Algemene voorwaarden hosting en housing Thomas Krenn AG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden hosting en housing Thomas Krenn AG"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden hosting en housing Thomas Krenn AG 1 Algemeen (1) De huur van exclusieve webservers of virtuele servers, leveringen, diensten en aanbiedingen van Thomas Krenn AG vinden uitsluitend plaats op basis van deze algemene voorwaarden (hierna algemene voorwaarden genoemd). (2) Deze algemene voorwaarden vormen een bestanddeel van alle overeenkomsten die Thomas Krenn AG aangaat met haar contractuele partners (hierna ook klant genoemd) over de haar aangeboden leveringen of diensten. (3) De algemene voorwaarden gelden ook voor alle toekomstige leveringen, diensten of aanbiedingen aan de klant, zelfs wanneer deze niet nogmaals afzonderlijk worden overeengekomen. (4) Voorwaarden van de klant of derden zijn niet van toepassing, ook wanneer Thomas Krenn AG de geldigheid van deze bepalingen niet afzonderlijk afwijst. (5) Zelfs wanneer Thomas Krenn AG verwijst naar een schrijven met hierin algemene voorwaarden van de klant of derden of hieraan refereert, vormt dit geen aanvaarding van de geldigheid van die algemene voorwaarden. 2 Aanbod, sluiten van een overeenkomst (1) Aanbiedingen, leveringen en prestaties van Thomas Krenn AG zijn uitsluitend gericht aan ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen en aan openbare lichamen. (2) De presentatie van de goederen en het aanbod van de mogelijkheid tot bestelling op onze internetpagina s vormen nog geen bindende aanbieding van de kant van Thomas Krenn AG. (3) De klant ontvangt een concreet schriftelijk aanbod van Thomas Krenn AG. De overeenkomst komt pas tot stand bij ontvangst van het door de klant ondertekende aanbod. (4) De gegevens van Thomas Krenn AG over het onderwerp van de levering of dienst (bijv. gewichten, afmetingen, gebruikswaarden, belastbaarheid, toleranties en technische gegevens) alsook onze weergave hiervan (bijv. tekeningen en afbeeldingen) zijn slechts bij benadering geldend, voor zover het gebruik van het contractueel aangewezen doel geen nauwkeurige overeenstemming vereist. Het zijn geen gegarandeerde kenmerken, maar beschrijvingen of typeringen van de levering of dienst. Gebruikelijke afwijkingen en afwijkingen die op basis van juridische voorschriften plaatsvinden of technische verbeteringen vormen alsook de vervanging van onderdelen door gelijkwaardige onderdelen zijn toegestaan, voor zover deze geen afbreuk doen aan de toepasbaarheid van het contractueel vastgelegde doel. 3 Onderwerp van de overeenkomst (1) Thomas Krenn AG heeft computers die voortdurend op het internet zijn aangesloten (webservers) en stelt deze voor eigen gebruik geheel of gedeeltelijk ter beschikking aan ondernemingen die interesse hebben om het internet te gebruiken als presentatie van de onderneming. De door de ondernemingen op de webservers geplaatste informatie kan via internet worden opgeroepen. (2) Thomas Krenn AG levert diensten volgens de concrete individuele overeenkomst. Thomas Krenn AG kan deze diensten zelf of door derden laten uitvoeren. (3) Door niet nader te voorziene en niet nader stuurbare gelijktijdige toegangen tot de server door de klant en andere contractuele partners van Thomas Krenn AG, de toegang van andere internetgebruikers alsook vanwege technische wijzigingen van de installaties van Thomas Krenn AG (bijv. wijziging van locatie van de installatie, enz.) of overige maatregelen (bijv. onderhoudswerkzaamheden, reparaties, enz.), die noodzakelijk zijn voor een correct of verbeterd gebruik van de installatie van Thomas Krenn AG, kunnen er tijdelijk vertragingen, storingen en / of onderbrekingen van de toegang tot de server van de klant ontstaan. De gegevens op de server van de klant kunnen door internetgebruikers met een minimale beschikbaarheid bij redundant uitgevoerde systemen van 99,9% en bij niet-redundant uitgevoerde systemen van 98,99% gemiddeld per jaar worden opgeroepen.

2 (4) Indien niet anders is overeengekomen met de klant, omvatten de diensten van Thomas Krenn AG niet a) de levering en terbeschikkingstelling van hardware en software (inclusief toegangssoftware) voor de invoer en het oproepen van informatie en gegevens via internet (hierna: "klantterminal"); b) de levering en het onderhoud van telecommunicatielijnen tussen de klantterminal en de server van Thomas Krenn AG; c) de inhoudelijke vormgeving, controle, wijziging of actualisatie van online geplaatste gegevens en informatie. Deze voorwaarden dienen door de klant op eigen kosten en voor eigen risico zelf te worden gecreëerd. De klant wordt er verder op gewezen dat Thomas Krenn AG op basis van de structuur van het internet geen invloed heeft op het feit of en welke aanbiedingen op internet beschikbaar zijn, dat onversleuteld op het internet overgedragen gegevens door derden kunnen worden gelezen, welke overdrachtssnelheden op internet mogelijk zijn, welke concrete wegen de gegevens, informatie en berichten van Thomas Krenn AG naar andere aanbieders nemen en of wegen, servers, routers, bridges, hubs, enz. van andere aanbieders te allen tijde gereed voor gebruik zijn zodat Thomas Krenn AG de toegang van gebruikers op de server van de door de klant geplaatste gegevens en informatie niet schuldig blijft waarbij echter Thomas Krenn AG verantwoordelijk is voor het door haar aangeboden net / interfaces conform de bovengenoemde 2 alinea 3. 4 Aanmelding van IP-nummers en domeinnamen (1) Voor zover overeengekomen, zal Thomas Krenn AG voor de klant de registratie van domeinnamen voor rekening van de klant uitvoeren en de technische afhandeling (bijv. als tech-c) overnemen. De gewenste domeinna(a)me(n) inclusief uitgang (Top-Level-domein) alsook de verantwoordelijke registratiedienst dienen in een overeenkomst te worden vastgelegd. (2) De klant wordt erop gewezen dat de verantwoordelijke registratiediensten de toekenning van domeinnamen op basis van hun registratierichtlijnen en wettelijke bepalingen kunnen afwijzen. Een verplichting om de registratie van de domeinnaam uit te voeren zoals deze door de klant wordt gewenst, wordt door Thomas Krenn AG in zoverre niet aangenomen. Verder geeft Thomas Krenn AG geen garantie of de door de klant gewenste domeinnaam beschikbaar of vrij van rechten van derden is of blijvend of uniek is. Dit geldt ook voor het onder het domein van Thomas Krenn AG toegekende subdomein. Een controle van de wettelijke toelaatbaarheid van de gewenste domeinnaam hoeft niet te worden uitgevoerd door Thomas Krenn AG. (3) De diensten van Thomas Krenn AG vinden hieromtrent plaats met inachtneming van de registratierichtlijnen. (4) Bij de registratie en / of het onderhoud van internetdomeinen zal Thomas Krenn AG ten opzichte van DENIC, InterNIC of een andere organisatie voor domeinregistratie slechts als tussenpersoon optreden. Door overeenkomsten met dergelijke organisaties krijgt uitsluitend de klant bevoegdheden en verplichtingen. (5) Thomas Krenn AG heeft geen invloed op de domeinregistratie. Zij geeft derhalve geen garantie dat het voor de klant aangevraagde en gedelegeerde domein vrij van rechten van derden of uniek of blijvend is. Dat geldt ook voor het onder het domein van de provider geregistreerde subdomein. 5 Prijzen, betalingsvoorwaarden, aanpassing van de overeenkomst (1) De vergoedingen voor de webserver alsook de uitvoering van de registratie van domeinnamen en overige diensten door Thomas Krenn AG dienen te worden voldaan tegen de afzonderlijk overeengekomen prijzen. Alle bedragen zijn exclusief de telkens geldende Duitse wettelijke omzetbelasting. (2) Meerwerk of speciale diensten worden afzonderlijk berekend tegen de telkens actuele

