PRESTATIEMETING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRESTATIEMETING IN DE PUBLIEKE SECTOR"

Transcriptie

1 Management control Casestudy bij de politie PRESTATIEMETING IN DE PUBLIEKE SECTOR Benchmarking biedt een manier om prestaties te vergelijken, te analyseren en aanbevelingen voor verbeteringen te formuleren. Tot voor kort kon de politieorganisatie nog niet beschikken over een benchmarkinginstrument, maar een praktijkonderzoek door de Stafdienst Politionele Beleidsondersteuning van het politieregiokorps Flevoland heeft inzicht gegeven in hoe het +-optiek-model een hulpmiddel kan zijn bij prestatiemeting binnen een politiekorps. DOOR NICOLE VOS EN DIRK SWAGERMAN ( Semi)overheidorganisaties zijn steeds vaker het onderwerp van publieke prestatievergelijkingen. Volgens de media moeten organisaties zo transparant mogelijk zijn, om prestatievergelijkingen op vaste momenten mogelijk te maken (Trappenburg, 7). Zodra organisaties niet meedoen aan deze trend is dat verdacht: zij hebben dan zeker iets te verbergen? De interesse en druk van buitenaf blijven toenemen. Daarnaast is de samenleving zelf ook actiever (Ringeling, ) en wordt de burger als afnemer van overheids- en in het bijzonder politiediensten steeds mondiger en kritischer (Treur, 998). De publieke sector kent zelf te weinig prikkels om van binnenuit prestaties te verbeteren. Door middel van prestatiemeting kan een organisatie haar prestaties zichtbaar maken en stappen nemen ter lering en verbetering (Kastelein, 8). Analyse van veranderingen in prestatieniveau leidt tot inzichten in de werkwijze, en de invloed daarvan op de werkuitkomsten. Helaas ontbreekt het publieke organisaties vaak aan een passend systeem om prestaties te meten en te analyseren. Dit is bijvoorbeeld ook het geval bij de politie. Daarom wordt ook daar gezocht naar een instrument om goede en betrouwbare (interne) prestatieoverzichten te genereren, eventueel geschikt voor benchmarking. Benchmarking biedt de mogelijkheid om van elkaar te leren en best practices te formuleren, die uiteindelijk tot betere prestaties moeten leiden. Bij het politieregiokorps Flevoland is onderzoek verricht op basis van het +-optiek-model naar prestatiemeting, ontwikkeld door Kastelein (). Het onderzoek laat zien dat het toepassen van benchmarking tot meer transparantie en betere onderlinge prestatiemeting kan leiden. Achtergrond De vraag naar transparantie en het afleggen van verantwoording is toegenomen. Niet alleen in de omgeving van de overheid zijn veranderingen gaande, ook bij overheidsorganisaties intern worden veranderingen zichtbaar. Van Egten en Veldman () constateren dat de activiteiten van de controlfunctie binnen overheidsorganisaties aan het verschuiven zijn, van het vooral meten en beheersen van financiële en accountingrisico s naar meer aandacht voor beleidsvorming en primaire procesuitvoering. Binnen de Nederlandse politie is de tendens de afgelopen jaren verschoven van nadruk op de technische en structurele kant naar een focus op toegepast management, organisatieverandering en consultancy. Deze twee stromingen moeten worden samengebracht, maar dat is tot op heden nog onvoldoende gebeurd. Hierdoor kregen oude monitorsystemen het predicaat te technisch en voorschrijvend te zijn. Het accent kwam te liggen op het ver- 8 DECEMBER 9 8-_FC 9 binnen.indd :3:

2 anderen van de organisatie door het veranderen van mensen, in plaats van technologie en structuur. En opvallend genoeg worden de monitorsystemen wederom eenzijdig toegepast, maar nu rond veranderde managementstijlen, werknemersmotivatie en klanttevredenheid. De publieke sector kent zelf te weinig prikkels om van binnenuit prestaties te verbeteren Traditionele systemen schieten tekort Primaire processen op de werkvloer van dienstverlenende instanties worden op verschillende manieren uitgevoerd in teams of units in verschillende omgevingen, en zij genereren dus verschillende resultaten en effecten. Traditionele accountingsystemen laten deze verschillen onvoldoende zien in hun overzichten en rapportages. De systemen produceren bottomup controlinformatie, maar leveren te weinig feedback aan de werkvloer of transparantie voor de overige stakeholders. Bovendien bieden ze onvoldoende relevante samenhangen om te sturen. Er is een toenemende externe vraag naar lokale situatiemonitoring en een interne vraag naar aanwijsbare, sturingsrelevante causale relaties en condities. De technologie voor het verbeteren van traditionele systemen en controlinformatie is beschikbaar en juist overheidsorganisaties kunnen die dashboards gebruiken om extern te communiceren en intern te kunnen sturen. Wij denken dat de +-optiek van Kastelein () een goed beeld van de positie van een overheidsorganisatie in haar omgeving kan geven. In de analyse van prestatiemeting wordt ervan uitgegaan dat de outcome van de organisaties (de indirecte effecten van activiteiten die zijn uitgevoerd) niet of moeilijk te meten is, en daarom wordt alleen rekening gehouden met de geproduceerde output (de directe effecten van overheidsinterventies). In een prestatiemeetsysteem horen zowel de income (werkomgeving, omgevingskenmerken) als de outcome, om een compleet overzicht te krijgen van de situatie en het functioneren van de organisatie. Daarnaast moet nog een extra dimensie worden toegevoegd: sturing, oftewel het effect dat sturingsbeslissingen hebben op de geleverde werkuitkomsten. Performance monitoring en benchmarking Een prestatie moet volledig toe te schrijven zijn aan de inzet en kwaliteit van de actor. Dit is niet of moeilijk vast te stellen; daarom wordt van het begrip performance gebruikgemaakt, een situationeel begrip dat verwijst naar de wisselwerking tussen actor, publiek en omgeving. Systemen ingericht op performance bevatten overzichten met scores op meerdere dimensies. De beoordeling hiervan wordt overgelaten aan de gebruiker van het systeem. Er zijn drie basisfuncties van een performance-monitoringsysteem te onderkennen (Kastelein, 7): ~ het kunnen sturen en bijsturen; ~ het kunnen leren van reacties en effecten van de (bij)sturing; ~ het intern en extern kunnen communiceren over verklaringen en argumenten en het controleren van taken en verantwoordelijkheden. Benchmarking ligt in het verlengde van prestatiemeting. Nieuwe inzichten en ideeën worden verkregen door de eigen processen te vergelijken met die van andere organisaties. Zodoende wordt bij benchmarking niet zozeer gekeken naar de cijfers en getallen, maar juist naar de beste werkmethode achter processen buiten de eigen organisatie. In de publieke sector kan benchmarking een goed instrument zijn. In deze sector ontbreken immers stimuli van buitenaf, en door benchmarking kunnen de organisaties prestaties vergelijken en aan de hand daarvan verbeteringen formuleren. Wel is er de vraag of publieke benchmarkresultaten altijd openbaar moeten worden gemaakt volledige transparantie zou organisaties kwetsbaar kunnen maken. +-optiek-model De politie beschikt sinds over een systeem (GIDS) dat eenheid heeft gebracht in de basisgegevens die worden gebruikt voor monitoring en bedrijfsvoering. Dit systeem bevat veel data, maar mist nog een methodologie van meten, analyseren en onderzoeken. In het verleden werden door de korpsen verschillende monitorsystemen gebruikt, die het vaak ontbrak aan inhoud, verklarende factoren en een totaaloverzicht van de situatie. Ze gaven een wat te eenzijdig beeld van de organisatie, gebaseerd op cijfers en zonder onderzoek naar mogelijke veroorzakers van de uitkomsten. Het +-optiekmodel kan daar verandering in brengen. Doel van ons onderzoek was om te laten zien dat, en hoe, met gebruikmaking van alle beschikbare bronnen en middelen (CBS, GIDS, bevolkingspeilingen e.d.), situatieoverzichten in '+-format' kunnen worden gemaakt, getoond en geanalyseerd. Met die situatieoverzichten ( vijfplusplaatjes, wat de naam verklaart) wordt beoogd om ontwikkelingen in lokale werksituaties zo overzichtelijk en vergelijkbaar mogelijk op hoofdlijnen te presenteren (periodiek en hoogstens twee A'tjes). Die overzichten kunnen dan weer de basis vormen voor dienovereenkomstige overzichten op hogere organisatieniveaus (district, regio, land). De aanduiding plaatjes verwijst naar de uitdrukkelijke visualisering ervan, die is bedoeld om de informatie ook voor niet-administratieve experts toegankelijk te maken. DECEMBER _FC 9 binnen.indd :3:

3 Forward looking Dat er ook van dashboard wordt gesproken (het display waarop de plaatjes worden afgelezen) is omdat de getoonde informatie niet in de eerste plaats voor backward looking verantwoorden en afrekenen is bedoeld, maar vooral voor de ondersteuning van forward looking sturen en leren. Het dashboard is gericht op het monitoren en begrijpen van complexe wisselwerkingen tussen de eenheden en hun werkomgevingen. Het koppelt zelf aan de verschillende meterstanden en geeft geen waardeoordelen (fame or blame) of sturingsdirectieven ( aan welke knoppen moet er worden gedraaid ). Het dashboard geeft informatie over wat in Angelsaksische landen gebruikelijk wordt bedoeld met de term performance en laat daarbij ruimte voor de vraag of en in hoeverre het gaat om aan aanwijsbare personen of groepen toe te rekenen prestaties (Lebas, 99; Den Hartog, Boselie en Paauwe, ). Behalve voor de ondersteuning van het sturen en leren binnen de organisatie, moeten de dashboards ook als bron kunnen dienen voor de externe informatievoorziening, over hoe het op de diverse werkvloeren gaat. Vijf-plus-één Het + format vindt haar grondslag in het gegeven dat de werksituaties van (onderdelen van) organisaties altijd, en dus niet alleen bij de politie, door vijf-plus-één soorten factoren worden bepaald: de werkomgeving, het werkpakket, de werkaanpak, de directe werkresultaten, de uiteindelijke omgevingseffecten daarvan, plus de aansturing van de eenheid. Een enigermate compleet situatieoverzicht zal daarom altijd een profiel van elk van deze vijf-plus-één groepen factoren moeten tonen. In figuur geven we een voorbeeld van het model (de 'vijfplusplaatjes') weer. Let wel: het is slechts een fictief voorbeeld, de informatie verwijst niet naar een specifieke politieregio. Om de ontwikkelingen in de tijd te kunnen volgen (longitudinaal vergelijken) moeten er steeds (ten minste twee) opeenvolgende opnamen worden getoond die (zo goed mogelijk) onderling vergelijkbaar zijn. Die vergelijkbaarheidseis krijgt nog een extra dimensie omdat ook de situatiebeelden van verschillende eenheden naast elkaar worden gelegd (transversaal vergelijken): de opnamen van die eenheden kunnen aan de hand van gelijke standaarden worden gemaakt c.q. voor niet-relevante verschillen worden gecorrigeerd. Als aan deze vergelijkbaarheidseisen is voldaan, dan zijn de plaatjes stapelbaar, dat wil zeggen aggregeerbaar van teamnaar districtsniveau en vervolgens via het regionale naar het landelijke niveau. Om dit goed te kunnen interpreteren is het niet voldoende om alleen periodiek naar de situatiebeel- Figuur. Legenda en voorbeeld van het ' +-optiek-model 3. Legenda VARIABELEN + DASHBOARD. WERKOMGEVING. WERKLAST 3. AANPAK INZET. WERKUITKOMSTEN. EFFECTEN OORDELEN. Oppervlakte km. Inwoners aantal 3. Woningen aantal. Bedrijven aantal. Detailhandelszaken aantal. Horeca aantal 7. Gebouwde omgeving karakteristiek in dimensies 8. Beroepsbevolking %-en van totaal 9. Minderjarigen %-en van totaal. Niet-nederlanders %-en van totaal. Bevolkingssamen stelling karakteristiek in dimensies. Incidenten/aangiften. Drank- drugsoverlast. Inbraak/diefst. woning. Inbr./diefst. woon omgeving. Aantast. openbare ruimte 7. Diefst./verniel. auto/rijwiel. Bijzondere wetten. Overige. Formele bezetting aantal fte s toegekend. Feitelijke bezetting aant. fte s op personeelslijst. Ziekteverzuim % afw. wegens ziekte/ongev.. Overige afwezigheid % afw.wegens anders dan. 3. Bedrijfsvoering uren. Intake uren. Noodhulp uren. Handhaving uren 7. Opsporing uren 8. Ontwikkelgesprekken frequentie regiokorps 9. Personeelstevreden heid score op regioniveau P.M. Inzoomvariabelen facultatief:. Huiselijk geweld. PPT op totaal feitelijke bezetting ppt = Misdrijven opgelost/verdachten naar OM. Drank- drugsoverlast. Inbraak/diefstal i.u. woning. Inbraak/diefstal woonomgeving. Aantasting openbare ruimte 7. Diefstal/vernieling auto/rijwiel. Bijzondere wetten. Overige. Aanrijtijden 3. %Technische sepots. Halt-verwijzingen. Feitelijk slachtofferschap bevolkings onderzoek. Veiligheidsbeleving 3. Drank- drugsoverlast. Bedreiging/beroving. Inbraak woning. Diefstal voertuig 7. Vandalisme openbare ruimte 9. Straatvervuiling. Veiligheid woning. Veiligheid openbare ruimte. Bereikbaarheid DECEMBER 9 8-_FC 9 binnen.indd :3:

4 3,, Buitenwijk, kernen in agr. Of, nat. Gebied overwegend nieuwe (woon)hoogbouw,,8,,,. Oppervlakte. Incidenten Aangiften. Misdrijven opgelost/verdachten naar OM. Feitelijk slachtofferschap Nederland Bedrijven/ kantoren/ overslaggebied, Marokko Centrum/ winkel/ uitgaansgebied oude wijk/ renovatie/ leegstaand NL Antillen + Aruba,,,,,,,,8,,, 8 3 8,%,%,%,% % RECH PPZ OPOND NH GPZ BYZPOL BUR BIF % % 3% % % % 9% 8% 7% % % % 3% % % % % 8% % % % % 3 (tevreden tot zeer tevreden) Regio District Noord District Zuid Regio District Noord District Zuid,8,,,. Veiligheidsbeleving 3 voelt u zich wel eens onveilig? % JA Dronken 3. Drank- drugsoverlast mensen op 8 straat Drugsoverlast Beroving met. Bedreiging/beroving geweld 8 Zakkenrollen Bedreiging Mishandeling. Inbraak woning 3 Poging inbraak Inbraak Fiets. Diefstal voertuig 3 Auto Uit auto Vernieling auto Overlast jongeren Vernieling Overlast omwonenden Lastig vallen Overige vernieling Agressief Geluidsoverlast Te hard Aanrijden Doorrijden Zonder doorrijden Bekladding Rommel op straat Hondenpoep Inbraakalarm Extra sloten Extra verlichting Verlichting buiten In het openbaar vervoer Uitgaansgelegenheden Eigen buurt Groepen jongeren Winkelgebied binnen sec binnen 3 sec binnen sec 3% % % %. Veiligheid woning. Veiligheid openbare ruimte doel doel Turkije Suriname 7 doel,8,,, 3,,3,,,,,,,,,,,3,, % 8% % % % % 3 FINANCE Figuur (vervolg). De 'vijfplusplaatjes'. WERKOMGEVING. Oppervlakte in km : 8. Inwonersaantal: 9.9 ( ). WERKLAST. Incidenten: 7 ( ) 839 ( ). Aangiften: 983( ) 333 ( ) 3. AANPAK INZET. Fte s formeel: 39,7 ( ),83 ( ). Fte s feitelijk: ( ), ( ). WERKUITKOMSTEN. Midr. Opgeh.: 79( ) 9 ( ). Verdachten OM: ( ) ( ). EFFECTEN/OORDELEN. Totaal aantal respondenten: -. Inwoners 3. Woningen. Bedrijven. Detailhandelszaken. Horeca 7. Gebouwde omgeving karakteristiek in dimensies 8. Beroepsbevolking % 9. Minderjarigen %. Niet-nederlanders %. Bevolkingssamenstelling karakteristiek in dimensies. Drank Drugsoverlast. Inbraak/diefst. woning. Inbr./diefst. woonomgeving. Aantast. openbare ruimte 7. Diefst./verniel. auto/rijwiel. Bijzondere wetten. Overige. Huiselijk geweld. Formele bezetting. Feitelijke bezetting Ziek Urenverdeling Personeelstevredenheid Ontwikkelgrsprek ( keer per jaar) 8% % % % %. Drank- drugsoverlast. Inbraak/diefstal i.u. woning. Inbraak/diefstal woonomgeving. Aantasting openbare ruimte 7. Diefstal/vernieling auto/rijwiel. Bijzondere wetten. Overige. Aanrijtijden prio: binnen min prio: binnen 3 min 3. %Technische sepots doel 7. Vandalisme openbare ruimte 9. Straatvervuiling. Bereikbaarheid 3. Ophelderingspercentage DECEMBER 9 8-_FC 9 binnen.indd :3:

5 den te kijken. Voor het aan het licht brengen van sturingsrelevante trends, van directe of voorwaardelijke samenhangen en van het relatieve gewicht van de diverse invloedsfactoren, moeten de plaatjes ook worden opgeslagen en geanalyseerd. Die analytische bevraging van het materiaal dient in beginsel plaats te vinden aan de hand van de gebruikersreacties hierop. Dat interactieve proces komt nog langzaam op gang. In de bijlage geven we een voorbeeld van het model weer. Let wel: het is slechts een fictief voorbeeld, de informatie verwijst niet naar een specifieke politieregio. Iedere werknemer op de werkvloer heeft beschikking over een dashboard van zijn eigen situatie Methodologie De organisatie waarop deze studie is gebaseerd is het politieregiokorps Flevoland. Het doel was inzicht krijgen in de manier waarop het +-optiek-model gebruikt kan worden binnen een politiekorps. In 7 en 8 heeft de Stafdienst Politionele Beleidsondersteuning van dit korps zich beschikbaar gesteld voor onderzoek. Voor dataverzameling is gebruikgemaakt van directe observatie, documentatie, informele interviews en participatie. De documentatie bestond uit jaarverslagen, jaarplannen, overzichten, criminaliteitsbeeldanalyses, memo s en vergaderverslagen. Gedurende een jaar is de beleidsafdeling van het korps twee à drie dagen per week bezocht. Ook zijn diensten op straat bijgewoond en werden alle politiebureaus in de regio, als ook het opleidingscentrum, bezocht. Verschillende bijeenkomsten gaven een beeld van hoe wordt gedacht over zaken die verband houden met prestatiemeting en wat de huidige stand van zaken binnen de organisatie is. Ook werd geïnventariseerd wat de behoefte is van de beleidsafdeling, het management en de teams met betrekking tot een prestatiemeetsysteem. De gebruikte dashboards zijn situatieoverzichten van de teams of de organisaties met daarin een overzicht van hun indicatoren, ingedeeld naar: income: de omgeving waarin een team werkzaam is en de condities die zijn takenpakket bepalen, gecorrigeerd voor fte s en middelen; input: de daadwerkelijke werklast, gecorrigeerd voor fte s en middelen; 3 throughput: de beschikbare fte s, middelen, het ziekteverzuim en de urenverdeling op basis waarvan de input wordt verwerkt; output: de geleverde werkuitkomsten, gecorrigeerd voor fte s en middelen; outcome: de mogelijke effecten in de werkomgeving; PLUS. sturing: de belangrijkste targets en sturingsmaatregelen. Per venster ( tot en met en plus) worden maximaal tien grafieken weergegeven met daarin het verloop van de waarnemingen van de indicatoren. Iedere werknemer op de werkvloer heeft de beschikking over een dashboard van zijn eigen situatie. De dashboards kunnen worden geaggregeerd voor het hoger management, dat de dashboards gebruikt voor externe communicatie, managementrapportages en overlegcycli. Om op basis van de dashboards te sturen en de inhoud te begrijpen moet longitudinaal en transversaal onderzoek worden verricht. De benodigde data voor dashboards en analyses komen van de werkvloer en van de interne informatiesystemen. Casebeschrijving Sinds 99 bestaan er regiokorpsen, naast het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). De korpsen worden beheerd door een korpsbeheerder en de korpschef. De korpsbeheerder is de burgemeester van een van de grootste gemeenten in de politieregio. Het regionaal college, bestaande uit burgemeesters en met als voorzitter de korpsbeheerder, stelt de begroting, de jaarrekening, het beleidsplan en het jaarverslag vast. Het werkgebied van regiokorps Flevoland beslaat de gehele provincie Flevoland. Het gebied is verdeeld in de districten noord en zuid, die weer onderverdeeld zijn in een tiental basiseenheden. Deze eenheden zorgen voor de veiligheid in hun gebied. Het werk vindt plaats zowel in stedelijke als landelijke gebieden. Regiokorps Flevoland heeft ongeveer medewerkers in dienst, die werken aan opsporing, noodhulp, handhaving en toezicht, intake en service. In navolging van de landelijke prioriteiten en die van het OM, hanteert regiokorps Flevoland de prioriteiten geweld (tegengaan van huiselijk en horecageweld, beperken van straatroof en optreden tegen het gebruik van wapens), aandacht voor jeugd en doelgroepen (op basis van de criminaliteitsbeeldanalyse). Deze regionale prioriteiten worden vertaald naar lokaal niveau. De behoeften van de afnemers van de producten van dit cluster zijn de afgelopen jaren veranderd. Er bestaat vanuit de verschillende niveaus vraag naar kwalitatieve overzichten van de verrichtingen van het korps. Verklaringen en motivaties achter bepaalde uitkomsten, veranderingen of maatregelen zijn van steeds grotere waarde voor leidinggevenden op verschillende niveaus in de organisatie. Daarnaast is er meer belangstelling voor vergelijkingen met andere korpsen. De stafdienst zoekt naar een methode om aan deze informatie vraag te voldoen. Bevindingen De belangrijkste onderzoeksbevindingen zijn de volgende: ~ De stafdienst was terughoudend voor wat betreft de invoering van het +-optiek-model, omdat dit een verzwaring DECEMBER 9 8-_FC 9 binnen.indd :3:

6 van de administratieve last voor het korps zou kunnen opleveren. Echter, de onderzoekers concludeerden dat alle gegevens al aanwezig waren in GIDS. De +-optiek bleek juist een goede methode om deze gegevens te structureren en om eens in de drie maanden een update van de overzichten te genereren. De analyses naar aanleiding van de gegevens kunnen eens per jaar worden uitgevoerd om samenhangen te vinden. Door de overzichten longitudinaal samen te stellen wordt gezocht naar de effecten en verklaringen van bepaalde (management)beslissingen. ~ Verder was de afdeling enigszins terughoudend omdat zij de +-optiek als bedreiging zagen voor bestaande producten en methoden, omdat de optiek van buiten de organisatie komt. ~ Voor medewerkers op districts- en teamniveau ogen de overzichten heel uitgebreid: ze omvatten alle informatie. Aangegeven is dat de kolommen Income en Effecten en Oordelen kunnen vervallen wanneer elke drie maanden een intern overleg plaatsvindt. Voor jaarlijkse analyse van de cijfers zijn deze kolommen uiteraard op dit niveau wel van belang. Tijdens bijeenkomsten werd eveneens duidelijk dat de algemene overzichten de hele situatie van een team, district of regio in beeld brengen en dat naar aanleiding van opvallendheden in deze overzichten kan worden ingezoomd op een gebied, onderwerp of tijdsperiode. Voor deze opvallendheden worden dan passende verklaringen gezocht. ~ Op strategisch niveau werd zeer positief op de overzichten gereageerd, omdat het de hele situatie in kaart brengt en daarbij ook sturingsmaatregelen en bestuursafspraken in het overzicht zijn opgenomen. De verwachting is dat deze overzichten en analyse op de lange termijn kunnen bijdragen aan de beleidsvorming en strategiebepaling. ~ Ook voor eventuele benchmarking met andere korpsen worden voordelen gezien. Daarbij kunnen de overzichten en analyses ondersteunend zijn om personen en organisaties buiten de politie te overtuigen. Voorzichtigheid met betrekking tot transparantie wordt wel benadrukt. ~ De onderzoekers die de +-optiek vertaalden naar overzichten en analyse hebben ervaren dat het zelfs met alleen Excel en SPSS mogelijk is om de optiek toe te passen. Aanbevelingen en vervolgonderzoek De casestudy heeft vooral bevindingen opgeleverd over de houding van verschillende niveaus binnen de politie/organisatie ten aanzien van de benchmark en de wijze waarop deze wordt toegepast. Door de casestudy is duidelijk geworden dat het +-optiek-model toepasbaar kan zijn binnen de organisatie en dat de middelen nodig voor een prestatiemeetsysteem, aanwezig zijn. Het +-optiek-model blijkt praktisch toepasbaar, maar er wordt getwijfeld of het model ook daadwerkelijk (op korte termijn) gebruikt gaat worden als prestatiemeetsysteem. Een voorwaarde hiervoor is dat potentiële gebruikers de toegevoegde waarde van de systematiek beter moeten inzien. Hiervoor is meer betrokkenheid vanuit de top van de organisatie nodig. Een eerste stap is om de afdeling het systeem bijvoorbeeld zelf een jaar te laten gebruiken, de plaatjes te verspreiden, reacties hierop te verzamelen en de data te analyseren. Om dit effectief te kunnen uitvoeren is modern leiderschap en visie nodig vanuit het management. Met de bevindingen van de casestudy is duidelijk geworden dat ook voor organisaties met een ontastbare en moeilijk meetbare output een prestatiemeetsysteem kan worden gebruikt om de prestaties te verbeteren, te leren als organisatie en te sturen op informatie. Verder onderzoek naar de werking van de +-optiek kan worden uitgevoerd in bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen en universiteiten. Noten Detailachtergrond informatie ter inzage bij de auteurs. Literatuur ~ Bruijn, Hans de, Prestatiemeting in de publieke sector, Den Haag: Lemma. ~ Egten, Caren van, en W. Veldman, De controlfunctie in de publieke en non-profitsector, Den Haag: Sdu Uitgevers. ~ Groot, Hans de, R. Goudriaan, M. Hoogwout, A. de Jong en R.J. Poerstamper, Benchmarking in de publieke sector, Den Haag: Sdu Uitgevers. ~ Hartog, D.N. den, P. Boselie en J. Paauwe, Performance Management: A Model and Research Agenda, in Applied Psychology: An International Review3 (), p. -9. ~ Kastelein, Johan (Kas), Performance Monitoring Systems. Perversions and Perspectives, Bern/Brussels: EGPA-paper. ~ Kastelein, Johan (Kas), Neem de politie. Publieke prestatievergelijkingen kunnen veel beter, TPC: Public Control (7) (februari), p. -7. ~ Kastelein, Johan (Kas), N. Vos en L. de Beer, Towards Better Evidence Based Navigation: Performance Monitoring in +format, Rotterdam : EGPA-paper 8. ~ Lebas, M.J., Performance Measurement and Performance Management, International Production Economics (99) p ~ Treur, Henja, Centralisatie en decentralisatie bij de Nederlandse politie: over contractuele en resultaatverantwoordelijkstelling bij de Nederlandse politie, Lelystad: Koninklijke Vermande 998. Nicole Vos was destijds student assistent bij de RuG en heeft haar stage verricht bij de politie. Dirk Swagerman is hoogleraar controller aan de RuG. De auteurs bedanken Kas Kastelein voor zijn ondersteuning. DECEMBER _FC 9 binnen.indd :3:

Niet-financiële informatie in beweging. Het NIVRA in het maatschappelijk debat

Niet-financiële informatie in beweging. Het NIVRA in het maatschappelijk debat Het NIVRA in het maatschappelijk debat Niet-financiële informatie in beweging Een wegwijzer voor de verantwoording en assurance van niet-financiële informatie in de publieke sector Niet-financiële informatie

Nadere informatie

Betrouwbaarheid van een aantal belangrijke cijfers van de politie

Betrouwbaarheid van een aantal belangrijke cijfers van de politie Betrouwbaarheid van een aantal belangrijke cijfers van de politie Betrouwbaarheid van een aantal belangrijke cijfers van de politie 1 Inhoud Voorwoord 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 19 1.1 Aanleiding 19

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Managementinformatiesystemen in het MBO Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Mogelijkheden 4 3 en analyse vier scholen 6 3.1 Wellantcollege 8 3.2 Noorderpoortcollege

Nadere informatie

handleiding meetbare doelstellingen

handleiding meetbare doelstellingen handleiding meetbare doelstellingen > uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286 1350 internet http://www.onderzoek.utrecht.nl E-mail:

Nadere informatie

Informatiegestuurd en transparant samenwerken

Informatiegestuurd en transparant samenwerken Informatiegestuurd en transparant samenwerken Position paper voor de ontwikkeling van business intelligence in de veiligheidsregio s Auteur: Redactie: Input: Eindredactie: Status: Versienummer: 1.0 Datum:

Nadere informatie

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas?

Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Stuurinformatie in de Gezondheidszorg: Keurslijf of Kompas? Dit rapport is tot stand gekomen door samenwerking tussen Nyenrode Business Universiteit en ConQuaestor. De Nyenrode Business Universiteit is

Nadere informatie

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight Ruimte om te delen De CT Infobox tien jaar in werking C.J. de Poot S. Flight De CT Infobox is een samenwerkingsverband tussen tien overheidsinstanties. Bij de oprichting van de CT Infobox is dit beeldmerk

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers Angst en vertrouwen Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving Samenwerking tussen Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers

Van collegialiteit tot partnerschap. Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid van interbestuurlijke Shared Service Centers J.M. (Stan) van de Laar juni 2006 Van collegialiteit tot partnerschap Kwaliteit en doelmatigheid

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Prestatiemanagement: doet management ertoe? Resultaten van organisaties of eenheden daarbinnen

Prestatiemanagement: doet management ertoe? Resultaten van organisaties of eenheden daarbinnen Prestatiemanagement: doet management ertoe? Resultaten van organisaties of eenheden daarbinnen A.F.A. Korsten 2007 1 Inleiding Deze beschouwing gaat over prestatiemanagement van organisaties of organisatieeenheden.

Nadere informatie

Toetsingskader voor business intelligence systemen

Toetsingskader voor business intelligence systemen Toetsingskader voor business intelligence systemen - IT auditor versus BI omgevingen - postgraduate IT-opleiding Vrije Universiteit Amsterdam Gaston Stassen Niels Kappert Assen, maart 2009 Colofon Toetsingskader

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016

Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Kadernota Samen werken aan een veilig Hof van Twente 20132016 Hof van Twente December 2012 Veiligheid bereikt men niet door muren te bouwen, maar door deuren te openen. Aldus Urho Kaleva Kekkonen 1 Bijlagen:

Nadere informatie

Participatie in zicht

Participatie in zicht Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten in de transitie jeugdzorg 2013 Renske van der Gaag Rob Gilsing Jodi Mak Participatie in zicht Gemeenten, jeugdigen, ouders en jeugdzorgcliënten

Nadere informatie

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten

Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten Doel bereikt? Over het verantwoorden over niet financiële baten van e overheidsdiensten André de Groot 1878530/1029 Postdoctorale EDP Opleiding Vrije Universiteit Amsterdam April 2011 2 3 Antoni Tàpies

Nadere informatie

MEER BLAUW EN MINDER BUREAUCRATIE

MEER BLAUW EN MINDER BUREAUCRATIE MEER BLAUW EN MINDER BUREAUCRATIE Een onderzoek naar de administratieve werkzaamheden van politieagenten uit de politieregio s Gelderland-Midden, Haaglanden en Hollands Midden Masterscriptie Martine Bruinink

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Intelligence bij evenementen

Intelligence bij evenementen Intelligence bij evenementen Intelligence bij evenementen.indd 1 12-4-2014 10:51:05 Eerder verschenen publicaties van de Politieacademie bij Boom Lemma uitgevers: Otto Adang, Wim van Oorschot & Sander

Nadere informatie

Zelf Vertrouwen. Adviezen aan publieke organisaties om de vertrouwensrelatie met burgers te verbeteren

Zelf Vertrouwen. Adviezen aan publieke organisaties om de vertrouwensrelatie met burgers te verbeteren Zelf Vertrouwen Adviezen aan publieke organisaties om de vertrouwensrelatie met burgers te verbeteren Eindrapport De Nationale DenkTank 2010 Kennismaken zonder kaders Colofon Stichting de Nationale DenkTank,

Nadere informatie

'Kind speelde laat op straat'

'Kind speelde laat op straat' 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project Zorg om Jongeren eindrapportage Anne-Marie Broeders Wendy Buysse Lotte Loef Jolien Terpstra 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project

Nadere informatie