MARKTONTWIKKELINGEN Ontwikkelingen van en scenario's voor de consumentenmarkt voor telefonie, omroep en breedbandinternettoegang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MARKTONTWIKKELINGEN 2007-2010. Ontwikkelingen van en scenario's voor de consumentenmarkt voor telefonie, omroep en breedbandinternettoegang"

Transcriptie

1 MARKTONTWIKKELINGEN Ontwikkelingen van en scenario's voor de consumentenmarkt voor telefonie, omroep en breedbandinternettoegang

2 MARKTONTWIKKELINGEN Ontwikkelingen van en scenario's voor de consumentenmarkt voor telefonie, omroep en breedbandinternettoegang André Hendriks, Jan-Willem Sips, Ruud Boot 29 maart 2007 status definitief versie 1.2 interne toets Frans van den Dool, Erik van Zegveld Copyright 2007 Verdonck, Klooster & Associates B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

3 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 1 2 Inleiding Aanleiding Onderzoeksvraag Onderzoeksopzet Doel van dit document Definitie van markten Achtergronden bij dit rapport Leeswijzer 12 3 Ontwikkelingen in de telecommunicatiemarkt Inleiding Externe ontwikkelingen Marktontwikkelingen 20 4 De telefoniemarkt Inleiding Externe ontwikkelingen Marktontwikkelingen Scenario's voor de telefoniemarkt Scenariokeuze Uitwerking van het scenario "vast innoveert!" 35 5 De breedbandinternetmarkt Inleiding Externe ontwikkelingen Marktontwikkelingen Scenario's voor Breedbandinternettoegang Scenariokeuze Uitwerking van het scenario "gemak per doelgroep" 53 6 De omroepmarkt Inleiding Externe ontwikkelingen Marktontwikkelingen Scenario's voor de omroepmarkt Scenariokeuze Uitwerking van het scenario "Nieuwe toekomst?" 74 7 De consumentenmarkt voor elektronische communicatie Inleiding 79 Verdonck, Klooster & Associates B.V. ii

4 7.2 Scenario's en scenariokeuze voor de consumentenmarkt voor elektronische communicatie 7.3 Uitwerking van het scenario "gemak per doelgroep" Gevolgtrekkingen en conclusies 83 A Referenties en bronnen 85 B Overzicht ontwikkelingen en krachten 88 B.1 Telefonie 88 B.2 Breedbandinternettoegang 89 B.3 Omroep 90 C Samengevat overzicht consultatie marktpartijen 91 D Lijst met figuren 94 Verdonck, Klooster & Associates B.V. iii

5 1 Managementsamenvatting Op grond van de Telecommunicatiewet dient de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) in beginsel om de drie jaar markten af te bakenen, te analyseren en te bepalen of er een aanbieder met aanmerkelijke marktmacht op de markt aanwezig is. Omdat OPTA passende verplichtingen zal opleggen aan de partij met aanmerkelijke marktmacht om mededingingsproblemen tegen te gaan, vereist de telecommunicatiewet dat OPTA expliciet motiveert waarom zij aannemelijk vindt dat de geconstateerde problematiek blijft bestaan. Dit vraagt een heldere prospectieve beoordeling van de markten. Eind 2006 zal OPTA starten met de voorbereiding op nieuwe marktanalyses voor de markten vaste telefonie, breedbandinternettoegang en omroep (distributie). In dit kader heeft OPTA opdracht aan Verdonck, Klooster en Associates (VKA) gegeven een marktverkenning uit te voeren waarin relevante ontwikkelingen en toekomstscenario's beschreven worden voor de periode De concrete onderzoeksvragen die door OPTA zijn voorgelegd zijn als volgt: Verschaf inzicht in de ontwikkelingen op de genoemde markten voor elektronische communicatiediensten (vaste telefonie, omroep en breedbandinternettoegang). Onderbouw de ontwikkelingen met geconcretiseerde verwachtingen omtrent productaanbod en in welke vorm en tegen welke tarieven de producten zullen worden aangeboden. Concretiseer dit voor zover mogelijk naar geboden pakketten en wijze van tarifering aan de eindgebruiker. Definieer voor de consistent samenhangende ontwikkelingen scenario's voor de jaren Werk de meest aannemelijke scenario's uit in de te verwachten ontwikkeling van concurrentie, marktaandelen van de dominante aanbieders, aangesloten abonnees en volumes uitgesplitst naar aanbieder en infrastructuur. Maak met een gevoeligheidsanalyse inzichtelijk binnen welke bandbreedtes deze verwachtingen zich zullen ontwikkelingen. De onderzoeksopzet van VKA is weergegeven in onderstaande figuur: Inventarisatie van ontwikkelingen Afleiden van mogelijke scenario s Keuze van vier nader uit te werken scenario s vier uitgewerkte scenario's Toetsing van ontwikkelingen en scenario s door tien marktpartijen Figuur 1 VKA onderzoeksopzet t.b.v. OPTA marktonderzoek Op basis van vrij beschikbare documenten schetst VKA een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen in de drie markten in de periode Deze ontwikkelingen worden met elkaar in verband gebracht om een aantal scenario's af`te leiden. De ontwikkelingen en de scenario's worden ter consultatie door OPTA aan een aantal marktpartijen voorgelegd, VKA ontvang via OPTA Verdonck, Klooster & Associates B.V. 1

6 de terugkoppeling uit de markt. Uit deze verzameling scenario's kiest VKA de 4 relevant geachte scenario's voor de komende 4 jaar en stelt deze vast in overleg met OPTA. De geselecteerde scenario's nader worden uitgewerkt: voor deze scenario's wordt een rekenmodel opgesteld dat voor de periode de marktaandelen, prijzen, diensten en technologieën in de beschouwde markten beschrijft. Ontwikkelingen en scenario's VKA heeft 77 ontwikkelingen in beeld gebracht en daarbij aangegeven wat de te verwachten richting van de ontwikkeling in de komende vier jaar is, uitgaande van de huidige regulering. De geschetste ontwikkelingen betreffen macroniveau zoals economische groei, de invloed van de digitale generatie en algemene technische ontwikkelingen. Daarnaast zijn industriespecifieke ontwikkelingen per beschouwde markt geschetst zoals de transitie van PSTN naar IPT, mobiel internet en hotspots en de ontwikkeling van video on demand. Voor iedere beschouwde markt zijn de ontwikkelingen met elkaar in verband gebracht, zijn de belangrijkste assen bepaald waarover de beschouwde markt de komende vier jaar zich ontwikkelt (tot een 2x2 matrix) en zijn de scenario's benoemd op basis van de uitersten van deze assen. De geschetste ontwikkelingen, richtingen en scenario's zijn voorgelegd aan 10 marktpartijen. Uit deze consultatie is een hoge mate van instemming verkregen van de marktpartijen. Van de 77 geschetste richtingen zijn er slechts 6 waar er een grote mate van verdeeldheid was of waar "oneens" de overhand had. De verkregen informatie uit de consultatie is verder verwerkt in de beschrijving van de ontwikkelingen en de scenario's. Vaste telefonie Voor de markt vaste telefonie is het scenario "vast innoveert" verder uitgewerkt. Kenmerk van dit scenario is bescheiden afname van het aantal vaste telefonie aansluitingen als gevolg van substitutie door mobiele telefonie of VoIP (3,6% per jaar). De transitie van PSTN naar IPT neemt gedreven door prijs een grote vlucht, in het meest waarschijnlijk geachte deelscenario "midden" rekent VKA met 85% IPT aansluitingen in DSL aanbieders hebben naar verwachting de voorkeur bij de consument (65% van de overstappers), KPN heeft binnen de DSL aanbieders met 86% de voorkeur. In 2010 leidt dit tot een marktaandeel van IPT over DSL van 47% en van IPT over de kabel van 35%. Glasvezel speelt met 3% een bescheiden rol. PSTN houdt een aandeel van 15%. Het marktaandeel KPN daalt in 2010 naar verwachting tot 50%. Met andere aannames voor de mate van transitie naar IPT en overstapgedrag is de bandbreedte van het marktaandeel KPN in 2010 tussen de 47% en 55%. De prijs voor vaste telefonie daalt met circa 5% per jaar tot ruim 25 per maand (aansluiting en alle verkeer). De markt voor vaste telefonie maakt de komende vier jaar de huidige ontwikkeling door van PSTN naar IPT waarbij het marktaandeel van KPN waarschijnlijk naar 50% terugloopt. Breedbandinternettoegang Voor de markt breedbandinternettoegang is het scenario "gemak per doelgroep" verder uitgewerkt. Kenmerk van dit scenario is de grote mate van bundeling en pakketten van zowel infrastructuur als breedbandinternettoegangsdiensten. Bundeling in triple play en dual play - onderverdeeld naar telefonie met breedbandinternettoegang (TB) en breedbandinternettoegang met omroep (BO) - Verdonck, Klooster & Associates B.V. 2

7 vormt daarmee de centrale parameter in dit model. Per jaar stapt 12% van de huishoudens met breedbandinternettoegang over naar een nieuwe bundel van diensten. Het overstapgedrag van de consument is in drie deelscenario's verdeeld op basis van de voorkeur van de consument voor een bepaalde bundel: triple play (34% van de overstappers), dual play TB (65% van de overstappers) en dual play BO (35% van de overstappers). VKA verwacht dat op basis van de huidige ontwikkelingen het deelscenario dual play TB het meest waarschijnlijk is. De drie deelscenario's leiden in 2010 tot een aandeel van toegangstechnologie voor DSL tussen 53% en 62,5% en voor kabel tussen 34,8% tot 43%. Glasvezel heeft een vast aandeel van 3%. De marktaandelen van KPN, overige DSL aanbieders en kabelaanbieders ontwikkelen zich afhankelijk van het gekozen scenario respectievelijk tussen 34% tot 40%, 19% tot 20% en 34,8% tot 43%. De prijs voor bandbreedte zal verder dalen met 5,4% per jaar tot 22 per maand voor kabel en 24 per maand voor DSL. Al met al laten de drie deelscenario's een genuanceerd beeld zien waarbij er geen enorme verschuivingen plaatsvinden. De marktverhouding DSL- kabel zou van 60:40 naar bijna 50:50 kunnen verschuiven. Omroep Voor de markt omroep(distributie) is het scenario "nieuwe toekomst?" verder uitgewerkt. Kenmerk van dit scenario is de verdere opmars van digitale televisie met name via de kabel en de beperkte rol van IP TV. Distributie via de ether neemt met DVB-T toe maar blijft een bescheiden rol spelen in vergelijking met de vaste aansluitingen. Voor de opmars van IP TV is gerekend met drie deelscenario's waarbij het aantal aansluitingen in 2010 varieert van 1,5 miljoen (hoog), (midden) tot (laag). Het scenario "midden" leidt tot 10% marktaandeel van IP TV, volgens VKA het meest waarschijnlijke scenario. Het overstapgedrag van de consument (de keuze voor IP TV in plaats van het aanbod van de kabelaanbieder) is verdeeld in voorkeur voor KPN of voorkeur voor een andere DSL aanbieder. Voor de komende vier jaar is gerekend dat 75% van de overstappers voorkeur heeft voor KPN. Het deelscenario "midden" leidt in 2010 tot een aandeel van toegangstechnologie voor kabel analoog van 34%, kabel digitaal van 40%, de ether van 14%, ADSL2 van 10% en glasvezel van 3%. De verdeling van het marktaandeel IP TV tussen KPN en andere DSL aanbieders zal naar verwachting respectievelijk 75% en 25% zijn. De prijs van een RTV-pakket zal de komende jaren mede onder invloed van nieuwe diensten tussen de 2% (analoge TV) tot 10% (digitale televisie) per jaar stijgen. De ontwikkeling de komende vier jaar kenmerkt zich door technische ontwikkelingen, in de marktaandelen zal met de opkomst van IP TV een daling te zien zijn van het marktaandeel van de kabelaanbieders. De consumentenmarkt voor elektronische communicatie De ontwikkelingen in de consumentenmarkt voor elektronische communicatie op het vlak van technologie, marktaandelen en prijs zijn dezelfde als beschreven in de uitgewerkte scenario's voor de beschouwde markten. De afname door de consument van gebundelde diensten vormt het gemeenschappelijke verband. De belangrijkste drijfveer voor de afzet van gebundelde diensten is de transitie naar IPT. Daarnaast zullen de toename van het aantal breedbandaansluitingen en de opkomst van IP TV belangrijke drijfveren voor verdere bundeling vormen. Voor het geheel van de consumentenmarkt voor elektronische communicatie is verregaande bundeling de komende vier jaar te verwachten waarbij minder dan 15% van de huishoudens in 2010 ongebundelde diensten zal afnemen. Verdonck, Klooster & Associates B.V. 3

8 2 Inleiding 2.1 Aanleiding Op grond van de Telecommunicatiewet dient OPTA in beginsel om de drie jaar markten af te bakenen, te analyseren en te bepalen of er een aanbieder met aanmerkelijke marktmacht op de markt aanwezig is, en vervolgens passende verplichtingen op te leggen om zo de geconstateerde mededingingsproblemen tegen te gaan. De Telecommunicatiewet vereist dat OPTA expliciet motiveert waarom zij aannemelijk vindt dat het geconstateerde mededingingsprobleem de komende drie jaar blijft bestaan. De motiveringsplicht maakt dat het prospectieve karakter van de marktanalyses veel gewicht krijgt. Vooruitkijken is echter lastig: OPTA ziet aan de ene kant convergentie en daardoor toenemende concurrentie, aan de andere kant zijn de plannen van KPN op het gebied van Next Generation Networks (NGN) en de fusies/overnames op de elektronische communicatiemarkt nu juist weer ontwikkelingen die het onvoorspelbaar maken of deze toenemende concurrentie bestendig zal zijn. Eind 2005/begin 2006 heeft OPTA voor het eerst marktanalysebesluiten genomen. Eind 2006 is OPTA gestart met de voorbereiding op nieuwe marktanalyses voor de markten vaste telefonie, breedbandinternettoegang en omroep (distributie). In dit kader heeft OPTA opdracht aan Verdonck, Klooster en Associates (VKA) gegeven een marktverkenning uit te voeren waarin relevante ontwikkelingen en toekomstscenario's beschreven worden voor de periode Onderzoeksvraag De concrete onderzoeksvragen die door OPTA zijn voorgelegd zijn als volgt: Verschaf inzicht in de ontwikkelingen op de genoemde markten voor elektronische communicatiediensten (vaste telefonie, omroep en breedbandinternettoegang). Onderbouw de ontwikkelingen met geconcretiseerde verwachtingen omtrent productaanbod en in welke vorm en tegen welke tarieven de producten zullen worden aangeboden. Concretiseer dit voor zover mogelijk naar geboden pakketten en wijze van tarifering aan de eindgebruiker. Definieer voor de consistent samenhangende ontwikkelingen scenario's voor de jaren Werk de meest aannemelijke scenario's uit in de te verwachten ontwikkeling van concurrentie, marktaandelen van de dominante aanbieders, aangesloten abonnees en volumes uitgesplitst naar aanbieder en infrastructuur. Maak met een gevoeligheidsanalyse inzichtelijk binnen welke bandbreedtes deze verwachtingen zich zullen ontwikkelingen. Verdonck, Klooster & Associates B.V. 4

9 2.3 Onderzoeksopzet De VKA-onderzoeksopzet is weergegeven in de onderstaande figuur: Inventarisatie van ontwikkelingen Afleiden van mogelijke scenario s Keuze van vier nader uit te werken scenario s vier uitgewerkte scenario's Toetsing van ontwikkelingen en scenario s door tien marktpartijen Figuur 2 VKA-onderzoeksopzet t.b.v. OPTA-marktonderzoek Op basis van vrij beschikbare documenten schetst VKA een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen in de drie markten in de periode Deze ontwikkelingen worden met elkaar in verband gebracht om een aantal scenario's af`te leiden. De ontwikkelingen en de scenario's worden ter consultatie door OPTA aan de markt voorgelegd, VKA ontvangt via OPTA de terugkoppeling uit de markt. Uit deze verzameling scenario's kiest VKA de 4 relevant geachte scenario's voor de komende 4 jaar en stelt deze vast in overleg met OPTA. De geselecteerde scenario's worden nader uitgewerkt: voor deze scenario's wordt een rekenmodel opgesteld dat voor de periode de marktaandelen, prijzen, diensten en technologieën in de beschouwde markten beschrijft. 2.4 Doel van dit document Dit document vormt de eindrapportage van het onderzoek en ondersteunt OPTA in het maken van haar analyse van de markten. Het rapport doet geen uitspraken over de te nemen maatregelen ten aanzien van marktwerking. Het bevat daartoe de beschrijving van de ontwikkelingen van de consumentenmarkt voor elektronische communicatie en de drie beschouwde markten telefonie, breedbandinternettoegang en omroep. De scenario's per beschouwde markt en in samenhang zijn beschreven. VKA heeft aan OPTA een voorstel gedaan voor de keuze van de vier meest relevant en/of waardevol geachte scenario's. OPTA heeft met dit voorstel ingestemd, en VKA heeft die scenario's nader uitgewerkt. De terugkoppeling uit de markt op de beschreven ontwikkelingen en voorgestelde scenario's is als bijlage C opgenomen (geanonimiseerde scoreformulieren en totaaloverzicht). De geselecteerde scenario's zijn in detail beschreven, kwantitatief verder uitgewerkt en doorgerekend naar marktomvang, prijsontwikkeling en marktaandelen van aanbieders. Een gevoeligheidsanalyse maakt deel uit van de berekening. Verdonck, Klooster & Associates B.V. 5

10 2.5 Definitie van markten Elk van de te beschouwen markten kent een verdeling van toegang (ook wel infrastructuur) en op deze toegang verleende diensten. In deze paragraaf worden in de definities van de markten toegang en diensten expliciet gescheiden (ook al is in sommige markten louter sprake van een gecombineerd aanbod van toegang en dienst) Regelgeving Voor deze analyse is aangenomen dat in de komende 4 jaar de regulering van kracht blijft zoals deze op het moment van het opstellen van dit rapport van kracht is. Dan gaat het met name om: Marktanalysebesluiten kabel (2006) waarin verplichtingen zijn opgenomen voor de kabelbedrijven, zowel voor de wholesale markt (betreft UPC, 1, Multikabel en Delta) als de retailmarkt (alle kabelaanbieders) Marktanalysebesluiten vaste telefonie (2005) waarin verplichtingen voor KPN zijn opgenomen voor zowel de retailmarkten (aansluitingen en verkeer) als de wholesale markten (toegang, gespreksopbouw, gespreksdoorgifte en gespreksafgifte). Ook IPT valt onder deze besluiten (in de besluiten aangeduid als Voice over Broadband). Marktanalysebesluiten breedband (2005) waarin verplichtingen voor KPN zijn opgenomen voor wholesale ontbundelde toegang en wholesale breedbandtoegang Substituut In het rapport wordt in het kader van het five forces model van Porter gesproken over een substituut. Binnen de context van dit rapport betreft dit een alternatief product of dienst die een vervangende functionaliteit biedt en die niet tot de definitie van de beschouwde markt behoort. In het geval van vaste telefonie bijvoorbeeld is VoIP een substituut. VoIP biedt spraakdiensten, maar de wijze waarop deze (gebruiks)technisch tot uitvoering wordt gebracht wijkt af van de marktdefinitie vaste telefonie. Datzelfde geldt voor mobiele telefonie. Het gebruik van substituut wijkt daarmee af van de definitie zoals OPTA deze hanteert, waarbij middels onder andere de SSNIP 2 test bepaald wordt of er sprake is van een substituut. In het kader van dit onderzoek is een dergelijke test niet uitgevoerd. Of de in dit rapport gehanteerde voorbeelden van substituten ook daadwerkelijk "in de plaats van" het betreffende product wordt afgenomen hangt onder andere af van de kwaliteit van het product, de prijs en de mate waarin afnemers bereid zijn tot het inwisselen van het oorspronkelijke product. Daar waar het woord substituut wordt gebruikt zou dus ook in sommige gevallen slechts sprake zijn van een potentieel substituut. Omdat substituten impact hebben op de door ons beschouwde markten worden zij in de analyse van die markten betrokken. Het gebruik en de prijzen van de substituten worden echter niet nader geanalyseerd. 1 Vanaf 1 februari 2007 niet langer onderdeel van Essent. 2 Small but Significant Non-transitory Increase in Price Verdonck, Klooster & Associates B.V. 6

11 2.5.3 Telefonie De beschouwde markt voor telefonie wordt in dit rapport afgebakend door de volgende definitie: Toegang De toegang tot het telefonienetwerk voor consumenten bestaat uit toegang middels analoge lijnen en ISDN-2 3 en toegang middels Voice over DSL of Voice over Kabel (Voice over Broadband). Voice over DSL en Voice over kabel wordt in het vervolg van dit rapport aangeduid met IP telefonie (IPT). Diensten De verkeersdiensten voor vaste telefonie zijn de volgende: Spraaktelefonie vaste net (lokaal, nationaal, internationaal, bedrijfsnummers, servicenummers etc.) met verwante diensten (bijvoorbeeld doorschakelen, nummerweergave, wisselgesprek etc.) Internettoegang Faxen Oproepen naar mobiele telefonie en semafonie Voice over IP (VoIP, zoals bijvoorbeeld Skype) vormt in dit rapport geen alternatief voor vaste telefonie volgens bovenstaande marktdefinitie: er is geen sprake van een dedicated toegangsmedium. Daarnaast is een VoIP-telefoonnummer niet locatiegebonden en in die zin niet vast, ook niet wanneer er gebruik wordt gemaakt van een VoIP toestel. Bij de verbindingsopbouw wordt er geen gebruik gemaakt van de gebruikelijke telefonie signalering maar bijvoorbeeld van SIP (Session Initiation Protocol) Breedbandinternettoegang De beschouwde markt voor breedbandinternettoegang wordt afgebakend door de volgende definitie: Toegang: "Breedband is een aansluiting die geschikt is voor beeld- en geluidstoepassingen van een goede kwaliteit en geschikt is voor het uitwisselen van omvangrijke gegevensbestanden en waarbij de verbinding continu beschikbaar is." (definitie uit de Breedbandnota, Ministerie van Economische Zaken 2004, pagina 4, [EZ4]) In deze definitie van breedbandinternettoegang wordt gebruik gemaakt van IP als protocol en een vaste (woonhuis)aansluiting met een capaciteit van meer dan 128kbit/s. Diensten: De belangrijkste dienst is het verlenen van internettoegang: gegevensuitwisseling tussen systemen op basis van IP, waarbij één van de systemen op de betreffende internettoegang is aangesloten. Veel Internet Service Providers (ISP's) leveren aanvullende diensten aan hun gebruikers, zoals -servers, webpagina-servers, spam- en virus-controles. Daarnaast voegen ISP's telefonie 3 Daar waar ISDN-2 wordt genoemd, dient ook ISDN-1 te worden gelezen. Verdonck, Klooster & Associates B.V. 7

12 en TV-diensten aan hun portfolio toe, waardoor er een producten van verschillende markten gebundeld worden aangeboden. De markt voor breedbandinternettoegang wordt gedomineerd door twee infrastructuren: xdsl en kabel. Onder deze definitie voor breedbandinternettoegang valt dus niet: Internettoegang via openbare draadloze verbindingen, zoals UMTS/HSDPA, WIMAX of WiFihotspots. Internettoegang via inbelverbindingen op basis van PSTN of ISDN Omroep(distributie) De beschouwde markt voor omroep wordt afgebakend door de volgende definitie: Toegang: De markt voor de aansluiting van consumenten en de distributie van vrij toegankelijke radio- en televisiepakketten (RTV-pakketten) door kabelexploitanten. Diensten: De diensten worden gevormd door de vrij toegankelijke RTV-pakketten Vrij toegankelijk betekent: grotendeels gefinancierd door reclame en/of overheid en dus niet of nauwelijks door abonnementen bij de leverancier van de inhoud. RTV-Pakket betekent: boeket van live TV-zenders meestal aangevuld met radio RTV-pakketten kunnen zowel analoog als digitaal aangeboden worden. Onder de definitie van omroep valt dus niet: Distributie van RTV via de ether en satelliet; Betaal TV; IP TV Consumentenmarkt voor elektronische communicatie Hoewel dit de lading niet volledig dekt zal bij gebrek aan een beter samenvattend woord de totale markt van de drie te beschouwen markten worden aangeduid als de consumentenmarkt voor elektronische communicatie; OPTA past in deze drie markten regulering toe. 2.6 Achtergronden bij dit rapport Bronmateriaal In bijlage A is de lijst met geraadpleegd bronmateriaal opgenomen dat ten grondslag ligt aan de beschrijving van de ontwikkelingen in hoofdstuk 3 tot en met 7. Het bronmateriaal omvat publicaties en jaarverslagen van marktpartijen, publicaties van onderzoeksbureaus, overheden, OPTA, CPB en CBS. De in bijlage A opgenomen bronnen zijn als inspiratiebron gebruikt bij de in hoofdstuk 3 beschreven ontwikkelingen. Niet elke ontwikkeling wordt expliciet door bronvermeldingen (aangeduid tussen [ ]) begeleid. Verdonck, Klooster & Associates B.V. 8

13 Opvallend aan het bronmateriaal is de kwantiteit, de recente verschijning van veel materiaal, de goede detaillering, de veelal gelijkluidende cijfers en de overeenkomstige onderwerpen van specifiek bronmateriaal (bijvoorbeeld triple play) Samenhang van de drie te beschouwen markten OPTA wenst op basis van scenario's toekomstbeelden voor de periode te hebben, die als input worden gebruikt voor de marktanalyses die OPTA in 2007 zal uitvoeren. Op voorhand onderscheidt VKA naast de drie te beschouwen markten de consumentenmarkt voor elektronische communicatie als geheel: er zijn invloedrijke ontwikkelingen die de drie afzonderlijke markten alle beïnvloeden. Dit leidt dan ook tot scenario's voor elke van de drie markten afzonderlijk, èn tot een verzameling van algemene consumentenmarkt voor elektronische communicatiescenario's: ontwikkelingen Telefonie Breedband internettoegang Omroep Focus OPTA Consumentenmarkt voor elektronische communicatie Scenario s Figuur 3 samenhang van ontwikkelingen en scenario's voor de consumentenmarkt voor elektronische communicatie en de drie te beschouwen markten De drie beschouwde markten zijn door de geschetste ontwikkelingen te beschouwen als één consumentenmarkt voor elektronische communicatie waarbij er over één aansluiting meerdere diensten (triple play, dual play) geleverd worden Modellen voor de beschrijving van ontwikkelingen Voor de analyse van de markt voor vaste telefonie, internettoegang en omroepdistributie wordt gebruik gemaakt van twee modellen. De analyse op macroniveau wordt uitgevoerd aan de hand van de PESTEL analyse, de analyse op het niveau van de industrie middels het five forces model van Porter (naar analogie van de strategische analyses van Grant [GRANT1]). PESTEL is een acroniem voor de belangrijkste factoren die de macro omgeving bepalen voor een firma of industrie: Politiek, Economie, Sociale ontwikkelingen, Technologie, Ecologie (milieu) en Legal (Wetgeving). Verdonck, Klooster & Associates B.V. 9

14 Het five forces model van Porter wordt gebruikt om een specifieke industrie te beschrijven en maakt daarbij onderscheid in concurrentie van aanbieders, de macht van afnemers, de macht van toeleveranciers, de dreiging van nieuwe toetreders en de dreiging van substitutie. De onderstaande figuur toont de samenhang tussen de analyse van de macro-omgeving en de industrie-analyse. Nationale / Internationale economie Ecologie (milieu) Technologie Sociale ontwikkelingen Industrie: aanbieders concurrenten klanten Wetgeving Politiek, overheid Figuur 4 macro- en industrieanalyse [GRANT1] De uitwerking van de macro-analyse middels PESTEL zal ingaan op die aspecten die direct op de onderhavige markten van invloed zijn. Het five forces model van Porter neemt de krachten die de winstgevendheid van een industrie bepalen als uitgangspunt. Dit zijn: De waarde van het product of dienst voor de klant De intensiteit van concurrentie De relatieve onderhandelingsmacht van de diverse partijen in de waardeketen. Verdonck, Klooster & Associates B.V. 10

15 Het model van Porter is verder uitgewerkt in het onderstaande figuur. Dreiging nieuwe toetreders Schaalgrootte voordelen Absolute kostenvoordelen Productdifferentiatie Toegang tot distributiekanalen Overheid en wettelijke barrières Repercussies door gevestigde aanbieders Kracht van leveranciers Factoren die de kracht van de leverancier ten opzichte van de operator bepalen. De factoren zijn dezelfde als bij afnemers. Concurrentie Concentratie Diversiviteit Product differentiatie Excess capaciteit en exit barrières Kosten Kracht van afnemers Factoren die de kracht van de afnemer ten opzichte van de operator bepalen. Prijs gevoeligheid Onderhandelingsmacht Kosten van het Grootte en concentratie product t.o.v. de van afnemers ten opzichte totale kosten van aanbieders Product Kosten van omschakelen differentiatie afnemers Concurrentie Informatie van afnemers tussen afnemers Dreiging van substitutie Bereidheid van de afnemer tot substitutie Relatieve prijs en prestatie van het substituut Figuur 5 aspecten in het Porter's five-forces model [GRANT1] De informatie die middels PESTEL en five forces in beeld wordt gebracht dient als bronmateriaal voor het uitwerken van de scenario's voor de komende vier jaar Van ontwikkelingen naar scenario's De ontwikkelingen beschreven in de hoofdstuk 3 tot en met 7 vormen op zich nog geen scenario's. Voor scenarioplanning worden de ontwikkelingen binnen de hoofdstukken met elkaar in verband gebracht. Voor het ontwikkelen van de in dit rapport beschreven scenario's is gestart met een inventarisatie van de meest invloedrijke ontwikkelingen op de beschouwde markten. Ontwikkelingen kunnen reeds gestarte trends zijn die een bepaalde richting aangeven, maar ook ontwikkelingen waarvan het onzeker is óf en in welke mate of richting ze zullen optreden. In literatuur over scenario-ontwikkeling ook wel "driving forces" genoemd. Hulpmiddel bij de inventarisatie is de indeling in PESTEL-factoren en de five forces van Porter. Voor iedere ontwikkeling is in het onderzoek gezocht naar indicatoren, bronmateriaal en ontwikkelrichting. Allereerst worden in een gestructureerd creatief proces de belangrijkste relaties tussen ontwikkelingen aangebracht: Ontwikkeling1 vergroot / vertraagt / stimuleert / leidt tot / belemmert Ontwikkeling2. Hierna worden de meest significante en/of onzekere ontwikkelingen gededuceerd, op basis van de vraag: welke ontwikkelingen hebben nog geen duidelijke richting en/of bepalen grote uitslagen in de inrichting van de beschouwde markt? Verdonck, Klooster & Associates B.V. 11

16 Deze beperkte set van dominante factoren vormen de basis voor de scenario's en daarmee de assen van de 2x2 matrix waarin de scenario's worden geplot. De mogelijke uitersten van twee belangrijkste dominante factoren vormen tenslotte vier mogelijke scenario's per markt. De keuze van de twee belangrijkste dominante factoren als basis voor scenario's leidt tot een sterke simplificatie: het lijkt immers of de overige ontwikkelingen er niet toe doen. De gedachte is echter dat de dominante factoren zo bepalend zijn dat daarmee ook de richting van de overige ontwikkelingen wordt aangegeven (indien dit niet het geval is, zijn aannames nodig). De vier resulterende scenario's zijn aangevuld met "de officiële toekomst" dat wil zeggen de algemeen heersende opvatting over de verwachte richting waarin de (deel)markt zich de komende 3-5 jaar zal ontwikkelen. Dit betreft dus geen gepubliceerde mening van één specifieke aanbieder, analist of andere deskundige maar een algemeen beeld wat uit diverse publicaties, artikelen en meningen te destilleren valt. O1 O2 vergroot O1 O2 verkleind vergroot O1 O2 verkleind scenario 1 scenario 2 O3 O4 stimuleert O3 O4 vergroot stimuleert O3 O4 vergroot scenario 3 scenario 4 O5 O5 leidt tot O5 leidt tot verzameling ontwikkelingen relaties tussen ontwikkelingen dominante factoren scenario s Figuur 6 proces van ontwikkelingen naar scenario's 2.7 Leeswijzer Hoofdstuk 3 beschrijft de ontwikkelingen die van invloed zijn op de drie beschouwde markten tezamen. In de hoofdstukken 4, 5 en 6 worden de ontwikkelingen beschreven per beschouwde markt, respectievelijk voor telefonie, breedbandinternettoegang en omroep. Om de leesbaarheid per beschouwde markt te vergroten is ervoor gekozen om in hetzelfde hoofdstuk ook de scenario's voor de beschouwde markt toe te lichten en de keuze voor het te modelleren scenario. Daarna wordt het gekozen scenario in detail toegelicht en kwantitatief uitgewerkt in consequenties voor marktgrootte, prijsontwikkeling en marktaandelen. Om de hoofdstukken 4, 5 en 6 zelfstandig leesbaar te maken worden de toelichtingen op aanpak en opbouw in ieder hoofdstuk herhaald. Verdonck, Klooster & Associates B.V. 12

17 In hoofdstuk 7 wordt de consumentenmarkt voor elektronische communicatie als geheel beschouwd en in verband gebracht met de drie beschouwde markten. Hoofdstuk 8 sluit af met gevolgtrekkingen en conclusies. Verdonck, Klooster & Associates B.V. 13

18 3 Ontwikkelingen in de telecommunicatiemarkt 3.1 Inleiding Zoals in hoofdstuk 2 aangegeven worden de ontwikkelingen in de consumentenmarkt voor elektronische communicatie middels de PESTEL-analyse en het five forces model van Porter in beeld gebracht. In beide modellen is de opzet bij het beschrijven van een ontwikkeling als volgt: Beschrijving van de ontwikkeling (wat) De hoofdrichting van de ontwikkeling (waarheen, kwalitatief) De impact van de ontwikkeling op de markten telefonie, omroep en breedbandinternettoegang (waarop en gewicht, kwalitatief) De belangrijkste parameters voor de sturing van de ontwikkeling (hoe). De parameter komt mogelijk terug als input of output variabele in het rekenmodel. Bronvermelding De PESTEL-analyse zal meer de nadruk leggen op de algemene ontwikkelingen (binnen de telecomsector), het five forces model zal meer de nadruk leggen op de ontwikkelingen binnen de markt. Het is niet het doel om uitputtend te zijn, maar wel om relevante ontwikkelingen op hun impact op de consumentenmarkt voor elektronische communicatie te beschouwen. De geschetste ontwikkelingen, richtingen en scenario's (beschreven in de volgende hoofdstukken) zijn voorgelegd aan 10 marktpartijen. Uit deze consultatie is een hoge mate van instemming verkregen van de marktpartijen. Van de 77 geschetste richtingen zijn er slechts 6 waar er een grote mate van verdeeldheid was of waar "oneens" de overhand had (zie bijlage C). De verkregen informatie uit de consultatie is verder verwerkt in de beschrijving van de ontwikkelingen en de scenario's; het gaat daarbij om de volgende zaken: De impact van glasvezel is volgens een aantal partijen op lokaal niveau groot, deze invalshoek is sterker belicht. De All IP strategie van KPN wordt door veel marktpartijen als bedreigend voor vrije marktwerking gezien, deze zienswijze is toegevoegd. Marktpartijen geven aan dat de muli-play propositie (dual play, triple play) zich ontwikkelt vanuit het basisaanbod van de aanbieder, niet vanuit breedbandinternettoegang. Deze zienswijze is toegevoegd. De bestaande infrastructuur in huishoudens van breedbandinternettoegang met computer gescheiden van de kabelaansluiting met televisie wordt door veel partijen als belemmering gezien voor innovatie en implementatie van nieuwe diensten en concepten. Deze zienswijze is toegevoegd. 3.2 Externe ontwikkelingen Politieke ontwikkelingen De volgende ontwikkelingen spelen in de politiek en ambtelijk bepaalde omgeving van de consumentenmarkt voor elektronische communicatie: Verdonck, Klooster & Associates B.V. 14

19 Innovatieplatform De Nederlandse overheid zet hoog in op innovatie [website ministerie van Economische Zaken, Innovatieplatform]. Stimulering van ICT is onderdeel van deze focus op innovatie. De Rijksbrede ICT-agenda formuleert een doelstelling op het gebied van toegang en diensten: "Nederlanders kunnen tegen een met het huidige kostenniveau vergelijkbare prijs kiezen voor een substantieel snellere internetaansluiting en bijbehorende diensten." Bron: website Ministerie van Economische Zaken Concrete acties van de overheid zijn op dit moment niet zichtbaar; in dit rapport wordt er van uitgegaan dat deze focus op innovatie in het algemeen geen substantiële invloed op de consumentenmarkt voor elektronische communicatie heeft. Stimulering van glasvezel Er zijn een aantal steden die de uitrol en exploitatie van glasvezel tot aan huis -Fiber to the Home- (FttH) actief stimuleren. Er zijn elf steden die zich verenigd hebben in Stedenlink [www.stedenlink.nl], om van elkaar te leren hoe stimulering van glasvezelprojecten plaats kan vinden zonder de EU-regels voor concurrentie geweld aan te doen. De huidige installed base van FttH is beperkt: het betreft enige duizenden huishoudens. Het succes van stimulering van FttH heeft grote invloed zowel op de consumentenmarkt voor elektronische communicatie als geheel als op de drie afzonderlijke markten. Parameters bij deze ontwikkeling zijn aantal glasvezelaansluitingen bij huishoudens, aantal en aard van EU- en OPTA-ingrepen bij stimulering van de glasvezelmarkt voor huishoudens (zie ook juridische ontwikkelingen hieronder). Telewerken In de huidige economische voorspoed neemt de filedruk toe. Tele- of thuiswerken komt daarmee terug in de belangstelling. Op dit moment is beleid en stimulering van telewerken een gemeentelijke of provinciale aangelegenheid (zie website Ministerie van Verkeer en Waterstaat). Verwacht wordt dat stimulering van telewerken een bescheiden invloed heeft op de toekomstige breedbandinternettoegangsmarkt: de huidige markt voorziet bovendien al in behoorlijk mate in de vraag. Veiligheid Een belangrijk actueel politiek thema is veiligheid. Naast anti-terrorisme speelt ook internetveiligheid een belangrijke rol: het Ministerie van Economische Zaken stimuleert actief veilig internetgebruik (campagne 'Digibewust tot 2008', website Ministerie van Economische Zaken). Daarnaast is privacy een thema, dat vaak op gespannen voet staat met maatregelen t.b.v. veiligheid. Onveiligheid heeft een negatieve invloed op het gebruik van internet; het is echter niet te voorspellen of en wanneer deze onveiligheid een duidelijk sturende factor wordt. Verdonck, Klooster & Associates B.V. 15

20 3.2.2 Economische ontwikkelingen Economische ontwikkelingen die een belangrijke rol spelen in de totale consumentenmarkt voor elektronische communicatie zijn: Economische groei Economische groei is een belangrijke peiler voor elke marktontwikkeling. Het Centraal Plan Bureau (CPB) schat de economische groei voor de jaren op 2% per jaar: hiervan is 0,3% arbeidsaanbodgroei en 1,7% productiviteitsgroei [CPB2]. Het CPB raamt de gemiddelde koopkrachtgroei in 2007 op 1,25%. De economische groei zal in de periode circa 1,75% per jaar bedragen [CPB2]. Een deel van deze groei zal zich vertalen naar een toegenomen besteedbaar inkomen, naar verwachting 0,75% per jaar. De voorziene economische groei zal niet als invloedrijke parameter beschouwd worden: pas bij recessie of krimp zal er enige invloed merkbaar zijn in aanbod en afname. Overnames en fusies Op de Nederlandse consumentenmarkt voor elektronische communicatie zijn vele aanbieders actief. Er zijn echter maar een paar bepalende aanbieders van telecommunicatiediensten: er is feitelijk sprake van een oligopolie. KPN is overheersend in marktaandeel in zowel telefonie als breedbandinternettoegang (via DSL). Drie grote kabelmaatschappijen (UPC, Casema hebben ruim 80% van de kabelmarkt in handen en domineren daarmee de omroepdistributie, en breedbandinternettoegang (via kabel); bovendien laten de kabelmaatschappijen een grote groei in telefonie via de kabel zien in 2006 [TNO1] waar KPN recent met InternetPlusBellen een succesvol aanbod tegenover zet. De financiële prestaties van de grote partijen zijn relatief goed t.o.v. vergelijkbare in het buitenland opererende partijen; dit trekt investeerders. In het recente verleden is sprake geweest van geruchten over overname van KPN of fusie door KPN met een buitenlandse partij. Casema, Multikabel zijn recent overgenomen door dezelfde investeerders. De bewegingen rondom fusies en overnames zijn sterk van invloed op de aanbieders in de consumentenmarkt voor elektronische communicatie. Belangrijke parameters zijn aantal marktpartijen en aantrekkelijkheid van telecompartijen in de economische markt. Innovatie Als gevolg van concurrentie en innovatie van technologie zijn de afgelopen jaren grote stappen gemaakt in de omvorming van de telecommunicatienetwerken waarmee de diensten worden aangeboden. Deze nieuwe generatie netwerken (of next generation networks, NGN) bieden de operators het voordeel van een kosteneffectieve exploitatie maar vragen tegelijkertijd om grote investeringen. Groei van de consumentenmarkt voor elektronische communicatie als geheel en de verschuivingen binnen de beschouwde markten zijn mede bepalend voor het tempo waarmee de vernieuwing zal plaatsvinden. De vernieuwing zal leiden tot lagere operationele kosten, een competitiever aanbod en lagere prijzen. De belangrijkste parameters zijn investeringen, operationele kosten, prijs en marge. Verdonck, Klooster & Associates B.V. 16

Toekomstbeelden Nederlandse Telecommarkten 2014. Televisie Breedband Internet Vaste Telefonie

Toekomstbeelden Nederlandse Telecommarkten 2014. Televisie Breedband Internet Vaste Telefonie Toekomstbeelden Nederlandse Telecommarkten 2014 Televisie Breedband Internet Vaste Telefonie Maart 2011 Inhoudsopgave Toekomstbeelden Nederlandse Telecommarkten 2014 Datum: Maart 2011 Status: Openbare

Nadere informatie

In opdracht van: Project: Publicatienummer: Datum: Auteurs:

In opdracht van: Project: Publicatienummer: Datum: Auteurs: Prospectief onderzoek naar de marktaandeelontwikkeling op de telecommunicatiemarkten voor internettoegang, vaste telefonie en zakelijke netwerkdiensten In opdracht van: Autoriteit Consument & Markt Project:

Nadere informatie

Digitale infrastructuren voor distributie van omroepdiensten; een rondgang langs netwerken

Digitale infrastructuren voor distributie van omroepdiensten; een rondgang langs netwerken Digitale infrastructuren voor distributie van omroepdiensten; een rondgang langs netwerken Rapport in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Productmarkten en marktsegmentering. telecommunicatiediensten

Productmarkten en marktsegmentering. telecommunicatiediensten Productmarkten en marktsegmentering bij zakelijke telecommunicatiediensten Eindrapportage, 20 april 2007 In opdracht van: OPTA Project: 2007.004 Publicatienummer: 2007.004-0706 Datum: Utrecht, 27 april

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2010.130 Publicatienummer: 2010.130-1109 Datum: Utrecht, 2 mei 2011 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts ir. ing. Jurgen Verweijen

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek in zakelijke marktsegmenten Eindrapport (v1.5) In opdracht van: OPTA Project: 2008.021 Datum: Utrecht, 28 mei 2008 Auteurs: dr. ir. ing. Rudi Bekkers ir. Stein Smeets drs. Robbin

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2012/444

Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Statenvoorstel nr. PS/2012/444 Breedband Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 5 juni 2012 2012/0146724 dhr. R v Arkel, telefoon 06 516 16 463 e-mail RG.v.Arkel@overijssel.nl mw. A Bronsema, telefoon 038 499

Nadere informatie

Marktrapportage Elektronische Communicatie December 2011

Marktrapportage Elektronische Communicatie December 2011 TNO-rapport 35593 Marktrapportage Elektronische Communicatie December 2011 Brassersplein 2 2612 CT Delft Postbus 5050 2600 GB Delft www.tno.nl T +31 88 866 70 00 F +31 88 866 70 57 infodesk@tno.nl Datum

Nadere informatie

Vraag en aanbod Next-Generation Infrastructures 2010 2020

Vraag en aanbod Next-Generation Infrastructures 2010 2020 Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft www.tno.nl TNO-rapport T +31 15 285 70 00 F +31 15 285 70 57 info-ict@tno.nl Vraag en aanbod Next-Generation Infrastructures 2010 2020 Datum 25 februari 2010

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Marktmonitor 3 Digitalisering 3 Mobiel gebruik 7 Bundels 10 Breedband en internet 12 Zakelijke netwerkdiensten 16 Post 18

Inhoudsopgave. 1. Marktmonitor 3 Digitalisering 3 Mobiel gebruik 7 Bundels 10 Breedband en internet 12 Zakelijke netwerkdiensten 16 Post 18 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Marktmonitor 3 Digitalisering 3 Mobiel gebruik 7 Bundels 10 Breedband en internet 12 Zakelijke netwerkdiensten 16 Post 18 2. Concurrentie 21 Marktanalyses 21 Nummerbeheer

Nadere informatie

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten

Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten Substitutie-effecten en mededinging in zakelijke productsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2009.140 Publicatienummer: 2009.140-1002 Datum: Utrecht, 6 januari 2010 Auteurs: ir.ing. Reg Brennenraedts

Nadere informatie

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt

De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor De tussenstand op de zorgverzekeringsmarkt Monitor zorgverzekeringsmarkt juni 2006 Uitgave Auteur NZa i.o. Projectteam Monitor zorgverzekeringsmarkt Bezoekadres Eekholt 4, 1112 XH Diemen Moeder

Nadere informatie

Two is not enough. De noodzaak voor gereguleerde toegang tot telecomnetwerken. Opdrachtgever: Tele2. Rotterdam, dinsdag 24 september 2013

Two is not enough. De noodzaak voor gereguleerde toegang tot telecomnetwerken. Opdrachtgever: Tele2. Rotterdam, dinsdag 24 september 2013 De noodzaak voor gereguleerde toegang tot telecomnetwerken Opdrachtgever: Tele2 Rotterdam, dinsdag 24 september 2013 De noodzaak voor gereguleerde toegang tot telecomnetwerken Opdrachtgever: Tele2 Nicolai

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Managementuittreksel... 3. 2 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Managementuittreksel... 3. 2 Inleiding... 5 Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Brassersplein 2 Postbus 5050 2600 GB Delft TNO-whitepaper IPv6 Monitoring

Nadere informatie

Publieke diensten op internet. Onderzoek naar een stimuleringsfonds voor publieke dienstenontwikkeling 2001 TNO

Publieke diensten op internet. Onderzoek naar een stimuleringsfonds voor publieke dienstenontwikkeling 2001 TNO Onderzoek naar een stimuleringsfonds voor publieke dienstenontwikkeling Schoemakerstraat 97 Postbus 6030 2600 JA Delft www.tno.nl T +31 (0)15 269 69 00 F +31 (0)15 269 54 60 stb@stb.tno.nl Date 17 juli

Nadere informatie

Breedband op het platteland

Breedband op het platteland Breedband op het platteland Rapportage voor Woon- en Leefbaarheidsbasisplan Oost- Groningen K. Salemink MSc Prof.dr. D. Strijker Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Oktober

Nadere informatie

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN N.V. Dit document voldoet aan de relevante regelgeving

Nadere informatie

Monitor Draadloze Technologieën 2011

Monitor Draadloze Technologieën 2011 TNO Brassersplein 2 2612 CT Delft www.tno.nl TNO-rapport 35522 l Monitor Draadloze Technologieën 2011 Datum augustus 2011 Auteur TNO Aantal pagina's 135 Rapport 35522 Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering

Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering Technisch bestek voor aanbesteding Cell Broadcast burgeralarmering FINAL VERSION Projectnummer: 2007.079 Datum: Utrecht, 16 maart 2008 Contactpersoon: Dr. ir. ing. Rudi Bekkers Tel. 030-2150594 Auteurs:

Nadere informatie

Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland. Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland

Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland. Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland Eindrapportage van het onderzoek naar de mogelijkheden voor breedband in ruraal gebied in Gelderland Pilot Breedband Bronckhorst - Berkelland 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Gebruikte afkortingen en termen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur

Raadsvoorstel. : Strategische Verkenning Breedbandinfrastructuur Raadsvoorstel Steller : Sedee Tel. : (073) 615 56 67 Portefeuille : Hoskam/Van Olden Agenda nr. : E-mail : l.sedee@shertogenbosch.nl B&W : 24 september 2013 Reg.nr. : 3178310 Openbaar : Commissie : FES

Nadere informatie

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013

VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 VERWERVINGSSTRATEGIE ON2013 Versie 1.0e Datum 24 mei 2013 Status Definitief Inhoud Inhoud... 2 Managementsamenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Strategie en verwerving... 6 1.3 ON2013

Nadere informatie

RAPPORT. Opties en alternatieven voor breedbandontsluiting witte gebieden in Fryslân. NGA foar doarp en omkriten

RAPPORT. Opties en alternatieven voor breedbandontsluiting witte gebieden in Fryslân. NGA foar doarp en omkriten Opties en alternatieven voor breedbandontsluiting witte gebieden in Fryslân RAPPORT NGA foar doarp en omkriten Met medewerking van Dialogic en Fryslân Ring Rapport uitgebracht aan Provinsje Fryslân Hilversum,

Nadere informatie

Onderzoek Bewaren Verkeersgegevens door Telecommunicatieaanbieders

Onderzoek Bewaren Verkeersgegevens door Telecommunicatieaanbieders Onderzoek Bewaren Verkeersgegevens door Telecommunicatieaanbieders Eindrapport Uitgebracht aan het Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie Uitgebracht door: Stratix

Nadere informatie

DigitalSocietyMonitor. "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland"

DigitalSocietyMonitor. Cijfers en trends over de Digitale Agenda van Nederland DigitalSocietyMonitor "Cijfers en trends over de Digitale Agenda van " Monitor 2014 Uitgegeven door het esociety Platform Mogelijk gemaakt door: - esociety Platform - Provincie Noord-Brabant - Digitale

Nadere informatie

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Information Risk Management Forum Standaardisatie Verkenning Authenticatie Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Roeien met de riemen die je hebt? Dit rapport heeft 25 pagina s AvZ/PP/JS/nv Inhoudsopgave

Nadere informatie

Over regulering internettelefonie

Over regulering internettelefonie Amsterdam, januari 2006 Essay in opdracht van KPN Over regulering internettelefonie Nut en noodzaak van de regulering van VoIP Joost Poort m.m.v. Barbara Baarsma Coen Teulings De wetenschap dat het goed

Nadere informatie