3 prijslijsten op de homepage van Thomas Krenn AG. Bovendien brengt Thomas Krenn AG eigen kosten in rekening. (3) Indien de klant de betaling verzuimt, dan worden de openstaande bedragen verhoogd met 8% boven de basisrente vanaf aanvang van het verzuim; de eis voor hogere rente en verdere vergoeding in het geval van verzuim blijft onaangetast. (4) De verrekening met tegenvorderingen van de klant en/of een retentierecht van de klant is uitgesloten. (5) Thomas Krenn AG heeft het recht om openstaande leveringen of diensten alleen uit te voeren of te leveren tegen vooruitbetaling of borgstelling indien na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend worden die de kredietwaardigheid van de klant aanzienlijk verminderen en waardoor de betaling van de openstaande vorderingen van Thomas Krenn AG door de klant uit de betreffende overeenkomst (inclusief uit andere afzonderlijke opdrachten waarvoor dezelfde kaderovereenkomst geldt) in gevaar komt. (6) a) De maandelijks overeengekomen bedragen worden uiterlijk op de 1e van de eerstvolgende maand betaalbaar en worden telkens maandelijks vooruit in rekening gebracht. b) De klant is verplicht om Thomas Krenn AG bij ondertekening van de overeenkomst een machtiging toe te bedelen voor de inning van de betaalbare bedragen. c) Voor iedere begonnen maand waarin geen machtiging is verleend, heeft Thomas Krenn AG voor de verwerking en controle van de ontvangen bedragen recht op een kostenvergoeding van in totaal EUR 7,50. (7) Thomas Krenn AG heeft het recht om de vergoeding na afloop van een duur van 12 maanden van de overeenkomst op redelijke wijze aan te passen. De prijswijzigingen dienen minimaal een maand van tevoren schriftelijk ( , fax, post) aan de klant te worden meegedeeld. (8) De nieuwe prijzen die conform (7) worden meegedeeld, worden na afloop van 2 weken opgenomen in de overeenkomst, voor zover de klant niet op de juiste wijze en binnen de juiste termijn heeft opgezegd. (9) Indien de klant in verzuim raakt, dan heeft Thomas Krenn AG het recht om de server na mededeling en na afloop van een termijn van een week te blokkeren. (10) Voor de vrijgave van een server berekent Thomas Krenn AG een kostenvergoeding ter hoogte van Euro 70 inclusief omzetbelasting. (11) Indien het verzuim langer dan twee weken duurt, dan kan Thomas Krenn AG de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang opzeggen. 6 Uploaden van informatie op de server (1) Het uploaden van informatie op de webserver is de taak van de klant. Thomas Krenn AG is niet verplicht om gegevens op de gehuurde server van de klant op te slaan of anderzijds te beveiligen, voor zover niets anders is overeengekomen. (2) Thomas Krenn AG stelt de klant een toegang ter beschikking waarmee de klant zijn server zelf via de telefoonlijn kan beheren. Deze toegang is beschermd met een wachtwoord. De klant is verplicht om het wachtwoord strikt geheim te houden en Thomas Krenn AG onmiddellijk te informeren zodra de klant verneemt dat onbevoegde derden op de hoogte zijn van het wachtwoord. Indien de klant zijn pagina's zelf aanmaakt of dit door derden laat uitvoeren, is hij alleen aansprakelijk voor de inhoud van zijn pagina s. De klant vrijwaart Thomas Krenn AG binnen eventuele aanspraken van derden die berusten op inhoudelijke gebreken van de aanbieding. (3) De klant garandeert dat de door hem op de server geplaatste gegevens en bestanden vrij van virussen zijn. 7 Levering en levertijd

4 (1) De gemelde termijnen en data voor leveringen en diensten door Thomas Krenn AG gelden steeds uitsluitend bij benadering, tenzij uitdrukkelijk een vaste termijn of vaste datum is toegezegd of overeengekomen. (2) Thomas Krenn AG kan ongeacht haar rechten uit het verzuim van de klant van de klant een verlenging van de lever- en dienstverleningstermijnen of een verschuiving van lever- en dienstverleningsdata verlangen voor de duur van de periode waarin de klant zijn contractuele verplichtingen ten opzichte van Thomas Krenn AG niet nakomt. (3) Thomas Krenn AG is niet aansprakelijk voor de onmogelijkheid van de levering of voor leververtragingen, indien deze door overmacht of overige, op het moment van het sluiten van de overeenkomst niet te voorziene gebeurtenissen (bijv. diverse bedrijfsonderbrekingen, problemen in de materiaal- of energietoevoer, transportvertragingen, stakingen, rechtmatige uitsluitingen, gebrek aan arbeidskrachten, energie of grondstoffen, problemen bij de aanvraag van de benodigde overheidsvergunningen, overheidsmaatregelen of de uitblijvende, onjuiste of niet tijdige aanlevering door leveranciers) zijn veroorzaakt die buiten de verantwoordelijkheid van Thomas Krenn AG vallen. Indien dergelijke gebeurtenissen de levering of dienst aanzienlijk moeilijk of onmogelijk maken voor Thomas Krenn AG en de belemmering niet slechts van korte duur is, dan heeft Thomas Krenn AG het recht om zich terug te trekken uit de overeenkomst. Bij belemmeringen van voorbijgaande aard worden de lever- of dienstverleningstermijnen verlengd of verschuiven de lever- of dienstverleningstermijnen voor de duur van de belemmering exclusief een passende aanlooptermijn. Indien redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant als gevolg van de vertraging de levering of dienst moet afnemen, dan kan de klant middels een onmiddellijke schriftelijke verklaring ten opzichte van de verkoper zich uit de overeenkomst terugtrekken. (4) Thomas Krenn AG heeft het recht op deelleveringen indien de deellevering voor de klant in het kader van het contractuele doel toepasbaar is, de levering van de overige bestelde producten gegarandeerd is en de klant hierdoor geen aanzienlijk meerwerk of extra kosten krijgt (tenzij Thomas Krenn AG deze kosten wil overnemen). (5) Indien Thomas Krenn AG in verzuim raakt met een levering of dienst of indien een levering of dienst, om welke reden dan ook, onmogelijk wordt, dan is de aansprakelijkheid van Thomas Krenn AG voor schadevergoeding conform 9 van deze algemene voorwaarden beperkt. 8 Onderhoud op afstand, diensten door derden (1) Thomas Krenn AG kan diensten ook via onderhoud op afstand leveren. (2) De diensten hoeven niet door Thomas Krenn AG persoonlijk, maar kunnen door Thomas Krenn AG bevoegde servicepartners of overige vertegenwoordigers worden uitgevoerd. 9 Beperking van aansprakelijkheid (1) Thomas Krenn AG is, uitsluitend volgens de volgende bepalingen van deze overeenkomst aansprakelijk. (2) Voor zover in de onderstaande alinea s niets afwijkends is geregeld, is de aansprakelijkheid van Thomas Krenn AG voor schadevergoeding zonder inachtneming van de juridische aard van de ingediende aanspraak en ook na afloop van een eventueel gestelde termijn tot levering uitgesloten. Thomas Krenn AG is onder voorbehoud van de onderstaande 9 alinea 3 tot alinea 5 met name niet aansprakelijk voor de door de klant op de server geplaatste en ingevoerde informatie noch voor hun juistheid, volledigheid of actualiteit, noch voor hun rechtmatigheid of onbelastbaarheid van rechten van derden noch voor schade aan goederen van de klant alsook voor winstderving, verloren besparingen, schade uit aanspraken van derden en overige indirecte en gevolgschade. (3) Voor alle vermogensschade door de levering van telecommunicatielijnen is Thomas Krenn AG conform 7 alinea 2 TKV aansprakelijk tot een bedrag van EUR per gebruiker. Ten opzichte van de totale benadeelden is de aansprakelijkheid van Thomas- Krenn.AG beperkt tot EUR 10 miljoen per schadeveroorzakende gebeurtenis. Indien de schadevergoedingen veroorzaakt door dezelfde gebeurtenis de maximale grens

5 overschrijden, dan wordt de schadevergoeding gekort in de verhouding waarin de som van alle aanspraken tot de maximale grens staat. De aansprakelijkheidsbeperking van de hoogte vervalt indien de schade opzettelijk is veroorzaakt. (4) Aanspraken op schadevergoeding van de klant vanwege verzuim of de onmogelijkheid van de levering van Thomas Krenn AG zijn beperkt tot de waarden van het deel van de levering dat vanwege de onmogelijkheid of het verzuim zoals vastgelegd in de overeenkomst niet kan worden gebruikt. (5) De aansprakelijkheidsbeperkingen conform 9 alinea 1 tot alinea 4 gelden niet voor andere schade dan vermogensschade door de levering van telecommunicatielijnen conform 7 alinea 2 TKV Lichamelijke schade, schade aan de gezondheid en het leven alsook personenschade Materiële schade conform de productaansprakelijkheidswetgeving Schade die Thomas Krenn AG opzettelijk of door grove schuld heeft veroorzaakt Het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen. Ze gelden verder niet in het geval van opzettelijk verzwijgen van een gebrek of de overname van een eigenschapsgarantie. Ze gelden verder niet voor schade die als gevolg van louter onzorgvuldige schending van wezenlijke plichten uit de overeenkomst (kernplichten) is ontstaan. In de in deze alinea 5 genoemde gevallen waarin de aansprakelijkheidsbeperking niet geldt, geldt het volgende: a) Thomas Krenn AG is aansprakelijk voor schending van het leven, het lichaam of de gezondheid en / of voor personen- en / of materiële schade conform de productaansprakelijkheidswetgeving en de wettelijke bepalingen. b) Thomas Krenn AG is verder aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen voor eigen opzettelijk of grof nalatig handelen en voor vergelijkbare gedragingen van vertegenwoordigers. c) In het geval van opzettelijk verzwijgen van gebreken of de overname van een eigenschapsgarantie is Thomas Krenn AG aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen. d) Voor schade die als gevolg van opzettelijke schending van wezenlijke plichten uit de overeenkomst (kernplichten) is ontstaan, is Thomas- Krenn.AG aansprakelijk conform de wettelijke bepalingen, echter slechts ter hoogte van de normaal te verwachten schade. e) Indien er voor de onder d) genoemde gevallen ook sprake is van vermogensschade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal , Plicht van de klant tot eigen gegevensbeveiliging, gebruiksregels, melding van gebreken (1) De bescherming van de gegevens valt niet onder de leveringsomvang van Thomas Krenn AG, maar onder de verantwoordelijkheid van de klant, voor zover niets anders is overeengekomen. De klant dient alle gegevens onder eigen verantwoordelijkheid te beveiligen. (2) De klant is verplicht om bij gebruik van de server a) de door Thomas Krenn AG aangegeven programmatechnische handleidingen te gebruiken. b) noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen en na te leven voor de regelmatige opslag van alle gegevens; c) zorg te dragen voor de correcte, regelmatige opslag van gegevens. De klant zal altijd actuele externe veiligheidskopieën maken van de gegevens die op de webserver worden geplaatst. Veiligheidskopieën mogen niet op de webserver worden opgeslagen. d) onmiddellijk geconstateerde gebreken, schade en / of storingen te melden aan Thomas Krenn AG. 11 Afname (1) Indien een afname dient plaats te vinden, geldt het gekochte product als afgenomen wanneer de levering en, voor zover Thomas Krenn AG ook verantwoordelijk is voor de installatie, de

6 installatie zijn afgerond, Thomas Krenn AG dit aan de klant met verwijzing naar de fictieve aanvaarding conform 11 (1) meedeelt en hem heeft gemaand tot afname, er sinds de levering of installatie twaalf werkdagen zijn voorbijgegaan of de klant het gekochte product is gaan gebruiken (bijv. de geleverde installatie in bedrijf heeft genomen) en in dit geval sinds de levering of installaties zes werkdagen zijn voorbijgegaan, en de klant de afname binnen deze periode om een andere reden dan vanwege een door Thomas Krenn AG aangetoond gebrek niet heeft aanvaard omdat het gebruik van het gekochte product onmogelijk of ernstig belemmerd is. 12 Naleving van wettelijke voorschriften, auteursrechten van derden, vrijstelling, blokkering (1) De klant is verplicht om bij de aanvraag van domeinnamen de wettelijke en overheidsvoorschriften, met name van de intellectuele eigendomsrechten, het strafrecht, het auteurs- en / of merkenrecht en / of andere voorschriften van de intellectuele eigendomsrechten na te leven en geen rechten van derden te schenden. De klant is verplicht om Thomas Krenn AG te vrijwaren van alle aansprakelijkheid in de zin van deze alinea ten opzichte van derden of instanties. (2) De klant is ook verantwoordelijk voor de inhoud van de webpagina s waarnaar hij middels hyperlinks op zijn webpagina verwijst. De klant is verplicht om Thomas Krenn AG te vrijwaren van alle aansprakelijkheid in de zin van deze alinea ten opzichte van derden of instanties. (3) Thomas Krenn AG zal de klant in het kader van de wettelijke regelingen onmiddellijk informeren indien derden of instanties aan Thomas Krenn AG melden dat een schending conform 12 alinea 1 of alinea 2 aanwezig is tegen wettelijke en / of overheidsvoorschriften resp. een schending van rechten van derden aanwezig is. (4) Indien de klant door derden wordt verzocht om een internetdomein af te geven aangezien de klant vermeende vreemde rechten schendt, dan zal de klant Thomas Krenn AG hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Omgekeerd zal ook Thomas Krenn AG de klant informeren indien zij gevorderd zou worden om het domein van de klant af te geven. Thomas Krenn AG heeft in beide gevallen het recht om in naam van de klant afstand te doen van het internetdomein, indien de klant niet direct in voldoende mate (minimaal EUR 7.500) borg staat voor eventuele proces- en advocaatkosten. De klant vrijwaart Thomas Krenn AG van aanspraken van derden die berusten op het ongeoorloofde gebruik van een internetdomein. (5) De klant zal Thomas Krenn AG zo goed mogelijk ondersteunen bij de juridische verdediging. Indien de aan Thomas Krenn AG ten laste gelegde rechtsschending erop is gebaseerd dat de online toegankelijk gemaakte gegevens, weergaven en / of overige informatie door de klant auteursrechten, merkenrechten en / of andere intellectuele eigendomsrechten van derden schenden, dan kan Thomas Krenn AG van de klant verlangen dat deze eventuele bedragen voor schadevergoedingen en kosten voor de passende rechtsverdediging overneemt. (6) Als er voldoende vermoeden bestaat dat een schending van 12 alinea 1 of alinea 2 aanwezig is, dan heeft Thomas Krenn AG het recht om de op de webserver opgeslagen gegevens van de klant tot aan het bewijs van rechtmatigheid door de klant te blokkeren. 13 Duur van de overeenkomst, opzegging (1) Deze overeenkomst heeft, voor zover niets anders is overeengekomen, een looptijd van 12 maanden vanaf het sluiten van de overeenkomst. De overeenkomst wordt telkens met 12 maanden verlengd indien deze niet door een van de contractuele partners met een opzegtermijn van 3 maanden voor afloop van de contractduur of 3 maanden voor afloop van een verlenging van de contractduur wordt opgezegd. (2) Het recht van de contractuele partners op opzegging om dringende redenen blijft onaangetast. Een dringende opzeggingsreden voor Thomas Krenn AG is met name aanwezig indien a) sprake is van faillissement, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de klant;

7 b) de klant de gebruiksregels en / of de plicht tot naleving van de wettelijke voorschriften schendt en de schending ondanks schriftelijke aanmaning door Thomas Krenn AG niet binnen 2 weken stopt of verhelpt. c) de klant ondanks een aanmaning door Thomas Krenn AG andere schendingen van de overeenkomst voortzet, d) nationaalsocialistische, racistische, radicale of op andere wijze illegale inhoud door de klant wordt geopenbaard, e) een betalingsverzuim langer dan twee weken aanhoudt, f) een fundamentele wijziging van de wettelijke of technische norm op het internet plaatsvindt waardoor het voor Thomas Krenn AG onaanvaardbaar wordt om haar diensten geheel of gedeeltelijk te blijven continueren. (3) Een door Thomas Krenn AG aangeboden serverupdate waarbij de server naar wens van de klant tijdens de duur van de overeenkomst telkens aan de nieuwste ontwikkelingen wordt aangepast, heeft geen invloed op de looptijd van de overeenkomst. 14 Gegevensbescherming (1) Thomas Krenn AG verzamelt, verwerkt en gebruikt de persoonsgerelateerde gegevens van de klant in de geautomatiseerde procedure, voor zover dit voor de opzet, inhoudelijke vormgeving of wijziging van deze overeenkomst noodzakelijk is (bestandsgegevens). Verder verzamelt, verwerkt en gebruikt Thomas Krenn AG gebruiks- en factuurgegevens van de klant conform 6 TDDSG/ 19 MDStV. (2) De klant gaat ermee akkoord dat persoonlijke gegevens (bestandsgegevens) en andere informatie over zijn gebruik (verkeersgegevens) (bijv. tijdstip, aantal en duur van de verbindingen, wachtwoorden, up- en downloads) door Thomas Krenn AG gedurende de looptijd van de overeenkomst worden opgeslagen voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van het doel van de overeenkomst, met name voor factuurdoeleinden. (3) De verzamelde bestandsgegevens verwerkt en gebruikt Thomas Krenn AG ook voor advies aan zijn klanten, voor reclamedoeleinden en voor marktonderzoek voor eigen doeleinden en voor de juiste opzet van zijn telecommunicatiediensten. De klant kan een dergelijk gebruik van zijn gegevens weigeren. (4) Thomas Krenn AG is verplicht om de klant op verzoek te allen tijde volledig en kosteloos te informeren over de opgeslagen gegevens, voor zover dit voor de klant geldt. Thomas Krenn AG zal deze gegevens noch de inhoud van persoonlijke berichten van de klant zonder diens toestemming niet aan derden doorgeven. Dit geldt alleen niet als Thomas Krenn AG wettelijk verplicht is om dergelijke gegevens te openbaren aan derden, met name overheidsinstanties of indien internationaal erkende technische normen dit voorschrijven en de klant dit niet weigert. (5) Thomas Krenn AG wijst de klant er uitdrukkelijk op dat de gegevensbescherming voor gegevensoverdracht in openbare netwerken zoals het internet met de huidige technologie niet uitgebreid kan worden gegarandeerd. De klant weet dat Thomas Krenn AG het op de webserver opgeslagen pagina-aanbod en onder bepaalde omstandigheden ook andere hier opgeslagen gegevens van de klant om technische redenen te allen tijde kan inzien. Ook andere deelnemers op internet zijn onder bepaalde omstandigheden technisch in staat om onbevoegd de beveiliging te doorbreken en het berichtverkeer te controleren. Voor de beveiliging van de door hem op het internet geplaatste gegevens draagt de klant derhalve zelf de zorg. 15 Afstand van aanspraken De klant zal zijn rechten uit deze overeenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Thomas Krenn AG aan derden afstaan. 354 a HGB blijft onaangetast. 16 Slotbepalingen, bevoegde rechtbank (1) Bevoegde rechtbank voor alle eventuele geschillen uit deze overeenkomst tussen

8 Thomas Krenn AG en de klant is bij aanspraken tegen de klant, naar keuze van Thomas Krenn AG, Freyung (Niederbayern) of de vestigingsplaats van de klant. Voor reclamaties tegen Thomas Krenn AG is Freyung de bevoegde rechtbank, resp. Passau, indien het Landgericht hiervoor bevoegd is. Dwingende wettelijke bepalingen over uitsluitende rechtbanken blijven door deze regeling onaangetast. (2) De relaties tussen Thomas Krenn AG en de klant vallen uitsluitend onder het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De overeenkomst van de Verenigde Naties over overeenkomsten met internationale productkopen van 11 april 1980 (CISG) geldt niet. (3) Indien de overeenkomst of deze algemene voorwaarden regelingsleemten bevatten, dan gelden voor de opvulling van deze leemten de wettelijk geldende regelingen als overeengekomen die de contractuele partners conform de economische doelstellingen van de overeenkomst en het doel van deze algemene voorwaarden zouden zijn overeengekomen als zij op de hoogte waren geweest van de regelingsleemten. Opmerking: De klant heeft er kennis van genomen dat Thomas Krenn AG gegevens uit de overeenkomst conform 28 Bundesdatenschutzgesetz voor gegevensverwerking opslaat en het recht behoudt om de gegevens, indien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, aan derden kan overdragen (bijv. verzekeringen). Freyung, februari 2011 De printbare versie van onze algemene voorwaarden voor hosting & housing AGV_Hosting.pdf [197 KB]

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING.

1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING. Algemene voorwaarden ARTIKEL 1 DEFINITIES 1.1 Account: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van BADHOSTING INTERNET SERVICES V.O.F. hierna te noemen BADHOSTING. 1.2 Accountgegevens:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015

Algemene Voorwaarden Colanidesign.nl, colani.nl, v-erp.nl en Ambernet.nl gevestigd te Geertruidenberg. Nieuwste publicatie op 1 januari 2015 Artikel: 1 Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Colani.nl. gevestigd te Geertruidenberg, mede handelend onder de handelsnamen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden van VOIPZeker voor het verlenenvan Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis: 1) ACM:

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Contractsvoorwaarden Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997

Algemene Contractsvoorwaarden Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997 - 1 - Algemene Contractsvoorwaarden Algemene Contractsvoorwaarden van Almenara Multi Media. Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V.

Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Algemene voorwaarden Adena Internet B.V. Module A Algemeen Artikel 1 Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen (steeds met een hoofdletter geschreven, en zowel in enkelvoud

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten

Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Algemene Voorwaarden Bircon VoIP V1.0 24032015 Algemene Voorwaarden van Bircon VoIP voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 1. Definities Algemene voorwaarden De volgende begrippen hebben in de communicatie van Webunity de hierna omschreven betekenis. In onze communicatie kunt U deze begrippen herkennen doordat zij met een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725

Wamelplein 196 www.sitebuddy.nl KvK 57096449 1106 DS Amsterdam info@sitebuddy.nl BTW. NR NL.8524.36.725 Algemene Voorwaarden Sitebuddy Sitebuddy, gevestigd aan het Wamelplein 196 te Amsterdam, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57096449, is de aanbieder van hoogwaardige websites

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie