System/Subsystem Specification. InformatieDiensten op Schepen. Datum 30 nov 2012 Status Definitief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "System/Subsystem Specification. InformatieDiensten op Schepen. Datum 30 nov 2012 Status Definitief"

Transcriptie

1 System/Subsystem Specification InformatieDiensten op Schepen Datum 30 nov 2012 Status Definitief

2 System/Subsystem Specification InformatieDiensten op Schepen Document ID Colofon Uitgegeven door Dienst Verkeer en Scheepvaart Informatie Hans Boogaard Opstellers Peter Mark (TriOpSys bv) Datum 30 nov 2012 Status Definitief Versienummer 2.3 Review Reviewdatum <<RWS_Reviewer>> <<RWS_Reviewdatum>> 2012, Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart. Alle rechten voorbehouden. Dit document is vertrouwelijk en mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor het is vrijgegeven. Page 2 of 113

3 Document historie Versie Datum Gewijzigd Opmerking /3/2012 leec Originele bestek eisen (excl. verwerking van nota van inlichtingen) 1.1 6/8/2012 MRI Notities van Inlichtingen verwerkt en correcties doorgevoerd /8/2012 MRI CR-1 verwerkt /8/2012 MRI Goedgekeurd /9/2012 MRI RWS commentaar verwerkt en door RWS goedgekeurd KT Nummering toegevoegd en IDoS2 eisen in lichtblauw kader weergegeven JCB In overleg met LJ Hooiveld commentaar verwerkt 2.2 Page 3 of 113

4 Inhoudsopgave 1 Scope Identificatie Systeemoverzicht Doel van het systeem Contextdiagram Aard van het systeem Locaties Documentoverzicht Doel van de SSS Documentstructuur Aanwijzingen voor het lezen Beveiliging en intellectueel eigendom 9 2 Aangehaalde documenten Normatieve documenten Systeemdocumenten Standaarden Informatieve documenten 10 3 Eisen Vereiste states en modes Concepten Eisen t.a.v. systeemmogelijkheden (capabilities) Algemene functionaliteiten IDoS Normale situatie (surveillance/patrouille) Verkeersbegeleiding Handhaving Incidentmanagement Systeem externe interface-eisen Systeem interne interface-eisen Eisen t.a.v. de interne gegevens van het systeem Aanpassingseisen 3.7 Veiligheidseisen Eisen t.a.v. beveiliging en privacybescherming Beveiliging Privacybescherming Eisen t.a.v. de omgeving van het systeem Eisen t.a.v. computer resources Eisen t.a.v. systeemkwaliteit Betrouwbaarheid Beschikbaarheid Onderhoudbaarheid Veiligheid Effectiviteit Bruikbaarheid Efficiëntie Portabiliteit Toekomstvastheid Vormgeving Milieuhygiëne Randvoorwaarden t.a.v. ontwerp en bouw Duurzaamheid Personeel-gerelateerde eisen Training-gerelateerde eisen Logistiek-gerelateerde eisen 86 Page 4 of 113

5 3.16 Andere eisen Packaging-eisen Prioriteit en afhankelijkheid van eisen 88 4 Kwalificatiebepalingen 92 5 Herleidbaarheid van eisen Herleidbaarheid naar hogere eisen 97 6 Opmerkingen Afkortingen en acroniemen Terminologie Bijlage A Tabellen A.1 Tabel Informatiediensten met bronsysteem A.2 Tabel Informatiediensten per gebruikstoestand A.3 Tabel Aanroepbare functies van de registratieve component van IDoS A.4 Tabel Aanroepbare functies per gebruikstoestand van de registratieve component van IDoS 113 Page 5 of 113

6 1 Scope In dit hoofdstuk is de scope van het project IDoS beschreven. 1.1 Identificatie Het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) heeft InformatieDiensten op Schepen (IDoS) geïnitieerd. IDVV levert o.a. een bijdrage aan de realisatie van de Rijkswaterstaat ambitie Dynamisch Verkeermanagement. Deze visie geeft aan dat het essentieel is dat de juiste informatie op het juiste tijdstip op de juiste plek is. Een van de maatregelen uit het IDVV is het realiseren van Dynamisch Verkeersmanagement door IDoS beschikbaar te stellen. IDoS moet zorgen voor kennis van actuele ScheepvaartVerkeersManagement (SVM) informatie wat helpt bij een meer efficiënte dienstverlening zoals betere verkeersbegeleiding, minder bureaucratie, meer gerichte handhaving met minder onnodige controles en adequater handelen bij incidenten. Het SSS van IDoS heeft tot doel het beschrijven van de informatievoorziening op Rijksrederijschepen die beschikbaar moet zijn om de operationele taken in het kader van SVM goed en adequaat te kunnen uitvoeren. De informatie moet makkelijk en intuïtief aan de gebruiker gepresenteerd kunnen worden. De doelstelling van het IDoS project is het realiseren van informatiediensten op basis van de huidige informatiebronnen en informatiebronnen die vóór de start van de realisatie van IDoS beschikbaar komen. Het SSS is gebaseerd op het OCD IDoS en de interviews die zijn gehouden met medewerkers van DVS en DID van het project IDoS. Tijdens de interviews zijn de scope van het project, de processen, de informatie-bronnen en de eisen en wensen die door de gebruikersorganisatie DVS aan IDoS worden gesteld aan de orde geweest. De identificatie van dit document is [IDoS_SSS]. 1.2 Systeemoverzicht In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de functionele afbakening en de omgeving van IDoS Doel van het systeem Het doel van IDoS is het bieden van informatie die is toegesneden op het uitoefenen van het huidige takenpakket op schepen binnen SVM. Afhankelijk van de informatie-behoefte en de autorisatie van de gebruiker (versus de gevoeligheid van de infor-matie) moeten verschillende typen informatie, afkomstig uit diverse bron-systemen, in samenhang en op een eenvoudige en toegankelijke manier kunnen worden gepresenteerd. De processen die in het kader van SVM op de Rijksrederijschepen worden uitgevoerd, en binnen de afbakening van IDoS behoren, zijn: Verkeersordening; Verkeersbegeleiding; Handhaving; Incidentmanagement. Deze processen zijn ondergebracht in de gebruikstoestanden die in hoofdstuk 3 nader worden toegelicht. Page 6 of 113

7 Het beschikbaar stellen en presenteren van informatie dient door IDoS op een zodanig generieke manier uitgevoerd te worden, dat deze ook in de toekomst middels koppelingen met bestaande en nieuw te ontwikkelen systemen voor SVM én andere taken op schepen gebruikt zal kunnen worden Contextdiagram Het contextmodel van IDoS is in onderstaand schema weergegeven. Figuur 1: Contextmodel IDoS In dit contextmodel wordt met lokale (sensor-)systemen de systemen bedoeld die op het schip aanwezig zijn en met externe systemen worden systemen bedoeld die niet lokaal maar op de wal beschikbaar zijn (van RWS of van externe partners) en waarmee informatie-uitwisseling plaatsvindt. IDoS biedt de gebruiker door middel van een grafische user interface (GUI) toegang tot informatie die op een gemakkelijke en intuïtieve manier kan worden gepresenteerd en geselecteerd en zodoende wordt afgestemd op het uitvoeren van de SVM-taken. Bij IDoS is uitgegaan van de huidige processen en taken binnen SVM en van informatiebronnen die op dit moment operationeel beschikbaar zijn of voor aanvang van de realisatie van IDoS beschikbaar komen Aard van het systeem De aard van het systeem is: Generiek van opzet; Componenten zijn waar mogelijk Commercial off the Shelf (COTS); Page 7 of 113

8 GUI is intuïtief en afgestemd op kijk- en leesgedrag van mobiele verkeersbegeleiders 1 ; Beschikbaarheid van het systeem moet hoog zijn. IDoS is opgebouwd uit een geografische en een registratie-component. De geocomponent is voor de presentatie van verschillende kaartlagen met detailinformatie en het kunnen hergebruiken (kopiëren) van deze detailinformatie. De registratieve component zal zowel een presentatiefunctie als een invoerfunctie (invoer van tekst of gekopieerde data uit de geo-component) kennen. Koppelingen met lokale en externe systemen zijn noodzakelijk om relevante informatie voor IDoS toegankelijk te maken. Informatie-uitwisseling met externe systemen gebeurt via reeds beschikbare draadloze datacommunicatie Locaties IDoS is bedoeld om aan boord van de Rijksrederijschepen die tijdens het project ICToS1 van een scheepskantoorwerkplek zijn voorzien te worden gebruikt. 1.3 Documentoverzicht Dit document is ingedeeld volgens de DVS sjablonen, die zijn gebaseerd op de J- STD-016 standaard. In onderstaande figuur is aangegeven welke positie dit document inneemt in de documentstructuur. In de structuur zijn de relevante documenten opgenomen die in [J-STD-016] worden geïdentificeerd. Figuur 2: Document context Doel van de SSS Het SSS beschrijft de eisen die aan het systeem gesteld worden Documentstructuur - Hoofdstuk 2 geeft de precieze naam van alle documenten waarnaar dit document refereert of welke dit document identificeert; - Hoofdstuk 3 geeft de eisen die aan IDoS worden gesteld. Het hoofdstuk is opgedeeld in een groot aantal paragrafen die elk aspecten van het systeem beschrijven. Belangrijke paragrafen zijn: Paragraaf 3.1 beschrijft het systeem in zijn omgeving en geeft het primaire interne concept van het systeem; Paragraaf 3.2 geeft de eisen die aan IDoS worden gesteld. De paragraaf decomponeert het systeem in functionele gebieden die elk beschreven worden; Paragraaf 3.3 identificeert alle externe interfaces van de systemen; - Hoofdstuk 4 beschrijft de wijze waarop de eisen die in hoofdstuk 3 zijn genoemd, getest kunnen worden; - Hoofdstuk 5 verwijst naar eisen uit bovenliggende documenten; 1 In het algemeen wordt gesproken over mobiele verkeersleiders Page 8 of 113

9 - Hoofdstuk 6 geeft informatie over gebruikte afkortingen en termen. - Bijlage A bevat enkele tabellen waarnaar in de eisen naar verwezen wordt Aanwijzingen voor het lezen Tekst tussen de haken [ en ] zijn referenties aan andere documenten waarvan in hoofdstuk 2 de volledige naam wordt gegeven. Eisen aan IDoS worden geïdentificeerd door SSSNNNA in de linkermarge, waarbij NNN een nummer is en A een letter. Alleen deze eisen zijn eisen aan IDoS. Eisen aan IDoS zijn uniek genummerd in het IDoS-project. Iedere eis wordt in een eisenblok beschreven. Dit eisenblok kent de volgende velden: - Eisidentificatie: Dit is de unieke identificatie van de eis, gevolgd door de korte titel van de eis; - Eis: Dit is de formele eistekst; - Deze tekst geeft een toelichting bij de eis. Denk aan voorbeelden en dergelijke; - Hier wordt aangegeven waar de eis zijn oorsprong heeft gevonden. In dit top-level SSS wordt verwezen naar de interviews die zijn gehouden voor het achterhalen van de eisen. Het OCD kan ook een bron voor een eis zijn. - De testmethode beschrijft de wijze waarop de eis geverifieerd kan worden. De toelichtingen in de eisenblokken en teksten buiten de eisenblokken zijn informatief en niet normatief. Deze teksten worden gebruikt ter inleiding of verduidelijking van de daadwerkelijke eisen. Eisennummers mogen na verwijdering niet worden hergebruikt en eisen mogen niet worden hernummerd. Het gebruik van conceptuele datamodellen is alleen ter illustratie van de bedoelde concepten; het model zelf is geen eis. Vanwege het illustrerende doel is een model ook niet noodzakelijkerwijs correct. Overal waar in dit document hij, zijn of hem staat, wordt tevens zij en haar bedoeld. Op diverse plaatsen in het document worden termen cursief geschreven, omdat deze voor dit systeem een nauwkeurige definitie behoeven. De belangrijkste termen worden in de lijst van termen in paragraaf 6.2 opgesomd. Indien in het document de term Onbeperkt wordt gebruikt, dan betekent dit dat de eventuele systeemgrenzen in de praktijk nooit gehaald zullen worden (denk aan maximaal 2^32 4,2 miljard veldcomponenten) of dat de limiet in de praktijk door de gebruikte hardwareconfiguratie wordt beperkt (denk aan logging die beperkt wordt door de beschikbare diskruimte) Beveiliging en intellectueel eigendom Zie de copyright tekst op pagina 4. Page 9 of 113

10 2 Aangehaalde documenten 2.1 Normatieve documenten Systeemdocumenten Referentie Titel OCD InformatieDiensten op Schepen - IDoS - OCD Projectteam goedgekeurd Standaarden Referentie [J-STD-016] [SSS] Titel J-STD-016, Standard for Information Technology Software Life Cycle Processes, Software Development Acquirer- Supplier Agreement; EIA/IEEE 1995 DVS-DOCSTD-SSS-1v4.dot, template voor SSS, sjabloondatum 14 juli Informatieve documenten Referentie Titel [ICToS-APP] Apparatuur overzicht ICT op Schepen-CBO, versie 0.1, Rijkswaterstaat. [IDOS_Training] IDoS Trainingsplan [IES] Standaard - Systeem voor elektronische weergave van binnenvaartkaarten en de daaraan verbonden informatie - Electronic Chart Display and Information System for Inland Navigation - Inland ECDIS. Ref: EIS nl.doc [RWS-MMI] Richtlijnen grafische interface, RWS-DVS, [RWS-VIR] Voorschrift Informatiebeveiliging Rijkswaterstaat [VW-PRIV] VW Privacyreglement verkeers-registratie-systemen [MVDJFII] SPECIFICATIES MAPVIEWER, DIGITAAL JOURNAAL, FIS, IAM EN IVS 90, Bestand: Specificaties MV IDJ if ii I IVS90.pdf [NvI-1] 1e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding IDoS met zaaknummer en publicatienummer 2011/S , d.d. 5 oktober 2011 [NvI-2] 2e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding IDoS met zaaknr en publicatienummer 2011/S , d.d. 5 oktober 2011 [NvI-3] 3e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding IDoS met zaaknr en publicatienummer 2011/S , d.d. 5 oktober 2011 Page 10 of 113

11 3 Eisen 3.1 Vereiste states en modes Gebruikstoestanden Normale situatie (surveillance/patrouille) Dit is de situatie van een schip waarbij deze geen specifieke of gerichte taak uitvoert maar algemeen toezicht houdt. De mobiele verkeerbegeleiders doen visuele waarnemingen van de vaarweg dat afhankelijk van de situatie kan leiden tot het uitvoeren van een taak. IDoS biedt in deze situatie basisinformatie van de vaarweg en de schepen binnen een gedefinieerd gebied. Verkeersbegeleiding Mobiele verkeersbegeleiders kunnen het scheepvaartverkeer begeleiden. Dit om invulling te geven aan de door verkeersordening vastgestelde noodzaak voor het uitvoeren van specifieke verkeersbegeleiding; bijvoorbeeld in het geval van het escorteren van een bijzonder transport. De taken die binnen het proces Verkeersordening worden uitgevoerd zijn voorbereidende taken voor Verkeersbegeleiding en maken daarom deel uit van de gebruikstoestand Verkeersbegeleiding. IDoS biedt de mogelijkheid om aan de gebruiker detailinformatie te presenteren van op de kaart getoonde objecten zoals schepen, sluizen, betonnering, e.d.. Handhaving Een belangrijk deel van de SVM-taken van schepen heeft betrekking op het toezien op de naleving van wet- en regelgeving. Het houden van toezicht bestaat uit een breed scala van activiteiten, niet alleen controlerend, maar vaak ook in voorlichtende en adviserende zin. Hiermee kan al in een vroeg stadium worden voorkomen dat een overtreding ontstaat. Indien waarschuwingen geen effect hebben, loopt het toezicht in de regel uit op het gebruik van handhavingsmiddelen, zoals het direct opleggen van sancties. IDoS biedt de mogelijkheid om aan de gebruiker detailinformatie te presenteren van op de kaart getoonde objecten zoals schepen, sluizen, betonnering, e.d.. Van de uitgevoerde handhavingsacties wordt registratie gedaan in de registratieve component waarbij ook gebruik wordt gemaakt van Havik2. Incidentmanagement Incidentmanagement heeft verkeersmanagementaspecten die ingevuld worden in het kader van bestaande dienstverlening, namelijk verkeersordening en verkeersbegeleiding. In essentie worden de processen die in het kader van deze dienstverlening worden uitgevoerd bij een incident niet anders. Er worden wel andere eisen gesteld aan de urgentie, de kwaliteit van de uitvoering en de bevoegdheden rondom deze taken. Bij incidenten worden prioriteiten onderscheiden die de ernst en de snelheid van handelen bepalen. Als gevolg van incidentmanagement is het mogelijk dat handhavingsacties moeten worden uitgevoerd waarvoor de gebruikstoestand Handhaving moet worden geselecteerd. In de gebruikstoestand Incidentmanagement zijn er geen beperkingen aan de toegankelijkheid van informatie van toepassing. Na selectie van de gebruikstoestand Incidentmanagement worden de beschikbare gegevens in de omtrek rondom het incident opgeslagen in IDoS. Deze Page 11 of 113

12 moment-opname(s) kunnen later worden gebruikt weer te worden afgespeeld. De opname wordt beëindigd bij het verlaten van deze gebruikerstoestand. Bedrijfstoestanden De beschikbaarheid van IDoS, de gekoppelde systemen (lokaal en extern) en de verbindingen is afhankelijk van de mate waarin de techniek van deze middelen goed functioneert. Het degraderen van de beschikbaarheid van de systemen en/of techniek van de ICT middelen kan tot gevolg hebben dat informatie uit de systemen niet beschikbaar is of niet kan worden geactualiseerd. De bedrijfstoestand van de systemen en de techniek heeft als gevolg dat informatie wel actueel, niet actueel of geheel niet beschikbaar is. Indien er sprake is van degradatie van IDoS en de beschikbare informatie, moeten er passende (organisatorische) maatregelen worden getroffen. Lokale systemen niet beschikbaar De lokale sensorsystemen zijn niet beschikbaar. De gebruiker moet zelf de positie op de kaart aangeven en de positionering van de overige schepen is gebaseerd op strategische positie-informatie en is daardoor minder accuraat. Registratieve component niet beschikbaar De gebruiker kan niet direct vanuit de geografische component bevindingen registeren, maar moet terugvallen op de gebruikersinterfaces van de onderliggende systemen. Geografische component niet beschikbaar De gebruiker krijgt geen geografisch ontsloten informatie meer gepresenteerd. De gebruiker moet terugvallen op de gebruikersinterfaces van de onderliggende systemen of mondeling contact opnemen met verkeersposten voor het vergaren van informatie. Verbindingen niet beschikbaar De lokaal al beschikbare walinformatie veroudert en wordt niet meer aangevuld. Als het schip in beweging is kan dit op langere termijn leiden tot het totale gemis aan walinformatie. Bronsystemen niet beschikbaar Het walsynchronisatiesysteem is niet meer in staat nieuwe informatie op te halen of bestaande informatie te updaten van de niet beschikbare bronsystemen. Het is nog wel in staat om de aanwezige informatie te leveren aan de vaartuigen. Die infor-matie zal verouderen. Vaartuigen die zich in nog niet eerder bevaren gebieden bevinden zullen geen informatie uit de uitgevallen bronsystemen geleverd krijgen Concepten In paragraaf 3.2 wordt gebruik gemaakt van de terminologie zoals hieronder gedefinieerd wordt. Het doel van IDoS is het leveren van geografische gepresenteerde informatie aan de gebruiker. Deze informatie is gestructureerd in Informatiediensten. Een Informatie-dienst bevat meerdere Gegevenstypen die tezamen voor een taak zoals genoemd in het OCD benodigd zijn. De informatie wordt aan de gebruiker gepresenteerd door middel van een Object. Een Object is een Gegeven uit een Gegevenstype dat een geografische positieaanduiding kent. Aan een Object kunnen meerdere Gegevens gekoppeld zijn op basis van referentie-attributen. Ieder Gegeven bevat één of meerdere Attributen die de daadwerkelijke inhoud van een Gegeven Page 12 of 113

13 vormen. De Attributen kunnen ondermeer bepalen waar een Object zich bevindt, met welk Icoon het Object weergegeven moet worden en wat het label van een Object is. Welke Informatiediensten het systeem aan de gebruiker levert, is afhankelijk van de Gebruikstoestand van het systeem en de rechten van de gebruiker. Een Informatiedienst wordt geplaatst in een Informatieklasse welke aangeeft welke actualiteitsniveau geldt en op welke wijze de Gegevens uit de Informatiedienst up-todate gehouden worden. Zie paragraaf voor verdere toelichting. Een Informatiedienst bevat één of meer Objecttypelagen. Voor ieder Gegevenstype dat als Objecttype wordt weergegeven wordt een Objecttypelaag gecreëerd. Figuur 3 Conceptueel class diagram 3.2 Eisen t.a.v. systeemmogelijkheden (capabilities) Algemene functionaliteiten IDoS Deze paragraaf beschrijft de algemene functionaliteiten die ongeacht de Gebruikstoestand door IDoS geleverd worden. De paragrafen en hoger maken gebruik van de functionaliteiten die in deze paragraaf gedefinieerd zijn. De algemene functionaliteiten zijn te onderscheiden in de volgende categorieën: - Informatievergaring; - Informatiepresentatie Informatievergaring IDoS heeft als doel de gebruiker te voorzien van actuele informatie die hij nodig heeft voor het uitvoeren van zijn taken. De continuïteit van deze informatie-voorziening is zeer belangrijk voor de gebruiker. Het systeem is via draadloze verbindingen gekoppeld aan de RWS-infrastructuur aan wal. De dekking van de twee gekozen netwerken op de vaarwegen fluctueert en is niet volledig. Dit uit zich in een wisselende bandbreedte en het wegvallen van verbindingen. Het is noodzakelijk dat informatie voor de gebruiker continu beschikbaar is. De benodigde informatie wordt daarom op basis van behoefte aan boord van het vaartuig opgeslagen. Page 13 of 113

14 Om dit mechanisme op een voor de verbinding zo efficiënt mogelijke wijze te realiseren moet de geo-component van het IDoS-systeem gescheiden worden in een centraal en lokaal deel. Het centrale deel bevindt zich aan wal, het lokale deel bevindt zich aan boord van de met IDoS uitgeruste vaartuigen. De gebruiker heeft behoefte aan een groot aantal Informatiediensten. De gegevens voor deze Informatiediensten zijn afkomstig uit een veelvoud van systemen. De gegevens die via de Informatiediensten beschikbaar worden gesteld zijn niet allemaal even dynamisch. Iedere Informatiedienst wordt daarom ingedeeld in een Informatieklasse. Deze klasse geeft aan op welke wijze de informatie wordt bijgewerkt. De volgende Informatieklassen worden onderscheiden: - Realtime: De informatie moet actueel zijn. In de praktijk: Alle gegevens afkomstig van de lokale sensoren; - Near realtime: De informatie moet actueel zijn binnen een bepaald tijdsinterval. In de praktijk: Alle gegevens die via de draadloze verbinding worden bijgewerkt zoals lading- en reisgegevens, vergunningen e.d.; - Non realtime: De informatie hoeft niet actueel te zijn, maar zal periodiek worden geactualiseerd. In de praktijk: Alle gegevens die zelden veranderen en niet noodzakelijk via de draadloze verbinding wordt bijgewerkt. Denk aan kaarten, gemeentegrenzen e.d. De gebruikers bevinden zich aan boord van schepen en hun werkgebied strekt zich uit tot de omgeving rondom het schip. IDoS kan op basis van de huidige positie van het schip anticiperen op de informatie die de gebruikers nodig hebben. Hiervoor wordt een Area of Interest (AOI) gedefinieerd. Hiervan kunnen er meerdere bestaan. Standaard zal het systeem een AOI koppelen aan de positie van het schip. Daarnaast kan een gebruiker op willekeurige plaatsen extra AOI s creëren. SSS-170: Rechthoekige Area of Interest (AOI) SSS212A Het systeem dient de mogelijkheid te bieden voor een rechthoekige AOI met een centraal punt dat zich exact in het midden van de rechthoek bevindt. SSS212A SSS-171: Cirkelvormige Area of Interest (AOI) SSS212B Het systeem dient de mogelijkheid te bieden voor een cirkelvormige AOI met een centraal punt dat zich exact in het midden van de cirkel bevindt. SSS212B Page 14 of 113

15 SSS-172: Gedraaide rechthoekige Area of Interest (AOI) SSS212C Het systeem dient de mogelijkheid te bieden voor een rechthoekige AOI met een centraal punt dat zich exact in het midden van de rechthoek bevindt. Het systeem dient de mogelijkheid te bieden om de AOI in een willekeurige hoek te draaien. Uit [NvI-2-54]: Aan het eigen vaartuig gekoppelde AOI's hoeven niet met het vaartuig mee te draaien. SSS212C SSS-173: Maximale grootte AOI SSS212D Het systeem dient een configureerbare maximale lengte en breedte (voor de rechthoek) en maximale straal (voor de cirkel) af te dwingen. Dit betreft de uitersten die door een gebruiker te kiezen zijn bij het selecteren van een AOI. SSS212D Page 15 of 113

16 SSS-174: Interval ophalen en updaten Objecten en Gegevens in AOI SSS212G Het systeem dient de Objecten en gekoppelde Gegevens in een AOI continu met een in te stellen interval op te halen en bij te werken. De inhoud van een AOI is niet statisch. Objecten en Gegevens kunnen verschijnen en verdwijnen doordat Objecten zich kunnen bewegen of omdat het eigen vaartuig en daarmee een AOI zich beweegt. Gegevens kunnen zich na verloop van tijd ook wijzigen, denk hierbij onder meer aan Lading- en reisgegevens. SSS212G SSS-175: Prioriteit Objecten in AOI SSS212E Het systeem dient Objecten en daaraan gekoppelde Gegevens een hogere prioriteit voor ophalen en updaten te geven naarmate ze zich dichterbij het centrale punt van een AOI bevinden. Uit [NvI-2-56]: Het in SSS212E gestelde geldt voor iedere AOI. Indien een keuze gemaakt moet worden in de prioritering van data van verschillende AOI s, dient de AOI op/rond het eigen schip te prevaleren. SSS212E SSS-176: Beschikbaarheid Objecten en Gegevens in AOI SSS212F Het systeem dient alle Objecten met gekoppelde Gegevens uit de Informatieklasse Near realtime die zich binnen een AOI bevinden nog steeds te kunnen tonen als er geen verbinding meer is met het centrale deel van IDoS. SSS212F Lokaal en centraal deel van IDoS De informatievergaring door IDoS is verdeeld over een lokaal deel, dat zich aan boord van het vaartuig bevindt, en een centraal deel, dat zich op een centrale plek aan wal bevindt. Alle near-realtime informatie moet via de mobiele verbinding aan boord van het vaartuig gebracht worden. Het is zaak om deze verbinding zo min mogelijk te belasten. Het zwaartepunt van de informatievergaring wordt daarom aan de zijde van het centrale deel gelegd. Het lokale deel geeft slechts aan voor welk Page 16 of 113

17 gebied of welke gebieden het Gegevens wil ontvangen. Dit doet het door het centrale deel van gegevens over de AOI s te voorzien. Het centrale verzamelt dan de benodigde Gegevens bij elkaar en legt de koppelingen tussen de Gegevens. SSS-178: Informatie verzamelen op basis van AOI SSS212H Het centrale deel van IDoS dient in staat te zijn om op basis van een aangeboden AOI te bepalen welke Gegevens uit de near-realtime Informatieklasse voor de AOI van belang zijn. Analyse SSS212H SSS-179: Koppelen van Gegevens SSS212I Het centrale deel van IDoS dient in staat te zijn om Gegevens aan Objecten te koppelen. Denk hierbij aan schepen waaraan onder meer ladinggegevens, reisgegevens, vergunningen en handhavingsresultaten gekoppeld kunnen zijn. Analyse SSS212I SSS-1260: Tonen strategische scheepspositie in de kaart Het systeem dient strategische scheepsposities op de kaart weer te geven indien deze als coördinaten worden aangeleverd. IVS90 geeft geen coordinaten door, maar vaarwegdelen. Weergave op de kaart op basis van die gegevens levert geen nuttige informatie aan de verkeersleider Inventarisatie Strategische scheeps-posities Page 17 of 113

18 SSS-180: Positioneren van Objecten op basis van tactische AISposities SSS212J Het lokale deel van IDoS dient in staat te zijn om de strategische scheepsposities die door het centrale deel worden aangeleverd te corrigeren met de eventueel lokaal beschikbare tactische AIS-posities van de schepen. Het centrale deel beschikt niet over de tactische posities van de lokale AISontvangers en kan dus alleen op basis van de strategische posities van de AISwalinfrastructuur bepalen welke schepen zich in een AOI bevinden. Die posities kunnen tot 6 minuten achterlopen bij de werkelijkheid. Het lokale deel dient de schepen echter wel op de meest accurate posities te tonen. Analyse SSS212J Informatiepresentatie De informatie in een Area of Interest wordt toegankelijk gemaakt via Objecten. Deze worden door middel van een icoon op de kaart gepresenteerd. Objecten kunnen de vorm aannemen van een puntobject (b.v. schip, brug, sluis), een lijn (b.v. kabels en leidingen) of een vlak (b.v. gemeente, baggerlocatie). Area of Interest SSS-182: Meerdere AOI s SSS213F Het systeem dient de mogelijkheid te bieden meerdere AOI s te definiëren. SSS213F SSS-183: AOI default aan scheepspositie gekoppeld SSS213A Het systeem dient het centrale punt van de default AOI te koppelen aan de positie van het eigen vaartuig. SSS213A Page 18 of 113

19 SSS-184: Keuze vorm AOI SSS213B Het systeem dient bij het definiëren van een AOI de mogelijkheid te bieden te kiezen uit de beschikbare vormen van de AOI. SSS213B SSS-185: Keuze grootte AOI SSS213C Het systeem dient de mogelijkheid te bieden de grootte van een AOI te bepalen. Deze grootte dient de systeeminstelling voor de maximale grootte van een AOI niet te kunnen overschrijden. SSS213C SSS-186: Keuze alternatieve locatie AOI SSS213D Het systeem dient de mogelijkheid te bieden de locatie van een AOI te wijzigen door een punt op de kaart te kiezen. SSS213D SSS-187: AOI koppelen aan scheepspositie SSS213E Het systeem dient de mogelijkheid te bieden een AOI aan de eigen scheepspositie te koppelen. SSS213E Page 19 of 113

20 SSS-188: Maximaal aantal AOI s SSS213G Het systeem dient de mogelijkheid te bieden een maximaal aantal AOI s in te stellen. SSS213G SSS-1300: Ophalen historie na definitie AOI Het systeem dient, nadat een gebruiker een AOI heeft gedefinieerd, niet alleen de actuele gegevens voor de AOI op te halen, maar ook de historische gegevens van de AOI. 30. Historie ophalen na definitie AOI. Interview Punt 43. SSS-1301: Instellen aantal minuten historische gegevens van AOI De functioneel beheerder dient te kunnen configureren voor hoeveel minuten historische gegevens van een AOI worden opgehaald. Default is 15 minuten. 30. Historie ophalen na definitie AOI. Interview Punt 43. SSS-1302: Aanpassen aantal minuten historische gegevens van AOI De gebruiker dient het aantal minuten historie dat voor een AOI wordt opgehaald neerwaarts bij te kunnen stellen. 30. Historie ophalen na definitie AOI. Interview Punt 43. SSS-1303: Limiet aantal minuten historische gegevens van AOI Het systeem dient het aantal minuten historie dat kan worden opgehaald te beperken tot de door de functioneel beheerder ingestelde aantal. 30. Historie ophalen na definitie AOI. Interview Punt 43. Informatiediensten, Objecttypelagen en Objecten Page 20 of 113

21 SSS-190: Eisen aan schermindeling SSS214A Het systeem dient minimaal de weergave van de onderstaande gegevens op het scherm te scheiden in: Positie, koers en vaart van het eigen vaartuig; Kaart met objecten. Deze delen dienen elkaar niet te overlappen. Interview SSS214A Interview SSS-191: Alleen near realtime Objecten in AOI weergeven SSS214C Het systeem dient Objecten uit de Informatieklasse Near realtime alleen weer te geven mits die binnen een AOI vallen. Alle overige Objecten dienen ook buiten een AOI weergegeven te worden. Interview SSS214C Interview SSS-192: Informatiediensten per Gebruikstoestand SSS214E Het systeem dient de mogelijkheid te bieden om de informatie van de Informatiediensten die in de actuele Gebruikstoestand toegestaan zijn, te presenteren. Van de Informatiediensten die initieel in het systeem dienen opgenomen te worden, is in tabel A.2 te vinden in welke Gebruikstoestanden deze zijn toegestaan. Alleen Objecttypelagen die binnen de toegestane Informatie-diensten beschikbaar zijn kunnen worden geselecteerd. SSS214E SSS-193: Objecttypelagen in- of uitschakelen SSS214G Het systeem dient de mogelijkheid te bieden Objecttypelagen in of uit te kunnen schakelen. SSS214G Page 21 of 113

22 SSS-1252: Snelkiezen van Objecttypelagen De gebruiker dient een snelkeuzemenu voor het kiezen van Objecttypelagen op te kunnen roepen. Het selecteren van een Objecttypelaag in dit menu resulteert in het in- of uitschakelen van de gekozen Objecttypelaag. SSS-1253: Beheer snelkeuzelijst Objecttypelagen De functioneel beheerder dient de lijst van snel te kiezen Objecttypelagen te kunnen configureren. SSS-1331: In- of uitschakelen van subgroepen van Objecttypelagen De gebruiker dient complete (sub-)groepen van Objecttypelagen in of uit te kunnen schakelen. Interview Punt 49. SSS-1333: Opname externe kaartlagen in snelkeuzemenu Objecttypelagen Het systeem dient de geimporteerde externe kaartlagen in het snelkeuzemenu voor Objecttypelagen te tonen SSS-194: Gekozen Objecttypelagen opslaan SSS214J Het systeem dient per gebruiker de actuele weergavestatus van de Objecttypelagen als gebruikersvoorkeur op te kunnen slaan. Deze status wordt voor iedere Gebruikstoestand opgeslagen. Het systeem dient deze voorkeuren op verzoek van de gebruiker op te slaan. SSS214J Page 22 of 113

23 SSS-195: Automatisch selecteren gebruikersvoorkeur bij opstarten systeem SSS214K Het systeem dient de gebruikersvoorkeur voor de weer te geven Objecttypelagen per Gebruikstoestand automatisch toe te passen bij het opstarten van het systeem. Deze gebruikersvoorkeur dient werkplekonafhankelijk te zijn. De gebruikers kunnen op diverse schepen werken en moeten onafhankelijk van het schip kunnen beschikken over hun persoonlijke instellingen. SSS214K SSS-196: Alleen toegang tot gerechtigde Informatiediensten SSS214L Het systeem dient alleen toegang te geven tot de Informatiediensten waar de gebruiker volgens zijn rechten toegang toe heeft. Ten gevolge van de informatiestructuur heeft een gebruiker dus ook geen toegang tot de aan een Informatiedienst gekoppelde Objecttypelagen. SSS214L SSS-197: Keuze Gebruikstoestand SSS214M Het systeem dient de mogelijkheid te bieden van Gebruikstoestand te wisselen. SSS214M Weergave objectinformatie Een deel van de vergaarde informatie wordt op een kaart getoond door middel van Objecten. Deze Objecten kunnen drie verschillende vormen aannemen: Iconen, lijnen en vlakken. Een Object kan een label hebben. Deze labels worden wel of niet getoond, afhankelijk van het zoomniveau van de kaart en de voorkeur van de gebruiker. Page 23 of 113

24 SSS-201: Weergave coördinatenstelsel WGS84 (GPS-output) SSS215A Het systeem dient Objecten en de eigen positie op basis van WGS84 (GPS-output) op een kaart weer te kunnen geven. Interview SSS215A Interview SSS-202: Weergave coördinatenstelsel WGS84 (ETRS89) SSS215Q Het systeem dient Objecten en de eigen positie op basis van WGS84 (ETRS89) op een kaart weer te kunnen geven. Interview SSS215Q Interview SSS-203: Weergave coördinatenstelsel RijksDriehoekStelsel SSS215R Het systeem dient Objecten en de eigen positie op basis van RDS (RijksDriehoekStelsel) op een kaart weer te kunnen geven. Interview SSS215R Interview SSS-204: Traploos zoomen SSS215B Het systeem dient de mogelijkheid voor traploos zoomen van de kaart te bieden. SSS215B Page 24 of 113

25 SSS-205: Verschuiven van de kaart SSS215S Het systeem dient de mogelijkheid voor het verschuiven van de kaart te bieden. SSS215S SSS-207: Koppelen weergave kaart aan positie vaartuig SSS215O Het systeem dient de mogelijkheid te bieden de weergave van de kaart te koppelen aan de actuele positie van het eigen vaartuig. Wanneer het eigen vaartuig vaart, zal hierdoor zal de kaart schuivend worden weergegeven, terwijl het eigen vaartuig op dezelfde positie in beeld wordt weergegeven. De weergave van de kaart is default aan het eigen vaartuig gekoppeld. De weergave van de kaart dient ook ontkoppeld te kunnen worden. Het eigen vaartuig kan op iedere positie in het beeld worden gekoppeld aan de weergave van de kaart. Het is ook mogelijk om de weergave van de kaart te koppelen, terwijl het vaartuig zich buiten beeld bevindt. Als de kaart wordt verschoven, dan blijft de koppeling bestaan en zal het eigen vaartuig voortaan op de nieuwe positie in beeld worden weergegeven. Gebruikerssessie SSS215O Review SSS 0.2 SSS-208: Koppelen weergave kaart aan willekeurige positie SSS215U Het systeem dient de mogelijkheid te bieden het centrum van de weergave van de kaart te koppelen aan een willekeurige positie op de kaart. Review SSS215U Review SSS-1221: Noordelijke oriëntatie van de kaart SSS215V Het systeem dient de mogelijkheid te bieden de oriëntatie van de kaart te wijzigen in noorden boven. Review SSS215V Review Page 25 of 113

26 SSS-1210: Schaalstok Het systeem dient het zoomniveau van de weergave van de kaart door middel van een schaalstok aan te geven. Afhankelijk van het zoomniveau dient de schaalstok in meters of in kilometers te worden weergegeven. De schaalstok dient in de linkeronderhoek van de kaart te worden getoond. Aan de hand van de schaalstok krijgt de gebruiker een indruk van de schaal van de kaart. Gebruikerssessie SSS-1211: Overzichtskaart Het systeem dient de mogelijkheid te bieden om een kleine overzichtskaart in de rechteronderhoek van de kaart weer te geven. De overzichtskaart geeft een gebied van ongeveer 50 x 50 kilometer weer. Deze grootte dient configureerbaar te zijn. De overzichtskaart geeft minimaal de huidige uitsnede van de hoofdkaart en de AOI s weer. Het systeem dient de mogelijkheid te bieden om de overzichtskaart te verbergen. Gebruikerssessie SSS-1212: Centreren weergave kaart op schip Het systeem dient de mogelijkheid te bieden om de weergave van de kaart te centreren op een schip waarvan de positie bekend is. De centreerfunctie is bedoeld voor het lokaliseren van andere schepen dan het eigen vaartuig. Gebruikerssessie SSS-211: Objectsoorten SSS215H De volgende soorten Objecten dienen ondersteund te worden: puntobjecten (met 1 coördinaat) lijnobjecten (met 2 of meer coördinaten) vlakobjecten (met 3 of meer coördinaten, die een gesloten vlak vormen) Review SSS215H Review Page 26 of 113

27 SSS-212: Configureerbare iconen voor puntobjecten SSS215I Het systeem dient de mogelijkheid te bieden om aan te geven met welk icoon een punt-object wordt weergegeven. Dit dient afhankelijk te kunnen zijn van één of meer Attributen van het Object of Gekoppelde Gegevens. SSS215I SSS-213: Grootte icoon SSS215J Het systeem dient de mogelijkheid te bieden te configureren of de grootte van het icoon van een puntobject afhankelijk is van de waarde van een te configureren Attribuut van het Object of Gekoppelde Gegevens. SSS215J SSS-214: Kleur Object SSS215C Het systeem dient de mogelijkheid te bieden om een Object met een kleur weer te geven die afhankelijk is van een Attribuut van het Object of Gekoppelde Gegevens. Dit maakt het mogelijk om bijvoorbeeld schepen in een andere kleur weer te geven als deze gevaarlijke stoffen aan boord hebben. 2e sessie met eindgebruikers SSS215C 2e sessie met eindgebruikers SSS-215: Objectlabels SSS215D Alle Objecten dienen een label te hebben. 2e sessie met eindgebruikers SSS215D 2e sessie met eindgebruikers Page 27 of 113

28 SSS-216: Configuratie objectlabels SSS215E Het systeem dient de mogelijkheid te bieden om aan te geven welk Attribuut van een Object voor het label wordt gebruikt. 2e sessie met eindgebruikers SSS215E 2e sessie met eindgebruikers SSS-217: Weergave objectlabels SSS215F Het dient mogelijk te zijn om per Objecttypelaag te bepalen of het label wel of niet getoond wordt. 2e sessie met eindgebruikers SSS215F 2e sessie met eindgebruikers SSS-1328: Positie Objectlabel Het systeem Objectlabels stuurboord achter Objecten op de kaart te tonen. Bij normaal vaarverkeer overlappen de labels van tegemoetkomende schepen elkaar dan niet. Interview Punt 44. SSS-218: Weergave Objecten en labels afhankelijk van schaal SSS215G Het systeem dient afhankelijk van de gekozen schaal van de kaart meer of minder Objecten en/of labels weer te geven. Het dient configureerbaar te zijn welke labels en/of Objecten bij een bepaalde schaal zichtbaar zijn. SSS215G Page 28 of 113

29 SSS-219: Weergave laatste wijziging van gegevens SSS215L Het systeem dient bij tekstuele weergave van realtime en near-realtime informatie op grafische wijze aan te geven wanneer deze informatie voor het laatst gewijzigd is. Dit dient in zes stappen te gebeuren: 1=realtime, 2=1 minuut oud, 3=1 uur oud, 4=1 dag oud, 5=1 maand oud, 6=1 jaar oud of ouder. NB: Het betreft hier expliciet niet de laatste synchronisatie, maar de laatste daadwerkelijke wijziging van de gegevens. Voor de gebruiker van de informatie is het belangrijk om te weten wanneer de informatie voor het laatst gewijzigd is, omdat de wijzigingsfrequentie van gegevens sterk kan verschillen. De gebruiker kan op basis van ervaring inschatten of de weergegeven informatie voldoende actueel is. Met name bij positie en lading- en reisgegevens is dit van belang. Uit [NvI-2-40]: Het moment van laatste wijziging is nog niet beschikbaar in FIS. Dit staat wel op de planning om te worden toegevoegd. Van de aanwezigheid hiervan mag in de aanbieding echter niet worden uitgegaan. IVS90 bevat voor: posities een timestamp; voor de reis-lading gegevens, er is geen tijdstempel behalve wanneer een schip een bepaald punt op de vaarweg is gepasseerd: Hier geldt dat een reis een status (zie script) heeft en altijd de laatst bekende gegevens bevat. De statussen die voor IDoS interessant zijn, daar het hier om actieve schepen gaat: B, S W. Opm.: Er is altijd maar één reis actief voor varende eenheid. Een varende eenheid is een enkelvoudig schip of samenstelling van schepen. Bij een samenstelling is één romp/schip degene waaronder de reis wordt geregistreerd. SSS215L SSS-220: Nieuwe Objecten SSS215M Het systeem dient nieuwe Objecten direct weer te geven nadat deze zijn ontvangen. Interview SSS215M Interview Page 29 of 113

30 SSS-221: Updaten van Objecten SSS215N Het systeem dient het updaten van Objecten zo uit voeren, dat dit niet leidt tot een volledige opbouw van de kaart met Objecten. Interview SSS215N Interview Weergave positie, koers en vaart Positie, koers en vaart van met name het eigen vaartuig zijn zeer belangrijk en moeten op verschillende wijzen kunnen worden weergegeven. Dat vereist het gebruik van een gestabiliseerde koers, zodat de presentatie op de kaart niet op vervelende wijze blijft wisselen. SSS-224: Weergave huidige positie, koers en vaart als tekst SSS216A Het systeem dient de huidige positie, koers en vaart van het eigen vaartuig weer te geven. Interview SSS216A Interview SSS-225: Weergave koers in graden SSS216B Het systeem dient de koers van het eigen vaartuig weer te geven in 0 t/m 359 graden. Interview SSS216B Interview SSS-226: Omrekenen koers naar hoofd, hoofdtussen- en tussenstreken SSS216C Het systeem dient de koers om te kunnen rekenen naar hoofd- (n, o, z, w), hoofdtussen- (no, zo, zw, nw) en tussenstreken (nno, ono, ozo, zzo, zzw, wzw, wnw, nnw). Interview SSS216C Interview Page 30 of 113

31 SSS-227: Weergave vaart SSS216D Het systeem dient de vaart van het eigen vaartuig weer te geven in km/h, knopen en/of m/s Interview SSS216D Interview SSS-228: Weergave koers, vaart, draaisnelheid eigen vaartuig als vector SSS216E Het systeem dient de koers, vaart en draaisnelheid van het eigen vaartuig als vector gekoppeld aan het vaartuigobject weer te geven. Aan het eigen vaartuig is in de kaart een lijnstuk gekoppeld waarvan de richting de vaarrichting weergeeft en de lengte van het lijnstuk de vaart representeert. Aan het einde van dit lijnstuk staat een tweede lijnstuk haaks op het eerste lijnstuk. De lengte van het tweede lijnstuk geeft een maat voor de draaisnelheid (rate of turn) weer. Gebruikerssessie SSS216E SSS-229: Weergave koers vaartuig in icoon SSS216F Het systeem dient de koers van een vaartuig te weerspiegelen in de weergave van het icoon (door middel van rotatie). SSS216F Page 31 of 113

32 SSS-230: Stabilisatie positie, koers en vaart SSS216G Het systeem dient de positie, koers en vaart van vaartuigen te stabiliseren. Door middel van stabilisatie wordt voorkomen dat deze waarden continu blijven veranderen. Door het toepassen van bijvoorbeeld een lopend gemiddelde worden dergelijke waarden stabiel weergegeven. Review Analyse SSS216G Review SSS-1304: Weergave schepen met class B AIS-transponder Het systeem dient schepen met een class B AIS-transponder als zodanig herkenbaar weer te geven op een aparte Objecttypelaag. Een Class B AIS transponder is herkenbaar aan de berichten die het uitzend. Interview Punt 34. Het systeem dient objecttypen weer te kunnen geven conform internationale standaarden en / of RWS standaarden. SSS-1298: Sorteren en filteren van de lijst van strategische posities De gebruiker dient de mogelijkheid te hebben om de lijst van schepen en hun strategische posities te kunnen sorteren en filteren op de posities en eigenschappen van de schepen. Bij het sorteren op positie wordt de afstand van het eigen schip ten opzichte van een geselecteerd object en/of kaartpositie aangehouden 22. Sorteren en filteren strategische posities. Interview Punt 46. SSS-1329: Filteren van lijsten Het systeem dient de gebruiker de mogelijkheid te bieden lijsten te filteren door gebruik van een filter of een combinatie van filters. De beschikbare filters zijn door de functioneel beheerder geconfigureerd. Interview Punt 46. SSS-1313: Verkeersbeeld niet verstoren Page 32 of 113

33 Het tonen van Objecten uit Objecttypelagen dient de herkenbaarheid van het verkeersbeeld niet te verstoren. Objecten die inzicht geven in het verkeersbeeld, zijn prioritair aan andere objecten. Interview Punt 37. SSS-1314: Prioriteit tonen Objecten De functioneel beheerder dient per Objecttypelaag de prioriteit van Objecten voor weergave op de kaart kunnen configureren. Objecten met de hoogste prioriteit zullen als "bovenste" Object getoond worden. Het tonen van objecten uit objecttypelagen, niet noodzakelijk voor het tonen van het verkeersbeeld, dienen niet te overlappen met objecten uit objecttypelagen die dat wel geven. Interview Punt 37. Functionaliteiten Detailinformatie over een Object kan verkregen worden door een tooltip met beperkte detailinformatie dat verschijnt als de muiscursor boven een Object blijft stilstaan, of in een detailscherm met alle beschikbare informatie als op het Object geklikt wordt. Daarnaast zijn diverse andere functionaliteiten beschikbaar die de gebruiker ondersteunen tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden. In het bijzonder is het mogelijk om opnames te maken van gebeurtenissen zodat deze later nogmaals afgespeeld kunnen worden. SSS-233: Weergave beperkte detailinformatie SSS217A Het systeem dient beperkte detailinformatie in een tooltip te tonen als de muiscursor boven een Object stilstaat. De te tonen detailinformatie zal per Object te configureren zijn. SSS217A Page 33 of 113

34 SSS-234: Weergave volledige detailinformatie SSS217B Het systeem dient volledige detailinformatie in een apart venster te tonen als een Object wordt aanklikt. De te tonen detailinformatie zal per Object te configureren zijn. Eventueel aanwezige binaire data dient ook weergegeven te worden. SSS217B SSS-235: Meerdere detailinformatievensters mogelijk SSS217C Het systeem dient de mogelijkheid te bieden om meerdere detailinformatievensters tegelijk te geopend te hebben. SSS217C SSS-236: Omrekenen tussen eenheden SSS217D Het systeem dient in staat te zijn om te rekenen tussen SI-eenheden onderling en tussen SI-eenheden en niet-si-eenheden die zich lineair verhouden met SIeenheden. Bijvoorbeeld: inches of voeten naar meters, of graden Celsius naar Fahrenheit, of tonnen naar kilogrammen. Interview SSS217D Interview SSS-237: Weergave Attribuut in configureerbare eenheid SSS217E Het systeem dient de mogelijkheid te bieden te configureren in welke eenheid een Attribuut van een Gegeven weergegeven moet worden. Het systeem dient een eventuele omrekening uit te voeren. Interview SSS217E Interview Page 34 of 113

35 SSS-238: Aanroepen functies in registratieve component IDoS SSS217F Het systeem dient gebruiker de mogelijkheid te bieden de functies van de registratieve component in tabel A.3 te kunnen aanroepen en de daarbij genoemde informatie aan de registratieve component over te dragen. Uit [NvI-1-29] en [NvI-2-58]: De specificaties [MVDJFII], hoofdstuk 2 "digitaal Journaal" zijn de juiste weergave en dient dus te prevaleren boven deze eis. De eis is bedoeld om de registratietaak van de gebruiker te verlichten omdat deze geen gegevens meer hoeft over te nemen uit het systeem. Interview SSS217F Interview SSS-239: Overdragen extra gegevens naar registratieve component IDoS SSS217G Het systeem dient de mogelijkheid te bieden om objectgegevens als tekst naar een openstaand rapport in de registratieve component over te zetten. Uit [NvI-2-58]: De specificaties [MVDJFII], hoofdstuk 2 "digitaal Journaal" zijn de juiste weergave en dient dus te prevaleren boven deze eis. De eis is bedoeld om de registratietaak van de gebruiker te verlichten omdat deze geen gegevens meer hoeft over te nemen uit het systeem. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld een eenvoudige kopie paste functionaliteit. Interview SSS217G Interview SSS-1327: Overdracht positie naar Registratieve component Het systeem dient bij overdracht van een positie altijd de Geocoordinaten, Rijksdriehoekstelsel en Kilometerraai+decimalen+vaarweg over te dragen. Kilometerraai+decimalen+vaarweg alleen indien deze voor de positie bekend zijn. Interview Punt 42. SSS-1332: Handhavingslokaties Page 35 of 113

36 De functioneel beheerder dient te kunnen configureren welk type VNDS-objecten als handhavingslokatie aangemerkt dienen te worden. Aan een Gebeurtenis kan een handhavingslocatie gekoppeld worden. Interview Punt 50. SSS-240: Kaart afdrukken SSS217H Het systeem dient de mogelijkheid te bieden de gepresenteerde kaart met alle daarop aanwezige Objecten af te drukken. SSS217H SSS-241: Detailinformatie afdrukken SSS217I Het systeem dient de mogelijkheid te bieden de gepresenteerde detailinformatie af te drukken. SSS217I SSS-242: Afstand en hoek tussen twee punten op de kaart SSS217J Het systeem dient de mogelijkheid te bieden om van twee op de kaart aan te wijzen punten de afstand en richting weer te geven. De berekening van de richting dient gebaseerd te worden op basis van het eerste punt. De richting dient weergegeven te worden in graden (SSS216B) en streken (SSS216C). Review SSS217J Review Page 36 of 113

37 SSS-243: Opname SSS218A Het systeem dient de mogelijkheid te bieden de beschikbare realtime en near realtime Gegevens in een hiervoor te creëren AOI op te slaan zodanig dat deze later beschikbaar is om opnieuw af te spelen. De opname dient ook gegevens tot een instelbaar aantal minuten voor de start van de opname te bevatten. De opname dient uitgevoerd te worden met in te stellen intervallen. Het betreft hier bijvoorbeeld met intervallen genomen snapshots van de beschikbare gegevens. SSS218A SSS-244: Resterende opnameduur SSS218G Het systeem dient aan te geven wat de resterende opnameduur is. De resterende opnameduur hangt van veel factoren af, maar wordt voornamelijk beperkt door de resterende diskruimte. De gebruiker moet weten hoeveel tijd er nog opgenomen kan worden om te voorkomen dat tijdens een incident de opname stopt vanwege een tekort aan opslagruimte. SSS218G SSS-245: Opname stoppen SSS218D Het systeem dient de mogelijkheid te bieden de opname te stoppen. Review SSS218D Review Page 37 of 113

38 SSS-246: Opname afspelen SSS218B Het systeem dient de mogelijkheid te bieden eerder gemaakte opnamen (zie eis SSS-243) af te spelen, waarbij het afspelen functioneel gelijk is aan de weergave van actuele gegevens. Alle functies zoals beschreven in de eisen van paragraaf zijn tijdens het afspelen beschikbaar, echter nu gebruik makend van de afgespeelde gegevens. SSS218B SSS-247: Afspelen pauzeren SSS218C Het systeem dient de mogelijkheid te bieden het afspelen van een opname te pauzeren en te hervatten. Review SSS218C Review SSS-248: Opname exporteren SSS218E Het systeem dient de mogelijkheid te bieden een opname te exporteren zodat deze geschikt is voor het importeren in hetzelfde of een ander IDoS-systeem. Review SSS218E Review SSS-249: Opname importeren SSS218F Het systeem dient de mogelijkheid te bieden een met behulp van SSS218E geëxporteerde opname te importeren zodat deze afgespeeld kan worden zoals beschreven in SSS218B. Review SSS218F Review Registratie en weergave posities schepen Rijksrederij Page 38 of 113

39 SSS-1226: Registreren van positie eigen vaartuig Het systeem dient periodiek de volgende gegevens te registreren: - GPS-positie van het eigen schip, inclusief de naam van het schip - Datum + tijdstip - Vaarweg - Kilometerraai Inventarisatie Gevaren route SSS-1227: Interval registratie positie Het systeem dient de positie met een door de functioneel beheerder configureerbare interval te registreren. Inventarisatie Gevaren route SSS-1228: Bron voor registratie positie Het systeem dient de separate GPS-ontvanger voor de positie te gebruiken. Het AIS-systeem wordt soms uitgezet door de mobiele verkeersleider. Inventarisatie Gevaren route SSS-1229: Positieregistratie zonder gestarte GUI Het systeem dient de posities ook te registreren als de GUI niet gestart is. Inventarisatie Gevaren route SSS-1230: Positieregistratie niet muteerbaar De geregistreerde posities dienen niet muteerbaar te zijn door de gebruikers. Mutaties direct in de database hoeven niet tegengehouden te worden. Inventarisatie Gevaren route SSS-1231: Positieregistraties centraal beschikbaar Page 39 of 113

40 Het systeem dient de geregistreerde posities centraal op te slaan en daarvandaan aan de andere schepen van de RijksRederij beschikbaar te stellen Inventarisatie Gevaren route SSS-1232: Logging gevaren route in Digitaal Journaal Het systeem dient de gevaren vaarwegen per vaarweg te registreren in het Digitaal Journaal. Hierbij dienen de volgende gegevens geregistreerd te worden: - Begintijd op vaarweg - Vaarweg - Begin kilometerraai op vaarweg - Eind kilometerraai op vaarweg - Eindtijd op vaarweg Inventarisatie Gevaren route SSS-1233: Tonen positieregistraties Het systeem dient de positieregistraties centraal vast te leggen en te tonen in een aparte Objecttypelaag waarbij de individuele posities worden verbonden door een lijn. Inventarisatie Gevaren route SSS-1234: Tonen positieregistraties overige schepen Rijksrederij Het systeem dient de positieregistraties van andere Rijksrederijschepen in de eigen AOI te tonen. Inventarisatie Gevaren route SSS-1235: Filteren positieregistraties Het systeem dient de positieregistraties zowel lokaal als centraal te kunnen filteren op: - Periode (begin- / einddatum) - Scheepsidentificatie Inventarisatie Gevaren route SSS-1236: Export / import positieregistraties Page 40 of 113

41 Het systeem dient de positieregistraties te kunnen exporteren en importeren. Hiermee wordt het mogelijk de positieregistraties van het ene schip op een andere IDoS-omgeving te bekijken. Inventarisatie Gevaren route SSS-1237: Opschoning positieregistraties Het systeem dient de positieregistraties op te schonen na een door de functioneel beheerder configureerbare periode. Deze periode kan verschillend zijn voor de centrale en lokale systemen. Inventarisatie Gevaren route Gebeurtenissen SSS-1239: Typen Gebeurtenissen De functioneel beheerder dient de te importeren Gebeurtenistypes te kunnen configureren. Momenteel worden de volgende Gebeurtenistypen onderkend: - Algemeen - Incident - Handhaving - Tekortkoming - - Assistentie Deze lijst van gebeurtenistypen moet uitbreidbaar kunnen zijn. Inventarisatie Registratie gebeurtenis SSS-1240: Tonen Gebeurtenissen De gebruiker dient Gebeurtenissen op te kunnen vragen en kan daarbij aangeven of Gebeurtenissen waarvan de Te-tonen-tot-datum is verstreken ook getoond moeten worden. Inventarisatie Registratie gebeurtenis SSS-1241: Meerdere gebeurtenislagen Page 41 of 113

42 De functioneel beheerder kan instellen welke gebeurtenistypen in welke Objecttypelagen worden weergegeven. Dit kunnen ook nieuwe Objecttypelagen zijn. Het is mogelijk om meerdere gebeurtenistypen in een Objecttypelaag weer te geven. 5. Registratie gebeurtenis. 31. Notitietypes per kaartlaag. Interview Punt 47. SSS-1242: Selectie object of positie De gebruiker dient een object of een coördinaat te kunnen kiezen waaraan de Gebeurtenis wordt gekoppeld. 5. Registratie gebeurtenis. 31. Notitietypes per kaartlaag. Interview Punt 47. SSS-1243: Posities in Gebeurtenis Het systeem dient in een Gebeurtenis de volgende posities op te slaan: - De positie van gekozen objecten (indien een of meerdere objecten zijn gekozen) - Geselecteerde posities op de kaart (indien geen objecen zijn gekozen) De tweede positie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om aan te geven waar het geselecteerde object is aangetroffen als het object op de kaart niet de juiste positie heeft. 5. Registratie gebeurtenis. 31. Notitietypes per kaartlaag. Interview Punt 47. Externe kaartlagen SSS-1245: Weergeven externe kaartlagen Het systeem dient kaartlagen die als bestand worden aangeleverd weer te kunnen geven als extra Objecttypelaag. Denk hierbij aan bestanden met daarin gegevens over: - Lokale vergunningen baggeren / storten - Tijdelijk boeienbestand - Snuffelpalen informatie Inventarisatie Importeren kaartlagen SSS-1246: Ondersteuning kaartlaagbestandstypen Page 42 of 113

43 Het systeem dient bestanden met door MapViewer geaccepteerde kaartlaagformaten te kunnen weergeven. Inventarisatie Importeren kaartlagen SSS-1247: Aanlevering kaartlaagbestanden Het systeem dient kaartlaagbestand uit de volgende bronnen te kunnen weergeven: - Lokale opslag (bijv. USB-stick) - Centraal aangeboden door ISS Inventarisatie Importeren kaartlagen Visuele signalering van objecten SSS-1249: Visuele signalering objecten Het systeem dient objecten visueel onderscheidend te kunnen weergeven in relatie tot objecten van hetzelfde type. Inventarisatie Visuele signalering SSS-1250: Voorwaarden voor signalering Het systeem dient de functioneel beheerder de mogelijkheid te bieden om per object de voorwaarden te configureren waaronder visuele signalering plaats dient te vinden. Inventarisatie Visuele signalering SSS-1251: Visuele weergave signalering De functioneel beheerder dient per type signalering per attribuut te kunnen configureren hoe die signalering visueel wordt weergegeven. Inventarisatie Visuele signalering Meetfunctionaliteiten SSS-1255: Meetlint aanmaken Page 43 of 113

44 Het systeem dient de mogelijkheid te bieden om door middel van het achtereenvolgens aanklikken van punten of objecten op de kaart een zogenaamd meetlint te creëren. De gebruiker kiest de functie meetlint en klikt vervolgens in de kaart. Voor iedere klik wordt er een lijnstuk aan het meetlint toegevoegd. Indien de gekozen objecten bewegen, dan dient het meetlint aan deze objecten gekoppeld te blijven. Inventarisatie Meetfunctie SSS-1256: Weergave lengte meetlint Het systeem dient de lengte van het meetlint weer te geven. Inventarisatie Meetfunctie SSS-1257: Meerdere meetlinten mogelijk Het systeem dient meerdere meetlinten tegelijk te ondersteunen. Inventarisatie Meetfunctie SSS-1258: Verwijderen meetlinten Het systeem dient de gebruiker de mogelijkheid te bieden om meetlinten te verwijderen. Inventarisatie Meetfunctie SSS-1299: Weergave afstand tussen objecten Het systeem dient de afstand tussen twee of meer door de gebruiker geselecteerde objecten weer te geven. Deze objecten mogen zowel statisch als bewegend zijn. Inventarisatie Meetfunctie Snapshots Snapshots bieden de gebruiker de mogelijkheid om een situatie vast te leggen. Een snapshot bestaat uit een schermafdruk en een beschrijving van de daarop getoonde objecten. Een snapshot wordt op disk opgeslagen en kan per verstuurd worden. Page 44 of 113

45 SSS-1263: Snapshot maken De gebruiker dient de mogelijkheid te hebben om een snapshot te maken van de informatie die hij op dat moment heeft. Snapshot is ofwel de complete huidige weergave van de GUI, ofwel een met de muis getrokken rechthoek. Inventarisatie Snapshot-functie SSS-1264: Objecttypelagen niet in snapshot opnemen Het systeem zal door de functioneel beheerder te configureren Objecttypelagen niet opnemen in het snapshot. Inventarisatie Snapshot-functie Wens SSS-1265: Aanpassen Objecttypelagen in snapshot Het systeem zal de gebruiker de mogelijkheid bieden om voor het maken van het snapshot Objecttypelagen aan of uit te zetten. De gebruiker kan daarbij ook de door de beheerder uitgesloten Objecttypelagen toch weer activeren. Het snapshot kan nooit meer lagen bevatten dan door IAM is toegestaan. Inventarisatie Snapshot-functie Wens SSS-1266: Informatie in snapshot Het systeem dient de volgende informatie bij het snapshot op te slaan: - Een schermafdruk met de geactiveerde Objecttypelagen - Detailinformatie van de getoonde objecten Inventarisatie Snapshot-functie SSS-1267: Link tussen objecten in schermafdruk en detailinformatie Page 45 of 113

46 Het systeem dient in het snapshot een link te leggen tussen de getoonde objecten en de daarbij behorende detailinformatie. Inventarisatie Snapshot-functie Wens SSS-1268: Snapshot op klembord Het systeem dient het snapshot beschikbaar te stellen op het klembord. Het snapshot bestaat uit twee delen die beiden op het klembord beschikbaar moeten zijn. De twee delen zijn: De schermafdruk en de informatie over de objecten. Inventarisatie Snapshot-functie SSS-1269: Snapshot als PDF-bestand Het systeem dient het snapshot met alle gelinkte informatie als PDF-bestand beschikbaar te stellen op de lokale disk te slaan met een unieke naam. Het klembord dient een link te bevatten naar het bestand, zodat de inhoud van het klembord in de mailclient geplakt kan worden en dat het PDF-bestand als bijlage aan de mail wordt gehecht. De naamgeving van de PDF is als volgt: Usernaam-RWS scheepsnaam-datum tijd van het systeem. Inventarisatie Snapshot-functie Inzicht in beschikbaarheid informatiediensten SSS-1288: Tonen ontvangstkwaliteit mobiele verbinding voor gebruiker Het systeem dient de gebruiker op grafische wijze de kwaliteit van de mobiele verbinding te tonen. Denk hierbij aan de "streepjes" zoals gebruikt op mobiele telefoons. Inventarisatie Monitoring SSS-1289: Tonen beschikbaarheid informatiediensten voor gebruiker Page 46 of 113

47 Het systeem dient de gebruiker op grafische wijze beknopt te informeren over de beschikbaarheid van de informatiediensten. Denk hierbij aan een verkeerslicht. Groen betekent dat alle informatiediensten en ISS beschikbaar zijn. Oranje betekent dat een of meer informatiediensten niet beschikbaar zijn, maar ISS wel. Rood betekent dat ISS niet beschikbaar is. Inventarisatie Monitoring SSS-1290: Detailinformatie beschikbaarheid informatiediensten voor gebruiker Het systeem dient de gebruiker op tekstuele wijze in detail te kunnen informeren over de informatiediensten die niet beschikbaar zijn. Indien het verkeerslicht oranje weergeeft, dan kan de gebruiker opvragen welke informatiediensten niet beschikbaar zijn. Inventarisatie Monitoring SSS-1292: Tonen ontvangstkwaliteit mobiele verbinding voor technisch beheerder Het systeem dient de technisch beheerder informatie over de kwaliteit van de mobiele verbindingen van alle schepen te tonen. Inventarisatie Monitoring SSS-1293: Tonen beschikbaarheid informatiediensten voor technisch beheerder Het systeem dient de technisch beheerder de beschikbaarheid van de informatiediensten te tonen. Inventarisatie Monitoring SSS-1294: Signaleren uitval informatiediensten Het systeem dient de technisch beheerder te signaleren wanneer een informatiedienst uitvalt. Inventarisatie Monitoring Page 47 of 113

48 SSS-1295: Signaleren uitval verbinding met schip Het systeem dient de technisch beheerder te signaleren wanneer de verbinding met een schip is uitgevallen. Inventarisatie Monitoring SSS-1296: Signalering met "grace period" Het systeem dient de uitval van een verbinding met een schip pas te signaleren als de verbinding niet binnen een configureerbare periode is hersteld. Inventarisatie Monitoring Goto locatie Object SSS-1311: Goto actie Het systeem dient na het activeren van de Goto actie de locatie van het gekozen Object te tonen op de kaart op basis van door de functioneel beheerder te configureren coordinaatattributen van het Object. Interview Punt 36. SSS-1312: Objecten met Goto actie Ieder Object dat beschikt over coordinaatattributen, niet uit IVS90 afkomstig, dient een Goto actie kennen. Interview Punt 36. Closest Point of Approach SSS-1316: Closest Point of Approach De gebruiker dient twee objecten te kunnen kiezen waarvoor het systeem een Closest Point of Approach (CPA) berekent. Het CPA is een punt waar de afstand tussen twee objecten in de toekomst het kleinst is, berekend op basis van de huidige koers en vaart van de twee objecten. De CPA kent dus drie waarden: Een positie, een afstand en een tijdstip. Interview Punt 41. SSS-1317: Meerdere CPA's mogelijk Page 48 of 113

49 De functioneel beheerder dient in te kunnen stellen hoeveel CPA's tegelijk actief kunnen zijn. Default is twee. Interview Punt 41. SSS-1318: Continue herberekening Het systeem dient een CPA continu te herberekenen met een door de functioneel beheerder in te stellen interval van maximum 15 seconden. Een herberekeningsinterval van meer dan 15 seconden is te lang, waardoor de CPA-functie haar waarde verliest. Interview Punt 41. SSS-1319: Tonen CPA op kaart Het systeem dient een berekende CPA herkenbaar op de kaart te tonen met daarbij de berekende minimale afstand, de lokatie en het tijdstip waarop de minimale afstand bereikt wordt. Interview Punt 41. SSS-1320: Tonen CPA als tekst Het systeem dient een berekende CPA als tekst te tonen buiten de kaart met daarbij de namen van de betrokken objecten, geografische positie, de minimale afstand en het tijdstip van de CPA. Interview Punt 41. SSS-1321: Visuele aanduiding te kleine CPA Het systeem dient de tekstuele weergave van de CPA afwijkend ten opzichte van andere CPA's weer te geven als de minimale afstand minder wordt dan een door de functioneel beheerder te configureren afstand. De afwijkende kleur dient met RWS afgestemd te worden. Interview Punt 41. Positieweergave SSS-1323: Positieweergave van Objecten Page 49 of 113

50 Het systeem dient als een gebruiker "hovered" boven een Object in de kaart de laatste bekende positie van het Object weer te geven samen met het tijdstip waarvoor de positie geldig is in het label van het Object. "Hoveren" betekent dat de muiscursor enige tijd op een Object blijft stilstaan. Interview Punt 42. SSS-1324: Positieweergave van muiscursor Het systeem dient bij wijziging van de muiscursorpositie de positie van de nieuwe muiscursor te tonen buiten de kaart op een door de gebruiker in te stellen lokatie. Denk hierbij aan een tekstbox met de muiscursorpositieweergave. De tekstbox is door de gebruiker te verslepen naar een andere lokatie. Interview Punt 42. SSS-1325: Positieweergave in Object detailscherm Het systeem dient de positie van een gekozen Object weer te kunnen geven in het detailscherm van het Object. De volgende drie positieweergaves dienen getoond te worden: - WGS84 - Rijksdriehoekstelsel - Kilometerraai op 3 decimalen achter de komma + vaarweg Kilometerraai + decimalen + vaarweg alleen indien deze voor de positie bekend zijn. Interview Punt 42. SSS-1326: Instelbare positieweergave De gebruiker kan instellen welke positieweergave wordt gebruikt voor de weergave van de positie van een Object bij "hovering" en de weergave van de positie van de muiscursor. Interview Punt 42. Weergave begrippen- en afkortingenlijst SSS-1557: Weergave begrippenlijst Page 50 of 113

51 De gebruiker dient de mogelijkheid te hebben om de begrippenlijst op te vragen. Inventarisatie Begrippenlijst SSS-1558: Weergave afkortingenlijst De gebruiker dient de mogelijkheid te hebben om de afkortingenlijst op te vragen. Inventarisatie Afkortingenlijst Kilometerraai-aanduiding SSS-1560: Weergave kilometerraai-aanduiding Het systeem dient de kilometerraai-aanduiding door middel van een streep haaks over de vaarweg te tonen waarbij het bijbehorende getal naast de vaarweg geprojecteerd wordt. 23. Kilometerraai-aanduiding. Interview Punt 38. Weergave ENC-kaartmateriaal SSS-1562: Weergave ENC-kaartmateriaal Het systeem dient de objecttypelagen van ENC kaarten als aparte Objecttypelagen te kunnen tonen Van deze ENC objecttypelagen dient het systeem dezelfde functionaliteit te bieden als voor de overige objecttype lagen. Interview Punt 48. SSS-1563: ENC-kaarten grensgebieden Het systeem dient ENC-kaarten van de Noordzeekust, Belgisch en Duits grondgebied beschikbaar te hebben en weer te geven. Interview Punt 51. Configureren Acties met Objecten De gebruiker kan met ieder getoond Object bepaalde Acties uitvoeren. Afhankelijk van het type Object zijn bepaalde Acties wel of niet mogelijk. De functioneel beheerder kan configureren welke Acties met welk type Objecten mogelijk zijn. SSS-1306: Acties Object Page 51 of 113

52 Het systeem dient de mogelijkheid te bieden om door de gebruiker te activeren Acties aan een Object te koppelen. Een Object kan zowel als icoon op de kaart als item in een lijst worden weergegeven. De Acties betreffen de functies uit tabel A.3. en bijvoorbeeld de Goto actie. De acties kunnen in een context menu worden weergegeven, maar bijvoorbeeld ook in het detailscherm van een Object. Interview Punt 35. SSS-1307: Acties Object afhankelijk van Objecttype Het dient op basis van het Objectype door de functioneel beheerder configureerbaar te zijn welke Acties met een Object mogelijk zijn Bijvoorbeeld: Het registreren van een Handhaving is alleen mogelijk voor schipobjecten. Interview Punt 35. SSS-1308: Acties Object afhankelijk van Objectattributen Het dient op basis van Attributen van het Object of gekoppelde Gegevens door de functioneel beheerder configureerbaar te zijn welke Acties met een Object mogelijk zijn. Bijvoorbeeld: Ieder Object dat beschikt over coordinaatattributen die niet uit IVS90 afkomstig zijn, zullen een Goto actie kennen. Interview Punt Normale situatie (surveillance/patrouille) SSS-250: Informatiediensten per Gebruikstoestand SSS220A Het systeem dient voor de Gebruikstoestand Normale situatie alleen de in de tabel A.2 aangegeven Informatiediensten weer te geven. Deze tabel dient men te kunnen configureren. SSS220A Page 52 of 113

53 SSS-251: Functies per Gebruikstoestand SSS221A Het systeem dient voor de Gebruikstoestand Normale situatie de in de tabel A.4 aangegeven functies van de registratieve component te kunnen aanroepen. Deze tabel dient men te kunnen configureren. Interview SSS221A Interview Verkeersbegeleiding SSS-252: Informatiediensten per Gebruikstoestand SSS230A Het systeem dient voor de Gebruikstoestand Verkeersbegeleiding alleen de in de tabel A.2 aangegeven Informatiediensten weer te geven. Deze tabel dient men te kunnen configureren. SSS230A SSS-253: Functies per Gebruikstoestand SSS231A Het systeem dient voor de Gebruikstoestand Verkeersbegeleiding de in de tabel A.4 aangegeven functies van de registratieve component te kunnen aanroepen. Deze tabel dient men te kunnen configureren. Interview SSS231A Interview Handhaving SSS-254: Informatiediensten per Gebruikstoestand SSS240A Het systeem dient voor de Gebruikstoestand Handhaving alleen de in de tabel A.2 aangegeven Informatiediensten weer te geven. Deze tabel dient men te kunnen configureren. SSS240A Page 53 of 113

54 SSS-255: Functies per Gebruikstoestand SSS241A Het systeem dient voor de Gebruikstoestand Handhaving de in de tabel A.4 aangegeven functies van de registratieve component te kunnen aanroepen. Deze tabel dient men te kunnen configureren. Interview SSS241A Interview Incidentmanagement SSS-256: Informatiediensten per Gebruikstoestand SSS250A Het systeem dient voor de Gebruikstoestand Incidentmanagement alleen de in de tabel A.2 aangegeven Informatiediensten weer te geven. Deze tabel dient men te kunnen configureren. SSS250A SSS-257: Functies per Gebruikstoestand SSS251A Het systeem dient voor de Gebruikstoestand Incidentmanagement de in de tabel A.4 aangegeven functies van de registratieve component te kunnen aanroepen. Deze tabel dient men te kunnen configureren. Interview SSS251A Interview SSS-258: Automatische start opname SSS252A Het systeem dient bij het activeren van de Gebruikstoestand Incidentmanagement automatisch de opname functie (zie SSS218A) te activeren. SSS252A SSS-1271: Verzamelen informatie ten behoeve van incidentanalyse Page 54 of 113

55 Het systeem dient per type incident een configureerbare lijst van informatie te verzamelen. Inventarisatie Incident-management SSS-1272: Overdragen verzamelde informatie aan registratieve component Het systeem dient de verzamelde informatie op verzoek van de gebruiker over te dragen aan de registratieve component. Inventarisatie Incident-management SSS-1273: Wijzigen type incident Het systeem dient de gebruiker de mogelijkheid te bieden om het type incident te wijzigen nadat het incident is aangemaakt. Het systeem dient de aan de registratieve component over te dragen set van informatie in overeenstemming met de geconfigureerde set brengen. Inventarisatie Incident-management SSS-1274: Periodiek snapshot tijdens incident De gebruiker dient te kunnen instellen dat gedurende een incident met een instelbare interval een snapshot wordt gemaakt en opgeslagen in de registratie in de registratieve component. Inventarisatie Incident-management SSS-1275: Machine-readable informatie Het systeem dient de informatie zodanig over te dragen dat deze geautomatiseerde geinterpreteerd kan worden. Dit maakt het mogelijk om de overgedragen gegevens in een later stadium weer op te splitsen in haar oorspronkelijke delen. Inventarisatie Incident-management SSS-1276: Triggeren van snapshot bij aanmaken incident Page 55 of 113

56 Het systeem dient automatisch een snapshot te maken en op te slaan op het moment dat een gebruiker een incident aanmaakt. Inventarisatie Incident-management Wens 3.3 Systeem externe interface-eisen Voor IDoS zijn de volgende externe systemen geïdentificeerd waarmee een interface gerealiseerd moet worden. IVS90 Bron voor opstap - plaatsen Bron voor vergunningen Bron voor bedrijven - register Bron voor actuele en lokale meteo - gegevens Bron voor beheer - grenzen VOS Brug - en sluisplanning VOS Stoffen Data VOS-Volgen Posities & passages E E FC F C _OP _IV S S E T F 9 C 0 A _VO P S - B &S P E F C _ V O S- S T OF E F C _ VOS-VPP E FC _ V ER G U N E F C _ B E D R IJ F E T EO E F C _ M IDoS Geo - component Centraal G R E N S E H EER E F C _B E F C _G E M E N T E GR EN S E F C _ LOC VER GU N E F C _Z A N D E N D IEP T E IFC_ IDoS Bron voor gemeente - grenzen Bron voor locatie - gebonden vergunningen Bron voor zandbanken en dieptes AISontvanger op vaartuig K O L _ S A I _ C F E IDoS Geo -component Lokaal VOS Vaarweg - netwerk VOS Reis en Lading EF C _ V O S-VA A R W E F C _V O S - R & L A S C O Ṟ R D Ḻ PB E F C _ V OS -C _ V OS E F C _VOS E FC E F C _ F IS - V N D S E F C _ F IS - S IA M EF C _ K R IB N U M M ER S E F C _ VA A R G E U E L E F N C _D J E F C _F I S - F D Bron voor kribnummers Bron voor vaargeulen E F C _ G P S _ L O K VOS RIS Referentie Data VOS- Casco Data VOS Ligplaats - bezetting FIS- VNDS FIS- SIAM FIS- FDD Digitaal Journaal GPSontvanger op vaartuig Figuur 4 Externe interfaces Page 56 of 113

57 SSS-259: Interface naar IVS90 SSS301B Het systeem dient een interface met IVS90 te hebben. Zie tabel A.1 voor de gegevens die via deze interface verkregen dienen te worden. De daadwerkelijke invulling van deze interface dient met RWS afgestemd te worden. Uit [NvI-3-8]: Elke minuut worden de actuele posities van schepen eventueel ververst. OCD SSS301B OCD SSS-262: Interface naar FIS SSS301G Het systeem dient een interface met FIS te hebben. Zie tabel A.1 voor de gegevens die via deze interface verkregen dienen te worden. OCD SSS301G OCD SSS-264: Interface naar AIS-ontvanger op vaartuig SSS302A Het systeem dient een interface met de AIS-ontvanger aan boord van het vaartuig te hebben. Zie tabel A.1 voor de gegevens die via deze interface verkregen dienen te worden. Uit [NvI-2-35] en [NvI-2-48]: Voor de koppeling op de AIS-sensor aan boord is gebruik van de Furuno FA-150 of de Saab R4 AIS transponder uitgangspunt. Deze AIS-transponders hebben een gestandaardiseerde openbare interface (beschikbaar op Internet: y/maritime%20transportation%20and%20port%20security/r4%20ais/7000% ,A2,R4%20AIS%20Installation%20Quick%20Reference%20Guide.pdf en =Products+:+AIS).). OCD SSS302A OCD SSS-1337: Interface naar GPS-ontvanger Page 57 of 113

58 Het systeem dient een interface met de GPS-ontvanger aan boord van het vaartuig te hebben. Inventarisatie Gevaren route SSS-1339: Interface naar VOS Brug- en sluisplanning Het systeem dient een interface met VOS Brug- en sluisplanning te hebben. Zie tablel A.1 voor de gegevens die via deze interface verkregen dienen te worden. SSS-1340: Interface naar VOS Stoffendata Het systeem dient een interface met VOS Stoffendata te hebben. Zie tablel A.1 voor de gegevens die via deze interface verkregen dienen te worden. SSS-1341: Interface naar VOS Volgen Posities & passages Het systeem dient een interface met VOS Volgen Posities & Passages te hebben. Zie tablel A.1 voor de gegevens die via deze interface verkregen dienen te worden. SSS-1342: Interface naar VOS Vaarwegnetwerk Het systeem dient een interface met VOS Vaarwegnetwerk te hebben. Zie tablel A.1 voor de gegevens die via deze interface verkregen dienen te worden. SSS-1343: Interface naar VOS Reis en Lading Het systeem dient een interface met VOS Reis en Lading te hebben. Zie tablel A.1 voor de gegevens die via deze interface verkregen dienen te worden. SSS-1344: Interface naar VOS RIS Referentie Data Het systeem dient een interface met VOS RIS Referentie Data te hebben. Zie tablel A.1 voor de gegevens die via deze interface verkregen dienen te worden. SSS-1345: Interface naar VOS Casco Data Het systeem dient een interface met VOS Casco Data te hebben. Zie tablel A.1 voor de gegevens die via deze interface verkregen dienen te worden. SSS-1346: Interface naar VOS Ligplaatsbezetting Page 58 of 113

59 Het systeem dient een interface met VOS Ligplaatsbezetting te hebben. SSS-1347: Interface naar Digitaal Journaal Het systeem dient een interface met Digitaal Journaal te hebben. Inventarisatie Gebeurtenissen SSS-1349: Interface naar Bron voor Vaargeulen Het systeem dient een interface met een Bron voor Vaargeulen te hebben. Interview Punt 55. SSS-1350: Interface naar Bron voor Kribnummers Het systeem dient een interface met een Bron voor Kribnummers te hebben. Interview Punt 54. SSS-1351: Interface naar Bron voor Zandbanken en Dieptes Het systeem dient een interface met een Bron voor Zandbanken en Dieptes te hebben. Interview Punt 45. SSS-1352: Interface naar Bron voor Locatiegebonden vergunningen Het systeem dient een interface met een Bron voor Locatiegebonden Vergunningen te hebben. Zie tablel A.1 voor de gegevens die via deze interface verkregen dienen te worden. Inventarisatie Vergunningen SSS-1354: Interface naar Bron voor Gemeentegrenzen Het systeem dient een interface met een Bron voor Gemeentegrenzen te hebben. Interview Punt 40. Page 59 of 113

60 SSS-1355: Interface naar Bron voor beheergrenzen Het systeem dient een interface met een Bron voor Beheergrenzen te hebben. Interview Punt 40. SSS-1356: Interface naar Bron voor Actuele en lokale Meteogegevens Het systeem dient een interface met een Bron voor Actuele en lokale Meteogegevens te hebben. Zie tablel A.1 voor de gegevens die via deze interface verkregen dienen te worden. SSS-1555: Geschiktheid meteogegevens Het systeem dient te beschikken over actualiteit en lokaliteit van de meteogegevens zodat die geschikt zijn voor gebruikt tijdens de afhandeling van incidenten en tijdens verkeersbegeleiding. Denk hierbij aan eisen ten aanzien van actualiteit en nauwkeurigheid voor de actuele locatie. SSS-1358: Interface naar Bron voor Vergunningen Het systeem dient een interface met een Bron voor Vergunningen te hebben. SSS-1359: Interface naar Bron voor Opstapplaatsen Het systeem dient een interface met een Bron voor Opstapplaatsen te hebben. Inventarisatie Opstapplaatsen 3.4 Systeem interne interface-eisen Voor IDoS zijn de volgende interne systeemdelen geïdentificeerd waartussen een interface gerealiseerd moet worden. NB: De onderstaande figuur is illustratief. De uiteindelijke oplossing kan uit meer systeemdelen bestaan. Page 60 of 113

61 Figuur 5 interne interfaces SSS-268: Interface naar IDoS registratieve component SSS401A Het systeem dient een interface met de registratieve component van IDoS te hebben. Zie tabel A.3 voor de functies en gegevens die via deze interface aangeroepen en verstuurd dienen te worden. OCD SSS401A OCD SSS-1336: Interface naar IDoS registratieve component op basis van webservices De interface tussen de registratieve component en de geocomponent dient op basis van webservices gerealiseerd te worden. Inventarisatie Verbeterde GUI op basis van webservices SSS-269: Interface naar IDoS centraal deel SSS402A Het lokale deel dient een interface met het centrale deel van IDoS te hebben. Het lokale deel biedt de AOI s aan en het centrale deel reageert met de relevante Gegevens voor de aangeboden AOI s. OCD SSS402A OCD SSS-270: Overdracht binaire Gegevens SSS402C IFC_IDoS dient binaire Gegevens over te kunnen dragen. Zie SSS501C. OCD SSS402C OCD Page 61 of 113