Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen"

Transcriptie

1 Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen Maak de strijd tegen kanker tot uw erfgenaam Infobrochure over schenkingen, legaten en nalatenschappen

2 2

3 Inhoud Voorwoord 4 De strijd van Kom op tegen Kanker 6 Nalaten aan Kom op tegen Kanker 8 Hoe maak ik een rechtsgeldig testament op? 10 Wat is een duolegaat? 12 Wat gebeurt er met het geld dat u via uw testament aan Kom op tegen Kanker schenkt? Het wetenschappelijk onderzoek De psychosociale zorg voor kankerpatiënten en hun omgeving Het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker 20 Kan ik nog op een andere manier aan Kom op tegen Kanker schenken? 22 Wij luisteren naar uw wensen 26 Antwoordkaart 29 3

4 Voorwoord De strijd tegen kanker kost tijd en geld Elk uur krijgen vijf Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Dag en nacht, zeven dagen op zeven. Kanker is dus alomtegenwoordig en raakt ons allemaal. Van ver of van dichtbij. Kom op tegen Kanker strijdt al jaren voor minder kanker, meer genezing en een betere levenskwaliteit voor mensen met kanker, mensen die kanker gehad hebben en hun naasten. Ondertussen is er al heel wat gerealiseerd. Zo stegen de overlevingskansen bij kinderen met kanker zelfs fenomenaal, verbeterde de zorg en werden grote vorderingen gemaakt in het onderzoek naar betere preventie en behandeling. Maar er is nog veel te doen. Nog steeds krijgen een vrouw op de vier en een man op de drie met de ziekte te maken voor haar of zijn 75 ste verjaardag. Dus moeten we zorgen voor nog betere preventie, nog gerichter wetenschappelijk onderzoek zodat behandelingen verbeterd worden en bijwerkingen verminderen, een nog betere zorg voor al wie door kanker getroffen wordt. Zolang de strijd niet gestreden is, zijn alle giften, groot en klein, meer dan welkom. Ook u kunt ons helpen. Bijvoorbeeld door Kom op tegen Kanker op te nemen in 4

5 uw testament. Zo maakt u de strijd tegen kanker tot uw erfgenaam en helpt u Kom op tegen Kanker bij de realisatie van haar initiatieven. In deze brochure leggen we uit welke stappen u daarvoor kunt nemen. Wilt u Kom op tegen Kanker in uw testament opnemen? Laat het ons dan weten. Uiteraard omdat we u willen bedanken, maar ook om u alvast een idee te geven van wat we met uw bijdrage kunnen doen. Marc Michils Algemeen directeur Kom op tegen Kanker 5

6 De strijd van Kom op tegen Kanker Kom op tegen Kanker speelt een voortrekkersrol in de strijd tegen kanker in Vlaanderen. Samen met patiënten, artsen, wetenschappers, actievoerders, donateurs en vrijwilligers komen we op voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en voor het recht van iedereen op een gezonde leefomgeving. Kom op tegen Kanker is de fondsenwervingscampagne van Kom op tegen Kanker. Omdat we geen overheidssteun ontvangen, zijn we volledig afhankelijk van giften en is de Vlaamse burger onze belangrijkste partner: tienduizenden donateurs die ons op regelmatige basis een kleine of grote som schenken, honderden actie-comités die lokaal geldinzamelingsinitiatieven opzetten, meer dan mensen die azalea s kopen tijdens het jaarlijkse plantjesweekend in september, duizenden fietsers die de 1000 km van Kom op tegen Kanker trappen tijdens het hemelvaartweekend, duizenden gezinnen die een of meerdere Kom op Appels-pakketten kopen in het najaar en heel wat mensen die ons opnemen in hun testament. 6

7 U bent wellicht een van die gulle medemensen. Weet dat uw bijdrage, hoe klein ook, goed besteed wordt. Aan vernieuwend wetenschappelijk kankeronderzoek: we stellen wetenschappers in staat hun kennis sneller te ontwikkelen en zorgen ervoor dat nieuwe kennis over het ontstaan, de behandeling, de preventie van en het leven met kanker zo snel mogelijk wordt toegepast in de praktijk. Zodat zoveel mogelijk mensen baat hebben bij de nieuwste behandelingsmethoden. Aan preventie-initiatieven om kanker te vermijden, bijvoorbeeld door iedereen het recht op een rookvrije omgeving te garanderen. Aan meer en betere psychosociale zorg voor de kankerpatiënt en zijn naasten. Bovendien stimuleren we beleidsmakers om kankerbestrijding hoog op hun agenda te plaatsen. Meer informatie hierover vindt u op pagina

8 Nalaten aan Kom op tegen Kanker Uiteraard neemt u uw kinderen, naaste familie en andere dierbaren op in uw testament. Maar mocht u daarvoor de ruimte hebben, dan hopen we dat u in uw testament ook een plekje heeft voor Kom op tegen Kanker. Dat kan zelfs interessant zijn voor uw erfgenamen in de zijlijn (broers, zussen, neven en nichten). Daarover leest u meer op pagina 12 bij de informatie over het duolegaat. De giften die Kom op tegen Kanker ontvangt via testament groot of klein zijn van onschatbare waarde voor de strijd tegen kanker. Het legaat Indien u een deel van uw erfenis wenst over te maken aan Kom op tegen Kanker dan dient u een testament op te maken. Zonder testament gelden immers de wettelijke erfrechtregels. Uw notaris vertelt u graag vrijblijvend welke regels specifiek in uw situatie van toepassing zijn. Maar ook met een testament moeten een aantal erfrechtregels gerespecteerd worden. Zo hebben uw kinderen of uw ouders recht op een gegarandeerd erfdeel. Het deel van uw erfenis waarover u vrij kunt beschikken, hangt dus af van uw specifieke situatie. Ook hierover schept uw notaris graag duidelijkheid. 8

9 U kunt het vrij beschikbare deel van uw erfenis bij testament verdelen via drie soorten legaten. Bij het algemeen legaat gaat het beschikbare deel in zijn totaliteit naar één persoon of organisatie, de algemene legataris. Bij het legaat onder algemene titel wordt het beschikbare deel verdeeld over verschillende erfgenamen en gaat bijvoorbeeld een vijfde naar Kom op tegen Kanker. Ten slotte is er het bijzonder legaat waarbij zaken, zoals een kunstwerk of juwelen, een specifieke som geld, waardepapieren of een onroerend goed worden toegewezen aan bepaalde erfgenamen. Indien u Kom op tegen Kanker wenst op te nemen in uw testament, is het belangrijk dat u de juiste en volledige naam vermeldt. Algemene termen als kankerliga of kankerfonds kunnen voor verwarring zorgen. De juiste naam om te vermelden in uw testament is: Kom op tegen Kanker Koningsstraat 217, 1210 Brussel. 9

10 Nalaten aan Kom op tegen Kanker Hoe maak ik een rechtsgeldig testament op? t kan op twee manieren: 1 Ofwel kiest u voor een eigenhandig (of onderhands) testament. Dat testament moet minimaal voldoen aan drie vormvoorwaarden: zoals de naam het zegt, moet u het eigenhandig schrijven, u moet het dateren en ondertekenen. U kunt uw eigenhandig testament thuis bewaren, maar dan loopt u het risico dat het niet gevonden wordt. Of misschien wordt het betwist of komt het in verkeerde handen terecht en wordt uw wilsbeschikking niet uitgevoerd. Daarom is het beter dat u uw testament neerlegt bij een notaris die het dan laat registreren bij het Centraal Register van Testamenten (CRT). Zo bent u zeker dat uw testament bij uw overlijden teruggevonden wordt zodat uw wilsbeschikking correct uitgevoerd wordt. In dit register worden de identiteit van de testamentmaker, de naam van de notaris en de datum opgenomen. Uiteraard blijft de inhoud van het testament geheim zolang u leeft. Niemand anders kan te weten komen of iemand al dan niet een testament gemaakt heeft. Pas na het overlijden wordt het CRT geraadpleegd, mits voorlegging van een overlijdensakte of een ander document dat het overlijden bewijst. 10

11 2 Ofwel kiest u voor een notarieel (of openbaar) testament. In dat geval dicteert u uw testament aan een notaris, die er een notariële akte van opmaakt, die verleden wordt voor een notaris in het bijzijn van twee getuigen. Voor een standaard notarieel testament zal de kost meestal variëren tussen de 250 en 500 euro (inclusief de kosten voor registratie bij het Centraal Register voor Testamenten, maar exclusief 21% BTW). Een eigenhandig testament zal iets goedkoper zijn. De notaris rekent dan doorgaans enkel iets aan voor het eventueel gegeven advies en een beperkte administratieve kost (waaronder 25 euro voor de registratie bij het CRT). Uw testament wordt pas effectief bij uw overlijden. U kunt dus vrij blijven beschikken over uw gelden en goederen, ook na het maken van het testament. Bovendien kunt u een testament steeds herroepen, aanpassen of zelfs een volledig nieuw testament opstellen. U schrijft gewoon een nieuw testament waarbij u het vorige testament vernietigt. U kunt dan het best uw testament beginnen met de zin Ik herroep en vernietig mijn vorige testamenten en wilsbeschikkingen. Zo vermijdt u misverstanden. U kunt met het nieuwe testament terecht bij om het even welke notaris, dat moet niet per se dezelfde notaris zijn als de notaris aan wie u de eerste keer uw testament toevertrouwde. 11

12 Nalaten aan Kom op tegen Kanker Wat is een duolegaat? Erfgenamen betalen successierechten. Dat is een percentage van het geërfde bedrag dat de erfgenaam aan de Staat moet geven. Dat percentage varieert naargelang de woonplaats van de overledene (Vlaams, Brussels of Waals gewest). de verwantschap van de overledene met de erfgenaam: hoe dichter iemand bij de overledene staat, hoe lager het tarief. Kinderen betalen het minst, voor verre familieleden en vrienden kunnen de successierechten hoog oplopen. de omvang van het erfdeel: het tarief stijgt naarmate het bedrag van het erfdeel in een hogere schijf terechtkomt. Verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen van openbaar nut kunnen genieten van een laag en vast tarief, berekend op hun globale erfdeel. In het Vlaamse Gewest is dat 8,5%. Bij een duolegaat legt men de last van de hoge successierechten op aan een erfgenaam die zelf van een laag tarief kan genieten. Dit betekent dat Kom op tegen Kanker niet alleen de last draagt van haar eigen successierechten op het erfdeel dat zij ontvangt maar ook de last dient te dragen van de successierechten die werden berekend op het erfdeel van de andere erfgenamen. 12

13 Een voorbeeld: U bent alleenstaande en woont in Vlaanderen. Een goede vriend erft uw totale vermogen van Die vriend zal volgens de tarieven van successierechten niet minder dan aan successierechten betalen. Hij houdt dus minder dan de helft over, of 39%. Bij een duolegaat verdeelt u de erfenis tussen uw vriend en Kom op tegen Kanker. U laat bijvoorbeeld of 50% na aan uw goede vriend en of 50% aan Kom op tegen Kanker, met als voorwaarde dat Kom op tegen Kanker de last krijgt van de successierechten, verschuldigd op het erfdeel van uw vriend. De successierechten berekend op het aandeel van uw vriend bedragen en die van Kom op tegen Kanker Kom op tegen Kanker betaalt de totaliteit van de successierechten. Uw vriend ontvangt dus of 50% en Kom op tegen Kanker ontvangt Alle partijen winnen dus, behalve de fiscus. Een duolegaat is vooral interessant voor alleenstaanden zonder kinderen en met familieleden of vrienden als erfgenaam. 13

14 Testament met mono- en duolegaat Monolegaat Duolegaat Totale nalatenschap van Jan Erfdeel Piet (Jans vriend) Successierechten Piet Erfdeel vzw Successierechten vzw Netto voor Piet Netto voor vzw % op de eerste schijf van euro, 55% op de schijf van tot euro en 65% op de schijf van tot % op de eerste schijf van euro, 55% op de schijf van tot euro en 65% op de schijf van tot ,5% op Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met Hilde Vandermarliere, verantwoordelijke nalatenschappen, tel. 02/ , 14

15 Wat gebeurt er met het geld dat u via uw testament aan Kom op tegen Kanker schenkt? Kom op tegen Kanker respecteert uw wensen Kom op tegen Kanker garandeert dat uw wensen als erflater gerespecteerd worden. Alle lasten die in een legaat ten voordele van Kom op tegen Kanker zijn opgenomen, worden onverkort uitgevoerd. Het kan gaan om de openbare verkoop van een woning, kunstvoorwerpen of andere waardevolle bezittingen, maar ook om het onderhoud van de grafsteen van de overledene of de zorg voor een huisdier dat de erflater erg dierbaar was. Wenst u dat iemand na uw dood mee waakt over de uitvoering van uw concrete wensen, dan kunt u een vertrouwenspersoon in uw testament aanwijzen als testamentuitvoerder. 15

16 Wat gebeurt er met het geld dat u via uw testament aan Kom op tegen Kanker schenkt? Het geld dat wij ontvangen uit uw nalatenschap wordt, net als al onze andere inkomsten, goed besteed. Met uw geld steunt u drie belangrijke bestedingsdomeinen: 1 Het wetenschappelijk onderzoek Wetenschappelijk onderzoek is een voorwaarde voor een betere preventie, een betere opsporing en behandeling van kanker, en een betere psychosociale zorg. Kom op tegen Kanker reikt jaarlijks beurzen uit aan jonge beloftevolle wetenschappers die zeer gespecialiseerd kankeronderzoek doen, maar niet kunnen terugvallen op een overheidsbeurs. Er gaat ook steun naar patiëntgericht onderzoek waarvoor geen steun te krijgen is van de farmaceutische industrie. Kom op tegen Kanker lanceert elk jaar een projectoproep over een specifiek onderzoeksthema. Zo kende Kom op tegen Kanker in 2013 ruim drie miljoen euro toe aan onderzoek naar orgaan- en weefselsparende behandelingsstrategieën. De genezingskansen bij kanker zijn het laatste decennium significant verbeterd. De behandeling is echter vaak toxisch en/of erg ingrijpend voor de patiënt. Toekomstige behandelingsstrategieën dienen daarom hieraan bijzondere aandacht te besteden. Door in dit soort van onderzoek te investeren, wil Kom op tegen Kanker de overlevingskansen en de levenskwaliteit van kankerpatiënten verbeteren. 16

17 Magali Verheecke, dep. Gynaecologische Oncologie KU Leuven Aan de KU Leuven werkt Magali Verheecke aan een doctoraat binnen het project Kanker en zwangerschap. Onder leiding van Dr. Frédéric Amant doet zij onderzoek naar de effecten van kankerbehandeling op de ontwikkeling van het kind. Ze kreeg hiervoor een startersbeurs van Kom op tegen Kanker. Magali Verheecke: Studies tonen aan dat chemotherapie tijdens de zwangerschap veilig kan toegediend worden. Maar 21% van de kinderen wordt geboren met een groeivertraging, met implicaties voor perinatale problemen. Ik onderzoek de invloed van chemotherapie op de placenta om in de toekomst preventief te kunnen ingrijpen. 17

18 Wat gebeurt er met het geld dat u via uw testament aan Kom op tegen Kanker schenkt? 2 De psychosociale zorg voor kankerpatiënten en hun omgeving Wie te horen krijgt dat hij kanker heeft, heeft nood aan steun. Niet alleen medische verzorging, maar ook psychische, emotionele, sociale en soms financiële steun. Daarom ontwikkelt Kom op tegen Kanker heel wat initiatieven om de kankerpatiënt en zijn naasten te ondersteunen. 18 De Kankerlijn, de gratis hulp- en infolijn voor kankerpatiënten en hun omgeving. Het Kankermeldpunt, waar (ex-)patiënten en hun naasten problemen in verband met de medische zorg, psychologische begeleiding en sociale ondersteuning, voor, tijdens of na de behandeling kunnen signaleren. De opleiding en begeleiding van ziekenhuisvrijwilligers die individuele steun en begeleiding geven aan patiënten in het ziekenhuis. De samenwerking met en begeleiding van de reguliere zorginstanties zoals ziekenhuizen, ziekenfondsen, thuiszorgorganisaties, om tegemoet te komen aan de noden van kankerpatiënten door het organiseren van infosessies, praatcafés, workshops voor verzorging en make-up, relaxatiesessies, Structurele steun aan kinderkankercentra, initiatieven voor palliatieve zorg, lotgenotengroepen, Het jaarlijkse vakantiekamp voor kinderen met kanker. Specifieke aandacht voor de meest kwetsbare groepen zoals jongeren, ouderen, allochtonen, mensen met een zeldzame tumor, Steun aan vernieuwende zorginitiatieven, zoals Bednet, Villa Rozenrood, Zorghuis Oostende,

19 Els Janssens, directeur Bednet Bednet werd in 2004 opgericht door Kathy Lindekens vanuit de idee om zieke kinderen van op afstand virtueel onderwijs te laten volgen met hun eigen klas. Sinds de opstart heeft het project zo n 1000 kinderen geholpen van wie 150 gedurende twee of meer jaren en 60% uit het secundair onderwijs. Via speciale software kan het kind thuis alles volgen wat er in de klas gebeurt. De zieke leerling kan met iedereen communiceren en zelfs zijn vinger opsteken en antwoorden op een vraag van de leerkracht. Ook toetsen en examens afleggen is mogelijk. Bednet is er voor elk kind en de dienst is volledig gratis, zowel voor het kind als voor de school. Els Janssens, directeur Bednet: De bedoeling is om het kind een kans te geven net als elk ander kind erbij te horen, naar school te kunnen gaan en vrienden te hebben. Het geeft een doel aan hun leven, we halen hen uit hun isolement. De Vlaamse overheid heeft onlangs beslist dat elk langdurig ziek kind recht heeft op onderwijs maar voorziet geen extra subsidies. Kom op tegen Kanker steunt Bednet structureel met de opbrengst van Kom op tegen Kanker. Die steun is onontbeerlijk om Bednet te kunnen blijven aanbieden aan alle langdurig zieke kinderen. 19

20 Wat gebeurt er met het geld dat u via uw testament aan Kom op tegen Kanker schenkt? 3 Het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker Kanker is behalve fysiek en moreel vaak ook financieel zwaar. Om tegemoet te komen aan de financiële noden van kankerpatiënten, bieden verschillende instanties financiële steun (ziekenfonds, OCMW, overheid,...). Toch zijn er nog kankerpatiënten die tussen de mazen van het net vallen en voor wie de ziektekosten bijzonder problematisch zijn. Voor hen kan het Kankerfonds een bijdrage leveren. Het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker kent steun toe op basis van voorwaarden als gezinsinkomen, maandelijkse kosten, verhouding tussen minimale op te leggen ziektekosten en het inkomen. Denkt u eraan om Kom op tegen Kanker op te nemen in uw testament? Neem dan contact op voor een discreet gesprek met Hilde Vandermarliere, verantwoordelijke nalatenschappen, tel. 02/ , 20

21 Hilde Baudewijns, sociale dienst dienst Oncologie AZ Jan Portaels Vilvoorde Het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker neemt het op voor de sociaal zwakkeren en helpt hen met een financiële bijdrage hun hoge ziektekosten te betalen. Hilde Baudewijns, sociaal verpleegkundige dienst Oncologie AZ Jan Portaels Vilvoorde: Zo gauw iemand de diagnose kent en de therapie start, maak ik een afspraak voor een gesprek. Ik informeer naar hun psychologische, emotionele en ook financiële noden en geef uitleg over het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker. Aangezien een kankerbehandeling vaak een jaar of langer duurt, kunnen de kosten oplopen. Indien het nodig blijkt, dien ik een aanvraag in bij Kom op tegen Kanker. Als het Kankerfonds akkoord gaat, krijgt de patiënt een financiële steun per dossier van 12 maanden ziektekosten. Mijn ervaringen met het Kankerfonds zijn heel positief. Ze volgen de dossiers snel op zodra ze de aanvraag hebben ontvangen. Het Kankerfonds helpt de mensen een stukje vooruit in een voor hen toch heel moeilijke periode. 21

22 Kan ik nog op een andere manier aan Kom op tegen Kanker schenken? U kunt Kom op tegen Kanker niet alleen met een legaat steunen, maar ook met een schenking. U doet dan vóór uw overlijden afstand van een deel van uw bezittingen. Dat kan soms fiscaal interessant zijn. Voor welke manier u kiest, hangt af van uw eigen wensen en voorkeuren, van uw vermogen en van uw familiale en financiële situatie. Uw notaris kan u helpen de juiste keuze te maken. Fiscaal aftrekbare giften De bekendste vorm van de schenking is de gift in cash. Tienduizenden mensen doen geregeld een gift voor Kom op tegen Kanker. Giften vanaf 40 euro per jaar mag u aftrekken van uw belastbaar inkomen. Als donateur ontvangt u in februari een fiscaal attest voor alle giften die u het voorbije jaar hebt gedaan. Het bedrag vermeldt u op het aangifteformulier voor de belastingen en het attest voegt u toe aan de belastingaangifte. De fiscus trekt het bedrag van uw giften vervolgens af van uw belastbaar inkomen. Storten voor Kom op tegen Kanker kan op rekeningnummer BE BIC: KREDBEBB van Kom op tegen Kanker, Koningsstraat Brussel, met als vermelding gift. 22

23 Hand- of bankgiften Wenst u meubelen, juwelen, kasbons of andere roerende bezittingen weg te schenken, dan kan dit via een handgift. Bij de handgift gaat uw eigendom zonder formaliteiten over in andere handen door de eenvoudige overhandiging aan de begunstigde. Wenst u geld te schenken, dan kunt u kiezen tussen de handgift of de bankgift. Een bankgift gebeurt via een eenvoudige overschrijving tussen bankrekeningen. Als u uw hand- of bankgift niet laat registreren, betaalt de begunstigde geen schenkingsrecht. De registratie is helemaal niet verplicht. Maar bij uw overlijden binnen drie jaar na zo n belastingvrije schenking zal de begunstigde wel successierechten moeten betalen. Kom op tegen Kanker mag gewone hand- of bankgiften aanvaarden. Wenst u een hand- of bankgift te doen, neem dan contact op met Kom op tegen Kanker of vraag uw notaris om raad. Die kan u helpen bij het opstellen van het gepaste schriftelijk bewijsdocument. Schenking bij notariële akte Een schenking via notariële akte is de veiligste manier om tijdens uw leven een gift te doen. Wanneer u een huis, een appartement of een grond wegschenkt, is deze vorm verplicht. Maar ook de schenking van roerende goederen (geld, waardepapieren, effectenrekening) kan via notariële akte. U kunt dan bepaalde voorwaarden en modaliteiten 23

24 Kan ik nog op een andere manier aan Kom op tegen Kanker schenken? koppelen aan uw schenking om zo een zekere controle uit te oefenen op wat u schenkt. Zo is het mogelijk om via notariële akte het behoud van inkomsten op het kapitaal dat u afstaat te organiseren. Wanneer u bijvoorbeeld geld wegschenkt via een notarisakte met voorbehoud van vruchtgebruik, dan blijft u uw leven lang de intresten op het geschonken geld ontvangen. Dit kan niet bij een hand- of bankgift. Zo kunt u ook een huis schenken maar het gebruik en genot ervan levenslang behouden. Of een opbrengsteigendom met behoud van de huuropbrengsten voor uzelf. Of u kunt een onroerend patrimonium afstaan in ruil voor een rente of een vast bedrag voor uw levensonderhoud. Een schenking bij notariële akte gaat altijd gepaard met schenkingsrechten, maar kan daarna in principe niet meer onderworpen worden aan successierechten. Het schenkingstarief is afhankelijk van gewest tot gewest, van de aard van de geschonken goederen en de begunstigde. Weet dat roerende kapitalen aan Kom op tegen Kanker kunnen geschonken worden aan een zeer matig tarief van 7%. Raadpleeg uw notaris om hierover meer te weten. 24

25 Omdat niemand kanker verdient Voor Kom op tegen Kanker is de strijd nog niet gestreden. Ook al hebben we, met al onze onderzoekers, donateurs en vrijwilligers, al veel bereikt. Sinds onze oprichting zijn de kansen om kanker te overleven aanzienlijk gestegen. Maar daarmee zijn we er nog niet, want de impact van de ziekte is nog steeds ongekend groot. Ongeveer een op de drie Belgische mannen en een op de vier vrouwen krijgt ooit kanker. Anderen maken het van dichtbij mee. Kanker raakt ons dus allemaal. Om die reden durven wij u vragen: Maakt u het verschil? 25

26 Wij luisteren naar uw wensen Kom op tegen Kanker garandeert dat al uw wensen als erflater gerespecteerd worden. Indien u dat wenst, maken we graag tijd vrij voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek. Dat kan via de telefoon, maar ook bij u thuis, in onze kantoren of op een door u gekozen plaats. Dan kunt u ons al uw vragen stellen. Wij zorgen voor de antwoorden. Wilt u graag meer informatie over nalaten aan Kom op tegen Kanker? Maak dan vrijblijvend een afspraak met Hilde Vandermarliere, verantwoordelijke nalatenschappen, tel. 02/ , We zijn u zeer dankbaar als u ons opneemt in uw testament. En ook als u ons dat laat weten. Wij kunnen u dan op de hoogte houden van de resultaten van ons werk en nodigen u graag uit voor onze speciale activiteiten en lezingen. 26

27 Hilde Vandermarliere, verantwoordelijke nalatenschappen bij Kom op tegen Kanker Jaarlijks krijgt Kom op tegen Kanker heel wat geld uit nalatenschappen. Mensen vermelden ons in hun testament in het vertrouwen dat er goede dingen gebeuren met hun nalatenschap. Dat legt een grote verantwoordelijkheid bij ons, want wij moeten ervoor zorgen dat het geld inderdaad goed wordt besteed. En iedere nalatenschap, groot of klein, is voor ons heel waardevol. Overweegt u om Kom op tegen Kanker op te nemen in uw testament? Dan geven we u graag meer informatie over onze werking en de besteding van de fondsen. En bekijken we samen met u wat uw specifieke wensen zijn. Dat kan via de telefoon of tijdens een persoonlijk gesprek. Bij u thuis of in onze kantoren. Totaal vrijblijvend en in alle discretie. Zodat u met een gerust hart een besluit kunt nemen. Neem gerust contact op voor meer informatie of een afspraak via 02/ of 27

28 Wij luisteren naar uw wensen Kom op tegen Kanker is een organisatie met een uitstekende reputatie Kom op tegen Kanker beheert de aan haar toevertrouwde middelen op een transparante, zorgzame en professionele manier. De balans van Kom op tegen Kanker wordt neergelegd bij de Nationale Bank en de Rechtbank van Koophandel, een onafhankelijk bureau van revisoren controleert de boeken en elk jaar verschijnt een uitgebreid jaarverslag. Wij werken met duidelijk omschreven en controleerbare procedures voor de uitgifte van fiscale attesten, de opvolging van legaten, de toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek en alle andere financiële activiteiten. Hulp- en infolijnen Voor een vraag over kanker: Kankerlijn: (elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur) of of via de website Kankerlijn.be Meld uw probleem: Kankermeldpunt: (elke werkdag van 9 tot 12 uur) of via de website Kankermeldpunt.be 28

29 Antwoordkaart Na het invullen van onderstaande gegevens kunt u deze kaart uitknippen, de gomrand bevochtigen, vouwen, dichtplakken en versturen. Ik wil graag: een gratis jaarverslag van Kom op tegen Kanker een gratis abonnement op het patiëntenmagazine Leven de gratis folder 'Welke projecten steunt Kom op tegen Kanker? gecontacteerd worden via mail telefoon Ik heb een vraag: Ik ontving deze brochure: bij mijn notaris in de bibliotheek andere: Vouwlijn Mijn gegevens Voornaam* Naam* Straat* Nummer* Postcode* Gemeente* Geboortedatum Telefoon * Verplichte velden 29

30 Kom op tegen Kanker DA Sint-Joost-ten-Node

31 31

32 Een uitgave van Kom op tegen Kanker Koningsstraat Brussel Tel. 02/ Fax 02/ Website: Rekeningnummer: IBAN: BE BIC: KREDBEBB Verantwoordelijke uitgever: Marc Michils, Koningsstraat 217, 1210 Brussel

Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen?

Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen? OCMW Geraardsbergen Wat kan u betekenen voor de maatschappelijke dienstverlening van de stad Geraardsbergen? Bent u begaan met de maatschappij? Zeker en vast! Heeft u er al eens aan gedacht om een gift

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten

nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten De nalatenschap Een manier om het leven verder te zetten Aan uw testament werken is niet altijd gemakkelijk. Het is echter voor ieder van u de enige manier om te garanderen dat uw wensen perfect gerespecteerd

Nadere informatie

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14

Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Goed geven! Dirk Vercoutter van testament.be 20/09/14 Testamenten en legaten Een gebaar voor het leven 1 IS ER LEVEN NA DE DOOD? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS

Nadere informatie

Is er leven na de dood?

Is er leven na de dood? Is er leven na de dood? DE DOOD IS EEN DEEL VAN HET LEVEN. MAAR WAT GEBEURT ER MET MIJN BEZIT ALS IK NU PLOTS ZOU OVERLIJDEN? WAT HEB IK EN AAN WIE WIL IK WAT GEVEN? OF LAAT IK ALLES AAN DE STAAT? IS ER

Nadere informatie

En als zij nu één van uw erfgenamen zouden zijn? Geef kwetsbare kinderen een thuis en een toekomst!

En als zij nu één van uw erfgenamen zouden zijn? Geef kwetsbare kinderen een thuis en een toekomst! En als zij nu één van uw erfgenamen zouden zijn? Geef kwetsbare kinderen een thuis en een toekomst! Via een legaat kan u zowel uw dierbaren als kinderen die er helemaal alleen voor staan iets moois nalaten.

Nadere informatie

Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen. Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming.

Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen. Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming. Een goed doel opnemen in uw testament? Voordelen Alles is goed geregeld. Uw nalatenschap krijgt een zinvolle bestemming. Uw begunstigden genieten van een fiscaal voordeel. Informatiebrochure 1 Een goed

Nadere informatie

Uw testament kan jongeren kansen geven!

Uw testament kan jongeren kansen geven! Uw testament kan jongeren kansen geven! Onze prioriteit gaat naar de doelloze, verlaten en bedreigde jeugd. Don Bosco Goede vrienden van Don Bosco, Op de één of andere manier voelt u zich verbonden met

Nadere informatie

UW TESTAMENT met een DUOLEGAAT?

UW TESTAMENT met een DUOLEGAAT? UW TESTAMENT met een DUOLEGAAT? Goed nieuws voor uw erfgenamen én het goede doel vzw Belgisch KankerFonds voor Dieren Wie zijn we? vzw Belgisch KankerFonds voor Dieren is een vereniging die zich belangeloos

Nadere informatie

Gids voor wie iets wil nalaten aan een goed doel

Gids voor wie iets wil nalaten aan een goed doel Gids voor wie iets wil nalaten aan een goed doel Veel mensen zien er tegen op om een testament op te stellen. Vaak schuift men dit voor zich uit omdat men het te ingewikkeld vindt. Het is echter belangrijk

Nadere informatie

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET moneytalk SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET SUCCESSIEPLANNING VOOR ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN SCHENKEN DOET U GOEDKOOP Als u wilt vermijden dat uw kinderen een hoge erf

Nadere informatie

U wil onze werking steunen EN tegelijk een groot voordeel doen? Plaats Turnkring OGK in uw testament! INFORMATIE DUO-LEGATEN EN SCHENKING

U wil onze werking steunen EN tegelijk een groot voordeel doen? Plaats Turnkring OGK in uw testament! INFORMATIE DUO-LEGATEN EN SCHENKING U wil onze werking steunen EN tegelijk een groot voordeel doen? Plaats Turnkring OGK in uw testament! INFORMATIE over DUO-LEGATEN EN SCHENKING Voor de inrichting van een noodzakelijke gymnastiekhal hebben

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

Een legaat of gift ten bate van de Gemeenschap van Sant Egidio

Een legaat of gift ten bate van de Gemeenschap van Sant Egidio Een legaat of gift ten bate van de Gemeenschap van Sant Egidio I. Legaten en grotere giften U mag vrij bepalen aan wie uw nalatenschap toekomt. De enige beperking is het voorbehouden erfdeel dat alleszins

Nadere informatie

HET OPEN POORTJE VZW vraagt uw hulp via het DUO-LEGAAT UW FINANCIËLE STEUN KAN ONS HELPEN OM KWETSBARE GEZINNEN MET JONGE KINDEREN TE HELPEN!

HET OPEN POORTJE VZW vraagt uw hulp via het DUO-LEGAAT UW FINANCIËLE STEUN KAN ONS HELPEN OM KWETSBARE GEZINNEN MET JONGE KINDEREN TE HELPEN! HET OPEN POORTJE VZW vraagt uw hulp via het DUO-LEGAAT UW FINANCIËLE STEUN KAN ONS HELPEN OM KWETSBARE GEZINNEN MET JONGE KINDEREN TE HELPEN! Een overzicht van onze afdelingen: Antwerpen CKG Het Open Poortje

Nadere informatie

Schenk een legaat of duo-legaat aan de Clemensactie...hun toekomst, onze zorg.

Schenk een legaat of duo-legaat aan de Clemensactie...hun toekomst, onze zorg. Schenk een legaat of duo-legaat aan de Clemensactie...hun toekomst, onze zorg. Hoe het begon? Clemensactie in actie in Congo Vlaamse redemptoristen hebben jaren het beste van zichzelf gegeven als missionarissen

Nadere informatie

Uw bijdrage maakt wel degelijk het verschil. Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven

Uw bijdrage maakt wel degelijk het verschil. Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven Uw bijdrage maakt wel degelijk het verschil Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven Palliatieve zorg Palliatieve zorg is een intensieve, persoonlijke zorg voor zieken in hun laatste levensfase als er

Nadere informatie

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap

DOSSIER. De Burgerlijke Maatschap DOSSIER De Burgerlijke Maatschap U wil uw beleggingsportefeuille nu al aan uw kinderen schenken, maar tegelijk wenst u ook controle te blijven houden en inkomsten te ontvangen? In dat geval kan de burgerlijke

Nadere informatie

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift

1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1. (Een gewone) hand- en/of bankgift 1.1. WAT HOUDT ZO N HAND- OF BANKGIFT PRECIES IN? 1.1.1. Schenken zonder schenkingsrechten! Schenking is in principe notarieel. Dat is in ieder geval het basisprincipe

Nadere informatie

Vormingplus heet u welkom

Vormingplus heet u welkom Vormingplus heet u welkom Geen testament? de wet regelt alles Wel een testament? u kiest zelf wat er met uw bezit gebeurt soms beperkt familie en vrienden goed doel komen eerst aan bod: kinderen en kleinkinderen

Nadere informatie

Uw testament. met een duolegaat? Goed nieuws voor uw erfgenamen én het goede doel. Hoe werkt het? Cijfervoorbeelden Hoe eraan beginnen?

Uw testament. met een duolegaat? Goed nieuws voor uw erfgenamen én het goede doel. Hoe werkt het? Cijfervoorbeelden Hoe eraan beginnen? Uw testament met een duolegaat? Hoe werkt het? Cijfervoorbeelden Hoe eraan beginnen? Goed nieuws voor uw erfgenamen én het goede doel Paraat. Altijd, overal. Wat gebeurt er met uw geld, huis, beleggingen,

Nadere informatie

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen?

Deel 1 - U bent gehuwd. Wat betekent dit voor uw bezittingen? Inhoudstafel Voorwoord 1 Deel 1 - U bent gehuwd Wat betekent dit voor uw bezittingen? 1 U bent gehuwd zonder huwelijks contract 5 11 Wat betekent dit eigenlijk? 5 12 Welke goederen zijn van wie? 5 121

Nadere informatie

Met uw legaat redt u mensenlevens

Met uw legaat redt u mensenlevens Artsen Zonder Vakantie in uw testament Met uw legaat redt u mensenlevens Neem een goed doel op in uw testament en vergroot de erfenis van wie u dierbaar is. Hoe werkt het? Wij beantwoorden uw vragen over

Nadere informatie

Uw testament en het duolegaat

Uw testament en het duolegaat Uw testament en het duolegaat Hoe werkt het? Cijfervoorbeelden Zij bestaan de mensen die buitenspel staan in het samenleven. In hun ogen lees je de vraag: Wie zeg je dat ik ben? Wat denk jij van mij? Ben

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout

Successieplanning. Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Successieplanning Jan Van Ermengem Notaris te Meerhout Inhoud 1. Hoe wordt het huwelijksvermogen verdeeld bij overlijden? 2. Hoe wordt de nalatenschap verdeeld? 3. Hoe worden successierechten berekend?

Nadere informatie

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30

ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERFENIS, SCHENKING EN SUCCESSIERECHTEN. Advocaten Meersman & Van Keer Willem Tellstraat 22 9000 GENT 09 225 80 30 ERVEN. 1. Erfgenamen kun je kiezen voor zover de reservataire erfgenamen hun deel krijgen.

Nadere informatie

info-brochure legaten Vlaanderen

info-brochure legaten Vlaanderen info-brochure legaten Vlaanderen Wat doet Geneeskunde voor de Derde Wereld? Geneeskunde voor de Derde (G3W) Wereld komt op voor het recht op gezondheid voor iedereen. Voor elk mens en elke gemeenschap

Nadere informatie

DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT

DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT DE OVERGANG WEGENS OVERLIJDEN ENKELE OPLOSSINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET EEN TESTAMENT Naast de schenking, het voornaamste burgerrechtelijk vehikel om een toekomstige nalatenschap fiscaal te optimaliseren,

Nadere informatie

STEL EEN GEBAAR TEN VOORDELE VAN DE SOCIALE HUISVESTING

STEL EEN GEBAAR TEN VOORDELE VAN DE SOCIALE HUISVESTING STEL EEN GEBAAR TEN VOORDELE VAN DE SOCIALE HUISVESTING Schenkingen en testamenten www.betlehem.be BETHLEHEM vzw Ondernemingsnummer: 0809.339.096 Hoofdkantoor: Vlasfabriekstraat 14-1060 Brussel DE WONINGNOOD

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13

Inhoud. Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Deel 1 Huwelijksvermogensrecht 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 Het wettelijk stelsel 25 1 Algemeen 25 2 Samenstelling van het vermogen: actief 27 2.1 Het gemeenschappelijk vermogen

Nadere informatie

En als zij nu één van uw erfgenamen zouden zijn?

En als zij nu één van uw erfgenamen zouden zijn? En als zij nu één van uw erfgenamen zouden zijn? Geef kwetsbare kinderen een thuis en een toekomst! 41980 SOS KD brochure testament NL.indd 1 26/02/15 12:01 Eig Een t holog zelfge wenst Met uw steun geeft

Nadere informatie

Een vriend erbij is een zorg minder!

Een vriend erbij is een zorg minder! Een vriend erbij is een zorg minder! Informatie over schenken en nalaten STICHTING Vrienden van Ypsilon Positief en creatief In mijn studententijd raakte ik betrokken bij Ypsilon. Een van mijn vrienden

Nadere informatie

Hebt u ook honger gekend tijdens de oorlog?

Hebt u ook honger gekend tijdens de oorlog? Hebt u ook honger gekend tijdens de oorlog? Mevrouw, mijnheer, Oorlog. Ook in ons land hebben wij geweten hoe dat voelt. Hoe het is om zich niet veilig te voelen. Hoe het voelt om écht honger te hebben.

Nadere informatie

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5

4.1. Vooraf: soorten adoptie... 4. 4.2. De adoptanten gezamenlijk... 4 4.3. Eén adoptant... 5. 5.1. Wat is voogdij?... 5 Inhoudstafel Deel 1: Het beheer over de goederen van het minderjarige kind 1. Belang... 1 2. Wie is minderjarig?... 1 3. Bevoegdheid van de ouders... 2 3.1. Ouderlijk gezag... 2 3.2. Wettelijk genot...

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. De handgift... 1. 2. De bankgift... 6

Inhoudstafel. 1. De handgift... 1. 2. De bankgift... 6 Inhoudstafel 1. De handgift... 1 1.1. Wanneer is een handgift mogelijk en wanneer niet?... 1 1.1.1. Wat kunt u schenken via een handgift?... 1 1.1.2. Wat is niet mogelijk?... 1 1.2. Hoe zorgt u voor een

Nadere informatie

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.

Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden. 5 Beknopte inhoudstafel (Vóór elk deel vind je de gedetailleerde inhoudstafel van dat deel. De nummers verwijzen naar de bladzijden.) Inleiding 13 Deel I. Erven 19 Hoofdstuk 1. Wie is erfgenaam en wat

Nadere informatie

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende?

De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De gezinswoning voor 99,6 % legateren aan de langstlevende? De laatste tijd komen steeds vaker testamenten voor waarbij de ene echtgenoot aan de andere 99,6 % van de gezinswoning in volle eigendom legateert

Nadere informatie

Uw legaat is hun toekomst

Uw legaat is hun toekomst Uw legaat is hun toekomst Artsen Zonder Grenzen in uw testament Francesco Zizola / Noor ANTWOORDEN OP UW VRAGEN OVER LEGATEN EN SCHENKINGEN 1 Sven Torfinn Een gebaar met een bijzondere waarde Terwijl u

Nadere informatie

Schenken en nalaten aan goede doelen

Schenken en nalaten aan goede doelen Schenken en nalaten aan goede doelen Om hun doelstelling te bereiken zijn de meeste goede doelen voor een groot deel afhankelijk van de financiële steun van particulieren. Naast de bekende manieren om

Nadere informatie

Voordelen voor vrienden

Voordelen voor vrienden Voordelen voor vrienden U ontvangt gratis ons kwartaalblad de Antoni (met daarin verhalen van patiënten en medewerkers van het, fondsenwervingsacties en Vriendennieuws). U wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse

Nadere informatie

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Bij leven kunt u al bepalen of het gunstig is uw vermogen te (ver)delen met anderen of uw erven te laten wachten totdat het zo ver is, m.a.w. tot na

Nadere informatie

Neem een goed doel op in je testament

Neem een goed doel op in je testament Ook als je er niet meer bent, kan je nog meer betekenen dan je denkt. Neem een goed doel op in je testament Een initiatief van vzw in samenwerking met 2 We denken liever niet aan de dag dat we er niet

Nadere informatie

Uw legaat is hun toekomst

Uw legaat is hun toekomst Uw legaat is hun toekomst Artsen Zonder Grenzen in uw testament Francesco Zizola / Noor ANTWOORDEN OP UW VRAGEN OVER LEGATEN EN SCHENKINGEN 1 Sven Torfinn Een gebaar met een bijzondere waarde Terwijl u

Nadere informatie

Gecontroleerd schenken aan uw kind voor de bouw of aankoop van een huis of verbouwingen

Gecontroleerd schenken aan uw kind voor de bouw of aankoop van een huis of verbouwingen Gecontroleerd schenken aan uw kind voor de bouw of aankoop van een huis of verbouwingen Bij een belangrijke investering (bv. verbouwingen) zou u uw kind graag sponsoren, maar u wilt ook zeker zijn dat

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1

Inhoudstafel. 1. Vier schenkingstechnieken... 1 Inhoudstafel 1. Vier schenkingstechnieken... 1 1.1. Handgift... 1 1.1.1. Wat is het?... 1 1.1.2. Wat is het verschil met een cadeau?.... 1 1.1.3. Hoe doet u concreet een handgift en hoeveel kost dat?....

Nadere informatie

Zorgen voor een wereld zonder tbc. Ook als u er straks niet meer bent

Zorgen voor een wereld zonder tbc. Ook als u er straks niet meer bent Zorgen voor een wereld zonder tbc Ook als u er straks niet meer bent Ten geleide Nadenken over ons overlijden doen we niet dagelijks. Maar erover praten wordt wel steeds gewoner. We gaan bewuster om met

Nadere informatie

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen.

Wie wil gaan samenwonen heeft twee keuzes: feitelijk of wettelijk samenwonen. Wie wil gaan samenwonen kan er voor kiezen louter feitelijk samen te wonen, dan wel wettelijk te gaan samenwonen. De keuze die men daarbij maakt, heeft heel wat juridische en fiscale gevolgen. Hoe zit

Nadere informatie

» LEXICON» VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN TESTAMENT» BEKNOPT OVERZICHT» VRAGEN/ANTWOORDEN» NUTTIGE LINKS

» LEXICON» VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN TESTAMENT» BEKNOPT OVERZICHT» VRAGEN/ANTWOORDEN» NUTTIGE LINKS PRAKTISCHE GIDS Veronique de Viguerie» LEXICON» VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN TESTAMENT» BEKNOPT OVERZICHT» VRAGEN/ANTWOORDEN» NUTTIGE LINKS 2 LEXICON» Algemeen legataris:» Beschikbaar

Nadere informatie

integrale vermogensbegeleiding

integrale vermogensbegeleiding integrale vermogensbegeleiding l In familiekapitaal staat familie voorop l Een onderneming van de KBC-groep integrale vermogensbegeleiding Bij Integrale Vermogensbegeleiding staat de begeleiding centraal

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL SCHENKEN EN NALATEN HARDERWIJK Missie van de Stichting Vrienden van het St Jansdal Het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis St Jansdal Motto:

Nadere informatie

SUCCESSIE. 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem. Programma

SUCCESSIE. 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem. Programma SUCCESSIE 29 03 2006 THEATER ZAAL Zwevegem 1 Programma Knockaert Dirk Inspecteur registratie en domeinen te Menen Successierechten in Vlaanderen, tarief, voorbeelden Tip inzake huwelijkscontract Lietaer

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS » LEXICON» VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN TESTAMENT» BEKNOPT OVERZICHT» VRAGEN/ANTWOORDEN» NUTTIGE LINKS

PRAKTISCHE GIDS » LEXICON» VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN TESTAMENT» BEKNOPT OVERZICHT» VRAGEN/ANTWOORDEN» NUTTIGE LINKS DOKTERS VAN DE WERELD PRAKTISCHE GIDS - SCHENK ONS UW LAATSTE WENS PRAKTISCHE GIDS Veronique de Viguerie» LEXICON» VOORZORGSMAATREGELEN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN TESTAMENT» BEKNOPT OVERZICHT» VRAGEN/ANTWOORDEN»

Nadere informatie

Hoe beveilig ik mijn partner?

Hoe beveilig ik mijn partner? Hoe beveilig ik mijn partner? Brussel, 22 oktober 2011 2 Agenda Planning tussen partners Samenwonenden Echtgenoten Civiel- en fiscaal statuut Instrumenten Van testament tot contract 3 Wettelijke bescherming

Nadere informatie

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen.

Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. DE NIEUWE VLAAMSE SCHENKINGSRECHTEN Wettelijk kader Het Vlaams Decreet van 19 december 2003 in werking sinds 1 januari 2004 wijzigt het schenkingsrecht in Vlaanderen. Tariefherschikking : art 131 W.Reg

Nadere informatie

SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED

SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED SCHENKEN EN NALATEN VOOR HET BEHOUD VAN ONS ERFGOED Ons erfgoed is wat we nalaten aan komende generaties. Monumenten zijn er voor de eeuwigheid. Althans, dat is de bedoeling. Toch zijn er tal van gevaren

Nadere informatie

Zorgen voor een wereld zonder TBC. Ook als u er straks niet meer bent

Zorgen voor een wereld zonder TBC. Ook als u er straks niet meer bent Zorgen voor een wereld zonder TBC Ook als u er straks niet meer bent Ten geleide Nadenken over ons overlijden doen we niet dagelijks. Maar erover praten wordt wel steeds gewoner. We gaan bewuster om met

Nadere informatie

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang!

Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! Begunstigingsclausules: een zaak van levensbelang! KVK Pieter DEBBAUT Maart 2015 ERGO slide master 2010 1 1. Inleiding 2. Gevolgen wijziging begunstigingsclausule: wettelijke erfgenamen vs de nalatenschap

Nadere informatie

Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting. Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent )

Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting. Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent ) Naar een nieuwe Vlaamse Schenk- en Erfbelasting Prof. Dr. Michel Maus ( VUB ) Prof. Dr. Mark Delanote ( UGent ) DE HUIDIGE VLAAMSE SCHENK- EN ERFBELASTING Partners en rechte lijn Onroerend / roerend Erfbelasting

Nadere informatie

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen.

Burgerlijk recht. Leg volgende begrippen uit, die nodig zijn om bovenstaande artikels te begrijpen. 4. Erfrecht L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - de basisprincipes van de erfregeling opzoeken en illustreren met voorbeelden; - de successierechten berekenen voor een aantal erfenissen; - de schenking

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten die voor uw persoonlijke situatie een gepaste oplossing bieden.

Nadere informatie

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament

Geven aan uw kerk. Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Geven aan uw kerk Fiscaal voordelig schenken van de kerkelijke bijdrage Nu geven voor later: een gift in het testament Inleiding Inhoud In deze brochure leest u alles over schenken en nalaten aan de Protestantse

Nadere informatie

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning

PLANNEN ZONDER SCHENKEN. Legal Counsel Wealth Analysis & Planning PLANNEN ZONDER SCHENKEN Legal Counsel Wealth Analysis & Planning Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract Planning via testament Beding van aanwas Besluit 2 Inhoud Inleiding Planning via huwelijkscontract

Nadere informatie

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw?

Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Schenkingsrechten op onroerende goederen in de drie gewesten van het land: wat is er nieuw? Eind 2015 werden de schenkingsrechten op onroerende goederen in het Brussels Hoofdstedelijk en Waalse Gewest

Nadere informatie

Uw hart spreekt in uw testament

Uw hart spreekt in uw testament Uw hart spreekt in uw testament De laatste woorden van een overleden dierbare maken vaak indruk en leven voort bij de nabestaanden. Heeft u zich wel eens gerealiseerd dat u met uw testament laatste woorden

Nadere informatie

ONZE KLEINE WEESKINDEREN

ONZE KLEINE WEESKINDEREN Januari 2012 Driemaandelijks 1 e trimester 2012 Afgiftekantoor Brussel X Erkenningnummer P2A6234 ONZE KLEINE WEESKINDEREN Hand in hand Nieuwsbrief voor onze vrienden Een voorspoedig en gezond nieuw jaar...

Nadere informatie

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens

MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven. Prof. Walter Pintens MAAK IK EEN TESTAMENT? Erven en onterven Prof. Walter Pintens 1 Wettelijk stelsel 3 vermogens Eigen vermogen Man - Goederen verkregen vóór het huwelijk; - Goederen verkregen tijdens het huwelijk om niet:

Nadere informatie

Reumafonds Postbus KB Amsterdam

Reumafonds Postbus KB Amsterdam Reumafonds Postbus 59091 1040 KB Amsterdam t 020 589 64 64 f 020 589 64 44 info@reumafonds.nl www.reumafonds.nl Reumalijn Voor al uw vragen over reuma 0900 20 30 300 (lokaal tarief), maandag t/m vrijdag

Nadere informatie

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014

Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen. Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Successieplanning voor nieuw samengestelde gezinnen Anne Vander Heyde, fiscaal-notarieel juriste 24 mei 2014 Nieuwe liefde? Nieuw samengesteld gezin? Iets voor mij? of niet soms? maar wat met onze kinderen?

Nadere informatie

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw,

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, De laatste jaren zijn de diverse wetgevers in dit land druk doende geweest met regelgeving teneinde de rechten en de plichten van gehuwden en (wettelijk)

Nadere informatie

VUB werkt verder, ook samen met u als u er niet meer bent.

VUB werkt verder, ook samen met u als u er niet meer bent. Het testament Veel mensen willen of durven niet denken aan de dag dat ze er niet meer zullen zijn. Nochtans maakt ook dit deel uit van het leven. Het is dan ook nuttig en verstandig om dit wel te doen.

Nadere informatie

DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING

DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING DE OVERGANG ONDER LEVENDEN OM NIET VAN ROERENDE GOEDEREN DE VORM VAN EEN SCHENKING De wettelijke vorm om een schenking te doen is de notariële akte. De uitzonderingen op dit principe zijn onder andere:

Nadere informatie

tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten die voor uw persoonlijke situatie een gepaste oplossing bieden.

Nadere informatie

2 Soorten testamenten

2 Soorten testamenten 1 2 Soorten testamenten gewoon testament; bij overlijden levenstestament; regelt de zaken bij leven 2 Gewoon testament regeling na overlijden: wie zijn erfgenaam benoeming executeur onder bewindstelling

Nadere informatie

exclusief Registratierecht

exclusief Registratierecht Belasting op uw tweede verblijf 4 Droomt u ook van een chalet in de Ardennen om er gedurende de zomermaanden samen met uw kinderen uw vakantie door te brengen? Of denkt u eraan om een appartementje aan

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11

Inhoud. Deel 1 Analyse van de situatie 17. Woord vooraf 3 Inleiding 11 Inhoud Woord vooraf 3 Inleiding 11 Deel 1 Analyse van de situatie 17 Hoofdstuk 1 Inleiding 19 Hoofdstuk 2 De persoonlijke situatie 23 1 Inleiding 23 2 De familiale aspecten 23 2.1 De huidige burgerlijke

Nadere informatie

Geeft u Afrika hoop op een betere toekomst? ook als u er niet meer bent?

Geeft u Afrika hoop op een betere toekomst? ook als u er niet meer bent? Geeft u Afrika hoop op een betere toekomst? ook als u er niet meer bent? Beste lezer, De toekomst, denkt u daar vaak over na? Over de mooie dingen die nog in het verschiet liggen, maar ook het onvermijdelijke

Nadere informatie

pijlers van UNICEF 24,5 miljoen kinderen werden ingeënt tegen mazelen. 19,9 miljoen kinderen kregen toegang tot zuiver water.

pijlers van UNICEF 24,5 miljoen kinderen werden ingeënt tegen mazelen. 19,9 miljoen kinderen kregen toegang tot zuiver water. De 3 grootste pijlers van UNICEF UNICEF werkt op globale schaal, op alle continenten en met een enorme waaier aan internationale, nationale en lokale partners om zo échte verandering te bereiken. Omdat

Nadere informatie

Nalaten uw visie, onze toekomst

Nalaten uw visie, onze toekomst Nalaten uw visie, onze toekomst Zelfstandig leven met een visuele beperking Blind of slechtziend door het leven gaan, het overkomt steeds meer mensen. Dit komt onder meer door de vergrijzing en ziektes

Nadere informatie

Esko Kivistö. Nalaten Een bontvrije wereld via uw testament

Esko Kivistö. Nalaten Een bontvrije wereld via uw testament Esko Kivistö Nalaten Een bontvrije wereld via uw testament In Nederland worden ieder jaar meer dan 6 miljoen nertsen gefokt en gedood voor hun vacht. Nertsen zijn wilde dieren die worden opgesloten in

Nadere informatie

DOSSIER. Hoe de controle behouden na een schenking?

DOSSIER. Hoe de controle behouden na een schenking? DOSSIER Hoe de controle behouden na een schenking? De schenking is één van de meest gekende instrumenten van vermogensplanning. Om de progressiviteit van de successierechten te doorbreken en om hun kinderen

Nadere informatie

1. Schenk tijdens leven

1. Schenk tijdens leven 1. Schenk tijdens leven Via een spaarboekje Wat? U kunt een deel van uw vermogen nog tijdens uw leven schenken aan de kleinkinderen, bijvoorbeeld door een spaarboekje te openen op hun naam. Op een bankgift

Nadere informatie

Geven aan de molens van Nederland

Geven aan de molens van Nederland Geven aan de molens van Nederland ALLES OVER SCHENKEN EN NALATEN AAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Geef om de molens Van Nederland Belastingvoordeel door ANBI-status en CI-status De Hollandsche Molen heeft van

Nadere informatie

WIE IS ONZE ERFGENAAM?

WIE IS ONZE ERFGENAAM? WIE IS ONZE ERFGENAAM? WELDOEN DOOR NA TE LATEN Handreiking voor christenen bij het maken van een testament. Vrije Evangelische Gemeente Heerde Pastorale Handreiking 3 INLEIDING Veel mensen zien op tegen

Nadere informatie

tarieven in het Vlaams Gewest

tarieven in het Vlaams Gewest uw AXA Bankagent of verzekeringsmakelaar tarieven in het Vlaams Gewest In België biedt de AXA Groep u de keuze uit een ruime waaier van bank- en verzekeringsproducten die voor uw persoonlijke situatie

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Ik geef om VUmc... ook in de toekomst. Nalaten aan Stichting VUmc Fonds

Ik geef om VUmc... ook in de toekomst. Nalaten aan Stichting VUmc Fonds Ik geef om VUmc... ook in de toekomst Nalaten aan Stichting VUmc Fonds De receptioniste bij de balie, de verpleegkundige op de IC, de kinderarts, het personeel in de traumahelikopter allemaal geven we

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4. De reserve

HOOFDSTUK 4. De reserve HOOFDSTUK 4 De reserve 35. Grondbeginsel De wet (BW, art. 913 en volgende) legt een reserve vast ten gunste van sommige wettelijke erfgenamen (de wettige bloedverwanten in opgaande lijn, de bloedverwanten

Nadere informatie

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven.

Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Hoe kunt u voordelig vermogen overdragen aan uw kinderen? Schenken en Erven. Wet Schenk- en erfbelasting 3 juni 2010 Wijziging Successiewet 1 januari 2010 - Erfbelasting schenkbelasting - Tariefverlaging/vereenvoudiging

Nadere informatie

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu?

U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt iemand die u nabij stond verloren. Wat nu? U hebt net een persoon die u nabij stond verloren. Onze oprechte deelneming Tijdens deze emotionele periode moet er heel wat geregeld worden en zit u

Nadere informatie

1. Onterven. 2. Generatiesprong

1. Onterven. 2. Generatiesprong 1. Onterven Ik leef in onmin met mijn moeder, die een huis bezit en verscheidene bankrekeningen heeft. Kan zij bewerkstelligen dat mij helemaal niets zou toekomen? Neen. Kinderen kunnen niet volledig onterfd

Nadere informatie

Schenkings- en successierecht

Schenkings- en successierecht Page 1 of 5 Netwerk Notarissen Centrale Organisatie Lt. Gen. Van Heutszlaan 8 3743 JN Baarn T: (035) 577 27 07 F: (035) 695 28 95 E: info@nnco.nl Schenkings- en successierecht Inhoudsopgave: Schenkingsrecht

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Geregistreerde schenkingen om successierechten te vermijden Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen

Nadere informatie

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010

Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract. Brussel, 23 oktober 2010 Successieplanning via levensverzekering en huwelijkscontract Brussel, 23 oktober 2010 Inhoud Agenda 1. Successieplanning via levensverzekering 2. Belang huwelijkscontract Instrumenten Instrumenten tot

Nadere informatie

Erven en schenken. in 2012. www.smitmoormann.nl

Erven en schenken. in 2012. www.smitmoormann.nl Erven en schenken in 2012 www.smitmoormann.nl Als u een schenking doet of ontvangt, krijgt u met belastingen te maken. Ook als u aan iemand bij uw overlijden iets wilt nalaten of u ontvangt een erfenis,

Nadere informatie

Fiscaal voordelig schenken

Fiscaal voordelig schenken Fiscaal voordelig schenken Alzheimer Nederland werkt aan oplossingen Dementie waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is - is een ongeneeslijke hersenziekte, waarbij de verstandelijke

Nadere informatie

SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING

SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING Emmanuel de Wilde d'estmael April 2015 1 SUCCESSIEPLANNING: EEN HANDLEIDING... 5 A. HET DOEL VAN DE SUCCESSIEPLANNING... 5 B. HET ONDERZOEK NOPENS DE FAMILIALE, VERMOGENSRECHTELIJKE

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Hans van der Tuin

EVEN VOORSTELLEN. Hans van der Tuin EVEN VOORSTELLEN Hans van der Tuin Streekweg 86 te Hoogkarspel Vanaf 1 januari 2013 hogere zorgbijdrage Vanaf 1 januari 2013 betalen veel mensen die in een AWBZ/Wlz-instelling zijn opgenomen meer zorgbijdrage.

Nadere informatie