Door juiste performancemonitoring naar betere leveranciersregie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Door juiste performancemonitoring naar betere leveranciersregie"

Transcriptie

1 pag.: 1 van 6 Door juiste performancemonitoring naar betere leveranciersregie Bron: Facto Magazine, nr. 12, 2001 Auteur(s): P. Stolk Wie zich nog de smid uit Asterix kan herinneren weet dat die er lustig op los sloeg als de hem geleverde vis rot bleek te zijn. De smid deed toen al datgene waar de meeste inkopers tegenwoordig slechts van dromen: hij koppelde beloning direct aan prestaties en mepte erop los. De visboer leerde er niets hiervan, maar leveranciers in onze tijd zijn wel gevoelig voor toepassing van dit principe door afnemers. Daarvoor is wel een betrouwbaar, compleet en transparant beeld nodig van de leveranciersprestatie. Toepassing van performancemonitoring zoals hier beschreven, stelt een afnemer in staat de regie binnen een leveranciersrelatie weer in handen te krijgen. Hiermee ligt de weg open naar een optimale leveranciersprestatie. Veel inkopers kunnen beamen dat problemen op het vlak van performance door leveranciers steeds vaker voorkomen. Op zich is dat ook helemaal niet vreemd. Met name de combinatie van toegenomen complexiteit van techniek en processen, leidt tot een situatie waarin het voor een leverancier steeds meer een uitdaging wordt om datgene te doen wat is afgesproken, namelijk op maat presteren. Daarbij komt nog dat in algemene zin de processen van leverancier en afnemer steeds nauwer op elkaar aansluiten. Dit leidt tot een situatie waarbij de afnemer niet alleen afhankelijker wordt van de leverancier, maar ook van de kwaliteit van de eigen processen! Tenslotte speelt een rol dat veel leveranciers de neiging hebben datgene te doen waarop ze worden gemeten en beoordeeld, en niet zozeer wat er van ze wordt verwacht op basis van gemaakte afspraken. De sleutel Om afnemer en leverancier in staat te stellen snel en adequaat bij te sturen en hiermee foutkosten te voorkomen, is het belangrijk het nakomen van prestatieafspraken continu te volgen en te analyseren. Het aanbrengen van overzicht en transparantie in prestaties is namelijk een eerste vereiste om de leverancier in staat te stellen te verbeteren tot het afgesproken niveau. Dit is belangrijk omdat de in een contract of SLA neergelegde afspraken een natuurlijk optimum tussen leverancier en afnemer vertegenwoordigen. Hier behalen beide partijen een optimale marge en hebben ze minimale kosten. Het installeren van een adequate monitorfunctie waarmee een performance dashboard kan worden gerealiseerd wordt hiermee opportuun.

2 pag.: 2 van 6 Zo wordt een optimale performance monitoring opgezet Stap 1: Uitgangspunten definiëren Performance monitoring levert meer op dan het performance dashboard en de achterliggende monitorfunctie, rekening houden met uniformiteit in methodiek en systematiek. Alle leveranciers kunnen dan op eenduidige en consistente wijze op het nakomen van hun afspraken worden beoordeeld. Een manier om hier invulling aan te geven is een op de leveringsketen gebaseerd model, als uitgangspunt te hanteren. Voeg hier aan toe het ook door NEVI (Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement) gehuldigde principe dat leveranciers zo goed zijn als de mate waarin ze de afspraken met afnemers nakomen, en je hebt de uitgangspunten om tot een functioneel hoogwaardig performance dashboard te komen. Stap 2: Bepalen scope Van belang is het om vast te stellen voor welke producten en leveranciers het performance dashboard geïnstalleerd gaat worden. Hierbij kan bijvoorbeeld uitgegaan worden van het inkoopportfolio van Kraljic dat onderscheid maakt tussen strategische-, hefboom-, routineen knelpuntproducten. Toepassing van performance monitoring op een strategische leverancier kan primair tot doel hebben de afhankelijkheid van die leverancier binnen redelijke grenzen te houden. In geval van een hefboomleverancier wilt u met name helder maken of die leverancier het nog steeds verdient uw leverancier te zijn. Bij slecht presteren kun je met goede argumenten relatief eenvoudig switchen naar een andere leverancier. Een nadere inperking van het aantal leveranciers en producten zou plaats kunnen vinden op basis van de 20/80 regel. Performance monitoring wordt dan ingericht voor de belangrijkste leveranciers van core business. Key performance indicators volgens VRpro Stap 3: Vaststellen prestatie-indicatoren Zoals hiervoor genoemd is het zinvol uit te gaan van de zogenaamde leveringsketen (zie schema key performance indicators ). Deze heeft als voordeel dat hij op ieder type industrie en product toepasbaar is. Kijkend naar logische elementen hierbinnen komen we uit bij de volgende vijf - bijna logische - fasen: Ontwikkelen, Produceren, Leveren, Installeren en Beheren. Door deze vijf - aangevuld met Perceptie - als key performance indicator (KPI) aan te merken, kunnen we over industrieën en producten heen een stuk uniformiteit in het benoemen van KPI s bereiken.

3 pag.: 3 van 6 Vervolgens kunnen per leverancier/product/afnemer-relatie de relevante KPI s worden geselecteerd. Hier worden dan de specifieke prestatie-indicatoren onder gezet waar (contract) afspraken over zijn gemaakt tussen partijen. Een voorbeeld hiervan is % bestelposten op tijd als prestatie-indicator onder de KPI Leveren. Door dit voor iedere geselecteerde KPI te doen kan op relatief eenvoudige wijze tot een representatief indicatormodel worden gekomen waarmee de integrale performance van de leverancier(s) kan worden gevolgd en geanalyseerd. Afbeelding 1 geeft een voorbeeld van een indicatormodel met gemiddelde scores. afbeelding 1: overzicht prestatie-indicatoren en score t.o.v. normering (groen = op maat presteren) Stap 4: Bepalen normering Als de zogenaamde indicatorboom is opgesteld moet per indicator worden vastgesteld op welke wijze waardering van de feitelijk geleverde prestatie gaat plaatsvinden. Hanteren we multiple choice of gaan we uit van een complexere methodiek, bijvoorbeeld een wiskundige functie? Als hierin keuzes zijn gemaakt dient vastgesteld te worden op welk niveau de afgesproken prestatie precies moet liggen. Ook moet zo nauwkeurig mogelijk worden aangegeven wanneer sprake is van minder goed presteren of van wanprestatie.

4 pag.: 4 van 6 Stap 5: Databronnen definiëren De in de voorgaande stappen gedefinieerde prestatie-indicatoren, moeten geregeld - bijvoorbeeld maandelijks - worden gevuld met feitelijke scores. Dit kan variëren van een percentage op basis van leverbetrouwbaarheid tot een MTBF-score. (MTBF staat voor Mean Time Between Failure) Vaak zijn deze zogenaamde facts & figures afkomstig uit ERP-achtige systemen. Deze dienen dus nauwkeurig te worden gespecificeerd. Naast een softwaredatabase kunnen echter ook de eigen medewerkers fungeren als databron. Omdat de hiervoor genoemde KPI Perceptie door veel organisaties als belangrijk wordt beschouwd verdient het aanbeveling ook dit in de leveranciersbeoordeling mee te nemen. Dit kan gerealiseerd worden door een representatief panel bestaande uit medewerkers uit verschillende lagen van de (klant)organisatie een aantal keren per jaar een perceptiewaardering te laten geven op onderwerpen als houding, flexibiliteit, win/win focus, interne communicatie, expertise enzovoort. Belangrijk voor een goed performance dashboard is immers dat dit de integrale leverancierswaardering weergeeft. De impact op de organisatie Implementatie De implementatie van performance monitoring impliceert kennis en kunde van inkoop in algemene zin en leveranciersmanagement in het bijzonder. Het verdient dan ook aanbeveling een commercieel sterke (senior) inkoper voor deze speciale opdracht vrij te maken. Na goedkeuring van een projectplan kan worden gestart met het neerzetten van een performance dashboard voor de belangrijkste contracten (resultaat van stap 2: definiëren scope ). Na gebleken succes kan besloten worden tot een grootschalige uitrol van performance monitoring binnen de organisatie. Dit impliceert echter de inzet van extra personeel en middelen. Going concern Als bij de inrichting van performance monitoring optimaal gebruik gemaakt wordt van moderne technologie als internet/intranet en kan de feitelijke tijdsbesteding van een medewerker waar het het beoordelen van de leveranciersprestatie betreft, beperkt worden tot circa 10 minuten per maand. Als een medewerker over 5 leveranciers voor 3 verschillende producten moet oordelen, dan kost hem dit maximaal 150 (10 x 5 x 3) minuten per maand, ofwel 2,5 uur. Hier staat tegenover een besparing in vergadertijd die wel kan oplopen tot het tienvoudige om de simpele reden dat slechts nog vergaderd hoeft te worden over de wijze waarop de problemen opgelost gaan worden. En dus niet meer OF er volgens de leverancier überhaupt sprake is van een probleem. We hebben het dan nog niet gehad over de besparingen (voorkomen foutkosten) die worden gerealiseerd als snel wordt ingegrepen op een dreigende slechte prestatie.

5 pag.: 5 van 6 Wat het oplevert Zoals eerder gesteld kan met performance monitoring de regie over de relatie met de leverancier weer in handen worden gekregen. Dit levert het volgende op: De afnemer is voortaan in staat met harde argumenten geld aan prestaties te koppelen. Dit moet de leverancier extra motiveren conform afspraak te presteren. Performance monitoring leidt tot een overzichtelijk en transparant beeld van de prestatie van de leverancier. Dit niet alleen ten opzichte van de afspraken, maar ook in de tijd bekeken en gerelateerd aan de prestaties van andere leveranciers. Afbeeldingen 2 en 3 geven een voorbeeld van een scoreoverzicht in de tijd en ten opzichte van de norm. Performance monitoring maakt snel en adequaat bijsturen mogelijk waardoor foutkosten kunnen worden vermeden of beperkt. Transparantie in presteren leidt tot betere communicatie doordat de betrokken partijen en personen een gelijk informatieniveau hebben. Dit leidt tot kortere vergaderingen en minder irritatie. Performance monitoring draagt bij tot een hoger kwaliteitsbewustzijn omdat er voortdurend zicht is op de te behalen doelstelling, namelijk een vlekkeloze prestatie. De besparing die op maat presteren minimaal kan opleveren varieert in de praktijk tussen 2-8% van het inkoopvolume. Een beter argument om direct met performance monitoring te starten is nauwelijks denkbaar... Tenslotte In dit artikel is gesteld dat performance monitoring tot betere prestaties leidt. Leveranciers zullen zich door de continue monitoring en het hieruit voortvloeiende lik-op-stuk beleid van de afnemer optimaal bewust zijn van het belang van goed presteren en hier ook naar handelen. Dit resulteert in hogere klanttevredenheid en lagere kosten voor de afnemer. Wat de leverancier betreft, die doet niet alleen wat hij heeft afgesproken te doen, hij investeert ook nog eens in de toekomst. Een goed presterende leverancier kan hiervoor in de toekomst door de afnemer worden beloond met nieuwe orders. En de smid uit Asterix? Had hij de beschikking gehad over performance monitoring dan had de visboer eenvoudig weg niet worden betaald. Maar of dat nu beter had geholpen dan het ouderwetse pak slaag zoals de smid de visboer gaf, dat is nog maar de vraag..? afbeelding 2: totaalscore in de tijd per prestatie-indicator

6 pag.: 6 van 6 afbeelding 3: score in de tijd per prestatie-indicator

Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren

Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren Het succesvol uitvoeren van projecten zegt niets over de waarde die deze projecten creëren De zich maar langzaam herstellende laagconjunctuur noodzaakt organisaties ertoe om alle ict-investeringen grondig

Nadere informatie

d é k e n n i s a u t o r i t e i t o p h e t g e b i e d v a n i n k o o p

d é k e n n i s a u t o r i t e i t o p h e t g e b i e d v a n i n k o o p PAG 01 White paper Het NIC White paper: Van EMVI naar Best Value Procurement bij gemeenten Gunnen op basis van kwaliteit: meerwaarde voor minder geld Auteur: Ing. Jelle Wenselaar, managing consultant,

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact Whitepaper Het klantcontactmodel 1 Inleiding Hoe belangrijk is klantcontact voor uw organisatie? Hebt u uw klantcontactproces dik voor elkaar of hebt u het gevoel dat het beter kan? Hoe doen andere organisaties

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

Marketing Balanced Scorecard

Marketing Balanced Scorecard Balanced Scorecard Door: Drs. Y. Mandour & Drs. Philip Waalewijn In deze economisch donkere tijden stellen we meer en meer vragen over het effect van onze marketing uitgaven. Met de Balanced Scorecard

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen Zorginkoop heeft de toekomst Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen rvz raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering

Nadere informatie

SHARED SERVICE CENTERS: IN WELKE VERSNELLING RIJD IK NU? Hét onderzoek naar de volwassenheid van shared services in Nederland.

SHARED SERVICE CENTERS: IN WELKE VERSNELLING RIJD IK NU? Hét onderzoek naar de volwassenheid van shared services in Nederland. S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY SHARED SERVICE CENTERS: IN WELKE VERSNELLING RIJD IK NU? Hét onderzoek naar de volwassenheid van shared services in Nederland Onderzoeksrapport inhoud 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010 Whitepaper Effectief Verbeteren op de ICT Service Desk Bespaar door verhoging van kwaliteit Auteur: K. de Koning Datum: november 2010 Versie 1.1 Rechten: Alles uit dit document mag je gebruiken, (uit)delen,

Nadere informatie

Risico is goed voor Informatie- en Applicatiemanagement omdat alle winstgevende business het gevolg is van berekend risico.

Risico is goed voor Informatie- en Applicatiemanagement omdat alle winstgevende business het gevolg is van berekend risico. Risico is goed voor Informatie- en Applicatiemanagement omdat alle winstgevende business het gevolg is van berekend risico. SABSA, BiSL en ASL Door: Jeroen van Esch en Jeroen Simons, Management consultants

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

LEAN, RISK & FINANCE EEN INTEGRALE BENADERING GERICHT OP DUURZAME RESULTAATSVERBETERING

LEAN, RISK & FINANCE EEN INTEGRALE BENADERING GERICHT OP DUURZAME RESULTAATSVERBETERING LEAN, RISK & FINANCE EEN INTEGRALE BENADERING GERICHT OP DUURZAME RESULTAATSVERBETERING 2 Iedere organisatie streeft voortdurend naar duurzame verbetering van het rendement. Bij commerciële ondernemingen

Nadere informatie

HANDREIKING EXTERN INHUREN

HANDREIKING EXTERN INHUREN HANDREIKING EXTERN INHUREN PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo PIANOo De inhuur van externe werkkrachten in de publieke sector kortweg externe inhuur vraagt om een zorgvuldige

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Tellus beschikt met SQL Server 2008 in recordtijd over een krachtige Business Intelligence oplossing en bespaart 300.000,= aan ontwikkelkosten

Tellus beschikt met SQL Server 2008 in recordtijd over een krachtige Business Intelligence oplossing en bespaart 300.000,= aan ontwikkelkosten Tellus beschikt met SQL Server 2008 in recordtijd over een krachtige Business Intelligence oplossing en bespaart 300.000,= aan ontwikkelkosten Organisatie Tellus heeft als missie om klanten en bedrijven

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012)

Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 1 Real-time reputatiemanagement Rapportage onderzoek Real-time Reputatiemanagement: (augustus, 2012) 2 Real-time reputatiemanagement Samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd door Allard Rustenhoven, student

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Colofon Auteurs: Paul van Kempen en Rob van Eijk Organisatie: Adversitement In opdracht van: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij In samenwerking

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Management dashboards

Management dashboards Management dashboards Stuurinstrument of vrijblijvend speeltje? Marcel Kruger Inleiding De omvang van organisaties is de laatste decennia door globalisering, fusies en overnames sterk toegenomen. Geen

Nadere informatie

Master Data Management

Master Data Management Master Data Management Waarom gegevensbeheer de basis is voor een succesvolle onderneming Gegevens zijn de basis voor processen en daarmee een belangrijk asset voor organisaties. Uit onderzoek blijkt dat

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie