Pensioenen in het werknemersstelsel en de Inkomensgarantie voor ouderen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ MEMENTO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenen in het werknemersstelsel en de Inkomensgarantie voor ouderen. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be MEMENTO"

Transcriptie

1 Pensioenen in het werknemersstelsel en de Inkomensgarantie voor ouderen Rijksdienst voor Pensioenen ~ MEMENTO

2 INHOUDSOPGAVE 1

3 HOOFDSTUK 1 Wat kan de RVP voor mij doen?...13 HOOFDSTUK 2 Het rustpensioen als werknemer Heb ik recht op een rustpensioen als werknemer? Op welke leeftijd kan ik met pensioen gaan? Wettelijke pensioenleeftijd Vervroegde ingangsdatum Uitzondering Op welke datum gaat mijn pensioen in? Moet ik een aanvraag indienen? Hoe mijn pensioen aanvragen? Hoe verloopt het onderzoek van mijn pensioendossier? Hoe wordt mijn pensioen berekend? Voorbeeld De beroepsloopbaan Welke perioden maken deel uit van de beroepsloopbaan? De loopbaanbreuk Perioden van gelijkstelling Samendrukking van deeltijdse tewerkstelling tot voltijdse tewerkstelling Het bewijs van tewerkstelling en gelijkstelling als werknemer Jaren die niet in aanmerking komen De lonen De verdiende lonen voor de perioden van tewerkstelling Het minimumloon De lonen voor de gelijkgestelde perioden (fictief loon) Vervanging van het werkelijk verdiend loon door het forfaitair / fictief loon Het loon van het laatste jaar onmiddellijk voorafgaand aan de ingangsdatum van het pensioen Begrenzing van het totale loon van een kalenderjaar Aanpassing van de Ionen aan de levensduurte (index) en het welvaartspeil De gezinstoestand Mogelijk recht op het gewaarborgd minimumpensioen U hebt een loopbaan werknemer die minstens gelijk is aan 2/3 van een volledige loopbaan Uw loopbaan voldoet niet aan de hogervermelde criteria, maar bevat ook jaren als zelfstandige Uw loopbaan als werknemer beantwoordt niet aan de hierboven vermelde criteria De pensioenbonus Voorbeeld waarbij stap voor stap de pensioenberekening wordt uitgelegd Hoe worden mijn perioden van tewerkstelling bijgehouden? Overzicht loopbaan Kan ik mijn pensioenbedrag laten ramen vóór ik de pensioenleeftijd bereik? In afwachting van uw 55 ste verjaardag Op uw 55 ste verjaardag (tijdens de daaropvolgende maand) Na uw 55 ste verjaardag ~ Inhoudsopgave

4 8. Vragen die elders beantwoord worden...44 HOOFDSTUK 3 Het overlevingspensioen als werknemer Voor wie? Onder welke voorwaarden kan ik aanspraak maken op een overlevingspensioen? Moet ik een minimumleeftijd bereikt hebben? Zijn hierop uitzonderingen voorzien? Moet het huwelijk een minimum tijd geduurd hebben? Zijn hierop uitzonderingen voorzien? Moet ik een aanvraag indienen? Hoe mijn pensioen aanvragen? Hoe verloopt het onderzoek van mijn pensioendossier? Vanaf welke datum kan mijn pensioen ingaan? Wat gebeurt er als ik niet meer aan de voorwaarden voldoe? Wordt mijn pensioen dan geschorst? Heb ik recht op een tijdelijk overlevingspensioen? Heb ik recht op een voortgezet overlevingspensioen? Hoe wordt mijn pensioen berekend? Voorbeeld De echtgenoot is na de ingangsdatum van zijn rustpensioen overleden De echtgenoot is vóór de ingangsdatum van zijn rustpensioen overleden Het gewaarborgd minimumpensioen De pensioenbonus Mag ik mijn overlevingspensioen behouden als ik zelf een of meer rustpensioenen ontvang? Ik geniet een overlevingspensioen werknemer en één of meer rustpensioenen Ik geniet een overlevingspensioen werknemer, een overlevingspensioen in een andere regeling (de regeling voor zelfstandigen uitgezonderd) en één of meer rustpensioenen Mag ik naast mijn overlevingspensioen werknemer nog andere overlevingspensioenen genieten? De overlevingspensioenen worden uit hoofde van de tewerkstelling van eenzelfde echtgenoot toegekend De overlevingspensioenen worden uit hoofde van verschillende echtgenoten toegekend Vragen die elders beantwoord worden...56 HOOFDSTUK 4 Het pensioengedeelte van de feitelijk gescheiden echtgenoot Heb ik recht? Zijn er bijzondere voorwaarden waaraan ik moet voldoen? Moet ik een aanvraag indienen? Hoe mijn pensioengedeelte aanvragen? Op welke datum gaat de uitkering in? Hoe wordt mijn pensioengedeelte berekend? Voorbeelden...59 Inhoudsopgave ~ 3

5 5.1. U maakt geen aanspraak op een persoonlijk pensioen U maakt aanspraak op een persoonlijk pensioen als werknemer of zelfstandige en de RVP of het RSVZ verzoekt u daarvan afstand te doen met het oog op het verlenen van het voordeliger gezinsbedrag U maakt aanspraak op een persoonlijk pensioen waarvan u geen afstand kunt doen en het gezinsbedrag is voordeliger U maakt aanspraak op een persoonlijk pensioen en de toestand alleenstaande is voordeliger Vragen die elders beantwoord worden...62 HOOFDSTUK 5 Het pensioen van de uit de echt gescheiden persoon Heb ik recht? Zijn er bijzondere voorwaarden waaraan ik moet voldoen? Moet ik een aanvraag indienen? Hoe mijn pensioen aanvragen? Op welke datum gaat het pensioen in? Hoe worden de in aanmerking te nemen perioden van tewerkstelling en van gelijkstelling vastgesteld? Hoe wordt mijn pensioen als uit de echt gescheiden persoon berekend? Voorbeeld Principe Bijzonderheden De perioden die niet in aanmerking komen De noemer van de loopbaanbreuk De in aanmerking te nemen lonen De beperking tot een volledige loopbaan Hoe wordt mijn pensioen vastgesteld als ik meer dan één keer uit de echt gescheiden ben? Mag ik mijn overlevingspensioen behouden als ik een pensioen als uit de echt gescheiden persoon ontvang? Vragen die elders beantwoord worden...67 HOOFDSTUK 6 Het vakantiegeld Wat is het vakantiegeld als ik een rustpensioen, een overlevingspensioen of een pensioen als uit de echt gescheiden persoon ontvang? Wat is het vakantiegeld als ik een pensioengedeelte als feitelijk gescheiden echtgenoot ontvang? Wat is de invloed van het vakantiegeld als ik ook de inkomensgarantie voor ouderen ontvang?...70 HOOFDSTUK 7 De verwarmingstoelage als mijnwerker U bent mijnwerker ~ Inhoudsopgave

6 2. U bent de langstlevende echtgenoot van een mijnwerker HOOFDSTUK 8 De ouderdomsrente...73 HOOFDSTUK 9 De weduwenrente HOOFDSTUK 10 De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) In wat verschilt de inkomensgarantie voor ouderen van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden? Vanaf welke leeftijd kan ik recht hebben op de IGO? Kan ik de IGO bekomen als ik de Belgische nationaliteit niet heb? Kan ik de IGO betaald krijgen als ik niet in België verblijf? Moet ik een aanvraag indienen? Hoe mijn IGO aanvragen? Hoe wordt het bedrag van de IGO vastgesteld? Wat is het hoogste bedrag dat u mij kunt toekennen? Het basisbedrag bij samenwoonst Het verhoogde basisbedrag alleenstaande Mag ik andere bestaansmiddelen hebben of pensioen genieten?...82 Principe De vrijstellingen Berekening van de bestaansmiddelen De pensioenen Het beroepsinkomen Voorbeeld van berekening Wat doe ik als niet akkoord ga met het toegekend bedrag? Kunt u mij inlichten over de betaling van mijn IGO? HOOFDSTUK 11 Moet ik een aanvraag om pensioen en/ of IGO indienen? Hoe mijn pensioen of IGO aanvragen? In welke gevallen is een aanvraag overbodig? (Uitsluitend van toepassing bij verblijf in België) Als ik aanspraak maak op een rustpensioen Als gewoon werknemer In de bijzondere regeling voor mijnwerkers Als ik aanspraak maak op een overlevingspensioen Als ik aanspraak maak op een pensioengedeelte als feitelijk gescheiden echtgenoot Als ik aanspraak maak op een pensioen als uit de echt gescheiden persoon Als ik aanspraak maak op de IGO Ik bereik de vooropgestelde leeftijd Herziening bij vaststelling van bepaalde feiten door de RVP...94 Inhoudsopgave ~ 5

7 Jaarlijkse herziening in geval van abattementen Hoe moet ik in de overige gevallen een aanvraag indienen? Hoe het Belgisch pensioen in de regeling voor werknemers aanvragen? Bij verblijf in België Bij verblijf in een land van de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland Bij verblijf in een ander land Hoe het buitenlands pensioen aanvragen bij verblijf in België? Als ik onder de toepassing val van de EUROPESE VERORDENINGEN of van een BILATERAAL VERDRAG Als ik niet onder toepassing val van de EUROPESE VERORDENINGEN of van een BILATERAAL VERDRAG Hoe een aanvraag om IGO indienen? In welke gevallen volstaat één aanvraag voor alle uitkeringen werknemer en de IGO? In welke gevallen geldt een aanvraag in een ander stelsel als een aanvraag in de regeling voor werknemers of voor de IGO Als een aanvraag in de regeling voor werknemers? Als een aanvraag om de IGO? Welke documenten heb ik nodig bij het indienen van mijn aanvraag?...98 HOOFDSTUK 12 Wat zijn de gevolgen van werken/ en of verblijven in het buitenland voor mijn rustpensioen en voor het overlevingspensioen van mijn echtgenoot? Inleiding Wanneer val ik onder de toepassing van de Europese verordeningen? Toepassing van de Europese verordeningen Waar zijn ze van toepassing? Op wie zijn ze van toepassing? Wanneer is er pensioenverzekering in de andere landen die zich verbonden hebben om de Europese verordeningen toe te passen? Gevolgen Hoe wordt mijn Belgisch pensioen berekend? Voorbeeld Mag ik mijn Belgisch overlevingspensioen behouden als ik één of meer rustpensioenen ontvang? Mag ik mijn Belgisch overlevingspensioen samen genieten met een buitenlands overlevingspensioen uit hoofde van een andere echtgenoot? Wanneer val ik onder de toepassing van de bilaterale verdragen? Gevolgen Toepassing van de bilaterale verdragen De aanvraag en de administratieve procedure De samentelling van de tijdvakken De berekening van het Belgisch pensioen De samenloop van een Belgisch overlevingspensioen met een rustpensioen Moet ik een aanvraag om pensioen indienen? Hoe mijn pensioen aanvragen? Hoe verloopt het onderzoek van mijn pensioendossier? ~ Inhoudsopgave

8 5.1. Als ik in België woon en mijn aanvraag bij het Belgische gemeentebestuur of rechtstreeks bij de Rijksdienst voor pensioenen heb ingediend Als ik mijn aanvraag heb ingediend bij de bevoegde instelling in een EER-lidstaat, Zwitserland of een verdragsland Als ik niet in België woon en ik heb mijn aanvraag rechtstreeks naar de Rijksdienst voor pensioenen gezonden Hoe wordt mijn pensioen berekend bij grens- en/of seizoenarbeid? Wat is een grenswerknemer of een seizoenwerknemer? Heb ik recht op een aanvulling op mijn Belgisch pensioen? Hoe wordt de aanvulling berekend? Voorbeeld Vragen die elders beantwoord worden HOOFDSTUK 13 De betaling van mijn uitkering Uitbetalingsmodaliteiten In België Uitkeringen met een ingangsdatum gelegen vóór 1 augustus Uitkeringen die ten vroegste ingaan vanaf 1 augustus In het buitenland Wordt een uitkering ook betaald bij verblijf in het buitenland? Modaliteiten Bijdragen en voorheffingen Ik verblijf in België Z.I.V.-bijdrage Solidariteitsbijdrage Bedrijfsvoorheffing Ik verblijf in het buitenland De Z.I.V.-bijdrage De solidariteitsbijdrage De bedrijfsvoorheffing Welke gebeurtenissen beïnvloeden de uitbetaling van de uitkering? Moet ik deze gebeurtenissen aan de RVP melden? Wie kan aanspraak maken op vervallen maar niet betaalde bedragen bij overlijden van een rechthebbende? Kunnen onverschuldigd uitbetaalde uitkeringen teruggevorderd worden? Kan er beslag worden gelegd? Pensioenschuld Schuld bij een Instelling van Sociale Zekerheid Beslag Wordt mijn pensioen in de loop van de tijd aangepast? Aanpassing aan de levensduurte (indexering) Aanpassing aan het welvaartspeil Inhoudsopgave ~ 7

9 HOOFDSTUK 14 Wat is de invloed op mijn rustpensioen en op het overlevingspensioen van mijn echtgenoot als ik werkte in één van de bijzondere regelingen? Het pensioen voor mijnwerkers Rustpensioen In welke gevallen word ik beschouwd als mijnwerker? Op welke leeftijd kan ik met pensioen gaan? Moet ik een aanvraag indienen? Hoe mijn pensioenen aanvragen? Hoe wordt mijn pensioen als mijnwerker berekend? Heb ik recht op een verwarmingstoelage? Overlevingspensioen Vanaf welke datum kan mijn overlevingspensioen ingaan? Hoe wordt mijn pensioen berekend? Moet ik een aanvraag indienen? Hoe mijn pensioen aanvragen? Mag ik mijn overlevingspensioen behouden als ik zelf een rustpensioen ontvang? Heb ik recht op een verwarmingstoelage? Het pensioen voor zeevarenden Rustpensioen In welke gevallen word ik beschouwd als zeevarende? Op welke leeftijd kan ik met pensioen gaan? Hoe wordt mijn pensioen als zeevarende berekend? Overlevingspensioen Het pensioen voor beroepsjournalisten Rustpensioen In welke gevallen word ik beschouwd als beroepsjournalist? Voor welke activiteit? Bewijs Hoe wordt mijn pensioen als beroepsjournalist berekend? Overlevingspensioen Het pensioen voor leden van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart Rustpensioen In welk geval word ik beschouwd als lid van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart? Op welke leeftijd kan ik met pensioen gaan? Hoe wordt mijn pensioen berekend? Overlevingspensioen HOOFDSTUK 15 Betwistingen: wat doe ik als ik niet akkoord ga met het toegekend bedrag? HOOFDSTUK 16 Vrijwillige bijdragen Voor welke perioden kan ik vrijwillige bijdragen betalen? ALGEMEEN In de algemene regeling voor werknemers In de bijzondere regeling voor het vliegend personeel van de burgerluchtvaart ~ Inhoudsopgave

10 1.3. In de bijzondere regeling voor beroepsjournalisten Hoe dien ik een aanvraag in tot het betalen van vrijwillige bijdragen? Mag ik betaalde vrijwillige bijdragen fiscaal aftrekken? De regularisatie van studieperioden Wie kan regulariseren en voor welke perioden? Wij verstaan onder studieperioden Hoeveel moet u betalen? Wanneer moet u betalen? Wat brengt dit op aan pensioen? Wanneer moet u uw aanvraag indienen? Wat gebeurt er in geval van overlijden? Welk stelsel is van toepassing op leden van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart en voor beroepsjournalisten? De regularisatie van perioden van loopbaanonderbreking U komt in aanmerking als Perioden die kosteloos en zonder aanvraag worden gelijkgesteld In de daaropvolgende perioden Hoeveel moet u betalen? Wanneer moet u uw aanvraag indienen? Wanneer dient u te betalen? Wat brengt dit op aan pensioen? Wat met de deeltijdse loopbaanonderbreking? De regularisatie van perioden van tewerkstelling als werknemer waarvoor geen pensioenbijdragen werden betaald Welke perioden? Hoeveel moet u betalen? Wanneer dient er betaald te worden? Wat brengt dit op aan pensioen? HOOFDSTUK 17 Mag ik nog een beroepsactiviteit uitoefenen als ik met pensioen ben? HOOFDSTUK 18 Welke sociale uitkeringen mag ik niet samen met mijn pensioen genieten? Cumulatie met sociale uitkeringen die volledige maanden dekken Cumulatie met sociale uitkeringen die onvolledige maanden dekken HOOFDSTUK 19 Heb ik recht op (gratis) geneeskundige verzorging als ik een pensioen in de regeling voor werknemers geniet? Ik verblijf in België Ik verblijf in het buitenland Inhoudsopgave ~ 9

11 HOOFDSTUK 20 Het stelsel voor aanvullende pensioenen van de RVP Wist u Wie kan in dit regime storingen verrichten? Wat zijn de voordelen van dit stelsel? Wat verzekert men in dit stelsel? Kunnen de rechten ook uitbetaald worden in de vorm van een kapitaal? Op welke leeftijd kan men van zijn rechten genieten? Welke interestvoet garandeert de RVP? Is het beheerrendement van het RVP-stelsel voldoende? Hoe kan men beschikken over zijn reserves aan het einde van het contract? Hoe kunt u de reserves overdragen naar de RVP? Contacten HOOFDSTUK 21 Contacten Rijksdienst voor pensioenen Centraal bestuur Onze kantoren Gemeenten waar de RVP zitdagen houdt Prov. Antwerpen Prov. Henegouwen Prov. Limburg Prov. Luik Prov. Luxemburg Prov. Namen Prov. Oost-Vlaanderen Prov. Vlaams Brabant Prov. Waals Brabant Prov. West-Vlaanderen Pensioenpunten Andere Belgische pensioeninstellingen Zelfstandigen Openbare sector Uitkeringen aan gehandicapten Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid Ombudsdienst Pensioenen Enkele nuttige buitenlandse adressen Europese economische ruimte BULGARIJE DENEMARKEN DUITSLAND FINLAND ~ Inhoudsopgave

12 FRANKRIJK GRIEKENLAND HONGARIJE IERLAND IJSLAND ITALIË LIECHTENSTEIN LUXEMBURG NEDERLAND NOORWEGEN OOSTENRIJK POLEN PORTUGAL ROEMENIÊ SLOVENIË SLOWAKIJE SPANJE TSJECHIË VERENIGD KONINKRIJK ENGELAND NOORD-IERLAND GIBRALTAR ZWEDEN Andere Europese landen ANDORRA BOSNIË EN HERZEGOWINA KOSOVO KROATIË MACEDONIË MONTENEGRO SERVIË VOJVODINA SAN MARINO TURKIJE ZWITSERLAND Niet-Europese landen NOORD-AMERIKA CANADA U.S.A NOORD-AFRIKA ALGERIË MAROKKO TUNESIË AZIË AUSTRALIË FILIPPIJNEN ISRAËL JAPAN Inhoudsopgave ~ 11

13 HOOFDSTUK 22 Lonen, coëfficiënten, uitkeringen Lonen De forfaitaire lonen De geherwaardeerde forfaitaire lonen voor de jaren gelegen vóór Vanaf De fictieve lonen voor de periode 1955 tot Voor mijnwerkers en grens- en seizoenwerknemers Voor arbeiders Voor bedienden Voor de leden van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart Het minimumloon per loopbaanjaar De grensbedragen (op jaarbasis) Grensbedragen tot 1980 voor bedienden Grensbedragen tot 1980 voor zeevarenden Grensbedragen vanaf 1981 voor alle werknemers Grensbedragen voor het vliegend personeel van de burgerluchtvaart Coëfficiënten Aanpassingscoëfficiënten met betrekking tot de berekening van het fictief dagloon van het voorgaande jaar Het loon voor het laatste loopbaanjaar (het jaar onmiddellijk voorafgaand aan het ingangsjaar) De herwaardering van de lonen: herwaarderingscoëfficiënten Huidige spilindex Jaarlijkse evolutie van de gemiddelde index der consumptieprijzen Verhogingscoëfficiënten Uitkeringen Het gewaarborgd minimumpensioen (per maand) voor een volledige loopbaan Voor een volledige loopbaan als werknemer Voor een gemengde loopbaan werknemer en zelfstandige Te laag en daarom niet toekenbaar pensioenbedrag De verwarmingstoelage als mijnwerker Het vakantiegeld De bijzondere verwarmingstoelage bij genot van het Gewaarborgd Inkomen De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) Het maximum bediendenpensioen per maand ~ Inhoudsopgave

14 HOOFDSTUK 1 Wat kan de RVP voor mij doen? 13

15 Zoals de naam doet vermoeden heeft de Rijksdienst voor pensioenen (RVP) de opdracht tijdig uw pensioenbedrag vast te stellen en uit te betalen. De RVP stelt wel vele pensioenrechten vast, maar deelt die bevoegdheid met heel wat andere Belgische en buitenlandse instellingen. De Rijksdienst is dan weer wel bevoegd voor andere uitkeringen die slechts onrechtstreeks te maken hebben met wat we alledaags onder pensioenen verstaan. Bovendien zorgt de RVP voor de betaling van uitkeringen die door andere instellingen werden toegekend. Ook het onderzoek van uw verzoek tot vrijwillige bijdragebetaling behoort tot de opdracht. Daarnaast zal de RVP u, de (toekomstige) gepensioneerde, alle nodige inlichtingen verstrekken. De RVP kan voor u dus het volgende doen: 1. Uw recht op uitkeringen vaststellen De RVP kent volgende uitkeringen toe (meer uitleg over die uitkeringen vindt u in hoofdstukken 2 tot en met 10): ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Rustpensioen werknemer Overlevingspensioen werknemer Pensioen van de feitelijk gescheiden echtgenoot Pensioen van de uit de echt gescheiden persoon Vakantiegeld Verwarmingstoelage als gewezen mijnwerker a. als u een rustpensioen mijnwerker geniet; b. als u een overlevingspensioen mijnwerker geniet. Ouderdomsrente Weduwenrente Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) Uitgezonderd de Inkomensgarantie voor ouderen gaat het hier over wettelijke (legale) uitkeringen wegens ouderdom of overlijden die voortspruiten uit een tewerkstelling als werknemer in België. Het gaat dus niet over de toekenning van uitkeringen die voortspruiten uit: ~ een tewerkstelling als zelfstandige of als ambtenaar. Voor meer informatie daarover kunt u terecht bij het RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN 1 of bij de PENSIOENDIENST VOOR DE OVERHEIDSSECTOR 1. ~ een tewerkstelling in het buitenland. Uitsluitend de BUITENLANDSE INSTELLINGEN 2 zijn bevoegd om uw recht op uitkering vast te stellen. Valt u onder de toepassing van een verdrag over sociale zekerheid dat België met één of meerdere andere landen heeft afgesloten dan zijn bovendien de regels van die verdragen op u van toepassing en treedt de RVP gewoonlijk op als bemiddelaar. 1 Zie hoofdstuk 21, Andere Belgische pensioeninstellingen, op pagina Zie hoofdstuk 21, Enkele nuttige buitenlandse adressen, op pagina ~ Hoofdstuk 1: Wat kan de RVP voor mij doen?

16 Meer uitleg hierover vindt u in hoofdstuk 12, pagina 99. In dit verband bestaat er ook een wettelijke regeling voor niet verplichte verzekering voor personen die hun beroepsactiviteit uitoefenen in een land dat geen deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte (EER). De Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid 1 verstrekt u hierover de gewenste inlichtingen. ~ een buitenwettelijke (extra legale) verzekering tegen ouderdom en/of overlijden. Een buitenwettelijk aanvullend pensioen kan eventueel geregeld zijn door tussenkomst van uw werkgever. Voor meer inlichtingen wendt u zich best tot uw werkgever of de verzekeringsmaatschappij die met u het contract heeft afgesloten. Als u hebt deelgenomen aan een aanvullend pensioenplan en u verandert van werkgever dan kan het nuttig zijn hoofdstuk 20 (vanaf pagina 159) te lezen. Tegen de risico s van ouderdom en overlijden kunt u zich nog op andere wijzen hebben veiliggesteld (pensioensparen, levensverzekering, beleggingsplan enz.). Voor informatie daarover dient u zich te wenden tot uw financiële raadgever (financiële instellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen enz.). 2. De u toegekende uitkeringen uitbetalen De RVP heeft als taak om u de uitkeringen uit te betalen die hij zelf heeft toegekend. Dit zijn de uitkeringen zoals opgesomd in punt 1. Ook voor de volgende uitkeringen is de RVP de uitbetalende instelling hoewel andere instellingen die uitkeringen hebben toegekend. ~ In het wettelijk pensioenstelsel voor zelfstandigen ~ het rustpensioen ~ het onvoorwaardelijk rustpensioen ~ het overlevingspensioen ~ het onvoorwaardelijk overlevingspensioen ~ de bijzondere bijslag. ~ in het stelsel voor gehandicapten ~ de aanvullende vergoeding ~ de vergoeding ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen ~ de vergoeding voor hulp van derden. Voor meer informatie over de vaststelling van het recht op die uitkeringen kunt u zich tot de bevoegde diensten voor de zelfstandigen en minder validen 1 wenden. Verdere inlichtingen over betalingen vindt u in hoofdstuk 13, vanaf pagina Uw verzoek tot vrijwillige bijdragebetaling onderzoeken Voor meer informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 15 Vrijwillige bijdragen, vanaf pagina U de nodige inlichtingen geven In verband met de vaststelling en de betaling van deze uitkeringen geeft de RVP u alle nodige inlichtingen. Onze CONTACTPUNTEN vindt u in hoofdstuk 21 Contacten, pagina Zie hoofdstuk 21, Andere Belgische pensioeninstellingen, op pagina 166 Hoofdstuk 1: Wat kan de RVP voor mij doen? ~ 15

17 16 ~ Hoofdstuk 1: Wat kan de RVP voor mij doen?

18 HOOFDSTUK 2 Het rustpensioen als werknemer 17

19 1. Heb ik recht op een rustpensioen als werknemer? Als u werknemer was in België of in het buitenland voor een in België gevestigde werkgever in de privésector hebt gewerkt of als een periode in die hoedanigheid wordt gelijkgesteld, kunt u in aanmerking komen voor een werknemerspensioen. Vanzelfsprekend moeten voor die tewerkstelling de wettelijke bijdragen zijn ingehouden. Een tewerkstelling als werknemer kan uitgeoefend worden als arbeider, bediende, mijnwerker, zeevarende, beroepsjournalist en als lid van het vliegende personeel van de burgerluchtvaart. Dit hoofdstuk verstrekt algemene inlichtingen betreffende een activiteit als arbeider of bediende. Voor de bijzondere regelingen voor mijnwerkers, zeevarenden, beroepsjournalisten en leden van het vliegende personeel van de burgerluchtvaart, zie hoofdstuk 14, pagina 127. Geven geen recht op een pensioen als werknemer: ~ De perioden van tewerkstelling die in aanmerking komen voor de toepassing van een andere pensioenregeling ingevoerd door of krachtens een wet, door een provinciaal reglement of door de Nationale maatschappij der Belgische Spoorwegen. Opgelet: voor een tewerkstelling in tijdelijk verband of voor korte duur, kunt u uitzonderlijk toch in aanmerking komen voor een werknemerspensioen. ~ De perioden van tewerkstelling als niet-inwonend huispersoneel waarvan de totale duur minder dan 24 uren per week bedraagt. 2. Op welke leeftijd kan ik met pensioen gaan? 2.1. Wettelijke pensioenleeftijd Mannen: op 65 jaar. Vrouwen: op 65 jaar sinds 1 januari Het pensioen gaat ten vroegste in op de eerste van de maand die volgt op de maand van de verjaardag (m.a.w. wie in november verjaart, is met pensioen op 1 december). Opgelet Alleen gerechtigden op sociale uitkeringen (zoals het brugpensioen, en de uitkeringen voor werkloosheid, ziekte of invaliditeit) MOETEN hun pensioen op de wettelijke leeftijd nemen. De uitbetaling van deze speciale regelingen wordt immers stopgezet bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd. In de andere gevallen staat het de werknemers vrij hun pensioen niet te nemen en hun beroepsactiviteit na de wettelijke pensioenleeftijd verder te zetten, als de werkgever daarmee akkoord gaat Vervroegde ingangsdatum Alleen werknemers die een toereikende loopbaan hebben kunnen vervroegd met pensioen gaan en wel ten vroegste in de maand volgend op hun 60 ste verjaardag. 18 ~ Hoofdstuk 2: Het rustpensioen als werknemer

20 Met het oog op het bewijs van de vereiste loopbaanjaren houdt men niet alleen rekening met de perioden van tewerkstelling als werknemer, maar ook met de perioden waarvoor de pensioenrechten ingaan krachtens een andere Belgische pensioenregeling (zelfstandigen, openbare besturen, D.O.S.Z., ). In het kader van de internationale overeenkomsten houdt men ook rekening met perioden die pensioenrechten openen krachtens een buitenlandse regeling. Om het recht op het vervroegd pensioen te openen is sinds een loopbaan van 35 jaar vereist. Uw tewerkstelling gedurende elk van die kalenderjaren moet gewoonlijk en hoofdzakelijk zijn. Wat verstaan we onder het begrip Gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling? Dit is het geval indien ze met een derde van een voltijdse tewerkstelling overeenstemt. Om dit na te gaan wordt de deeltijdse tewerkstelling samengedrukt (zie pagina 27). Het bewijs van een gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling wordt op de volgende manier geleverd: ~ De jaren vóór 1955: u moet bewijzen dat uw tewerkstelling gedurende het kalenderjaar ten minste overeenstemde met 185 dagen van 4 uur of uur in totaal. ~ Van 1955 tot en met 1977: u moet bewijzen dat het totaal van de dagen van effectieve of gelijkgestelde tewerkstelling per kalenderjaar gelijk is aan ten minste 104 dagen voltijdse tewerkstelling. ~ Van 1978 tot en met 1991: de tewerkstelling moet ten minste 104 dagen voltijdse tewerkstelling per kalenderjaar omvatten én het resultaat van de berekening: (werkelijk loon) + (aantal gelijkgestelde dagen) moet ten minste 0,33 bedragen. minimumreferentieloon 312 ~ Jaren vanaf 1992: uw individuele pensioenrekening of bijzonder loopbaanoverzicht vermeldt het aantal dagen en uren dat u gewerkt hebt, alsook het aantal uren dat met een voltijdse tewerkstelling overeenstemt. De verhouding tussen een voltijdse tewerkstelling en het aantal uren werkelijke tewerkstelling bepaalt het in aanmerking te nemen aantal dagen voltijdse tewerkstelling. Dit aantal moet ten minste 104 dagen bedragen. (In het onderwijs is de tewerkstelling gewoonlijk en hoofdzakelijk, wanneer de prestaties meer dan 6/10 omvatten van de voor de toekenning van een volledige wedde voorziene uurrooster. Voor het vliegend personeel van de burgerluchtvaart: ten minste 185 dagen van 4 uren per kalenderjaar of 150 vluchturen). Onder bepaalde voorwaarden worden sommige tijdvakken die niet voor de pensioenberekening in aanmerking komen wel in rekening gebracht voor het bereiken van de vereiste loopbaanvoorwaarde (b.v. tijdvakken waarin de loopbaan onderbroken wordt voor het opvoeden van kinderen en waarbij men geen pensioen heeft opgebouwd in een andere regeling). Met andere tijdvakken wordt voor het voldoen aan de loopbaanvoorwaarde geen rekening gehouden (b.v. de geregulariseerde studieperiodes, die wel een rol spelen bij de berekening van het pensioen) Uitzondering Het pensioen kan niet vervroegd worden toegekend aan de gerechtigden op een voltijds conventioneel brugpensioen: voor hen is de pensioenleeftijd 65 jaar. Hoofdstuk 2: Het rustpensioen als werknemer ~ 19

21 Voorbeeld 1 Een man, geboren op 2 februari 1949, is gedurende 19 jaar bediende en gedurende 16 jaar rijkspersoneelslid geweest. Zijn totale loopbaan telt dus ( =) 35 jaren. Hij kan op de leeftijd van 60 jaar zijn werknemerspensioen nemen. De maand van zijn 60ste verjaardag is februari Het werknemerspensioen gaat dus ten vroegste op 1 maart 2009 in. Voorbeeld 2 Een vrouw, geboren op 8 februari 1946, is 15 jaar arbeidster en 16 jaar zelfstandige geweest. Haar totale loopbaan telt dus ( =) 31 jaren. Zij mag niet op 60 jaar met pensioen gaan (niet ten minste 35 jaren loopbaan). Voor haar is de gewone pensioenleeftijd 65 jaar. Daar ze 65 wordt in februari 2011, gaat haar pensioen ten vroegste op 1 maart 2011 in Op welke datum gaat mijn pensioen in? Als u recht hebt op het vervroegd rustpensioen zal dit ingaan op de gevraagde ingangsdatum (maar niet vóór de leeftijd van 60 jaar) tenzij de aanvraag later werd ingediend want dan zal het pensioen ingaan op de eerste dag van de maand volgend op deze van de aanvraag. Wenst u uw pensioen op de wettelijke pensioenleeftijd dan gaat het in op de eerste van de maand volgend op de maand waarin u die leeftijd bereikt. 3. Moet ik een aanvraag indienen? Hoe mijn pensioen aanvragen? Zie hoofdstuk 11, punt 1, pagina 92 en punt 2, pagina Hoe verloopt het onderzoek van mijn pensioendossier? Uw dossier wordt samengesteld in de centrale administratie van de RVP en vervolgens ter behandeling aan het bevoegde kantoor overgemaakt (u vindt een lijst van onze kantoren op pagina 164). Dit kantoor onderzoekt de aanvraag en vraagt zo nodig aanvullende documenten om uw beroepsloopbaan te staven. Zodra alle gegevens verzameld zijn, wordt een beslissing genomen. Die beslissing wordt met redenen omkleed en u aangetekend toegezonden. 5. Hoe wordt mijn pensioen berekend? Voorbeeld Welke elementen beïnvloeden de berekening van het pensioenbedrag? Voor elk kalenderjaar van uw beroepsloopbaan als werknemer hebt u recht op een pensioenopbrengst die in beginsel als volgt wordt berekend: ~ het jaarloon wordt aangepast aan de huidige levensduurte (herwaarderen); ~ het zo aangepaste jaarloon wordt gedeeld door het aantal jaren dat u nodig hebt voor een volledig pensioen als werknemer; ~ van dit laatste bedrag krijgt u 60 % of 75 % naargelang uw gezinstoestand. 20 ~ Hoofdstuk 2: Het rustpensioen als werknemer

22 In beginsel is uw totaal jaarlijks pensioen gelijk aan de som van de hiervoor berekende pensioenopbrengsten per loopbaanjaar. Uit dit beginsel kan worden afgeleid: ~ hoe langer uw loopbaan, hoe meer pensioen, maar het aantal in aanmerking genomen jaren kan wel worden beperkt tot het aantal nodig voor een volledig pensioen; ~ hoe hoger uw lonen, hoe meer pensioen, maar het in aanmerking genomen loon kan wel worden beperkt tot een vastgesteld grensbedrag; ~ een gehuwd persoon kan onder bepaalde voorwaarden meer verkrijgen dan een ongehuwd persoon. Was u tewerkgesteld als mijnwerker, zeevarende, beroepsjournalist of als lid van het vliegende personeel van de burgerluchtvaart, dan gelden er bijzondere berekeningsregels. Onder bepaalde voorwaarden kan een te laag pensioen verhoogd worden tot het gewaarborgd minimumpensioen De beroepsloopbaan Welke perioden maken deel uit van de beroepsloopbaan? De beroepsloopbaan wordt niet alleen gevormd door de perioden van tewerkstelling als werknemer, maar ook door de perioden van gelijkstelling met een tewerkstelling. Die gelijkstelling dekt bepaalde perioden van vakantie, ziekte, werkloosheid, staking, militaire dienstplicht, loopbaanonderbreking, enz, (zie lager) De loopbaanbreuk Voor mannen én vrouwen bedraagt een volledige loopbaan 45 jaar. De loopbaanbreuk wordt uitgedrukt in 45 sten. Bij een onvolledige loopbaan krijgt u slechts een breukgedeelte van een pensioen voor een volledige loopbaan. Dit breukgedeelte noemen wij de loopbaanbreuk: in de noemer komt het aantal jaren nodig voor een volledige loopbaan en in de teller het aantal jaren van uw loopbaan als werknemer. Was u tewerkgesteld in het kader van een bijzondere regeling voor mijnwerkers, zeevarenden, beroepsjournalisten of leden van het vliegend personeel van de burgerluchtvaart, raadpleeg dan hoofdstuk 14, pagina Perioden van gelijkstelling Hieronder vindt u de meest voorkomende perioden die gelijkgesteld worden met perioden van tewerkstelling. Voor de perioden van 1 tot en met 5 wordt de gelijkstelling in principe slechts aanvaard zo u de wettelijk voorziene uitkeringen hebt genoten. 1. De perioden van onvrijwillige werkloosheid en van beroepsopleiding. 2. De perioden van tewerkstelling als werkloze door provincies, gemeenten en openbare instellingen. 3. De perioden van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of invaliditeit en de perioden van moederschapsbescherming. Hoofdstuk 2: Het rustpensioen als werknemer ~ 21

23 4. De perioden van loopbaanonderbreking. U komt in aanmerking als u aan de drie volgende voorwaarden voldoet: als u de onderbrekingsvergoeding geniet; als u op het ogenblik van de loopbaanonderbreking verbonden bent door een arbeidsovereenkomst waarvan de uitvoering gedeeltelijk of geheel is opgeschort; als de periode van onderbreking niet in aanmerking komt voor pensioentoekenning in een andere pensioenregeling. De gelijkstelling is kosteloos en voor de volledige periode bij een gedeeltelijke onderbreking voor een voltijdse werknemer vanaf de leeftijd van 50 jaar en bij een onderbreking voor palliatieve zorgen, verzorging van een zwaar zieke of ouderschapsverlof. In de andere gevallen komt slechts een deel van de periode in aanmerking voor gelijkstelling en is gelijkstelling slechts voor een deel van de periode kosteloos. ~ ~ Volledige loopbaanonderbreking door een voltijdse werknemer De eerste 12 maanden worden kosteloos gelijkgesteld en ook de daaropvolgende 24 maanden op voorwaarde dat u of uw echtgenoot, met wie u samenwoont, kinderbijslag ontvangt voor een kind van minder dan 6 jaar. Na afloop van die termijn bezorgt u de RVP een attest van het kinderbijslagfonds waarop het voorgaande wordt bevestigd met aanduiding van de periode. In de daaropvolgende perioden kunt u bijdragen betalen (zie pagina 147). In totaal kunnen zestig maanden loopbaanonderbreking gelijkgesteld worden. Volledige loopbaanonderbreking door een deeltijdse werknemer Hier gelden dezelfde regels als voor een voltijdse werknemer maar het aantal gelijkgestelde dagen wordt beperkt in functie van het belang van de deeltijdse arbeid. ~ Gedeeltelijke loopbaanonderbreking door een voltijdse werknemer Indien u: uw voltijdse betrekking onderbreekt met 1/5, 1/4, 1/3 of de helft, of uw deeltijdse betrekking, die ten minste 3/4 van een voltijdse betrekking bedraagt, herleidt tot de helft van een voltijdse betrekking, wordt het aantal niet-gewerkte dagen voor uw pensioenberekening gratis gelijkgesteld met gewerkte dagen gedurende een periode van 12 maand (312 dagen), of, indien u een kind ten laste heeft van minder dan 6 jaar, gedurende een periode van maximaal 36 maand (936 dagen). Daarenboven wordt deze gratis gelijkstelling gespreid over meerdere kalenderjaren, dit in verhouding tot de duur van de onderbreking. In de daaropvolgende perioden kunt u bijdragen betalen (zie pagina 148). In totaal kunnen dagen loopbaanonderbreking gelijkgesteld worden. ~ Enkele voorbeelden van kosteloze gelijkstelling bij gedeeltelijke loopbaanonderbreking 22 ~ Hoofdstuk 2: Het rustpensioen als werknemer

24 Voorbeeld 1 Vanaf 1 januari 1998 onderbreekt u uw voltijdse tewerkstelling met 1/4, en dit tot en met 31 december 2002, hetzij gedurende 60 maand. Gedurende elk van die jaren zullen voor uw pensioenberekening 312 x 3/4 = 234 dagen voltijdse tewerkstelling in aanmerking genomen worden. De gratis gelijkstelling bedraagt (over de volledige periode) maximaal 312 dagen indien u geen kind ten laste heeft en maximaal 936 dagen indien u een kind ten laste heeft, jonger dan 6 jaar. Veronderstellen we dat u geen kinderlast heeft. Het aantal gewerkte dagen 234 zal telkens met 78 verhoogd worden, zodat het totaal op 312 (het maximum aantal per jaar) wordt gebracht, en dit tot uw tegoed is uitgeput. Dit ziet eruit als volgt: Jaar Gewerkte dagen Gratis gelijkgestelde dagen Totaal 312 De gratis gelijkstelling kan verleend worden tot 31 december Op dat ogenblik is uw tegoed van 312 dagen immers opgebruikt. De ontbrekende dagen (78) voor het jaar 2002 kunnen enkel mits bijdragebetaling gelijkgesteld worden. Hebt u echter een kind ten laste, jonger dan 6 jaar, zullen ook voor het jaar 2002 de ontbrekende dagen in aanmerking komen voor gratis gelijkstelling. Voorbeeld 2 In uw onderneming bedraagt de voltijdse tewerkstelling 36 uur per week. U presteert 32 uur per week (dus meer dan de 3/4 de van een voltijdse tewerkstelling). U onderbreekt uw loopbaan tot de helft van de voltijdse arbeidsregeling; u zult in de toekomst dus 36 : 2 = 18 uur presteren. Anders uitgedrukt, u werkt = 14 uur minder per week, of een vermindering op jaarbasis met 14 x 52 = 728 uur. Deze 728 uur vertegenwoordigen in uw onderneming 121 dagen of 312 x 728 = (14 x 52) = (36 x 52). Per jaar kan u een gratis gelijkstelling krijgen voor 121 dagen, tot op het ogenblik dat uw tegoed van 312 (zonder kinderlast) of maximaal 936 dagen (met kinderlast) opgebruikt is. Hoofdstuk 2: Het rustpensioen als werknemer ~ 23

25 5. Het recht op tijdskrediet of loopbaanvermindering Het tijdskrediet kan betrekking hebben op: een volledige schorsing van de arbeidsprestaties; een vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking; een vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5. De gelijkstelling is onbeperkt bij een vermindering (tot halftijds of met 1/5) vanaf de leeftijd van 50 jaar. In de andere gevallen van tijdskrediet en loopbaanvermindering is de gelijkstelling beperkt: er kan gelijkstelling verleend worden voor de eerste 12 maanden tijdskrediet. Indien een collectieve arbeidsovereenkomst de duur van het recht op tijdskrediet heeft opgetrokken kan dit maximum worden verhoogd tot 36 maanden; niet te spreiden over meer dan 3 kalenderjaren (dus: 36 maanden is niet gelijk aan telkens zes maanden gespreid over 6 jaar): er kan gelijkstelling verleend worden voor de eerste 60 maanden van loopbaanvermindering met 1/5. Het aantal gelijkgestelde dagen wordt steeds beperkt in functie van het belang van de vermindering. 6. Arbeidsbeperking wegens herverdeling van de arbeid De perioden in een kalenderjaar, vanaf 1 juli 1997, tijdens welke de werknemer geen activiteit heeft uitgeoefend omdat hij in het raam van maatregelen tot herverdeling van de arbeid, zijn arbeidsprestaties heeft beperkt, kunnen tot beloop van ten hoogste 624 dagen worden gelijkgesteld. Dit aantal dagen wordt gespreid over meerdere kalenderjaren, en dit in verhouding tot de duur van de vermindering van de arbeidsprestaties. Voorbeeld In het kader van de herverdeling van de arbeid besliste u om vanaf 1 januari 2000 nog 6 uur per dag te werken, dus 1/4 minder dan voorheen. Op begon u terug voltijds te werken. Vooreerst zal voor elk van de jaren uw aantal gewerkte dagen gedurende deze periode teruggebracht worden van 312 naar 234 (312 1 dagen van 3/4 tewerkstelling stemt overeen met 234 volle dagequivalenten). Hieraan kunnen telkens 78 dagen toegevoegd worden om het maximum aantal van 312 te verkrijgen. Aangezien u over een tegoed beschikt van 624 dagen kan de volledige periode van 5 jaar gelijkgesteld worden (78 x 5 = 390). 1 1 Normaal aantal werkdagen per kalenderjaar, in de zesdagenweek omgezet naar 5 dagen-week. 24 ~ Hoofdstuk 2: Het rustpensioen als werknemer

26 7. Deeltijds werknemer met behoud van rechten Het statuut van deeltijds werknemer met behoud van rechten werd ingevoerd met ingang van Zonder in detail te treden, kan gesteld worden dat dit statuut tot doel heeft sommige werknemers, die al of niet gedwongen deeltijds werk aanvaarden, (ofwel vanuit de werkloosheid ofwel vanuit een voltijdse betrekking), het recht op volledige sociale uitkeringen te waarborgen indien ze (terug) werkloos worden. De pensioenreglementering kent 2 categorieën deeltijdse werknemers met behoud van rechten: met een inkomensgarantie-uitkering Deze werknemers krijgen, naast hun loon, nog een uitkering vanwege de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. Het genot van deze uitkering is echter afhankelijk van een aantal voorwaarden: het gemiddeld aantal gepresteerde uren, het gemiddeld bruto maandinkomen en het gemiddeld netto maand inkomen mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Voor de deeltijdse werknemers met behoud van rechten die de inkomensgarantie-uitkering genieten is de gelijkstelling onbeperkt in de tijd. Voorbeeld In 1994 hebt u 250 dagen gewerkt. Uw individuele rekening vermeldt daarenboven 260 gelijkgestelde dagen. Uit de maatmangegevens (zie hiervoor pagina 29) blijkt dat u uur gewerkt heeft, terwijl een voltijdse tewerkstelling in uw onderneming overeenstemt met uur. Uw aantal gewerkte dagen wordt samengedrukt tot 312 x = 208 dagen Uw aantal gelijkgestelde dagen wordt samengedrukt tot 260 x = 173 dagen Dit laatste aantal wordt beperkt tot 104 omdat het totaal van 312 dagen ( ) niet mag overschreden worden. zonder een inkomensgarantie-uitkering U wordt tot deze categorie gerekend wanneer u, naast uw loon, geen bijkomende uitkering meer ontvangt omdat uw gemiddeld aantal gepresteerde uren, uw gemiddeld bruto maandinkomen of uw gemiddeld netto-inkomen bepaalde grenzen te boven gaat. De niet-gepresteerde arbeidstijd gedurende de periode van het statuut worden gelijkgesteld tot beloop van ten hoogste dagen. Hoofdstuk 2: Het rustpensioen als werknemer ~ 25

27 Voorbeeld U bezit het statuut van deeltijds werknemer met behoud van rechten (maar zonder inkomensgarantieuitkering) vanaf 1 februari Voordien was u volledig werkloos. De maatmangegevens (zie pagina 29) vermelden dat u een tewerkstelling uitoefent van uur/ jaar. Een voltijdse tewerkstelling in uw onderneming bedraagt uur (38 uur/ week x 52 weken). Uw gewerkte dagen worden samengedrukt tot 312 x = 204 volle dagen Voor elk van de jaren beginnend met 1996 kunnen = 108 dagen gelijkgesteld worden aan de hoger vermelde voorwaarden. Uw krediet van dagen zal als volgt worden verdeeld: 1996 tot en met 2009: 204 dagen tewerkstelling 108 dagen gelijkstelling Dit geeft een totaal aantal dagen gelijkstelling gelijk aan, 14 jaar x 108 = In het jaar 2010 kunnen dus nog maximaal = 48 dagen worden gelijkgesteld. In de daaropvolgende jaren zal er geen gelijkstelling meer zijn. Belangrijk In beide gevallen mag uw pensioenopbrengst van het kalenderjaar, waarin de gelijkgestelde dagen zijn gelegen die volgen uit uw deeltijdse arbeid met behoud van rechten, niet hoger zijn dan de pensioenopbrengst van het daaraan voorafgaande jaar. Voor de hiernavolgende perioden wordt de gelijkstelling slechts aanvaard indien u bij de aanvang van de gelijk te stellen periode werknemer was of u zich al in een periode van gelijkstelling bevond De perioden dat u een wettelijke vergoeding genoot wegens arbeidsongeval of beroepsziekte en u ten minste 66 % arbeidsongeschikt was. De perioden van inactiviteit van een gebrekkige of verminkte of van een mindervalide die ten minste 66 % arbeidsongeschikt was, evenals de periode van inactiviteit van een gehandicapte wiens verdienvermogen tot één derde of minder van die van een niet-gehandicapte werd verminderd. 10. De perioden van vakantie beoogd bij de wetgeving betreffende het jaarlijks verlof van de loonarbeiders. 11. De perioden van staking erkend door de vakorganisaties en de perioden van arbeidsonderbreking wegens uitsluiting (lock-out). 26 ~ Hoofdstuk 2: Het rustpensioen als werknemer

28 12. De perioden van militaire dienst bij het Belgisch leger en de erkende perioden als gewetensbezwaarde op voorwaarde dat voor die perioden geen pensioen wordt toegekend in een ander pensioenstelsel. Deze gelijkstelling kan ook verleend worden indien u de hoedanigheid van werknemer hebt gehad in de loop van de drie jaar volgend op het einde van die perioden en ten minste één jaar gewoonlijk en hoofdzakelijk tewerkgesteld bleef. 13. De perioden van voortgezette verzekering beperkt zoals voorzien bij de wetgeving inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering, gedekt door een attest. Dit is onder meer van toepassing op: ~ de werkloze werknemer aan wie het voordeel van de werkloosheidsvergoeding geweigerd is omdat hij niet de vereiste arbeidsprestaties heeft geleverd of omdat zijn loon te laag was; ~ de werknemer wiens arbeidsovereenkomst na akkoord der partijen is geschorst; ~ de werkneemster die haar kind zoogt Samendrukking van deeltijdse tewerkstelling tot voltijdse tewerkstelling Wat is deeltijdse tewerkstelling? Op het vlak van de pensioenreglementering kan het begrip deeltijdse arbeid zeer eenvoudig gedefinieerd worden: het betreft elke tewerkstelling die niet voltijds is, of, met andere woorden, elke tewerkstelling waar, voor een bepaald jaar, op het uittreksel van de individuele pensioenrekening of het bijzonder loopbaanoverzicht, minder dan 312 volledig gewerkte en/of gelijkgestelde dagen ingeschreven zijn. Naast deze gewone deeltijdse tewerkstelling bestaan er nog verschillende andere vormen van deeltijdse tewerkstelling (zie pagina 24 Arbeidsbeperking wegens herverdeling van de arbeid en Deeltijds werknemer met behoud van rechten ) Waarom moet de deeltijdse (part-time) tewerkstelling samengedrukt worden tot voltijdse tewerkstelling? Bij een voltijdse tewerkstelling zal de pensioenberekening in de regel worden uitgevoerd op basis van het aantal gewerkte dagen dat op de individuele pensioenrekening of het bijzonder loopbaanoverzicht werd ingeschreven. Bij een deeltijdse arbeid zal het aantal vermelde (en onvolledige) dagen samengedrukt worden tot voltijdse dagen. 1 Voorbeeld In 1975 werkte u gedurende het volledige jaar (312 1 dagen) dagelijks een halve dag, voor een totaal loon van 4.957,87. U vraagt uw pensioen aan met ingang van 1 januari U voldoet aan de voorwaarden qua leeftijd en duur van de loopbaan. Voor dat jaar zal rekening gehouden worden met: 312/2 = 156 volle dagequivalenten uw loon van 4.957,87. 1 Normaal aantal werkdagen per kalenderjaar. Hoofdstuk 2: Het rustpensioen als werknemer ~ 27

BEDRAG VAN HET PENSIOEN

BEDRAG VAN HET PENSIOEN BEDRAG VAN HET PENSIOEN Elk burgerlijk tewerkstellingsjaar geeft recht op een jaarlijks pensioenbedrag. Dit bedrag wordt als volgt berekend : 1. men neemt de jaarlijkse bezoldiging (werkelijke en/of forfaitaire

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Een handleiding voor de pensioenwetgeving

Een handleiding voor de pensioenwetgeving Een handleiding voor de pensioenwetgeving Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenleeftijd Pensioenberekening (werknemers) Toegelaten arbeid Netto MyPension.be Pensioenprognose ACLVB

Nadere informatie

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord

Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Vragen over uw pensioen en dat van uw werknemer beantwoord Dag van de Payroll Professional 2018 04-10-2018 I Nicole Meersman Agenda 1. Voorwaarden rustpensioen 2. Voorwaarden vervroegd pensioen 3. Einde

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige

Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Wijzigingen in het wettelijke pensioen van de zelfstandige Kempische Verzekeringskring 06/12/2016 ward.belet@ergolife.be De federale pensioendienst (FDP) Sinds april 2016: RVP (Rijksdienst voor Pensioenen)

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10 %, hetzij de beperking

Nadere informatie

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool

Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming. ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Infonamiddag Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming ABVV Senioren regio Antwerpen 7 mei 2013 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan?

Welk stelsel? Wanneer met pensioen gaan? 1 Pensioen pensioen 1 Uw eerste bekommernis op pensioengerechtigde leeftijd is er vaak één van financiële aard. Aan de hand van een paar vragen proberen we u op de juiste weg te zetten voor het bekomen

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming

Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming Alles wat je moet weten over je pensioen en de pensioenhervorming 21 mei 2014 Greet van Gool Schema Algemene informatie (incl. hervorming) Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden Berekening Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt.

Voor elke categorie (zie algemene methodenota) van pensioengerechtigden wordt een verdeling opgemaakt. 4 Zelfstandigenpensioenen Toestand op januari 200 In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de pensioenregeling voor zelfstandigen toegelicht: De zelfstandigenpensioenen verdeeld volgens het

Nadere informatie

DPP Workshop Pensioen

DPP Workshop Pensioen 70? Nee dat is de capaciteit van de zaal, niet uw pensioenleeftijd! DPP Workshop Pensioen Jurryt Prims 3 oktober 2013 1 Vraag 1 Wat is de wettelijke pensioenleeftijd in België? a) 62 b) 65 c) 67 2 VOORWAARDE

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen?

4. Kan ik een overlevingspensioen samen met een rustpensioen ontvangen? BIJLAGEN JE PENSIOEN GOED GEREGELD 1. De wettelijke grensbedragen van je pensioen 2. De herwaarderingscoëfficiënten voor de berekening van je pensioen 3. Hoe kan ik mijn pensioen verhogen met een pensioenbonus?

Nadere informatie

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn

Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1/07/2015 1 Aanbevelingen die volledig ingewilligd zijn 1. Aanbeveling 1999/1 Aanpassing van de reglementering betreffende de betaling per overschrijving van de uitkeringen betaald door de Rijksdienst

Nadere informatie

Vervroegd en wettelijk pensioen

Vervroegd en wettelijk pensioen Vervroegd en wettelijk pensioen Brecht Van Roey Vrije visie, eigen stem Inhoudstafel Pensioenberekeningen bestaan uit twee grote delen! Pensioenleeftijd Of Wanneer mag ik op pensioen? Pensioenbedrag Of

Nadere informatie

De pensioenhervorming uitgeklaard

De pensioenhervorming uitgeklaard De pensioenhervorming uitgeklaard INHOUDSTAFEL 1. HET VERVROEGD PENSIOEN... 2 1.1. SITUATIE VOOR DE HERVORMING... 2 1.2. SITUATIE VANAF 1 JANUARI 2013... 2 1.3. DE OVERGANGSMAATREGELEN... 3 1.3.1.Voor

Nadere informatie

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen

Loopbaanvoorwaarde. Minimunleeftijd. Uitzonderingen lange loopbanen je rechten op zak Wettelijk pensioen Voor de meeste Belgen op pensioenleeftijd is en blijft het wettelijk pensioen de enige bron van inkomsten. Dit is gebaseerd op de solidariteit tussen de generaties:

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds

PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN. 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds PENSIOENREGELING voor ZELFSTANDIGEN 65, en wat nu? Studiedienst Zenito sociaal verzekeringsfonds Inhoud Aanvraag Berekening Toegelaten activiteit I. De aanvraag Aanvraag Wie? - in België - in het buitenland

Nadere informatie

3 Werknemerspensioenen

3 Werknemerspensioenen 3 Werknemerspensioenen Toestand op januari 208 In dit hoofdstuk worden de verschillende aspecten van de pensioenregeling voor werknemers toegelicht: Met betrekking alle werknemers: De werknemerspensioenen

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hebt u recht op uitkeringen na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hebt u recht op uitkeringen na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hebt u recht op uitkeringen na een tewerkstelling? U hebt gewerkt in België? Het principe U wordt toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen zo u het bewijs levert van:

Nadere informatie

Het wettelijk pensioen: FAQ

Het wettelijk pensioen: FAQ Het wettelijk pensioen: FAQ Sofie Debie 31 januari 2017 Pensioen Voorwaarden Vervroegd pensioen Financiering Berekeningsparameters Voorbeelden Interessante weetjes 2 1 Voorwaarden 1. Leeftijd rustpensioen

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving

Wijzigingen in de pensioenwetgeving 1. Wijzigingen in de pensioenleeftijd en berekening van het pensioen 1.1. Wettelijk pensioen 1.1.1. Leeftijd In België is de wettelijke pensioenleeftijd voorlopig nog steeds 65 jaar. De startdatum van

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 202 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding... Deel : Gerechtigden op pensioenvoordelen Algemene

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen

INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen INFORMATIEDOCUMENT Jaarlijkse vakantie 2013 van de volledig werklozen 1. Op hoeveel vakantiedagen heeft u als volledig werkloze recht in 2013? In 2013 mag u 4 weken vakantie nemen, wat overeenkomt met

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES April 2005 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN WERKNEMERS a. De beginleeftijd van de loopbaan b. Het loopbaantype (voltijdse of deeltijdse tewerkstelling) c. De activiteitsgraad d. Einde

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/020 BERAADSLAGING NR 10/011 VAN 2 FEBRUARI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het

De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen. werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben gewerkt het Verlof en vakantie De wet voorziet dat het recht op vakantie afhangt van het aantal dagen dat je het vorige jaar hebt gewerkt. Concreet betekent dit dat werknemers die tijdens het vorige kalenderjaar hebben

Nadere informatie

De pensioenregeling voor werknemers. 11 oktober 2012

De pensioenregeling voor werknemers. 11 oktober 2012 De pensioenregeling voor werknemers Inhoud Pensioenpijlers Wettelijke pensioenstelsels Pensioenregeling voor werknemers (rustpensioen) Pensioenleeftijd Loopbaanbreuk Het begrip gewoonlijke en hoofdzakelijke

Nadere informatie

Infoblad - werknemers

Infoblad - werknemers Infoblad - werknemers Mag u een overlevingspensioen cumuleren met uitkeringen? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u een overlevingpensioen kunt cumuleren

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen 1. TITEL 8. - Pensioenen. HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector

Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen 1. TITEL 8. - Pensioenen. HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen 1 TITEL 8. - Pensioenen HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Afdeling 1. - Verhoging van de pensioenleeftijd Art. 85. Artikel 46 van de

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1)

28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) 28 DECEMBER 2011. - Wet houdende diverse bepalingen (1) TITEL 8. Pensioenen HOOFDSTUK 1. - Pensioenen van de overheidssector Afdeling 1. - Verhoging van de pensioenleeftijd Art. 85. Artikel 46 van de wet

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/162 BERAADSLAGING NR. 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/177 BERAADSLAGING NR. 13/082 VAN 3 SEPTEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen. Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018

Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen. Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018 Het effect van loopbaankeuzes van vrouwen op hun pensioen Federale Dag Diversiteit 25 oktober 2018 Federale Pensioendienst 26 oktober 2018 Inleiding «Vrouwen hebben in België lage pensioenen» Feit of fake

Nadere informatie

Wettelijk rustpensioen zelfstandigen. Liantis studiedienst

Wettelijk rustpensioen zelfstandigen. Liantis studiedienst Wettelijk rustpensioen zelfstandigen Liantis studiedienst 3 Inhoud I. Pensioen als zelfstandige II. Bijverdienen naast het pensioen (en sociale bijdragen) 4 I. PENSIOEN ALS ZELFSTANDIGE Pensioendatum Wanneer

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11

INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK 1: INLEIDING 9 HOOFDSTUK 2: PENSIOENSTELSEL IN DE REGELING VOOR WERKNEMERS 11 1. VERVROEGD RUSTPENSIOEN 11 1.1. Huidige regeling 11 1.2. Onderscheid tussen pensioenrecht en pensioenberekening

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

Ombudsdienst Pensioenen

Ombudsdienst Pensioenen Ombudsdienst Pensioenen Tony VAN DER STEEN, Ombudsman december 2011 Ombudsdienst Pensioenen 1 De taak van de Ombudsman Klachten behandelen Bemiddelen en verzoening nastreven Suggesties en aan bevelingen

Nadere informatie

inkomen - sociale voordelen

inkomen - sociale voordelen 4 inkomen - sociale voordelen INKOMEN - SOCIALE voordelen Bent u onlangs met pensioen gegaan? Of gaat u binnenkort met pensioen? Dan hebt u beslist enkele vragen, zoals: Hoeveel bedraagt mijn pensioen?

Nadere informatie

Wegwijs in je pensioen

Wegwijs in je pensioen Wegwijs in je pensioen Wie de pensioenleeftijd nadert, stelt zich spontaan een aantal vragen. Kom ik in aanmerking voor een pensioen? Wanneer kan ik met pensioen? Hoeveel zal het bedragen? Waar en wanneer

Nadere informatie

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP)

Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) Pensioenen Ambtenaren (ZAP, AAP) 1 Pensioenen Ambtenaren: enkel voor vastbenoemd ZAP en AAP dat later benoemd wordt Werknemers: andere berekenwijze Zelfstandigen: andere berekenwijze 2 Pensioenleeftijd

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/167 BERAADSLAGING NR. 07/063 VAN 6 NOVEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Pensioen. Carla Timmermans

Pensioen. Carla Timmermans Pensioen Carla Timmermans Voorwaarden Pensioen Berekeningsparameters Voorwaarden Leeftijd 65 jaar Vervroegd pensioen 60 jaar en 35 loopbaanjaren, MAAR. Einde van de arbeidsovereenkomst Aanvraag Ambtshalve

Nadere informatie

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN?

SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? Rijksdienst voor Sociale Zekerheid SOCIALE ZEKERHEID EN WERKEN IN HET BUITENLAND WAT MOET IK DOEN? 1. Uitzending naar landen van de Europese Unie (EU) Sinds 1 mei 2010 bepaalt de EG- Verordening 883/2004

Nadere informatie

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk

Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk 2140000 Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk Sectoraal akkoord 2009 2010... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009 (92.203)... 2 Invoering van een nieuwe

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~   Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 20 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding... Deel : Gerechtigden op pensioenvoordelen Algemene

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be

Ouderschapsverlof. 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be 13.04.2006 Rev. 04.06.2012 Juridische dienst info@salar.be Ouderschapsverlof De redactie en uitgever streven naar optimale betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie, waarvoor ze echter

Nadere informatie

Vrouw en pensioen. Jean MOUREAUX. Rijksdienst voor Pensioenen Financiële studies

Vrouw en pensioen. Jean MOUREAUX.  Rijksdienst voor Pensioenen Financiële studies Vrouw en pensioen Jean MOUREAUX jean.moureaux@rvp.fgov.be www.rvp.fgov.be Belang van de gelijkstelbare dagen per aard en geslacht Werloosheid Ziekte, invaliditeit Brugpensioen Onvoldoende informatie Loopbaanonderbreking

Nadere informatie

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1

DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 DEEL 1. STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT) 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 9 Afdeling 1. Basiswetgeving 9 Afdeling 2. Afwijkingen

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011

Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Nieuwe uitkeringen vanaf 1 mei 2011 Door de overschrijding van de index worden de bedragen van de sociale uitkeringen opnieuw aangepast. De bedragen zijn geldig vanaf 1 mei 2011. 1. KINDERBIJSLAGEN Gewone

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9

Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector of de onderneming 9 DEEL 1. VOLTIJDS BRUGPENSIOEN 1 Hoofdstuk 1. Situering 7 Hoofdstuk 2. Strategie/Beleidsluik 7 Hoofdstuk 3. Wettelijk kader 8 Afdeling 1. Basiswetgeving 8 Afdeling 2. Afwijkingen op het niveau van de sector

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling RSZ Directie Internationale betrekkingen Onderwerp Sociale zekerheid en werken in het buitenland. Wat moet ik doen? Datum Augustus 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie: de spelregels

Jaarlijkse vakantie: de spelregels Jaarlijkse vakantie: de spelregels Mrs. Kathy Bergen Senior Legal Consultant De zomermaanden komen eraan, een periode waarin u wordt geconfronteerd met de jaarlijkse vakantie van uw werknemers... Wat zijn

Nadere informatie

INKOMEN - 1. Het pensioen

INKOMEN - 1. Het pensioen INKOMEN - SOCIALE voordelen Bent u onlangs met pensioen gegaan? Of gaat u binnenkort met pensioen? Dan hebt u beslist enkele vragen, zoals: Hoeveel bedraagt mijn pensioen? Hoe wordt mijn pensioen berekend?

Nadere informatie

Pensioen: de basisprincipes

Pensioen: de basisprincipes Pensioen: de basisprincipes Om uw specifieke situatie te kunnen beoordelen, moet u eerst de basisprincipes* kennen. We behandelen deze principes aan de hand van een aantal relevante vragen. Maar eerst

Nadere informatie

Werken en uw pensioen behouden

Werken en uw pensioen behouden Alles over... Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Werken en uw pensioen behouden REG.NO.BE-BXL- 000015 Deze brochure werd gedrukt op gerecycleerd papier. Met het behalen van het EMAS-certificaat

Nadere informatie

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?

Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut? Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige Statuut van de Gepensioneerde zelfstandige... Wie valt onder toepassing van het sociaal statuut?... Verplichtingen... Bijdrageplicht... Mag ik werken als gepensioneerde?...

Nadere informatie

PENSIOENZAKBOEKJE 2009

PENSIOENZAKBOEKJE 2009 PENSIOENZAKBOEKJE 2009 Ragheno Business Park Motstraat 30-2800 Mechelen tel. (015) 36 10 00 www.kluwer.be info@kluwer.be De kopij werd afgesloten op 15 januari 2000 Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk,

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~  Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2014 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~  Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2013 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene

Nadere informatie

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2

B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 B E T A L I N G V A N H E T V A K A N T I E G E L D B O U W 2 0 1 2 A. WIJZE VAN BETALING VAN HET VAKANTIEGELD De betaling van het vakantiegeld gebeurt per overschrijving. Er kan nog slechts per cheque

Nadere informatie

Federale Pensioendienst ~

Federale Pensioendienst ~ Federale Pensioendienst ~ www.pensioendienst.fgov.be Inleiding De Federale Pensioendienst (FPD) Sinds 1 april 2016 zijn de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en de Pensioendienst voor de overheidssector

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~   Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2015 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding...1 Deel 1: Gerechtigden op pensioenvoordelen 1 Algemene

Nadere informatie

Sector van de vlasbereiding

Sector van de vlasbereiding Sector van de vlasbereiding 2014 Dit document is gebaseerd op de reglementering en de bedragen die op 15 oktober 2013 van toepassing waren. 1 De meeste zaken die in de textielagenda staan, zijn ook voor

Nadere informatie

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01

RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ. R S Z Kwartaal:2012-01 RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID OPENBARE INSTELLING VAN SOCIALE ZEKERHEID ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES RSZ R S Z Kwartaal:2012-01 Grensoverschrijdende tewerkstelling Inhoudstafel Beginselen...5 Geen

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent?

Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? Wat zijn de gevolgen van de pensioenhervormingen voor de personeelsleden van de UGent? DEZE TEKST IS GEBASEERD OP DE RECENTSTE REGELGEVING TOT 15 JANUARI 2012. ER ZIJN VERDER NOG EEN AANTAL MAATREGELEN

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen www.rsvz-inasti.fgov.be Onderwerp Het sociaal statuut der zelfstandigen. Pensioenen Datum Februari 2008 Copyright and disclaimer Gelieve

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/09/028 BERAADSLAGING NR 07/059 VAN 6 NOVEMBER 2007, GEWIJZIGD OP 7 APRIL 2009, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? DE HERVORMING VAN DE OVERLEVINGSPENSIOENEN De overgangsuitkering? 3 Wijzigingen in de wet van 15 mei 1984 1. Inaanmerkingneming van wettelijke

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~  Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 200 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Inhoudsopgave Inleiding... Deel : Gerechtigden op pensioenvoordelen Algemene

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit hoe we het dagbedrag van uw werkloosheidsuitkering als volledig werkloze

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~   Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2008 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Voorwoord Met deze vijfendertigste uitgave van de Jaarlijkse statistiek van

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? DE PENSIOENHERVORMING Hoe heeft de pensioenhervorming de toekenning, de berekening en het beheer van de pensioenen ingewikkelder gemaakt? 3 Enkele

Nadere informatie

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving

Art 10 2 een ancienniteit van 20 jaar als werknemer hebben op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving beroepsverleden formulering gelijkstelling Vereist voor tijdskrediet Formule 50 plus Zie CAO NAR Collectieve nr.77bis tot vervanging van de collectieve nr.77 van 14 februari 2001 tot invoering van een

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR.77 TER ----------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 10 juli 2002 --------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT

AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT AANVULLENDE VAKANTIE AAN HET BEGIN OF BIJ DE HERVATTING VAN DE ACTIVITEIT In België werd het recht op dagen tot voor kort volledig bepaald op basis van de prestaties die de werknemer in het jaar ervoor

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~ Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden

Jaarlijkse statistiek. Rijksdienst voor Pensioenen ~   Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Jaarlijkse statistiek 2009 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarlijkse statistiek van de uitkeringsgerechtigden Voorwoord Met deze zesendertigste uitgave van de Jaarlijkse statistiek van

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 3 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Hoeveel is de AOW 4 Andere pensioenen

Nadere informatie

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen

Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Het sociaal statuut der zelfstandigen Pensioen Moderne overheid, kwalitatieve service Inhoudstafel Voorwaarden 3 Wie komt in aanmerking? 3 Voorwaarden voor het verkrijgen van een rustpensioen 4 Voorwaarden

Nadere informatie

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid 2070000 Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2007 (84.936)... 2 Minimumwedde

Nadere informatie

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie?

Jaarlijkse vakantie. 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie 1. Wat is jaarlijkse vakantie? Jaarlijkse vakantie is het recht om gedurende een aantal dagen arbeid te onderbreken met doorbetaling van loon. Hierbij kan je 2 begrippen onderscheiden:

Nadere informatie