PRESTATIEMETING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRESTATIEMETING IN DE PUBLIEKE SECTOR"

Transcriptie

1 Management control Casestudy bij de politie PRESTATIEMETING IN DE PUBLIEKE SECTOR Benchmarking biedt een manier om prestaties te vergelijken, te analyseren en aanbevelingen voor verbeteringen te formuleren. Tot voor kort kon de politieorganisatie nog niet beschikken over een benchmarkinginstrument, maar een praktijkonderzoek door de Stafdienst Politionele Beleidsondersteuning van het politieregiokorps Flevoland heeft inzicht gegeven in hoe het +-optiek-model een hulpmiddel kan zijn bij prestatiemeting binnen een politiekorps. DOOR NICOLE VOS EN DIRK SWAGERMAN ( Semi)overheidorganisaties zijn steeds vaker het onderwerp van publieke prestatievergelijkingen. Volgens de media moeten organisaties zo transparant mogelijk zijn, om prestatievergelijkingen op vaste momenten mogelijk te maken (Trappenburg, 7). Zodra organisaties niet meedoen aan deze trend is dat verdacht: zij hebben dan zeker iets te verbergen? De interesse en druk van buitenaf blijven toenemen. Daarnaast is de samenleving zelf ook actiever (Ringeling, ) en wordt de burger als afnemer van overheids- en in het bijzonder politiediensten steeds mondiger en kritischer (Treur, 998). De publieke sector kent zelf te weinig prikkels om van binnenuit prestaties te verbeteren. Door middel van prestatiemeting kan een organisatie haar prestaties zichtbaar maken en stappen nemen ter lering en verbetering (Kastelein, 8). Analyse van veranderingen in prestatieniveau leidt tot inzichten in de werkwijze, en de invloed daarvan op de werkuitkomsten. Helaas ontbreekt het publieke organisaties vaak aan een passend systeem om prestaties te meten en te analyseren. Dit is bijvoorbeeld ook het geval bij de politie. Daarom wordt ook daar gezocht naar een instrument om goede en betrouwbare (interne) prestatieoverzichten te genereren, eventueel geschikt voor benchmarking. Benchmarking biedt de mogelijkheid om van elkaar te leren en best practices te formuleren, die uiteindelijk tot betere prestaties moeten leiden. Bij het politieregiokorps Flevoland is onderzoek verricht op basis van het +-optiek-model naar prestatiemeting, ontwikkeld door Kastelein (). Het onderzoek laat zien dat het toepassen van benchmarking tot meer transparantie en betere onderlinge prestatiemeting kan leiden. Achtergrond De vraag naar transparantie en het afleggen van verantwoording is toegenomen. Niet alleen in de omgeving van de overheid zijn veranderingen gaande, ook bij overheidsorganisaties intern worden veranderingen zichtbaar. Van Egten en Veldman () constateren dat de activiteiten van de controlfunctie binnen overheidsorganisaties aan het verschuiven zijn, van het vooral meten en beheersen van financiële en accountingrisico s naar meer aandacht voor beleidsvorming en primaire procesuitvoering. Binnen de Nederlandse politie is de tendens de afgelopen jaren verschoven van nadruk op de technische en structurele kant naar een focus op toegepast management, organisatieverandering en consultancy. Deze twee stromingen moeten worden samengebracht, maar dat is tot op heden nog onvoldoende gebeurd. Hierdoor kregen oude monitorsystemen het predicaat te technisch en voorschrijvend te zijn. Het accent kwam te liggen op het ver- 8 DECEMBER 9 8-_FC 9 binnen.indd :3:

2 anderen van de organisatie door het veranderen van mensen, in plaats van technologie en structuur. En opvallend genoeg worden de monitorsystemen wederom eenzijdig toegepast, maar nu rond veranderde managementstijlen, werknemersmotivatie en klanttevredenheid. De publieke sector kent zelf te weinig prikkels om van binnenuit prestaties te verbeteren Traditionele systemen schieten tekort Primaire processen op de werkvloer van dienstverlenende instanties worden op verschillende manieren uitgevoerd in teams of units in verschillende omgevingen, en zij genereren dus verschillende resultaten en effecten. Traditionele accountingsystemen laten deze verschillen onvoldoende zien in hun overzichten en rapportages. De systemen produceren bottomup controlinformatie, maar leveren te weinig feedback aan de werkvloer of transparantie voor de overige stakeholders. Bovendien bieden ze onvoldoende relevante samenhangen om te sturen. Er is een toenemende externe vraag naar lokale situatiemonitoring en een interne vraag naar aanwijsbare, sturingsrelevante causale relaties en condities. De technologie voor het verbeteren van traditionele systemen en controlinformatie is beschikbaar en juist overheidsorganisaties kunnen die dashboards gebruiken om extern te communiceren en intern te kunnen sturen. Wij denken dat de +-optiek van Kastelein () een goed beeld van de positie van een overheidsorganisatie in haar omgeving kan geven. In de analyse van prestatiemeting wordt ervan uitgegaan dat de outcome van de organisaties (de indirecte effecten van activiteiten die zijn uitgevoerd) niet of moeilijk te meten is, en daarom wordt alleen rekening gehouden met de geproduceerde output (de directe effecten van overheidsinterventies). In een prestatiemeetsysteem horen zowel de income (werkomgeving, omgevingskenmerken) als de outcome, om een compleet overzicht te krijgen van de situatie en het functioneren van de organisatie. Daarnaast moet nog een extra dimensie worden toegevoegd: sturing, oftewel het effect dat sturingsbeslissingen hebben op de geleverde werkuitkomsten. Performance monitoring en benchmarking Een prestatie moet volledig toe te schrijven zijn aan de inzet en kwaliteit van de actor. Dit is niet of moeilijk vast te stellen; daarom wordt van het begrip performance gebruikgemaakt, een situationeel begrip dat verwijst naar de wisselwerking tussen actor, publiek en omgeving. Systemen ingericht op performance bevatten overzichten met scores op meerdere dimensies. De beoordeling hiervan wordt overgelaten aan de gebruiker van het systeem. Er zijn drie basisfuncties van een performance-monitoringsysteem te onderkennen (Kastelein, 7): ~ het kunnen sturen en bijsturen; ~ het kunnen leren van reacties en effecten van de (bij)sturing; ~ het intern en extern kunnen communiceren over verklaringen en argumenten en het controleren van taken en verantwoordelijkheden. Benchmarking ligt in het verlengde van prestatiemeting. Nieuwe inzichten en ideeën worden verkregen door de eigen processen te vergelijken met die van andere organisaties. Zodoende wordt bij benchmarking niet zozeer gekeken naar de cijfers en getallen, maar juist naar de beste werkmethode achter processen buiten de eigen organisatie. In de publieke sector kan benchmarking een goed instrument zijn. In deze sector ontbreken immers stimuli van buitenaf, en door benchmarking kunnen de organisaties prestaties vergelijken en aan de hand daarvan verbeteringen formuleren. Wel is er de vraag of publieke benchmarkresultaten altijd openbaar moeten worden gemaakt volledige transparantie zou organisaties kwetsbaar kunnen maken. +-optiek-model De politie beschikt sinds over een systeem (GIDS) dat eenheid heeft gebracht in de basisgegevens die worden gebruikt voor monitoring en bedrijfsvoering. Dit systeem bevat veel data, maar mist nog een methodologie van meten, analyseren en onderzoeken. In het verleden werden door de korpsen verschillende monitorsystemen gebruikt, die het vaak ontbrak aan inhoud, verklarende factoren en een totaaloverzicht van de situatie. Ze gaven een wat te eenzijdig beeld van de organisatie, gebaseerd op cijfers en zonder onderzoek naar mogelijke veroorzakers van de uitkomsten. Het +-optiekmodel kan daar verandering in brengen. Doel van ons onderzoek was om te laten zien dat, en hoe, met gebruikmaking van alle beschikbare bronnen en middelen (CBS, GIDS, bevolkingspeilingen e.d.), situatieoverzichten in '+-format' kunnen worden gemaakt, getoond en geanalyseerd. Met die situatieoverzichten ( vijfplusplaatjes, wat de naam verklaart) wordt beoogd om ontwikkelingen in lokale werksituaties zo overzichtelijk en vergelijkbaar mogelijk op hoofdlijnen te presenteren (periodiek en hoogstens twee A'tjes). Die overzichten kunnen dan weer de basis vormen voor dienovereenkomstige overzichten op hogere organisatieniveaus (district, regio, land). De aanduiding plaatjes verwijst naar de uitdrukkelijke visualisering ervan, die is bedoeld om de informatie ook voor niet-administratieve experts toegankelijk te maken. DECEMBER _FC 9 binnen.indd :3:

3 Forward looking Dat er ook van dashboard wordt gesproken (het display waarop de plaatjes worden afgelezen) is omdat de getoonde informatie niet in de eerste plaats voor backward looking verantwoorden en afrekenen is bedoeld, maar vooral voor de ondersteuning van forward looking sturen en leren. Het dashboard is gericht op het monitoren en begrijpen van complexe wisselwerkingen tussen de eenheden en hun werkomgevingen. Het koppelt zelf aan de verschillende meterstanden en geeft geen waardeoordelen (fame or blame) of sturingsdirectieven ( aan welke knoppen moet er worden gedraaid ). Het dashboard geeft informatie over wat in Angelsaksische landen gebruikelijk wordt bedoeld met de term performance en laat daarbij ruimte voor de vraag of en in hoeverre het gaat om aan aanwijsbare personen of groepen toe te rekenen prestaties (Lebas, 99; Den Hartog, Boselie en Paauwe, ). Behalve voor de ondersteuning van het sturen en leren binnen de organisatie, moeten de dashboards ook als bron kunnen dienen voor de externe informatievoorziening, over hoe het op de diverse werkvloeren gaat. Vijf-plus-één Het + format vindt haar grondslag in het gegeven dat de werksituaties van (onderdelen van) organisaties altijd, en dus niet alleen bij de politie, door vijf-plus-één soorten factoren worden bepaald: de werkomgeving, het werkpakket, de werkaanpak, de directe werkresultaten, de uiteindelijke omgevingseffecten daarvan, plus de aansturing van de eenheid. Een enigermate compleet situatieoverzicht zal daarom altijd een profiel van elk van deze vijf-plus-één groepen factoren moeten tonen. In figuur geven we een voorbeeld van het model (de 'vijfplusplaatjes') weer. Let wel: het is slechts een fictief voorbeeld, de informatie verwijst niet naar een specifieke politieregio. Om de ontwikkelingen in de tijd te kunnen volgen (longitudinaal vergelijken) moeten er steeds (ten minste twee) opeenvolgende opnamen worden getoond die (zo goed mogelijk) onderling vergelijkbaar zijn. Die vergelijkbaarheidseis krijgt nog een extra dimensie omdat ook de situatiebeelden van verschillende eenheden naast elkaar worden gelegd (transversaal vergelijken): de opnamen van die eenheden kunnen aan de hand van gelijke standaarden worden gemaakt c.q. voor niet-relevante verschillen worden gecorrigeerd. Als aan deze vergelijkbaarheidseisen is voldaan, dan zijn de plaatjes stapelbaar, dat wil zeggen aggregeerbaar van teamnaar districtsniveau en vervolgens via het regionale naar het landelijke niveau. Om dit goed te kunnen interpreteren is het niet voldoende om alleen periodiek naar de situatiebeel- Figuur. Legenda en voorbeeld van het ' +-optiek-model 3. Legenda VARIABELEN + DASHBOARD. WERKOMGEVING. WERKLAST 3. AANPAK INZET. WERKUITKOMSTEN. EFFECTEN OORDELEN. Oppervlakte km. Inwoners aantal 3. Woningen aantal. Bedrijven aantal. Detailhandelszaken aantal. Horeca aantal 7. Gebouwde omgeving karakteristiek in dimensies 8. Beroepsbevolking %-en van totaal 9. Minderjarigen %-en van totaal. Niet-nederlanders %-en van totaal. Bevolkingssamen stelling karakteristiek in dimensies. Incidenten/aangiften. Drank- drugsoverlast. Inbraak/diefst. woning. Inbr./diefst. woon omgeving. Aantast. openbare ruimte 7. Diefst./verniel. auto/rijwiel. Bijzondere wetten. Overige. Formele bezetting aantal fte s toegekend. Feitelijke bezetting aant. fte s op personeelslijst. Ziekteverzuim % afw. wegens ziekte/ongev.. Overige afwezigheid % afw.wegens anders dan. 3. Bedrijfsvoering uren. Intake uren. Noodhulp uren. Handhaving uren 7. Opsporing uren 8. Ontwikkelgesprekken frequentie regiokorps 9. Personeelstevreden heid score op regioniveau P.M. Inzoomvariabelen facultatief:. Huiselijk geweld. PPT op totaal feitelijke bezetting ppt = Misdrijven opgelost/verdachten naar OM. Drank- drugsoverlast. Inbraak/diefstal i.u. woning. Inbraak/diefstal woonomgeving. Aantasting openbare ruimte 7. Diefstal/vernieling auto/rijwiel. Bijzondere wetten. Overige. Aanrijtijden 3. %Technische sepots. Halt-verwijzingen. Feitelijk slachtofferschap bevolkings onderzoek. Veiligheidsbeleving 3. Drank- drugsoverlast. Bedreiging/beroving. Inbraak woning. Diefstal voertuig 7. Vandalisme openbare ruimte 9. Straatvervuiling. Veiligheid woning. Veiligheid openbare ruimte. Bereikbaarheid DECEMBER 9 8-_FC 9 binnen.indd :3:

4 3,, Buitenwijk, kernen in agr. Of, nat. Gebied overwegend nieuwe (woon)hoogbouw,,8,,,. Oppervlakte. Incidenten Aangiften. Misdrijven opgelost/verdachten naar OM. Feitelijk slachtofferschap Nederland Bedrijven/ kantoren/ overslaggebied, Marokko Centrum/ winkel/ uitgaansgebied oude wijk/ renovatie/ leegstaand NL Antillen + Aruba,,,,,,,,8,,, 8 3 8,%,%,%,% % RECH PPZ OPOND NH GPZ BYZPOL BUR BIF % % 3% % % % 9% 8% 7% % % % 3% % % % % 8% % % % % 3 (tevreden tot zeer tevreden) Regio District Noord District Zuid Regio District Noord District Zuid,8,,,. Veiligheidsbeleving 3 voelt u zich wel eens onveilig? % JA Dronken 3. Drank- drugsoverlast mensen op 8 straat Drugsoverlast Beroving met. Bedreiging/beroving geweld 8 Zakkenrollen Bedreiging Mishandeling. Inbraak woning 3 Poging inbraak Inbraak Fiets. Diefstal voertuig 3 Auto Uit auto Vernieling auto Overlast jongeren Vernieling Overlast omwonenden Lastig vallen Overige vernieling Agressief Geluidsoverlast Te hard Aanrijden Doorrijden Zonder doorrijden Bekladding Rommel op straat Hondenpoep Inbraakalarm Extra sloten Extra verlichting Verlichting buiten In het openbaar vervoer Uitgaansgelegenheden Eigen buurt Groepen jongeren Winkelgebied binnen sec binnen 3 sec binnen sec 3% % % %. Veiligheid woning. Veiligheid openbare ruimte doel doel Turkije Suriname 7 doel,8,,, 3,,3,,,,,,,,,,,3,, % 8% % % % % 3 FINANCE Figuur (vervolg). De 'vijfplusplaatjes'. WERKOMGEVING. Oppervlakte in km : 8. Inwonersaantal: 9.9 ( ). WERKLAST. Incidenten: 7 ( ) 839 ( ). Aangiften: 983( ) 333 ( ) 3. AANPAK INZET. Fte s formeel: 39,7 ( ),83 ( ). Fte s feitelijk: ( ), ( ). WERKUITKOMSTEN. Midr. Opgeh.: 79( ) 9 ( ). Verdachten OM: ( ) ( ). EFFECTEN/OORDELEN. Totaal aantal respondenten: -. Inwoners 3. Woningen. Bedrijven. Detailhandelszaken. Horeca 7. Gebouwde omgeving karakteristiek in dimensies 8. Beroepsbevolking % 9. Minderjarigen %. Niet-nederlanders %. Bevolkingssamenstelling karakteristiek in dimensies. Drank Drugsoverlast. Inbraak/diefst. woning. Inbr./diefst. woonomgeving. Aantast. openbare ruimte 7. Diefst./verniel. auto/rijwiel. Bijzondere wetten. Overige. Huiselijk geweld. Formele bezetting. Feitelijke bezetting Ziek Urenverdeling Personeelstevredenheid Ontwikkelgrsprek ( keer per jaar) 8% % % % %. Drank- drugsoverlast. Inbraak/diefstal i.u. woning. Inbraak/diefstal woonomgeving. Aantasting openbare ruimte 7. Diefstal/vernieling auto/rijwiel. Bijzondere wetten. Overige. Aanrijtijden prio: binnen min prio: binnen 3 min 3. %Technische sepots doel 7. Vandalisme openbare ruimte 9. Straatvervuiling. Bereikbaarheid 3. Ophelderingspercentage DECEMBER 9 8-_FC 9 binnen.indd :3:

5 den te kijken. Voor het aan het licht brengen van sturingsrelevante trends, van directe of voorwaardelijke samenhangen en van het relatieve gewicht van de diverse invloedsfactoren, moeten de plaatjes ook worden opgeslagen en geanalyseerd. Die analytische bevraging van het materiaal dient in beginsel plaats te vinden aan de hand van de gebruikersreacties hierop. Dat interactieve proces komt nog langzaam op gang. In de bijlage geven we een voorbeeld van het model weer. Let wel: het is slechts een fictief voorbeeld, de informatie verwijst niet naar een specifieke politieregio. Iedere werknemer op de werkvloer heeft beschikking over een dashboard van zijn eigen situatie Methodologie De organisatie waarop deze studie is gebaseerd is het politieregiokorps Flevoland. Het doel was inzicht krijgen in de manier waarop het +-optiek-model gebruikt kan worden binnen een politiekorps. In 7 en 8 heeft de Stafdienst Politionele Beleidsondersteuning van dit korps zich beschikbaar gesteld voor onderzoek. Voor dataverzameling is gebruikgemaakt van directe observatie, documentatie, informele interviews en participatie. De documentatie bestond uit jaarverslagen, jaarplannen, overzichten, criminaliteitsbeeldanalyses, memo s en vergaderverslagen. Gedurende een jaar is de beleidsafdeling van het korps twee à drie dagen per week bezocht. Ook zijn diensten op straat bijgewoond en werden alle politiebureaus in de regio, als ook het opleidingscentrum, bezocht. Verschillende bijeenkomsten gaven een beeld van hoe wordt gedacht over zaken die verband houden met prestatiemeting en wat de huidige stand van zaken binnen de organisatie is. Ook werd geïnventariseerd wat de behoefte is van de beleidsafdeling, het management en de teams met betrekking tot een prestatiemeetsysteem. De gebruikte dashboards zijn situatieoverzichten van de teams of de organisaties met daarin een overzicht van hun indicatoren, ingedeeld naar: income: de omgeving waarin een team werkzaam is en de condities die zijn takenpakket bepalen, gecorrigeerd voor fte s en middelen; input: de daadwerkelijke werklast, gecorrigeerd voor fte s en middelen; 3 throughput: de beschikbare fte s, middelen, het ziekteverzuim en de urenverdeling op basis waarvan de input wordt verwerkt; output: de geleverde werkuitkomsten, gecorrigeerd voor fte s en middelen; outcome: de mogelijke effecten in de werkomgeving; PLUS. sturing: de belangrijkste targets en sturingsmaatregelen. Per venster ( tot en met en plus) worden maximaal tien grafieken weergegeven met daarin het verloop van de waarnemingen van de indicatoren. Iedere werknemer op de werkvloer heeft de beschikking over een dashboard van zijn eigen situatie. De dashboards kunnen worden geaggregeerd voor het hoger management, dat de dashboards gebruikt voor externe communicatie, managementrapportages en overlegcycli. Om op basis van de dashboards te sturen en de inhoud te begrijpen moet longitudinaal en transversaal onderzoek worden verricht. De benodigde data voor dashboards en analyses komen van de werkvloer en van de interne informatiesystemen. Casebeschrijving Sinds 99 bestaan er regiokorpsen, naast het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). De korpsen worden beheerd door een korpsbeheerder en de korpschef. De korpsbeheerder is de burgemeester van een van de grootste gemeenten in de politieregio. Het regionaal college, bestaande uit burgemeesters en met als voorzitter de korpsbeheerder, stelt de begroting, de jaarrekening, het beleidsplan en het jaarverslag vast. Het werkgebied van regiokorps Flevoland beslaat de gehele provincie Flevoland. Het gebied is verdeeld in de districten noord en zuid, die weer onderverdeeld zijn in een tiental basiseenheden. Deze eenheden zorgen voor de veiligheid in hun gebied. Het werk vindt plaats zowel in stedelijke als landelijke gebieden. Regiokorps Flevoland heeft ongeveer medewerkers in dienst, die werken aan opsporing, noodhulp, handhaving en toezicht, intake en service. In navolging van de landelijke prioriteiten en die van het OM, hanteert regiokorps Flevoland de prioriteiten geweld (tegengaan van huiselijk en horecageweld, beperken van straatroof en optreden tegen het gebruik van wapens), aandacht voor jeugd en doelgroepen (op basis van de criminaliteitsbeeldanalyse). Deze regionale prioriteiten worden vertaald naar lokaal niveau. De behoeften van de afnemers van de producten van dit cluster zijn de afgelopen jaren veranderd. Er bestaat vanuit de verschillende niveaus vraag naar kwalitatieve overzichten van de verrichtingen van het korps. Verklaringen en motivaties achter bepaalde uitkomsten, veranderingen of maatregelen zijn van steeds grotere waarde voor leidinggevenden op verschillende niveaus in de organisatie. Daarnaast is er meer belangstelling voor vergelijkingen met andere korpsen. De stafdienst zoekt naar een methode om aan deze informatie vraag te voldoen. Bevindingen De belangrijkste onderzoeksbevindingen zijn de volgende: ~ De stafdienst was terughoudend voor wat betreft de invoering van het +-optiek-model, omdat dit een verzwaring DECEMBER 9 8-_FC 9 binnen.indd :3:

6 van de administratieve last voor het korps zou kunnen opleveren. Echter, de onderzoekers concludeerden dat alle gegevens al aanwezig waren in GIDS. De +-optiek bleek juist een goede methode om deze gegevens te structureren en om eens in de drie maanden een update van de overzichten te genereren. De analyses naar aanleiding van de gegevens kunnen eens per jaar worden uitgevoerd om samenhangen te vinden. Door de overzichten longitudinaal samen te stellen wordt gezocht naar de effecten en verklaringen van bepaalde (management)beslissingen. ~ Verder was de afdeling enigszins terughoudend omdat zij de +-optiek als bedreiging zagen voor bestaande producten en methoden, omdat de optiek van buiten de organisatie komt. ~ Voor medewerkers op districts- en teamniveau ogen de overzichten heel uitgebreid: ze omvatten alle informatie. Aangegeven is dat de kolommen Income en Effecten en Oordelen kunnen vervallen wanneer elke drie maanden een intern overleg plaatsvindt. Voor jaarlijkse analyse van de cijfers zijn deze kolommen uiteraard op dit niveau wel van belang. Tijdens bijeenkomsten werd eveneens duidelijk dat de algemene overzichten de hele situatie van een team, district of regio in beeld brengen en dat naar aanleiding van opvallendheden in deze overzichten kan worden ingezoomd op een gebied, onderwerp of tijdsperiode. Voor deze opvallendheden worden dan passende verklaringen gezocht. ~ Op strategisch niveau werd zeer positief op de overzichten gereageerd, omdat het de hele situatie in kaart brengt en daarbij ook sturingsmaatregelen en bestuursafspraken in het overzicht zijn opgenomen. De verwachting is dat deze overzichten en analyse op de lange termijn kunnen bijdragen aan de beleidsvorming en strategiebepaling. ~ Ook voor eventuele benchmarking met andere korpsen worden voordelen gezien. Daarbij kunnen de overzichten en analyses ondersteunend zijn om personen en organisaties buiten de politie te overtuigen. Voorzichtigheid met betrekking tot transparantie wordt wel benadrukt. ~ De onderzoekers die de +-optiek vertaalden naar overzichten en analyse hebben ervaren dat het zelfs met alleen Excel en SPSS mogelijk is om de optiek toe te passen. Aanbevelingen en vervolgonderzoek De casestudy heeft vooral bevindingen opgeleverd over de houding van verschillende niveaus binnen de politie/organisatie ten aanzien van de benchmark en de wijze waarop deze wordt toegepast. Door de casestudy is duidelijk geworden dat het +-optiek-model toepasbaar kan zijn binnen de organisatie en dat de middelen nodig voor een prestatiemeetsysteem, aanwezig zijn. Het +-optiek-model blijkt praktisch toepasbaar, maar er wordt getwijfeld of het model ook daadwerkelijk (op korte termijn) gebruikt gaat worden als prestatiemeetsysteem. Een voorwaarde hiervoor is dat potentiële gebruikers de toegevoegde waarde van de systematiek beter moeten inzien. Hiervoor is meer betrokkenheid vanuit de top van de organisatie nodig. Een eerste stap is om de afdeling het systeem bijvoorbeeld zelf een jaar te laten gebruiken, de plaatjes te verspreiden, reacties hierop te verzamelen en de data te analyseren. Om dit effectief te kunnen uitvoeren is modern leiderschap en visie nodig vanuit het management. Met de bevindingen van de casestudy is duidelijk geworden dat ook voor organisaties met een ontastbare en moeilijk meetbare output een prestatiemeetsysteem kan worden gebruikt om de prestaties te verbeteren, te leren als organisatie en te sturen op informatie. Verder onderzoek naar de werking van de +-optiek kan worden uitgevoerd in bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen en universiteiten. Noten Detailachtergrond informatie ter inzage bij de auteurs. Literatuur ~ Bruijn, Hans de, Prestatiemeting in de publieke sector, Den Haag: Lemma. ~ Egten, Caren van, en W. Veldman, De controlfunctie in de publieke en non-profitsector, Den Haag: Sdu Uitgevers. ~ Groot, Hans de, R. Goudriaan, M. Hoogwout, A. de Jong en R.J. Poerstamper, Benchmarking in de publieke sector, Den Haag: Sdu Uitgevers. ~ Hartog, D.N. den, P. Boselie en J. Paauwe, Performance Management: A Model and Research Agenda, in Applied Psychology: An International Review3 (), p. -9. ~ Kastelein, Johan (Kas), Performance Monitoring Systems. Perversions and Perspectives, Bern/Brussels: EGPA-paper. ~ Kastelein, Johan (Kas), Neem de politie. Publieke prestatievergelijkingen kunnen veel beter, TPC: Public Control (7) (februari), p. -7. ~ Kastelein, Johan (Kas), N. Vos en L. de Beer, Towards Better Evidence Based Navigation: Performance Monitoring in +format, Rotterdam : EGPA-paper 8. ~ Lebas, M.J., Performance Measurement and Performance Management, International Production Economics (99) p ~ Treur, Henja, Centralisatie en decentralisatie bij de Nederlandse politie: over contractuele en resultaatverantwoordelijkstelling bij de Nederlandse politie, Lelystad: Koninklijke Vermande 998. Nicole Vos was destijds student assistent bij de RuG en heeft haar stage verricht bij de politie. Dirk Swagerman is hoogleraar controller aan de RuG. De auteurs bedanken Kas Kastelein voor zijn ondersteuning. DECEMBER _FC 9 binnen.indd :3:

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

WijkWijzer Deel 1: de problemen

WijkWijzer Deel 1: de problemen WijkWijzer Deel 1: de problemen Ondiep, Utrecht overlast dronken mensen overlast door drugsgebruik overlast jongeren vernieling openbare werken rommel op straat overlast van omwonenden auto-inbraak fietsendiefstal

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie Inhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, missie & visie, doel, strategische thema s en inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting, geografische indeling,

Nadere informatie

Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010

Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010 Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren stand per 1 januari 2010 drs. P.F. Rozenberg MPA ing. R. Rozenberg Tien nieuwe politieregio s Een beeld op basis van bestaande indicatoren

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari 2013. Oost-Brabant Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 1 De verandering in organisatie 1 Korps Nationale politie met 10 regionale eenheden, 1 landelijke eenheid en landelijke diensten bedrijfsvoering en staf i.p.v. Brabant

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011

ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 ALGEMEEN RAPPORT Publieksprijs Beste Vastgoedfonds Aanbieder 2011 Markt, trends en ontwikkelingen Amsterdam, april 2012 Ir. L. van Graafeiland Dr. P. van Gelderen Baken Adviesgroep BV info@bakenadviesgroep.nl

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE

VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE VACATUREPROFIEL KWARTIERMAKER NATIONALE POLITIE Dit vacatureprofiel betreft de functie van kwartiermaker nationale politie en tevens beoogd korpschef. Bureau ABD Politietop 31 maart 2011 ALGEMEEN Aanstelling

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor. Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente. Scope Onderzoek B.V. KvK Stadionstraat 11B9 4815NC Breda

Leefbaarheidsmonitor. Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente. Scope Onderzoek B.V. KvK Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Leefbaarheidsmonitor Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente Scope Onderzoek B.V. KvK 64421279 Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Inhoud Het meten van de ervaren leefbaarheid is voor gemeenten

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 8 Datum: 11 juni 2013. Deelsessie: 21.00 21.50 uur in de Presentatiezaal. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Criminaliteitsbeeld 2012. Toelichting: Het criminaliteitsbeeld

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari Oost-Brabant i.o.

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie. vanaf 1 januari Oost-Brabant i.o. Nationale Politie vanaf 1 januari 2013 1 De verandering in organisatie 1 Korps Nationale politie met 10 regionale eenheden, 1 landelijke eenheid en landelijke diensten bedrijfsvoering en staf Oost-Brabant

Nadere informatie

KPI s en management dashboards. Concern Control binnen de gemeente Erwin Pilon

KPI s en management dashboards. Concern Control binnen de gemeente Erwin Pilon KPI s en management dashboards Concern Control binnen de gemeente Erwin Pilon 2 Agenda KPI s leading & lagging KPI s perverse effecten Management dashboards De 5 meest gemaakte fouten 26-1-2017 4 Key Performance

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling I. Prestatie-indicatoren Een verzekeraar beschikt over verschillende middelen om de organisatie of bepaalde processen binnen de organisatie aan te sturen.

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

DRS HÜLYA TÜRKSEVER PROF DR FINN WYNSTRA ARNOUT KROOK DEPARTMENT OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION PURCHASING AND SUPPLY MANAGEMENT

DRS HÜLYA TÜRKSEVER PROF DR FINN WYNSTRA ARNOUT KROOK DEPARTMENT OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION PURCHASING AND SUPPLY MANAGEMENT DEPARTMENT OF MANAGEMENT OF TECHNOLOGY AND INNOVATION DRS HÜLYA TÜRKSEVER PROF DR FINN WYNSTRA PURCHASING AND SUPPLY MANAGEMENT ARNOUT KROOK NEDERLANDSE SPOORWEGEN CONCERN INKOOP NRS SEMINAR UTRECHT, 24

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht

Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid Gemeente Sliedrecht Prioriteiten en doelstellingen voor Openbare Orde en Veiligheid 2013 Gemeente Sliedrecht Inleiding. Het is gebruikelijk dat de gemeenteraad tegen het einde van het jaar de lokale prioriteiten en doelstellingen

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport

Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport Politiemonitor Bevolking 2004 Tabellenrapport Den Haag/Hilversum, april 2004 Colofon In deze rapportage treft u de resultaten aan van de zevende meting van het landelijke onderzoek Politiemonitor Bevolking

Nadere informatie

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ 6 februari 2015 voor meer info over de functie: werving.search@leeuwendaal.nl, telefoon (070) 41 42 700 voor sollicitatie: www.leeuwendaal.nl Niets uit dit profiel

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen.

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 3.5 Nieuw bestuurlijk dashboard Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. In 2007 hebben wij een bestuurlijk dashboard ingevoerd, als

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem

Feiten over. Veiligheidsbeleving. in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Feiten over Veiligheidsbeleving in de gemeente Arnhem Voor burgers speelt het persoonlijke gevoel van veiligheid een belangrijke rol. Dit gevoel wordt

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control

Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Onderzoek naar de effectiviteit van Business Control Top 10 kenmerken van een effectieve v Rotterdam, februari 2015 vs Final Wat kunt u in deze doorkijk verwachten? Inleiding FinTouch doet onderzoek naar

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen

Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Onderzoeksrapport Managementinformatie bij gemeenten: er is nog veel winst te behalen Trends en ontwikkelingen in het gebruik van Business Intelligence en het toepassen van managementinformatie binnen

Nadere informatie

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017

SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 SOCIALE KRACHT BUNNIK 2017 Wat is de Monitor Sociale Kracht? Brede burgerpeiling over o.a. sociaal domein, leefbaarheid, veiligheid Belevingsonderzoek, naast cijferbronnen Gericht op: benutten wat er al

Nadere informatie

De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID

De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID SECONDANT #1 MAART 2011 53 De ontwikkeling van geweld in de Nederlandse samenleving VEEL MONITOREN, WEINIG EENDUIDIGHEID door Maartje Timmermans en Miranda Witvliet De auteurs werken als onderzoeker bij

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie I nhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, doel, strategische thema s & inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting & robuuste basisteams. 3. Sturing en lokale

Nadere informatie

Factsheet Competenties Ambtenaren

Factsheet Competenties Ambtenaren i-thorbecke Factsheet Competenties Ambtenaren Competenties van gemeenteambtenaren - nu en in de toekomst kennis en bedrijf Gemeenten werken steeds meer integraal en probleemgestuurd aan maatschappelijke

Nadere informatie

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht

Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Er is een nieuwe groep van jonge, zeer actieve veelplegers die steeds vaker met de politie in aanraking komt / foto: Pallieter de Boer. Nieuwe dadergroep vraagt aandacht Jongere veelplegers roeren zich

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 Lokale veiligheidsbevraging 2011 Synthese van het tabellenrapport Pz Blankenberge - Zuienkerke Inleiding De lokale veiligheidsbevraging 2011 is een bevolkingsenquête

Nadere informatie

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd.

Bijgevoegde documenten Onderstaand geeft u aan of alle voor de toetsing benodigde informatie is bijgevoegd. Checklist Contactgegevens Onderstaand vult u de contactgegevens in van de eerste én tweede contactpersoon voor wanneer er vragen zijn over het instrument(en), de aangeleverde documentatie of anderszins.

Nadere informatie

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012

Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen. 15 maart 2012 Presentatie commissie veiligheid gem. Emmen 15 maart 2012 Werkwijze basiseenheid Emmen Vanaf 23 mei 2011 Emmen 1 basiseenheid Emmen verdeelt in 5 gebieden met daaraan gekoppeld wijkagenten en agenten voor

Nadere informatie

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf

iiitogiontant Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen \sf Resultaten uit de PPP-studies naar criminaliteit en criminaliteits preventie op bedrijventerreinen Een selectie naar ondernemingen uit het Midden- en Kleinbedrijf V. Sabee R.F.A. van den Bedem J.J.A. Essers

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011

LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE OPERATIONELE POLITIONELE INFORMATIE POLITIE BELEIDSONDERSTEUNING DIENST BELEIDSGEGEVENS LOKALE VEILIGHEIDSBEVRAGING 2011 Tabellenrapport ELLEN VAN DEN BOGAERDE ISABELLE

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

Stap 1 planning burgerjaarverslag

Stap 1 planning burgerjaarverslag Stap 1 planning burgerjaarverslag De cyclus van het burgerjaarverslag als kwaliteitsinstrument voor gemeenten Steeds meer burgemeesters zien het burgerjaarverslag als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Ontplooiing en ontwikkeling van soft-skills in de financiële functie

Ontplooiing en ontwikkeling van soft-skills in de financiële functie Ontplooiing en ontwikkeling van soft-skills in de financiële functie Inleiding De functie van controller heeft de afgelopen jaren een ontwikkeling doorgemaakt. 20 jaar geleden had de functie veelal een

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Casestudy Monitor Regiobeeld 2025 Regio Alkmaar

Casestudy Monitor Regiobeeld 2025 Regio Alkmaar Casestudy Monitor Regiobeeld 2025 Regio Alkmaar e Aanleiding Monitor Regiobeeld 2025 Regio Alkmaar, bestaande uit gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo, Heerhugowaard, Langedijk en Uitgeest is opgericht

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid.

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid. Gemeente Gefdermafsen Veiligheid 2015 Respons 147 Respondenten 147 respondenten (270Zo). De respons is iets lager dan in 2013 (340Zo). De gemiddelde leeftijd van panelleden is 53 jaar. Mannen (5107o) B

Nadere informatie

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203

Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Functieprofiel: Teamleider Functiecode: 0203 Doel Plannen en organiseren van de werkzaamheden en aansturen van de medewerkers binnen een team, binnen het vastgestelde beleid van een overkoepelende eenheid

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Jaarcijfers politie Noord-Holland Gemeente Haarlem

Jaarcijfers politie Noord-Holland Gemeente Haarlem Jaarcijfers politie Noord-Holland Gemeente Haarlem Leeswijzer De jaarcijfers van de politie Noord-Holland zijn weergegeven in factsheets. Het betreffen factsheets op het niveau van de eenheid, de districten,

Nadere informatie

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus:

In dit hoofdstuk worden de cijfers beschreven op de volgende niveaus: Politiecijfers Dit hoofdstuk bevat politiecijfers van het gebied waarin de horeca zich vooral concentreert, namelijk het stadscentrum en de Flevoweg in Harderwijk. Het betreffen cijfers over opgenomen

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsregio Drenthe en het Regionaal risicoprofiel De Veiligheidsregio Drenthe heeft

Nadere informatie

Kanskaart voor Lunetten. de wijkproblematiek in kaart gebracht

Kanskaart voor Lunetten. de wijkproblematiek in kaart gebracht Kanskaart voor Lunetten de wijkproblematiek in kaart gebracht Atlas voor gemeenten Postbus 9627 3506 GP UTRECHT T 030 2656438 F 030 2656439 E info@atlasvoorgemeenten.nl I www.atlasvoorgemeenten.nl Atlas

Nadere informatie

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD)

Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) Het hoofdstuk effectiever werken aan diversiteit geschreven door lector Dr. Sjiera de Vries is onderdeel van De Staat van de Ambtelijke Dienst (STAD) 2013. De gehele publicatie is na te lezen op de website

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6 hoofdstuk 6 Aangiftes politie (per 1000 inwoners) 2006 2008 woninginbraak 3,5 4,5 diefstal schuur 4,7 2,2 autocriminalit. 6,4 6,3 fietsendiefstal 7,2 6,2 overige diefst. 1,0 1,8 geweld 5,8 5,5 vandalisme

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

AANGIFTE ONDER NUMMER

AANGIFTE ONDER NUMMER AANGIFTE ONDER NUMMER Implementatie, toepassing en eerste resultaten van de nieuwe regeling Aangifte onder nummer Samenvatting Monique Bruinsma Tom van Ham Manon Hardeman Henk Ferwerda Samenvatting Wanneer

Nadere informatie

Handhaving, veiligheid en overlast

Handhaving, veiligheid en overlast Re a ge re n Afde ling Onde rzoe k e n April 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl S ta tistie k Grote Ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem Handhaving, veiligheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

FUMO deelnemersonderzoek 2015

FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO deelnemersonderzoek 2015 FUMO Projectgroep Tevredenheidsonderzoek 5 november 2015 1 Inleiding Om te achterhalen op welke wijze de deelnemers aankijken tegen de prestaties van de FUMO, heeft de directie

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a 336 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.4 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a VMR IVM b 2004 c 2005 c 2006 c 2007 c 2008 d 2009

Nadere informatie