Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken. door Henk Troost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken. door Henk Troost"

Transcriptie

1 Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken door Henk Troost

2 Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken Als vervolg op Nieuwtestamentisch leiderschap in onze kerken bespreek ik in dit boekwerkje: teamwerking, de aanstelling als leidinggevende en de afspraken rond profiel- en taakomschrijving en opvolgingsgesprekken. De thema s en vragen meer concreet: In de vroegchristelijke kerk waren er 2 invloedsgroepen om de kerk te sturen en te steunen De taken van de 5 en de taken van de episkopoi/presbuteroi en de diaken De meerwaarde die de 5 kunnen hebben voor de plaatselijke kerk en haar leiders Wat zou leidinggevende teams van Pinksterkerken moeten kenmerken? Wat moet je doen als kerk om zo concreet mogelijk op het doel af te gaan dat Jezus voor Zijn gemeente heeft? Wie komen in aanmerking voor een officiële taak in de gemeente? Wie stel je aan als opziener/oudste en wie als diaken? Voor welke doelgroepen en doelgebieden stel je iemand officieel aan? Wat is de meerwaarde van een profiel- en taakomschrijving voor iemand die officieel een taak vervult in de kerk? Wat gaat er concreet vooraf aan het moment waarop je iemand aanstelt of voorstelt? Voor hoe lang vragen we iemand een taak te doen? En:Welke waarde hebben opvolgingsgesprekken en hoe verlopen die? Medewerker zijn in de kerk, mede- of eindverantwoordelijke zijn in de kerk, diaken/coördinator zijn in de kerk Welke (hedendaagse) benamingen vertalen de nieuwtestamentische functies op de meest juiste én meest begrijpbare manier? Lijst met doelgebieden, groepen, taken en praktische zaken Hoe staat een kerk, die een nieuwtestamentische kerk wil zijn, er tegenover om alle leidinggevende posities open te stellen voor zowel mannen als vrouwen? Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder, een keur van raadgevers brengt het tot bloei (Spreuken 11:14) 2

3 Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken In de vroegchristelijke kerk waren er 2 invloedsgroepen om de kerk te sturen en te steunen: - De door Jezus aan zijn lichaam gegeven apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren (ik noem ze hierna: de 5!) - De door apostelen en andere bedieningen aangestelde opzieners/oudsten en diakenen De focus ligt bij alle leidersvormen op dienen en dienaar zijn. De vormen zijn nooit bedoeld geweest om een hiërarchie te maken, maar om in een kleinere of grotere cirkel mensen te dienen. De 5 zijn er voor alle kerken en de aangestelde teams voor de plaatselijke kerken. Bij de 5 hoort het woord toerusting, bij de opzieners/oudsten/voorgangers in de eerste plaats het woord opvoeding en bij de diakenen in de eerste plaats ondersteunend leiderschap en doelgericht werk. Intermezzo Jan van der Linden en Ronald van der Molen schrijven in hun boek Metamorfose, dat in het voorjaar van 2010 uitkomt, hoe je op twee manieren naar je omgeving kunt kijken. Oftewel met de houding Wat zit er in voor mij?, oftewel met de houding Wat zit er in mij voor de ander? Een citaat over dienstbaarheid uit hun boek: Een dienend mens denkt niet minder over zichzelf, hij denkt minder aan zichzelf. De taken van de 5 en de taken van de episkopoi/presbuteroi en de diaken De taken van de 5 Het doel van de 5 is volgens Efeze 4:12 en13 toerusten voor het werk ten dienste van Jezus en samen komen tot een eenheid door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God.De apostel is de gezondene met de fundamentele opdracht het mysterie van het goede nieuws over Jezus te openbaren (Efeziërs 6:19). De apostel én de profeet zullen altijd alle aspecten van Gods Koninkrijk benadrukken, want zij zijn fundamentleggers van al hetgeen in Jezus is Vervolgens is het beeld van de hand verhelderend om te onthouden welke accenten de 5 leggen. De apostel is de duim die naar boven wijst als je begrijpt waar het in het evangelie echt om gaat; de profeet is de wijsvinger, wijzend naar zonde en rechtvaardigheid; de evangelist is de middenvinger die het verst naar buiten reikt, zich uitstrekkend naar het verlorene; de herder is de ringvinger, altijd gericht op het innerlijk welzijn van het lichaam van Jezus; en de leraar is de pink omdat je met die vinger het beste in je oor kunt en de leraar je leert om het Woord van God beter te horen. 3

4 De taken van de episkopoi/presbuteroi Het begrip opziener voor episkopos is niet alleen een letterlijke vertaling uit het Grieks, maar geeft ook goed weer wat de taak is van iemand met deze functie: zien en toezicht houden. Er is echter nog iets heel belangrijk. Het gaat hier ook om iemand die omziet naar met de betekenis zorg besteedt aan. Bij de episkopos in de vroegchristelijke kerk is daarbij de focus, de scope op de zielen van mensen, want Jezus is de episkopos van onze zielen. Presbuteroi zijn oudere en/of gerespecteerde mensen, al dan niet in een officiële functie. In de kerk te Jeruzalem hadden de oudsten samen met de apostelen de leiding. We lezen over oudsten dat zij leiding gaven, predikten en onderwezen. In Jakobus 5:14 lezen we dat zij ook de taak hadden om naar zieken te gaan, voor hen te bidden en hen met olie te zalven. Hun algemene opdracht was voor de gemeente van God zorgen. Het is daarbij goed mogelijk, dat ook weduwen en oudere vrouwen in aanmerking kwamen voor de officiële functie van oudste. De taken van de diaken Het ligt voor de hand aan te nemen dat Paulus het ondersteunend leiderschap van zijn medewerkers transponeert naar de lokale kerk als hij aan Timoteüs schrijft over opzieners en ook een diaken (1 Tim. 3). Een definitie van diakonoi: leiders die hun dienst goed verrichten (zie 1 Tim.3:13). Taken van de diakonos : - onderwijs en prediking (dit zal Timoteüs volgens Paulus tot een goede diakonos maken; 1 Tim.4:6); - evangelisatie (zo vervult Timoteüs volgens Paulus zijn dienende taak, zijn diakonia; 2 Tim.4:5); pastoraat (Febe was volgens Paulus diakonos en prostatis, dit betekent beschermster: ze is velen tot steun geweest ; Rom 16:1); Wat is volgens Paulus fundamenteel voor elke dienaar van God? Een dienaar van God moet voor zijn taak berekend zijn en voor elk goed doel volledig toegerust (2 Tim.3:17). Welke taken vervulde de diaken dus in het gemeenteleven? Die taken waarvoor hij of zij nodig was en waarvoor hij of zij toegerust was. De meerwaarde die de 5 kunnen hebben voor de plaatselijke kerk en haar leiders De vraag die de 5 zichzelf voortdurend moeten stellen is: Wat zit er in mij voor de leiders van die plaatselijke kerk waarvoor zij zorgen en die zij moeten opvoeden? Elk van de 5 mag vanuit de gave die hij/zij is, plaatselijke en potentiële leiders helpen om hun gaven, talenten, bekwaamheden, taken en identiteit te ontdekken. Intermezzo Op basis van: Je kunt slechts geven wat je hebt ontvangen, schrijft Walter Trobisch Wie zichzelf niet bemint is een egoïst. Hij of zij moet noodzakelijkerwijs een egoïst worden omdat hij niet zeker is van zijn identiteit en is daarom steeds bezig zichzelf te zoeken. Voortdurend verdiept in zichzelf wordt hij egocentrisch. Wat zou jij graag ontvangen? Vertel het aan de Heer! En: Wat is er in jou om te geven? 4

5 De leiders van een plaatselijke kerk hebben als taak de 5 vervolgens te vertalen naar degenen voor wie zij mogen zorgen en die zij moeten opvoeden. De toerusting door de apostel zal de leider helpen om alle aspecten van het gemeenteleven in het oog te houden en tegelijkertijd te focussen op wat echt belangrijk is. De toerusting door de profeet heeft onder andere het aspect dat het de leider in staat stelt iemand terzijde te staan bij het zich bekwamen in het profeteren en onder invloed van die toerusting zal hij stimuleren om meer geestelijke gaven te gebruiken. Door de leraar zal hij de gave van het onderwijzen herkennen en stimuleren. Door de herder de gave om bijstand te verlenen, te troosten of barmhartig te zijn. Door de evangelist zal de leider ook zelf evangeliseren en door zijn voorbeeld zal de gemeente het ook doen Door het voorbeeld van de apostel én de profeet om zichzelf helemaal weg te geven aan Jezus en Zijn kerk, zullen de leider en de gemeente dat ook doen. Bedieningen kunnen natuurlijk ook door de lokale leiders gevraagd worden om de plaatselijke kerk rechtstreeks te dienen. De lokale leiders hebben daarbij de verantwoordelijkheid om te zien wat de gemeente op een bepaald moment in het bijzonder nodig heeft en erop te letten dat er een evenwichtige invloed is van alle bedieningen. Zij willen daarbij ook de nodige bescherming bieden. Dit is ook hun taak, zo blijkt door de vergelijking in de Bijbel van leiders met ouders, herders en goede beheerders. Wat zou leidinggevende teams van Pinksterkerken moeten kenmerken? Een Christusgeoriënteerde visie, waarbij Jezus de maatstaf is van al ons handelen Een door de Heilige Geest geïnspireerde opvoeding, gekenmerkt door aanvuren, bemoedigen en corrigeren Een vanuit het Vaderhart gekregen bewogenheid met het oog op de wereld en met hart voor Zijn kinderen Een doorleefde kennis van het Woord van God Een op het lichaam van Christus gericht denken, gekenmerkt door een wij gerichte houding Intermezzo Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder, een keur van raadgevers brengt het tot bloei (Spreuken 11:14) Daarvoor is ook een goede TEAM spirit nodig, die wordt gekenmerkt door: Trouw, Eigenheid, Afhankelijkheid en Motivatie En: een intens verlangen om te groeien en bloeien, gekenmerkt door een hartstochtelijk geloofsleven, liefdevolle relaties, toerustend leiderschap (in samenwerking met de 5), gavengerichte taakvervulling, doelmatige structuren, inspirerende samenkomsten, florerende huisgroepen en behoeftegerichte evangelisatie Deze opsomming van kenmerken kun je natuurlijk nog aanvullen en concreet, praktisch maken. Om over na te denken en samen te praten: Waarover wordt, in het leidinggevend team waar jij deel van uitmaakt, wel eens een flinke boom opgezet? 5

6 Wat moet je doen als kerk om zo concreet mogelijk op het doel af te gaan dat Jezus voor Zijn gemeente heeft? Door de opdrachten en geboden van Jezus als uitgangspunt te nemen voor al je doen en laten. Zijn doel is dat er in de kerk geleefd wordt vanuit het gebod van de liefde en de opdracht om discipelen te maken. In het doelgericht gemeentemodel kiest men dan voor 5 doelen die gekoppeld zijn aan dit gebod en deze opdracht. Het gebod van de liefde wordt concreet door gemeenschap te zijn met elkaar en God te aanbidden. De opdracht om discipelen te maken wordt concreet in dienstbaarheid, onderwijs en evangelisatie. Het gebod en de opdracht gelden daarbij voor de kerk als geheel en voor iedereen persoonlijk. Het gebod van de liefde zegt ons GA voor de gemeenschap en de aanbidding. In de grote opdracht horen we DOE voort met dienstbaar zijn, onderwijzen en evangeliseren. Toegewijde christenen vragen zich in te zetten voor één van de doelen. We moeten daarbij bedenken dat op zeker moment leiders van de plaatselijke kerk hetzelfde overkomt als de apostelen toen hen verweten werd dat ze bepaalde mensen aan het verwaarlozen waren. Dit gebeurde al heel snel en het is wellicht daarom dat Paulus bij de start van een kerk al opdraagt om oudsten én diakenen aan te stellen. In het bezig zijn met mensen om hen te onderwijzen en voor hen te bidden, ontdekken opzieners/oudsten heel snel dat de zorg voor mensen veel meer inhoudt dan onderwijs en gebed. Wat is het dan een zegen dat er meteen al andere leiders, diakenen, zijn die zich inzetten voor een specifiek doel en opkomen voor dat doel. Is het een luxe voor een kerk dat een leider zich alleen maar inzet voor evangelisatie, of alleen maar voor onderwijs, of alleen maar voor aanbidding, of alleen maar voor dienstbaarheid, of alleen maar voor gemeenschap? Dat is een zegen, ook voor de gemeenteleden die zich dan samen met die leider kunnen gaan inzetten voor dat doelgebied waarvoor zij talenten en gaven hebben of zich gewoon goed in voelen. De diakenen/coördinatoren kunnen vervolgens hun specifieke doel motiveren in het leidinggevend team en in de gemeente.!!2tim2:2 Geef door aan betrouwbare mensen die..(vul aan)!! De hoofdvragen waarop in de 5 doelen antwoord wordt gegeven en die concreet moeten worden gemaakt in elke gemeente van de Heer zijn: Wat en hoe onderwijzen wij? Hoe evangeliseren wij? Hoe dienstbaar zijn wij naar elkaar en naar de wereld? Hoe leven we met de Heer? en Hoe leven we met elkaar? De 5 doelen en hun leiders in relatie brengen met de 5 bedieningen. Bij de evangelist hoort evangelisatie, bij de herder de gemeenschap en bij de leraar het onderwijs, dat spreekt voor zich. De profeet en het doel aanbidding horen ook helemaal bij elkaar omdat de profeet meer dan de anderen de bovennatuurlijke gaven aanwakkert bij de christenen en hen namens God oproept tot een hoogstaande moraal oftewel aanbidding als levenswijze. De combinatie apostel en dienstbaarheid ligt ook voor de hand omdat de apostel de leider is onder de bedieningen en dus met de eerste en beste eigenschap van een leider geassocieerd moet worden: dienstbaarheid. De apostel behoort voor te gaan in de dienst aan God, dienst aan leiders en de kerk van Jezus in het algemeen. De apostel kan vanuit zijn dienstbaarheid ook zending en diaconaat motiveren. 6

7 Wie komen in aanmerking voor een officiële taak in de gemeente? De vragen die je daarvoor moet beantwoorden zijn: In welke mate is deze christen bekwaam voor zijn/haar opdracht? Maar zeker ook: in welke mate is dit een biddende christen, een bewogen christen, een betrouwbaar christen, een bereikbaar christen, een beschikbaar christen? Met bidden bedoel ik dat je hart op de Heer gericht is om Zijn stem te verstaan en dat je bij Hem komt zoals een kind bij zijn vader. Met bewogenheid bedoel ik dat je begaan bent met de ander zijn geestelijk en aards welzijn. Met betrouwbaar bedoel ik dat je trouw bent aan de goede keuzes die je gemaakt heb in je leven en integer met iedereen omgaat. Met bereikbaar bedoel ik niet zozeer of iemand de telefoon wel opneemt of snel terugmailt maar dat iemand aanspreekbaar en corrigeerbaar is. Met beschikbaar bedoel ik niet dat iemand te pas of te onpas moet komen aandraven, maar dat de tijd die iemand voor zijn functie heeft ook iemands prioriteit is. Om te weten of iemand aan Gods voorwaarden voor een officiële bevestiging voldoet, is het belangrijk om open gesprekken te voeren waarbij het verleden en privézaken niet uit de weg mogen worden gegaan. God is niet op zoek naar perfecte leiders met honderd procent vrucht van de Geest in hun leven, maar wel naar leiders die vrij zijn van verslavingen, die geen dingen doen waar de bijbel van zegt dat ze verkeerd zijn, die goed bekend staan in hun omgeving en een hoge moraal voor hun persoonlijk leven tot een prioriteit maken. Wie stel je aan als opziener/oudste en wie als diaken? Het eerste waar je dan aan moet denken, is dat de opziener/oudste voor de hele gemeente wordt aangesteld en een diaken voor een bepaald gebied. Je moet daarbij voor ogen houden dat iemand die voor het geheel wordt aangesteld zich richt op de relatie tussen God en mensen en de relatie tussen mensen met elkaar. Iemand die voor een bepaald doel wordt aangesteld, richt zich via zijn of haar doelgebied op die mensen die tot zijn of haar doelgebied behoren. Dat laatste betekent niet dat die leiders alleen maar taakgericht bezig moeten zijn, integendeel, elk leider is geroepen om zijn taak te doen voor en met mensen. Voor welke doelgroepen en doelgebieden stel je iemand officieel aan? Voor de jongeren is het geen luxe om een diaken/coördinator/jongerenvoorganger voor de 0-12 jarigen en er ook één voor de jarigen aan te stellen. Ook de ouderen zouden misschien graag een diaken voor hun doelgroep hebben. Wat de doelgebieden betreft zijn de relatie met God en de onderlinge relaties superbelangrijk. Een diaken voor aanbidding en muziek en een diaken voor pastoraat en gemeenschap zijn daarom fundamenteel voor een gemeente. Zolang die er niet zijn, zullen de voorgangers zich hier helemaal aan geven. De voorgangers hebben daarnaast de taak om er op toe te zien dat er voortgedaan wordt met dienstbaarheid, onderwijs en evangelisatie. Wanneer zij ook daarin verlicht worden door diakenen, kunnen zij zich pas echt concentreren op het geheel. 7

8 Een plaatselijke kerk kan er ook nog voor kiezen iemand aan te stellen met een functie die zeer taakgericht is en kan daar de benaming beheerder of beheer aan verbinden. Erastus, waarover we lezen in Romeinen 16:23, beheerde de gelden van de stad en deed dat misschien ook wel voor de Christengemeente te Rome. Het is een enorme zegen als iemand zich wil inzetten voor administratie, wettelijke aangelegenheden, boekhouding Wat is de meerwaarde van een profiel- en taakomschrijving voor iemand die officieel een taak vervult in de kerk? In de christengemeenten die bij BTC behoren, hebben we een documentje met de naam Het profiel en de taakomschrijving van leidinggevenden en medewerkers. Hierin staat beschreven wat wordt verwacht van hen die een taak op zich nemen en wat zij mogen verwachten van degenen die hen daarin coachen. Degenen die tot het leidinggevend team behoren, kunnen daarbij worden gespiegeld aan hetgeen de bijbel zegt over opzieners en diakenen. In gemeenten zijn er naast hen nog een aantal christenen die de verantwoordelijkheid hebben over een doelgebied of een doelgroep. In de christengemeenten spreken we dan van eind- en medeverantwoordelijken en medewerkers. Ook voor hen moet er een profiel- en taakomschrijving zijn. Hiervoor bestaan geen lijstjes in de Bijbel, dus daar moet over nagedacht worden. Je moet daarbij wel bedenken dat het verschil uitmaakt of iemand direct verantwoordelijk is voor mensen of een taak verricht. Voor de eind- en medeverantwoordelijken van de muziekgroep en voor de aanbiddingleiders geldt het profiel van een eind- en medeverantwoordelijke, voor een muzikant dat van een medewerker. Voor alle leden van het pastoraal team en alle huisgroepleiders geldt het profiel van een eind- en medeverantwoordelijke. Zo ook voor vaste predikers op zondag en voor degenen die de leiding hebben over het breken van het brood en samenkomsten officieel afsluiten. En ook voor alle eind- en medeverantwoordelijken van jongerengroepen geldt het profiel van een eind- en medeverantwoordelijke. Wat de praktische taken betreft is het niet nodig om bijv. te spreken over de eindverantwoordelijke van het geluid of de koffie. Zij kunnen ook medewerkers van de diaken/coördinator worden genoemd. Door het goede voorbeeld te geven en door coaching kunnen leidinggevenden andere christenen helpen zich dienstbaar op te stellen en te ontdekken welke gaven en talenten in het bijzonder bij hen naar voren komen. Iemand die voor het eerst de samenkomst bijwoont, valt het al snel op dat iedereen in de kerk hulpvaardig is en dikwijls beginnen ook bezoekers spontaan met het opruimen van de zaal, de koffietassen af te wassen enz. Op het moment dat iemand lid is van de gemeente, is er de mogelijkheid, maar nog zeker niet de vanzelfsprekendheid, om in een bepaald taakgebied als medewerker mee te functioneren. In de christengemeenten circuleert een lijst waarop iedereen staat aangeduid die op een bepaalde zondag meewerkt in een jongerengroep, een taak heeft in de eredienst of een taak verricht rondom de inrichting van de eredienst. 8

9 Wat gaat er concreet vooraf aan het moment waarop je iemand aanstelt of voorstelt? Coaching, inclusief gaventest, het ontdekken van de teamrol, Gesprekken rond betrouwbaarheid, bekwaamheid en beschikbaarheid; Een proefperiode (die kan ingaan bij de aanstelling of die wordt gevolgd door de aanstelling) Voor hoe lang vragen we iemand een taak te doen? En:Welke waarde hebben opvolgingsgesprekken en hoe verlopen die? Het is wijs om iemand voor een afgesproken tijd een taak toe te vertrouwen. Voor een medewerker kan dat een jaar zijn, voor een verantwoordelijke beter twee jaar omdat het zeker voor een groep beter is dat de verantwoordelijken elkaar niet te snel opvolgen. Voor hen die tot het leidinggevend team gaan behoren, zou het zelfs goed zijn hen te vragen zich te engageren voor drie of meer jaren. Gedurende die tijd vinden er opvolgingsgesprekken plaats. Het begingesprek gaat over wat er van die persoon binnen zijn/haar taak wordt verwacht, wat hij of zij aan coaching en steun mag verwachten en wat verwacht wordt met betrekking tot zijn/haar levenswandel en levenshouding. Om samen over na te denken: Welke vragen stel je tijdens een opvolgingsgesprek? en Waarover wil je zeker doorpraten? Wat mag een medewerker verwachten? medewerker zijn in de kerk 1. Een officiële bekendmaking bij aanvang in het leidinggevend team en een verwelkoming door de eindverantwoordelijke in jouw groep of taak 2. Regelmatige vergaderingen 3. Toezicht en evaluatie tijdens je functioneren 4. Persoonlijke aanvuring, bemoediging en zorgzaamheid 5. Een jaarplanning Het profiel van een medewerker 1. Vanaf 12 jaar 2. Stiptheid en verantwoordelijkheidszin 3. Aanwezig zijn in de zondagse ere- en familiedienst zoveel als mogelijk 4. Behoren tot een huis-, jongeren- of vormingsgroep. 5. Deelnemen aan de gebeds- en vastendagen, indien mogelijk. 6. Houden van degenen met wie je samenwerkt en wie je dient 7. Groeien in je identiteit 9

10 8. Loyaal zijn naar de eind/mede verantwoordelijke en bereid zijn tot correctie, begeleiding en evaluatie. 9. Engageren voor een bepaalde tijd (bij voorkeur 1 jaar) 10. God willen dienen 11. Bereid zijn om te werken aan eventuele verslavingen en zelf initiatief nemen om er over te praten met één van de voorgangers 12. Wanneer je een fout hebt gemaakt, je zonde aan een vertrouwenspersoon vertellen 13. Instemmen met de financiële principes van de gemeente en een vast maandelijks bedrag geven De taakomschrijving van een medewerker 1. Regelmatig samenkomen met de eind/medeverantwoordelijke (vanaf 18 jaar) 2. De opgedragen taak uitvoeren 3. Zich houden aan de jaarplanning eind- en/of medeverantwoordelijke zijn in de kerk Wat mag een eind/medeverantwoordelijke verwachten? 1. Een officiële bekendmaking en gebed bij aanvang en beëindiging van de verantwoordelijkheid en dat tijdens een zondagsamenkomst of visieavond 2. Regelmatige ontmoetingen om persoonlijke ervaringen te delen, te bidden, de visie praktisch te maken en te plannen (min. 1x per maand) 3. 2x per jaar een opvolgingsgesprek met de diaken/coördinator van je doelgebied over alles wat met jouw functioneren te maken heeft en het functioneren van je groep of taak 4. Coaching door de diaken/coördinator 5. Persoonlijke aanvuring, bemoediging en zorgzaamheid 6. Een budget voor je groep of taak 7. Een eventuele financiële tegemoetkoming voor vorming Het profiel van een eind/medeverantwoordelijke 1. Vanaf 18 jaar 2. Goed rentmeester zijn over je lichaam, je huwelijk, je kinderen, je financiën, je spreken, je omgang met christenen en niet-christenen 3. Een voorbeeld in woord en daad 4. Stiptheid en verantwoordelijkheidszin 5. Aanwezig zijn in de zondagse ere- en familiedienst zoveel als mogelijk 6. Behoren tot een huis-, jongeren- of vormingsgroep. 7. Deelnemen aan de gebeds- en vastendagen, indien mogelijk. 8. Liefde en een positieve ingesteldheid naar degenen over wie je eindverantwoordelijke bent. 9. Voldoende je identiteit kennen en jezelf respecteren. 10

11 10. Loyaal zijn naar de diaken/coördinator en bereidheid en beschikbaarheid tot correctie, begeleiding en evaluatie 11. Engageren voor een bepaalde tijd (bij voorkeur 2 jaar) voorafgegaan door een proefperiode van een half jaar 12. Bekwaamheid om opbouwend en toekomstgericht te coachen. 13. Instemmen met de geloofsbelijdenis, visie en structuur van BTC 14. Gedoopt zijn in water en in de Heilige Geest 15. Openstaan voor de gaven van de Heilige Geest en er actief mee zijn wanneer er gelegenheid voor is 16. Vrij zijn van verslavingen en gelegenheidszonden 17. Wanneer je een fout hebt gemaakt, je zonde aan een vertrouwenspersoon vertellen 18. Instemmen met de financiële principes van de gemeente en een vast maandelijks bedrag geven 19. Gemotiveerd zijn voor vorming en bijscholing De taakomschrijving van een eind/medeverantwoordelijke 1. Waken over de visie, missie en doelstellingen van zijn/haar deelgebied 2. Aanwezig zijn op de BTC zegendag 3. Waken over het toevertrouwde budget 4. Het voorbereiden van vergaderingen 5. Regelmatig samenkomen met de coördinator 6. Vormingsmogelijkheden aanreiken en BTC activiteiten promoten 7. Deelnemen aan visieavonden en gebed- en vastendriedaagsen (bij voorkeur als echtpaar) 8. Programma s uitzoeken en werkvormen kiezen met de medeverantwoordelijke en vervolgens uitwerken met de medewerkers 9. Erop toezien dat medewerkers alleen dan hun taak vervullen zonder aanwezigheid van de eind/medeverantwoordelijke wanneer hij/zij daarvoor voldoende bekwaam is en boven de 18 jaar 10. Een jaarthema uitwerken 11. Lijsten maken voor groepen en taken Wat mag een diaken/coördinator verwachten? diaken/coördinator zijn in de kerk 1. Een officiële aanstelling door het leidinggevend team tijdens een zondagsamenkomst 2. Een officiële beëindiging tijdens een zondagsamenkomst 3. Regelmatige ontmoetingen om persoonlijke ervaringen te delen, te bidden, de visie praktisch te maken en te plannen (min. 1x per maand) 4. 2x per jaar een open gesprek met iemand van het leidinggevend team over alles wat met jouw functioneren te maken heeft en het functioneren van jouw doelgebied 5. De mogelijkheid om aan iemand van het leidinggevend team raad te vragen, te overleggen via mail, telefoon, 11

12 6. Persoonlijke aanvuring, bemoediging en zorgzaamheid 7. Een budget voor alle groepen en taken van jouw doelgebied 8. Een eventuele financiële tegemoetkoming voor vorming Het profiel van een coördinator/diaken 1. Vanaf 21 jaar 2. Goed rentmeester zijn over je lichaam, je huwelijk, je kinderen, je financiën, je spreken, je omgang met christenen en niet-christenen 3. Een voorbeeld in woord en daad 4. Stiptheid en verantwoordelijkheidszin 5. Aanwezig zijn in de zondagse ere- en familiedienst zoveel als mogelijk 6. Behoren tot een huis-, jongeren- of vormingsgroep 7. Deelnemen aan de gebeds- en vastendagen indien mogelijk 8. Liefde en een positieve ingesteldheid naar degenen over wie je diaken/coördinator bent. 9. Voldoende je identiteit kennen en jezelf respecteren. 10. Loyaal zijn naar het leidinggevend team en bereidheid en beschikbaarheid tot correctie, begeleiding en evaluatie 11. Engageren voor een bepaalde tijd (bij voorkeur 3 jaar) voorafgegaan door een proefperiode van een jaar 12. Bekwaamheid om opbouwend en toekomstgericht te coachen. 13. Een verantwoordelijkheidstraining/bijbelschooltraining doorlopen hebben 14. Instemmen met de geloofsbelijdenis, visie en structuur van de gemeente 15. Gedoopt zijn in water en in de Heilige Geest 16. Vertrouwd met het gebruiken van de gaven van de Heilige Geest 17. Vrij zijn van verslavingen en gelegenheidszonden 18. Wanneer je een fout hebt gemaakt, je zonde aan een vertrouwenspersoon vertellen 19. Instemmen met de financiële principes van de gemeente en tienden geven 20. Gemotiveerd zijn voor vorming en bijscholing De taakomschrijving van de diaken/coördinator 1. Waken over de visie, missie en doelstellingen van de gemeente en het eigen doelgebied 2. Waken over het toevertrouwde budget 3. Regelmatig samenkomen met de anderen van het leidinggevend team 4. Regelmatig samenkomen met eind/medeverantwoordelijken 5. Vormingsmogelijkheden aanreiken 6. Eind/medeverantwoordelijken coachen in hun taakomschrijving 7. Deelnemen aan gemeenteavonden en gebed- en vastendagen (bij voorkeur als echtpaar) 8. Eind/medeverantwoordelijken ondersteunen bij het uitzoeken van programma s en werkvormen en hen op regelmatige basis zien functioneren in hun taak of groep 9. Het jaarthema/maandthema s uitwerken 10. De jaarplanning mee invullen (onderverdeeld in 3 perioden: febr-juni / juli-aug / sept-januari) 11. Waken over lidmaatschap en actieve deelname bij VVP en PJV 12

13 In de christengemeenten hebben we uiteraard ook nog een profiel- en taakomschrijving van voorgangers/opzieners/oudsten en die verschilt niet veel van die voor de diaken/coördinator. In BTC is er ook een profiel- en taakomschrijving voor bedieningen. Voor het hele reilen en zeilen van een gemeente heeft iedere christengemeente een leef- en leerplan dat voor het grootste deel dezelfde inhoud heeft, maar waarbij ook elke christengemeente haar eigen accenten legt wat betreft visie en doelstellingen. Welke (hedendaagse) benamingen vertalen de nieuwtestamentische functies op de meest juiste én meest begrijpbare manier? de 5 uit Efeze 4 worden meestal bedieningen genoemd, hoewel we dat begrip in de bijbel niet tegenkomen (vanuit het Latijnse minister ). Deze benaming is uitstekend wanneer we daarbij denken aan de meest dienstbare mensen. Je kunt dan ook spreken van een bedieningenteam. Voor de officiële functies in de kerk heeft Paulus ons al benamingen gegeven. Je kunt dan kiezen tussen oudsten of opzieners en de andere groep zijn de diakenen. In de hedendaagse evangelische kerken en pinksterkerken zijn heel wat benamingen gangbaar. In de ene gemeente heb je een oudstenraad met eventueel nog een opziener erboven, in een andere gemeente hebben ze datzelfde model maar spreken dan van de pastors en de senior-pastor, dit in navolging van Engelstalige gemeenten. Nog anderen hebben een voorganger en oudsten en sommigen hebben alleen een voorgangerteam. Er zijn ook gemeenten die diakenen hebben, maar die zijn volgens mij in de minderheid en bovendien is de inhoudelijke invulling van dit type leiderschap meestal veel beperkter dan die in de vroegchristelijke kerk. De vraag blijft: Welke (hedendaagse) benamingen vertalen de nieuwtestamentische functies op de meest juiste én meest begrijpbare manier? In Engelstalige gemeenten ligt het nog al voor de hand om over pastors te blijven spreken, hoewel in het Nieuwe Testament lokale leiders niet zo genoemd worden en we juist over de bediening pastor zouden moeten spreken. Zij kunnen kiezen voor de benaming deacon, maar dan moet die wel de juiste invulling krijgen. Zij zouden ook kunnen kiezen voorde benaming co-worker, fellow worker of fellow servant. Waarvoor zou een nederlandstalige gemeente het best kiezen? Bij de start van de christengemeenten, die verbonden zijn met BTC, hebben we gekozen voor de benaming voorganger, omdat we het voorgaan ook zien bij de herder en zijn kudde en je gemakkelijk het verband legt met een voorbeeld zijn. We hebben ook gekozen voor voorgangerteams omdat dit nieuwtestamentisch is, maar dan weer juist niet voor een seniorleider omdat dat niet nieuwtestamentisch is. Voor diakenen hebben we destijds niet gekozen omdat de juiste inhoudelijke invulling en de verhouding tot de voorgangers ons niet helder voor ogen stond. In de christengemeenten is de betekenis van de diaken nu helder en enkele gemeenten hebben gekozen voor de benaming coördinator. Dat is uitstekend, zolang maar duidelijk is dat het hier over een officiële functie gaat met de voorwaarden die gelden voor diakenen en het duidelijk blijft dat coördinatorschap geen zakelijke aangelegenheid is, maar dat iemand coördinator is om mensen tot zegen te zijn. 13

14 diakenen/coördinatoren eind- en medeverantwoordelijken medewerkers Doelgroepen: volwassenen en jongeren Doelen: Gemeenschap, Aanbidding, Dienstbaarheid, Onderwijs, Evangelisatie Ondersteunend doel: Beheer AANBIDDING Diaken/Coördinator: Werkgroep zondagsamenkomsten: Prediking, brood en wijn Medeverantwoordelijken Muziekteam n Medeverantwoordelijke zangleiders Muzikanten Zangers Multi Media geluid beamer Werkgroep speciale samenkomsten Opdraagdienst Doopdienst Huwelijks- en begrafenisdienst Verfrissingsamenkomsten Bevrijdingssamenkomsten Feestdagen Gebedsgroep Gebedsdagen n Medewerker GEMEENSCHAP Diaken/Coördinator: Pastoraal- en gebedsteam n Medeverantwoordelijken Coachen Gebedsdiamant Kaartjes, attenties en bezoekjes Onthaalteam Doelgroepen (ouderen, alleengaanden..) Mede. Huisgroepen Medeverantwoordelijken DIENSTBAARHEID Diaken/Coördinator Diaconaat Zending Koffie op zondag Versnapering op zondag Feestcomité Decoratie Video Fotografie 14

15 ONDERWIJS Diaken/Coördinator Werkgroep onderwijs Prediking op zondag Fundament Cursussen Verantwoordelijkheidstraining/bijbelschooltraining Onderwijsmateriaal aanreiken Luister- en beeldmateriaal Jaarthema Visieavond Boekentafel/winkel Medeverantwoordelijken EVANGELISATIE Diaken/Coördinator? (4 e, 5 e, 6 e leerjaar) Medeverantwoordelijke?(1 e, 2 e, 3 e middelbaar) Medeverantwoordelijke KidsPraiseParty Muziekteam Dans Tieners en jeugd (12 t/m 25 jaar) Medeverantwoordelijken Decoteam Worshipteam Multimedia HOP (hour of prayer, power, praise) Werkgroep evangelisatie Evangelisatieactiviteiten Evangelisatiemateriaal verzamelen, ontwerpen Evangelisatiesamenkomsten Evangelisatiecursussen Infotafel Missiebeurs/sponsorwandeling JONGEREN Diaken/Coördinator Crèche (0 t/m 2,5 jaar) Ki(ng)ki(ds)club (2,5 t/m 5 jaar) Medeverantwoordelijke Joyclub (1 e, 2 e, 3 e leerjaar) Medeverantwoordelijke BEHEER Diaken/Coördinator Administratie Medeverantwoordelijken Wettelijke aangelegenheden Aanwezigheidslijst Landelijke contacten Info Infoblaadje Infotafel Infogids Website Power point presentaties Financiën Medeverantwoordelijke Onderhoud Nieuwbouw en verbouwingen Medeverantwoordelijke 15

16 Hoe staat een kerk, die een nieuwtestamentische kerk wil zijn, er tegenover om alle leidinggevende posities open te stellen voor zowel mannen als vrouwen? Wie het er mee eens is dat de apostel Junia een vrouw was en dat Paulus ruimte gaf voor vrouwen om diaken te zijn, zal hier meer voor open staan dan degene die meent dat er in het Nieuwe Testament geen enkele ruimte is voor het officieel aanstellen van een vrouw. De argumenten, dat Paulus zegt dat in Christus man nog vrouw is, dat vrouwen de eerste getuigen van de opstanding van Jezus waren, dat Paulus het een recht vindt om gelovige echtgenotes mee op reis te nemen zoals de andere apostelen (1 Kor.9:5) en dat de afwijzende joodse houding ten opzichte van vrouwen met een openbare functie iets was voor Paulus om rekening mee te houden, zullen tegenstanders niet snel overtuigen om een vrouw een functie te laten bekleden. Zelfs het argument dat het dan toch heel inconsequent is om de jongeren wel aan vrouwen toe te vertrouwen, brengt meestal geen verandering. Mag een vrouw dan alle leeftijden onderwijzen terwijl Paulus schrijft dat ze dat niet mag (1 Timoteüs 2:12)? We moeten daarbij realiseren dat Paulus niet kon verwijzen naar een objectieve gezagsbron. Wij wel, want wij hebben de bijbel als gezagsnorm waaraan wij iedereen kunnen toetsen, dus ook vrouwen. Wie op dit gebied echt een nieuwtestamentische kerk wil zijn, moet mijns inziens alle leidinggevende posities openstellen voor mannen en vrouwen, maar aan mannen de eindverantwoordelijkheid binnen teams van bedieningen, oudsten en diakenen. Daarmee doe je recht aan de vergelijking tussen man en vrouw met Christus en Zijn kerk. In Efeziërs 5:23 staat daarover: Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. In de christengemeenten zijn echtparen bij een aanstelling altijd samen aangesteld en zijn zij dus ook beide voorgangers. Het feit dat dit altijd zo gegaan is, is heel goed, maar het is niet iets wat moet. Eén uit een echtpaar kan ook voorganger of diaken zijn zolang de ander maar achter die aanstelling kan staan en Bijbels beantwoordt aan de voorwaarden voor de partner van iemand die officieel aangesteld is. Er is in de Christengemeenten ook altijd ruimte geweest om iemand officieel aan te stellen die niet getrouwd is. 16

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest

GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA. Geleid door de Geest GEMEENTEVISIE EVANGELISCHE GEMEENTE ALBLASSERWAARD JOZUA Gered door Jezus Geleid door de Geest Gezonden in de wereld In dit document verwoorden we onze visie voor de gemeente. Het is ons verlangen dat

Nadere informatie

Nieuwtestamentisch leiderschap in onze kerken

Nieuwtestamentisch leiderschap in onze kerken Opvoeden Oudsten Herders Toerusten Leraars Zorgen voor Apostelen Diakenen Nieuwtestamentisch leiderschap in onze kerken Sturen Opzieners Omzien naar Voorgangers Onderrichten Profeten Evangelisten Door

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

gemeentevisie evangelische gemeente terneuzen

gemeentevisie evangelische gemeente terneuzen gemeentevisie evangelische gemeente terneuzen Discipelschap Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem

Nadere informatie

Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen

Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen Formulier om ouderlingen en diakenen te bevestigen Inleiding De kerkenraad heeft u tweemaal de namen van de broeders bekendgemaakt die tot ouderling en diaken gekozen zijn, om na te gaan of iemand een

Nadere informatie

Een doelstelling en een visie?

Een doelstelling en een visie? Veel gemeenten en hun leiding worstelen met zaken als gebouwen en vormen van eredienst, voordat ze eerst Gods doel en visie voor hun gemeente vastgesteld hebben. Er wordt dan veranderd omwille van de verandering

Nadere informatie

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden

Geloof Brengt Verandering Toets 1 - antwoorden Toets 1 - antwoorden Geloof (1-11) Lesstof: Hoofdstuk 1 1. Wat is noodzakelijk om van God te kunnen ontvangen? Geloof [1] 2. Noem vier uitingen van geloof. - Geloof voor redding [1.2] - Geloof en werken

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de

Inleiding. In deze brochure beperken we ons tot informatie over het lidmaatschap. Voor uitgebreide informatie over de visie en de Inleiding Je hebt deze brochure ontvangen omdat je overweegt of al hebt besloten om lid te worden van de Evangelische Gemeente Jozua in Dordrecht. Graag willen wij je informeren over hoe dat in zijn werk

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Kennismakingsvragen:

Kennismakingsvragen: Kennismakingsvragen: 1. Als je op een onbewoond eiland belandde, welke 3 dingen zou je dan in ieder geval bij je willen hebben? 2. Wat is je vroegste jeugdherinnering? 3. Wat heeft je doen besluiten om

Nadere informatie

BIJBELSE LIJNEN ROND DE AMBTEN

BIJBELSE LIJNEN ROND DE AMBTEN BIJBELSE LIJNEN ROND DE AMBTEN toerusting ambtsdragers en wijkteamleden CGK Haarlem - 2009 I PLAATS VAN DE AMBTEN IN DE GEMEENTE Ambt van alle gelovigen Iedere gelovige heeft persoonlijk unieke gaven van

Nadere informatie

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE MENTOR Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DEEL 4 DISCIPLE MENTOR In Gen 1, 2 en 3 lezen we direct hoe God denkt over de mens. Hij laat zien wie we zijn, waar we voor gemaakt zijn en wat onze bestemming in het

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

Bevestiging ouderling-kerkelijk werker (met bijzondere bevoegdheid)

Bevestiging ouderling-kerkelijk werker (met bijzondere bevoegdheid) Bevestiging ouderling-kerkelijk werker (met bijzondere bevoegdheid) Dienstboek 256 Bekendmaking Vertegenwoordiger van de kerkenraad: Tot tweemaal toe heeft de kerkenraad u de naam bekend gemaakt van onze

Nadere informatie

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld

Missie Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld Waarom een missie? We realiseren ons dat geloven in God en het verlossingswerk van Jezus Christus in 2008 geen vanzelfsprekendheid meer is. De ontkerkelijking is een feit, maar tegelijk is er ook weer

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

Formulier om dienaren van het woord te bevestigen

Formulier om dienaren van het woord te bevestigen Formulier om dienaren van het woord te bevestigen Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Inleiding Als kerkenraad hebben we u tweemaal de naam bekendgemaakt van de predikant die we beroepen hebben, broeder

Nadere informatie

Preek over 1 Korintiërs 12:31. Geliefden in Christus,

Preek over 1 Korintiërs 12:31. Geliefden in Christus, 1 Preek over 1 Korintiërs 12:31 Geliefden in Christus, Lesgeven is een talent. Elke dag bezig zijn met kleuters die je onder controle moet zien te houden, dat lijkt me een hele klus. Lesgeven is een talent.

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK WIJK DE REGENBOOG BELEIDSPLAN 2015 2019

HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK WIJK DE REGENBOOG BELEIDSPLAN 2015 2019 HERVORMDE GEMEENTE HARDERWIJK WIJK DE REGENBOOG BELEIDSPLAN 2015 2019 INLEIDING Deze notitie betreft het beleidsplan van wijkgemeente De Regenboog van de Hervormde Gemeente van Harderwijk. Dit plan is

Nadere informatie

Terug naar de Essentie

Terug naar de Essentie 40-dagendagboek Terug naar de Essentie De gemeente als beweging van de Geest Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048

Nadere informatie

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35

OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 God en je naasten liefhebben LES 3 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Luk 15:11-32 Joh 3:14-17, Joh 15:9-17 Matt 5:43-48, Joh 13:33-35 Wat leer

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

LICHT IN DE STAD

LICHT IN DE STAD LICHT IN DE STAD 2010-2015 Visieplan CGK De Graankorrel Hoofddorp Wat wij verlangen (visie) 2010-2015 Wij verlangen er naar als gemeente licht in de stad te zijn te zijn: aantrekkelijk, inspirerend en

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden:

GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Relaties halen het beste in je naar boven Les 1 GROEPSOPDRACHT: Bespreek met elkaar welke relatieverbanden in de Bijbel genoemd worden: Lees met elkaar de volgende hoofdstukken en laat iemand opschrijven

Nadere informatie

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en

Waarom doet Hij dat zo? Om de diepste bedoeling van Gods geboden aan te geven. Daar kom ik straks op terug. Hij geeft in de Bergrede de beloften en 1 De Bijbel open 2013 5 (02-02) Vandaag bespreken we een vraag over de betekenis van de Wet die God aan Israel gaf voor de christelijke gemeente van het Nieuwe Testament en dus voor ons. Is het zo dat

Nadere informatie

In het voetspoor van...

In het voetspoor van... In het voetspoor van... Bijbelse figuren en hun levensgeheim voor jongeren van 2 en 3 jaar drs. M. van Campen Zevende druk Zoetermeer Inhoud. Timotheüs - op school bij God 7 2. Adam - een gevallen mens

Nadere informatie

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus,

FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS. Gemeente van onze Here Jezus Christus, FORMULIER VOOR DE BEVESTIGING VAN MISSIONAIRE DIENAREN DES WOORDS Gemeente van onze Here Jezus Christus, Inleiding Onderwijzing Openb. 5 : 9 Joh. 3 : 16, 17 Joh. 10 : 11, 12 Hand. 2 : 39 Joh. 10 : 16 Joh.

Nadere informatie

G E M E E N TE O N T W I K K E L I N G. Plan voor gemeente-zijn en samenkomsten, zoals de apostelen dat voorschreven en uitwerkten

G E M E E N TE O N T W I K K E L I N G. Plan voor gemeente-zijn en samenkomsten, zoals de apostelen dat voorschreven en uitwerkten G E M E E N TE O N T W I K K E L I N G Plan voor gemeente-zijn en samenkomsten, zoals de apostelen dat voorschreven en uitwerkten Een studie van Erik Smith Inhoudsopgave Inleiding... 3 Van huidige situatie

Nadere informatie

40-dagenboek. Zeven bouwstenen. voor een groeiende gemeente. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie

40-dagenboek. Zeven bouwstenen. voor een groeiende gemeente. Kees de Vlieger. Een Kerygma studie 40-dagenboek Zeven bouwstenen voor een groeiende gemeente Kees de Vlieger Een Kerygma studie 1 Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail: kerygma@kerygma.nl

Nadere informatie

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen.

Wat is JATOV? Jatov wordt uitgegeven in vier delen. In ieder deel staat één woord centraal. De opbouw is als volgt: kennen. Bijbel te lezen. JaTov 1 Inhoud Wat is Jatov? 5 Wat betekent Jatov? 6 Voor jou 8 1. Het doel 10 2. De Bijbel 16 3. Wat is zonde? 22 4. FF Checken 28 5. Redding 30 6. Geloof 36 7. Vergeving 42 8. FF Checken 48 9. Bidden

Nadere informatie

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed.

Als je niet goed weet hoe je moet bidden, kun je het leren! Daarom gaan we in deze les kijken wat God ons te zeggen heeft over gebed. Les 2: Bidden. Bidden is praten met God. En dat heb je nodig, om Hem te leren kennen. Als je bidt kom je als het ware bij God in zijn huiskamer en ga je Hem dingen vertellen en vragen. Dan zal Hij ook

Nadere informatie

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN

EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN EEN PAAR BELANGRIJKE VRAGEN Vaak wordt u zelf niets wijzer van vragen die aan u gesteld worden. Hier willen we u een paar heel belangrijke vragen voorleggen, die juist wel vooral voor uzelf van belang

Nadere informatie

Voorwoord Met oprechte blijdschap schrijf ik het voorwoord voor dit boek. Ik ken Henk Rothuizen al vele jaren en heb hem zien opgroeien tot een man van God, met een bediening die verder reikt dan zijn

Nadere informatie

Paulus brieven leren ons enorm veel over gemeente zijn Ook over samenhang. We kijken naar 2 specifieke teksten in 2 brieven en leren iets over:

Paulus brieven leren ons enorm veel over gemeente zijn Ook over samenhang. We kijken naar 2 specifieke teksten in 2 brieven en leren iets over: Samenhang Zondag 23 februari 2014 Inleiding koppelen aan videoboodschap Paulus brieven leren ons enorm veel over gemeente zijn Ook over samenhang We kijken naar 2 specifieke teksten in 2 brieven en leren

Nadere informatie

Evangelische gemeente De Fontein 1

Evangelische gemeente De Fontein 1 Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen

Nadere informatie

handleiding 18.2 DE PREEK

handleiding 18.2 DE PREEK handleiding 18.2 DE PREEK leerdoel wat je gaat behandelen bijbelstudie Rom. 10:8,14-21 lesstof Een belangrijk onderdeel van de dienst Een kerkdienst bestaat uit meer dan een preek, het geheel van de eredienst

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Verbondenheid met Gods hart, met elkaar en met het Joodse volk

Jaarplan 2016. Verbondenheid met Gods hart, met elkaar en met het Joodse volk Jaarplan Verbondenheid met Gods hart, met elkaar en met het Joodse volk Gezinsdienst 3 januari Jaarplan In het meerjarenplan -2020 hebben we onze missie als volgt verwoord: - God liefhebben en elkaar liefhebben

Nadere informatie

Startavond pastorale bezoekers Pastoraat & geloofsgesprekken. DATUM: 28 oktober 2015 TIJDSTIP: 19.30 22.00 uur LOCATIE: GKV Haren, Ontmoetingskerk

Startavond pastorale bezoekers Pastoraat & geloofsgesprekken. DATUM: 28 oktober 2015 TIJDSTIP: 19.30 22.00 uur LOCATIE: GKV Haren, Ontmoetingskerk Startavond pastorale bezoekers Pastoraat & geloofsgesprekken DATUM: 28 oktober 2015 TIJDSTIP: 19.30 22.00 uur LOCATIE: GKV Haren, Ontmoetingskerk Doelen startavond De PB en ouderling kunnen benoemen wat

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Beth-Shalom wil een gezonde gemeente zijn (natuurlijke gemeenteontwikkeling)

Beth-Shalom wil een gezonde gemeente zijn (natuurlijke gemeenteontwikkeling) Beleidsplan een kerk met een visie en een missie: Jezus Christus kennen en Hem bekend maken doen we met passie, met bewogenheid voor mensen en op een liefdevolle manier (Naar Matt. 28:19-20) 1 Visie Beth-Shalom

Nadere informatie

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde

In de loop van de vele jaren dat ik in mijn bediening sta, constateerde INHOUDSOPGAVE Inleiding................................................... 5 1. Jezus en de doop........................................ 7 2. Het werk van de Heilige Geest.......................... 11

Nadere informatie

ANBI verantwoording 2014

ANBI verantwoording 2014 ANBI verantwoording 2014 Content De naam RSIN of het fiscaal nummer De contact gegevens De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden Het beleidsplan Het beloningsbeleid De doelstelling Een

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

Boekje Miniwijken. Inleiding. Waarom Miniwijken? Onze brandpunten: Waarom dit boekje?

Boekje Miniwijken. Inleiding. Waarom Miniwijken? Onze brandpunten: Waarom dit boekje? Inleiding Onze samenwerkings gemeente NGK en GKV Neede e.o. is op weg van een samenwerkings gemeente naar een gemeente met miniwijken. Dit is voor ons een nieuwe ontwikkeling en om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Hoe ziet de eruit in 2018?

Hoe ziet de eruit in 2018? Hoe ziet de eruit in 2018? GEMEENTE (ALGEMEEN) De EGHW wordt gekenmerkt door: - leven vanuit overvloedige genade in een intieme relatie met God de Vader; - leven van aanbidding door radicale overgave en

Nadere informatie

1 Timoteüs. 1:1-2 Inleiding. Van: Paulus Aan: Timoteüs

1 Timoteüs. 1:1-2 Inleiding. Van: Paulus Aan: Timoteüs 1 Timoteüs 1:1-2 Inleiding Van: Paulus Aan: Timoteüs Paulus noemt Timoteüs hier zijn kind in het geloof. Timoteüs is niet Paulus zoon, maar zijn geestelijke zoon. Paulus bracht het evangelie aan Timoteüs.

Nadere informatie

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht,

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Teksten: Gen. 18, 20-33 en Luc.11, 1-13 Vragen staat vrij. Heer, leer ons bidden De leerlingen vroegen aan Jezus; Heer, leer ons bidden.

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST. Les 8 voor 25 februari 2017

DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST. Les 8 voor 25 februari 2017 DE HEILIGE GEEST EN DE GAVEN VAN DE GEEST Les 8 voor 25 februari 2017 De gaven van de Geest zijn anders dan de vrucht van de Geest. Geestelijke gaven zijn vaardigheden die op bovennatuurlijke wijze door

Nadere informatie

CURSUSMAP 4. Discipelen van Jezus. Dienend leiderschap. Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus

CURSUSMAP 4. Discipelen van Jezus. Dienend leiderschap. Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus CURSUSMAP 4 Discipelen van Jezus Dienend leiderschap Kees de Vlieger Een Kerygma cursus Copyright Stichting Kerygma Nederland Baron van Nagellstraat 9a 3781 AP Voorthuizen Tel. 0342-475048 Fax 0342-474826

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God

Kingdom Faith Cursus. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Kingdom Faith Cursus KF03 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Het Woord van God Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Visie en leiderschap van de gemeente

Visie en leiderschap van de gemeente Visie en leiderschap van de gemeente Jezus had een visie en kon daarom over zijn omstandigheden heenkijken Visie om een ankerpunt te hebben in de toekomst niet meewaaien met alle, maar ook om angst te

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 24 (22-06)

De Bijbel open 2013 24 (22-06) 1 De Bijbel open 2013 24 (22-06) In Mattheus 16 komen we een bijzondere uitdrukking tegen. Jezus zegt daar tegen Petrus en de andere discipelen dat zij zullen binden en ontbinden. Dat roept bij iemand

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God

Kingdom Faith Cursus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Kingdom Faith Cursus KF02 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Het geschenk van God Colin Urquhart ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

CURSUSMAP 4 (NBG) Discipelen van Jezus. Dienend leiderschap. Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus

CURSUSMAP 4 (NBG) Discipelen van Jezus. Dienend leiderschap. Kees de Vlieger. Een Kerygma cursus CURSUSMAP 4 (NBG) Discipelen van Jezus Dienend leiderschap Kees de Vlieger Een Kerygma cursus Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail: kerygma@kerygma.nl

Nadere informatie

JEZUS IS MIJN SUPERHELD

JEZUS IS MIJN SUPERHELD JEZUS IS MIJN SUPERHELD NAAM Studielessen voor 8-12 jarigen Lessen zijn geschreven door Beryl Voorhoeve, Ilja Witte en Judith Maarsen Mei 2007Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling HET BOEK

Nadere informatie

Onze visie Het idee is om een open gemeenschap te zijn in Tilburg waarbij iedereen welkom is en waar vriendschap centraal staat.

Onze visie Het idee is om een open gemeenschap te zijn in Tilburg waarbij iedereen welkom is en waar vriendschap centraal staat. Verkorte versie 2013 1. BIJBELS MANDAAT Wij vinden ons mandaat in 3 bijbelteksten: Matteüs 11:28-30; Matteüs 22:37-40 en Matteüs 28:19-20. In de eerste tekst zegt Jezus dat hij ons rust wil geven. Wij

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

Bespreken Zondag 26 en 27

Bespreken Zondag 26 en 27 C2 1 De Heilige Doop 25 Bespreken Handelingen 2: 37-41 Wat was de uitwerking van de prediking van Petrus? (vers 37) Welke oproep en welke belofte wordt verbonden met de doop? (vers38) Voor wie is deze

Nadere informatie

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet?

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet? Geven LES 6 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 2:41-47 Hand 20:32-35 Luk 6:30-38, Matt 23:23, Mark 12:14-17,42-44 Wat leer je over geven

Nadere informatie

De oudsten van de gemeente zijn herders onder Jezus, de Opperherder.

De oudsten van de gemeente zijn herders onder Jezus, de Opperherder. {tab=pastoraat} Binnen de gemeente zijn we geroepen om te zien naar elkaar. De oudsten van de gemeente zijn herders onder Jezus, de Opperherder. Zij hebben de opdracht de kudde Gods te hoeden (1 Petr.

Nadere informatie

Bouw Uw Koninkrijk -> God aanbidden

Bouw Uw Koninkrijk -> God aanbidden Bouw Uw Koninkrijk -> God aanbidden God Relatie tussen God en Mozaiek Samenkomsten Muziek Gaven en collecte - God, voor wie Hij is, en voor wat Hij deed voor ons mensen. - Voor wat Hij gaat doen in de

Nadere informatie

Visie-manifest NGK Houten De Lichtboog. Wie we zijn: gericht op God, elkaar en de mensen om ons heen

Visie-manifest NGK Houten De Lichtboog. Wie we zijn: gericht op God, elkaar en de mensen om ons heen Visie-manifest NGK Houten De Lichtboog Wie we zijn: gericht op God, elkaar en de mensen om ons heen 1. We zijn een gemeenschap die mensen in aanraking brengt met het evangelie van Jezus Christus. We zijn

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden?

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Scholen die door Samuel zijn gesticht. Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Psalm 23:3 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. De Here zelf

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Bijbelstudie 1 Korintiërs Diversiteit in de kerk is van alle tijden. En nu onze cultuur en de kerk minder goed op elkaar aansluiten dan wel eens gedacht, worden we vaker bepaald bij de verschillen tussen

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen

DOPEN. Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t. Geloven = dopen Th ema s N i e u w L e v e n M a as tri ch t DOPEN Geloven = dopen Op veel plekken in de bijbel wordt gesproken over dopen. Maar als je onbekend bent met dopen, waar moet je dan beginnen? We hopen dat

Nadere informatie

Workshop. Inventaris van Bijbelstudiematerialen. Peter Bordon

Workshop. Inventaris van Bijbelstudiematerialen. Peter Bordon Workshop Inventaris van Bijbelstudiematerialen Peter Bordon Conferentie De Kerk Binnenste Buiten OM Zaventem 20 april 2013 Pre-evangelisatie Startstudies (volw. / tieners) Doopstudie Lidmaatschap Nazorgstudies

Nadere informatie

Terug naar de essentie

Terug naar de essentie DE GEMEENTE ALS BEWEGING Terug naar de essentie Kees de Vlieger Een Kerygma studie Copyright Stichting Kerygma Nederland Kerkstraat 24-3 3781 GB Voorthuizen Tel. 0342-475048 E-mail: kerygma@kerygma.nl

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Stichting Gedragscode Leidinggevenden Platform voor betrouwbaar leiderschap

Stichting Gedragscode Leidinggevenden Platform voor betrouwbaar leiderschap + Stichting Gedragscode Leidinggevenden Platform voor betrouwbaar leiderschap + 2 De gemeente: Een veilig thuis? Karin Somhorst Workshop Algemene Vergadering Baptisten Hardegarijp, 20 mei 2011 + Voorstellen..

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016

Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Beleidsplan Versie 0.2 Januari 2016 Inh o u d s o p g a v e Inhoudsopgave... 2 Visie... 3 Kernwaarden... 4 1. Evangelie Centraal... 4 2. Eigentijds en Relevant... 4 3. Echtheid... 4 4. Excelleren... 4

Nadere informatie

Het sacrament van. De wijding. Sacramenten

Het sacrament van. De wijding. Sacramenten Het sacrament van De wijding Sacramenten DSacramenten Deze geloofsboekjes gaan over de zeven sacramenten. Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus Naam in de gemeenschap van de Kerk

Nadere informatie

Wie in de gemeente oudsten kunnen zijn en welke taak zij vervullen wordt in deze studie uitgewerkt.

Wie in de gemeente oudsten kunnen zijn en welke taak zij vervullen wordt in deze studie uitgewerkt. In de schets van Paulus over de structuur van de plaatselijke gemeente 1 worden de oudsten niet rechtstreeks vermeld. Uit de profielschets van oudsten/opzieners die hij in zijn brieven aan Timotheüs en

Nadere informatie

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE. A) IDENTITEIT Gen 1:26,27

Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DISCIPLE. A) IDENTITEIT Gen 1:26,27 Wie ben ik in het koninkrijk? les 1 DEEL 4 DISCIPLE In Gen 1, 2 en 3 lezen we direct hoe God denkt over de mens. Hij laat zien wie we zijn, waar we voor gemaakt zijn en wat onze bestemming in het leven

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen,

opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, Zending verbindt opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u

Nadere informatie

Preek Romeinen 12: 1-21 Themazondag Leven uit de Bron Hart voor elkaar als Zijn volgelingen

Preek Romeinen 12: 1-21 Themazondag Leven uit de Bron Hart voor elkaar als Zijn volgelingen 1 Preek Romeinen 12: 1-21 Themazondag Leven uit de Bron Hart voor elkaar als Zijn volgelingen Geliefde broers en zusters, jongens en meisjes, Dien God doordacht (vs. 1-2) Hoe kunnen wij God eren? Hoe ziet

Nadere informatie

Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 22-9-2015

Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 22-9-2015 Wie is er nou blind? Het evangelie naar Johannes 9:1-41 1 Inleiding (1) Schrijver: Johannes, discipel en apostel (noemt zichzelf: de discipel van wie Jezus hield) Doel (Joh 20:31): dat je gelooft dat Jezus

Nadere informatie

Gevaren voor geestelijk leiders (1).

Gevaren voor geestelijk leiders (1). Gevaren voor geestelijk leiders (1). Studie over geestelijk leiderschap Deel 1. de taak. In de huidige tijd zien we steeds meer leiders opstaan in evangelische kringen die zichzelf eerder zien als een

Nadere informatie

GKv Barneveld-Voorthuizen

GKv Barneveld-Voorthuizen GKv Barneveld-Voorthuizen Notitie Jongerenwerk 16+ v0.4 25-11-2014 Piet Noppers Notitie Jongerenwerk 16+ 1 Inhoud Voorwoord...3 Wat zegt de bijbel over de gemeente en jongeren?...4 Waarom deze notitie?...5

Nadere informatie

Hoe kunnen we dit praktiseren? Wat is hierbij van belang? Waar dienen we voor onszelf op te letten?

Hoe kunnen we dit praktiseren? Wat is hierbij van belang? Waar dienen we voor onszelf op te letten? 1 2 het functioneren van geestelijke gaven in de gemeente, gaat het over het functioneren van geestelijke mensen in het lichaam van Christus. Jezus wil alle mensen die tot Hem komen een plaats geven in

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Ik geloof (4) in de Heilige Geest. Preek over zondag 20 van de catechismus

Ik geloof (4) in de Heilige Geest. Preek over zondag 20 van de catechismus Ik geloof (4) in de Heilige Geest. Preek over zondag 20 van de catechismus Na wat we net gezegd en gezien hebben lijkt het antwoord van de catechismus misschien een beetje mager. Maar, zondag 20 is het

Nadere informatie

2. Ouderling van dienst Consistoriegebed... 15

2. Ouderling van dienst Consistoriegebed... 15 Inhoud Inleiding... 7 1. Taak van de ambtsdrager... 10 1.1 Taken van de ouderling zijn o.a... 10 1.2 Taak van de jeugdouderling... 11 1.3 Taken van de diaken zijn o.a... 11 1.4 Taakverdeling ouderling

Nadere informatie

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen

GODS GEZIN. Studielessen voor 4-7 jarigen GODS GEZIN Studielessen voor 4-7 jarigen 2003 Geschreven door Beryl Voorhoeve en Judith Maarsen Oorspronkelijk bedoeld voor studie in kleine groepen in de Levend Evangelie Gemeente Gebruikte Bijbelvertaling

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

Doel A bestaat uit vier inhoudelijke elementen waar we bij stil zullen staan in deze studie:

Doel A bestaat uit vier inhoudelijke elementen waar we bij stil zullen staan in deze studie: Doel A: Geboren in het Koninkrijk : studenten zowel kerkelijk als niet-kerkelijk komen tot persoonlijke geloofsovergave aan Jezus en leren dit proces voor zichzelf verwoorden. Doel A bestaat uit vier inhoudelijke

Nadere informatie

Programma. Inleiding. Doelstellingen. Voorbereiding

Programma. Inleiding. Doelstellingen. Voorbereiding zaterdag 27 maart 2010 Programma Bijeenkomst: Kinderwerkers Rafael Amersfoort Datum: zaterdag 27 maart 2010 Accommodatie: Rafael Evangelisch Centrum Tijd: 10.00 15.00 uur Denktank: Dick van Boven, Paul

Nadere informatie

Een met de Geest Week 4

Een met de Geest Week 4 Een met de Geest Week 4 Vandaag is de laatste week in een serie van vier over het werk en het wezen van de Heilige Geest. We hebben dat gedaan aan de hand van de afscheidsrede van Jezus waarover we lezen

Nadere informatie

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet?

Is het moeilijk voor de mensen om de opdrachten van Jezus uit te voeren? Zo ja, waarom, zo nee waarom niet? Bidden, praten met God LES 5 DEEL 5 DISCIPLE OPDRACHT: Lees de vier tekstgedeelten en beantwoord de 4 bijbehorende vragen. Hand 1:12-14, Hand 2:42, Hand 4:23-31 Hand 6:3-6 Hand 8:17, Hand 16:18, Hand 28:8

Nadere informatie