Business Intelligence

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business Intelligence"

Transcriptie

1 C In dit nummer: on TAC tueel Business Intelligence jaargang 3 nummer 3 november 2001 pag 1 Business Intelligence pag 2 De waarde van een datawarehouse pag 3 C/TAC-Align blijft vakman in SAP pag 4 Informatiesessie SAPssessment 13 december pag 4 De laatste puntjes op de euro pag 5 Guus Leufkens van Aldipress over de filosofie van uitbesteden pag 6 SAP heeft een enorme impact op onze organisatie pag 7 SAP- SEM: van strategie naar actie pag 7 Service Partnership C/TAC-Align pag 8 Kort nieuws Business Intelligence is een vakgebied dat de laatste jaren aan populariteit heeft gewonnen. Met name managers en medewerkers met informatie- en/of kennisintensieve functies mogen wij tot deze groep van belangstellenden rekenen. Zij zijn vanuit hun organisatie betrokken bij onder andere strategie, beleid, verkoop, inkoop, marketing en research & development. Historisch perspectief Met de opkomst van Enterprise Resource Planning (ERP) pakketten zoals SAP werd de mogelijkheid geboden om bedrijfsbreed informatie te verwerken en te verzamelen. Medewerkers werden in staat gesteld tot het vastleggen en muteren van productie-, personele-, financiële- of andere operationele gegevens binnen hun organisatie. In combinatie met een Executive Information System dachten veel organisaties klaar te zijn voor het informatietijdperk van de jaren negentig. Echter, veel bedrijven gingen hiermee voorbij aan de oorspronkelijke doelstelling van een ERP-systeem, namelijk de ondersteuning van de operationele bedrijfsvoering. Deze operationele ondersteuning is verdeeld in modulaire eenheden die los van elkaar gebruikt kunnen worden. Door het gebruik van modules waren organisaties in staat om stapsgewijs hun eilandautomatisering te vervangen door een geïntegreerd systeem. Zowel op het financiële als op het change management vlak was het uit verschillende modules nauwelijks datawarehouses tot volwassenheid voor veel bedrijven nog een hele klus om deze modulaire implementaties gebruik kunnen maken van een ERP-systeem. Hetzelfde geldt voor medewerkers gekomen waardoor het mogelijk werd te voldoen aan de vraag naar samen- beheersbaar te houden. Hierdoor is die geïnteresseerd zijn in hang in de transactie data. Hiermee is men voorbij gegaan aan het feit dat het gebruik van modules ook impliciet een nadeel met zich meebrengt. Er worden voornamelijk transactiegegevens in het systeem ingevoerd en deze gegevens zijn per module vastgelegd. geaggregeerde gegevens. Datawarehouses waren bekend, maar hadden nog niet de performance om grote hoeveelheden data te verwerken en vereisten diepgaande kennis van de achterliggende architectuur om goede analyses mogelijk te maken. het vakgebied Business Intelligence in korte tijd tot wasdom gekomen en daarom bestempeld als één van de belangrijkste, nieuwe ICT-vakgebieden. De grote ERP-leveranciers hebben op deze trend geanticipeerd. Zij hebben in korte tijd hun productassortiment uitgebreid Bovenstaande karakteristiek betekent dat medewerkers die geïnteresseerd zijn in de samenhang tussen transacties Pas eind jaren negentig is zowel de architectuur als de performance van met een datawarehouse-oplossing. SAP noemt haar oplossing Business Information Warehouse (BW). Ook op congressen en seminars wordt Business Intelligence door ICT-dienstverleners veelvuldig vertaald als een set van tools. Enkel het implementeren van deze tools zou al leiden tot een volwaardige BI-oplossing. De visie van C/TAC-Align Het is de overtuiging van C/TAC-Align dat Business Intelligence meer is dan een verzameling hulpmiddelen. Wij zijn van mening dat het gaat om een sterk onderling afhankelijk samenspel tussen mensen, informatie en technologie. Hierbij is alignment tussen deze componenten onontbeerlijk. Daarom benadert C/TAC-Align Business Intelligence vanuit de capaciteiten van mensen en de cultuur van de organisatie die zij vormen. In deze benadering is de technologie de afgeleide van wat men wil en niet het uitgangspunt van wat men moet! Ook bij het definiëren van Key Performance Indicators (KPI s) en het opzetten van een Balanced Scorecard is deze benadering toepasbaar. Het sturen op KPI s is dan geen doel op zich, maar wordt geïntegreerd in de bedrijfscultuur. C/TAC-Align stelt samen met haar klanten vast op welke KPI s echt gestuurd kan worden. Hierbij worden vragen gesteld als "wie wordt aangesproken op de waarde van de indicator?", "wie is verantwoordelijk voor het gebied, waarvan het resultaat wordt gemeten met de indicator?" en "is deze persoon ook in staat om de waarde van de indicator te beïnvloeden?". Met name het antwoord op die laatste vraag bepaalt in belangrijke mate het succes van de invoering van KPI s en de daarop gebaseerde Balanced Scorecard. Door Business Intelligence op deze wijze te implementeren wordt bij de leden van het management een gedeeld beeld van doel en richting van de organisatie gecreëerd. Dit vergroot de effectiviteit van het management als Lees verder op pagina 2 1

2 Vervolg van pagina 1 groep. Om deze ambitie waar te kun- nisatie in staat om direct aan de slag te minder afhankelijk van specialisten met naliteit is ondersteuning van het nen maken beschikt C/TAC-Align niet gaan met de gekozen toepassing. Zo gedetailleerde kennis van het onderlig- management bij het beter sturen van alleen over gedegen kennis van de soft- kan bijvoorbeeld een salesmanager gende gegevensmodel. de organisatie. ware componenten die voor Business gebruik maken van een voorgedefi- Intelligence benodigd zijn, maar heeft zij nieerde salesapplicatie, die hem inzicht Ook SAP heeft recentelijk analytische C/TAC-Align is trots op het feit dat zij tevens een aanpak voor implementatie geeft in de omzet van een bepaalde applicaties aangekondigd. De eerste het Ministerie van Onderwijs, Cultuur ontwikkeld, die de technische mogelijk- productgroep per regio, zonder dat de analytische applicatie die door SAP en Wetenschappen ondersteunt bij de heden van de software in lijn brengt betreffende applicatie eerst intern beschikbaar is gesteld, betreft de appli- eerste implementatie van deze SEM- met het streven van de organisatie en gedefinieerd en ontwikkeld dient te catie Strategic Enterprise Management applicatie in Nederland. de mensen die ermee moeten werken. worden. Deze voorgedefinieerde sales (SEM). applicaties worden meer en meer ont- Analytische applicaties wikkeld door ontwikkelaars met rele- De SEM-oplossing biedt een organisatie De meest recente ontwikkeling binnen vante bedrijfs- en proceskennis. De de mogelijkheid scenario-gebaseerde het vakgebied Business Intelligence is modellering van het gegevensvraagstuk planningen en simulaties uit te voeren, de opkomst van analytische applicaties. is al deels in deze applicaties meegeno- gebruik te maken van Balanced Score Analytische applicaties stellen een orga- men. Hierdoor wordt de organisatie Cards, etc. Het doel van deze functio- De waarde van een datawarehouse Binnen veel organisaties zijn er ten aanzien van rapportages en managementinformatie frustraties. Begrippen als data warehousing en business intelligence doen al lange tijd de ronde. SAP draagt hier een flinke steen aan bij met mysap Business Intelligence en producten als SAP Business Information Warehouse (SAP BW) en SAP Strategic daarin zijn individuele wensen voor presentatie. Deze wensen zijn generiek toepasbaar. Dat wil zeggen dat het niet uitmaakt of er gekeken wordt naar een infocube met verkoopgegevens of één met productiecijfers Enterprise Management (SAP SEM). zolang de gebruiker maar weet wat de gegevens voorstellen en hoe deze geïnterpreteerd moeten worden. V eel organisaties vragen zich echter af waarom geïnvesteerd senteerd kan worden. Informatie moet uit verschillende standaardrapportages In een transactie-omgeving zijn gegevens zodanig gestructureerd dat gege- moet worden in een data warehouse verzameld worden. Het maken van de vens slechts eenmalig opgeslagen na grote investeringen in SAP R/3. maandelijkse managementrapportages worden waardoor documenten en is daardoor een tijdrovende en foutge- stamgegevens eenvoudig aangelegd en Dit artikel gaat in op een aantal pro- voelige klus waarbij een spreadsheet gemuteerd kunnen worden. blemen rond rapportages en hoe een uitkomst moet bieden. Rapportagetools in R/3 zijn dan niet data warehouse deze weg kan nemen. Daarbij worden ook de belangrijkste Wat is een data warehouse? generiek toe te passen. Selectie van data is lastig, en zeker in R/3, omdat componenten van een datawarehouse Een data warehouse is een systeem de datastructuur van bijvoorbeeld een benoemd. waarin gegevens vanuit verschillende factuur verschilt met die van een pro- Problemen met huidige rapportages applicaties verzameld en opgeslagen kunnen worden. Deze gegevens kunnen worden gecombineerd zodat deze ductieorder. In SAP BW worden data wel op een generieke manier opgeslagen waardoor gegevens uniform te Een kleine greep uit veelgehoorde gegevens uit de verschillende applica- benaderen zijn. De extractiesoftware frustraties: "onze rapportages zijn te ties geïntegreerd en uniform gepresen- in SAP BW zorgt ervoor dat deze ver- star, er is meer flexibiliteit nodig in teerd kunnen worden. Het verzamelen taalslag gemaakt wordt. presentatie en analyses!". Vaak betreft van gegevens en combineren daarvan dit eenvoudige zaken als het tonen van wordt extractie en 'data-staging' Los van hoe een rapportage tot stand namen en omschrijvingen in plaats van genoemd. Deze gegevens worden komt, met de hand of met een tool, nummers of sorteringen en het flexibel opgeslagen in een cluster van tabellen kent het bouwen van een rapportage gebruik maken van subtotalen. die in SAP BW infocubes genoemd vijf elementen: Een ander veelgehoord probleem is worden. Voor de presentatie wordt 1. Uitzoeken welke gegevens nodig zijn dat de performance van maatwerkrap- gebruik gemaakt van een analyse/pre- 2. Gegevens selecteren uit één of portages slecht is als gevolg van de enorme hoeveelheid gegevens die benodigd zijn om de rapportage samen te stellen. Rapportages die een hele nacht 'lopen' zijn niet ongewoon. Een derde frustratie is dat de informatie die er werkelijk toe doet moeilijk of helemaal niet overzichtelijk gepre- sentatie-tool. Dit is software waarmee de selectie, presentatie en analyse van de gegevens is uit te voeren. Technisch gezien vormt dit geen onderdeel van een datawarehouse. Datawarehouse en analyse- en presentatietools zijn echter onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder informatie is presentatie niet mogelijk en zonder presentatie worden gegevens nooit informatie. Kijkend naar de genoemde problemen betekent dat dat op zijn minst de volgende wensen leven ten aanzien van rapportages en managementinformatie; Flexibiliteit Een analyse- en presentatietool beschikt over de functionaliteit om in de vorm van rapportages een 'infocube' te benaderen, ongeacht wat voor soort gegevens zich in de 'infocube' bevinden. Dat betekent dat een gebruiker een rapportage kan samenstellen met meerdere applicaties/modules 3. Gegevens samenstellen en combineren 4. Gegevens opslaan voor hergebruik 5. Gegevens presenteren in een rapport. Het blijkt dat bij een maatwerkrappor- 2

3 C/TAC-Align blijft vakman in SAP Meer dan ooit heeft C/TAC-Align positie gekozen. Er is in de afgelopen twee jaar een groot aantal zaken op de ICT-markt afgekomen, zoals de enorme aandacht voor de millennium-problematiek, het vacuüm direct daarna, de euforie rond alles wat maar met internet te maken had en het diepe dal waarin die hype uiteindelijk viel, euro-migraties en (mede door de terroristische aanslagen in de V.S.) de dreiging van een grote wereldwijde crisis. column W e hebben hiermee allemaal te alsmede techniek- en integratie problematieken maken. De SAP-wereld in het en beheer) blijven centraal bijzonder is gegaan van een krachtige staan. ERP-leverancier, maar een dreigend missen van de boot van alle nieuwe front- C/TAC-Align ook goed nagedacht over Vanuit een intensief fusieproces heeft office toepassingen, naar een positie in toekomstige positie en groei. Enerzijds de markt die sterker is dan ooit, gebaseerd op een krachtig totaalpakket van een duidelijke focus en positionering betekent dit zoals eerder aangegeven software-toepassingen onder een volledig geïntegreerde mysap paraplu. het investeren in een krachtige interne naar de markt, anderzijds betekent dit C/TAC-Align heeft altijd een unieke organisatie. De richting naar de markt: focus gehad op de SAP-wereld en is van Praat je over SAP? Dan kom je terecht die visie nooit afgeweken, ook niet in de bij C/TAC-Align! afgelopen periode. Onze specialisatie op Groei is daarin naar onze mening niet SAP en de focus op het kunnen bieden alleen nodig, maar noodzakelijk, om de van een compleet aanbod van diensten benodigde investeringen te kunnen blijven doen. C/TAC-Align wil groeien, en (om organisaties te helpen in implementatie en inbedding van SAP-systemen, heeft dan ook goed nagedacht over haar groeistrategie. Wij kijken natuurlijk naar autonome groei, maar tegelijkertijd is versterking met de SAP-kennis van andere ICT-spelers (vanuit onze verschillende gespecialiseerde diensten) een reële basis voor versnelling van die groei. Wat in het groeiscenario voorop blijft staan is eigen identiteit. Wij hebben gekozen voor het vakmanschap in SAP en dat blijft onveranderd. Dit nummer van onze newsletter staat in het teken van Business Intelligence, een onderwerp dat zich richt op het genereren van management-informatie. Bestaande (ERP) informatiesystemen zijn opgezet om de operationele bedrijfsprocessen te ondersteunen (transactie-systemen), ze zijn echter erg beperkt in het bieden van sturings-informatie (van managementinformatie). Met data warehousing, rapportage-toepassingen, balance scorecard, etc. kan dit wel worden ingevuld. Het is een actueel onderwerp voor elke SAP-gebruiker, waar nieuwe produkten als SAP BW en SAP SEM zich aandienen. 'Intelligenter business doen met business intelligence'. Veel plezier bij het lezen van deze uitgave van de ConTACtueel! Henny Hilgerdenaar Algemeen directeur tage vaak alle vijf de elementen star zijn. Wanneer er dus in een rapportage iets met een andere insteek belicht moet worden betekent dat een nieuwe rapportage. Het gevolg is een grote hoeveelheid maatwerkrapportages die ongeveer dezelfde gegevens ophalen maar dit op een net iets andere manier presenteren. Een analyse- en presentatietool is in staat om met punt vijf flexibel om te springen waardoor informatie eenvoudiger te benaderen is door gebruikers. Het maken van iedere volgende rapportage waarbij gebruik gemaakt wordt van dezelfde gegevens kost een fractie in vergelijking met maatwerk. Performance Vaak is het zo dat rapportages een groot beslag op de processorcapaciteit leggen omdat er enorm veel gegevens geselecteerd, getotaliseerd en gesorteerd moeten worden. Iedere keer dat een rapport gestart wordt, wordt dit hele proces opnieuw uitgevoerd. Door deze gegevens eenmalig naar het data warehouse over te brengen wordt het transactiesysteem maar één keer belast, bij voorkeur op een rustig tijdstip. Daarbij wordt ook het verschil in gedrag tussen een datawarehouse en een transactieomgeving duidelijk. Een data warehouse wordt gekenmerkt door grote leesacties op de database, veelal data van meerdere jaren. Het updaten is beperkt tot het periodiek onderbrengen van nieuwe documentgegevens uit verschillende transactieomgevingen. Een transactiesysteem wordt gekenmerkt door het ophalen van een beperkte hoeveelheid documentgegevens en vele mutaties. Een bijkomend voordeel is dat de data op het transactiesysteem minder lang bewaard hoeven te worden en sneller gearchiveerd kunnen worden. De performance van het transactiesysteem kan drastisch verbeteren als rapportages gebaseerd zijn op een data warehouse. Om performanceproblemen door grote leesacties, sortering en totalisaties in een data warehouse te voorkomen worden data redundant opgeslagen waarbij verschillende aggregatieniveaus gehanteerd worden. De analysesoftware van bijvoorbeeld SAP BW is dusdanig intelligent dat automatisch het aggregatieniveau gekozen wordt dat de beste performance zal geven. Deze technieken vergroten de toegankelijkheid tot informatie. Beschikbaarheid juiste gegevens Vaak kijken afdelingen in een organisatie met verschillende ogen naar dezelfde soort cijfers. Aan een begrip als doorlooptijd kunnen door verschillende afdelingen in een organisatie meerdere interpretaties worden gegeven. Zeker als er sprake is van verschillende systemen waar gegevens uit verzameld moeten worden. Het betekent dat, voordat een data warehouse opgezet gaat worden, er overeenstemming moet zijn over de betekenis van gegevens. Het moet duidelijk zijn wat onder omzet, korting, marges, retouren, productgroep etcetera verstaan wordt. Bij de invoering van een data warehouse zijn de punten één tot en met vier van de puntenlijst juist die elementen die geautomatiseerd zijn en dus op een vaste wijze verlopen. Over gegevens die niet in het data warehouse opgenomen worden kan ook niet gerapporteerd worden met een rapportage-tool. Het is dus zeer belangrijk overeenstemming te hebben over de te ontsluiten informatie en de definitie daarvan. Teleurstellingen achteraf over informatie die niet beschikbaar is of een andere betekenis heeft dan gedacht, worden hiermee voorkomen. Bij invoering van een data warehouse en rapportage-tools dient men zich daarom twee belangrijke vragen te stellen: "naar welke gegevens willen we kijken?" en "hoe willen we naar de gegevens kijken?" Het is goed te vermelden dat een data warehouse niet kosteneffectief zal zijn voor één rapportage omdat alle vijf de C TAC tueel elementen uit een rapportage gerealiseerd dienen te worden. Maar iedere volgende rapportage over dezelfde gegevens leidt direct tot voordelen. Samenvattend kunnen met een data warehouse de volgende voordelen behaald worden; Grotere flexibiliteit en verbeterde on toegang tot informatie waardoor de kosten voor het maken van rapportages gereduceerd kunnen worden. Informatie uit verschillende applicaties kan eenduidig geanalyseerd en gerapporteerd worden. Historische informatie is beschikbaar zonder individuele transacties voor langere tijd te moeten bewaren in de afzonderlijke applicaties. Ten slotte. Het is niet alleen van belang te kijken naar de kosten van een data warehouse maar juist ook naar de waarde van betere informatie en informatievoorziening voor de organisatie. 3

4 SAPssessment nieuwe dienst SAP-Beheer Informatiesessie SAPssessment 13 december C /TAC-Align breidt haar dienstverlening op het gebied van SAP-systemen, met advies ten aanzien van de inrichting van SAP beheerorga- teem; Flexibiliteit van de inrichting; Ontwikkelingen binnen en naast uw SAP-implementatie. SAP-beheer verder uit met de lance- nisaties en auditing van SAP systemen Beveiliging; C/TAC-Align gelooft niet in een aanpak ring van de nieuwe dienst op het gebied van inrichting, techniek Kennisniveau op het gebied van SAP waarbij zij alleen een adviserende rol SAPssessment. Met SAPssessment en maatwerk. De nieuwe dienst en ICT beheerprocessen; heeft. Door samen met u verbeterin- richt C/TAC-Align zich op het conti- SAPssessment gaat verder dan het ana- Gebruik van uw systeem; gen in kaart te brengen, te implemente- nue verbeteringsproces ten aanzien lyseren van SAP beheerorganisaties en Risicobeperking; ren en te evalueren is de van SAP beheerorganisaties en de te SAP-systemen en het in kaart brengen Performance van uw systeem; betrokkenheid van uw medewerkers beheren SAP-systemen. van verbeterpunten. Samen met haar Analyse van de impact van verande- het grootst en levert dit het hoogste Het beheren van informatiesystemen klanten wil C/TAC-Align ook de ver- ringen. rendement op voor uw organisatie. Op vergt in het algemeen veel van organisaties. Beheerkosten maken een substantieel deel uit van de totale ICT-kosten. Deze beheerkosten zijn antwoording dragen voor het implementeren en evalueren van de voorgestelde verbeteringen. Een belangrijk aspect hierbij is het inbedden Deze onderwerpen worden vanuit verschillende invalshoeken geanalyseerd: 13 december organiseert C/TAC-Align over dit onderwerp een informatiesessie; een must voor elke SAP-klant in Nederland. U kunt zich aanmelden onder andere opgebouwd uit mensen, van de verbeteringen in de organisatie. Organisatie van beheer, ook in relatie voor deze informatiesessie via infrastructuur, processen en procedures. Het beheren van SAP-systemen vormt hierop geen uitzondering. C/TAC-Align heeft ruime ervaring met Onderwerpen die in SAPssessments aan de orde kunnen komen zijn onder andere: tot de lopende projecten; Bedrijfsprocessen en de daaraan gerelateerde SAP inrichting; Technische inrichting van uw SAP Wanneer u meer wilt weten over deze nieuwe dienst kunt u ook direct contact met ons opnemen via het implementeren en beheren van Beheersbaarheid van uw SAP-sys- landschap; De laatste puntjes op de euro 4 De magische datum van 1 januari 2002 komt snel dichterbij: de euro wordt officieel ingevoerd en we nemen afscheid van de Nederlandse gulden. De laatste kans om na te gaan of uw bedrijf klaar is voor de komst van de euro. In dit artikel een overzicht van de laatste aandachtspunten met betrekking tot de overgang naar de nieuwe munteenheid. C /TAC-Align heeft tot nu toe De financiële administratie is omgezet, een veertigtal Euro conversies maar zijn ook de overige gebie- uitgevoerd voor verschillende klanten. den klaar voor gebruik van de euro? In de maand december zal er een piek Denk aan bijvoorbeeld het onderhouden van objecten als: in live-conversies zijn, gezien de projecten die nu lopen. Bedrijven die hun Contracten Euro conversie nog niet hebben ingepland zijn eigenlijk te laat. Op 28 janu- Bestellingen Verkooporders ari 2002 is de gulden immers geen In- en verkoopcondities wettig betaalmiddel meer. Weliswaar Info-records kunnen particulieren nog tot 1 april Retouren kosteloos guldens bij de bank storten Formulieren (factuur, bestelling) op de eigen bankrekening, maar de Vanaf welke datum moeten nieuwe gulden mag dan niet meer in SAP objecten worden aangelegd in de gebruikt worden. euro? Heeft u uw klanten en leveranciers al Bedrijven die de conversie van het verteld hoe u zult omgaan met de SAP-systeem naar de euro als huisvaluta achter de rug hebben, zullen na prijslijsten al aangepast? overgang naar de euro? Heeft u uw moeten gaan of SAP volledig is voorbereid op de komst van de euro. Stelt dokumenten worden geconverteerd? Moet de historie van de logistieke u zich daarom de volgende vragen: Worden bankbestanden (binnenkomend en uitgaand) al verwerkt in de euro? C TAC tueel Hoe wordt omgegaan met de expirerende valuta codes? Om te voorkomen dat ten onrechte documenten aangelegd worden in een expirerende EMU-valuta bestaat de mogelijkheid om waarschuwingen dan wel foutmeldingen te genereren. Om deze functionaliteit in SAP te gebruiken zullen een aantal instellingen in het systeem gedaan moeten worden. Moet hierbij een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende objecten, zoals SD-orders in NLG toestaan tot en FIboekingen tot ? Hoe wordt omgegaan met openstaande dokumenten in een EMUvaluta en de bijbehorende vervolgstappen? Het is bijvoorbeeld mogelijk voor bepaalde processen in te stellen dat vanaf een bepaalde datum facturen in NLG via het automatisch betalingsprogramma betaald on worden in Euro's. In de komende anderhalve maand zal een antwoord op bovenstaande vragen gegeven moeten worden. Bij vragen of opmerkingen met betrekking tot de Euro kunt u contact opnemen met Bas Hagendijk of Erik Westerlaken van C/TAC-Align. Op naar de EURO!

5 Guus Leufkens van Aldipress over de filosofie van uitbesteden Aldipress, onderdeel van het Finse mediaconcern Sanoma WSOY, verzorgt de distributie en marketingondersteuning van tijdschriften in de losse verkoop voor uitgevers en retailers. Het totale assortiment bestaat uit ongeveer 650 verschillende tijdschrifttitels, specials, romans, puzzels en stripalbums, die dagelijks naar bijna verkooppunten in Nederland gaan. De moeder van Aldipress was tot voor kort VNU, maar sinds 1 oktober jl. is zij overgenomen door de Finse uitgever Sanoma WSOY. In totaal werken bij Aldipress 450 mensen, waarvan ongeveer de helft ICT-gebruiker is. De andere helft is vooral betrokken bij het logistieke proces. G uus Leufkens is 42 jaar en sinds vriendelijk en servicegericht werken werkzaam geweest bij Om echter de werkzaamheden op een Aldipress, waar hij allerlei functies heeft bekleed. Twee jaar geleden werd hij Hoofd Informatisering en hield zich als MT-lid tevens bezig met het algemene bedrijfsbeleid. Recentelijk heeft hij echter besloten om Aldipress te verlaten. Per 1 oktober jl. is hij dan ook opgevolgd door Paul Hoogduin, die afkomstig is van The Greenery International. Met Guus kijken we terug op de afgelopen periode en vooruit voor Aldipress. afdeling beheersbaar, voorspelbaar en planbaar te maken, is een meer rationele benadering vereist, waarbij duidelijke en acceptabele afspraken worden gemaakt. Dit is echter een evolutionair proces, want het personeel moest wennen aan deze aanpak. We hebben voor de automatiseringsvraagstukken een nieuw overlegorgaan in het leven geroepen. Hierin zitten mensen van mijn afdeling, maar ook vertegenwoordigers van de afdelingen logistiek, commercie, Vertaalslag financiën en planning. Zij Een aantal ICT-medewerkers binnen Aldipress richt zich met name op het gebied tussen de eigen business en het SAP-systeem. Zij kennen de bedrijfsprocessen treden op als functioneel beheerders, ook wel key-users genoemd, en zijn voor deze taak twee tot drie dagen per week vrijgemaakt. Het effect van de goed, weten wat de interne klassieke automatiseringsafdeling die klanten willen en kunnen van daaruit makkelijk eerstelijns opvang realiseren. Specialistische kennis over SAP hebben ze echter niet. Guus: "wij vinden het belangrijk dat eigen mensen zich bezighouden met het kritische proces en dat zij de vertaalslag kunnen maken van onze wensen naar SAP-oplossingen. Technische detailkennis over SAP kun je inkopen, maar de kennis die onze medewerkers hebben, vind je niet buiten de deur. Drie medewerkers besteden de helft van hun tijd aan het technisch beheer, de overige activiteiten op dit gebied zijn uitbesteed aan C/TAC-Align." De andere mensen op de ICT-afdeling houden zich hoofdzakelijk bezig met business analyses en allerlei alle verantwoordelijkheid moet nemen voor de automatisering, hebben we hiermee weten te voorkomen. Het functioneren van het systeem is namelijk de verantwoordelijkheid van de gebruikers. Verder hebben we afspraken gemaakt over wat we als automatiseringsafdeling wel en niet doen en tegenwoordig maken we gebruik van een prioriteitenlijst. Problemen die cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering krijgen de hoogste prioriteit en worden direct behandeld. Kwesties die minder van belang zijn, krijgen dan ook een lagere prioriteit. De verantwoordelijkheid van de prioriteitstelling ligt overigens niet alleen bij de ICT-afdeling, maar ook bij de gebruikersorganisatie." projecten. Bij een aantal van deze projecten is C/TAC-Align eveneens betrokken. Automatiseringsaanpassingen Tegelijk met de organisatie- en cultuurveranderingen, werden bij Aldipress Organisatie- en cultuurverandering Toen Guus in 1999 hoofd van de afdeling Informatisering werd, viel hij direct ook de automatiseringssystemen onder de loep genomen. Deze bleken sterk verouderd te zijn, dus werd besloten om over te stappen op SAP. "In eerste met zijn neus in de boter. "De directie instantie hebben we de primaire en het MT vonden de tijd rijp voor een aantal organisatorische veranderingen. We hadden namelijk een sterk informele bedrijfscultuur, waarbij de algemene tendens was dat problemen van collega s direct opgelost moesten worden. bedrijfsprocessen vervangen door de basismodules FI/CO, MM en SD. Het tweede deel van de implementatie behelsde de invoering van Business Intelligence. We hebben dit jaar dan ook de BW-module met bijbehorende Dat werd beschouwd als klant- softwareapplicaties geïmplementeerd, waarmee we uit de operationele systemen management- en marketinginformatie kunnen genereren. Laatstgenoemde informatie wordt dagelijks via het internet beschikbaar gesteld aan de uitgevers, die op die manier constant op de hoogte blijven over de stand van zaken van hun tijdschriften. Omdat wij de historische gegevens van de verkooppunten vasthouden, kunnen wij vervolgens de breedte - welke bladen komen in welke winkels te liggen - en de diepte - de aantallen per tijdschrift - van het assortiment bepalen. De BW-module is in zijn huidige vorm pas vorig jaar op de markt verschenen en wij hebben deze als één van de eerste bedrijven gekoppeld aan het internet om aan de behoeften van de uitgevers te voldoen. Deze koppeling is dus nog redelijk uniek." Functiespecialisatie Ook op logistiek gebied moet de organisatie een aantal drastische veranderingen ondergaan, want zowel de werkwijze als de automatiseringssystemen zijn sterk verouderd. In het project Functiespecialisatie wordt echter niet alleen de organisatie, maar ook de automatisering en mechanisatie in een nieuw jasje gestoken. In dit omvangrijke project participeren ook consultants van C/TAC-Align. "Behalve het ontwerpen, 'customizen' en inrichten van SAP, gaan zij zich bezighouden met de 'interfacing' tussen SAP en de apparaten die wij in het magazijn gebruiken, zoals barcodescanners en dergelijke." Verder is Aldipress voornemens om de WMmodule in gebruik te nemen voor een goed voorraadlocatiebeheer. "Tot nu toe deden we dat niet zo gedetailleerd, omdat de binnengekomen tijdschriften binnen 24 uur bij de klanten moeten liggen. We krijgen echter steeds vaker de vraag om de opslagfunctie van de retailers over te nemen, waardoor we deze module nu wel nodig hebben. Filosofie van uitbesteden Tegelijk met de organisatieverandering is in 1999 ook besloten om het beheer van de automatiseringssystemen voor een belangrijk deel te gaan uitbesteden. Guus: "Kennis van het beheer van een systeem als SAP kun je inkopen. Het voordeel is dat je deze up-to-date kennis in huis haalt op het moment dat je het nodig hebt en je op die manier snelheid kunt maken. Ik was hier al lang een voorstander van, maar sinds 1999 heeft deze filosofie ook een breed draagvlak gekregen binnen de organisatie. Doordat we een meerjaren contract zijn aangegaan met C/TAC-Align, hebben we nooit resourceproblemen. Als een project binnen een bepaalde tijd klaar moet zijn, wordt eenvoudigweg extra capaciteit ingezet." Voor Guus zijn samenwerking en partnership belangrijke items. Hij ziet C/TAC-Align niet zozeer als leverancier, maar als gelijkwaardige partner binnen het team. "Doordat zij het beheer van ons systeem verzorgt, raakt zij ook steeds meer betrokken bij de huidige en toekomstige projecten. De consultants denken van meet af aan mee of bepaalde oplossingen ook te beheren zijn. Op die manier krijg je een soort kwaliteitscontrole van een externe partij. Beheer-specialist Projecten realiseren en het uitvoeren van beheertaken zijn volgens Guus twee verschillende specialismen. "Toen ik in de markt vernam dat C/TAC-Align zich had gespecialiseerd in SAP-beheer en dat zij een goede reputatie had, heb ik het initiatief genomen en contact gezocht. Al tijdens de eerste bespreking bleek dat zij veel ervaring had wat betreft beheercontracten en het opstellen van SLA s. Halverwege vorig jaar zijn de consultants aan het werk gegaan, nadat de SAP-implementatie was voltooid. De implementatiepartner was toen namelijk nog niet zo ver op het gebied van beheer. Ook kwam de omvang van ons bedrijf meer overeen met C/TAC-Align dan met de implementatiepartner, voor wie wij een relatief kleine klant waren. Ik vind het een organisatie waarvan enthousiasme en gretigheid afstraalt. Het enige waarvoor wij een oplossing hebben moeten zoeken is het feit dat wij met name voor het functionele beheer ook support in de avonduren nodig hebben, omdat wij zowel overdag als s avonds produceren. Daar was hun organisatie niet op ingericht en het heeft dan ook wel wat voeten in aarde gehad om te zorgen dat de consultants op de gewenste tijden beschikbaar kunnen zijn. Uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen, want we hebben nu een contract van 6 x 16 uur, wat inhoudt dat men voor de functionele ondersteuning zes dagen per week gedurende zestien uur per dag voor ons beschikbaar dan wel bereikbaar is," aldus Guus. 5

6 Roel Salden van Novem: SAP heeft een enorme impact op onze organisatie Novem, de dienstverlenende intermediair tussen de overheid en het bedrijfsleven, heeft vestigingen in Utrecht en Sittard. "De overheid stelt het beleid vast ten aanzien van energie en milieu en wij bekijken hoe dat beleid in de praktijk kan worden gerealiseerd met stimuleringsinstrumenten. Door middel van bijvoorbeeld subsidiegeld stimuleren we kelijk. Daarnaast werkt onze opdrachtgever, Economische Zaken, met SAP evenals veel marktpartijen waar wij mee samenwerken. Perfect Project aanpak C/TAC-Align was één van de bedrijven tie) geïmplementeerd, waarmee het primaire bedrijfsproces van Novem kan worden uitgevoerd. Zoals de ASAP-methodiek voorschrijft is keurig een projectbeschrijving gemaakt, gevolgd door een blauwdruk waarin de bedrijfsprocessen zijn beschreven. benefits van SAP nog niet ervaart. We proberen dan ook om samen met C/TAC-Align, met wie we een beheercontract hebben afgesloten, zo snel mogelijk alle technische 'bugs' op te lossen. Verder zijn we zogenaamde bureauhulpen aan het opstellen. In bedrijven om bepaalde ontwikkelingen uit te voeren." die zich via de Europese aanbesteding aandiende als implementatiepartner. "Ik Tijdens de inrichtings- en testfase is tevens een Novem-wijzer opgesteld. deze handige A4-tjes wordt kort per proces beschreven welke handelingen kende de organisatie niet, maar doordat "Dit is een procesbeschrijving met een je als gebruiker moet verrichten. Bij R oel Salden is momenteel hoofd van het programmabureau E.E.T out criteria waaraan het pakket moest voldoen, kwam Novem tot de conclusie de werkwijze ons aansprak hebben we toch voor deze partner gekozen. Behalve de ASAP-methodiek, die iedere stappenplan en werkinstructies en daarvoor hebben we een pakket van C/TAC-Align gebruikt. Hierna is ieder- iedere handeling staat ook een verwijzing naar de Novem-wijzer voor verdere details. Inmiddels wordt een (Economie, Ecologie en Technologie), dat een ERP-systeem waarschijnlijk de implementatiepartner van SAP gebruikt, een, afhankelijk van functie en autorisa- aantal van deze bureauhulpen gebruikt een samenwerkingsverband tussen beste keuze was. Verschillende functio- hanteert C/TAC-Align namelijk de tie, opgeleid. Op 2 juli 2001 is het en men ervaart deze als zeer prettig. Novem en Senter. Daarbij geeft hij lei- naliteiten moesten namelijk geïnte- Perfect Project aanpak, ook wel de vier- systeem live gegaan zonder schaduw te Het grootste probleem zit op dit ding aan een team dat zich bezighoudt greerd kunnen worden. Het feit dat de dimensie genoemd. Deze aanpak draaien en momenteel zitten we nog in moment in de rapportages, omdat we met de realisatie van doorbraaktechno- Novem een projectgeoriënteerde orga- houdt in dat men uitgaat van de per- de nazorgfase. Oorspronkelijk wilden niet de vereiste gegevens kunnen gene- logie. "Hoe de wereld er over vijftig jaar nisatie is en er dus een koppeling moet soonlijke aspecten die meespelen in een we in mei live gaan, maar dat was echt reren. Dat is op sommige punten de uitziet is uitgewerkt in verschillende sce- niet haalbaar. We hebben namelijk tien onmogelijkheid van SAP, maar heeft nario's. Vanuit die invalshoeken bepalen jaar historie moeten converteren, een tevens te maken met de hoge eisen die we wat er de komende 5, 10 of 20 jaar conversie die ik niemand aanraad. In wij stellen. Het merendeel van onze nodig is aan technologie-ontwikkeling, die tien jaar hebben we namelijk op organisatie houdt zich namelijk bezig waarbij de projecten een doorloop heb- verschillende manieren de projecten met project- en programma-manage- ben van fundamenteel onderzoek tot de gemanaged, verschillende administra- ment. Vorige maand hebben we daar- marktintroductie. Novem is dan ook een tieve organisaties gekend en te maken om besloten een additionele projectgeoriënteerde organisatie, waar- gehad met verschillende belastingtarie- rapportage-tool aan te schaffen, die aan bij de projecten vaak zeer langlopend ven. We hebben dan ook met onge- SAP wordt gekoppeld." zijn. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe generatie zonnecellen, nieuwe vervoers- veer acht mensen gedurende twee maanden dag en nacht gewerkt om alle Werken aan de benefits concepten en compleet nieuwe grond- gegevens van ongeveer projec- Behalve het oplossen van de technische stoffen. Mijn team werkt voornamelijk ten te converteren. C/TAC-Align had 'bugs', wil Novem zich in eerste instan- met grote industrieën, universiteiten, ons afgeraden om dit te doen, want zij tie richten op een verdere optimalisa- kennisinstellingen en het innovatieve hadden ervaring op dit gebied. tie van het huidige systeem. MKB." Aangezien onze projecten echter vaak "Vervolgens willen we de HR-module langlopend zijn, vond men het intern inrichten en last maar zeker not least Roel is voor de selectie en implementa- toch noodzakelijk om alle gegevens willen we ons kennismanagement ver- tie van het nieuwe automatiseringssys- over te nemen. Ik ben blij dat alles er der ontwikkelen. Door de invoering teem projectleider geweest. "Voorheen nu in zit, maar ik zou het niet meer van alle gegevens kunnen we onze pro- werkten we met een mengelmoes van opnieuw doen." jecten nu prima beheren, maar we wil- allerlei losstaande, soms maatwerk pakketten. Deze communiceerden echter moeilijk met elkaar en waren qua techni- Ingebruikname Nu, ruim vier maanden later, werken len de kennis die we met deze projecten hebben opgedaan transparant en toegankelijk maken. Niet alleen sche levensduur aan hun einde. Toch inmiddels alle 450 medewerkers met voor onszelf, maar ook voor onze wilden we onze informatievoorziening zijn tussen de urenregistratie, het pro- grootschalig veranderingsproces. het nieuwe pakket. "Natuurlijk moeten opdrachtgever en marktpartijen," aldus verbeteren en het projectmanagement jectbeheer en de facturatie is daar een Achteraf gezien hadden we overigens zij hun weg er nog in vinden. Voorheen Roel. verder ontwikkelen. Mede op basis van goed voorbeeld van. Tevens werden nog meer rekening moeten houden met had iedereen zijn eigen manier van een organisatiedoorlichting door een hoge eisen gesteld aan de rapportage. de veranderingen op de werkvloer en werken, maar nu moeten zij allemaal extern bureau, waaruit bleek dat onze informatievoorziening heel slecht was, Europese aanbesteding met de succes- en faalfactoren. Behalve deze aanpak en de bedrijfscultuur van op dezelfde manier met hetzelfde systeem werken en dat is lastig. Wij hebben we in 1999 besloten om over te Novem is een aan de overheid gelieer- C/TAC-Align, spraken de adviseurs en waren hier als projectteam wel op stappen op een nieuw systeem. de BV en was zodoende verplicht om consultants ons ook erg aan. Door hun voorbereid, want ons besturingsmodel Overigens is al twee keer eerder gepro- het project Europees aan te besteden. betrokkenheid, het meedenken en het is niet geënt op een pakket als SAP. Zo beerd om een maatwerk pakket te Daarmee was zij overgeleverd aan de zich kunnen verplaatsen in de proble- maakt bijvoorbeeld 80% van onze implementeren, maar deze pogingen zijn markt, wat betreft bedrijven die in zou- matiek, spraken we al snel dezelfde medewerkers gebruik van de inkoop- mislukt omdat het toen technisch nog den schrijven. "In totaal hebben we drie taal. module, aangezien zij zelfstandig pro- niet mogelijk was en de organisatie er nog niet rijp voor was. Deze derde poging had dan ook een gevoelig verle- pakketten bekeken; SAP, Oracle en EFS. Qua eisen en functionaliteiten matchten ze eigenlijk alledrie, maar financieel Zwaar conversietraject In augustus 2000 werden de modules jecten aanmaken in het systeem. Wellicht dat dat in de toekomst verandert, maar voorlopig werken we op die den." Op basis van zogenaamde knock- bleek SAP voor ons het meest aantrek- PS, FM, FI/ CO en CATS (urenregistra- manier. Een tweede punt is dat men de 6

7 SAP- SEM: van strategie naar actie C/TAC-Align werkt momenteel bij het Ministerie van OCenW hard aan de afronding van één van de eerste SAP-SEM implementaties in Nederland. SEM staat voor Strategic Enterprise Management. Het is een hulpmiddel voor het sturen van organisaties op basis van de strategie en het maakt deel uit van de MySAP Business Intelligence familie. S trategische processen stellen nieuwe eisen aan de informatievoorziening. nieuwe eisen aan de informatie- Er is behoefte aan informatiesys- voorziening. temen die ondersteuning kunnen De omgeving van organisaties verandert, bieden bij: de complexiteit neemt toe en ontwikkelingen gaan razendsnel. het samenvoegen en bewerken van Globalisering, technologische vernieuwingen, verschillende soorten gegevens verkorte product levenscycli en schaalvergroting zijn hier voorbeelden van. (gestructureerd of ongestructureerd), afkomstig uit diverse systemen binnen en buiten de organisatie; het uitvoeren van analyses, planningen Organisaties moeten vanwege deze ontwikkelingen sneller kunnen inspelen op een veranderende omgeving. Steeds meer komt hierbij de nadruk te liggen op het bepalen, het uitvoeren, het en simulaties; inzichtelijk maken van resultaten en prestatie-indicatoren; het communiceren van doelstellingen en resultaten naar belanghebbenden. monitoren en, indien nodig, het bijstellen van de strategie. Hierbij zijn inzicht in de interne organisatie en de externe omgeving en bewustwording van de strategie bij alle medewerkers van essentieel belang. Om dit inzicht te verkrijgen en om de strategie voor medewerkers te verhelderen, vertalen veel organisaties hun strategie in concrete doelstellingen en zowel financiële als niet financiële prestatie-indicatoren. Ter ondersteuning van de management informatievoorziening bestaan er binnen SAP reeds vele mogelijkheden, variërend van applicatiegebonden rapportages tot meer overkoepelende instrumenten en maatwerk. Hoewel deze instrumenten uitstekend kunnen voorzien in rapportages op operationeel en tactisch niveau, schieten ze vaak te kort bij het ondersteunen van het strategische proces. Integratie van verschillende Deze ontwikkelingen stellen een aantal soorten gegevens uit diverse Alliantie met SAP versterkt C/TAC-Align en SAP in gesprek voor invulling van andere partnerships. Eén heid van haar totale dienstverlening in de SAP-wereld, waarin elementen als daarvan is het vernieuwde SAP Hosting organisatieverandering en changemanagement, Partnership. Met de overgang naar de nieuwe mysap produkten- en partnerstructuur business consulting, func- tionele inrichting van (SAP-) systemen, van SAP zijn eerdere part- projectmanagement, systeemintegratie nership-vormen omgezet naar deze nieuwe vormen waaraan door C/TAC- Align en SAP nu heel direct invulling is gegeven. C/TAC-Align behoort tot de grootste SAP-spelers in de Nederlandse markt. De kracht van de onderneming komt en beheer aan de orde zijn. Voor C/TAC-Align en SAP blijft een goede invulling van deze strategische allianties een belangrijke voorwaarde voor een verdere uitbouw van de samenwerking in de toekomst. (uit het persbericht van 31 augustus 2001) naar voren in de breedte en compleet- systemen is bijvoorbeeld niet of nauwelijks mogelijk terwijl analyse- en en simulaties. Op basis van deze inzichten kan dan actie worden ondernomen simulatie-instrumenten ontbreken. simpelweg of kunnen de doelstellingen en indicatoren worden bijgesteld. Om deze problemen het hoofd te kunnen Functionaliteiten bieden heeft SAP Strategic SEM maakt gebruik van het SAP Enterprise Management (SEM) ontwikkeld. Business Information Warehouse (BW). Dit is een datawarehouse waarin gegevens vanuit diverse systemen zijn SEM ondersteunt strategische processen SAP-SEM ondersteunt organisaties bij de uitvoering van strategische managementprocessen, zoals: portfolio management, activity-based management, opgeslagen. Te denken valt hierbij aan gegevens uit één of meerdere R/3 systemen, maar ook aan gegevens uit andere niet-r/3 applicaties of uit een externe database van bijvoorbeeld een bureau voor marktonderzoek. risicomanagement en prestatiemeeting, gebaseerd op het Balanced De strategische processen worden Scorecard concept van Kaplan en Norton. Bij dit laatste principe vormt de strategie het startpunt voor een continu en cyclisch proces. Vanuit de strategie worden doelstellingen en door SEM ondersteund met behulp van een aantal modules. Afhankelijk van de gewenste functionaliteit kunnen één of meerdere modules worden ingezet. De drie meest relevante onderdelen zijn: prestatie-indicatoren afgeleid. Deze de Corporate Performance Monitor, prestatie-indicatoren en doelstellingen worden gezien vanuit een viertal perspectieven Business Planning and Simulation en Business Consolidation. (financieel, klanten, interne bedrijfsprocessen en het perspectief van leren en groeien). In SEM kunnen met behulp van de prestatie-indicatoren Corporate Performance Monitor (SEM CPM) SEM Corporate Performance Monitor resultaten zichtbaar worden helpt bij het meten, interpreteren en gemaakt. Deze resultaten kunnen vervolgens worden gecommuniceerd naar de rest van de organisatie en overige belanghebbenden. het helder presenteren van financiële en niet financiële prestatie-indicatoren op basis van het Balanced Scorecard principe. Op verschillende niveaus in de organisatie kunnen gegevens met elkaar Naast strategische managementprocessen ondersteunt SEM ook tal van plannings- en budgetteringsmethoden worden vergeleken. Tevens kan er gebruik worden gemaakt van industriespecifieke 'content'. Daarnaast bestaat Service Partnership C/TAC-Align C /TAC-Align heeft de strategische alliantie met SAP verder versterkt door de gezamenlijke ondertekening van een nieuw mysap Service Partnership. Hiermee bouwt C/TAC- Align voort op de jarenlange samenwerking met SAP en profileert zich hiermee verder met haar dienstverlening in business consulting en implementatie van SAP systemen. Naast de nu afgesloten samenwerkingsovereenkomst op het gebied van consultancy en implementatie- dienstverlening van SAP systemen, zijn de mogelijkheid om zelf indicatoren te wijzigen en toe te voegen. Business Planning and Simulation (SEM BPS) Gegevens worden via SAP BW vanuit diverse bronsystemen (bijvoorbeeld R/3) gelezen. SEM BPS maakt het mogelijk om met behulp van deze gegevens allerlei soorten planningen en budgetteringen op te stellen. Daarnaast biedt BPS ondersteuning bij het inzichtelijk maken van causale relaties zodat simulaties kunnen worden uigevoerd. Er kan bekeken worden hoe onder bepaalde voorwaarden prestatie-indicatoren worden beïnvloed door bijvoorbeeld prijsveranderingen. Bewerkte gegevens kunnen vervolgens weer worden teruggehaald naar R/3. Business Consolidation (SEM BCS) Het onderdeel Business Consolidation verschaft de mogelijkheid gegevens van een moedermaatschappij met haar dochterondernemingen te consolideren. Daarnaast kunnen consolidaties C TAC tueel uitgevoerd worden tussen, door een gebruiker zelf gedefinieerde, organisatieonderdelen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld effecten van fusies en overnames alsmede de invloed van wisselkoersen bekeken worden. Voor meer informatie over SAP SEM kunt u contact opnemen met Maarten Kalk ( ) of mailen naar on 7

8 Kort nieuws Informatiesessie SAPssessment C/TAC-Align organiseert een uitgebreide informatiesessie over haar nieuwe dienst SAPssessment, waarover elders in dit blad meer. Tijdens de sessie wordt aandacht besteedt aan de SAPssessment SIRCEL aanpak met operationele en technische beheer van de SAP-systemen (functioneel, technisch en alle SAP-maatwerk) valt hierbinnen. ties zoeken naar advies in het opzetten van een goede structuur, processen, organisatie, expertise voor het gehele beheer, eerste lijn en tweede lijn. We zijn in gesprek met Belastingdienst (BAC), Universiteit Maastricht en anderen over een goede invulling hiervan. C/TAC-Align voert dit project samen met YTONG uit, dat begin 2002 moet zijn afgerond. behulp waarvan een continu verbeteringsproces wordt uitgevoerd. Natuurlijk komt de vraag aan bod welke winst u uit een SAPssessment kunt halen. Om een en ander toe te lichten worden praktijkcases toegelicht. De informatiesessie wordt georganiseerd op donderdagmiddag 13 december in s-hertogenbosch, een 'must' voor elke SAP-klant in Nederland. Aanmelden kan nog per via VNSG SAP Gebruikersdagen 2002 staan al vast Met de verschuiving over de afgelopen twee jaar staan twee belangrijke jaarlijkse events nu al vast: in het voorjaar de jaarlijkse VNSG SAP Gebruikersdagen (11 en 12 april 2002) en in het najaar de SAPPHIRE. Mammoet Holding groeit verder met SAP Het in De Meern gevestigde Mammoet Holding, bekend als dienstverlener op het gebied van onder andere zware transporten en speciale hijswerkzaamheden, heeft haar SAP-systeem fors uitgebreid. Enkele nieuwe onderdelen binnen het bedrijf gaan werken met het SAP-systeem, ook wordt de nieuwe toepassing SAP Construction Equipment Management (CEM) ingericht om de verhuur van transportmiddelen en materialen te ondersteunen. IcT Manager: the Human Factor Speciaal gericht op de ICT Manager, vanuit de brug-functie tussen business en ICT, worden diverse conferences georganiseerd en wordt ook het blad ICT Manager uitgegeven. C/TAC-Align ondersteunt dit initiatief en wij bevelen dit ook graag aan bij onze klanten. Op 22 november vindt een volgend congres plaats onder de titel The Human Factor. Voor meer informatie: SAP SEM project Ministerie OCenW Het eerder gemelde project voor de eerste SAP SEM-implementatie in Nederland, bij het Ministerie van OCenW, verloopt goed. SAP SEM wordt ingezet voor het budget-planning proces. SAP voor Politie Haaglanden verder uitgebouwd Binnen het Bureau Opleidingen van de Politie Haaglanden wordt SAP verder ingezet voor de ondersteuning van opzet en planning van trainingen en opleidingen, dit is een verdere invulling van de SAP HR-systemen. C/TAC-Align voert dit traject samen met de Politie Haaglanden uit. Rollout SAP over geheel Guilbert Kantoorartikelengroothandel Guilbert, met vestigingen in verschillende landen van Europa is bezig met de verdere rol- C o l o f o n ConTACtueel is een uitgave van C/TAC-Align. In ConTACtueel zit een aantal zaken verborgen, zoals Contact, iets dat we graag regelmatig met onze relaties onderhouden, maar ook Actueel, omdat we mee willen gaan met de nieuwste ontwikkelingen. En als laatste natuurlijk Con (wat met betekent in het Spaans) tact, dus met tact, dat wil zeggen dat in onze aanpak de directe persoonlijke relatie heel centraal staat. De ConTACtueel is bedoeld als een informatieve nieuwsbrief voor organisaties die al vandaag of mogelijk in de lout van SAP (naar release 4.6, FI/CO/MM/WM/SD) over alle vestigingen. C/TAC-Align is betrokken bij deze toekomst zaken doen met C/TAC- Align. Resultaatverwachtingen voor 2001 ongewijzigd C/TAC-Align heeft in de bekendmaking van de resultaten over het 3e kwartaal de verwachtingen voor geheel 2001 ongewijzigd gelaten. C/TAC-Align gaat uit van een substantieel hogere winst dan afgelopen jaar, ondanks de onzekere situatie in de markt van dit moment. SAP-beheer Aldipress naar C/TAC-Align C/TAC-Align heeft een beheer-contract afgesloten voor drie jaar met Aldipress, sinds kort onderdeel van het Finse mediaconcern SanomaWSOY, en actief in de distributie en marketingondersteuning van tijdschriften voor uitgevers en retailers. Het gehele Archivering nu oppakken na de euro Voor veel SAP-klanten heeft de afgelopen periode de Euro-migratie centraal gestaan. Nu dat is afgerond moet archivering hoog op de agenda staan. Met het uitvoeren van een archiveringstraject is een enorme performance-verbetering te realiseren en bereik je een belangrijke optimalisatie. Archivering is dan ook interessant voor elke SAP-installatie. Opzetten beheerorganisatie Vanuit onze expertise en ervaring met SAP-beheer wordt C/TAC-Align meer en meer betrokken in advies-trajecten voor het opzetten van een beheer-organisatie. Grote en middelgrote organisa- Implementatie-project SAP bij YTONG Binnen YTONG, producent van bouwmaterialen (vooral bekend van de gasbetonblokken) en gevestigd in Vuren, loopt een project voor de implementatie van SAP dat wordt ingezet voor de primaire bedrijfsprocessen voor West- Europa (diverse vestigingen in Nederland, België en Frankrijk). rollout en was al eerder bij de oorspronkelijke implementatie binnen delen van Guilbert betrokken. C/TAC-Align Goudsbloemvallei MJ 's-hertogenbosch Postbus AT 's-hertogenbosch Tel Fax Internet-adres: Redactie: Marijn van der Kaaij Vormgeving: Reclamebureau Muller, Rosmalen 8

Managementinformatiesysteem

Managementinformatiesysteem Managementinformatiesysteem (aanvulling bij hele boek) Het opzetten van een managementinformatiesysteem Wanneer je een werkstuk moet maken, bijvoorbeeld over de houding van de Nederlanders ten opzichte

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing

Gratis kaart. Complete en betaalbare MKB-oplossing Complete en betaalbare MKB-oplossing De Oracle Business Intelligence Suite is een open en complete oplossing waarmee u iedereen binnen de organisatie van de juiste informatie kunt voorzien: De gegevens

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

enabling your ambition

enabling your ambition Ctac: enabling your ambition Ambities helpen realiseren Als ondernemer of organisatie heeft u plannen voor de toekomst: groeien, een nog efficiënter bedrijfsvoering realiseren of nieuwe producten of diensten

Nadere informatie

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005 ERP Testing HP Nijhof Testmanager Testnet November 2005 Solution Sales Meeting7 November 2005 1 Agenda Waarom pakketten testen? Schaarse middelen? Ideale ERP test situatie Vragen 2 De centrale vraag ERP

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014

Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Food Solution & Heemskerk OBUG 2014 Agenda - Introductie - W. Heemskerk BV - Wat is de Ordina Food Solution? - Waarom de Ordina Food Solution? - Aanpak - Resultaten 2 3 Historie W. Heemskerk BV 1960: Opgericht

Nadere informatie

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB

Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB Kritieke succesfactoren bij ERP-implementaties in het MKB ERP nu ook geschikt voor midden- en kleinbedrijf Was Enterprise Resource Planning (ERP) tot aan het begin van het millennium vooral voor de grote

Nadere informatie

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld

knkpublishing Microsoft Dynamics De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware Nieuwe kansen in een veranderende media wereld De flexibele, innovatieve uitgeverijsoftware INTEGRATIE CONTINUE INNOVATIE WORKFLOW ONDERSTEUNING ABECON-CONSULTANCY OVER ABECON Microsoft Dynamics Nieuwe kansen in een veranderende media wereld Standaard

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Met 123 miljoen kratten, die gemiddeld vijf keer per jaar rouleren, was het budgetteringsproces niet meer hanteerbaar in Excel.

Met 123 miljoen kratten, die gemiddeld vijf keer per jaar rouleren, was het budgetteringsproces niet meer hanteerbaar in Excel. Case Closed Euro Pool System is Europa s grootste logistieke dienstverlener van meermalig te gebruiken verpakkingen voor transport en display van versproducten als groenten en fruit. De organisatie beschikt

Nadere informatie

Even voorstellen: Historie

Even voorstellen: Historie Postbus 33 5160 AA Sprang-Capelle T 0416 280 880 F 0416 273 322 E info@vanscholladvies.nl I www.vanscholladvies.nl BTW-nr NL8057.27.826.B.01 K.v.K. Tilburg nr. 18047302 Rabobank 33.42.24.578 Even voorstellen:

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie

BUSINESS CASE. Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie BUSINESS CASE Datamigratiespecialist T2S begeleidt Veenman bij ERP-implementatie Veenman, leverancier van afdrukapparatuur en document management oplossingen, heeft in 2012 succesvol het nieuwe ERP-systeem

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Registratie Data Verslaglegging Registratie Controleren en corrigeren Carerix helpt organisaties in het proces van recruitment en detachering. De applicatie voorziet op een eenvoudige wijze in de registratie

Nadere informatie

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together

De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven. succeed IT. better results together De verborgen schatten van ERP Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven succeed IT better results together Een onderzoek naar ERP-optimalisatie bij middelgrote bedrijven in handel

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Customer Case VIBA. Feiten in het kort:

Customer Case VIBA. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: NV Medewerkers: 100 Activiteiten: is een technische handelsonderneming met de hoofdvestiging in Zoetermeer. De organisatie telt drie divisies: Bevestigen; Machinegereedschappen

Nadere informatie

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

4orange Connect. 4orange, 2015. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 4orange Connect 4orange, 2015 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl 2 Inhoud Inhoud... 2 1. Achtergrond... 3 2) Browsen... 4 3) Scheduler... 4 4) Frequenties en kruistabellen... 4 5)

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 1 Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 1 Een basis om inzicht te krijgen in Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren

15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren 15 redenen om een Vendor Management Systeem te selecteren Over Nétive BV Nétive BV helpt bedrijven en organisaties in zakelijke dienstverlening en overheid om het gehele inhuur en administratie traject

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Case Closed. Foto: Roy Beusker

Case Closed. Foto: Roy Beusker Case Closed Foto: Roy Beusker De Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij vormen gezamenlijk de Goede Doelen Loterijen in Nederland. Deze loterijen streven ernaar een

Nadere informatie

Warehouse Management Systems vandaag en morgen

Warehouse Management Systems vandaag en morgen Warehouse Management Systems vandaag en morgen Ervaringen vanuit het internationale pakketonderzoek IPL / IML Oliver Wolf, René van den Elsen MTL - Team warehouse logistics -http://www.warehouse-logistics.com

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Organisatie Werkplek Online is de private cloud oplossing van ApplicationNet

Nadere informatie

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB

Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Upgrade of Her-implementatie PeopleSoft FMS bij DNB Release cq support status 2002 Europese aanbesteding 2003 Implementatie 4 modules (GL,AP,PO,IN) Huidige versie 8.8 (upgrade 2005) uitbreiding modules.

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Geef handen en voeten aan performance management

Geef handen en voeten aan performance management Geef handen en voeten aan performance management De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder

Nadere informatie

MKB ICT-onderzoek 2009

MKB ICT-onderzoek 2009 ICT: noodzakelijk kwaad of concurrentievoordeel? Voor 32% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overig deel ICT een sleutelfunctie heeft binnen de bedrijfsvoering: als de

Nadere informatie

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users IT kwaliteit helder en transparant bridging IT & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen en

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Registratie Data Verslaglegging

Registratie Data Verslaglegging Sjablonen Websupport Registratie Data Verslaglegging Websites Inrichtingen Video solutions Rapportages Consultancy Imports Helpdesk Exports Full Service Dashboards Registratie Koppelen en controleren De

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de B&U Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING

SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING VINCO ENGINEERING SPECIALIST IN TECHNISCHE DIENSTVERLENING MENSEN MAKEN HET VERSCHIL Als ze op de juiste plek zitten. In het juiste team. Als zij hun talent kunnen omzetten in toegevoegde waarde. Wij adviseren, ondersteunen

Nadere informatie

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90

Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases. www.kadenza.nl. Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 case closed Eerder verschenen cases: Case opvragen? www.kadenza.nl/cases www.kadenza.nl Eemnesserweg 55 1251 NB Laren +31 (0)35 539 44 90 Athlon Car Lease Nederland is een krachtige en onderscheidende

Nadere informatie

Meer Control met minder Instrumentarium?

Meer Control met minder Instrumentarium? financiële specialisten voor de non-profit www.jeconsultancy.nl Meer Control met minder Instrumentarium? Verslag van de workshop tijdens het Voorjaarscongres op dinsdag 20 mei in Apeldoorn JE Consultancy

Nadere informatie

HealthRatio Integrated Planning

HealthRatio Integrated Planning HealthRatio Integrated Planning HIP is de alles in één oplossing voor uw besturing: Begroten, plannen, prognosticeren en rapportage Financieel, Productie en Middelen (FTE, OK, Bedden) Geïntegreerde kostprijscalculatie

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Hoe processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Hoe processen beschrijven Algra Consult Datum: juli 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ORGANISATIE VAN PROCESMANAGEMENT... 3 3. ASPECTEN BIJ HET INRICHTEN VAN PROCESMANAGEMENT...

Nadere informatie

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur

www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur www.econocom.com Optimaliseer het gebruik van uw IT en Telecom infrastructuur Efficiëntie Meegaan met de tijd Mobiliteit De markt verandert evenals onze manier van werken. Het leven wordt mobieler en we

Nadere informatie

VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL

VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL VULNERABILITY ANALYTICS & MANAGEMENT PORTAL Het opvolgen van gevonden kwetsbaarheden vanuit vulnerability scans op regelmatige basis is een uitdagend proces. De combinatie van vele resultaten, een constant

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities

Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Microsoft Dynamics CRM geeft Qurius Europees inzicht in sales en opportunities Qurius heeft met Microsoft Dynamics CRM een kwaliteitsslag weten te maken. De onderlinge vestigingen communiceren nu beter

Nadere informatie

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA

Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Business Workflow innovaties in SAP S/4 HANA Op dit moment vindt er wereldwijd een technologie gebaseerde bedrijfsrevolutie plaats die op het eerste gezicht geen grenzen kent. Met zeer grote snelheid worden

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e

Comm ant & Bouw. Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Methode en web-based software voor proces en resultaatverbetering Comm ant & Bouw Comm ant helpt ons écht procesgericht te werken. K l a n t c a s e Frans Münninghoff Sandra Steijvers Heijmans gebruikt

Nadere informatie

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7

Inhoud: Inleiding tot Taak 1.1.14 1 Omschrijving van vacatures 2 Matrix van benodigde 5 Bronvermeldingen 7 Inleiding Taak 10 gaat over het oriënteren op het vakgebied van onze toekomst. Als we straks afgestudeerd zijn zullen we automatisch werk moeten gaan zoeken. Maar welk werk of in welke sector? Dat gaan

Nadere informatie

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI

Business Intelligence. Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Business Intelligence Toepassing BI Database en Datawarehouse BI proces BI Organisatie Implementatie BI Toepassing BI (Operationele) sturing Financieel (BBSC) Performance NIET voor ondersteuning proces

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control

SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Case study Gemeente Halderberge Maart 2014 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge in control Pagina 2/6 SharePoint 2013 maakt Gemeente Halderberge

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Pon Automotive Products & Services

Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Pon Automotive Products & Services 1 24 mei 2011 IBM Finance Forum 2011 Financiële Planning & Forecasting Rutger den Ouden Controller Automotive Products & Services 2 Agenda Welkom in de wereld van Logistiek & Services Organisatie & TM1

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Prestatiemanagement. Prestatiemanagement (BSC) Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Prestatiemanagement. Prestatiemanagement (BSC) Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Prestatiemanagement Prestatiemanagement (BSC) Sales Force Consulting inleiding Bedrijven die prestatiemanagement hebben doorgevoerd, presteren aanzienlijk beter dan organisaties die geen

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 7 ERP-systemen: human resources Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Kennismaken met de human-resourceprocessen

Nadere informatie

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat.

ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. ICT vormt sleutelfunctie binnen de bedrijfsvoering: als de ICT uitvalt, ligt de business plat. Voor 26% van het MKB vormt ICT een bijrol binnen de business, terwijl voor het overige deel ICT een sleutelfunctie

Nadere informatie

BLOXS vastgoedsoftware

BLOXS vastgoedsoftware BLOXS vastgoedsoftware BLOXS.nl Een nieuwe standaard in vastgoed beheer software BLOXS vastgoedsoftware vastgoed beheren is nooit eenvoudiger geweest 2 bloxs software - bloxs.nl een nieuwe standaard BLOXS

Nadere informatie

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive 1 Ad Hoc rapportage of constante sturing Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive Agenda 2 Wie zijn wij? Duurzaam ondernemen / Informatie voorziening. Veranderende inzichten. Knelpunten

Nadere informatie

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij

Workshop Proces- en informatiemanagement. Feike Verweij Workshop Proces- en informatiemanagement Feike Verweij + Voorstellen Feike Verweij Achtergrond KUN Planologie / Beleidswetenschappen Marktonderzoek & ICT Business Consultant Centric Woningcorporaties HC&H

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst

DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst DigiInkoop Efficiënter zaken doen met de Rijksdienst Digitaal Bestuur Congres 20 januari 2011 Menno van Drunen - Logius Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Even voorstellen: wij zijn

Nadere informatie

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling

14-9-2015. Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Les 1 Docent: Marcel Gelsing Je kunt de presentatie na afloop van elke les downloaden. Ga naar : www.gelsing.info Kies voor de map Systeemontwikkeling Je kunt hier (optioneel) ook een gratis tool downloaden

Nadere informatie

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1

Prijzen RIVOS. RIVOS Prijzen Pagina 1 Prijzen RIVOS De totale investering voor RIVOS bestaat uit de basis aanschafprijs, optionele modules, bijkomende kosten en jaarlijks terugkerende kosten. De basis aanschafprijs wordt bepaald door het aantal

Nadere informatie

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen.

Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. Doe eens gek! Houd rekening met de mensen in uw organisatie bij het implementeren van ICT oplossingen. ERP, CRM, workflowmanagement en documentmanagement systemen, ze hebben één ding gemeen: Veel van de

Nadere informatie

De rol van WMS in internationale Supply Chains

De rol van WMS in internationale Supply Chains De rol van WMS in internationale Supply Chains s-hertogenbosch, 26 april 2012 9026X078/WD/ld v1.0 De in dit rapport genoemde conclusies, aanbevelingen en adviezen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever

Nadere informatie

SAP binnen het MKB een zegen of een last

SAP binnen het MKB een zegen of een last SAP binnen het MKB een zegen of een last Ir. W.S. Huysman Voorzitter werkgroep MKB van de VNSG dia 1 Onderwerpen Kenmerken MKB MKB en SAP Werkgroep MKB binnen de VNSG Ontwikkeling implementatie SAP MKB

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Data Governance van visie naar implementatie

Data Governance van visie naar implementatie make connections share ideas be inspired Data Governance van visie naar implementatie Frank Dietvorst (PW Consulting) deelprogrammamanager Caesar - Vernieuwing Applicatie Landschap Leendert Paape (SAS

Nadere informatie

Architectuur, Organisatie en Business Cases

Architectuur, Organisatie en Business Cases Architectuur, Organisatie en Business Cases Ervaringen uit de praktijk Jan de Baat CMG Trade, Transport & Industry B.V. Inleiding In de Dynamiek track van LAC 2000 is de problematiek omtrent de alignment

Nadere informatie

nemen van een e-depot

nemen van een e-depot Stappenplan bij het in gebruik nemen van een e-depot CONCEPT VOOR FEEDBACK Bijlage bij Handreiking voor het in gebruik nemen van een e-depot door decentrale overheden 23 juli 2015 Inleiding Dit stappenplan

Nadere informatie