STICHTING HOSPICE MARTINUS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING HOSPICE MARTINUS"

Transcriptie

1 STICHTING HOSPICE MARTINUS Er zijn, verlicht JAARVERSLAG 2013

2 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BALANS PER 31 DECEMBER... 9 RESULTATENREKENING KASSTROOMOVERZICHT TOELICHTING OP DE BALANS WAARDERINGSGRONDSLAGEN VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA EIGEN VERMOGEN KORTLOPENDE SCHULDEN Overige gegevens..14 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN BATEN RESULTAATBESTEMMING. 20 KOSTENVERDEELSTAAT...21 BIJLAGEN 1. Jaaroverzicht gegevens gasten, hulpvragen en hulpinzetten Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 2

3 JAARVERSLAG 2013 INLEIDING Algemeen Ingevolge artikel 5 van de Statuten ontvangt u hierbij het financieel verslag over het boekjaar 2013 van Stichting Hospice Martinus te Montferland. De stichting De Stichting Hospice Martinus is opgericht op 5 februari Doelstelling van de stichting is de terminale dienstverlening in Didam en omgeving (mede) gestalte te geven. Onder deze zorgverlening wordt verstaan zowel het ondersteunen en/of begeleiden van personen in hun laatste levensfase, die daarom verzoeken, zowel op lichamelijk, psychosociaal, emotioneel en spiritueel gebied, als ook de zorgverlening aan familie en andere naastbetrokkenen (artikel 2 statuten). Op 8 januari 2010 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden. In artikel 2 lid 2 is tevens opgenomen dat de stichting haar doel onder meer tracht te verwezenlijken door ondersteuning en begeleiding te verlenen in bij voorkeur de thuissituatie en indien dit niet mogelijk is in één of meerdere wooneenheden waarover de stichting de beschikking heeft. Op 7 maart 2013 heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden met VPTZ De Liemers te Duiven. Hierbij zijn beide stichtingen zelfstandig gebleven, waarbij is afgesproken dat Hospice Martinus zich richt op de hospicevoorzieningen en VPTZ De Liemers op de vrijwilligersondersteuning in de thuissituatie. De bestuursleden zijn voor beide stichtingen gelijk. De vrijwilligers van beide stichtingen kunnen zowel in de hospicevoorzieningen als in de thuissituatie worden ingezet. Met hun persoonlijke voorkeuren wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. De bestuursleden mevrouw T.C.W. Rosendaal, secretaris en mevrouw M.E.J. van Schriek, lid zijn op 7 maart 2013 afgetreden, terwijl mevrouw C.W.H.M. Jansen - Bisschop, mevrouw B.J. Janssen van Loon en mevrouw B. Boschker de Boks tot het bestuur zijn toegetreden. Op 24 juni 2013 en 17 oktober 2013 is het bestuur uitgebreid met respectievelijk mevrouw B. Traag en mevrouw W.J.M. Hekking - Mulder. Ultimo 2013 bestaat het bestuur van Hospice Martinus uit 7 bestuursleden. De functies van het bestuur zijn als volgt: H.K.M. Niebuur, voorzitter; Mevrouw C.W.H.M. Jansen - Bisschop, secretaris; P.H.M. Teunissen, penningmeester; Mevrouw B.J. Janssen van Loon, 2 e secretaris; Mevrouw B. Boschker de Boks, lid; Mevrouw B. Traag, lid; Mevrouw W.J.M. Hekking - Mulder, lid; Er is geen rooster van aftreden omdat de bestuursleden voor onbepaalde tijd zijn benoemd. Het bestuur dient te bestaan uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste 3 bestuursleden. Hospice Martinus is een stichting met volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer Stichting Hospice Martinus is aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg De Liemers en de Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ). In de vergadering van 11 november 2010 heeft bet bestuur besloten ook toe te treden tot het Regionaal Hospice Overleg IKO-regio (Integraal Kankercentrum Oost) en deel te nemen aan de Registratie Palliatieve Zorg Oost in Hospicevoorzieningen (REPAL). Tevens is Hospice Martinus aangesloten bij de VPTZ Midden - Gelderland. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 3

4 JAARVERSLAG 2013 Financieel beleid Het financieel beleid is weergegeven in het beleidsplan en komt er in het kort op neer dat een kostendekkende exploitatie uitgangspunt is. Allereerst wordt dit bereikt door sponsors te interesseren voor het doel en werkzaamheden van Hospice Martinus. Omdat Hospice Martinus vanaf 2008 haar bestaansrecht heeft aangetoond heeft het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport met ingang van 2010 besloten een jaarlijkse exploitatiebijdrage te verstrekken. Het Ministerie houdt echter rekening met een gemiddelde inzet over 3 jaren zodat er in 2013 een tekort op de exploitatie van de nieuwe hospiceruimte in Duiven ontstaat. Uitgaande van de gemiddelde kosten per inzet van circa 2.500,- zijn ongeveer 8 inzetten in beide appartementen gewenst om een sluitende exploitatie te realiseren. Er zijn 8 inzetten in 2013 geweest. Vijf in Meulenvelden te Didam en drie in Thuvine in Duiven. De ontvangen bijdrage voor inzetten in de thuissituatie wordt voor een belangrijk deel afgedragen aan de VPTZ Midden Gelderland voor gezamenlijke organisatie, opleidings- en coordinatiekosten. Voorts kunnen zorgverzekeraars op basis van hun polisvoorwaarden per verblijfsdag een vergoeding geven. Hiervoor is bij Vektis een AGB-code aangevraagd en die is toegekend onder nummer: Het boekjaar 2013 is afgesloten met een negatief jaarresultaat van 65,-- (2012: positief 6.977,--). Hierbij is geen rekening gehouden met een mogelijke vrijval van de voorziening inrichting appartementen van 4.500,-- omdat nog niet alle rekeningen zijn ontvangen. Het geringe negatieve resultaat komt vooral omdat de exploitatielasten in 2013 zijn achtergebleven bij de raming. Er was een negatief resultaat geraamd van 2.050,--. Het negatieve jaarresultaat wordt aan de overige reserves onttrokken. Als onderdeel van de jaarrekening is een kasstroomoverzicht opgenomen met als doel een beeld te vormen waar de geldmiddelen vandaan komen en hoe die zijn besteed. We zien in dit overzicht dat de post Liquide Middelen toeneemt door het toenemen van de kortlopende schulden. Huisvestingsbeleid Het bestuur heeft op 22 februari 2008 een huurovereenkomst afgesloten met Laris Wonen en diensten te Didam voor het appartement Waverlo 9, 6942 RG Didam. Dit appartement is gelegen in het woon-, zorg- en dienstverleningscentrum Meulenvelden. Op 4 juli 2012 is dit appartement met Diafaan geruild voor het appartement Tesma 39 eveneens gelegen in Meulenvelden. Met ingang van 16 januari 2013 is het appartement aan het Thuvinepark 101.A in Duiven van Diafaan gehuurd in het woon-, zorg- en dienstverleningscentrum Thuvine. In dit appartement kunnen palliatief terminale cliënten uit Duiven en omgeving worden begeleid en ondersteund door vrijwilligers van Hospice Martinus en/of de VPTZ De Liemers. Voor de zorg in de appartementen wordt in voorkomende gevallen gebruik gemaakt van de thuiszorg van Diafaan. De gast heeft vaak een eigen huisarts en mocht dit niet zo zijn dan wordt een beroep gedaan op een aan het hospice gelieerde huisarts of een specialist oudergeneeskunde van Diafaan. Een gast kan in principe drie maanden in het hospice verblijven. Vrijwilligersbeleid Hospice Martinus beschikt over ongeveer 15 vrijwilligers die in principe voor een 24-uurs aanwezigheid bij de cliënt beschikbaar zijn alsook in een thuissituatie en in een verzorgingsen verpleeghuissituatie palliatief terminale mensen ondersteunen, begeleiden en bijstaan. In principe wordt aan de gasten van Hospice Martinus geen vergoeding voor het verblijf in rekening gebracht, om de drempel van de voorzieningen gebruik te maken zo laag mogelijk te houden. De vrijwilligers worden begeleid door coördinatoren die voor beschikbaarheid en deskundigheidsbevordering zorgdragen. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 4

5 JAARVERSLAG 2013 De vrijwilligerscoördinatoren zijn: Mevrouw F.A.T. Leenders, coördinator voor hospice-voorzieningen; Mevrouw C.W.H.M. Jansen Bisschop, coördinator in de thuissituatie. Tevens treden als coördinator op de dames B.J. Janssen van Loon, B. Boschker de Boks en M. Minke. Personeelsbeleid Er staan geen personeelsleden op de loonlijst. De bestuursleden zijn onbezoldigd. Tevens zijn er geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuursleden. De coördinator voor de inzet van vrijwilligers in de hospicevoorzieningen is in dienst van zorginstelling Stichting Diafaan die deze medewerker heeft gedetacheerd voor gemiddeld 4 uren per week bij Hospice Martinus. De coördinator die de vrijwilligers in de thuissituatie inzet en begeleidt ontvangt een vrijwilligersbijdrage en een onkostenvergoeding voor het houden van vrijwilligersbijeenkomsten. Deze vrijwilligersvergoeding wordt verstrekt door VPTZ De Liemers. Beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid kenmerkt zich door risicomijdend beleggen in bij banken, bedrijven en overheden met een A-rating. De overtollige liquide middelen worden op een spaarrekening bij de Rabobank De Liemers ondergebracht. Dit heeft gemiddeld in 2013 een rendement opgebracht van 1,1% (2012: 1,4%). Per 1 januari 2014 levert de spaarrekening 0,9% rente op. In de vergadering van 21 juni 2011 wordt besloten een substantieel bedrag van de spaarrekening bij de Rabobank over te hevelen naar de SNS Bank omdat die een hogere rente geeft. Dit heeft gemiddeld in 2013 een rendement opgebracht van 1,9% (2012: 2,4%). Per 1 januari 2014 levert de SNS Zakelijk Sparen 1,7% rente op. In de vergadering van 24 augustus 2010 heeft het bestuur besloten een deel van de overtollige liquide middelen te beleggen in ledencertificaten van de Rabobank. De aankoopprijs is ,-. De koerswaarde op 31 december 2013 is ,-. Dit komt overeen met de nominale waarde van 25,- per certificaat. Op 27 januari 2014 zijn de Rabobank Ledencertificaten genoteerd aan de beurs Euronext te Amsterdam en heten nu Rabobank Certificaten. De ledencertificaten leverde in 2013 een rendement op van 4,5% (2012: 4,4%). ANBI-verklaring De belastingdienst heeft met ingang van 1 januari 2008 Stichting Hospice Martinus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat donaties, giften en schenkingen aan het Hospice Martinus als aftrekbare gift voor de belastingen kunnen worden aangemerkt. Per 1 januari 2014 heeft de belastingdienst de voorwaarden aangescherpt waaraan ANBI-instellingen moeten voldoen. Dit betreft voornamelijk het publiceren van gegevens zoals jaarverslag, verslag van activiteiten, namen en beloning van bestuursleden en beleidsplan. Hospice Martinus heeft zijn website aan deze voorwaarden aangepast. Voor een nadere toelichting op de Balans en de Resultatenrekening wordt verwezen naar de betreffende hoofdstukken van dit financieel verslag. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 5

6 JAARVERSLAG 2013 Verslag van de secretaris Omdat coördinatie en inzet van vrijwilligers voor zowel Stichting Hospice Martinus (SHM) als voor Stichting Thuis Sterven (handelend onder VPTZ De Liemers) plaatsvindt, is in dit verslag uitgegaan van een gecombineerde verslaglegging. Het Bestuur De besturen van SHM en STS (handelend onder VPTZ Duiven/Westervoort) hebben op 7 maart een gezamenlijke bestuursvergadering gehouden. Besloten is tot een bestuurlijke fusie plaatsgevonden, waarbij beide stichtingen zelfstandig blijven en Hospice Martinus zich richt op de hospicevoorzieningen en VPTZ De Liemers op de vrijwilligersondersteuning in de thuissituatie. De bestuursleden zijn voor beide stichtingen gelijk. De vrijwilligers van beide stichtingen kunnen zowel in de hospicevoorzieningen als in de thuissituatie worden ingezet. Met hun persoonlijke voorkeuren wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. De penningmeester Marian de Groot heeft afscheid genomen van VPTZ D/W en de secretaris van SHM Dorien Rosendaal en bestuurslid Marijke van Schriek hebben afscheid genomen van SHM. Het bestuur van SHM en VPTZ De Liemers bestaan vanaf maart uit: voorzitter Henk Niebuur, secretaris Ineke Jansen - Bisschop, penningmeester Peter Teunissen en de leden Dinette Janssen en Baukje Boschker. In september zijn daaraan toegevoegd de bestuursleden Bep Traag en Helma Hekking. De penningmeester zorgt voor de gescheiden boekhouding van zowel SHM en VPTZ De liemers, heeft de subsidieaanvraag voor 2014 aangevraagd bij het Ministerie van VWS en heeft tevens de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel verzorgd en de veranderingen doorgegeven aan het Landelijk Steunpunt VPTZ. In 2013 waren er 7 bestuursvergaderingen waarbij de coördinatoren ook aanwezig zijn. Het bestuur was vertegenwoordigd bij de twee regionale VPTZ-bijeenkomsten in het voor- en najaar in Arnhem. Hier zijn de nieuwe ontwikkelingen op landelijk niveau bekend gemaakt. In juni is C. Jansen Bisschop namens beide stichtingen in Lobith aanwezig geweest op een gemeentelijke informatiemiddag van de Liemerse gemeenten over de nieuwe aanpak van zorg in de toekomst. Huisvesting Met ingang van 16 januari 2013 wordt tevens het appartement aan het Thuvinepark 101.A in Duiven van Diafaan gehuurd in het woon-, zorg- en dienstverleningscentrum Thuvine. Met een werkgroep is de inrichting van het nieuwe hospice-appartement adequaat opgepakt en op 30 mei was de open dag voor belangstellenden, zorginstellingen, vrijwilligers en donateurs. Vanaf juni is het nieuwe hospice bed in Duiven voor cliënten beschikbaar. Door de beide coördinatoren is een gesprek met Zorginstelling STMG gevoerd over het inzetten van thuiszorg bij een opname. Om praktische reden wordt hierbij in principe de voorkeur gegeven aan zorginstelling Diafaan. Vrijwilligers Bij SHM zijn circa 15 vrijwilligers actief en bij STS 14 vrijwilligers. Er hebben zich 2 vrijwilligsters afgemeld voor de VPTZ in verband met ziekte en één om persoonlijke redenen. We hebben er 3 nieuwe vrijwilligsters bij gekregen, die ook de basiscursus hebben gevolgd c.q. nog moeten volgen. Om inzetten, begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers goed te laten verlopen is tweemaal een gezamenlijk coördinatorenoverleg gehouden in Duiven en driemaal een regionaal coördinatorenoverleg in Velp. Er zijn in 2013 vier vrijwilligersbijeenkomsten voor STS geweest en drie gezamenlijke bijeenkomsten met SHM: één High Tea in Angerlo, één avond met theologe M. Verschure en uitvaartzangeres Macha Bella en één bij de opening van het hospice bed in Thuvine op 30 mei. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 6

7 JAARVERSLAG 2013 De vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden kunnen allen beschikken over de volgende literatuur: Nieuwsbrief VPTZ Bunnik, Pallium, EKR tijdschrift De Wending en Antenne. Aan scholing hebben de volgende vrijwilligers meegedaan aan: - de conferentie licht op levenseinde in Ede: 3 vrijwilligers; - de workshop Haptonomie met Colette Chardon: 7 vrijwilligers; - de training Balans in verlies te Bunnik: 1 vrijwilliger; - informatie en rondleiding t.a.v. het nieuwe hospicebed door Francien: 14 vrijwilligers; - het congres levensvraagstukken Arnhem: 4 vrijwilligers; - de basiscursus VPTZ: 3 vrijwilligers; - dag van de palliatieve zorg: 2 vrijwilligers. De vrijwilligers zijn verzekerd tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid bij Meeus. De vrijwilligers hebben in het najaar een PR-ronde gedaan in Duiven en Westervoort bij huisartsen, bibliotheken, gemeentehuis, kerken en zorgorganisaties. De vrijwilligers hebben op de jaarlijkse braderie in Duiven VPTZ De Liemers gepromoot. Cursussen, symposia, bindings- en themadagen 4 januari 2013 Quilt expositie: thema leven met kanker; 14 februari 2013: bijeenkomst vrijwilligsters; 10 maart 2013: Lezing Marinus van de Berg; 16 maart 2013: Dag van de zorg. Op de markt gestaan en PR verzorgd; 18 maart 2013: Lezing gehouden bij de vrouwenbond in Didam; 4 april 2013: bijeenkomst vrijwilligsters met psycholoog over omgaan met cliënten met problemen; 6 april 2013: op de 50-plusmarkt in Zevenaar PR verzorgd; 17 april 2013: uitstapje met vrijwilligsters; 24 april 2013: regiobijeenkomst VPTZ Arnhem; in april zijn 3 vrijwilligsters naar een Symposium van de EKR in Groningen geweest; 28 oktober 2013: Inspiratiedag coördinatoren VPTZ Amersfoort 30 oktober 2013: bijeenkomst vrijwilligsters met gastspreker Dhr. Mulder, geestelijk verzorger; 28 november 2013: PR-gesprek met Welcom en Zuidwest Achterhoek VPTZ; 16 december 2013: In voor zorg, Nieuwegein. Ineke Jansen - Bisschop, secretaris Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 7

8 JAARVERSLAG 2013 Vaststelling jaarverslag Aldus vastgesteld na behandeling in de bestuursvergadering d.d. 15 mei 2014 te Duiven. Het bestuur, De voorzitter, De secretaris, H.K.M. Niebuur Mevr. C.W.H.M. Jansen - Bisschop Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 8

9 BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA PASSIVA VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN Materiële vaste activa Kapitaal Inrichting Kapitaal Inventaris Voorziening inrichting appartementen Overige reserves Financiële vaste activa Effecten Koersverschil effecten VLOTTENDE ACTIVA VLOTTENDE PASSIVA Vorderingen Schulden Debiteuren Crediteuren Transitoria Transitoria Liquide middelen Kas Rabobank Verenigingsrekening Rabobank BedrijfsTelerekening SNS Zakelijk Sparen TOTAAL ACTIVA TOTAAL PASSIVA Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 9

10 RESULTATENREKENING LASTEN BATEN Werkelijk Begroting Werkelijk Werkelijk Begroting Werkelijk EXPLOITATIELASTEN EXPLOITATIEBATEN Afschrijving inrichting Ontvangen bijdrage clienten 0 Afschrijving Inventaris Gedeclareerde zorgkosten 0 Personeelskosten Bijdrage VWS Huur appartementen Donaties Huisvestingskosten Giften Zorgkosten Subsidies Vrijwilligerscoördinator Bijdrage Oranje Fonds Opleidingskosten Bijdrage Diafaan Kosten vrijwilligers Bijdrage Lions Club Kosten VPTZ-MG Acties CD's en wijn Publiciteitskosten Bestuurskosten Verzekeringspremies Administratieve lasten Rente en dividend Kantoorbenodigdheden Overige stichtingsbaten Bankkosten Overige exploitatielasten TOTAAL LASTEN TOTAAL BATEN Totaal resultaat Voorziening inrichting appartementen Overige reserves (onttrekking) JAARRESULTAAT TOTAAL BOEKJAAR Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 10

11 KASSTROOMOVERZICHT Herkomst Jaarresultaat Afschrijvingen materiële vaste activa Toevoeging voorziening inrichting appartementen Desinvestering materiële vaste activa Totaal Besteding Investering materiële vaste activa Investering financiële vaste activa Onttrekking overige reserves Toename/afname 1. Voorraad 2. Vorderingen en overlopende posten Kortlopende schulden Langlopende schulden Totaal Mutatie Liquide Middelen Liquide middelen Mutatie Kas Rabobank Verenigingsrekening Rabobank BedrijfsSpaarrekening SNS Zakelijk Sparen Totaal Het kasstroomoverzicht is opgesteld om aan te geven hoe de jaarlijkse geldstromen zich bewegen. De desinvestering in de financiële vaste activa, de afname van de vorderingen en de toename van de schulden, verminderd met het nadelig resultaat zorgen voor het positieve saldo aan liquide middelen. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 11

12 TOELICHTING OP DE BALANS GRONDSLAGEN VOOR BALANSWAARDERING Algemeen De waardering van de activa en passiva berusten op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs respectievelijk nominale waarde, tenzij anders vermeld. Activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de toegepaste afschrijvingen. De afschrijving geschiedt lineair waarbij normaliter de volgende termijnen worden gehanteerd: Inrichtingskosten 10 jaar (= 10% per jaar) Inventaris 5 jaar (= 20% per jaar) Inventaris gebruiksgoederen 3 jaar (= 33% per jaar) VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inrichting Aanschafwaarde Afschrijving t/m 2012 Investeringen Afschrijving in 2013 Extra afschrijving 2013 Boekwaarde Inrichting Meulenvelden Inrichting Thuvine Totaal inrichting Inventaris Aanschafwaarde Afschrijving t/m 2012 Investeringen Afschrijving in 2013 Extra afschrijving 2013 Boekwaarde Inventaris Meulenvelden Inventaris Thuvine 5 jaar Inventaris Thuvine 3 jaar Totaal inventaris Financiële vaste activa Omschrijving Aankoopdatum Aankoopwaarde Markt- of koerswaarde Aankoopwaarde of lagere marktwaarde Rabo Ledencertificaten 11 okt , , ,00 Totaal fin. vaste activa , , ,00 In de vergadering van 24 augustus 2010 heeft het bestuur besloten een deel van de overtollige liquide middelen te beleggen in ledencertificaten van de Rabobank. Tevens is op dat moment een beleggingsrekening geopend in telebankieren waar de ledencertificaten worden geadministreerd. Op 31 december 2013 is de marktwaarde als gevolg van de ontwikkelingen op de obligatiemarkten gedaald met 3.500,-. Deze waardevermindering wordt verantwoord op de rekening koersverschillen effecten en ten laste van het resultaat gebracht. Op 27 januari 2014 zijn de Rabobank Ledencertificaten genoteerd aan de beurs Euronext te Amsterdam en heten nu Rabobank Certificaten. Op 2 mei 2014 is de marktwaarde van de certificaten weer gestegen tot ,--. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 12

13 VLOTTENDE ACTIVA (KORTLOPENDE VORDERINGEN) Debiteuren VPTZ De Liemers verrekeningen 4 e kwartaal Totaal 151 Transitoria Rente Rabo BedrijfsSpaarRekening 165 Rente SNS Zakelijk Sparen Totaal Liquide middelen De liquide middelen zijn ondergebracht bij de Rabobank De Liemers en de SNS Bank. Het totaal aan liquide middelen bedraagt ,--. De specificatie is als volgt: Kas 0 Rabobank Verenigingsrekening Rabobank BedrijfsSpaarRekening SNS Bank Zakelijk Sparen Totaal EIGEN VERMOGEN Voorziening inrichting appartementen Stand reserve per 1 januari Bij: dotatie 2013 Af: onttrekkingen 2013 Stand voorziening per 31 december Overige reserves Stand reserves per 1 januari Af: jaarresultaat boekjaar Overige reserves per 31 december VLOTTENDE PASSIVA (KORTLOPENDE SCHULDEN) Crediteuren Diafaan nog te betalen personeelskosten Diafaan nog te betalen inrichtingskosten Thuvine Do-It online kosten webhosting 128 Totaal Transitoria Diafaan via de huur te betalen inrichtingskosten Totaal Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 13

14 OVERIGE GEGEVENS Belangrijke ontwikkelingen na balansdatum Bij brief d.d. 18 december 2013 deelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) mee dat in het kader van de Subsidieverlening Vrijwilligers Terminale en Palliatieve Zorg 2014 een instellingssubsidie voor het jaar 2014 voor Hospice Martinus is vastgesteld van ,11. Dit is bijna 3.000,- minder dan in Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 14

15 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen De waardering van de baten en de lasten geschiedt tegen nominale bedragen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Lasten worden opgenomen in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn. Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. EXPLOITATIELASTEN LASTEN HOSPICEKOSTEN Afschrijving inrichting De investering voor de aanpassing en inrichting van het appartement Thuvine ad ,- zijn volledig betaald uit de sponsorgelden en ineens ten laste van het resultaat gebracht. Afschrijving inventaris Ook de inventaris van het appartement Thuvine ad 4.284,- is betaald uit de sponsorgelden en ineens ten laste van het resultaat gebracht. De verrijdbare toiletstoel en bedschotten die voor 375,- voor Meulenvelden zijn aangeschaft zijn eveneens ten laste van het resultaat gebracht. Personeelskosten coördinator Onder de personeelskosten zijn opgenomen de kosten van de vrijwilligerscoördinator die door Diafaan is gedetacheerd. De kosten zijn berekend voor gemiddeld 4 uren per week en bedragen 5.286,-. Diafaan stelt een donatie ter beschikking van de helft van deze kosten. Vrijwilligerscoördinator loonkosten Vrijwilligerscoördinator teveel geraamd Reiskosten Instructiecursus Repal en Inspiratiedag Werkconferenties Palliatieve Zorg en Ouderenzorg Totaal Huur appartement Met Laris Wonen en Diensten te Didam is met ingang van 1 mei 2008 een huurovereenkomst gesloten voor een appartement in Meulenvelden te Didam. Per 1 januari 2013 is de te betalen kale huur met 2,3% verhoogd tot 403,45. De appartementshuur bedraagt 663,42 per maand. Per 1 juli 2013 is de appartementsprijs 663,63 omdat de servicekosten zijn verhoogd. Op 4 juli 2012 is het appartement Waverlo 9 geruild met Diafaan voor appartement Tesma 39. Het appartement in Thuvine is met ingang van 16 januari 2013 gehuurd van Stichting Diafaan te Zevenaar. De kale huurprijs bedraagt 412,50 per maand. De appartementshuur, inclusief bijdrage voor de inrichting van de wand- en vloerafwerking bedraagt 661,44 per maand. Vergoeding appartement Meulenvelden Vergoeding appartement Thuvine Totaal Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 15

16 Huisvestingskosten De kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd. Servicekosten appartement Meulenvelden Afrekening servicekosten Kosten energie en water Afrekening energie en water Nutsvoorzieningen en afvalstoffenheffing Servicekosten appartement Thuvine Kosten energie en water Kosten telefoon Overige huisvestingskosten Totaal De servicekosten voor het appartement Meulenvelden betreffen de kosten voor de huismeester, verlichting, onderhoud, schoonmaak en verwarming van de gemeenschappelijke ruimten, de woonservice en het glasfonds. De kosten voor energie en water betreffen een voorschot voor levering warmte, elektra en warm- en koud water en verontreinigingsheffing. De nutsvoorzieningen betreffen abonnementen voor telefoon, televisie en de domoticaaansluiting alsmede een bijdrage in de afvalstoffenverwijdering. De radio- en tv-zenders en de overige leveringen en diensten worden afgenomen van Laris en Larishof B.V. De servicekosten voor het appartement Thuvine betreffen de kosten voor onderhoud, glasbewassing, schoonmaak en afvoer van afval e.d. De kosten voor energie en water betreffen een vast bedrag voor levering warmte, elektra en warm- en koud water en verontreinigingsheffing inclusief de algemene ruimten. De nutsvoorzieningen betreffen abonnementen voor telefoon, televisie en de domotica-aansluiting. De radio- en tv-zenders en de overige leveringen en diensten worden afgenomen van Diafaan. Zorgkosten De kosten die verband houden met de geleverde zorg kunnen als volgt worden gespecificeerd. In verband met de aanschaf van een was- droogcombinatie in Meulenvelden en Thuvine zijn de kosten van wassen en strijken komen te vervallen. De telefoonkosten zijn verantwoord onder de huisvestingskosten. Bij Meulenvelden worden de gesprekskosten afzonderlijk in rekening gebracht. Bij Diafaan zijn gesprekskosten in het abonnement inbegrepen. Bloemen 13 Telefoonkosten 500 Overige zorgkosten Totaal VPTZ-KOSTEN Vrijwilligerscoördinator Onder deze post zijn opgenomen de kosten van de vrijwilligerscoördinator die de vrijwilligers in de thuissituatie begeleidt en ondersteunt. Vrijwilligersvergoeding 800 Vrijwilligersbijeenkomsten 100 Reiskosten Themadagen en opleiding coördinator 250 Totaal Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 16

17 Opleidingskosten De opleidingskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd. Introductiecursussen vrijwilligers Stichting EKR Zutphen 500 Overige cursussen en inspiratiedagen Totaal Kosten vrijwilligers De overige kosten die verband houden met de vrijwilligers bedragen: Kilometervergoeding vrijwilligers Gastspreker en bindingsdag 650 Bijeenkomst Wielbergen Nieuwjaarsbijeenkomst Overige kosten vrijwilligers Totaal Kosten VPTZ Midden-Gelderland Onder deze post worden onder meer de kosten van de regiocoördinator van de VPTZ-MG verantwoord. De totale kosten die verband houden met de regionale samenwerking in de VPTZ Midden Gelderland zijn geraamd op 4.350,- en bedragen de VWS-bijdrage voor inzetten in de thuissituatie minus de VPTZ-kosten. Bijdrage in kosten bestuur en publiciteit Bijdrage in kosten regiocoördinator Bijdrage in organisatiekosten Totaal ORGANISATIEKOSTEN Publiciteitskosten Er zijn sponsoractiviteiten geweest voor het verwerven van gelden voor de inrichting en inventaris van het appartement Thuvine in Duiven. Ook is aandacht geschonken aan publiciteit om het Hospice Martinus onder de aandacht van huisartsen, zorginstellingen, pastores en het publiek te brengen. Publicatie in Zorg en Welzijn Opname promotiefilmpje Stimuleringsfonds 45 Bijdrage werkconferenties 500 Totaal Bestuurskosten De kosten die verband houden met bestuursactiviteiten worden hier verantwoord. In 2012 zijn voor het eerst reis- en vergaderkosten gedeclareerd in overeenstemming met de afspraak in het samenwerkingsverband VPTZ Midden Gelderland. Er zijn in 2013 geen kosten gedeclareerd. Bestuursvergaderingen Kilometervergoeding Totaal Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 17

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010

VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 VERENIGING GROENLINKS UTRECHT JAARRAPPORT 2010 Deze jaarrekening is in de week van 25 juni 2011door het Partijbestuur vastgesteld en door de Toezichtsraad goedgekeurd. Postadres Postbus 8008 3500 RA Bezoekadres

Nadere informatie

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Samengevoegde jaarrekening 2009 Amsterdam, 19 mei 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen, d.d. 3 juni

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting

Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met begroting Infine Voorbeeldrapport T.a.v. de directie Wagonette 2a 3897AD ZEEWOLDE Tussentijds Rapport over de periode 1 januari 2014 t/m 30 september 2014 Voorbeeld Infine Tussentijds Rapport op maandbasis, met

Nadere informatie

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Palliactief, april 2011 Voorwoord Sinds de start van

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 23 april 2014 Utrecht, 23 april 2014 VSB Vermogensfonds INHOUDSOPGAVE Verslag

Nadere informatie

Cogas Jaarverslag 2011

Cogas Jaarverslag 2011 Cogas Jaarverslag 2011 www.cogas.nl Inhoudsopgave 2 Profiel 3 Verslag van de directie 9 Kerncijfers 10 Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 11 Jaarrekening 2011 12 Geconsolideerde balans 14 Geconsolideerde

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt

Jaarrekening. Bloemenbureau Holland maakt 2012 Jaarrekening Bloemenbureau Holland maakt bloemen en p lanten bijzonder. Wij maken het alledaagse bijzonder. Want bloemen geven je geluk in overvloed en met een plant groeit er iets moois. Aan het

Nadere informatie

Rekeningschema voor zorginstellingen

Rekeningschema voor zorginstellingen Basis Rekeningschema Het Rekeningschema is opgesteld door, in samenwerking met de vertegenwoordigers van de brancheverenigingen Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Geestelijke Gezondheidszorg Nederland,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie