Mondo Minerals B.V. T.a.v. de heer M. Jongerius Kajuitweg AR AMSTERDAM. Amersfoort, 21 december 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mondo Minerals B.V. T.a.v. de heer M. Jongerius Kajuitweg AR AMSTERDAM. Amersfoort, 21 december 2016"

Transcriptie

1 Mondo Minerals B.V. T.a.v. de heer M. Jongerius Kajuitweg AR AMSTERDAM Amersfoort, 21 december 2016 Ons kenmerk: 23315/ DB02/RTR/km Betreft: onderzoek luchtkwaliteit Geachte heer Jongerius, Hierbij ontvangt u de uitkomsten van de berekeningen ter vaststelling van de luchtkwaliteit in de omgeving van uw bedrijf. Wettelijk kader Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen opgenomen in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5, titel 5.2 Wm). Hiermee is het Besluit luchtkwaliteit 2005 (Blk 2005) vervallen. Omdat titel 5.2 handelt over luchtkwaliteit staat deze ook wel bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. Specifieke onderdelen van de wet zijn uitgewerkt in AMvB's en ministeriële regelingen. In tabel 1 zijn de grenswaarden weergegeven die op NO 2 van toepassing zijn. Tabel 1: grenswaarden NO 2 Component Concentratie Omschrijving (μg/m 3 ) NO 2 40 Jaargemiddelde concentratie NO Uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden overschreden Voor fijn stof (PM 10 ) en zeer fijn stof (PM 2.5 ) zijn in de Wet luchtkwaliteit de grenswaarden opgenomen die zijn weergegeven in tabel 2. KWA Bedrijfsadviseurs B.V. Regentesselaan 2 Postbus BM Amersfoort t /71 f e Rabobank Amersfoort NL86RABO KvK Gooi en Eemland

2 DB02-21 december 2016 Tabel 2: grenswaarden fijn stof Component Concentratie Omschrijving (μg/m 3 ) PM Jaargemiddelde concentratie PM uurgemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden overschreden PM Jaargemiddelde concentratie Voor zeer fijn stof geldt op basis van ervaring, dat wanneer de normstelling voor fijn stof wordt behaald, dat er dan ook automatisch aan de norm voor zeer fijn stof wordt voldaan. Op 15 november 2007 is ook de Regeling beoordeling luchtkwaliteit in werking getreden. In deze regeling is vastgelegd op welke manier luchtkwaliteitsonderzoeken moeten worden uitgevoerd. In voorliggend onderzoek is aangesloten bij de randvoorwaarden van deze regeling. De gehanteerde rekenmodule (Stacks) is een van de goedgekeurde rekenmethode voor het uitvoeren van berekeningen volgens het Nieuw Nationaal Model (NNM), die is aangegeven in de regeling. Op 19 december 2008 zijn het zogenaamde toepasbaarheidsbeginsel en het blootstellingcriterium toegevoegd aan de wetgeving op het gebied van luchtkwaliteit. De belangrijkste gevolgen hiervan zijn dat er: Geen beoordeling is van de luchtkwaliteit op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft en waar geen bewoning is. Geen beoordeling is van de luchtkwaliteit op bedrijfsterreinen of terreinen van industriële inrichtingen (hier geldt de arbeidsomstandighedenwetgeving). Uitzondering zijn publiek toegankelijke plaatsen; deze worden wel beoordeeld (hierbij speelt het zogenaamde blootstellingcriterium een rol). Toetsing vindt plaats vanaf de grens van de inrichting of het bedrijfsterrein. Geen beoordeling is van de luchtkwaliteit op de rijbaan van wegen en op de middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang hebben tot de middenberm. De luchtkwaliteit wordt alleen beoordeeld op plaatsen waar significante blootstelling aan mensen plaatsvindt. Het gaat om blootstelling gedurende een periode, die in vergelijking met de middelingtijd van de grenswaarde (jaar, etmaal en uur) significant is. Een plaats met significante blootstelling kan bijvoorbeeld een woning, school of sportterrein zijn. De luchtkwaliteit wordt daar met behulp van metingen of berekeningen vastgesteld. Dit dient op een zodanige manier te gebeuren dat ter plaatse een representatief beeld van de luchtkwaliteit ontstaat. Om dat te bereiken worden in de regeling een aantal concrete aanwijzingen gegeven. De strekking daarvan is dat de luchtkwaliteit op een verstandige manier wordt bepaald, dat wil zeggen dat geen locatiespecifieke waarde wordt bepaald, maar een waarde die representatief kan worden geacht voor de blootstelling ter plaatse. Op plaatsen waar geen sprake is van significante blootstelling wordt de luchtkwaliteit niet beoordeeld. Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) verder te noemen het Besluit NIBM, legt vast wanneer een project niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van een bepaalde stof. 2-6

3 DB02-21 december 2016 Dat is het geval wanneer aannemelijk is dat het project een toename van de concentratie van fijnstof (PM 10 ) of stikstofdioxide (NO 2 ) veroorzaakt, die niet meer bedraagt dan 3% van de jaargemiddelde concentratie van de betreffende stof. Dit komt overeen met een toename van maximaal 1,2 microgram/m 3 voor zowel PM 10 als NO 2. Als de toename voor één of beide stoffen hoger is, dan is de bijdrage van het project wél in betekende mate. Berekeningswijze De verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van de rekenmodule Stacks, zoals opgenomen in Geomilieu versie Dit betreft de in 2016 verschenen versie, waarin de (meest actuele) achtergrondconcentraties zijn verwerkt. Het rekenhart is het door KEMA ontwikkelde Stacks. Het programma rekent conform het Nieuw Nationaal Model (NNM), waarmee verspreidingsberekeningen dienen te worden uitgevoerd. De berekeningen zijn voor NO 2 en PM 10 uitgevoerd voor peiljaar 2016, waarbij voor de meteorologie de gegevens van de jaren zijn gehanteerd. Met behulp van het rekenprogramma zijn de contouren bepaald. Voor de terreinruwheid is uitgegaan van de in het rekenprogramma opgenomen waarden. De ruwheidslengte bedraagt in de omgeving van het bedrijf 0,96 meter. Voor PM 10 is in beginsel geen zeezoutcorrectie gehanteerd. De zeezoutcorrectie die op basis van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit kan worden bepaald, wordt alleen gehanteerd indien er sprake is van een overschrijding van de jaargemiddelde norm. Allereerst is een berekening uitgevoerd voor de aangevraagde situatie, dat is de situatie met de huidige emissiepunten, aangevuld met jetmill 5 tot en met 8, de rollermill en het vrachtverkeer. Indien er in die situatie sprake is van overschrijdingen, is tevens een berekening uitgevoerd voor de huidige situatie. Invoergegevens berekeningen De invoergegevens van de berekening zijn op de volgende manier bepaald: Tabel met stofemissies (debieten, etc.) vaste punten aangeleverd door Mondo Minerals. Emissies NO 2 zijn gebaseerd op de aangeleverde berekening in Aerius (rekeninstrument van de Programmatische Aanpak Stikstof). Vervoersbewegingen zijn afgeleid uit het akoestisch onderzoek. De emissies van de nog te realiseren jetmills 5/6 en 7/8 zijn gebaseerd op de emissies van de bestaande jetmills. In tabel 3 zijn de gehanteerde invoergegevens opgenomen voor de aangevraagde situatie. Tabel 3: gegevens emissiepunten aangevraagde situatie Nr. Naam emissiepunt Hoogte [m] Debiet Rookgas (m 3 /s) Bedrijfsduur (u/jr) NOx (kg/s) PM 10 (kg/s) 1 Kogelmolen 15,5 4, , Hamermolen 15, ,74E-05 0, Jet mill 1 19,5 3, , T (K) 3-6

4 DB02-21 december 2016 Nr. Naam emissiepunt Hoogte [m] Debiet Rookgas (m 3 /s) Bedrijfsduur (u/jr) NOx (kg/s) PM 10 (kg/s) 4 Jet mill 2 19,5 3, , Jet mill 3 19,5 3, , Jet mill 4 19,5 3, , ZPS-1 19,5 4, , , ZPS-2 19,5 4, , ATP-1 19,5 4, , ATP-2 19,5 4, , Drooglijn , ,56E-05 0, Drooglijn , , Afzaklijn 10,5 3, , Mobiele werktuigen 4 0, , Diffuse emissie verlading schip 160 0, Diffuse emissie verlading vw , Jet mill 5 19,5 3, , Jet mill 6 19,5 3, , Jet mill 7 19,5 3, , Jet mill 8 19,5 3, , Rollermill 19,5 1, , T (K) Rekenresultaten In bijlage 1 bij deze brief zijn de invoergegevens en een plot van het rekenmodel opgenomen. In de figuren 1 en 2 zijn de contouren voor respectievelijk NO 2 en PM 10 weergegeven. NO 2 Voor NO 2 zijn de 25 en 22 µg/m 3 -contouren (inclusief achtergrondconcentratie) in figuur 1 aangegeven. De eigenlijke normcontour 40 µg/m 3 is niet af te beelden Deze ligt geheel binnen de terreingrenzen van Mondo Minerals. Hiermee wordt voldaan aan de eis ten aanzien van de jaargemiddelde concentratie voor NO 2. Voor de eis ten aanzien van het aantal overschrijdingen per jaar van de uurgemiddelde concentratie van 200 µg/m 3 geldt, dat de contour van 18 overschrijdingen per jaar nauwelijks buiten de terreingrens van Mondo Minerals valt. Hiermee wordt voldaan aan de eis ten aanzien van de uurgemiddelde concentratie voor NO 2. In feite is de bijdrage van de bestaande emissiepunten van Mondo Minerals al meegenomen in de achtergrondconcentratie en is er dus sprake van een dubbeling van deze bijdrage en een overschatting van de situatie. Dit neemt niet weg dat met deze berekening wordt aangetoond dat er aan de normen uitr de wet voor wat betreft NO 2 wordt voldaan. 4-6

5 DB02-21 december 2016 Figuur 1: contouren NO 2 PM 10 Voor PM 10 zijn de 40 en 30 µg/m 3 -contouren (inclusief achtergrondconcentratie) in figuur 2 aangegeven. De eigenlijke normcontour 40 µg/m 3 ligt geheel binnen de terreingrenzen van Mondo Minerals. Hiermee wordt voldaan aan de eis ten aanzien van de jaargemiddelde concentratie voor PM 10. Figuur 2: contouren PM

6 DB02-21 december 2016 Voor de eis ten aanzien van het aantal overschrijdingen per jaar van de uurgemiddelde concentratie van 50 µg/m 3 geldt, dat de achtergrondconcentratie ten zuidwesten van Mondo Minerals dusdanig hoog is, dat het aantal overschrijdingen per jaar daar reeds hoger is dan 35 keer. De afmetingen van dit gebied met een hoge bestaande achtergrondconcentratie komen overeen met de in figuur 2 aangegeven 30 jaargemiddelde µg/m 3 -contour. De bijdrage van Mondo Minerals is ter plaatse te verwaarlozen. Het gebied waar de concentratie meer dan 35 keer per jaar wordt overschreden voldoet niet aan het toepasbaarheidsbeginsel, omdat het op het bedrijventerrein is gelegen. Hiermee wordt voldoende aangetoond dat wordt voldaan aan de eis ten aanzien van de uurgemiddelde concentratie voor PM 10. In een aanvullende berekening is berekend wat de bijdrage aan de hoeveelheid PM 10 in de omgeving van Mondo Minerals is van alléén de uitbreiding van het bedrijf. Dit betreft de bijdrage van jetmill 5 tot en met 8, de rollermill en de toename van het vrachtverkeer. Bij de woningen aan de overzijde van het Noordzeekanaal (dat is de meest nabijgelegen locatie waar het toepasbaarheidsbeginsel geldt) is de bijdrage van de uitbreiding van Mondo Minerals aan de PM 10 concentratie 0.03 µg/m 3. Hiermee is sprake van een bijdrage die voldoet aan NIBM (Niet in betekenende mate). Conclusie Door Mondo Minerals wordt aan de normstelling uit de wetgeving betreffende luchtkwaliteit voldaan, ook voor de aangevraagde situatie. Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest. Met vriendelijke groet, KWA Bedrijfsadviseurs B.V. Ing. R. Trenning Senior adviseur t e 6-6

7 Bijlage 1: Invoergegevens en plot rekenmodel

8 Oppervlaktebron Schoorsteen Weg Toetspunt Gebouw Ref.jaar: m 200 m schaal = 1 : december 2016 Bepaling luchtkwaliteit ton Bijlage 1 Plot rekenmodel Luchtkwaliteit - STACKS, [versie van Gebied - Bepaling luchtkwaliteit ton], Geomilieu V4.10 KWA bedrijfsadviseurs B.V.

9 V V V4 V V5 21 Oppervlaktebron Schoorsteen Weg Toetspunt Gebouw Ref.jaar: m 100 m schaal = 1 : dec 2016, 10:26 Bepaling luchtkwaliteit ton Bijlage 1a Plot met emissiebronnen V Luchtkwaliteit - STACKS, [versie van Gebied - Bepaling luchtkwaliteit ton], Geomilieu V4.10 KWA bedrijfsadviseurs B.V.

10 Bijlage 1b Emissiepunten Model: Groep: Bepaling luchtkwaliteit ton (hoofdgroep) Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS Naam Omschr. X Y Hoogte Int.diam. Ext.diam. Emis NOx Emis PM10 Emis PM2.5 Flux Gas temp Warmte Geb.bron Bedr. uren 01 Kogelmolen , ,64 15,50 0,80 0,90 0, , , , ,0 0,165 Nee 5160,00 02 Hamermolen , ,36 15,50 0,80 0,90 0, , , , ,0 0,538 Nee 7740,00 03 Jet mill , ,56 19,50 0,50 0,60 0, , , , ,0 0,383 Nee 7740,00 04 Jet mill , ,96 19,50 0,50 0,60 0, , , , ,0 0,383 Nee 7740,00 05 Jet mill , ,50 19,50 0,50 0,60 0, , , , ,0 0,310 Nee 7740,00 06 Jet mill , ,10 19,50 0,50 0,60 0, , , , ,0 0,310 Nee 7740,00 07 ZPS , ,09 19,50 0,60 0,70 0, , , , ,0 0,141 Nee 7740,00 08 ZPS , ,58 19,50 0,60 0,70 0, , , , ,0 0,141 Nee 7740,00 09 ATP , ,35 19,50 0,60 0,70 0, , , , ,0 0,049 Nee 2150,00 10 ATP , ,07 19,50 0,60 0,70 0, , , , ,0 0,049 Nee 5160,00 11 Drooglijn , ,13 11,00 0,60 0,70 0, , , , ,0 0,368 Nee 6020,00 12 Drooglijn , ,80 11,00 0,60 0,70 0, , , , ,0 0,414 Nee 6020,00 13 Afzaklijn , ,85 10,50 0,60 0,70 0, , , , ,0 0,037 Nee 6880,00 14 Mobiele werktuigen , ,00 4,00 1,00 1,10 0, , , , ,0 0,000 Nee 8760,00 17 Jet mill , ,07 19,50 0,50 0,60 0, , , , ,0 0,310 Nee 7740,00 18 Jet mill , ,67 19,50 0,50 0,60 0, , , , ,0 0,310 Nee 7740,00 19 Jet mill , ,35 19,50 0,50 0,60 0, , , , ,0 0,310 Nee 7740,00 20 Jet mill , ,95 19,50 0,50 0,60 0, , , , ,0 0,310 Nee 7740,00 21 Rollermill , ,51 19,50 0,60 0,70 0, , , , ,0 0,088 Nee 5160,00 Geomilieu V :27:53

11 Bijlage 1c Wegvakken Model: Groep: Bepaling luchtkwaliteit ton (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n Vormpunten Lengte Type Wegtype Breedte Totaal aantal %LV(D) %LV(A) %LV(N) V1 Vrachtverkeer bij nwe hal , , , , ,93 Verdeling Normaal 7,00 3, V2 Vrachtverkeer , , , , ,00 Verdeling Normaal 7,00 76, V3 Vrachtverkeer , , , , ,88 Verdeling Normaal 7,00 23, V4 Vrachtverkeer , , , , ,49 Verdeling Normaal 7,00 23, V5 Vrachtverkeer , , , , ,57 Verdeling Normaal 7,00 19, V6 Vrachtverkeer , , , , ,10 Verdeling Normaal 7,00 4, Geomilieu V :28:54

12 Bijlage 1c Wegvakken Model: Groep: Bepaling luchtkwaliteit ton (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS Naam %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) V , V , V ,00 100,00 100,00 V ,00 100,00 100,00 V ,00 100,00 -- V , Geomilieu V :28:54