% nwa leerlingen/ studenten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "% nwa leerlingen/ studenten"

Transcriptie

1 Multicultureel leiderschap in het primair onderwijs. Trudy Moerkamp Oktober Inleiding Het percentage docenten met een niet-westerse achtergrond is in het onderwijs nog laag. Gemiddeld over Nederland is het percentage 3%. In de grote steden ligt dit percentage aanzienlijk hoger, namelijk tussen de 5% (Utrecht) en de 15% (Amsterdam). Het percentage directieleden met een niet-westerse achtergrond is nog zeer laag, namelijk gemiddeld 1%. Gezien de culturele achtergrond van de leerlingen in het Nederlandse onderwijs, kunnen we stellen dat het docentenbestand en het bestand van directieleden nog geen afspiegeling vormt van de (multicultureel) samengestelde leerlingenpopulatie. In het primair onderwijs is 14% van de leerlingen van niet-westerse allochtone herkomst. In de vier grote steden is dit percentage 50%. Het percentage niet-westerse allochtone docenten in het po is 3%. In de vier grote steden is dit percentage 13%. % nwa leerlingen/ studenten % nwa docenten % nwa management G4* totaal G4 totaal G4 totaal Primair onderwijs 50% 14% 12% 3% 4% 1% * Dit zijn de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag 2. Inventarisatie In deze inventarisatie staat de vraag centraal naar de oorzaken van het relatief geringe aantal schoolleiders met een niet-westerse allochtone achtergrond. Allereerst worden een aantal achtergronden geschetst van het beroep van schoolleider en van de weg waarlangs men doorgaans dit beroep gaat uitoefenen. Daarbij komen ook de kweekvijvertrajecten en de cursussen oriëntatie op management aan de orde. Daarna wordt specifieker ingegaan op biculturele leidinggevenden. Daarbij wordt een uitstapje gemaakt naar de belemmeringen van vrouwen in hun keuze voor het schoolleiderschap. Schoolleiders: achtergrond 1. Er zijn zo n personen als directeur of adjunct-directeur in het primair onderwijs werkzaam. Het aantal directeuren is de laatste jaren iets afgenomen. Het aantal bovenschoolse directeuren is toegenomen. Met name de grote schoolbesturen met veel scholen hebben bovenschoolse directeuren in dienst. In 2005 waren er ruim 1200 bovenschoolse directeuren in het primair onderwijs werkzaam. Veel bovenschools directeuren waren al in een andere functie bij hetzelfde schoolbestuur in dienst voordat ze directeur werden. De functie van bovenschools directeur speelt blijkbaar een belangrijke rol in de loopbaanmogelijkheden binnen een bestuur. Het aantal directeuren zal de komende jaren verder afnemen. Het aantal vacatures zal echter toenemen doordat veel directeuren de komende jaren met pensioen gaan. 1 Gebaseerd op Aandachtsgroepenmonitor 2006 (OCW) en Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers (SBO) 1

2 Schoolbesturen verwachten vooral via kweekvijvers vacatures te kunnen vervullen. Ook hoopt men door een verandering van de managementstructuur tekorten te kunnen opvangen. Competenties van schoolleiders Er zijn verschillende soorten opleidingen voor schoolleiders. Het is overigens niet verplicht voor schoolleiders om een opleiding tot schoolleider gevolgd te hebben. Hoeveel schoolleiders een opleiding tot schoolleider volgden is niet bekend, mede doordat er een grote diversiteit is aan opleidingen. In 2005 is door de Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) een advies voor de bekwaamheidseisen voor de werkzaamheden van leidinggevende aard in het primair onderwijs aan de minister van OCW. Het advies is tot stand gekomen is nauwe samenwerking met de beroepsgroep. Met de bekwaamheidseisen is het basisniveau gedefinieerd van leidinggevenden in het primair onderwijs. De bekwaamheidseisen zijn daardoor een belangrijk uitgangspunt voor de opleidingen voor schoolleiders, voor assessments en voor personeelsbeleid. Er zijn acht domeinen van bekwaamheid geformuleerd verdeeld over twee onderdelen: persoonlijke effectiviteit en organisatie-effectiviteit 2. Een schema met de acht domeinen is opgenomen in de bijlagen. Het competentieprofiel vormt samen met een gedragscode voor professioneel handelen en criteria voor registratie de beroepsstandaard voor leidinggevenden in het primair onderwijs. Leidinggevenden die voldoen aan de beroepsstandaard kunnen zich inschrijven in het Register Directeur Onderwijs (RDO). Een RDO moet niet alleen voldoen aan het competentieprofiel en daarvoor een onderwijskundig gerichte opleiding hebben gevolgd, maar dient zich ook te blijven professionaliseren. In het Register is vastgelegd dat een RDO ten minste 100 uur per jaar besteedt aan professionalisering. Inmiddels staan er een kleine 2000 directeuren in het Register ingeschreven. Dat is nog maar een fractie van het totaal aantal directeuren, maar het aantal RDO s neemt wel toe. Driekwart van de besturen in het primair onderwijs is bekend met het register. Ongeveer eenderde van de besturen streeft naar registratie van zijn directeuren. 3 Oriëntatie op management en kweekvijvers De traditionele weg waarlangs iemand directeur in het primair onderwijs wordt, is via het docentschap. Zoals al eerder aangegeven komt een groot deel van de schoolleiders uit het eigen bestuur en vaak ook van de eigen school. De laatste jaren zijn er trajecten ontwikkeld die enerzijds besturen in staat stellen om managementtalenten vroegtijdig te spotten en op te leiden en die anderzijds docenten die interesse hebben in het schoolleidersvak de mogelijkheid geven om zich op de functie te oriënteren en voor te bereiden. Al geruime tijd organiseren schoolbesturen kweekvijvertrajecten voor personeel uit het eigen bestuur die het talent en de ambitie hebben om een leidinggevende functie 2 De 8 bekwaamheidseisen voor de werkzaamheden van leidinggevende aard in het primair onderwijs. Nederlandse Schoolleiders Academie, Utrecht, Aandachtsgroepenmonitor 2006 OCW 2

3 (op scholen binnen het eigen bestuur) te vervullen. Deelnemers aan kweekvijvertrajecten worden vaak gevraagd door de schoolleiding om aan het traject deel te nemen 4. Maar ook meer open wervingstrategieën worden gevolgd, zoals adverteren via een personeelsbulletin of een brief aan het personeel. Belangstellenden voor het traject ondergaan vervolgens een selectieprocedure. Meestal betreft dit een gesprek en/of een assessment. Belangrijke selectiecriteria zijn competenties en kwaliteit van functioneren. Competenties die een belangrijke reden blijken te zijn om iemand voor te dragen voor een kweekvijver zijn het hebben van een visie op de ontwikkeling van de school, sociale vaardigheden en organisatorische kwaliteiten. 5 De belangrijkste voorkeur van schoolleiders blijkt te liggen bij personeel met management kwaliteiten en personeel die te kennen geven een managementfunctie te ambiëren. Doelgroepenbeleid, zoals voorkeur voor vrouwen of allochtonen speelt nauwelijks een rol. 6 In de praktijk nemen er wel veel vrouwen deel aan kweekvijvers, zo n zeventig procent van de deelnemers is vrouw. 7 Dit is lager dan het percentage vrouwelijke leerkrachten in het primair onderwijs (ongeveer 80 procent), maar veel hoger dan het percentage vrouwelijke directeuren (ongeveer 25 procent). 8 Ook is de groep die deelneemt aan kweekvijvers relatief jong: bijna de helft is jonger dan 40 jaar, terwijl dit percentage onder de zittende schooldirecteuren slechts 9 procent is. 9 Over de etnische achtergrond van de deelnemers aan kweekvijvers zijn geen cijfers bekend. Bij sommige belangstellenden voor kweekvijvertrajecten bestaat er nog twijfel bij henzelf of bij de schoolleider- of het schoolleiderschap wel iets voor hen is. Mede daardoor zijn er voortrajecten ontwikkeld voor de kweekvijvers, de zogeheten cursussen oriëntatie op management. In 2004 is het SBO samen met de AVS en de NSA cursussen gestart in verschillende regio s in het land. De cursus duurt twee dagen. Na de cursus krijgen de deelnemers van de trainer een loopbaanadvies. Het onderzoeken van de eigen vaardigheden, ambities en potenties staat centraal. Tussen 2004 en 2007 hebben er ongeveer 230 personen aan een cursus oriëntatie op management deelgenomen. De meeste deelnemers zijn enthousiast over de cursus, vooral over de tijd die ze daarin krijgen om over de eigen loopbaan na te denken. 10 Ongeveer driekwart van de deelnemers heeft na afloop een positief advies gekregen over hun potentiële leidinggevende capaciteiten. Net als in de kweekvijvertrajecten is het aandeel vrouwen in de cursus groot, ongeveer tachtig procent. Het aantal deelnemers met een biculturele achtergrond is echter gering, minder dan vijf procent. In de evaluatie worden daarvoor de volgende drie mogelijke verklaringen gegeven 11 : 4 De informatie over kweekvijvertrajecten is gebaseerd op E, Verbiest (2005) Talent verzilveren. Een onderzoek naar kweekvijvers voor leidinggevenden in het primair onderwijs. Rapport ten behoeve van het activiteitenplan schoolleider p.o. Fontys Hogescholen. 5 Met een kweekvijver investeren in nieuw managementtalent. In: Kadernieuws Extra, september Algemene Vereniging Schoolleiders. 6 Idem 7 Verbiest zie noot 4 8 Onderwijsarbeidsmarkt in Cijfers. Tellen we ook de adjunctdirecteuren mee dan komt het percentage vrouwen op 54% (www.aandachtsgroepen.nl) 9 Tellen we hier ook de adjunct-directeuren mee dan komt het percentage op 13% (www.aandachtgroepen.nl) 10 Eindverslag oriëntatie op management AVS, Idem. De letterlijke formulering in het eindverslag is: - een gepercipieerde drempelwaarde (-hoogte) rondom leidinggeven, - verder min of meer cultuurbepaalde eigenschappen (reflecterend vermogen, ed.) en 3

4 biculturele docenten durven het schoolleiderschap (nog) niet aan en onderschatten mogelijk hun kwaliteiten, biculturele docenten beschikken onvoldoende over eigenschappen die noodzakelijk zijn voor toekomstig leiderschap, met name over het vermogen tot zelfreflectie, biculturele docenten worden door hun leidinggevenden niet zo snel als talent herkent. Multiculturalisering van het onderwijspersoneel Schoolleiders zijn over het algemeen leerkrachten die doorgestroomd zijn naar een managementfunctie. Vaak zijn ze afkomstig uit het eigen bestuur, soms van dezelfde school. Aangezien er nog weinig biculturele docenten zijn is het logisch dat er ook nog weinig biculturele managers zijn. Vergroting van het aantal biculturele managers begint dus bij het vergroten van het aantal biculturele leerkrachten. Maar ook verhoudingsgewijs is het aandeel biculturele managers in het onderwijs nog gering. Anders gezegd: bij de schoolleiders in het basisonderwijs zijn mannen, autochtonen en 50-plussers oververtegenwoordigd. Vrouwen, allochtonen en jongeren zijn ondervertegenwoordigd. directeuren leraren 24% vrouw 79% vrouw 3% jonger dan 35 33% jonger dan 35 1% bicultureel 3% bicultureel Aangezien de functie van schoolleider een doorgroeifunctie is voor leraren, is het niet zo verwonderlijk dat schoolleiders gemiddeld ouder zijn dan leerkrachten. Naar de ondervertegenwoordiging van vrouwen is inmiddels veel onderzoek gedaan. Over de oorzaken van de ondervertegenwoordiging van allochtonen weten we nog weinig. Ten behoeve van deze notitie is een eerste inventarisatie gemaakt van mogelijke oorzaken. Voordat we daarop ingaan, kijken we eerst kort naar de conclusies van het onderzoek naar de oorzaken van het geringe aantal vrouwelijke schoolleiders. Mogelijk kunnen we hieruit iets leren waar het gaat om de ondervertegenwoordiging van allochtonen. Vrouwen en de functie van schoolleider Er kunnen twee belangrijke belemmeringen onderscheiden worden voor vrouwen om te kiezen voor de doorgroei naar schoolleider 12 : - het beeld dat vrouwen hebben van de functie van schoolleider; - het personeelsbeleid en de cultuur op scholen. Een deel van de vrouwelijke leraren in het basisonderwijs wil niet doorgroeien naar de functie van schoolleider, omdat ze expliciet kiezen voor het leraarschap, dat wil zeggen voor het werken met kinderen. Zij hebben een beeld van de functie als schoolleider dat te omschrijving is als: veel vergaderen, veel administratieve romplomp, veel achter het bureau zitten. Zij vinden dit geen aantrekkelijk perspectief. Bovendien schatten ze in dat de functie alleen fulltime vervuld kan worden, terwijl ze parttime willen (blijven) werken. - het vermogen van leidinggevenden in het kader van spotten van mogelijk ander (al dan niet cultuurbepaald) gedrag leidinggevende competenties te onderscheiden. Bovenstaande drie punten zijn in eigen bewoordingen samengevat. De formulering komt voor rekening van de auteur. 12 Gebaseerd op Van der Burg en Cuelenaere (2006), Vrouwen in de schoolleiding in het basisonderwijs. OCW. 4

5 Een andere belemmering vormt de mannencultuur bij een aantal schoolbesturen en bij het bovenschools management. Vrouwen hebben het gevoel zich extra te moeten bewijzen en harder te moeten worden. Er zijn vaak weinig mogelijkheden om het leidinggeven uit te proberen in bijvoorbeeld tussenfuncties, of door de deelname aan kweekvijvers. In paragraaf 2 is al beschreven dat kweekvijvers een succesvol middel kunnen zijn. De deelname van vrouwen aan kweekvijvertrajecten is groot. Om vrouwen te stimuleren de functie van schoolleider te vervullen of deel te nemen aan toeleidingstrajecten is het belangrijk om ze nadrukkelijk hiertoe uit te nodigen en hun positieve kwaliteiten expliciet te benoemen. 13 Biculturele docenten en de functie van schoolleider Verwacht mag worden dat naarmate er meer biculturele leerkrachten werkzaam zijn er ook meer biculturele schoolleiders zullen komen. Tenzij er voor biculturele leraren net als blijkbaar voor vrouwen- extra belemmeringen zijn om de functie van schoolleider te ambiëren of te vervullen. Om hier aanwijzingen voor te vinden zijn gesprekken gevoerd met personen die betrokken zijn bij (voor)opleidingen voor schoolleiders. Bovendien wordt in deze paragraaf gebruik gemaakt van het onderzoek Multiculturele teams in het onderwijs. 14 In dit onderzoek zijn gesprekken gevoerd op scholen met een multicultureel samengesteld docententeam. Over het doorstromen van biculturele docenten naar (midden-) management functies brengen schoolleiders naar voren dat zij minder vaak solliciteren naar leidinggevende functies. Sommige schoolleiders stimuleren biculturele docenten extra om leidinggevende functies op zich te nemen en proberen ze daarmee meer zelfvertrouwen te geven. Om doorstroom te bevorderen is het belangrijk dat selectieprocedures goed worden doorgelicht, zodat cultuur biases voorkomen worden. Uit de gesprekken met sleutelfiguren komen de volgende belemmeringen naar voren. - Bij sommige scholen wil men vanwege de identiteit van de school (met name protestants-christelijk) geen biculturele schoolleiders (met een islamitische achtergrond). - Sommige biculturele docenten hebben moeite met reflecteren op het eigen handelen. Zij vinden het moeilijk om te praten over wat er niet goed gaat. - Sommige biculturele docenten hebben een te hiërarchische opvatting van leidinggeven, dat past niet bij een autochtoon docententeam. - Biculturele docenten worden door schoolleiders niet herkend als managementtalent, waardoor ze minder gestimuleerd worden om door te stromen. - Biculturele docenten zijn onzeker over hun eigen kwaliteiten en durven de stap naar een managementfunctie niet aan. 3. Analyse en conclusies We hebben geconstateerd dat het aantal en het aandeel biculturele schoolleiders in het primair onderwijs nog gering is. In deze paragraaf analyseren we een aantal oorzaken die hieraan ten grondslag liggen. het loopbaanpad Over het algemeen zijn het ervaren leraren die doorgroeien naar de functie van schoolleider. Met betrekking tot diversiteit betekent dit dat het bestand aan schoolleiders in ieder geval net zo (weinig) divers is als het docentenbestand. 13 Idem 14 Keijzer e.a (2007) Multiculturele teams in het onderwijs. 5

6 Aangezien het aantal biculturele docenten nog gering is, is ook het aantal biculturele schoolleiders nog klein. Maar zou een toename van het aantal biculturele docenten dan automatisch leiden tot een toename van het aantal biculturele schoolleiders? Ten dele zal dit het geval zijn. We zien bijvoorbeeld dat het aantal vrouwen in leidinggevende functies in het primair onderwijs de laatste jaren toegenomen is. De verwachting is dat de feminisering van het beroep van schoolleider de komende jaren zal doorzetten. Maar we hebben ook gezien dat daar enige tijd voor nodig is en dat er voor vrouwen belemmeringen zijn om door te groeien naar het de positie van schoolleider. Conclusie Waarschijnlijk zal er de komende decennia wel min of meer vanzelf een (lichte) stijging te zien zijn van het aantal biculturele schoolleiders, maar die stijging zal geen gelijke tred houden met de stijging van het aantal biculturele docenten. Het stimuleren van de instroom van biculturele docenten is wel één van de strategieën om het aantal biculturele leidinggevenden te vergroten. het toeleidingsproces Er zijn de laatste jaren opleidingen ontstaan die docenten selecteren en voorbereiden op het schoolleiderschap. Dit zijn de kweekvijvertrajecten en de cursus oriëntatie op management. We zien in beide soorten trajecten een ondervertegenwoordiging van biculturele docenten. Een van de verklaringen is ook hier dat er nog relatief weinig biculturele docenten zijn. Maar ook de wijze waarop voor deze trajecten geselecteerd wordt leidt tot ondervertegenwoordiging. Aan de ene kant wordt de inschrijving voor de trajecten heel open gelaten waardoor degenen die onzeker zijn over hun mogelijkheden en een extra zetje nodig hebben niet gaan deelnemen. Een deel van de vrouwelijke en van de biculturele docenten blijkt zo n zetje wel nodig te hebben. Aan de andere kant worden deelnemers aangewezen of aangemoedigd door het bestuur of door de schoolleider. Maar die gebruiken nog weinig instrumenten voor het ontdekken van nieuwe (minder voor de hand liggende) talenten, zoals die van jonge of biculturele docenten. In het project Orientatie op Management is weliswaar een Talentspotter ontwikkeld. Maar dit instrument werd slecht gebruikt zo valt in het evaluatierapport te lezen-, onder andere doordat schoolleiders zelf wel weten waar ze op moeten letten, of en kopie van zichzelf zoeken. Conclusie In het toeleidingsproces wordt te weinig rekening gehouden met mogelijke drempels voor biculturele docenten. Bovendien zijn er nog te weinig (cultuuronafhankelijke) instrumenten beschikbaar voor het spotten van managementtalent. vaardigheden en attitude van biculturele docenten Door de respondenten wordt op een aantal belemmeringen gewezen die te maken hebben met vaardigheden en houding van sommige biculturele docenten. Genoemd worden vooral taalvaardigheid, houding ten opzichte van hiërarchie, reflectievaardigheden. Om op deze punten te kunnen bijspijkeren, zal eerst preciezer in kaart moeten worden gebracht om welke ontbrekende vaardigheden het gaat. Ten aanzien van taalvaardigheid wordt bijvoorbeeld genoemd: begrijpen van taalgrapjes e.d. Taalvaardigheid kan sterk verweven zijn met een interculturele component. In dat licht het voor de hand om aandacht te besteden aan interculturele communicatie. Ook ten aanzien van de andere vaardigheden geldt dat er, nauwkeuriger dan in deze studie mogelijk was, geanalyseerd dient te worden waar het precies om gaat. Voor een deel zal het gaan om vaardigheden die in een management(voor)opleiding getraind 6

7 kunnen worden. Maar ook hier zal het voor een deel gaan om aspecten met een culturele dimensie. Bijvoorbeeld de wijze waarop een leidinggevende omgaat met een sterk egalitaire cultuur in het onderwijs. Conclusie Nauwkeuriger dan tot nu toe gedaan is moet geanalyseerd worden welke vaardigheden biculturele docenten onvoldoende beheersen om manager te kunnen worden. Begrippen als taalvaardigheid en reflectievaardigheid zijn daarvoor te algemeen. Bovendien kunnen bij een nauwkeurige analyse elementen die vooral te maken hebben met interculturele communicatie naar voren worden gehaald. Het duidelijker en nauwkeuriger benoemen van (deel)vaardigheden maakt het veel beter mogelijk om hieraan tijdens een managagement(voor)opleiding te werken. cultuur van de school Tot slot zijn er vooroordelen vanuit het zittend personeel, de schoolleiding en bestuurders ten aanzien van biculturele leraren, die het voor hen extra moeilijk maken om door te stromen naar managementfuncties. Schoolbesturen die werk willen maken van intercultureel personeelsbeleid en de doorstroom van biculturele docenten naar managementfuncties mogelijk willen maken, zullen fundamentele vragen niet uit de weg kunnen gaan. Vragen als: wat vinden wij goed leiderschap in relatie tot ons primaire proces en onze leerlingpopulatie, waarom doen we het zoals we het doen en is dat nog functioneel, zien we bepaalde talenten over het hoofd? Conclusie Om de doorstroom van biculturele docenten naar managementfuncties mogelijk te maken is het onvermijdelijk om kritisch te kijken naar de gegroeide cultuur en deze opnieuw tegen het licht te houden. 7

8 LITERATUUR AVS (2004) Met een kweekvijver investeren in nieuw managementtalent. In: Kadernieuws Extra, september Algemene Vereniging Schoolleiders. AVS (2007). Orientatie op management. Wervingsplan voor potentiele leidinggevenden in het primair onderwijs. Van mei 2004 tot augustus Eindverslag van het project. Utrecht, AVS. Van der Burg en Cuelenaere (2006), Vrouwen in de schoolleiding in het basisonderwijs. OCW. Kessel, N. Van, B. Kurver, F. Wartenbergh-Cras (2007), Aandachtgroepenmonitor Resultaten van een onderzoek naar de inzet van personeel in het onderwijs, arbeidsduurverlening en scholing. OCW. Keijzer, L., Winthagen, T., Vries, S. (2007) Multiculturele teams in het onderwijs. SBO (interne publicatie) SBO (2007) Onderwijsarbeidsmarkt in cijfers. NSA (2005). De 8 bekwaamheidseisen voor de werkzaamheden van leidinggevende aard in het primair onderwijs. Utrecht, Nederlandse Schoolleiders Academie. Verbiest, E. (2005) Talent verzilveren. Een onderzoek naar kweekvijvers voor leidinggevenden in het primair onderwijs. Rapport ten behoeve van het activiteitenplan schoolleider p.o. Fontys Hogescholen. 8

9 BIJLAGE Persoonlijke effectiviteit Competent in zelfsturing: Onderwijs is geen neutrale activiteit. Bekwame leidinggevenden handelen vanuit hun professionele identiteit en weten zich in hun handelen gedreven door persoonlijke en professionele waarden. Zij zijn zich bewust van hun specifieke leiderschapsrol en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hiervoor zijn professioneel en maatschappelijk zelfbewustzijn de voorwaarden. Van leidinggevenden in het primair onderwijs vraagt dit reflectie, ontwikkeling. Intrapersoonlijk competent: Onderwijs is complex en speelt zich af in een complexe werkelijkheid. Bekwame leidinggevenden bezitten denkkracht:het vermogen om adequaat informatie te verzamelen en te verwerken met als doel om complexe situaties te begrijpen, problemen en vraagstukken te verhelderen, hanteerbaar te maken of te voorkomen. Ze zijn kritisch en creatief, verkennen uiteenlopende oplossingsrichtingen en zijn besluitvaardig. Competent in het aansturen van professionals: Goed onderwijs is met name een teamverantwoordelijkheid. Op basis ven een gedeelde visie en met heldere doelen voor ogen zijn bekwame leidinggevenden in hun leidende rol in staat om het beste in medewerkers naar boven te brengen en dienstbaar te maken aan de organisatie. Zij zijn gericht op het creëren van leer- en ontwikkelingsmogelijkheden, zowel op individueel-, team- als organisatieniveau. Zij hebben aandacht voor hun medewerkers, bevorderen teamgeest en samenwerkingsbereidheid, stralen vertrouwen uit en delen leiderschap. Interpersoonlijk competent: Goed leidinggeven is vooral goed Domeinen van bekwaamheid Organisatie-effectiviteit Competent in het ontwikkelen, aansturen en begeleiden van het primaire proces: In een school gaat het om het bieden van goed onderwijs. Bekwame leidinggevenden zien de ontwikkeling van kinderen als hun primaire verantwoordelijkheid. Zij hebben zicht op de ontwikkelingen in en de resultaten van het pedagogisch-didactisch, het vakinhoudelijk en het organisatorisch handelen in de school. Op grond daarvan geven zij vorm en inhoud aan de ondersteuning van het primaire proces, de onderwijsontwikkeling en de samenwerkingsrelaties met ouders. Competent in organisatieontwikkeling: Goed onderwijs is in ontwikkeling. Bekwame leidinggevenden zijn in staat om samen met medewerkers, ouders en bestuur een gedragen visie op onderwijs, opvoeding en organisatie te ontwikkelen. Vanuit deze visie inspireert en motiveert een leider. Een bekwame leidinggevende zet de koers uit, stuurt bij en zorgt ervoor dat de organisatie op koers blijft en haar doelen haalt. Competent in organisatiebeleid en -beheer Goed onderwijs vraagt om goede organisatie. Bekwame leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor een veilige, effectieve en efficiënte organisatie. Zij scheppen randvoorwaarden, realiseren een optimale inzet van tijd, mensen en middelen en komen tot samenhangend beleid op basis van de visie van de organisatie. Competent in onderwijsondernemerschap: 9

10 communiceren. De daadkracht en de effectiviteit van leidinggevenden wordt in hoge mate bepaald door de wijze waarop zij communiceren en relaties onderhouden. Bekwame leidinggevenden bevorderen een positieve sfeer, hebben inzicht in het eigen gedrag en de invloed en effecten daarvan op anderen. Onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Bekwame leidinggevenden werken actief samen met de omgeving. Zij anticiperen op ontwikkelingen, gaan doelbewust om met wet- en regelgeving, omgevingseisen en ouders, maatschappelijke instellingen en andere organisaties die de school beïnvloeden. 10

nsa De 8 bekwaamheideisen voor de werkzaamheden van leidinggevende aard in het primair onderwijs NEDERLANDSE SCHOOLLEIDERS ACADEMIE

nsa De 8 bekwaamheideisen voor de werkzaamheden van leidinggevende aard in het primair onderwijs NEDERLANDSE SCHOOLLEIDERS ACADEMIE De 8 bekwaamheideisen voor de werkzaamheden van leidinggevende aard in het primair onderwijs nsa NEDERLANDSE SCHOOLLEIDERS ACADEMIE DUTCH PRINCIPALS ACADEMY Wat is goed leidinggeven? Als leidinggevenden

Nadere informatie

Onderwijs Bewaakt het pedagogische (school)klimaat Organiseert een uitdagende en stimulerende 3 leeromgeving

Onderwijs Bewaakt het pedagogische (school)klimaat Organiseert een uitdagende en stimulerende 3 leeromgeving Formulier 1c3c Evaluatieformulier directeur: competenties Naam Geboortedatum Functie In deze functie sinds Evaluatieperiode.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Diversiteit in het po, vo en mbo

Diversiteit in het po, vo en mbo Diversiteit in het, en 1. Inleiding In het onderwijs wordt het belang van een divers samengesteld personeelsbestand onderkend. 1 Omdat de school een maatschappelijke instelling is, is het wenselijk dat

Nadere informatie

Toelichting competenties

Toelichting competenties Toelichting competenties De vraag van dit onderzoek was of leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders die werken met nieuwkomers aanvullende of extra competenties nodig hebben bovenop de bekwaamheidseisen

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Project Kweekvijver

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Project Kweekvijver Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen Project Kweekvijver Overleg Datum Afgehandeld DOPO 17-6-2010 Ja BESTUUR 27-4-2010 Ja GMR 6-9-2010 Ja BESTUUR 9-11-2010 Ja Inhoudsopgave Inleiding 2 1. De Huidige

Nadere informatie

Werving van leraren. Onderzoek in opdracht van SBO. Sil Vrielink Lette Hogeling Danny Brukx. ResearchNed bv Nijmegen, oktober 08

Werving van leraren. Onderzoek in opdracht van SBO. Sil Vrielink Lette Hogeling Danny Brukx. ResearchNed bv Nijmegen, oktober 08 Werving van leraren Onderzoek in opdracht van SBO Sil Vrielink Lette Hogeling Danny Brukx ResearchNed bv Nijmegen, oktober 08 2008 ResearchNed Nijmegen in opdracht van het SBO. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Inhoud. Over deze publicatie Doorstroom van vrouwen gaat niet vanzelf

Inhoud. Over deze publicatie Doorstroom van vrouwen gaat niet vanzelf Inhoud 3 4 8 12 16 20 Over deze publicatie Doorstroom van vrouwen gaat niet vanzelf Slecht zicht op de feiten De arbeidsparticipatie van vrouwen is de laatste tien jaar fors toegenomen. Grote kans dat

Nadere informatie

Procedure benoeming directeur

Procedure benoeming directeur Procedure benoeming directeur 1. ALGEMEEN 1.1. De algemeen directeur maakt kenbaar dat de vacature vacant wordt. Met het mandaat van het bestuur is hij namens het bevoegd gezag leidend gedurende de werving-

Nadere informatie

Compentieprofiel Adjunct-directeur AB

Compentieprofiel Adjunct-directeur AB 1. Onderwijskundig leiderschap Gericht op het primaire proces Kwaliteitszorg 2. Visiegericht leiderschap Organisatieontwikkeling 3. Aansturen van professionals Aansturen van professionals Interpersoonlijk

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Informatie werving & selectieproces. Directeur Leeuwarder Schoolvereniging

Informatie werving & selectieproces. Directeur Leeuwarder Schoolvereniging Informatie werving & selectieproces Directeur Leeuwarder Schoolvereniging Mei 2014 PROCEDURE Kandidaten die zich herkennen in het profiel nodigen wij uit te solliciteren. Uw motivatie, vergezeld van een

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 april 2017 1. Inleiding Deze regeling bevat de basisinformatie voor de werkwijze

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. Mei 2015 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Mei 2015 Feiten en cijfers 2 Inleiding Op 19 mei 2015 hebben de hogescholen hun strategische agenda #hbo2025: wendbaar & weerbaar1

Nadere informatie

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit Reader ten behoeve van bestuurstafels Kwaliteitsnetwerk mbo op 15 en 16 maart 2017 Uitnodigingstekst

Nadere informatie

De 6 Friesland College-competenties.

De 6 Friesland College-competenties. De 6 Friesland College-competenties. Het vermogen om met een open enthousiaste houding nieuwe dingen aan te pakken. Het vermogen jezelf steeds beter te leren kennen. Het vermogen om in te schatten in welke

Nadere informatie

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD)

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) 2013. De gehele publicatie is na te lezen op de website

Nadere informatie

Naam:... Personeel 23 september Naam:... Portfolio in het kader van het assessment. Personeel/Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het

Naam:... Personeel 23 september Naam:... Portfolio in het kader van het assessment. Personeel/Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het Werkveld Datum Personeel 23 september 2016 Naam:... Portfolio in het kader van het assessment Personeel/Fout! Geen tekst met de opgegeven stijl in het Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo

Deeltijdwerken in het po, vo en mbo Deeltijdwerken in het po, vo en mbo 1. Inleiding In Nederland wordt relatief veel in deeltijd gewerkt, vooral in de publieke sector. Deeltijdwerk komt met name voor onder vrouwen, maar ook steeds meer

Nadere informatie

Diversiteit Loont?! Factsheet Middelbaar Beroepsonderwijs

Diversiteit Loont?! Factsheet Middelbaar Beroepsonderwijs Diversiteit Loont?! Factsheet Middelbaar Beroepsonderwijs Inleiding In opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt heeft EIM onderzoek gedaan naar de meerwaarde van diversiteitsbeleid in het onderwijs.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Voortgezet Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den

Nadere informatie

Leidinggeven bij de stad Antwerpen

Leidinggeven bij de stad Antwerpen Visietekst Leidinggeven bij de stad Antwerpen 1. Inleiding Leidinggevenden zijn sleutelfiguren in onze organisatie. Zij hebben een voorbeeldfunctie, zorgen voor de vertaling van doelstellingen naar concrete

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Vereniging Montessorischool Waalsdorp

Vereniging Montessorischool Waalsdorp Vacature DIRECTEUR (M/V) Vereniging Montessori Waalsdorp zoekt per nieuw schooljaar, bij voorkeur per 1 augustus 2015 een gedreven, inspirerende directeur met passie voor het montessorionderwijs. Functienaam:

Nadere informatie

Inwerken van een beginnend schoolleider. In positie komen, in positie blijven. Door: Hans Burgmans, adviseur KPC Groep

Inwerken van een beginnend schoolleider. In positie komen, in positie blijven. Door: Hans Burgmans, adviseur KPC Groep Inwerken van een beginnend schoolleider. In positie komen, in positie blijven. Door: Hans Burgmans, adviseur KPC Groep Je hebt je sollicitatie net achter de rug, de felicitaties van je nieuwe collega s

Nadere informatie

KENMERKEN VAN KWEEKVIJVERTRAJECTEN

KENMERKEN VAN KWEEKVIJVERTRAJECTEN VISSEN NAAR TALENT - 1: kenmerken en kwaliteit van kweekvijvers Verschenen als : Verbiest, E. & Vermeulen, M. (2006): Vissen naar talent (1). Basisschoolmanagement, (20) nr. 3, blz. 1-8. Al een aantal

Nadere informatie

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht

Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Naam: School: Daltoncursus voor leerkrachten Competenties en bekwaamheden van een Daltonleerkracht Inleiding: De verantwoordelijkheden van de leerkracht zijn samen te vatten door vier beroepsrollen te

Nadere informatie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie

thomas more hogeschool Leiderschapsacademie thomas more hogeschool Leiderschapsacademie Colofon 2015 Rotterdam, mei 2015 Thomas More Hogeschool, Rotterdam Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink

Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs. Peter Leisink Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs Peter Leisink Opzet van deze leergang Introductie Strategisch HRM in het voortgezet onderwijs: inhoudelijke verkenning Programma en docenten leergang strategisch

Nadere informatie

Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen

Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen NIEUWSBRIEF Akkoord bereikt over CAO PO 2013 met technische aanpassingen Op 17 januari 2013 hebben CNV Onderwijs, de andere vakbonden en de PO- Raad een onderhandelaarsakkoord bereikt over het technisch

Nadere informatie

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties

Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties in de architectenbranche QUICKSCAN mei 2013 Inhoud Monitor Volwaardige Arbeidsrelaties 3 Resultaten 6 Bureau-intermediair I Persoonlijk urenbudget 6 Keuzebepalingen

Nadere informatie

Culturele diversiteit in het onderwijs

Culturele diversiteit in het onderwijs Rally Rijkschroeff m.m.v. Nathan Deen en Roline Redmond Culturele diversiteit in het onderwijs Het maatschappelijk debat Full Color November 2002 Samenvatting Inleiding De aanwezigheid en de instroom van

Nadere informatie

- het groeiende tekort aan schooldirecteuren en het vinden van een oplossing voo dit probleem. - de verinnerlijkte cultuur opengebroken zou worden en

- het groeiende tekort aan schooldirecteuren en het vinden van een oplossing voo dit probleem. - de verinnerlijkte cultuur opengebroken zou worden en Titel: Bazen van buiten, een oplossing in het basisonderwijs die onvoldoende zoden aan de dijk zet. Datum: 17 augustus 2010 Van: Peter van Leeuwen (www.petervanleeuwenconsultancy.nl) In de komende periode

Nadere informatie

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen

lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen lleiv boekje Luisterend leiden en inspirerend volgen Strategisch beleidsplan PCBO Amersfoort 2015-2019 Beste mensen, Met evenveel trots en enthousiasme als waarmee we ons nieuwe Strategisch Beleidsplan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 396 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs,

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS. Schoolmanagement

Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS. Schoolmanagement Competenties directeur Primair Onderwijs ONDERWIJS Schoolmanagement Ontwikkelt een gezamenlijke visie op onderwijs en opvoeding en houdt deze levend. Schept optimale randvoorwaarden voor goed onderwijs.

Nadere informatie

Kweekvijver voor management

Kweekvijver voor management Kweekvijver voor management Informatie voor besturen en bovenschools management is een onderdeel van Kweekvijver voor management Zeven jaar geleden startte OBD Noordwest op verzoek van het ISOB de eerste

Nadere informatie

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1

Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Analyse van de instroom van allochtone studenten op de pabo 1 Inleiding Hoeveel en welke studenten (autochtoon/allochtoon) schrijven zich in voor de pabo (lerarenopleiding basisonderwijs) en blijven na

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Bijeenkomsten 2012-2013

Bijeenkomsten 2012-2013 Bijeenkomsten 2012-2013 Datafeedforward Intervisie Lezing/masterclass gekoppeld aan professionele leergemeenschap Werken in een Professionele LeerGemeenschap Motto: Professionals doen het samen en doen

Nadere informatie

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo)

Figuur 1: Aantal gediplomeerde studenten lerarenopleidingen studiejaar 2004-2008 (bronnen: hbo-raad en vsnu, bewerkt door sbo) Aantal gediplomeerden aan de lerarenopleidingen in Nederland Ondanks huidige en verwachte lerarentekorten is er geen sprake van een substantiële groei van aantal gediplomeerden aan de verschillende lerarenopleidingen.

Nadere informatie

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O

Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O Cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw V.O. 2012-2013 CultuurlinC, marktplaats cultuureducatie Roosendaal biedt de cursus Coördinator Cultuureducatie Onderbouw Voortgezet Onderwijs aan. Aanleiding

Nadere informatie

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Profielschets Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Even voorstellen De Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost behartigt het onderwijs van vijf basisscholen: Bs. de Alm Bs. Armhoefse Akker

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van

Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Profiel voor de nieuwe bestuurder Voorzitter college van bestuur van Karen Kragt & Nicole Boevé Van der Laan & Company BV Baarn, 21 juli 2016 1 Over Tabijn Tabijn is een stichting voor katholiek, protestants-christelijk,

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Werken aan 21 e eeuwse vaardigheden met NPDL

Werken aan 21 e eeuwse vaardigheden met NPDL Werken aan 21 e eeuwse vaardigheden met NPDL Door: Fréderieke van Eersel (Eigenaar Eduet www.eduet.nl /adviseur eigentijds onderwijs) Op veel onderwijssites en in veel beleidsstukken kom je de term 21st

Nadere informatie

Junior regisserende inkomensconsulent

Junior regisserende inkomensconsulent Kennis van de Overheid Junior regisserende inkomensconsulent Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel

Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Doelen Praktijkonderzoek Hogeschool de Kempel Auteurs: Sara Diederen Rianne van Kemenade Jeannette Geldens i.s.m. management initiële opleiding (MOI) / jaarcoördinatoren 1 Inleiding Dit document is bedoeld

Nadere informatie

Nota evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs van de Stichting Primair Onderwijs Venray en regio

Nota evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs van de Stichting Primair Onderwijs Venray en regio Nota evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs van de Stichting Primair Onderwijs Venray en regio Vastgesteld Stichting Primair Onderwijs Venray en regio Statutair

Nadere informatie

Competentieprofiel Directeur Primair Onderwijs Werkmaatschappij Openbaar Onderwijs Groningen School: Concept, versie 27 februari 2006

Competentieprofiel Directeur Primair Onderwijs Werkmaatschappij Openbaar Onderwijs Groningen School: Concept, versie 27 februari 2006 Competentieprofiel Directeur Primair Onderwijs Werkmaatschappij Openbaar Onderwijs Groningen School: Concept, versie 27 februari 2006 De Nederlandse Schoolleiders Academie (NSA) heeft, in opdracht van

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS

REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS REGELING WERVING EN SELECTIE VAN PERSONEEL IN HET PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS voorgelegd aan het DO 13 maart 2014 goedgekeurd door BMT PO op 24-3-2014 1. Inleiding. Deze regeling bevat de basisinformatie

Nadere informatie

De PLG-bril. De drie capaciteiten

De PLG-bril. De drie capaciteiten De PLG-bril De PLG-bril (Verbiest, 2008) kan als hulpmiddel gebruikt worden om na te gaan in hoeverre de leerprocessen op verschillende niveaus met elkaar verbonden zijn en verbonden zijn aan de koers.

Nadere informatie

Bekwaamheidseisen leraren

Bekwaamheidseisen leraren Concept eindversie 20 mei 2004 Bekwaamheidseisen leraren Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel Inleiding Wat goed onderwijs is, wordt bepaald door de samenleving. Die stelt zich

Nadere informatie

Diversiteitsmonitor. Cijfers en feiten over diversiteit in het po, vo, mbo en op lerarenopleidingen. Een stand van zaken

Diversiteitsmonitor. Cijfers en feiten over diversiteit in het po, vo, mbo en op lerarenopleidingen. Een stand van zaken Diversiteitsmonitor 2005 2006 2007 Cijfers en feiten over diversiteit in het po, vo, mbo en op lerarenopleidingen. Een stand van zaken Diversiteitsmonitor Cijfers en feiten over diversiteit in het po,

Nadere informatie

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD

Functieprofiel. VOORZITTER EN LID RAAD VAN TOEZICHT Fidarda - SKOD bezoekadres Stationsstraat 29 a 9401 KW Assen postadres Postbus 479 9400 AL Assen telefoon (0592) 30 84 58 fax (0592) 33 15 35 e-mail info@ypsylon.nl KvK Friesland 56.48.77.54 www.ypsylon.nl Functieprofiel

Nadere informatie

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van

OOP ers in het vo. Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van Arbeidsmarktpositie, scholingsmogelijkheden en werktevredenheid van OOP ers in het vo Gegevens over het onderwijsondersteunend personeel (OOP) uit de Arbeidsmarktanalyse ondersteunend personeel voortgezet

Nadere informatie

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap

Inspirerend Management. in de zorg. Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Inspirerend Management Development in de zorg Een modulaire aanpak gericht op de ontwikkeling van nieuw leiderschap Behoefte aan effectief leiderschap Vergroting van de invloed van de politiek en zorgverzekeraars

Nadere informatie

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet

De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet De scholen zijn aan zet Tussenrapportage programma School aan Zet september 2012 Tussenrapportage Programma School aan Zet september 2012 Inleiding Elk schoolteam staat voor de uitdaging om het onderwijs

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015

Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 Samenvatting eindvoorstel CAO PO 2014-1015 (20140411) Dit eindvoorstel komt voort uit de gesprekken die de PO-Raad en de werknemersorganisaties voerden tussen november 2013 en februari 2014. Het is de

Nadere informatie

Kennis en opleiding: - onderwijsbevoegdheid - ervaring met NT2 onderwijs is een pre, maar geen verplichting.

Kennis en opleiding: - onderwijsbevoegdheid - ervaring met NT2 onderwijs is een pre, maar geen verplichting. Profielbeschrijving. Het onderwijs aan nieuwkomers vraagt een specifiek profiel. Daarom vragen wij van je: - een afgeronde Pabo-opleiding met minimaal 3 jaar werkervaring - affiniteit met het werken met

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

De lerende Overblijf Medewerker

De lerende Overblijf Medewerker Whitepaper tussenschoolse opvang Overblijf Academie Maart 2014 Inleiding Deze whitepaper is bedoeld voor schoolleiders, directies en besturen in het primair onderwijs in Nederland die willen weten hoe

Nadere informatie

Leraarschap en leiderschap. Marco Snoek Hogeschool van Amsterdam Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Leraarschap en leiderschap. Marco Snoek Hogeschool van Amsterdam Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding Leraarschap en leiderschap Marco Snoek Hogeschool van Amsterdam Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding Inhoud De opkomst van de leraar Beelden over leiderschap Shit & assholes Leiderschapskwaliteiten Structuur

Nadere informatie

Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo

Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo Waar is de leraar scheikunde? Ontwikkelingen in tekortvakken in het vo 1. Inleiding In de afgelopen jaren is het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs (vo) gegroeid van 902.000 leerlingen in 2009

Nadere informatie

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht

De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio Utrecht De arbeidsmarkt voor leraren po 2015-2020 Regio datum 16 maart 2015 auteurs dr. Hendri Adriaens dr.ir. Peter Fontein drs. Marcia den Uijl CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT

VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VOOR DE SCHOLIER DIE VERDER KIJKT NAAR VU PRE UNIVERSITY COLLEGE VERDIEPT, VERRIJKT EN VERBINDT De VU wil graag met u werken aan de versterking van de kwaliteit van het voortgezet

Nadere informatie

Uw brief van. 2 en 5 april 2004

Uw brief van. 2 en 5 april 2004 logoocw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Den Haag Ons kenmerk Uw brief van Uw kenmerk 21 april 2004 AP/AOM/2004/17149 2 en 5 april 2004 2030411790 en

Nadere informatie

Beroepsstandaard schoolleiders VO

Beroepsstandaard schoolleiders VO Beroepsstandaard schoolleiders VO Vastgesteld op 27 november 2014 door de Algemene Leden Vergadering van de INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE... 3 OPBOUW VAN DE BEROEPSSTANDAARD... 4 1. DE BEROEPSGROEP... 5 2.

Nadere informatie

2017D04668 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2017D04668 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2017D04668 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben enkele fracties de behoefte om vragen en opmerkingen voor te leggen over de

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

Interculturele competenties? In de opleiding gezinswetenschappen

Interculturele competenties? In de opleiding gezinswetenschappen Interculturele competenties? In de opleiding gezinswetenschappen Studiedag Kleurrijke Maatzorg Gaby Jennes, 14 oktober 2011 Iets over de opleiding gw Opleiding voor volwassenen (sinds 1960), geaccrediteerd

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer kansen voor ontwikkeling en doorgroei Als leidinggevende bij de brandweer heb je een bijzondere en veelzijdige baan. Je werkt in een snel

Nadere informatie

Steeman HRD Assessment Centers

Steeman HRD Assessment Centers Steeman HRD Wijk bij Duurstede www.steemanhrd.com info@steemanhrd.com tel: +31 (0)6 2367 1321 Steeman Human Resource Development ondersteunt individuele medewerkers, teams en organisaties bij het formuleren,

Nadere informatie

HUIDIG WERKTERREIN WERKERVARING. Hilbert de Vries. 5271 HS St Michielsgestel. post@hilbertdevries.nl

HUIDIG WERKTERREIN WERKERVARING. Hilbert de Vries. 5271 HS St Michielsgestel. post@hilbertdevries.nl Naam: Geboortedatum: Adres: Telefoon: Mobiel nummer E- mail: Hilbert de Vries 12 mei 1962 Van den Berghstraat 2 5271 HS St Michielsgestel 073-5516615 06-28704075 post@hilbertdevries.nl HUIDIG WERKTERREIN

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

Dubbelspoor, traject voor zij-instromende directeuren in het primair onderwijs

Dubbelspoor, traject voor zij-instromende directeuren in het primair onderwijs Informatiebrochure Dubbelspoor 2014-2016 Marnix Onderwijscentrum, Utrecht Dubbelspoor, traject voor zij-instromende directeuren in het primair onderwijs Blad 1/8 Waarom Dubbelspoor? De arbeidsmarkt vertoont

Nadere informatie

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart Evaluatie SECTORPLAN MEUBEL 2014-2016 Duurzame inzetbaarheid op de kaart Inhoud Inhoudsopgave Duurzame inzetbaarheid op de kaart...... 3 Relevante instrumenten aanbieden...... 4 Grafiek resultaten......

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. April 2016 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs April 2016 Feiten en cijfers 2 Het algemene beeld Start van de studie uitval en wisselaars Tal van inspanningen bij hogescholen

Nadere informatie

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders

De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid. Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders De rol van de beroepsstandaard van lerarenopleiders in het personeelsbeleid Voorloper Kwaliteit van lerarenopleiders Véronique van de Reijt en Quinta Kools Fontys Lerarenopleiding Tilburg Context van de

Nadere informatie

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional.

Partnerschap. en scholen werken op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid samen met studenten aan hun ontwikkeling tot professional. Sinds een tiental jaren hebben we opleidingsvormen ontwikkeld die recht doen aan zowel vakbekwaamheid als praktijkkennis van aanstaande leraren. In toenemende mate doen we dat op basis van opleiden in

Nadere informatie

MISSIE - VISIE - MOTTO

MISSIE - VISIE - MOTTO MISSIE - VISIE - MOTTO Mei 2015 Versie 4.0 Inhoudsopgave INLEIDING 3 WAAR KOMT DIT VANDAAN? 3 MISSIE: WAAR STAAN WE VOOR? 4 VISIE: WAT DOEN WE EN WAAROM? 4 MOTTO, KORT EN KRACHTIG 5 2 INLEIDING Elke organisatie,

Nadere informatie

Nieuw in Amsterdam. De IB academie van het openbaar basisonderwijs. Ben je IB-er en wil je verder of heb je de ambitie IB-er te worden?

Nieuw in Amsterdam. De IB academie van het openbaar basisonderwijs. Ben je IB-er en wil je verder of heb je de ambitie IB-er te worden? Nieuw in Amsterdam De IB academie van het openbaar basisonderwijs Ben je IB-er en wil je verder of heb je de ambitie IB-er te worden? Meld je dan nu aan! Stilstaan is achteruit gaan Paul Beke,57 jaar,

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven

Aan de slag met het. Leren Inhoud Geven Aan de slag met het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven Het ontwikkelmodel Samen Leren Inhoud Geven is een handvat om de dialoog te voeren over de ontwikkeling naar een lerende organisatie. Door hierover

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

SAMENVATTING ONDERZOEK "Van kwalificatiedossier naar aantrekkelijk onderwijs"

SAMENVATTING ONDERZOEK Van kwalificatiedossier naar aantrekkelijk onderwijs SAMENVATTING ONDERZOEK "Van kwalificatiedossier naar aantrekkelijk onderwijs" Doel- en probleemstelling SLO speelt als het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling een belangrijke rol in het vertalen

Nadere informatie

Voorwoord 4. Leeswijzer 6. Inleiding 8. 2. Wat gaan we de leerlingen leren? Hoe weten we of de leerlingen de leerstof geleerd hebben?

Voorwoord 4. Leeswijzer 6. Inleiding 8. 2. Wat gaan we de leerlingen leren? Hoe weten we of de leerlingen de leerstof geleerd hebben? Inhoud Voorwoord 4 Leeswijzer 6 Inleiding 8 1. Focus op leren: een helder en overtuigend doel 13 2. Wat gaan we de leerlingen leren? Hoe weten we of de leerlingen de leerstof geleerd hebben? 29 3. Wat

Nadere informatie

Competentieprofiel Teamleider Scouting Lambertus Reuver

Competentieprofiel Teamleider Scouting Lambertus Reuver Competentieprofiel Teamleider Scouting Lambertus Reuver Leeswijzer Voor je ligt het competentieprofiel van de teamleider. Het profiel beschrijft wat er van een goed functionerende teamleider wordt verwacht.

Nadere informatie