Monitor Meerjarenambitie Verkeersveiligheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor Meerjarenambitie Verkeersveiligheid 2011-2015"

Transcriptie

1 Monitor Meerjarenambitie Verkeersveiligheid Inleiding Ten behoeve van de actualisatie van het verkeersveiligheidsbeleid is een beknopte monitor uitgevoerd, waarin is teruggeblikt op de activiteiten van de afgelopen jaren. Daarbij is gekeken in hoeverre de afspraken met betrekking tot de speerpunten uit de Meerjarenambitie Verkeersveiligheid (MJV) zijn waargemaakt. Deze notitie bevat de resultaten van deze monitor. De MJV bestaat uit een integrale aanpak: veiliger maken van infrastructuur en de beïnvloeding van gedrag door middel van educatie, voorlichting en handhaving. Dit is verder uitgewerkt in doelstellingen met betrekking tot speerpunten voor veilige infrastructuur en gedragsbeïnvloeding (educatie, voorlichting/handhaving). Per speerpunt wordt aangegeven in hoeverre de doelstellingen zijn gehaald en worden aanbevelingen gedaan voor de actualisatie van het verkeersveiligheidsbeleid. 2. Veilige infrastructuur De pijler infrastructuur heeft als doelstelling om de wegen in de Stadsregiogemeenten verkeersveilig in te richten. Het gaat daarbij zowel om de aanpak van knelpunten (curatief) als om de het duurzaam veilig inrichten van de infrastructuur (preventief). Daaraan zijn de volgende drie speerpunten gekoppeld: - Het uitvoeren van 80 punten Regionale top Maatregelen op schoolroutes (max 5 stuks) / aanpak schoolzones - De aanleg en verbetering van 30 en 60 km gebieden: jaarlijks ca. 20 km Jaarlijks wordt er ca. 2 a 2,5 miljoen vanuit de BDU besteed aan de realisatie van deze speerpunten. Regionale Top 100 Voor het wegnemen van knelpunten is in 2010 een regionale top 100 opgesteld. Doelstelling daarbij is dat 80 van de 100 knelpunten in 2015 moeten zijn opgelost. Deze top 100 is opgebouwd uit black spots (meer dan 6 slachtofferongevallen in 3 jaar) en aandachtslocaties (3-5 slachtofferongevallen in een periode van 3 jaar). De ranglijst is opgesteld aan de hand van de ongevallengegevens van 2007, 2008 en 2009 in samenspraak met de 16 gemeenten. Elke gemeente kent minstens twee locaties in de top 100. Per november 2014 zijn in totaal 51 knelpunten uit de top 100 aangepakt, waarvan 42 in Amsterdam (Amsterdam kende 53 top 100 locaties). Verder zijn enkele locaties uit de top 100 in andere grote projecten ondergebracht. Ook zijn door de realisatie van de N201+ (en met de verlegging van de aansluiting op de A4) een aantal locaties uit de top 100 verdwenen. De doelstelling dat in locaties van de top 100 zijn opgelost, zal echter niet worden gehaald. Een probleem bij de uitvoering van de top 100 is de teruglopende landelijke registratie van de ongevallen door de politie. Hierdoor ontbreekt actueel inzicht van de huidige knelpunten en of knelpunten zijn opgelost nadat maatregelen zijn genomen. De verwachting is dat landelijk de komende jaren de registratiegraad van ongevallen weer zal toenemen, onder meer door samenwerking met verzekeraars. Tegelijkertijd is er een landelijke trend om steeds meer vooraf in te schatten waar potentiele risicolocaties zijn op basis van infrastructurele- en gedragskenmerken. 1 Deze is te downloaden via de link: 1

2 Schoolroutes en schoolzones In de MJV is een doelstelling van vijf maatregelen op schoolroutes per jaar geformuleerd. De focus is echter de afgelopen jaren gewijzigd van schoolroutes schoolomgevingen door rondom scholen schoolzones in te richten. Daarnaast liften veel schoolroutes mee op maatregelen op het bestaande fietsnetwerk of grotere verkeersveiligheidsmaatregelen. De aandacht voor schoolzones is een nieuwe ontwikkeling sinds het vaststellen van het MJV. Hiervoor heeft de Stadsregio een leidraad inrichting schoolzones laten ontwikkelen ter ondersteuning van gemeenten. In totaal zijn er de afgelopen jaren 73 schoolzones gerealiseerd (bij ongeveer 100 basisscholen; in totaal zijn er 560 basisscholen). De aanpak van schoolzones verschilt sterk per gemeente, zoals ook blijkt uit tabel 1. Waar de ene gemeente de schoolomgeving echt op buurtniveau uitvoert (inclusief de voornaamste schoolthuisroutes) wordt in andere gemeenten vooral ingezet op de herkenbaarheid door de markering, bebording en eventueel het straatmeubilair. Duurzame veilige inrichting van 30- en 60 km zones In het MJV is een doelstelling opgenomen dat wegen in de Stadsregiogemeenten duurzaam veilig worden ingericht (20km/jaar). De focus ligt daarbij op 30km/uur 2 en 60km/uur 3 gebieden. In de afgelopen periode zijn 81 gebieden conform duurzaam veilig ingericht. Opvallend is dat in sommige wijken in de eerste jaren van Duurzaam Veilig sobere inrichtingen zijn gerealiseerd. Nu in deze wijken groot onderhoud aan riolering wordt uitgevoerd, wordt een volledige uitrol van Duurzaam Veilig meegenomen. Er is op dit moment nog geen duidelijk beeld hoe groot de resterende opgave is voor het inrichten van gebieden conform duurzaam veilig. Ten behoeve van de beleidsactualisatie zal een inventarisatie onder de wegbeheerders worden gedaan om hier inzicht in te krijgen. Tabel 1: Infrastructurele verkeersveiligheidsmaatregelen (excl. fiets), svz december 2014 Top 100 (doelstelling=80) Schoolroutes / schoolzones 30km / 60 km zones (doelstelling=20 km p/j) Gemeente Schoolroutes Schoolzones Aalsmeer Amstelveen Amsterdam Beemster Diemen Edam-Volendam Haarlemmermeer Landsmeer Oostzaan Ouder-Amstel Purmerend Uithoorn Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang Totaal Naast deze specifieke maatregelen ten behoeve van verkeersveiligheid, is er de afgelopen jaren ook veel in de fietsinfrastructuur verbeterd, met een positief effect op de verkeersveiligheid. Het gaat dan onder meer om het realiseren van ontbrekende en zwakke schakels in het regionale fietsnetwerk. Tussen 2011 en nu gaat het om ca. 60 projecten op het regionale fietsnetwerk. 2 Erftoegangswegen gelegen in verblijfsgebieden binnen de bebouwde kom. Daarbij weert men het doorgaande autoverkeer en zorgt men voor een rijsnelheid van maximaal 30 km/uur door snelheidsremmende infrastructuur. 3 Erftoegangswegen in verblijfsgebieden buiten de bebouwde kom met een rijsnelheid van maximaal 60km/uur. Dit zijn bijvoorbeeld wegen waaraan woningen liggen of wegen die voornamelijk gebruikt worden door landbouw-verkeer of voor recreatie. 4 De gemeenten Amsterdam heeft in 2013 de verkeersveiligheidssituatie voor 50 scholen onderzocht en in 2014 voor 45 scholen. Op basis hiervan worden nu maatregelen voorbereid en uitgevoerd. Op korte termijn zal een monitor plaatsvinden over 2013 welke maatregelen zijn uitgevoerd en hoeveel schoolomgevingen dit betreft. 2

3 Verder zijn in diverse stadsregiogemeenten obstakels op het fietspad (paaltjes) weggehaald of beter zichtbaar gemaakt en is op verschillende plekken de opstelcapaciteit bij verkeersregelinstallaties verbreed. Aanbevelingen Er is eerder al gerefereerd aan de afname van de ongevallenregistraties van de politie. Zoals aangegeven is de verwachting dat de ongevallencijfers de komende jaren weer zullen verbeteren. Toch zullen we het nu nog moeten doen met beperkte data, waardoor een duidelijk en kwantitatief onderbouwd beeld van de knelpuntlocaties ontbreekt. Door risicolocaties vooraf beter in te schatten op basis van weg- en gedragskenmerken, kan een verschuiving plaatsvinden van achteraf reageren nadat ongevallen al hebben plaatsgevonden (curatief) naar vooraf veilig inrichten (proactief). Hiermee wordt aangehaakt bij een landelijk ontwikkeling (ontwikkeling van Safety Performance Indicators). Daarnaast zal een reactieve aanpak om knelpuntlocaties aan te pakken ook nodig blijven. Met behulp van de naar verwachting weer toenemende ongevallenregistraties, zal samen met alle wegbeheerders moeten worden gekeken hoe een dergelijke preventieve en curatieve aanpak van knelpunten het beste gestalte kan krijgen. 3. Gedragsbeïnvloeding Bij ruim 95% van de verkeersongevallen speelt gedrag een belangrijke rol. Stadsregiogemeenten en uitvoeringspartners (zoals onderwijsbeleidingsdiensten, VVN, Team Alert, politie) proberen gedrag daar waar mogelijk effectief te beïnvloeden met de speerpunten Educatie en Campagnes en handhaving. Educatie Dit speerpunt richt zich op het aanbieden van verkeerseducatie voor verkeersdeelnemers op beïnvloedbare risicovolle momenten in hun verkeersloopbaan. Per leeftijdsfase gelden er verschillende doelen. Jaarlijks wordt er 2,1 miljoen uitgegeven aan verkeerseducatie. Verkeerseducatie is voor deelnemers zoals scholen en opvanginstellingen (grotendeels) kosteloos. De afgelopen jaren is met name de nadruk gelegd op educatie van 0-18 jaar. Verkeerseducatie vanaf 18+ wordt tot nu toe incidenteel opgepakt binnen enkele gemeenten (bijvoorbeeld opfriscursussen ouderen, voorlichting alcohol en drugs etc.). In de stadsregiogemeenten zijn zo n 2400 instellingen van 0-18 jaar. De Stadsregio zorgt voor het beleid en is opdrachtgever van verkeerseducatie namens de gemeenten. De instellingen worden zoveel mogelijk via één contactpunt (het VerkeersEducatiePunt) benaderd voor deelname. Per subregio is er één VerkeersEducatiePunt. De uitvoering en coördinatie van dit VerkeersEducatiePunt ligt bij de onderwijsbegeleidingsdiensten. Deze diensten kennen de scholen goed en komen ook voor andere producten (taal, rekenen etc.) al bij de scholen langs. Daarnaast worden verkeersouders geworven en ondersteund via Veilig Verkeer Nederland. Enkele gemeenten bieden extra verkeerseducatieproducten aan, helpen mee met de uitvoering ervan (bv het praktijkexamen) en met het aanjagen van verkeerseducatie bij de scholen. Zie het volledige aanbod: Sinds schooljaar 2012/2013 worden de resultaten op het gebied van verkeerseducatie tussen 0-18 jaar per instelling door de uitvoerende partijen en gemeenten bijgehouden in de Verkeerseducatiekaart. Onderstaande tabel is afkomstig uit deze monitor. Naast de onderstaande hoofddoelen, worden er ook andere verkeerseducatieprojecten op scholen aangeboden en uitgevoerd. Voor 0-4 jarigen is de doelstelling dat op alle peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en voorscholen jaarlijks blijvend aandacht is voor verkeersveiligheid. Tabel 2 toont aan dat ca. 23% (203) van deze instellingen in 2012/2013 en 2013/2014 het project JONGleren in het verkeer uitvoert en daarmee aandacht heeft voor verkeersveiligheid. 3

4 Voor 4-12 jarigen is de doelstelling dat alle basisscholen (ca. 560) een goede, schoolbrede verkeersmethode (niet ouder dan 10 jaar) inzetten, jaarlijks meedoen met verkeersexamens (schriftelijk en praktijk), verkeersouder(s) inzetten en blijvend aandacht voor de schoolomgeving en school-thuisroute hebben. Met het schriftelijk en praktisch examen doen inmiddels meer dan de helft van de scholen mee. Meer dan de helft van de scholen werkt met een goede verkeersmethode en iets minder dan de helft heeft een verkeersouder. In het algemeen lijkt de doelstelling voor 4 jaar (te) ambitieus. In slechts enkele gemeenten, voldoen alle scholen aan één (Aalsmeer, Edam-Volendam, Landsmeer) of meerdere aspecten (Oostzaan). Een aantal gemeenten blijft op tenminste drie van de vier aspecten achter op het regionaal gemiddelde (Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn, Zaanstad). Opmerkelijk is dat dit met name gemeenten betreffen in Amstelland-Meerlanden. Het inzetten van een goede, schoolbrede verkeersmethode is vrij kostbaar en tijdsintensief; om die reden kunnen ca. 30/40 scholen per jaar een verkeersmethode implementeren. Gezien de moeilijkheid en benodigde inspanning is het aandeel deelnemende scholen en bereikte ouders zeker niet slecht. Voor jarigen is de doelstelling dat alle voortgezet onderwijsinstellingen jaarlijks meedoen aan tenminste één verkeersveiligheidsproject, bijvoorbeeld gericht op nieuwe school-thuisroute, fiets/bromfiets, alcohol, dodehoek en/of gedrag en houding in het verkeer. In 2013/2014 voldoet slechts 20% van de voorgezet onderwijsinstellingen aan deze doelstelling. Tabel 2: Overzicht educatie per gemeente van 0-18 jaar (schooljaar 2013/2014) Gemeente 0-4 jaar (KDV/PSZ/VS) totaal Project Jongleren jaar (basis en speciaal onderwijs) totaal Verkeersmethode 6 Schriftelijk examen 7 Praktijkexamen jaar (VO en VSO) Verkeers totaal Eén of meer -ouders projecten Aalsmeer 15 53% 10 40% 100% 100% 50% 2 50% Amstelveen 69 13% 29 21% 72% 52% 21% 4 25% Amsterdam % % 73% 53% 26% 79 10% Beemster 3 0% 3 67% 67% 67% 33% 0 nvt Diemen 15 60% 10 30% 70% 80% 20% 0 nvt Edam-Volendam 9 78% 14 86% 100% 100% 79% 2 50% Haarlemmermeer 87 24% 73 58% 77% 78% 49% 7 86% Landsmeer 7 29% 6 33% 100% 100% 0% 0 nvt Oostzaan 3 0% 4 75% 100% 100% 100% 0 nvt Ouder-Amstel 12 8% 7 14% 29% 57% 71% 0 nvt Purmerend 36 47% 30 33% 80% 83% 13% 9 56% Uithoorn 15 33% 11 27% 82% 82% 9% 3 33% Waterland 11 55% 10 60% 100% 80% 0% 1 0% Wormerland 6 33% 55 0% 80% 60% 80% 0 nvt Zaanstad 84 43% 63 30% 70% 51% 37% 14 7% Zeevang 6 50% 5 60% 80% 0% 7 0% 0 nvt Totaal/gemiddeld % % 75% 62% 31% % = Voldoet aan de doelstelling (100%) = Meer dan 50% van scholen doet mee, maar voldoet niet aan de doelstelling (100%) = Minder dan 50% van de scholen doet mee, maar voldoet niet aan de doelstelling (100%) 5 Het project JONGleren wordt om het jaar op een instelling uitgevoerd, om zo steeds andere ouders te bereiken. De cijfers in deze kolom zijn een resultaat van twee schooljaren (2012/2014). Wegens de grote verloop in de opvanginstellingen is de database iets vervuild. In werkelijkheid ligt het totaal aantal instellingen dan ook lager, en daarmee de percentages deelname hoger dan in bovenstaande tabel vermeld. 6 Dit betreft alleen de landelijk erkende verkeersmethode. De leerlijn van VVN valt hier niet onder. 7 Sommige scholen doen om het jaar mee met het schriftelijk en praktijkexamen met gezamenlijk de groepen 7 en 8. Dat kan leiden tot een lagere deelname in een bepaald peiljaar. 4

5 Voorlichting / handhaving Jaarlijks wordt door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu in samenspraak met decentrale overheden een campagnekalender ontwikkelt. Bij de uitvoering van deze campagnes vervullen verschillende partijen een rol. Van belang hierbij is dat campagnes alleen effectief zijn als de inzet van middelen (zoals posters, spandoeken) gepaard gaat met verkeershandhaving, communicatie en lokale inzetten. De Stadsregio coördineert en ondersteunt landelijke campagnes, daar waar het effectief is. Via de Stadsregio kunnen gemeenten o.a. posters bestellen ter ondersteuning van de landelijke campagnekalender. Daarnaast faciliteert de Stadsregio Amsterdam op verschillende manieren uitwisseling van informatie. Onder meer door het beschikbaar stellen van concept-persberichten, concept artikelen, ideeën voor acties, factsheets (via en het organiseren van bijeenkomsten. Jaarlijks is voor activiteiten voor communicatie en campagnes ca vanuit de Stadsregio beschikbaar. Hiermee worden ook jaarplannen van gemeenten en maatschappelijke organisaties als VVN en TeamAlert gefinancierd, die ter ondersteuning van de campagnes door de gemeenten kunnen worden ingezet. Bijvoorbeeld voor inzet bij alcoholcontroles/activiteiten door gemeente/politie. Het budget wordt de laatste jaren steeds beter benut. De gemeenten zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor het eindresultaat. De doelstelling uit de MJV is dat iedere gemeente jaarlijks actief meedoet aan minimaal drie verkeersveiligheidscampagnes uit de landelijke campagnekalender. Zoals eerder gezegd gaat het hierbij niet alleen om het inzetten van middelen, maar ook om communicatie en handhaving. In 2014 hebben acht gemeenten aan de doelstelling voldaan door actief bij te dragen aan drie of meer landelijke campagnes. Structureel doen zo n vier gemeenten niet mee met de afgesproken campagne inzet. Overige gemeenten zetten zich actief in bij campagnes, maar niet conform de doelstelling van minimaal drie landelijke campagnes. De inzet van TeamAlert en VVN is separaat opgenomen in bijlage 1. Tabel 3: Overzicht deelname campagnes per gemeente (2014) Landelijke campagnekalender Overig 2014 Gemeente Bob winter Snelheid op de weg Bob zomer Aandacht op de weg Zichtbaarheid fiets Scholen weer begonnen Aalsmeer X X X X X X X Amstelveen X X X X X X Amsterdam X X X X X X Beemster Diemen Edam-Volendam X X X Haarlemmermeer X X X X X Landsmeer Oostzaan X X X Ouder-Amstel Purmerend X X X Uithoorn Waterland Wormerland X X X Zaanstad X X X X X Zeevang X X = Voldoet aan de doelstelling van (actieve) bijdrage aan minimaal drie landelijke campagnes = Actieve bijdrage aan campagnes, maar niet conform de doelstelling = Geen bijdrage aan campagnes Aanbevelingen Zowel bij educatie als campagnes valt op dat er grote verschillen zijn in de behaalde doelen en in de betrokkenheid en inzet van gemeenten onderling. Er zijn mogelijk organisatorische optimalisaties te boeken om de effectiviteit van de uitvoering van het verkeersveiligheidsbeleid te vergroten. Dit is een aanleiding om in 2015 samen met de gemeenten en uitvoerende instanties X Bob Sport Bob op water 5

6 (zoals scholen, OBD s, VVN) een evaluatie te houden met betrekking tot de organisatie, rolverdeling en uitvoering van educatie en campagnes De uitkomsten van deze evaluatie zullen input zijn voor het geactualiseerde beleid. We weten dat gedrag een cruciale rol speelt in de verkeersveiligheid, maar nog onvoldoende welke interventies het meest effectief zijn om. Er is daarom behoefte aan beter inzicht in de effecten van gedragsinterventies. Naast de aantoonbaarheid van de effecten, gaat het ook om de wijze waarop verschillende doelgroepen het beste benaderd kunnen worden. Dit lijkt in eerste instantie vooral een opgave om landelijk op te pakken, samen met de relevante kennisinstellingen. Er wordt op dit moment in dit kader een traject opgestart met CROW/KPVV om te komen tot structurele effectevaluatie van verkeerseducatie. Voor educatie is het verder raadzaam om de huidige doelstellingen nog eens tegen het licht te houden bij de beleidsactualisatie verkeersveiligheid. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds lange termijn einddoelen en anderzijds tussentijdse, realistische mijlpalen voor de kortere termijn. 6

7 Bijlage 1: Overzicht activiteiten TeamAlert en VVN in 2014 Landelijke Campagne 2014 Overig 2014 Inzet VVN Inzet Team- Alert 2014 Bob winter Snelheid Jonge bestuurders project Bob zomer StreetTalk Witte Waas BoB op festivals Aandacht op de FietsAlert Smartphonegebruik op de fiets bij jongeren Roodlichtnegatie Zichtbaarheid fiets 8 Drop It Fietsalert De Scholen Zijn Weer Begonnen Meldpunt Veilig op weg, aantal scholen Verkeersouders Praktisch Verkeers examen Ik stop voor zebra s Veilige School omgeving Inzet VVN 2014 Campagne Campagne- Campagne Campagne Campagne- Aalsmeer Witte Waas, 3 3 Streettalk Amstelveen Amsterdam Streettalk 2x, Beemster 1 Diemen 1 2 Edam-Volendam Streettalk, Witte Waas Haarlemmermeer Streettalk 3x Landsmeer Oostzaan Ouder-Amstel Witte Waas 4 Purmerend Witte Waas Uithoorn 4 Waterland 1 Wormerland Streettalk Zaanstad Roodlichtnegatie, Fietsalert 1x x Zeevang Bob, Streettalk De inzet van fietsverlichtingsacties van Teamalert en campagnes VVN Zichtbaarheid fiets zijn nog niet in dit schema opgenomen 7

Leidraad inrichting veilige schoolomgeving

Leidraad inrichting veilige schoolomgeving Leidraad veilige schoolomgeving Jan Vissers Royal Haskoning DHV Geertje Hegeman Royal Haskoning DHV Maarten Bakker Stadsregio Amsterdam Samenvatting De leidraad veilige schoolomgeving beschrijft aan de

Nadere informatie

Voorgesteld wordt het uitvoeringsprogramma verkeerseducatieprojecten 2013 vast te stellen.

Voorgesteld wordt het uitvoeringsprogramma verkeerseducatieprojecten 2013 vast te stellen. Collegevoorstel Sector : SOB Opsteller : F. de Ligt-Huijser Telefoon : (033) 469 44 71 User-id : HUI3 Onderw erp Uitvoeringsprogramma verkeerseducatieprojecten 2013 Voorstel: Voorgesteld wordt het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Meerjarenambitie Verkeersveiligheid 2011-2015 Het gaat goed maar we zijn nog niet klaar. 1. Inleiding

Meerjarenambitie Verkeersveiligheid 2011-2015 Het gaat goed maar we zijn nog niet klaar. 1. Inleiding Meerjarenambitie Verkeersveiligheid 2011-2015 Het gaat goed maar we zijn nog niet klaar 1. Inleiding Nederland is in vergelijking met andere landen behoorlijk veilig. Maar elk ongeluk is er één te veel

Nadere informatie

Verkeersveiligheidspla. n Harderwij k

Verkeersveiligheidspla. n Harderwij k Verkeersveiligheidspla n Harderwij k Verkeersveiligheidsplan Harderwijk aanleiding insteek route input analyseren strategie acties per thema programma actiepunten en verder Aanleiding Mobiliteitsvisie

Nadere informatie

kennis te nemen van de beantwoording van de artikel 45 vragen die de Swollwacht-fractie heeft gesteld over verkeersveiligheid.

kennis te nemen van de beantwoording van de artikel 45 vragen die de Swollwacht-fractie heeft gesteld over verkeersveiligheid. Overdracht College-Raad Datum 14 april 2016 onderwerp Beantwoording artikel 45 vragen Swollwacht- Verkeersveiligheid portefeuillehouder Filip van As informant Bloemhof, I (Ilse) 2028 eenheid/afdeling Expertisecentrum

Nadere informatie

21 juni Besluit B&W d.d. 13 juli 2004 nummer: 1.9. Nijmeegse verkeersituatie is een quick-scan uitgevoerd.

21 juni Besluit B&W d.d. 13 juli 2004 nummer: 1.9. Nijmeegse verkeersituatie is een quick-scan uitgevoerd. Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Verkeersongevallen 2003 Programma / Programmanummer Mobiliteit / 6110 IBW-nummer Portefeuillehouder T. Hirdes Samenvatting Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.

Nadere informatie

Bevindingen ongevallengegevens

Bevindingen ongevallengegevens Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Bevindingen ongevallengegevens 2005-2009 Datum 5 november 2010 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Auteur E.

Nadere informatie

4/14/2015. Informatiebijeenkomst Investeringsagenda Fiets, Stadsregio Amsterdam

4/14/2015. Informatiebijeenkomst Investeringsagenda Fiets, Stadsregio Amsterdam 4/14/2015 Informatiebijeenkomst Investeringsagenda Fiets, Stadsregio Amsterdam Fiets: de trends en ontwikkelingen De Stadsregio Amsterdam en haar doelen voor regionale (fiets)bereikbaarheid Oplossingen

Nadere informatie

Opwegnaarschool.nl. Veiliger naar school: educatie & onderzoek in één pakket

Opwegnaarschool.nl. Veiliger naar school: educatie & onderzoek in één pakket Opwegnaarschool.nl Veiliger naar school: educatie & onderzoek in één pakket Winnaar Nationale Verkeersveiligheidsprijs 2010 Opwegnaarschool.nl Een verkeersveilige schoolomgeving en een veilige schoolroute.

Nadere informatie

JAARPLAN 2010. Afdeling Loon op Zand

JAARPLAN 2010. Afdeling Loon op Zand JAARPLAN 2010 Afdeling Loon op Zand Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Projecten 4. Verkeersouders 5. De scholen zijn weer begonnen 6. School verkeersexamens 7. Voorlichting Contactgegevens Begroting

Nadere informatie

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld:

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld: 4 UITVOERING 4. Meerjaren uitvoeringsprogramma Bijgaand treft u het Meerjaren UitvoeringsProgramma (MUP) 0-05 voor de gemeente Brunssum aan. Het MUP is onderverdeeld in ACTIES (niet infrastructureel) en

Nadere informatie

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Register Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Versie 1 juni 2014 Toelichting register Gemeenschappelijke Regelingen Op grond van artikel 27 van zijn gemeenten verplicht om een register bij

Nadere informatie

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 Bijlage 5 Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 De Partijen A. De gemeente, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

E K 0 N 3 J. betreft ons kenmerk datum Beleidsimpuls Verkeersveiligheid FLO/U201201067 12 juli 2012 Lbr. 12/065

E K 0 N 3 J. betreft ons kenmerk datum Beleidsimpuls Verkeersveiligheid FLO/U201201067 12 juli 2012 Lbr. 12/065 Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 3 Info Den Helder - Lbr. 12/065 - Beleidsimpuls Verkeersveiligheid Van: VNG Aan: '"info@denhelder.nt" Datum: 12-7-2012 13:58

Nadere informatie

IN 4 STAPPEN NAAR EEN VERKEERSVEILIGE GEMEENTE. Eef Delhaye

IN 4 STAPPEN NAAR EEN VERKEERSVEILIGE GEMEENTE. Eef Delhaye IN 4 STAPPEN NAAR EEN VERKEERSVEILIGE GEMEENTE Eef Delhaye Inhoud presentatie Idee 4 stappen Doel Rol van steden en gemeentes Rekening houdend met bevoegdheden Waar zit het probleem? Probleemanalyse Doelstellingen

Nadere informatie

Minder ongevallen door slimmer samenwerken

Minder ongevallen door slimmer samenwerken Minder ongevallen door slimmer samenwerken Werken aan verkeersveiligheidsdoelen met triple R rating Regionaal Resultaat gericht Recycle al bestaande kennis Geen nieuw onderzoek Geen nieuwe ongevallencijfers

Nadere informatie

FLO/U Lbr. 12/065

FLO/U Lbr. 12/065 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bijlage(n) betreft Beleidsimpuls Verkeersveiligheid ons kenmerk FLO/U201201067 Lbr. 12/065 datum 12-07-12

Nadere informatie

Bij deze sturen wij u ter informatie u de monitor sociale woningbouw van de Stadsregio Amsterdam.

Bij deze sturen wij u ter informatie u de monitor sociale woningbouw van de Stadsregio Amsterdam. OOSTZAAN WORMERLAND Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland. Datum Uw BSN Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld door 8 februari 21 1-177 W. Hilboezen Raad van de gemeente

Nadere informatie

Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 2015 Gemeente Eindhoven, november 2016

Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 2015 Gemeente Eindhoven, november 2016 Bijlage 1: Verkeersongevallenmonitor 15 Gemeente Eindhoven, november 1 Inleiding Met dit document wordt inzicht gegeven in de actuele stand van zaken van de objectieve verkeersveiligheid in Eindhoven.

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Verkeersveiligheid meten zonder ongevallencijfers

Verkeersveiligheid meten zonder ongevallencijfers Verkeersveiligheid meten zonder ongevallencijfers Politiecongres 2015 Dr. Sjoerd Houwing (SWOV) en groepschef Dick Zaat (Nationale Politie) 26 November 2015 Politiecongres 1 Ontwikkeling verkeersveiligheid

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Motie D66, Maatregelen 50 en 51, Verkeer- vervoersvisie Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. Voor de komende twee jaar bij wijze van

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

Contractering van vrijgevestigden, groepspraktijken en dyslexiezorgaanbieders, werkzaam in de Jeugd-GGZ

Contractering van vrijgevestigden, groepspraktijken en dyslexiezorgaanbieders, werkzaam in de Jeugd-GGZ Contractering van vrijgevestigden, groepspraktijken en dyslexiezorgaanbieders, werkzaam in de Jeugd-GGZ Regiogemeenten Amsterdam Digitale Contractering 2015 2 Jeugdhulp Vanaf 1 januari 2015 is elke gemeente

Nadere informatie

Professioneel partner in verkeersveiligheid

Professioneel partner in verkeersveiligheid Professioneel partner in verkeersveiligheid www.rovl.nl Partners van ROVL Provincie Limburg Rijkswaterstaat directie Limburg Limburgse gemeentes (via RMO s vertegenwoordigd) Politie Limburg-Noord Politie

Nadere informatie

Nationaal verkeerskundecongres 2016

Nationaal verkeerskundecongres 2016 Nationaal verkeerskundecongres 2016 snelheid als indicator voor verkeersveiligheid: van theorie naar praktijk Hans van Mook Antea Group Ruud Dodemont Stadsregio Amsterdam Samenvatting De verkeersveiligheidspartners

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid fietsverkeer

Actieplan Verkeersveiligheid fietsverkeer Actieplan Verkeersveiligheid fietsverkeer Súdwest-Fryslân Lokale aanpak, Veilig Fietsen! Inleiding Aanleiding De beleidsimpuls Verkeersveiligheid is een actieplan van de minister van Infrastructuur en

Nadere informatie

Onderwerp: Evaluatie uitvoering VVP / Voortgangsnotitie verkeersveiligheid Datum: 10 mei 2007

Onderwerp: Evaluatie uitvoering VVP / Voortgangsnotitie verkeersveiligheid Datum: 10 mei 2007 NOTITIE IS07.0057 Onderwerp: Evaluatie uitvoering VVP 2006-2010 / Voortgangsnotitie verkeersveiligheid Datum: 10 mei 2007 Inhoud 1. Inleiding 2. Evaluatie uitvoering VVP 2006-2010 3. Trend verkeersongevallen

Nadere informatie

GESCAND OP 15 JULI 2013

GESCAND OP 15 JULI 2013 GESCAND OP 15 JULI 2013 Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan Gemeente Oostzaan Bezoekadres Postadres Telefoon Fax E-mail Internet Gemeentehuis Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postbus 20,

Nadere informatie

De verkeersonveiligheid in Gelderland

De verkeersonveiligheid in Gelderland De verkeersonveiligheid in Gelderland ROVG-monitor 211 Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Inhoud Inleiding 3 Ontwikkeling 4 Educatie en voorlichting 6 Handhaving 1

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeersveiligheidsbeleid Oost-Nederland 2013. Meting over het jaar 2013

Gemeentelijk Verkeersveiligheidsbeleid Oost-Nederland 2013. Meting over het jaar 2013 Gemeentelijk Verkeersveiligheidsbeleid Oost-Nederland 2013 Meting over het jaar 2013 September 2014 Inleiding en respons Inleiding Om informatie te verkrijgen over uitvoering en inbedding van gemeentelijk

Nadere informatie

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Themabijeenkomst 20 juli 2016 Ing. Bart van Kruisbergen : Even voorstellen Agenda 1. Opening wethouder (5 min) 2. Toelichting doel, werkwijze en proces (5 min) 3.

Nadere informatie

*<BARCODE>* Voorstel raad nr.rv/11/

*<BARCODE>* Voorstel raad nr.rv/11/ Datum vergadering Gemeenteraad 1 Voorstelnummer Agendapunt 26 juni 2012 RV/11/00106 15 Datum vergadering Voorbereidende Voorstelnummer Agendapunt gemeenteraad 12 juni 2012 RV/11/00106 11 Voorstel ingebracht

Nadere informatie

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden,

*U14.04544* Ruimtelijke Ontwikkeling. De leden van de gemeenteraad. Onderwerp Aanpak veilig fietsen - fase 1. Geachte raadsleden, *U14.04544* *U14.04544* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie

Leidraad Handhavingsplan Verkeer 2016-2018

Leidraad Handhavingsplan Verkeer 2016-2018 Leidraad Handhavingsplan Verkeer 2016-2018 Parket CVOM Afdeling Beleid & Strategie 17 december 2015 1 Inleiding De missie is het vergroten van de verkeersveiligheid door het verminderen van het aantal

Nadere informatie

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber OPLEGNOTITIE Onderwerp: Benoemen leden in de nieuwe Regioraad van de Stadsregio Amsterdam - dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber - dhr. C.H.

Nadere informatie

JAARPLAN Afdeling Loon op Zand

JAARPLAN Afdeling Loon op Zand JAARPLAN 2008 Afdeling Loon op Zand Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Projecten 4. Verkeersouders 5. De scholen zijn weer begonnen 6. School verkeersexamens 7. Voorlichting Contactgegevens 1.

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017

Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017 Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017 Agenda 1. Opening en terugkoppeling proces 19:00 19:10 2. Toelichting beleidsgedeelte GVVP 19:10 19:30 3. Stellingen

Nadere informatie

Mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid

Mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid Samenvatting: Inleiding: In de afgelopen jaren is uw college gerapporteerd over de mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid bestemd voor de gemeente Heusden. Dit gebeurt in het kader

Nadere informatie

Kinderen Anders Naar School KANS. Handleiding

Kinderen Anders Naar School KANS. Handleiding Kinderen Anders Naar School KANS Handleiding Colofon Dit is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland Inhoud: Christel de Heus Tekst: Marian Schouten Fotografie: Archief Veilig Verkeer Nederland Coverfoto:

Nadere informatie

Nota van B&W. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp Verkeersveiligheid ronddom scholen. Portefeuillehouder R.J.H. van der Riet 3

Nota van B&W. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp Verkeersveiligheid ronddom scholen. Portefeuillehouder R.J.H. van der Riet 3 gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder R.J.H. van der Riet 3 Inlichtingen R. Kleipool (023 567 4261) Collegevergadering I i'( L 2 -. 20 0 ( Registratienummer Inleiding De gemeente

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsplan. Gemeente Helmond. Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Team Verkeer en Vervoer. Datum: 21-4-2005.

Verkeersveiligheidsplan. Gemeente Helmond. Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Team Verkeer en Vervoer. Datum: 21-4-2005. Verkeersveiligheidsplan Gemeente Helmond Opgesteld door: In opdracht van: Via Verkeersadvies bv Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Team Verkeer en Vervoer Datum: 21-4-2005 Versie Definitief Verkeersveiligheidsplan

Nadere informatie

Leerlingenprognose Zuidelijk Noord-Holland 2012-2025

Leerlingenprognose Zuidelijk Noord-Holland 2012-2025 Leerlingenprognose Zuidelijk Noord-Holland 2012-2025 Onderzoeksnotitie Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Sil Vrielink & Dik Leering ResearchNed & QDelft mei 2012 2012 ResearchNed Nijmegen

Nadere informatie

Collegevoorstel Toelichting:

Collegevoorstel Toelichting: Collegevoorstel Toelichting: In de afgelopen jaren is uw college gerapporteerd over de mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid bestemd voor de gemeente Heusden. Dit gebeurt in het

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Rapportage woningbouwplannen Stadsregio Amsterdam

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Rapportage woningbouwplannen Stadsregio Amsterdam RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Rapportage woningbouwplannen Stadsregio Amsterdam o.b.v. monitor plancapaciteit woningbouw 2012 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 gemeerite HaerBemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon G.G.

Nadere informatie

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Postcode Gem.CODE Gemeentenaam Cor.CODE Coropgebied Prov.CODE Provincie Regio geb.code Leegwaardegebied Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 1000 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1001 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27 Noord-Holland W 363 Gemeente Amsterdam 1005 363 Amsterdam 23 Groot-Amsterdam 27

Nadere informatie

ViaStat Dashboard Verkeer. App s met bereikbaarheids- en veiligheidscijfers voor beleidsmakers

ViaStat Dashboard Verkeer. App s met bereikbaarheids- en veiligheidscijfers voor beleidsmakers ViaStat Dashboard Verkeer App s met bereikbaarheids- en veiligheidscijfers voor beleidsmakers Erik Donkers Lin Schakenraad 20 september 2012 Verkeerkundig ICT-bureau» Doel: overheden ondersteunen bij bereikbaarheid

Nadere informatie

Verkeersslachtoffers onder jongeren. Dia 1

Verkeersslachtoffers onder jongeren. Dia 1 Verkeersslachtoffers onder jongeren Dia 1 Inhoud 1. Problematiek 2. Oorzaken 3. Kenmerken pubers 4. Aandachtspunten maatregelen 5. Maatregelen Dia 2 Problematiek (1) Omvang: in Oost-Nederland vallen jaarlijks

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

Werkplan Verkeersveiligheid Rivierenland 2013

Werkplan Verkeersveiligheid Rivierenland 2013 Werkplan Verkeersveiligheid Rivierenland 2013 Vastgesteld 6 december 2012 Regio Rivierenland november 2012 INHOUD 1 RIVIERENLAND MAAKT VAN DE NUL EEN PUNT 3 2 BELANGRIJKE THEMA S VOOR RIVIERENLAND 4 3

Nadere informatie

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1

ACTIEPLAN FIETS 2009. Actieplan Fiets 2009 1 ACTIEPLAN FIETS 2009 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 2 MAATREGELEN...4 2.1 VERBETERING/ COMPLETERING FIETSNETWERK...4 2.2 FIETSPARKEREN...4 2.3 EDUCATIE, COMMUNICATIE EN HANDHAVING...5 2.4 MONITORING DOELSTELLING

Nadere informatie

Een school die werk maakt van. verkeersveiligheid. laat het merken! Het Gronings Verkeersveiligheidslabel

Een school die werk maakt van. verkeersveiligheid. laat het merken! Het Gronings Verkeersveiligheidslabel Een school die werk maakt van verkeersveiligheid laat het merken! Het Gronings Verkeersveiligheidslabel 2 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding................................................... 2 2 Wat is het Gronings

Nadere informatie

Doe meer met Veilig Verkeer

Doe meer met Veilig Verkeer Kijk voor meer info op www.vvn.nl en doe meer! Kijk voor meer info op www.vvn.nl en doe meer! Doe meer met Veilig Verkeer Maak samen de buurt verkeersveilig! Jij woont toch ook graag in een buurt waar

Nadere informatie

Marktconsultatie Verkeersveiligheid 24 juni 2015. Dia 1

Marktconsultatie Verkeersveiligheid 24 juni 2015. Dia 1 Marktconsultatie Verkeersveiligheid 24 juni 2015 Dia 1 Marktconsultatie Verkeersveiligheid ROV Oost-Nederland Samenwerking tussen de provincies Gelderland en Overijssel Vergroten efficiency Verminderen

Nadere informatie

Verkeersveiligheid in Deventer. Op basis van slachtofferaantallen & gereden snelheden

Verkeersveiligheid in Deventer. Op basis van slachtofferaantallen & gereden snelheden Verkeersveiligheid in Deventer Op basis van slachtofferaantallen & gereden snelheden Verkeersveiligheid in Deventer Op basis van slachtofferaantallen & gereden snelheden Datum: 2 oktober 2012 Uitvoering

Nadere informatie

Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015

Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015 Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015 In de oordeelsvormende fase gaat de raad plenair in debat met als achtergrondinformatie de volgende stukken: Procesvoorstel voor de beeldvormende fase Studie

Nadere informatie

Opbouw. Proces Communicatie over project Pijlers Problematiek (algemeen) Maatregelen (algemeen) Specifiek: de scholen

Opbouw. Proces Communicatie over project Pijlers Problematiek (algemeen) Maatregelen (algemeen) Specifiek: de scholen Definitief plan Opbouw Proces Communicatie over project Pijlers Problematiek (algemeen) Maatregelen (algemeen) Infrastructuur Communicatie & gedragsbeïnvloeding Educatie Handhaving Specifiek: de scholen

Nadere informatie

Investeringsagenda Verkeersveiligheid

Investeringsagenda Verkeersveiligheid Stadsregio Amsterdam Investeringsagenda Verkeersveiligheid Consultatieversie Versie 20 november 2015 0 1 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Samenvatting...4 1. Analyse verkeersveiligheidssituatie...6 1.1. Ontwikkeling

Nadere informatie

SchoolActieplan Verkeer Raamwerk

SchoolActieplan Verkeer Raamwerk SchoolActieplan Verkeer Raamwerk SchoolActieplan Verkeer Naam en plaats school Looptijd plan Kinderen hebben recht op een veilige, zo zelfstandig mogelijke mobiliteit Passages tussen {} zijn optioneel

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding

Dagbesteding. WMO en dagbesteding Dagbesteding WMO en dagbesteding Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen we u informeren

Nadere informatie

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Inhoudsopgave 1 Wonen in de regio Amsterdam...3 1.1 Regionale Huisvestingsverordening...3 1.2 Wat is met de Regionale Huisvestingsverordening

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGE. SCHOOLZONE Maatwerkoplossingen voor iedere schoolomgeving

VERKEERSVEILIGE. SCHOOLZONE Maatwerkoplossingen voor iedere schoolomgeving VERKEERSVEILIGE SCHOOLZONE Maatwerkoplossingen voor iedere schoolomgeving Verkeersveilige schoolzone 83 procent van de basisscholen kampt met gevaarlijke verkeerssituaties binnen de schoolomgeving. Dit

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren

Verkeersveiligheidsmonitor. Gemeente Slochteren Verkeersveiligheidsmonitor Gemeente Slochteren INHOUDSOPGAVE Trend 3 Algemene ontwikkeling van het totale aantal slachtoffers... 3 Ontwikkeling aantal verkeersdoden (geïndexeerd) ten opzichte van het referentiegebied

Nadere informatie

Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan'

Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan' Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Adviesdienst Verkeer en Vervoer Evaluatie verkeersveiligheidseffecten 'Bromfiets op de rijbaan' Een onderzoek naar letselongevallen met bromfietsers een jaar

Nadere informatie

PIJLER 1 Sensibiliseren (Fiche 2)

PIJLER 1 Sensibiliseren (Fiche 2) Pagina 5 van 126 PIJLER 1 Sensibiliseren (Fiche 2) Met permanente sensibilisering willen we de verkeersmentaliteit van de Vlaming positief beïnvloeden. Een rationele kennis over de gevaren van het verkeer

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsmonitor

Verkeersveiligheidsmonitor Verkeersveiligheidsmonitor Cijfers & Trends Gemeente Molenwaard 2009-2013 Datum: 23-9-2014 Realisatie door VIA met inzet van ViaStat. INHOUDSOPGAVE Trend 3 Algemene ontwikkeling van het totale aantal slachtoffers...

Nadere informatie

Agenda Bestuursplatform

Agenda Bestuursplatform secretariaat Limburglaan 10 postbus 5700 6202 MA Maastricht telefoon 043 389 77 66 info@rovl.nl www.rovl.nl Rabobank 13.25.75.728 Agenda Bestuursplatform Datum vergadering 12 mei 2011 Tijdstip 9.00 12.30

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 ROVL 2025

JAARVERSLAG 2011 ROVL 2025 JAARVERSLAG 2011 ROVL 2025 Wij staan voor nul slachtoffers en in onze optiek wil dat zeggen: op den duur geen ernstige verkeersslachtoffers meer. Ernstige slachtoffers zijn volgens ons geen noodzakelijk

Nadere informatie

Plan van aanpak Zwemvaardigheid. 1. Inleiding

Plan van aanpak Zwemvaardigheid. 1. Inleiding Plan van aanpak Zwemvaardigheid 1. Inleiding De notitie Schoolzwemmen, vaardigheid en veiligheid werd op 28 juni 2001 besproken tijdens een Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs,

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer postbus 250 De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Planvorming Contactpersoon Jacinta

Nadere informatie

Betrokken Erik Donkers burgers voor een veilige verkeersomgeving. Directeur VIA

Betrokken Erik Donkers burgers voor een veilige verkeersomgeving. Directeur VIA 1 Betrokken Erik Donkers burgers voor een veilige verkeersomgeving Directeur VIA 2 Verkeersveiligheid raakt iedereen VVN staat achter het motto van de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid verkeersveiligheid:

Nadere informatie

De module is door nieuw beleid van hogere overheden geactualiseerd.

De module is door nieuw beleid van hogere overheden geactualiseerd. Module fiets De module is door nieuw beleid van hogere overheden geactualiseerd. Situatiebeschrijving Er is de laatste jaren veel aandacht voor de fiets. Op landelijk, provinciaal en regionaal niveau.

Nadere informatie

Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN

Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN Beginpagina INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN De vragen in deze Landelijke VVE monitor hebben betrekking op de situatie in het schooljaar 2009 2010. Ideaal gesproken gaat u uit van één teldatum, het liefst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 340 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

: Team Ruimte en Economie : R.M. Kager Telefoonnummer : 0570-693884 : rm.kager@deventer.nl

: Team Ruimte en Economie : R.M. Kager Telefoonnummer : 0570-693884 : rm.kager@deventer.nl Deventer veilig op weg Beleidsplan verkeersveiligheid 2011-2021 Juli 2011 Uitgave : Team Ruimte en Economie Naam : R.M. Kager Telefoonnummer : 0570-693884 Mail : rm.kager@deventer.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEIDS- CAMPAGNES EN HANDHAVING

VERKEERSVEILIGHEIDS- CAMPAGNES EN HANDHAVING VERKEERSVEILIGHEIDS- CAMPAGNES EN HANDHAVING Werner De Dobbeleer, VSV Opleiding Communicatie en sensibilisering voor politie Mechelen, 15 oktober 2015 INHOUD 1. Achtergrond: het belang van sensibilisering

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 12 december 2016 Betreft Ernstig verkeersgewonden 2015

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 12 december 2016 Betreft Ernstig verkeersgewonden 2015 > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam.

Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Daarwilikwerken.nl is het arbeidsmarktplatform voor maatschappelijk bet rokken ondernemers en inwoners in de Met ropool regio Amst erdam. Vacatures, stageplaatsen, snuffel stages, SROI projecten en leerwerkplekken

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 279088 Datum onderzoek : 24 november

Nadere informatie

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel.

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB 3 april 2014 Subsidies kleine infrastructuur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Boekel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE. Boekel RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2017 IN DE GEMEENTE Boekel Plaats : Boekel Gemeentenummer : 0755 Onderzoeksnummer : 292944 Datum onderzoek : 9 mei 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

Wij verzoeken u er voor zorg te dragen dat deze brief bekend wordt en beschikbaar komt bij de gemeenteraadsfracties in uw gemeente.

Wij verzoeken u er voor zorg te dragen dat deze brief bekend wordt en beschikbaar komt bij de gemeenteraadsfracties in uw gemeente. o' 7\ ZUID - HOLLAND Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holiand lx:ii:^^r'mxêr^ - HXf^^é-ft Engelandlaan 172 2711 DW Zoetermeer telefoon 079 330 06 00 fax 079 330 06 09 e-mail rovinfo@pzh.nl

Nadere informatie

Verkeer en vervoer. Op weg naar de toekomst

Verkeer en vervoer. Op weg naar de toekomst Verkeer en vervoer Op weg naar de toekomst Aanleiding en doel Veel projecten in voorbereiding en uitvoering Regionale ontwikkelingen Informeren over lopende projecten Ophalen input over enkele vraagstukken

Nadere informatie

Agenda nr. commissie: Waterstaat en Verkeer 1 september 1997 Gedeputeerde met de verdediging belast: Nr /411/22 Middelburg, 19 augustus 1997

Agenda nr. commissie: Waterstaat en Verkeer 1 september 1997 Gedeputeerde met de verdediging belast: Nr /411/22 Middelburg, 19 augustus 1997 Startprogramma Duurzaam Veilig Nr. I&V - 451 Vergadering 26 september 1997 Agenda nr. commissie: Waterstaat en Verkeer 1 september 1997 Gedeputeerde met de verdediging belast: commissie: Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Beleidsregels subsidiering cluster Educatie

Beleidsregels subsidiering cluster Educatie Beleidsregels subsidiering cluster Educatie Volwasseneducatie Creëren van kansen voor mensen die mede door een (te) laag opleidingsniveau problemen ondervinden bij het meedoen aan de samenleving. Educatieve

Nadere informatie

Monitoring van de Verkeersveiligheid

Monitoring van de Verkeersveiligheid Monitoring van de Verkeersveiligheid Workshop ROV kennisdag Peter Morsink Aandachtspunten 1. Raamwerk monitoring: piramide verkeersveiligheid 2. Methoden en gegevens monitoringssysteem verkeersveiligheid

Nadere informatie

IUG ^100 1UULL2012- fm O 7 r. A. Gemeente Woerden Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. &r e efdat. (070) Afschr.

IUG ^100 1UULL2012- fm O 7 r. A. Gemeente Woerden Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. &r e efdat. (070) Afschr. IUG ^100 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft uw kenmerk ons kenmerk Beleidsimpuls Verkeersveiligheid FLO/U201201067 Lbr. 12/065 Vereniging van

Nadere informatie

Actieprogramma Verkeersveiligheid 2014-2016

Actieprogramma Verkeersveiligheid 2014-2016 Actieprogramma Verkeersveiligheid 2014-2016 Drechtsteden vastgesteld: 12 september 2013 RPV-13-041 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Gedragsactiviteiten SCHOOL op SEEF (4-12 jarigen) 4 TotallyTraffic (12-16

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 maart 2015, nummer 552841/552832, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda s Noord-Holland 2012 Gedeputeerde

Nadere informatie

*U * *U *

*U * *U * *U14.04544* *U14.04544* De leden van de gemeenteraad Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk Telefoon 14 010 E-mail info@lansingerland.nl

Nadere informatie

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland

Register. Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Register Gemeenschappelijke Regelingen Gemeente Waterland Versie april 2017 Toelichting register Gemeenschappelijke Regelingen Op grond van artikel 27 van Wet Gemeenschappelijke Regelingen zijn gemeenten

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer. Actuele stand van zaken op basis van de politieregistratie

Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer. Actuele stand van zaken op basis van de politieregistratie Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer Actuele stand van zaken op basis van de politieregistratie September 2017 Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer Actuele stand

Nadere informatie

Analyse verkeersongevallen

Analyse verkeersongevallen Analyse verkeersongevallen Voorwoord De verkeerspolitie stemt haar verkeersveiligheidsbeleid al jaren af op basis van objectieve gegevens. Zij heeft hiervoor de beschikking over een jaarlijks groeiende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 544 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

SAMENVATTING. Speerpunt gordel. Achtergrond en doel perceptieonderzoek

SAMENVATTING. Speerpunt gordel. Achtergrond en doel perceptieonderzoek SAMENVATTING Achtergrond en doel perceptieonderzoek Het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) is onderdeel van het Openbaar Ministerie en valt onder het Ministerie van Justitie. Het is het

Nadere informatie

Subjectieve verkeersonveiligheid: Hoe pak je dat in de praktijk aan?

Subjectieve verkeersonveiligheid: Hoe pak je dat in de praktijk aan? Kansen, Bedreigingen en Succesfactoren Subjectieve verkeersonveiligheid: Hoe pak je dat in de praktijk aan? Samenvatting De laatste tijd is de aandacht voor subjectieve verkeers(on)veiligheid groeiende

Nadere informatie