Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen"

Transcriptie

1 Ook na uw dood kunt u nog veel betekenen Maak de strijd tegen kanker tot uw erfgenaam Infobrochure over schenkingen, legaten en nalatenschappen

2 2

3 Inhoud Voorwoord 4 De strijd van Kom op tegen Kanker 6 Nalaten aan Kom op tegen Kanker 8 Hoe maak ik een rechtsgeldig testament op? 10 Wat is een duolegaat? 12 Wat gebeurt er met het geld dat u via uw testament aan Kom op tegen Kanker schenkt? Het wetenschappelijk onderzoek De psychosociale zorg voor kankerpatiënten en hun omgeving Het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker 20 Kan ik nog op een andere manier aan Kom op tegen Kanker schenken? 22 Wij luisteren naar uw wensen 26 Antwoordkaart 29 3

4 Voorwoord De strijd tegen kanker kost tijd en geld Elk uur krijgen vijf Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Dag en nacht, zeven dagen op zeven. Kanker is dus alomtegenwoordig en raakt ons allemaal. Van ver of van dichtbij. Kom op tegen Kanker strijdt al jaren voor minder kanker, meer genezing en een betere levenskwaliteit voor mensen met kanker, mensen die kanker gehad hebben en hun naasten. Ondertussen is er al heel wat gerealiseerd. Zo stegen de overlevingskansen bij kinderen met kanker zelfs fenomenaal, verbeterde de zorg en werden grote vorderingen gemaakt in het onderzoek naar betere preventie en behandeling. Maar er is nog veel te doen. Nog steeds krijgen een vrouw op de vier en een man op de drie met de ziekte te maken voor haar of zijn 75 ste verjaardag. Dus moeten we zorgen voor nog betere preventie, nog gerichter wetenschappelijk onderzoek zodat behandelingen verbeterd worden en bijwerkingen verminderen, een nog betere zorg voor al wie door kanker getroffen wordt. Zolang de strijd niet gestreden is, zijn alle giften, groot en klein, meer dan welkom. Ook u kunt ons helpen. Bijvoorbeeld door Kom op tegen Kanker op te nemen in 4

5 uw testament. Zo maakt u de strijd tegen kanker tot uw erfgenaam en helpt u Kom op tegen Kanker bij de realisatie van haar initiatieven. In deze brochure leggen we uit welke stappen u daarvoor kunt nemen. Wilt u Kom op tegen Kanker in uw testament opnemen? Laat het ons dan weten. Uiteraard omdat we u willen bedanken, maar ook om u alvast een idee te geven van wat we met uw bijdrage kunnen doen. Marc Michils Algemeen directeur Kom op tegen Kanker 5

6 De strijd van Kom op tegen Kanker Kom op tegen Kanker speelt een voortrekkersrol in de strijd tegen kanker in Vlaanderen. Samen met patiënten, artsen, wetenschappers, actievoerders, donateurs en vrijwilligers komen we op voor het recht van patiënten op de beste behandeling en zorg, en voor het recht van iedereen op een gezonde leefomgeving. Kom op tegen Kanker is de fondsenwervingscampagne van Kom op tegen Kanker. Omdat we geen overheidssteun ontvangen, zijn we volledig afhankelijk van giften en is de Vlaamse burger onze belangrijkste partner: tienduizenden donateurs die ons op regelmatige basis een kleine of grote som schenken, honderden actie-comités die lokaal geldinzamelingsinitiatieven opzetten, meer dan mensen die azalea s kopen tijdens het jaarlijkse plantjesweekend in september, duizenden fietsers die de 1000 km van Kom op tegen Kanker trappen tijdens het hemelvaartweekend, duizenden gezinnen die een of meerdere Kom op Appels-pakketten kopen in het najaar en heel wat mensen die ons opnemen in hun testament. 6

7 U bent wellicht een van die gulle medemensen. Weet dat uw bijdrage, hoe klein ook, goed besteed wordt. Aan vernieuwend wetenschappelijk kankeronderzoek: we stellen wetenschappers in staat hun kennis sneller te ontwikkelen en zorgen ervoor dat nieuwe kennis over het ontstaan, de behandeling, de preventie van en het leven met kanker zo snel mogelijk wordt toegepast in de praktijk. Zodat zoveel mogelijk mensen baat hebben bij de nieuwste behandelingsmethoden. Aan preventie-initiatieven om kanker te vermijden, bijvoorbeeld door iedereen het recht op een rookvrije omgeving te garanderen. Aan meer en betere psychosociale zorg voor de kankerpatiënt en zijn naasten. Bovendien stimuleren we beleidsmakers om kankerbestrijding hoog op hun agenda te plaatsen. Meer informatie hierover vindt u op pagina

8 Nalaten aan Kom op tegen Kanker Uiteraard neemt u uw kinderen, naaste familie en andere dierbaren op in uw testament. Maar mocht u daarvoor de ruimte hebben, dan hopen we dat u in uw testament ook een plekje heeft voor Kom op tegen Kanker. Dat kan zelfs interessant zijn voor uw erfgenamen in de zijlijn (broers, zussen, neven en nichten). Daarover leest u meer op pagina 12 bij de informatie over het duolegaat. De giften die Kom op tegen Kanker ontvangt via testament groot of klein zijn van onschatbare waarde voor de strijd tegen kanker. Het legaat Indien u een deel van uw erfenis wenst over te maken aan Kom op tegen Kanker dan dient u een testament op te maken. Zonder testament gelden immers de wettelijke erfrechtregels. Uw notaris vertelt u graag vrijblijvend welke regels specifiek in uw situatie van toepassing zijn. Maar ook met een testament moeten een aantal erfrechtregels gerespecteerd worden. Zo hebben uw kinderen of uw ouders recht op een gegarandeerd erfdeel. Het deel van uw erfenis waarover u vrij kunt beschikken, hangt dus af van uw specifieke situatie. Ook hierover schept uw notaris graag duidelijkheid. 8

9 U kunt het vrij beschikbare deel van uw erfenis bij testament verdelen via drie soorten legaten. Bij het algemeen legaat gaat het beschikbare deel in zijn totaliteit naar één persoon of organisatie, de algemene legataris. Bij het legaat onder algemene titel wordt het beschikbare deel verdeeld over verschillende erfgenamen en gaat bijvoorbeeld een vijfde naar Kom op tegen Kanker. Ten slotte is er het bijzonder legaat waarbij zaken, zoals een kunstwerk of juwelen, een specifieke som geld, waardepapieren of een onroerend goed worden toegewezen aan bepaalde erfgenamen. Indien u Kom op tegen Kanker wenst op te nemen in uw testament, is het belangrijk dat u de juiste en volledige naam vermeldt. Algemene termen als kankerliga of kankerfonds kunnen voor verwarring zorgen. De juiste naam om te vermelden in uw testament is: Kom op tegen Kanker Koningsstraat 217, 1210 Brussel. 9

10 Nalaten aan Kom op tegen Kanker Hoe maak ik een rechtsgeldig testament op? t kan op twee manieren: 1 Ofwel kiest u voor een eigenhandig (of onderhands) testament. Dat testament moet minimaal voldoen aan drie vormvoorwaarden: zoals de naam het zegt, moet u het eigenhandig schrijven, u moet het dateren en ondertekenen. U kunt uw eigenhandig testament thuis bewaren, maar dan loopt u het risico dat het niet gevonden wordt. Of misschien wordt het betwist of komt het in verkeerde handen terecht en wordt uw wilsbeschikking niet uitgevoerd. Daarom is het beter dat u uw testament neerlegt bij een notaris die het dan laat registreren bij het Centraal Register van Testamenten (CRT). Zo bent u zeker dat uw testament bij uw overlijden teruggevonden wordt zodat uw wilsbeschikking correct uitgevoerd wordt. In dit register worden de identiteit van de testamentmaker, de naam van de notaris en de datum opgenomen. Uiteraard blijft de inhoud van het testament geheim zolang u leeft. Niemand anders kan te weten komen of iemand al dan niet een testament gemaakt heeft. Pas na het overlijden wordt het CRT geraadpleegd, mits voorlegging van een overlijdensakte of een ander document dat het overlijden bewijst. 10

11 2 Ofwel kiest u voor een notarieel (of openbaar) testament. In dat geval dicteert u uw testament aan een notaris, die er een notariële akte van opmaakt, die verleden wordt voor een notaris in het bijzijn van twee getuigen. Voor een standaard notarieel testament zal de kost meestal variëren tussen de 250 en 500 euro (inclusief de kosten voor registratie bij het Centraal Register voor Testamenten, maar exclusief 21% BTW). Een eigenhandig testament zal iets goedkoper zijn. De notaris rekent dan doorgaans enkel iets aan voor het eventueel gegeven advies en een beperkte administratieve kost (waaronder 25 euro voor de registratie bij het CRT). Uw testament wordt pas effectief bij uw overlijden. U kunt dus vrij blijven beschikken over uw gelden en goederen, ook na het maken van het testament. Bovendien kunt u een testament steeds herroepen, aanpassen of zelfs een volledig nieuw testament opstellen. U schrijft gewoon een nieuw testament waarbij u het vorige testament vernietigt. U kunt dan het best uw testament beginnen met de zin Ik herroep en vernietig mijn vorige testamenten en wilsbeschikkingen. Zo vermijdt u misverstanden. U kunt met het nieuwe testament terecht bij om het even welke notaris, dat moet niet per se dezelfde notaris zijn als de notaris aan wie u de eerste keer uw testament toevertrouwde. 11

12 Nalaten aan Kom op tegen Kanker Wat is een duolegaat? Erfgenamen betalen successierechten. Dat is een percentage van het geërfde bedrag dat de erfgenaam aan de Staat moet geven. Dat percentage varieert naargelang de woonplaats van de overledene (Vlaams, Brussels of Waals gewest). de verwantschap van de overledene met de erfgenaam: hoe dichter iemand bij de overledene staat, hoe lager het tarief. Kinderen betalen het minst, voor verre familieleden en vrienden kunnen de successierechten hoog oplopen. de omvang van het erfdeel: het tarief stijgt naarmate het bedrag van het erfdeel in een hogere schijf terechtkomt. Verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen van openbaar nut kunnen genieten van een laag en vast tarief, berekend op hun globale erfdeel. In het Vlaamse Gewest is dat 8,5%. Bij een duolegaat legt men de last van de hoge successierechten op aan een erfgenaam die zelf van een laag tarief kan genieten. Dit betekent dat Kom op tegen Kanker niet alleen de last draagt van haar eigen successierechten op het erfdeel dat zij ontvangt maar ook de last dient te dragen van de successierechten die werden berekend op het erfdeel van de andere erfgenamen. 12

13 Een voorbeeld: U bent alleenstaande en woont in Vlaanderen. Een goede vriend erft uw totale vermogen van Die vriend zal volgens de tarieven van successierechten niet minder dan aan successierechten betalen. Hij houdt dus minder dan de helft over, of 39%. Bij een duolegaat verdeelt u de erfenis tussen uw vriend en Kom op tegen Kanker. U laat bijvoorbeeld of 50% na aan uw goede vriend en of 50% aan Kom op tegen Kanker, met als voorwaarde dat Kom op tegen Kanker de last krijgt van de successierechten, verschuldigd op het erfdeel van uw vriend. De successierechten berekend op het aandeel van uw vriend bedragen en die van Kom op tegen Kanker Kom op tegen Kanker betaalt de totaliteit van de successierechten. Uw vriend ontvangt dus of 50% en Kom op tegen Kanker ontvangt Alle partijen winnen dus, behalve de fiscus. Een duolegaat is vooral interessant voor alleenstaanden zonder kinderen en met familieleden of vrienden als erfgenaam. 13

14 Testament met mono- en duolegaat Monolegaat Duolegaat Totale nalatenschap van Jan Erfdeel Piet (Jans vriend) Successierechten Piet Erfdeel vzw Successierechten vzw Netto voor Piet Netto voor vzw % op de eerste schijf van euro, 55% op de schijf van tot euro en 65% op de schijf van tot % op de eerste schijf van euro, 55% op de schijf van tot euro en 65% op de schijf van tot ,5% op Voor bijkomende informatie kunt u contact opnemen met Hilde Vandermarliere, verantwoordelijke nalatenschappen, tel. 02/ , 14

15 Wat gebeurt er met het geld dat u via uw testament aan Kom op tegen Kanker schenkt? Kom op tegen Kanker respecteert uw wensen Kom op tegen Kanker garandeert dat uw wensen als erflater gerespecteerd worden. Alle lasten die in een legaat ten voordele van Kom op tegen Kanker zijn opgenomen, worden onverkort uitgevoerd. Het kan gaan om de openbare verkoop van een woning, kunstvoorwerpen of andere waardevolle bezittingen, maar ook om het onderhoud van de grafsteen van de overledene of de zorg voor een huisdier dat de erflater erg dierbaar was. Wenst u dat iemand na uw dood mee waakt over de uitvoering van uw concrete wensen, dan kunt u een vertrouwenspersoon in uw testament aanwijzen als testamentuitvoerder. 15

16 Wat gebeurt er met het geld dat u via uw testament aan Kom op tegen Kanker schenkt? Het geld dat wij ontvangen uit uw nalatenschap wordt, net als al onze andere inkomsten, goed besteed. Met uw geld steunt u drie belangrijke bestedingsdomeinen: 1 Het wetenschappelijk onderzoek Wetenschappelijk onderzoek is een voorwaarde voor een betere preventie, een betere opsporing en behandeling van kanker, en een betere psychosociale zorg. Kom op tegen Kanker reikt jaarlijks beurzen uit aan jonge beloftevolle wetenschappers die zeer gespecialiseerd kankeronderzoek doen, maar niet kunnen terugvallen op een overheidsbeurs. Er gaat ook steun naar patiëntgericht onderzoek waarvoor geen steun te krijgen is van de farmaceutische industrie. Kom op tegen Kanker lanceert elk jaar een projectoproep over een specifiek onderzoeksthema. Zo kende Kom op tegen Kanker in 2013 ruim drie miljoen euro toe aan onderzoek naar orgaan- en weefselsparende behandelingsstrategieën. De genezingskansen bij kanker zijn het laatste decennium significant verbeterd. De behandeling is echter vaak toxisch en/of erg ingrijpend voor de patiënt. Toekomstige behandelingsstrategieën dienen daarom hieraan bijzondere aandacht te besteden. Door in dit soort van onderzoek te investeren, wil Kom op tegen Kanker de overlevingskansen en de levenskwaliteit van kankerpatiënten verbeteren. 16

17 Magali Verheecke, dep. Gynaecologische Oncologie KU Leuven Aan de KU Leuven werkt Magali Verheecke aan een doctoraat binnen het project Kanker en zwangerschap. Onder leiding van Dr. Frédéric Amant doet zij onderzoek naar de effecten van kankerbehandeling op de ontwikkeling van het kind. Ze kreeg hiervoor een startersbeurs van Kom op tegen Kanker. Magali Verheecke: Studies tonen aan dat chemotherapie tijdens de zwangerschap veilig kan toegediend worden. Maar 21% van de kinderen wordt geboren met een groeivertraging, met implicaties voor perinatale problemen. Ik onderzoek de invloed van chemotherapie op de placenta om in de toekomst preventief te kunnen ingrijpen. 17

18 Wat gebeurt er met het geld dat u via uw testament aan Kom op tegen Kanker schenkt? 2 De psychosociale zorg voor kankerpatiënten en hun omgeving Wie te horen krijgt dat hij kanker heeft, heeft nood aan steun. Niet alleen medische verzorging, maar ook psychische, emotionele, sociale en soms financiële steun. Daarom ontwikkelt Kom op tegen Kanker heel wat initiatieven om de kankerpatiënt en zijn naasten te ondersteunen. 18 De Kankerlijn, de gratis hulp- en infolijn voor kankerpatiënten en hun omgeving. Het Kankermeldpunt, waar (ex-)patiënten en hun naasten problemen in verband met de medische zorg, psychologische begeleiding en sociale ondersteuning, voor, tijdens of na de behandeling kunnen signaleren. De opleiding en begeleiding van ziekenhuisvrijwilligers die individuele steun en begeleiding geven aan patiënten in het ziekenhuis. De samenwerking met en begeleiding van de reguliere zorginstanties zoals ziekenhuizen, ziekenfondsen, thuiszorgorganisaties, om tegemoet te komen aan de noden van kankerpatiënten door het organiseren van infosessies, praatcafés, workshops voor verzorging en make-up, relaxatiesessies, Structurele steun aan kinderkankercentra, initiatieven voor palliatieve zorg, lotgenotengroepen, Het jaarlijkse vakantiekamp voor kinderen met kanker. Specifieke aandacht voor de meest kwetsbare groepen zoals jongeren, ouderen, allochtonen, mensen met een zeldzame tumor, Steun aan vernieuwende zorginitiatieven, zoals Bednet, Villa Rozenrood, Zorghuis Oostende,

19 Els Janssens, directeur Bednet Bednet werd in 2004 opgericht door Kathy Lindekens vanuit de idee om zieke kinderen van op afstand virtueel onderwijs te laten volgen met hun eigen klas. Sinds de opstart heeft het project zo n 1000 kinderen geholpen van wie 150 gedurende twee of meer jaren en 60% uit het secundair onderwijs. Via speciale software kan het kind thuis alles volgen wat er in de klas gebeurt. De zieke leerling kan met iedereen communiceren en zelfs zijn vinger opsteken en antwoorden op een vraag van de leerkracht. Ook toetsen en examens afleggen is mogelijk. Bednet is er voor elk kind en de dienst is volledig gratis, zowel voor het kind als voor de school. Els Janssens, directeur Bednet: De bedoeling is om het kind een kans te geven net als elk ander kind erbij te horen, naar school te kunnen gaan en vrienden te hebben. Het geeft een doel aan hun leven, we halen hen uit hun isolement. De Vlaamse overheid heeft onlangs beslist dat elk langdurig ziek kind recht heeft op onderwijs maar voorziet geen extra subsidies. Kom op tegen Kanker steunt Bednet structureel met de opbrengst van Kom op tegen Kanker. Die steun is onontbeerlijk om Bednet te kunnen blijven aanbieden aan alle langdurig zieke kinderen. 19

20 Wat gebeurt er met het geld dat u via uw testament aan Kom op tegen Kanker schenkt? 3 Het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker Kanker is behalve fysiek en moreel vaak ook financieel zwaar. Om tegemoet te komen aan de financiële noden van kankerpatiënten, bieden verschillende instanties financiële steun (ziekenfonds, OCMW, overheid,...). Toch zijn er nog kankerpatiënten die tussen de mazen van het net vallen en voor wie de ziektekosten bijzonder problematisch zijn. Voor hen kan het Kankerfonds een bijdrage leveren. Het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker kent steun toe op basis van voorwaarden als gezinsinkomen, maandelijkse kosten, verhouding tussen minimale op te leggen ziektekosten en het inkomen. Denkt u eraan om Kom op tegen Kanker op te nemen in uw testament? Neem dan contact op voor een discreet gesprek met Hilde Vandermarliere, verantwoordelijke nalatenschappen, tel. 02/ , 20

21 Hilde Baudewijns, sociale dienst dienst Oncologie AZ Jan Portaels Vilvoorde Het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker neemt het op voor de sociaal zwakkeren en helpt hen met een financiële bijdrage hun hoge ziektekosten te betalen. Hilde Baudewijns, sociaal verpleegkundige dienst Oncologie AZ Jan Portaels Vilvoorde: Zo gauw iemand de diagnose kent en de therapie start, maak ik een afspraak voor een gesprek. Ik informeer naar hun psychologische, emotionele en ook financiële noden en geef uitleg over het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker. Aangezien een kankerbehandeling vaak een jaar of langer duurt, kunnen de kosten oplopen. Indien het nodig blijkt, dien ik een aanvraag in bij Kom op tegen Kanker. Als het Kankerfonds akkoord gaat, krijgt de patiënt een financiële steun per dossier van 12 maanden ziektekosten. Mijn ervaringen met het Kankerfonds zijn heel positief. Ze volgen de dossiers snel op zodra ze de aanvraag hebben ontvangen. Het Kankerfonds helpt de mensen een stukje vooruit in een voor hen toch heel moeilijke periode. 21

22 Kan ik nog op een andere manier aan Kom op tegen Kanker schenken? U kunt Kom op tegen Kanker niet alleen met een legaat steunen, maar ook met een schenking. U doet dan vóór uw overlijden afstand van een deel van uw bezittingen. Dat kan soms fiscaal interessant zijn. Voor welke manier u kiest, hangt af van uw eigen wensen en voorkeuren, van uw vermogen en van uw familiale en financiële situatie. Uw notaris kan u helpen de juiste keuze te maken. Fiscaal aftrekbare giften De bekendste vorm van de schenking is de gift in cash. Tienduizenden mensen doen geregeld een gift voor Kom op tegen Kanker. Giften vanaf 40 euro per jaar mag u aftrekken van uw belastbaar inkomen. Als donateur ontvangt u in februari een fiscaal attest voor alle giften die u het voorbije jaar hebt gedaan. Het bedrag vermeldt u op het aangifteformulier voor de belastingen en het attest voegt u toe aan de belastingaangifte. De fiscus trekt het bedrag van uw giften vervolgens af van uw belastbaar inkomen. Storten voor Kom op tegen Kanker kan op rekeningnummer BE BIC: KREDBEBB van Kom op tegen Kanker, Koningsstraat Brussel, met als vermelding gift. 22

23 Hand- of bankgiften Wenst u meubelen, juwelen, kasbons of andere roerende bezittingen weg te schenken, dan kan dit via een handgift. Bij de handgift gaat uw eigendom zonder formaliteiten over in andere handen door de eenvoudige overhandiging aan de begunstigde. Wenst u geld te schenken, dan kunt u kiezen tussen de handgift of de bankgift. Een bankgift gebeurt via een eenvoudige overschrijving tussen bankrekeningen. Als u uw hand- of bankgift niet laat registreren, betaalt de begunstigde geen schenkingsrecht. De registratie is helemaal niet verplicht. Maar bij uw overlijden binnen drie jaar na zo n belastingvrije schenking zal de begunstigde wel successierechten moeten betalen. Kom op tegen Kanker mag gewone hand- of bankgiften aanvaarden. Wenst u een hand- of bankgift te doen, neem dan contact op met Kom op tegen Kanker of vraag uw notaris om raad. Die kan u helpen bij het opstellen van het gepaste schriftelijk bewijsdocument. Schenking bij notariële akte Een schenking via notariële akte is de veiligste manier om tijdens uw leven een gift te doen. Wanneer u een huis, een appartement of een grond wegschenkt, is deze vorm verplicht. Maar ook de schenking van roerende goederen (geld, waardepapieren, effectenrekening) kan via notariële akte. U kunt dan bepaalde voorwaarden en modaliteiten 23

24 Kan ik nog op een andere manier aan Kom op tegen Kanker schenken? koppelen aan uw schenking om zo een zekere controle uit te oefenen op wat u schenkt. Zo is het mogelijk om via notariële akte het behoud van inkomsten op het kapitaal dat u afstaat te organiseren. Wanneer u bijvoorbeeld geld wegschenkt via een notarisakte met voorbehoud van vruchtgebruik, dan blijft u uw leven lang de intresten op het geschonken geld ontvangen. Dit kan niet bij een hand- of bankgift. Zo kunt u ook een huis schenken maar het gebruik en genot ervan levenslang behouden. Of een opbrengsteigendom met behoud van de huuropbrengsten voor uzelf. Of u kunt een onroerend patrimonium afstaan in ruil voor een rente of een vast bedrag voor uw levensonderhoud. Een schenking bij notariële akte gaat altijd gepaard met schenkingsrechten, maar kan daarna in principe niet meer onderworpen worden aan successierechten. Het schenkingstarief is afhankelijk van gewest tot gewest, van de aard van de geschonken goederen en de begunstigde. Weet dat roerende kapitalen aan Kom op tegen Kanker kunnen geschonken worden aan een zeer matig tarief van 7%. Raadpleeg uw notaris om hierover meer te weten. 24

25 Omdat niemand kanker verdient Voor Kom op tegen Kanker is de strijd nog niet gestreden. Ook al hebben we, met al onze onderzoekers, donateurs en vrijwilligers, al veel bereikt. Sinds onze oprichting zijn de kansen om kanker te overleven aanzienlijk gestegen. Maar daarmee zijn we er nog niet, want de impact van de ziekte is nog steeds ongekend groot. Ongeveer een op de drie Belgische mannen en een op de vier vrouwen krijgt ooit kanker. Anderen maken het van dichtbij mee. Kanker raakt ons dus allemaal. Om die reden durven wij u vragen: Maakt u het verschil? 25

26 Wij luisteren naar uw wensen Kom op tegen Kanker garandeert dat al uw wensen als erflater gerespecteerd worden. Indien u dat wenst, maken we graag tijd vrij voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek. Dat kan via de telefoon, maar ook bij u thuis, in onze kantoren of op een door u gekozen plaats. Dan kunt u ons al uw vragen stellen. Wij zorgen voor de antwoorden. Wilt u graag meer informatie over nalaten aan Kom op tegen Kanker? Maak dan vrijblijvend een afspraak met Hilde Vandermarliere, verantwoordelijke nalatenschappen, tel. 02/ , We zijn u zeer dankbaar als u ons opneemt in uw testament. En ook als u ons dat laat weten. Wij kunnen u dan op de hoogte houden van de resultaten van ons werk en nodigen u graag uit voor onze speciale activiteiten en lezingen. 26

27 Hilde Vandermarliere, verantwoordelijke nalatenschappen bij Kom op tegen Kanker Jaarlijks krijgt Kom op tegen Kanker heel wat geld uit nalatenschappen. Mensen vermelden ons in hun testament in het vertrouwen dat er goede dingen gebeuren met hun nalatenschap. Dat legt een grote verantwoordelijkheid bij ons, want wij moeten ervoor zorgen dat het geld inderdaad goed wordt besteed. En iedere nalatenschap, groot of klein, is voor ons heel waardevol. Overweegt u om Kom op tegen Kanker op te nemen in uw testament? Dan geven we u graag meer informatie over onze werking en de besteding van de fondsen. En bekijken we samen met u wat uw specifieke wensen zijn. Dat kan via de telefoon of tijdens een persoonlijk gesprek. Bij u thuis of in onze kantoren. Totaal vrijblijvend en in alle discretie. Zodat u met een gerust hart een besluit kunt nemen. Neem gerust contact op voor meer informatie of een afspraak via 02/ of 27

28 Wij luisteren naar uw wensen Kom op tegen Kanker is een organisatie met een uitstekende reputatie Kom op tegen Kanker beheert de aan haar toevertrouwde middelen op een transparante, zorgzame en professionele manier. De balans van Kom op tegen Kanker wordt neergelegd bij de Nationale Bank en de Rechtbank van Koophandel, een onafhankelijk bureau van revisoren controleert de boeken en elk jaar verschijnt een uitgebreid jaarverslag. Wij werken met duidelijk omschreven en controleerbare procedures voor de uitgifte van fiscale attesten, de opvolging van legaten, de toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek en alle andere financiële activiteiten. Hulp- en infolijnen Voor een vraag over kanker: Kankerlijn: (elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur) of of via de website Kankerlijn.be Meld uw probleem: Kankermeldpunt: (elke werkdag van 9 tot 12 uur) of via de website Kankermeldpunt.be 28

29 Antwoordkaart Na het invullen van onderstaande gegevens kunt u deze kaart uitknippen, de gomrand bevochtigen, vouwen, dichtplakken en versturen. Ik wil graag: een gratis jaarverslag van Kom op tegen Kanker een gratis abonnement op het patiëntenmagazine Leven de gratis folder 'Welke projecten steunt Kom op tegen Kanker? gecontacteerd worden via mail telefoon Ik heb een vraag: Ik ontving deze brochure: bij mijn notaris in de bibliotheek andere: Vouwlijn Mijn gegevens Voornaam* Naam* Straat* Nummer* Postcode* Gemeente* Geboortedatum Telefoon * Verplichte velden 29

30 Kom op tegen Kanker DA Sint-Joost-ten-Node

31 31

32 Een uitgave van Kom op tegen Kanker Koningsstraat Brussel Tel. 02/ Fax 02/ Website: Rekeningnummer: IBAN: BE BIC: KREDBEBB Verantwoordelijke uitgever: Marc Michils, Koningsstraat 217, 1210 Brussel

Neem een goed doel op in je testament

Neem een goed doel op in je testament Ook als je er niet meer bent, kan je nog meer betekenen dan je denkt. Neem een goed doel op in je testament Een initiatief van vzw in samenwerking met 2 We denken liever niet aan de dag dat we er niet

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving

Wat is een schenking? De handgift. Schenking per overschrijving Wat is een schenking? Een schenking is een overeenkomst waarbij een schenker gratis en onherroepelijk afstand doet van een roerend of onroerend goed ten gunste van een begiftigde, en waarbij de begiftigde

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

een erfenis, wat nu?

een erfenis, wat nu? een erfenis, wat nu? Alles over het afwikkelen van een erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u te maken krijgt

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Wat te doen bij een scheiding?

Wat te doen bij een scheiding? Wat te doen bij een scheiding? Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk van

Nadere informatie

Dementie, hoe ermee omgaan?

Dementie, hoe ermee omgaan? Dementie, hoe ermee omgaan? Alzheimer Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Hoe regel ik mijn nalatenschap?

Hoe regel ik mijn nalatenschap? Hoe regel ik mijn nalatenschap? Alles over erven, uw testament en erfrecht op een rijtje. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leggen wij u uit waarmee u rekening moet houden als u uw nalatenschap

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Antwoord op uw vragen 8 Palliatieve behandelingen 13 Onderzoek naar nieuwe behandelingen 18 Alternatieve

Nadere informatie

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt?

OVERLIJDEN. Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? Wat te doen... wanneer uw partner overlijdt? OVERLIJDEN Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R.

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R. Word jong en vader Ben je jong en (bijna) vader? Dan is deze brochure iets voor jou. Je vindt in deze brochure informatie over wat vader worden kan betekenen voor jou, antwoord op je rechten en plichten

Nadere informatie

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt

Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Kanker... als je weet dat je niet meer beter wordt Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Emoties 4 Vragen 8 Palliatieve behandelingen 12 Wat kunt u zelf doen? 15 Aanvullende of alternatieve behandelingen

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

De rechten van personen met dementie Een praktische gids

De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids COLOFON Reeks: Naar een dementievriendelijke samenleving Cette publication est également

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

alles goed achterlaten

alles goed achterlaten alles goed achterlaten Wat u zelf kunt regelen Informatie voor nabestaanden Juni 2015 Ik merk dat de kinderen er moeite mee hebben als ik over de dood praat. Ze wuiven het onderwerp vaak weg. Nu ik er

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie