Evaluatie jaarplan basisschool De Akker - Boskoop

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie jaarplan basisschool De Akker - Boskoop 2014 2015"

Transcriptie

1 . Evaluatie jaarplan basisschool De Akker - Boskoop

2 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte vorm, waarbij aangegeven wordt: het beleidsterrein; doel concrete activiteiten; inzet van personeel en middelen; tijdsbestek; meetbaar resultaat. Het Jaarplan is tot stand gekomen in samenspraak tussen directie, team, oudergeleding van de MR en met gebruikmaking van informatie van andere belanghebbenden. In het Jaarplan worden alleen specifieke verbeteractiviteiten weergegeven. Deze vinden plaats in het kader van kwaliteitszorg. Hieronder vallen ook activiteiten ten behoeve van monitoring en borging (doen wij nog steeds de goede dingen?). De effecten van het Jaarplan worden vervolgens beschreven in het Jaarverslag van de school, dat aan het einde van het schooljaar verschijnt. Een korte beschrijving van de werkzaamheden en resultaten in het Jaarplan en Jaarverslag staat ook in de Schoolgids die aan het begin van ieder schooljaar verschijnt. Alle genoemde documenten zijn terug te vinden op onze website: waar ze voor alle belanghebbenden in te zien zijn. De documenten worden ook verzonden naar: Inspectie, College van Bestuur ter informatie (Jaarplan) en verantwoording (Jaarverslag). Boskoop, 2 september 2014 A.J. Bouwsma directeur

3 Beleidsterrein Concrete activiteiten Doel Inzet van personen en middelen Tijdsbestek Meetbaar resultaat Onderwijskwaliteit Opbrengstgericht werken (OGW) Groep 1-2: rekenen en taal voor kleuters Groep 3: DMT, rekenen en spelling Groep 4-8 DMT, rekenen, spelling en begrijpend lezen Voortzetting van opbrengstgericht werken in alle leerjaren om op een efficiënte manier het taal/spelling-, reken- en het leesonderwijs op De Akker te volgen en waar nodig de aanpak schoolbreed en/of per leerjaar bij te stellen. Team, IB en directie. LVS ParnasSys September juni 2015 De opbrengsten van de Cito M en E-toetsen m.b.t. deze vakgebieden zijn per leerjaar door de groepsleerkracht(en) in het LVS ingevoerd en geanalyseerd. Er worden door de IB gesprekken gevoerd met de groepsleerkracht(en) over de onderwijsresultaten van de groep. De te behalen streefdoelen en niveauwaarden worden per leerjaar en per vakgebied geformuleerd. De groepsleerkracht stelt ieder halfjaar per vakgebied een groepsplan op en voert dit op minimaal drie niveaus (Zon-Maan-Ster) uit. De groepsleerkracht geeft op deze drie niveaus effectieve instructie en herkent risicoleerlingen. De Cito-resultaten worden 3

4 met ouders en de leerlingen besproken m.b.v. de leerlinganalysegrafiek vanuit het LVS. Evaluatie De opbrengsten van de Cito M en E-toetsen zijn per leerjaar ingevoerd in het LVS (zie bijlage). Naar aanleiding van deze twee toetsmomenten zijn er door de ib-er groepsgesprekken gevoerd over de toetsresultaten. Tijdens deze gesprekken zijn per vakgebied nieuwe niveauwaarden vastgesteld. De schoolresultaten van de M-toetsen zijn op 8 juni o.a. onderwerp van gesprek geweest tijdens de tweejaarlijkse managementrapportage met het College van Bestuur en de directie. Op basis van de groepsresultaten en de vastgestelde niveauwaarden hebben de groepsleerkrachten per vakgebied een nieuw groepsplan op minimaal drie niveaus (zon-maan-ster) opgesteld. De individuele resultaten van de M-toetsen zijn in maart met de ouders/verzorgers besproken tijdens de tien minutengesprekken aan de hand van de leerlinganalysegrafiek uit het LVS. De resultaten van de E-toetsen zullen worden toegevoegd als bijlage aan het eindrapport van ieder leerjaar. De groepsleerkrachten worden geacht op minimaal drie niveaus effectieve instructie te kunnen geven en risicoleerlingen te herkenen. Gezien de schoolresultaten van de M-toetsen lukt dit nog niet optimaal in alle leerjaren en is er jaarlijks ook sprake van een grote fluctuatie in de onderwijsresultaten op groeps- en schoolniveau. Deze tendens is echter ook zichtbaar op Groeilingniveau. Naar aanleiding van de resultaten van de Cito M- en E-spellingstoetsen is er een werkgroep op schoolniveau opgericht die een Plan van Aanpak zal opstellen met verbeterpunten t.a.v.: de (effectieve) instructie in de groep op het gebied van spelling (wat werkt?) het eigenaarschap van de individuele leerling voor zijn eigen toetsresultaten de analyse door de groepsleerkracht(en) m.b.t. de toetsresultaten het opstellen van een nieuw groepsplan Daarnaast zullen er voor het team het komende schooljaar een aantal studiedagen ingepland worden rondom het handelingsgericht werken (o.a. planmatig werken, klassenmanagement, hanteren van het instructiemodel op drie niveaus). Nieuwe methoden De Akker vervangt weloverwogen oude methoden om het onderwijs aan de kinderen up to date te houden. Het team bespreekt en verhelpt problemen bij de invoering van de methoden om de doorgaande lijn te waarborgen. De leerkrachten van groep 4-8 oriënteren zich op een nieuwe (digitale) methode voor aardrijkskunde/ topografie. Totaal beschikbaar budget 5.130,-- September juni 2015 Besluitvorming, aanschaf en invoering van een nieuwe (digitale) methode voor aardrijkskunde/ topografie m.i.v. het schooljaar

5 Evaluatie De leerkrachten van groep 4 t/m 8 hebben drie (digitale) methoden voor aardrijkskunde/topografie uitgeprobeerd. In juni 2015 is besloten de methode Wereldzaken m.i.v. het nieuwe schooljaar in groep 5-8 in te voeren. Talentontwikkeling De Akker wil de talentontwikkeling van leerlingen met een bijzondere onderwijsbehoefte stimuleren. Team, talentcoach en Plusgroepbegeleider. Plusgroepbegeleider wordt ingezet vanuit de formatie. September juni 2015 Nieuwe kleuters worden gescreend. Begaafde en meerbegaafde leerlingen kunnen aangemeld worden voor Acadin. Vanaf oktober 2014 is er een Plusgroep (voor één dagdeel per week) voor specifieke leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 (niveau 4). Er wordt een beleidsplan opgesteld m.b.t. de ondersteuning/zorg in de groep van (meer)begaafde leerlingen (niveau 2-3). Evaluatie In dit schooljaar hebben 12 leerlingen van groep 4 t/m 6 en 16 leerlingen van groep 7 en 8 één dagdeel per week gebruik kunnen maken van de Plusgroep o.l.v. Elly van Zanten. Aan het begin van het schooljaar is de Plusgroep begonnen met het opstellen van hun persoonlijke leerdoelen. Doel: verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Activiteiten: Filosoferen (m.b.v. de boeken: Hoogbegaafd, nou en? en de vliegende papa s. Projecten (m.b.v. de map Beter gedaan dan gelaten en het digitale programma Projectballade A en B) Thema s met een diepere betekenis, met als gevolg dat de verschillende talenten van de leerlingen worden aangesproken en gestimuleerd. Engelse activiteiten met als doel: leren LEREN! Proefjes doen. 5

6 Schaken via de computer Rekenactiviteiten Verbeterpunten: Selecteren van Plusgroep-leerlingen via een digitaal handelingsprotocol (DHH-model). Zijn de doelstellingen van de Plusgroep behaald? Koppeling activiteiten Plusgroep met de basisgroep. Doorgaande lijn van activiteiten op niveau 2-3 in de basisgroep. Terugkoppeling naar de ouders/verzorgers Maximale aantal leerlingen per Plusgroep 10 leerlingen? Professionalisering Leerkrachten werken aan het ontwikkelen en versterken van de eigen professionaliteit (vakinhoudelijk en persoonlijk), gericht op de eigen doelen en de doelen van de organisatie. Team, IB en directie. Totaal budget nascholing 3500,-- September juni 2015 Iedere leerkracht levert een bijdrage aan de gezamenlijke visie van de school, handelt daarnaar en voelt zich daar ook verantwoordelijk voor De leerkracht is periodiek aanwezig bij themavergaderingen waarbij wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen in de school en waarin ook het eigen handelen op dit onderwerp centraal staat. Er wordt door leerkrachten zowel op school- als op bovenschoolsniveau samen-gewerkt. Leren van en met elkaar! Leerkrachten maken gebruik van het opleidingsaanbod vanuit De GroeiAcademie en/of externe instanties. Leerkrachten geven en 6

7 ontvangen positieve en negatieve feedback. Op De Akker is er een sprake van een collectieve verantwoordelijkheid voor de leeropbrengsten en de kwaliteit van het door het OP gegeven onderwijs. Evaluatie In het afgelopen schooljaar zijn er voor het team verschillende themavergaderingen georganiseerd ter ontwikkeling en versterking van de eigen professionaliteit. De volgende thema s zijn hierbij aan bod gekomen: Opleiden in de school (OIS) Niveau van ondersteuning van HI-leerlingen Professionele ontwikkeling, cultuur en organisatie Executieve functies KanVAS (LVS van de Kanjertraining) Groepsleerkrachten hebben individueel veel gebruik gemaakt van het aanbod vanuit De GroeiAcademie (zie nascholingsplan). Het leren van elkaar is hierbij nog een verbeterpunt voor het komende schooljaar. ICT In het visiedocument Aan de slag met ICT (actieplan korte termijn) wordt weergegeven wat de opvattingen van De Akker zijn m.b.t. goed ICTonderwijs en hoe wij dit willen bereiken. De leerkrachten en leerlingen zijn mediawijs op het gebied van ICTvaardigheden, het veilig hanteren van internet en het kritisch omgaan met Team, ICT-er en leerlingen. Gehele schooljaar Met behulp van de visieversneller heeft het team haar visie op ICTonderwijs geformuleerd en uitgewerkt met praktische en haalbare ICT-doelen. Alle teamleden zijn voldoende vaardig op het gebied van ICT om moderne media zonder problemen didactisch te kunnen inzetten. Leerkrachten passen ICT 7

8 informatie. toe in hun onderwijs. Ze zijn daarbij in staat een mix te kunnen maken tussen kennisoverdracht en kennisinstructie. Leerkrachten behalen in hun groep betere leerrendementen door het gebruik van ICT. Evaluatie Korte termijn doelstellingen: 1. Internetregels en een protocol opstellen. Er is incidenteel op klassikaal- of individueel niveau wel gesproken over het gebruik van het internet m.b.t. het bezoeken van verschillende websites. Er is echter nog geen internet protocol opgesteld. Wordt echter meegenomen in het mediaplan dat het komende schooljaar wordt opgesteld. 2. In de scholing van docenten is ICT een structureel en terugkerend onderwerp. Er zijn twee themavergaderingen gewijd aan ICT. Door middel van het praktisch oefenen is het team op de hoogte gebracht van het werken met KANVAS, het Kanjervolg- en Adviessysteem (vragenlijsten voor leerkrachten en leerlingen en de analyse daarvan) behorende bij de Kanjertraining. Het werken in de cloud via Intranet. Binnen een aantal jaren worden documenten niet meer op de harde schijf opgeslagen maar in de Cloud. Daarnaast werden er structureel inloopspreekuren door de ICT-er verzorgd. 3. Leerkrachten expliciet tijd bieden om het leerkrachtdeel van de software te bekijken en de resultaten van de leerlingen te analyseren. Heeft niet op teamniveau plaatsgevonden. 4. Een filter instellen om het internet af te schermen en sites te blokkeren. Qlict heeft een filter geplaatst om het internet af te schermen en sites te blokkeren. Dit is echter geen garantie dat kinderen niet terecht kunnen komen op ongewenste internetsites. 5. ICT inzetten om onderwijs op maat mogelijk te maken (bijvoorbeeld voor zorgleerlingen) Software van de op school gebruikte methoden, tools van Gynzy e.d. wordt nog onvoldoende ingezet voor zorgleerlingen. 8

9 Beleidsterrein Concrete activiteiten Doel Inzet van personen en middelen Tijdsbestek Meetbaar resultaat Passend onderwijs Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Realisatie van het basisondersteuningsniveau. Met name: Basiskwaliteit: Het betreft de indicatoren 6.2 De leraren stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen en 8.2 Op basis van een analyse van de verzamelde gegeven bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen uit het toezichtkader van de OWI. Team, IB, directie en SWV. In het kader van passend onderwijs wordt 55,-- per leerling ontvangen. De inzet van personeel van De GroeiAcademie (preventief ambulante begeleider en de orthopedagoog). September 2014-juni 2015 Middels zelfevaluatie wordt vastgesteld dat genoemde aspecten door de school worden gerealiseerd. Aanvraag voor personele, materiële en financiële middelen t.b.v. de Plusgroep ingediend bij SWV Midden Holland voor max. 6000,-- per leerling. Planmatig werken: Hier betreft het de aspecten: Alle leraren reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van leerlingen, ouders en collega s. Alle teamleden zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de leerlingen, de leerkrachten, de ouders en het schoolteam. 9

10 Uitstroom zorgleerlingen De onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor eenieder duidelijk. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanneer. Zo min mogelijk leerlingen naar S(B)O. Team, IB en directie. Verwijzingspercentage lager of gelijk aan het verwijzingspercentage van voorgaande jaren (lager dan 2%). Evaluatie Schoolondersteuningsprofiel (SOP) De Akker levert de basisondersteuning die vanuit het toezichtkader van de inspectie van de school verwacht mag worden. Zwak scorende leerlingen hebben een eigen leerlijn voor één of meerdere vakgebieden en er zijn tussen- en einddoelen m.b.v. een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Middels zelfevaluatie zou de school moeten vaststellen op welk niveau (1-4) de verschillende kwaliteitsaspecten worden uitgevoerd. Zonder onszelf (tussen)doelen te stellen en of een norm op te leggen is het echter niet mogelijk om aan te geven of er aantoonbaar verbetering is opgetreden en blijft het dus natte vingerwerk. Op het gebied van de kwaliteitsaspecten m.b.t. het toezichtkader van de inspectie zal De Groeiling voor het komende schooljaar een eigen evaluatiemodel ontwikkelen. In juni is er wel een monitor basisondersteuning t.b.v. van het SWV door de directie/ib ingevuld. Een aanvraag voor materiële- en financiële middelen t.b.v. de Plusgroep is niet door de school bij SWV Midden Holland ingediend. In het komende schooljaar zal er wel voor een beperkt aantal HI-leerlingen een Groeidocument worden opgesteld ten einde wel voor deze middelen in aanmerking te komen en zodoende structureel de personele bezetting van de Plusgroep te kunnen waarborgen. Uitstroom zorgleerlingen Er zijn geen leerlingen verwezen naar het SBO. Niet voor alle teamleden is duidelijk welke criteria De Akker hanteert wanneer een leerling met een SBOverwijzing toch op onze school blijft omdat ouders er nog niet aan toe zijn deze overstap te maken. Deze criteria zijn er wel en worden ook met de betreffende ouders gecommuniceerd. Beleidsterrein Concrete activiteiten Doel Inzet van personen en middelen Tijdsbestek Meetbaar resultaat Personeel Gesprekkencyclus Jaarlijks vindt met ieder personeelslid in het kader van de gesprekkencyclus een doelstellingen-, De personeelsleden die werken op De Akker zijn voortdurend bezig met hun eigen professionalisering. Directie en alle aan de school verbonden personeelsleden. September juni 2015 Verslagen van de gesprekken zijn terug te vinden in het personeelsdossier. De doelstelling(en) en 10

11 functionerings-, of beoordelingsgesprek plaats, waarin ook het Persoonlijk Ontwikkelings-Plan (POP) besproken wordt. evaluatie van de gewenste deskundigheidsbevorderin g in het kader van het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) zijn daarin ook terug te vinden. Nascholing Ontplooiing van de personeelsleden met als doel om de kwaliteit van het onderwijs op De Akker te ontwikkelen en te borgen. Personeelsleden. Nascholingsplan Budget 3500,-- September juni 2015 Deelname van personeelsleden aan de (verplichte) studiebijeenkomsten (themavergaderingen) en individuele scholing in het kader van het POP. De inhoud van de gevolgde cursus, workshop e.d. delen met het team. Leren van elkaar Op alle niveaus binnen de schoolorganisatie kan er veel en meer van elkaar geleerd worden. Bouwcoördinatoren /directie en groepsleerkrachten. Er is op jaarbasis 63 uur beschikbaar voor klassikale consultatie. September juni 2015 Leerkrachten worden een aantal momenten in het schooljaar in de gelegenheid gesteld om tijdens de vaste werkdagen bij elkaar in de groep te kijken en hier in een veilige setting feedback over te geven en/of te ontvangen. Iedere leerkracht maakt hier minimaal één keer per jaar gebruik van. 11

12 De bouwcoördinatoren en directie initiëren de klassikale consultatie. Taakbeleid Het realiseren van een optimale afstemming tussen lesgevende taken, professionalisering en nevenactiviteiten overeenkomstig de werktijdfactor van de aan de school verbonden personeelsleden. Team en PMR. De schoolorganisatie maakt in dit kader gebruik van September juni 2015 Goedkeuring van het taakbeleid door het team en PMR en uitvoering van de genoemde werkzaamheden door individuele personeelsleden. Evaluatie Gesprekkencyclus In de afgelopen periode zijn er in het kader van de nieuwe CAO-PO en het overlegmodel veel gesprekken met personeelsleden gevoerd. Dit is ten koste gegaan van de functioneringsgesprekken, die de komende maanden wel nog gevoerd zullen worden. In het kader van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) is aanmelding in het lerarenregister vóór 1 januari 2017 noodzakelijk. Vanaf januari 2015 hebben elf groepsleerkrachten zich ingeschreven in het lerarenregister. Negen van hen zijn ook geregistreerd en deze personeelsleden hebben vier jaar de tijd om activiteiten te starten ten behoeve van hun professionele ontwikkeling en zich te verantwoorden voor tenminste 160 registeruren (RU) verspreid over deze vier jaar. Nascholing Diverse teamleden hebben dit schooljaar cursussen, workshops, conferenties e.d. gevolgd die o.a. georganiseerd werden door De GroeiAcademie, OnderwijsAdvies, CNV en AOB. Leren van elkaar Er is beperkt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij elkaar in de klas te kijken (klassikale consultatie). Deels omdat individuele teamleden de meerwaarde ervan niet ervaren en/of het logistiek lastig in te plannen was. Teamleden die een cursus, workshop hebben gevolgd werden uitgenodigd om dit met hun collega s te delen in een themavergadering, in het bouwoverleg of via het Akke fietje) in het kader van leren van elkaar! Taakbeleid Het taakbeleid is goedgekeurd door het team en de PMR. Bij de praktische uitvoering blijkt dat er meer taken door individuele personeelsleden moeten worden uitgevoerd dan dat er qua uren op papier beschikbaar zijn. Het blijft noodzakelijk kritisch naar de inzetbaarheid te blijven kijken. 12

13 Beleidsterrein Concrete activiteiten Doel Inzet van personen en middelen Tijdsbestek Meetbaar resultaat Huisvesting Investeringen in het De kwaliteit en de Beschikbaar budget 2015 De in de onderhoudsplanning gebouw uitstraling van het onderhoudsplanning 2015: genoemde schoolgebouw up te date 5200,-- werkzaamheden, hemelwaterafvoeren te houden. en boei- boorden gevels en dakopbouw, zijn ter beoordeling van WPS/ directie conform de uitgebrachte offerte uitgevoerd. Evaluatie De Groeiling heeft sinds dit schooljaar John Kamp aangesteld als stafmedewerker huisvesting. John Kamp heeft deze werkzaamheden per 1 oktober 2014 van WPS scholenbeheer overgenomen. Met de directie is de meerjaren onderhoudsplanning doorgesproken en zijn werkzaamheden opnieuw op prioriteit beoordeeld en in de meerjarenplanning weggezet. De stalen vloerroosters bij de entrees zijn dit schooljaar vervangen. Beleidsterrein Concrete activiteiten Doel Inzet van personen en middelen Tijdsbestek Meetbaar resultaat Organisatie Buitenschoolse Opvang (BSO) Voor- en naschoolse opvang (VSO en NSO) Het Tuinhuis. Het onderhouden en bevorderen van de relatie tussen de BSO en De Akker. Directie en het management van Het Tuinhuis. Jaarlijks. Jaarlijkse evaluatie en voortzetting contract. Andere Schooltijden Het realiseren van een nieuw schooltijdenmodel (incl. continurooster) voor De Akker, met een zo n breed mogelijk draagvlak onder de ouders, leerlingen en personeel. Werkgroep Andere Schooltijden Directie, personeelsleden, MR, ouders en leerlingen. Vanaf oktober 2014 Mei 2015 Tussentijdse evaluatie. Het uitvoeren van een tevredenheidonderzoek. 13

14 Evaluatie Buitenschoolse Opvang (BSO) Het jaarlijkse contract met BSO Het Tuinhuis is voortgezet. Vorming integraal kindcentrum Binnen De Groeiling is een ontwikkeling gaande waarbij de stichting er naar streeft dat op alle locaties van De Groeiling zowel naschoolse opvang als peuteropvang wordt geboden. Op deze wijze ontstaat voor kinderen en ouders een sluitend dagarrangement door een combinatie van onderwijs, kinderopvang en naschoolse activiteiten. Hierdoor is sprake van een doorlopende pedagogische lijn van 2 tot 12 jaar. De gedachte gaat hierbij uit naar het zoeken van een hoofdaanbieder voor De Groeiling. In april/mei heeft er een oriëntatie plaats gevonden ten aanzien van een mogelijke hoofdaanbieder. In maart 2015 is daartoe een brief uitgegaan aan alle kinderopvanginstellingen in de regio om hen te vragen of zij eventueel interesse zouden hebben in het op termijn gaan bieden van peuteropvang en naschoolse opvang op een aantal scholen van De Groeiling. Ook voor De Akker kan dit in de nabije toekomst mogelijk gevolgen hebben. Eventuele veranderingen zullen gefaseerd en weloverwogen worden ingezet. Daarbij speelt ook een rol of reeds sprake is van opvang in de school en of de school ruimte heeft om bijvoorbeeld peuteropvang te bieden. Andere Schooltijden Bij het team heeft een tussentijdse evaluatie plaatsgevonden. Punt van discussie was m.n. de rust- en werktijdenregeling versus het continurooster. Doordat een meerderheid van het team geen ouders wil inzetten tijdens de lunch- en de pauzetijd zal het huidige rooster m.b.t. lunch- en pauzetijden worden voortgezet met inachtneming van zoveel mogelijk individuele wensen. De lunchtijd met de leerlingen zal het komende schooljaar voor leerkrachten naar rato gecompenseerd worden. In mei is er een vragenlijst bij de ouders m.b.t. het continurooster afgenomen. Het aantal respondenten was: 91%. Uitslag zie bijlage. Beleidsterrein Concrete activiteiten Doel Inzet van personen en middelen Tijdsbestek Meetbaar resultaat Financiën Schoolbegroting 2015 Opstellen concept schoolbegroting Vaststelling schoolbegroting Verantwoord omgaan met en verantwoording afleggen over de beschikbare gelden vanuit OCW. Directie, OHM (studiedag), team en MR. College van Bestuur en Raad van Toezicht De Novemberdecember Januari-februari Conceptbegroting Vaststelling schoolbegroting 2015 door de Raad van Toezicht van De 14

15 Groeiling. Groeiling. Evaluatie De schoolbegroting 2015 is vastgesteld door de Raad van Toezicht. In deze begroting is een taakstelling opgenomen t.a.v. de personele lasten. Deze taakstelling wordt gerealiseerd doordat Lars Peters (groepsleerkracht/ict) per 1 juli 2015 en Tony Bouwsma (directeur) per 1 augustus 2015 één dag per week minder gaan werken. Beleidsterrein Concrete activiteiten Doel Inzet van personen en middelen Tijdsbestek Meetbaar resultaat Positionering van de school Samenwerking met de parochie St. Jan de Doper/ identiteitsbegeleider Arkade Invulling schoolvieringen, Eerste Heilige Communie en H. Vormsel. Andere samenwerkingsvormen parochie/arkade/school. Het optimaliseren van de samenwerking tussen De Akker en de parochie. In samenwerking met Arkade vorm geven aan de katholieke identiteit van De Akker. Het ontwikkelen van levensbeschouwelijke vaardigheden bij personeelsleden werkzaam op De Akker. Werkgroep, parochiecoördinator, voorganger, leerkrachten groep 4 en 8 en ouders /verzorgers. Het gehele schooljaar. Directie, Evelijn Jebbink van Arkade. Evelijn Jebbink verzorgt één themabijeenkomst als begeleider vanuit Arkade. De kosten hiervan komen t.l.v. het bovenschoolse nascholingsbudget. Themavergadering 31 maart De concrete uitvoering van schoolvieringen, Eerste Heilige Communie en H. Vormsel. Heldere afspraken m.b.t. de samenwerking met de parochie en activiteiten in het kader van de katholieke identiteit. Marktaandeel Activiteiten ontplooien om als katholieke basisschool het marktaandeel (14,3 %) binnen de kern Boskoop te kunnen behouden. Directie Het gehele schooljaar Handhaven van het marktaandeel binnen de kern Boskoop. Op structurele wijze de instroom van nieuwe leerlingen in kaart brengen. Evaluatie Samenwerking met de parochie H. St. Jan de Doper/ identiteitsbegeleider Arkade De directie heeft in juni 2015 met Ella Feijen, pastoraal werker, overleg gevoerd over de samenwerking met de parochie Sint Jan de Doper. Deze samenwerking wordt door beide overlegpartners als zeer positief ervaren. Leidraad voor de toekomstige samenwerking is de werkmap School en kerk 15

16 welkom bij elkaar. Er heeft geen teambijeenkomst plaatsgevonden o.l.v. Arkade. In het komende schooljaar staat wel een bijeenkomst gepland met Evelij Jebbink rondom de kernwaarde INSPIRATIE. Marktaandeel Het katholiek onderwijs heeft haar marktaandeel van 14,3 % binnen de kern Boskoop behouden. Om ook voor de toekomst dit marktaandeel te behouden wordt er naar samenwerking gezocht met kinderopvanginstellingen om op korte termijn peuteropvang en naschoolse opvang op de locatie De Akker te bieden. Beleidsterrein Concrete activiteiten Doel Inzet van personen en middelen Tijdsbestek Meetbaar resultaat Kwaliteitszorg Opbrengsten Citotoetsen t.b.v. de onderwijsinspectie en Stichting De Groeiling Eindresultaten PO (groep 8). Tussenresultaten PO 2015 (groep 3-7). De Akker legt met de centrale eindtoets en de Cito M-toetsen verantwoording af bij de onderwijsinspectie en De Groeiling. Team, IB en directie Resultaten centrale eindtoets (eindopbrengsten) groep 8 medio mei Tussenresultaten groep 3-7 medio februari Scores groep 8 van de centrale eindtoets van Cito Scores groep 3 m.b.t. M3 DMT, rekenen en spelling. Scores groep 4 m.b.t. M4 DMT, spelling, rekenen/ wiskunde en begrijpend lezen. Scores groep 5 m.b.t. M5 DMT, spelling, rekenen/ wiskunde en begrijpend lezen. Scores groep 6 m.b.t. M6 DMT, spelling, rekenen/ wiskunde en begrijpend lezen. Scores groep 7 m.b.t. M7 DMT, spelling, rekenen/ wiskunde en begrijpend lezen. Managementrapportages Managementoverleg directie/ College van College van Bestuur, directeur en MR. De halfjaarlijkse managementrapportages geven een overzicht van de stand Halfjaarlijks managementoverleg in Verslaglegging d.m.v. managementrapport. Verslag ter kennisname 16

17 Bestuur De Groeiling. van zaken m.b.t. het jaarplan en andere relevante onderwerpen m.b.t. de schoolorganisatie. oktober/november 2014 en april/mei naar MR. Waarderingsonderzoek De school inventariseert periodiek wat ouders, leerlingen en personeel vinden van de kwaliteit. In mei/juni 2014 is de kwaliteitsmeter van Beekveld en Terpstra bij ouders (37%), leerlingen van groep 6, 7 en 8 (97%) en personeelsleden (100%) afgenomen. Septemberdecember 2014 Het in kaart brengen van de resultaten van de kwaliteitsmeter. Plan van Aanpak met tijdpad uitvoering knel- en verbeterpunten uitvoeren Directie en MR (ter instemming van het PvA). Opleiden in de School (OIS) De Akker biedt als reguliere basisschool de mogelijkheid om in samenwerking met de HU ITT studenten (academisch) op te leiden in de school, waarbij de persoonlijke ontwikkeling van de student hand in hand loopt met de eigen schoolontwikkeling. Bovenschools: Jeanette Post, bovenschools opleider OIS en Fons Mannes, stafmedewerker OIS De Groeiling. Monique Simons, schoolopleider De Akker/team. Facilitering van de opleidingsschool in de vorm van bovenschools budget voor scholing. Facilitering van de schoolopleider vanuit het taakbeleid van de school. Het gehele schooljaar. Het stagebeleidsplan is besproken in de teamvergadering van 23 september Op 25 november 2014 heeft de audit, het keurmerk van HU ITT voor opleidingsscholen voor De Akker plaatsgevonden. Het maximale aantal studenten van HU ITT heeft stage gelopen op de opleidingsschool. Monique Simons heeft namens De Akker deelgenomen aan het project versterking Samenwerking Opleiding en Scholen. 17

18 Risico-inventarisatie Het voldoen aan de wettelijke eisen van de RI&E. Directie en MR (ter instemming van het PvA). Septemberdecember 2014 Plan van Aanpak (indien van toepassing) met tijdpad knel- en verbeterpunten uitvoeren Evaluatie Opbrengsten Cito-toetsen t.b.v. de onderwijsinspectie en Stichting De Groeiling Eindresultaten PO (groep 8). Op de Centrale Eindtoets scoort groep 8: 533,6. De ondergrens van de inspectie ligt op 533,9! In deze eindscore zijn alle leerlingen meegewogen. Er konden op basis van de (extra) criteria van de inspectie geen leerlingen worden uitgesloten. De uitslag van de Centrale Eindtoets komt overeen met de definitieve schooladviezen waarin relatief veel leerlingen een VMBO-advies hebben gekregen. Tussenresultaten PO 2015 (groep 3-7). Resultaten groep 3 DMT, rekenen en spelling: DMT M3 3,1 SPEL M3 4,3 RWK M3 4,2 Resultaten groep 4-8 DMT, rekenen, spelling en begrijpend lezen: DMT 4 2,3 SPEL 4 1,0 DMT 5 4,0 SPEL 5 1,4 DMT 6 3,8 SPEL 6 2,1 DMT 7 4,1 SPEL 7 4,2 18

19 DMT 8 3,8 SPEL 8 0,9 RKW 4 4,2 WSP 8 2,4 RKW 5 3,2 BGL 4 2,1 RKW 6 2,8 BGL 5 2,9 RKW 7 4,1 BGL 6 3,6 RKW 8 3,6 BGL 7 4,1 BGL 8 3,1 De resultaten van de M-toetsen voor spelling laten in het schooljaar beduidend minder goede resultaten zien t.o.v. het vorig schooljaar. De resultaten per leerjaar zijn erg groot. Een lagere score voor spelling is ook zichtbaar in de resultaten van groep 8 in de Centrale Eindtoets. Ondanks de inzet van een nieuw week-instructiemodel spelling voor alle leerjaren en alle overige spellingsactiviteiten is de instructie niet effectief genoeg gebleken. Er is een werkgroep op schoolniveau opgericht om de oorzaak van deze wisselende spellingsresultaten in beeld te brengen en er is de ambitie uitgesproken om de effectiviteit van de instructie op een hoger niveau te tillen en andere factoren in het HGW te benutten. De eerste resultaten hiervan zullen al merkbaar moeten zijn bij de E-toetsen van Cito Spelling in juni Managementrapportages Er zijn twee managementgesprekken gevoerd tussen de directie en het CvB op 15 december 2014 en 8 juni Waarderingsonderzoek Er is een analyse gemaakt naar aanleiding van de Kwaliteitsmeter Er is m.n. gekeken naar items waarop de scores t.o.v. de Kwaliteitsmeter uit 2009 enigszins zijn gedaald. Verbeterpunten: 19

20 Pedagogisch klimaat: sociale omgang De leerlingen scoren op dit onderdeel in de laatste enquête 0,4 punt lager dan in Bij de analyse van de onderliggende vragen blijken de leerlingen m.n. bij de twee onderstaande vragen een lagere waardering te hebben gekregen. Op school praten en leren we d.m.v. de Kanjertraining over hoe je met elkaar om hoort te gaan. 3,7 3,2 In de klas praten we ook over wat ik elke dag doe en meemaak. 3,3 2,0 ICT Op dit onderdeel scoren de ouders in de laatste enquête 0,3 lager dan in Bij de analyse van de onderliggende vragen blijken de ouders op twee vragen lager te scoren. De school zorgt voor adequate ICT-apparatuur 3,6 3,1 De school maakt goed gebruik van computers 3,5 3,2 Naar aanleiding van deze analyse wordt er een PvA opgesteld die in september 2015 zal worden besproken in het team en zal worden voorgelegd aan de MR. Opleiden in de School (OIS) Het stagebeleidsplan is besproken in de teamvergadering van 23 september Op 25 november 2014 heeft De Akker het keurmerk opleidingsschool behaald. In dit schooljaar hebben tien studenten van HU-ITT stage gelopen op De Akker. Monique Simons heeft namens De Akker/De Groeiling deelgenomen aan het project versterking Samenwerking Opleiding en Scholen. Risico-inventarisatie Plan van Aanpak met tijdpad knel- en verbeterpunten opgesteld. Het betreft de volgende punten per risicoklasse: Risicoklasse 1 De Quickscan (m.b.t. werkdruk) wordt niet iedere twee jaar ingevuld. De school beschikt niet over een actueel plan van aanpak dat is gebaseerd op de RI. De school laat zich niet bijstaan door één of meerdere preventiemedewerkers. In de lokalen en werkruimten is het niet mogelijk om ramen te openen en/of te voorzien in natuurlijke ventilatie. Ladders, trappen en ander klimmateriaal zijn niet in goede staat en worden onvoldoende onderhouden. Risicoklasse 3 Aansluitingen ('stekkers'), schakelaars, contactdozen ('stopcontacten') en snoeren zijn beschadigd. Deurspleten bij klaslokalen, toegangsdeuren, zware klap en tussendeuren zijn niet voorzien van beveiliging tegen vingerbeknelling. De schommel is niet afgeschermd tegen spontaan inlopen. 20

Jaarplan basisschool De Akker - Boskoop 2014 2015

Jaarplan basisschool De Akker - Boskoop 2014 2015 Jaarplan basisschool De Akker - Boskoop 2014 2015 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarplan basisschool De Akker - Boskoop 2015 2016

Jaarplan basisschool De Akker - Boskoop 2015 2016 Jaarplan basisschool De Akker - Boskoop 2015 2016 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Evaluatie jaarplan basisschool De Akker - Boskoop

Evaluatie jaarplan basisschool De Akker - Boskoop jaarplan basisschool De Akker - Boskoop 2015 2016 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Evaluatie jaarplan basisschool De Akker - Boskoop

Evaluatie jaarplan basisschool De Akker - Boskoop jaarplan basisschool De Akker - Boskoop 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan 2015 2016. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2015 2016 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni

Jaarplan Mûnein. Datum: 29 juni Jaarplan 2017-2018 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 29 juni 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 14-06-2017 Inleiding Voor u ligt het schooljaarplan 2017-2018 van OBS

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht 2014-2015

Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht 2014-2015 Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht 2014-2015 1 Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen is voor

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2013-2014

Evaluatie Jaarplan 2013-2014 Evaluatie Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge

Jaarverslag Jaarplan o.b.s. de Sprenge Jaarverslag 2014-2015 Jaarplan 2015-2016 o.b.s. de Sprenge Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 3 Onderwijskundige ontwikkelingen 4 Beleidsvoornemens Onderwijskundige ontwikkelingen In- en uitstroom Kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2017-2018 Basisschool de Langereis Ursem www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017-2018 JAARVERSLAG 2017-2018 Schoolnaam Basisschool de Langereis Schoolnaam Basisschool de Langereis Datum

Nadere informatie

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint

Plan (doel) Do (hoe en wat) Check (hoe evalueren?) Act (realisatie in tijd en wie?) Opbrengsten worden opgeslagen in SharePoint Jaarplan 2017-2018 Onderwijs Voortzetten en borgen van opbrengstgericht en handelingsgericht werken. Opbrengsten van onze Presentatie in een LVS toetsen analyseren verplichte teamvergadering Plan (doel)

Nadere informatie

Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht 2013-2014

Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht 2013-2014 Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht 2013-2014 info.stjozefmd@degroeiling.nl www.sintjozefschoolmoordrecht.nl Leliestraat 88 2841 BB Moordrecht- 1 Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de

Nadere informatie

Jaarplan. SBO De Oostvogel. Schooljaar

Jaarplan. SBO De Oostvogel. Schooljaar Jaarplan SBO De Oostvogel Schooljaar 2015 2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS It Kruirêd Mûnein Datum: 6 juli 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS It Kruirêd Schoolnaam OBS It Kruirêd Datum 21-06-2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan Plaats : Laren Nh BRIN-nummer : 04ZM Onderzoeksnummer : 126722 Datum schoolbezoek : 11 september 2012 Rapport

Nadere informatie

Jaarplan 2013 2014. Hoogbegaafden voorziening

Jaarplan 2013 2014. Hoogbegaafden voorziening Jaarplan 2013 2014 Hoogbegaafden voorziening Gouda, september 2013 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven worden in het Schoolplan 2012-2016.

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november

Jaarplan Hellevoetsluis. Datum: 14 november Jaarplan 2016-2017 Basisschool De Bron Hellevoetsluis Datum: 14 november 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Bron Datum Inleiding Streefbeelden 1. Op onze school is

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden

Jaarplan 2015-2016. KBS het Galjoen Wierden Jaarplan 2015-2016 KBS het Galjoen Wierden 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Inleiding... 3 3. Schoolplan en jaarplan... 4 4. Planning... 4 5. Missie, visie en kernwaarden... 4 6. Ordening...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1 Inleiding Jaarplan 2015-2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Onderwijskundige ontwikkelingen 2.1 Onderbouwd bij kleuters 2.2 Kernwaarden 2.3 Kwaliteitsbewaking LOVS 2.4 Leerlingenzorg 2.5 Methodevervanging

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG

HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG HOOFDSTUK 5 KWALITEITSZORG 1 5 KWALITEITSZORG Schoolontwikkeling is een cyclisch leer- en ontwikkelproces waarbij het gaat om het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. De kwaliteit van

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit

Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Jaarplan 2017-: Nummer Domein Doel/resultaat Hoe Planning Betrokkenen Kwaliteit 1718 K1 Volgen van onderwijskwaliteit Januari Juni 1718 K2 Besprekingen resultaten Er worden meerdere relevante instrumenten

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

m o INSPECTIE van hetonderwus

m o INSPECTIE van hetonderwus RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Kubus, locatie Heindijk School/instelling: De Kubus Plaats: Rotterdam BRIN -nummer: 19BU-1 Registratienummer: 2751855 Onderzoek uitgevoerd op: 29 januari 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid.

DE VESTE EVALUATIE ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN 2014/ 2015 DALTONSCHOOL. VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. EVALUATIE 2014/ 2015 ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN VRIJHEID Stap voor stap leren omgaan met verantwoordelijkheid. REFLECTIE Leren kijken naar jezelf. Nadenken over de manier waarop je dingen doet, leert en

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

het is de leerkracht die er toe doet

het is de leerkracht die er toe doet Jan Glijnisweg 61 1702 PA Heerhugowaard tel: 072-5714721 e-mail: post@familieschool.nl www.familieschool.nl SCHOOLONTWIKKELINGSPLAN 2016-2017 Planning het is de leerkracht die er toe doet Heerhugowaard

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert. : Noord-Scharwoude

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert. : Noord-Scharwoude RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs De Wijde Veert Plaats : Noord-Scharwoude BRIN-nummer : 12TT Onderzoeksnummer : 126280 Datum schoolbezoek : 21 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht Jaarverslag Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen is voor

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool Overhoven Sittard Datum: 2 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool Overhoven Schoolnaam Basisschool

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE PC BASISSCHOOL DE REGENBOOG School : Pc Basisschool De Regenboog Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 21RR Onderzoeksnummer : 94593 Datum schoolbezoek : 5 juni 2007 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE DRIEHOEK School : basisschool De Driehoek Plaats : Griendtsveen BRIN-nummer : 06UG Onderzoeksnummer : 81782 Datum schoolbezoek : 24 augustus 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 obs 't baken Wijk bij Duurstede Datum: 7 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam obs 't baken Schoolnaam obs 't baken Datum

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Akker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Akker Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 16MC Onderzoeksnummer : 124523 Datum schoolbezoek : 12 december 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE TROUBADOUR School : Basisschool De Troubadour Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 04QY Onderzoeksnummer : 79475 Datum schoolbezoek : 1 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Roel Oost, directeur J.A. de Vullerschool september 2016

Roel Oost, directeur J.A. de Vullerschool september 2016 Jaarverslag J.A. de Vullerschool 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van de J.A. de Vullerschool, over het schooljaar 2015-2016. Het jaarverslag is geënt op het jaarplan. Dit verslag geeft u een beknopt

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

analyse van de opbrengsten.

analyse van de opbrengsten. analyse van de opbrengsten. Borging 6 Analyse 1 5 ACT 2 Bijstellen STUDY PLAN Doelstellingen en resultaten Monitoren 4 DO Uitproberen van de verbetertheorie Planning 3 Wie: Handeling; wanneer Plan Analyse,

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'DE TOUWLADDER' School : basisschool 'De Touwladder' Plaats : Kaatsheuvel BRIN-nummer : 18KV Onderzoeksnummer : 94509 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE BURGEMEESTER MARNIXSCHOOL TE SCHOTEN School : de Burgemeester Marnixschool te Schoten Plaats : SCHOTEN - BELGIË BRIN-nummer : 00KN Onderzoeksnummer : 93009 Datum

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE DA COSTASCHOOL School : de Da Costaschool Plaats : Bodegraven BRIN-nummer : 09BO Onderzoeksnummer : 79679 Datum schoolbezoek : 15 mei 2006 Datum vaststelling : 22 augustus

Nadere informatie

Jaar School Schoolleider Datum

Jaar School Schoolleider Datum JAARPLAN Jaar School Schoolleider Datum Inleiding 2015-2016 Jaar Megelsheim Jos van Gerven September 2015 In ons Jaarplan geven we onze onderwijskundige beleidsvoornemens aan voor komend schooljaar. JAARVERSLAG

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Regenboog Plaats : Holten BRIN nummer : 10KQ C1 Onderzoeksnummer : 271915 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 22 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Wereldboom RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Wereldboom Plaats : Borculo BRIN nummer : 04LW C1 Onderzoeksnummer : 248488 Datum onderzoek : 26 september 2013 Datum vaststelling : 22 november 2013 Pagina

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek.

Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Op 2 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs de Annie M.G. Schmidtschool bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari

Jaarplan Steenwijksmoer. Datum: 19 januari Jaarplan 2017 RKBS Sint Theresia Steenwijksmoer Datum: 19 januari 2017 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2017 Schoolnaam RKBS Sint Theresia Datum 07-01-2017 Inleiding Dit jaarplan is geschreven voor de RKBS

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN'

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' Plaats : Leersum BRIN-nummer : 07ZP Onderzoeksnummer : 120027 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schooljaar 2014-2015 Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge Ter inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal 16 17 Jaarplan Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen Locatie Fontein Locatie Transvaal Naam school: Brinnummer: Koningin Wilhelminaschool 15QK Adres: Fonteinstraat 16 / Transvaalstraat

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE ARK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE ARK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE ARK Plaats : Dedemsvaart BRIN-nummer : 11XI Onderzoeksnummer : 118439 Datum schoolbezoek : 16 februari 2010 Inhoud 1 Onderzoek

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Evaluatie. Schooljaar

Evaluatie. Schooljaar Evaluatie Schooljaar 2014-2015 is één van de scholen van Voorwoord Het schooljaar 2014-2015 is weer om gevlogen. De plannen voor volgend jaar worden gemaakt. Dit gebeurt natuurlijk niet zonder terug te

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie