STICHTING HOSPICE MARTINUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING HOSPICE MARTINUS"

Transcriptie

1 STICHTING HOSPICE MARTINUS Er zijn, verlicht JAARVERSLAG 2013

2 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BALANS PER 31 DECEMBER... 9 RESULTATENREKENING KASSTROOMOVERZICHT TOELICHTING OP DE BALANS WAARDERINGSGRONDSLAGEN VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA EIGEN VERMOGEN KORTLOPENDE SCHULDEN Overige gegevens..14 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN BATEN RESULTAATBESTEMMING. 20 KOSTENVERDEELSTAAT...21 BIJLAGEN 1. Jaaroverzicht gegevens gasten, hulpvragen en hulpinzetten Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 2

3 JAARVERSLAG 2013 INLEIDING Algemeen Ingevolge artikel 5 van de Statuten ontvangt u hierbij het financieel verslag over het boekjaar 2013 van Stichting Hospice Martinus te Montferland. De stichting De Stichting Hospice Martinus is opgericht op 5 februari Doelstelling van de stichting is de terminale dienstverlening in Didam en omgeving (mede) gestalte te geven. Onder deze zorgverlening wordt verstaan zowel het ondersteunen en/of begeleiden van personen in hun laatste levensfase, die daarom verzoeken, zowel op lichamelijk, psychosociaal, emotioneel en spiritueel gebied, als ook de zorgverlening aan familie en andere naastbetrokkenen (artikel 2 statuten). Op 8 januari 2010 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden. In artikel 2 lid 2 is tevens opgenomen dat de stichting haar doel onder meer tracht te verwezenlijken door ondersteuning en begeleiding te verlenen in bij voorkeur de thuissituatie en indien dit niet mogelijk is in één of meerdere wooneenheden waarover de stichting de beschikking heeft. Op 7 maart 2013 heeft een bestuurlijke fusie plaatsgevonden met VPTZ De Liemers te Duiven. Hierbij zijn beide stichtingen zelfstandig gebleven, waarbij is afgesproken dat Hospice Martinus zich richt op de hospicevoorzieningen en VPTZ De Liemers op de vrijwilligersondersteuning in de thuissituatie. De bestuursleden zijn voor beide stichtingen gelijk. De vrijwilligers van beide stichtingen kunnen zowel in de hospicevoorzieningen als in de thuissituatie worden ingezet. Met hun persoonlijke voorkeuren wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. De bestuursleden mevrouw T.C.W. Rosendaal, secretaris en mevrouw M.E.J. van Schriek, lid zijn op 7 maart 2013 afgetreden, terwijl mevrouw C.W.H.M. Jansen - Bisschop, mevrouw B.J. Janssen van Loon en mevrouw B. Boschker de Boks tot het bestuur zijn toegetreden. Op 24 juni 2013 en 17 oktober 2013 is het bestuur uitgebreid met respectievelijk mevrouw B. Traag en mevrouw W.J.M. Hekking - Mulder. Ultimo 2013 bestaat het bestuur van Hospice Martinus uit 7 bestuursleden. De functies van het bestuur zijn als volgt: H.K.M. Niebuur, voorzitter; Mevrouw C.W.H.M. Jansen - Bisschop, secretaris; P.H.M. Teunissen, penningmeester; Mevrouw B.J. Janssen van Loon, 2 e secretaris; Mevrouw B. Boschker de Boks, lid; Mevrouw B. Traag, lid; Mevrouw W.J.M. Hekking - Mulder, lid; Er is geen rooster van aftreden omdat de bestuursleden voor onbepaalde tijd zijn benoemd. Het bestuur dient te bestaan uit een door het bestuur vast te stellen aantal van tenminste 3 bestuursleden. Hospice Martinus is een stichting met volledige rechtsbevoegdheid en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer Stichting Hospice Martinus is aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg De Liemers en de Vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ). In de vergadering van 11 november 2010 heeft bet bestuur besloten ook toe te treden tot het Regionaal Hospice Overleg IKO-regio (Integraal Kankercentrum Oost) en deel te nemen aan de Registratie Palliatieve Zorg Oost in Hospicevoorzieningen (REPAL). Tevens is Hospice Martinus aangesloten bij de VPTZ Midden - Gelderland. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 3

4 JAARVERSLAG 2013 Financieel beleid Het financieel beleid is weergegeven in het beleidsplan en komt er in het kort op neer dat een kostendekkende exploitatie uitgangspunt is. Allereerst wordt dit bereikt door sponsors te interesseren voor het doel en werkzaamheden van Hospice Martinus. Omdat Hospice Martinus vanaf 2008 haar bestaansrecht heeft aangetoond heeft het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport met ingang van 2010 besloten een jaarlijkse exploitatiebijdrage te verstrekken. Het Ministerie houdt echter rekening met een gemiddelde inzet over 3 jaren zodat er in 2013 een tekort op de exploitatie van de nieuwe hospiceruimte in Duiven ontstaat. Uitgaande van de gemiddelde kosten per inzet van circa 2.500,- zijn ongeveer 8 inzetten in beide appartementen gewenst om een sluitende exploitatie te realiseren. Er zijn 8 inzetten in 2013 geweest. Vijf in Meulenvelden te Didam en drie in Thuvine in Duiven. De ontvangen bijdrage voor inzetten in de thuissituatie wordt voor een belangrijk deel afgedragen aan de VPTZ Midden Gelderland voor gezamenlijke organisatie, opleidings- en coordinatiekosten. Voorts kunnen zorgverzekeraars op basis van hun polisvoorwaarden per verblijfsdag een vergoeding geven. Hiervoor is bij Vektis een AGB-code aangevraagd en die is toegekend onder nummer: Het boekjaar 2013 is afgesloten met een negatief jaarresultaat van 65,-- (2012: positief 6.977,--). Hierbij is geen rekening gehouden met een mogelijke vrijval van de voorziening inrichting appartementen van 4.500,-- omdat nog niet alle rekeningen zijn ontvangen. Het geringe negatieve resultaat komt vooral omdat de exploitatielasten in 2013 zijn achtergebleven bij de raming. Er was een negatief resultaat geraamd van 2.050,--. Het negatieve jaarresultaat wordt aan de overige reserves onttrokken. Als onderdeel van de jaarrekening is een kasstroomoverzicht opgenomen met als doel een beeld te vormen waar de geldmiddelen vandaan komen en hoe die zijn besteed. We zien in dit overzicht dat de post Liquide Middelen toeneemt door het toenemen van de kortlopende schulden. Huisvestingsbeleid Het bestuur heeft op 22 februari 2008 een huurovereenkomst afgesloten met Laris Wonen en diensten te Didam voor het appartement Waverlo 9, 6942 RG Didam. Dit appartement is gelegen in het woon-, zorg- en dienstverleningscentrum Meulenvelden. Op 4 juli 2012 is dit appartement met Diafaan geruild voor het appartement Tesma 39 eveneens gelegen in Meulenvelden. Met ingang van 16 januari 2013 is het appartement aan het Thuvinepark 101.A in Duiven van Diafaan gehuurd in het woon-, zorg- en dienstverleningscentrum Thuvine. In dit appartement kunnen palliatief terminale cliënten uit Duiven en omgeving worden begeleid en ondersteund door vrijwilligers van Hospice Martinus en/of de VPTZ De Liemers. Voor de zorg in de appartementen wordt in voorkomende gevallen gebruik gemaakt van de thuiszorg van Diafaan. De gast heeft vaak een eigen huisarts en mocht dit niet zo zijn dan wordt een beroep gedaan op een aan het hospice gelieerde huisarts of een specialist oudergeneeskunde van Diafaan. Een gast kan in principe drie maanden in het hospice verblijven. Vrijwilligersbeleid Hospice Martinus beschikt over ongeveer 15 vrijwilligers die in principe voor een 24-uurs aanwezigheid bij de cliënt beschikbaar zijn alsook in een thuissituatie en in een verzorgingsen verpleeghuissituatie palliatief terminale mensen ondersteunen, begeleiden en bijstaan. In principe wordt aan de gasten van Hospice Martinus geen vergoeding voor het verblijf in rekening gebracht, om de drempel van de voorzieningen gebruik te maken zo laag mogelijk te houden. De vrijwilligers worden begeleid door coördinatoren die voor beschikbaarheid en deskundigheidsbevordering zorgdragen. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 4

5 JAARVERSLAG 2013 De vrijwilligerscoördinatoren zijn: Mevrouw F.A.T. Leenders, coördinator voor hospice-voorzieningen; Mevrouw C.W.H.M. Jansen Bisschop, coördinator in de thuissituatie. Tevens treden als coördinator op de dames B.J. Janssen van Loon, B. Boschker de Boks en M. Minke. Personeelsbeleid Er staan geen personeelsleden op de loonlijst. De bestuursleden zijn onbezoldigd. Tevens zijn er geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuursleden. De coördinator voor de inzet van vrijwilligers in de hospicevoorzieningen is in dienst van zorginstelling Stichting Diafaan die deze medewerker heeft gedetacheerd voor gemiddeld 4 uren per week bij Hospice Martinus. De coördinator die de vrijwilligers in de thuissituatie inzet en begeleidt ontvangt een vrijwilligersbijdrage en een onkostenvergoeding voor het houden van vrijwilligersbijeenkomsten. Deze vrijwilligersvergoeding wordt verstrekt door VPTZ De Liemers. Beleggingsbeleid Het beleggingsbeleid kenmerkt zich door risicomijdend beleggen in bij banken, bedrijven en overheden met een A-rating. De overtollige liquide middelen worden op een spaarrekening bij de Rabobank De Liemers ondergebracht. Dit heeft gemiddeld in 2013 een rendement opgebracht van 1,1% (2012: 1,4%). Per 1 januari 2014 levert de spaarrekening 0,9% rente op. In de vergadering van 21 juni 2011 wordt besloten een substantieel bedrag van de spaarrekening bij de Rabobank over te hevelen naar de SNS Bank omdat die een hogere rente geeft. Dit heeft gemiddeld in 2013 een rendement opgebracht van 1,9% (2012: 2,4%). Per 1 januari 2014 levert de SNS Zakelijk Sparen 1,7% rente op. In de vergadering van 24 augustus 2010 heeft het bestuur besloten een deel van de overtollige liquide middelen te beleggen in ledencertificaten van de Rabobank. De aankoopprijs is ,-. De koerswaarde op 31 december 2013 is ,-. Dit komt overeen met de nominale waarde van 25,- per certificaat. Op 27 januari 2014 zijn de Rabobank Ledencertificaten genoteerd aan de beurs Euronext te Amsterdam en heten nu Rabobank Certificaten. De ledencertificaten leverde in 2013 een rendement op van 4,5% (2012: 4,4%). ANBI-verklaring De belastingdienst heeft met ingang van 1 januari 2008 Stichting Hospice Martinus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat donaties, giften en schenkingen aan het Hospice Martinus als aftrekbare gift voor de belastingen kunnen worden aangemerkt. Per 1 januari 2014 heeft de belastingdienst de voorwaarden aangescherpt waaraan ANBI-instellingen moeten voldoen. Dit betreft voornamelijk het publiceren van gegevens zoals jaarverslag, verslag van activiteiten, namen en beloning van bestuursleden en beleidsplan. Hospice Martinus heeft zijn website aan deze voorwaarden aangepast. Voor een nadere toelichting op de Balans en de Resultatenrekening wordt verwezen naar de betreffende hoofdstukken van dit financieel verslag. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 5

6 JAARVERSLAG 2013 Verslag van de secretaris Omdat coördinatie en inzet van vrijwilligers voor zowel Stichting Hospice Martinus (SHM) als voor Stichting Thuis Sterven (handelend onder VPTZ De Liemers) plaatsvindt, is in dit verslag uitgegaan van een gecombineerde verslaglegging. Het Bestuur De besturen van SHM en STS (handelend onder VPTZ Duiven/Westervoort) hebben op 7 maart een gezamenlijke bestuursvergadering gehouden. Besloten is tot een bestuurlijke fusie plaatsgevonden, waarbij beide stichtingen zelfstandig blijven en Hospice Martinus zich richt op de hospicevoorzieningen en VPTZ De Liemers op de vrijwilligersondersteuning in de thuissituatie. De bestuursleden zijn voor beide stichtingen gelijk. De vrijwilligers van beide stichtingen kunnen zowel in de hospicevoorzieningen als in de thuissituatie worden ingezet. Met hun persoonlijke voorkeuren wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. De penningmeester Marian de Groot heeft afscheid genomen van VPTZ D/W en de secretaris van SHM Dorien Rosendaal en bestuurslid Marijke van Schriek hebben afscheid genomen van SHM. Het bestuur van SHM en VPTZ De Liemers bestaan vanaf maart uit: voorzitter Henk Niebuur, secretaris Ineke Jansen - Bisschop, penningmeester Peter Teunissen en de leden Dinette Janssen en Baukje Boschker. In september zijn daaraan toegevoegd de bestuursleden Bep Traag en Helma Hekking. De penningmeester zorgt voor de gescheiden boekhouding van zowel SHM en VPTZ De liemers, heeft de subsidieaanvraag voor 2014 aangevraagd bij het Ministerie van VWS en heeft tevens de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel verzorgd en de veranderingen doorgegeven aan het Landelijk Steunpunt VPTZ. In 2013 waren er 7 bestuursvergaderingen waarbij de coördinatoren ook aanwezig zijn. Het bestuur was vertegenwoordigd bij de twee regionale VPTZ-bijeenkomsten in het voor- en najaar in Arnhem. Hier zijn de nieuwe ontwikkelingen op landelijk niveau bekend gemaakt. In juni is C. Jansen Bisschop namens beide stichtingen in Lobith aanwezig geweest op een gemeentelijke informatiemiddag van de Liemerse gemeenten over de nieuwe aanpak van zorg in de toekomst. Huisvesting Met ingang van 16 januari 2013 wordt tevens het appartement aan het Thuvinepark 101.A in Duiven van Diafaan gehuurd in het woon-, zorg- en dienstverleningscentrum Thuvine. Met een werkgroep is de inrichting van het nieuwe hospice-appartement adequaat opgepakt en op 30 mei was de open dag voor belangstellenden, zorginstellingen, vrijwilligers en donateurs. Vanaf juni is het nieuwe hospice bed in Duiven voor cliënten beschikbaar. Door de beide coördinatoren is een gesprek met Zorginstelling STMG gevoerd over het inzetten van thuiszorg bij een opname. Om praktische reden wordt hierbij in principe de voorkeur gegeven aan zorginstelling Diafaan. Vrijwilligers Bij SHM zijn circa 15 vrijwilligers actief en bij STS 14 vrijwilligers. Er hebben zich 2 vrijwilligsters afgemeld voor de VPTZ in verband met ziekte en één om persoonlijke redenen. We hebben er 3 nieuwe vrijwilligsters bij gekregen, die ook de basiscursus hebben gevolgd c.q. nog moeten volgen. Om inzetten, begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers goed te laten verlopen is tweemaal een gezamenlijk coördinatorenoverleg gehouden in Duiven en driemaal een regionaal coördinatorenoverleg in Velp. Er zijn in 2013 vier vrijwilligersbijeenkomsten voor STS geweest en drie gezamenlijke bijeenkomsten met SHM: één High Tea in Angerlo, één avond met theologe M. Verschure en uitvaartzangeres Macha Bella en één bij de opening van het hospice bed in Thuvine op 30 mei. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 6

7 JAARVERSLAG 2013 De vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden kunnen allen beschikken over de volgende literatuur: Nieuwsbrief VPTZ Bunnik, Pallium, EKR tijdschrift De Wending en Antenne. Aan scholing hebben de volgende vrijwilligers meegedaan aan: - de conferentie licht op levenseinde in Ede: 3 vrijwilligers; - de workshop Haptonomie met Colette Chardon: 7 vrijwilligers; - de training Balans in verlies te Bunnik: 1 vrijwilliger; - informatie en rondleiding t.a.v. het nieuwe hospicebed door Francien: 14 vrijwilligers; - het congres levensvraagstukken Arnhem: 4 vrijwilligers; - de basiscursus VPTZ: 3 vrijwilligers; - dag van de palliatieve zorg: 2 vrijwilligers. De vrijwilligers zijn verzekerd tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid bij Meeus. De vrijwilligers hebben in het najaar een PR-ronde gedaan in Duiven en Westervoort bij huisartsen, bibliotheken, gemeentehuis, kerken en zorgorganisaties. De vrijwilligers hebben op de jaarlijkse braderie in Duiven VPTZ De Liemers gepromoot. Cursussen, symposia, bindings- en themadagen 4 januari 2013 Quilt expositie: thema leven met kanker; 14 februari 2013: bijeenkomst vrijwilligsters; 10 maart 2013: Lezing Marinus van de Berg; 16 maart 2013: Dag van de zorg. Op de markt gestaan en PR verzorgd; 18 maart 2013: Lezing gehouden bij de vrouwenbond in Didam; 4 april 2013: bijeenkomst vrijwilligsters met psycholoog over omgaan met cliënten met problemen; 6 april 2013: op de 50-plusmarkt in Zevenaar PR verzorgd; 17 april 2013: uitstapje met vrijwilligsters; 24 april 2013: regiobijeenkomst VPTZ Arnhem; in april zijn 3 vrijwilligsters naar een Symposium van de EKR in Groningen geweest; 28 oktober 2013: Inspiratiedag coördinatoren VPTZ Amersfoort 30 oktober 2013: bijeenkomst vrijwilligsters met gastspreker Dhr. Mulder, geestelijk verzorger; 28 november 2013: PR-gesprek met Welcom en Zuidwest Achterhoek VPTZ; 16 december 2013: In voor zorg, Nieuwegein. Ineke Jansen - Bisschop, secretaris Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 7

8 JAARVERSLAG 2013 Vaststelling jaarverslag Aldus vastgesteld na behandeling in de bestuursvergadering d.d. 15 mei 2014 te Duiven. Het bestuur, De voorzitter, De secretaris, H.K.M. Niebuur Mevr. C.W.H.M. Jansen - Bisschop Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 8

9 BALANS PER 31 DECEMBER ACTIVA PASSIVA VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN Materiële vaste activa Kapitaal Inrichting Kapitaal Inventaris Voorziening inrichting appartementen Overige reserves Financiële vaste activa Effecten Koersverschil effecten VLOTTENDE ACTIVA VLOTTENDE PASSIVA Vorderingen Schulden Debiteuren Crediteuren Transitoria Transitoria Liquide middelen Kas Rabobank Verenigingsrekening Rabobank BedrijfsTelerekening SNS Zakelijk Sparen TOTAAL ACTIVA TOTAAL PASSIVA Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 9

10 RESULTATENREKENING LASTEN BATEN Werkelijk Begroting Werkelijk Werkelijk Begroting Werkelijk EXPLOITATIELASTEN EXPLOITATIEBATEN Afschrijving inrichting Ontvangen bijdrage clienten 0 Afschrijving Inventaris Gedeclareerde zorgkosten 0 Personeelskosten Bijdrage VWS Huur appartementen Donaties Huisvestingskosten Giften Zorgkosten Subsidies Vrijwilligerscoördinator Bijdrage Oranje Fonds Opleidingskosten Bijdrage Diafaan Kosten vrijwilligers Bijdrage Lions Club Kosten VPTZ-MG Acties CD's en wijn Publiciteitskosten Bestuurskosten Verzekeringspremies Administratieve lasten Rente en dividend Kantoorbenodigdheden Overige stichtingsbaten Bankkosten Overige exploitatielasten TOTAAL LASTEN TOTAAL BATEN Totaal resultaat Voorziening inrichting appartementen Overige reserves (onttrekking) JAARRESULTAAT TOTAAL BOEKJAAR Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 10

11 KASSTROOMOVERZICHT Herkomst Jaarresultaat Afschrijvingen materiële vaste activa Toevoeging voorziening inrichting appartementen Desinvestering materiële vaste activa Totaal Besteding Investering materiële vaste activa Investering financiële vaste activa Onttrekking overige reserves Toename/afname 1. Voorraad 2. Vorderingen en overlopende posten Kortlopende schulden Langlopende schulden Totaal Mutatie Liquide Middelen Liquide middelen Mutatie Kas Rabobank Verenigingsrekening Rabobank BedrijfsSpaarrekening SNS Zakelijk Sparen Totaal Het kasstroomoverzicht is opgesteld om aan te geven hoe de jaarlijkse geldstromen zich bewegen. De desinvestering in de financiële vaste activa, de afname van de vorderingen en de toename van de schulden, verminderd met het nadelig resultaat zorgen voor het positieve saldo aan liquide middelen. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 11

12 TOELICHTING OP DE BALANS GRONDSLAGEN VOOR BALANSWAARDERING Algemeen De waardering van de activa en passiva berusten op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs respectievelijk nominale waarde, tenzij anders vermeld. Activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de toegepaste afschrijvingen. De afschrijving geschiedt lineair waarbij normaliter de volgende termijnen worden gehanteerd: Inrichtingskosten 10 jaar (= 10% per jaar) Inventaris 5 jaar (= 20% per jaar) Inventaris gebruiksgoederen 3 jaar (= 33% per jaar) VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inrichting Aanschafwaarde Afschrijving t/m 2012 Investeringen Afschrijving in 2013 Extra afschrijving 2013 Boekwaarde Inrichting Meulenvelden Inrichting Thuvine Totaal inrichting Inventaris Aanschafwaarde Afschrijving t/m 2012 Investeringen Afschrijving in 2013 Extra afschrijving 2013 Boekwaarde Inventaris Meulenvelden Inventaris Thuvine 5 jaar Inventaris Thuvine 3 jaar Totaal inventaris Financiële vaste activa Omschrijving Aankoopdatum Aankoopwaarde Markt- of koerswaarde Aankoopwaarde of lagere marktwaarde Rabo Ledencertificaten 11 okt , , ,00 Totaal fin. vaste activa , , ,00 In de vergadering van 24 augustus 2010 heeft het bestuur besloten een deel van de overtollige liquide middelen te beleggen in ledencertificaten van de Rabobank. Tevens is op dat moment een beleggingsrekening geopend in telebankieren waar de ledencertificaten worden geadministreerd. Op 31 december 2013 is de marktwaarde als gevolg van de ontwikkelingen op de obligatiemarkten gedaald met 3.500,-. Deze waardevermindering wordt verantwoord op de rekening koersverschillen effecten en ten laste van het resultaat gebracht. Op 27 januari 2014 zijn de Rabobank Ledencertificaten genoteerd aan de beurs Euronext te Amsterdam en heten nu Rabobank Certificaten. Op 2 mei 2014 is de marktwaarde van de certificaten weer gestegen tot ,--. Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 12

13 VLOTTENDE ACTIVA (KORTLOPENDE VORDERINGEN) Debiteuren VPTZ De Liemers verrekeningen 4 e kwartaal Totaal 151 Transitoria Rente Rabo BedrijfsSpaarRekening 165 Rente SNS Zakelijk Sparen Totaal Liquide middelen De liquide middelen zijn ondergebracht bij de Rabobank De Liemers en de SNS Bank. Het totaal aan liquide middelen bedraagt ,--. De specificatie is als volgt: Kas 0 Rabobank Verenigingsrekening Rabobank BedrijfsSpaarRekening SNS Bank Zakelijk Sparen Totaal EIGEN VERMOGEN Voorziening inrichting appartementen Stand reserve per 1 januari Bij: dotatie 2013 Af: onttrekkingen 2013 Stand voorziening per 31 december Overige reserves Stand reserves per 1 januari Af: jaarresultaat boekjaar Overige reserves per 31 december VLOTTENDE PASSIVA (KORTLOPENDE SCHULDEN) Crediteuren Diafaan nog te betalen personeelskosten Diafaan nog te betalen inrichtingskosten Thuvine Do-It online kosten webhosting 128 Totaal Transitoria Diafaan via de huur te betalen inrichtingskosten Totaal Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 13

14 OVERIGE GEGEVENS Belangrijke ontwikkelingen na balansdatum Bij brief d.d. 18 december 2013 deelt het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) mee dat in het kader van de Subsidieverlening Vrijwilligers Terminale en Palliatieve Zorg 2014 een instellingssubsidie voor het jaar 2014 voor Hospice Martinus is vastgesteld van ,11. Dit is bijna 3.000,- minder dan in Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 14

15 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen De waardering van de baten en de lasten geschiedt tegen nominale bedragen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Lasten worden opgenomen in het jaar waarin zij voorzienbaar zijn. Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. EXPLOITATIELASTEN LASTEN HOSPICEKOSTEN Afschrijving inrichting De investering voor de aanpassing en inrichting van het appartement Thuvine ad ,- zijn volledig betaald uit de sponsorgelden en ineens ten laste van het resultaat gebracht. Afschrijving inventaris Ook de inventaris van het appartement Thuvine ad 4.284,- is betaald uit de sponsorgelden en ineens ten laste van het resultaat gebracht. De verrijdbare toiletstoel en bedschotten die voor 375,- voor Meulenvelden zijn aangeschaft zijn eveneens ten laste van het resultaat gebracht. Personeelskosten coördinator Onder de personeelskosten zijn opgenomen de kosten van de vrijwilligerscoördinator die door Diafaan is gedetacheerd. De kosten zijn berekend voor gemiddeld 4 uren per week en bedragen 5.286,-. Diafaan stelt een donatie ter beschikking van de helft van deze kosten. Vrijwilligerscoördinator loonkosten Vrijwilligerscoördinator teveel geraamd Reiskosten Instructiecursus Repal en Inspiratiedag Werkconferenties Palliatieve Zorg en Ouderenzorg Totaal Huur appartement Met Laris Wonen en Diensten te Didam is met ingang van 1 mei 2008 een huurovereenkomst gesloten voor een appartement in Meulenvelden te Didam. Per 1 januari 2013 is de te betalen kale huur met 2,3% verhoogd tot 403,45. De appartementshuur bedraagt 663,42 per maand. Per 1 juli 2013 is de appartementsprijs 663,63 omdat de servicekosten zijn verhoogd. Op 4 juli 2012 is het appartement Waverlo 9 geruild met Diafaan voor appartement Tesma 39. Het appartement in Thuvine is met ingang van 16 januari 2013 gehuurd van Stichting Diafaan te Zevenaar. De kale huurprijs bedraagt 412,50 per maand. De appartementshuur, inclusief bijdrage voor de inrichting van de wand- en vloerafwerking bedraagt 661,44 per maand. Vergoeding appartement Meulenvelden Vergoeding appartement Thuvine Totaal Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 15

16 Huisvestingskosten De kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd. Servicekosten appartement Meulenvelden Afrekening servicekosten Kosten energie en water Afrekening energie en water Nutsvoorzieningen en afvalstoffenheffing Servicekosten appartement Thuvine Kosten energie en water Kosten telefoon Overige huisvestingskosten Totaal De servicekosten voor het appartement Meulenvelden betreffen de kosten voor de huismeester, verlichting, onderhoud, schoonmaak en verwarming van de gemeenschappelijke ruimten, de woonservice en het glasfonds. De kosten voor energie en water betreffen een voorschot voor levering warmte, elektra en warm- en koud water en verontreinigingsheffing. De nutsvoorzieningen betreffen abonnementen voor telefoon, televisie en de domoticaaansluiting alsmede een bijdrage in de afvalstoffenverwijdering. De radio- en tv-zenders en de overige leveringen en diensten worden afgenomen van Laris en Larishof B.V. De servicekosten voor het appartement Thuvine betreffen de kosten voor onderhoud, glasbewassing, schoonmaak en afvoer van afval e.d. De kosten voor energie en water betreffen een vast bedrag voor levering warmte, elektra en warm- en koud water en verontreinigingsheffing inclusief de algemene ruimten. De nutsvoorzieningen betreffen abonnementen voor telefoon, televisie en de domotica-aansluiting. De radio- en tv-zenders en de overige leveringen en diensten worden afgenomen van Diafaan. Zorgkosten De kosten die verband houden met de geleverde zorg kunnen als volgt worden gespecificeerd. In verband met de aanschaf van een was- droogcombinatie in Meulenvelden en Thuvine zijn de kosten van wassen en strijken komen te vervallen. De telefoonkosten zijn verantwoord onder de huisvestingskosten. Bij Meulenvelden worden de gesprekskosten afzonderlijk in rekening gebracht. Bij Diafaan zijn gesprekskosten in het abonnement inbegrepen. Bloemen 13 Telefoonkosten 500 Overige zorgkosten Totaal VPTZ-KOSTEN Vrijwilligerscoördinator Onder deze post zijn opgenomen de kosten van de vrijwilligerscoördinator die de vrijwilligers in de thuissituatie begeleidt en ondersteunt. Vrijwilligersvergoeding 800 Vrijwilligersbijeenkomsten 100 Reiskosten Themadagen en opleiding coördinator 250 Totaal Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 16

17 Opleidingskosten De opleidingskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd. Introductiecursussen vrijwilligers Stichting EKR Zutphen 500 Overige cursussen en inspiratiedagen Totaal Kosten vrijwilligers De overige kosten die verband houden met de vrijwilligers bedragen: Kilometervergoeding vrijwilligers Gastspreker en bindingsdag 650 Bijeenkomst Wielbergen Nieuwjaarsbijeenkomst Overige kosten vrijwilligers Totaal Kosten VPTZ Midden-Gelderland Onder deze post worden onder meer de kosten van de regiocoördinator van de VPTZ-MG verantwoord. De totale kosten die verband houden met de regionale samenwerking in de VPTZ Midden Gelderland zijn geraamd op 4.350,- en bedragen de VWS-bijdrage voor inzetten in de thuissituatie minus de VPTZ-kosten. Bijdrage in kosten bestuur en publiciteit Bijdrage in kosten regiocoördinator Bijdrage in organisatiekosten Totaal ORGANISATIEKOSTEN Publiciteitskosten Er zijn sponsoractiviteiten geweest voor het verwerven van gelden voor de inrichting en inventaris van het appartement Thuvine in Duiven. Ook is aandacht geschonken aan publiciteit om het Hospice Martinus onder de aandacht van huisartsen, zorginstellingen, pastores en het publiek te brengen. Publicatie in Zorg en Welzijn Opname promotiefilmpje Stimuleringsfonds 45 Bijdrage werkconferenties 500 Totaal Bestuurskosten De kosten die verband houden met bestuursactiviteiten worden hier verantwoord. In 2012 zijn voor het eerst reis- en vergaderkosten gedeclareerd in overeenstemming met de afspraak in het samenwerkingsverband VPTZ Midden Gelderland. Er zijn in 2013 geen kosten gedeclareerd. Bestuursvergaderingen Kilometervergoeding Totaal Opgesteld door: P.H.M. Teunissen, penningmeester 17

STICHTING HOSPICE MARTINUS

STICHTING HOSPICE MARTINUS STICHTING HOSPICE MARTINUS JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BALANS PER 31 DECEMBER... 9 RESULTATENREKENING... 10 KASSTROOMOVERZICHT... 11 TOELICHTING OP DE BALANS... 12 WAARDERINGSGRONDSLAGEN...

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE MARTINUS

STICHTING HOSPICE MARTINUS STICHTING HOSPICE MARTINUS Er zijn, verlicht JAARVERSLAG 2012 JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BALANS PER 31 DECEMBER... 7 RESULTATENREKENING... 8 KASSTROOMOVERZICHT... 9 TOELICHTING OP DE

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE MARTINUS

STICHTING HOSPICE MARTINUS STICHTING HOSPICE MARTINUS JAARVERSLAG 2015 JAARVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BALANS PER 31 DECEMBER... 9 RESULTATENREKENING... 10 KASSTROOMOVERZICHT... 11 TOELICHTING OP DE BALANS... 12 WAARDERINGSGRONDSLAGEN...

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE MARTINUS

STICHTING HOSPICE MARTINUS STICHTING HOSPICE MARTINUS JAARVERSLAG 2016 JAARVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BALANS PER 31 DECEMBER... 9 RESULTATENREKENING... 10 KASSTROOMOVERZICHT... 11 TOELICHTING OP DE BALANS... 12 WAARDERINGSGRONDSLAGEN...

Nadere informatie

Beleidsplan Hospice Martinus

Beleidsplan Hospice Martinus Beleidsplan Hospice Martinus 2017-2020 INLEIDING In 2007 tijdens de nieuwbouw van het woon-, zorg- en dienstverleningscentrum Meulenvelden te Didam is het initiatief ontstaan een low-care hospice (Bijna-Thuis-Huis)

Nadere informatie

INLEIDING STICHTING HOSPICE MARTINUS. Plan van aanpak Hospice Martinus

INLEIDING STICHTING HOSPICE MARTINUS. Plan van aanpak Hospice Martinus Plan van aanpak Hospice Martinus 2012-2015. INLEIDING In 2007 tijdens de nieuwbouw van het woon-, zorg- en dienstverleningscentrum Meulenvelden te Didam is het initiatief ontstaan een low-care hospice

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

STICHTING VIER VOGELS TE ROTTERDAM JAARREKENING 2015

STICHTING VIER VOGELS TE ROTTERDAM JAARREKENING 2015 TE ROTTERDAM JAARREKENING 2015 Inhoudsopgave Algemeen Pagina 1. Jaarverslag van het bestuur 1 2. Gegevens van de rechtspersoon 2 3. Vaststelling van de jaarrekening 3 Jaarrekening 1. Balans per 31 december

Nadere informatie

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013

STICHTING SING gevestigd te DEN HAAG. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 27318330 Datum: 25 maart 2014 Aantal exemplaren: 7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Financiële positie 4 Bespreking van de resultaten

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk

Jaarrekening 2015. Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg Oost Achterhoek Gevestigd te Winterswijk Jaarrekening 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting op de balans en de Staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2015 Actief 31.12.2015 31.12.2014 Vaste activa Materiële vaste activa

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Het Dijkmagazijn. Beuningen

JAARREKENING Stichting Het Dijkmagazijn. Beuningen JAARREKENING 2016 Stichting Het Dijkmagazijn Beuningen Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht en samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarstukken 2016 Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Inloophuis Gelderse Vallei. "Toon Hermans Huis Ede"

Jaarrekening Stichting Inloophuis Gelderse Vallei. Toon Hermans Huis Ede Jaarrekening 2016 Stichting Inloophuis Gelderse Vallei "Toon Hermans Huis Ede" INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm 3 Omschrijving van de doelstelling 3 Samenstelling

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 datum: juni 2014 Stichting Wij Allemaal 1 30-6-2014 Financieel verslag 2013 van Stichting WIJ Allemaal, gevestigd te Purmerend. INHOUD pagina Financieel verslag Staat van bezittingen

Nadere informatie

Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam. Jaarrekening 2014. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 -

Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam. Jaarrekening 2014. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 - Jaarrapport 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Jaarrekening 2014 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam - 1 - Inhoudsopgave 1 Jaarrekening 3 1.1. Algemeen 4 1.2 Balans per 31 december 2014 5 1.3 Staat

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

Financiële rapportage 2012

Financiële rapportage 2012 Financiële rapportage 212 Stichting De Brug Datum: 4-12-213 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 23 september 2015 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2014 van

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS)

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal (SPKS) (voorheen Stichting Doorgang) Rapport inzake de JAARREKENING 2011 Inhoud: blz. Algemeen 3 Balans per 31 december 4 Financiële positie

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening 2015

Rapport inzake de jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van Hospice Wageningen-Renkum Melkweg 1 6707 CZ Wageningen tel: 0317-450047 email: vrienden@hospicewageningenrenkum.nl bankrekening nr.: IBAN NL30 RABO 0155 6526 99 ANBI nr: 8214.91.647

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice Dignitas

Stichting Vrienden van Hospice Dignitas Rapportage t.b.v. Stichting Vrienden van Hospice Dignitas Wilhelminalaan 4 1623 MA HOORN over het boekjaar 2015 INHOUDSOPGAVE Rapport Bladzijde Algemeen 3 Samenstellingsverklaring 4 Resultaten 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam

Jaarrekening 2013. Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Jaarrekening 2013 Stichting Casa Tiberias te Rotterdam Inhoudsopgave 1 Jaarrekening 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Balans per 31 december 2013 5 1.3 Staat van baten en lasten 7 1.4 Toelichting op de balans per 31

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT

JAARREKENING Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat AL DELFT JAARREKENING 2016 Stichting Urgente Noden Delft en omgeving T.a.v. het bestuur Phoenixstraat 16 2611 AL DELFT STICHTING URGENTE NODEN DELFT EN OMGEVING RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening, verkort

Jaarrekening, verkort Het Bestuur van Stichting Welzijn Senioren Lansingerland Smitshoek 18a 2661 CK Bergschenhoek Jaarrekening, verkort 31-12-2012 Opgesteld dd. 15 april 2013 1.1 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN De

Nadere informatie

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland. Gouda. Jaarrekening 2014

Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland. Gouda. Jaarrekening 2014 Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg Midden Holland Gouda Jaarrekening 2014 23 maart 2015 Inhoudsopgave Algemeen Oprichting Statutaire doelstelling Aard van de stichting Jaarrekening 2014

Nadere informatie

Algemene gegevens. Zakelijke gegevens van de stichting

Algemene gegevens. Zakelijke gegevens van de stichting Algemene gegevens Zakelijke gegevens van de stichting Statutaire naam : Stichting Jai Hanuman, Wijchen Statutaire zetel : Hoogmeer 1533, 6605 BJ Wijchen Oprichtingsdatum : 24-05-1989 Datum laatste statutenwijziging

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG DRENTHE

JAARREKENING 2016 STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG DRENTHE JAARREKENING 2016 STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG DRENTHE INHOUDSOPGAVE pagina Administratierapport 1 Samenstellingsopdracht Instellingsgegevens/vaststelling bestuur 1 Jaarrekening: Balans per

Nadere informatie

Stichting Circus Treurdier Bilderdijkstraat 196 I 1053 LE AMSTERAM JAARREKENING 2012

Stichting Circus Treurdier Bilderdijkstraat 196 I 1053 LE AMSTERAM JAARREKENING 2012 Amsterdam, 9 augustus 2013 Stichting Circus Treurdier Bilderdijkstraat 196 I 1053 LE AMSTERAM JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door U verstrekte bescheiden

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 13 april 2013

Jaarrekening 2013 13 april 2013 Jaarrekening 2013 13 april 2013 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave : Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2013 3 2. Staat van Baten en Lasten over 2013 4 3. Geldstroom overzicht over 2013 5 4. Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING blz Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6

Nadere informatie

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Chinese Geneeswijze Nijmegen. Jaarrekening 2016

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Chinese Geneeswijze Nijmegen. Jaarrekening 2016 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Chinese Geneeswijze Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave pagina Inleiding Opdracht 2 Algemene informatie 3 Jaarrekening 2016 Balans per 31 december 2016 4 Resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting Present Den Haag

Stichting Present Den Haag FINANCIELE CIJFERS 2016 (verkort) Stichting Present Den Haag Balans (na resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Vaste activa Materiële vaste activa 2.4.1 2.280 2.884 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Toon Hermans Huis Drenthe Hoofdstraat 1 7902 EA Hoogeveen. Hoogeveen, april 2015. Geacht bestuur,

Stichting Toon Hermans Huis Drenthe Hoofdstraat 1 7902 EA Hoogeveen. Hoogeveen, april 2015. Geacht bestuur, Stichting Toon Hermans Huis Drenthe Hoofdstraat 1 7902 EA Hoogeveen Hoogeveen, april 2015 Geacht bestuur, Ingevolge uw opdracht doe ik u hierbij de jaarcijfers toekomen over het jaar 2014 van uw Stichting

Nadere informatie

1 Samenstellingsverklaring. Opdracht

1 Samenstellingsverklaring. Opdracht 1 Samenstellingsverklaring Opdracht Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2011 van de Stichting Jai Hanuman, Wijchen, samengesteld aan de hand van de ons verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid

Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid [Stichting De Sociale InloopWinkel] Jaarrekening 2012 Winkel en administratie: Groene Hilledijk 340D 3075 EB Rotterdam Tel. 010-2152039 siw@planet.nl INGbank: 2716027 KvK:

Nadere informatie

Financiële rapportage 2014

Financiële rapportage 2014 Financiële rapportage 214 Stichting De Brug Datum: 14-4-215 Valutaeenheid: EUR Inhoudsopgave Pag. Voorblad Stichting en samenstelling bestuur Balans Winst- en verliesrekening Toelichting op de balans Ondertekening

Nadere informatie

Stichting Vrienden van LuciVer. Stichting Vrienden van LuciVer. Jaarrekening Paraaf:

Stichting Vrienden van LuciVer. Stichting Vrienden van LuciVer. Jaarrekening Paraaf: Stichting Vrienden van LuciVer Jaarrekening 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Gegevens van de Stichting Vrienden van LuciVer 3 2. Jaarrekening a. Balans 4 b. Resultatenrekening 5 c. Toelichting: Grondslagen

Nadere informatie

Vaste activa Inventaris 0 0 Computer Overige vorderingen overlopende activa Liquide middelen

Vaste activa Inventaris 0 0 Computer Overige vorderingen overlopende activa Liquide middelen Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 Activa Vaste activa Inventaris 0 0 Computer 0 0 0 0 Vlottende activa Overige vorderingen overlopende activa 125 0 Liquide middelen 14.371 15.492 14.496 15.492

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen

Financieel verslag 2013. Stichting Domies Toen Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Financieel verslag 2013 Hoofdstraat 76 9968 AG Pieterburen Balans per 31 december 2013 ACTIVA 31-12-2013 31-12-2012 Materiële vaste activa Project schuur 5.564 7.705 Project tuin 788 1.725 Overige inventaris

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg

Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg Jaarverslag 2012 van Oudheidkundige Vereniging Arent thoe Boecop gevestigd te Elburg INHOUDSOPGAVE PAGINA A. VOORWOORD

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Rapportage le halfjaar 2016 Stichting Vrienden van Convivio

Rapportage le halfjaar 2016 Stichting Vrienden van Convivio Rapportage le halfjaar 216 Stichting Vrienden van Convivio Rapport inzake le halfjaar 216 Stichting Vrienden van Convivio Inhoud Algemeen Balans per 3juni 216 Rekening van baten en lasten over jan-juni

Nadere informatie

De Boeringstichting Oral and Maxillofacial Research Fund Groningen JAARREKENING 2015

De Boeringstichting Oral and Maxillofacial Research Fund Groningen JAARREKENING 2015 JAARREKENING 2015 1 Inhoudsopgave Pagina Algemene gegevens 3 Verslag van het bestuur 3 Beschouwing van vermogen en resultaat 4 Balans per 31 december 2015 5 Staat van baten en lasten over 2015 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014

JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 JAARREKENING STICHTING FESTIVAL 5D 2014 Voor akkoord, Amsterdam 2 april 2015 Tanja Ineke, voorzitter Bart Krajenbrink, penningmeester Ellen de Ruiter, zakelijk directeur Grondslagen voor waardering en

Nadere informatie

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR

TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR TE KAMPEN RAPPORT INZAKE BOEKJAAR 2014 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Jaarverslag bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening 2014 6 Waarderingsgrondslagen 7 Toelichting

Nadere informatie

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2013

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2013 Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland Inzake: JAARREKENING 2013 Rapport 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Blz. 1. Algemeen 1 2. Bestuur

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting De Sociale InloopWinkel. Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid. Winkel en administratie:

Jaarrekening Stichting De Sociale InloopWinkel. Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid. Winkel en administratie: Stichting De Sociale InloopWinkel Kringloopwinkel Rotterdam-Zuid Jaarrekening 2013 Winkel en administratie: Groene Hilledijk 340D 3075 EB Rotterdam Tel. 010-2152039 siw@planet.nl INGbank: 2716027 KvK:

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten Jaarverslaggeving van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten INHOUDSOPGAVE PAGINA A ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 2 Saldo vergelijking 3 3 Financiële positie 4 4 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2015 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Begrotingsoverzicht 5 2. Jaarrekening 6 2.1 Balans

Nadere informatie

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013

Kroese & van Catz. RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur. inzake de jaarrekening 2013 RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Ichthus Evangelische Gemeenschap Etten-Leur inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Veghel HartSave

Stichting Veghel HartSave Stichting Veghel HartSave Jaarrekening 2012 21 mei 2013 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 3 2. Staat van Baten en Lasten over 2012 4 3. Geldstroom overzicht

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

1. Samenstellingsverklaring 3 2. Financiële positie 4 3. Meerjarenoverzicht 5

1. Samenstellingsverklaring 3 2. Financiële positie 4 3. Meerjarenoverzicht 5 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 1 Inhoudsopgave Pagina 2 Jaarverslag 1. Samenstellingsverklaring 3 2. Financiële positie 4 3. Meerjarenoverzicht 5 Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 1. Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem Jaarverslaggeving 2013 Stichting Safeline te Lochem Inschrijving Handelsregister Kamer van Koophandel Oost Nederland Dossiernummer 56482949 I N H O U D S O P G A V E Pagina A. ACCOUNTANTSRAPPORTAGE 1.

Nadere informatie

Stichting Hopeful Children Center

Stichting Hopeful Children Center JAARREKENING 2013 Stichting Hopeful Children Center Wolweverslaan 13 3454 GK De Meern (NL) +31 (0)30 662 20 35 info@hopefulchildrencenter.org www.hopefulchildrencenter.org INHOUDSOPGAVE 1 VERSLAG 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de Stichting House of Hope Deventer.

Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de Stichting House of Hope Deventer. Aan het bestuur van Grevelingenstraat 1 7417 TA DEVENTER Warnsveld, 3 juni 2016 Geachte mede bestuursleden, Hierbij brengen ik u verslag uit omtrent de samenstelling van de jaarrekening 2015 van de de.

Nadere informatie

JAARREKENING 2012/2013

JAARREKENING 2012/2013 JAARREKENING 2012/2013 Stichting Kunstmaand 1 BALANS PER 31 MAART 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA 31 maart 2013 31 maart 2012 Materiële vaste activa (1) Inventaris 6.342 8.700 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden (2) Gereed

Nadere informatie

Stichting. Dit rapport heeft 11 pagina s. *KvK nr * Tel *Betuwelaan 15* 2036 GV Haarlem*

Stichting. Dit rapport heeft 11 pagina s. *KvK nr * Tel *Betuwelaan 15* 2036 GV Haarlem* Dar as Salaam Dit rapport heeft 11 pagina s Enkelvoudig Jaarrekening 2015 Dar as salaam *KvK nr. 40595843* Tel. 023-5365485*Betuwelaan 15* 2036 GV Haarlem* ABN AMRO NL85 ABNA 0560 4023 68 Dar As Salaam

Nadere informatie

Algemene gegevens. Zakelijke gegevens van de stichting (toetsing bij de KvK dd. 23-06-2013)

Algemene gegevens. Zakelijke gegevens van de stichting (toetsing bij de KvK dd. 23-06-2013) Algemene gegevens Zakelijke gegevens van de stichting (toetsing bij de KvK dd. 23-06-2013) Statutaire naam : Stichting Jai Hanuman, Wijchen Statutaire zetel : Hoogmeer 1533, 6605 BJ Wijchen Oprichtingsdatum

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207

Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207 Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207 1 van16 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 1.0 Samenstellingsverklaring 3 1.1 Resultaatvergelijking 2013 4 2.1 Balans per 31 december 2013 5 2.2 Winst-

Nadere informatie

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013

Pink Fee. Bureau voor financieel en organisatie advies. Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Pink Fee Bureau voor financieel en organisatie advies Stichting Het Dagelijks Bestaan Jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 3 Balans per 31 augustus 2013 4 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG DRENTHE

JAARREKENING 2015 STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG DRENTHE JAARREKENING 2015 STICHTING VRIJWILLIGERS TERMINALE ZORG DRENTHE INHOUDSOPGAVE pagina Administratierapport 1 Samenstellingsopdracht Instellingsgegevens/vaststelling bestuur 1 Jaarrekening: Balans per

Nadere informatie

School s cool Nederland

School s cool Nederland J A A R R E K E N I N G 2014 UITGEBRACHT AAN : Aan het Bestuur van SCHOOL S COOL Nederland Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Amstelveen, 24 april 2015 WW/scn/1b Geacht Bestuur, Hiermee brengen wij

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN te HILVERSUM Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren Jaarrekening 2015 23 februari 2016 Pagina 2 van 15 INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen...

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Begrotingsoverzicht 5 2. Jaarrekening 6 2.1 Balans per 31 december 2016 7 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014

Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014. Jaarrekening 2014 Rapport Aan het Curatorium van de Dr. Wiardi Beckman Stichting, Den Haag inzake de jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Den Haag, 18 mei 2015 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 2014 Balans op 31 december

Nadere informatie

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed

Stichting Huis van Ontmoeting en Gebed JAARREKENING 2014 Algemeen 1. Kamer van Koophandel / ANBI De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 53082176. De Belastingdienst heeft de stichting aangemerkt

Nadere informatie

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern

stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern stichtmg Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod De Meern Jaarrekening 2013 TNHOUDSOPGAVE Pagina 1 1. ALGEMEEN 2/3 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2013 4 3. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 5/9 4. TOELICHTING

Nadere informatie

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013

Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG. Betreft: Financieel verslag 2013 Stichting Leergeld Tilburg Postbus 178 5004 AD TILBURG Betreft: Financieel verslag 2013 Inhoudsopgave Behorende bij het financieel verslag 2013 de dato 11 april 2014 van Stichting Leergeld Tilburg, Postbus

Nadere informatie

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 -

Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683 173 Vervoermiddelen 2.936 - Bijlage 4.2 bij rapport d.d. 30 september 2013 4.2 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER () A C T I V A 31-12- 31-12- VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Gebouwen 125.485 286.809 Muziekinstrumenten 18.683

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

JAARREKENING 2014. Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen. Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen JAARREKENING 2014 Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen Veldhoven, februari 2015 Adres: Postbus 46 5500 AA Veldhoven E-mail: info@leergeldveldhovendekempen.nl

Nadere informatie

STICHTING VIER VOGELS TE ROTTERDAM JAARREKENING 2013

STICHTING VIER VOGELS TE ROTTERDAM JAARREKENING 2013 TE ROTTERDAM JAARREKENING 2013 Inhoudsopgave Algemeen Pagina 1. Jaarverslag van het bestuur 1 2. Gegevens van de rechtspersoon 2 3. Vaststelling van de jaarrekening 3 Jaarrekening 1. Balans per 31 december

Nadere informatie

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve

Samenstellingsrapport 2012. Stichting Zorgboerderij De Enghoeve Financiële positie Ter analyse van de financiële positie dienen de volgende opstellingen, die zijn gebaseerd op de gegevens van de balans ( afgerond op hele euro's ) Financieringsstructuur Kapitaalcomponenten

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2015 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2015 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT FINANCIEEL JAARRAPPORT 2015 MR. G. GROEN VAN PRINSTERERSTICHTING AMERSFOORT Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten 2015 4 Grondslagen voor de waardering 5

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 9 maart 2015 Dit rapport heeft 9 pagina s V.6.0222/ 0 Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Staat van

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG

FINANCIEEL JAARVERSLAG STICHTING CALLINGER ERFGOED CALLANTSOOG FINANCIEEL JAARVERSLAG 2012 blad 1/14 INHOUD blad nr. Algemeen/samenstelling bestuur 2 t/m 3 Balans 2012 4 t/m 5 Winst- en verliesrekening 2012 6 t/m 7 Grondslagen

Nadere informatie

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss

Accountantsrapport 2012 van. Samenwerkingsverband VO Brabant NO. Oss Accountantsrapport 2012 van Samenwerkingsverband VO Brabant NO Oss INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Dudley s Heritage Foundation p/a Dwarsstraat WN Geldermalsen

Jaarrekening Stichting Dudley s Heritage Foundation p/a Dwarsstraat WN Geldermalsen Jaarrekening 2014 Stichting Dudley s Heritage Foundation p/a Dwarsstraat 10 4191 WN Geldermalsen Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Vincentius Vereniging Haarlem. Jaarverslag 2014

Vincentius Vereniging Haarlem. Jaarverslag 2014 Vincentius Vereniging Haarlem Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave: Pagina Verslag van het bestuur 3 Balans per 31 december 2014 4/5 Staat van baten en lasten over 2014 4/5 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en 2014 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8 13 Balans per 31

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2014 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven

JAARSTUKKEN 2014 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven JAARSTUKKEN 2014 STG ARCHITECTUURCENTRUM EINDHOVEN Eindhoven Stichting Architectuurcentrum Eindhoven (ACE) INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Geacht bestuur,............................................. 3 Stichting

Nadere informatie

STICHTING DOOFBLINDEN NETWERK UTRECHT

STICHTING DOOFBLINDEN NETWERK UTRECHT STICHTING DOOFBLINDEN NETWERK UTRECHT 2012 STICHTING DOOFBLINDEN NETWERK, UTRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina JAARRAPPORT 1. Opdracht 1 2. Verantwoording 1 3. Algemeen 1 4. Resultaat 2 5. Financiële positie 3

Nadere informatie

Stichting Filmhuis Gouda

Stichting Filmhuis Gouda Stichting Filmhuis Gouda Rapport inzake de jaarrekening Gouda, 28 maart 2016 Dit rapport heeft 9 pagina s Inhoudsopgave Rapport Balans per 31 december 2 Staat van baten en lasten over 3 Staat van herkomst

Nadere informatie

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Culemborg, 5 maart 2015 Rapport betreffende de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2014 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie