Er werd mij gevraagd om vandaag kort de juridische context te schetsen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Er werd mij gevraagd om vandaag kort de juridische context te schetsen."

Transcriptie

1 Speech Erfgoed en toegankelijkheid Een goeiemorgen iedereen, Ook vanuit het Vlaamse gelijkekansenbeleid wil ik u welkom heten op de studiedag van vandaag die volledig in het teken staat van erfgoed en toegankelijkheid. Er werd mij gevraagd om vandaag kort de juridische context te schetsen. Maar vooraleer ik toekom aan de Vlaamse stedenbouwkundige toegankelijkheidsverordening, het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking of de Vlaamse en federale antidiscriminatie-regelgeving, lijkt het me nuttig om eerst ook nog even stil te staan bij de maatschappelijke context. Enkele cijfers zullen jullie misschien niet onbekend zijn: - In 2030 zullen er in Vlaanderen 1 miljoen 600 duizend 65-plussers zijn. - Dit is zowat 40% meer dan vandaag. - Nog voor 2030 zal meer dan 25% van de bevolking 65-plus zijn. 1 op 4 daarvan zal zelfs 80 plus zijn. De gevolgen die dit zal hebben voor de sociale zekerheid en de pensioenen wordt veelvuldig gethematiseerd. Maar we lijken wat te vergeten dat dit ook een enorme impact heeft op de wijze waarop we onze publieke omgeving gaan benutten. Het hoeft geen groot betoog dat met de leeftijd ook de ongemakken en beperkingen toenemen, hetzij mentaal, fysiek of zintuiglijk. De Europese Commissie hield hierrond nog niet zo heel lang geleden een grootschalige bevraging. Hieruit blijkt dat - Bij de leeftijdsgroep van 55 tot 65 jaar, 32% van de bevraagden zelf aangeeft een handicap te ervaren : 44% : 60% - 85+: 70% Die beperkingen bepalen onze interactie met de omgeving. Of eigenlijk beter omgekeerd, het is de omgeving die bepaalt in hoeverre deze lichamelijke kenmerken ons doen en laten ook werkelijk zullen beperken.

2 Hierin zit meteen ook de basisfilosofie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking vervat. Dit verdrag, dat België een viertal jaren geleden ook ratificeerde, plaatst handicap nadrukkelijk in een mensenrechtenperspectief. Het sluit integraal aan bij de beweging om handicap niet langer te zien als een medische beperking van een persoon, maar eerder als een gevolg van een onaangepaste omgeving. Bij wijze van eenvoudig voorbeeld: bij de bakker zal een man in een rolstoel pas een handicap ervaren wanneer een trap aan de inkom hem ervan weerhoudt om zelf tot bij de winkelbediende te komen en zijn brood te bestellen. Of meer in de context van vandaag. Een slechthorende dame zal geen handicap ervaren wanneer zij via de ringleiding hier in zaal Grote Post perfect de voorstelling kan volgen. Het ontwerpprincipe dat naadloos aansluit bij deze visie, en dat we ook vanuit Gelijke Kansen breed willen promoten, is het Universal Design. Universal Design is een filosofie van ontwerpen die van bij het begin van het ontwerpproces aandacht vraagt voor een zo divers mogelijke doelgroep van gebruikers. Ik hoor het u denken: daar zijn we in het geval van erfgoed rijkelijk laat mee. Inderdaad, maar ook in het geval van erfgoed zijn er vaak nog heel wat mogelijkheden om de toegankelijkheid voor zo veel mogelijk mensen te verzekeren. Daar waar we willen verhinderen dat de oorsprong van het gebouw of de site verloren zou gaan, kan desnoods gewerkt worden met niet invasieve, wegneembare toegankelijkheidsaanpassingen. Maar ruimer dan dit denk ik dat we ook moeten durven stilstaan bij het gebruik, en de invulling die we aan een erfgoedsite geven. Wanneer we beslissen een erfgoedsite open te stellen voor een publieke functie, dan moeten we ernaar streven dat dit kan voor iedereen, zo zelfstandig mogelijk. Dit is toch wat we onszelf ook tot doel gesteld hebben met de ratificatie van het VN-verdrag. Toegankelijkheid hoeft trouwens niet altijd een directe impact te hebben op de erfgoedsite. Voor doven kan een toegankelijkheidsaanpassing bestaan uit de aanwezigheid van een tolk Vlaamse Gebarentaal. Maar nog even terug naar die juridische context. Hoewel we de lat hoog willen leggen, en door het universal design denken, een omgeving willen creëren die voor iedereen op een zelfstandige, gelijkwaardige en niet stigmatiserende manier toegankelijk is, moeten we ook realistisch zijn en er in Vlaanderen ook

3 voor zorgen dat óveral waar er publieke nieuwbouw- of renovatieprojecten gerealiseerd worden, een basistoegankelijkheid gegarandeerd wordt. Nog al te vaak moeten we immers vaststellen dat wanneer het gaat om architectuur, of breder wanneer het gaat om ontwerpen, dat onze leefomgeving sterk afgestemd is op de gemiddelde mens en dat er geen of weinig rekening wordt gehouden met de noden die van dit gemiddelde afwijken. Het is in deze context dat op het einde van de vorige legislatuur de zogenaamde Toegankelijkheidsverordening in het leven geroepen. Vanuit het Gelijkekansenbeleid zijn we er immers van overtuigd dat toegankelijkheid een basisrecht voor iedereen moet zijn. Integrale toegankelijkheid getuigt van een fundamenteel respect voor mensen, niet alleen voor mensen met een handicap, maar voor iedereen. Deze Vlaamse set van toegankelijkheidsnormen werd ingeschreven binnen de Vlaamse codex, waardoor sindsdien bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor elk gebouw dat openstaat voor publiekook aandacht moet besteed worden aan toegankelijkheid. We hebben lang gedebatteerd over het principe of we met een dergelijke verordening de ruimte voor creativiteit van ontwerpers die net essentieel is in het UD-denken- niet nodeloos aan banden zouden leggen. Maar anderzijds konden we niet om de vaststelling heen dat zelf de meest prestigieuze bouwprojecten in Vlaanderen bleven zondigen aan de meest essentiële basisprincipes voor toegankelijkheid. We geloven absoluut in het effect dat Universal Design op lange termijn kan creëren, maar we zijn tegelijk ook realistisch. Er waren ook beleidsacties nodig die onmiddellijk leiden tot een vermindering van het aantal (letterlijke en figuurlijke) drempels in onze leefomgeving. Universal Design kan pas zijn vruchten afwerpen wanneer de huidige en de komende generatie architecten zich het ontwerpen voor iedereen eigen gemaakt heeft. Maar tot zolang, in een situatie waarin Universal Design nog geen duurzame plaats heeft gevonden in de opleiding van architecten en ontwerpers, is er nood aan duidelijke normen om toegankelijk te ontwerpen. De toegankelijkheidsverordening bepaalt voor diverse types van publiek toegankelijke gebouwen het toepassingsgebied en de minimale basis-

4 toegankelijkheidsnormen die hierbinnen moeten gehandhaafd worden. Zo wordt ervoor gezorgd dat bij nieuwbouw of verbouwprojecten minstens de structurele elementen al in de lijn liggen van een verdere toegankelijke afwerking. Deze basisnormen staan vervat in de regelgeving. Maar uiteraard willen we ook verder gaan. Daarom worden flankerende intiatieven opgezet die wel degelijk inzoomen op de essentie, nl de afwerkingdetails, en die waar de toegankelijkheidsverordening door haar stedenbouwkundige aard eerder beperkt is tot de vereisten van rolstoelgebruikers, aandacht hebben voor alle doelgroepen. Om architecten en ontwerpers daarbij te helpen hebben we samen met de verordening een Vlaams Handboek Toegankelijkheid gelanceerd. Dit digitaal handboek moet ontwerpers wegwijs maken in de wereld van integrale toegankelijkheid en Universal Design. Het handboek geeft niet alleen duiding en achtergrond bij de normen uit de toegankelijkheidsverordening, maar plaatst ze ook in een breder perspectief. Het handboek laat ons toe expliciet aandacht te geven aan aspecten zoals kleurcontrasten of signalisatie die gezien ze niet vergunningsplichtig zijn geen plaats konden vinden in de verordening. Maar voor het verzekeren van een integrale toegankelijkheid zijn deze aspecten even bepalend. Naast het handboek werkten het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, Enter vzw, en de verschillende adviesbureaus toegankelijkheid intussen ook verschillende thematische gidsen uit die u als ontwerper verder kunnen inspireren. Vanuit Gelijke Kansen trachten we in elk geval, samen met Enter, met de adviesbureaus toegankelijkheid en onze partners binnen het gebruikersveld en de 5 provincies, de UD-principes verder uit te dragen en staan we klaar om zij die ermee aan de slag gaan te omkaderen en te ondersteunen met gespecialiseerd advies. Binnenkort zal dit trouwens met vereende kracht gebeuren vanuit een nieuw verzelfstandigd agentschap. Op de details van de toegankelijkheidsverordening ga ik hier niet verder ingaan, dit zou ons te ver leiden. Temeer daar bij de opmaak van de toegankelijkheidsverordening er voor gekozen is om voor erfgoeddossiers een specifieke regeling uit te werken. Deze regeling is er gekomen om ervoor te zorgen dat er niet blind toegankelijkheidsmaatregelen toegepast werden, zonder aandacht te hebben voor de erfgoedwaarde van ons patrimonium. Deze regeling zoals ze

5 om de beestjes bij hun naam te noemen in artikel 2 en artikel 35 van de toegankelijkheidsverordening is uitgewerkt heeft als doel om een maximale toegankelijkheid te realiseren met respect voor de erfgoedwaarde. Wat uiteraard niet de bedoeling was en dat is een reflex die ik in de praktijk toch nog heel vaak vaststel-, is om elk erfgoeddossier bij voorbaat vrij te stellen van de maatschappelijke plicht om daar waar het wordt opengesteld, dit voor een zo divers mogelijk publiek open te stellen. Ik kan in deze context ook nog verwijzen naar het Vlaamse gelijkekansen en behandelingsdecreet en zijn federale evenknie die als het ware het sluitstuk vormen van de toegankelijkheidsverordening, en die discriminaties onder meer op grond van handicap bestrijden en bovendien ook het ontbreken van redelijke aanpassingen gelijk stellen met discriminatie. Dit laat mensen toe om met hun toegankelijkheidsklacht naar een rechtbank te trekken, die de redelijkheid van de vraag zal afwegen. Maar dit leidt ons eigenlijk al een stap te ver. Als deze studiedag vandaag iets oplevert, dan hoop ik dat dit is dat erfgoed geen excuus mag zijn om niet aan toegankelijkheid te moeten denken, maar daarentegen het startpunt is van een denkproces. Ik hoop dat de talloze voorbeelden die vandaag aan bod zullen komen u dan ook zullen inspireren om bij de combinatie van de woorden erfgoed en toegankelijkheid niet spontaan te beginnen wanhopen, maar daarentegen samen met experten creatief aan de slag te gaan om mensen met een handicap, ouderen of ouders met een buggy, te laten genieten van het erfgoed dat Vlaanderen rijk is. Elk tijdperk laat zijn specifieke stempels na op de geschiedenis en in het erfgoed. Ik hoop dat toegankelijkheid voor iedereen de stempel van de 21 e eeuw mag worden. Ik wens jullie dus allen graag een inspirerende dag toe!

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ

de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ 1 2 de WERELD DRAAIT OOK ZONDER MIJ straathoekwerk vertelt 3 COLOFON Deze publicatie kwam tot stand ism vzw ASTROV vzw LISS vzw VOS vzw WESTROV vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Klaar voor redelijke aanpassingen

Klaar voor redelijke aanpassingen Klaar voor redelijke aanpassingen Een leidraad Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour en Marijke Wilssens Wat zijn redelijke aanpassingen? www.arteveldehogeschool.be » 2 Inhoudstafel 1. Leeswijzer: lees je

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Burgerschap en handicap It s all about (em)power(ment)

Burgerschap en handicap It s all about (em)power(ment) Burgerschap en handicap It s all about (em)power(ment) PETER LAMBREGHTS Beleidsteksten staan bol van inclusie en participatie maar toch blijven we investeren in publieke dienstverlening en infrastructuur

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Pleidooi voor een volwaardige rechtsbescherming voor minderjarigen

Pleidooi voor een volwaardige rechtsbescherming voor minderjarigen recht op recht Pleidooi voor een volwaardige rechtsbescherming voor minderjarigen Kinderrechtencommissariaat dossier Wat zijn de knelpunten in de rechtsbescherming van minderjarigen? Kunnen minderjarigen

Nadere informatie

"MENSEN DENKEN VAAK DAT IK GEEN RATIONEEL DENKEND WEZEN ZOU

MENSEN DENKEN VAAK DAT IK GEEN RATIONEEL DENKEND WEZEN ZOU "MENSEN DENKEN VAAK DAT IK GEEN RATIONEEL DENKEND WEZEN ZOU ZIJN OMDAT IK EEN HOOFDDOEK DRAAG" Interview met Samira Azabar Er gaat geen dag voorbij of er verschijnt wel ergens een opiniestuk, debat of

Nadere informatie

Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning

Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning Colofon Eindredactie: Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs Ontwerp: www.dotplus.be De gids is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

1. Inleiding. Het College wil nog de aandacht vestigen op drie punten. 2. Verplichtingen voor de Staat (artikel 4 VN-verdrag)

1. Inleiding. Het College wil nog de aandacht vestigen op drie punten. 2. Verplichtingen voor de Staat (artikel 4 VN-verdrag) Inbreng College voor de Rechten van de Mens, ten behoeve van het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op 9 februari 2015 over de wetsvoorstellen ter ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van

Nadere informatie

Er was eens een verhaal te vertellen

Er was eens een verhaal te vertellen Er was eens een verhaal te vertellen Ergens op de aarde wordt onderstaand verhaal verteld, aan kinderen! De kinderen hebben de leeftijd van ongeveer zes jaar en hun leraar vertelt hen het verhaal omdat

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen

samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen samen wat kan, individueel wat moet Samen bouwen aan een netwerk van landelijke voorzieningen Samenvatting en conclusies van het onderzoek naar een landelijke infrastructuur voor duurzame toegang tot digitale

Nadere informatie

Moeten we het rijbewijs al afpakken?

Moeten we het rijbewijs al afpakken? Moeten we het rijbewijs al afpakken? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen bij de zorg voor

Nadere informatie

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015

Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Toespraak Freya Saeys, actualiteitsdebat VP 13.05.2015 Collega s, Voorzitter, Armoede is moeilijk te bestrijden. Ook de collega s van de oppositie zullen dat moeten toegeven. Zo is mevrouw Lieten 5 jaar

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat?

Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Meegaan in de veranderende werkelijkheid, kan ik dat? Dilemma's bij dementie. Handleiding voor het gesprek met mantelzorgers. In een viertal films vertellen 10 mantelzorgers over 4 dilemma's die spelen

Nadere informatie

Overzichtsstudie van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam vernieuwen in het voortgezet onderwijs

Overzichtsstudie van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam vernieuwen in het voortgezet onderwijs Leren over innoveren Overzichtsstudie van wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam vernieuwen in het voortgezet onderwijs Expeditie durven, delen, doen durven delen doen Sietske Waslander Colofon Leren

Nadere informatie

COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten?

COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten? COACHEN NA DE KLASSCREENING Hoe doordringen tot de klaspraktijk van leerkrachten? Gedurende drie jaar werd de vormingsmodule coachen na de klasscreening aangeboden door het Steunpunt GOK aan voornamelijk

Nadere informatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie

Recht in de roos. Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs. Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie Recht in de roos Werken rond kinderrechten in de derde graad van het lager onderwijs Deel 1: kinderrechten en kinderrechteneducatie COLOFON Auteur Gerrit Maris Werkten hieraan mee Vrijwilligers, onder

Nadere informatie