PENSIOENREGLEMENT G VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH VOOR WERKNEMERS IN DIENST VAN RADIO HOLLAND DAN WEL DAARAAN GELI- EERDE BEDRIJVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PENSIOENREGLEMENT G VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH VOOR WERKNEMERS IN DIENST VAN RADIO HOLLAND DAN WEL DAARAAN GELI- EERDE BEDRIJVEN"

Transcriptie

1 PENSIOENREGLEMENT G VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH VOOR WERKNEMERS IN DIENST VAN RADIO HOLLAND DAN WEL DAARAAN GELI- EERDE BEDRIJVEN Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Karakter regeling 2 3. Deelnemers 2 4. Informatieverstrekking 3 5. Omschrijving van de pensioenaanspraken 5 6. Pensioengrondslag 5 7. Deelnemersjaren 6 8. Ouderdomspensioen 6 9. Nabestaandenpensioen Bijzonder nabestaandenpensioen Wezenpensioen Verevening van pensioen Bijzondere bepalingen ten aanzien van het ouderdomspensioen Bijzondere bepalingen ten aanzien van het nabestaandenpensioen Vervroeging van het ouderdomspensioen Uitstel van het ouderdomspensioen Deeltijdpensionering vanaf de normale pensioendatum Deeltijdpensionering vóór de normale pensioendatum Wijziging van sociale wetten Beëindiging van het deelnemerschap Toeslagen op pensioenaanspraken Waardeoverdracht en afkoop Financiering Korting van aanspraken Wijzigen van de Pensioenovereenkomst Herverzekering van pensioenaanspraken Uitgesloten risico s Uitbetaling van pensioen Overdracht, inpandgeving van rechten, enz Overgangsregeling Slotbepaling Inwerkingtreding 17 Artikel 1 Algemene bepalingen In dit Pensioenreglement, alsmede in eventuele aanvullingen hierop zullen de onderstaande termen de betekenis hebben, die daaraan in dit artikel worden toegekend, tenzij uit het zinsverband anders blijkt. a. het Fonds: de stichting: Stichting Pensioenfonds Imtech ; b. de Statuten: de Statuten van het Fonds; c. het bestuur: het bestuur van het Fonds; d. de Raad van Bestuur: de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap Imtech N.V., gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te Gouda; e. de aangesloten vennootschap: de instelling als bedoeld in Artikel 4 van de Statuten; f. de werknemer: de werknemer die een arbeidsovereenkomst met een aangesloten vennootschap is aangegaan; g. de deelnemer: de werknemer, die ingevolge Artikel 3 als deelnemer is aangewezen; h. de gewezen deelnemer: degene met wie de arbeidsovereenkomst met de aangesloten vennootschap is beëindigd en die recht of aanspraak op pensioen jegens het Fonds heeft; 1 van 17

2 i. gepensioneerde: degene voor wie een uitkering van ouderdomspensioen is ingegaan; j. pensioengerechtigde: degene voor wie een pensioenuitkering (ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen of wezenpensioen) is ingegaan; k. de echtgenoot: de echtgeno(o)t(e) van de deelnemer of de gewezen deelnemer; l. de geregistreerde partner: de ongehuwde persoon die als partner van de deelnemer of gewezen deelnemer is geregistreerd in de registers van de burgerlijke stand op grond van Artikel 1:80a BW. In dit Pensioenreglement wordt een geregistreerde partner gelijkgesteld met een echtgenoot; m. de partner: een ongehuwde persoon, niet zijnde een geregistreerde partner of een bloed- of aanverwant in de rechte lijn, met wie de ongehuwde deelnemer of gewezen deelnemer een gezamenlijke huishouding voert, die in een notarieel bekrachtigd samenlevingscontract, waarin (enige) vermogensrechtelijke aangelegenheden zijn opgenomen, is aangewezen als begunstigde van het nabestaandenpensioen en die door de deelnemer of gewezen deelnemer bij het bestuur is aangemeld; n. de gewezen echtgenoot: de echtgenoot van de deelnemer of gewezen deelnemer met wie het huwelijk is geëindigd door echtscheiding of door ontbinding na scheiding van tafel en bed; o. de gewezen geregistreerde partner: de geregistreerde partner van de deelnemer of gewezen deelnemer met wie het geregistreerd partnerschap is beëindigd anders dan door de dood of vermissing dan wel omzetting van het geregistreerde partnerschap in een huwelijk; p. de gewezen partner: de partner van de deelnemer of gewezen deelnemer met wie het partnerschap is geëindigd; q. de nabestaande: de hiervoor omschreven echtgenoot, geregistreerde partner, partner, gewezen echtgenoot, gewezen geregistreerde partner of gewezen partner na overlijden van de deelnemer of gewezen deelnemer; r. het kind: het kind van de deelnemer of gewezen deelnemer, dat tot deze deelnemer of gewezen deelnemer in familierechtelijke betrekking staat, alsmede het stief- en pleegkind van de deelnemer of gewezen deelnemer. Onder stief- en pleegkind wordt verstaan het stief- en pleegkind dat zowel bij het einde van zijn deelnemerschap als ten tijde van zijn overlijden als zijn eigen kind wordt onderhouden en opgevoed; s. arbeidsongeschiktheid: arbeidsongeschiktheid conform de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), voor zover ontstaan tijdens het dienstverband met een aangesloten vennootschap; t. normale pensioendatum: de eerste dag van de maand, waarin de deelnemer of gewezen deelnemer 65 jaar wordt; u. pensioendatum: de dag waarop de deelnemer daadwerkelijk met pensioen gaat; v. PW: Pensioenwet; w. waardeoverdracht: waardeoverdracht in de zin van Artikel 1 van de PW; x. pensioenovereenkomst: de in dit reglement vervatte pensioenovereenkomst; y. Uitvoeringsovereenkomst: een uitvoeringsovereenkomst die voldoet aan de voorwaarden van hoofdstuk 3 PW; z. Reglement D: het pensioenreglement D van Stichting Pensioen- en Voorzieningsfonds van Radio- Holland, zoals dat van toepassing was op 31 december 2005; aa. Reglement F: het pensioenreglement F van Stichting Pensioen- en Voorzieningsfonds van Radio- Holland, zoals dat van toepassing was op 31 december Artikel 2 Karakter regeling Dit pensioenreglement betreft de uitvoering van een uitkeringsovereenkomst in de zin van Artikel 1 van de PW. Artikel 3 Deelnemers Deelnemers zijn de leden van het personeel die op of na 1 januari 2006 bij een aangesloten onderneming krachtens arbeidsovereenkomst volgens Nederlands recht in dienst zijn getreden, alsmede degenen die na goedkeuring door een aangesloten vennootschap door het bestuur als deelnemer zijn toegelaten op de door het bestuur vast te stellen voorwaarden, welke niet in strijd met de Pensioenwet mogen zijn. Tevens zijn deelnemer aan deze pensioenregeling de deelnemers aan de pensioenregeling van Stichting Pensioen- en Voorzieningsfonds van Radio Holland B.V. zoals die luidde op 31 december 2 van 17

3 2005 en die op 1 januari 2006 een arbeidsovereenkomst hebben met een aangesloten vennootschap of waarvoor voortzetting van pensioenopbouw plaatsvond op grond van reglement F, artikel 14, lid 7. Vakantiewerkers, oproepkrachten en stagiaires worden niet als deelnemer toegelaten. Het deelnemerschap vangt aan op de datum waarop de werknemer een arbeidsovereenkomst met een aangesloten vennootschap is aangegaan, doch niet eerder dan op 1 januari Indien een instelling als aangesloten vennootschap toetreedt vangt het deelnemerschap van de werknemers van deze instelling niet eerder aan dan op het tijdstip waarop de betreffende instelling als aangesloten vennootschap is toegelaten. Op verzoek van de Raad van Bestuur kunnen ook andere dan de in genoemde werknemers verbonden aan een aangesloten vennootschap als deelnemer worden toegelaten, eventueel onder van dit Pensioenreglement afwijkende voorwaarden. Deze voorwaarden mogen echter niet in strijd zijn met de PW. Het deelnemerschap eindigt: a. bij overlijden van de deelnemer; b. bij beëindiging van het dienstverband tussen de deelnemer en de aangesloten vennootschap, zonder dat dit wordt gevolgd door een dienstverband met een andere aangesloten vennootschap; c. op het tijdstip dat een instelling, waarbij de deelnemer in dienst is, niet meer als aangesloten vennootschap kan worden beschouwd; d. op de pensioendatum. lid 6 In tegenstelling tot het bepaalde in wordt het deelnemerschap voortgezet indien de deelnemer ten tijde van de eindiging van het dienstverband (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is; alsdan blijft het deelnemerschap bestaan zolang de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid voortduurt. Artikel 4 Informatieverstrekking Het bestuur zal iedere deelnemer bij de aanvang van zijn deelnemerschap een schriftelijk bewijs van deelnemerschap verstrekken, alsmede een exemplaar van de Statuten en het Pensioenreglement. Het bestuur zal tevens binnen 3 maanden na aanvang van de deelneming aan de pensioenovereenkomst op of na 1 januari 2008 een startbrief verstrekken die beantwoord aan het bepaalde bij en krachtens Artikel 21 van de PW. Het bestuur zal de deelnemers op de hoogte brengen van wijzigingen in de Statuten en het Pensioenreglement. Tevens stelt het bestuur alle belanghebbenden in staat desgewenst kennis te nemen van de geldende Statuten en het geldende Pensioenreglement. Het bestuur zal de deelnemer jaarlijks schriftelijk mededeling doen van de grootte van de voor hem verzekerde pensioenaanspraken, informatie verstrekken over de toeslagverlening en een opgave verstrekken van de aan het desbetreffende of voorafgaande kalenderjaar toe te rekenen waardeaangroei van de pensioenaanspraken overeenkomstig Artikel van de Wet inkomstenbelasting 2001 en de daarop berustende bepalingen. Het bestuur verstrekt op verzoek aan een deelnemer of gewezen deelnemer binnen drie maanden een opgave van de hoogte van de opgebouwde pensioenaanspraken. Het bestuur kan voor deze opgave een vergoeding vragen. Het bestuur verstrekt een pensioengerechtigde bij ingang van het pensioen en vervolgens jaarlijks een overzicht van de opgebouwde aanspraken en informatie over de toeslagverlening. Daarnaast verstrekt het bestuur bij ingang van het pensioen informatie over een eventuele afkoopmogelijkheid. Het bestuur verstrekt de gewezen deelnemer bij het einde van het deelnemerschap en vervolgens eens in de vijf jaar een overzicht van zijn/haar opgebouwde aanspraken en informatie over de toeslagverlening. Daarnaast verstrekt het bestuur bij het einde van het deelnemerschap informatie over zijn/haar 3 van 17

4 recht op waardeoverdracht, een eventuele afkoopmogelijkheid, de gevolgen voor het nabestaanden- en wezenpensioen, de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en het eventueel van toepassing zijn van een herstelplan. lid 6 Het bestuur verstrekt de gewezen echtgenoot bij ontbinding van het huwelijk met de deelnemer of gewezen deelnemer dan wel de gewezen partner bij ontbinding van het partnerschap met de deelnemer of gewezen deelnemer dan wel de gewezen geregistreerde partner na beëindiging van het geregistreerd partnerschap een bewijs van de aanspraak op bijzonder nabestaandenpensioen alsmede informatie over de toeslagverlening. Het bestuur verstrekt vervolgens eens in de vijf jaar een overzicht van zijn opgebouwde aanspraken en informatie over de toeslagverlening. Daarnaast verstrekt het bestuur informatie over een eventuele afkoopmogelijkheid. lid 7 Iedere deelnemer en gewezen deelnemer is verplicht het bestuur in kennis te stellen van wijzigingen in zijn burgerlijke staat, relatie met een pensioengerechtigde partner, gezin, adres of graad van arbeidsongeschiktheid. lid 8 Indien de deelnemer zijn ongehuwde partner als begunstigde van het nabestaandenpensioen wenst aan te wijzen, dient de deelnemer dit schriftelijk bij het bestuur aan te melden, waarbij de volgende voorwaarden gelden: - de deelnemer dient een bewijs te overleggen waaruit ten genoegen van het bestuur blijkt dat door betrokkenen een notarieel verleden samenlevingsovereenkomst is aangegaan, inhoudende (enige) vermogensrechtelijke aangelegenheden en waaruit de onderhoudsverplichting van de deelnemer jegens zijn partner blijkt; - de deelnemer dient een uittreksel uit het bevolkingsregister te overleggen waaruit blijkt dat de deelnemer en zijn partner op hetzelfde adres woonachtig zijn; - de deelnemer dient ten genoegen van het bestuur aan te tonen dat de gezamenlijke huishouding tenminste een half jaar onafgebroken heeft geduurd. Indien de deelnemer of gewezen deelnemer het bestuur in kennis stelt dat het partnerschap is geëindigd, zal de persoon die als partner was aangewezen als gewezen partner worden beschouwd, indien de deelnemer of gewezen deelnemer stukken overlegt waarin ten genoegen van het bestuur wordt aangetoond dat sprake is van beëindiging van het partnerschap. lid 9 Indien een deelnemer of gewezen deelnemer (gedeeltelijk) eerder dan de normale pensioendatum wenst uit te treden dan dient hij dit minimaal zes maanden voor de gewenste pensioendatum aan het bestuur schriftelijk mede te delen. Indien een deelnemer of gewezen deelnemer (gedeeltelijk) later dan de normale pensioendatum wenst uit te treden dan dient hij dit minimaal zes maanden voor de normale pensioendatum aan het bestuur schriftelijk mede te delen. 0 Het bestuur verstrekt een gewezen deelnemer, pensioengerechtigde, gewezen echtgenoot, gewezen partner of gewezen geregistreerde partner die aanspraak heeft op bijzonder nabestaandenpensioen binnen 3 maanden na wijziging van het toeslagbeleid informatie over die wijziging. 1 Het bestuur verstrekt een (gewezen) deelnemer, pensioengerechtigde, gewezen echtgenoot, gewezen partner of gewezen geregistreerde partner die aanspraak heeft op bijzonder nabestaandenpensioen op verzoek: a. het voor hem geldende pensioenreglement; b. het jaarverslag en de jaarrekening van het fonds; c. de uitvoeringsovereenkomst; d. de voor hem relevante informatie over beleggingen; e. een verklaring inzake de beleggingsbeginselen als bedoeld in Artikel 145 van de PW; f. het eventuele herstelplan als bedoeld in Artikel 138 of Artikel 140 van de PW; g. informatie over de hoogte van de dekkingsgraad; h. andere informatie die op grond van Artikel 9 van het besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling moet worden verstrekt. 4 van 17

5 2 Het bestuur verstrekt de gewezen deelnemer op verzoek een opgave van de hoogte van zijn opgebouwde aanspraken. 3 Het bestuur verstrekt de informatie als bedoeld in dit Artikel met inachtneming van de regels die daartoe bij en krachtens de PW zijn gesteld. Artikel 5 Omschrijving van de pensioenaanspraken Met inachtneming van de bepalingen van dit Pensioenreglement geeft het deelnemerschap recht op: a. ouderdomspensioen ten behoeve van de deelnemer of gewezen deelnemer; b. nabestaandenpensioen ten behoeve van de echtgenoot, partner of geregistreerde partner van de deelnemer of gewezen deelnemer; c. bijzonder nabestaandenpensioen ten behoeve van de gewezen echtgenoot, gewezen partner of gewezen geregistreerde partner van de deelnemer of gewezen deelnemer; d. wezenpensioen ten behoeve van de kinderen van de deelnemer of gewezen deelnemer. Artikel 6 Pensioengrondslag Op de datum van toetreding als deelnemer en verder elk jaar per 1 januari, wordt voor de deelnemer een pensioengrondslag vastgesteld. Deze pensioengrondslag is gelijk aan 13 maal het op de datum van vaststelling van de pensioengrondslag geldende maandsalaris, gebaseerd op een fulltime dienstverband, verminderd met een franchise, zoals nader omschreven in van dit artikel. De pensioengrondslag wordt in euro s naar boven afgerond en blijft ongewijzigd tot de eerstvolgende eerste januari. Gratificaties, tantièmes en andere toeslagen, onder welke benaming ook gegeven, blijven bij de bepaling van het salaris buiten beschouwing. Zolang en voor zover een deelnemer arbeidsongeschikt is, wordt uitgegaan van de pensioengrondslag, zoals deze laatstelijk voor intreding van de arbeidsongeschiktheid van toepassing was. Indien een aanpassing van pensioen plaatsvindt, zoals beschreven in artikel 21, wordt de pensioengrondslag voor arbeidsongeschikte deelnemers dienovereenkomstig aangepast. Indien een deelnemer echter in het buitenland werkzaam is, zal voor hem/haar het maandsalaris gelden dat de deelnemer zou hebben genoten in een overeenkomstige functie in Nederland. Dit maandsalaris wordt door de directie van de aangesloten vennootschap vastgesteld. Jaarlijks per 1 januari wordt de franchise vastgesteld. De franchise zal in principe jaarlijks worden aangepast in dezelfde mate als waarmee de jaarlijkse uitkering voor een gehuwde ingevolge de AOW wordt aangepast. Het bestuur is bevoegd om, in plaats van deze aanpassing van de AOW, de aanpassing van de salarissen zoals omschreven in als uitgangspunt voor de aanpassing van de franchise te nemen. De nieuwe franchise wordt aan de deelnemers bekend gemaakt en in de bijlage bij dit reglement opgenomen Negatieve pensioengrondslagen worden gelijk gesteld aan nul. De algemene aanpassing van het salarisniveau wordt door de directies van de aangesloten vennootschappen na gezamenlijk overleg vastgesteld en aan het bestuur van het fonds bekend gemaakt. De periode waarover een algemene aanpassing van het salarisniveau wordt bepaald is de periode van 2 januari voorafgaand aan de aanpassing tot en met de 1 e januari waarop de aanpassing plaatsvindt. Een verlaging van de pensioengrondslag leidt niet tot een verlaging van de pensioenaanspraken die tot de datum van verlaging van de pensioengrondslag zijn opgebouwd. 5 van 17

6 Artikel 7 Deelnemersjaren Als deelnemersjaren gelden alle in ononderbroken dienstverband bij een aangesloten onderneming doorgebrachte jaren, vanaf 1 januari 2006 tot uiterlijk de normale pensioendatum. Het aantal deelnemersjaren wordt in jaren en maanden nauwkeurig bepaald. Hierbij zal een aantal dagen minder dan 16 worden verwaarloosd, terwijl een aantal van 16 dagen of meer voor een volle maand zal worden gerekend. Voor de deelnemer met een overeengekomen parttime dienstverband bij een aangesloten onderneming wordt een parttime factor bepaald. Deze parttime factor wordt, voor zover van toepassing, vastgesteld op de datum van toetreding als deelnemer, respectievelijk elk jaar per 1 januari. De laatst vastgestelde parttime factor wordt geacht te gelden voor de toekomstige jaren. De in bedoelde parttime factor is gelijk aan een breuk, waarvan de teller gelijk is aan het op de datum van vaststelling van de parttime factor overeengekomen aantal uren per week en de noemer gelijk is aan het normale aantal uren per week, behorende bij een fulltime dienstverband. Indien de parttime factor in de loop van het kalenderjaar wijzigt, vindt in tegenstelling tot het bepaalde in, een tussentijdse aanpassing plaats. Met de gewijzigde parttime factor wordt rekening gehouden met ingang van de wijzigingsdatum. lid 6 Het conform de leden 1 en 2 berekende aantal dienstjaren wordt voor de in bedoelde deelnemers vermenigvuldigd met de parttime factor. Indien de parttime factor in enig jaar is gewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar, zal deze wijziging uitsluitend worden toegepast op het aantal dienstjaren vanaf de wijzigingsdatum. lid 7 Gedurende een periode van tussen de aangesloten vennootschap en de deelnemer overeengekomen periode van onbetaald verlof, houdt de gewezen deelnemer gedurende maximaal 18 maanden aanspraak op het nabestaandenpensioen dat voor hem was verzekerd onmiddellijk voorafgaand aan het onbetaald verlof. Voor zover dit nabestaandenpensioen uitgaat boven het nabestaandenpensioen dat de gewezen deelnemer bij het einde van het deelnemerschap heeft behouden, gaat dit nabestaandenpensioen uitsluitend in als de gewezen deelnemer gedurende de periode van onbetaald verlof, doch uiterlijk binnen 18 maanden na ingang van het onbetaald verlof, overlijdt. Artikel 8 Ouderdomspensioen Het jaarlijkse ouderdomspensioen is gelijk aan 2,25% per dienstjaar van de voor dat dienstjaar geldende pensioengrondslag. Dit ouderdomspensioen wordt verhoogd met het per 31 december 2005 opgebouwde ouderdomspensioen op basis van het op deze datum geldende reglement. Op de opgebouwde pensioenaanspraken van de deelnemers wordt jaarlijks per 1 januari toeslag verleend van maximaal de stijging van de afgeleide Consumenten Prijs Index alle Huishoudens (CPI) van september tot september, zoals vastgesteld door het CBS. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre de pensioenaanspraken worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. Het ouderdomspensioen zal na ingang worden uitbetaald tot en met de maand van overlijden van de gepensioneerde. Het ouderdomspensioen tot pensioendatum wordt in euro s naar boven afgrond. 6 van 17

