Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen."

Transcriptie

1 RWS Projectmanagement Meldingensysteem De DID optimaliseert haar Service Desk DVM en gaat geautomatiseerd invulling geven aan het proactief storingenbeheer van de Dynamische Verkeers Management (DVM) ketens. Een Qolor consultant is als projectleider verantwoordelijk voor het realiseren van het Meldingensysteem ISD wat als doel heeft te voldoen aan de prestatie-indicatoren wat betreft proactief storingenbeheer zoals afgesproken en vastgelegd in de Service Level Agreements (SLA). Dit betreft SLA s met de voor het Operationele Verkeers Management (OVM) verantwoordelijke RWSregio s. Risicomanagement NDW De Nationale Databank Wegverkeers-gegevens (NDW) is een landelijk samenwerkingsverband tussen provincies, gemeenten, marktpartijen (Verkeersinformatiedienst, ANWB, TomTom) en Rijkswaterstaat. De uitvoeringsorganisatie moet verkeersgegevens van deze partners bundelen en daarna geïntegreerd aan hen beschikbaar stellen ten behoeve van verkeersinformatie en verbetering van verkeersdoorstroming op rijks- en secundaire wegen. Voorbeelden zijn ingewonnen snelheid- en intensiteit-gegevens, verkregen via lussen in het wegdek en camera s langs de weg. Alle NDW-deelnemers pasten hun systemen aan om data aan te kunnen leveren en te ontvangen. Omdat RWS het merendeel van de gegevens levert, vervult zij een voortrekkersrol. RWS heeft het RWS NDW gereed project opgestart om de systeem-aanpassingen uit te voeren en nieuwe (status)gegevens over bijvoorbeeld brugopeningen en spitsstroken te kunnen leveren. Ook zorgt het project er voor dat nieuwe gegevens, verkregen van derde partijen, worden vertaald in nieuwe verkeerskundige toepassingen in de regionale verkeerscentrales en in beleidsinformatie. Tot slot dient de kwaliteit van de ingewonnen verkeers-gegevens (snelheid en verkeers-intensiteit) te worden verbeterd. Qolor ondersteunde en adviseerde de RWS projectleiding (strategie-planning-risico s-financiën) om het project succesvol op te leveren binnen een complexe, innovatieve en sterk veranderende werkomgeving. Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Qolor is ingehuurd om de invoering van Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) bij de DID te ondersteunen. Het gedachtegoed van SCB is ontwikkeld binnen de Grond-Weg en Waterbouw sector van Rijkswaterstaat en gaat nu ook toegepast worden in het werkveld van Informatievoorziening. Qolor levert consultancy en project-management ondersteuning, begeleiding van de daadwerkelijke implementatie en advies en ondersteuning bij risicomanagement, projectmanagement, governance en functioneel specificeren. Verbetermanagement NDW Eén van de projecten binnen Rijkswaterstaat was RWS NDW gereed waarin datakwaliteit en het terugdringen van functieverlies in de DVM keten hoog op de agenda stonden. Een Qolor consultant gaf ondersteuning bij de begeleiding van het verbeterings-traject met betrekking tot ICT verstoorde datalevering als gevolg van externe factoren. Het implementeren van tooling en het borgen van processen hebben tot een aantoonbare kwaliteitsverbetering geleid waardoor de afspraken met regionale partners nagekomen worden. Technisch / contract management VOS VOS heeft tot doel IVS90, het verkeersmanagementsysteem voor vaarwegen te vervangen. Naast de verkeersposten en sluizen van Rijkswaterstaat gebruiken ook provincies, waterschappen en zee-

2 havens dit systeem. Bovendien wordt VOS de basis voor nieuw te ontwikkelen informatiediensten op gebied van dynamisch verkeersmanagement. In VOS worden cascogegevens, reis- en ladinggegevens en actuele positie-gegevens van schepen gecombineerd en gebruikt als informatiebronnen bij incidenten op de vaarweg. VOS wordt ook ingezet voor efficiënte kolkplanning van sluizen en voor het maken van prognoses van het verkeersaanbod bij sluizen, bruggen en verkeersposten. De Qolor consultant heeft Technisch Management en interim Contract Management bij het project VOS uitgevoerd. In eerste instantie zijn de technische aspecten voorbereid van het project. Daarna is de opzet van het contract gemaakt volgens de Systeemgerichte Contract Beheersing en de Europese aanbestedingsregels. EPOS project Systeemvervanging Hollandse Ijssel Bij RWS Zuid Holland lopen een aantal projecten om te zorgen voor de instand-houding van de functionaliteit van de stormvloedkeringen Maeslantkering, Hartelkering en Hollandsche Ijssel-kering. De projecten zijn samengebracht in het programma EPOS. Concreet betreft het de vervanging van verouder-de bedien- en besturingsinstallaties en het aanbesteden van het onderhoud aan de keringen voor 10 tot 15 jaar. Het hele programma wordt in nauwe samenwerking uitgevoerd met de Dienst Zeeland en de Dienst Infrastructuur. De aansturing van het programma geschiedt door een zogenaamd IPM (integraal projectmanagement) team. Dit team bestaat uit een Contractmanager, Technisch manager, Omgevings-manager en Manager projectbeheersing. Een Qolor consultant is ingezet als deelprojectleider voor de Hollandsche Ijsselkering en het Beslis en Onder-steunend Systeem van de Maeslant-kering en de Hartelkering met de opdracht om dit project voor te bereiden en te begeleiden. De renovatie van de Hollandsche Ijsselkering is op deze wijze succesvol voltooid in Het Beslis en Ondersteunend Systeem (BOS) van de Maeslantkering en de Hartelkering is in 2013 aan de beurt. Een andere Qolor consultant is ingezet bij het contract management voor het Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS) & Besturingsysteem van de Hartelkering (BESH). RWS wil meer aan de markt overlaten en in de toekomst meer contracten afsluiten waarbij RWS op afstand de contracten monitoort (SCB). Hij heeft deze contracten opgesteld. Dit zijn zeer kritische contracten omdat te weinig toezicht een onaanvaardbaar maatschappelijk risico met zich mee zou brengen. Inrichten Ketenbeheer Binnen de samenwerkingsverbanden VERDER (Regio Midden Nederland) en Bereik! (Regio Zuid Holland) werken Gemeenten, Provincie en RWS samen om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse systeemketens voor de begeleiding van het verkeer. Dit zijn bijvoorbeeld ketens waarmee weg-gebruikers over de toestand op de weg worden geïnformeerd door middel van dynamische route informatie panelen (DRIP s), maar er zijn ook ketens om mee te kijken vanuit de verkeerscentrale met behulp van camera s of om het verkeer te sturen en te begeleiden door middel van verkeersregelinstallaties. Met de oplevering van deze systeem-ketens ontstaan operationele taken die binnen de samenwerkende organisaties (RWS, Provincie en gemeenten) belegd moeten worden. Om hier invulling aan te geven is door Qolor ondersteuning gegeven bij het vormgeven van de organisatorische inbedding binnen de samenwerkende organisaties.

3 Project- en contract-management Mobileitsaanpak en Spoedaanpak Bij Rijkswaterstaat zijn twee projecten in 2010 van groot belang: de Mobiliteitsaanpak en de Spoedaanpak. Een Qolor collega was bij beide projecten betrokken. Voor het ene project als lid van het technische team, voor de ander als adviseur. Vanwege de grote diversiteit aan projecten werd deze collega breed ingezet bij de verschillende RWS projecten, zoals dynamisch verkeersmanagement, professionaliseren project- en risicomanagement en invoering van Systeemgerichte ContractBeheersing en Integrale Contracten. Daarnaast is de Qolor medewerker namens Rijkswaterstaat contractmanager voor een aantal raamovereenkomsten. Begeleiding projecten Spoedaanpak In 2010 waren projecten in het kader van de Spoedaanpak bij Rijkswaterstaat belangrijk. Een 30-tal projecten was er op gericht om op basis van een versnelde procedure extra wegcapaciteit, veelal in de vorm van spitsstroken, te realiseren. Vanuit de Data ICT Dienst gaf een Qolor consultant onder-steuning bij het gehele aanlegtraject: vanaf aanbesteding en realisatie tot en met beheer. Daarnaast was de Qolor consultant betrokken bij een project waarbij kwaliteitsborging centraal stond. Deze kwaliteitsborging moet bewerkstelligd worden met behulp van de Systeemgerichte ContractBeheersing (SCB). De eerste pilot, levering van netwerkdiensten, loopt succesvol. Change management IVS90 Voor de RWS-Dienst Verkeer en Scheepvaart heeft een Qolor consultant de gebruikersondersteuning en het functioneel beheer opgezet volgens BiSL standaard (Business Information Services Library) voor een nieuwe centraal aangestuurde beheerorganisatie voor het informatie- en volgsysteem voor de binnenvaart in NL, IVS90. Een blauwdruk werd uitgevoerd, processen gedefinieerd, functieprofielen en werkwijzen werden opgesteld. Er werden afspraken met het regiomanagement gemaakt die ertoe leidden dat de werkwijze met succes werd geïmplementeerd in de organisatie. De Qolor change manager fungeerde als opdrachtgever voor de ICT organisatie van de klant voor wijziging van de organisatie en voor de SLA voor het technisch beheer. Technisch Management Praktijkproef Rijkswaterstaat (RWS) heeft de opdracht gekregen om een planstudie te doen naar het in praktijk beproeven van de effectiviteit van de gecoördineerde netwerkbrede inzet van verkeers-management maatregelen in en om Amsterdam. Een Qolor consultant heeft in de rol van Technisch Manager, in een parallelproces met het gelijktijdig te ontwikkelen verkeerskundig regel- en evaluatieconcept, een globaal ontwerp gemaakt van de hiertoe benodigde ICT-functionaliteit. Dit ontwerp werd gemaakt door een multidisciplinair team met daarin alle betrokkenen binnen RWS, maar ook van de Gemeente Amsterdam, de Provincie Noord-Holland en de leveranciers. Dit globale ontwerp vormde de basis voor een inschatting van de impact van deze wijziging op de systemen in de Verkeerscentrale van Rijkswaterstaat en van de Gemeente Amsterdam. Dit ontwerp en de hierop gebaseerde impact-analyse, vormden tevens de basis voor de verdere besluit-vorming ten aanzien van haalbaarheid en realiseerbaarheid. Nationale Databank Wegverkeergegevens In het kader van het verbeteren van de mobiliteit op de Nederlandse wegen heeft de Minister van Verkeer en Waterstaat het startsein gegeven voor de Nationale Databank Wegverkeergegevens (NDW). Deze organisatie ontvangt verkeersgegevens van diverse partijen en biedt deze gegevens

4 weer aan alle service providers die verkeersinformatie aanbieden. Deze verkeersinformatie wordt de verkeersdeel-nemer aangeboden via de verkeersinformatieborden, de media of on-board nativigatiesystemen. Dit draagt bij tot een betere spreiding van het verkeersaanbod op het wegennet, wat leidt tot betere mobiliteit en verkeersveiligheid. Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen. Verkeerscentrale van Morgen De mobiliteit van de verkeersstromen op het Nederlandse wegennet wordt bewaakt middels zes landelijk verspreide verkeerscentrales. Om voorbereid te zijn op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verkeersmanagement, zoals dynamische maximum snelheid en spitsstroken, is het noodzakelijk dat deze centrales worden gerenoveerd (verbouwd), gestandaardiseerd en worden voorzien van nieuwe technologie. Het programma Verkeerscentrale van Morgen begeleidt deze ingrijpende veranderingen. Qolor heeft de opdracht binnen dit programma de projectbeheersing uit te voeren met de focus op de financiële, kwaliteit, rapportage- en planningsprocessen. Hiermee kan de realisatie van moderne verkeerscentrales zonder grote onderbreking van de lopende bedrijfsprocessen volgens afspraak en budget plaatsvinden. Coördinatieteam Projecten Spoedwet In het kader van de spoedwetprojecten voor onder andere de realisatie van spitsstroken komt heel veel werk op de Data Informatie Dienst (DID) van RWS af. Om deze projecten zo optimaal mogelijk te laten verlopen is een DID Coördinatieteam ingericht. Het team fungeert als centraal aanspreekpunt binnen de DID voor alle issues van aanleg tot beheer rond de uitvoering van de spoedwet en pakt in principe alle vragen op die vanuit de 30 projecten opgeworpen worden. Daarnaast is het team ook verantwoordelijk voor activiteiten in het kader van het Expertteam, afstemming met de Spoedwet Projectorganisatie en systeemintegratie. Twee Qolor managers maken deel uit van dit team. KPN Project realisatie ESP implementatie KPN biedt externe marktpartijen het gebruik van haar mobiele telefonie-platform aan. De marktpartijen worden gekoppeld aan het radio- en IT-netwerk van KPN om onder eigen naam als ESP (Enhanced Service Povider) prepaid en postpaid telefonie op de markt te kunnen zetten. In 2011 moesten diverse nieuwe partijen worden aangesloten. Binnen Wholesale Mobiel is een Qolor consultant verantwoordelijk geweest om prepaid telefonie voor Jumbo en PostNL te realiseren. De reeds bestaande implementatie voor HEMA is daarnaast vernieuwd. Verder was de Qolor consultant verantwoordelijk voor het succesvol onderbrengen van de klantenservice van AH Mobiel bij een nieuwe externe dienstverlener. Projectmanagement Implementatie Bewaarplicht KPN is de marktleider in Nederland op het gebied van triple play : KPN levert telefonie, internet en televisie. Binnen Wholesale en Operations (W&O) is het programma Voice en Internet verantwoordelijk voor de technische innovaties op het gebied van Voice en Internet ontsluiting.

5 Binnen dit programma was een Qolor medewerker verantwoordelijk voor de implementatie van de wet bewaarplicht binnen KPN en alle KPN deelnemingen. De wet bewaarplicht is sinds september 2009 van kracht voor alle aanbieders van telecommunicatiediensten: de aanbieders zijn verantwoordelijk de gegevens van hun klanten van het gebruik van de diensten te bewaren. Programma Dijkverzwaring Het programma Dijkverzwaring heeft in 2011 de signaleringscapaciteit van het mobiele datanetwerk van KPN verzesvoudigd (!) Dit was nodig om de explosieve groei van het aantal smartphone en tablets en ook het aantal datasessies en de hoeveelheid verkeer (data én signalering) per apparaat op te vangen. De Qolor projectmanager was verantwoordelijk voor de succesvolle uitrol en ingebruikname van de apparatuur. Projectmanagement Meldingensysteem/Realisatie/Noodscenario KPN Internet Een Qolor consultant werd gevraagd om een drietal projecten aan te sturen die werden uitgevoerd in het kader van het Mobiele Data Programma binnen KPN Mobiele Netwerk Operations. De projecten hebben als doel het verbeteren, uitbreiden en doorvoeren van vernieuwingen in de ICT infrastructuur van KPN, om tegemoet te komen aan de zeer snel groeiende vraag naar Mobiele Data diensten in de markt. De projecten vinden dan ook plaats onder grote tijdsdruk en in een zeer complexe omgeving en werden met succes afgerond. (Inrichten) Projectmanagement Atlas KPN/Telfort Een Qolor consultant startte het ATLAS programma binnen KPN op. ATLAS heeft als doel om hogere klanttevredenheid, omzetgroei en kostenbesparing te realiseren. De werkzaamheden omvatten: Opstellen van initiële planning voor het ATLAS programma en ieder van de deelprojecten. Inregelen project administratie waaronder het inrichten van de verschillende projectlogs. Uitvoeren van een initiële risico analyse en deze opnemen in de risico logs. Een Qolor consultant werd daarna ingezet om een aantal deelprojecten van het ATLAS programma te managen. De Qolor consultant was verantwoordelijk voor de deelprojecten: Redesign Wholesale Billing (hardware terugbrengen van 3 naar 1 configuratie); Inrichten Telfort Postpaid ESP s op KPN omgeving inclusief innovaties zoals EU roaming. Cell Broadcast Het ministerie van Binnenlandse Zaken zet vanaf medio 2010 Cell Broadcast in als extra informatievoorziening naar de burger in geval van rampen of calamiteiten. Via Cell Broadcast is het mogelijk om naar alle mobiele telefoons in de omgeving van één of meerdere GSM masten een tekstbericht te versturen. Het Cell Broadcast bericht wordt met het signaal van de GSM mast meegezonden, waardoor het bericht op alle toestellen in de omgeving aankomt. Alle Nederlandse operators zijn bij dit project betrokken. Een Qolor consultant is door KPN Wholesale Mobiel aangesteld als Business Project Manager voor het Cell Broadcast project. De consultant was eindverantwoordelijk voor wat betreft het KPN gedeelte en verzorgde namens KPN de afstemming tussen de verschillende betrokken partijen.

6 ALL IP Voice (Telefonie) en Media (Televisie, Video on Demand) diensten worden uiteindelijk uitsluitend over IP netwerken aangeboden. Meer dan de helft van telefonie in Nederland vindt inmiddels over IP plaats (VoIP). Voor IPTV is een zelfde ontwikkeling te verwachten. Daarnaast komen, met traditionele dienstaanbieders concurrerende, 'over the top' internetdiensten op: Skype, Youtube, Uitzending gemist, etc. Deze ontwikkeling vereist voor alle klanten breedbandige IP netwerktoegang. De kabelsector kan met Digitale Televisie en de Internet Docsis technologie goed mee met deze ontwikkeling. De traditionele koper infrastructuur van KPN is daar echter minder geschikt voor. Grootschalige uitrol van breedbandige netwerktoegang met glas (Fiber to the Home) heeft voor KPN daarom hoge prioriteit. Uitrol van Fiber to the Home vergt een doorlooptijd van zo n 10 jaar. Het beperken van breedband netwerktoegang investeringen tot FttH zou grote impact op het marktaandeel van KPN hebben. Om klanten de komende jaren te behouden wordt op het bestaande kopernet daarom nog een technische innovatie geïntroduceerd: VDSL. Door deze stap kan KPN landelijk HDTV over het bestaande kopernet aanbieden. Qolor consultants waren kernspelers om de beste tussenstappen in de ontwikkeling naar landelijk dekkend FttH te identificeren, deze naar KPN-brede besluitvorming te brengen, en uiteindelijk integraal naar launch te regisseren. ProRail Management Programma office en Innovaties Reductie STS Passages Jaarlijks rijden machinisten zo n 200 keer door een rood sein. Met gemiddeld 90 miljoen seinpassages per jaar lijkt dit weinig, maar er ontstaan grote risico s bij deze situaties. De partijen binnen de spoorbranche (Vervoerders, Ministerie, Inframanager) werken binnen een programma aan het verminderen van het aantal onterechte passages en dus aan de gevolgrisico's ervan. Het programma heeft een brede scope. Binnen het programma loopt bijvoorbeeld een traject dat de alertheid van de machinist moet verhogen en een traject dat de zichtbaarheid van seinen moet verbeteren. Verder worden innovaties gerealiseerd t.b.v. extra technische ondersteuning voor de machinist. Door het samenbrengen van partijen uit verschillende organisaties en disciplines wordt kennis/inzicht op dit gebied gedeeld en juist ook gecreëerd. Qolor leidt het programma office, is trekker van de innovaties en faciliteert daarmee het proces van creëren van kennis op dit probleemgebied. Management Safety Team en Inrichten Processen voor Trein-beveiligingssystemen Door ProRail wordt de spoorinfra-structuur onderhouden en uitgebreid. Door de afdeling Treinbeveiliging van ProRail worden daarvoor de specificaties opgesteld waaraan huidige, maar ook toekomstige, treinbeveiligings-systemen moeten voldoen. Het treinbeveiligingssysteem zorgt er voor dat de machinist op de seinen kan vertrouwen: het systeem legt de wissels in de juiste, niet conflicterende stand. Pas wanneer er een volledig veilig

7 treinpad is neergelegd worden de corresponderende seinen op veilig gezet. Dergelijke systemen moeten aan de hoogste veiligheidscriteria (SIL 4) voldoen. Dit betekent dat iedere stap in het proces een grondige veiligheids-analyse moet doorlopen. Dit wordt gedocumenteerd in het veiligheidsdossier dat door de verantwoordelijke inspecties kan worden onderzocht. Een Qolor manager was verantwoorde-lijk voor het organiseren en inrichten van dit proces. Hij geeft leiding aan het safety team dat deze veiligheids-analyses uitvoert en de dossiers opstelt. Management EMC (Programma HSL Zuid) HSL / ProRail Bij de HSL-Zuid is er een potentieel EMC (Elektromagnetische Compatibiliteit) probleem waarbij er beïnvloeding mogelijk is door het 25kVac spoor van de HSL-Zuid op het direct ernaast gelegen en op 1500Vdc functionerende spoor. Deze problematiek van de HSL-Zuid vergde een nader gericht onderzoek. De omvang van dit probleem is vanaf begin 2009 door een taskforce met vakdeskundigen nauwgezet onderzocht om mogelijke oplossingen aan te kunnen brengen. Het team bevatte experts van verschillende bedrijven met een diversiteit aan disciplines. Eind 2009 is een advies ingediend bij het ministerie, wat is aangenomen. De voorgestelde maatregelen zijn uitgevoerd en in 2010 gevalideerd. Een compact team voert deze onderzoek- en implementatie processen uit in opdracht van V&W, DGMo. Om de beoogde groei van het vervoer over de HSL te kunnen faciliteren zijn een serie maatregelen, deels structureel en deels tijdelijk van aard, gedefinieerd. De laatste maatregelen worden conform planning in 2e helft 2011 opgeleverd. De omvang van deze EMC maatregelen zijn overigens op zich groter dan de omvang van het gehele oorspronkelijke programma voor afronding van ERTMS en overdracht aan ProRail. Qolor leidt de strategie evenals de dagelijkse operatie van de uitvoering van dit programma. Hiervoor levert Qolor de programma manager, de proces/project manager van de Taskforce EMC en verdere management ondersteuning voor deelprojecten. In een nauwgezette samenwerking met directies van ministerie V&W/DGMo, ProRail, NS/HSA en InfraSpeed worden de oplossingen gerealiseerd. Vervolgens worden deze oplossingen geborgd bij de bestaande ProRail beheer organisatie. Projectmanagement Meldingensysteem Treinbeveiliging Amsterdam - Utrecht Door het project Amsterdam Utrecht is een vertrekprocedure voorgesteld waarin op een specifieke manier gebruik wordt gemaakt van de override end-of-authority functie in het ERTMS systeem. De voorgestelde oplossing kwam niet overeen met de door de afdeling Treinbeveiliging voorgeschreven functionaliteit zoals die in de betreffende dossiers is vastgelegd. Afwijking van de voorgeschreven oplossing zou afwijking van de Europese standaarden kunnen betekenen en leiden tot een unieke situatie. Dit zou zowel de beheerorganisatie als de vervoerders naar de toekomst kunnen gaan belasten: een situatie die apart moet worden onderhouden en beheerd, een afwijkende procedure waar door machinisten en verkeersleiding rekening mee moet worden gehouden. Uitgaande van de bestaande documentatie en van interviews met experts, heeft een Qolor consultant geadviseerd hoe met de situatie om te gaan. Ondersteuning project ATB VV Bij het project ATB VV moest op korte termijn een planning op hoofdniveau komen, waaruit de risico s, knelpunten en terugvalscenario s duidelijk te zien zijn. Dit ter ondersteuning van de sturing, tijdige besluitvorming en de rapportage aan de overheid. Een Qolor consultant stelde de planning op.

8 Waarna de Qolor consultant een rol in de uitvoering van het programma kreeg en leverde de gevraagde resultaten binnen het gestelde tijdsbestek op. Projectleider Coridor binnen het Programma Mistral (IM Mistral) Mistral heeft tot doel het vervangen en moderniseren van beveiligingsinstallaties op het hele spoor die aan het einde van hun levensduur zijn. Dit wordt per spoorcorridor aangepakt. Mistral is een langlopend project dat vele jaren gaat duren. Het is niet aan te geven wanneer het project succesvol zal zijn afgerond. Ook in 2009 zijn we betrokken geweest bij Mistral. Een Qolor projectmanager was verantwoordelijk voor alle corridor specifieke zaken. De belangrijkste taken zijn: Verantwoordelijk voor de totstandkoming van de locatie- specifieke specificaties, het uitwerken en (helpen) implementeren van nieuwe processen en organisatiestructuur binnen de lijnorganisaties. Het uitwerken van RAM eisen en het introduceren van RAM management binnen de lijnorganisaties en het opzetten van de integratie en validatie activiteiten. Het aansturen van de verantwoordelijke teams. Stakeholdermanagement voor de bovengenoemde verantwoordelijkheidsgebieden. Het opstellen en bewaken van begrotingen ten behoeve van bovenstaande activiteiten. Aanspreekpunt voor de organisatie voor wat betreft het ontwerp en realisatie van de corridor projecten. Aanpak oplossen grote verstoringen treinbeveiligings-systemen Regelmatig wordt de treinenloop in Nederland in ernstige mate verstoord door het uitvallen van treinbeveiligings-systemen, vaak als gevolg van betrekkelijk kleine oorzaken: heel Utrecht staat stil als één zekering dat wil. Qolor heeft het plan opgesteld om dergelijke problemen in een programma aan te pakken, te beginnen met inventarisatie studies uit te voeren door gespecialiseerde ingenieursbureaus. Daarna is het programma gestart met het uitvoeren van gerichte, kleine projecten om de meest risicovolle situaties te verbeteren. Inmiddels heeft Qolor de aanbesteding van de studies afgerond en zijn de ingenieursbureaus gestart met het onderzoek. Qolor begeleidde ook in 2009 deze studies en voerde hierover de regie. Safety Wiel Rail Conditionering Het rijden over spoor met metalen wielen kent twee grote nadelen: er is altijd sprake van enig contactgeluid en er bestaat grote kans op slippen zodra iets tussen de twee metalen delen komt. Het lastige in de zoektocht naar een oplossing voor beide problemen is dat zodra de één optimaal is, de ander daar bijna per definitie onder lijdt. In de zoektocht naar een oplossing voor beide vraagstukken, is ProRail binnen het project Wiel Rail Conditionering op zoek naar een oplossing die landelijk, duurzaam kan worden toegepast. Het spreekt voor zich dat als gevolg van eventuele wijzigingen de veiligheid niet in het geding mag komen. Qolor werd ingehuurd om aan te tonen dat de systeemveiligheid zowel voor de Pilot als voor het toepassen van het uiteindelijke systeem geen speciale problemen zou opwerpen.

9 Het tijdsbestek waarin één en ander diende plaats te vinden was zeer ambitieus. In optimale omstandigheden vergen vergelijkbare procedures rond veiligheidsbeoordeling, goedkeuring en vrijgave veel tijd. De Qolor consultants gaven invulling aan het plan van aanpak om deze ambitieuze doelstelling te halen en managede vervolgens het proces tot een goed einde. Overheid Projectleiding Uitrol DRIP s Provincie Noord-Holland In het kader van de ontwikkeling van ketenmanagement voor het verkeer in de provincie Noord Holland is het Uitvoeringsprogramma Verkeers-management opgezet waarin door middel van een aantal samenhangende projecten de doorstroming moet worden verbeterd. Eén van die projecten betreft het plaatsen van DRIP's. Twee Qolor consultants hebben de uitvraagprocedure, selectiecriteria en het functieprofiel opgesteld voor de selectie van de projectleider DRIP. Projectleiding DVM Gemeente Den Haag Bij de Gemeente Den Haag loopt een programma voor Dynamisch Verkeers Management (DVM). Het betreft het opzetten van een dynamisch verwijs-systeem voor de Centrum Ring, de stedelijke hoofdwegen en de Ring Den Haag. De weggebruiker wordt door dynamische informatiepanelen geïnformeerd over de optimale routes van en naar het centrum. Het hele programma wordt uitgevoerd binnen het DVM Zuidvleugel Programma van Bereik! (RWS Zuid-Holland, Provincie Zuid-Holland, Stadsregio Rotterdam, Stadsgewest Haaglanden, Rotterdam en Den Haag). Doel van het programma is tot vergaande samen-werking te komen op het gebied van regionaal verkeersmanagement. Een Qolor medewerker is ingezet als projectleider DVM om dit project voor te bereiden en te begeleiden. Het gaat zowel om de uitrol van de dynamische panelen als om het inrichten van de verkeersmanagement centrale. Namens de gemeente is hij de vertegenwoordiger binnen diverse werkgroepen van het DVM Zuidvleugel programma. Kwaliteitsmanager Deltares Deltares heeft een belangrijke rol als Kennis en Informatiecentrum. Eén van de manieren waarop kennis wordt overgedragen, is door deze vast te leggen in software en deze software voor anderen toegankelijk te maken. Dit (model)softwaresysteem en integratieplatform wordt aangeduid met Next Generation Hydro Software (NGHS). Het gaat hierbij om software die al jaren door bijvoorbeeld Rijkswaterstaat gebruikt wordt om voorspellingen te doen. Een Qolor consultant is gevraagd om de organisatie op te zetten voor het NGHS programma. Hierbij werd de nadruk gelegd op het beheersen van zowel planning als financiën als op de kwaliteit van de software die geleverd wordt. Na de opzet is de Qolor consultant gevraagd om de kwaliteit gedurende de duur van het project te borgen.

10 Implementatie-management KLIC Kadaster De Nederlandse bodem ligt vol met kabels en leidingen. Om graafschade te voorkomen en de veiligheid van de graver en de directe omgeving te bevorderen, is de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), beter bekent als de Grondroerdersregeling', aangenomen. Het Kadaster is door het Ministerie van Economische Zaken aangewezen als uitvoerende dienst. Hiervoor is het KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) beschikbaar. De kennis en expertise van de Qolor implementatie manager hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van een demand-organisatie binnen KLIC. Daarnaast is gezorgd voor een professionaliseringslag op de kwaliteit van de dienstverlening. Beide bovenstaande initiatieven hebben als doel om deze demand-organisatie te verankeren binnen de staande organisatie. Voor dit project is door de Qolor medewerker een inrichtingsplan geschreven dat de aansluiting van het project op een bestaande organisatiestructuur beschrijft. Telecom Programmamanagement Mammoet Telfort Na de overname van Telfort door KPN is besloten het mobiele verkeer van Telfort te migreren naar het KPN netwerk. De hoofdreden is kostenbesparing. Na de migratie van het radionetwerk is het zogenaamde core-netwerk aan de beurt. Na het overzetten van het dataverkeer konden de eerste netwerkelementen worden uitgezet gevolgd door het signaleringsnetwerk. De Qolor programmamanager is verantwoordelijk voor deze klus die als karakter heeft dat de winkel open blijft en dat innovatieprojecten gewoon door gaan. Afstemming en het managen van afhankelijkheden is uiterst belangrijk. Het programma is in oktober 2011 technisch afgerond. Er is daarna een vervolgprogramma gestart om de Value Added Services als Voic en SMS van Telfort mobiel te migreren naar KPN. Programmamanagement Vervanging Business Support Systemen Telfort In 2008 is gestart met een complete redesign van de business processen, met als doel de dienstverlening naar de klant te verbeteren, de time-to-market voor innovaties te versnellen en een lagere total cost of ownership te realiseren. Op basis van onze ervaring en ons bewezen track record in de tele-communicatie sector is Qolor gevraagd de vervanging van de bestaande business support systemen te ondersteunen. Zoals de systemen die gebruikt worden voor facturatie, CRM en Web-selfcare. Qolor is mede verantwoordelijk geweest voor het ontwerpen van de nieuwe IT architectuur en de realisatie daarvan. Qolor heeft hierbij het project- en programmamanagement vervuld. De complexiteit van dit project zat in de omvang en de samenwerking met grote en deels internationale implementatie-partners. Dit kritische project is in 2011 met succes afgerond. Dit

11 succes heeft er voor gezorgd dat Qolor is gevraagd om een belangrijke rol te vervullen in een vergelijkbaar traject voor KPN. Projectmanagement VOIP Atlantic Telecom Door de toenemende afname van het vaste telefonie verkeer binnen Atlantic Telecom werd medio 2011 besloten om het dienstportfolio uit te breiden met een Voice Over IP dienst (VOIP). Over een internet breedband verbinding kan een zogenaamde SIP (Session Initiation Protocol) worden opgezet waarover audio, video en andere datacommunica-tie verbindingen kunnen worden opgezet. Deze SIP trunks worden door Atlantic wholesale afgenomen bij Winitu Communications. Het project bestond uit de inrichting van een VOIP diensten portfolio, aanpassing van de IT infrastructuur en de noodzakelijke organisatorische aanpassingen om verkoop en support van deze dienst vanuit Atlantic Telecom mogelijk te maken. De VOIP dienst is door Atlantic Telecom in januari 2012 met succes gelanceerd. Project Management Beast Methodologie ASPIDER Solutions Vanuit ASPIDER Solutions BV kwam het verzoek voor projectmanagement onder-steuning op één van haar grootste projecten. Het door ASPIDER gestarte project Simpel 2.0 stagneerde door complexheid in interne en externe afstemming. Hierdoor was de druk om op tijd op te leveren enorm toegenomen. Door Qolor werd een voor ASPIDER nieuwe methodologie geïntroduceerd. Deze Beast methodologie verdeelt het totale projecten in een aantal werkstromen. Voor iedere werkstroom wordt een werkstroom leider uit het projectteam toegewezen en wordt in tijd bepaald welke deliverables worden opgeleverd. De werkstroom leider presenteert aan het gehele projectteam wekelijks (de Beast sessie) wat de status is van de geplande oplevering van de deliverables. De status wordt visueel zichtbaar gemaakt door het gebruik van stickers. Consequenties van vertragingen worden direct in de sessie besproken en acties worden uitgezet. Voordeel van deze methode is dat ieder lid van het project de totale status van het project kan zien. De werkstroom-leiders communiceren hun status d.m.v. een presentatie en de juiste interactie vindt plaats wanneer bottlenecks worden geconstateerd. De projectmanager is voorzitter van de Beast sessie en faciliteert in de communicatie en in de te nemen acties. Dankzij de ingevoerde Beast methodology is binnen ASPIDER het Simpel 2.0. project weer op schema voor een tijdige oplevering. International Programmanager ASPIDER Solutions Eind 2011 werd door ASPIDER een contract afgesloten met T-Mobile USA voor de oplevering van een MVNE (Mobile Virtual Network Enabler) organisatie in de USA. Deze MVNE moet het voor T-Mobile USA mogelijk maken om binnen 2-4 weken een nieuwe MVNO (Mobile Virtual Network Operator) aan te sluiten. T-Mobile sluit eenmalig de ASPIDER MVNE aan op haar netwerk. ASPIDER zorgt daarna dat iedere MVNO via haar MVNE organisatie gebruik kan maken van de diensten van T-Mobile. Een aanzienlijke verkorting van de aansluittijd en daardoor verhoging van haar omzet is het hoofddoel van T-Mobile USA.

12 Qolor leverde voor de opzet van dit programma een consultant in de rol van International Program Director. In deze rol werd de eerste structuur van het programma opgezet en nieuw personeel voor de nieuwe organisatie in de USA aangenomen en ingewerkt. Na deze opzet werd het programma overge-dragen aan een interne medewerker. Projectmanagement Procesontwikkeling CIF Rabo Bouwfonds Communication Infrastructure Fund Als onderdeel van het Bouwfonds heeft RBCIF (Rabo Bouwfonds Communication Infrastructure Fund) onder andere tot doel om Fiber To The Home (FTTH) netwerken aan te leggen als netwerk van de toekomst. RBCIF heeft de ambitie om als vastgoed ondernemer te investeren in een passief netwerk welke door zoveel mogelijk verschillende operators, zoals KPN, Ziggo en/of UPC, wordt gebruikt om diensten aan te bieden aan eindgebruikers. Het passieve netwerk van RBCIF bestaat uit glasvezel-verbindingen tussen woningen en de verschillende POP locaties zoals deze in de aan te sluiten gemeentes zullen worden geplaatst. Tussen november 2009 en juni 2010 is de Qolor consultant binnen RBCIF actief geweest als proces manager. Daarbij was hij verantwoordelijk voor het opstellen van de procesarchitectuur, inregelen van de processen en ondersteunende OSS systemen, voor zowel het passieve als actieve netwerk van RBCIF. Deze processen zijn met positief resultaat geïmplementeerd. Programmamanagement MVNO Atlantic Telecom In februari 2010 is Atlantic Telecom gestart met de uitbreiding van haar product portfolio met mobiele diensten voor de zakelijke markt. Het mobiele spraak- en dataverkeer werd als MVNO (Mobile Virtual Network Operator) wholesale afgenomen van T-Mobile. In de rol van overall projectmanager was een Qolor consultant verantwoordelijk voor de coördinatie en aansturing van een voor dit project geformeerd team van specialisten en managers vanuit de Atlantic organisatie. In een periode van 7 maanden werd de interne Atlantic organisatie (Customer Care, Sales Support, Sales en Marketing) opgezet en de benodigde IT infrastructuur ontwikkeld en uitgerold. In september 2010 zijn de ontwikkelde mobiele diensten succesvol gelanceerd. Inrichten Portfolio Management Atlantic Telecom Door de sterke groei van verschillende projecten binnen Atlantic Telecom werd de behoefte aan een Project Portfolio Management (PPM) methodiek steeds groter. Aan de Qolor consultant werd de opdracht gegeven om een PPM methodiek te ontwikkelen dat als managementproces de organisatie helpt informatie over alle lopende projecten te verzamelen en inzichtelijk te maken. Vervolgens moesten prioriteiten worden aangegeven op basis van criteria als strategische waarde, vereiste en beschikbare middelen. Op basis hiervan is het mogelijk om een Project kalender samen te stellen. De ontwikkelde PPM methodiek is eind 2010 binnen de organisatie met goed gevolg geïntroduceerd. Projectmanagement ATLAS Telfort Een projectmanager van Qolor is verantwoordelijk voor een uiterst secuur IT-project bij Telfort. Telfort vervangt haar leverstraat van Mobiele telefonie voor de pre-paid en post-paid klanten. Ook Wholesale klanten worden met deze leverstraat bediend. Dit programma staat bekend onder de naam ATLAS en heeft als doelstelling de migratie van wholesale klanten naar KPN. Gaande dit

13 programma heeft een aantal wholesale klanten te kennen geven dat ze willen overgaan naar een zogenaamde IN MVNO (intelligent network mobile virtual network operator). Hierdoor is de scope van ATLAS aangepast en moesten sommige wholesale klanten gemigreerd worden naar andere operators. Uiteraard is het noodzakelijk dat allerlei klantgerelateerde informatie op verantwoorde wijze wordt gemigreerd. Interim management ZIGGO Binnen Ziggo was de doelstelling van het project Implementatie Softswitch voor de Zakelijke Markt het realiseren van een nieuw telefonieplatform ten behoeve van de Zakelijke Markt. Dit platform moest voldoende capaciteit bieden voor huidige diensten en toekomstige zakelijke diensten. Een technisch complex project. De complexiteit wordt verhoogd door het feit dat in dezelfde periode integratie van voormalige en Multikabel netwerken op het vlak van Voice-, IP Backbone-, Transmissie- en IT plaats vond. De projectleiding voor het realiseren van deze softswitch voor de zakelijke markt binnen het netwerk van Ziggo lag in handen van een Qolor s projectmanager. Process architect CIF Bouwfonds Communicatie Infrastructuur Fonds (CIF) heeft tot doel om Fiber To The Home (FttH) aan te leggen als netwerk van de toekomst. Dit passieve netwerk moet dermate open zijn dat het voor service providers en bedrijven zoals KPN mogelijk is om op een eenvoudige wijze er van gebruik te maken. Om zo snel mogelijk gebruik te maken van het netwerk implementeert Bouwfonds een actief netwerk. Sinds november 2009 is een Qolor consultant binnen Bouw-fonds CIF actief als process architect. Hij is verantwoordelijk voor het opstellen van de process architectuur, inregelen van de processen en ondersteunende OSS systemen, voor zowel het passieve als actieve netwerk van Bouwfonds CIF. In maart 2010 gaan de eerste eindgebruikers gebruik maken van het netwerk van Bouwfonds CIF. Eind 2010 is het netwerk in Krimpen en Loenen uitgerold. Energie Programmamanagement Nuon Nuon is in juli 2009 overgenomen door het Zweedse bedrijf Vattenfall. Na deze overname zijn er diverse programma s gestart om de bedrijven te integreren. Eén programma betrof TIP (Technical Integration Program) en had als scope de ICT infrastructuur te integreren. Nuon had Qolor ingehuurd om binnen dit programma de IT netwerk gerelateerde projecten te managen. Dit betrof o.a. het koppelen van de WAN netwerken, het harmoniseren van de IP adressen, opruimen van het oude netwerk, introductie van videoconferencing over Ethernet, implementeren van een netwerk security scanner en uitrollen van een wireless netwerk.

14 Projectmanagement TenneT TenneT heeft een cruciale rol in de elektriciteitsvoorziening in Nederland. Als beheerder van het landelijke transportnet is het de missie van TenneT de continuïteit van de elektriciteits-voorziening te waarborgen en een veilige en betrouwbare elektriciteitsvoorziening te verzorgen. Om invulling te geven aan deze missie wordt veel geïnvesteerd in verbetering en uitbreiding van het hoogspanningsnet. Een Qolor consultant was als projectmanager binnen TenneT werkzaam bij TI (Transport en Infra) op de afdeling operations. In deze rol was hij betrokken bij en verantwoordelijk voor het implementeren van verschillende projecten en het verder professionaliseren van de operations organisatie. Uitbreiding windenergieparken TenneT In het 4e kwartaal van 2009 heeft het Ministerie van EZ een miljard euro vrijgemaakt voor windenergie. Er worden ondermeer 5 windmolenparken gebouwd bij de Noordoostpolderdijk (omgeving Urk.) Deze windmolenparken moeten in 2012 / 2013 tussen de 350 en 450 MW aan vermogen leveren, met een mogelijke groei naar 550 MW. Het huidige 110kV net in de Noordoostpolder is niet berekend op een dergelijke toename aan vermogen en moet worden uitgebreid. De projecten voor de uitbreiding werden door een Qolor consultant getrokken. Het hele project heeft een waarde van rond de 100M. Eind juni 2010 worden de basisontwerpen opgeleverd. Die vormen de basis voor aanbesteding, wijze van aanbesteding, functioneel- en detailontwerp en uiteindelijk de realisatie. Onderdeel van het project is onder andere het planologie proces, verkrijgen van vergunningen, overleg met de gemeente, verkrijgen van overeenkomsten met landeigenaren over wiens land de kabel komt te lopen, organiseren van voorlichtingsavonden, omgevingsmanagement. Projectmanagement NUON Een Qolor consultant werd ingezet om een aantal projecten bij NUON te managen: Unbundlingsprogramma: Het verhuizen van de complete NUON call center omgeving van oude datacenters naar nieuwe datacenters. Belangrijk is dat de verhuizingen geen impact hebben op de dagelijkse operatie. Precieze voorbereiding, strakke draaiboeken en werken in het weekend zijn de middelen om dit te realiseren. IT ES: Het insourcen en moderniseren van een netwerk, dat gebruikt wordt voor kritische bedrijfsprocessen als realtime informatiesystemen ten behoeve van energieproductie en op afstand besturen van energiecentrales. IT Technical Support: Verantwoordelijkheid voor het inrichten van de totale ICT omgeving in een nieuw pand van NUON in Alkmaar waar ongeveer 350 medewerkers komen te werken. Projectmanagement Tennet TenneT heeft een cruciale rol in de elektriciteitsvoorziening in Nederland. Als beheerder van het landelijke transportnet (110, 150, 220 en 380 kv) is het de missie van TenneT de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening te waarborgen en een veilige en betrouwbare elektriciteitsvoorziening te

15 verzorgen. Om invulling te geven aan deze missie wordt veel geïnvesteerd in verbetering en uitbreiding van het hoogspanningsnet. Een Qolor consultant was als Project Manager binnen TenneT werkzaam bij TI (Transport en Infra) op de afdeling Operations. In deze rol was hij betrokken bij en verantwoordelijk voor het implementeren van verschillende projecten en het verder professionaliseren van de Operations organisatie. Overige Management EMC (Programma HSL Zuid) Bij de HSL-Zuid is er een potentieel EMC (Elektromagnetische Compa-tibiliteit) probleem waarbij beïnvloeding mogelijk is door het spoor van de HSL-Zuid op het direct ernaast gelegen spoor. Deze problematiek van de HSL-Zuid vergde een gericht onderzoek. De omvang van dit probleem is vanaf begin 2009 door een taskforce met vakdeskundigen nauwgezet onderzocht om mogelijke oplossingen aan te kunnen brengen. Het team bevatte experts van verschillende bedrijven met een diversiteit aan disciplines. Eind 2009 is een advies ingediend bij het ministerie, wat is aangenomen. Een team voert deze onderzoek- en implementatie processen uit in opdracht van V&W, DGMo. Om de beoogde groei van het vervoer over de HSL te kunnen faciliteren zijn een serie maatregelen, deels structureel en deels tijdelijk van aard, gedefinieerd. De laatste maatregelen werden conform planning in 2e helft 2011 opgeleverd. Qolor leidt de strategie evenals de dagelijkse operatie van de uitvoering van dit programma. Hiervoor levert Qolor de programma manager, de proces/project manager van de Taskforce EMC en verdere management ondersteuning voor deelprojecten. In een nauwgezette samenwerking met directies van ministerie V&W/DGMo, ProRail, NS/HSA en InfraSpeed worden de oplossingen gerealiseerd. Vervolgens worden deze oplossingen geborgd bij de bestaande ProRail beheer organisatie. Veilgheidsmanagement metro Oostlijntunnel Gemeente Amsterdam Een Qolor consultant is binnen het ROL project ingezet voor het op tijd opleveren van de gebruiksmelding voor de Oostlijntunnel Amsterdam en de acceptatie daarvan. Het ROL project is een onderdeel van het Programma Meerjaren Vervangings Programma (MVP-M) Metro. Daarbij is zeker gesteld dat de Amsterdamse Metro Infrastructuur voldoet en blijft voldoen tot 2027 aan de gestelde eisen met betrekking tot de zogenaamde RAMS-eisen, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid en comfort. Het ROL project omvat de renovatie van 17 stations van de Oostlijn en de verbetering van de tunnelveiligheid van de Oostlijntunnel. De renovatie van de stations moet leiden tot een eigentijdse uitstraling en verhoging van de fysieke en sociale veiligheid. De in het kader van ROL aan te brengen veiligheidsvoorzieningen voor tunnels vergroten de brandveilig-heid, zodat de zelfredzaamheid van reizigers en rijdend personeel toeneemt tot een acceptabel niveau Projectmanagement SAP Achmea

16 Bij Achmea neemt Qolor deel aan een project waarbij SAP als informatie-systeem wordt geïmplementeerd. Het project heeft tot doel: Het realiseren van 1 proces en 1 systeem voor de financiële processen voor één van de divisies binnen het concern (waar dat nu meerdere processen en systemen zijn). De grootboekadministratie en de financiële verslaglegging moeten daarbij worden ondersteund door SAP. Vanuit de Qolor organisatie leverden wij een specifieke bijdrage voor het begeleiden van de veranderingen en de implementatie van de gekozen oplossing (nieuwe processen, nieuwe werkwijzen en systemen) in een organisatie die zelf al volop in beweging is. Dat betekent dat de Qolor consultant verantwoordelijk was voor onder meer het vaststellen en doorvoeren van de veranderingen, het opzetten van trainingen, het leveren van nazorg en het opzetten van beheer en (nieuwe) autorisaties. Projectmanagement UNHCR De UNHCR is de vluchtelingen-organisatie van de Verenigde Naties. Tot haar mandaat hoort het verlenen van bescherming aan mensen die door geweld of een natuurramp uit hun vestigingsplaats verdreven zijn. Cruciaal daarbij is dat die bescherming geboden wordt aan diegenen die daar recht op hebben en onthouden wordt aan diegenen die dat recht niet hebben. In opdracht van de UNHCR in Genève is door een Qolor consultant een onderzoek gedaan naar de relevante technologieën en gereedschappen voor biometrische identificatie, de wijze van verwerving en invoering en de beleidsondersteuning. Qolor heeft het onderzoek uitgevoerd door eerst vast te stellen hoe het gebruik van biometrie kan bijdragen aan of een betere bescherming van de Persons of Concern of aan een verbeterde uitvoering van het werk van UNHCR. Daarna is voor ieder van deze gebruiksdoelen in kaart gebracht wat de voor- en nadelen, de risico s en de kosten zijn van realisatie met diverse biometrische technologieën. Voorts zijn adviezen gegeven met betrekking tot de verschillende beschikbare oplossingen en het beleidskader voor het gebruik van biometrie binnen UNHCR en het delen van identiteitsgegevens met derden. Projectmanagement Meldingensysteem SAP Achmea Bij een van de grootste verzekeringsmaatschappijen nemen wij vanuit Qolor deel aan een project waarbij SAP als nieuw informatiesysteem wordt geïmplementeerd. Het project heeft tot doel: Het realiseren van 1 proces en 1 systeem voor de financiële processen voor één van de divisies binnen het concern (waar dat nu meerdere processen en systemen zijn). De grootboekadministratie en de financiële verslaglegging moeten daarbij worden ondersteund door SAP. Vanuit de Qolor organisatie leveren wij een specifieke bijdrage voor het begeleiden van de veranderingen en de implementatie van de gekozen oplossing (nieuwe processen, nieuwe werkwijzen en systemen) in een organisatie die zelf al volop in beweging is. Dat betekent dat de Qolor consultant verantwoordelijk was voor onder meer het vaststellen en doorvoeren van de veranderingen, het opzetten van trainingen, het leveren van nazorg en het opzetten van beheer en (nieuwe) autorisaties.

17 Coördinatie Huisvesting Veiligheidsregio Hollands Midden In aanloop tot de implementatie van de regionalisering van de brandweer in de veiligheidsregio Hollands Midden ontstonden diverse knelpunten op het gebied van huisvesting bij de vestigingen in Leiden Noord en Leiden Zuid. De Brandweer wenste snel maatregelen te nemen om deze knelpunten aan te pakken. Gezien de diversiteit en onderlinge afhankelijkheid van de knelpunten was een goede coördinatie van de activiteiten gewenst. Een Qolor consultant met een ruime kennis van de brandweer organisatie en met ervaring op het gebied van de huisvesting werd ingehuurd. De activiteiten waren in het kort het creëren van noodzakelijke kantoorruimte inclusief de daarbij behorende verbouwingen en verhuizingen en het realiseren van toegangssystemen voor alle vestigingen. Onderzoek efficiencyverbetering SVOK De Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland (SVOK) omvat drie grote scholen voor het voortgezet onderwijs in Beverwijk, Castricum en Heemskerk. SVOK is een werkgever voor ongeveer 750 medewerkers en geeft onderwijs aan circa 6700 leerlingen. SVOK en de bij haar aangesloten scholen wilden inzicht krijgen of de administratieve processen van de scholen slimmer ingericht konden worden. Met dit inzicht kan dan een verbeteringsslag worden gemaakt, waarvan het onderwijs uiteindelijk gaat profiteren. SVOK heeft twee Qolor consultants gevraagd het onderzoek uit te voeren. Het onderzoek richt zich op de procesgebieden: Financiële administratie, Personeelsadministratie, Roostering, Leerlingenadministratie en het beheer van de ondersteunende ICT. Daarnaast werd een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste managementinformatie ten behoeve van een toekomstig te ontwikkelen cockpitfunctie. Het uitgevoerde onderzoek vormt de basis voor een gestroomlijnde administratieve organisatie binnen het SVOK. Ondersteuning invoering nieuwe ICT omgeving Reformatorisch Dagblad Begin 2008 is Erdee Media Groep begonnen met de implementatie van volledig nieuwe geautomatiseerde redactionele en advertentie omgevingen. Het tijdig en correct implementeren van deze bedrijfskritische omgevingen zijn van vitaal belang voor de core business van de Erdee Media Groep. Een Qolor consultant is door de Erdee Media Groep ingehuurd om als projectmanager de implementatie van dit nieuwe systeem voor de productie van het Reformatorisch Dagblad en de daarbij behorende website Refdag.nl te realiseren. Men zocht een sturende leidinggevende rol op het project voor de aspecten tijd, budget, kwaliteit, organisatie (intern/extern) en informatie (intern/extern). De implementatie van het nieuwe redactionele systeem is uitstekend en is tot volle tevredenheid van opdrachtgever en gebruikers binnen de geplande tijd in 2009 afgerond. Business Analyse Auxilia Voor een bedrijf in de zorglogistiek werd een business analyse uitgevoerd van de IT omgeving. Aspecten die werden beoordeeld, waren een analyse van het bestaande business model, analyse van de huidige klantenkring, hun eisen en de diensten die zij afnemen en een analyse van de huidige IT omgeving. Daarna werden toekomstige IT varianten beschreven inclusief een sterkte en zwakte

18 analyse per variant. Ook werden risico s en mitigerende maatregelen van de varianten gedefinieerd. Een groot aantal adviespunten zijn door het management team overgenomen. Insourcing telefonie Achmea Bij Achmea speelden drie grote outsourcingstrajecten. Een onderdeel van die outsourcingstrajecten betrof een migratie van oorspronkelijk doortele2 aan Achmea geleverde WAN diensten naar KPN en een transitie van alle telecom gerelateerde processen van Achmea naar KPN. Diensten die onderdeel waren van de transitie waren ondermeer: vaste telefonie, connectiviteits-telewerk en migratie naar één LAN oplossing. Qolor leverde ondersteuning om vooral te komen tot goede afspraken met KPN. Onderwerpen waren hierbij vaststellen project scope en planning en de besturing van het project. Daarnaast was het belangrijk dat de performance van de diensten tijdens de transitie/migratie hoog bleef.

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID)

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID) RIJKSWATERSTAAT Systeemintegratie en Omgevingsmanagement project Mobiliteitsaanpak In de jaren 2010, 2011 en 2012 is door Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur (DI) het project Mobiliteitsaanpak uitgevoerd.

Nadere informatie

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties

Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties Plan van aanpak technische infrastructuur en applicaties 1 juni 2011 Versie 1.0 1 Inleiding 1.1 Context Begin 2011 is gebleken dat de stand van zaken m.b.t. de infrastructuur en de organisatie van de ICT

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

# breedbandbrabantbreed

# breedbandbrabantbreed # breedbandbrabantbreed Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Grave, Haaren, shertogenbosch, Heusden, Landerd, Mill & Sint Hubert, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint Michielsgestel, Sint Oedenrode,

Nadere informatie

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2

Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Producten en Diensten Portfolio Pijler 2 Voorwoord Beste lezer, U heeft het producten en diensten portfolio van SSC ICT Haaglanden, Pijler 2 in handen. Het portfolio is bedoeld voor klanten/relaties en

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

Versie: 1.0 definitief

Versie: 1.0 definitief Jaarverslag Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) 2003 Titel: Jaarverslag BKWI 2003 Auteur: BKWI Datum: 10-03-2004 Versie: 1.0 definitief 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...4 2. INLEIDING EN ALGEMEEN

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12

provinci renthe r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t Assen, 26 september 2O12 Prooinciehuis Westerbri k r, Assen Posta,dfes Postbus rzz, 94oo ec Assen www.drenthe.nl r (o592) 36 tt jj r (o592) j6 t7 7t provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

Verkenning en scope voor Smart Retail City

Verkenning en scope voor Smart Retail City Verkenning en scope voor Smart Retail City Verslag van de verkenningscommissie Roosendaal Smart Retail City Roosendaal, februari 2014 Eindrapport Verkenningen Roosendaal Smart Retail City v1.22 1 Inleidende

Nadere informatie

Inrichtingsplan. Parkstad IT

Inrichtingsplan. Parkstad IT Inrichtingsplan Parkstad IT Berend Brouwer Francis Willemsen-Handels 01-10-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 2 De opdracht... 6 De aanleiding en achtergrond; het waarom een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

Application Services Library. Introductie Best Practices en Framework voor Application Management

Application Services Library. Introductie Best Practices en Framework voor Application Management Application Services Library Introductie Best Practices en Framework voor Application Management Auteurs: Lucille van der Hagen, David Hinley, Machteld Meijer, Remko van der Pols, Paul Ruijgrok. Redactie:

Nadere informatie

unlocking the power of networks Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG BTG In Business

unlocking the power of networks Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG BTG In Business UITGAVE VAN BRANCHEVERENIGING TELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS JUNI 2015 Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG unlocking the power of networks BTG In Business 5 Met Samsung Smart Office

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Document D-7 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IenM Enterprise Architectuur Versie 0.2 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 0.2 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT

Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Slim samenwerken aan ICT HRM beleid bij inrichting SSC ICT Bijdragen De hieronder genoemde organisaties hebben in samenwerking met KING bijgedragen aan de totstandkoming van deze handreiking. Drechtsteden

Nadere informatie