Business Intelligence

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business Intelligence"

Transcriptie

1 C In dit nummer: on TAC tueel Business Intelligence jaargang 3 nummer 3 november 2001 pag 1 Business Intelligence pag 2 De waarde van een datawarehouse pag 3 C/TAC-Align blijft vakman in SAP pag 4 Informatiesessie SAPssessment 13 december pag 4 De laatste puntjes op de euro pag 5 Guus Leufkens van Aldipress over de filosofie van uitbesteden pag 6 SAP heeft een enorme impact op onze organisatie pag 7 SAP- SEM: van strategie naar actie pag 7 Service Partnership C/TAC-Align pag 8 Kort nieuws Business Intelligence is een vakgebied dat de laatste jaren aan populariteit heeft gewonnen. Met name managers en medewerkers met informatie- en/of kennisintensieve functies mogen wij tot deze groep van belangstellenden rekenen. Zij zijn vanuit hun organisatie betrokken bij onder andere strategie, beleid, verkoop, inkoop, marketing en research & development. Historisch perspectief Met de opkomst van Enterprise Resource Planning (ERP) pakketten zoals SAP werd de mogelijkheid geboden om bedrijfsbreed informatie te verwerken en te verzamelen. Medewerkers werden in staat gesteld tot het vastleggen en muteren van productie-, personele-, financiële- of andere operationele gegevens binnen hun organisatie. In combinatie met een Executive Information System dachten veel organisaties klaar te zijn voor het informatietijdperk van de jaren negentig. Echter, veel bedrijven gingen hiermee voorbij aan de oorspronkelijke doelstelling van een ERP-systeem, namelijk de ondersteuning van de operationele bedrijfsvoering. Deze operationele ondersteuning is verdeeld in modulaire eenheden die los van elkaar gebruikt kunnen worden. Door het gebruik van modules waren organisaties in staat om stapsgewijs hun eilandautomatisering te vervangen door een geïntegreerd systeem. Zowel op het financiële als op het change management vlak was het uit verschillende modules nauwelijks datawarehouses tot volwassenheid voor veel bedrijven nog een hele klus om deze modulaire implementaties gebruik kunnen maken van een ERP-systeem. Hetzelfde geldt voor medewerkers gekomen waardoor het mogelijk werd te voldoen aan de vraag naar samen- beheersbaar te houden. Hierdoor is die geïnteresseerd zijn in hang in de transactie data. Hiermee is men voorbij gegaan aan het feit dat het gebruik van modules ook impliciet een nadeel met zich meebrengt. Er worden voornamelijk transactiegegevens in het systeem ingevoerd en deze gegevens zijn per module vastgelegd. geaggregeerde gegevens. Datawarehouses waren bekend, maar hadden nog niet de performance om grote hoeveelheden data te verwerken en vereisten diepgaande kennis van de achterliggende architectuur om goede analyses mogelijk te maken. het vakgebied Business Intelligence in korte tijd tot wasdom gekomen en daarom bestempeld als één van de belangrijkste, nieuwe ICT-vakgebieden. De grote ERP-leveranciers hebben op deze trend geanticipeerd. Zij hebben in korte tijd hun productassortiment uitgebreid Bovenstaande karakteristiek betekent dat medewerkers die geïnteresseerd zijn in de samenhang tussen transacties Pas eind jaren negentig is zowel de architectuur als de performance van met een datawarehouse-oplossing. SAP noemt haar oplossing Business Information Warehouse (BW). Ook op congressen en seminars wordt Business Intelligence door ICT-dienstverleners veelvuldig vertaald als een set van tools. Enkel het implementeren van deze tools zou al leiden tot een volwaardige BI-oplossing. De visie van C/TAC-Align Het is de overtuiging van C/TAC-Align dat Business Intelligence meer is dan een verzameling hulpmiddelen. Wij zijn van mening dat het gaat om een sterk onderling afhankelijk samenspel tussen mensen, informatie en technologie. Hierbij is alignment tussen deze componenten onontbeerlijk. Daarom benadert C/TAC-Align Business Intelligence vanuit de capaciteiten van mensen en de cultuur van de organisatie die zij vormen. In deze benadering is de technologie de afgeleide van wat men wil en niet het uitgangspunt van wat men moet! Ook bij het definiëren van Key Performance Indicators (KPI s) en het opzetten van een Balanced Scorecard is deze benadering toepasbaar. Het sturen op KPI s is dan geen doel op zich, maar wordt geïntegreerd in de bedrijfscultuur. C/TAC-Align stelt samen met haar klanten vast op welke KPI s echt gestuurd kan worden. Hierbij worden vragen gesteld als "wie wordt aangesproken op de waarde van de indicator?", "wie is verantwoordelijk voor het gebied, waarvan het resultaat wordt gemeten met de indicator?" en "is deze persoon ook in staat om de waarde van de indicator te beïnvloeden?". Met name het antwoord op die laatste vraag bepaalt in belangrijke mate het succes van de invoering van KPI s en de daarop gebaseerde Balanced Scorecard. Door Business Intelligence op deze wijze te implementeren wordt bij de leden van het management een gedeeld beeld van doel en richting van de organisatie gecreëerd. Dit vergroot de effectiviteit van het management als Lees verder op pagina 2 1

2 Vervolg van pagina 1 groep. Om deze ambitie waar te kun- nisatie in staat om direct aan de slag te minder afhankelijk van specialisten met naliteit is ondersteuning van het nen maken beschikt C/TAC-Align niet gaan met de gekozen toepassing. Zo gedetailleerde kennis van het onderlig- management bij het beter sturen van alleen over gedegen kennis van de soft- kan bijvoorbeeld een salesmanager gende gegevensmodel. de organisatie. ware componenten die voor Business gebruik maken van een voorgedefi- Intelligence benodigd zijn, maar heeft zij nieerde salesapplicatie, die hem inzicht Ook SAP heeft recentelijk analytische C/TAC-Align is trots op het feit dat zij tevens een aanpak voor implementatie geeft in de omzet van een bepaalde applicaties aangekondigd. De eerste het Ministerie van Onderwijs, Cultuur ontwikkeld, die de technische mogelijk- productgroep per regio, zonder dat de analytische applicatie die door SAP en Wetenschappen ondersteunt bij de heden van de software in lijn brengt betreffende applicatie eerst intern beschikbaar is gesteld, betreft de appli- eerste implementatie van deze SEM- met het streven van de organisatie en gedefinieerd en ontwikkeld dient te catie Strategic Enterprise Management applicatie in Nederland. de mensen die ermee moeten werken. worden. Deze voorgedefinieerde sales (SEM). applicaties worden meer en meer ont- Analytische applicaties wikkeld door ontwikkelaars met rele- De SEM-oplossing biedt een organisatie De meest recente ontwikkeling binnen vante bedrijfs- en proceskennis. De de mogelijkheid scenario-gebaseerde het vakgebied Business Intelligence is modellering van het gegevensvraagstuk planningen en simulaties uit te voeren, de opkomst van analytische applicaties. is al deels in deze applicaties meegeno- gebruik te maken van Balanced Score Analytische applicaties stellen een orga- men. Hierdoor wordt de organisatie Cards, etc. Het doel van deze functio- De waarde van een datawarehouse Binnen veel organisaties zijn er ten aanzien van rapportages en managementinformatie frustraties. Begrippen als data warehousing en business intelligence doen al lange tijd de ronde. SAP draagt hier een flinke steen aan bij met mysap Business Intelligence en producten als SAP Business Information Warehouse (SAP BW) en SAP Strategic daarin zijn individuele wensen voor presentatie. Deze wensen zijn generiek toepasbaar. Dat wil zeggen dat het niet uitmaakt of er gekeken wordt naar een infocube met verkoopgegevens of één met productiecijfers Enterprise Management (SAP SEM). zolang de gebruiker maar weet wat de gegevens voorstellen en hoe deze geïnterpreteerd moeten worden. V eel organisaties vragen zich echter af waarom geïnvesteerd senteerd kan worden. Informatie moet uit verschillende standaardrapportages In een transactie-omgeving zijn gegevens zodanig gestructureerd dat gege- moet worden in een data warehouse verzameld worden. Het maken van de vens slechts eenmalig opgeslagen na grote investeringen in SAP R/3. maandelijkse managementrapportages worden waardoor documenten en is daardoor een tijdrovende en foutge- stamgegevens eenvoudig aangelegd en Dit artikel gaat in op een aantal pro- voelige klus waarbij een spreadsheet gemuteerd kunnen worden. blemen rond rapportages en hoe een uitkomst moet bieden. Rapportagetools in R/3 zijn dan niet data warehouse deze weg kan nemen. Daarbij worden ook de belangrijkste Wat is een data warehouse? generiek toe te passen. Selectie van data is lastig, en zeker in R/3, omdat componenten van een datawarehouse Een data warehouse is een systeem de datastructuur van bijvoorbeeld een benoemd. waarin gegevens vanuit verschillende factuur verschilt met die van een pro- Problemen met huidige rapportages applicaties verzameld en opgeslagen kunnen worden. Deze gegevens kunnen worden gecombineerd zodat deze ductieorder. In SAP BW worden data wel op een generieke manier opgeslagen waardoor gegevens uniform te Een kleine greep uit veelgehoorde gegevens uit de verschillende applica- benaderen zijn. De extractiesoftware frustraties: "onze rapportages zijn te ties geïntegreerd en uniform gepresen- in SAP BW zorgt ervoor dat deze ver- star, er is meer flexibiliteit nodig in teerd kunnen worden. Het verzamelen taalslag gemaakt wordt. presentatie en analyses!". Vaak betreft van gegevens en combineren daarvan dit eenvoudige zaken als het tonen van wordt extractie en 'data-staging' Los van hoe een rapportage tot stand namen en omschrijvingen in plaats van genoemd. Deze gegevens worden komt, met de hand of met een tool, nummers of sorteringen en het flexibel opgeslagen in een cluster van tabellen kent het bouwen van een rapportage gebruik maken van subtotalen. die in SAP BW infocubes genoemd vijf elementen: Een ander veelgehoord probleem is worden. Voor de presentatie wordt 1. Uitzoeken welke gegevens nodig zijn dat de performance van maatwerkrap- gebruik gemaakt van een analyse/pre- 2. Gegevens selecteren uit één of portages slecht is als gevolg van de enorme hoeveelheid gegevens die benodigd zijn om de rapportage samen te stellen. Rapportages die een hele nacht 'lopen' zijn niet ongewoon. Een derde frustratie is dat de informatie die er werkelijk toe doet moeilijk of helemaal niet overzichtelijk gepre- sentatie-tool. Dit is software waarmee de selectie, presentatie en analyse van de gegevens is uit te voeren. Technisch gezien vormt dit geen onderdeel van een datawarehouse. Datawarehouse en analyse- en presentatietools zijn echter onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder informatie is presentatie niet mogelijk en zonder presentatie worden gegevens nooit informatie. Kijkend naar de genoemde problemen betekent dat dat op zijn minst de volgende wensen leven ten aanzien van rapportages en managementinformatie; Flexibiliteit Een analyse- en presentatietool beschikt over de functionaliteit om in de vorm van rapportages een 'infocube' te benaderen, ongeacht wat voor soort gegevens zich in de 'infocube' bevinden. Dat betekent dat een gebruiker een rapportage kan samenstellen met meerdere applicaties/modules 3. Gegevens samenstellen en combineren 4. Gegevens opslaan voor hergebruik 5. Gegevens presenteren in een rapport. Het blijkt dat bij een maatwerkrappor- 2

3 C/TAC-Align blijft vakman in SAP Meer dan ooit heeft C/TAC-Align positie gekozen. Er is in de afgelopen twee jaar een groot aantal zaken op de ICT-markt afgekomen, zoals de enorme aandacht voor de millennium-problematiek, het vacuüm direct daarna, de euforie rond alles wat maar met internet te maken had en het diepe dal waarin die hype uiteindelijk viel, euro-migraties en (mede door de terroristische aanslagen in de V.S.) de dreiging van een grote wereldwijde crisis. column W e hebben hiermee allemaal te alsmede techniek- en integratie problematieken maken. De SAP-wereld in het en beheer) blijven centraal bijzonder is gegaan van een krachtige staan. ERP-leverancier, maar een dreigend missen van de boot van alle nieuwe front- C/TAC-Align ook goed nagedacht over Vanuit een intensief fusieproces heeft office toepassingen, naar een positie in toekomstige positie en groei. Enerzijds de markt die sterker is dan ooit, gebaseerd op een krachtig totaalpakket van een duidelijke focus en positionering betekent dit zoals eerder aangegeven software-toepassingen onder een volledig geïntegreerde mysap paraplu. het investeren in een krachtige interne naar de markt, anderzijds betekent dit C/TAC-Align heeft altijd een unieke organisatie. De richting naar de markt: focus gehad op de SAP-wereld en is van Praat je over SAP? Dan kom je terecht die visie nooit afgeweken, ook niet in de bij C/TAC-Align! afgelopen periode. Onze specialisatie op Groei is daarin naar onze mening niet SAP en de focus op het kunnen bieden alleen nodig, maar noodzakelijk, om de van een compleet aanbod van diensten benodigde investeringen te kunnen blijven doen. C/TAC-Align wil groeien, en (om organisaties te helpen in implementatie en inbedding van SAP-systemen, heeft dan ook goed nagedacht over haar groeistrategie. Wij kijken natuurlijk naar autonome groei, maar tegelijkertijd is versterking met de SAP-kennis van andere ICT-spelers (vanuit onze verschillende gespecialiseerde diensten) een reële basis voor versnelling van die groei. Wat in het groeiscenario voorop blijft staan is eigen identiteit. Wij hebben gekozen voor het vakmanschap in SAP en dat blijft onveranderd. Dit nummer van onze newsletter staat in het teken van Business Intelligence, een onderwerp dat zich richt op het genereren van management-informatie. Bestaande (ERP) informatiesystemen zijn opgezet om de operationele bedrijfsprocessen te ondersteunen (transactie-systemen), ze zijn echter erg beperkt in het bieden van sturings-informatie (van managementinformatie). Met data warehousing, rapportage-toepassingen, balance scorecard, etc. kan dit wel worden ingevuld. Het is een actueel onderwerp voor elke SAP-gebruiker, waar nieuwe produkten als SAP BW en SAP SEM zich aandienen. 'Intelligenter business doen met business intelligence'. Veel plezier bij het lezen van deze uitgave van de ConTACtueel! Henny Hilgerdenaar Algemeen directeur tage vaak alle vijf de elementen star zijn. Wanneer er dus in een rapportage iets met een andere insteek belicht moet worden betekent dat een nieuwe rapportage. Het gevolg is een grote hoeveelheid maatwerkrapportages die ongeveer dezelfde gegevens ophalen maar dit op een net iets andere manier presenteren. Een analyse- en presentatietool is in staat om met punt vijf flexibel om te springen waardoor informatie eenvoudiger te benaderen is door gebruikers. Het maken van iedere volgende rapportage waarbij gebruik gemaakt wordt van dezelfde gegevens kost een fractie in vergelijking met maatwerk. Performance Vaak is het zo dat rapportages een groot beslag op de processorcapaciteit leggen omdat er enorm veel gegevens geselecteerd, getotaliseerd en gesorteerd moeten worden. Iedere keer dat een rapport gestart wordt, wordt dit hele proces opnieuw uitgevoerd. Door deze gegevens eenmalig naar het data warehouse over te brengen wordt het transactiesysteem maar één keer belast, bij voorkeur op een rustig tijdstip. Daarbij wordt ook het verschil in gedrag tussen een datawarehouse en een transactieomgeving duidelijk. Een data warehouse wordt gekenmerkt door grote leesacties op de database, veelal data van meerdere jaren. Het updaten is beperkt tot het periodiek onderbrengen van nieuwe documentgegevens uit verschillende transactieomgevingen. Een transactiesysteem wordt gekenmerkt door het ophalen van een beperkte hoeveelheid documentgegevens en vele mutaties. Een bijkomend voordeel is dat de data op het transactiesysteem minder lang bewaard hoeven te worden en sneller gearchiveerd kunnen worden. De performance van het transactiesysteem kan drastisch verbeteren als rapportages gebaseerd zijn op een data warehouse. Om performanceproblemen door grote leesacties, sortering en totalisaties in een data warehouse te voorkomen worden data redundant opgeslagen waarbij verschillende aggregatieniveaus gehanteerd worden. De analysesoftware van bijvoorbeeld SAP BW is dusdanig intelligent dat automatisch het aggregatieniveau gekozen wordt dat de beste performance zal geven. Deze technieken vergroten de toegankelijkheid tot informatie. Beschikbaarheid juiste gegevens Vaak kijken afdelingen in een organisatie met verschillende ogen naar dezelfde soort cijfers. Aan een begrip als doorlooptijd kunnen door verschillende afdelingen in een organisatie meerdere interpretaties worden gegeven. Zeker als er sprake is van verschillende systemen waar gegevens uit verzameld moeten worden. Het betekent dat, voordat een data warehouse opgezet gaat worden, er overeenstemming moet zijn over de betekenis van gegevens. Het moet duidelijk zijn wat onder omzet, korting, marges, retouren, productgroep etcetera verstaan wordt. Bij de invoering van een data warehouse zijn de punten één tot en met vier van de puntenlijst juist die elementen die geautomatiseerd zijn en dus op een vaste wijze verlopen. Over gegevens die niet in het data warehouse opgenomen worden kan ook niet gerapporteerd worden met een rapportage-tool. Het is dus zeer belangrijk overeenstemming te hebben over de te ontsluiten informatie en de definitie daarvan. Teleurstellingen achteraf over informatie die niet beschikbaar is of een andere betekenis heeft dan gedacht, worden hiermee voorkomen. Bij invoering van een data warehouse en rapportage-tools dient men zich daarom twee belangrijke vragen te stellen: "naar welke gegevens willen we kijken?" en "hoe willen we naar de gegevens kijken?" Het is goed te vermelden dat een data warehouse niet kosteneffectief zal zijn voor één rapportage omdat alle vijf de C TAC tueel elementen uit een rapportage gerealiseerd dienen te worden. Maar iedere volgende rapportage over dezelfde gegevens leidt direct tot voordelen. Samenvattend kunnen met een data warehouse de volgende voordelen behaald worden; Grotere flexibiliteit en verbeterde on toegang tot informatie waardoor de kosten voor het maken van rapportages gereduceerd kunnen worden. Informatie uit verschillende applicaties kan eenduidig geanalyseerd en gerapporteerd worden. Historische informatie is beschikbaar zonder individuele transacties voor langere tijd te moeten bewaren in de afzonderlijke applicaties. Ten slotte. Het is niet alleen van belang te kijken naar de kosten van een data warehouse maar juist ook naar de waarde van betere informatie en informatievoorziening voor de organisatie. 3

4 SAPssessment nieuwe dienst SAP-Beheer Informatiesessie SAPssessment 13 december C /TAC-Align breidt haar dienstverlening op het gebied van SAP-systemen, met advies ten aanzien van de inrichting van SAP beheerorga- teem; Flexibiliteit van de inrichting; Ontwikkelingen binnen en naast uw SAP-implementatie. SAP-beheer verder uit met de lance- nisaties en auditing van SAP systemen Beveiliging; C/TAC-Align gelooft niet in een aanpak ring van de nieuwe dienst op het gebied van inrichting, techniek Kennisniveau op het gebied van SAP waarbij zij alleen een adviserende rol SAPssessment. Met SAPssessment en maatwerk. De nieuwe dienst en ICT beheerprocessen; heeft. Door samen met u verbeterin- richt C/TAC-Align zich op het conti- SAPssessment gaat verder dan het ana- Gebruik van uw systeem; gen in kaart te brengen, te implemente- nue verbeteringsproces ten aanzien lyseren van SAP beheerorganisaties en Risicobeperking; ren en te evalueren is de van SAP beheerorganisaties en de te SAP-systemen en het in kaart brengen Performance van uw systeem; betrokkenheid van uw medewerkers beheren SAP-systemen. van verbeterpunten. Samen met haar Analyse van de impact van verande- het grootst en levert dit het hoogste Het beheren van informatiesystemen klanten wil C/TAC-Align ook de ver- ringen. rendement op voor uw organisatie. Op vergt in het algemeen veel van organisaties. Beheerkosten maken een substantieel deel uit van de totale ICT-kosten. Deze beheerkosten zijn antwoording dragen voor het implementeren en evalueren van de voorgestelde verbeteringen. Een belangrijk aspect hierbij is het inbedden Deze onderwerpen worden vanuit verschillende invalshoeken geanalyseerd: 13 december organiseert C/TAC-Align over dit onderwerp een informatiesessie; een must voor elke SAP-klant in Nederland. U kunt zich aanmelden onder andere opgebouwd uit mensen, van de verbeteringen in de organisatie. Organisatie van beheer, ook in relatie voor deze informatiesessie via infrastructuur, processen en procedures. Het beheren van SAP-systemen vormt hierop geen uitzondering. C/TAC-Align heeft ruime ervaring met Onderwerpen die in SAPssessments aan de orde kunnen komen zijn onder andere: tot de lopende projecten; Bedrijfsprocessen en de daaraan gerelateerde SAP inrichting; Technische inrichting van uw SAP Wanneer u meer wilt weten over deze nieuwe dienst kunt u ook direct contact met ons opnemen via het implementeren en beheren van Beheersbaarheid van uw SAP-sys- landschap; De laatste puntjes op de euro 4 De magische datum van 1 januari 2002 komt snel dichterbij: de euro wordt officieel ingevoerd en we nemen afscheid van de Nederlandse gulden. De laatste kans om na te gaan of uw bedrijf klaar is voor de komst van de euro. In dit artikel een overzicht van de laatste aandachtspunten met betrekking tot de overgang naar de nieuwe munteenheid. C /TAC-Align heeft tot nu toe De financiële administratie is omgezet, een veertigtal Euro conversies maar zijn ook de overige gebie- uitgevoerd voor verschillende klanten. den klaar voor gebruik van de euro? In de maand december zal er een piek Denk aan bijvoorbeeld het onderhouden van objecten als: in live-conversies zijn, gezien de projecten die nu lopen. Bedrijven die hun Contracten Euro conversie nog niet hebben ingepland zijn eigenlijk te laat. Op 28 janu- Bestellingen Verkooporders ari 2002 is de gulden immers geen In- en verkoopcondities wettig betaalmiddel meer. Weliswaar Info-records kunnen particulieren nog tot 1 april Retouren kosteloos guldens bij de bank storten Formulieren (factuur, bestelling) op de eigen bankrekening, maar de Vanaf welke datum moeten nieuwe gulden mag dan niet meer in SAP objecten worden aangelegd in de gebruikt worden. euro? Heeft u uw klanten en leveranciers al Bedrijven die de conversie van het verteld hoe u zult omgaan met de SAP-systeem naar de euro als huisvaluta achter de rug hebben, zullen na prijslijsten al aangepast? overgang naar de euro? Heeft u uw moeten gaan of SAP volledig is voorbereid op de komst van de euro. Stelt dokumenten worden geconverteerd? Moet de historie van de logistieke u zich daarom de volgende vragen: Worden bankbestanden (binnenkomend en uitgaand) al verwerkt in de euro? C TAC tueel Hoe wordt omgegaan met de expirerende valuta codes? Om te voorkomen dat ten onrechte documenten aangelegd worden in een expirerende EMU-valuta bestaat de mogelijkheid om waarschuwingen dan wel foutmeldingen te genereren. Om deze functionaliteit in SAP te gebruiken zullen een aantal instellingen in het systeem gedaan moeten worden. Moet hierbij een onderscheid gemaakt worden tussen verschillende objecten, zoals SD-orders in NLG toestaan tot en FIboekingen tot ? Hoe wordt omgegaan met openstaande dokumenten in een EMUvaluta en de bijbehorende vervolgstappen? Het is bijvoorbeeld mogelijk voor bepaalde processen in te stellen dat vanaf een bepaalde datum facturen in NLG via het automatisch betalingsprogramma betaald on worden in Euro's. In de komende anderhalve maand zal een antwoord op bovenstaande vragen gegeven moeten worden. Bij vragen of opmerkingen met betrekking tot de Euro kunt u contact opnemen met Bas Hagendijk of Erik Westerlaken van C/TAC-Align. Op naar de EURO!

5 Guus Leufkens van Aldipress over de filosofie van uitbesteden Aldipress, onderdeel van het Finse mediaconcern Sanoma WSOY, verzorgt de distributie en marketingondersteuning van tijdschriften in de losse verkoop voor uitgevers en retailers. Het totale assortiment bestaat uit ongeveer 650 verschillende tijdschrifttitels, specials, romans, puzzels en stripalbums, die dagelijks naar bijna verkooppunten in Nederland gaan. De moeder van Aldipress was tot voor kort VNU, maar sinds 1 oktober jl. is zij overgenomen door de Finse uitgever Sanoma WSOY. In totaal werken bij Aldipress 450 mensen, waarvan ongeveer de helft ICT-gebruiker is. De andere helft is vooral betrokken bij het logistieke proces. G uus Leufkens is 42 jaar en sinds vriendelijk en servicegericht werken werkzaam geweest bij Om echter de werkzaamheden op een Aldipress, waar hij allerlei functies heeft bekleed. Twee jaar geleden werd hij Hoofd Informatisering en hield zich als MT-lid tevens bezig met het algemene bedrijfsbeleid. Recentelijk heeft hij echter besloten om Aldipress te verlaten. Per 1 oktober jl. is hij dan ook opgevolgd door Paul Hoogduin, die afkomstig is van The Greenery International. Met Guus kijken we terug op de afgelopen periode en vooruit voor Aldipress. afdeling beheersbaar, voorspelbaar en planbaar te maken, is een meer rationele benadering vereist, waarbij duidelijke en acceptabele afspraken worden gemaakt. Dit is echter een evolutionair proces, want het personeel moest wennen aan deze aanpak. We hebben voor de automatiseringsvraagstukken een nieuw overlegorgaan in het leven geroepen. Hierin zitten mensen van mijn afdeling, maar ook vertegenwoordigers van de afdelingen logistiek, commercie, Vertaalslag financiën en planning. Zij Een aantal ICT-medewerkers binnen Aldipress richt zich met name op het gebied tussen de eigen business en het SAP-systeem. Zij kennen de bedrijfsprocessen treden op als functioneel beheerders, ook wel key-users genoemd, en zijn voor deze taak twee tot drie dagen per week vrijgemaakt. Het effect van de goed, weten wat de interne klassieke automatiseringsafdeling die klanten willen en kunnen van daaruit makkelijk eerstelijns opvang realiseren. Specialistische kennis over SAP hebben ze echter niet. Guus: "wij vinden het belangrijk dat eigen mensen zich bezighouden met het kritische proces en dat zij de vertaalslag kunnen maken van onze wensen naar SAP-oplossingen. Technische detailkennis over SAP kun je inkopen, maar de kennis die onze medewerkers hebben, vind je niet buiten de deur. Drie medewerkers besteden de helft van hun tijd aan het technisch beheer, de overige activiteiten op dit gebied zijn uitbesteed aan C/TAC-Align." De andere mensen op de ICT-afdeling houden zich hoofdzakelijk bezig met business analyses en allerlei alle verantwoordelijkheid moet nemen voor de automatisering, hebben we hiermee weten te voorkomen. Het functioneren van het systeem is namelijk de verantwoordelijkheid van de gebruikers. Verder hebben we afspraken gemaakt over wat we als automatiseringsafdeling wel en niet doen en tegenwoordig maken we gebruik van een prioriteitenlijst. Problemen die cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering krijgen de hoogste prioriteit en worden direct behandeld. Kwesties die minder van belang zijn, krijgen dan ook een lagere prioriteit. De verantwoordelijkheid van de prioriteitstelling ligt overigens niet alleen bij de ICT-afdeling, maar ook bij de gebruikersorganisatie." projecten. Bij een aantal van deze projecten is C/TAC-Align eveneens betrokken. Automatiseringsaanpassingen Tegelijk met de organisatie- en cultuurveranderingen, werden bij Aldipress Organisatie- en cultuurverandering Toen Guus in 1999 hoofd van de afdeling Informatisering werd, viel hij direct ook de automatiseringssystemen onder de loep genomen. Deze bleken sterk verouderd te zijn, dus werd besloten om over te stappen op SAP. "In eerste met zijn neus in de boter. "De directie instantie hebben we de primaire en het MT vonden de tijd rijp voor een aantal organisatorische veranderingen. We hadden namelijk een sterk informele bedrijfscultuur, waarbij de algemene tendens was dat problemen van collega s direct opgelost moesten worden. bedrijfsprocessen vervangen door de basismodules FI/CO, MM en SD. Het tweede deel van de implementatie behelsde de invoering van Business Intelligence. We hebben dit jaar dan ook de BW-module met bijbehorende Dat werd beschouwd als klant- softwareapplicaties geïmplementeerd, waarmee we uit de operationele systemen management- en marketinginformatie kunnen genereren. Laatstgenoemde informatie wordt dagelijks via het internet beschikbaar gesteld aan de uitgevers, die op die manier constant op de hoogte blijven over de stand van zaken van hun tijdschriften. Omdat wij de historische gegevens van de verkooppunten vasthouden, kunnen wij vervolgens de breedte - welke bladen komen in welke winkels te liggen - en de diepte - de aantallen per tijdschrift - van het assortiment bepalen. De BW-module is in zijn huidige vorm pas vorig jaar op de markt verschenen en wij hebben deze als één van de eerste bedrijven gekoppeld aan het internet om aan de behoeften van de uitgevers te voldoen. Deze koppeling is dus nog redelijk uniek." Functiespecialisatie Ook op logistiek gebied moet de organisatie een aantal drastische veranderingen ondergaan, want zowel de werkwijze als de automatiseringssystemen zijn sterk verouderd. In het project Functiespecialisatie wordt echter niet alleen de organisatie, maar ook de automatisering en mechanisatie in een nieuw jasje gestoken. In dit omvangrijke project participeren ook consultants van C/TAC-Align. "Behalve het ontwerpen, 'customizen' en inrichten van SAP, gaan zij zich bezighouden met de 'interfacing' tussen SAP en de apparaten die wij in het magazijn gebruiken, zoals barcodescanners en dergelijke." Verder is Aldipress voornemens om de WMmodule in gebruik te nemen voor een goed voorraadlocatiebeheer. "Tot nu toe deden we dat niet zo gedetailleerd, omdat de binnengekomen tijdschriften binnen 24 uur bij de klanten moeten liggen. We krijgen echter steeds vaker de vraag om de opslagfunctie van de retailers over te nemen, waardoor we deze module nu wel nodig hebben. Filosofie van uitbesteden Tegelijk met de organisatieverandering is in 1999 ook besloten om het beheer van de automatiseringssystemen voor een belangrijk deel te gaan uitbesteden. Guus: "Kennis van het beheer van een systeem als SAP kun je inkopen. Het voordeel is dat je deze up-to-date kennis in huis haalt op het moment dat je het nodig hebt en je op die manier snelheid kunt maken. Ik was hier al lang een voorstander van, maar sinds 1999 heeft deze filosofie ook een breed draagvlak gekregen binnen de organisatie. Doordat we een meerjaren contract zijn aangegaan met C/TAC-Align, hebben we nooit resourceproblemen. Als een project binnen een bepaalde tijd klaar moet zijn, wordt eenvoudigweg extra capaciteit ingezet." Voor Guus zijn samenwerking en partnership belangrijke items. Hij ziet C/TAC-Align niet zozeer als leverancier, maar als gelijkwaardige partner binnen het team. "Doordat zij het beheer van ons systeem verzorgt, raakt zij ook steeds meer betrokken bij de huidige en toekomstige projecten. De consultants denken van meet af aan mee of bepaalde oplossingen ook te beheren zijn. Op die manier krijg je een soort kwaliteitscontrole van een externe partij. Beheer-specialist Projecten realiseren en het uitvoeren van beheertaken zijn volgens Guus twee verschillende specialismen. "Toen ik in de markt vernam dat C/TAC-Align zich had gespecialiseerd in SAP-beheer en dat zij een goede reputatie had, heb ik het initiatief genomen en contact gezocht. Al tijdens de eerste bespreking bleek dat zij veel ervaring had wat betreft beheercontracten en het opstellen van SLA s. Halverwege vorig jaar zijn de consultants aan het werk gegaan, nadat de SAP-implementatie was voltooid. De implementatiepartner was toen namelijk nog niet zo ver op het gebied van beheer. Ook kwam de omvang van ons bedrijf meer overeen met C/TAC-Align dan met de implementatiepartner, voor wie wij een relatief kleine klant waren. Ik vind het een organisatie waarvan enthousiasme en gretigheid afstraalt. Het enige waarvoor wij een oplossing hebben moeten zoeken is het feit dat wij met name voor het functionele beheer ook support in de avonduren nodig hebben, omdat wij zowel overdag als s avonds produceren. Daar was hun organisatie niet op ingericht en het heeft dan ook wel wat voeten in aarde gehad om te zorgen dat de consultants op de gewenste tijden beschikbaar kunnen zijn. Uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen, want we hebben nu een contract van 6 x 16 uur, wat inhoudt dat men voor de functionele ondersteuning zes dagen per week gedurende zestien uur per dag voor ons beschikbaar dan wel bereikbaar is," aldus Guus. 5

6 Roel Salden van Novem: SAP heeft een enorme impact op onze organisatie Novem, de dienstverlenende intermediair tussen de overheid en het bedrijfsleven, heeft vestigingen in Utrecht en Sittard. "De overheid stelt het beleid vast ten aanzien van energie en milieu en wij bekijken hoe dat beleid in de praktijk kan worden gerealiseerd met stimuleringsinstrumenten. Door middel van bijvoorbeeld subsidiegeld stimuleren we kelijk. Daarnaast werkt onze opdrachtgever, Economische Zaken, met SAP evenals veel marktpartijen waar wij mee samenwerken. Perfect Project aanpak C/TAC-Align was één van de bedrijven tie) geïmplementeerd, waarmee het primaire bedrijfsproces van Novem kan worden uitgevoerd. Zoals de ASAP-methodiek voorschrijft is keurig een projectbeschrijving gemaakt, gevolgd door een blauwdruk waarin de bedrijfsprocessen zijn beschreven. benefits van SAP nog niet ervaart. We proberen dan ook om samen met C/TAC-Align, met wie we een beheercontract hebben afgesloten, zo snel mogelijk alle technische 'bugs' op te lossen. Verder zijn we zogenaamde bureauhulpen aan het opstellen. In bedrijven om bepaalde ontwikkelingen uit te voeren." die zich via de Europese aanbesteding aandiende als implementatiepartner. "Ik Tijdens de inrichtings- en testfase is tevens een Novem-wijzer opgesteld. deze handige A4-tjes wordt kort per proces beschreven welke handelingen kende de organisatie niet, maar doordat "Dit is een procesbeschrijving met een je als gebruiker moet verrichten. Bij R oel Salden is momenteel hoofd van het programmabureau E.E.T out criteria waaraan het pakket moest voldoen, kwam Novem tot de conclusie de werkwijze ons aansprak hebben we toch voor deze partner gekozen. Behalve de ASAP-methodiek, die iedere stappenplan en werkinstructies en daarvoor hebben we een pakket van C/TAC-Align gebruikt. Hierna is ieder- iedere handeling staat ook een verwijzing naar de Novem-wijzer voor verdere details. Inmiddels wordt een (Economie, Ecologie en Technologie), dat een ERP-systeem waarschijnlijk de implementatiepartner van SAP gebruikt, een, afhankelijk van functie en autorisa- aantal van deze bureauhulpen gebruikt een samenwerkingsverband tussen beste keuze was. Verschillende functio- hanteert C/TAC-Align namelijk de tie, opgeleid. Op 2 juli 2001 is het en men ervaart deze als zeer prettig. Novem en Senter. Daarbij geeft hij lei- naliteiten moesten namelijk geïnte- Perfect Project aanpak, ook wel de vier- systeem live gegaan zonder schaduw te Het grootste probleem zit op dit ding aan een team dat zich bezighoudt greerd kunnen worden. Het feit dat de dimensie genoemd. Deze aanpak draaien en momenteel zitten we nog in moment in de rapportages, omdat we met de realisatie van doorbraaktechno- Novem een projectgeoriënteerde orga- houdt in dat men uitgaat van de per- de nazorgfase. Oorspronkelijk wilden niet de vereiste gegevens kunnen gene- logie. "Hoe de wereld er over vijftig jaar nisatie is en er dus een koppeling moet soonlijke aspecten die meespelen in een we in mei live gaan, maar dat was echt reren. Dat is op sommige punten de uitziet is uitgewerkt in verschillende sce- niet haalbaar. We hebben namelijk tien onmogelijkheid van SAP, maar heeft nario's. Vanuit die invalshoeken bepalen jaar historie moeten converteren, een tevens te maken met de hoge eisen die we wat er de komende 5, 10 of 20 jaar conversie die ik niemand aanraad. In wij stellen. Het merendeel van onze nodig is aan technologie-ontwikkeling, die tien jaar hebben we namelijk op organisatie houdt zich namelijk bezig waarbij de projecten een doorloop heb- verschillende manieren de projecten met project- en programma-manage- ben van fundamenteel onderzoek tot de gemanaged, verschillende administra- ment. Vorige maand hebben we daar- marktintroductie. Novem is dan ook een tieve organisaties gekend en te maken om besloten een additionele projectgeoriënteerde organisatie, waar- gehad met verschillende belastingtarie- rapportage-tool aan te schaffen, die aan bij de projecten vaak zeer langlopend ven. We hebben dan ook met onge- SAP wordt gekoppeld." zijn. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe generatie zonnecellen, nieuwe vervoers- veer acht mensen gedurende twee maanden dag en nacht gewerkt om alle Werken aan de benefits concepten en compleet nieuwe grond- gegevens van ongeveer projec- Behalve het oplossen van de technische stoffen. Mijn team werkt voornamelijk ten te converteren. C/TAC-Align had 'bugs', wil Novem zich in eerste instan- met grote industrieën, universiteiten, ons afgeraden om dit te doen, want zij tie richten op een verdere optimalisa- kennisinstellingen en het innovatieve hadden ervaring op dit gebied. tie van het huidige systeem. MKB." Aangezien onze projecten echter vaak "Vervolgens willen we de HR-module langlopend zijn, vond men het intern inrichten en last maar zeker not least Roel is voor de selectie en implementa- toch noodzakelijk om alle gegevens willen we ons kennismanagement ver- tie van het nieuwe automatiseringssys- over te nemen. Ik ben blij dat alles er der ontwikkelen. Door de invoering teem projectleider geweest. "Voorheen nu in zit, maar ik zou het niet meer van alle gegevens kunnen we onze pro- werkten we met een mengelmoes van opnieuw doen." jecten nu prima beheren, maar we wil- allerlei losstaande, soms maatwerk pakketten. Deze communiceerden echter moeilijk met elkaar en waren qua techni- Ingebruikname Nu, ruim vier maanden later, werken len de kennis die we met deze projecten hebben opgedaan transparant en toegankelijk maken. Niet alleen sche levensduur aan hun einde. Toch inmiddels alle 450 medewerkers met voor onszelf, maar ook voor onze wilden we onze informatievoorziening zijn tussen de urenregistratie, het pro- grootschalig veranderingsproces. het nieuwe pakket. "Natuurlijk moeten opdrachtgever en marktpartijen," aldus verbeteren en het projectmanagement jectbeheer en de facturatie is daar een Achteraf gezien hadden we overigens zij hun weg er nog in vinden. Voorheen Roel. verder ontwikkelen. Mede op basis van goed voorbeeld van. Tevens werden nog meer rekening moeten houden met had iedereen zijn eigen manier van een organisatiedoorlichting door een hoge eisen gesteld aan de rapportage. de veranderingen op de werkvloer en werken, maar nu moeten zij allemaal extern bureau, waaruit bleek dat onze informatievoorziening heel slecht was, Europese aanbesteding met de succes- en faalfactoren. Behalve deze aanpak en de bedrijfscultuur van op dezelfde manier met hetzelfde systeem werken en dat is lastig. Wij hebben we in 1999 besloten om over te Novem is een aan de overheid gelieer- C/TAC-Align, spraken de adviseurs en waren hier als projectteam wel op stappen op een nieuw systeem. de BV en was zodoende verplicht om consultants ons ook erg aan. Door hun voorbereid, want ons besturingsmodel Overigens is al twee keer eerder gepro- het project Europees aan te besteden. betrokkenheid, het meedenken en het is niet geënt op een pakket als SAP. Zo beerd om een maatwerk pakket te Daarmee was zij overgeleverd aan de zich kunnen verplaatsen in de proble- maakt bijvoorbeeld 80% van onze implementeren, maar deze pogingen zijn markt, wat betreft bedrijven die in zou- matiek, spraken we al snel dezelfde medewerkers gebruik van de inkoop- mislukt omdat het toen technisch nog den schrijven. "In totaal hebben we drie taal. module, aangezien zij zelfstandig pro- niet mogelijk was en de organisatie er nog niet rijp voor was. Deze derde poging had dan ook een gevoelig verle- pakketten bekeken; SAP, Oracle en EFS. Qua eisen en functionaliteiten matchten ze eigenlijk alledrie, maar financieel Zwaar conversietraject In augustus 2000 werden de modules jecten aanmaken in het systeem. Wellicht dat dat in de toekomst verandert, maar voorlopig werken we op die den." Op basis van zogenaamde knock- bleek SAP voor ons het meest aantrek- PS, FM, FI/ CO en CATS (urenregistra- manier. Een tweede punt is dat men de 6

7 SAP- SEM: van strategie naar actie C/TAC-Align werkt momenteel bij het Ministerie van OCenW hard aan de afronding van één van de eerste SAP-SEM implementaties in Nederland. SEM staat voor Strategic Enterprise Management. Het is een hulpmiddel voor het sturen van organisaties op basis van de strategie en het maakt deel uit van de MySAP Business Intelligence familie. S trategische processen stellen nieuwe eisen aan de informatievoorziening. nieuwe eisen aan de informatie- Er is behoefte aan informatiesys- voorziening. temen die ondersteuning kunnen De omgeving van organisaties verandert, bieden bij: de complexiteit neemt toe en ontwikkelingen gaan razendsnel. het samenvoegen en bewerken van Globalisering, technologische vernieuwingen, verschillende soorten gegevens verkorte product levenscycli en schaalvergroting zijn hier voorbeelden van. (gestructureerd of ongestructureerd), afkomstig uit diverse systemen binnen en buiten de organisatie; het uitvoeren van analyses, planningen Organisaties moeten vanwege deze ontwikkelingen sneller kunnen inspelen op een veranderende omgeving. Steeds meer komt hierbij de nadruk te liggen op het bepalen, het uitvoeren, het en simulaties; inzichtelijk maken van resultaten en prestatie-indicatoren; het communiceren van doelstellingen en resultaten naar belanghebbenden. monitoren en, indien nodig, het bijstellen van de strategie. Hierbij zijn inzicht in de interne organisatie en de externe omgeving en bewustwording van de strategie bij alle medewerkers van essentieel belang. Om dit inzicht te verkrijgen en om de strategie voor medewerkers te verhelderen, vertalen veel organisaties hun strategie in concrete doelstellingen en zowel financiële als niet financiële prestatie-indicatoren. Ter ondersteuning van de management informatievoorziening bestaan er binnen SAP reeds vele mogelijkheden, variërend van applicatiegebonden rapportages tot meer overkoepelende instrumenten en maatwerk. Hoewel deze instrumenten uitstekend kunnen voorzien in rapportages op operationeel en tactisch niveau, schieten ze vaak te kort bij het ondersteunen van het strategische proces. Integratie van verschillende Deze ontwikkelingen stellen een aantal soorten gegevens uit diverse Alliantie met SAP versterkt C/TAC-Align en SAP in gesprek voor invulling van andere partnerships. Eén heid van haar totale dienstverlening in de SAP-wereld, waarin elementen als daarvan is het vernieuwde SAP Hosting organisatieverandering en changemanagement, Partnership. Met de overgang naar de nieuwe mysap produkten- en partnerstructuur business consulting, func- tionele inrichting van (SAP-) systemen, van SAP zijn eerdere part- projectmanagement, systeemintegratie nership-vormen omgezet naar deze nieuwe vormen waaraan door C/TAC- Align en SAP nu heel direct invulling is gegeven. C/TAC-Align behoort tot de grootste SAP-spelers in de Nederlandse markt. De kracht van de onderneming komt en beheer aan de orde zijn. Voor C/TAC-Align en SAP blijft een goede invulling van deze strategische allianties een belangrijke voorwaarde voor een verdere uitbouw van de samenwerking in de toekomst. (uit het persbericht van 31 augustus 2001) naar voren in de breedte en compleet- systemen is bijvoorbeeld niet of nauwelijks mogelijk terwijl analyse- en en simulaties. Op basis van deze inzichten kan dan actie worden ondernomen simulatie-instrumenten ontbreken. simpelweg of kunnen de doelstellingen en indicatoren worden bijgesteld. Om deze problemen het hoofd te kunnen Functionaliteiten bieden heeft SAP Strategic SEM maakt gebruik van het SAP Enterprise Management (SEM) ontwikkeld. Business Information Warehouse (BW). Dit is een datawarehouse waarin gegevens vanuit diverse systemen zijn SEM ondersteunt strategische processen SAP-SEM ondersteunt organisaties bij de uitvoering van strategische managementprocessen, zoals: portfolio management, activity-based management, opgeslagen. Te denken valt hierbij aan gegevens uit één of meerdere R/3 systemen, maar ook aan gegevens uit andere niet-r/3 applicaties of uit een externe database van bijvoorbeeld een bureau voor marktonderzoek. risicomanagement en prestatiemeeting, gebaseerd op het Balanced De strategische processen worden Scorecard concept van Kaplan en Norton. Bij dit laatste principe vormt de strategie het startpunt voor een continu en cyclisch proces. Vanuit de strategie worden doelstellingen en door SEM ondersteund met behulp van een aantal modules. Afhankelijk van de gewenste functionaliteit kunnen één of meerdere modules worden ingezet. De drie meest relevante onderdelen zijn: prestatie-indicatoren afgeleid. Deze de Corporate Performance Monitor, prestatie-indicatoren en doelstellingen worden gezien vanuit een viertal perspectieven Business Planning and Simulation en Business Consolidation. (financieel, klanten, interne bedrijfsprocessen en het perspectief van leren en groeien). In SEM kunnen met behulp van de prestatie-indicatoren Corporate Performance Monitor (SEM CPM) SEM Corporate Performance Monitor resultaten zichtbaar worden helpt bij het meten, interpreteren en gemaakt. Deze resultaten kunnen vervolgens worden gecommuniceerd naar de rest van de organisatie en overige belanghebbenden. het helder presenteren van financiële en niet financiële prestatie-indicatoren op basis van het Balanced Scorecard principe. Op verschillende niveaus in de organisatie kunnen gegevens met elkaar Naast strategische managementprocessen ondersteunt SEM ook tal van plannings- en budgetteringsmethoden worden vergeleken. Tevens kan er gebruik worden gemaakt van industriespecifieke 'content'. Daarnaast bestaat Service Partnership C/TAC-Align C /TAC-Align heeft de strategische alliantie met SAP verder versterkt door de gezamenlijke ondertekening van een nieuw mysap Service Partnership. Hiermee bouwt C/TAC- Align voort op de jarenlange samenwerking met SAP en profileert zich hiermee verder met haar dienstverlening in business consulting en implementatie van SAP systemen. Naast de nu afgesloten samenwerkingsovereenkomst op het gebied van consultancy en implementatie- dienstverlening van SAP systemen, zijn de mogelijkheid om zelf indicatoren te wijzigen en toe te voegen. Business Planning and Simulation (SEM BPS) Gegevens worden via SAP BW vanuit diverse bronsystemen (bijvoorbeeld R/3) gelezen. SEM BPS maakt het mogelijk om met behulp van deze gegevens allerlei soorten planningen en budgetteringen op te stellen. Daarnaast biedt BPS ondersteuning bij het inzichtelijk maken van causale relaties zodat simulaties kunnen worden uigevoerd. Er kan bekeken worden hoe onder bepaalde voorwaarden prestatie-indicatoren worden beïnvloed door bijvoorbeeld prijsveranderingen. Bewerkte gegevens kunnen vervolgens weer worden teruggehaald naar R/3. Business Consolidation (SEM BCS) Het onderdeel Business Consolidation verschaft de mogelijkheid gegevens van een moedermaatschappij met haar dochterondernemingen te consolideren. Daarnaast kunnen consolidaties C TAC tueel uitgevoerd worden tussen, door een gebruiker zelf gedefinieerde, organisatieonderdelen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld effecten van fusies en overnames alsmede de invloed van wisselkoersen bekeken worden. Voor meer informatie over SAP SEM kunt u contact opnemen met Maarten Kalk ( ) of mailen naar on 7

8 Kort nieuws Informatiesessie SAPssessment C/TAC-Align organiseert een uitgebreide informatiesessie over haar nieuwe dienst SAPssessment, waarover elders in dit blad meer. Tijdens de sessie wordt aandacht besteedt aan de SAPssessment SIRCEL aanpak met operationele en technische beheer van de SAP-systemen (functioneel, technisch en alle SAP-maatwerk) valt hierbinnen. ties zoeken naar advies in het opzetten van een goede structuur, processen, organisatie, expertise voor het gehele beheer, eerste lijn en tweede lijn. We zijn in gesprek met Belastingdienst (BAC), Universiteit Maastricht en anderen over een goede invulling hiervan. C/TAC-Align voert dit project samen met YTONG uit, dat begin 2002 moet zijn afgerond. behulp waarvan een continu verbeteringsproces wordt uitgevoerd. Natuurlijk komt de vraag aan bod welke winst u uit een SAPssessment kunt halen. Om een en ander toe te lichten worden praktijkcases toegelicht. De informatiesessie wordt georganiseerd op donderdagmiddag 13 december in s-hertogenbosch, een 'must' voor elke SAP-klant in Nederland. Aanmelden kan nog per via VNSG SAP Gebruikersdagen 2002 staan al vast Met de verschuiving over de afgelopen twee jaar staan twee belangrijke jaarlijkse events nu al vast: in het voorjaar de jaarlijkse VNSG SAP Gebruikersdagen (11 en 12 april 2002) en in het najaar de SAPPHIRE. Mammoet Holding groeit verder met SAP Het in De Meern gevestigde Mammoet Holding, bekend als dienstverlener op het gebied van onder andere zware transporten en speciale hijswerkzaamheden, heeft haar SAP-systeem fors uitgebreid. Enkele nieuwe onderdelen binnen het bedrijf gaan werken met het SAP-systeem, ook wordt de nieuwe toepassing SAP Construction Equipment Management (CEM) ingericht om de verhuur van transportmiddelen en materialen te ondersteunen. IcT Manager: the Human Factor Speciaal gericht op de ICT Manager, vanuit de brug-functie tussen business en ICT, worden diverse conferences georganiseerd en wordt ook het blad ICT Manager uitgegeven. C/TAC-Align ondersteunt dit initiatief en wij bevelen dit ook graag aan bij onze klanten. Op 22 november vindt een volgend congres plaats onder de titel The Human Factor. Voor meer informatie: SAP SEM project Ministerie OCenW Het eerder gemelde project voor de eerste SAP SEM-implementatie in Nederland, bij het Ministerie van OCenW, verloopt goed. SAP SEM wordt ingezet voor het budget-planning proces. SAP voor Politie Haaglanden verder uitgebouwd Binnen het Bureau Opleidingen van de Politie Haaglanden wordt SAP verder ingezet voor de ondersteuning van opzet en planning van trainingen en opleidingen, dit is een verdere invulling van de SAP HR-systemen. C/TAC-Align voert dit traject samen met de Politie Haaglanden uit. Rollout SAP over geheel Guilbert Kantoorartikelengroothandel Guilbert, met vestigingen in verschillende landen van Europa is bezig met de verdere rol- C o l o f o n ConTACtueel is een uitgave van C/TAC-Align. In ConTACtueel zit een aantal zaken verborgen, zoals Contact, iets dat we graag regelmatig met onze relaties onderhouden, maar ook Actueel, omdat we mee willen gaan met de nieuwste ontwikkelingen. En als laatste natuurlijk Con (wat met betekent in het Spaans) tact, dus met tact, dat wil zeggen dat in onze aanpak de directe persoonlijke relatie heel centraal staat. De ConTACtueel is bedoeld als een informatieve nieuwsbrief voor organisaties die al vandaag of mogelijk in de lout van SAP (naar release 4.6, FI/CO/MM/WM/SD) over alle vestigingen. C/TAC-Align is betrokken bij deze toekomst zaken doen met C/TAC- Align. Resultaatverwachtingen voor 2001 ongewijzigd C/TAC-Align heeft in de bekendmaking van de resultaten over het 3e kwartaal de verwachtingen voor geheel 2001 ongewijzigd gelaten. C/TAC-Align gaat uit van een substantieel hogere winst dan afgelopen jaar, ondanks de onzekere situatie in de markt van dit moment. SAP-beheer Aldipress naar C/TAC-Align C/TAC-Align heeft een beheer-contract afgesloten voor drie jaar met Aldipress, sinds kort onderdeel van het Finse mediaconcern SanomaWSOY, en actief in de distributie en marketingondersteuning van tijdschriften voor uitgevers en retailers. Het gehele Archivering nu oppakken na de euro Voor veel SAP-klanten heeft de afgelopen periode de Euro-migratie centraal gestaan. Nu dat is afgerond moet archivering hoog op de agenda staan. Met het uitvoeren van een archiveringstraject is een enorme performance-verbetering te realiseren en bereik je een belangrijke optimalisatie. Archivering is dan ook interessant voor elke SAP-installatie. Opzetten beheerorganisatie Vanuit onze expertise en ervaring met SAP-beheer wordt C/TAC-Align meer en meer betrokken in advies-trajecten voor het opzetten van een beheer-organisatie. Grote en middelgrote organisa- Implementatie-project SAP bij YTONG Binnen YTONG, producent van bouwmaterialen (vooral bekend van de gasbetonblokken) en gevestigd in Vuren, loopt een project voor de implementatie van SAP dat wordt ingezet voor de primaire bedrijfsprocessen voor West- Europa (diverse vestigingen in Nederland, België en Frankrijk). rollout en was al eerder bij de oorspronkelijke implementatie binnen delen van Guilbert betrokken. C/TAC-Align Goudsbloemvallei MJ 's-hertogenbosch Postbus AT 's-hertogenbosch Tel Fax Internet-adres: Redactie: Marijn van der Kaaij Vormgeving: Reclamebureau Muller, Rosmalen 8

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009

microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 microsoft DYNAMICS i erp wijzer 2009 Microsoft Dynamics ERP is er ook voor u. Samen met onze gekwalificeerde partners bieden we de juiste oplossing voor uw branche. VOORWOORD De ontwikkelingen in de wereld

Nadere informatie

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden Maart 2012 Jaargang 25 #4 Trip is nu niet meer bezig met het technisch beheer van ICT Trip Advocaten & Notarissen VCD Humannet houdt heel goed de vinger aan de pols Falke & Verbaan Skednet sluit naadloos

Nadere informatie

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen

Finance & IT. Big Data. Krachtige BI-tool voor financiële sector. Verander getallenkerkhoven in feitenfabrieken. voor IT investeringen EEN COMMERCIËLE BIJL AGE VAN ALE X VAN GRONINGEN, VERSPREID DOOR DE TELEGR A AF Finance & IT ender! v e tg s in w n e r e ll e n s Slimmer, voor IT investeringen Kosten of waarde creatie Verander getallenkerkhoven

Nadere informatie

Bekijk onze. nieuwe website www.4ps.nl. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek. Nieuwsbrief van 4PS - december 2012

Bekijk onze. nieuwe website www.4ps.nl. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek. Nieuwsbrief van 4PS - december 2012 Bekijk onze nieuwe website www.4ps.nl Nieuwsbrief van 4PS - december 2012 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw, GWW en installatietechniek voorwoord Sterker uit de strijd Als deze turbulente tijden

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit der

Nadere informatie

Business Intelligence

Business Intelligence Compact_ KPMG IT Najaarsevent 2008 17 Vaststellen belangrijkste pitfalls BI/CPM-systemen. Business Intelligence Holistisch benaderen, stap voor stap implementeren l Menno Gaus, drs. Teo Griffioen MMC en

Nadere informatie

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC)

Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT: DE VOLWASSENHEIDSFASE VAN ENTERPRISE RESOURCE PLANNING? 1 Laury Bollen & Mark Vluggen* Maastricht Accounting and Auditing Research and Education Center (MARC) Faculteit

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector

Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector 59 Ontwikkelingen in de beheersing van ICT in de financiële sector Drs. J.J. van Beek RE RA en drs. F.R. Schut RE RA Ontwikkelingen in de beheersing van ICT van financiële instellingen verlopen stormachtig

Nadere informatie

Nieuwe tools: wat kunnen we ermee? Haal meer uit uw standaard SAP-systeem. Boekel De Nerée legt basis voor kenniswerkportal

Nieuwe tools: wat kunnen we ermee? Haal meer uit uw standaard SAP-systeem. Boekel De Nerée legt basis voor kenniswerkportal m tec Magazine van Magnus Technology Consultants, editie 2009 Haal meer uit uw standaard SAP-systeem Boekel De Nerée legt basis voor kenniswerkportal Nieuwe tools: wat kunnen we ermee? SAP CRM nu wel geschikt

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 9, NUMMER 1, FEB 2011 Europese aanbestedingen door de bril van Centric Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst Gedelegeerd beheer IPI in de volgende versnelling

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine maart 2010 jaargang 14 nummer 1 www.vnsg.nl Paneldiscussie over GRC Nog genoeg kansen voor SAP pagina 28 Zelfde pakket, nieuwe leverancier SAP BPC voor

Nadere informatie

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Contactueel. CTAC nieuwsbrief mei 2013

Contactueel. CTAC nieuwsbrief mei 2013 CTAC nieuwsbrief mei 2013 Contactueel Welkom bij de digitale versie van ons relatiemagazine Contactueel. De inhoud van deze digitale uitgave is gelijk aan de gedrukte versie. Met deze digitale versie kunt

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie