N / 11 / sociaal-economische nieuwsbrief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N 196-29 / 11 / 2013. sociaal-economische nieuwsbrief"

Transcriptie

1 N / 11 / 2013 sociaal-economische nieuwsbrief

2 NUMMER november 2013 mededinging De nieuwe BMA officieel van start 3 werkgelegenheid en sociale bescherming Welke Europese follow-up? 8 structureel concurrentievermogen De financiële sector als hefboom voor economische groei 13 nieuws Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 20 Europees Economisch en Sociaal Comité 23 Stuurgroep: Andy Assez, Emmanuel de Bethune, Kris Degroote, Luc Denayer, Tasso Fachantidis, Michèle Pans, Michael Rusinek, Siska Vandecandelaere Redactie: Andy Assez, Florence Meessen, Tom Strengs Redactiesecretariaat: Alain Cabaux Vertaling: Bernadette Hamende Opmaak: Lut Van Nuffel Afterpress: José Marquez Y Sanchez Website: Verantwoordelijke uitgever: Kris Degroote, Blijde Inkomstlaan 17-21, 1040 Brussel

3 Sociaal Economische Nieuwsbrief > pagina 3 mededinging De nieuwe BMA officieel van start Sinds 6 september 2013 is de nieuwe Belgische Mededingingsautoriteit, hierna de BMA genoemd, officieel opgericht. Deze BMA vormt het resultaat van verschillende pistes die sinds een aantal jaren gelanceerd werden om de organisatie van de Belgische mededingingsautoriteiten aan te passen. Met de oprichting van een onafhankelijke autoriteit wordt enerzijds tegemoet gekomen aan de vaak weerklinkende kritiek van een gebrek aan onafhankelijkheid en anderzijds beoogt men de efficiëntie van de mededingingsautoriteit in België te versterken en aldus de lange duur van inbreukprocedures terug te dringen, zodat sneller een eindbeslissing kan worden verwacht. De Commissie voor de Mededinging is op 21 oktober 2013 bijeengekomen voor een vergadering met het directiecomité van de BMA. Tijdens deze vergadering heeft de voorzitter van de BMA, prof. dr. Jacques Steenbergen, een bespreking gehouden over de oprichting van de nieuwe structuur en de eerste beleidslijnen voor de BMA. Hij werd tijdens deze vergadering vergezeld door de overige leden van het directiecomité, met name mevrouw Véronique Thirion, auditeur-generaal, de heer Alexis Walckiers, directeur economische studies en de heer Joachim Marchandise, directeur juridische studies. Voor hen was dit de eerste kennismaking met de leden van de Commissie. Nieuwe structuur Het directiecomité leidt de Belgische mededingingsautoriteit als een raad van bestuur en is zoals hierboven reeds vermeld samengesteld uit de voorzitter, de auditeur-generaal, de directeur economische studies en de directeur juridische studies. De leden van het Directiecomité worden benoemd bij koninklijk besluit voor een hernieuwbare termijn van zes jaar. Het mandaat van de voorzitter kan slechts eenmaal worden verlengd. Het directiecomité is verantwoordelijk voor de organisatie en de samenstelling van de Dienst van de voorzitter en het auditoraat, de vaststelling van de richtsnoeren in verband met de toepassing van de mededingingsregels en het opstellen van een jaarlijkse nota betreffende de prioriteiten van het beleid. Volgens de voorzitter draagt het directiecomité, en meer bepaald het feit dat aldus verschillende personen samen de leiding van de BMA op zich nemen, nu reeds bij tot de nieuwe dynamiek van de mededingingsautoriteit. Ondanks het feit dat de BMA nog maar sinds 6 september 2013 officieel in werking is, werden reeds een aantal algemene beleidslijnen uitgestippeld die via persberichten bekendgemaakt werden. In eerste instantie betreft het een aantal noodzakelijke toevoegingen aan het reglementair kader door de bestaande mededelingen van de vroegere Raad voor de Mededinging over te nemen. Zo blijft de Mededeling van de Raad voor de Mededinging betreffende de volledige of gedeeltelijke vrijstelling van geldboeten in kartelzaken, tot de uitdrukkelijke intrekking ervan, van toepassing. Aangezien voortaan ook geldboetes voor natuurlijke personen zijn voorzien, werd vanuit het Directiecomité beslist dat deze mededeling bij analogie ook van toepassing is op de clementie van natuurlijke personen 1. In de toekomst zullen ongetwijfeld nog grotere aanpassingen betreffende de toepassing van de mededingingsregels volgen, waarvoor het Directiecomité later nieuwe richtlijnen zal 1 Persbericht n 1/2013 van 6 september 2013, Start van de Belgische Mededingingsautoriteit, binaries/ _persbericht_1_tcm pdf.

4 pagina 4 > Sociaal Economische Nieuwsbrief mededinging De nieuwe BMA officieel van start uitvoeren en ook de Commissie voor de Mededinging bij de besprekingen hiervan zal betrekken. Verder werden reeds de nodige uitvoeringsbesluiten met betrekking tot de procedure en met betrekking tot de boetes in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd 2. De voorzitter van de BMA, in casu de heer Steenbergen, is bevoegd voor het voorzitten van het Directiecomité en van het Mededingingscollege. Hij vertegenwoordigt België bij de Europese en internationale mededingingsorganisaties en neemt deel aan discussies over de wet- en regelgeving van het mededingingsbeleid op Europees niveau. Daarnaast draagt hij bij aan de voorbereiding en de evaluatie van het Belgische mededingingsbeleid, alsook aan de voorbereiding van de wet- en regelgeving die hiermee verband houdt. Tot slot moet de voorzitter de Belgische mededingingsautoriteit vertegenwoordigen in de procedures betreffende de prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Cassatie en tussenkomen als amicus curiae 3 en in beroepsprocedures. Voor het vervullen van deze bevoegdheden wordt hij bijgestaan door een eigen dienst van de voorzitter. De auditeur-generaal, in casu mevrouw Thirion, is (onder meer) bevoegd over de leiding van het auditoraat, de coördinatie en leiding van de onderzoeken, het ontvangen van klachten en injuncties, en het openen van een onderzoek na overleg met de Directeur van de economische studies. Aangezien de voorzitter ook het Mededingingscollege voorzit, en om de scheiding tussen onderzoek en beslissing te waarborgen, kan de voorzitter immers niet langer mee beslissen over het openen van onderzoeken in inbreukzaken. De auditeur-generaal wijst voor elke zaak en voor elke concentratie een team van medewerkers van het auditoraat aan, die belast zijn met het onderzoek. Dit onderzoek wordt gevoerd onder de algemene leiding van de auditeur-generaal en onder de dagelijkse leiding van de auditeur. De auditeur die verantwoordelijk is voor het dagelijks beheer van een onderzoek kan alleen instructies ontvangen van de auditeur-generaal. Daarnaast stelt de auditeur-generaal voor elke zaak ook een begeleidingscel aan, die bestaat uit de auditeur-generaal, een lid van het personeel van het auditoraat die als auditeur belast wordt met het dagelijks beheer van het onderzoek en een ander lid van het personeel van het auditoraat die geen deel uitmaakt van het onderzoeksteam. Deze begeleidingscel neemt de beslissing om een dossier te seponeren en inzake de procedures bij transacties. De directeur economische studies en de directeur juridische studies, respectievelijk de heer Walckiers en de heer Marchandise, kunnen door de auditeur gevraagd worden hem bij te staan voor zaken waarvoor hij de dagelijkse leiding heeft, maar kunnen ook op eigen initiatief advies geven. Daarnaast adviseert de directeur economische studies de auditeur-generaal met betrekking tot het openen van een zaak, terwijl de directeur juridische studies de voorzitter helpt bij het nemen van beslissingen en de mededingingsautoriteit vertegenwoordigt in gerechtelijke procedures. Ze nemen als lid van het directiecomité beiden deel aan de beslissingen inzake het bepalen van de beleidsprioriteiten. 2 Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de procedures inzake de bescherming van de mededinging (B.S. 6 september 2013), Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 betreffende de aanmelding van concentraties van bedrijven bedoeld bij artikel IV.10 van het Wetboek van economisch recht ingevoegd door de wetten van 3 april 2013 (B.S. 9 september 2013), Koninklijk besluit van 12 september 2013 betreffende de afgifte van kopieën van het dossier zoals bedoeld in Boek IV van het Wetboek Economisch Recht (B.S. 17 september 2013), en Koninklijk besluit van 4 september 2013 betreffende de betaling en de invordering van de administratieve geldboeten en dwangsommen bepaald in boek IV van het Wetboek Economisch Recht (B.S. 6 september 2013). 3 Amicus curiae is een Latijnse term, die letterlijk vertaald vriend van de rechtbank betekent. Met deze term worden instanties of personen aangeduid, die geen partij zijn in een zaak, maar hun mening of advies aan een rechtbank of een ander rechtscollege uitbrengen over een (deel van een) zaak.

5 Sociaal Economische Nieuwsbrief > pagina 5 De nieuwe BMA officieel van start mededinging Het Mededingingscollege wordt het beslissingsorgaan voor in formele procedures te nemen beslissingen. Het is samengesteld uit de voorzitter en twee assessoren, die volgens toerbeurt en naar beschikbaarheid worden gekozen uit een lijst van maximum 20 deskundigen. In geval van een belangenconflict of een gemotiveerde onbeschikbaarheid van de voorzitter, wordt hij vervangen door de assessor-ondervoorzitter. Dat het systeem van het mededingingscollege met de voorzitter of de assessor-ondervoorzitter en twee assessoren functioneert, is nu reeds duidelijk gebleken. Immers, ten gevolge van belangenconflicten en onverenigbaarheden zijn ondertussen ook de laatste assessoren op de Nederlandse taalrol aan bod gekomen. Dit systeem heeft dan ook als voordeel dat het niet steeds dezelfde personen zijn die samen het Mededingingscollege vormen en een beslissing nemen. Eerste maanden als BMA Tijdens de eerste maanden van de nieuwe BMA ligt de prioriteit hoofdzakelijk bij het verzekeren van de doorstart van de lopende dossiers. Een aantal van deze dossiers zaten reeds in een vergevorderd stadium. In één bepaalde zaak hadden de pleidooien zelfs al plaatsgevonden, maar moeten deze echter worden overgedaan ten gevolge van de nieuwe regelgeving. In andere dossiers was het onderzoek van het auditoraat reeds een hele tijd afgerond. Deze verslagen, die vaak honderden pagina s bevatten, moeten verder behandeld worden onder de nieuwe regelgeving en moeten aldus omgevormd worden tot ontwerpbeslissingen die aan het Mededingingscollege moeten worden voorgelegd. Dit neemt echter de nodige tijd in beslag. Opdat het auditoraat op volle sterkte zijn werkzaamheden zou kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk dat nieuwe personeelsleden aangeworven worden. Aangezien een dergelijke aanwervingsprocedure vaak lang kan aanslepen, zal in eerste instantie zoveel mogelijk beroep worden gedaan op de interne capaciteit. Er is immers reeds heel wat ervaring en expertise aanwezig is bij de huidige medewerkers. Via bijscholingen krijgen medewerkers die over de vereiste capaciteiten beschikken, de kans om een grotere verantwoordelijkheid op te nemen, zonder over de vroegere titel van auditeur te beschikken. Daarnaast kan steeds een beroep worden gedaan op de economische expertise van de directeur economische studies en de juridische ondersteuning van de directeur juridische studies. Tot slot is een doordachte keuze van prioriteiten noodzakelijk. Daarbij is het van belang een zeef -systeem uit te werken die moet toelaten om op een efficiënte wijze de binnenkomende dossiers te beoordelen op de bijdrage die de behandeling ervan kunnen betekenen voor het algemeen belang of voor de ontwikkeling van de rechtspraak. Op het niveau van het directiecomité is momenteel de denkoefening volop aan de gang om te identificeren in welke sectoren de BMA de meeste tijd en middelen wil investeren. Hierbij wordt ook bestudeerd hoe andere mededingingsautoriteiten hun prioriteiten vastleggen. Zo bestaat er in andere landen geen eensgezindheid over het feit of het vernoemen van bepaalde sectoren als prioritair voor het beleid al dan niet tot gevolg heeft dat andere sectoren menen geen gevaar te lopen. Volgens sommigen zou dit een onvoorzichtige stellingname zijn van bedrijven en sectoren. Het opsommen van de prioritaire sectoren kan ook voor de andere sectoren richtinggevend zijn. Anderen zijn dan weer van mening dat het interessanter zou kunnen zijn om de focus eerder op de soorten inbreuken dan op bepaalde sectoren te leggen. Informeel mededingingsbeleid Net zoals de vroegere Algemene Directie Mededinging hecht de BMA een groot belang aan een informeel mededingingsbeleid en advocacy. Er is een juiste balans nodig tussen het formele en het informele beleid zodat de advocacy en het informele mededingingsbeleid de formele behandeling van

6 pagina 6 > Sociaal Economische Nieuwsbrief mededinging De nieuwe BMA officieel van start inbreukzaken niet in het gedrang brengt. Zeker wanneer je verder van de klassieke hardcore-inbreuken verwijderd bent en de grens tussen een legale of een illegale praktijk niet altijd makkelijk te trekken valt, kan het informele beleid nuttig zijn. Terwijl advocacy nu vooral gezien wordt als het verkopen van het recht, m.a.w. voor zaken die reeds het voorwerp van richtsnoeren of van individuele beslissingen uitmaken, kan in de toekomst misschien ook in een vroeger stadium in dialoog worden getreden met ondernemingen. De voorzitter beschikt tevens over de mogelijkheid om bepaalde gedragingen van ondernemingen of ondernemingsverenigingen die een potentieel gevaar vormen inzake de mededingingsregels te behandelen door met de betrokken onderneming of ondernemingsvereniging informele schikkingen af te sluiten. Opdat een schikking voorgesteld zou kunnen worden, moet aan drie voorwaarden voldaan zijn: - de Auditeur-generaal is niet van plan om een formeel onderzoek te openen, maar de betrokken gedraging is gevaarlijk; - de derde(n) hebben geen belangrijke schade opgelopen; - de Auditeur-generaal is bereid om een formele procedure te openen in het geval dat de informele benadering zou leiden tot een mislukking. Hof van Beroep Zoals te verwachten viel, zal de nieuwe regelgeving meteen op zijn deugdelijkheid worden getest via een aantal beroepsprocedures. Dit zal zeker het geval zijn voor de bepalingen over het beroep betreffende handelingen in het kader van een huiszoeking of betreffende de gegevens die in het kader van een huiszoeking werden verkregen. Belangrijker nog zijn de bepalingen die het beroep uitstellen tot het ogenblik waarop beslist is dat de gegevens ook effectief zullen worden gebruikt. De beroepen die nu reeds werden ingesteld, zullen ook meteen een test zijn voor het Hof van Beroep te Brussel, die voortaan moet oordelen volgens de procedure zoals in kortgeding. Dit zou normaal tot snellere beslissingen moeten leiden. Voortaan zullen zowel een Nederlandstalige als een Franstalige kamer van het Hof van Beroep mededingingszaken behandelen. De Franstalige kamer had echter reeds een aanzienlijke werklast voordat de Franstalige mededingingszaken erbij kwamen. Hoewel beslissingen dus voortaan binnen een redelijke termijn verwacht mogen worden, zal een beslissing in de lopende zaken echter nog niet voor meteen zijn, gelet op de beroepsprocedures die reeds werden ingesteld. Mededinging en prijsevoluties In boek V De mededinging en de prijsevoluties heeft de wetgever de Mededingingsautoriteit een nieuwe bevoegdheid gegeven, met name om voorlopige maatregelen te treffen die voortvloeien uit de vaststellingen van het Prijzenobservatorium. Wanneer het Prijzenobservatorium een probleem inzake prijzen of marges, een abnormale prijzenevolutie of een structureel marktprobleem vaststelt, deelt het, eventueel na de betrokken partijen, de beroepsfederaties en de consumentenorganisaties te hebben geraadpleegd, het verslag van zijn vaststellingen mee aan de minister, de BMA en, in voorkomend geval, aan de betrokken sectorale regulatoren.

7 Sociaal Economische Nieuwsbrief > pagina 7 De nieuwe BMA officieel van start mededinging De BMA kan voorlopige maatregelen nemen voor een maximale periode van zes maanden indien het dringend is een toestand te vermijden die een ernstig, onmiddellijk en moeilijk te herstellen nadeel kan veroorzaken voor de betrokken ondernemingen of voor de consumenten waarvan de belangen aangetast worden, of die schadelijk kan zijn voor het algemeen economisch belang. Aan de organisaties, vertegenwoordigd bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, werd in deze procedure tevens een nieuwe rol toebedeeld. Indien het verslag van het Prijzenobservatorium de betrokken partijen immers niet vermeldt, worden de organisaties, vertegenwoordigd bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en die de betrokken sectoren vertegenwoordigen, uitgenodigd voor een zitting van het Mededingingscollege dat over de voorlopige maatregelen zal beslissen. De BMA kunnen in het kader van boek V alleen voorlopige maatregelen opleggen en kunnen aldus geen structurele oplossingen bieden voor een marktprobleem. Het is de taak van de wetgever om hiervoor regulerend op te treden. Dit neemt niet weg dat de BMA wel input kan bieden voor structurele maatregelen, net zoals de sectorregulatoren en de consumentenorganisaties. De nieuw opgerichte Cel Mededinging van de fod Economie, die de link tussen de BMA en de minister moet verzorgen en verantwoordelijk blijft voor de regelgeving inzake mededinging met uitzondering van de richtsnoeren, zou hierbij een coördinerende rol kunnen spelen.

8 pagina 8 > Sociaal Economische Nieuwsbrief Werkgelegenheid en sociale bescherming Welke Europese follow-up? Op 6 november jl. hebben de fod Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg en de fod Sociale zekerheid een seminarium georganiseerd die als doel had een overzicht te geven van de verschillende Europese instrumenten voor de monitoring van de werkgelegenheid en van de sociale bescherming. Het gaat om een ingewikkelde materie, want de afgelopen jaren werden ter zake almaar meer en steeds complexere indicatoren en procedures in het leven geroepen. Huidige stand van zaken Op dit moment heeft Europa twee belangrijke instrumenten ter beschikking: de Employment Performance Monitor (EPM) en de Social Protection Performance Monitor (SPPM). Beide instrumenten zijn bestemd voor de Raad EPSCO (De Raad Werkgelegenheid, Sociaal beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken) in het kader van het Europees semester. Maar alvorens we dieper op die mechanismen ingaan, brengen we enkele elementen in herinnering om wegwijs te raken in de diverse Europese instellingen en letterwoorden. Wat is de Raad EPSCO en wie heeft er zitting in? De Raad EPSCO is een van de Raadsformaties van de Europese Unie 1. Het betreft dus een besluitvormingsorgaan, dat bestaat uit de bevoegde ministers van de verschillende lidstaten. De Raad EPSCO komt bijeen om wetgevende akten goed te keuren en de beleidsmaatregelen te coördineren. Een andere Raadsformatie is bijvoorbeeld ECOFIN, wat de economische en budgettaire materies betreft. Ter ondersteuning van hun besprekingen en beslissingen kunnen de Raden steunen op de analysewerkzaamheden van verschillende comités. Die comités zijn samengesteld uit deskundigen van de lidstaten, die worden bijgestaan door een staf die verbonden is aan de Europese administratie (in dit geval: het DG Werkgelegenheid, Sociale zaken en Inclusie). Bij de hier beschreven procedures zijn twee comités betrokken: EMCO (EMployment COmmittee) en SPC (Social Protection Committee). Het Europees semester, van zijn kant, is de procedure die werd ingevoerd om de nationale beleidsmaatregelen te coördineren. Het Europees semester omvat thans procedures die zowel op het structurele beleid als op het begrotings- en het macro-economische beleid betrekking hebben. Tot die beleidsdomeinen behoren o.a. de beleidsmaatregelen die moeten zorgen voor de verwezenlijking van de doelstellingen die door de EU 2020-strategie werden vastgesteld 2. Concreet wordt het Europees semester, doorgaans aan het einde van het jaar, op gang gebracht met de publicatie van de «Annual Growth Survey», enerzijds en van het «Alert Mechanism Report», 1 De Raad van de Europese Unie mag niet worden verward met de Europese Raad. De Europese Raad is samengesteld uit de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten, uit de voorzitter van de Raad en uit de voorzitter van de Europese Commissie. In tegenstelling met de Raad van de Europese Unie heeft de Europese Raad geen wetgevende bevoegdheid. Zijn rol bestaat erin de richtsnoeren en prioriteiten voor het beleid van de Unie te bepalen. 2 Pro memorie: EU 2020 is de Europese strategie die sinds 2010 is aangenomen en als doel heeft te zorgen voor een slimme, duurzame en inclusieve groei. Ze omschrijft 5 doelstellingen op het vlak van werkgelegenheid, onderzoek en ontwikkeling, klimaatverandering en duurzame energiebronnen, onderwijs en armoedebestrijding en sociale uitsluiting.

9 Sociaal Economische Nieuwsbrief > pagina 9 Werkgelegenheid en sociale bescherming Welke Europese follow-up? anderzijds. Daarna volgt een periode van overleg en analyse vanwege de landen. De staatshoofden of regeringsleiders komen vervolgens bijeen tijdens de Europese Lentetop, waarop ze de prioriteiten en bepaalde strategische richtsnoeren voor het vervolg van het semester vastleggen. In april moeten de lidstaten hun Stabiliteits- en Convergentieprogramma (begrotingsaspect) en hun Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) indienen. Het NHP bevat de beleidsmaatregelen die worden ingevoerd en gepland om toe te groeien naar de EU 2020-doelstellingen, en beschrijft ook welk gevolg werd gegeven aan de vorige aanbevelingen. Indien in het verslag betreffende het waarschuwingsmechanisme de noodzaak van een «In-depth review» voor het land vermeldde, dan bevat het NHP tevens de antwoorden op dat document. De laatste stap van het semester, ten slotte, is de goedkeuring, door de Raad van de EU, van specifiek op elk land afgestemde aanbevelingen. Die aanbevelingen worden opgesteld door de Europese Commissie en goedgekeurd door de Europese Raad, op basis van een grondige analyse van de comités. Elke lidstaat moet vervolgens die verschillende aanbevelingen in zijn nationaal beleid opnemen; tijdens het daaropvolgende semester zal worden beoordeeld of en hoe dat is gebeurd. De opvolging van de begrotingsmateries (m.n. via het Stabiliteits- of Convergentieprogramma) en van de macro-economische materies (de Macroeconomic Imbalances Procedure, die op gang wordt geschoten met het verslag betreffende het waarschuwingsmechanisme) gaat overigens verder met eigen procedures. Nu deze institutionele elementen werden verduidelijkt, komen we terug bij het onderwerp van dit artikel De EPM en de SPPM In 2010 werden de 5 doelstellingen van de EU 2020-strategie omgezet in tien richtsnoeren die tot op heden nog niet werden gewijzigd. De richtsnoeren die focussen op werkgelegenheid (de zgn. «werkgelegenheidsrichtsnoeren») luiden als volgt: - vergroting van de arbeidsmarktparticipatie - ontwikkeling van geschoolde arbeidskrachten - verbetering van de prestaties van de onderwijs- en opleidingsstelsels - bevordering van de sociale inclusie en bestrijding van de armoede Om de geboekte vooruitgang en de verwezenlijkingen in die verschillende domeinen te kunnen opvolgen, werd een analysekader (het zgn. «Joint Assessment Framework» (JAF)) aangenomen. Dat kader omvat verschillende instrumenten en heeft als doel de risicodomeinen en de kernuitdagingen te bepalen, zowel in Europa in zijn geheel als in elke lidstaat afzonderlijk. Een van de belangrijkste outputs van het JAF is de Employment Performance Monitor (EPM). Dat document, dat wordt opgesteld door EMCO, berust op de analyse van een groot aantal indicatoren en valt uiteen in drie delen: - een algemeen overzicht van de doelstellingen, uitdagingen en beste praktijken op werkgelegenheidsvlak - de vaststelling van de grote uitdagingen en potentiële risico s die de meeste lidstaten gemeen hebben - een aantal landenfiches die kerninformatie bevatten over de werkgelegenheidsprestaties van elke lidstaat, met inbegrip van de vorderingen in de richting van de nationale doelstelling en van de kernuitdagingen

10 pagina 10 > Sociaal Economische Nieuwsbrief Werkgelegenheid en sociale bescherming Welke Europese follow-up? De EPM wordt door de Raad EPSCO gebruikt om de aanbevelingen aan de landen vast te stellen. Naast het aspect werkgelegenheid is het SPC belast met de monitoring van de elementen inzake sociale bescherming en sociale insluiting (die m.n. vervat zijn in de laatste richtsnoer : «Bevordering van de sociale inclusie en bestrijding van de armoede»). Daartoe stelt het SPC de Social Protection Performance Monitor (SPPM) op, die eveneens in verschillende delen uiteenvalt: - een monitoring van de EU 2020-doelstellingen - een boordtabel met de belangrijkste sociale indicatoren - de belangrijkste sociale ontwikkelingen die moeten worden opgevolgd en ook de positieve ontwikkelingen - de landenprofielen, waarin zowel de uitdagingen als de goede resultaten worden beschreven De SPPM dient op zijn beurt als input voor de Raad EPSCO, in het proces van aanbevelingen aan de landen. Gebied van werkgelegenheidsbeleid Kernuitdaging op werkgelegenheidsgebied 1 Toename arbeidsmarktparticipatie Lage arbeidsparticipatie van ouderen Lage arbeidsparticipatie van niet-euonderdanen 2 Bevordering van de werking van de arbeidsmarkt, bestrijding van segmentering Verhoogd risico op hoge segmentering van de arbeidsmarkt, met name voor jongeren 3 Actief arbeidsmarktbeleid Incidentie van langdurige werkloosheid boven het gemiddelde ondanks aanzienlijke investeringen in actief arbeidsmarktbeleid 4 Doeltreffende, op werkgelegenheid gerichte socialezekerheidsstelsels 5 Evenwicht tussen werk en privéleven 6 Creëren van banen 7 Gelijkheid van mannen en vrouwen 8 Verbetering van aanbod van vaardigheden en productiviteit; een leven lang leren 9 Verbetering van onderwijs- en opleidingssystemen 10 Loonvormingsmechanismen en ontwikkelingen in de arbeidskosten Bron: EPM 2013, blz Grote belastingwig, vooral bij laagbetaalden Deelname aan een leven lang leren ligt onder het gemiddelde en neemt nog af Laag aandeel van volwassenen met een middelbare of hogere opleiding Dalende maar nog steeds boven het gemiddelde 3-jaarlijkse stijging in nominale arbeidskosten per eenheid. Reële stijging van de arbeidskosten per eenheid ligt iets onder het EUgemiddelde. Bijzonder goede resultaten op de arbeidsmarkt Armoederisico onder werkenden lager dan het EU-gemiddelde Kernuitdagingen en goede resultaten inzake werkgelegenheid België

11 Sociaal Economische Nieuwsbrief > pagina 11 Werkgelegenheid en sociale bescherming Welke Europese follow-up? Social policy areas Challenges Poverty and social inclusion - Improve the social inclusion of specific target groups such as migrants in the particular non-eu nationals and Roma - High risk of poverty for lone parents - Tackle the issue of low-work intensity households whose rates are above EU average rates, and keep on increasing Kernuitdagingen en goede resultaten op sociaal vlak België Pensions - Need to reform the retirement and pre-retirement system to safeguard financial sustainability over the long-term while ensuring adequacy of pension in light of high risk of income poverty rates for elderly - Low effective retirement age - bridge the gap between effective and statutory retirement age Health and long-term care - Adress growth of health expenditure - specifically age-related health expenditure without affecting adversly the accessibility and quality of health care and long terme care Effectiveness and efficiency of social protection systems Particularly goor social outcomes Bron: SPPM Addres high age-related expenditure - Fight social fraud - Some improvement in the employment rate of older workers De EPM en de SPPM concreet in enkele tabellen Zoals hierboven werd aangegeven, beschrijven de twee monitoringdocumenten voor elk land, naast een groot aantal indicatoren, ook de uitdagingen en de goede resultaten in hun respectieve domeinen. Wat zeggen die documenten over België? De geïnteresseerde lezer kan de EPM 2013 raadplegen op de website van de Raad van de EU Welk verband met de economische monitoring van de Unie? Zoals hierboven werd aangestipt, zorgt Europa ook voor een follow-up van zijn lidstaten in de economische materies. Die omvat twee delen: een begrotingsgedeelte en een macro-economisch gedeelte. Het begrotingsgedeelte berust op twee elementen: het groei- en stabiliteitspact en de vaststelling van kwaliteitsstandaarden voor de begrotingsapparatuur (instellingen, statistieken, begrotingsregels). Het macro-economische gedeelte staat bekend als de MIP : Macroeconomic Imbalances Procedure. Die procedure, die de macro-economische onevenwichtigheden moet blootleggen, berust op de analyse van 11 kernindicatoren die zijn opgenomen in de boordtabel van de procedure. Thans rijst een debat over het verband tussen die verschillende monitoringactiviteiten. Begin oktober heeft de Commissie immers een mededeling aan het Europees Parlement gepubliceerd met als titel Versterking van de sociale dimensie van de Economische en Monetaire Unie. Die mededeling stelt o.m. voor dat aan de boordtabel van de MIP een aantal indicatoren inzake werkgelegenheid en sociale bescherming worden toegevoegd. Meer in het bijzonder wordt voorgesteld dat de volgende

12 pagina 12 > Sociaal Economische Nieuwsbrief Werkgelegenheid en sociale bescherming Welke Europese follow-up? hulpindicatoren in overweging worden genomen: - de activiteitsgraad - de ratio van langdurige werkloosheid - de werkloosheidsgraad van de jongeren, aangevuld met het aandeel van de jongeren die noch een baan hebben, noch een opleiding volgen (NEET) - De risicograad voor armoede en sociale uitsluiting? aangevuld met drie subindicatoren: de armoederisicograad, het percentage mensen die in een toestand van ernstige materiële ontbering leven en het aandeel van de mensen die leven in een huishouden met een zeer lage arbeidsintensiteit. Terwijl dit artikel werd opgesteld, werden die 4 hulpindicatoren daadwerkelijk in de boordtabel van de MIP opgenomen (zie bv. de website van de Europese Commissie). Dan rijst nog de vraag of het opportuun is die indicatoren en hun aanwezigheid binnen het Europese semester te versterken, bijvoorbeeld door een eigen specifieke boordtabel m.b.t. de werkgelegenheid en de sociale bescherming op te maken. Het standpunt van het panel Op 6 november was een groot aantal deskundigen aanwezig om met hun argumenten het debat te verrijken. In het algemeen was heel wat steun hoorbaar voor het idee om de aanwezigheid van de sociale en werkgelegenheidsvraagstukken in het monitoringproces te versterken. Die verschuiving van het evenwicht wordt als gewenst en wenselijk gezien. De kwestie van de indicatoren blijft delicaat: velen wezen erop dat het moeilijk is om relevante indicatoren te kiezen, maar vooral om ze op een oordeelkundige manier en binnen de juiste context te lezen. De noodzaak om een groot aantal elementen te kunnen synthetiseren en tot duidelijke boodschappen te komen werd evenwel ook erkend Het debat van de aanwezige panelleden en van de deelnemers aan het seminarium heeft hoe dan ook de belangstelling voor het geleverde werk via het seminarium ondersteund. Dat werk maakt het immers tegelijk mogelijk verschillende actoren op dat domein bijeen te brengen en informatie te verstrekken over de instrumenten die op Europees niveau worden ontwikkeld. In het volle besef van het complexe karakter van de procedures kwam op één punt een consensus naar voren: de noodzaak om die instrumenten beter bekend te maken bij het grote publiek.

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader

A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader 1. Inleiding In het deel Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht van het Verslag wordt met nieuwe bankwet bedoeld het grote project van hervorming van

Nadere informatie

studiedienstdossier studiedienstdossier Het sociaal model tegenover het Europees economisch bestuur studiedienstdossier

studiedienstdossier studiedienstdossier Het sociaal model tegenover het Europees economisch bestuur studiedienstdossier studiedienstdossier studiedienstdossier De studiedienstdossiers van het ACV zoomen wat dieper in op een concreet onderwerp dat in de actualiteit staat of naar de toekomst aan belang zal winnnen. Met verschillende

Nadere informatie

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 www.vlaandereninactie.be/lissabon 1 Inleiding In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan

Nadere informatie

ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR

ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR ROUTE NAAR EEN DUURZAME EN VITALE FINANCIËLE SECTOR Bankieren voor de samenleving Rapport over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de financiële sector 2012 > Rapport over de maatschappelijke

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding

Staat van de Europese Unie 2014. Deel I Inleiding Staat van de Europese Unie 2014 Deel I Inleiding Miljoenen Europeanen zijn bezig met het werken aan een betere toekomst voor henzelf en hun kinderen. De eerste prioriteit is dicht bij huis: gezondheid,

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT. betreffende het EU-terugkeerbeleid EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2014 COM(2014) 199 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT betreffende het EU-terugkeerbeleid NL NL Deel I - Inleiding MEDEDELING BETREFFENDE

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.11.2013 COM(2013) 837 final MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Het recht

Nadere informatie

Adviescommissie Toekomst Banken

Adviescommissie Toekomst Banken Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie Toekomst Banken Cees Maas, Voorzitter Sylvester Eijffinger Wim van den Goorbergh Tom de Swaan Johanneke Weitjens, Secretaris Naar herstel van vertrouwen Adviescommissie

Nadere informatie

Evaluatie van de belasting op financiële transacties

Evaluatie van de belasting op financiële transacties FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN STUDIE EN DOCUMENTATIEDIENST Evaluatie van de belasting op financiële transacties Economische en budgettaire impact voor België SMETS FLORENCE Master in de economische

Nadere informatie

N 200-31 / 03 / 2014. sociaal-economische nieuwsbrief

N 200-31 / 03 / 2014. sociaal-economische nieuwsbrief N 200-31 / 03 / 2014 sociaal-economische nieuwsbrief NUMMER 200 - Maart 2014 vergrijzing op de arbeidsmarkt Twee halve studiedagen 3 Nood aan een globale aanpak 4 Voeding: inzetbaarheid tijdens de volledige

Nadere informatie

Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief

Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief het BElgischE depositogarantiestelsel vanuit EEn EuropEEs perspectief Het Belgische depositogarantiestelsel vanuit een Europees perspectief ch. van nieuwenhuyze m. D. zachary Inleiding Een depositogarantiestelsel

Nadere informatie

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003

Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Jaarrapport over gelijkheid en non-discriminatie 2003 Naar diversiteit 1725-4760 Grondrechten & anti-discriminatie Werkgelegenheid sociale zaken Europese Commissie Indien u geínteresseerd bent in toezending

Nadere informatie

Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede

Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede Arbeid, een kwetsbaar sociaal goed in de strijd tegen armoede In tegenstelling tot het beeld dat sommigen van de armen hebben, zijn de armen niet onproductief, maar zij hebben soms geen inkomen, geen werk,

Nadere informatie

Hoe werkt de Europese Unie?

Hoe werkt de Europese Unie? De Europese Unie in het kort Hoe werkt de Europese Unie? Uw wegwijzer voor de EU-instellingen Europese Unie DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Deze publicatie is onderdeel van een reeks waarin in duidelijke

Nadere informatie

Nieuwe kijk op de nationale rekeningen

Nieuwe kijk op de nationale rekeningen Nieuwe kijk op de nationale rekeningen 7 de seminarie voor leerkrachten van het secundair onderwijs 8 oktober 2014 Pedagogisch dossier ALGEMENE TOELICHTINGEN Inhoud 1. Het ESR 2010 en verder : een inleiding

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met COLOFON In the pocket

Nadere informatie

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen?

en fiscale gevolgen van de als geschenk ontvangen handelsgoederen bij de aankoop van Andere handelsgoederen? 2011 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Gedaan met de verschillen tussen arbeiders en bedienden vanaf ten laatste 8 juli 2013? PAGINA 3 FAQ: Wat zijn de boekhoudkundige en fiscale gevolgen VAN de

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten 2012-2013

Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Balans & Vooruitzichten 2012-2013 Inhoud InleIdIng door Bart De Smet 3 Voorzitter Voorwoord door PhIlIPPe Colle 6 Gedelegeerd Bestuurder algemene omgeving 8 PersoonsVerzekerIngen 22 schadeverzekeringen

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

POSITION PAPER DE TOEKOMST VAN DE PUBLIEKE AANDELENMARKT. Bezien vanuit het oogpunt van Nederlandse institutionele beleggers

POSITION PAPER DE TOEKOMST VAN DE PUBLIEKE AANDELENMARKT. Bezien vanuit het oogpunt van Nederlandse institutionele beleggers POSITION PAPER DE TOEKOMST VAN DE PUBLIEKE AANDELENMARKT Bezien vanuit het oogpunt van Nederlandse institutionele beleggers 9 juli 2014 1 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Samenvatting 4 3. Een veranderend

Nadere informatie

Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris

Nadere informatie