SURSÉANCEVERSLAG EX ART. 227 FAILLISSEMENTSWET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SURSÉANCEVERSLAG EX ART. 227 FAILLISSEMENTSWET"

Transcriptie

1 SURSÉANCEVERSLAG EX ART. 227 FAILLISSEMENTSWET Gegevens onderneming : Kliq Reïntegratie B.V. Surséancenummer : 05/2 S - Rechtbank Utrecht Datum beschikking : 20 januari 2005 Bewindvoerder : mr. drs. J.L.M. Groenewegen R-C : mr. W.C. Haasnoot Verslagnummer : 1 Datum : 8 februari Organisatie, directie en raad van commissarissen Gelijktijdig met de voorlopige verlening van surséance van betaling aan Kliq Reïntegratie B.V. ( KLIQ RI ) op 20 januari 2005 is door de rechtbank Rotterdam voorlopige surséance van betaling verleend aan haar moedermaatschappij, K.G. Holding N.V. (voorheen: N.V. Kliq, hierna: K.G. Holding ). De Staat der Nederlanden is enig aandeelhouder van K.G. Holding N.V. In de surséance van K.G. Holding is mr. J.R. Maas (Van den Herik & Verhulst Advocaten te Rotterdam) tot bewindvoerder benoemd. De andere dochtervennootschap K.G. Holding, KLIQ B.V., een landelijk opererend reïntegratiebedrijf waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te Apeldoorn, is nog steeds operationeel en is derhalve buiten de surséances gebleven. Bij deze vennootschap werken thans circa 580 werknemers. De directie van KLIQ RI wordt gevormd door K.G. Holding en de heer Th.P.M. van Zoelen. Laatstgenoemde is pas sinds 22 november 2004 formeel tot bestuurder benoemd maar was sinds 1 oktober 2003 als financieel (interim) directeur bij KLIQ RI betrokken. De heer J. Lintjer, sinds 1 juli 2004 bestuurder van K.G. Holding, voerde samen met de heer Van Zoelen ook het bestuur over KLIQ RI. Bij KLIQ RI is (in tegenstelling tot K.G. Holding) geen sprake van een raad van commissarissen.

2 2. Ontstaansgeschiedenis en bedrijfsactiviteiten Vennootschapsrechtelijke structuur De drie vennootschappen van de thans nog bestaande KLIQ-groep zijn voortgekomen uit het toenmalig zelfstandige bestuursorgaan Arbeidsvoorziening op grond van in het regeerakkoord 1998 gemaakte afspraken. In het kader van de verzelfstandiging van de reïntegratie-activiteiten (een onderdeel van de activiteiten van de Arbeidsvoorziening) werd per 1 januari 2002 N.V. KLIQ opgericht (thans geheten K.G. Holding), gevolg door de oprichting van KLIQ RI op 17 mei Bij de Staat ging het dossier in dit verband over van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar het Ministerie van Financiën. Vanaf 1 januari 2002 verrichtte KLIQ RI reïntegratie- en scholingsactiviteiten, waarbij het de bedoeling was dat deze op marktconforme voorwaarden zouden plaatsvinden. Bij de start van de activiteiten waren destijds circa FTE s werkzaam bij KLIQ RI. Blijkens haar statuten heeft KLIQ RI ten doel: a) het verlenen van diensten in het kader van de arbeidstoeleiding, reïntegratie, bemiddeling en persoonlijke ondersteuning van plaatsbare werkzoekenden en arbeidsgehandicapten; b) het verlenen van overige diensten ten behoeve van publieke opdrachtgevers op het vlak van mens en arbeid, alles in de ruimste zin van het woord; c) het deelnemen in, het voeren van het beheer over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, het stellen van zekerheid voor schulden van anderen, en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. Reeds in 2002 bleek de omvang van de organisatie te groot en een reorganisatie onvermijdelijk. Ook die reorganisatie leidde er niet toe dat de verliezen werden gestopt. Toen reeds werd besloten tot een doorstart met een nieuwe organisatie met een meer marktconforme kostenstructuur. Alle activiteiten van KLIQ Reïntegratie B.V. werden dienovereenkomstig per 1 oktober 2003 overgebracht naar KLIQ B.V., een nieuw opgerichte zustervennootschap. Circa 600 voormalige werknemers van KLIQ RI vonden alsnog onderdak bij deze vennootschap. Het overtollige personeel van KLIQ RI vloeide af, waarbij afvloeiingsregelingen werden overeengekomen in het kader van een sociaal plan

3 Waar het actieve reïntegratiebedrijf derhalve reeds per 1 oktober 2003 werd ondergebracht in KLIQ B.V., resteerden in KLIQ RI en K.G. Holding nog aanzienlijke verplichtingen jegens derden, die nog moesten worden afgewikkeld. De facto was derhalve sinds 1 oktober 2003 bij KLIQ RI en K.G. Holding sprake van organisaties in afbouw, waarbij het de bedoeling was dat met behulp van door de Staat ter beschikking gestelde middelen sprake zou zijn van een solvente afwikkeling. De afbouw-activititeiten van KLIQ RI en K.G. Holding werden gecoördineerd vanuit een gehuurd bedrijfspand te Rotterdam. Het grootste deel van dit pand wordt overigens gebruikt door KLIQ B.V. Financiering door de Staat In het kader van de (tweede) reorganisatie werd met het Ministerie van Financiën afgesproken dat de Staat nog een eenmalige lening tot een bedrag ad 45 miljoen ter beschikking zou stellen teneinde het afwikkelen van de verplichtingen van K.G. Holding en KLIQ RI mogelijk te maken. Kliq B.V. verkreeg in dit verband daarnaast een vermogensinjectie van 5,75 miljoen en een (in aandelenkapitaal converteerbare) lening van 9,25 miljoen. KLIQ RI en K.G. Holding kregen een lening van 33,75 miljoen voor het afwikkelen van oude verplichtingen. Omdat sprake was van staatssteun, was hiervoor de toestemming van de Europese mededingingsautoriteiten in Brussel noodzakelijk. In januari 2004 heeft de Staat dan ook om goedkeuring van deze Staatssteun aan deze autoriteiten verzocht. Daarbij is van belang dat de staatssteun in de eerste fase is verstrekt in de vorm van een lening. Uiteindelijk was het de bedoeling dat deze lening voor wat betreft KLIQ B.V. zou worden omgezet in aandelenkapitaal en voor wat betreft KLIQ RI en K.G. Holding zou worden gebruikt voor de afwikkeling van oude verplichtingen (zodat terzake uiteindelijk geen terugbetalingsverplichtingen meer zouden resteren). De definitieve goedkeuring uit Brussel terzake van de staatssteun was ten tijde van de verlening van de surséance van betaling nog niet verkregen. Daarnaast was nog sprake van een separate kredietfaciliteit van 17 miljoen (verstrekt door ING Bank met een gegarandeerd depot van de Staat), welk bedrag uitsluitend mocht worden aangewend voor de afwikkeling van verplichtingen van KLIQ RI (en K.G. Holding)

4 Alle door de Staat te verstrekken financieringen werden formeel verstrekt aan K.G. Holding, welke op haar beurt de middelen doorleende aan KLIQ B.V. en KLIQ RI. Bij laatstgenoemde vennootschappen is derhalve sprake van aanzienlijke rekening courant schulden aan K.G. Holding. 3. Situatie ten tijde van surséanceverlening en oorzaken van de surséance De directe aanleiding voor het aanvragen van de surséance van betaling is gelegen in het feit dat de Staat de kredietfaciliteit ad 17 miljoen heeft geblokkeerd, zodat K.G. Holding en KLIQ RI niet meer in Staat waren aan hun verplichtingen jegens (oude) crediteuren te voldoen. De overige ten titel van lening verstrekte middelen zijn wel ter beschikking gesteld doch al verbruikt. Deze rekening-courantfaciliteit was op dat moment de enige financieringsbron van de KLIQ-groep. Door de blokkering ontstond een acuut liquiditeitstekort, welk niet kon worden opgevangen daar deze rekening-courantfaciliteit beschikbaar was gesteld voor de solvente afwikkeling van de verplichtingen van KLIQ RI en K.G. Holding. De blokkering vond plaats op 19 november 2004 en is tot op heden gehandhaafd. Reden voor de blokkering is volgens de Staat gelegen in het feit dat Kliq B.V. (de doorgestarte vennootschap) over het derde kwartaal van 2004 een substantieel verlies leed en bovendien een negatief eigen vermogen vertoonde. Samen met de bewindvoerder van K.G. Holding heeft de bewindvoerder overleg met vertegenwoordigers van het van het Ministerie van Financiën gevoerd om te bezien in hoeverre een deblokkering tot de mogelijkheden zou behoren (al dan niet in de vorm van nieuwe afspraken met de bewindvoerders). De Staat handhaaft evenwel vooralsnog deze blokkade, waarmee op dit ogenblik vaststaat dat K.G. Holding en KLIQ RI onvoldoende middelen hebben om aan hun verplichtingen te voldoen. De vraag in hoeverre de Staat gerechtigd was om met een beroep op de ontwikkelingen bij Kliq B.V. de specifiek voor de afwikkeling van oude verplichtingen van K.G. Holding en KLIQ RI bedoelde kredietfaciliteiten op te schorten wordt nader onderzocht door de bewindvoerder. Op basis van een eerste, voorlopige analyse van de thans bekende feiten en/of omstandigheden is de bewindvoerder van mening dat voornoemde kredietfaciliteit alsnog ter beschikking zal dienen te komen aan (de bewindvoerders van) KLIQ RI en K.G. Holding voor de solvente afwikkeling van - 4 -

5 beide boedels. Het spreekt voor zich dat dit dossier nog nader zal moeten worden onderzocht en dat hierover nog verder overleg met de Minister van Financiën gevoerd dient te worden. Hangende dit onderzoek en in afwachting van verder overleg met voornoemde Minister kunnen hieromtrent thans geen verdere mededelingen worden gedaan. 4. Financiële positie van KLIQ RI Activa Liquide middelen Aan de actiefzijde is thans aan liquide middelen beschikbaar een banksaldo van circa 3,3 miljoen, waar tegenover evenwel verplichtingen uit hoofde van bankgaranties tot een bedrag ad circa 2,06 miljoen staan. Een en ander impliceert dat thans aan vrije liquide middelen circa 1 miljoen beschikbaar is. Volgens mededelingen van de directie zou van het door bankgaranties geblokkeerde bedrag naar verwachting nog een bedrag ad 1 miljoen kunnen vrijvallen, omdat met de daartegenover staande verplichtingen van KLIQ RI een aanzienlijk beperkter bedrag zou zijn gemoeid dan het door bankgaranties gedekte bedrag. De bewindvoerder onderzoekt thans deze kwestie. Bedrijfsinventaris In het bedrijfspand te Rotterdam bevindt zich op de vierde verdieping een kantoorinventaris (inclusief computerapparatuur) van beperkte omvang, waarvan nog niet geheel duidelijk is, of deze geheel in eigendom aan KLIQ RI toebehoort. Daarnaast zou nog sprake zijn van bij derden opgeslagen overtollige inventaris. Een deel van de door KLIQ RI gebruikte computerapparatuur bevindt zich voorts bij een externe partij, die ook zogeheten server hosting activiteiten voor KLIQ RI verzorgt. Debiteuren Op basis van de thans bekende gegevens is nog sprake van een nominale debiteurenportefeuille van circa EURO 4,1 miljoen, waarbij dient te worden aangetekend dat hierin voor een belangrijk - 5 -

6 deel ook opdrachtgevers (met name Gemeenten) worden meegerekend, die ook vorderingen op KLIQ RI hebben en per saldo in veel gevallen crediteur zijn. Er is sprake van een omvangrijke vordering van circa EURO 2,8 miljoen op Capability B.V., een voormalige dochtermaatschappij van K.G. Holding, die door middel van een management buy out werd verzelfstandigd. Deze vordering vormt vanzelfsprekend nog onderwerp van onderzoek door de bewindvoerder. Voorts is sprake van substantiële vorderingen op de belastingdienst ter zake van nog terug te ontvangen BTW over 2002 en 2003 uit hoofde van vooraftrek en oninbaarheid van debiteurenvorderingen. Met het eerste onderdeel van deze vordering zou een bedrag van circa 1,4 miljoen zijn gemoeid. Het laatste onderdeel van deze vordering (oninbaarheid van debiteurenvorderingen) is nog niet gekwantificeerd. De bewindvoerder heeft inmiddels met de belastingdienst Rotterdam afspraken gemaakt voor een zo spoedig mogelijke afwikkeling van dit dossier. De verwachting is evenwel dat hiermee nog de nodige tijd zal zijn gemoeid. Tenslotte is nog spraken van vorderingen van KLIQ RI op KLIQ B.V. ter zake van door laatstgenoemde in onderhuur gebruikte panden, die door KLIQ RI van derden worden gehuurd (zie hierna). Over de omvang van deze verplichtingen wordt door de bewindvoerder overleg gevoerd met KLIQ B.V. Passiva Preferente vorderingen Hoewel er geen werknemers bij KLIQ RI meer in dienst zijn, zijn nog niet alle verplichtingen uit hoofde van het sociaal plan afgewikkeld en bestaan uit dien hoofde mogelijk nog preferente vorderingen van ex-werknemers. Daarnaast zouden uit hoofde van een tiental thans nog aanhangige gerechtelijke procedures tussen KLIQ RI en ex-werknemers (zie hierna) nog preferente vorderingen kunnen voortvloeien, de omvang waarvan evenwel naar verwachting beperkt zal zijn

7 Afhankelijk van (de omvang van) een te zijner tijd aan concurrente crediteuren te verrichten eventuele uitkering moet voorts rekening worden gehouden met een fiscale vordering ter zake van BTW op grond van art. 29 lid 2 Wet Omzetbelasting, waarvan de omvang thans nog niet duidelijk is. Concurrente vorderingen Blijkens een door de directie overhandigde voorlopige balans per ultimo november 2004 is sprake van een schuld ad circa 76 miljoen aan K.G. Holding uit hoofde van de door de Staat verstrekte en door K.G. Holding doorgeleende gelden. Daarnaast is in ieder geval sprake van schulden aan handelscrediteuren voor een bedrag ad circa 3,9 miljoen, terwijl daarnaast sprake is van omvangrijke vorderingen van opdrachtgevers (met name gemeenten) uit hoofde van aan KLIQ RI verstrekte voorschotten voor te verrichten werkzaamheden. In totaal zou daarmee sprake zijn van concurrente vorderingen tot circa 21 miljoen, waarbij dient te worden aangetekend dat dit bedrag naar opgave van de directie uiteindelijk aanzienlijk lager zou moeten uitkomen, omdat discussies met onder meer UWV en de Gemeente Amsterdam omtrent door hen gepretendeerde vorderingen ter zake van voorschotten gaande zijn. Met deze twee opdrachtgevers lopen discussies omtrent de openstaande posten, waarmee in totaal circa 11 miljoen is gemoeid. Naast de per ultimo 2004 bestaande schulden is voorts alleen al ter zake van nog lopende huurverplichtingen over het eerste kwartaal 2005 sprake van een bedrag ad 1,64 miljoen (daaronder begrepen reeds gemaakte afspraken ter zake van de afkoop van huurcontracten voor inmiddels al ontruimde panden). 5. Lopende overeenkomsten Ten tijde van de voorlopige verlening van de surséance van betaling was sprake van een aantal lopende overeenkomsten met externen, die verantwoordelijk waren voor de afbouw en afwikkeling van de verplichtingen van KLIQ RI. Omdat er geen werknemers meer bij KLIQ RI in dienst zijn, worden al deze (deels administratieve) werkzaamheden door ingehuurde derden verzorgd. De bewindvoerder heeft met een aantal partijen afspraken gemaakt omtrent de voortzetting van hun werkzaamheden ten behoeve van de boedel

8 Voorts is sprake van de gebruikelijk overeenkomsten met derden ter zake van computergebruik, verzekeringen, nutsvoorzieningen, etc. Deze overeenkomsten worden nog geïnventariseerd door de bewindvoerder. KLIQ RI is voorts huurder van een tiental panden, verspreid over heel Nederland. Een aantal van deze panden was in het kader van de afbouw reeds ontruimd in afwachting van nadere afspraken met de verhuurder over afkoop van de huurverplichtingen. Ten aanzien van een aantal andere panden zijn met KLIQ B.V. in het kader van de overdracht van activiteiten per 1 oktober 2003 (deels nog niet schriftelijk geformaliseerde) afspraken gemaakt over gebruik door KLIQ B.V. van deze ruimtes ten titel van onderhuur. Ter zake van de diverse huurverplichtingen van KLIQ RI is sprake van ten laste van KLIQ RI afgegeven bankgaranties tot een bedrag van circa EURO 2,06 miljoen. De bewindvoerder is thans in overleg met KLIQ B.V. en de betrokken verhuurders over een mogelijke overname van de huurverplichtingen door KLIQ B.V., waardoor de boedelschulden zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. 6. Lopende procedures KLIQ RI is nog verwikkeld in een tiental procedures met ex-werknemers, grotendeels met betrekking tot de beëindiging van de dienstbetrekking in het kader van de beoogde afbouw en in relatie tot het sociaal plan. De bewindvoerder inventariseert thans deze procedures alsmede de wenselijkheid deze nog te continueren. Een aantal procedures verkeert overigens al in staat van wijzen, zodat ter zake binnen afzienbare tijd vonnissen zullen volgen. 7. Vooruitzichten voor crediteuren Gelet op de omvang van de activa en de passiva is duidelijk dat zonder het alsnog ter beschikking komen van middelen van de Staat geen sprake kan zijn van een solvente afwikkeling van de boedel van KLIQ RI (hetzelfde geldt voor de boedel van K.G. Holding). Daarmee is op dit ogenblik een faillissement van KLIQ RI onvermijdelijk

9 Omtrent de mogelijkheid van een te zijner tijd eventueel aan crediteuren te verrichten uitkering kan thans niets worden gezegd. De vooruitzichten voor crediteuren zijn niet alleen afhankelijk van de opbrengsten van nog te verkopen activa respectievelijk nog te incasseren debiteurenvorderingen, maar met name ook van de bereidheid van de Staat om alsnog de geblokkeerde kredietfaciliteit van 17 miljoen ter beschikking te stellen. Op voorhand lijkt duidelijk dat zonder deze faciliteit geen sprake zal kunnen zijn van integrale voldoening van crediteuren. 8. Intrekking van de surséance van betaling Op grond van het bepaalde in artikel 242 lid 1 sub 5 van de Faillissementswet geldt dat de surséance van betaling op voordracht van de bewindvoerder door de Rechtbank kan worden ingetrokken indien hangende de surséance van betaling de staat van de boedel zodanig blijkt te zijn dat handhaving van de surséance niet langer wenselijk is. De bewindvoerder heeft zich, gelet op de weigering van de Staat om de kredietfaciliteit van 17 miljoen te deblokkeren, diverse lopende procedures en andere verplichtingen waaraan de boedel niet kan voldoen, genoodzaakt gezien de rechtbank Utrecht te verzoeken de surséance van betaling in te trekken en KLIQ RI in staat van faillissement te verklaren. De directie van KLIQ RI en de bewindvoerder van K.G. Holding hebben zich hiermee kunnen verenigen. Naar verwachting zal het faillissement van KLIQ RI op korte termijn worden uitgesproken. 9. Verdere informatieverstrekking De bewindvoerder streeft ernaar om in goed overleg met het Ministerie van Financiën te komen tot een zoveel mogelijk solvente afwikkeling van de onderhavige boedel. Hieromtrent zullen in de nog te verschijnen periodieke faillissementsverslagen nadere mededelingen worden gedaan. Dit verslag (alsmede alle nog te volgen faillissementsverslagen) zullen ook worden gepubliceerd op de website van CMS Derks Star Busmann N.V. (www.cmsderks.nl; zie onder: publicaties, faillissementen)

10 De bewindvoerder wijst er tenslotte op dat aan dit verslag geen rechten ontleend kunnen worden. * * * Utrecht, 8 februari 2005 J.L.M. Groenewegen, bewindvoerder CMS Derks Star Busmann N.V. Advocaten - Notarissen - Belastingadviseurs Postbus AG Utrecht Telefoonnummer: Telefaxnummer: adres:

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009)

Datum uitspraak 11 mei 2009 (voorafgegaan door surseances van betaling d.d. 6/8 mei 2009) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 31 december 2010 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TalentLeaders B.V. tevens h.o.d.n. B.M.C. Uitgesproken

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAI LLISSEM ENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 28 december 2011 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST BV (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Verslag nummer: 2 Datum: 10 maart 2010 Mededeling: De openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.;

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.; OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van: - STONE FASHION (HOLDING) B.V.; - STONETEX B.V.; - FLEXSTONE B.V.; - STONE FASHION FINANCE B.V.; - C/F/M/CONCEPTS B.V.;

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

Koopovereenkomst. Ondergetekenden:

Koopovereenkomst. Ondergetekenden: Koopovereenkomst Ondergetekenden: 1. de naamloze vennootschap EXENDIS N.V., gevestigd te Ede (Gelderland), kantoorhoudende aan Keesomstraat 4 te ( 6716 AB) Ede, ingeschreven in het handelsregister van

Nadere informatie

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com.

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com. FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST B.V. (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Nummer verslag : 4 Datum : 9 september 2010 Mededeling: de openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV

Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Prospectus Triodos Cultuurfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op! In het begrotingsakkoord 2013, dat op 25 mei aan de Tweede Kamer is gestuurd, is aangegeven dat het belastingvoordeel

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

AANBEVOLEN BOD IN CONTANTEN VAN EUR 51,-PER AANDEEL

AANBEVOLEN BOD IN CONTANTEN VAN EUR 51,-PER AANDEEL DeAanmeldingstermijn van dit openbaar bod loopt, behoudens verlenging,af op16 december 2004,15:00 uurnederlandse tijd. Biedingsbericht > d.d. 15 november 2004 «AANBEVOLEN BOD IN CONTANTEN VAN EUR 51,-PER

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V.

Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013. Jaarverslag Lavide Holding N.V., versie 31-3-2014. Lavide Holding N.V. Lavide Holding N.V. (voorheen Qurius N.V) Jaarverslag 2013 Lavide Holding N.V. Postbus 319 1400 AH Bussum contact@lavideholding.com www.lavideholding.com 1 Inhoudsopgave jaarverslag Lavide Holding 2013

Nadere informatie

ZEVENDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP

ZEVENDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP ZEVENDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN DE FAILLISSEMENTEN VAN DE KROYMANS GROEP Curatoren Rechter-commissaris : mr. C. de Jong (Van Benthem & Keulen N.V. Postbus 85005,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid VERENIGING VEB NCVB. statutair gevestigd te Den Haag; advocaat: mr. J.H. Lemstra;

1. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid VERENIGING VEB NCVB. statutair gevestigd te Den Haag; advocaat: mr. J.H. Lemstra; Q, INGEKOMEN TER GRIFFIE VAN LOYENS LOEFF 11 \m 2010 VERWEERSCHRIFT C^RECHTSHOF TE AMSTERDAM Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam Datum zitting: 25 maart 2010 Rekestnummer: 200.051.512 OK

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

Publicatie JAR 2014 afl. 12 Publicatiedatum 18 augustus 2014 College Uitspraakdatum 23 juli 2014. Gerechtshof Amsterdam

Publicatie JAR 2014 afl. 12 Publicatiedatum 18 augustus 2014 College Uitspraakdatum 23 juli 2014. Gerechtshof Amsterdam JAR 2014/209 Gerechtshof Amsterdam, 23-07-2014, 200.142.777/01 OK, ECLI:NL:GHAMS:2014:2887 Intrekken 403-verklaring, Ontslagvergoeding valt onder overblijvende aansprakelijkheid van de moedervennootschap

Nadere informatie