Bouw(en) aan de monitor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bouw(en) aan de monitor"

Transcriptie

1 Onderzoek naar het marktgedrag van opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw

2 Inhoud Vooraf 3 4 Inleiding 4 Vertrouwen 4 Markt- en aanbestedingsgedrag 5 Eigen initiatief 9 Integriteit en gedragscode 10 Duurzame samenwerking 10 Klanttevredenheid en klantgerichtheid 13 Innovatief ondernemerschap en resultaat 15

3 Vooraf Het Economisch Instituut voor Bouwnijverheid (EIB) voert in opdracht van PSIBouw en Regieraad Bouw monitoringsonderzoeken uit onder opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw. De onderzoeken hebben als doel na te gaan in hoeverre de vernieuwingsprogramma s van beide organisaties ook daadwerkelijk leiden tot verbeteringen op sectorniveau. De onderzoeken bestaan uit jaarlijkse metingen onder grote groepen opdrachtgevers en opdrachtnemers. In totaal worden jaarlijks zo n opdrachtgevende en -nemende partijen benaderd. De metingen strekken zich inmiddels uit over een periode van vier aaneengesloten jaren: Het EIB heeft tot nu toe iedere meting afzonderlijk gerapporteerd. Dit jaar kiezen PSIBouw en Regieraad Bouw er voor om gezamenlijk de impactmonitoring onder opdrachtgevers en opdrachtnemers in één samenvattende rapportage te combineren. Daarbij gaat het niet alleen om de uitkomsten van 2008, maar over de gehele periode In deze brochure presenteren we een aantal high-lights. Het is verheugend te kunnen constateren dat: er een stevige vertrouwensbasis is tussen partners in de bouw, inclusief de opdrachtgevers; groot belang wordt gehecht aan transparantie en integriteit, ondermeer tot uitdrukking komend in het gebruik van gedragscodes; moderne organisatievormen (bouwteam, design en construct, pps) in steeds ruimere mate worden toegepast; duurzame samenwerkingsvormen tussen de bouwpartners steeds vaker voorkomen en dat faalkosten worden gereduceerd; innovatie en procesintegratie lonend zijn. Duidelijk is echter ook dat de vernieuwing van de bouw een kwestie van lange adem is. Koplopers geven in alle deelsegmenten van de bouw het goede voorbeeld. Op sommige vernieuwingsthema s lukt dat beter dan op andere. Zo blijken bijvoorbeeld eigen initiatieven van bedrijven nog weinig kans te krijgen bij opdrachtgevers. Het monitoronderzoek maakt duidelijk dat het begin is gemaakt en het point of no return intussen is gepasseerd. Drs. J.C. Blankert Voorzitter Regieraad Bouw H.J. Hazewinkel RA Voorzitter PSIBouw 3

4 Bouw(en) aan de monitor Inleiding PSIBouw en Regieraad Bouw werken samen aan de totstandkoming van een moderne bouwsector. Modern wil zeggen dat alle partijen die hierin werkzaam zijn, op professionele wijze kwalitatief hoogwaardige diensten en producten leveren die voldoen aan de eisen en wensen van de gebruikers. Dit alles in een concurrerende omgeving, waarin de markt de juiste prikkels geeft tot een doelmatige aanwending van schaarse middelen. De vernieuwingsprogramma s en -initiatieven zijn niet alleen gericht op de opdrachtnemers in de bouw, de partij die uiteindelijk de bouwproductie voortbrengt. Ook de opdrachtgevers zijn van belang. De invloed van de grote, professionele opdrachtgevers op het bouwproces is groot, en maakt dat zij van betekenis zijn voor het met succes tot stand brengen van vernieuwing. Het gaat om het samenspel tussen vragers en aanbieders op de markt. Daarbij is de eindgebruiker uiteindelijk bepalend voor de te leveren kwaliteit. Het EIB heeft in de afgelopen jaren voor PSIBouw en Regieraad Bouw onderzocht in hoeverre hun vernieuwingsprogramma s leiden tot een zichtbare verandering in het marktgedrag van opdrachtnemers en opdrachtgevers. Het niveau waarop de onderzoeken zijn uitgevoerd is sterk geaggregeerd: enerzijds het brede spectrum van opdrachtgevers (overheid, bedrijfsleven en particulieren) en anderzijds alle uitvoerende partijen in het bouwproces (ontwerp- en adviesbureaus, bouw- en bouwinstallatiebedrijven, toeleverende producenten en handel). Het onderzoek, waaraan ieder jaar zo n opdrachtgevers en -nemers hebben meegedaan, is uitgevoerd in de periode (respons circa 25 procent). Vertrouwen Vertrouwen speelt een belangrijke rol in de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, maar is niet vanzelfsprekend. De opdrachtgever koopt een product dat nog gemaakt moet worden, en moet maar afwachten of alles goed zal gaan. Hij moet erop kunnen vertrouwen dat het uiteindelijke bouwwerk voldoet aan zijn verwachtingen. Daarbij maakt het veel uit of een opdrachtgever zelf veel kennis van zaken heeft en goed zicht heeft op de geleverde prestaties, of dat deze capaciteit hem ont- Tabel 1 Percentage opdrachtgevers dat vertrouwen heeft in de bekwaamheid en in het nakomen van afspraken van hun opdrachtnemers Vertrouwen in Bekwaamheid Nakomen van afspraken

5 breekt. In het laatste geval is vertrouwen vrijwel het enige baken waarop een opdrachtgever kan varen. In de onderzoeksperiode is gebleken dat het vertrouwen van opdrachtgevers in bouwbedrijven gemiddeld genomen vrij groot is (zie tabel 1). Op de verschillende aspecten van vertrouwen blijkt dat deze het grootst is ten aanzien van de bekwaamheid van de opdrachtnemers en het nakomen van afspraken. Ook opdrachtnemers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun klanten hun verplichtingen zullen nakomen. Veel opdrachtnemers (bouwbedrijven, ontwerpers en adviseurs) geven er in de onderzoeksperiode blijk van dat zij in ruime mate vertrouwen hebben in hun opdrachtgevers. In de onderzoeksperiode is hierin vrijwel geen verandering opgetreden. Bouw- en bouwinstallatiebedrijven waarderen het vertrouwen in hun opdrachtgevers bijvoorbeeld met een ruime voldoende, waarbij de installatiebedrijven tot een iets hogere waardering komen (7,5) dan de bouwbedrijven (7,3). Ook in ontwerp- en adviessector is het vertrouwen in de opdrachtgever bij een ruime meerderheid van de bureaus aanwezig. In 2005 had gemiddeld 74 procent van de bureaus meestal veel vertrouwen in de opdrachtgever. In 2008 is dit percentage nog verder opgelopen tot 83 procent (zie tabel 2). Markt- en aanbestedingsgedrag Niet alleen gunnen op de laagste prijs De criteria op grond waarvan opdrachtgevers hun opdrachtnemers selecteren en de werken gunnen zijn een aanwijzing voor een voortgaande professionalisering van de sector. In het gedachtegoed van de Regieraad Bouw en PSIBouw heeft professionalisering direct te maken met het gegeven dat projecten bij voorkeur niet alleen op laagste prijs worden gegund, maar dat de kwaliteit van de aanbieding en de levensduurkosten hierin een grotere rol gaan spelen. Kortom, dat er ook meer oog is voor innovatie. In de onderzoeksperiode is gebleken dat de prijs uiteraard nog steeds een zeer belangrijk gunningscriterium is. Maar bij zowel grote als kleine opdrachtgevers is er een beweging gaande van een alleen op laagste prijs georiënteerd gunningbeleid richting een beleid waarin ook de kwaliteit van de aanbieding en de Tabel 2 Percentage ontwerp- en adviesbureaus dat meestal veel vertrouwen heeft in opdrachtgevers in de periode Meestal veel vertrouwen in de opdrachtgever Percentage ontwerp en adviesbureaus 5

6 innovatie meer gewicht krijgen (zie figuur 1). Dit laatste aspect is, evenals de innovatiegerichtheid, vooral belangrijker geworden bij de grote publieke opdrachtgevers en de grote opdrachtgevende bedrijven. Bijna driekwart van de grote opdrachtgevers laat de levensduurkosten van bouwwerken meewegen in het aanbestedingsbeleid. Ook het letten op de kwaliteit van de aanbieding wint aan gewicht. Meer aandacht voor innovatie en kwaliteit bij het selectie- en gunnigsbeleid Opdrachtgevers staan meer open voor het toepassen van innovaties. In 2006 vroeg ongeveer een derde van de grote opdrachtgevers regelmatig om innovatieve toepassingen; in 2008 is dit percentage opgelopen tot 44 procent. In de toekomst verwacht ook een steeds groter deel van de opdrachtgevers meer aandacht te zullen hebben voor innovatieve oplossingen. Belangrijke aspecten met betrekking tot innovatie zijn het bereiken van een hogere productkwaliteit, levensduurkosten en een hogere gebruikswaarde van de bouwwerken. Eén en ander vertaalt zich door in het aanbestedingsbeleid van in het bijzonder de grote, reguliere opdrachtgevers, waarin elementen als levensduurkosten en de kwaliteit van de aanbieding een groter gewicht krijgen (zie figuur 2). De beoordeling van aanbiedingen op toepassing van Figuur 1 Ontwikkeling van het percentage opdrachtgevers naar het belang van toegepaste gunningscriteria in de periode

7 duurzame materialen is en wordt in de toekomst belangrijker; evenals de toepassing van prestatiebestekken. Meer oog voor moderne bouworganisatievormen De meeste opdrachtgevers, zowel grote als kleine, zijn nog steeds gewend om te kiezen voor traditionele bouworganisatievormen, waarin de verschillende functies in het bouwproces en daaraan verbonden verantwoordelijkheden strikt gescheiden zijn. Echter, bij de grote opdrachtgevers wordt in de huidige praktijk de keuze voor de traditionele vormen gaandeweg kleiner, evenals de voorkeur hiervoor (zie tabel 3). Ook in de toekomst zal deze voorkeur klei- ner zijn vergeleken met de huidige praktijk. Van de moderne bouworganisatievormen wordt het werken in bouwteam het meeste toegepast. Hierin zitten de verschillende uitvoerende partijen in het bouwproces samen met de opdrachtgever aan tafel. In de afgelopen jaren gebeurde dit al steeds vaker, en ook de voorkeur hiervoor laat een stijgende trend zien. Werken in bouwteam komt vooral voor bij projectontwikkelaars en woningcorporaties. De voorkeur voor design&construct is bij grote opdrachtgevers iets teruggevallen, na een aanvankelijke stijging. Een probleem blijft nog hoe risico s het beste tussen opdrachtgever en -nemer kunnen worden verdeeld. Bij de kleine opdrachtgevers zien we sinds 2006 Figuur 2 Percentage grote opdrachtgevers dat bij de uitvraag expliciet vraagt om innovatieve oplossingen en hun toekomstige verwachtingen daaromtrent in de periode

8 een groei in de toepassing van D&C. Voor projecten op basis van PPS is de voorkeur nog bescheiden. Een toenemende voorkeur voor publiek-private samenwerkingsvormen tekent zich vooral af bij kleine gemeenten en corporaties. Gemeten in aantallen scoren de moderne bouworganisatievormen nog bescheiden. Het totale volume is echter aanzienlijk, omdat het vaak over de grotere projecten gaat. De groeiende voorkeur van opdrachtgevers voor moderne organisatievormen, met Tabel 3 Percentage grote opdrachtgevers naar voorkeur voor bouworganisatievorm Voorkeur Traditioneel Bouwteam Design & PPS Anders Geen Totaal Construct voorkeur Omzet- Klein- Midden- Groot- Kleinbedrijf Midden- en aandeel bedrijf bedrijf bedrijf Bouw- grootbedrijf Bouw- Bouw Bouw Bouw installatie installatie Tabel 4 Percentage omzet uit moderne bouworganisatievormen van opdrachtnemers in de bouw: sector bouw en bouwinstallatie Tabel 5 Percentage grote opdrachtgevers dat eigen initiatieven van opdrachtnemers op prijs stelt Stellen eigen Project- Overheid Woning- Bedrijven initiatief op prijs ontwikkelaars corporaties

9 name bouwteam, tekent zich af in de omzet die opdrachtnemers hieruit behalen. Vooral het grootbedrijf in de bouw realiseert bijna 60 procent van zijn omzet uit moderne bouworganisatievormen (zie tabel 4). Eigen initiatief Proactief marktgedrag van opdrachtnemers betekent onder andere dat ondernemers in de bouw meedenken met en zich actief opstellen bij het invullen van (latente) bouwplannen van hun (potentiële) klanten. Bedrijven kunnen zich hierdoor positief onderscheiden van meer passieve concurrenten. De ongevraagde aanbieding of unsollicited proposal is een voorbeeld van proactief marktgedrag. Betrekkelijk veel opdrachtgevers zeggen wel eens of regelmatig door bouwbedrijven te worden benaderd met een ongevraagde aanbieding. Het percentage grote publieke opdrachtgevers dat ongevraagd een aanbieding kreeg werd in de onderzoeksperiode steeds groter. De mate waarin zo n eigen initiatief van de bouwbedrijven wordt gewaardeerd loopt nogal uiteen. De daling van het percentage publieke opdrachtgevers in de jaren 2007 en 2008 dat de unsollicited proposal op prijs stelt, is niet zozeer het gevolg van een sterk verminderde belangstelling hiervoor, maar van een in die jaren grotere vertegenwoordiging van waterschappen en gemeenten in de responsgroep. Deze opdrachtgevers hebben gemiddeld genomen een minder grote belangstelling voor ongevraagde aanbiedingen dan andere grote publieke opdrachtgevers. De gematigde belangstelling van opdrachtgevers voor ongevraagde aanbiedingen van bouwbedrijven wordt zichtbaar in de ontwikkeling van het percentage bedrijven dat hiermee regelmatig opdrachtgevers benadert (zie figuur 3). Zowel in de bouwals in de installatiesector nemen deze Figuur 3 Ontwikkeling van het percentage bouw- en bouwinstallatiebedrijven dat opdrachtgevers benadert met een ongevraagde aanbieding in de periode

10 fracties af. Een veel voorkomend probleem bij het doen van ongevraagde aanbiedingen is de onzekerheid of onmogelijkheid om hiermee bij opdrachtgevers een voorkeurpositie te kunnen verwerven. De beperkte mogelijkheid om hiermee gemoeide investeringen te kunnen terugverdienen is dan al gauw een obstakel. Ook speelt de opgaande conjunctuur, die zich in de onderzoeksperiode heeft afgetekend, een rol. Naarmate orderportefeuilles beter gevuld zijn is de prikkel om eigen initiatieven te nemen met een onzekere uitkomst minder groot. Integriteit en gedragscode De Parlementaire Enquête Bouwnijverheid heeft ertoe bijgedragen dat het onderwerp integriteit hoog op de bouwagenda is geplaatst. De Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) registreert bouwbedrijven die een bedrijfscode hebben ingevoerd naar een door SBIB opgezet model: kortweg aangeduid met de Bedrijfscode. Bedrijven die nog geen code hebben ingevoerd worden gestimuleerd om dit te gaan doen. Vooral de grote opdrachtgevers vinden een bedrijfs- of gedragscode voor integriteit belangrijk. Vooral projectontwikkelaars en grote publieke opdrachtgevers zijn in toenemende mate deze mening toegedaan. Het percentage opdrachtgevers dat van hun opdrachtnemers toepassing van een gedragscode eist is echter minder groot (zie tabel 6). Ook hier zijn het de projectontwikkelaars en de publieke opdrachtgevers die in toenemende mate toepassing eisen. Grote woningcorporaties tonen wat dit betreft een tegenovergesteld beeld. Los van de Bedrijfscode is een ruime meerderheid van de grote opdrachtgevers van mening dat aannemers zich houden aan de mededingingsregels en niet onnodig in bouwcombinaties samenwerken. Ook zijn veel meer opdrachtgevers van oordeel dat bouwbedrijven een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid tonen dan voorheen. Voor alle opdrachtgevers (groot en klein) geldt dat een grote meerderheid van mening is dat bouwbedrijven zorgvuldig factureren en geen buitensporige relatiegeschenken aanbieden. Duurzame samenwerking Door duurzaam samen te werken komen de voordelen van procesintegratie binnen handbereik. Duurzame samenwerking gaat verder dan de realisering van een enkel project en kan plaatsvinden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, maar ook tussen opdrachtnemers onderling. Ongeveer de Tabel 6 Percentage grote opdrachtgevers dat een gedragscode belangrijk vindt en het percentage dat ondertekening van een code van zijn opdrachtnemers eist Gedragscode Project- Overheid Woning- Bedrijven ontwikkelaars corporaties Belangrijk Eist Belangrijk Eist Belangrijk Eist Belangrijk Eist

11 helft van het aantal opdrachtgevers werkt duurzaam samen met opdrachtnemers, in het bijzonder bouwbedrijven. Bij de grote opdrachtgevers gaat het hierbij vooral om de projectontwikkelaars en grote bedrijven. Grote publieke opdrachtgevers werken naar verhouding nog weinig samen met hun opdrachtnemers. Wat de mate van duurzame samenwerking betreft, is het beeld bij de opdrachtgevers door de jaren heen vrij stabiel. De belangrijkste motieven voor duurzame samenwerking bij grote opdrachtgevers zijn goede ervaringen en vertrouwen. Vooral dit laatste aspect is in 2008 belangrijker geworden (zie figuur 4). Opdrachtgevers die veelvuldig samenwerken met bouwbedrijven, hechten veel waarde aan innovatiegerichtheid en houden hiermee rekening in het selectieen gunningsbeleid. Vooral ontwerp- en adviesbureaus en toeleveranciers (producenten) werken duurzaam samen met andere partijen in het bouwproces (zie figuur 5). De samenwerking in de sector ontwerp en advies vindt vooral plaats binnen de eigen branche. Toeleveranciers werken vooral duurzaam samen met bouwbedrijven. Binnen de sector bouw en bouwinstallatie werkt ruim 40 procent van de bedrijven duurzaam samen met andere partijen. Het merendeel van de samenwerkingspartners is ook hier afkomstig uit de eigen branche, maar ook wordt Figuur 4 Percentage grote opdrachtgevers dat regelmatig duurzaam samenwerkt met bouwbedrijven naar voornaamste reden in de periode

12 veel samengewerkt met toeleveranciers. Samenwerking met andere partners zoals kennisinstituten komt nog niet vaak voor, maar neemt hier wel toe. In de ontwerp- en adviesbranche is samenwerking met kennisinstituten vaker aan de orde; bijna een kwart van het aantal architectenbureaus werkt duurzaam samen met kennisinstituten. Vernieuwing van de bouw is mede gericht op verbetering van de doelmatigheid van het bouwproces, waardoor bijvoorbeeld faalkosten kunnen worden teruggedrongen. Duurzame samenwerking kan hierbij van grote betekenis zijn. Betrekkelijk veel bedrijven zeggen regelmatig met faalkosten te maken te hebben. Maar de oorzaken daarvan worden overwegend in het eigen bedrijf gezocht en niet bij derden. Hierdoor is de mogelijkheid voor de bedrijven om iets aan de oorzaken te doen in principe groot. Ruim driekwart van de bouw- en bouwinstallatiebedrijven zoekt de oorzaken van faalkosten in eigen bedrijf. Hoewel een minderheid van de ontwerp- en adviesbureaus met faalkosten te maken heeft, zegt circa 80 procent een bijdrage te kunnen leveren aan de voorkoming hiervan. Ongeveer een kwart van de toeleveranciers heeft geregeld met faalkosten te maken. Bij ongeveer de helft hiervan ligt de oorzaak in het eigen bedrijf; in de handel zelfs bij meer dan 60 procent van de bedrijven. Projectevaluaties en delen van kennis zijn belangrijke instrumenten, waar alle partijen voordeel uit kunnen halen. Figuur 5 Percentage opdrachtnemers dat duurzaam samenwerkt met andere partijen in het bouwproces naar sector in de periode

13 Klanttevredenheid en klantgerichtheid Over de prestaties van bouwbedrijven zijn de meeste opdrachtgevers niet uitgesproken ontevreden of tevreden. Gemiddeld genomen worden de geleverde prestaties gewaardeerd met een 7 als rapportcijfer (zie tabel 7). Grote opdrachtgevers komen tot een iets lagere beoordeling dan kleine. Aanvankelijk trad in de onderzoeksperiode wel een verandering op in de mate van tevredenheid van de grote opdrachtgevers. Naar verhouding bleken steeds minder opdrachtgevers even tevreden als het jaar daarvoor. Het percentage opdrachtgevers dat meer tevreden was nam toe, maar ook het percentage dat minder tevreden was. Deze ontwikkeling heeft zich in het laatste jaar niet doorgezet (zie tabel 8). Op diverse prestatieonderdelen is de tevredenheid betrekkelijk klein ten aanzien van zaken als klantgerichtheid, klachtenverwerking en oplossen van gebreken. Gunstig in dit opzicht scoren zaken als goede prijs-/prestatieverhouding, tijdige offertes en binnen het budget blijven. De tevredenheid van opdrachtgevers hangt samen met de mate waarin hun opdrachtnemers klantgericht zijn. Aan klantgerichtheid wordt overigens niet door alle opdrachtgevers evenveel waarde gehecht. Van de grote opdrachtgevers hechten Tabel 7 Beoordeling van de algehele tevredenheid over de prestaties van bouwbedrijven door opdrachtgevers Rapportcijfer tevredenheid Grote opdrachtgevers 6,7 6,5 6,8 6,5 Kleine opdrachtgevers 7,2 7,2 7,3 7,3 Tabel 8 Procentuele verdeling van het aantal grote opdrachtgevers naar mate van tevredenheid over de prestaties van bouwbedrijven Mate van tevredenheid Meer tevreden Even tevreden Minder tevredenheid Totaal

14 vooral projectontwikkelaars en woningcorporaties veel waarde aan klantgerichtheid. Bij de publieke opdrachtgevers is dit veel minder het geval. Voor ongeveer tweederde van de grote opdrachtgevers zal in de toekomst een klantgerichte opstelling van hun opdrachtnemers belangrijker gaan worden. Een gebrekkige klantgerichte opstelling van bouwbedrijven is een vaak geuite klacht van opdrachtgevers. Het periodiek uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek is voor opdrachtnemers een belangrijke stap in de richting van een betere klantgerichte opstelling. De meeste opdrachtnemers stellen zich op de een of andere manier op de hoogte van de tevredenheid van hun klanten. Er zijn er echter maar weinig die dit systematisch doen via een periodiek klanttevredenheidsonderzoek. De toeleverende handel is hierop een uitzondering; ruim de helft van het aantal ondernemingen onderzoekt systematisch en periodiek de tevredenheid van klanten (zie figuur 6). In de bouw en bouwinstallatie gebeurt dit het minst vaak. Betrekkelijk Figuur 6 Ontwikkeling van het percentage opdrachtnemers naar toepassing van methoden van meten van klanttevredenheid in de periode

15 veel bedrijven in de bouw en ontwerp- en adviessector leiden de tevredenheid van hun klanten af uit het aantal herhaalopdrachten, hetgeen een vrij passieve manier van klanttevredenheidsmeting is. Een meer actieve, maar weinig systematische manier is een persoonlijke benadering van klanten. Ook het personeel speelt hierin een rol van betekenis; vooral in de bouw. Een systematisch periodiek klanttevredenheidsonderzoek wordt steeds meer uitgevoerd door ontwerp- en adviesbureau en toeleverende producenten. Binnen de bouw is het vooral het grootbedrijf dat zich hiervan bedient. Innovatief ondernemerschap en resultaat Procesintegratie en innovatief ondernemerschap zijn in het kader van de vernieu- wingsprogramma s van de Regieraad Bouw en PSIBouw belangrijke doelstellingen. Om op het niveau van sectoren zicht te krijgen op de mate waarin enige beweging gaande is, zijn opdrachtnemers gekarakteriseerd in vier typen bedrijven: bedrijven die nog traditioneel werkzaam zijn, bedrijven die in het bouwproces verschillende functies integreren, bedrijven die innovaties ontwikkelen en toepassen en bedrijven die zowel integreren als innovatief zijn. Hiervoor zijn verschillende criteria gehanteerd waaraan bedrijven moesten voldoen om tot één van de vier typen te behoren. Figuur 7 geeft een overzicht van de uitkomsten over de periode van onderzoek. De resultaten geven een wisselend beeld. Een duidelijke ontwikkeling is nog niet zichtbaar. Van alle onderscheiden sectoren blijken de bouw, bouwinstallatie, advies en ontwerp nog betrekkelijk traditioneel, in tegenstelling Figuur 7 Karakterisering van opdrachtnemers naar traditioneel, geïntegreerd, innovatief en modern in de periode ; percentages bedrijven per categorie 15

16 tot bijvoorbeeld de toeleverende industrie en handel. Daarentegen is de bouw en bouwinstallatie een sector waarin procesintegratie verder is doorgedrongen dan in de overige sectoren. Innovatie of innovatief ondernemerschap is echter een kenmerk waar de uitvoerende bouw niet in voorop loopt. In de ontwerp -en adviessector en vooral in de toeleverende sectoren kunnen meer bedrijven als innovatief worden beschouwd. Voor alle sectoren geldt dat moderne bedrijven, die beide kenmerken combineren, naar verhouding nog weinig voorkomen. Binnen de sector bouw gaat het vooral om de grote bedrijven, en om bedrijven werkzaam in de grond-, wateren wegenbouw. Traditionele bedrijven zijn overwegend klein en oefenen gespecialiseerde werkzaamheden uit. De indeling in vier groepen zegt op zichzelf weinig over de kwaliteit van de bedrijven. Tabel 9 Percentage traditionele en moderne bedrijven naar eigen beoordeling van twee onderdelen van de ondernemingsperformance * in de periode Performance Bouw en bouw- Toeleveranciers Toeleveranciers installatie Producenten Handel Traditioneel Modern Traditioneel Modern Traditioneel Modern Winstgevendheid Marktaandeel * Waardering met een rapportcijfer 8 of hoger. Tabel 10 Percentage traditionele en moderne ontwerp- en adviesbureaus naar eigen beoordeling van twee onderdelen van de ondernemingsperformance * in de periode Performance Tradi- Modern Tradi- Modern Tradi- Modern Tradi- Modern tioneel tioneel tioneel tioneel Winstgevendheid Marktaandeel * Beoordeling als zeer succesvol.

17 Moderne bedrijven hoeven niet per se beter of succesvoller te zijn dan bijvoorbeeld traditionele bedrijven. Bedrijven zullen wel een incentive hebben om zich te bewegen van traditioneel naar innovatief of van traditioneel naar procesgeïntegreerd, indien dit bedrijfseconomische voordelen oplevert. Bijvoorbeeld wanneer ten opzichte van de concurrentie een sterkere marktpositie wordt bereikt, die zich vertaalt in een betere winstgevendheid of behoud of groei van het marktaandeel. Traditionele en moderne bedrijven zijn wat innovatie en procesintegratie betreft elkaars tegenpolen. Als innovatie en procesintegratie lonen kunnen verschillen in winstgevendheid en behoud of groei van het marktaandeel tussen beide groepen een indicatie zijn van een verschil in performance, die te maken heeft met hun kwalificatie als traditioneel of modern. In de tabellen 9 en 10 zijn over de periode van onderzoek de traditionele en moderne bedrijven in vier sectoren tegenover elkaar geplaatst, en vergeleken waar het de eigen beoordeling van de winstgevendheid en het behoud of de groei van het marktaandeel betreft; twee prestatiemaatstaven die vaak worden toegepast om het jaarresultaat van de bedrijfsvoering te beoordelen. Uit de tabellen blijkt dat er opmerkelijke verschillen zijn in de beoordeling van de prestaties op deze twee punten. De winstgevendheid is een grootheid die sterk onder invloed staat van de conjunctuur. Dit geldt in principe voor alle bedrijven, traditionele en moderne. In 2005 kroop de bouw uit een economisch dal. Dit is te merken aan de beoordeling van de eigen winstgevendheid door zowel traditionele als moderne bedrijven. In de sector bouw en bouwinstallatie steeg bijvoorbeeld het percentage traditionele bedrijven dat de winstgevendheid met een acht of hoger waardeerde van 17 in 2005 tot 26 in Ook in andere sectoren tekent zich zo n ontwikkeling af. Bij de moderne bedrijven groeit het percentage dat de eigen winstgevendheid gunstig beoordeelt eveneens, waarbij opvalt dat deze fracties in de loop der jaren die van de traditionele bedrijven overtreffen. Wat het marktaandeel betreft zien we in het algemeen een soortgelijke ontwikkeling met soortgelijke verschillen tussen traditionele en moderne bedrijven. Zonder dat er een direct causaal verband kan worden vastgesteld. Daarvoor zijn er te veel factoren van invloed op winstgevendheid en marktaandeel. Desondanks is er een aanwijzing dat moderne bedrijven in termen van marktaandeel een sterkere marktpositie hebben dan traditionele én dat moderne bedrijven wat winstgevendheid betreft beter profiteren van een conjunctuurherstel dan traditionele bedrijven. In de sector ontwerp en advies treden wat de beoordeling van winstgevendheid en marktaandeel betreft eveneens verschillen naar voren tussen de als traditioneel gekwalificeerde bureaus en de als modern gekwalificeerde (zie tabel 10). Door de jaren heen komen de moderne bureaus, die zich op beide prestatieonderdelen zeer succesvol achten, vaker voor dan de traditionele bureaus met een gelijke beoordeling van hun prestaties op deze onderdelen. Uiteraard zijn er nog meer factoren waarop de ondernemingsperformance beoordeeld kan worden dan alleen winstgevendheid of behoud c.q. groei van het marktaandeel. In het algemeen is gebleken dat moderne opdrachtnemers, ongeacht de sector waarin zij actief zijn, zich meer dan de traditionele succesvol achten in bijvoorbeeld het personeelsbeleid (binding van personeel aan het bedrijf) of het verwerven van opdrachten (acquisitie). Ook wordt door moderne bedrijven de financiële positie gunstiger beoordeeld dan door de traditionele bedrijven. Gaat het om het hebben van tevreden klanten, dan blijken er wat dit betreft geen wezenlijke verschillen in performance tussen beide typen bedrijven. 17

18 Colofon Uitgave Regieraad Bouw en PSIBouw Tekst Regieraad Bouw en PSIBouw Vormgeving Van Lint Vormgeving, Zierikzee Illustratie omslag Beeldleveranciers Druk Quantes, Rijswijk 18 Gouda, september 2008

19 Groningenweg 10 Postbus AK Gouda Tel Fax Groningenweg 10 Postbus AK Gouda Tel Fax

BIMmen. in de bouw. Sectorbrede opzet vergroot impact

BIMmen. in de bouw. Sectorbrede opzet vergroot impact BIMmen in de bouw Sectorbrede opzet vergroot impact BIMmen in de bouw 1. Inleiding 3 Onderzoeksopzet. 3 Bouwbrede kansen voor BIM onderbouwd. 3 Langetermijnvoordeel en directe winst. 3 Kwestie van lange

Nadere informatie

M201109. MVO-ambities in het MKB

M201109. MVO-ambities in het MKB M201109 MVO-ambities in het MKB Coen Bertens Christi Veldhuis-Van Essen Johan Snoei Zoetermeer, juni 2011 2 Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Onderzoeksprogramma Ondernemerschap en MKB van het

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 0 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Wat is gunnen op waarde? Hoe kan ik gunnen op waarde? Hoe voldoe ik aan regels?

Wat is gunnen op waarde? Hoe kan ik gunnen op waarde? Hoe voldoe ik aan regels? Gunnen op waarde; hoe doe je dat? Praktische handreiking voor bouwopdrachten PSIBouw O20B Wat is gunnen op waarde? Hoe kan ik gunnen op waarde? Hoe voldoe ik aan regels? Rapport in het kader van het PSIBouw-programma

Nadere informatie

Rekenen op vertrouwen!

Rekenen op vertrouwen! Onderzoek naar het profiel van beleggers in vastgoedparticipaties onder relaties van Adviesgroep Reyersen van Buuren bv 2007 Locatie? Conjunctuur? Rendement? Financiële toekomst? Solvabiliteit van huurders?

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 201 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt

Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt Technologische en sociale innovatie in een concurrerende markt Innovatie- en concurrentiemonitor topsectoren 2012 Petra Gibcus (Panteia/EIM) Ro Braaksma (Panteia/EIM) Yvonne Prince (Panteia/EIM) Henk Volberda

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Soest Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2011-2014 Versie Datum 2.9 16 december 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 aanleiding 3 1.2 doel 3 1.3 nut en noodzaak 3 1.4 collegeprogramma 3 2 ONTWIKKELINGEN

Nadere informatie

Gunnen op Waarde, vaker en effectiever. Bestuurders, projectmanagers, aanbestedingscoördinatoren, wie maakt het verschil?

Gunnen op Waarde, vaker en effectiever. Bestuurders, projectmanagers, aanbestedingscoördinatoren, wie maakt het verschil? Gunnen op Waarde, vaker en effectiever Bestuurders, projectmanagers, aanbestedingscoördinatoren, wie maakt het verschil? Inhoud Aanleiding... 3 In essentie gaat het om professionaliteit... 3 Uitrol gaat

Nadere informatie

SHARED SERVICE CENTERS: IN WELKE VERSNELLING RIJD IK NU? Hét onderzoek naar de volwassenheid van shared services in Nederland.

SHARED SERVICE CENTERS: IN WELKE VERSNELLING RIJD IK NU? Hét onderzoek naar de volwassenheid van shared services in Nederland. S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY SHARED SERVICE CENTERS: IN WELKE VERSNELLING RIJD IK NU? Hét onderzoek naar de volwassenheid van shared services in Nederland Onderzoeksrapport inhoud 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie

1. Samenvatting 2. Voorwoord 3. Inleiding 4. Resultaten 5. Duurzaamheid 6. Conclusies 7. Aanbevelingen 8. Verbeter de effectiviteit van uw website

1. Samenvatting 2. Voorwoord 3. Inleiding 4. Resultaten 5. Duurzaamheid 6. Conclusies 7. Aanbevelingen 8. Verbeter de effectiviteit van uw website inhoud 1. Samenvatting 04 2. Voorwoord 05 3. Inleiding 06 3.1 Internetgebruik Nederlanders en Nederlandse huurders 07 3.2 Marktanalyse 07 4. Resultaten 09 4.1 Vindbaarheid 10 4.2 Usability 12 4.3 Content

Nadere informatie

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam

Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Webredactie Monitor 2014 Entopic, Amsterdam Uitgave: Entopic Redactie: Theo Hylkema, Hans Postma Eindredactie: Emma Hylkema Adres: Entopic De Lairessestraat 180 1075 HM AMSTERDAM Postbus 76755 1070 KB

Nadere informatie

Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland

Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland Het uit en aanbestedingsbeleid van decentrale overheden in Noord Brabant en Zeeland Op zoek naar een balans tussen rechtmatig aanbesteden en doelmatig uitbesteden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van:

Nadere informatie

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN

ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers ERVARINGEN MET SOCIALE PLANNEN In veel opzichten een dubbel perspectief september 2014 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Ervaringen

Nadere informatie

Bouwen is oplossingen aanbieden

Bouwen is oplossingen aanbieden Groningenweg 10 Postbus 420 2800 AK Gouda Telefoon 0182-540626 Telefax 0182-540627 secretariaat@regieraadbouw.nl www.regieraadbouw.nl Bouwen is oplossingen aanbieden De praktijk van conceptueel bouwen

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

Payroll-services in Nederland

Payroll-services in Nederland Payroll-services in Nederland Bekendheid, markt en marktpotentie drs. M.E. Winnubst drs. P. Vroonhof Zoetermeer, 23 november 2010 Dit onderzoek is gefinancierd door de Vereniging van Payroll-ondernemingen.

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET?

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING BIJ GEBIEDSONTWIKKELING: WANNEER WEL EN WANNEER NIET? TOELICHTING BIJ DE MEERWAARDETOETS VOOR PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING maart 2006 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Potentiële

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius STRATEGY TRENDS 2015 The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius Inhoud 1 Strategy Trends 2015: The CEO s agenda 3 1. Het heft in eigen hand 5 2. Forecast NL 11 3. Wat kiest de CEO? 17 4. Businessmodel

Nadere informatie

MKB NAAR EEN STERKER MKB

MKB NAAR EEN STERKER MKB MKB 2025 NAAR EEN STERKER MKB Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Liesbeth Berns ING Marketing Zakelijk liesbeth.berns@ing.nl Marcel Peek ING Economisch

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING

EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING EUROPESE AANBESTEDING BIJ PPS BIJ GEBIEDSONTWIKKELING VOORWOORD Publiek-Private samenwerking Voor u ligt één van de handleidingen in de serie handleidingen over publiek-private samenwerking (PPS) bij gebiedsontwikkelingsprojecten

Nadere informatie