Archief van de Ontvang- en Betaalkas N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Archief van de Ontvang- en Betaalkas N.V."

Transcriptie

1 Archief van de Ontvang- en Betaalkas N.V. P. Klein Algemene kenmerken Toegangsnummer: 583 Periode: Archiefvormers Firma Bosch en De Clercq : 2 Ontvang- en Betaalkas, N.V. : 1 Inleiding Korte geschiedenis van de Amsterdamse kassiersbedrijven in de negentiende en twintigste eeuw De geschiedenis van de Amsterdamse kassiersbedrijven, voorlopers van de huidige Kas-Associatie, is beschreven in een tweetal gedenkboeken uit 1966 en 1986, die ter oriëntering van de archiefgebruiker voldoende informatie bevatten (1). Onder verwijzing naar deze gedenkboeken kan ik hier volstaan met enkele hoofdlijnen uit de geschiedenis van de Amsterdamse kassierderij in de negentiende en twintigste eeuw. Volgens het Wetboek van Koophandel (1838) zijn kassiers personen aan wie tegen genot van zeker loon of provisie gelden ter bewaring en uitbetaling worden toevertrouwd (art. 74). De kassier bewaarde en incasseerde wissels, effecten en andere waardepapieren en hield de daarvoor ontvangen gelden beschikbaar ter betaling aan de eigenaar, zodra en op de wijze als deze dat verlangde. De kassier was alleen bewaarder van de hem toevertrouwde gelden en was niet bevoegd die te beleggen of er handel mee te drijven. Oorspronkelijk (tot de oprichting van de Rente-Cassa en de Kas Vereeniging in 1864 en 1865) vergoedde hij geen rente over de ingelegde bedragen, integendeel hij vroeg daar loon of provisie voor. De kwitanties, betalingsopdrachten (assignaties) en andere bewijsstukken van de kassiers werden kassiersbriefjes of kassierspapier genoemd. Omdat dit kassierspapier aan toonder was en niet op order, zoals wissels, kreeg het in het handelsverkeer de functie van betaalmiddel, vergelijkbaar met de tegenwoordige cheques en bankbiljetten. In principe werd door de kassiers alleen krediet verleend in de vorm van beleningen, dat wil zeggen tegen onderpand van waarden (2). Hun functie lag van oudsher hoofdzakelijk op het gebied van de regeling van het betalingsverkeer, dat door hun bemoeienissen soepeler kon verlopen. De kredietverlening bleef beperkt, omdat het uitstaande krediet de omvang van de per cliënt in bewaring gegeven waarden niet mocht overschrijden. De grootste bloei van het kassiersbedrijf viel in de tweede helft van de achttiende eeuw, toen er (omstreeks 1780) te Amsterdam 54 kassierskantoren bestonden (3). In 1840 waren er nog een twintigtal werkzaam, waarvan de Associatie Cassa en de Ontvang- en Betaalkas wel de voornaamste waren. In 1850 waren daarvan nog 13 bedrijven over (4). De laatste particuliere kassierderijen, de firma s Cornelis de Veer & Zonen en E. & H. van Cranenburgh werden pas aan het eind van de negentiende eeuw, in respectievelijk 1894 en 1899, opgeheven. Zij gingen op in de in 1865 opgerichte Kas-Vereeniging (5). Het verschil tussen de particuliere kassiers en de grote bedrijven ligt in de beheersvorm: de Associatie Cassa was georganiseerd als een soort Naamloze Vennootschap, de Ontvang- en Betaalkas als een Commanditaire Vennootschap avant la lettre (deze begrippen werden pas in 1838 in het Wetboek van Koophandel omschreven): zij stonden namens de deelnemers onder toezicht van commissarissen, die voor Versie juli

2 het dagelijks beheer directeuren aanstelden (6). In het begin van de negentiende eeuw was er behoefte aan dit soort beveiligingsconstructies door de sterke achteruitgang van de Amsterdamse geld- en goederenmarkt in de Bataafse en Franse Tijd. Men kreeg de beschikking over grotere kapitalen dan de particuliere kassiers en de risico s waren meer gespreid. De Associatie Cassa werd opgericht in 1806 door W. Borski en D.J. Voombergh; de Ontvang- en Betaalkas is in 1813 voortgekomen uit de kassiersfirma Bosch & De Clercq. Er schijnt een aanzienlijk standsverschil tussen beide maatschappijen te zijn geweest: in een terugblik wordt de Ontvangen Betaalkas kassier der arme lieden, de Associatie Cassa kassier der rijke lieden genoemd (7). De laatste kreeg al snel de functie van centrale bank voor de Amsterdamse groothandel, vergelijkbaar met de oude Wisselbank (8). Dat de Associatie Cassa een leidende rol in de Amsterdamse haute finance speelde, wordt onder andere duidelijk in de concurrentiestrijd met de Nederlandsche Bank (opgericht in 1814). Het is algemeen bekend, schrijft A.M. de Jong in zijn Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, dat [de Amsterdamse geldwereld] de Nederlandsche Bank in den eersten tijd van haar bestaan weinig gunstig gezind was. Zowel de bankiers [bedoeld wordt: kooplieden-bankiers] als de kassiers zagen in de Bank een ernstige concurrentie, die hun bedrijf alleen maar afbreuk kon doen (9). In de tweede helft van de jaren dertig, toen de (koloniale) goederenhandel sterk opleefde, ontstond er een conflict tussen de Nederlandsche Bank en de Amsterdamse kassiers onder leiding van de Associatie Cassa, dat door De Jong en Emeis (geschiedschrijvers van respectievelijk de Bank en de Associatie Cassa) uitvoerig wordt beschreven (10). Daarbij ging het in wezen om het de facto afdwingen van een monopolie van de Bank in het betalingsverkeer ten koste van het kassierspapier, dat immers een soortgelijke functie vervulde als de door de Bank uitgegeven bankbiljetten. Het conflict werd in 1840 beslecht met een compromis, waarbij de Bank het recht verkreeg om met uitsluiting van anderen biljetten aan toonder uit te geven. Tot het begin van de jaren zestig bleef de organisatie van het bankwezen beperkt tot De Nederlandsche Bank, een aantal particuliere kooplieden-bankiers en kassiers, en de twee kassiersmaatschappijen de Associatie Cassa en de Ontvang- en Betaalkas. In de jaren zestig echter ontstond er een geheel nieuwe situatie door de oprichting van moderne commerciële banken in Amsterdam, die zich ten doel stelden de bij hen gedeponeerde gelden te gebruiken voor de financiering van produktieve ondernemingen. Met dit doel werd in 1863 de Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid opgericht, die weliswaar slechts kort (tot 1866) heeft bestaan, maar aan de wieg stond van enkele belangrijke ondernemingen, waaronder de Nederlandsch-Indische Handelsbank en de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Andere voorbeelden van moderne in deze periode opgerichte banken zijn de Twentsche Bankvereeniging (1861) en Sarphati s Crediet- en Depositobank (1863). Bij deze modernisering van het bankwezen waren de oude instellingen van de Amsterdamse kapitaalmarkt, zoals de Associatie Cassa, niet betrokken (11). Tekenend in dit verband is het oordeel van H.P.G. Quack (een typische vertegenwoordiger van de nieuwe richting en betrokken bij de Algemeene Maatschappij), die laatdunkend schrijft over de machtige côterie van de Borski s met haar kassierderij der Associatie Cassa (12). Anders dan de oude kassiersbedrijven vergoedden de nieuwe bankinstellingen rente op deposito s om kapitaal aan te trekken. Daarmee vormden zij uiteraard geduchte concurrenten en dreigden zij de positie van de kassiers te ondermijnen. Om de concurrentie het hoofd te bieden stichtte de Associatie Cassa in 1864 een dochteronderneming, de Rente-Cassa, die wel rente vergoedde. Met de gedeponeerde gelden verrichtte de Rente-Cassa kredietoperaties op korte termijn (disconteringen, beleningen en prolongaties). De Associatie Cassa hield zich bij de oude statuten, zodat deposito s geheel in kasvorm aanwezig bleven. Cliënten kregen echter het recht hun tegoeden kosteloos te doen overschrijven naar een rekening van de Rente-Cassa (13). Van groot belang werd een nieuw concurrerend kassiersbedrijf, de Kas- Vereeniging, opgericht in 1865 door onder andere de liberale economen N.G. Pierson en G.M. Boissevain. Dit bedrijf kreeg voet aan de grond in de Amsterdamse handelswereld door de overname van het kassiershuis Di Gazar Francken & Co. In een nota uit 1869 omschrijft Pierson de doelstellingen van de Kas-Vereeniging als volgt: Een Bank wilden wij stichten, eene inrichting die de circuleerende kapitalen, die ongebruikte kassen tot zich zou trekken. De kassierderij zou slechts het middel zijn om dit doel te bereiken. Wij wilden ons bankwezen dat, met Engeland en Amerika vergeleken, nog op verre na niet aan de eischen van een goed, ontwikkeld bankwezen voldoet, een krachtige stoot tot vooruitgang geven, ja een nieuwe phase doen ingaan. Kortom, wij wilden geen verbeterde Associatie Cassa creëeren, maar een inrichting naar het model der Londensche Joint-Stock Banks (14). De Engelse Joint-Stock Banks waren handelsbanken die Versie juli 2018

3 krediet op korte termijn gaven ten dienste van de handel en de kapitaalmarkt (15). In de praktijk was de Kas-Vereeniging vooral kassier die, evenals de andere kassiersmaatschappijen, diensten verleende bij de afwikkeling van effectentransacties en het betalingsverkeer. Zij hield zich bezig met het ontvangen van gelden in rekening-courant, het betalen van assignaties en kwitanties, het incasseren en disconteren van wissels en het bewaren van effecten en andere waardepapieren. Op de gedeponeerde waarden werd rente vergoed en zij werden gebruikt als onderpand voor kortlopend krediet (beleningen). Een belangrijk verschil met de oude Associatie Cassa was de openbaarheid van de jaarrekening (16). De Ontvang- en Betaalkas werd in 1874 omgezet in een Naamloze Vennootschap en opereerde voortaan op dezelfde wijze als de Kas-Vereeniging. In de twintigste eeuw werden de taken van de kassiers meer beperkt tot dienstverlening aan effectenhandelaren en emitterende bedrijven en instellingen. Omdat zij zelf niet deelnamen aan emissies, niet handelden in effecten en geen blanco krediet verschaften, waren zij geen partij op de effectenmarkt en konden zij functioneren als onafhankelijke instellingen van de effectenhandel (17). De afwikkeling van de beurstransacties verliep in de regel via de kassiers: de te leveren effecten werden bij hen afgegeven en de incassering van de koopsommen was bij hen geconcentreerd. Deze functie leidde tot een toenemende onderlinge samenwerking. Aanvankelijk ondervond de Kas-Vereeniging nogal wat tegenwerking van de overige kassiers (18); in 1880 echter spraken de drie grote kassiersmaatschappijen af hun kassierspapier onderling via een girosysteem te verrekenen, zodat het vervoer van bankpapier over de openbare weg kon worden beperkt (19). In 1916 richtten de Kas-Vereeniging en de Ontvang- en Betaalkas het Amsterdamsch Verrekenkantoor op. Het doel daarvan was vereenvoudiging van het geld- en effectenverkeer door een systeem van clearing (20). De Associatie Cassa deed daaraan niet mee, aangezien zij in deze combinatie als minderheid steeds zou staan tegenover de beide andere instellingen, die door hare geheel van de onze verschillende relaties en verhoudingen reeds meermalen getoond hebben door motieven geleid te worden, waarmede de A.C. zich niet kan vereenigen (21). In plaats daarvan besloten de Associatie Cassa en de Rente-Cassa hun onderlinge relaties te verstevigen, aanvankelijk (1919) door gemeenschappelijke vergaderingen, later (1920) door een personele unie van commissarissen en directeuren (22). Per 1 januari 1929 werd de Ontvang- en Betaalkas overgenomen door de Kas-Vereeniging, die daarmee veruit de grootste van de twee overblijvende kassiersinstellingen werd (23). In 1943 werd voor het eerst overlegd over samenwerking met de Associatie Cassa (24). Deze besprekingen werden na de oorlog voortgezet en resulteerden per 1 januari 1952 in een samensmelting van beide instellingen tot de Kas-Associatie. Daarmee was het fusieproces nog niet teneinde: voorlopig sluitstuk was de overname van de aandelen Kas-Associatie door de Vereeniging voor den Effectenhandel in 1974 (25), maar dit valt buiten de door de archieven bestreken periode. Geschiedenis van de archieven en verantwoording van de inventarisatie De archieven van de kassiersbedrijven zijn in gedeelten naar de gemeentelijke archiefdienst overgebracht. Bij de opheffing van de Ontvang- en Betaalkas in 1929 werd het archief overgedragen aan het Nederlandsch Economisch Historisch Archief (NEHA) te Den Haag (26). Na de fusie in 1952 ontving het NEHA een aantal kas- en grootboeken van de Associatie Cassa (27). Deze archiefbestanddelen werden in 1972 en volgende jaren door het NEHA aan het gemeentearchief in bewaring gegeven (28). Van deze archieven werden door de archiefdienst plaatsingslijsten gemaakt. In 1987 volgde de overbrenging van een resterend deel van het archief van de Ontvang- en Betaalkas en van de Associatie Cassa en van de archieven van de Rente-Cassa en de Kas-Vereeniging. Tijdens de inventarisatie bleek dat de archieven van de Kas-Vereeniging en de Associatie Cassa enigszins door elkaar waren geraakt. De stukken zijn uiteraard naar hun archief van herkomst teruggebracht. De indeling van de inventarissen berust niet op een oude orde. Daarvan waren weinig sporen aanwezig. Bij het archief van de Kas-Vereeniging bevinden zich enige materiële objecten, te weten een mandje met een stempelhouder en vijf stempels en een kistje met twee doosjes met een aantal verkoolde waardepapieren en een couponkniptang. Deze objecten worden bij het archief bewaard, maar zijn niet in de inventaris opgenomen. Uit het archief van de Ontvang- en Betaalkas zijn enkele series financiële Versie juli

4 administratie vernietigd (ca. 68 meter), voornamelijk bestaande uit kasboeken en kopieën van de rekeningen-courant. De resterende omvang van de archieven is: Ontvang- en Betaalkas 39 meter; Associatie Cassa 11 meter; Rente-Cassa 0,50 meter; Kas Vereeniging 10 meter. In de overeenkomst van bewaringgeving d.d. 23 januari 1987 is bepaald, dat de archieven van deze instellingen slechts geraadpleegd mogen worden na schriftelijke toestemming van de bewaargever, de Kas-Associatie N.V. Voetnoten 1) M.G. Emeis jr., Honderdzestig jaar kassierderij (Amsterdam, 1966); C. van Dongen, De Kas-Associatie onderweg (Amsterdam, 1986). 2) J.J. Weeveringh, Woordenboek voor den Effecten-, Wissel- en Speciehandel, het Assurantiewezen en het Boekhouden (Amsterdam, 1888) ; E.E. de Jong-Keesing, De economische crisis van 1763 te Amsterdam (Amsterdam, 1939) ) W.C. Mees, Proeve eener Geschiedenis van het Bankwezen in Nederland gedurende den tijd van de Republiek (Rotterdam, 1838) ) A.M. de Jong, Geschiedenis van de Nederlandsche Bank I (Amsterdam, 1930) 276 en ) Emeis, Honderdzestig jaar kassierderij, 71; zie ook arch. 1014/ ) Zie onder andere archief 583/137 en 748/50. 7) Rede uitgesproken door Mr.Dr. C. Sleeswijk op 31 december 1952, arch 748/386. 8) Vergelijk Th. van Tijn, Twintig jaren Amsterdam. De maatschappelijke ontwikkeling van de hoofdstad van de jaren 50 der vorige eeuw tot 1876 (Amsterdam, 1965) 44. 9) De Jong, Nederlandsche Bank I, ) Ibidem, ; Emeis, Honderdzestig jaar kassierderij, ) H.M. Hirschfeld, Het ontstaan van het moderne bankwezen in Nederland (Rotterdam, 1922); Van Tijn, Twintig jaren, 38-45; Emeis, Honderdzestig jaar kassierderij, ) Herinneringen uit de levensjaren van Mr. H.P.G. Quack (Amsterdam, 1913) ) Van Tijn, Twintig jaren, 44; Emeis, Honderdzestig jaar kassierderij, 44-47; Weeveringh, Woordenboek, ) Geciteerd door Emeis, Honderdzestig jaar kassierderij, ) Weeveringh, Woordenboek, 162; Emeis, Honderdzestig jaar kassierderij, 49; Hirschfeld, Moderne bankwezen, 17 en ) Emeis, Honderdzestig jaar kassierderij, 53; Weeveringh, Woordenboek, ) Een uitvoerige beschrijving van de werkzaamheden van de kassiers omstreeks 1930 vindt men in inventarisnummer 99 van archiefnummer ) Van Tijn, Twintig jaren, 44; Hirschfeld, Moderne bankwezen, ) Emeis, Honderdzestig jaar kassierderij, ) Emeis, Honderdzestig jaar kassierderij, 80; zie ook 1014/ ) Geciteerd door Emeis, Honderdzestig jaar kassierderij, ) Ibidem, 82; zie ook 748/ ) Zie 583/143 en 1014/67. 24) Uitvoerig in Van Dongen, Kas Associatie onderweg, 25-27; zie ook Emeis, Honderdzestig jaar kassierderij, 90 en 748/41 en 1014/68. 25) De Vries, Een eeuw vol effecten. Historische schets van de Vereniging voor de Effectenhandel en de Amsterdamse Effectenbeurs (Amsterdam, 1976) 263; B. de Smalen, Effectenbeurs, effectenbedrijf en effectenverkeer (Amsterdam, 1975) ) Economisch Historisch Jaarboek 15 (1929) XLII; zie ook Ibidem 18 (1932) CIII. 27) Ibidem, 26 ( ) LIX. 28) Dit blijkt uit de jaarverslagen van de archiefdienst over de betreffende jaren Versie juli 2018

5 Inventaris ARCHIEF VAN DE ONTVANG-EN BETAALKAS (N.V.) STUKKEN AFKOMSTIG VAN DE FIRMA BOSCH EN DE CLERCQ, ARCHIEF VAN DE ONTVANG-EN BETAALKAS (N.V.) 1.1 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 1-8 Notulen van de vergaderingen van de commissarissen waarbij de directie aanwezig is, 1861 oktober november 28.Sinds 1874 met bijlagen en indexen. NB: De vergadering van 8 september 1874 betreft de overgang naar de N.V. vorm; deze is buiten de... 8 delen oktober september april november november april mei-1908 februari februari februari februari oktober oktober november Notulen van de vergaderingen van de commissarissen. Met bijlagen en index tot januari oktober. 6 delen januari maart maart oktober november-1902 maart april-1912 augustus september oktober. Met bijlagen. 15 Bijlagen bij de notulen van de vergaderingen van de commissarissen, en z.j. 1 omslag Notulen van de jaarlijkse vergaderingen van de aandeelhouders. Met jaarverslagen, Versie juli

6 18-85 Ingekomen en minuten van uitgaande stukken. NB: Alfabetisch geordend op afzenders en geadresseerden pakken A B-C D-F G H I-J K-M N-O jan.-juni Proehl-Gutman juli-dec. Proehl-Gutman P-R S T-Z A B C D-E F-G H I-M N-P Proehl-Gutman R-S T-Z A B Versie juli 2018

7 C D E-F G H I-J K L-M N jan.-juni Proehl-Gutman juli-dec. Proehl-Gutman O-R jan.-juni S juli-dec. S T-V W-Z A B C D-E E-G H I-J K-L M-N O-R Proehl-Gutman. Versie juli

8 S T-Z A B C D-E F-G H I-J K L-M N-P Proehl-Gutman R-S T-Z. 86 Brievenboek deel 87 Register van uitgaande brieven, 1885 november december 30. Met index. 1 deel 88 Uitgaande circulaires en convocaties pak Ingekomen prospecti en circulaires. NB: Genummerde stukken banden mei; nrs juni-1839 mei; nrs juni-1845 september; nrs september-1851 april; nrs april-1857 januari; nrs februari-1862 november; nrs december-1866 maart; nrs april-1870 januari; nrs Versie juli 2018

9 januari-1873 januari; nrs november-1877 december; nrs december-1880; nrs ; nrs juli; nrs juli-1889 januari; nrs januari-1891 april; nrs mei-1894 februari; nrs februari-1896 mei; nrs mei-1898 oktober; nrs oktober-1900 december; nrs ; nrs mei; nrs mei-1906 januari; nrs december-1907 april; nrs april-1908 augustus; nrs augustus-1910 januari; nrs januari-1911 mei; nrs mei-1912 juni; nrs juli-1913 november; nrs december-1915 januari; nrs januari-1916 juni; nrs juni-1917 juli; nrs juli-1918 juli; nrs juli-1919 mei; nrs mei-1919 december; nrs januari-1920 oktober; nrs Versie juli

10 oktober-1921 augustus; nrs augustus-1922 december; nrs februari; nrs maart-1925 mei; nrs juli-1926 december; nrs april; nrs april-1929; nrs Ingekomen circulaires en prospecti bij directeuren (patronen). NB: Genummerde stukken delen ; nrs ; nrs ; nrs ; nrs Jaarverslagen pak 1.2 STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN Bestuur, organisatie en archief 136 Concepten van de circulaire waarin bericht wordt dat de directie der Ontvangen Betaalkas is overgedragen aan J.P. Willeumier en P. de Clercq, Met bijlage. 1 omslag 137 Stukken betreffende de omzetting van een C.V.- in een N.V.-vorm omslag 138 Statuten omslag 139 Reglementen van orde voor de directie en de commissarissen, omslag 140 Stukken betreffende statutenwijzigingen, 1888, omslag 141 Stukken betreffende de verlenging van de vennootschap omslag 142 Stukken betreffende de verlenging van de vennootschap en wijzigingen in de statuten omslag 143 Stukken betreffende de liquidatie en de fusie met de Kas-Vereeniging N.V., Met retroacta. 1 pak 144 Stukken betreffende de inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, 1921, omslag Versie juli 2018

11 145 Register betreffende door de commissarissen verrichte controles en de afwikkeling daarvan, 1906 april november 18. Met bijlagen. 1 deel 146 Contracten, polissen en promessen omslag 147 Incasso-overeenkomst van de bankverenigingen te Amsterdam en Rotterdam en de kassiersbedrijven te Amsterdam stuk 148 Stukken betreffende de geschiedenis van het bedrijf verzameld in verband met het 100-jarig bestaan omslag 149 Overeenkomst met het Nederlandsch Economisch Historisch Archief betreffende de overdracht van een gedeelte van het archief, Met bijlagen 1932 en omslag Eigen vermogen 150 Register van inschrijving op het aandelenkapitaal, Met bijlage. 1 deel Registers van de kapitaalvergroting.1880 en delen Pensioenen 153 Rapporten van Dr. G.K. Nugteren betreffende de financiële stand van zaken bij het pensioenfonds, 1920, 1923 en Met bijlagen. 1 omslag 154 Concept-akten van oprichting van de Stichting tot het verschaffen van pensioen en ondersteuning aan de beambten van de Ontvang- en Betaalkas N.V., Met bijlagen. 1 omslag Financiële administratie Algemene boekhouding Verlies en winstrekeningen delen Balansen en verlies en winstrekeningen delen en 1 omslag omslag deel deel 160 Bijlagen tot de rekening omslag Grootboeken delen Versie juli

12 Journalen. 30 delen De periode ontbreekt en Versie juli 2018

13 jan. 1-nov nov. 21-dec Versie juli

14 Bijzondere boekhouding Kasadministratie Kasboeken in dagtotalen met wekelijkse afsluiting delen Register van de kas onder de commissarissen, deel Registers van de generale kas. 7 delen De periode 1815 november-1925 juni ontbreekt mei-1832 mei mei-1810 april mei-1811 juni juni-1812 oktober november-1813 oktober december-1814 november november-1815 oktober juli-1832 mei Registers van de aanwezige specieën op de geldkamer. 3 delen NB: de periode ontbreekt Administratie van onkosten Registers betreffende de controle op ontvangsten en uitgaven voor onkosten, salarissen, correspondentiekosten etc. 6 delen Berustende onder de directeuren Versie juli 2018

15 Administratie van provisie 239 Register van aan cliënten in rekening gebrachte provisiepercentages, c deel 240 Register van in rekening gebrachte provisiebedragen deel Debiteuren-en crediteurenadministratie Lijsten van de maandelijkse opmaking van de saldi van debiteuren en crediteuren.1836 februari-1837 september en pakken februari-1837 september Registers der sluitnota s. NB: De periode ontbreekt. Er worden 2 boekjes naast elkaar gebruikt delen november. NB: Gemerkt A december-1820 januari. NB: Gemerkt A. 245 NB: Gemerkt A NB: Gemerkt B januari. NB: Gemerkt B februari NB: Gemerkt B. 249 Extracten en afschriften van rekeningen-courant omslag Registers van rekeningen-courant met cliënten delen Na de letter Z volgt de rekening-courant met verzekeringsmaatschappijen. Zie voor klappers op deze registers inv. nrs A-F; nrs G-P; nrs R-Z; nrs A-F; nrs G-P; nrs R-Z; nrs A-F; nrs G-P; nrs R-Z; nrs Versie juli

16 A-F; nrs G-P; nrs R-Z; nrs A-F; nrs G-P; nrs R-Z; nrs A-G; nrs H-P; nrs R-Z; nrs A-G; nrs H-P; nrs R-Z; nrs A-G; nrs H-P; nrs R-Z; nrs A-G; nrs H-P; nrs R-Z; nrs A-G; nrs H-P; nrs R-Z; nrs A-G; nrs H-P; nrs R-Z; nrs A-G; nrs H-P; nrs R-Z; nrs Versie juli 2018

17 H-P; nrs R-Z; nrs A-G; nrs H-P; nrs R-Z; nrs A-G; nrs H-P; nrs R-Z; nrs A-G; nrs H-P; nrs R-Z; nrs A-G; nrs H-P; nrs R-Z; nrs A-G; nrs H-P; nrs R-Z; nrs A-B; nrs C-D; nrs E-G; nrs H-K; nrs L-N; nrs O-R; nrs. 309 S-V; nrs W-Z; nrs NB: Tevens assurantie A-B; nrs C-D; nrs Versie juli

18 313 E-G; nrs H-K; nrs L-N; nrs O-R; nrs S-V; nrs W-Z; nrs NB: Tevens assurantie A-B; nrs C-D; nrs E-G; nrs H-K; nrs L-N; nrs O-R; nrs S-V; nrs W-Z; nrs NB: Tevens assurantie A-B; nrs C-D; nrs E-G; nrs H-K; nrs L-N; nrs O-R; nrs S-V; nrs W-Z; nrs NB: Tevens assurantie A-B; nrs C-D; nrs E-G; nrs H-K; nrs L-N; nrs Versie juli 2018

19 340 O-R; nrs S-V; nrs W-Z; nrs NB: Tevens assurantie A-B; nrs C-D; nrs E-G; nrs H-K; nrs L-N; nrs O-R; nrs S-V; nrs W-Z; nrs NB: Tevens assurantie A-B; nrs C-D; nrs E-G; nrs H-K; nrs L-N; nrs O-R; nrs S-V; nrs W-Z; nrs NB: Tevens assurantie A-B; nrs C-D; nrs E-G; nrs H-K; nrs L-N; nrs O-R; nrs S-V; nrs W-Z; nrs NB: Tevens assurantie. Versie juli

20 A-B; nrs C-D; nrs E-G; nrs H-K; nrs L-N; nrs O-R; nrs S-V; nrs W-Z; nrs NB: Tevens assurantie Registers van de rekeningen-courant met bankinstellingen encorrespondenten en van commissie op de wisselrekening, couponrekening, discontorekening, etc. NB: Voor klappers op deze registers zie inv. nrs delen A-L; nr.s M-Z; nrs A-L; nrs M-Z; nrs A-L; nrs M-Z; nrs A-L; nrs M-Z; nrs A-L; nrs M-Z; nrs A-L; nrs M-Z; nrs A-L; nrs M-Z; nrs A-L; nrs M-Z; nrs A-L; nrs Versie juli 2018

21 M-Z; nrs A-L; nrs M-Z; nrs A-L; nrs M-Z; nrs A-L; nrs M-Z; nrs A-H; nrs I-Z; nrs A-Z; nrs A-H; nrs I-Z; nrs A-Z; nrs A-H; nrs I-Z; nrs A-Z; nrs A-H; nrs I-Z; nrs A-Z; nrs A-L; nrs M-Z; nrs A-Z; nrs A-L; nrs M-Z; nrs A-Z; nrs A-L; nrs M-Z; nrs Versie juli

22 A-Z; nrs A-L; nrs M-Z; nrs A-Z; nrs A-L; nrs M-Z; nrs A-Z; nrs A-L; nrs M-Z; nrs A-Z; nrs A-L; nrs M-Z; nrs A-Z; nrs A-L; nrs M-Z; nrs A-Z; nrs A-H; nrs I-Z; nrs A-Z; nrs A-H; nrs I-Z; nrs A-Z; nrs A-H; nrs I-Z; nrs A-Z; nrs Alfabetische klappers op de rekeningen-courant registers delen Versie juli 2018

23 NB: Onvolledig NB: Correspondenten etc NB: Correspondenten etc NB: Correspondenten etc NB: Correspondenten NB: Correspondenten NB: Onvolledig NB: Onvolledig NB: Onvolledig NB: Onvolledig NB: Onvolledig NB: Onvolledig Lijst van de inhoud van safeloket 336 van wijlen mevrouw G.A. Penning- Burggraaf, 1931 april 9. Met de op deze lijst voorkomende stukken uit de periode omslag 468 Correspondentie met verzekeringsagent fa. Wed. J. van Bosse& Zoon betreffende schade wegens acceptatie van ongedekte cheques van de fa. G. Struijs omslag Administratie van prolongaties 469 Prolongatieboek deel Versie juli

24 470 Register van prolongatie, belening en disconto deel Prolongatieboeken.1896 mei delen mei juni 11; nrs juni augustus 11; nrs ; nrs ; nrs ; nrs nrs ; nrs ; nrs Registers van prolongatie en deposito. Met alfabetische index delen Administratie van deposito s 481 Reglementen voor deposito s en de verhuur van safeloketten,niet gedateerd. 1 omslag Registers van rekeningen-courant van lange deposito s. NB: Na 1908 worden de rekeningen-courant van lange en korte deposito s opgenomen in de registers van de rekeningen-courant van deposito s. Zie inv. nrs delen Supplement Supplement Versie juli 2018

25 491 Conditiën Supplement Conditiën Alfabetische klappers op de registers van de rekeningen-courant van lange deposito s delen Registers van de rekeningen-courant van korte deposito s, NB: Na 1908 worden de rekeningen-courant van lange en korte deposito s opgenomen in de registers van de rekeningen-courant van deposito s. Zie inv. nrs delen januari-augustus augustus 15-december januari-oktober oktober 7-december Supplement nrs nrs nrs nrs nrs nrs Versie juli

26 Alfabetische klappers op de registers van de rekeningen-courant van korte deposito s delen Registers van de rekeningen-courant van deposito s delen 519 I; nrs II; nrs III; nrs IV; nrs Conditiën; nrs I; nrs II; nrs III; nrs IV; nrs Conditiën; nrs I; nrs II; nrs III; nrs IV; nrs Conditiën; nrs I; nrs II; nrs III; nrs Versie juli 2018

27 537 IV; nrs Conditiën; nrs I; nrs II; nrs III; nrs IV; nrs Conditiën; nrs I; nrs II; nrs III; nrs IV; nrs Conditiën; nrs I; nrs II; nrs III; nrs IV; nrs Conditiën; nrs I; nrs II; nrs III; nrs IV; nrs Conditiën; nrs I; nrs II; nrs IV; nrs Versie juli

28 562 Conditiën; nrs I; nrs II; nrs III; nrs IV; nrs Conditiën; nrs I; nrs II; nrs III; nrs IV; nrs Conditiën; nrs I; nrs II; nrs III; nrs IV; nrs Conditiën; nrs I; nrs II; nrs III; nrs IV; nrs Conditiën; nrs I; nrs II; nrs III; nrs IV; nrs Versie juli 2018

29 587 Conditiën; nrs I; nrs II; nrs III; nrs IV; nrs Conditiën; nrs I; nrs II; nrs III; nrs IV; nrs Conditiën; nrs I; nrs II; nrs III; nrs IV; nrs Conditiën; nrs I; nrs II; nrs III; nrs IV; nrs Conditiën; nrs I; nrs II; nrs III; nrs IV; nrs Versie juli

30 612 Conditiën; nrs I; nrs II; nrs III; nrs IV; nrs Conditiën; nrs Alfabetische klappers op de registers van de rekeningen-courant van deposito s delen Administratie van disconto s Registers van disconto (wissels) delen oktober juli juli april Versie juli 2018

31 april oktober oktober augustus augustus november februari september. 639 Register van de acceptportefeuille, 1927 juli november. 1 deel Registers van disconto s (ingeschreven wissels en promessen) delen Registers van de vervaldata van disconto s delen Discontantenregister, Met alfabetische index. 1 deel 649 Register van personen en instellingen op wie wissels zijn getrokken, NB: Alfabetisch. 1 deel Administratie van effecten Kopieboeken van de couponafdeling. Met indexen tot oktober maart. 8 delen oktober juli augustus juli juli juni januari maart maart maart april april april april april maart. Versie juli

32 658 Register van bewaargeving van aandelen en obligaties, Met alfabetische naamklapper der cliënten. 1 deel Opgaven van in bewaring genomen fondsen pakken ; A-Z ; A-Z Registers van inschrijving van de voor de cliënten gekochteen verkochte aandelen, obligaties enz delen 661 A-Bij; nrs Bo-Bu; nrs Ca-Ev; nrs Fr-Gr; nrs Ha-Ka; nrs Ke-Le; nrs M-Nij; nrs No-Pr; nrs Ro-To; nrs A-Br; nrs Bo-Bij; nrs Ca-Dij; nrs E-F; nrs G-H; nrs I-Le; nrs Lei-M; nrs N-P; nrs R; nrs S-T; nrs V-Z; nrs A-B; nrs B; nrs Versie juli 2018

33 683 C-D; nrs E-F; nrs G-H; nrs I-Lei; nrs Let-M; nrs N-P; nrs R; nrs S-T; nrs V-Z; nrs A-B; nrs B; nrs C-D; nrs E-F; nrs G-H; nrs I-Lei; nrs Let-M; nrs N-P; nrs R; nrs S-T; nrs V-Z; nrs A-B; nrs B; nrs C-D; nrs E; nrs F-G; nrs H-J; nrs K-M; nrs Versie juli

34 710 M-O; nrs P-R; nrs S-T; nrs V-Z; nrs A; nrs B; nrs C-D; nrs E; nrs F-G; nrs K-Me; nrs Mi-O; nrs P-R; nrs S-T; nrs V-Z; nrs STUKKEN AFKOMSTIG VAN DE FIRMA BOSCH EN DE CLERCQ, Stukken betreffende het bedrijf 724 Plan voor een ontvang- en betaalkas onder directie van Jan Bosch Gerritsz en Gijsbert de Clercq, onder de firma van Bosch en De Clercq, [1806]. Gedrukt. 1 stuk 725 Circulaire betreffende oprichting van de firma Bosch en De Clercq, Met bijlage. 2 stukken 726 Ingekomen stukken van A.D. Loofs betreffende de val van de firma Bosch en De Clercq en de daaruit voortvloeiende vermindering van zijn inkomen, 1813 en omslag 727 Schuldverklaring van Johannes J. Meinsma te Leeuwarden ten gunste van Bosch en De Clercq, voor een bedrag van? ,, tegen 6% rente per jaar stuk 728 Schuldverklaring van Gijsbert de Clercq en zijn vrouw Mariade Clercq ten gunste van Van Eeghen en Co., voor een bedragvan?. 8000,, tegen 4% rente per jaar stuk 729 Balansboek deel Versie juli 2018

35 730 Halfjaarlijkse balansen, Met bijlagen. 1 pak 731 Balansboek van 1810, om volgens contract van associatie te dienen tussen Bosch en De Clercq deel 732 Grootboek deel 733 Kasboek van de firma Loofs en Bosch, later Bosch en De Clercq deel 734 Kasboek van de firma Bosch en De Clercq deel 735 Lijst van contanten stuk 736 Lijsten van credit- en debetopgaven omslag 737 Marktboek deel 738 Effectenregister van diverse cliënten deel 739 Staat van de voor cliënten in bewaring genomen effecten stuk 2.2 Particuliere stukken 740 Ingekomen stukken bij P. de Clercq en lijsten met aantekeningen omslag 741 Particulier kasboek van J.P. Willeumier en P. de Clercq, NB: Betreft beleningen, prolongaties en disconto s. 1 deel 742 Journaal deel Grootboeken. Met bijlage delen Met bijlage Versie juli