Opsluiting brengt heel wat vragen en problemen. met zich mee.... ook voor hen die achterblijven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opsluiting brengt heel wat vragen en problemen. met zich mee.... ook voor hen die achterblijven"

Transcriptie

1 Opsluiting brengt heel wat vragen en problemen met zich mee... ook voor hen die achterblijven Informatiebrochure voor familieleden en naastbestaanden van gedetineerden uitgave van: CAW De Kempen afdeling Justitieel Welzijnswerk Turnhout in samenwerking met gevangenis Merksplas

2 11 INLEIDING Iemand uit je naaste omgeving verblijft in de gevangenis van Merksplas. Het kan je zoon, vader, partner,... zijn. We zullen hem in deze brochure de gedetineerde noemen. Misschien leven er ook voor jou nog veel vragen en onduidelijkheden: hoe kan ik op bezoek gaan, wat gebeurt er op gerechtelijk vlak, wat is een VI of een uitgangsvergunning? Deze vragen willen we in deze brochure proberen te beantwoorden. 2. VERVROEGDE INVRIJHEIDSTELLING 2.1. De voorlopige invrijheidstelling voor straffen tot 3 jaar, afgekort VLV De beslissing tot voorlopige invrijheidstelling (VLV) voor straffen tot 3 jaar wordt meestal genomen door de directie van de gevangenis. Als het echter over zedenfeiten gaat, moet er ook toestemming zijn van DDB (Dienst Detentiebeheer in Brussel). Veroordeelden met een straf kleiner dan 1 jaar worden voorlopig vrijgesteld na: 15 dagen voor straffen t.e.m. 4 maanden 1 maand voor straffen t.e.m. 7 maanden 2 maanden voor straffen t.e.m. 8 maanden 3 maanden voor straffen t.e.m. 1 jaar In de praktijk worden veroordeelden met een gevangenisstraf van minder dan 6 maanden meestal onmiddellijk vrijgelaten. Thuisdetentie via spraakherkenning of een enkelbandje kan dan toegepast worden. Veroordeelden met straffen van meer dan 1 jaar tot en met 3 jaar kunnen voorlopig worden vrijgesteld na één derde (ook bij een veroordeling met wettelijke herhaling). Momenteel komen veroordeelden die opgesloten worden voor één of meerdere gevangenisstraffen, en die ten hoogste twee maanden verwijderd zijn van hun VLV-datum, in aanmerking voor thuisdetentie. Dit is een vorm van elektronisch toezicht via spraakherkenning. De veroordeelde moet zich houden aan een weekschema dat wordt opgesteld. Hij wordt dan regelmatig opgebeld om te kijken of hij zich hier wel aan houdt. De minimale voorwaarden zijn een adres (domicilie- of verblijfsadres) en het recht op verblijf in België.

3 Noot: Bij gedetineerden zonder verblijfsrecht kan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) beslissen dat zij België op eigen kracht moeten verlaten binnen een termijn van (meestal) zeven dagen na hun voorlopige invrijheidstelling. Maar DVZ kan ook bevelen dat de datum van voorlopige invrijheidstelling met hoogstens tien dagen wordt uitgesteld. In die tien dagen kan de vreemdeling gerepatrieerd worden, ofwel overgebracht naar een (gesloten) Centrum voor Illegalen. Een derde mogelijkheid is dat DVZ de vreemdeling ten vroegste twee maanden voor de VLV-datum repatrieert of overbrengt naar een Centrum voor illegalen De voorwaardelijke invrijheidstelling voor straffen langer dan 3 jaar, afgekort VI geldig voor gedetineerden (met verblijfsrecht) met een effectieve gevangenisstraf van meer dan 3 jaar De vervroegde invrijheidstelling (VI) bestaat uit het vervroegd vrijlaten van gedetineerden, mits naleving van bepaalde voorwaarden. Deze beslissing wordt genomen door de Strafuitvoeringsrechtbank (SURB). Dit is een onafhankelijke rechtbank die beslissingen neemt op basis van advies van de Procureur des Konings en van de gevangenisdirectie. Veroordeelden met een straftotaal van meer dan 3 jaar kunnen voorwaardelijk vrijgesteld worden wanneer: straffen uitgesproken zonder wettelijke herhaling: voor één derde voldaan zijn straffen uitgesproken met wettelijke herhaling: voor twee derde voldaan zijn Noot: Voor straffen van 30 jaar of levenslang gelden langere termijnen en strengere procedures! Indien de straf van de gedetineerde binnen de tijdsvoorwaarden valt, dan kan hij voorwaardelijke invrijheidsstelling aanvragen (6 maanden voor VI-datum die op de moederfiche van de gedetineerde vermeld staat). De psychosociale dienst (PSD) zal een advies schrijven voor de directeur van de gevangenis. De PSD zal hiervoor het reclasseringsplan dat door de gedetineerde wordt ingediend, bekijken. Om dit plan vorm te geven, kan hij de hulp inroepen van PSD of de trajectbegeleider (TB) van Justitieel Welzijnswerk (JWT). In het reclasseringsplan moet hij duidelijk aangeven waar hij gaat wonen, waar hij gaat werken, door wie of door welke dienst hij eventueel zal begeleid worden, wat zijn houding is t.o.v. eventuele slachtoffers en t.o.v. het betalen van burgelijke partijen (schadevergoedingen), enz. De gedetineerde verschijnt dan achtereenvolgens voor de directeur en de Strafuitvoeringsrechtbank. De Strafuitvoeringsrechtbank beslist uiteindelijk

4 of de gedetineerde al dan niet vrij kan gaan, en zo ja, onder welke voorwaarden De Voorlopige Invrijheidstelling met oog op verwijdering van het grondgebied, afgekort VILO geldig voor gedetineerden zonder verblijfsrecht met een effectieve gevangenisstraf van méér dan 3 jaar Gedetineerden zonder recht op verblijf en met een effectieve gevangenisstraf van meer dan 3 jaar, kunnen een aanvraag indienen voor voorlopige invrijheidstelling met terbeschikkingstelling van de Dienst Vreemdelingenzaken wanneer zij binnen de tijdsvoorwaarden (zelfde als VI, zie 2.2.) vallen. De PSD stelt een advies op voor de directeur van de gevangenis. De gedetineerde moet bewijzen dat hij onderdak heeft in zijn eigen land (met een attest van woonst, eventueel werk, briefwisseling met familie). Er zal ook rekening gehouden worden met de inspanningen die werden geleverd tot het betalen van de burgerlijke partij. De gedetineerde vreemdeling verschijnt dan achtereenvolgens voor de directeur en de Strafuitvoeringsrechtbank. Deze laatste beslist uiteindelijk of de gedetineerde al dan niet vrij kan gaan, en zo ja, onder welke voorwaarden. Vaak wordt effectieve repatriëring opgelegd als één van de voorwaarden. Men moet na invrijheidstelling in elk geval het land verlaten. Bovendien kan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) vragen dat de voorlopige invrijheidstelling met ten hoogste tien dagen wordt uitgesteld. In die tien dagen kan de vreemdeling gerepatrieerd worden ofwel overgebracht naar een (gesloten) Centrum voor Illegalen.

5 3. EXTRA GUNSTMAATREGELEN: PENITENTIAIR VERLOF EN UITGANGSVERGUNNING De toelating voor penitentiair verlof en de uitgangsvergunning wordt door de Dienst Detentiebeheer in Brussel (DDB) verleend. Tijdens het penitentiair verlof (PV) mag de gedetineerde de gevangenis verlaten gedurende driemaal 36 uur per trimester. De gedetineerde kan dit verlof aanvragen vanaf voor 12 maanden de VIdatum. Het penitentiair verlof telt mee als straf. De aanvraag kan 2 maanden voor de toelaatbaarheidsdatum van het PV ingediend te worden. Gedurende de aanvraag gebeurt meestal een maatschappelijke enquête, dit wil zeggen dat een justitie-assistent op gesprek gaat bij de mensen bij wie de gedetineerde zijn verlof wil doorbrengen. De gedetineerde kan een uitgangsvergunning (UV of UP) aanvragen. Dit geeft hem de kans om de gevangenis gedurende een aantal uur (maximum 16 uur) te verlaten. Dit kan vanaf 2 jaar voor de VI-datum om zijn reclassering voor te bereiden (bv. voor een afspraak VDAB, intake CGG,...). Uitzonderlijk kan de gedetineerde gedurende de hele detentie om specifieke redenen (bv. voor een overlijden, voor een huwelijk,...) een occasionele UV aanvragen. Noot: Deze gunstmaatregelen worden bijna nooit toegekend aan vreemdelingen zonder recht op verblijf. 4. ANDERE MOGELIJKHEDEN STRAFUITVOERING De gedetineerde kan ook onderbreking van de strafuitvoering, beperkte detentie of elektronisch toezicht aanvragen. Indien je hierover meer informatie wenst dan kan je je richten tot PSD of JWT.

6 5. INTERNERING Indien iemand niet toerekeningsvatbaar is, legt de rechtbank geen gevangenisstraf op, maar kan de persoon wel geïnterneerd worden, dat is een maatregel van onbepaalde duur. De geïnterneerde kan om de 6 maanden voor de Commissie ter Bescherming van de Maatschappij (CBM) verschijnen. Die kan beslissen om de detentie te verlengen, om de persoon door te verwijzen naar een psychiatrisch ziekenhuis of om de persoon vrij te stellen op proef of definitief. Zij kan ook het stelsel tot beperkte vrijheid of verlof toestaan.

7 6. DE ADVOCAAT De gedetineerde kan zich laten bijstaan door een advocaat naar keuze (beschikbare lijst zie Gouden Gids, of of een pro deo advocaat aanvragen via de griffie van de gevangenis (door middel van een rapportkaartje). De advocaat heeft vrije toegang tot de gevangenis en mag de gedetineerde bijstaan en pleiten tijdens de opeenvolgende verschijningen voor de rechtbank, SURB,... Indien de familie van de gedetineerde over onvoldoende financiële middelen beschikt maar toch een advocaat wil, kan zij eveneens een pro deo advocaat aanvragen. Dit doe je door een aanvraag voor kosteloze bijstand te richten tot het Bureau voor Juridische Bijstand. Indien je hierover meer informatie wenst, kan je dit bekomen bij: Bureau voor Juridische Bijstand Gerechtshof Kasteel Kasteelplein Turnhout Tel. 014/ (openingsuren ma., woe. en vr. Van u tot u) 7. HOE MET DE GEDETINEERDE CONTACT HOUDEN? Briefwisseling Gedurende de periode van hechtenis kan men de gedetineerde schrijven: Strafinrichting Merksplas Naam van de gedetineerde + mouwnummer Steenweg op Wortel Merksplas 014/ Binnenkomende brieven (behalve deze voorzien in het Algemeen Reglement) worden om veiligheidsredenen geopend. Er wordt gekeken of er zich geen verboden voorwerpen in bevinden (bv. geld).

8 Bezoek Iedere gedetineerde heeft recht op 3 uur bezoek per week. Volgende personen kunnen op bezoek komen: bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, de voogd, de echtgenoot, broers, zussen, ooms en tantes. Alle andere personen kunnen enkel op bezoek komen als de gedetineerde dit vooraf schriftelijk aanvraagt aan de directie. De directeur laat dan weten of het nodig is een bewijs van goed gedrag en zeden mee te brengen. Bezoeken die niet aangevraagd zijn of waarvoor de directie zijn toestemming (nog) niet gegeven heeft, worden zonder meer geweigerd, zelfs wanneer de bezoeker zich aan de poort aanmeldt. Bij twijfel, contacteer de portier van de gevangenis op het nummer 014/ Per bezoek zijn maximum 3 personen toegelaten (kinderen jonger dan 12 jaar worden niet meegeteld). Het is noodzakelijk steeds jouw identiteitsbewijs bij te hebben. Als je iemand komt bezoeken, moet je jezelf aanmelden (met je identiteitsbewijs) bij de portier. Nadat hij de eerste keer een foto van je heeft genomen, schrijft de portier je in voor het bezoek. Vervolgens moeten handtassen, gsm's en dergelijke opgeborgen worden in een kastje dat je kan afsluiten met een sleutel die je kan vragen aan de portier. Deze kastjes bevinden zich in de inkomhal. Probeer ook zo weinig mogelijk metalen voorwerpen (oorbellen, armbanden, aanstekers, broekriemen,...) bij je te hebben, want je moet door een metaaldetector gaan. De bezoekregeling voor veroordeelden/geïnterneerden is enigszins anders dan deze voor beklaagden. De verschillen situeren zich op volgend niveau: Regelgeving bezoek Merksplas aan veroordeelden/geïnterneerden De veroordeelden en geïnterneerden kunnen maximum 3 uur bezoek per week ontvangen. Op zaterdag kunnen ze 2 uur bezoek ontvangen voor zover ze in de week die vooraf ging, slechts 1 uur bezoek ontvingen (let op de verrekening van woensdagnamiddag). Het maandelijks begeleid kinderbezoek op zondag wordt niet meegerekend in deze drie uur. Regelgeving bezoek Merksplas aan beklaagden Onder beklaagde verstaan we de nog niet definitief veroordeelde gedetineerde. De beklaagde kan dagelijks bezoek ontvangen op de uren door de inrichting bepaald.

9 Bezoekuren Aangezien de bezoekuren in de gevangenis kunnen wijzigen, zijn ze niet opgenomen in deze brochure. Voor de correcte uren kan je contact opnemen met: de gevangenis van Merksplas op het nummer 014/ JWT op het nummer 014/ Tijdens het tweede bezoekmoment van woensdagnamiddag is er een beperkt aanbod van speelgoed en kleurplaten voor kinderen. Ook voor dit juiste uur kan je bellen naar JWT of naar de gevangenis. Kinderbezoek Zondag Op zondag is er geen bezoek, uitgezonderd het maandelijks begeleide kinderbezoek van u tot u. Het kinderbezoek wordt georganiseerd voor kinderen tot 18 jaar. Via affiches wordt het kinderbezoek bekend gemaakt in de gevangenis. Bezoek achter glas In uitzonderlijke omstandigheden kan door de directie beslist worden om voor een bepaalde tijd bezoek achter glas te geven. Ongestoord bezoek Er is ook een mogelijkheid om één keer per maand Ongestoord Bezoek (OB) aan te vragen. Voor modaliteiten en procedures dient de gedetineerde zich te richten tot directie. Iedere dag, uitgezonderd feestdagen, wordt OB georganiseerd.

10 Geld storten Het is mogelijk geld te storten voor de gedetineerde zodat hij kantine (toiletgerief, schrijfgerief, rook- en etenswaren, belwaarde,...) kan aankopen. Dit kan: op rekeningnummer BE (BIC: PCHQ BEBB) t.a.v. Strafinrichting Massa der gedetineerden, Steenweg op Wortel 1, 2330 Merksplas (duidelijk de naam van de gedetineerde en eventueel ook het mouwnummer op de mededelingenstrook vermelden) per post: Je verstuurt de postwissel naar 'Naam van de gedetineerde, Strafinrichting Merksplas, Steenweg op Wortel 1, 2330 Merksplas'. Het is ook hier handig als je op de achterzijde de mouwnummer van de gedetineerde kan vermelden, dan kan de rekendienst dit sneller verwerken. Telefoneren De gedetineerde mag meermaals per dag telefoneren op eigen rekening. Minstens één telefoongesprek per dag moet gegarandeerd worden door het gevangeniswezen (exclusief het gesprek met de advocaat van de gedetineerde). De gedetineerde kan niet zelf worden opgebeld. Hoe bereikbaar met het openbaar vervoer? Je vertrekt vanuit het station van Turnhout. Hier neem je bus nr. 432, dit is de lijn Turnhout Rijkevorsel Brecht. Na een rit van (ongeveer) 24 minuten stap je af op de Steenweg op Rijkevorsel, er is een halte ter hoogte van de gevangenis. Je volgt de Steenweg op Rijkevorsel even te voet richting Steenweg op Wortel, dit is de eerstvolgende straat aan je rechterkant. Na 100 à 200 meter zie je op je rechterzijde de ingangspoort van de gevangenis van Merksplas. Voor meer info: zie of

11 8. FINANCIËN Gedetineerde Indien de gedetineerde voor zijn detentie stempelde, kan hij dit na zijn gevangenschap opnieuw doen, mits voorlegging van een attest van gevangenschap. Indien de gedetineerde een ziekte-uitkering van de mutualiteit ontvangt, dan blijft hij die verder ontvangen zolang het ziekenfonds de arbeidsongeschiktheid erkent en indien zij in het bezit is gesteld van een attest van gevangenschap. Wanneer de gedetineerde personen ten laste heeft, ontvangt hij het volledige bedrag. Alleenstaanden ontvangen de helft. Voor de invaliditeitsuitkering van de mutualiteit gelden dezelfde regels (erkenning door de Geneeskundige Raad is wel noodzakelijk). De mindervaliditeitsuitkering van het Ministerie van Sociale Voorzorg (Zwarte Lievevrouwestraat) ontvangt men niet tijdens de periode van opsluiting in de gevangenis. De gevangenis is verplicht zorg te dragen voor de gezondheid van de gedetineerde en verzorgt dus een doktersconsultatie indien nodig. Een gedetineerde kan echter ook een dokter naar eigen keuze laten komen. De gedetineerde of zijn familie moet die arts zelf contacteren, welke op zijn beurt toestemming moet vragen aan de directie. Kosten hiervan zijn geheel voor eigen rekening. Uitkeringen die een gedetineerde ontving ten gevolge van een arbeidsongeval of beroepsziekte worden verder betaald door de verzekeraars of door het Fonds voor Beroepsziekten of Arbeidsongevallen. Ofwel volledig, ofwel gedeeltelijk, afhankelijk van de gezinslast. De gedetineerde blijft het recht op kinderbijslag behouden. Hij dient op het einde van zijn detentie, of eerder indien het kinderbijslagfonds hierom vraagt, een attest van gevangenschap over te maken aan de dienst. Indien de gedetineerde pensioengerechtigd is, wordt het pensioen gedurende het eerste jaar gewoon doorbetaald. Daarna wordt het geschorst tot einde detentie. Eén maand voor de invrijheidsstelling kan men het pensioen terug aanvragen. Als de gedetineerde een pensioen aan het gezinsbedrag kreeg, dan blijft zijn echtgenote wel haar deel van het pensioen behouden gedurende zijn volledige detentie.

12 Wanneer er afbetalingen moeten gedaan worden, probeer deze uit te stellen of het bedrag ervan te verlagen, zonder bijkomende kosten. Tracht hierover een overeenkomst te sluiten met de schuldeisers. Het is goed als je daartoe zelf het initiatief neemt, dit vergemakkelijkt de onderhandelingen. Indien je dit echter moeilijk vindt, kan je steeds beroep doen op de trajectbegeleider in de gevangenis (JWT) of het OCMW van je gemeente. Naastbestaande Indien je zelf stempelt en je enige kostwinner van het gezin bent, kan je aan de vakbond of hulpkas het statuut van werkloze-gezinshoofd aanvragen. Je stempelgeld wordt dan verhoogd. Indien je dit tot op heden nog niet deed omdat je niet op de hoogte was, dan is het belangrijk dit zo snel mogelijk alsnog in orde te maken. Als je ingeschreven bent als persoon ten laste van de gedetineerde blijf je in regel als je de mutualiteit een attest van gevangenschap bezorgt. Daarnaast dien je gewoon je bijdragen aan het ziekenfonds door te betalen, zoals dit voordien het geval was. Indien je als naastbestaande zonder inkomen valt, kan je steeds terecht bij de sociale dienst van het OCMW van jouw gemeente. Je hebt recht op leefloon. Dit bedrag varieert naargelang je situatie. Als je zelf voor de kinderen zorgt, de huur of verwarmingskosten niet kan betalen,... kan je bijkomende steun vragen aan het OCMW. De voorwaarden die het OCMW hieraan stelt, verschillen van gemeente tot gemeente. Als jouw echtgenoot een pensioen aan het gezinsbedrag kreeg, dan blijf jij wel jouw deel van het pensioen behouden gedurende de volledige detentie.

13 9. TOT SLOT Opsluiting brengt heel wat vragen met zich mee, niet enkel voor de gedetineerde, maar ook voor de naastbestaanden. Met al die vragen kan je bij ons terecht, bv. i.v.m. praktische zaken, de opsluiting en haar gevolgen, de angst en onzekerheid die de detentie met zich meebrengt,... Je kan ons steeds contacteren en indien je een gesprek wenst, maken we graag een afspraak bij jouw thuis of op de dienst. Justitieel Welzijnswerk Turnhout Team Familie en Onthaal Begijnendreef Turnhout Tel 014/ Van maandag tot en met donderdag zijn we bereikbaar tussen 9.00 u en u. Op vrijdag kan je bij ons terecht tot u. De gedetineerde zelf kan voor hulp en ondersteuning ook terecht bij de trajectbegeleider van Justitieel Welzijnswerk (JWT). Noot: In deze brochure houden we rekening met de regelgeving zoals ze geldt op 1 januari 2014.

14 Justitieel Welzijnswerk is een afdeling van

Informatie voor familie en naasten van gedetineerden

Informatie voor familie en naasten van gedetineerden Informatie voor familie en naasten van gedetineerden Gevangenissen van Vorst en van Sint-Gillis Een initiatief van de diensten voor justitieel welzijnswerk Deze brochure is gratis te verkrijgen: bij de

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

Woord vooraf. Goodshot: Business and Euro Photo Alto: Crowds by Frédéric Cirou Corbis: Crime and Justice

Woord vooraf. Goodshot: Business and Euro Photo Alto: Crowds by Frédéric Cirou Corbis: Crime and Justice U bent veroordeeld Woord vooraf U bent door de rechter veroordeeld. Afhankelijk van de aard van de feiten die u ten laste werden gelegd en de omstandigheden waarin deze werden gepleegd, kan de rechter

Nadere informatie

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel

Informatiegids voor mensen zonder wettig verblijf in Brussel ACHTERSTALLIG LOON - ADOPTIE - ADVOCATEN - AF- STANDSONDERWIJS - ARBEIDSCONTRACT - ARBEIDSON- GEVAL - ARTIKEL 9,3 - ARTIKEL 9BIS - ARTIKEL 9TER - ASIELZOEKER - BANKREKENING - BASIS BANKDIENST - BELANG

Nadere informatie

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R.

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R. Word jong en vader Ben je jong en (bijna) vader? Dan is deze brochure iets voor jou. Je vindt in deze brochure informatie over wat vader worden kan betekenen voor jou, antwoord op je rechten en plichten

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

Wat te doen bij een scheiding?

Wat te doen bij een scheiding? Wat te doen bij een scheiding? Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk van

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT

EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT EEN WEGWIJZER BIJ OVERLIJDEN VAN JE ECHTGENOOT 2, Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal, 016/24 39 99 Het overlijden van je partner kan je voor heel wat verwachte en onverwachte problemen stellen. Deze informatiebrochure

Nadere informatie

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING

DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING DE INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN DE INTEGRATIETEGEMOETKOMING JULI 2014 Inhoud WAAROM DEZE BROCHURE?... 4 DE TEGEMOETKOMINGEN... 5 De inkomensvervangende tegemoetkoming 5 Wat? 5 Kan ik een inkomensvervangende

Nadere informatie

De vrederechter. De rechter die het dichtst bij de burger staat

De vrederechter. De rechter die het dichtst bij de burger staat De vrederechter De rechter die het dichtst bij de burger staat Wat is een vrederechter, waarvoor is hij bevoegd en wat is een griffie? Wat is een verzoening? Wat moeten de partijen doen wanneer het tot

Nadere informatie

Gids voor internationale projecten

Gids voor internationale projecten Gids voor internationale projecten Visum reispas en andere poespas Voorwoord Je zou graag een buitenlandse jongere ontvangen in je organisatie. Of je wil een groepje jongeren laten deelnemen aan een boeiend

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Brochure inkomenstarief voor de opvang

Brochure inkomenstarief voor de opvang Brochure inkomenstarief voor de opvang Deze brochure is enkel voor de opvang die met inkomenstarief werkt. Ze is niet van toepassing op de opvang die met vaste prijzen werkt. INHOUD HET OPVANGPLAN 2 Sluitingsdagen,

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29

DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN VERSIE: 2014-07-29 Inhoudstafel WAAROM DEZE BROCHURE? TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN 1/ Wat is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden? 2/ Kan ik een

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE

Vrij verkeer. en verblijf in Europa. Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE Vrij verkeer en verblijf in Europa Uw rechten als EU-burger: een leidraad EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL JUSTITIE 1 Deze leidraad is bedoeld om u aan de hand van praktische informatie meer inzicht

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

WAT IS EEN NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING?

WAT IS EEN NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING? WAT IS EEN NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGE VREEMDELING? INHOUD 4 Jongeren op de vlucht 5 Wat is een niet-begeleide minderjarige vreemdeling? 9 De voogd 13 Verblijfsprocedures 19 Opvang van niet-begeleide

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1 Laatste update (31.1.2013 tot 14.3.2014) Laatste update (15.3.2014 tot 10.7.2014) WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch praktisch U bent arbeidsongeschikt. Wat nu? Een uitgave van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex in samenwerking met de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen T 078 15 93 01 www.securex-ziekenfonds.be

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN

ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN Inhoud 3 Inleiding 4 Algemeen uitgangspunt: co-ouderschap 11 Wat bij conflicten tussen ouders? 19 De positie van minderjarige kinderen wanneer ouders

Nadere informatie

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Parkeerkaart voor personen met een handicap Parkeerkaart voor personen met een handicap 1. Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het parkeren, als: chauffeur van het voertuig passagier. De kaart is persoonlijk: niemand

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. Deze publicatie is bedoeld

Nadere informatie

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering

Werk boven uitkering. 2015 Werk boven uitkering Werk boven uitkering 1 2 Inhoud Waarom deze brochure? 5 Werk boven uitkering 6 Werk zoeken is een verplichting 6 School boven werk (voor personen tot 27 jaar) 7 Startkwalificatie 7 Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Nadere informatie