7 Artikel 9 Nabestaandenpensioen Het jaarlijkse nabestaandenpensioen is gelijk aan 70% van het volgens artikel 8 van dit Pensioenreglement vastgestelde ouderdomspensioen. Bij overlijden tijdens het deelnemerschap wordt dit ouderdomspensioen berekend in de veronderstelling dat hij/zij tot zijn/haar normale pensioendatum met de laatstelijk voor hem/haar vastgestelde pensioengrondslag en parttime factor deelnemer zou zijn gebleven. Het nabestaandenpensioen wordt tot de eerste dag van de maand waarin de 65e verjaardag van de nabestaande valt verhoogd met 30% van het volgens artikel 8 eerste lid totaal in uitzicht gestelde ouderdomspensioen. Deze verhoging wordt gemaximeerd op 8/7 maal de nominale uitkering van een nabestaande zonder kind, als bedoeld in de Algemene Nabestaandenwet, inclusief vakantie-uitkering en vermeerderd met het verschil in premies volksverzekering over het nabestaandenpensioen voor en na 65 jarige leeftijd. Het maximum wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de bedragen per 1 januari van dat jaar, ervan uitgaande dat het nabestaandenpensioen het enige inkomen is van de nabestaande en zonder rekening te houden met een heffingskorting. Indien op grond van artikel 10 bijzonder nabestaandenpensioen is toegekend, wordt dit in mindering gebracht op het conform dit artikel vastgestelde nabestaandenpensioen. Het nabestaandenpensioen gaat in op de dag volgend op de dag van overlijden van de deelnemer of gewezen deelnemer en wordt uitbetaald tot en met de maand van overlijden van de pensioengerechtigde. Het nabestaandenpensioen wordt tot ingang uitkering in euro s naar boven afgrond. Artikel 10 Bijzonder nabestaandenpensioen Het bijzonder nabestaandenpensioen is gelijk aan de premievrije aanspraak op nabestaandenpensioen die aan de deelnemer zou zijn toegekend, indien het deelnemerschap zou zijn beëindigd op de datum van ontbinding van het huwelijk dan wel beëindiging van het geregistreerd partnerschap dan wel beeindiging van het partnerschap. Indien ontbinding van het huwelijk dan wel beëindiging van het geregistreerd partnerschap dan wel beëindiging van het partnerschap plaatsvindt nadat het deelnemerschap is geëindigd, is het bijzonder nabestaandenpensioen gelijk aan het premievrije nabestaandenpensioen dat op de datum van ontbinding van het huwelijk dan wel beëindiging van het geregistreerd partnerschap dan wel beëindiging van het partnerschap is verzekerd. Het bijzonder nabestaandenpensioen gaat in op de dag volgend op de dag van het overlijden van de deelnemer of gewezen deelnemer en wordt uitbetaald tot en met de maand van overlijden van de pensioengerechtigde. Het bepaalde in vindt geen toepassing indien de (gewezen) deelnemer en de echtgenoot respectievelijk geregistreerde partner respectievelijk partner dit bij huwelijkse voorwaarden, voorwaarden van een geregistreerd partnerschap of in de notariële akte in verband met de gezamenlijke huishouding of bij een bij geschrift gesloten overeenkomst met het oog op de scheiding of de beëindiging van de gezamenlijke huishouding of de beëindiging van het geregistreerde partnerschap anders overeenkomen. De overeenkomst is slechts geldig indien aan de overeenkomst een verklaring van het Fonds is gehecht dat het bereid is een uit de afwijking voortvloeiend pensioenrisico te dekken. De gewezen echtgenoot, gewezen partner of gewezen geregistreerde partner heeft het recht een aanspraak op bijzonder nabestaandenpensioen te vervreemden aan een andere gewezen echtgenoot, gewezen partner of gewezen geregistreerde partner van de overleden deelnemer of gewezen deelnemer, mits: 7 van 17

8 a. het Fonds bereid is een eventueel uit die overdracht voortvloeiende wijziging van het risico te dekken; b. de vervreemding onherroepelijk is; c. dit wordt overeengekomen bij notariële akte. Artikel 11 Wezenpensioen Het jaarlijkse wezenpensioen bedraagt voor ieder kind 14% van het volgens artikel 8 eerste lid berekende ouderdomspensioen, indien en zolang dit kind als halve wees kan worden aangemerkt, en 28% van het volgens Artikel 8 eerste lid berekende ouderdomspensioen, indien en zolang dit kind als volle wees kan worden aangemerkt. Bij overlijden tijdens het deelnemerschap is het bepaalde in de tweede volzin van artikel 9 eerste lid van overeenkomstige toepassing. Het wezenpensioen zal worden uitbetaald tot de eerste dag van de maand, volgend op de 21e verjaardag van het kind, dan wel indien eerder tot en met de maand van overlijden van het kind. Voor kinderen, van wie de voor werkzaamheden beschikbare tijd grotendeels in beslag wordt genomen door of in verband met het volgen van onderwijs of een opleiding voor een beroep, wordt de uitkeringsduur van het wezenpensioen, zolang deze situatie voortduurt, verlengd tot de eerste dag van de maand, volgend op de 27e verjaardag, behoudens voor zover het kinderen betreft die aanspraak kunnen maken op een uitkering krachtens de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Het wezenpensioen wordt tot ingang uitkering in euro s naar boven afgrond. Artikel 12 Verevening van pensioen Indien het huwelijk van de deelnemer op of na 1 mei 1995 eindigt door echtscheiding alsmede in geval van scheiding van tafel en bed of in geval van beëindiging van het geregistreerd partnerschap van een deelnemer, heeft de gewezen echtgenoot respectievelijk de gewezen geregistreerde partner een recht op uitbetaling jegens het Fonds van een deel van het aan de deelnemer toekomende ouderdomspensioen. Dit deel is gelijk aan 50 procent van het ouderdomspensioen dat zou gelden indien: a. de tot verevening verplichte deelnemer uitsluitend zou hebben deelgenomen gedurende de deelnemersjaren gelegen tussen de datum van huwelijk respectievelijk aanvang van het geregistreerd partnerschap en het tijdstip van de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed respectievelijk beëindiging van het geregistreerd partnerschap én b. de tot verevening verplichte deelnemer op het tijdstip van echtscheiding of scheiding van tafel en bed respectievelijk beëindiging van het geregistreerd partnerschap het deelnemerschap zou hebben beëindigd anders dan door arbeidsongeschiktheid, pensionering of overlijden. Indien het tijdstip van beëindiging van het deelnemerschap ligt vóór het tijdstip van de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed respectievelijk de beëindiging van het geregistreerd partnerschap, heeft de gewezen echtgenoot een recht op uitbetaling jegens het Fonds van 50 procent van het ouderdomspensioen, dat zou gelden indien de tot verevening verplichte gewezen deelnemer uitsluitend zou hebben deelgenomen gedurende de deelnemersjaren gelegen tussen de datum van huwelijk respectievelijk aangaan van het geregistreerd partnerschap en het tijdstip van beëindiging van het deelnemerschap. In afwijking van tweede volzin en sub a wordt bij de verevening rekening gehouden met een ander percentage respectievelijk een andere periode indien dit door de echtgenoten respectievelijk geregistreerde partners conform de voorwaarden in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding is overeengekomen bij huwelijkse voorwaarden respectievelijk voorwaarden van geregistreerd partnerschap opgesteld op of na 1 mei 1995 of bij een schriftelijke overeenkomst met het oog op de echtscheiding of de scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Ten bewijze hiervan dient een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van de overeenkomst aan het Fonds te worden overgelegd. 8 van 17

9 Indien de echtgenoten respectievelijk de geregistreerde partners de toepasselijkheid van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding hebben uitgesloten, dienen zij eveneens ten bewijze hiervan een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van de in dit artikel bedoelde overeenkomst aan het Fonds te overleggen. Indien op het tijdstip van echtscheiding of scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap het deel van het ouderdomspensioen, waarop recht op uitbetaling bestaat, gelijk of lager is dan het in Artikel 66 van de PW genoemde bedrag wordt het pensioen niet verevend. De uitbetaling aan de gewezen echtgenoot respectievelijk gewezen geregistreerde partners geschiedt onder de in dit reglement vastgelegde voorwaarden. De uitbetaling gaat in op het tijdstip waarop volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding recht op uitbetaling jegens het Fonds bestaat. lid 6 Zolang de uitkering aan de gewezen echtgenoot respectievelijk de gewezen geregistreerde partner toekomt wordt deze in mindering gebracht op het ouderdomspensioen van de gepensioneerde. Het recht op uitbetaling van ouderdomspensioen van de gewezen echtgenoot respectievelijk geregistreerde partner eindigt op de laatste dag van de maand waarin de gepensioneerde overlijdt dan wel, indien eerder, op de laatste dag van de maand waarin de gewezen echtgenoot respectievelijk gewezen geregistreerde partner overlijdt. Het recht op uitbetaling eindigt eveneens op de laatste dag van de maand waarin de echtgenoten respectievelijk geregistreerde partners een schriftelijke mededeling aan het Fonds hebben gedaan, dat zij met elkaar zijn hertrouwd dan wel, ingeval van scheiding van tafel en bed, zich hebben verzoend dan wel een huwelijk aangaan na een geregistreerd partnerschap dan wel een geregistreerd partnerschap na een huwelijk zijn aangegaan dan wel opnieuw aangaan van een geregistreerd partnerschap. lid 7 Het recht op uitbetaling van de gewezen echtgenoot respectievelijk gewezen geregistreerde partner jegens het Fonds sluit, zolang dit recht bestaat, uitbetaling van de ter zake van die uitbetaling vastgestelde bedragen inclusief eventuele verhogingen aan de (gewezen) deelnemer uit. lid 8 Het Fonds verstrekt de gewezen echtgenoot respectievelijk gewezen geregistreerde partner een bewijsstuk waaruit de tijdens het huwelijk respectievelijk geregistreerd partnerschap opgebouwde aanspraak waarop de verevening zal worden gebaseerd blijkt alsmede van de ingangsdatum van de uitbetaling. De (gewezen) deelnemer ontvangt daarvan een afschrift. lid 9 De contante waarde van het recht op uitbetaling van de gewezen echtgenoot respectievelijk gewezen geregistreerde partner en het conform Artikel 10 vastgestelde recht op bijzonder nabestaandenpensioen kunnen worden omgezet in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen voor de gewezen echtgenoot respectievelijk gewezen geregistreerde partner, mits dit bij huwelijkse voorwaarden respectievelijk voorwaarden van een geregistreerd partnerschap of bij geschrift gesloten overeenkomst met het oog op de scheiding respectievelijk beëindiging van het geregistreerd partnerschap is overeengekomen. De overeenkomst is slechts geldig indien aan de overeenkomst een verklaring van het Fonds is gehecht dat het instemt met bedoelde omzetting. De gewezen echtgenoot respectievelijk de gewezen geregistreerde partner die een eigen recht op ouderdomspensioen verwerft, is geen (gewezen) deelnemer in de zin van dit reglement. Het ouderdomspensioen gaat in en wordt uitbetaald conform de bepalingen van dit reglement. Het Fonds verstrekt aan de gewezen echtgenoot respectievelijk gewezen geregistreerde partner een bewijsstuk van het eigen recht op ouderdomspensioen. De (gewezen) deelnemer ontvangt daarvan een afschrift. 9 van 17

10 De (gewezen) deelnemer ontvangt voorts een opgave van zijn verminderd pensioen. 0 Bij de toepassing van dit artikel zullen de bepalingen van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding steeds in acht worden genomen. 1 Het recht op verevening kan alleen dan rechtstreeks jegens het Fonds worden uitgeoefend, indien de scheiding binnen twee jaar na het tijdstip van de scheiding op de in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding voorgeschreven wijze aan het Fonds is gemeld. 2 Het recht op uitbetaling van de gewezen echtgenoot respectievelijk gewezen geregistreerde partner zoals vastgesteld conform of van dit artikel zal op dezelfde wijze worden verhoogd als de pensioenaanspraken vermeld in Artikel 21. Artikel 13 Bijzondere bepalingen ten aanzien van het ouderdomspensioen De (gewezen) deelnemer heeft bij de ingang van het ouderdomspensioen de mogelijkheid om het ouderdomspensioen gedurende een periode van 5 jaar te verhogen. Na deze periode van 5 jaar wordt het ouderdomspensioen verlaagd. Indien op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen wordt gekozen voor een gedurende 5 jaar verhoogd ouderdomspensioen gelden de volgende bepalingen (P is gedefinieerd als het ouderdomspensioen bij ingang inclusief de effecten van eventuele afstand van het nabestaandenpensioen zoals in artikel 14 is omschreven en exclusief de effecten van tijdelijke verhoging zoals bedoeld in dit lid): a. gedurende de eerste 5 jaar na ingang van het ouderdomspensioen bedraagt het ouderdomspensioen verhogingspercentage% * P; b. na afloop van de periode van 5 jaar na ingang van het ouderdomspensioen bedraagt het ouderdomspensioen verlagingspercentage% * P; c. het niveau van het nabestaandenpensioen en het wezenpensioen wordt door de verhogingen en verlagingen zoals in dit lid omschreven niet aangetast. In de bijlage bij dit reglement zijn de verhogings- en verlagingspercentages opgenomen. Artikel 14 Bijzondere bepalingen ten aanzien van het nabestaandenpensioen De (gewezen) deelnemer kan op het tijdstip van ingang van het ouderdomspensioen (gedeeltelijk) afstand doen van zijn/haar aanspraken op nabestaandenpensioen teneinde zijn/haar aanspraak op ouderdomspensioen te verhogen. Indien op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (gedeeltelijk) afstand wordt gedaan van de aanspraken op nabestaandenpensioen op de wijze zoals in dit artikel wordt omschreven, wordt een extra ouderdomspensioen toegekend. De tabel met deze factoren wordt door het bestuur vastgesteld voor een periode van maximaal vijf jaar. De tabel is als bijlage in het reglement opgenomen. De volgende regels zijn van toepassing: a. de keuze kan éénmalig worden gemaakt op het tijdstip van ingang van het ouderdomspensioen en is onherroepelijk; b. de (gewezen) deelnemer dient een schriftelijke verklaring over te leggen waarin hij/zij verklaart afstand te doen van het nabestaandenpensioen en waarin de echtgeno(o)t(e) of partner verklaart met de afstanddoening in te stemmen; deze verklaring dient te zijn gelegaliseerd door een notaris; c. de keuze voor (gedeeltelijke) afstand heeft geen invloed op de hoogte van het wezenpensioen en op de eventueel vóór de ingangsdatum van het ouderdomspensioen reeds verkregen aanspraken op bijzonder nabestaandenpensioen; d. indien er sprake is van verkregen aanspraken op bijzonder nabestaandenpensioen heeft de keuze van de (gewezen) deelnemer alleen betrekking op het nabestaandenpensioen van de vrouw of man met wie deze op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen is gehuwd of een samenlevings- 10 van 17

11 overeenkomst heeft en leidt de keuze tot een evenredig mindere mate van verhoging van het ouderdomspensioen. Artikel 15 Vervroeging van het ouderdomspensioen Op verzoek van de (gewezen) deelnemer kan het ouderdomspensioen eerder ingaan dan op de normale pensioendatum, voor zover de (gewezen) deelnemer op de gewenste ingangsdatum geen arbeidsovereenkomst meer heeft. De vroegste ingangsdatum van het ouderdomspensioen is de eerste dag van de maand waarin de 55 e verjaardag valt. Het ouderdomspensioen kan uitsluitend ingaan op de eerste dag van een maand. Een verzoek tot vervroeging van het ouderdomspensioen dient door de (gewezen) deelnemer tenminste zes maanden vóór de door de (gewezen) deelnemer gewenste ingangsdatum van het ouderdomspensioen schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. Ingang van het ouderdomspensioen vóór de normale pensioendatum behoeft niet de instemming van een aangesloten vennootschap. Ingeval van vervroeging van het ouderdomspensioen wordt het conform Artikel 8 berekende ouderdomspensioen door het fonds op actuarieel neutrale wijze verlaagd. Het bestuur stelt, gehoord de wiskundig adviseur, factoren voor actuarieel neutrale verlaging van het ouderdomspensioen vast, welke sekseneutraliteit als uitgangspunt zullen hebben. Als bijlage bij dit reglement zijn de huidige factoren en de geldigheidsduur daarvan opgenomen. Bij vervroeging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen is, naast de varianten als genoemd in artikel 13, in de periode tussen de ingangsdatum van het pensioen en het bereiken van de normale pensioendatum een aanvullende variant mogelijk: Op verzoek van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde kan gedurende deze periode een bedrag gelijk aan maximaal tweemaal de op de ingangsdatum van het ouderdomspensioen geldende uitkering, inclusief de vakantie-uitkering, voor een gehuwde persoon zonder toeslag als omschreven in artikel 13, eerste lid, en zesde lid, van de Algemene ouderdomswet, worden ontvangen, door uitruil van het ouderdomspensioen. De keuze voor vervroeging van het ouderdomspensioen of omzetting als omschreven in heeft geen invloed op de hoogte van het nabestaanden- en wezenpensioen en op de eventueel vóór de ingangsdatum van het ouderdomspensioen reeds verkregen aanspraken op bijzonder nabestaandenpensioen. Indien op grond van de overgangsbepalingen per 1 januari 2006 omzetting in nabestaandenpensioen heeft plaatsgevonden, kan voor dit nabestaandenpensioen van deze bepaling worden afgeweken. Artikel 16 Uitstel van het ouderdomspensioen Op verzoek van de (gewezen) deelnemer kan het ouderdomspensioen later ingaan dan op de normale pensioendatum. Het bestuur is bevoegd nadere voorwaarden te verbinden aan het uitstellen van het ouderdomspensioen. Uitstel van pensioen, zoals bedoeld in dit lid, is slechts mogelijk indien en voorzover de (gewezen) deelnemer krachtens arbeidsovereenkomst werkzaam is. Voorts kan de ingangsleeftijd niet later worden gesteld dan 70 jaar. Indien en voorzover de arbeidsovereenkomst voor deze leeftijd wordt beëindigd, gaat het pensioen in. De uiterste ingangsdatum van het ouderdomspensioen is gelegen op de datum waarop het totaal van ouderdomspensioen ten gevolge van het bepaalde in het in genoemde maximum heeft bereikt. Een verzoek tot uitstel van het ouderdomspensioen dient door de (gewezen) deelnemer tenminste zes maanden vóór de normale pensioendatum schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. Een deelnemer heeft voor het indienen van een verzoek tot uitstel, als in de vorige volzin bedoeld, de toestemming van een aangesloten vennootschap nodig. 11 van 17

12 Bij ingang van het ouderdomspensioen op de eerste dag van een maand gelegen na de normale pensioendatum, wordt het door de deelnemer opgebouwde ouderdomspensioen, geldend op de normale pensioendatum, door het fonds op actuarieel neutrale wijze verhoogd. Het bestuur stelt, gehoord de wiskundig adviseur, factoren voor actuarieel neutrale verhoging van het ouderdomspensioen vast, welke sekseneutraliteit als uitgangspunt zullen hebben. Als bijlage bij dit reglement zijn de huidige factoren opgenomen. Het totale uitgestelde ouderdomspensioen dat de (gewezen) deelnemer van het fonds ontvangt zal nooit meer bedragen dan 100% van de pensioengrondslag, voorzover nodig gereduceerd met de gewogen gemiddelde parttime factor conform artikel 7. Het bijbehorende nabestaandenpensioen zal nooit meer bedragen dan 70% van het conform de voorgaande volzin berekende maximale ouderdomspensioen. Artikel 17 Deeltijdpensionering vanaf de normale pensioendatum Op verzoek van de (gewezen) deelnemer zal het fonds het ouderdomspensioen op de normale pensioendatum gedeeltelijk laten ingaan. Bij deeltijdpensionering dient de arbeidsovereenkomst met de aangesloten vennootschap voor het corresponderende beëindigingspercentage beëindigd te worden. Gedeeltelijke ingang van het ouderdomspensioen van een deelnemer, die na de normale pensioendatum de werkzaamheden bij een aangesloten vennootschap gedeeltelijk wenst voort te zetten, is uitsluitend toegestaan indien die aangesloten onderneming daarmee instemt. Een verzoek tot gedeeltelijke ingang van het ouderdomspensioen dient door de (gewezen) deelnemer tenminste zes maanden vóór de door de (gewezen) deelnemer gewenste ingangsdatum van het ouderdomspensioen schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. De deelnemer stelt de betreffende aangesloten vennootschap terstond op de hoogte van het indienen van een verzoek als in de vorige volzin bedoeld. Het gedeelte van het ouderdomspensioen dat ingaat, wordt berekend conform het bepaalde in artikel 8, naar rato van het gedeelte waarvoor deze pensioenen ingaan. Het gedeelte van het tot de datum van gedeeltelijke ingang opgebouwde ouderdomspensioen dat niet ingaat wordt herrekend conform het bepaalde in artikel 16. Artikel 18 Deeltijdpensionering vóór de normale pensioendatum Op verzoek van de (gewezen) deelnemer kan het ouderdomspensioen gedeeltelijk eerder ingaan dan op de normale pensioendatum. De vroegste ingangsdatum van het ouderdomspensioen is de eerste dag van de maand waarin de 55 e verjaardag valt. Het ouderdomspensioen kan uitsluitend ingaan op de eerste dag van een maand. Bij deeltijdpensionering dient de arbeidsovereenkomst met de aangesloten vennootschap voor het corresponderende beëindigingspercentage beëindigd te worden. Gedeeltelijke ingang van het ouderdomspensioen van een deelnemer vóór de normale pensioendatum, die de werkzaamheden bij een aangesloten vennootschap gedeeltelijk wenst voor te zetten, is uitsluitend toegestaan indien die aangesloten vennootschap daarmee instemt. Een verzoek tot gedeeltelijke vervroeging van het ouderdomspensioen dient door de (gewezen) deelnemer tenminste zes maanden vóór de door de (gewezen) deelnemer gewenste ingangsdatum van het ouderdomspensioen schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. De deelnemer stelt de betreffende aangesloten vennootschap terstond op de hoogte van het indienen van een verzoek als in de vorige volzin bedoeld. 12 van 17

13 Het gedeelte van het ouderdomspensioen dat ingaat, wordt berekend conform het bepaalde in artikel 15, naar rato van het gedeelte waarvoor het ouderdomspensioen ingaat. Artikel 19 Wijziging van sociale wetten Indien sociale wetten worden gewijzigd of wettelijke maatregelen met betrekking tot uitkeringen ten behoeve van de deelnemer, de gewezen deelnemer, diens echtgenoot of partner en/of kinderen worden ingevoerd, kan dit Pensioenreglement worden gewijzigd aan de dan geldende omstandigheden. Door deze wijziging mogen de totale pensioenaanspraken niet lager worden dan die volgens dit Pensioenreglement en de onmiddellijk voor de wijziging of invoering van bovenbedoelde wetten en/of maatregelen bestaande sociale wetten. Rechten op pensioen, verkregen door contributiebetaling door de deelnemers zijn steeds onaantastbaar. Indien door wijziging van het Pensioenreglement voorzieningen vrijvallen of het Fonds afkoopsommen van een verzekeraar mocht verkrijgen, blijven deze voorzieningen en afkoopsommen eigendom van het Fonds, doch zullen op verzoek van de aangesloten vennootschappen en na toestemming van het bestuur kunnen worden aangewend voor toekomstige premiebetaling. Artikel 20 Beëindiging van het deelnemerschap Indien het deelnemerschap eindigt anders dan wegens pensionering of overlijden behoudt de gewezen deelnemer recht op premievrij ouderdomspensioen, premievrij nabestaandenpensioen ten behoeve van zijn echtgenoot of partner en premievrij wezenpensioen ten behoeve van zijn kinderen. De in bedoelde premievrije aanspraken worden vastgesteld door de voor de deelnemer in uitzicht gestelde pensioenaanspraken te verminderen met de pensioenaanspraken die voor hem zouden worden verzekerd, indien het deelnemerschap zou zijn aangevangen op de datum van beëindiging van het deelnemerschap onder dezelfde omstandigheden. De tijdelijke verhoging van het nabestaandenpensioen, als bedoeld in artikel 9 lid twee, komt te vervallen. Indien op een gewezen deelnemer de regeling van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering van toepassing is, worden afhankelijk van de mate waarin de bijdrage van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering daarin voorziet, pensioenaanspraken bijverzekerd. Artikel 21 Toeslagen op pensioenaanspraken Op de opgebouwde pensioenaanspraken van de gewezen deelnemers en pensioenrechten wordt jaarlijks per 1 januari toeslag verleend van maximaal de stijging van de afgeleide Consumenten Prijs Index alle Huishoudens (CPI) van september tot september, zoals vastgesteld door het CBS. Het bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre de pensioenaanspraken van gewezen deelnemers en pensioenrechten worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit beleggingsrendement gefinancierd. Artikel 22 Waardeoverdracht en afkoop De in Artikel 20 bedoelde premievrije aanspraken kunnen op verzoek van de gewezen deelnemer worden overgedragen aan het pensioenfonds dan wel de verzekeringsmaatschappij waar de nieuwe werkgever van de gewezen deelnemer de pensioenaanspraken van betrokkene heeft verzekerd in alle gevallen waarin de PW zulks toestaat. Indien het deelnemerschap eindigt op grond van het bepaalde in Artikel 3 sub c kunnen de volgens Artikel 20 vastgestelde premievrije pensioenaanspraken worden overgedragen aan het pensioenfonds dan wel de verzekeringsmaatschappij dat verbonden is of wordt aan de uitgetreden instelling, 13 van 17

14 mits dat pensioenfonds dan wel de verzekeringsmaatschappij valt onder de werkingssfeer van de PW. Hierbij wordt rekening gehouden met de bepalingen van deze wet. Een waarde die het Fonds ontvangt op grond van een waardeoverdracht wordt aangewend ter verwerving van extra aanspraken op ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en wezenpensioen in een verhouding 100:70:14. Indien de in Artikel 18 bedoelde pensioenaanspraken het in Artikel 66 van de PW bedoelde bedrag niet te boven gaan, heeft het Fonds onder de in Artikel 66 tot en met 68 van de PW genoemde voorwaarden het recht de aanspraken af te kopen. De overdrachtswaarde voor de volgens respectievelijk over te dragen pensioenaanspraken zal worden bepaald met inachtneming van het bepaalde krachtens de PW, het Besluit uitvoering PW en de Wet verplichte beroepspensioenregeling. De afkoopwaarde voor de volgens af te kopen pensioenaanspraken wordt vastgesteld op basis van door het bestuur vastgestelde rekenregels, waarbij de eis van collectieve actuariële gelijkwaardigheid in acht zal worden genomen. De hoogte en geldigheidsduur van de factoren is opgenomen in bijlage I bij dit Pensioenreglement. lid 6 Het fonds betaalt de uitkering op de dag dat de pensioenaanspraken en pensioenrechten vervallen in verband met de afkoop. Artikel 23 Financiering Jaarlijks wordt door de adviserende actuaris de kostendekkende premie bepaald als de som van: a. De jaarinkoop benodigd voor de in het boekjaar te verkrijgen aanspraken op ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en wezenpensioen, als bedoeld in artikel 8, 9 en 11 vermeerderd met de risicopremies voor het (tijdelijk) nabestaandenpensioen, wezenpensioen en het arbeidsongeschiktheidsrisico vermeerderd met een opslag voor uitvoeringskosten. b. De solvabiliteitsopslag. Deze opslag wordt zodanig vastgesteld, dat het wettelijk vereiste pensioenvermogen van het fonds, binnen de hiervoor gestelde wettelijke termijn wordt bereikt of gehandhaafd. Jaarlijks per 1 januari stelt het bestuur de door de aangesloten vennootschappen en deelnemers verschuldigde pensioenpremie vast. Als uitgangspunt zal deze verschuldigde pensioenpremie minimaal gelijk zijn aan de kostendekkende premie, bedoeld onder. De vaststelling van de verschuldigde premies geschiedt na advies van de adviserende actuaris. Bij de vaststelling van de premie kan de heffing van de solvabiliteitsopslag, als bedoeld onder sub b, geheel of gedeeltelijk achterwege blijven voorzover deze beschikbaar komt uit de niet meer benodigde solvabiliteitsopslag voor de ingegane uitkeringen en voorzover de vermogenspositie van het fonds dit toelaat. Er is in de premie geen bijdrage begrepen voor toekomstige toeslagen, als bedoeld in artikel 21. Indien het bestuur de premie niet vast zal stellen op de in bedoelde hoogte, zal worden bezien of in enige wijze in het tekort voorzien kan worden. Aanwending van de middelen van het fonds zal slechts mogelijk zijn, indien de toeslag als bedoeld in artikel 21 voor nu en langere termijn gewaarborgd is en voor het overige wordt voldaan aan artikel 129 en 134 van de Pensioenwet. Indien niet in het tekort voorzien kan worden, zal de regeling alsdan worden gewijzigd. De verschuldigde premie wordt uitgedrukt als percentage van de som van de pensioengrondslagen van de deelnemers. Op 1 januari 2006 bedraagt de verschuldigde premie 21%. Voor de deelnemer met een overeengekomen parttime dienstverband bij een aangesloten onderneming wordt de pensioengrondslag hierbij vermenigvuldigd met de parttime factor, als bepaald in artikel 7,. Het nieuwe percentage wordt jaarlijks aan de deelnemers bekend gemaakt en in de bijlage bij dit reglement opgenomen. 14 van 17

15 De jaarlijkse contributie van de deelnemer bedraagt maximaal 40% van het in bedoelde percentage, vermenigvuldigd met de laatstelijk voor hem vastgestelde pensioengrondslag. Voor de deelnemer met een overeengekomen parttime dienstverband bij een aangesloten onderneming wordt de conform de vorige volzin bepaalde contributie vermenigvuldigd met de parttime factor, als bepaald in artikel 7,. lid 6 Indien een deelnemer als gevolg van intredende algehele arbeidsongeschiktheid recht heeft op een uitkering krachtens de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, zal gedurende de periode waarin dit recht bestaat, de storting van contributies en bijdragen worden gestaakt, terwijl niettemin de verzekering van de in Artikel 5 genoemde pensioenen zal worden voortgezet op basis van de toestand per 1 januari, direct voorafgaande aan de datum van intredende algehele arbeidsongeschiktheid. Bij intredende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid vindt het bovenstaande overeenkomstige toepassing in verhouding van het uitkeringspercentage behorende bij de vastgestelde graad van de arbeidsongeschiktheid en die behorende bij algehele arbeidsongeschiktheid. lid 7 De verdere bepalingen over de financiering zijn opgenomen in de tussen het fonds en de werkgever gesloten uitvoeringsovereenkomst. Een exemplaar van de uitvoeringsovereenkomst ligt voor belanghebbenden ter inzage bij de werkgever. Artikel 24 Korting van aanspraken Het Fonds kan verworven pensioenaanspraken en pensioenrechten verminderen indien: a. de technische voorzieningen en het minimaal vereist eigen vermogen niet meer volledig door waarden zijn gedekt, overeenkomstig de voorschriften van de PW; b. het Fonds niet in staat is binnen een redelijke termijn de onder sub a genoemde dekkingsgraad te herstellen, zonder dat de belangen van de deelnemers, gewezen deelnemers en andere rechthebbenden of de aangesloten vennootschap onevenredig worden geschaad; en c. alle overige beschikbare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn ingezet om uiterlijk binnen drie jaar te voldoen aan Artikel 131 van de PW. Artikel 25 Wijziging van de pensioenovereenkomst De aangesloten vennootschappen hebben zich het recht voorbehouden de pensioenovereenkomst eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. Een aangesloten vennootschap kan uitsluitend gebruik maken van dit voorbehoud indien hij daarbij een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de deelnemer dat door de wijziging zou worden geschaad daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken. Het bestuur zal na wijziging van de pensioenovereenkomst het pensioenreglement aanpassen aan de gewijzigde pensioenovereenkomst, met inachtneming van het bepaalde in de uitvoeringsovereenkomst. De werkgever kan zich bij het sluiten of wijziging van de pensioenovereenkomst het recht voorbehouden de premiebetaling, voorzover deze betrekking heeft op de bijdrage van de werkgever, te verminderen of beëindigen in geval van een ingrijpende wijziging van omstandigheden. Artikel 26 Herverzekering van pensioenaanspraken Het bestuur kan de verplichtingen, welke voortvloeien uit dit Pensioenreglement, dekken door het sluiten van overeenkomsten van levensverzekering met één of meer verzekeraars als bedoeld in Artikel 1 van de PW. Het Fonds zal als contractant en bevoordeelde op de betreffende polissen worden aangewezen. Het bestuur heeft echter het recht als bevoordeelde de belanghebbende aan te wijzen. 15 van 17

16 Artikel 27 Uitgesloten risico s Met betrekking tot de uitgesloten risico s gelden, indien en voor zover de pensioenverplichtingen zijn herverzekerd, de voorwaarden van de verzekeraar. De polisvoorwaarden liggen bij het bestuur voor pensioengerechtigden ter inzage. Het recht op (bijzonder) (tijdelijk) nabestaanden- en/of wezenpensioen gaat verloren voor die pensioengerechtigde, door wiens grove opzet of grove schuld de (gewezen) deelnemer overlijdt. Ingeval van terrorisme in de zin van het Clausuleblad terrorismedekking van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V., kunnen de aanspraken en/of uitkeringen uit hoofde van het Pensioenreglement worden beperkt in een nader bij besluit van het bestuur aan te geven mate en wijze. Artikel 28 Uitbetaling van pensioenen De pensioenen zullen worden uitbetaald in maandelijkse termijnen, telkens aan het einde van de maand. Heeft de eerste of de laatste termijn niet betrekking op een volle kalendermaand dan zal die termijn naar evenredigheid met het aantal dagen waarop die termijn betrekking heeft worden uitbetaald. De pensioenen zullen worden uitbetaald aan de in Artikel 5 omschreven pensioengerechtigden, met dien verstande dat het wezenpensioen van het kind dat minderjarig is, zal worden uitbetaald aan de wettelijke vertegenwoordiger(s) van het kind. Uitbetaling van de pensioenen geschiedt onder de volgende voorwaarden: a. de pensioengerechtigde dient een behoorlijk bewijs van zijn in leven zijn te overleggen; b. indien door overlijden van een deelnemer of gewezen deelnemer een (bijzonder) (tijdelijk) nabestaanden- en/of wezenpensioen moet worden uitgekeerd, zal moeten worden overgelegd een uittreksel uit het bevolkingsregister, vermeldende de datum van overlijden van de deelnemer of gewezen deelnemer en op verzoek van het bestuur, indien mogelijk, een verklaring van de geneeskundige die de overleden deelnemer of gewezen deelnemer tijdens diens laatste ziekte of na het ongeval, waardoor de deelnemer of gewezen deelnemer overleed, heeft behandeld of van de nagelaten betrekkingen van de deelnemer of gewezen deelnemer betreffende de aard van de ziekte of van het ongeval, dat de dood veroorzaakt heeft; c. indien het onder b. bedoelde nabestaandenpensioen toekomt aan de partner van een ongehuwde deelnemer, dienen stukken te worden overgelegd, waarin ten genoegen van het bestuur wordt aangetoond dat de gezamenlijke huishouding onmiddellijk voorafgaande aan het overlijden nog bestond; d. tevens moeten alle andere stukken, welke door het bestuur of de verzekeraar verlangd worden, worden overgelegd. Het pensioen wordt uitgekeerd door overmaking op een door de pensioengerechtigde in Nederland aangehouden bank- of girorekening. Alle uitkeringen binnen Nederland geschieden zonder kosten voor de belanghebbende(n) met uitzondering van de kosten voor het verstrekken van bovenbedoelde bewijzen en verklaringen. lid 6 Een rechtsvordering tegen het fonds verjaart niet zolang de rechthebbende in leven is. lid 7 Alle uitkeringen zullen geschieden in euro s. lid 8 De pensioenuitkeringen zullen worden verminderd met die belastingen en heffingen, welke het Fonds gerechtigd is in te houden en verplicht is af te dragen ingevolge de op het tijdstip van uitkering van kracht zijnde wetten of besluiten. 16 van 17

17 Artikel 29 Overdracht, inpandgeving van rechten enz. De aanspraken ingevolge deze regeling kunnen niet worden afgekocht, vervreemd of prijsgegeven, dan wel formeel of feitelijk voorwerp van zekerheid worden, anders dan in de gevallen voorzien bij of krachtens de PW. Artikel 30 Overgangsregeling voor deelnemers per 1 januari 2006 Met ingang van 1 januari 2006 vervangt dit pensioenreglement voor de deelnemers aan deze pensioenregeling het pensioenreglement F van het fonds zoals dat van toepassing was op 31 december De opbouw van het onder pensioenreglement F van toepassing zijnde overbruggingspensioen is per 31 december 2005 beëindigd. Voor de betreffende deelnemers (vanaf 52 jaar) is per deze datum een premievrij overbruggingspensioen bepaald, conform artikel 13, van reglement F. De in van artikel 13 bedoelde duur van één jaar heeft hierbij geen toepassing. Naast de eventueel onder bedoelde aanspraak, wordt voor alle deelnemers per 31 december 2005 een overbruggingspensioen bepaald, ter grootte van het tot en met 31 december 2005 onder reglement F opgebouwde ouderdomspensioen. In afwijking tot de definitie van het overbruggingspensioen wordt het volgens dit lid bepaalde overbruggingspensioen uitgekeerd tot de eerste dag van de maand, waarin de 65 e verjaardag van de deelnemer valt. Met instemming van de deelnemer zullen de onder en bedoelde aanspraken per 1 januari 2006 worden overgedragen naar de vanaf deze datum van toepassing zijnde pensioenregeling ter verwerving van extra aanspraken in deze pensioenregeling. Deze omzetting vindt plaats op basis van collectief actuarieel neutrale grondslagen. Met de belangen van de partner zal op redelijke wijze rekening worden gehouden. Indien geen overdracht plaatsvindt van de onder en bedoelde aanspraken, blijven deze aanspraken onderworpen aan de bepalingen inzake het overbruggingspensioen van het pensioenreglement dat van toepassing was op 31 december Voor de aanpassing van het premievrije overbruggingspensioen wordt in tegenstelling van het voorgaande van artikel 16 van dit reglement uitgegaan. Het maximumbedrag als bedoeld in artikel 12, lid 6 wordt voor de onder dit artikel bedoelde deelnemers ten minste vastgesteld op de som van de in en bedoelde aanspraken. Artikel 31 Slotbepaling Het bestuur kan in incidentele gevallen afwijkingen van de bepalingen van dit Pensioenreglement toestaan, indien gronden van redelijkheid of billijkheid naar zijn oordeel aanleiding geven een in het belang van betrokkene afwijkende regeling te treffen, mits hierdoor de belangen van de overige deelnemers niet worden geschaad. Artikel 32 Inwerkingtreding Dit reglement wordt geacht in werking te zijn getreden per 1 januari Het reglement is laatstelijk gewijzigd op 1 januari van 17

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Reglement arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Voorzieningsfonds Getronics Inhoud REGLEMENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING VOORZIENINGSFONDS GETRONICS Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 1

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet verevening pensioenrechten bij scheiding Wet van 28 april 1994, tot vaststelling van regels met betrekking tot de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding of scheiding van tafel en bed (Wet

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland

ANW- Hiaat Reglement 2015. De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland ANW- Hiaat Reglement 2015 De Stichting Kuwait Petroleum Pensioenfonds Nederland Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van

Nadere informatie

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012

REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen. van. Stichting Pensioenfonds Haskoning. Nijmegen. Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 REGLEMENT voor Anw-hiatenpensioen van Stichting Pensioenfonds Haskoning te Nijmegen Aangepast per 1-1-2012 Reglement ANW-hiatenpensioen, versie 2.1-1- 1 januari 2012 Artikel 1 - Definities In deze pensioenregeling

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 PENSIOENREGLEMENT 2 Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; het bestuur : het bestuur

Nadere informatie

ANW- Hiaat Reglement 2015

ANW- Hiaat Reglement 2015 ANW- Hiaat Reglement 2015 1 februari 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 2. Deelnemers... 5 Artikel 3. ANW-Hiaat... 5 Artikel 4. Einde van het deelnemerschap... 7 Artikel 5.

Nadere informatie

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam 1 Pensioenbijspaarreglement van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam d.d. 23 september 2004 Artikel 1. Definities...2 Artikel 2. Deelnemers...2 Artikel 3. Aard van de pensioenaanspraken...3 Artikel 4.

Nadere informatie

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Reglement TIJDELIJK AANVULLEND NABESTAANDENPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) van de vereniging Het Pensioenfonds voor het personeel van de ANWB, gevestigd te 's-gravenhage Datum: 1 januari 2015 INLEIDING

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Beambtenfonds voor het mijnbedrijf. 45283 Inhoudsopgave Algemene Bepalingen Artikel 1.

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A

REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A REGLEMENT STICHTING PENSIOENFONDS PON RING A versie 7.0 d.d. 01-01-2014 ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In het reglement zijn naast de begripsomschrijvingen van de statuten, waarvan sommigen hieronder ook

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 Laatste aanpassing vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari 2017 A.F. Rijksen, voorzitter P. Dijkstra,

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk.

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus GC Rijswijk. STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1e 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk www.bpfavh.nl

Nadere informatie

WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING

WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING WET VEREVENING PENSIOENRECHTEN BIJ SCHEIDING Artikel 1 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder: a. scheiding: echtscheiding of scheiding van tafel en bed dan

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij INHOUDSOPGAVE

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij INHOUDSOPGAVE Prepensioenreglement van INHOUDSOPGAVE behorende bij het Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij te Enschede Artikel Bladzijde Omschrijving 1 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014

Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland. versie 1 oktober 2014 Prepensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Jacobs Nederland 2004 versie 1 oktober 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel

Nadere informatie

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van:

Pensioenreglement. van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: van AEGON Levensverzekering N.V. voor de werknemers op wie van toepassing was de pensioenregeling van: de stichting Algemeen mijnwerkersfonds van de steenkolenmijnen in Limburg. 45284 Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015

PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN. Juni 2015 PENSIOENREGLEMENT II STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE MEUBELINDUSTRIE EN MEUBILERINGSBEDRIJVEN Juni 2015 ARTIKEL 1 Begripsbepalingen De definities en de begripsomschrijvingen zoals vermeld in

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma 2009 pensioenregeling, van 27339. Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer

Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland, contractnummer Pagina 1 van het addendum 2 bij het Pensioenreglement Sanoma pensioenregeling A, contractnummer 27339 Addendum 2 bij het Pensioenreglement pensioenregeling A, van Stichting Pensioenfonds Sanoma Nederland,

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT VAN PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN. POB-standaardreglement 2015. 1 januari 2015

PENSIOENREGLEMENT VAN PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN. POB-standaardreglement 2015. 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT VAN PENSIOENFONDS OPENBARE BIBLIOTHEKEN POB-standaardreglement 2015 1 januari 2015 Dit pensioenreglement is van toepassing op: alle personen die op 31 december 2014 aanspraakgerechtigde

Nadere informatie

IMTECH PENSIOENREGLEMENT VOOR WERKNEMERS DIE VALLEN ONDER DE CAO VOOR DE BEDRIJFSTAK METAAL EN TECHNIEK

IMTECH PENSIOENREGLEMENT VOOR WERKNEMERS DIE VALLEN ONDER DE CAO VOOR DE BEDRIJFSTAK METAAL EN TECHNIEK IMTECH PENSIOENREGLEMENT VOOR WERKNEMERS DIE VALLEN ONDER DE CAO VOOR DE BEDRIJFSTAK METAAL EN TECHNIEK 2 INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 4 ARTIKEL 2 DEELNEMERS 5 ARTIKEL 3 INFORMATIEVERSTREKKING

Nadere informatie

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r.

Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. Bijlage A2 PENSIOENREGLEMENT a.s.r. 01-01-2015 / 1 INHOUDSOPGAVE 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 2. PENSIOENREGELING BIJ A.S.R.... 5 3. GEWEZEN DEELNEMERSCHAP AAN DE PENSIOENREGELING... 5 4. PENSIOENAANSPRAKEN

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming>

STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT. Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van <naam onderneming> STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTRO AANVULLEND REGLEMENT Pensioenopbouw boven de Salarisgrens (hoog) voor het personeel van gevestigd te Legenda Blauw = invullen

Nadere informatie

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam

R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N. van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam R E G L E M E N T voor P R E - P E N S I O E N van Stichting Sportfondsen Pensioenfonds te Amsterdam INHOUD Inleidende bepalingen Artikel 1. Aanvullende pensioenregeling 1 Artikel 2. Deelnemerschap 1 Artikel

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Stichting Pensioenfonds ANWB Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Behorende bij het Pensioenreglement van de ANWB B.V. Datum: 1 januari 2016 INLEIDING Partnerpensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioenbedragen 5 Artikel

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P e n s i o e n r e g e l i n g u t a - w e r k n e m e r s Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47

PENSIOENREGLEMENT D. Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 PENSIOENREGLEMENT D Pensioenreglement D van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 juli 2015 pagina 1 van 47 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...4 Artikel

Nadere informatie

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de

Werkgever: Metro, en de door de directie aangewezen verbonden. ondernemingen, waarmee de stichting, onder goedkeuring van de Reglement WIA- excedentpensioen Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsomschrijvingen van de statuten van de

Nadere informatie

STICHTING NORIT PENSIOENFONDS ALGEMEEN PENSIOENREGLEMENT

STICHTING NORIT PENSIOENFONDS ALGEMEEN PENSIOENREGLEMENT STICHTING NORIT PENSIOENFONDS ALGEMEEN PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Artikel Titel 1. Karakter regeling 2. Deelnemers 3. Informatieverstrekking 4. Omschrijving van de pensioenaanspraken 5. Pensioensalaris

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL

Stichting Pensioenfonds HAL Stichting Pensioenfonds HAL excedent-arbeidsongeschikt- Pensioenreglement heidspensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit

Nadere informatie

Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds. Peek & Cloppenburg. geldend vanaf 1 januari 2014. Voor werknemers geboren na 1949

Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds. Peek & Cloppenburg. geldend vanaf 1 januari 2014. Voor werknemers geboren na 1949 Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Peek & Cloppenburg geldend vanaf 1 januari 2014 Voor werknemers geboren na 1949 versie 20 november 2014 pensioenreglement 2014 [1] Inhoud Artikel 1. Algemene

Nadere informatie

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT EXCEDENT ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 Artikel 1. DEELNEMERS... 4

Nadere informatie

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren

Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Stichting Pensioenfonds Gasunie Reglement Regeling Vervroegd Uittreden voor werknemers die na 30 juni 1937 en voor 1 januari 1950 zijn geboren Vastgesteld: 13 december 1994 Gewijzigd: 14 november 1995

Nadere informatie

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds

Reglement. Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen. Stichting Metro Pensioenfonds Reglement Excedent Arbeidsongeschiktheidspensioen Stichting Metro Pensioenfonds 1 Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Deelnemerschap 2 Artikel 3 Terhandstelling van bescheiden

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk

STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL. Postbus 3144 2280 GC Rijswijk STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Verrijn Stuartlaan 1E 2288 EK Rijswijk Telefoon: 070-3381020 Fax : 070-3503531 Postbus 3144 2280 GC Rijswijk Website: www.bpfavh.nl

Nadere informatie

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT PREPENSIOENREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Prepensioenregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) B.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioengrondslag 5 Artikel

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW

OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW REGLEMENT OVERGANGSREGELING STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS WATERBOUW Reglement Overgangsregeling van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 1 Artikel 2 Informatieverstrekking

Nadere informatie

55-plus Versie maart 2011

55-plus Versie maart 2011 Pagina 1 PENSIOENREGLEMENT VAN DE STICHTING "STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS 55-plus Versie maart 2011 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT WAO-HIATENPENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 Artikel 1. DEELNEMERS...4 Artikel 2. AANSPRAKEN...4 Artikel 3. AANVRAAG EN TOEKENNING WAO-HIATEN-PENSIOEN...4

Nadere informatie

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte

Reglement ANW-hiaatverzekering. van. Pensioenfonds Deloitte Reglement ANW-hiaatverzekering van Pensioenfonds Deloitte Versie: April 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 ANW-hiaatverzekering 5 Artikel 3 Deelnemerschap 5 Artikel 4 Aanmelding

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PREPENSIOENREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2013

STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PREPENSIOENREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2013 STICHTING PENSIOENFONDS FORBO PREPENSIOENREGLEMENT FORBO FLOORING B.V. laatste aanpassing januari 2013 Artikel 1 Algemene bepalingen 4 Artikel 2 Deelnemers 7 Artikel 3 Informatieverstrekking 8 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE

REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN STICHTING PENSIOENFONDS ALLIANCE 1 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT AANVULLEND PENSIOEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 ARTIKEL 1. AANSPRAKEN... 3 ARTIKEL 2. VARIABEL PENSIOENGEVEND SALARIS...

Nadere informatie

Best. PF Aviko 041.2011. Pensioenreglement van de. Stichting Pensioenfonds Aviko

Best. PF Aviko 041.2011. Pensioenreglement van de. Stichting Pensioenfonds Aviko Best. PF Aviko 041.2011 Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds Aviko Versie 9 juni 2011 Inhoudsopgave I. Basispensioenregeling 4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 Artikel 2 Deelnemerschap...

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioengrondslag / dienstjaren

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stichting Pensioenfonds ANWB Pensioenreglement B. Voorwoord. Aanspraken op pensioen en karakter regeling

Inhoudsopgave. Stichting Pensioenfonds ANWB Pensioenreglement B. Voorwoord. Aanspraken op pensioen en karakter regeling Blad 1 van 30 Stichting Pensioenfonds ANWB Inhoudsopgave Voorwoord Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND. Pensioenreglement voor de Eindloonregeling

STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND. Pensioenreglement voor de Eindloonregeling 1 januari 2015 STICHTING PENSIOENFONDS DUPONT NEDERLAND Pensioenreglement voor de Eindloonregeling Inhoudsopgave artikel 1 artikel 2 artikel 3 artikel 4 artikel 5 artikel 6 artikel 7 artikel 8 artikel

Nadere informatie

Reglement Versleepregeling

Reglement Versleepregeling HEINEKEN NEDERLANDS BEHEER B.V. HEINEKEN GROUP B.V HEINEKEN INTERNATIONAL B.V. (Versie 2014 definitief- d.d. 07 januari 2014) INHOUD Artikelen Bladzijde 1. Begripsbepalingen 3 2. Werkingssfeer van de regeling

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland

Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Stichting Pensioenfonds Citco Nederland Pensioenreglement Oktober2003 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Pensioenreglement Stichting Pensioenfonds Citco Nederland 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012)

Reglement Prepensioenregeling. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Reglement Prepensioenregeling 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 25/02/2014; in werking getreden per 01/01/2012) Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Deelnemers

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering)

Stichting Pensioenfonds ANWB. Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Stichting Pensioenfonds ANWB Aanvullend Reglement TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN (ANW-hiaat verzekering) Behorende bij het Pensioenreglement van Unigarant N.V. Datum: 1 januari 2016 INLEIDING Partnerpensioen

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 6b Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bikudak) 65 P E N S I O E N R E G E L I N G U T A - W E R K N E M E R S Jaarboek Pensioen- en bedrijfstakeigen regelingen in de sector bouwnijverheid

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2015

HAGEMEYER REGELING 2015 HAGEMEYER REGELING 2015 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Reglement 2015. Stichting Pensioenfonds Randstad

Reglement 2015. Stichting Pensioenfonds Randstad Reglement 2015 Stichting Pensioenfonds Randstad Reglement 2015 Stichting Pensioenfonds Randstad Inhoudsopgave Hoofdstuk I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Algemeen Definities

Nadere informatie

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67)

Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) Regeling voor vrijwillig individueel pensioensparen (pensioenleeftijd 67) artikel 1. Algemeen Deze regeling is een bijlage bij het pensioenreglement van 1 van Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland,

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement VI - 1 januari 2015 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Einde deelnemerschap

Nadere informatie

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT

RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT RANK XEROX (NEDERLAND) N.V. PENSIOENREGLEMENT INHOUDSOPGAVE Pagina Artikel 1 Omschrijving 3 Artikel 2 Deelnemerschap 3 Artikel 3 Aanspraken 4 Artikel 4 Verzekering 4 Artikel 5 Pensioenbedragen 5 Artikel

Nadere informatie

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON

AANVULLEND PENSIOENREGLEMENT EINDLOON STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE AGRARISCHE EN VOEDSELVOORZIENINGSHANDEL Laan van Zuid Hoorn 165 2289 DD Rijswijk Telefoon: 070-3061190 Fax : 08422-62369 Website: www.bpfavh.nl Postbus 3144 2280

Nadere informatie

Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet

Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet Regeling van 16 juli 1987, Stcrt. 1976, 143m zoals deze regeling laatstelijk is gewijzigde bij regeling van 16 maart 2004, Stcrt. 2004, 58.

Nadere informatie

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8

Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars Addendum op het pensioenreglement van 1 januari 1988, versie 8 1 januari 2009 107539/0900103 Stichting Bedrijfspensioenfonds Zorgverzekeraars 1 Addendum

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50

PENSIOENREGLEMENT C. Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari pagina 1 van 50 PENSIOENREGLEMENT C Pensioenreglement C van Stichting Pensioenfonds Protector per 1 januari 2014. pagina 1 van 50 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNEMING AAN DE PENSIOENREGELING 4 Artikel 1 Deelnemers...

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS

Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS SABIC INNOVATIVE PLASTICS december 2014 INHOUDSOPGAVE Artikel Titel 1. Algemene begripsbepalingen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR)

REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) REGLEMENT FLEXIBELE AANVULLINGSREGELING (FAR) INHOUDSOPGAVE Artikel 1 - Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 - Deelnemerschap... 4 Artikel 3 Uitgangspunten van de regeling... 5 Artikel 4 Bijdragen Flexibele

Nadere informatie

P E N S I O E N R E G L E M E N T

P E N S I O E N R E G L E M E N T P E N S I O E N R E G L E M E N T BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In dit Pensioenreglement wordt verstaan onder: a. "het Fonds": de Stichting Pensioenfonds HAL, b. "het bestuur": het bestuur van het Fonds,

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino

REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino 1 REGLEMENT VOOR HET WAO-HIAAT PENSIOEN Van Stichting Pensioenfonds Holland Casino Artikel 1. Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. het fonds : Stichting Pensioenfonds Holland Casino; b.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. behorende bij het Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij te Enschede

INHOUDSOPGAVE. behorende bij het Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij te Enschede Pensioenreglement 55 plus van Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij INHOUDSOPGAVE behorende bij het Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij te Enschede

Nadere informatie

HAGEMEYER REGELING 2014

HAGEMEYER REGELING 2014 HAGEMEYER REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

Pensioenreglement III Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Vroegpensioenreglement 01-01-2008

Pensioenreglement III Abbott. Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland. Vroegpensioenreglement 01-01-2008 Pensioenreglement III Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Vroegpensioenreglement 01-01-2008 PENSIOEN ASSET MANAGEMENT GOVERNANCE ALGEMEEN... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2

Nadere informatie

Pensioenreglement 1998 van Stichting Pensioenfonds BP Nederland

Pensioenreglement 1998 van Stichting Pensioenfonds BP Nederland Pensioenreglement 1998 van Stichting Pensioenfonds BP Nederland betreffende deelnemers die niet hebben ingestemd met de nieuwe pensioenregeling van de onderneming welke met ingang van 1 januari 2002 uitgevoerd

Nadere informatie

Uw pensioen bij Shell

Uw pensioen bij Shell Stichting Shell Pensioenfonds Uw pensioen bij Shell Reglement V - 16 november 2010 3 INHOUD 1 DEFINITIES 6 1.1 Algemeen 1.2 Specifiek 2 DEELNEMERSCHAP 9 2.1 Voorwaarden voor deelnemerschap 2.2 Aanvang

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT VAN DE STICHTING "STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS. Reglement Informatieverstrekking Omschrijving van de pensioenaanspraken

PENSIOENREGLEMENT VAN DE STICHTING STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS. Reglement Informatieverstrekking Omschrijving van de pensioenaanspraken Pagina 1 PENSIOENREGLEMENT VAN DE STICHTING "STICHTING JAN HUYSMAN WZ. FONDS geldend voor deelnemers geboren na 31 december 1949 of toegetreden na 31 december 2005 Reglement 2014 Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie

PENSIOENREGLEMENT. Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie PENSIOENREGLEMENT 2006 Gewijzigd per: 1 januari 2014 Goedkeuringsdatum : 17 december 2013 Definitieve versie INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN... 4 INTRODUCTIE... 4 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN...

Nadere informatie

Reglement verzekering nettopartner- en nettowezenpensioen op risicobasis

Reglement verzekering nettopartner- en nettowezenpensioen op risicobasis Reglement verzekering nettopartner- en nettowezenpensioen op risicobasis Uitgevoerd door Stichting Pensioenfonds Hewlett-Packard Nederland Gevestigd te Amstelveen 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Artikel

Nadere informatie

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015

Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Extra Pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 20150324 Reglement Pensioenopbouw Extra pensioenopbouw Boven de Salarisgrens 2015 Aanvullend reglement 2 Voorwoord

Nadere informatie

Reglement 2014. Stichting Pensioenfonds Randstad

Reglement 2014. Stichting Pensioenfonds Randstad Reglement 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad Reglement 2014 Stichting Pensioenfonds Randstad Inhoudsopgave Hoofdstuk I Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Algemeen Definities

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven (Bpf-Bitumen) Pensioenregeling uta-werknemers 7b 7.19 Deelnemers 70 7.20 Premies 70 7.21 Ouderdomspensioen 71 7.22 Vervroegd

Nadere informatie

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland

Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Pensioenreglement I Abbott Stichting Pensioenfonds Abbott Nederland Reglement per 01-01-20013 geldig voor werknemers die: in dienst zijn getreden vóór 01-01-2006 en geboren zijn vóór 01-01-1950 Inhoudsopgave

Nadere informatie

REXEL NEDERLAND REGELING 2014

REXEL NEDERLAND REGELING 2014 REXEL NEDERLAND REGELING 2014 STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 5 Artikel 3 Pensioenaanspraken... 5 Artikel 4 Pensioengrondslag...

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE APOTHEKERS (SPOA), gevestigd te s-gravenhage.

STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE APOTHEKERS (SPOA), gevestigd te s-gravenhage. STICHTING PENSIOENFONDS OPENBARE APOTHEKERS (SPOA), gevestigd te s-gravenhage. Pensioenreglement 3. Pensioenreglement ingaande 1 januari 2011 voor apothekers in dienstverband met een loon hoger dan 75.000.

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

20-2t- 22-23- 24-25- 25.A'- Artikel 11 - Artikel 1,2 - Artikel 13- Artikel L4- Artikel l_5 -

20-2t- 22-23- 24-25- 25.A'- Artikel 11 - Artikel 1,2 - Artikel 13- Artikel L4- Artikel l_5 - t ^ t- rqq3 PENSIOENREGLEMENT van de StlchÈlng Pensioenfonds Urenco Nederland Inhoudsopgave HOOFDSTI'K I Artikel 1 - Artikel 2 - Artikel 3 - Artikel 4 - ertikel 5 - Artikel 6 INLEIDENDE BEPÀLINGEN Begripsbepal

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Artikel 1 Definities De begripsomschrijvingen zoals opgenomen in het Pensioenreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (hierna:

Nadere informatie

STICHTING PENSIOENFONDS CHEMOURS NEDERLAND

STICHTING PENSIOENFONDS CHEMOURS NEDERLAND 1 januari 2016, versie 1 maart 2016 STICHTING PENSIOENFONDS CHEMOURS NEDERLAND Pensioenreglement van de Middelloonregeling voor de werknemers van Chemours Netherlands B.V. Inhoudsopgave Pensioenreglement

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS GENERAL ELECTRIC NEDERLAND

PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS GENERAL ELECTRIC NEDERLAND PENSIOENREGLEMENT 62 JAAR VAN STICHTING PENSIOENFONDS GENERAL ELECTRIC NEDERLAND Artikel Titel INHOUDSOPGAVE 1. Algemene begripsbepalingen 2. Deelnemers 3. Informatieverstrekking 4. Omschrijving van de

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2. Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3. Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement, einde dekking, nietige dekking 3 Stichting Pensioenfonds ARCADIS Nederland Reglement ANW-hiaatpensioen Inhoudsopgave pagina Artikel 1 Begripsomschrijvingen 2 Artikel 2 Voorwaarden deelneming 3 Artikel 3 Aanvang ANW-hiaatpensioenreglement,

Nadere informatie

Reglement pensioenregeling WUH. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 26/09/2014; in werking getreden per 01/01/2015)

Reglement pensioenregeling WUH. 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 26/09/2014; in werking getreden per 01/01/2015) Reglement pensioenregeling WUH 01/01/2008 (laatstelijk gewijzigd per 26/09/2014; in werking getreden per 01/01/2015) PRE AMBULE Stichting Pensioenfonds ING voorheen Stichting Pensioenfonds ING Groep is

Nadere informatie

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

Pensioenreglement van. Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun Pensioenreglement van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun December 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 Deelnemerschap... 7 Artikel 3 Informatieverstrekking... 8 Artikel

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie