Jaarverslag Positie en beleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2004. 1. Positie en beleid"

Transcriptie

1 Jaarverslag Positie en beleid 1.1 Positionering UKB is het samenwerkingsverband van de dertien Nederlandse universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en de bibliotheek van het NIWI-KNAW. Het samenwerkingsverband is in 1976 opgericht als een overleg van bibliothecarissen. Sinds 2001 is de Open Universiteit Nederland geassocieerd lid. Het doel van de organisatie is de wetenschappelijke informatievoorziening in Nederland te bevorderen. Het verslagjaar was het eerste jaar van het nieuwe UKB beleidsplan De kernpunten uit het beleidsplan zijn: 1. Licentiebeleid: UKB streeft er in de komende beleidsperiode naar de licentieovereenkomsten met uitgevers te vernieuwen en uit te breiden. 2. Toegang tot wetenschappelijke informatie: UKB streeft naar laagdrempelige toegang tot wetenschappelijke informatie voor zowel de academische gemeenschap als voor individuele burgers. 3. Publiceren en beheren wetenschappelijke informatie: UKB maakt afspraken over collectievorming en collectiebeheer en werkt samen bij de beschikbaarstelling van de output van Nederlands onderzoek in digitale wetenschappelijke archieven van de verschillende universiteiten (digital institutional repositories). 4. Digitale leeromgeving: UKB streeft naar integratie van de informatievoorziening in het onderwijsproces en ondersteunt daartoe de ontwikkeling van de digitale leeromgeving. 5. Landelijke infrastructuur: UKB streeft naar een betrouwbare technische infrastructuur, die bibliotheken in staat stelt de landelijke wetenschappelijke collectie in gedrukte of in digitale vorm duurzaam beschikbaar te stellen, uit te bouwen en te beheren. 1.2 Nationale samenwerking Jaarlijks overlegt UKB met de directie Onderzoek en Wetenschapsbeoefening van het Ministerie van OCW, die verantwoordelijk is voor het gebied van de wetenschappelijke informatievoorziening. In 2004 nam UKB deel aan een werkgroep van OCW die moet leiden tot een kamernota over de wetenschappelijke informatievoorziening in Nederland. Voorts onderhoudt UKB nauwe contacten met SURF, de samenwerkingsorganisatie van het hoger onderwijs en onderzoek op het gebied van netwerkdienstverlening en ict. De voorzitter van UKB heeft zitting in het Algemeen Bestuur van de Stichting SURF. Daarnaast is UKB als adviseur vertegenwoordigd bij het SURF Platform ICT en Onderzoek. In het verslagjaar kreeg de samenwerking tussen UKB en het Samenwerkingsverband voor Hogeschoolbibliotheken (SHB) verder vorm. De beide besturen overleggen regelmatig en op licentiegebied wordt steeds nauwer samengewerkt. Tot slot participeert UKB met drie bestuursleden in de Federatie van Organisaties Bibliotheek- Informatie- en Documentatiewezen (FOBID). 1.3 Internationale samenwerking In internationaal verband onderhoudt UKB contacten met de zusterorganisaties in de buurlanden. Na een werkconferentie in 2003 met universiteitsbibliotheken in Nordrhein Westfalen, was UKB in 2004 te gast in Leuven. Met het Vlaams Overlegorgaan inzake het Wetenschappelijk Bibliotheekwerk (VOWB) en het Bibliothèque interuniversitaire de la Communauté française de Belgique (BICfB) werd overlegd over licentiebeleid,

2 elektronisch publiceren en alumnibeleid. Bij het afsluiten van licenties wordt vaak samengewerkt met de Vlaamse collega's. In oktober ging een proef van start waarbij dertig Vlaamse bibliotheken deelnemen aan het Nederlandse systeem voor documentleverantie. Ook is UKB een van de founding fathers van de International Coalition of Library Consortia (ICOLC) en was UKB betrokken bij de oprichting van SPARC Europe. Doel is om steun te geven aan e-publishing initiatieven die rekening houden met de belangen van de academische gemeenschap. N. Verhagen is een van de leden van de (informele) Programmagroep van de Europese tak van ICOLC. In die hoedanigheid nam hij (samen met vertegenwoordigers van het UKB Licentiebureau) deel aan de conferentie in Barcelona; hij bezocht ook de door ICOLC-USA georganiseerde bijeenkomst in New Orleans. B. Savenije is voorzitter van SPARC Europe. In het verslagjaar ondersteunde SPARC de ontwikkeling van Institutional Repositories en werden verklaringen over Open Access zoals het Budapest initiative en de Berlin declaration actief onder de aandacht gebracht. Het aantal leden van deze jonge organisatie werd uitgebreid. Tot slot is UKB lid van de International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) en een groot aantal leden is actief in IFLA's standing committees. 2. Licentiebeleid Beleidsdoel: UKB streeft er in de komende beleidsperiode naar de licentieovereenkomsten met uitgevers te vernieuwen en uit te breiden. 2.1 Licentieovereenkomsten Het licentiebeleid maakt de meerwaarde van samenwerking in UKB-verband goed zichtbaar. Door de krachten te bundelen weet UKB een aantrekkelijk informatieaanbod te scheppen tegen een redelijke prijs. Het verslagjaar stond in het teken van de vernieuwing van de licenties bij enkele grote uitgevers: Elsevier, Wiley en Kluwer/Springer. Hiervoor is een onderhandelingsteam geformeerd met deelnemers uit UKB, SURF, Surfdiensten en de KNAW. Eind 2004 lagen er overeenkomsten op hoofdlijnen met alle drie de uitgevers. Met Wiley en Springer heeft dit geleid tot een definitieve overeenkomst die aantrekkelijk is voor beide partijen. Met Elsevier is het vooralsnog niet gelukt een akkoord te bereiken en de gesprekken zullen in 2005 worden voortgezet. Wel werden licenties gesloten Voor SciFinder (Chemical Abstracts Society), reference works van Oxford University Press, het Etymologisch woordenboek bij Amsterdam University Press en e-journals van S. Karger. 2.2 Licentiebureau De universiteitsbibliotheken treden steeds meer op als 'repositories' voor de wetenschappelijke output van de eigen academische gemeenschap. De samenwerking op dit gebied krijgt vorm in het programma Digital Academic Repositories (DARE), dat in 2003 van start ging. In dit eerste jaar werd bij elke universiteitsbibliotheek een repository opgezet; dit netwerk (DAREnet) werd in januari 2004 gelanceerd. In de DARE tender Dienstenprojecten 2003 werden zeven projecten gestart waarbij UKB-leden zijn betrokken. Een aantal Nederlandse universiteitsbibliotheken nam deel aan het door de EU gefinancierde FIGARO project, dat beoogde in Europees verband een voor wetenschappers aantrekkelijke omgeving te scheppen voor e-publishing. Nadat de Universiteit Utrecht zich had teruggetrokken als projectleider, is dit project helaas afgebroken. 2.3 Onderzoek UKB / SURF /Uitgevers In 2000 hebben de Nederlandse universiteiten verenigd in de VSNU een contract getekend over de levering van digitale tijdschriften met de uitgevers Elsevier Science en

3 Kluwer Academic. Als onderdeel van dat contract is afgesproken dat de betrokken partijen geld zouden reserveren voor het doen uitvoeren van onderzoek, dat bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe business models voor de samenwerking tussen uitgevers en universiteiten op het gebied van wetenschappelijke informatie. Eind 2004 kwam dit onderzoek gereed; het heeft bijgedragen aan de gedachtevorming op dit gebied, waarbij met name aandacht is besteed aan de gebruikers van de informatie. 3. Toegang tot wetenschappelijke informatie Beleidsdoel: UKB streeft naar laagdrempelige toegang tot wetenschappelijke informatie voor zowel de academische gemeenschap als voor individuele burgers. 3.1 Open Access UKB onderschrijft de principes van Open Access: wetenschappelijke informatie wordt zoveel mogelijk zonder kosten voor de gebruiker wereldwijd beschikbaar gesteld. UKB draagt zelf bij aan de Open Access beweging door haar inzet voor DARE. Voorts ondersteunt UKB Open Access door het lidmaatschap van de International Coalition of Library Consortia (ICOLC) en de Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition (SPARC). UKB bracht buitenlandse initiatieven op het gebied van Open Access in Nederland onder de aandacht en participeerde in een KNAW-werkgroep over Open Access. In Duitsland (Max Planckinstituut) en Engeland (Wellcome Trust) worden onderzoekers actief gestimuleerd om via Open Access te publiceren. In Nederland nemen de KNAW en NWO in dit opzicht nog een afwachtende positie in. 3.2 Digital rights management Op 1 september 2004 werd de nieuwe auteurswet van kracht. De FOBID Juridische Commissie heeft zich sterk ingezet om de belangen van bibliotheken te waarborgen in deze nieuwe wet. Daarbij is regelmatig overlegd met het Ministerie van Justitie. De voorzitter van UKB zit de vergaderingen van de commissie voor. Voorts participeert UKB in het European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA) en in SURF-initiatieven op het gebied van auteursrecht, zoals het drukbezochte seminar 'De nieuwe Auteurswet en de Bibliotheken' op 22 april. 4. Publiceren en beheren van wetenschappelijke informatie Beleidsdoel: UKB maakt afspraken over collectievorming en collectiebeheer en werkt samen bij de beschikbaarstelling van de output van Nederlands onderzoek in digitale wetenschappelijke archieven van de verschillende universiteiten (digital institutional repositories). 4.1 Digital Academic Repositories (DARE) De universiteitsbibliotheken treden steeds meer op als beheerder van 'digital repositories' voor de wetenschappelijke output van de eigen academische gemeenschap. De functie van zo'n digitaal archief is tweeledig: enerzijds stelt het de wetenschappelijke informatie veilig voor de lange termijn, anderzijds kan het dienen het als platform voor digitaal publiceren, als mogelijk alternatief voor traditionele manieren van openbaar maken en verspreiden van wetenschappelijke informatie. De samenwerking op dit gebied krijgt vorm in het programma Digital Academic Repositories (DARE), dat in 2003 van start ging. In dit eerste jaar werd bij elke universiteitsbibliotheek een repository opgezet; dit netwerk (DAREnet) werd in januari 2004 gelanceerd. In het voorjaar honoreerde SURF

4 zestien projectaanvragen om diensten in te richten op basis van de ontwikkelde infrastructuur. Een interessant voorbeeld hiervan is het project 'Keur der Wetenschap': elke universiteit plaatst artikelen van vooraanstaande onderzoekers in het eigen repository, waardoor er een etalage ontstaat van het toponderzoek in Nederland. De lokaal opgeslagen data kunnen via zogenaamde harvesters wereldwijd gevonden en gebruikt worden. 4.2 Deselectie tijdschriftcollecties De lasten voor opslag en onderhoud van de gedrukte collecties vormen een belangrijke kostenpost voor bibliotheken. In 2004 werden afspraken gemaakt om op gecoördineerde wijze collecties van gedrukte tijdschriften af te stoten. Samenwerken loont: het verdelen van de bewaarlast is aanmerkelijk goedkoper dan het bouwen van centrale depots, zoals in het buitenland gebeurt. Uitgangspunt is wel dat van elke publicatie minimaal één exemplaar wordt bewaard, waardoor de informatie in Nederland beschikbaar blijft. Aan het eind van 2004 heeft UKB overlegd met NIWI over de afstoting van hun omvangrijke biomedische collectie (NIWI wordt in 2008 opgeheven). NIWI heeft geregeld dat de bestaande documentleverantie kan worden voortgezet, door gebruik te maken van de collectie van de Deutsche Zentralbibliothek für Medizin (Keulen). UKB spant zich in om voor Nederland unieke informatiebronnen te behouden. 4.3 Bibliotheekvoorziening Geesteswetenschappen In het programma Bibliotheekvoorziening Geesteswetenschappen (BGW) werken zeven UKB bibliotheken samen om de verschraling van de Geesteswetenschappelijke collecties tegen te gaan. Dankzij de royale steun van NWO konden de bibliotheken van 1998 tot 2004 bijna 5 miljoen extra besteden, op voorwaarde dat de instellingen zelf bijlegden bovenop hun bestaande collectiebudget. Het verslagjaar was het laatste jaar van het programma en de resultaten zijn uitgebreid geëvalueerd. De collecties zijn in 5 jaar tijd met meer dan 20% gegroeid en omvatten nu ook licenties op digitale publicaties. Uit de evaluatie bleek dat onderzoekers dit zeer waarderen en graag zouden zien dat het programma wordt voortgezet. Begin 2005 besloot NWO een derde tranche toe te kennen, waarbij de bibliotheken bereid zijn hiervoor hun eigen bijdrage te verhogen. Deze derde tranche betreft de jaren 2005 en De universiteiten en hun bibliotheken hebben zich verplicht om het programma daarna nog minstens twee jaar voor eigen rekening te continueren. 5. Digitale leeromgeving Beleidsdoel: UKB streeft naar integratie van de informatievoorziening in het onderwijsproces en ondersteunt daartoe de ontwikkeling van de digitale leeromgeving. 5.1 Ondersteuning Digitale leeromgeving In het beleidsplan nam UKB zich voor nader te onderzoeken, hoe zowel de integratie van informatiebronnen in het curriculum, als de ondersteuning aan studenten en docenten het beste vorm kan krijgen. Hiertoe werd de werkgroep Digitale leeromgeving opgericht. In het verslagjaar bereidde de werkgroep een white paper voor over e-learning. Deze komt begin 2005 gereed. 5.2 De bibliotheek als fysieke werkomgeving Studenten (en anderen) benaderen de digitale leeromgeving niet alleen vanuit hun werkplek thuis of elders, maar vaak ook via de studiecentra en de bibliotheken van de instellingen. De bibliotheek als plaats om te werken en te studeren heeft met de opkomst van de digitale media niet aan belang ingeboet. Wel moet die bibliotheek aan andere eisen voldoen dan in het verleden. Veel universiteiten investeren dan ook in vernieuwing van hun bibliotheekvoorzieningen. Werd enkele jaren geleden bij de TU Delft een

5 gloednieuwe bibliotheek in gebruik genomen, in 2003 was dat het geval in de Universiteit van Maastricht en in 2004 opende de Universiteit van Tilburg een nieuw Learning Centre. Ook in 2004 werd de nieuwe UB Utrecht in gebruik genomen. Voorts lopen er nieuwbouwprojecten voor bibliotheekfaciliteiten in Wageningen en Amsterdam. 6. Landelijke infrastructuur Beleidsdoel: UKB streeft naar een betrouwbare technische infrastructuur, die bibliotheken in staat stelt de landelijke wetenschappelijke collectie in gedrukte of in digitale vorm duurzaam beschikbaar te stellen, uit te bouwen en te beheren. 6.1 Landelijke centrale bibliotheeksystemen Een belangrijke speler in het Nederlandse informatielandschap is OCLC PICA. OCLC PICA is eigenaar en beheerder van de nationale catalogus en leverancier van daarmee verbonden diensten; OCLC PICA levert daarnaast ook een lokaal bibliotheeksysteem aan een aantal UKB-deelnemers. Voor advisering aan het bestuur van Pica B.V. over de nationale catalogus (GGC en NCC/IBL) is een adviesraad Landelijke Informatie Infrastructuur (LIIS) ingesteld. Hier ontmoeten wetenschappelijke, openbare en bedrijfsbibliotheken elkaar. In het verslagjaar heeft UKB aangedrongen op een verbetering van de beheerstool voor elektronische tijdschriften. Over de implementatie wordt overlegd met OCLC PICA, de beheerder van het systeem. 6.2 Interbibliothecair leenverkeer Nederland heeft een efficiënt systeem voor interbibliothecaire documentleverantie (IBL); de ruggengraat voor IBL is de Nederlandse Centrale Catalogus. Naar aanleiding van onderzoek in 2003 werden in het verslagjaar de tarieven aangepast en gedifferentieerd naar for-profit en not-for-profit instellingen. Andere geplande verbeteringen voor het beheer van digitale bronnen werden nog niet gerealiseerd; hiervoor is UKB afhankelijk van OCLC PICA. UKB bracht vakgenoten op de hoogte over de veranderingen via een bericht in Informatie Professional en de website. Daarnaast berichtte elke instelling haar klanten ook individueel. Via aanvragen in de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC) leverden bibliotheken binnen UKB elkaar artikelen en werden ook nog artikelen geleverd aan klanten buiten het consortium. Het aantal leveringen van buiten het consortium aan UKB was daarvan echter een fractie: artikelen. Hiernaast levert UKB - met name de zwaartepuntbibliotheken van de TU Delft, Wageningen Universiteit en Research Centrum en het NIWI - bijna artikelen aan derden buiten de NCC om. Dit is ongeveer evenveel als in UKB binnen het NCC omgaat. 7. Bestuur en organisatie 7.1 Bestuur UKB wordt bestuurd door de vijftien leden gezamenlijk, die vijf keer per jaar vergaderen. De voorzitter, vice-voorzitter en secretaris-penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur, dat de vergaderingen voorbereidt en instaat voor de uitvoering van de genomen besluiten. In 2004 bestond het Dagelijks Bestuur van UKB uit Nol Verhagen (UvA, voorzitter), Maria Heijne (TUD, vice-voorzitter) en Paul Soetaert (EUR, secretarispenningmeester). Voorts heeft UKB enkele stafmedewerkers die werkzaam zijn als secretariaats-, respectievelijk beleidsmedewerker, onder andere op het gebied van licenties. Het secretariaat berust bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. De beleidsmedewerkers zijn afkomstig van de Universiteit Maastricht en de Koninklijke Bibliotheek.

6 7.2 Benchmarking Al jaren vergelijken de UKB-leden hun resultaten op het gebied van dienstverlening en bedrijfsvoering via benchmarking. Op basis van een evaluatie heeft UKB in 2004 het instrument aangepast. Het aantal vragen op het formulier is teruggebracht en vereenvoudigd. Dit heeft direct resultaat gehad. De gegevens werden veel sneller aangeleverd, waardoor in september de eerste resultaten beschikbaar waren. Het instrument sluit nu beter aan bij de huidige praktijk waardoor de bestuurlijke bruikbaarheid wordt verhoogd. In een volgende stap wordt ook de presentatie van de gegevens aangepakt. 7.3 Website Sinds 2002 onderhoudt UKB een eigen website: Via de website worden informatieprofessionals, beleidsmakers op het gebied van de wetenschappelijke informatievoorziening en andere belangstellenden geïnformeerd over de activiteiten van UKB en van de individuele leden. Voorts bevat de site een besloten gedeelte voor leden, met daarop de vergaderstukken, agenda's en verslagen. Bijlage 1: Samenstelling commissies en werkgroepen (per 31 december 2004) Vaste commissies CAMBIN Contactpersoon: J. Gilbert Universiteit Maastricht (Voorzitterschap rouleert) Catalogusoverleg Contactpersoon: C. Klijs Technische Universiteit Eindhoven (Voorzitterschap rouleert) Convent Hoofden Uitleenbureaus (CHUB) P. Koffijberg, voorzitter Vrije Universiteit, Amsterdam Collectiemanagement A. Klugkist, voorzitter Rijksuniversiteit Groningen Stuurgroep GOO A Klugkist (RUG), voorzitter Rijksuniversiteit Groningen Commissie Gedrukte Werken Gerda Huisman, voorzitter Universiteit Groningen Commissie Handschriften Contact: Jos Biemans Universiteit van Amsterdam Commissie Kaartbeheer drs. J. Werner, voorzitter Universiteitsbibliotheek UvA, Amsterdam

7 Werkgroepen Werkgroep Uitgeversrelaties A. Verhagen, voorzitter Universiteit van Amsterdam Werkgroep Elektronisch publiceren J. Savenije, voorzitter Universiteit Utrecht Werkgroep Integratie en linking M. Heijne, voorzitter Technische Universiteit Delft Werkgroep Digitale Leeromgeving T. Kaandorp, voorzitter Wageningen Universiteit & Researchcentrum

Jaarverslag UKB 2005 Vastgesteld in de UKB-vergadering van 13 april 2006

Jaarverslag UKB 2005 Vastgesteld in de UKB-vergadering van 13 april 2006 Vastgesteld in de UKB-vergadering van 13 april 2006 2 Inhoudsopgave Het jaar in het kort 4 1. Positie en beleid 5 1.1 Strategie 1.2 Nationale samenwerking 1.3 Internationale samenwerking 2. Licentiebeleid

Nadere informatie

Beleid Het verslagjaar was het laatste jaar van het beleidsplan In het plan staan de volgende beleidsprioriteiten genoemd:

Beleid Het verslagjaar was het laatste jaar van het beleidsplan In het plan staan de volgende beleidsprioriteiten genoemd: Jaarverslag 2003 2003 in het kort 1 januari 12 februari 4 april 21 mei 12 juni 22 augustus 25-26 september 7 oktober 20 oktober 25 november Het NIWI stopt met collectievorming. De documentlevering loopt

Nadere informatie

Jaarverslag Woord vooraf

Jaarverslag Woord vooraf Jaarverslag 2002 Woord vooraf Wie dit verslag leest zal misschien onder de indruk raken van de hoeveelheid werk die door UKB in een jaar tijd is verzet. In elk geval reflecteert dit verslag de bedrijvigheid

Nadere informatie

Beleidsplan UKB Terugblik beleidsplan

Beleidsplan UKB Terugblik beleidsplan Beleidsplan UKB 2004-2006 Terugblik beleidsplan 2001-2003 Terugblikkend op het Beleidsplan 2001-2003 blijkt dat UKB zich op diverse terreinen goed heeft gemanifesteerd. Op het gebied van licentiebeleid

Nadere informatie

Toegankelijkheid van wetenschappelijke informatiebronnen en de rol van de VUB in consortia

Toegankelijkheid van wetenschappelijke informatiebronnen en de rol van de VUB in consortia Studienamiddag Recente evoluties in wetenschappelijke communicatie Toegankelijkheid van wetenschappelijke informatiebronnen en de rol van de VUB in consortia Dr. Patrick Vanouplines Hoofdbibliothecaris

Nadere informatie

Jaarverslag 2000-2001. Woord vooraf

Jaarverslag 2000-2001. Woord vooraf Jaarverslag 2000-2001 Woord vooraf Hier heeft u het verslag van UKB over de jaren 2000 en 2001. Het bundelen van twee jaren zou bij de lezer de indruk kunnen wekken dat UKB het de laatste jaren wat rustiger

Nadere informatie

Kort verslag van werkzaamheden in 1991

Kort verslag van werkzaamheden in 1991 UKB Samenwerkingsverband van de Universiteilsbibliotheken. de Koninklijke Bibliotheek en de Bibliolheek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van wetenschappen Uw referentie: Onze relerentie Kort verslag

Nadere informatie

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek

Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek Ambitie 1. Ambitie 2. Ambitie 3. Alle wetenschappelijke output van de UvA komt (min of meer automatisch) in de digitale bibliotheek terecht. Zoveel mogelijk informatie die onderzoekers nodig hebben voor

Nadere informatie

Mede naar aanleiding van mijn brief zijn flinke stappen gezet, zowel internationaal als nationaal:

Mede naar aanleiding van mijn brief zijn flinke stappen gezet, zowel internationaal als nationaal: >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Onderzoek en Wetenschapsbeleid IPC 4100 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus

Nadere informatie

beleidsplan 2007-2010 De grenzen voorbij: wetenschappelijke informatievoorziening in een nieuw perspectief

beleidsplan 2007-2010 De grenzen voorbij: wetenschappelijke informatievoorziening in een nieuw perspectief De grenzen voorbij: wetenschappelijke informatievoorziening in een nieuw perspectief Secretariaat UKB Postbus 90407 2509 LK Den Haag 070 31 40 262 / 464 e-mail: ukb@kb.nl www.ukb.nl april 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN UITGANGSPUNTEN VOOR DE STRUCTUUR VAN DE WETENSCHAPPELIJKE INFORMATIEVOORZIENING AAN DE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN I. ORGANISATIESTRUCTUUR Er is één bibliotheekvoorziening binnen de universiteit. Deze

Nadere informatie

Lustrumdag Managementwetenschappen 10 oktober 2009. Informatie Bibliotheekvoorziening OUNL. Nu en per februari 2010

Lustrumdag Managementwetenschappen 10 oktober 2009. Informatie Bibliotheekvoorziening OUNL. Nu en per februari 2010 Lustrumdag Managementwetenschappen 10 oktober 2009 Informatie Bibliotheekvoorziening OUNL Nu en per februari 2010 cwi.nl Bibliotheekvoorziening voor OUNL studenten (nu) De bibliotheekvoorziening voor OUNL

Nadere informatie

Nationale Proefschriftensite gelanceerd

Nationale Proefschriftensite gelanceerd Volledige tekst Nederlandse proefschriften openbaar via Internet Nationale Proefschriftensite gelanceerd In Nederland verschijnen per jaar zo n 2.500 proefschriften; ongeveer 5% van de jaarlijkse wetenschappelijke

Nadere informatie

Fair Open Access Open Library of Humanities

Fair Open Access Open Library of Humanities Fair Open Access Open Library of Humanities Utrecht, 27 September 2016 drs. Saskia C.J. de Vries Sampan academia & publishing Goud Open Access PUBLICATIES DIRECT EN ZONDER BEPERKINGEN GRATIS TOEGANKELIJK

Nadere informatie

Bewaarbeleid van tijdschriften in UKB-verband Stand van zaken en advies voor het vervolg

Bewaarbeleid van tijdschriften in UKB-verband Stand van zaken en advies voor het vervolg UKB 010-051 Bewaarbeleid van tijdschriften in UKB-verband Stand van zaken en advies voor het vervolg Van : UKB-werkgroep Collectiemanagement Aan : DB UKB Datum : 3 december 2010 SAMENVATTING van het advies

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 15 november 2013 Open Access van publicaties

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 15 november 2013 Open Access van publicaties >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG.. Datum 15 november 2013 Betreft Open Access van publicaties Onderzoek

Nadere informatie

WKB JAARVERSLAG UKB. Amsterdam, september 1994 ITKR 94-253

WKB JAARVERSLAG UKB. Amsterdam, september 1994 ITKR 94-253 WKB ITKR 94-253 Samenwerkingsverband van de Universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en de Bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen JAARVERSLAG UKB 1993 Amsterdam,

Nadere informatie

Internationaal samenwerken met een nationaal tintje: UKB migreert naar het WorldShare Platform

Internationaal samenwerken met een nationaal tintje: UKB migreert naar het WorldShare Platform OCLC Klantencontactdag 9 oktober 2014 Internationaal samenwerken met een nationaal tintje: UKB migreert naar het WorldShare Platform Simone Kortekaas& Harry Alberda Projectteam UKB UKB naar WorldSharePlatform:

Nadere informatie

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl

Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties. Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Japans-Nederlandse wetenschappelijke publicaties Paul op den Brouw, 3 juli 2014, meer informatie: www.ianetwerk.nl Samenvatting Elf Japanse top-onderzoeksuniversiteiten spraken tijdens zijn bezoek aan

Nadere informatie

OCLC Contactdag Volop in beweging. Eric van Lubeek. The world s libraries. Connected.

OCLC Contactdag Volop in beweging. Eric van Lubeek. The world s libraries. Connected. OCLC Contactdag 2012 Volop in beweging Eric van Lubeek Vandaag in deze zaal Ook vandaag in de zaal Cathy De Rosa, Vice President of the Americas and Global Marketing, OCLC Gene Oliver, Vice President OCLC

Nadere informatie

Het zoet en zuur van de collectie

Het zoet en zuur van de collectie Het zoet en zuur van de collectie Op de vraag wat is de staat van de boekencollectie kon tot voor kort heel moeilijk een antwoord worden gegeven. Zelfs een conservator met 25 jaar ervaring kan wel een

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. FOBID Netherlands Library Forum. FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015

Jaarverslag 2014. FOBID Netherlands Library Forum. FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015 Jaarverslag 2014 FOBID Netherlands Library Forum FOBID bureau, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, april 2015 Sinds 1974 Wat is? Samenwerkingsverband van KNVI KB SHB UKB VOB Betrokken: Dedicon, OCLC, SURF

Nadere informatie

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft

TU Delft Library. Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft TU Delft Library Verbinden en verrijken van onderzoek en onderwijs aan de TU Delft We leven in een wereld, waar tijd en locatie er steeds minder toe doen. We staan 24/7 in contact met de buitenwereld.

Nadere informatie

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB

De JB heeft binnen de UvA twee belangrijke partners: a. De Faculteit b. de UB Meerjarenplan 2014-2016 Juridische Bibliotheek In 2016 zal de JB met de Faculteit naar het Roeterseiland verhuizen. Dit meerjarenplan beperkt en richt zich op de periode dat we ons enerzijds voorbereiden

Nadere informatie

JAARVERSLAG WKB UKB 97-237. Amsterdam, oktober 1997

JAARVERSLAG WKB UKB 97-237. Amsterdam, oktober 1997 WKB Samenwerkingsverband van de Universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en de Bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen JAARVERSLAG Amsterdam, oktober 1997 UKB

Nadere informatie

TU Delft Library. Een open source. TU Delft Library

TU Delft Library. Een open source. TU Delft Library TU Delft Library Een open source TU Delft Library TU Delft Library Een open source De wereld digitaliseert. Dat geldt dus ook voor een bibliotheek als TU Delft Library. Een steeds groter deel van onze

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

Universiteiten investeren ook al in 2015 als gevolg van het studievoorschot

Universiteiten investeren ook al in 2015 als gevolg van het studievoorschot en investeren ook al in als gevolg van het studievoorschot 1 juli en investeren extra eigen middelen in onderwijskwaliteit in. Bij elkaar opgeteld gaat het om ruim 80 mln. Dit is conform de toezegging

Nadere informatie

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding

Nederlandse Gedragswetenschappen Grote Kruistraat 2/1, 9712 TS Groningen. 1. Inleiding 1. Inleiding De geschiedenis van de Nederlandse psychologie, pedagogiek en onderwijskunde verdween uit de curricula van Nederlandse universiteiten en waardevol historisch materiaal gerelateerd aan deze

Nadere informatie

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING

SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING SIG Research Information & SURF programma Open Access OPTIMAAL BENUTTEN DOOR AFSTEMMING Samenwerken, Open Access en Data voor onderzoek 23 maart 2015 SIG Research Information: stand van zaken De SIG-RI

Nadere informatie

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014

Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Overzicht cursussen Informatievaardigheid Universitaire Bibliotheken Leiden Collegejaar 2013-2014 Deze brochure geeft een overzicht van de cursussen op het gebied van informatievaardigheid die worden aangeboden

Nadere informatie

Samenwerkingsverband PLUS. Bibliotheken. PLUSconvenant

Samenwerkingsverband PLUS. Bibliotheken. PLUSconvenant PLUSconvenant PLUSconvenant Samenwerkingsverband PLUS 1. Participanten Almere Amsterdam Amersfoort Arnhem Den Haag Deventer Eindhoven Groningen Haarlem Leeuwarden Maastricht Middelburg Rotterdam Tilburg

Nadere informatie

De toekomst van de kb is digitaal

De toekomst van de kb is digitaal Met genoegen presenteer ik u de plannen van de kb voor de komende jaren. De toekomst van de kb is digitaal. Wij willen inzetten op die digitale toekomst, kwaliteit leveren aan onze klanten, en de huidige

Nadere informatie

De wetenschappelijke bibliotheek. op weg naar the cloud

De wetenschappelijke bibliotheek. op weg naar the cloud beleidsplan 2011-2015 De wetenschappelijke bibliotheek op weg naar the cloud samenwerkingsverband universiteitsbibliotheken & Koninklijke Bibliotheek UKB Beleidsplan 2011-2015 De wetenschappelijke bibliotheek

Nadere informatie

Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning?

Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning? Bibliotheek RDM Ondersteuning Ben jij klaar voor RDM-ondersteuning? Training van informatiespecialisten bij Bibliotheek UvA Presentatie UKB-werkgroep Research Data Management, 30 april 2015 Mariëtte van

Nadere informatie

Jaarverslag Bibliotheek TU Delft 2005. Bibliotheek

Jaarverslag Bibliotheek TU Delft 2005. Bibliotheek Jaarverslag Bibliotheek TU Delft 2005 Bibliotheek COLOFON Productie: Marketing & Communicatie Bibliotheek TU Delft, Media Publicatie Bureau TU Delft Tekst: Bibliotheek TU Delft Ontwerp en vormgeving: Joke

Nadere informatie

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING

NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING. CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING NATIONALE COALITIE DIGITALE DUURZAAMHEID BEGINSELVERKLARING CONCEPT 4 juni 2007 DE UITDAGING Versterking van de wetenschap en een betere benutting van de resultaten zijn een onmisbare basis, als Nederland

Nadere informatie

Open Access aan de Radboud Universiteit. Dirk van Gorp Open Access editor Radboud Universiteit, Nijmegen

Open Access aan de Radboud Universiteit. Dirk van Gorp Open Access editor Radboud Universiteit, Nijmegen Open Access aan de Radboud Universiteit Dirk van Gorp Open Access editor Radboud Universiteit, Nijmegen Open access aan de RU LingOA Linguistics in Open Access Open Access financiering voor FP7 projecten

Nadere informatie

BIBLIOTHEEK & INFORMATIEBRONNEN OP DE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT

BIBLIOTHEEK & INFORMATIEBRONNEN OP DE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT INTRODUCTIE BIBLIOTHEEK & INFORMATIEBRONNEN OP DE NYENRODE BUSINESS UNIVERSITEIT 1. De Nyenrode bibliotheek Centraal op de campus van de Nyenrode Business Universiteit vindt u de Nyenrode bibliotheek.

Nadere informatie

Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen

Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen Gerard Bierens Overall WorldShare projectmanager Radboud Universiteit Nijmegen Harm Derks Teamleider eresources & Licence Management Radboud Universiteit Nijmegen Project WorldShare Transitie bij Universiteitsbibliotheek

Nadere informatie

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden

Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Data, tools en infrastructuren Rollen en verantwoordelijkheden Laurents Sesink Nederlands-Vlaamse samenwerking bij de digitalisering van het erfgoed Antwerpen, 21 juni 2012 Waarom wetenschappelijke data

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 De Colleges van Bestuur van: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ONDERZOEKSCHOOL Huizinga Instituut 2012-2016 de Erasmus Universiteit Rotterdam; de Radboud Universiteit Nijmegen; de Rijksuniversiteit Groningen;

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek Centrale Bibliotheek

Gebruikersonderzoek Centrale Bibliotheek Bezoekers geven de Centrale Bibliotheek een 7,7 Gebruikersonderzoek Centrale Bibliotheek Foto: Dennis Sies In mei/juni 2006 is onder de bezoekers van de Centrale Bibliotheek een onderzoek gehouden over

Nadere informatie

Trainingen Research Data Management

Trainingen Research Data Management Trainingen Research Data Management Masterclass RDM in NL, Maastricht 3 April 2014, Jacquelijn Ringersma Sub-Werkgroep Trainingen RDM Ana van Meegen, Universitaire Bibliotheek VU Fieke Schoots, Universitaire

Nadere informatie

Dataveiligheid bij DANS

Dataveiligheid bij DANS Data Archiving and Networked Services Dataveiligheid bij DANS Heiko Tjalsma Beleidsmedewerker DANS SIG Research Data bijeenkomst over dataveiligheid Utrecht 27 november 2013 27-11-2013 DANS is een instituut

Nadere informatie

Bibliotheken bedreigd? Het Nederlandse antwoord

Bibliotheken bedreigd? Het Nederlandse antwoord Bibliotheken bedreigd? Bibliotheken bedreigd? Het Nederlandse antwoord Op 24 november 2004 organiseerde het Centrum voor Europese Cultuur in het Paleis der Academiën in Brussel een internationaal colloquium

Nadere informatie

boeken uit de periode volledig digitaal toegankelijk

boeken uit de periode volledig digitaal toegankelijk 250.000 boeken uit de periode 1473-1800 volledig digitaal toegankelijk EEBO en ECCO Dankzij de gezamenlijke onderhandelingen van Nederlandse universiteitsbibliotheken met twee uitgevers heeft de UB Nijmegen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland. voorzitter Algemeen Bestuurscollege en Algemeen directeur

Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland. voorzitter Algemeen Bestuurscollege en Algemeen directeur Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland Beleidsplan 2010-2013 Het weten waard Inhoudsopgave 2 Woord vooraf voorzitter Algemeen Bestuurscollege en Algemeen directeur 3 Naar een digitale

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

Het beheer van elektronische collecties Guido Goedemé Koninklijke Bibliotheek van België

Het beheer van elektronische collecties Guido Goedemé Koninklijke Bibliotheek van België Het beheer van elektronische collecties Guido Goedemé Koninklijke Bibliotheek van België Elektronische collecties Documenten Rapporten, boeken, Tijdschriften Kaarten Kadasterkaarten Muziek Fonds Yves Becko

Nadere informatie

GII voor de toekomst. OCLC contactdag 4 oktober 2011. Johan Stapel

GII voor de toekomst. OCLC contactdag 4 oktober 2011. Johan Stapel GII voor de toekomst OCLC contactdag 4 oktober 2011 Johan Stapel Wat wil BNL bereiken? Versterken van de POSITIE van de bibliotheek op Internet Vergroten van het BEREIK van de openbare bibliotheken Verbeteren

Nadere informatie

Wilco te Winkel. De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs

Wilco te Winkel. De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs De (digitale) toekomst van de readerregeling voor het wetenschappelijk onderwijs Wilco te Winkel Informatiemanager Coördinator auteursrechten 5 wetenschappelijke opleidingen Coördinator ICT Onderwijs Faculteit

Nadere informatie

Universitaire Bibliotheken Leiden. Producten en diensten

Universitaire Bibliotheken Leiden. Producten en diensten Universitaire Bibliotheken Leiden Producten en diensten Bibliotheek Gorlaeus Producten- en dienstencatalogus van de Universitaire Bibliotheken Leiden Deze brochure geeft een overzicht van de producten

Nadere informatie

Overzicht aangesloten instellingen

Overzicht aangesloten instellingen Overzicht aangesloten instellingen - A - Academisch Medisch Centrum (AMC) Academisch Ziekenhuis Maastricht Amarantis Onderwijsgroep Amphia Ziekenhuis Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten ArtEZ Astronomische

Nadere informatie

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut

Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013. Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Verslag van uitgeoefende activiteiten in 2013 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut 1 UITNODIGING Dromen worden waarheid Conferentie 2013 Donateurs bedankt voor uw giften in 2013. 2 Hubrecht Instituut

Nadere informatie

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP

Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie DURVEN DELEN OP WEG NAAR EEN TOEGANKELIJKE WETENSCHAP Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie!! " # "# $ -. #, '& ( )*(+ % & /%01 0.%2

Nadere informatie

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode nader bekeken

Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode nader bekeken Het Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen De periode 2006-2011 nader bekeken Jos Beishuizen Diana Dolmans Jan van Driel Iwan Wopereis Jeroen van Merriënboer Onderwijs Research Dagen 2012,

Nadere informatie

Terms of Reference. Commissie herziening Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening

Terms of Reference. Commissie herziening Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening Terms of Reference Commissie herziening Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening INHOUDSOPGAVE Inhoud 1 Terms of Reference commissie herziening Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening... 4

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Communitymanagement 2 INHOUD 1. Community management

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS. Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket

ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS. Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket Achtergrond Auteurs produceren publicaties, deze worden geregistreerd in verschillende bibliografische

Nadere informatie

B i j l a g e 1 TABELLEN

B i j l a g e 1 TABELLEN Concept-Jaarverslag UB 1998 15 B i j l a g e 1 TABELLEN tabel 1 Budgetten voor collectievorming 1995-1998 boeken en tijdschriften 2.196.000 2.092.000 2.108.000 2.192.000 elektr. informatiebronnen 230.000

Nadere informatie

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST

Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST Special interest group Blended learning KICK-OFF BIJEENKOMST 18 april 2016 Welkom en inleiding Wat is een SIG? Special interest groups (SIG's) van SURF zijn kennisgemeenschappen (communities) rondom specifieke

Nadere informatie

Inkoopcommissie digitale content

Inkoopcommissie digitale content Basispakket 2011 Inkoopcommissie digitale content Presentatie Hans van Velzen, voorzitter inkoopcommissie Lotte Sluyser, lid inkoopcommissie Peter van Eijk, lid inkoopcommissie Clementine Bevers, secretaris

Nadere informatie

De Openbare Bibliotheek en de catalogus

De Openbare Bibliotheek en de catalogus De Openbare Bibliotheek en de catalogus Daniel van Spanje Senior productmanager Metadata Services OCLC Leiden 2 oktober 2012 Bij een open opstelling heb je geen catalogus nodig De boekwinkel Selexyz Dekker

Nadere informatie

Actieplan 2009 VLAAMSE VERENIGING VOOR BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEWEZEN VZW 1. SITUERING

Actieplan 2009 VLAAMSE VERENIGING VOOR BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEWEZEN VZW 1. SITUERING Actieplan 2009 VLAAMSE VERENIGING VOOR BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEWEZEN VZW 1. SITUERING De VVBAD sloot in 2002 een beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. De VVBAD zal structureel overleg

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2013. Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland

Beleidsplan 2010-2013. Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland Beleidsplan 2010-2013 Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland Koninklijke Bibliotheek Nationale bibliotheek van Nederland Beleidsplan 2010-2013 Het weten waard Inhoudsopgave 3 Woord

Nadere informatie

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Ervaringen en aanbevelingen op het gebied van datamanagement Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Introductie Onderzoekers in zes pilotprojecten hebben

Nadere informatie

Gegevensbestanden van de Volkstellingen 1795-1971

Gegevensbestanden van de Volkstellingen 1795-1971 Gegevensbestanden van de Volkstellingen 1795-1971 Voorbereiding van de digitale publicatie van de tellingen van 1795, 1829, 1839, 1849, 1859, 1930, 1960 en 1971 Projectplan Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke

Nadere informatie

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar Aantal per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar 2015-2016 Bron: VSNU 1. Per instelling bachelor, studiejaar 2015-2016 +ENG Erasmus Universiteit Rotterdam 27,27% 3658 54,55% 7184 18,18% 3184 14026

Nadere informatie

1. Beschrijving van de dienst

1. Beschrijving van de dienst 1. Beschrijving van de dienst Een Virtual Research Environment (VRE) is een online omgeving waarin wetenschappers kunnen samenwerken aan een onderzoeksproject. Door gebruik te maken van een VRE kunnen

Nadere informatie

30 jaar samenwerking tussen Vlaamse wetenschappelijke bibliotheken en documentatiecentra

30 jaar samenwerking tussen Vlaamse wetenschappelijke bibliotheken en documentatiecentra Vlaams Overlegorgaan inzake Wetenschappelijk Bibliotheekwerk (VOWB) 1984-2014 30 jaar samenwerking tussen Vlaamse wetenschappelijke bibliotheken en documentatiecentra Trudi Noordermeer en Chris Goetschalckx,

Nadere informatie

IT Governance & programma ICT&O

IT Governance & programma ICT&O IT Governance & programma ICT&O Kom verder. Saxion. Henny Groot Zwaaftink Saxion Deventer Hengelo Enschede Apeldoorn Bij de vier vestigingen van Saxion in Apeldoorn, Deventer, Enschede en Hengelo studeren

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 30-aug-2016 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

VOORLOPIGE STANDPUNTBEPALING Dagelijks Bestuur KNAW inzake rapport Commissie Strategie NIWI-KNAW

VOORLOPIGE STANDPUNTBEPALING Dagelijks Bestuur KNAW inzake rapport Commissie Strategie NIWI-KNAW 6601 VOORLOPIGE STANDPUNTBEPALING Dagelijks Bestuur KNAW inzake rapport Commissie Strategie NIWI-KNAW Algemeen oordeel De Commissie Strategie NIWI-KNAW, onder voorzitterschap van J.H. van Bemmel, heeft

Nadere informatie

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld

ADVANCED TECHNOLOGY 50002 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % Voorbeeld Bachelor vooraanmeldingen UT opleidingen (Bron IBG) 17-07-2006 ADVANCED TECHNOLOGY 50002 naam studie 50002 UNIVERSITEIT TWENTE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN 50 58-8 -14 % 100 % 100 % ADVANCED TECHNOLOGY UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK INFORMATIE IN HET ONDERWIJS Bas Savenije

WETENSCHAPPELIJK INFORMATIE IN HET ONDERWIJS Bas Savenije WETENSCHAPPELIJK INFORMATIE IN HET ONDERWIJS Bas Savenije Gepubliceerd in THEMA 13(2), pp. 29-34 Inleiding Wetenschappelijke informatie komt in toenemende mate digitaal beschikbaar. Dit heeft ingrijpende

Nadere informatie

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan

Desirée van den Bergh, Marga Kemp, Rob Mientjes, Bianca Peersman en Harry Vankan Project Meer met Mediavoorzieningen een onderzoek naar rol en positionering Mediavoorzieningen: Essentieel en Effectief Samenvatting rapport over de meerwaarde van de diensten van Mediavoorzieningen voor

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Vlaams Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen vzw

Vlaams Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen vzw 1 Situering De VVBAD sloot in 2002 een beheersovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. De VVBAD zal structureel overleg in de sector organiseren en ontvangt hiervoor een jaarlijkse subsidie van 0.000 euro

Nadere informatie

Meer kansen door internationaal basisonderwijs

Meer kansen door internationaal basisonderwijs Meer kansen door internationaal basisonderwijs Initiatiefvoorstel D66, VVD en Groenlinks Oktober 2013 Amsterdam is een wereldstad en de meest internationale stad van het land. De haven, het toerisme, de

Nadere informatie

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur

Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Collectievormingsprofiel Engelse taal en cultuur Actuele relatie met O&O (specifieke opleidingen etc.) De collectie Engelse taal en cultuur richt zich met name op de studenten, docenten en onderzoekers

Nadere informatie

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Digitale Collectie De Grootste Gemene Deler RCE Amersfoort 5 juni 2013 Stand van zaken Archieven APEx basis gegevens APEx volgt het APEnet project

Nadere informatie

Piratenbibliotheken en hun rol in de kenniseconomie: 'ignoti et quasi occulti' Bodó, B.

Piratenbibliotheken en hun rol in de kenniseconomie: 'ignoti et quasi occulti' Bodó, B. UvA-DARE (Digital Academic Repository) Piratenbibliotheken en hun rol in de kenniseconomie: 'ignoti et quasi occulti' Bodó, B. Published in: Informatie Professional Link to publication Citation for published

Nadere informatie

Stel ik koop een horloge, betaal het, verlaat de

Stel ik koop een horloge, betaal het, verlaat de Copyright versus copyleft Aanhangers van Open Science en Open Access bepleiten ruime verspreiding en beschik baar - heid van resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Het traditionele auteursrecht vormt

Nadere informatie

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten

Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Enquête over beleid en praktijk van instructies in Informatievaardigheden in Nederlandse universiteiten Subgroep Informatievaardigheden van de UKB werkgroep Learning Spaces Anneke Dirkx (UL) Marjolein

Nadere informatie

Controlling Document. Programma: Open Access. Indiener: SURFmarket. Versie 1.00

Controlling Document. Programma: Open Access. Indiener: SURFmarket. Versie 1.00 Controlling Document Programma: Open Access Indiener: SURFmarket Versie 1.00 11-11- 2014 Inhoudsopgave Management Samenvatting 3 1. Inleiding 5 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen 6 2.1. Ambitie 6

Nadere informatie

Nota collectiebeleid 2011 De collectievorming voor de Vakbibliotheek Rechten

Nota collectiebeleid 2011 De collectievorming voor de Vakbibliotheek Rechten Nota collectiebeleid 2011 De collectievorming voor de Vakbibliotheek Rechten Inhoud: 1. Inleiding 2. Collectievorming en taakstelling van de vakbibliotheek 2.1. De taakstelling van de bibliotheek 2.2.

Nadere informatie

De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool

De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool De spilfunctie van het Leercentrum binnen het nieuwe onderwijs bij Avans Hogeschool Ellen Simons en Rien Brouwers Leer- en Innovatiecentrum Inhoud Context Onderwijsvisie van Avans Van mediatheek naar Leercentrum

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap

Jaarverslag 2012. Universiteitsmuseum Groningen. Universiteitsmuseum Groningen. www.rug.nl/museum. Museum voor mens, natuur en wetenschap Jaarverslag 2012 Universiteitsmuseum Groningen Universiteitsmuseum Groningen Museum voor mens, natuur en wetenschap Oude Kijk in t Jatstraat 7a 9712 EA Groningen T 050 36 35 083 E universiteitsmuseum@rug.nl

Nadere informatie

WorldShare & openbare bibliotheken

WorldShare & openbare bibliotheken Werkconferentie Plusbibliotheken 19 juni 2015 WorldShare & openbare bibliotheken Saskia Leferink * Nander Lankhorst* Martin van Muyen Agenda 1. Korte introductie: strategie van OCLC in NL 2. De waarde

Nadere informatie

Adoptie-instrumenten 1

Adoptie-instrumenten 1 Bureau Forum Standaardisatie Bezoekadres: Wilhelmina v Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag www.logius.nl Inlichtingen bij M.A van der Veen Adviseur Standaardisatie T 070-8896309 M +31(0)6-21162433 maarten.vander.veen@logius.

Nadere informatie

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan

Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale. collecties en archieven. #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties en archieven #informatieplan Het informatieplan: instrument voor een succesvolle omgang met je digitale collecties

Nadere informatie

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V.

drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. drs. W (Wim) J. Kuijken Voorzitter raad van commissarissen De Nederlandsche Bank N.V. - Deltacommissaris - Voorzitter raad van toezicht Stichting VU-VUmc - Lid raad van commissarissen Woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Aanvraagafhandeling tussen VDX en NCC IBL (CBS)

Aanvraagafhandeling tussen VDX en NCC IBL (CBS) Aanvraagafhandeling tussen VDX en NCC IBL (CBS) Aanvragen Versie 1.1 Maart 2015 Uitgegeven door de Koninklijke Bibliotheek. 2015 Koninklijke Bibliotheek. Dit document is beschermd door copyright. Distributie

Nadere informatie

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online

Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online Eindrapport gebruikersonderzoek website DEN online In het najaar van 2011 heeft stichting DEN een onderzoek uitgevoerd naar de gebruiksvriendelijkheid van haar nieuwe website. De resultaten hiervan zijn

Nadere informatie