High Performance Schools

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "High Performance Schools"

Transcriptie

1 CBE Amsterdam Office Herengracht BV Amsterdam phone +31 (0) websites High Performance Schools Primair Onderwijs Drs. Pim Pollen MBA, Managing Partner Dr. Olaf McDaniel, Managing Partner Drs. Heleen van den Engel, Principal Consultant Marlou van Beek MMC CMC, Program Manager High Performance Schools connecting developing accelerating people processes strategies

2 High Performance Het onderwijs slaagt er onvoldoende in om de bij kinderen aanwezige talenten voldoende naar boven te halen. Excellente Cito scores aan het eind van het Primair Onderwijs zijn niet voldoende om een High Performance School te zijn en leerlingen voor te bereiden op de eisen van de maatschappij voor hún toekomst. Scholen kunnen meer uit hun leerlingen halen dan een hoge score aan het einde. Gaat het bij het predicaat High Performance niet veel meer om leerwinst dan om eindscores? En komt de toegevoegde waarde van het onderwijs wel voldoende in beeld in de vorm van sociale opbrengsten en een minimum niveau van álle schoolverlaters? Met andere woorden, wat maakt een High Performance School anders dan een goed presterende school? En welke handvatten kunnen wij uw school aanreiken om High Performance te worden? In deze brochure gaan we in op de bovenstaande vragen om het concept en de bijbehorende programma-aanpak van de High Performance Schools te verduidelijken. We can do better! CBE nodigt u uit om, vanuit maatschappelijke betrokkenheid en in samenwerking met ambitieuze collega-besturen en scholen voor primair en voortgezet onderwijs, krachten te bundelen en deel te nemen aan een expeditie naar High Performance Schools. Wij hebben hoge verwachtingen geformuleerd ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland en de wijze waarop onderwijs maatschappelijke waarde kan creëren. Wij willen samen met u een hoger doel bereiken dan nu gerealiseerd wordt en gaan uit van de verwachting dat dit ook kan! Ambitieuze scholen en besturen Met alle theoretische kennis en internationale ervaringen die wij bezitten heeft CBE het programma High Performance Schools ontwikkeld. In dit programma gaan wij samen met u en andere bestuurders aan de slag om op basis van een integrale aanpak excellentie te bereiken. Het HPS programma begeleidt scholen in hun ambitie om een High Performance School te worden. De aanpak is gebaseerd op de nieuwste inzichten en wetenschappelijk aangetoonde werkwijzen. Dit maakt het tot een rijk programma met context gerichte interventies die allen als rode draad binnen het programma gericht zijn op het verhogen van leerrendement en optimaliseren van talentontwikkeling bij leerlingen! Move to the next level Voor u ligt de projectaanpak van dit programma waarmee wij u, als ambitieuze school, uitnodigen om een High Performance School te worden. Dit gebeurt door middel van krachtig leiderschap, ambitieuze teams, goed georganiseerde bedrijfsvoering en continue monitoring en bijsturing van de Performance van de school. Doelstelling Een High Performance School is een school waar leerlingen in een gezonde omgeving uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen. Samen met u kunnen wij High Performance Schools realiseren waar excellent onderwijs wordt gegeven, de focus gericht is op ontwikkelen van talent en leerrendement, en uitstekende docenten en schoolleiders die binnen een innovatieve cultuur maatschappelijke (meer)waarde creëren! Kortom, High Performance Schools leiden leerlingen op tot wereldburgers van morgen en doen dat met innovatieve mensen, materialen en middelen! Scholen verbinden zich om binnen een programma van twee jaar, - gerelateerd aan de context en de beginsituatie van de school-, hun performance te verbeteren om zich als einddoel- te ontwikkelen tot een High Performance School. Het programma heeft tot doel een integraal model op te leveren voor de ontwikkeling van een High Performance School. Het model bevat ijkpunten (wat is een High Performance School?) en handvatten om High Performance gefaseerd en afhankelijk van de startpositie van uw school te ontwikkelen (hoe pakt u het aan?).

3 Kenmerken High Performance School Aanpak De afgelopen jaren is door veel scholen hard geïnvesteerd om de kwaliteit op peil te houden en te verbeteren, maar dit gebeurde vooral op bepaalde deelgebieden, zoals kwaliteitszorg, competentie management of opbrengst gericht werken. Van deze fasen hebben we veel geleerd over een lineaire benadering van complexe factoren. Onze ervaring daarbij is dat de complexiteit van factoren rondom het veranderingsproces invloed hebben op het behalen van het gewenste resultaat. Te vaak wordt er op één beperkt spectrum gestuurd, terwijl werkelijke vooruitgang zich uitstrekt over meerdere terreinen. In de High Performance School aanpak gaan we uit van een integrale en gelijktijdige aanpak van onderwijsinhoud, veranderingsdynamiek, besturing en professionalisering. Hierbij gaan we uit van wetenschappelijk en empirisch beproefde interventies. Bij ieder thema wordt aangesloten bij de ontwikkelingsfase van de school, een essentieel onderdeel om een duurzame en consistente ontwikkeling te kunnen realiseren. In onze opvatting en de programma-aanpak gaat het hierbij om bovenstaande zes hoofdthema s, die CBE heeft gebundeld als dé onderscheidende kenmerken van een High Performance School. Opbrengsten Opbrengsten 1 e programmajaar U heeft een onderscheidende en richtinggevende visie op High Performance Schools ontwikkeld, die verbindt, inspireert en tot de verbeelding spreekt. U heeft op basis van wetenschappelijk bepaalde Prestatie Indicatoren inzicht in de huidige status van uw school. U heeft a.h.v. een assessment inzicht in het effect van uw leiderschap en performance, waar u goed in bent en op welke wijze u zichzelf en anderen verder kunt ontwikkelen. U heeft uw kennis vergroot t.a.v.; Internationale ontwikkelingen en Macro Educational System Improvement; Kenmerken van HP Organizations en HP Schools; Optimaliseren van leerrendement en talentontwikkeling; Ontwikkeling tot Extra Ordinary Leadership; nieuwe toekomstgerichte onderwijsconcepten; Veranderingen regisseren Opbrengsten 2 e programmajaar Uw school maakt gebruik van een effectief performancesysteem om resultaten en ontwikkeling te monitoren en bij te sturen. Uw school heeft -in interactie met de stakeholdersambities en normeringen ten aanzien van het leerrendement op organisatieniveau vastgesteld. Docenten en leraren hebben aan de hand van Teacher Succes Scan inzicht in vakmanschap, waar zij goed in zijn en op welke wijze zij zichzelf en anderen kunnen ontwikkelen. De deelnemers hebben te ondernemen interventies in een transitieplan vastgelegd. Opbrengsten na 2 programma jaren Scholen maken gebruik van instrumenten die beschikbaar zijn om de gemeten Prestatie Indicatoren in detail verder (zelf) te beoordelen en te ontwikkelen (nulmeting, monitor, zelfevaluatie, collegiale evaluatie, auditing). De school heeft een aanpak ontwikkeld om het leerrendement en talentontwikkeling van elke leerling te maximaliseren; De school heeft een onderzoekende cultuur en gebruikt data als uitgangspunt van handelen Learning Research and Empowerment zijn geïnstitutionaliseerd als hoofdprocessen.

4 Students achievement Kenmerk 1 Een High Performance School is een school waar leerlingen in een veilige en gezonde omgeving uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen. De leerlingen worden door professionals gestimuleerd om te groeien, te exploreren, te onderzoeken en te experimenteren. Tijdens een uitdagende onderwijstijd worden zij uitgedaagd om beter te worden dan zichzelf door telkens de lat een stukje hoger te leggen. De High Performance School is gericht op het halen van optimaal leerrendement gericht het beheersen en toepassen van kennis én toekomstgerichte lifetime skills voor alle leerlingen. Leerlingen wordt geleerd eigenaarschap te nemen voor hun eigen leerproces, zij presenteren hun ontwikkeling aan de hand van een portfolio en stellen in overleg met de begeleidende docenten leerdoelen voor zichzelf. Het ontwikkelen van zelfvertrouwen en authenticiteit zorgt er voor dat leerlingen zelfbewust de wereld tegemoet treden, waarin ze steeds beter leren om te gaan met complexe situaties. High Performance Schools zien excellente beheersing van kennis als basisvaardigheid, maar zijn zeker ook gericht op het ontwikkelen van de metacognitie en 21st Century Skills van leerlingen. Leerlingen wordt geleerd probleem- en oplossingsgericht te kunnen denken, samen te kunnen werken en waarde- en omgevingsbewust en gezond te leven. Bèta, Alfa en Gamma vakken worden integraal en contextrijk vanuit een mondiaal perspectief aangeboden. Excellent Education Kenmerk 2 Een High Performance School biedt een excellent onderwijsprogramma aan, dat verder gaat dan het behoud van het huidige onderwijscurriculum en uitdaagt tot verrijking van het onderwijsprogramma. Hierbij valt te denken aan verdere verbreding en verdieping van initiatieven die voorbereiden op vakintegratie en het afstemmen van het onderwijsaanbod aan de persoonlijke leerbehoeften van leerlingen. Binnen de High Performance School wordt gebruik gemaakt van relevante data en relevant onderzoek naar succesfactoren die het onderwijs mee neemt naar excellentie en leerrendement bij leerlingen vergroot. Naar aanleiding van een door het Robert Marzano uitgevoerde meta-analyse is gebleken dat de vakmanschap van leraren met daarbinnen de beheersing van pedagogisch en didactische vaardigheden de meest cruciale factor is die het onderwijsrendement bij leerlingen beïnvloeden. In samenwerking met /en met gebruik van de vragenlijst van Marzano wordt in kaart gebracht in hoeverre uw school gebruik maakt van het inzetten van succesfactoren die het leerrendement van uw leerlingen positief beïnvloeden. Een High Performance School kijkt naar de mogelijkheden om leerlingen het beste van zichzelf te laten zien! Binnen het High Performance School traject worden Evidence Based werkmethodes ingezet om onderwijs te verbeteren. De theorie van Robert Marzano is daar één van; maar daarnaast kijken we ook naar andere concepten.

5 Culture of change Kenmerk 3 Bij het realiseren van een HPS is het creëren van een innovatief vermogen en kennis van veranderkunde essentieel. Uit literatuur blijkt dat niet-succesvolle onderwijsinnovaties het algemene kenmerk hebben geen rekening te hebben gehouden met opgebouwde kennis en ervaringen over verandermanagement. Kennis over veranderen wordt in dit verband gezien als het begrijpen van, en inzicht hebben in veranderingsprocessen en de krachten en succesfactoren die van invloed zijn op verandering in de praktijk (Fullan/ van Beek). HPS besteden aandacht aan de strategie en wijze waarop veranderingen worden voorbereid en uitgevoerd, en hebben daarbij steeds oog voor het genereren en vermeerderen van nieuwe kennis én de input en kwaliteit van interne en externe relaties. Zij verbeteren en vernieuwen continu, opereren lange termijn gericht, en acteren open en actiegericht. (André de Waal). Het verbeteren van de performance van de onderwijsorganisatie is gericht op Het spreken van elkaars taal of liever nog het samen ontwikkelen van een gezamenlijke nieuwe taal. Dit wordt georganiseerd door aan de ene kant collectieve kracht te initiëren, te ontwikkelen en te mobiliseren, en aan de andere kant ontwikkeling van het handelen van individuele professionals door middel van een onderzoekende open houding binnen een evaluatiecultuur. Extra Ordinary Leadership Kenmerk 4 In een perfecte stabiele en controleerbare onderwijsomgeving is managen (planning, budgettering en controle) voldoende, maar het wordt anders in een complexe en dynamische onderwijsomgeving waar ook nog hoge verwachtingen zijn ten aanzien van de resultaten. In het belang van leerlingen is aan de ene kant continuïteit van de organisatie relevant, terwijl tegelijkertijd de maatschappij vraagt om kinderen op te leiden tot wereldburgers van morgen, wat niet kan zonder vernieuwend en innovatief onderwijs! High Performance Schools vragen naast krachtig en breed gedragen leiderschap (distributive leadership) en kennis van vaardigheden om veranderingsprocessen binnen scholen te kunnen regisseren die noodzakelijk zijn om kinderen op te kunnen leiden tot de wereldburgers van de toekomst. Een van de cruciale bepalende succesfactoren bij het realiseren van High Performance Schools gaat over leiderschap. Ervaring en onderzoek leert ons welke leiderschapskenmerken belangrijk zijn om innovaties effectief en succesvol vorm te kunnen geven. Daarbij maken we gebruik van ervaringen en onderzoek naar succesvolle leiders. Binnen de High Performance Schools krijgt u handvaten om uw leiderschap verder te ontwikkelen tot Extraordinary Performance. Binnen het High Performance School Programma geeft de theorie van Michael Fullan, de research van Joe Folkman en uw persoonlijk leiderschapsassessment van Zenger & Folkman u informatie over uw huidige leiderschapsstijl. Daarbij is het versterken van uw kracht uitgangspunt van ontwikkeling. Hoe ontwikkelt u een ondernemende school die excelleert door vernieuwende aanpakken, producten en programma s? Een school die echt weet wat leerlingen willen in deze tijd, een school die leren tot een avontuur weet te maken? Binnen het High Performance School Programma creëert u zelf nieuwe strategieën die appelleren aan Spoetnik moments en verder rijken dan uw beleving aan kan geven.

6 High Performance Professionals Kenmerk 5 Volgens het onderzoek van André de Waal (2008) worden succesvolle organisaties gekenmerkt door ruimdenkende medewerkers die open staan voor nieuwe kennis en ervaringen. De vraag is vooral hoe open je mensen voor verandering. Het aspect zingeving speelt hierbij een cruciale rol. Zingeving is gerelateerd aan uitdaging en doelgerichtheid. Een inspirerende gedachte daagt uit om grenzen te verkennen en vervolgens een richtinggevend perspectief te worden. Binnen het programma wordt het werken vanuit zingeving binnen een gezamenlijke leercultuur centraal gesteld, waar inhoud wordt gegeven aan strategieën die ontworpen zijn om mensen van elkaar te laten leren (de kennisdimensie), en zich gezamenlijk betrokken en verantwoordelijk voelen voor verbetering (de dimensie van betrokkenheid). Bij succesvolle innovaties leert men constant gedurende de implementatie. Een van de meest krachtige drijfveren bij verandering is het leren van collega s (peers), vooral van diegene die bij de implementatie van nieuwe ideeën een stap verder zijn. (Michael Fullan). Binnen het programma worden professionals uitgenodigd kennis te delen en te creëren. De inhoud gaat over het stimuleren van professioneel handelen binnen het primair proces. Daarbij zullen evidence based werkmethodes ingezet worden om het primair proces te monitoren en versterken. Creating Public Value Kenmerk 6 High Performance Schools werken vanuit een maatschappelijke waardecreatie op langere termijn, waarin de verbinding gemaakt wordt tussen een breed en steeds vernieuwend mondiaal perspectief én een smaller, veilig en beschermend locaal perspectief. De HPS geeft uiting aan Think Global, act Local! (David Ulrich) en slaat voor haar leerlingen een brug tussen heden en toekomst. De High Performance School heeft contact met de omgeving hoog in het vaandel staan en betrekt stakeholders bij haar beleidbepaling. Dit realiseert zij door ontwikkeling van een biografische identiteit gebaseerd op het verbinden van haar maatschappelijke opdracht aan ambitie, kernwaarden en kernkwaliteit. De High Performance School ziet onderwijs als sleutel tot economische groei, welzijn en gezondheid en richt haar focus op het verwerven van leerrendement op toekomstgerichte life-time skills. Hierbij denken wij aan een excellente beheersing van basisvaardigheden, eigenaarschap nemen voor het eigen leerproces, probleem en oplossingsgericht kunnen denken, kunnen samenwerken, waarde- en omgevingsbewust leven. De diepere en morele betekenisgeving van de High Performance School is uitgangspunt voor het ontwikkelen van een biografische identiteit. In de kern gaat het hierbij om het creëren van een focus die mensen samenbindt, anders dan de identiteit en de onderwijsvisie. Een onderwijsvisie bevat algemene uitspraken over wat wordt verstaan onder goed onderwijs, goede leerlingbegeleiding en leerlingenzorg, evenals uitspraken over de opdracht en context van het onderwijs. Maar krijgen de medewerkers hierbij het gevoel dat deze uitspraken specifiek gelden voor deze school? Een gevoel dat onmiddellijk ontstaat bij het binnentreden van de school, door het gedrag van de conciërge of een passerende docent? Een gemeenschappelijke focus die allen, leiding, teams en leerlingen, verbindt? Op een dieper niveau is de biografische identiteit van alle High Performance Schools gelegen in betekenisgeving welke gebaseerd is op het verbeteren van de samenleving door het verbeteren van het onderwijssysteem; het vergroten van kansen voor iedereen! Kortom: de organisatie heeft als basis voor groei en ontwikkeling haar passie verbonden met prestatie!

7 Programma aanpak Leren in een High Performance School In een High Performance School is niet de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker het startpunt, maar de ontwikkeling van de gehele schoolorganisatie. Leren en werken zijn geïntegreerd en leveren een directe bijdrage aan de doelstellingen van de organisatie. Bij hoge ambities ten aanzien van het realiseren van een High Performance School is ontwikkeling van de gehele organisatie essentieel. Continous Performance Improvement Learning Research Empowerment Figuur 1 Continous Performance Improvement, De interventies en activiteiten die rondom het ontwikkelen van High Performance Schools ingezet zullen worden, zijn gebaseerd op uitgangspunten uit theorie en praktijk. De aanpak is gebaseerd op drie met elkaar verbonden pijlers; Learning, Research en Empowerment die alleen in gezamenlijkheid kunnen zorgen voor het bereiken van een duurzame performance ontwikkeling. Kennis ontwikkeling, onderzoek en professionele verantwoordelijkheid & verantwoording zijn elementen die richting geven aan de expeditie naar een High Performance School. Learning Alle Learning programma onderdelen hebben als eerste theoretisch uitgangspunt het sociaal constructivisme. Het sociaal constructivisme is een moderne leertheorie die ervan uitgaat dat mensen zelf betekenis verlenen aan hun omgeving en dat sociale processen hierbij een prominente rol spelen. Kennis wordt door iedere persoon op een eigen wijze geconstrueerd, waarbij men sterk wordt beïnvloed door de reacties en opvattingen in de sociale omgeving. In de vertaling van het sociaal constructivisme naar de dagelijkse praktijk vormt het leren als een sociaal proces het uitgangspunt. Belangrijke argumenten om binnen het programma deelnemers zoveel mogelijk hun eigen leren te laten vormgeven, komen voort uit de constructivistische leertheorieën. De centrale aanname van de constructivistische theorie is dat het verwerven van kennis en vaardigheden niet zozeer het gevolg is van een directe overdracht van kennis, maar eerder het resultaat van (constructieve) denkactiviteiten van de personen zelf: we leren door nieuwe informatie te verbinden aan wat we al weten (voorkennis). Vanuit de constructivistische opvatting orderenen directeuren zelf de voor hen relevante informatie, en maken zelf de keuzes welke onderdelen op welke wijze en in welke volgorde geïmplementeerd worden. Het HPS programma biedt hierin een inspirerende, stimuleren en coachende rol, maar het eigenaarschap blijft ten alle tijde bij de deelnemer. Learning interventies Navigatie Room Deelnemers komen maandelijks bijeen tijdens een navigatieroom, waar door middel van inspirerende gastcolleges alle kernelementen uit de HPS aanpak in modules worden aangeboden. In een programma worden directies in een Navigatie Room opgeleid om de transitie naar een High Performance Schools te kunnen maken. De Navigatie Room heeft een looptijd van twee schooljaren en wordt in Amsterdam georganiseerd. Expeditie Teams Uit de Navigatie Room worden aan de hand van de context, ambitie en ontwikkelwensen van de verschillende scholen Expeditie Teams gevormd. Binnen deze teams zal het accent liggen op het ontwikkelen van het eigen leiderschap en het maken van een transitieplan voor de eigen organisatie. Peer-learning is hierbij uitgangspunt. Studiereizen Engeland en Canada Deelnemers aan het programma High Performance Schools kunnen deelnemen aan Internationale studiereizen naar Engeland of Canada. U maakt kennis met onderwijsconcepten die mede door de interventies van prof. John West Burnham (GB) en prof. dr. Michael Fullan (CA) tot topprestaties bij scholen geleid hebben. Tijdens deze inspirerende reizen werkt u met prof. dr. John West Burnham (GB), Joanne Quinn MBA en/of Michael Fullan (CA) en aanschouwt u de praktijk bij scholenbezoeken.

8 Research Het tweede uitgangspunt voor de invulling van het programma gaat over het verzamelen en inzetten van data als uitgangspunt van handelen en continue onderwijsverbetering. Het onderzoek richt zich op wat relevant is voor het overbruggen van de status quo van de organisatie naar een High Performance School. De organisatie werkt met een systeem waarmee de performance van de organisatie op zes onderdelen wordt gemeten en in verband gebracht wordt met het leerrendement van leerlingen. Wetenschappelijk onderzoek Wetenschappelijk onderzoek naar mogelijke programma-effecten op het leerrendement van leerlingen is onderdeel van het programma. Het wetenschappelijk onderzoek dient o.m. antwoord te geven op onderstaande vragen: 1. Wat zijn (t.a.v. alle zes kenmerken) standaard normeringen voor HPS in Nederland? 2. Op welke wijze voldoet uw school aan de normering van de HPS indicatoren? (HPS Scan) 3. Wat zijn kenmerkende verschillen en waarneembare indicatoren die relevante invloed hebben op ontwikkeling (uw) scho(o)len tot HPS? 4. Wat zijn de effecten van het HPS programma op de ontwikkeling van de HPS? Belang onderzoek Het onderzoek is voor de Nederlandse ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs van evident belang. Het toont aan in hoeverre de indicatoren van High Performance Schools in het onderwijs direct effect hebben op de wijze waarop verbeteringen van de leerlingenresultaten binnen scholen gerealiseerd kunnen worden. Als het onderzoek een significante ontwikkeling van Return On Investment in de scholen aantoont, is hiermee een evident instrument ontwikkeld voor optimaliseren van leerrendement! Research interventies High Performance School Scan Ter ondersteuning van het proces om uw ambitie op uw school te verwezenlijken zal middels een High Performance School Scan uw school worden onderzocht. In deze scan zijn verschillende instrumenten opgenomen die informatie geven over de verschillende HPS kenmerken. Bij de scan worden diverse instrumenten ingezet. Hierbij kunt u o.m. denken aan onderzoek naar uw leiderschap performance, toepassing van een onderzoekende cultuur, leeropbrengst & leerrendement, toepassing van de door dr. Robert Marzano beproefde onderwijs succes factoren, stakeholders onderzoek en het Extra Odinary Leadership Assessment en de Teachers Succes Scan. 5. High Performance 4. Excellent 3. Bovengemiddeld / goed 2. Voldoende 1. Zwak Bepalen van de wijze waarop scholen aan de normering van de High Performance School voldoen Leerrendement Maatschappelijke waarde Excellent Onderwijs Extra Ordinary Leaderschip Innovatief vermogen Vakmanschap professionals Extraordinary Leadership Assessment Eén van de onderzoeksinstrumenten die worden ingezet is het Extra Ordinairy Leadership Assessment. Een instrument wat gebaseerd op wetenschappelijk bewezen effectieve leiderschapscompetenties en aspecten die hier invloed op hebben. Deelnemers aan de Navigatieroom leren door middel van een 360 feedback wat hun sterke leiderschapscompetenties zijn en hoe zij hun effectiviteit binnen de organisatie significant kunnen verbeteren door hun kracht verder te ontwikkelen. Teacher Succes Scan Een tweede onderzoeksinstrument is de Teacher Succes Scan. De Teachers Succes Scan heeft betrekking op ambitie en eigen inschatting van gewenste performance gericht op het succesvol inzetten van BIO competenties Het resultaat van de ingevulde vragenlijsten wordt gepresenteerd in overzichtelijke schema s waaruit u kunt aflezen in hoeverre bepaalde competenties voldoende aanwezig in uw school. Deze schema s geven tevens weer welke docenten zouden kunnen samenwerken om bepaalde competenties te versterken, welke afdelingen kennis zouden kunnen uitwisselen en welke competenties er nog in zijn geheel ontbreken in de organisatie.

9 Empowerment Empowerment Interventies Het derde uitgangspunt voor de invulling van het programma is gelegen in het ontwikkelen van vakmanschap en het nemen van professionele verantwoordelijkheid. Het creëren van een nieuwe evidence based- en data driven werkwijze is daar een essentieel onderdeel van. Meta Krüger, universitair docent aan de UVA, geeft aan dat de vraag naar evidence-based werken in het onderwijs toeneemt. Zij stelt: Daarvoor wordt van zowel schoolleiders als leraren een onderzoekende houding vereist. Volgens Earl en Katz (2006) vereist dit een omslag in denken van zowel bestuurders, schoolleiders als leraren. In plaats van zich te baseren op impliciete kennis zullen zij moeten gaan werken met expliciete kennis op bewijs gebaseerde kennis. De programma-aanpak rondom Empowerment is theoretisch gebaseerd op het werk van Karl Weijck (2005), Michael Fullan (2007), Joanne Quinn (2011) Lorna Earl & Steven Katz (2006; 2007), Robert Marzano (2007) en Eric Verbiest (2004). Scholen werken in leergemeenschappen aan capacity building with a focus on results. Dit betekent dat ondersteuning van scholen gericht is op het creëren van Expeditie Teams met een onderzoekende cultuur waarin het werken met en leren van data centraal staat. De organisatie denkt en werkt projectmatig, er is geen eilandcultuur. Feedbacksystemen zijn structureel opgenomen in de organisatie. De organisatie wisselt actief kennis en ervaringen uit met andere organisaties en maakt deel uit van Learning Groups en Learning Fairs. Expertiseontwikkeling van medewerkers en leerteams, en uitwisseling van deze expertise staan centraal. Kortom, in een High Performance school is leren zichtbaar en voelbaar het hoofd aandachtsgebied, voor iedereen. Inspiratie Sessies School Teams In de loop van het eerste programmajaar is er ruimte voor het creëren van draagvlak bij de teams. Per organisatie worden inspiratiesessies georganiseerd waarvoor door de school de teamleden, MR, een vertegenwoordiging van ouders en directe stakeholders zijn uitgenodigd. Learning Fair Tijdens het programmaverloop zullen voor én door alle deelnemende scholen Learning Fairs georganiseerd worden waarin scholen elkaar resultaten van hun ontwikkeling tot High Performance School presenteren.

10 Organisatie Het High Performance Schools programma heeft een duur van twee jaar. In deze twee jaar neemt u deel aan de Navigatieroom. Een Navigatieroom is een integrale serie Masterclasses waarin u samen met andere deelnemers relevante en kwalitatief hoogwaardige kennis verkrijgt, welke gericht is op het ontwikkelen van uw school tot High Performance School. Maandelijks komt u bijeen om met elkaar onder begeleiding van verschillende gastsprekers te verkennen hoe u uw expeditie kunt vormgeven op uw school. Samen met Nationale en Internationale experts op de verschillende kenmerken van High Performance Schools wordt hierin een koppeling gemaakt tussen theorie en praktijk. Voor elk van de HPS-kenmerken maken we, samen met u, een data-analyse van uw school. Ieder kenmerk is gekoppeld aan een onderzoekstraject; deze trajecten leveren bij elkaar opgeteld een zeer volledige scan die de huidige staat van uw school weergeeft. Deelname aan het High Performance Programma is intensief en inspirerend. Het zorgt ervoor dat u gebruik makend van de talenten en sterke kracht binnen uw school nieuwe energie genereert die leidt tot de geweldige IPC-onderwijs-omschrijving: GREAT LEARNING, GREAT TEACHING, GREAT FUN! Research Learning Kwartaal 1 Students achievement Onderzoek leerrendement 1 e programmajaar : Navigatieroom met Masterclasses Extraordinary Leadership Assessment Extraordinary Leadership Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Creating Change Onderzoek Evidence Based werken Creating Public Value Stakeholders- Onderzoek- High Performance Professionals Teachers Succes Scan Excellent Education Onderzoek onderwijs inhoud & onderijs aanbod Empowerment Transitieplan Scholen Onderzoek Masterclass Research Learning Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4 Students achievement Onderzoek 21 Century Skills 2 e programmajaar : Navigatieroom met Masterclasses Extraordinary Leadership Assessment Inspiring Leader Creating Change Onderzoek CapacityBuiding Creating Public Value Onderzoek Social Capital High Performance Professionals Assessment Extra Ordinary Performer Excellent Education Marzano onderzoek Empowerment, Learning en Research; Implementatie transitieplan en continue monitoring en ontwikkeling Onderzoek Masterclass

11 Kwaliteitsgarantie De High Performance School heeft duidelijke zachte en harde kanten. De zachte kanten zijn gericht op het samen ontwikkelen van een biografische identiteit en het met elkaar willen bereiken van een hoger doel, de harde kanten zijn te vinden in de duidelijke wijze waarop de Performance van de school en de professionals omschreven, geëvalueerd en beoordeeld worden. Ook het veranderproces om te komen tot een High Performance School heeft echter zowel harde als zachte kanten, waarbij aan de ene kant ruimte gecreëerd wordt voor het ontwikkelen van het innovatief vermogen van de school met daarbinnen het accent op een evaluatiecultuur, terwijl aan de harde kant deze ruimte gekoppeld wordt aan duidelijk resultaatgerichte afspraken over de voortgang en ontwikkeling van de organisatie. Collectieve ambitie Bij het realiseren van de ambitie rondom High Performance Schools zijn alle betrokkenen vanuit hun rol verantwoordelijk voor het resultaat. Alle partners die binnen het programma High Performance Schools participeren, leveren hun bijdrage om te komen tot de geschetste resultaten. Persoonlijke ambitie Deelnemers die participeren in het High Performance School Programma hebben allen gemeen dat ze vanuit persoonlijke ambitie en drive de performance van hun school willen verbeteren. En daarmee leggen ze de lat een flink stuk hoger! Programma onderdelen uit de persoonlijke ambitielijn zijn dan ook gericht op het versterken van leiderschapskwaliteiten die het mogelijk maken om een High Performance School te worden. Audit Er zijn heldere normeringen vastgesteld die bepalen of een High Performance School aan de kwaliteitsgarantie voldoet. Tijdens het programma worden gegevens voor deze kwaliteitsgarantie door middel van zowel kwalitatieve als kwantitatieve metingen bij interne en externe stakeholders door de school zelf met behulp van de HPS scan in kaart gebracht. Na het doorlopen van het programma kunnen scholen er voor kiezen om door middel van een onafhankelijke audit te laten bepalen of zij aan de normeringen voldoet. Een High Performance School mag zich zodanig noemen als zij op alle onderdelen aan de genoemde normering voldoet. Advisory Board Aan het High Performance School Programma is een Advisory Board verbonden waarin betrokken deskundigen als Prof. dr. John West Burnham, Joanne Quinn MBA, dr. André de Waal, dr. Meta Kruger en Leon de Wit Bestuurder Pimair Onderwijs zitting nemen. De Advisory Board monitort de procesvoortgang en adviseert de programmaleiding ten aanzien van verdere programmaontwikkeling. Nationale en Internationale Partners CBE werkt bij de ontwikkeling, toetsing en vormgeven van het (les)programma en het wetenschappelijk onderzoek samen met Nationale en Internationale hoogleraren, adviseurs en netwerkorganisaties. Onderstaande instanties en personen zijn op deelaspecten betrokken bij het programma: Prof. John West Burnham PhD (GB) Prof Michael Fullan PhD (CA) Joanne Quinn MBA (CA) Prof Andy Hargreaves PhD (US) Douglas Reeves PhD (US) Robert Marzano PhD Laboratory (US); Joe Folkman PhD, Zenger Folkman (US) Ass. Prof. dr. André de Waal HPO Center Ass. Prof. dr. Meta Kruger, UVA Amsterdam NASSP Leading Schools (US) Successful Practices Network Inc.(US) Drs. Andrea van de Velde, IPC Drs. Karel Philipsen, Early Bird Aanvullend programma aanbod CBE organiseert naast het HPS-programma voor alle deelnemende scholen diverse aanvullende activiteiten voor ondermeer bestuurders, teamleiders en docenten. a.) Het Internationaal Onderwijscongres, oktober 2011 Making Shift Happen (www.makingshifthappen.net) b.) De HPS Board Room voor bestuurders van deelnemers (www.highperfroamceschool.nl/hps- Boardroom) c.) De High Performance School Society (www.highperfroamcesschools.nl/society)

12 CBE Amsterdam Office Herengracht BV Amsterdam phone +31 (0) websites Het High Performance School programma haalt het beste uit uw organisatie en zorgt dat leerlingen het excellente onderwijs krijgen wat u ze wilt bieden! Verbeter-expeditie Expeditie naar High Performance Schools Zwak naar Voldoende Voldoende naar Goed Goed naar Uitstekend Uitstekend naar Excellent Excellent naar High Performance Thema s Processen op basis kwaliteitsniveau Regisseren van van leiderschap en vakmanschap Performance gericht Vernieuwd lerend Focus op toekomstgericht global learning Organiseren Equiperen Presteren Transformeren Innoveren 2011 CBE GROUP H. van den Engel, M. van Beek All rights reserved Interesse? Op dit moment werken in Nederland scholen voor Primair en Voortgezet Onderwijs in dit programma aan hun ambitie om een High Performance School te worden. Bent u ook geïnteresseerd en wilt met ons en/of een van de huidige deelnemers in gesprek om nadere informatie te verkrijgen en ervaringen te horen? Neem dan contact op met de programmaleider High Performance Schools: Marlou van Beek MMC CMC: of Wij kijken uit naar een ontmoeting met u! Sector Primair onderwijs Voortgezet Onderwijs Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Deelname groep Deelnemende scholen 1 e Pilot-groep Deelnemende Scholen 1 e Pilot-groep Deelnemende en/of belangstellende school 2 e Pilot-groep Deelnemende en/of belangstellende school 2 e Pilot-groep connecting developing accelerating people processes strategies

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs

Ritsen vanaf hier. Over leren en innoveren. Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs 3 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Ria Timmermans, Emerance Uytendaal, Daniëlle Verschuren en Nora Booij Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren Ritsen vanaf hier Over leren en innoveren

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014

SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 SUCCES ÉN GELUK IN DE WERELD VAN VANDAAG ÉN MORGEN SAMENVATTING STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2014-2018 FEBRUARI 2014 1 2 INHOUD Algemene gegevens... 4 Voorwoord... 5 Inleiding - waarom een strategisch beleidsplan?...

Nadere informatie

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan?

De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Onderzoeksrapport De lerende organisatie: Wat is het en hoe geef je er vorm aan? Resultaten van een onderzoek op twaalf Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs Universiteit Utrecht Onderwijsadvies

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap

Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Professionaliseringsthema 1 Persoonlijk leiderschap Oktober 2014 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Persoonlijk leiderschap... 5 Inleiding... 5 Drie persoonlijke

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2.

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2. Hoe gaat men binnen de organisatie het gesprek aan over deze evaluatie? Naar wie verantwoordt de organisatie zich over de geleverde kwaliteit en opbrengsten? Welke consequenties heeft dit voor afspraken

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken

VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken VRAGEN OM MEER over het bevorderen van vraagarticulatie in lerende netwerken Naomi Mertens Vragen om meer 1 APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau op het gebied van leren, onderwijsvormgeving,

Nadere informatie

Elk talent een kans. Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT

Elk talent een kans. Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT Elk talent een kans Verkenning van gepersonaliseerd leren met ICT Onderzoeksnotitie ten behoeve van project Leerling 2020 In opdracht van Schoolinfo voor de VO-raad Januari 2014 Marquenie, Esther Opsteen,

Nadere informatie

Actieplan Basis voor Presteren

Actieplan Basis voor Presteren Actieplan Basis voor Presteren Naar een ambitieuze leercultuur voor alle leerlingen 1. Inleiding Elke klas zit barstensvol talent, want ieder kind heeft talent. Dit talent vormt het meest kostbare kapitaal

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur

De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur De lerende organisatie in een ambtelijke cultuur John Gerrichhauzen, Arno Korsten en Har Fijen 1 2 1 Inleiding Het concept de lerende organisatie geeft aanleiding tot sterk normatief bepaalde standpunten.

Nadere informatie

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap

Onderwijsleiderschap. Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden. Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Onderwijsleiderschap Gecombineerd masterprogramma voor docenten en leidinggevenden Master Integraal Leiderschap & Master Professioneel Meesterschap Programmagids 2013 Onderwijsleiderschap 2013 Inhoud pagina

Nadere informatie

TalenT Performance IndIcaTor

TalenT Performance IndIcaTor TalenT Performance IndIcaTor TPI, een nieuwe KPI OnderbOuwing en AchtergrOnd TPI, een nieuwe KPI! De missie van PRiMAN is organisaties te helpen hun talent performance te verhogen met gemotiveerde medewerkers.

Nadere informatie

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs

Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Marjan van der Maas Een effectieve leeromgeving in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoeksrapportage Inrichten leeromgevingen PO en VO 2008-2010 Een effectieve leeromgeving

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie

Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie Hoofdstuk 3 Theorie van een lerende organisatie 3.1 Inleiding De gedachte bij een lerende organisatie is, dat mensen werkelijk veranderen als mensen leren, als zij nieuwe vaardigheden leren en leren deze

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie