OKE onder de volgende begrippen verstaan:

Voor het vervolg van dit voorstel wordt op basis van de Wet OKE onder de volgende begrippen verstaan: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Compensatieregeling peuterspeelzaalwerk. Nummer: 8f. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 6 december 2011 Aanleiding In twee vergaderingen van de Commissie Inwoners

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 03-08-2010 Onderwerp: Kadernota Harmonisatie voorschoolse voorzieningen Steenwijkerland 2011-2015 Conceptbesluit: 1. De kadernota "Harmonisatie

Nadere informatie

In tabel is een berekening gemaakt van de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal in de huidige situatie en in de nieuwe situatie bij de kinderopvang.

In tabel is een berekening gemaakt van de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal in de huidige situatie en in de nieuwe situatie bij de kinderopvang. Berekening ouderbijdrage peuterspeelzalen in de huidige situatie en de nieuwe situatie. In tabel is een berekening gemaakt van de ouderbijdrage van de peuterspeelzaal in de huidige situatie en in de nieuwe

Nadere informatie

VVE wijkanalyses. Evaluatieverslag VVE wijkanalyses

VVE wijkanalyses. Evaluatieverslag VVE wijkanalyses VVE wijkanalyses Evaluatieverslag VVE wijkanalyses VVE wijkanalyses Evaluatieverslag VVE wijkanalyses Annelies Kassenberg, Senior onderzoeker Matti Blok, Onderzoeker Dorien Petri, projectondersteuner

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen in Midden- Delfland

Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen in Midden- Delfland Concept Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen in Midden- Delfland Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Definities 1. In deze verordening wordt verstaan onder: Het college: het

Nadere informatie

Beleidskader Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente Tynaarlo

Beleidskader Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente Tynaarlo Beleidskader Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang in de gemeente Tynaarlo Integrale samenwerking voor de 0-4 jarigen in de Gemeente Tynaarlo! Richtinggevend beleidskader Harmonisatie 0-4 jarigen

Nadere informatie

Evaluatie Peuterspeelzaalwerk 2012-2013. Afdeling Beleid

Evaluatie Peuterspeelzaalwerk 2012-2013. Afdeling Beleid Evaluatie Peuterspeelzaalwerk 2012-2013 Afdeling Beleid 18 December 2014 Inhoud 1. Aanleiding... 2 2. Leeswijzer... 2 3. Verplichtingen vanuit de Wet Oké... 2 4. Uitgangspunten Peuterspeelzaalwerk Nieuwe

Nadere informatie

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oisterwijk. Nr. 86 0 oktober 0 Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 0 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Wij willen dat kinderen hun talenten optimaal

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530

Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530 Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 19-06-2015

Nadere informatie

Definitief Inspectierapport Peuteropvang Parapluutje (KDV) Museumweg 1 1721 BW BROEK OP LANGEDIJK

Definitief Inspectierapport Peuteropvang Parapluutje (KDV) Museumweg 1 1721 BW BROEK OP LANGEDIJK Definitief Inspectierapport Peuteropvang Parapluutje (KDV) Museumweg 1 1721 BW BROEK OP LANGEDIJK Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: LANGEDIJK Datum inspectie: 08-12-2014 Type

Nadere informatie

Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar

Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar Nieuwe peuteropvang Voor peuters van 2 tot 4 jaar Beste ouders, per 1 januari 2016 bieden drie kinderopvangorganisaties, op vijf locaties, gesubsidieerde peuteropvang aan in de gemeente Dongen. Met deze

Nadere informatie

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen Evaluatie VVE Pilot Nieuwleusen Een samenwerking tussen: Doomijn peuterspeelzaal Kon. Julianalaan Landstede Kinderdagverblijf t Hummelhof Carinova consultatiebureau Nieuwleusen Gemeente Dalfsen Maart,

Nadere informatie

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: AMERSFOORT Datum inspectiebezoek: 18-07-2013 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Stadskanaal RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Stadskanaal Plaats : Stadskanaal Gemeentenummer : 0037 Onderzoeksnummer : 279577 Datum onderzoek : 19 november

Nadere informatie

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: DORDRECHT Datum inspectiebezoek: 24-10-2013 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht

Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht Vraag en Antwoord Harmonisatie peuterspeelzaalwerk gemeente Maastricht Aanleiding van de verandering Waarom gaan de peuterspeelzalen naar de kinderopvang? Kan STEPS geen kinderopvangorganisatie worden?

Nadere informatie

Inspectierapport Peuteropvang Klarenbeek en de Vecht locatie de Vecht (KDV) Kerkstraat 36 7396 PH TERWOLDE

Inspectierapport Peuteropvang Klarenbeek en de Vecht locatie de Vecht (KDV) Kerkstraat 36 7396 PH TERWOLDE Inspectierapport Peuteropvang Klarenbeek en de Vecht locatie de Vecht (KDV) Kerkstraat 36 7396 PH TERWOLDE Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Voorst Datum inspectie:

Nadere informatie

VVE beleid. Voor- en vroegschoolse educatie gemeente Leudal 2015-2016

VVE beleid. Voor- en vroegschoolse educatie gemeente Leudal 2015-2016 VVE beleid Voor- en vroegschoolse educatie gemeente Leudal 2015-2016 Vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Voor en vroegschoolse educatie 3 2. Wettelijke regelgeving

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE. Doelgroepen bepaling en toeleiding VVE. in de GEMEENTEN. Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn

BELEIDSNOTITIE. Doelgroepen bepaling en toeleiding VVE. in de GEMEENTEN. Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn BELEIDSNOTITIE Doelgroepen bepaling en toeleiding VVE in de GEMEENTEN Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn Inhoudsopgave blz. 1. Achtergrond 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel 3 1.3 Leeswijzer 3 2 Beleidskaders

Nadere informatie

Inspectierapport Christelijke Kinderopvang Noordoost Friesland Krummel (KDV) Voorstraat 36 9285 NS BUITENPOST

Inspectierapport Christelijke Kinderopvang Noordoost Friesland Krummel (KDV) Voorstraat 36 9285 NS BUITENPOST Inspectierapport Christelijke Kinderopvang Noordoost Friesland Krummel (KDV) Voorstraat 36 9285 NS BUITENPOST Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: ACHTKARSPELEN Datum inspectie: 03-06-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Hummeltje (KDV) Bachlaan 56 7442JH Nijverdal

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Hummeltje (KDV) Bachlaan 56 7442JH Nijverdal Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Hummeltje (KDV) Bachlaan 56 7442JH Nijverdal Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hellendoorn Datum inspectie: 15-02-2016 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Peuteropvang Het Kinderpaleis Molenstraat 46 4311 ED BRUINISSE

Inspectierapport Peuteropvang Het Kinderpaleis Molenstraat 46 4311 ED BRUINISSE Inspectierapport Peuteropvang Het Kinderpaleis Molenstraat 46 4311 ED BRUINISSE Toezichthouder: GGD Zeeland In opdracht van gemeente: SCHOUWEN-DUIVELAND Datum inspectiebezoek: 17-06-2013 Type onderzoek

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.:

Agendanummer: Begrotingswijz.: Agendanummer: Begrotingswijz.: CS1 Notitie samenwerking en spreiding kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en primair Onderwerp : onderwijs 'Een stap in het bundelen van krachten' Kenmerk: 10/0025968 Aan de

Nadere informatie

De thuissituatie. Het centrum voor jeugd en gezin

De thuissituatie. Het centrum voor jeugd en gezin De thuissituatie De meeste kinderen groeien op in een regulier gezin met een vader en een moeder. Maar door een toename van echtscheidingen en nieuwe relaties groeit ook een aantal kinderen op een- ouder-

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (KDV) Kerklaan 15 7848AB Schoonoord

Inspectierapport Pinokkio (KDV) Kerklaan 15 7848AB Schoonoord Inspectierapport Pinokkio (KDV) Kerklaan 15 7848AB Schoonoord Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Coevorden Datum inspectie: 23-02-2015 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

VVE IN ROTTERDAM DE KWALITEIT OP GEMEENTENIVEAU. Utrecht, 22 maart 2012 Definitief. H3255555 Pagina 1 van 9

VVE IN ROTTERDAM DE KWALITEIT OP GEMEENTENIVEAU. Utrecht, 22 maart 2012 Definitief. H3255555 Pagina 1 van 9 VVE IN ROTTERDAM DE KWALITEIT OP GEMEENTENIVEAU Utrecht, 22 maart 2012 Definitief H3255555 Pagina 1 van 9 Inleiding Dit rapport is het verslag van een onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ de Porkieshoek (PSZ) Schipper 11 7981DV DIEVER

Inspectierapport PSZ de Porkieshoek (PSZ) Schipper 11 7981DV DIEVER Inspectierapport PSZ de Porkieshoek (PSZ) Schipper 11 7981DV DIEVER Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Westerveld Datum inspectie: 12-03-2015 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Speelleerschool Beren Eigen Wijs (KDV) Kloosterstraat 4 5386AS GEFFEN

Inspectierapport Speelleerschool Beren Eigen Wijs (KDV) Kloosterstraat 4 5386AS GEFFEN Inspectierapport Speelleerschool Beren Eigen Wijs (KDV) Kloosterstraat 4 5386AS GEFFEN Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: MAASDONK Datum inspectie: 10-12-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars?

Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? INBURGERING EN KINDEROPVANG/VVE Welke opvangmogelijkheden zijn er in principe voor kinderen van inburgeraars? (1)Formele opvang onder de Wet kinderopvang (kinderen van 0-4 jaar) Onderscheid wordt gemaakt

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

Inspectierapport KDV De Papegaai (KDV) Satelliet 8 3824MT AMERSFOORT

Inspectierapport KDV De Papegaai (KDV) Satelliet 8 3824MT AMERSFOORT Inspectierapport KDV De Papegaai (KDV) Satelliet 8 3824MT AMERSFOORT Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: AMERSFOORT Datum inspectie: 10-07-2014 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal Risdam De Huesmolen 59a 1625 HZ HOORN NH

Inspectierapport Peuterspeelzaal Risdam De Huesmolen 59a 1625 HZ HOORN NH Inspectierapport Peuterspeelzaal Risdam De Huesmolen 59a 1625 HZ HOORN NH Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Hoorn Datum inspectie: 9 april 2015 Type onderzoek : Nader onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal de Robbedoes (KDV) Nicolaas Beetsstraat 6a 7442TL Nijverdal

Inspectierapport Peuterspeelzaal de Robbedoes (KDV) Nicolaas Beetsstraat 6a 7442TL Nijverdal Inspectierapport Peuterspeelzaal de Robbedoes (KDV) Nicolaas Beetsstraat 6a 7442TL Nijverdal Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hellendoorn Datum inspectie: 15-02-2016 Type onderzoek

Nadere informatie

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie Gemeente Krimpen aan den IJssel & Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief In deze overeenkomst worden

Nadere informatie

Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Arnhem

Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Arnhem GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Arnhem. Nr. 32815 24 maart 2016 Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Arnhem Op 8 december 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders de 'Subsidieregeling

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Buddha (KDV) Koninginnedijk 252 5361CR GRAVE

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Buddha (KDV) Koninginnedijk 252 5361CR GRAVE Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Buddha (KDV) Koninginnedijk 252 5361CR GRAVE Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Grave Datum inspectie: 05-01-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Visie voorschoolse opvang gemeente Oldebroek

Visie voorschoolse opvang gemeente Oldebroek Visie voorschoolse opvang gemeente Oldebroek (geamendeerde versie: betreft punt 8 van paragraaf 8, Beleidskader) Afdeling Samenleving januari 2011 (definitieve versie) Gemeentelijke visie op voorschoolse

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 165 en 168 van de Wet op het primair onderwijs;

Gelet op de artikelen 165 en 168 van de Wet op het primair onderwijs; Besluit van houdende wijziging van het Besluit vaststelling doelstelling en bekostiging onderwijsachterstandenbeleid 2006-2010 in verband met het verhogen van een specifieke uitkering aan gemeenten teneinde

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Kleine Johannes (KDV) Hercules Seghersstraat 1 8932 DG LEEUWARDEN Registratienummer 830519324 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. kinderdagverblijf Dikkie Dik kinderdagverblijf Jip & Janneke

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. kinderdagverblijf Dikkie Dik kinderdagverblijf Jip & Janneke RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE kinderdagverblijf Dikkie Dik kinderdagverblijf Jip & Janneke Plaats : Den Haag LRKP nummer : 185342693 LRKP nummer : 854419494

Nadere informatie

VVE Beleid Notitie voor- en vroegschoolse educatie gemeente Heeze-Leende

VVE Beleid Notitie voor- en vroegschoolse educatie gemeente Heeze-Leende VVE Beleid 2012-2014 Notitie voor- en vroegschoolse educatie gemeente Heeze-Leende Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Ontwikkelingen 3 2.1 Wettelijke ontwikkelingen 3 2.2 Lokale ontwikkelingen 4 3. Visie

Nadere informatie

Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie en peuterspeelzalen(subsidie)beleid

Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie en peuterspeelzalen(subsidie)beleid Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie en peuterspeelzalen(subsidie)beleid I. Inleiding Op 1 augustus 2010 is de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE) in werking getreden.

Nadere informatie