Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke"

Transcriptie

1

2 Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke beleidskeuzes open. Zo is er nog geen duidelijkheid van het Ministerie van VWS over de (financiële) kaders voor 2015 en de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Ook is het Convenant waarin zorgverzekeraars regelen dat er namens elkaar wordt ingekocht nog niet definitief vastgesteld. De Friesland houdt zich het recht voor om aanpassingen te doen in dit inkoopdocument of het in te trekken. 2

3 Voorwoord In dit document treft u de inkoopprocedure aan voor de Wijkverpleegkundige zorg Alle documenten die op deze procedure betrekking hebben, zijn te raadplegen via Hieronder is aangegeven hoe de inkoop van die onderdelen geregeld is die niet onder deze inkoopprocedure vallen: - Inkoop niet-toewijsbare zorg o Een klein deel van de wijkverpleegkundige zorg richt zich niet op individuele klanten. Deze meer collectieve taken (wijktaken) zijn niet toewijsbaar (Segment 1, S1) aan een individuele klant, maar zijn naar hun aard wijkgerichte zorg. Deze zorg richt zich op de wijk/buurt, zoals het signaleren en het aangaan en onderhouden van contacten uit het wijknetwerk. Deze niet toewijsbare zorg wordt ingekocht door De Friesland Zorgverzekeraar namens alle zorgverzekeraars, in samenwerking met de gemeenten in Friesland. - MSVT o De aanbieders die dit in de regio Friesland betreft, ontvangen hiervoor een aanbod van De Friesland Zorgverzekeraar. - Inkoop GGZ-B o Landelijke uniforme lijn m.b.t. GGZ-B pakketten voor klanten die langer dan drie jaar binnen de intramurale GGZ verblijven. Deze zorg blijft achter in de AWBZ en wordt enkel bij bestaande aanbieders ingekocht (welke nu ook GGZ-B afspraken hebben). Daarbij geldt dat 2014 = Dit houdt in dat de voor 2014 afgesproken percentages inzake het tarief worden doorgezet naar 2015, maar dat er nieuwe volumeafspraken worden gemaakt en dat er een nieuw contract wordt afgesloten. De aanbieders die dit in de zorgkantoorregio Friesland betreft, ontvangen in september 2014 hiervoor een aanbod van Zorgkantoor Friesland. - Inkoop Zintuiglijke Gehandicaptenzorg (ZG) o Landelijke inkoopprocedure betreffende de ZG welke overgaat naar de Zvw; bestaande aanbieders ontvangen hierover meer informatie van het zorgkantoor. - Inkoop Versmalde AWBZ (Wlz) o Deze procedure is gepubliceerd op de website van - Inkoop Extramurale behandeling o Extramurale behandeling wordt gefinancierd door middel van een subsidie. De uitvoering hiervan ligt bij het Zorginstituut Nederland. J. Boomgaardt Manager Juli

4 Het is niet toegestaan de in dit document vermelde informatie verder te verspreiden of te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van De Friesland Zorgverzekeraar. 4

5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Speerpunten De Friesland Zorgverzekeraar Consultatiebijeenkomsten Toekomst langdurige zorg in relatie tot het inkoopbeleid Innovatie stimuleren door middel van Innovatiefonds en Stichting De Friesland Zorginfrastructuur...11 Hoofdstuk 2 Wijkverpleging Inleiding Aanspraak wijkverpleging Wijkverpleegkundige Zorg Overgangsjaar Representatie Inkoop van wijkverpleegkundige zorg door De Friesland Zorgverzekeraar in Hoofdstuk 3 Inkoopbeleid Toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Toewijsbare zorg Zorgtoegangsproces Verpleegkundig indiceren Kwaliteitseisen Overeenkomst Landelijk financieel kader Regionaal financieel kader Monitoring budget Overgangsregime Zorgplan als basis voor declaratie...21 Hoofdstuk 4 Inkoopprocedure toewijsbare zorg Opdrachtgever Achtergrond van de inkoopprocedure Algemeen Bestuursverklaring, ondernemingsplan en aanvullende voorwaarden Verdeling financieel kader Bepalen van de startsituatie van iedere zorgaanbieder Bestaande en nieuwe zorgaanbieders

6 Bestaande zorgaanbieders Nieuwe zorgaanbieders ZZP ers Bestuursverklaring, ondernemingsplan en aanvullende voorwaarden; nader toegelicht Bestuursverklaring Onderdeel 1. Geschiktheidseisen Onderdeel 2. Uitsluitingsgronden Onderdeel 3. Eisen van onderaanneming Ondernemingsplan en de daaraan gestelde eisen Aanvangsbudget Systematiek vaststelling tarief Financieel kader Herschikking/aanpassing van de productieafspraken Vorm en duur van de opdracht Procedure Algemeen Procedure en planning Indienen offertes Sluitingsdatum Vormvereisten Voorbehouden Informatie-uitwisseling Het indienen van vragen Tegenstrijdigheden/onjuistheden en bezwaren Aanvulling, toelichting, verificatie en verduidelijking Varianten Geschillen Monitorgesprekken Maatregelen Overige voorwaarden en bepalingen Geldigheidsduur offerte Taal Kostenvergoeding Vertrouwelijkheid...35 Hoofdstuk 5 Toeslagcriteria toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

7 5.1 Toeslagcriteria Beschrijving van de toeslagcriteria Beschrijving toeslagcriteria met betrekking tot doelmatigheid Beschrijving toeslagcriteria met betrekking tot kwaliteit...40 Bijlage 1 Concept-prestaties wijkverpleging Bijlage 2 Bestuursverklaring Bijlage 3 Concept-overeenkomst

8 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Speerpunten De Friesland Zorgverzekeraar Speerpunten voor de inkoop Vanuit het strategisch plan Klein is het nieuwe groot, dat is vertaald naar het strategisch zorginkoopbeleid Dichter bij de klant 1, zijn enkele speerpunten geformuleerd waar De Friesland Zorgverzekeraar de komende jaren voor staat. Wij willen zorgaanbieders actief motiveren om samen met ons aan deze speerpunten te werken. Hieronder werken we op basis van de speerpunten nader uit welke nadruk we leggen in ons inkoopdocument Wijkverpleegkundige Zorg. Toekomstbestendige zorg: voor De Friesland Zorgverzekeraar is het cruciaal om toekomstbestendige zorg in te kopen voor haar klanten. Duurzame zorg die nu en in de toekomst beschikbaar, betaalbaar en van goede kwaliteit is. Vanuit de regioaanpak zien we veel kansen om mensen via een wijk- of buurtgerichte ketenaanpak (van de diverse vormen van preventie tot cure en care) naar hun eigen behoeften te ondersteunen. Hierbij staat voor ons centraal dat wij de zorg zoveel mogelijk inkopen op basis van de reële behoeften van onze klant. Dit betekent dat we de klantvraag goed in beeld willen brengen, onder andere door consultatie van klanten. Transparantie zorgaanbod: De Friesland Zorgverzekeraar geeft inzicht in het gecontracteerde zorgaanbod o.a. via haar website en maakt met de zorgaanbieders afspraken over de te leveren kwaliteit van zorg. Daarnaast bespreekt de zorgaanbieder afzonderlijk met de cliëntenraden en De Friesland de uitkomsten van uitgevoerde kwaliteitsonderzoeken en worden er eventuele verbeterafspraken gemaakt. Kwaliteit zorgaanbod en kwaliteit van leven: onze overtuiging is dat kwaliteit van leven in het geval van langdurige zorg mogelijk wordt door een samenspel van participatie, samenhang van zorg, ondersteuning, aanvullende voorzieningen, zelfredzaamheid en een zinvolle dagbesteding. Het is zaak ervoor te zorgen dat de klant zo veel mogelijk zelf de regie over zijn leven houdt. Daarnaast willen we met klanten en zorgaanbieders de kwaliteit en doelmatigheid van het zorgaanbod optimaliseren, zodat de juiste zorg op de juiste plaats tegen juiste tarieven kan worden geboden. Gelet op de politieke ontwikkelingen en de wensen van onze klanten, krijgt de klant een steeds centralere rol in het zorgproces. Ook daar voert hij in toenemende mate zelf de regie over. Integrale zorg: De Friesland Zorgverzekeraar streeft naar een integrale benadering van zorg, waarin klanten zo min mogelijk last hebben van bestaande schotten tussen Wlz/AWBZ, Zvw en Wmo. Kwaliteit van leven is gebaat met een samenspel van participatie, samenhangende zorg, ondersteuning, aanvullende voorzieningen en zelfredzaamheid. Ten slotte vinden wij het binnen een integrale benadering van de zorg van belang om ook nadrukkelijk aandacht te hebben voor preventie en het bevorderen van de gezondheid van onze klanten. Gezondheid, vitaliteit en welbevinden: deze aspecten zijn nauw met elkaar verbonden, juist bij kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige of meervoudige beperking, die 1 Dichter bij de klant, op weg naar toekomstbestendige zorg; strategisch zorginkoopbeleid

9 langdurig zijn aangewezen op zorg. Recente wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat er nog veel mogelijkheden liggen om vitaliteit, gezondheid en welbevinden van klanten in de langdurige zorg te bevorderen. Juiste diagnostiek is bijvoorbeeld belangrijk, om passende zorg te kunnen realiseren. Er worden allerlei succesvolle programma s ontwikkeld, bijvoorbeeld gericht op het bevorderen van gezondheid. Denk aan programma s rond gezond eten en drinken of op het gebied van bewegen en leefstijlbegeleiding. Deze programma s hebben tevens een preventieve werking. Ze kunnen verergering van of het ontstaan van nieuwe aandoeningen voorkomen. Een voorbeeld van zo n preventieactiviteit is Krasse Tanden, waarin de aandacht voor mondgezondheid voor ouderen wordt gestimuleerd. Krasse Tanden wordt uitgevoerd in samenwerking met de zorgaanbieders op het gebied van V&V, mondzorgaanbieders, Zorgbelang Fryslân en de Hanzehogeschool Groningen. De Friesland Zorgverzekeraar wil dat zorgaanbieders extra aandacht besteden aan preventieactiviteiten, zoals infectiepreventie, hygiëne en mondzorg. Maatschappelijk verantwoord ondernemen: De Friesland Zorgverzekeraar wil samen met de zorgaanbieders een rol spelen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) binnen de zorg. Het accent ligt daarbij op kwaliteit van leven van de klanten. Kwaliteit van leven is een samenvattende maat voor het welbevinden van de bevolking, in termen van lichamelijk, psychisch en sociaal functioneren Consultatiebijeenkomsten Om een breed gedragen zorginkoopbeleid te formuleren, hebben er met meerdere partijen consultatiebijeenkomsten plaatsgevonden, waaronder de cliëntenraden/verwantenraden. De cliëntenraden/verwantenraden vinden het van belang dat er in het zorginkoopbeleid aandacht wordt besteed aan de verschillende transities die aanstaande zijn. Daarnaast vinden de cliëntenraden/verwantenraden het van belang dat er aandacht is voor het eigen netwerk van de klant, de mantelzorgers en voor preventie (onder andere mondzorg). Dit heeft geresulteerd in het opnemen van regionale toeslagcriteria, onder andere met betrekking tot mantelzorg. Ook in 2014 is het programma sociale en medische eerste lijn van De Friesland Zorgverzekeraar veelvuldig in gesprek geweest met de gemeenten om ervoor te zorgen dat de decentralisaties zo zorgvuldig mogelijk kunnen worden uitgevoerd en een soepele overgang van verantwoordelijkheden kan worden gerealiseerd. Er vindt al langer samenwerking plaats tussen zorgaanbieders, gemeenten, Zorgbelang Fryslân, zorgverzekeraar en het zorgkantoor. Deze wordt de komende tijd geïntensiveerd. De samenwerking tussen deze partijen is geborgd in het programma Sociaal Medische eerste lijn. Naast de diverse consultatieronden, heeft De Friesland Zorgverzekeraar structureel overleg met Zorgbelang Fryslân om de wensen en behoeften van de klant te inventariseren. Mede naar aanleiding van de consultatiebijeenkomst met de cliëntenraden, heeft Zorgbelang Fryslân input aangeleverd voor ons inkoopbeleid. Zorgbelang Fryslân benoemt verschillende aandachtspunten die overeenkomen met de aandachtspunten van de cliëntenraden

10 Daarnaast wijst Zorgbelang Fryslân nog op verschillende andere thema s, zoals het bespreken van het levenseinde met de klanten en de eigen regie van de klant 1.2 Toekomst langdurige zorg in relatie tot het inkoopbeleid Stelselwijzigingen in de zorg De komende jaren zal er veel veranderen met betrekking tot het stelsel van de langdurige zorg. Het kabinet voert diverse redenen aan om dit stelsel te herzien: - Het verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning en zorg. - Het vergroten van de betrokkenheid in de samenleving (meer voor elkaar zorgen). - De financiële beheersbaarheid van de langdurige zorg en ondersteuning. Wat betreft het verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning en zorg en het vergroten van de betrokkenheid in de samenleving (meer voor elkaar zorgen) de eerste twee redenen voor de stelselherziening wil het ministerie van VWS in de langdurige zorg en het welzijn de komende jaren een omslag maken. Dat betekent een beweging naar meer maatwerk, meer zorg in de buurt en meer samenwerking tussen de verschillende aanbieders. Ook wil VWS naar duurzaam gefinancierde voorzieningen, zodat ook latere generaties er nog gebruik van kunnen maken. Langer thuis wonen vraagt om goede zorg dicht bij huis (wijkgerichte zorg), preventie, een sterke eerste lijn en integrale zorg. Het overheidsbeleid is erop gericht om iedereen deel te laten nemen aan de samenleving, ongeacht iemands eventuele aandoening of beperking. Zorg in de eigen omgeving betekent zorg leveren op wijkniveau. Om zorg en ondersteuning met elkaar te verbinden, moet wijkgericht werken worden vormgegeven. Samenwerking op het gebied van wonen, welzijn en zorg, is essentieel om te komen tot zorg op maat in de eigen omgeving. Daarbij dient ook rekening gehouden te worden met de belasting/belastbaarheid van de mantelzorgers en vrijwilligers. Deze spelen immers een belangrijke rol bij zorg in de eigen omgeving. Niet alleen de kwaliteit van leven van de klant staat centraal, maar ook de kwaliteit van leven van zijn/haar naasten. Voor de organisatie van passende zorg in de eigen omgeving is het zogeheten sociale wijkteam de spil. In dit team werkt de wijkverpleegkundige samen met andere disciplines in de omgeving van de klant. Om de wijkgerichte zorg nader te ontwikkelen, is het van belang om naast contact met de zorgaanbieders, intensieve contacten met de lokale en regionale overheden te onderhouden. Op dit moment zijn er al verschillende afspraken en convenanten met gemeenten, bijvoorbeeld binnen het programma Sociale en medische eerste lijn, een initiatief van De Friesland Zorgverzekeraar en Zorgkantoor Friesland, samen met de Vereniging Friese gemeenten, LHV Kring Friesland, Zorgbelang Fryslân en de provincie Friesland. Waar het gaat om de financiële beheersbaarheid van de langdurige zorg en ondersteuning de derde reden voor de stelselherziening zet ook De Friesland Zorgverzekeraar zich in om nu en in de toekomst goede en betaalbare zorg voor haar klanten te blijven garanderen. Daarvoor is onder meer het programma Friesland Voorop in het leven geroepen. De Friesland Zorgverzekeraar heeft daarmee de ambitie uitgesproken om in de regio Friesland te komen tot integrale zorgvoorzieningen die kwalitatief goede, veilige en betaalbare zorg mogelijk maken, nu en in de toekomst. In samenwerking met zorgaanbieders, Zorgbelang 10

11 Fryslân en andere stakeholders wordt uitgewerkt hoe de zorg in Friesland kan worden vormgegeven om deze ambitie te kunnen realiseren Innovatie stimuleren door middel van Innovatiefonds en Stichting De Friesland Een toekomstbestendig zorglandschap, waarvoor we zorg anders moeten organiseren, vergt innovatief denken. Innovatie biedt ruimte voor ontwikkeling van nieuwe, slimme en betere zorg. Het stimuleren van innovaties die bijdragen aan het verbeteren van efficiëntere processen, integrale zorg en substitutie van professionele zorg naar mantelzorg of zelfzorg, zullen in de toekomst cruciaal worden. Door innovatie kunnen we bovendien voorsorteren op arbeidsmarktproblematiek en bezuinigingen. De Friesland Zorgverzekeraar gelooft dat er in de zorg veel mogelijkheden zijn voor invoeren van innovaties. Deze zijn hoognodig om de zorg nu en in de toekomst betaalbaar te kunnen houden. Daarom hebben we het innovatiefonds en stichting De Friesland. Hiermee geven we zorgvernieuwende projecten een kans om tot bloei te komen. Projecten die in aanmerking willen komen voor ondersteuning, moeten bijdragen aan een structurele verbetering van de kwaliteit van de zorg en kwaliteit van leven van onze klanten Zorginfrastructuur De huidige middelen ten behoeve van de zorginfrastructuur behoren in 2015 niet meer tot de contracteerruimte AWBZ en landen ook niet in de Zvw. Deze regeling zal via een landelijke subsidieregeling worden uitgevoerd in

12 Hoofdstuk 2 Wijkverpleging 2.1 Inleiding Op 1 januari 2015 wordt de extramurale persoonlijke verzorging en verpleging overgeheveld van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). De transitie van verpleging en verzorging als aanspraak wijkverpleging naar de Zvw is een omvangrijke operatie en vraagt om een zorgvuldig invoeringstraject. Door de overheveling van wijkverpleging naar de Zvw wordt deze zorg zonder financieringsschotten dichtbij andere eerstelijnszorg en in het sociale domein gepositioneerd. Door een sterkere eerste lijn kunnen mensen langer zelfstandig blijven wonen en kan het beroep op zwaardere zorg en (langdurige) ziekenhuisopname of verpleeghuisopname zoveel mogelijk worden voorkomen, en/of worden uitgesteld. De overheveling is onderdeel van de hervorming langdurige zorg (HLZ), gebaseerd op de visie dat de samenleving mensen meer mogelijkheden biedt om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven, meer gelijke deelname en meer eigen regie. Wie ondersteuning en zorg nodig heeft, krijgt die zoveel mogelijk dichtbij, in de eigen leefomgeving. Gemeenten worden vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning 2015 (Wmo) verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen met een beperking bij zelfredzaamheid en participatie. In de toelichting bij de concept aanspraak wijkverpleging is hierover onder meer letterlijk het volgende opgenomen: De behoefte aan (alleen) verzorging zoals die tot nu toe ten laste van de AWBZ werd verleend, kan echter ook meer in het verlengde van de behoefte aan begeleiding liggen. Het gaat bij deze verzorging om mensen die behoefte hebben aan ondersteuning bij ADL. Deze verzorging houdt geen verband met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. Deze behoefte aan ondersteuning bij ADL komt met name voor bij mensen met een verstandelijke of zintuiglijke beperking of psychiatrische problematiek. Deze verzorging in de vorm van ondersteuning bij ADL is niet naar het basispakket overgeheveld, maar per 1 januari 2015 gepositioneerd onder de Wmo 2015, net als de voorheen onder de AWBZ-aanspraken vallende begeleiding (Bron: Concept wijziging Besluit zorgverzekering, 2014). Voor kwetsbare mensen die zeer intensieve zorg nodig hebben, is zorg beschikbaar via de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz), die mogelijk per 1 januari 2015 in werking treedt. Op het moment van publicatie is de inwerkingtreding van de Wlz nog onzeker, hierover volgt in november 2014 duidelijkheid. Momenteel wordt gesproken over versmalde AWBZ. Dit is alle zorg die overblijft in de AWBZ na overheveling naar de Wmo en de Zvw. Als in dit document verder wordt gesproken over de Wlz, dan wordt bedoeld de versmalde AWBZ. Door de hervorming krijgen de zorgverzekeraars de regie over de hele zorgketen. Zij zijn verantwoordelijk voor het geneeskundige domein, van extramurale verpleging en verzorging thuis, noodzakelijk in verband met geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, tot en met opname in het ziekenhuis. Daarnaast zijn zorgverzekeraars en gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk voor het organiseren van zorg op wijkniveau, onder meer in de vorm van sociale wijkteams. Om in de eigen leefomgeving te kunnen blijven is samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars onmisbaar voor klanten die thuis zorg en ondersteuning nodig hebben op 12

13 basis van zowel de Wmo als de Zvw. Er dient aandacht te zijn voor de integraliteit van geleverde zorg binnen de Wmo, Zvw en Wlz, dus over de domeinen heen. Zorg en ondersteuning gezamenlijk moeten de burger in staat stellen zo lang mogelijk in eigen omgeving te blijven, ondanks ziekte, beperking of ouderdom. Het gaat om een andere manier van zorg verlenen, waarbij de focus ligt op zelfredzaamheid, ontzorgen, kwaliteit van leven en gepast zorggebruik. De vraag van de klant en zijn (on)mogelijkheden moet bepalend zijn voor de zorg of ondersteuning die hij ontvangt. De wijkverpleegkundige vormt daarbij de verbinding tussen de verschillende domeinen (bron: Spoorboekje VWS) en heeft een centrale plek in de wijk. 2.2 Aanspraak wijkverpleging De definitieve aanspraak wijkverpleging zal naar verwachting in oktober 2014 in het Staatsblad worden gepubliceerd. Het concept van de aanspraak uit het Besluit Zorgverzekering, waar deze inkoopprocedure op is gebaseerd luidt: Artikel Verpleging en verzorging omvat zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij die zorg: a. verband houdt met de behoefte aan de geneeskundige zorg, bedoeld in artikel 2.4, of een hoog risico daarop, b. niet gepaard gaat met verblijf als bedoeld in artikel 2.12, en c. geen kraamzorg als bedoeld in artikel 2.11 betreft. 2. Onder de zorg, bedoeld in het eerste lid, valt niet verzorging aan verzekerden tot achttien jaar, tenzij er sprake is van verzorging vanwege complexe somatische problematiek of vanwege een lichamelijke handicap, waarbij: a. sprake is van behoefte aan permanent toezicht, of b. vierentwintig uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn en die zorg gepaard gaat met een of meer specifieke verpleegkundige handelingen Tabel 1 Concept aanspraak Met de overheveling treedt een nieuwe beleidsregel Verpleging en Verzorging in werking 3. Deze beleidsregel is op het moment van vaststellen van de inkoopprocedure nog niet gepubliceerd. Wel is er definitief besloten dat er geen eigen risico van toepassing is op de aanspraak wijkverpleging. De aanspraak wijkverpleging bevat naar verwachting de prestaties als genoemd in bijlage 1. De aanspraak op wijkverpleegkundige zorg is niet begrensd in aantal uren. Echter, de aanspraak op wijkverpleging vervalt, indien er een recht op zorg is vanuit de Wlz. Dit ontstaat als een klant voldoet aan de zorginhoudelijke toegangscriteria van de Wlz. Dit is het geval 3 De medisch specialistische verpleging thuis (MSVT) is onderdeel van de aanspraak wijkverpleging, maar heeft geen vrije toegang. In het overgangsjaar wordt MSVT nog op dezelfde wijze ingekocht en bekostigd zoals in 2014 (onder BKZ medisch specialistische zorg). 13

14 wanneer de klant blijvend behoefte heeft aan permanent toezicht of aan 24 uur zorg in de nabijheid. Het CIZ bepaalt de toegang tot de Wlz op basis van de zorginhoudelijke criteria. 2.3 Wijkverpleegkundige Zorg Wijkverpleegkundige zorg bestaat in de eerste plaats uit zorgverlening. Het overgrote deel van deze zorg bestaat uit het verrichten van verpleegkundige en verzorgende handelingen. Daarnaast vallen er taken onder als indiceren, coaching en casemanagement. Deze taken dragen eraan bij dat de zorg op maat en doelmatig geleverd wordt. Het merendeel van de (wijk)verpleegkundige zorg wordt geleverd aan een klant en is daarmee toewijsbaar (Segment 2, S2). (In dit document wordt daarom ook gesproken over toewijsbare zorg). Een klein deel van de wijkverpleegkundige zorg richt zich echter niet op individuele klanten. Deze meer collectieve taken (wijktaken) zijn niet toewijsbaar (Segment 1, S1) aan een individuele klant, maar zijn naar hun aard wijkgerichte zorg. Deze zorg richt zich op de wijk/buurt, zoals het signaleren en het aangaan en onderhouden van contacten uit het wijknetwerk Zie hieronder een samenvatting omtrent de (niet-)toewijsbare zorg 4 : Niet-toewijsbare, Toewijsbare zorg (S2) wijkgerichte zorg (S1) Doelgroep Wijk/buurt Individuele klant Taken - Signaleren - Netwerktaken - Stimuleren - Indiceren - Zorgverlening - Coördinatie van zorg Inkoop Door zorgverzekeraar op basis van afspraken met gemeenten Door zorgverzekeraar Tabel 2 Samenvatting (Niet)-toewijsbare zorg De wijkverpleegkundige is, net als de huisarts, de eerste toegang tot professionele zorg en de verbindende schakel tussen zorgvragers en aanbieders binnen de domeinen van zorg, wonen en welzijn (bron: Nivel, rapport kennissynthese wijkverpleegkunde). Omdat de wijkverpleegkundige zorg rechtstreeks toegankelijk is, voert de wijkverpleegkundige triagerende gesprekken. Middels deze gesprekken wordt er ingeschat of er sprake is van een mogelijke zorgvraag binnen de aanspraak wijkverpleging. Tevens speelt preventie (stimuleren) hierbij een belangrijke rol (bron: memo NZa CE 14-05). De beroepsaanduiding wijkverpleegkundige wordt van oudsher gereserveerd voor hbo opgeleide verpleegkundigen die een vervolgopleiding in de maatschappelijke gezondheidszorg hebben gevolgd of binnen de initiële hbo-opleiding uitgestroomd zijn met 4 Het is van belang om te realiseren dat het weergegeven onderscheid tussen de niet-toewijsbare wijkgerichte zorg en toewijsbare zorg in de praktijk minder scherp zal zijn. Samenwerking tussen beide vormen van zorg en ondersteuning is van belang om tot een succesvolle inrichting en uitvoering te komen. 14

15 een profiel maatschappelijke gezondheidszorg. De beroepsvereniging V&VN verstaat onder wijkverpleegkundige de hbo-opgeleide verpleegkundige die voldoet aan de competenties van het expertisegebied wijkverpleging zoals beschreven in 2012 (expertisegebied wijkverpleegkundigen V&VN, 2012). 2.4 Overgangsjaar Wijkverpleging is per 1 januari 2015 formeel wettelijk verankerd in de Zvw en wordt daarmee uitgevoerd door zorgverzekeraars. De totale transformatie van de verpleegkundige zorg in de wijk zal echter een meerjarig proces zijn. Vanwege het beperkte tijdspad voor de overheveling en de implementatie van de aanspraak wijkverpleging, wordt 2015 beschouwd als overgangsjaar. Het doel daarbij is om continuïteit van zorg, (financiële) risicobeheersing en praktische uitvoerbaarheid zoveel als mogelijk te realiseren. Het is van belang om de cultuuromslag naar het behoud en vergroten van de zelfredzaamheid en participatie door te zetten, ondanks dat in 2015 de nadruk met name ligt op het borgen van de continuïteit van zorg en het uitvoeren van de forse opgelegde taakstelling. Het jaar 2015 vormt daarmee een overbrugging van hervorming naar implementatie. Vanaf medio 2014 wordt uitgewerkt hoe de wijkverpleegkundige zorg in 2016 en verder wordt vormgegeven. Klanten moeten kunnen vertrouwen dat zij ook tijdens het overgangsjaar 2015 goede zorg zullen blijven ontvangen die aansluit bij hun behoeften. 2.5 Representatie De wijkverpleegkundige zorg wordt in 2015 op basis van representatie ingekocht. Inkoop op basis van representatie betekent dat één leidende zorgverzekeraar de zorginkoop verzorgt namens alle zorgverzekeraars. In Friesland is de leidende verzekeraar De Friesland Zorgverzekeraar. De Friesland Zorgverzekeraar is de eerste representant. Vooraf worden tussen de representanten afspraken gemaakt over de rol en betrokkenheid van de tweede representant. In Friesland is dit voor zowel voor de niet-toewijsbare als toewijsbare zorg Achmea. De gesloten overeenkomst met de zorginstellingen en de overeengekomen tarieven en aanverwante afspraken in de provincie Friesland gelden daarbij voor alle zorgverzekeraars. De tweede representerende zorgverzekeraar (Achmea) ondertekent daartoe eveneens het te sluiten contract. Voor de niet-toewijsbare zorg vindt er representatie plaats gebaseerd op de landelijke Wmo-regio s. De Wmo-regio voor De Friesland Zorgverzekeraar is de provincie Friesland. Voor de toewijsbare zorg vindt er representatie plaats gebaseerd op de voormalige zorgkantoorregio s, dit is voor De Friesland Zorgverzekeraar ook de provincie Friesland. 2.6 Inkoop van wijkverpleegkundige zorg door De Friesland Zorgverzekeraar in 2015 De wijkverpleegkundige zorg (S1 en S2) wordt door De Friesland Zorgverzekeraar afzonderlijk ingekocht, om de onafhankelijkheid van de wijkverpleegkundige m.b.t. de taken in de niet-toewijsbare zorg te borgen. 15

16 Dit inkoopdocument gaat over de inkoop van de toewijsbare zorg in het overgangsjaar Op het moment van vaststelling van het inkoopdocument zijn er nog veel onzekerheden, zoals het inschatten van de effecten betreffende de vrije toegang, de nieuwe vormgeving van de toegang tot zorg, waarbij de verpleegkundige gaat indiceren, de impact en effecten van het overgangsregime, de veranderingen bij de Wlz en Wmo en de effecten van het besluit dat de aanspraak wijkverpleging niet onder het eigen risico valt. De informatie in dit inkoopdocument is geschreven met de kennis van de huidige stand van zaken en onder voorbehoud van komende ontwikkelingen, te denken valt aan wijzigingen in overheidsbeleid en/of wet- en regelgeving. Ondanks dat er in representatie wordt ingekocht, is er ook in 2015 ruimte voor regionale invulling door De Friesland Zorgverzekeraar. Deze treft u aan in de volgende hoofdstukken. ERAI kenmerkt zich door ontschotting van financieringsstromen en een wijkgerichte benadering van integrale zorg. ERAI zal in de toekomst mogelijk verder vorm gegeven gaan worden middels populatiebekostiging. Op dit moment is nog onduidelijk hoe er wordt omgegaan met aanbieders die in 2014 voor (een gedeelte van) hun organisatie de status van een ERAI hadden, hierover vindt nog landelijke besluitvorming plaats. Betrokken aanbieders worden hierover nader geïnformeerd, voor zover het ERAI betreft. Betrokken zorgaanbieders dienen te allen tijde te offreren bij De Friesland Zorgverzekeraar in het kader van de inkoopprocedure. 16

17 Hoofdstuk 3 Inkoopbeleid Toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 3.1 Toewijsbare zorg Binnen de aanspraak wijkverpleging is sprake van zowel verpleging als verzorging. Hierbij gaat het om verpleegkundige handelingen zoals wondverzorging, katheterisaties, injecties en verzorgende handelingen zoals wassen en aankleden. De wijkverpleegkundige is in de eerste plaats een zorgverlener. Daarnaast krijgt de wijkverpleegkundige binnen de aanspraak de ruimte om breder te kijken dan de zorgvraag van de klant, bijvoorbeeld naar zelfredzaamheid en de sociale omgeving. De wijkverpleegkundige krijgt meer mogelijkheden om verbindingen met andere domeinen te leggen. Deze taken hebben een directe relatie met de zorgvraag van de klant en zijn dus individueel toewijsbaar. Al deze aan een concreet persoon te koppelen werkzaamheden is de zogenaamde toewijsbare zorg. 3.2 Zorgtoegangsproces Hieronder treft u het zorgtoegangsproces aan tot de toewijsbare zorg. De aanleiding tot het starten van het zorgtoegangsproces wijkverpleging is de constatering van een wijkverpleegkundige, huisarts of medisch specialist dat een klant een zorgvraag heeft. Ook kan de klant zelf of diens naaste omgeving de zorgvraag signaleren. Op basis van onafhankelijk advies van de wijkverpleegkundige, huisarts of ziekenhuis ofwel via de zorgverzekeraar of geheel zelfstandig, kiest de klant voor een zorgaanbieder die verantwoordelijk wordt voor de toewijsbare zorg. Vervolgens worden er aanvullende vragen gesteld (de zorgintake), om te verhelderen of er voldoende aanleiding is om te starten met indiceren. Aansluitend kan direct door de verpleegkundige gestart worden met de indicatiestelling. Op basis van de indicatie wordt het zorgplan opgesteld en vastgesteld dat de basis vormt voor de te verlenen zorg. 5 Tabel 3-Zorgtoegangsproces Verpleegkundig indiceren Ter ondersteuning aan de verpleegkundige indicatiestelling heeft V&VN een normenkader opgesteld. De normen maken duidelijk wat van de verpleegkundige mag worden verwacht, naast de algemeen geldende beroepsnormen. Het normenkader is een uniform instrument 5 Met de overheveling van de wijkverpleegkundige zorg naar de Zvw, zal voor een specifieke doelgroep een vorm van PGB worden geïntroduceerd. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen Per Saldo en ZN. Voor bestaande budgethouders is een overgangsrecht afgesproken. Het PGB valt echter niet onder de scope van de zorginkoop wijkverpleging en wordt daarom niet verder behandeld. 17

18 en leidend bij de verpleegkundige indicatiestelling. De normen zijn op het moment van schrijven in concept opgesteld en worden de komende tijd nog verder ontwikkeld. Wanneer het normenkader definitief is, zal deze op de website van ZN worden gepubliceerd. De zorgverzekeraars sluiten zich uniform aan bij de opgestelde normen. Er wordt van de gecontracteerde zorgaanbieders dan ook verwacht dat de indicatiestelling plaatsvindt op basis van het hiervoor genoemde normenkader Kwaliteitseisen Zorgverzekeraars hebben de verantwoordelijkheid om voor hun klanten te zorgen voor kwalitatief goede en betaalbare zorg. Zorgverzekeraars delen de visie dat zonder gemeenschappelijke uitgangspunten noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen in de zorg niet gerealiseerd kunnen worden en daarom is bijvoorbeeld eenheid van taal van belang. Het uiteindelijke doel rondom kwaliteitsindicatoren is dan ook om een landelijke basisset te kunnen hanteren, waarbij iedere zorgverzekeraar naar eigen inzicht de informatie kan gebruiken voor de zorginkoop. Dit is voor 2015 echter niet haalbaar. 3.3 Overeenkomst Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst m.b.t. de toewijsbare zorg dient de zorgaanbieder te voldoen aan de verschillende voorwaarden. 3.4 Landelijk financieel kader Het beschikbare financiële kader voor 2015 voor de aanspraak wijkverpleging bedraagt voor zover op dit moment bekend 3,019 miljard exclusief jaarlijkse indexatie voor loon- en prijsbijstelling. Het definitieve kader zal mede afhangen van keuzes over welke zorg exact overgeheveld wordt van de AWBZ naar de Zvw. Besluitvorming hierover is nog niet afgerond. In onderstaande tabel wordt het voorlopige landelijk kader weergegeven (met daarin de verwerking van de taakstelling van 440 miljoen). Aanspraak wijkverpleging 2015 Uitgaven start Waarvan: PV VP 489 Overig 542 Bij: groei 187 Bij: extramuralisering 225 Nominaal 108 Totaal Taakstelling -440 Resteert Intensivering wijkverpleging 40 Totaal Aanspraak wijkveging 2015 Totaal Tabel4-Landelijk kader 18

19 Macro Beheers Instrument (MBI) Overschrijdingen van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) die betrekking hebben op de wijkverpleging, worden achteraf geredresseerd met behulp van het macrobeheersinstrument (MBI). Het MBI is niet gedifferentieerd en is van toepassing op alle zorgaanbieders die zorg leveren binnen de aanspraak wijkverpleging, dus zowel gecontracteerde als nietgecontracteerde aanbieders. De werkwijze en reikwijdte van het MBI zal nader worden omschreven in de nog te publiceren beleidsregel van de NZa. 3.5 Regionaal financieel kader In verband met de onzekerheden rondom de uitwerking van de aanspraak wijkverpleging, en om de continuïteit van zorg zoveel als mogelijk te borgen, zal er bij de vaststelling van het budget voor 2015 rekening gehouden worden met ondermeer: - Taakstelling 6 - Extramuralisering - Niet-gecontracteerde zorg - Introductie van PGB in de Zorgverzekeringswet - Nieuwe aanbieders toewijsbare zorg Door De Friesland Zorgverzekeraar is in het kader van de kostenbeheersing gekozen voor de systematiek Geld volgt klant hetgeen gekoppeld is aan tussentijdse aanpassing van het budget van de zorgaanbieders (herschikking). De herschikking vindt plaats binnen het regionaal financieel kader, dat wordt bepaald door het procentuele aandeel van de regio Friesland in de extramurale AWBZ-contractteerruimte 2014 toe te passen op het te verdelen macrokader toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Monitoring budget Zorgverzekeraars voelen zich mede verantwoordelijk om de inzet van het MBI te voorkomen, maar ze zijn wel gehouden aan het geven van invulling aan hun zorgplicht jegens hun verzekerden. Beheersing van het budget en daarmee het voorkomen van de inzet van het MBI kan alleen worden gerealiseerd in samenwerking met de zorgaanbieders. Daarnaast voelen de zorgverzekeraars zich mede verantwoordelijk voor het monitoren en beheersen van de kwaliteit en het budget. Omdat de beheersing van zorgkosten in het transitiejaar 2015 van eminent belang is, zullen de zorgverzekeraars in het kader van de representatie nauw samenwerken op dit thema. Uitgangspunt daarbij zijn de bestuurlijke afspraken die zijn vastgelegd tussen de betrokken partijen. Een tijdige informatievoorziening over afgesproken budgetten, zorglevering, zorgkosten en declaraties is van vitaal belang voor inzicht in de doelmatigheid van de zorgverlening en daarmee het slagen van de zorgkostenbeheersing. 6 Conform de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt tussen partijen, is de intentie om de taakstelling in de regel - te realiseren via reductie van het zorgvolume per klant in zorg. 19

20 Daarom zullen zorgverzekeraars naast de declaratiestroom indien nodig ook de maandelijkse zorgkostenmonitor voortzetten/inzetten. Dit om tijdig overschrijdingen/fricties op regionaal niveau, maar ook binnen het Budgettair Kader Zorg (BKZ) te kunnen signaleren. De zorgkostenmonitor zal waarschijnlijk worden ingericht om naast de kostengegevens en zorgvraagzwaarte ook informatie over onderstaande doelgroepen te verkrijgen: - Kortdurend: ontslagen uit ziekenhuis (naast MSVT) - Dementerende ouderen, - Chronisch zieken (<75), - Terminale zorgcliënten - Kwetsbare ouderen (>75) - VG/ZG/LG (voor zover niet vallend onder IKZ) - Intensieve kindzorg De zorgaanbieder is daarbij verantwoordelijk voor het aanleveren van de genoemde informatie. 3.7 Overgangsregime Het is van belang dat ook in het overgangsjaar de continuïteit van zorg geborgd blijft. Door de overheveling verschuiven de rechten van de klant per 1 januari 2015 van een wettelijk recht op AWBZ-zorg naar een aanspraak op Zvw-zorg, dat is vastgelegd in de polisvoorwaarden. Binnen de Zvw heeft de zorgverzekeraar een zorgplicht. Dit betekent dat de verzekeraar ervoor moet zorgen dat zijn klanten zorg of een vergoeding van zorg krijgen als zij daar recht op hebben. Klanten hebben op 1 januari 2015 een aanspraak op wijkverpleging op grond van de Zvw indien zij op 31 december 2014 een geldig indicatiebesluit voor verpleging en verzorging in de AWBZ hebben en waarvan de geldigheidsduur nog niet is verstreken/indien zij in zorg zijn 7. Het is niet zo dat de zorg 1 op 1 hetzelfde is als de zorg die klanten gewend waren vanuit de AWBZ te ontvangen. Alle klanten die op 31 december 2014 in zorg zijn, kunnen op 1 januari 2015 zorg ontvangen van dezelfde aanbieder 8 en de zorgverzekeraar zal deze zorg vergoeden. Om dit te faciliteren zullen met alle zorgaanbieders die in 2014 deze zorg binnen de AWBZ context verlenen afspraken worden gemaakt, mits zij voldoen en blijven voldoen aan de geschiktheids-eisen en uitsluitingsgronden zoals geformuleerd in de bestuursverklaring. Indien uit de beoordeling van de offerte 2015 blijkt dat de zorgaanbieder niet voldoet aan de gestelde eisen, dan zal de betreffende zorgaanbieder geen overeenkomst ontvangen voor 2015 m.b.t toewijsbare wijkverpleegkundige zorg. Is sprake van een dergelijke situatie, dan zal De Friesland Zorgverzekeraar met deze zorgaanbieder afspraken maken over de continuïteit van de zorgverlening ten behoeve van 7 Mits er geen intramurale indicatie aan ten grondslag ligt, want dan blijven de lage ZZP s nog een jaar in de Wlz met extramurale zorg. Hoge ZZP s komen sowieso in de Wlz. 8 Met uitzondering van ZZP ers. Zie voor toelichting hierop de paragraaf mogelijke zorgaanbieders wijkverpleging 20

21 klanten die op 31 december 2014 bij deze zorgaanbieder in zorg waren en ook in 2015 zorg zullen moeten ontvangen. 3.8 Zorgplan als basis voor declaratie De zorgaanbieder declareert in 2015 de zorg bij de zorgverzekeraar waar de desbetreffende klant is verzekerd en hierbij zijn de desbetreffende voorwaarden leidend. Basis voor de te declareren zorg is het individuele zorgplan dat is vastgesteld op grond van de verpleegkundige indicatie conform de VV&N normen. Declaratie van zorg is alleen toegestaan als er een zorgplan is, vastgesteld conform het zorgtoegangsproces. In het kader van de taakstelling wordt er verwacht dat zorgaanbieders alle klanten in zorg op 1 januari 2015 vóór 1 mei 2015 hebben geïndiceerd conform de nieuwe aanspraak wijkverpleging. Basisgedachte is dat de zorg zoals opgenomen in het zorgplan gemiddeld over de zorgperiode wordt verleend, het zorgplan is maximale totale realisatie. Als de zorgbehoefte verandert, dan dient het zorgplan te worden aangepast, binnen de indicatie. Voor 2015 geldt dat er nog gedeclareerd wordt op basis van prestaties en dit betekent dat het gaat om uren die zijn geleverd ten behoeve van de klant. Op dit moment is er, omdat de betreffende beleidsregels van de NZa nog niet gereed zijn, nog geen uitsluitsel over de exacte tijdseenheden waarin dient te worden gedeclareerd. Zodra de beleidsregels zijn vastgesteld en helderheid kan worden verschaft over de te declareren tijdseenheden. In de externe verantwoording moet de zorgaanbieder aannemelijk kunnen maken dat hij de zorg levert die in het zorgplan is afgesproken. Kortom, het moet toetsbaar zijn wat de zorgaanbieder levert, onder andere in het kader van de materiële controle (Bron: Bijlage 9 bij Kamerbrief BPZ/ADV ). 21

22 Hoofdstuk 4 Inkoopprocedure toewijsbare zorg 4.1 Opdrachtgever Opdrachtgever zijn de gezamenlijke zorgverzekeraars gerepresenteerd door De Friesland Zorgverzekeraar (eerste representant) en Achmea (tweede representant), hierna te noemen De Friesland Zorgverzekeraar. 4.2 Achtergrond van de inkoopprocedure Deze inkoopprocedure behelst uitsluitend de toewijsbare wijkverpleegkundige zorg. Deze aanspraak wordt opgenomen in het nog in de Staatscourant te publiceren artikel 2.10 Besluit zorgverzekering. De definitieve aanspraak wijkverpleging zal naar verwachting in oktober 2014 in het Staatsblad worden gepubliceerd. Het concept van de aanspraak uit het Besluit Zorgverzekering, waar deze inkoopprocedure op is gebaseerd luidt: Artikel Verpleging en verzorging omvat zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden, waarbij die zorg: a. verband houdt met de behoefte aan de geneeskundige zorg, bedoeld in artikel 2.4, of een hoog risico daarop, b. niet gepaard gaat met verblijf als bedoeld in artikel 2.12, en c. geen kraamzorg als bedoeld in artikel 2.11 betreft. 2. Onder de zorg, bedoeld in het eerste lid, valt niet verzorging aan verzekerden tot achttien jaar, tenzij er sprake is van verzorging vanwege complexe somatische problematiek of vanwege een lichamelijke handicap, waarbij: a. sprake is van behoefte aan permanent toezicht, of b. vierentwintig uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn en die zorg gepaard gaat met een of meer specifieke verpleegkundige handelingen Tabel 5- Concept aanspraak De NZa zal de prestaties vaststellen (voor de concept-prestaties zie bijlage 1). Deze inkoopprocedure ziet op die prestaties die vallen onder de zogenoemde toewijsbare wijkverpleging. De prestatie wijkgerichte zorg valt dan ook niet onder deze procedure. Hierna wordt de zorg die deze inkoopprocedure behelst, aangeduid met toewijsbare zorg Algemeen De Friesland Zorgverzekeraar is voornemens overeenkomsten te sluiten voor het leveren van toewijsbare zorg, zoals bedoeld in de Zvw, voor het kalenderjaar 2015 in de regio Friesland. De zorg wordt in representatie mede namens de andere zorgverzekeraars ingekocht. 22

23 De in 2015 te leveren toewijsbare zorg op de Friese Waddeneilanden (Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog) valt binnen de inkoopprocedure betreffende de toewijsbare wijkverpleging. Met de bijzondere situatie van de Friese Waddeneilanden wordt in onderhavige procedure rekening gehouden. Als ERAI blijft bestaan, worden met ERAI aanbieders, aanbieder-specifieke afspraken gemaakt, in het kader van de inkoopprocedure. Betrokken zorgaanbieders dienen te allen tijde te offreren bij De Friesland Zorgverzekeraar in het kader van de inkoopprocedure. Toepasselijke rechtsbeginselen Deze inkoopprocedure gaat uit van de rechtsbeginselen van precontractuele goede trouw, redelijkheid en billijkheid. De precontractuele goede trouw wordt ingevuld door de (procedure) regels die in de inkoopdocumentatie staat beschreven. 4.3 Bestuursverklaring, ondernemingsplan en aanvullende voorwaarden Alle zorgaanbieders dienen de bestuursverklaring in te vullen en te ondertekenen (zie bijlage 2). Alle nieuwe aanbieders zullen expliciet door het overleggen van bewijsstukken moeten aantonen dat zij aan een aantal eisen gesteld in de bestuursverklaring voldoen. Daarnaast moeten alle typen nieuwe zorgaanbieders bij inschrijving een ondernemingsplan overleggen dat voldoet aan de gestelde eisen. Zie voor de nadere uitleg en specificaties ten aanzien van de verschillende eisen en voorwaarden de bestuursverklaring (zie bijlage 2) en paragraaf Verdeling financieel kader Het voor het jaar 2015 beschikbare financieel kader voor de toewijsbare zorg wordt verdeeld onder de zorgaanbieders, die voor een overeenkomst voor de levering van toewijsbare zorg in aanmerking komen. Het beschikbare financiële kader wordt landelijk bepaald. 4.5 Bepalen van de startsituatie van iedere zorgaanbieder Aan de hand van de inhoud van onderstaande paragraaf en sub-paragrafen weet de zorgaanbieder, die een offerte wil indienen, het volgende: 1) Of hij een bestaande of een nieuwe zorgaanbieder is. 2) Op welke manier de omvang van zijn aanvangsbudget wordt vastgesteld Bestaande en nieuwe zorgaanbieders Voor de zorginkoop wordt er een onderscheid gemaakt tussen bestaande aanbieders en nieuwe aanbieders. 23

24 Bestaande zorgaanbieders Een bestaande zorgaanbieder is een aanbieder met een AWBZ-overeenkomst voor extramurale verpleging en/ of verzorging in 2014 en/of een productieafspraak en/of heeft daadwerkelijk productie geleverd Nieuwe zorgaanbieders Nieuwe zorgaanbieders voor toewijsbare zorg zijn: Zorgaanbieders die in 2014 geen overeenkomst hebben voor het leveren van extramurale AWBZ zorg met Zorgkantoor Friesland ZZP ers In 2013 hebben ZZP ers en zorgkantoren individuele overeenkomsten met elkaar gesloten voor het leveren van thuiszorg in natura, binnen een landelijke pilot. In mei 2014 is deze pilot uitgebreid op verzoek van het Ministerie van VWS. Op 31 december 2014 stopt deze pilot. Dit betekent dat ZZP ers, om in aanmerking te komen voor een contract toewijsbare zorg in 2015, aan dezelfde eisen zullen moeten gaan voldoen als die worden gesteld aan nieuwe zorgaanbieders. Indien uit de beoordeling van de offerte 2015 blijkt dat de ZZP er niet voldoet aan de gestelde eisen, zal De Friesland Zorgverzekeraar met deze zorgaanbieder specifieke afspraken maken ten behoeve van deze klanten, die per 31 december in zorg zijn bij een in 2014 gecontracteerde ZZP-er, om de continuïteit van zorg te waarborgen. 4.6 Bestuursverklaring, ondernemingsplan en aanvullende voorwaarden; nader toegelicht Bestuursverklaring Alle zorgaanbieders dienen de bestuursverklaring in te vullen en te ondertekenen (zie bijlage 2). Ten aanzien van de onderdelen 1. tot en met 3. van de bestuursverklaring volgt hieronder een toelichting Onderdeel 1. Geschiktheidseisen De geschiktheidseisen betreffen eisen die aan de zorgaanbieder worden gesteld. De zorgaanbieder dient per 15 augustus 2014 en gedurende de termijn van de overeenkomst, wanneer die hem wordt toegekend, aan de geschiktheidseisen te voldoen, tenzij anders vermeld. Indien niet aan de eisen wordt voldaan, wordt de zorgaanbieder als ongeschikt beoordeeld en zal deze niet in aanmerking kunnen komen voor een contract. De geschiktheidseisen zijn opgesplitst in eisen van bekwaamheid en financieel-economische eisen. De zorgaanbieder dient ter onderbouwing van het feit dat wordt voldaan aan de eisen van bekwaamheid en de financieel-economische eisen, de hokjes die geplaatst zijn voor de eisen, aan te vinken. In de bestuursverklaring (zie bijlage 1 van de bestuursverklaring) is aangegeven in welke situaties bijlagen dienen te worden toegevoegd. 9 Contracten voor andere extramurale zorgvormen in de AWBZ die eveneens geheel of gedeeltelijk naar de aanspraak wijkverpleging worden overgeheveld, worden daarbij ook aangemerkt als overeenkomsten voor extramurale verpleging en/of verzorging. 24

25 Onderdeel 2. Uitsluitingsgronden Wat de uitsluitingsgronden betreft, geldt het volgende. Indien één of meer van de situaties genoemd in de uitsluitingsgronden op de zorgaanbieder van toepassing is/zijn, kan hij worden uitgesloten. De zorgaanbieder dient ter onderbouwing van het feit dat geen van de situaties genoemd in de uitsluitingsgronden op hem van toepassing is, de hokjes die geplaatst zijn voor de uitsluitingsgronden, aan te vinken Onderdeel 3. Eisen van onderaanneming Wat de eisen van onderaanneming betreft, geldt het volgende. Indien niet aan deze eisen wordt voldaan, komt de zorgaanbieder niet in aanmerking voor een contract. De zorgaanbieder dient ter onderbouwing van het feit dat wordt voldaan aan deze eisen van onderaanneming, de hokjes die geplaatst zijn voor de eisen, aan te vinken. Daarnaast dient de zorgaanbieder de in de bestuursverklaring aangegeven bijlage Onderaannemerschap in alle gevallen met de offerte mee te sturen. Daarop is de vraag of de zorgaanbieder voornemens is in 2015 te werken met onderaannemers, beantwoord. Wanneer die vraag met ja is beantwoord, is de bijlage ook verder ingevuld Ondernemingsplan en de daaraan gestelde eisen Van alle nieuwe zorgaanbieders wordt verlangd dat zij een ondernemingsplan indienen dat ten tijde van de sluiting van de inschrijving, niet ouder is dan 12 maanden. Ook moet het gericht zijn op een onderneming die toewijsbare zorg als bedoeld in deze procedure biedt. Het ondernemingsplan van de inschrijvende zorgaanbieder dient betrekking te hebben op verlening van die zorg in Friesland. In dit ondernemingsplan worden in ieder geval uit de volgende onderdelen beschreven: 1. Organisatie-inrichting Van nieuwe zorgaanbieders wordt verlangd dat zij in het ondernemingsplan beschrijven: -aanwezigheid en samenstelling Raad van Bestuur of directie; -aanwezigheid en samenstelling van onafhankelijk, statutair geborgd toezichthoudend orgaan (bijvoorbeeld Raad van Toezicht); -aanwezigheid en samenstelling onafhankelijke klachtencommissie; -implementatie van de Zorgbrede Governancecode; -levering van de zorg door voldoende gekwalificeerd personeel; -toelichting op een eventuele holding- of concernconstructie of andere samenwerkingsvorm. 2. Missie en strategie Dit onderdeel is een korte beschrijving van de algemene bedrijfsdoelstelling en bevat: -de algemene doelstelling (doelgroep, de behoefte van de potentiële klant die de zorgaanbieder gaat vervullen en de manier waarop dat gebeurt); -beschrijving van de te leveren producten en diensten; -de bedrijfsactiviteit (wat gaat er concreet gebeuren); -de kwantitatieve vertaling (omzet, winst, klanten, marktaandeel); -de kwalitatieve vertaling (de bedrijfsfilosofie, te hanteren methodieken en de voor de sector geldende kwaliteitsstandaarden). 25

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Wijzigingen (1) N.a.v. de publicatie van de beleidsregels op 1 juli 2014

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015. Juni juli 2014 Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2015 Juni juli 2014 Programma 1. Introductie Coöperatie VGZ 2. Visie overheid HLZ en context 3. Visie Coöperatie VGZ 4. Inkoop, declaratie en monitoring

Nadere informatie

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) N O T I T I E Aan : Leden IVVU Van : Kees Weevers Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) Datum : 13 oktober 2014 Op 4 maart 2014 hebben minister Schippers en staatssecretaris

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Wijkverpleging Onderhandelingsresultaat transitie Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Onderwerpen Aanspraak wijkverpleging Toegang Overgang voor cliënten 2014-2015 Transitieperiode Nieuwe bekostigingssystematiek

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Inkoopbeleid wijkverpleging

Inkoopbeleid wijkverpleging Inkoopbeleid wijkverpleging 2015 informatiebijeenkomst Zwolle, 25 juni 2014 Algreet Tamminga, teammanager V&V ZVW aanspraak wijkverpleging 2015 Zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2015. Regio s DWO en NWN

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2015. Regio s DWO en NWN Inkoopbeleid Wijkverpleging 2015 Regio s DWO en NWN September 2014 Introductie In 2015 wordt de langdurige zorg en ondersteuning hervormd. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verdwijnt. Delen

Nadere informatie

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst:

De declaraties voor het indiceren valt onder het afgesproken omzetplafond. Daarbij geldt de volgende bepaling uit de overeenkomst: Veel gestelde vragen over indiceren (PGB), declaraties, niet-gecontracteerde zorg, Palliatief Terminale Zorg (PTZ) en Ketenzorg dementie De antwoorden op de veel gestelde vragen die u hieronder aantreft

Nadere informatie

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging 1 Programma 1. Landelijke ontwikkelingen AWBZ 2. Visie Achmea op langdurige zorg 3. Zorginkoopbeleid AWBZ/Wlz 4. Gelegenheid tot het stellen van

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Wat kunt u verwachten? 1. Algemene informatie Zorgkantoor Friesland

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Inkoopgids Wijkverpleging 2015

Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Context en toekomstperspectief... 4 2.1 Overgangsjaar...5 2.2 De aanspraak wijkverpleging...5 2.3 Wat is wijkverpleging?...6

Nadere informatie

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet

Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet 1 Geschiedenis Zvw-AWBZ- Wmo-Jeugdwet Per 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) in werking getreden (Stb. 2014, 494). Deze is in de plaats gekomen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Nadere informatie

Inkoopgids Wijkverpleging 2015

Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Inkoopgids Wijkverpleging 2015 Juni 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Context en toekomstperspectief... 4 2.1 Overgangsjaar...5 2.2 De aanspraak wijkverpleging...5 2.3 Wat is wijkverpleging?...6

Nadere informatie

Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015

Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015 Welkom bij Menzis! Bijeenkomst wijkverpleegkundigen Wageningen, 5 februari 2015 Programma 1400 Welkom (René Bouma) 1410 Menzis / ambitie wijkverpleging (Esther van Dijk) 1430 Beleid wijkverpleging 2015

Nadere informatie

2.2. miljoen verzekerden fte medewerkers. 5,9 miljard zorgkosten (inclusief Anderzorg) 2,7 miljard Wlz

2.2. miljoen verzekerden fte medewerkers. 5,9 miljard zorgkosten (inclusief Anderzorg) 2,7 miljard Wlz Wijkverpleging Introductie Menzis Menzis is sinds 1836 een coöperatie zonder winstoogmerk, een zorgverzekeraar met 2,2 miljoen klanten. De Ledenraad is ons hoogste orgaan. Bij Menzis is iedereen welkom.

Nadere informatie

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015.

In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 januari 2015. Beste ouder, In deze e-mail informeren wij u graag over de veranderingen die in de zorg gaan plaatsvinden per 1 nuari 2015. Bij deze e-mail zijn twee bijlagen bijgesloten: 1. Een brief aan u als ouder

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg

IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom. Wet langdurige zorg IVVU, 18 februari 2015 Herma Oosterom Wet langdurige zorg Wet langdurige zorg Hoofdlijnen Wlz Inzet ActiZ Overgangsregeling Indicatiestelling Bekostiging Wlz uitvoerder Subsidieregelingen Overzicht verschillen

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 1. Inleiding De bestaande toelatingen voor persoonlijke verzorging,

Nadere informatie

ZORGINKOOP PRESENTATIE

ZORGINKOOP PRESENTATIE ZORGINKOOP PRESENTATIE voor Themadag CNV in Nijkerk Woensdag 25 mei 2016 door Sabrina Weij Zorginkoper / Relatiebeheerder Care Inhoud presentatie Uitleg werkzaamheden Zorgkantoor DSW Transities / overhevelingen

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Augustus 2015 Introductie Wijkverpleging maakt sinds 1 januari 2015 onderdeel uit van de Zorgverzekeringswet (Zvw). 2015 werd beschouwd als overgangsjaar in de totale transformatie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Wijkverpleging

Veelgestelde vragen over Wijkverpleging Veelgestelde vragen over Wijkverpleging Vragen over inkoop & contractering Is de inkoop bijzondere zorgsoorten ook voor nieuwe aanbieders weggelegd? Voor de zorgsoorten PTZ, IKZ, ketenzorg/casemanagement

Nadere informatie

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb

Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Bijlage 1 Uitgangspunten en inhoud van Zvw-pgb Onderhandelingsresultaat overeengekomen door Per Saldo, ZN en VWS Uitgangspunten: Per 1 januari 2015 worden, indien de wijziging van het Besluit zorgverzekering

Nadere informatie

Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014

Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014 Vragen en antwoorden ZZP ers bijeenkomsten oktober 2014 Aan ZZP ers werkzaam in de langdurige zorg Van Telefoonnummer E-mailadres Directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl Onderwerp Datum

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 2.0 22 December 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU, met input

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 1.0 10 November 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU. Andere brancheorganisaties

Nadere informatie

Informatie kaart. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Informatie kaart. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Informatie kaart Afbakening Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en wijkverpleging Zorg verzekerings wet Deze informatiekaart gaat in op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen zorgverzekeraars en

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Welkom Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Inleiding Politieke en maatschappelijke context Herziening langdurige zorg o Eigen verantwoordelijkheid o Zelfredzaamheid o Thuis blijven wonen, zorg dichtbij

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Deze regeling is voorts van toepassing op zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 3.10 hierna.

Deze regeling is voorts van toepassing op zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 3.10 hierna. NADERE REGEL Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2016 Gelet op de artikelen 36, 37, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk. E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355. Datum 16 september 2015

Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk. E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355. Datum 16 september 2015 Factsheet Zorgmodule Wijkverpleging Zorg in de wijk Datum 16 september 2015 Contactpersoon Tom Dalinghaus E-mail: tom.dalinghaus@zilverenkruis.nl; Mobile: +31 (0)623247355 Inleiding Vanaf 2016 zet Zilveren

Nadere informatie

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Menzis Niet-aanbestede producten 2014 1 Inhoudsopgave Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

De Friesland Zorgverzekeraar NOTA VAN INLICHTINGEN I Inkoopdocument 2015 Toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 7 augustus 2014

De Friesland Zorgverzekeraar NOTA VAN INLICHTINGEN I Inkoopdocument 2015 Toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 7 augustus 2014 De Friesland Zorgverzekeraar NOTA VAN INLICHTINGEN I Inkoopdocument 2015 Toewijsbare wijkverpleegkundige zorg 7 augustus 2014 Pagina 1 van 29 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen & Wijzigingen Inkoopdocument

Nadere informatie

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders en bestaande aanbieders bij andere Wlz uitvoerder

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders en bestaande aanbieders bij andere Wlz uitvoerder Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders en bestaande aanbieders bij andere Wlz uitvoerder TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG (Wlz) 2017 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2016 na nota van

Nadere informatie

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Regiobijeenkomst. Inkoopbeleid wijkverpleging

Regiobijeenkomst. Inkoopbeleid wijkverpleging Regiobijeenkomst Inkoopbeleid wijkverpleging 03-06-2015 Doelstellingen van vandaag Ervaringen delen over 2015 Wat ging er goed? Wat kon er beter? Wat zijn de knelpunten en wat kunnen we daaraan doen? Doorkijkje

Nadere informatie

Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg

Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg BELEIDSREGEL Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9 Inkoopspecificaties Pagina 1/9 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2013 Menzis Niet-aanbestede producten 2013 2 Inkoop Niet-aanbestede producten 2013 Inhoudsopgave 1 Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg

Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg BELEIDSREGEL Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Zorg uit de Wlz en ondersteuning of jeugdhulp? Kan iemand met een Wlz-indicatie een beroep doen op de Wmo 2015 of op de Jeugdwet?

Zorg uit de Wlz en ondersteuning of jeugdhulp? Kan iemand met een Wlz-indicatie een beroep doen op de Wmo 2015 of op de Jeugdwet? 2 Zorg uit de Wlz en ondersteuning of jeugdhulp? Kan iemand met een Wlz-indicatie een beroep doen op de Wmo 2015 of op de Jeugdwet? Afbakening wettelijke kaders: Wlz Wet langdurige zorg: Blijvende behoefte

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2015

Zorginkoopbeleid 2015 Zorginkoopbeleid 2015 Context HLZ WLZ/AWBZ Politieke besluitvorming Uniformering Landelijk versus regionaal beleid Marktanalyse Proces Rafelrandjes Vraag/antwoord Agenda inkoop 2015 Uitgangspunten landelijk

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders

Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders Bijlage 5 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders INKOOPDOCUMENT WLZ 2017 ZORGKANTOOR FRIESLAND Juni 2016 Bewijsstukken nieuwe zorgaanbieders Inkoopdocument Wlz 2017 Zorgkantoor Friesland 1 1. Inleiding Zoals

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv)

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv) Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (PGB vv) DEEL 1: Verpleegkundige deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger.

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Datum 24 oktober 2014 Betreft Zorgpunten ten aanzien van de overhevelingen naar de Zorgverzekeringswet in 2015

Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Datum 24 oktober 2014 Betreft Zorgpunten ten aanzien van de overhevelingen naar de Zorgverzekeringswet in 2015 > Retouradres Postbus 20350 2500 EA DEN HAAG Zorgverzekeraars Nederland mr. A. R. Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78 34 www.rijksoverheid.nl Inlichtingen bij Datum

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg Eno Zorgverzekeraar 2 Regiovisie Wijkverpleging/ZG 2017 Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid Wijkverpleging/ZG

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2016. Door: Annemieke van Hees Datum: 07-07-2015

Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2016. Door: Annemieke van Hees Datum: 07-07-2015 Zorginkoopbeleid Persoonlijke Verzorging en Verpleging 2016 Door: Annemieke van Hees Datum: 07-07-2015 Programma 1. Introductie Coöperatie VGZ 2. Visie Coöperatie VGZ 3. Inkoop en contractering 4. Tijdslijn

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2014 Betreft Kortdurend eerstelijns verblijf

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 juni 2014 Betreft Kortdurend eerstelijns verblijf > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum

Nadere informatie

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014.

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Zorginkoop team AWBZ Mei 2013 Inhoud Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Inkoopbeleid ZZP-ers...

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans

Hervorming Langdurige Zorg. Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming Langdurige Zorg Rian van de Schoot expert wijkgericht werken Vilans Hervorming langdurige zorg Waarom? 1. Meer voor elkaar zorgen 2. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg 3. Financiële houdbaarheid

Nadere informatie

Overzicht kortdurende zorg met verblijf

Overzicht kortdurende zorg met verblijf Overzicht kortdurende zorg met verblijf 23 december 2014 Hierbij vindt u een overzicht van de verschillende vormen van kortdurende zorg met verblijf. Wij hebben voor u de definities en situaties vóór en

Nadere informatie

Nieuwe afbakening verzorging kinderen

Nieuwe afbakening verzorging kinderen Factsheet Nieuwe afbakening verzorging kinderen Per 1 januari 2018 verandert de manier waarop verzorging aan kinderen wordt bekostigd en georganiseerd. In deze factsheet wordt uitgelegd wat er gaat veranderen

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid. Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg. Eno Zorgverzekeraar

Zorginkoopbeleid. Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg. Eno Zorgverzekeraar Zorginkoopbeleid Regiovisie Wijkverpleging en 2017zintuiglijk gehandicaptenzorg Eno Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1 2 Inleiding 5 Zorginkoopbeleid Wijkverpleging/ZG 2017 6 2.1 Visie op de zorg 6 2.2 Eisen

Nadere informatie

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1: verpleegkundig-deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar : 2. Aanvrager Voor wie wordt dit PGB aangevraagd? Achternaam : Voorletters

Nadere informatie

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk?

Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Toegang tot de zorg: hoe is het geregeld en hoe loopt het in de praktijk? Presentatie voor het Achterhoeks Netwerk door Lisette Sloots, manager Adviespunt Zorgbelang Gelderland 29 oktober 2015 Achtergrond

Nadere informatie

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding

Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding Visie decentralisatie AWBZ extramurale begeleiding STAND VAN ZAKEN DECENTRALISATIE BEGELEIDING Ontwikkelingen: - Wijzigingswet Wmo: besluitvorming Tweede Kamer (april 2012) - Controversieel verklaring

Nadere informatie

3.3 Declaratie De rekening van de zorgaanbieder aan de patiënt of de zorgverzekeraar voor een verrichte prestatie(s).

3.3 Declaratie De rekening van de zorgaanbieder aan de patiënt of de zorgverzekeraar voor een verrichte prestatie(s). REGELING Verpleging en verzorging Gelet op artikel 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld: Verpleging en verzorging.

Nadere informatie

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop Jelle van Netten Manager Financiën & Informatievoorziening van Zorgbalans 17 juni 2014, Voorjaarsvergadering NVvA 1 Inhoud Presentatie 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014 Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN Sanne Lubbers Martin Holling 16 december 2014 Inhoud Hoofdlijnen van Het doel van de wet Verschillen met de AWBZ Zorginkoop Specifieke onderwerpen 2 Waarom een

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst zorgaanbieders

Informatiebijeenkomst zorgaanbieders Informatiebijeenkomst zorgaanbieders Inkoop 2015 Langdurige Zorg 28 mei 2014 Programma 14.00 uur vooruitblik 2015 uitgangspunten Inkoopbeleid 14.45 uur korte pauze 14.55 uur uniform landelijk beleid inkoopsystematiek

Nadere informatie

Transitie Langdurige Zorg

Transitie Langdurige Zorg Transitie Langdurige Zorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg AWBZ in historisch perspectief 1968 Ontstaan van de AWBZ voor langdurige onverzekerbare

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Per 1 januari 2015 worden grote veranderingen in de zorg van kracht. De Hervorming Langdurige Zorg is één van de ingrijpendste veranderingen in het zorgstelsel

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten

Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Veelgestelde vragen over Schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten Zilveren Kruis Zorgkantoor, 25 januari 2017. Versie 1.0 Nr Vraag Antwoord 1 Wat houdt de wijziging van Schoonmaak naar de Wlz

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Menzis wijkverpleging opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Programma 1. Opening bijeenkomst (Ria Stegehuis) 2. Menzis visie/ambitie Wijkverpleging

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2015 Betreft Bekostiging intensieve kindzorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 8 oktober 2015 Betreft Bekostiging intensieve kindzorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014

Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Overgangsrecht van AWBZ cliënten en beleid Versie december 2014 Door de hervormingen van de langdurige zorg wordt begeleiding per 1 januari 2015 gedecentraliseerd naar de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

3.3 Declaratie De rekening van de zorgaanbieder aan de patiënt of de zorgverzekeraar voor een verrichte prestatie(s).

3.3 Declaratie De rekening van de zorgaanbieder aan de patiënt of de zorgverzekeraar voor een verrichte prestatie(s). REGELING Verpleging en verzorging Gelet op artikel 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld: Verpleging en verzorging.

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Multizorg VRZ Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2016 Inhoud Vooraf... 3 1. Missie en visie Multizorg VRZ... 3 2. Kwaliteitsbeleid... 4 3. Inkoopwijze

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0021

BELEIDSREGEL AL/BR-0021 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie