De evenwichtskunstenaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De evenwichtskunstenaar"

Transcriptie

1 De evenwichtskunstenaar Resultaat- en waardengericht leidinggeven Je geeft als teamleider leiding aan een aantal teams in Zorg of Onderwijs en je hebt de volgende ambities: Je wilt een leider zijn die zijn koers laat bepalen door zijn innerlijke stem, zijn intrinsieke motivatie en zijn passie voor goede zorg of goed onderwijs. Je wilt recht doen aan je innerlijk kompas en aan je innerlijk weten en dit als leidraad nemen voor je denken, voelen en handelen. Door zelf het voorbeeld te zijn wil je je medewerkers opvoeden in de geest van de waarden die tot goede zorg of goed onderwijs leiden. De wereld van morgen vraagt om mensen die hun innerlijke waarden als leidraad voor het handelen nemen. Dit zijn universele waarden die in onze genen zitten opgesloten. Mensen die hun innerlijk kompas als uitgangspunt nemen, komen tot creatieve, onconventionele oplossingen en maken als vanzelfsprekend nieuwe stappen in hun denken. Je wilt eraan werken de waarden die in jouw organisatie belangrijk zijn te onderzoeken in hun effect op goede zorg en goed onderwijs. Je wilt je conclusies met collega s delen en initiëren dat er -als daar aanleiding voor isverder mee gewerkt wordt in je organisatie. De organisaties die in staat zijn vanuit heldere waarden hun identiteit zichtbaar en beleefbaar te maken, hebben meer waarde en aantrekkingskracht voor cliënten, stakeholders en medewerkers. Hoe je als leidinggevende vulling geeft aan deze waarden en anderen hiertoe uitnodigt, is van cruciaal belang in een organisatie die met doorleefde waarden wil werken. Je wilt een goede voldoende scoren m.b.t. de resultaten die van je verwacht worden in je functie, maar ook een goede voldoende in de balans werk-privé. Gelukkig wordt het ook in Zorg en Onderwijs steeds meer vanzelfsprekend om concrete resultaatgebieden als focus van het functioneren te beschouwen. Jouw competenties zijn het gereedschap dat bepaalt of je succesvol kan zijn in je resultaatgebied, zodanig dat je je organisatie dient maar ook goed voor jezelf zorgt. In het opleidingstraject resultaat- en waardengericht leidinggeven zijn deze thema s de rode draad.

2 Doelgroep Deze opleiding is bedoeld voor leidinggevenden in Zorg en Onderwijs op het middenkader niveau die verantwoordelijk zijn voor (teams van) uitvoerende medewerkers. Doelen Leidinggevenden in het middenkader zijn de meest cruciale fakkeldragers van de identiteit van de organisatie. Deze opleiding wil de competenties van de leidinggevende versterken die nodig zijn om de rol van fakkeldrager met succes op zich te kunnen nemen. Een fakkeldrager is iemand die geïnspireerd vorm geeft aan de identiteit van de organisatie en hiermee anderen aansteekt dit ook te doen. Leidinggevenden in het middenkader zijn cruciaal in het (doen) halen van de resultaten die t.a.v. de continuïteit en kwaliteit van de uitvoering worden gesteld. Deze opleiding wil de competenties van de leidinggevende versterken die nodig zijn om de resultaatgebieden die bij de functie horen met succes te kunnen realiseren. Resultaatgebieden geven aan voor welke concrete resultaten de leidinggevende verantwoordelijk is en op welke gebieden deze resultaten liggen. De kritische succesfactoren om bovengenoemde doelen te kunnen halen, liggen voor een groot deel in de persoon van de leidinggevende zelf. Daarom is de professionele en persoonlijke ontwikkeling van de leidinggevende een voorwaarde voor het verbeteren van zijn resultaat- en waardengerichtheid. De opleiding schenkt veel aandacht aan het ontwikkelen en optimaliseren van persoonlijke competenties. (Mahatma Gandhi) 2 2

3 Visie achter de opleiding Als je kwalitatieve resultaten wilt halen zonder gemeenschappelijke waardeoriëntatie, dan sta je voor een onmogelijke opgave. En als je enkel waarden nastreeft zonder hier resultaten aan te verbinden ontbreekt de doelgerichtheid en dus de zin ervan. Waarden geven richting aan de vorm en inhoud die je wilt geven aan Goede Zorg en Goed Onderwijs Waarden zijn het ankerpunt van groepsleiding en docenten bij de uitvoering Waarden zijn een kompas bij het oordeel van betrokkenen over resultaten en sturen de resultaten in de gewenste richting Als je succesvol wilt zijn als organisatie heb je een stralende kleur nodig; kenmerken en principes waar klanten en medewerkers je op uitkiezen. Je moet er als klant op kunnen vertrouwen dat het hier niet alleen om woorden gaat, maar met name om daden. Dat de daden zijn wat de woorden beloven. Die stralende kleur krijg je als je heel expliciet kiest voor een bepaalde identiteit en de daarmee samenhangende waarden consequent toepast in het vormgeven van alle onderdelen van de organisatie. Waarden en gewenste resultaten zijn onlosmakelijk verbonden en zijn het kompas om vorm te geven aan de identiteit van de organisatie. Degenen die met name onmisbaar zijn om deze identiteit (te doen) realiseren, zijn de leidinggevenden uit het middenkader. Zij staan centraal in het krachtenveld van de organisatie, en dat vraagt Evenwichtskunst. Alleen zo kan je als leidinggevende omgaan met de diverse krachten die je in jezelf en in de omgeving op deze plaats tegenkomt. Alleen zo kan je het juiste midden vinden, van waaruit allen, hoe verschillend dan ook, verenigd zijn en kunnen samenwerken. Hoe groter de diversiteit, des te meer potentie om tot betere kwaliteit te komen. De gemeenschappelijke waarden zijn het bindmiddel en geven vorm, kracht, richting en beweging. 3 3

4 Inhoud van de thema s in de modules 1. Verleden, heden en gewenste toekomst van leidinggevende (basismodule) Wat is mijn achtergrond, waar sta ik nu, waar wil ik naar toe? Kennis maken met de deelnemers en hun organisaties Verleden, heden en toekomst in je biografie Mensbeeld achter de opleiding De tijdgeest -waarnemen - zelfreflectie - varen op innerlijk kompas - bewust van waarden en idealen 2. Resultaat en waardengericht leidinggeven Welke resultaten wil ik halen? Hoe wil ik dat doen? Hoe kijkt mijn organisatie hiernaar? - imaginatie - bewust van waarden en idealen - resultaatgerichtheid - oordeelsvorming - authenticiteit Visie op leiderschap Waarden en beoogde resultaten Innerlijk leiderschap Resultaatgebieden (Kritische)Succesfactoren 3. Visie en Identiteit binnen het werkgebied Hoe geef ik gestalte aan de visie van mijn organisatie op mijn werkgebied? Organisatievisie / visie op werkgebied Aantrekkelijkheid en onderscheidelijkheid van de visie/identiteit Diagnose identiteit op organisatieniveau Speerpunten uit de diagnose Vertaalslag naar doelstellingen van de werkgebieden - inleving in markt en cliënten - kritisch vermogen - bewust van waarden en idealen - gevoel voor wat aan de tijd is - intuïtie 4. Werken volgens gewenste identiteit en visie in de teams Hoe zorg ik ervoor dat de medewerkers in mijn teams kunnen handelen in overeenstemming met de visie en identiteit? - voorleven van de waarden - levend maken en houden van de waarden - inspireren - enthousiasmeren - werken met weerstanden -betrokkenheid Diagnose van identiteitsproces in het team Ontwikkelings- en opleidingsplan teams De voorleeffunctie van de leidinggevende Feedback Levende waarden : waarden in dialoog Inspireren 4

5 5. Tevreden klanten Hoe zorg ik voor tevreden klanten? Diagnose van vraag- aanbod proces in het team Kwaliteit en kwaliteitsbewustzijn Procesanalyses Klanttevredenheid Klachten Evaluatie Met oplossingen komen - dienstbaar en servicegericht - communicatief - innovatief en creatief - ondernemend - omgevingsgericht - kwaliteitsgericht 6. Goede samenwerking binnen het team Hoe zorg ik in mijn teams voor een samenwerkingsklimaat waarin het collectief en het individu tot hun recht komen? Diagnose van het samenwerkingsproces in het team Cohesie en Los zand Systeemleer - communicatief/humor Typologie van het team - bemiddelaar bij conflicten Procesinterventies - overwicht hebben (Meta)communicatie - helikopterview Vergadertechnieken - met gevoel 7. Coaching Hoe zorg ik ervoor dat medewerkers zo goed mogelijk uit de verf komen? Ontwikkeling van medewerkers Methodiek om aan verandering te werken Gesprekstechniek Coachingsprofiel Leeftijdsfasen Basispsychologie Medewerkertevredenheid - ontwikkelingsgericht - zien van potentie - dienstbaar aan de ander - interesse in diepere laag -situationeel leidinggeven 8. Kengetallen Hoe interpreteer ik de kengetallen die binnen mijn resultaatgebied vallen? - analytisch vermogen - vasthoudendheid - affiniteit met cijfers -aandacht voor details - accuraat Bekostiging van de zorg/onderwijs Relatie met de zorgkantoren leeftijdsopbouw en ziekteverzuim van het team Analyse van gegevens Succesfactoren 5

6 9. Kosten beheersen in budget en formatie Hoe blijf ik zo creatief mogelijk binnen budget en formatie? Ondernemen d.m.v. game in praktijk brengen van het geleerde uit module 8 - zorgvuldig en secuur - creatief - analytisch vermogen 10. Ondernemerschap Hoe werk ik binnen mijn werkgebied aan vernieuwingen, uitbreidingen en verdere ontwikkelingen? - proactiviteit - creatief, ideeënrijk - rechterhersenhelft denken - out of box denken - nieuwsgierig en geïnteresseerd - initiatief Proactiviteit Ondernemen Stakeholders Innovatie Productontwikkeling 11. Samenwerking in het krachtenveld van de organisatie Hoe zorg ik ervoor dat zoveel mogelijk mensen met me meewerken, en zo min mogelijk mensen tegen me in werken? Krachtenveldanalyse (Meta)communicatie en feedback Conflicten en weerstanden Dialoog Volgen en sturen - verbinden - gespreksvaardig - kan tegen kritiek - open en eerlijk - win win opzoeken - overwicht - draagvlak creëren 12. Waar sta ik nu? (eindmodule) presentatie eindwerkstukken feestelijke afsluiting 6

7 Opzet van de opleiding Intakegesprek Aan de hand van een vooraf door de deelnemer ingevulde vragenlijst over waarden competenties en resultaatgebieden vindt een intake gesprek plaats met de deelnemer en zijn leidinggevende. Hierin maken we kennis en onderzoeken we of het aanbod passend is. Structuur van de dagen We werken 10 maandagen+ avond in een structuur die steeds hetzelfde verloopt (de eerste en de laatste module volgen een ander stramien). tijd programmaonderdeel opleider/inleider 9.00 uur Welkom Danja van der Meer Programma Huiswerkbespreking uur Inleiding in het thema Danja van der Meer of andere inleider uur Competenties die horen bij het thema Don van Zantwijk belicht vanuit de ontwikkeling van de mensheid uur Pauze uur Thema Danja van der Meer of andere inleider uur Werken aan competenties die horen Paul de Ridder bij het thema d.m.v. muzikale ervaringen uur Pauze uur Het vergroten van kennis, inzicht Danja van der Meer vaardigheid en attitude m.b.t. competenties die horen bij het thema uur Werken aan competenties die horen Don van Zantwijk bij het thema d.m.v. kunstzinnige ervaringen uur Einde Competenties die horen bij het thema belicht vanuit ontwikkeling van de mensheid Om meer verdieping te geven aan de thema s die de revue passeren, zit in het programma ruimte om stil te staan bij de kwaliteiten die de mensheid zich door de eeuwen heen verworven heeft. Don van Zantwijk helpt je bewustzijn te krijgen van de grotere verbanden in de ontwikkeling van de mensheid, verschaft je inzicht in de samenhang der dingen en legt van hier uit de relatie naar de ontwikkeling van je kwaliteiten als leidinggevende. Daarmee komt wat je leert in breder perspectief te staan, en wordt je uitgedaagd om out of the box te denken, wat je inhoud als leidinggevende sterk ten goede komt. In de kunstzinnige verwerking wordt deze mentale exercitie verbonden met de wereld van gevoelens en ervaringen. 7 7

8 Werken aan competenties door middel van muzikale ervaringen Paul de Ridder neemt je mee in de muziek, om de thema s die we behandelen, en de competenties die hiermee gemoeid zijn, te verkennen vanuit de wereld van klank en ritme. Paul is erop gericht het thema te benaderen vanuit de kwaliteit van de ervaring. En dan niet een ervaring die op zichzelf staat, maar een ervaring die je deelt met anderen. Samenwerking en het verkennen van de condities die voor samenwerking essentieel zijn- is een steeds terugkerend thema in zijn bijdrage. Maar ook het onderzoeken van de eigen klankkleur, het doen groeien van de eigen stem, het zonder terughouding inbrengen van een eigen geluid, zijn belangrijke gebieden waar hij zich in zijn werk op focust. Werken aan het vergroten van kennis, inzicht, vaardigheid en attitude van competenties die horen bij het thema In elke themabijeenkomst werken we 2 uur in verschillende werkvormen om meer basis te leggen onder de competenties die je helpen om je resultaten te halen. Begeleiding Onderzoeksopdracht In vier groepen van 3 deelnemers wordt onder begeleiding van een coach 3 maal 0,5 d.d. gewerkt aan de onderzoeksopdracht die onderdeel vormt van het eindwerkstuk. Buddysysteem Binnen de groep worden tweetallen gevormd die elkaars buddy zijn gedurende het opleidingstraject. Zij bespreken samen hun verdiepingsopdrachten en theorieverwerking voor. Zelfwerkzaamheid Er worden ter voorbereiding of verwerking van de modules opdrachten gegeven tot verdere verdieping. Het kan hierbij gaan om theorie, maar ook om verdere uitwerking van vragen of oefeningen. Er wordt van de deelnemer gevraagd een logboek bij te houden van het leerproces. Eindwerkstukken De opleiding wordt afgesloten met twee eindwerkstukken: 1. Een reflectieverslag van het leerproces dat doorlopen is. Aan de hand van dit verslag schrijf je een kort verhaal dat je aan de deelnemersgroep presenteert. 2. Het verslag van een onderzoeksopdracht op het gebied van identiteit en waarden, die je alleen of in kleine groepen uitvoert en presenteert voor deelnemers en relevante betrokkenen. 8 8

9 Organisatie, plaats, tijden, data en kosten Organisatie De organisatie ligt in handen van de Academie voor Verbindingskunst. De opleiding loopt van maart 2012 tot maart 2013, en vindt plaats in Veenendaal. Er wordt in 12 blokken van 1 dag gewerkt. De modules vinden plaats op maandag van uur tot uur. Data Module 1 26 maart 2012 Module 2 2 april 2012 Module 3 23 april 2012 Module 4 14 mei 2012 Module 5 11 juni 2012 Module 6 3 sept Module 7 24 sept Module 8 29 okt Module 9 26 nov Module jan.2013 Module febr.2013 Module maart 2013 Kosten De kosten voor deelname bedragen 2.975, - In dit bedrag zijn inbegrepen syllabi en mappen. De verplichting tot betaling is aangegaan als de deelnemer is toegelaten tot de opleiding en de betreffende organisatie het contract heeft getekend. Een voortijdig vertrek van de cursist uit de organisatie ontslaat de organisatie niet van deze betalingsverplichting. Het cursusgeld dient vooraf te worden voldaan, maar kan indien gewenst over twee boekjaren ( ) worden verspreid. Aanmeldingsprocedure Ben je geïnteresseerd? Meld je dan aan met het aanmeldingsformulier (na deze pagina) Stuur dit formulier met handtekening van jezelf en van je verantwoordelijk manager op naar: Academie voor Verbindingskunst t.a.v. Danja M. van der Meer De Genestetlaan GJ Soest

10 Academie voor Verbindingskunst t.a.v. Danja M. van der Meer De Genestetlaan 26, 3768 GJ Soest Aanmeldingsformulier de Evenwichtskunstenaar Resultaat- en waardengericht leidinggeven Naam deelnemer Adres Pc+woonplaats Telefoon privé Telefoon werk privé werk Werkzaam in organisatie Functie Geboortedatum Functie manager Naam verantwoordelijk manager geeft zich op voor de Evenwichtskunstenaar mrt mrt 2013 handtekening deelnemer handtekening verantwoordelijk manager 10

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS

SPIL voor LEIDINGGEVENDEN. MOVE voor MEDEWERKERS SPIL voor LEIDINGGEVENDEN MOVE voor MEDEWERKERS S P I L IN BEWEGING BRENGEN Een leertraject voor leidinggevenden die medewerkers en organisatie in beweging brengen en sturing geven aan veranderingen M

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Management development. Het ontwikkelen van toekomstig leiders

Management development. Het ontwikkelen van toekomstig leiders Management development Het ontwikkelen van toekomstig leiders Management development Weet u wie de aanstormende leiderschapstalenten in uw organisatie zijn? En koestert u deze talenten wel genoeg? Uw jonge

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers De leergang van InterCoach is bestemd voor managers die plezier ontlenen aan het begeleiden van anderen bij het ontwikkelen

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is!

Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Coaching voor leidinggevenden wacht niet tot het crisis is! Rudy Vandamme Coachinggids 2004 Inleiding Veel leidinggevenden horen steeds meer over de mogelijkheid om zich te laten coachen, maar niet iedereen

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl

Laat leren werken. over leertransfer in de praktijk. Durf te excelleren. isesadvies.nl Laat leren werken over leertransfer in de praktijk Durf te excelleren isesadvies.nl LAAT LEREN WERKEN over leertransfer in de praktijk 1 Hoe laat u leren ook echt wérken? Deze waaier helpt u en uw collega

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied.

Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Doelgroep: Volwassenen en kinderen die vastlopen op sociaal en emotioneel gebied. individueel Vind je eigen kracht, en durf hem te gebruiken! Tijdens de gespreksessies leer je jezelf beter kennen en krijg je inzicht op je eigen ontwikkelingsperspectief Je bent geen slachtoffer van je

Nadere informatie

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Onze UITDAGING: Managementproblemen oplossen: doortastend en doeltreffend Onze stijl: De Rotterdamse School: gericht de

Nadere informatie

Ambitieus zijn de ander laten groeien

Ambitieus zijn de ander laten groeien LEIDERSCHAP EN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Ambitieus zijn de ander laten groeien 01 ONS VERHAAL Werken leven Van Harte & Lingsma helpt mensen en organisaties bij hun ontwikkeling. Wij laten zien dat mensen

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut

Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage. Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Vereniging Opleidingsinstituten voor Sportmassage Kerncompetenties onderwijsmanagement en docenten V.O.S. instituut Kerncompetenties management van een V.O.S.- opleidingsinstituut voor sportverzorging

Nadere informatie

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK magazine over organisatieontwikkeling door schouten & nelissen Het nieuwe leren. praktijkcases rabobank: Samen leren joulz leert in de praktijk GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK Formeel en informeel

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties

Een eigenzinnig leiderschapstraject van Politieacademie, korpsen en partnerorganisaties De nieuwe eeuw luidde een omvangrijk vernieuwingsproces in van het politieonderwijs. Onder de noemer Politieonderwijs 2002 werden de klassieke, functiegerichte bedrijfsen beroepsopleidingen die tot dan

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie