Algemene voorwaarden hosting en housing Thomas Krenn AG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden hosting en housing Thomas Krenn AG"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden hosting en housing Thomas Krenn AG 1 Algemeen (1) De huur van exclusieve webservers of virtuele servers, leveringen, diensten en aanbiedingen van Thomas Krenn AG vinden uitsluitend plaats op basis van deze algemene voorwaarden (hierna algemene voorwaarden genoemd). (2) Deze algemene voorwaarden vormen een bestanddeel van alle overeenkomsten die Thomas Krenn AG aangaat met haar contractuele partners (hierna ook klant genoemd) over de haar aangeboden leveringen of diensten. (3) De algemene voorwaarden gelden ook voor alle toekomstige leveringen, diensten of aanbiedingen aan de klant, zelfs wanneer deze niet nogmaals afzonderlijk worden overeengekomen. (4) Voorwaarden van de klant of derden zijn niet van toepassing, ook wanneer Thomas Krenn AG de geldigheid van deze bepalingen niet afzonderlijk afwijst. (5) Zelfs wanneer Thomas Krenn AG verwijst naar een schrijven met hierin algemene voorwaarden van de klant of derden of hieraan refereert, vormt dit geen aanvaarding van de geldigheid van die algemene voorwaarden. 2 Aanbod, sluiten van een overeenkomst (1) Aanbiedingen, leveringen en prestaties van Thomas Krenn AG zijn uitsluitend gericht aan ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen en aan openbare lichamen. (2) De presentatie van de goederen en het aanbod van de mogelijkheid tot bestelling op onze internetpagina s vormen nog geen bindende aanbieding van de kant van Thomas Krenn AG. (3) De klant ontvangt een concreet schriftelijk aanbod van Thomas Krenn AG. De overeenkomst komt pas tot stand bij ontvangst van het door de klant ondertekende aanbod. (4) De gegevens van Thomas Krenn AG over het onderwerp van de levering of dienst (bijv. gewichten, afmetingen, gebruikswaarden, belastbaarheid, toleranties en technische gegevens) alsook onze weergave hiervan (bijv. tekeningen en afbeeldingen) zijn slechts bij benadering geldend, voor zover het gebruik van het contractueel aangewezen doel geen nauwkeurige overeenstemming vereist. Het zijn geen gegarandeerde kenmerken, maar beschrijvingen of typeringen van de levering of dienst. Gebruikelijke afwijkingen en afwijkingen die op basis van juridische voorschriften plaatsvinden of technische verbeteringen vormen alsook de vervanging van onderdelen door gelijkwaardige onderdelen zijn toegestaan, voor zover deze geen afbreuk doen aan de toepasbaarheid van het contractueel vastgelegde doel. 3 Onderwerp van de overeenkomst (1) Thomas Krenn AG heeft computers die voortdurend op het internet zijn aangesloten (webservers) en stelt deze voor eigen gebruik geheel of gedeeltelijk ter beschikking aan ondernemingen die interesse hebben om het internet te gebruiken als presentatie van de onderneming. De door de ondernemingen op de webservers geplaatste informatie kan via internet worden opgeroepen. (2) Thomas Krenn AG levert diensten volgens de concrete individuele overeenkomst. Thomas Krenn AG kan deze diensten zelf of door derden laten uitvoeren. (3) Door niet nader te voorziene en niet nader stuurbare gelijktijdige toegangen tot de server door de klant en andere contractuele partners van Thomas Krenn AG, de toegang van andere internetgebruikers alsook vanwege technische wijzigingen van de installaties van Thomas Krenn AG (bijv. wijziging van locatie van de installatie, enz.) of overige maatregelen (bijv. onderhoudswerkzaamheden, reparaties, enz.), die noodzakelijk zijn voor een correct of verbeterd gebruik van de installatie van Thomas Krenn AG, kunnen er tijdelijk vertragingen, storingen en / of onderbrekingen van de toegang tot de server van de klant ontstaan. De gegevens op de server van de klant kunnen door internetgebruikers met een minimale beschikbaarheid bij redundant uitgevoerde systemen van 99,9% en bij niet-redundant uitgevoerde systemen van 98,99% gemiddeld per jaar worden opgeroepen.

2 (4) Indien niet anders is overeengekomen met de klant, omvatten de diensten van Thomas Krenn AG niet a) de levering en terbeschikkingstelling van hardware en software (inclusief toegangssoftware) voor de invoer en het oproepen van informatie en gegevens via internet (hierna: "klantterminal"); b) de levering en het onderhoud van telecommunicatielijnen tussen de klantterminal en de server van Thomas Krenn AG; c) de inhoudelijke vormgeving, controle, wijziging of actualisatie van online geplaatste gegevens en informatie. Deze voorwaarden dienen door de klant op eigen kosten en voor eigen risico zelf te worden gecreëerd. De klant wordt er verder op gewezen dat Thomas Krenn AG op basis van de structuur van het internet geen invloed heeft op het feit of en welke aanbiedingen op internet beschikbaar zijn, dat onversleuteld op het internet overgedragen gegevens door derden kunnen worden gelezen, welke overdrachtssnelheden op internet mogelijk zijn, welke concrete wegen de gegevens, informatie en berichten van Thomas Krenn AG naar andere aanbieders nemen en of wegen, servers, routers, bridges, hubs, enz. van andere aanbieders te allen tijde gereed voor gebruik zijn zodat Thomas Krenn AG de toegang van gebruikers op de server van de door de klant geplaatste gegevens en informatie niet schuldig blijft waarbij echter Thomas Krenn AG verantwoordelijk is voor het door haar aangeboden net / interfaces conform de bovengenoemde 2 alinea 3. 4 Aanmelding van IP-nummers en domeinnamen (1) Voor zover overeengekomen, zal Thomas Krenn AG voor de klant de registratie van domeinnamen voor rekening van de klant uitvoeren en de technische afhandeling (bijv. als tech-c) overnemen. De gewenste domeinna(a)me(n) inclusief uitgang (Top-Level-domein) alsook de verantwoordelijke registratiedienst dienen in een overeenkomst te worden vastgelegd. (2) De klant wordt erop gewezen dat de verantwoordelijke registratiediensten de toekenning van domeinnamen op basis van hun registratierichtlijnen en wettelijke bepalingen kunnen afwijzen. Een verplichting om de registratie van de domeinnaam uit te voeren zoals deze door de klant wordt gewenst, wordt door Thomas Krenn AG in zoverre niet aangenomen. Verder geeft Thomas Krenn AG geen garantie of de door de klant gewenste domeinnaam beschikbaar of vrij van rechten van derden is of blijvend of uniek is. Dit geldt ook voor het onder het domein van Thomas Krenn AG toegekende subdomein. Een controle van de wettelijke toelaatbaarheid van de gewenste domeinnaam hoeft niet te worden uitgevoerd door Thomas Krenn AG. (3) De diensten van Thomas Krenn AG vinden hieromtrent plaats met inachtneming van de registratierichtlijnen. (4) Bij de registratie en / of het onderhoud van internetdomeinen zal Thomas Krenn AG ten opzichte van DENIC, InterNIC of een andere organisatie voor domeinregistratie slechts als tussenpersoon optreden. Door overeenkomsten met dergelijke organisaties krijgt uitsluitend de klant bevoegdheden en verplichtingen. (5) Thomas Krenn AG heeft geen invloed op de domeinregistratie. Zij geeft derhalve geen garantie dat het voor de klant aangevraagde en gedelegeerde domein vrij van rechten van derden of uniek of blijvend is. Dat geldt ook voor het onder het domein van de provider geregistreerde subdomein. 5 Prijzen, betalingsvoorwaarden, aanpassing van de overeenkomst (1) De vergoedingen voor de webserver alsook de uitvoering van de registratie van domeinnamen en overige diensten door Thomas Krenn AG dienen te worden voldaan tegen de afzonderlijk overeengekomen prijzen. Alle bedragen zijn exclusief de telkens geldende Duitse wettelijke omzetbelasting. (2) Meerwerk of speciale diensten worden afzonderlijk berekend tegen de telkens actuele

3 prijslijsten op de homepage van Thomas Krenn AG. Bovendien brengt Thomas Krenn AG eigen kosten in rekening. (3) Indien de klant de betaling verzuimt, dan worden de openstaande bedragen verhoogd met 8% boven de basisrente vanaf aanvang van het verzuim; de eis voor hogere rente en verdere vergoeding in het geval van verzuim blijft onaangetast. (4) De verrekening met tegenvorderingen van de klant en/of een retentierecht van de klant is uitgesloten. (5) Thomas Krenn AG heeft het recht om openstaande leveringen of diensten alleen uit te voeren of te leveren tegen vooruitbetaling of borgstelling indien na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend worden die de kredietwaardigheid van de klant aanzienlijk verminderen en waardoor de betaling van de openstaande vorderingen van Thomas Krenn AG door de klant uit de betreffende overeenkomst (inclusief uit andere afzonderlijke opdrachten waarvoor dezelfde kaderovereenkomst geldt) in gevaar komt. (6) a) De maandelijks overeengekomen bedragen worden uiterlijk op de 1e van de eerstvolgende maand betaalbaar en worden telkens maandelijks vooruit in rekening gebracht. b) De klant is verplicht om Thomas Krenn AG bij ondertekening van de overeenkomst een machtiging toe te bedelen voor de inning van de betaalbare bedragen. c) Voor iedere begonnen maand waarin geen machtiging is verleend, heeft Thomas Krenn AG voor de verwerking en controle van de ontvangen bedragen recht op een kostenvergoeding van in totaal EUR 7,50. (7) Thomas Krenn AG heeft het recht om de vergoeding na afloop van een duur van 12 maanden van de overeenkomst op redelijke wijze aan te passen. De prijswijzigingen dienen minimaal een maand van tevoren schriftelijk ( , fax, post) aan de klant te worden meegedeeld. (8) De nieuwe prijzen die conform (7) worden meegedeeld, worden na afloop van 2 weken opgenomen in de overeenkomst, voor zover de klant niet op de juiste wijze en binnen de juiste termijn heeft opgezegd. (9) Indien de klant in verzuim raakt, dan heeft Thomas Krenn AG het recht om de server na mededeling en na afloop van een termijn van een week te blokkeren. (10) Voor de vrijgave van een server berekent Thomas Krenn AG een kostenvergoeding ter hoogte van Euro 70 inclusief omzetbelasting. (11) Indien het verzuim langer dan twee weken duurt, dan kan Thomas Krenn AG de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang opzeggen. 6 Uploaden van informatie op de server (1) Het uploaden van informatie op de webserver is de taak van de klant. Thomas Krenn AG is niet verplicht om gegevens op de gehuurde server van de klant op te slaan of anderzijds te beveiligen, voor zover niets anders is overeengekomen. (2) Thomas Krenn AG stelt de klant een toegang ter beschikking waarmee de klant zijn server zelf via de telefoonlijn kan beheren. Deze toegang is beschermd met een wachtwoord. De klant is verplicht om het wachtwoord strikt geheim te houden en Thomas Krenn AG onmiddellijk te informeren zodra de klant verneemt dat onbevoegde derden op de hoogte zijn van het wachtwoord. Indien de klant zijn pagina's zelf aanmaakt of dit door derden laat uitvoeren, is hij alleen aansprakelijk voor de inhoud van zijn pagina s. De klant vrijwaart Thomas Krenn AG binnen eventuele aanspraken van derden die berusten op inhoudelijke gebreken van de aanbieding. (3) De klant garandeert dat de door hem op de server geplaatste gegevens en bestanden vrij van virussen zijn. 7 Levering en levertijd

4 (1) De gemelde termijnen en data voor leveringen en diensten door Thomas Krenn AG gelden steeds uitsluitend bij benadering, tenzij uitdrukkelijk een vaste termijn of vaste datum is toegezegd of overeengekomen. (2) Thomas Krenn AG kan ongeacht haar rechten uit het verzuim van de klant van de klant een verlenging van de lever- en dienstverleningstermijnen of een verschuiving van lever- en dienstverleningsdata verlangen voor de duur van de periode waarin de klant zijn contractuele verplichtingen ten opzichte van Thomas Krenn AG niet nakomt. (3) Thomas Krenn AG is niet aansprakelijk voor de onmogelijkheid van de levering of voor leververtragingen, indien deze door overmacht of overige, op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet te voorziene gebeurtenissen (bijv. diverse bedrijfsonderbrekingen, problemen in de materiaal- of energietoevoer, transportvertragingen, stakingen, rechtmatige uitsluitingen, gebrek aan arbeidskrachten, energie of grondstoffen, problemen bij de aanvraag van de benodigde overheidsvergunningen, overheidsmaatregelen of de uitblijvende, onjuiste of niet tijdige aanlevering door leveranciers) zijn veroorzaakt die buiten de verantwoordelijkheid van Thomas Krenn AG vallen. Indien dergelijke gebeurtenissen de levering of dienst aanzienlijk moeilijk of onmogelijk maken voor Thomas Krenn AG en de belemmering niet slechts van korte duur is, dan heeft Thomas Krenn AG het recht om zich terug te trekken uit de overeenkomst. Bij belemmeringen van voorbijgaande aard worden de lever- of dienstverleningstermijnen verlengd of verschuiven de lever- of dienstverleningstermijnen voor de duur van de belemmering exclusief een passende aanlooptermijn. Indien redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant als gevolg van de vertraging de levering of dienst moet afnemen, dan kan de klant middels een onmiddellijke schriftelijke verklaring ten opzichte van de verkoper zich uit de overeenkomst terugtrekken. (4) Thomas Krenn AG heeft het recht op deelleveringen indien de deellevering voor de klant in het kader van het contractuele doel toepasbaar is, de levering van de overige bestelde producten gegarandeerd is en de klant hierdoor geen aanzienlijk meerwerk of extra kosten krijgt (tenzij Thomas Krenn AG deze kosten wil overnemen). (5) Indien Thomas Krenn AG in verzuim raakt met een levering of dienst of indien een levering of dienst, om welke reden dan ook, onmogelijk wordt, dan is de aansprakelijkheid van Thomas Krenn AG voor schadevergoeding conform 9 van deze algemene voorwaarden beperkt. 8 Onderhoud op afstand, diensten door derden (1) Thomas Krenn AG kan diensten ook via onderhoud op afstand leveren. (2) De diensten hoeven niet door Thomas Krenn AG persoonlijk, maar kunnen door Thomas Krenn AG bevoegde servicepartners of overige vertegenwoordigers worden uitgevoerd. 9 Beperking van aansprakelijkheid (1) Thomas Krenn AG is, uitsluitend volgens de volgende bepalingen van deze overeenkomst aansprakelijk. (2) Voor zover in de onderstaande alinea s niets afwijkends is geregeld, is de aansprakelijkheid van Thomas Krenn AG voor schadevergoeding zonder inachtneming van de juridische aard van de ingediende aanspraak en ook na afloop van een eventueel gestelde termijn tot levering uitgesloten. Thomas Krenn AG is onder voorbehoud van de onderstaande 9 alinea 3 tot alinea 5 met name niet aansprakelijk voor de door de klant op de server geplaatste en ingevoerde informatie noch voor hun juistheid, volledigheid of actualiteit, noch voor hun rechtmatigheid of onbelastbaarheid van rechten van derden noch voor schade aan goederen van de klant alsook voor winstderving, verloren besparingen, schade uit aanspraken van derden en overige indirecte en gevolgschade. (3) Voor alle vermogensschade door de levering van telecommunicatielijnen is Thomas Krenn AG conform 7 alinea 2 TKV aansprakelijk tot een bedrag van EUR per gebruiker. Ten opzichte van de totale benadeelden is de aansprakelijkheid van Thomas- Krenn.AG beperkt tot EUR 10 miljoen per schadeveroorzakende gebeurtenis. Indien de schadevergoedingen veroorzaakt door dezelfde gebeurtenis de maximale grens

5 overschrijden, dan wordt de schadevergoeding gekort in de verhouding waarin de som van alle aanspraken tot de maximale grens staat. De aansprakelijkheidsbeperking van de hoogte vervalt indien de schade opzettelijk is veroorzaakt. (4) Aanspraken op schadevergoeding van de klant vanwege verzuim of de onmogelijkheid van de levering van Thomas Krenn AG zijn beperkt tot de waarden van het deel van de levering dat vanwege de onmogelijkheid of het verzuim zoals vastgelegd in de overeenkomst niet kan worden gebruikt. (5) De aansprakelijkheidsbeperkingen conform 9 alinea 1 tot alinea 4 gelden niet voor andere schade dan vermogensschade door de levering van telecommunicatielijnen conform 7 alinea 2 TKV Lichamelijke schade, schade aan de gezondheid en het leven alsook personenschade Materiële schade conform de productaansprakelijkheidswetgeving Schade die Thomas Krenn AG opzettelijk of door grove schuld heeft veroorzaakt Het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen. Ze gelden verder niet in het geval van opzettelijk verzwijgen van een gebrek of de overname van een eigenschapsgarantie. Ze gelden verder niet voor schade die als gevolg van louter onzorgvuldige schending van wezenlijke plichten uit de overeenkomst (kernplichten) is ontstaan. In de in deze alinea 5 genoemde gevallen waarin de aansprakelijkheidsbeperking niet geldt, geldt het volgende: a) Thomas Krenn AG is aansprakelijk voor schending van het leven, het lichaam of de gezondheid en / of voor personen- en / of materiële schade conform de productaansprakelijkheidswetgeving en de wettelijke bepalingen. b) Thomas Krenn AG is verder aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen voor eigen opzettelijk of grof nalatig handelen en voor vergelijkbare gedragingen van vertegenwoordigers. c) In het geval van opzettelijk verzwijgen van gebreken of de overname van een eigenschapsgarantie is Thomas Krenn AG aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen. d) Voor schade die als gevolg van opzettelijke schending van wezenlijke plichten uit de overeenkomst (kernplichten) is ontstaan, is Thomas- Krenn.AG aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen, echter slechts ter hoogte van de normaal te verwachten schade. e) Indien er voor de onder d) genoemde gevallen ook sprake is van vermogensschade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal , Plicht van de klant tot eigen gegevensbeveiliging, gebruiksregels, melding van gebreken (1) De bescherming van de gegevens valt niet onder de leveringsomvang van Thomas Krenn AG, maar onder de verantwoordelijkheid van de klant, voor zover niets anders is overeengekomen. De klant dient alle gegevens onder eigen verantwoordelijkheid te beveiligen. (2) De klant is verplicht om bij gebruik van de server a) de door Thomas Krenn AG aangegeven programmatechnische handleidingen te gebruiken. b) noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen en na te leven voor de regelmatige opslag van alle gegevens; c) zorg te dragen voor de correcte, regelmatige opslag van gegevens. De klant zal altijd actuele externe veiligheidskopieën maken van de gegevens die op de webserver worden geplaatst. Veiligheidskopieën mogen niet op de webserver worden opgeslagen. d) onmiddellijk geconstateerde gebreken, schade en / of storingen te melden aan Thomas Krenn AG. 11 Afname (1) Indien een afname dient plaats te vinden, geldt het gekochte product als afgenomen wanneer de levering en, voor zover Thomas Krenn AG ook verantwoordelijk is voor de installatie, de

6 installatie zijn afgerond, Thomas Krenn AG dit aan de klant met verwijzing naar de fictieve aanvaarding conform 11 (1) meedeelt en hem heeft gemaand tot afname, er sinds de levering of installatie twaalf werkdagen zijn voorbijgegaan of de klant het gekochte product is gaan gebruiken (bijv. de geleverde installatie in bedrijf heeft genomen) en in dit geval sinds de levering of installaties zes werkdagen zijn voorbijgegaan, en de klant de afname binnen deze periode om een andere reden dan vanwege een door Thomas Krenn AG aangetoond gebrek niet heeft aanvaard omdat het gebruik van het gekochte product onmogelijk of ernstig belemmerd is. 12 Naleving van wettelijke voorschriften, auteursrechten van derden, vrijstelling, blokkering (1) De klant is verplicht om bij de aanvraag van domeinnamen de wettelijke en overheidsvoorschriften, met name van de intellectuele eigendomsrechten, het strafrecht, het auteurs- en / of merkenrecht en / of andere voorschriften van de intellectuele eigendomsrechten na te leven en geen rechten van derden te schenden. De klant is verplicht om Thomas Krenn AG te vrijwaren van alle aansprakelijkheid in de zin van deze alinea ten opzichte van derden of instanties. (2) De klant is ook verantwoordelijk voor de inhoud van de webpagina s waarnaar hij middels hyperlinks op zijn webpagina verwijst. De klant is verplicht om Thomas Krenn AG te vrijwaren van alle aansprakelijkheid in de zin van deze alinea ten opzichte van derden of instanties. (3) Thomas Krenn AG zal de klant in het kader van de wettelijke regelingen onmiddellijk informeren indien derden of instanties aan Thomas Krenn AG melden dat een schending conform 12 alinea 1 of alinea 2 aanwezig is tegen wettelijke en / of overheidsvoorschriften resp. een schending van rechten van derden aanwezig is. (4) Indien de klant door derden wordt verzocht om een internetdomein af te geven aangezien de klant vermeende vreemde rechten schendt, dan zal de klant Thomas Krenn AG hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Omgekeerd zal ook Thomas Krenn AG de klant informeren indien zij gevorderd zou worden om het domein van de klant af te geven. Thomas Krenn AG heeft in beide gevallen het recht om in naam van de klant afstand te doen van het internetdomein, indien de klant niet direct in voldoende mate (minimaal EUR 7.500) borg staat voor eventuele proces- en advocaatkosten. De klant vrijwaart Thomas Krenn AG van aanspraken van derden die berusten op het ongeoorloofde gebruik van een internetdomein. (5) De klant zal Thomas Krenn AG zo goed mogelijk ondersteunen bij de juridische verdediging. Indien de aan Thomas Krenn AG ten laste gelegde rechtsschending erop is gebaseerd dat de online toegankelijk gemaakte gegevens, weergaven en / of overige informatie door de klant auteursrechten, merkenrechten en / of andere intellectuele eigendomsrechten van derden schenden, dan kan Thomas Krenn AG van de klant verlangen dat deze eventuele bedragen voor schadevergoedingen en kosten voor de passende rechtsverdediging overneemt. (6) Als er voldoende vermoeden bestaat dat een schending van 12 alinea 1 of alinea 2 aanwezig is, dan heeft Thomas Krenn AG het recht om de op de webserver opgeslagen gegevens van de klant tot aan het bewijs van rechtmatigheid door de klant te blokkeren. 13 Duur van de overeenkomst, opzegging (1) Deze overeenkomst heeft, voor zover niets anders is overeengekomen, een looptijd van 12 maanden vanaf het sluiten van de overeenkomst. De overeenkomst wordt telkens met 12 maanden verlengd indien deze niet door een van de contractuele partners met een opzegtermijn van 3 maanden voor afloop van de contractduur of 3 maanden voor afloop van een verlenging van de contractduur wordt opgezegd. (2) Het recht van de contractuele partners op opzegging om dringende redenen blijft onaangetast. Een dringende opzeggingsreden voor Thomas Krenn AG is met name aanwezig indien a) sprake is van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de klant;

7 b) de klant de gebruiksregels en / of de plicht tot naleving van de wettelijke voorschriften schendt en de schending ondanks schriftelijke aanmaning door Thomas Krenn AG niet binnen 2 weken stopt of verhelpt. c) de klant ondanks een aanmaning door Thomas Krenn AG andere schendingen van de overeenkomst voortzet, d) nationaalsocialistische, racistische, radicale of op andere wijze illegale inhoud door de klant wordt geopenbaard, e) een betalingsverzuim langer dan twee weken aanhoudt, f) een fundamentele wijziging van de wettelijke of technische norm op het internet plaatsvindt waardoor het voor Thomas Krenn AG onaanvaardbaar wordt om haar diensten geheel of gedeeltelijk te blijven continueren. (3) Een door Thomas Krenn AG aangeboden serverupdate waarbij de server naar wens van de klant tijdens de duur van de overeenkomst telkens aan de nieuwste ontwikkelingen wordt aangepast, heeft geen invloed op de looptijd van de overeenkomst. 14 Gegevensbescherming (1) Thomas Krenn AG verzamelt, verwerkt en gebruikt de persoonsgerelateerde gegevens van de klant in de geautomatiseerde procedure, voor zover dit voor de opzet, inhoudelijke vormgeving of wijziging van deze overeenkomst noodzakelijk is (bestandsgegevens). Verder verzamelt, verwerkt en gebruikt Thomas Krenn AG gebruiks- en factuurgegevens van de klant conform 6 TDDSG/ 19 MDStV. (2) De klant gaat ermee akkoord dat persoonlijke gegevens (bestandsgegevens) en andere informatie over zijn gebruik (verkeersgegevens) (bijv. tijdstip, aantal en duur van de verbindingen, wachtwoorden, up- en downloads) door Thomas Krenn AG gedurende de looptijd van de overeenkomst worden opgeslagen voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van het doel van de overeenkomst, met name voor factuurdoeleinden. (3) De verzamelde bestandsgegevens verwerkt en gebruikt Thomas Krenn AG ook voor advies aan zijn klanten, voor reclamedoeleinden en voor marktonderzoek voor eigen doeleinden en voor de juiste opzet van zijn telecommunicatiediensten. De klant kan een dergelijk gebruik van zijn gegevens weigeren. (4) Thomas Krenn AG is verplicht om de klant op verzoek te allen tijde volledig en kosteloos te informeren over de opgeslagen gegevens, voor zover dit voor de klant geldt. Thomas Krenn AG zal deze gegevens noch de inhoud van persoonlijke berichten van de klant zonder diens toestemming niet aan derden doorgeven. Dit geldt alleen niet als Thomas Krenn AG wettelijk verplicht is om dergelijke gegevens te openbaren aan derden, met name overheidsinstanties of indien internationaal erkende technische normen dit voorschrijven en de klant dit niet weigert. (5) Thomas Krenn AG wijst de klant er uitdrukkelijk op dat de gegevensbescherming voor gegevensoverdracht in openbare netwerken zoals het internet met de huidige technologie niet uitgebreid kan worden gegarandeerd. De klant weet dat Thomas Krenn AG het op de webserver opgeslagen pagina-aanbod en onder bepaalde omstandigheden ook andere hier opgeslagen gegevens van de klant om technische redenen te allen tijde kan inzien. Ook andere deelnemers op internet zijn onder bepaalde omstandigheden technisch in staat om onbevoegd de beveiliging te doorbreken en het berichtverkeer te controleren. Voor de beveiliging van de door hem op het internet geplaatste gegevens draagt de klant derhalve zelf de zorg. 15 Afstand van aanspraken De klant zal zijn rechten uit deze overeenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Thomas Krenn AG aan derden afstaan. 354 a HGB blijft onaangetast. 16 Slotbepalingen, bevoegde rechtbank (1) Bevoegde rechtbank voor alle eventuele geschillen uit deze overeenkomst tussen

8 Thomas Krenn AG en de klant is bij aanspraken tegen de klant, naar keuze van Thomas Krenn AG, Freyung (Niederbayern) of de vestigingsplaats van de klant. Voor reclamaties tegen Thomas Krenn AG is Freyung de bevoegde rechtbank, resp. Passau, indien het Landgericht hiervoor bevoegd is. Dwingende wettelijke bepalingen over uitsluitende rechtbanken blijven door deze regeling onaangetast. (2) De relaties tussen Thomas Krenn AG en de klant vallen uitsluitend onder het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De overeenkomst van de Verenigde Naties over overeenkomsten met internationale productkopen van 11 april 1980 (CISG) geldt niet. (3) Indien de overeenkomst of deze algemene voorwaarden regelingsleemten bevatten, dan gelden voor de opvulling van deze leemten de wettelijk geldende regelingen als overeengekomen die de contractuele partners conform de economische doelstellingen van de overeenkomst en het doel van deze algemene voorwaarden zouden zijn overeengekomen als zij op de hoogte waren geweest van de regelingsleemten. Opmerking: De klant heeft er kennis van genomen dat Thomas Krenn AG gegevens uit de overeenkomst conform 28 Bundesdatenschutzgesetz voor gegevensverwerking opslaat en het recht behoudt om de gegevens, indien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, aan derden kan overdragen (bijv. verzekeringen). Freyung, februari 2011 De printbare versie van onze algemene voorwaarden voor hosting & housing AGV_Hosting.pdf [197 KB]

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1 Algemeen / geldigheid 1. De leveringen, diensten en aanbiedingen van Thomas-Krenn.AG vinden uitsluitend plaats op basis van deze algemene voorwaarden (hierna algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack

Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack Algemene voorwaarden voor het gebruik van Med-Pack Medline International Germany GmbH, Wilhelm-Sinsteden-Straße 5-7, 47533 Kleve (hierna Medline genoemd) biedt haar klanten het gebruik van de onlineservice

Nadere informatie

CARRIER PRESELECT Algemene Voorwaarden

CARRIER PRESELECT Algemene Voorwaarden CARRIER PRESELECT Algemene Voorwaarden Kruisweg 659 2132 NC Hoofddorp T: 020 655 3000 F: 020 653 1534 KvK Amsterdam 34090783 E: info@intercityzakelijk.nl W: www.intercityzakelijk.nl ALGEMENE VOORWAARDEN

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

3. Klant: een rechtspersoon of natuurlijke persoon welke een overeenkomst aangaat met Windowstylist B.V.

3. Klant: een rechtspersoon of natuurlijke persoon welke een overeenkomst aangaat met Windowstylist B.V. Deze Algemene voorwaarden volledig te downloaden via www.windowstylist.nl. Een exemplaar van de Algemene Voorwaarden kan op verzoek kosteloos per post worden verzonden. Artikel 1 definities In deze Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIEF BUREAU NEDERLAND 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIEF BUREAU NEDERLAND 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIEF BUREAU NEDERLAND 2014 LAATSTE WIJZIGING 01 FEBRUARI 2013 TYPE- EN/OF DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN Artikel 1 Definities! Creatief Bureau: Opdrachtnemer. Leverancier van diverse

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN Algemene Voorwaarden ALGEMEEN Door de website van te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud. Indien een van de bepalingen van deze

Nadere informatie

Liteserver Algemene Voorwaarden

Liteserver Algemene Voorwaarden Liteserver Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. Liteserver: Liteserver is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18090797. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting

Algemene Voorwaarden Hosting Algemene Voorwaarden Hosting 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Dvwebhost een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden'

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden XyStorage

Gebruiksvoorwaarden XyStorage Dit is een voorbeeld van SaaS voorwaarden zoals gegenereerd met de SaaS voorwaarden generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridischegeneratoren/saas-voorwaarden-generator/ In dit voorbeeld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE INTERNETDIENST PTV MAP&GUIDE INTERNET

GEBRUIKSVOORWAARDEN GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE INTERNETDIENST PTV MAP&GUIDE INTERNET GEBRUIKSVOORWAARDEN GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE INTERNETDIENST PTV MAP&GUIDE INTERNET Karlsruhe, 01.01.2014 Inhoud 1 Voorwerp van overeenkomst... 4 2 Aanmelden, sluiten van overeenkomst... 4 3 Prestaties

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN

Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES Artikel 2 ALGEMEEN Algemene voorwaarden Artikel 1: DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het mediascherm-systeem van promotv.nl. 1.2 E-mailadres: een op naam van de klant gestelde adrescode,

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden.

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden aan

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V.

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Overstappen.nl Homeservices maakt het mogelijk om via haar Dienst de Producten van verschillende Aanbieders te vergelijken. Daarnaast kan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Strategaweb wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Strategaweb:

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

Algemene JaVar voorwaarden

Algemene JaVar voorwaarden Algemene JaVar voorwaarden 1. Definities. 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van JaVar worden wordt gesloten. 2. Producten

Nadere informatie

Met het ondertekenen van de offerte verklaart de cliënt dat deze algemene voorwaarden zijn gelezen en akkoord zijn bevonden.

Met het ondertekenen van de offerte verklaart de cliënt dat deze algemene voorwaarden zijn gelezen en akkoord zijn bevonden. Algemene Voorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Van Golden Goose Internet Marketing Agency, statutair gevestigd te Leiden en kantoorhoudende te Leiden. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Bepalingen Technische Unie Internet Gebruikersovereenkomst.

Bepalingen Technische Unie Internet Gebruikersovereenkomst. Bepalingen Technische Unie Internet Gebruikersovereenkomst. Versie 1.3 d.d. 17 februari 03 1. Definities 1.1. Technische Unie website: Het binnen Internet - of enig ander door Technische Unie B.V. te verkiezen

Nadere informatie

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met Algemene voorwaarden van BTW & OG B.V., verder BTW & OG, gevestigd aan de Edisonstraat 86 te 7006 RE Doetinchem, de dato 18 oktober 2011, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Zutphen. Artikel 1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem.

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem. Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden van ITH Connect B.V. ingeschreven onder nr.56699034 bij de KvK te Haarlem. ITH Connect B.V. is gevestigd op Biesland 17, 1948 RJ te Beverwijk. Deze algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden D&W tailors

Algemene voorwaarden D&W tailors Algemene voorwaarden D&W tailors D&W tailors is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Apeldoorn onder nummer 55537774, gevestigd te Voorst, hierna te noemen D&W tailors. Artikel 1. Algemeen 1. D&W tailors

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINEVERGELIJKER.NET 2017

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINEVERGELIJKER.NET 2017 ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINEVERGELIJKER.NET 2017 De website https://www.onlinevergelijker.net is eigendom van Stellar Web Concepts, gevestigd in Haarlem (Hazepaterslaan 28-37 2012 HT) en ingeschreven bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign

Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign Versie 1.0.2 maart 2017 1. Algemeen 1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen UNIVERSUM webdesign en

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN STICHTING IZORE en STICHTING PATHOLOGIE FRIESLAND Artikel 1 Definities In deze Algemene Inkoopvoorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd: Opdrachtgever

Nadere informatie

[Algemene voorwaarden]

[Algemene voorwaarden] [Algemene voorwaarden] PivvenIT Wederik 50 3401 LZ IJsselstein 26 maart 2015 2/8 Algemene voorwaarden Artikel 1 - Begripsbepaling PivvenIT: PivvenIT V.O.F. te IJsselstein, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

2.2 Klant verklaart dat de inhoud die hij/zij aan de website geeft voldoet aan geldende normen en waarden.

2.2 Klant verklaart dat de inhoud die hij/zij aan de website geeft voldoet aan geldende normen en waarden. Algemene Voorwaarden De Bokx ICT Kamer van Koophandel te Delft: 27335356 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het bedrijf De Bokx ICT en de koper

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities

Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Algemene Voorwaarden Webwinkel TT Motoren Zwolle Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten. Golden Ticket Competitie

Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten. Golden Ticket Competitie Deelnamevoorwaarden VakantiePiraten Golden Ticket Competitie 1. Prijsvraag en organisator De online-prijsvraag Golden Ticket Competitie (hierna: prijsvraag ) wordt aangeboden door HolidayPirates GmbH,

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden I-webs webdesign & internetmarketing

Algemene leveringsvoorwaarden I-webs webdesign & internetmarketing ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN I-WEBS Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van I-webs. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring Algemene voorwaarden PANASJ Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: Overeenkomst) tot verlening van diensten door iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere

Nadere informatie

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt.

1.1.3 Opdrachtgever: De opdrachtgever is de (rechts)persoon of organisatie die bedrijfskado's van de Alternatieve Kadobon BV koopt. Van toepassing zijn: Algemene voorwaarden Alternatieve Kadobon BV en de aanvullende voorwaarden voor kerstpakketten, relatiegeschenken en andere bedrijfskado's, zoals hieronder vermeld. Artikel 1. Algemeen

Nadere informatie

1.5 Onder "Koper" wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan.

1.5 Onder Koper wordt verstaan de derde, die met &Champagne een rechtsgeldige contractuele relatie is aangegaan. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van &Champagne V.O.F. en op alle met &Champagne aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN CHEERSTHEAPP B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN CHEERSTHEAPP B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN CHEERSTHEAPP B.V. Deze Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 61024686. Daarnaast zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V.

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die betrekking hebben op diensten afgenomen bij Learn it B.V. De volledige algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl. 1. Toepassing 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Olietekoop.nl. 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden VAN: ALLWWW (een handelsnaam van de eenmanszaak ALLSMS) Kvk nummer ALLSMS: 20134026 hierna te noemen: gebruiker Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - Employes

ALGEMENE VOORWAARDEN - Employes ALGEMENE VOORWAARDEN - Employes Wij, Employes B.V., bieden via Software-as-a-Service ( SaaS ) de software Employes (de Software ) aan. Dit betekent dat wij u via het internet toegang bieden tot de Software

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Bepalingen: 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee WebhostNu

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Wegwijzer in muziek Artikel 1. Algemeen 1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen van Wegwijzer in muziek. Ze gelden voor elke aanbieding,

Nadere informatie

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing.

2.2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Effusion Solution niet bindend en niet van toepassing. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Effusion Solution wordt gesloten. 1.2. Producten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

PHR-Computers Urmond

PHR-Computers Urmond Algemene voorwaarden PHR Computers A. Bepalingen 1. Onder "Klant" wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee PHR-Computers een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 2. Onder "Algemene

Nadere informatie

"MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website;

MijnBBIE-Account de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers toegankelijke omgeving op de Website; Algemene voorwaarden online diensten BBIE A. ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "MijnBBIE-Account" de via een log in en wachtwoord voor Accounthouders en Accountgebruikers

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster

Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster Algemene voorwaarden - ONRO Online Rooster November 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemeen... 3 Artikel 2 - Offertes en aanbiedingen... 3 Artikel 3 Licenties en modules... 3 Artikel 4 - Prijs... 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - Klachtenregistratie.com

ALGEMENE VOORWAARDEN - Klachtenregistratie.com ALGEMENE VOORWAARDEN - Klachtenregistratie.com Wij, Woweb B.V., bieden via Software-as-a-Service ( SaaS ) de software Klachtenregistratie.com (de Software ) aan. Dit betekent dat wij u via het internet

Nadere informatie

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Judith Sanders MultiMedia 1. Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: verkorte schrijfwijze voor deze Algemene voorwaarden van levering diensten door Judith Sanders

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl. 1. Toepassing 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten in de webwinkel van Oliespecialist.nl. 1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Ruyter Training & Consultancy B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen.

Algemene voorwaarden De Ruyter Training & Consultancy B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen. 1. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op: - alle offertes, eventueel gezamenlijk

Nadere informatie

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN WeetWatjemoetdoen Voltastraat 29-2 6902 PT Zevenaar KvK 60986913 www.weetwatjemoetdoen.nl Artikel 1. Definities De hiernavolgende termen worden in deze algemene voorwaarden in de navolgende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie