Jaarverantwoording GGNet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording GGNet"

Transcriptie

1 Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief

2 Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Toezichthouders (RvT / RvC / RvB) Bedrijfsvoering Cliëntenraad en Familieraad Cliëntenraad Familieraad Ondernemingsraad Medische Staf Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Toegankelijkheid Veiligheid Patiënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Beschikbaarheid van medewerkers Arbeidsomstandigheden Ziekteverzuim Medewerkertevredenheid Veiligheid medewerkers Incidenten melden Intern Opvang Team Ontruimingsoefeningen Bedrijfshulpverlening Samenleving en belanghebbenden Acute zorg Herstel en rehabilitatie Financieel beleid...48 Jaarverantwoording GGNet

3 II Jaarrekening 5 Jaarrekening Jaarrekening Balans per 31 december 2011 in duizenden euro s Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Grondslagen van waardering van activa en passiva Grondslagen van resultaatbepaling Grondslagen van segmentering Toelichting op de balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) WTZi-vergunningplichtige vaste activa WTZi-meldingsplichtige vaste activa WMG-gefinancierde vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden en gereedgekomen projecten Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten Specificatie in het boekjaar gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring...85 Jaarverantwoording GGNet

4 Jaarverantwoording GGNet

5 Jaardocument Uitgangspunten van de verslaggeving I Maatschappelijk verslag Dit jaardocument bestaat uit de onderdelen: - het maatschappelijk verslag; - de jaarrekening; - de kwantitatieve gegevens, aangeleverd via DigiMV. Het maatschappelijk verslag is ingedeeld in vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bestaat uit een korte toelichting op de verslaglegging. In hoofdstuk twee wordt een beschrijving gegeven van het profiel en een aantal kerngegevens van GGNet. In hoofdstuk drie wordt aandacht besteed aan de besturing van de organisatie, de wijze waarop GGNet uitvoering geeft aan de Zorgbrede Governance Code, de bedrijfsvoering en de medezeggenschap. In het vierde en laatste hoofdstuk wordt ingegaan op zowel het korte- als langetermijnbeleid van GGNet, het algemene kwaliteitsbeleid en het beleid ten aanzien van cliënten en personeel. In dit hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan de huisvesting, ICT en het financiële beleid. Dit document bevat de informatie die op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen jaarlijks moet worden verstrekt. Het jaardocument 2011 is in pdf-formaat te raadplegen op en op onze eigen website: 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting GGNet Adres Vordenseweg 12 Postcode 7231 PA Plaats Warnsveld Telefoonnummer (0575) Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Tabel 1: Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van het concern De historische wortels van GGNet liggen zeer ver in de geschiedenis. In haar huidige vorm bestaat GGNet sinds 1 januari Op dat moment fuseerden GGNet en Spatie tot de nieuwe stichting GGNet. Door deze versmelting van zorginstellingen ontstond een veelzijdige organisatie die een breed palet aan diensten aanbiedt binnen een groot verzorgingsgebied, dat zich uitstrekt van de Oost-Veluwe tot het uiterste puntje van de Achterhoek. GGNet omvatte in 2011 vier rechtspersonen, te weten: Stichting GGNet In Stichting GGNet is veruit het grootste deel van de activiteiten ondergebracht. De stichting stelt zich ten doel: het bieden van hulp in de geestelijke gezondheidszorg en in het bijzonder aan mensen met psychiatrische problematiek. (www.ggnet.nl) Jaarverantwoording GGNet

6 Stichting De GGZ Academie De doelstelling van de Stichting De GGZ Academie is het verzorgen van bij- en nascholing, trainingen, symposia en congressen aan professionals in de gezondheidszorg, ongeacht het werkgebied (GGZ, AGZ of VGZ). De GGZ Academie is V&VN-geaccrediteerd. (www.deggzacademie.nl) ISIS geïntegreerde zorg B.V. ISIS is een besloten vennootschap waarvan GGNet 100% eigenaar is. ISIS is een kleine eerstelijns psychologenpraktijk en heeft als doelstelling de ketenzorg voor cliënten van GGNet te verbeteren door het bieden van stepped en matched care. (www.isis.nl) Interapy Holding B.V. Ten slotte is het van belang te vermelden dat GGNet een belang van 19,99% heeft in Interapy Holding B.V. De onderneming biedt en ontwikkelt online psychologische hulpverlening en daaraan gerelateerde diensten. (www.interapy.nl) Stichting GGNet Stichting Interapy ISIS De GGZ Holding Geïntegreerde Academie B.V. Zorg (19,99%) B.V. Figuur 1: Juridische structuur GGNet Gelieerde rechtspersonen Stichting Oude en Nieuwe Gasthuis In Stichting Oude en Nieuwe Gasthuis is een deel van het vastgoed van een andere rechtsvoorganger van GGNet ondergebracht. De Stichting Oude en Nieuwe Gasthuis is en blijft een separate rechtspersoon. Stichting Disgenoten GGNet heeft voor de maaltijdvoorziening voor haar cliënten sinds 2001 geparticipeerd in een samenwerkingsverband van verschillende zorgorganisaties (Trimenzo, De Goede Zorg, De Woonmensen en Zorggroep Apeldoorn), verenigd in de Stichting Disgenoten. Het bestuur van deze stichting werd gevormd door de bestuurders van de participerende instellingen. Om het risico op de onderneming te beperken is besloten deze activiteiten over te dragen aan een andere partij. Dit heeft geleid tot de keuze de activiteiten van de Stichting Disgenoten vanaf 1 januari 2011 onder te brengen bij Huuskes Versproducten B.V. In 2011 heeft op 13 december de feitelijke opheffingsvergadering plaatsgevonden. Vanaf dat moment is het bestuur ontmanteld en zal er medio 2012 een finale (financiële) afronding plaatsvinden. De voorzitter van de Raad Jaarverantwoording GGNet

7 van Bestuur van GGNet is daarmee ook geen bestuursvoorzitter meer van de Stichting Disgenoten. Met de Cliëntenraad wordt elk kwartaal gesproken over de voortgang van voedingszaken. De Cliëntenraad kan ook rechtstreeks in contact treden met Huuskes met betrekking tot de kwaliteit van voedingszaken. Indien wij als GGNet zelf signalen opvangen over dit onderwerp, dan informeren wij vanzelfsprekend de Cliëntenraad. Stichting POH GGZ Deze stichting heeft als doel de dienstverlening in de eerste lijn te verbeteren door praktijkondersteuners van GGNet in te zetten in de huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij de huisartsenvereniging Oude IJssel, op basis van een tussen de Stichting POH GGZ en Stichting GGNet afgesloten dienstverleningsovereenkomst. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris van de huisartsenvereniging Oude IJssel en een directeur van GGNet. Ziekenhuizen Ter ondersteuning van haar activiteiten werkt GGNet samen met de volgende ziekenhuizen: - Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem; - Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk; - Gelre ziekenhuizen, locaties Apeldoorn en Zutphen; - Alysis Zorggroep, locatie Ziekenhuis Zevenaar. Stichting Urtica GGNet vervult de kassiersfunctie voor Urtica De Vijfsprong (bestaande uit Stichting Urtica en Landbouwbedrijf De Vijfsprong). Voor de Stichting Urtica De Vijfsprong beheert GGNet de psychiatrische erkenning. In dit verband maakt GGNet ook de productieafspraken met het Zorgkantoor. Stichting ZieZo Met de Stichting ZieZo werkt GGNet intensief samen op het gebied van de behandeling van eetstoornissen, waarbij vooral wordt gewerkt met de inzet van ervaringsdeskundigheid. Om een nog bredere inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de GGZ en de verslavingszorg mogelijk te maken, heeft GGNet een aantal ervaringsdeskundigen ondergebracht in de door Stichting ZieZo opgerichte Stichting Eventus. Onder de Stichting ZieZo valt ook de Stichting TEN (Trainingscentrum Ervaringsdeskundigheid Nederland). Vanaf 1 januari 2012 zal deze organisatie verder gaan onder de naam IxtaNoa. De Springplank Op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie wordt samengewerkt in Stichting De Springplank. De Springplank is een samenwerkingsinitiatief van drie organisaties: GGNet Jeugd Apeldoorn, Lindenhout De Beukel en de deeltijd en polikliniek van Karakter. Deze drie organisaties bieden gezamenlijk hulp aan kinderen tussen de 0 en 18 jaar met ernstige psychosociale en/of psychiatrische problematiek. Stichting Vrienden van GGNet en Vrienden van Spatie Ten slotte zijn er de Stichting Vrienden van De Wellen en de Stichting Vrienden van GGNet. Deze door vrijwilligers gerunde stichtingen organiseren activiteiten voor cliënten in (met name) de langdurige zorg. Zorgorganisatie In 2010 waren voorbereidingen getroffen om de organisatie te kantelen van een regionaal model naar per doelgroep georiënteerde zorgeenheden. Vanaf 1 januari 2011 is deze organisatiestructuur van start gegaan. Vanaf dat moment was GGNet georganiseerd langs vijf doelgroepgerichte zorgeenheden en de bijzondere Zorgeenheid DaAr (dagbesteding). Schematisch ziet de organisatie van GGNet er als volgt uit: Jaarverantwoording GGNet

8 Figuur 2: Organigram GGNet Besturingsmodel GGNet hanteert als besturingsmodel het Raad van Toezichtmodel. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het formuleren en doen realiseren van het beleid, de strategische en financiële doelstellingen en de behaalde resultaten, en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de wijze waarop de Raad van Bestuur GGNet bestuurt. Zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht richt zich daarbij naar de hoofddoelstelling van GGNet als maatschappelijke onderneming: het bieden van verantwoorde zorg. Daar wordt onder verstaan het bieden van cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg, die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. Bij de uitvoering van hun werkzaamheden baseren de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zich op de statuten van GGNet, de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de Zorgbrede Governance Code. Vanaf 1 januari 2011 vallen uitvoering en ontwikkeling van zorg voor specifieke, GGNet-brede doelgroepen onder één aansturing. Het steeds intensiever wordende samenspel tussen de inhoudelijke specialisten van de expertkringen en de meer op zorgontwikkeling gefocuste leiding wordt voortgezet. De expertkring ontwikkelt het state of the art aanbod in een programma voor een specifieke doelgroep in de hele zorglijn en de lijn is verantwoordelijk voor een kordate implementatie in de behandelpraktijk. Experts en leidinggevenden auditeren vervolgens ieder jaar de praktijk om na te gaan of deze ook overeenkomstig afgesproken concrete doelen is aangepast. De organisatie van GGNet omvat zes zorgeenheden, die elk aangestuurd worden door een directeur. 1. Kortdurende Behandeling (volwassenen tot circa 1 jaar); 2. Voortgezette Behandeling; 3. Specifieke Zorg; 4. Ouderen; 5. Jeugd; 6. DaAr (Dagbesteding en Arbeidsre-integratie). Jaarverantwoording GGNet

9 De medezeggenschapsstructuur Ondernemingsraad In GGNet functioneert één Ondernemingsraad voor heel GGNet met daarnaast per zorgeenheid en voor de stafdiensten een focusgroep. Leden van de focusgroep bepalen de agenda van de Ondernemingsraad aangaande de onderwerpen die in hun zorgeenheid spelen en behandeling behoeven binnen de Ondernemingsraad. Hiernaast werkt de Ondernemingsraad met commissies die zich bezighouden met een aantal deelaspecten, t.w.: - Commissie Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu (VGWM); - Commissie Sociaal Beleid (SB), Commissie Financieel Economische Zaken (FEZ); - Commissie Communicatie en Achterban (C&A). Cliëntenraad Binnen GGNet zijn in 2011 één centrale cliëntenraad en drie regionale cliëntenraden voor de regio s Apeldoorn, Zutphen/Warnsveld en de Achterhoek. Elke regionale cliëntenraad zendt een afvaardiging naar de centrale cliëntenraad. Familieraad GGNet kent een Familieraad, die familieleden van cliënten ondersteunt bij de uitoefening van hun rol in het hulpverleningsproces. Daarnaast adviseert de Familieraad bestuur, management en medewerkers van GGNet op zowel beleids- als uitvoerend niveau. Medische staven De medische Staf van GGNet heeft een adviesbevoegdheid richting de Raad van Bestuur. De drie regionale staven hebben adviesbevoegdheid richting de directeuren van de zorgeenheden. De Cliëntenraad, Familieraad en Ondernemingsraad komen in hoofdstuk 3 uitgebreider aan de orde. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De kernactiviteiten van GGNet richten zich op het behandelen en begeleiden van mensen met psychiatrische aandoeningen, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek of een verstandelijke beperking. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan diagnose en behandeling en ook aan preventie. Het aanbod van GGNet omvat tevens psychiatrische thuiszorg, gespecialiseerde verpleeghuiszorg en forensische psychiatrie. Ook biedt GGNet een breed scala aan gespecialiseerde activiteiten aan, gericht op verschillende doelgroepen. Regionaal aanbod GGNet biedt zijn diensten aan vanuit de regionale vestigingen in Apeldoorn, Zutphen, Zevenaar, Doetinchem en Groenlo/Winterswijk. Vanuit deze regio s wordt vrijwel iedere denkbare tweedelijns geestelijke gezondheidszorg aanboden, behalve complexe langdurige verblijfszorg en op kinderen en jeugdigen gerichte zorg, waarover hierna meer. Een geëxpliciteerd behandelbeleid, stepped care programma s en multidisciplinaire richtlijnen vormen de basis voor de uitvoering van de behandelingen. Voorbeelden van onze programma s zijn: - Toegang en Consultatie, gericht op volwassen psychiatrische patiënten van 24 tot en met 64 jaar die toegang wensen tot het zorgaanbod van GGNet; - Stemming en Angst, gericht op patiënten met angst- en stemmingsstoornissen zoals fobieën, dwangklachten, depressies en manisch-depressieve stoornissen; - Psychose en Support, gericht op de langdurige begeleiding en ondersteuning van patiënten met veelal langdurige psychiatrische klachten; - Ouderen, dat is afgestemd op de hulpvraag en het klachtenpatroon van deze doelgroep, zoals somberheid, angstklachten en/of geheugenklachten; Jaarverantwoording GGNet

10 - Woonzorg, dat is gericht op volwassenen die niet zelfstandig kunnen wonen maar daarbij begeleiding nodig hebben. Deze cliënten kunnen gebruik maken van een beschermde woonvorm (24-uurszorg), nadrukkelijk gericht op het wonen met begeleiden en niet zo zeer op het behandelen; - Cliënten die een indicatie hebben voor een klinische opname kunnen terecht in onze klinieken. GGNet legt zich niet alleen toe op diagnosestelling en behandeling, maar besteedt ook ruim aandacht aan preventie. GGNet Preventie heeft als doel het voorkomen van ernstige en/of langdurige psychische problemen en richt zich daarbij met name op mensen met lichte tot matige psychische klachten, mensen met een verhoogd risico op psychische problemen zoals familieleden van mensen met psychische problemen en mensen die een behandeling hebben gehad en terugval willen voorkomen. Specifieke zorg voor specifieke groepen Vanuit onze vestigingen in Apeldoorn en Warnsveld wordt specifieke zorg aangeboden voor de behandeling van specifieke groepen cliënten. Binnen de eenheden Specifieke Zorg en Voortgezette Behandeling wordt gewerkt met de volgende zorgprogramma s: - Zeer Intensieve Behandeling / Forensisch Psychiatrische Afdeling Binnen het zorgprogramma Zeer Intensieve Behandeling / Forensisch Psychiatrische Afdeling worden cliënten met een psychiatrische stoornis en ernstige gedragsproblemen behandeld en begeleid. In 2008 heeft GGNet met succes geparticipeerd in de aanbesteding forensische zorg, waardoor onze forensische afdeling fors is uitgebreid van 24 naar 48 bedden. Deze tender loopt tot 1 december Na afloop van de behandeling of juridische maatregel kunnen deze cliënten doorstromen naar andere zorgprogramma s binnen GGNet; - Poli voor delictgevoelige cliënten Steeds vaker wordt de geestelijke gezondheidszorg geconfronteerd met cliënten van wie (psychiatrische of psychosociale) problemen leiden tot ook voor anderen gevaarlijk gedrag, maar die zich aan behandeling onttrekken. Een ander deel van deze mensen zoekt wel hulp maar vindt geen passend hulpaanbod. Een belangrijk percentage van hen komt uiteindelijk tot delictgedrag, waarvoor zij vervolgens in het justitiële circuit belanden. Speciaal voor deze groep biedt GGNet nu poliklinische behandeling; - Intensieve Zorg is een afdeling die acute psychiatrische klinische zorg biedt voor patiënten met een ernstige psychiatrische crisis; - VGGNet specialistische behandeling en begeleiding aan mensen van 18 jaar en ouder met een lichte verstandelijke beperking en psychiatrische en /of gedragsproblemen. Er is een aanbod van ambulante, poliklinische en klinische zorg. Jeugd Omdat hulpverlening aan kinderen en jeugdigen specifieke expertise vraagt, heeft GGNet een specifiek op deze doelgroep toegesneden eenheid in het leven geroepen. GGNet Jeugd is verantwoordelijk voor de zorg aan jeugdigen in het hele verzorgingsgebied van GGNet van 0-18 jaar (regio Apeldoorn) en van 0-25 jaar (regio Zutphen en Oost-Gelderland). Scelta Scelta is een landelijk opererend expertisecentrum voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek en biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding. Er wordt gewerkt vanuit verschillende locaties, waaronder Apeldoorn, Den Haag en Nijmegen. Scelta biedt zowel deeltijd-, ambulante als klinische psychotherapie aan. Amarum Amarum is een specialistisch centrum voor de behandeling van eetstoornissen en bedient met name cliënten in Gelderland en Overijssel. Het aanbod van Amarum is gericht op vrouwen, mannen, kinderen en jeugdigen en omvat alle vormen van eetstoornissen van uiteenlopende ernst en duur. Amarum vormt samen met de andere gespecialiseerde behandelcentra voor eetstoornissen in Nederland een landelijk netwerk dat zich onder meer ten doel stelt de zorg voor mensen met een eetstoornis te verbeteren. Jaarverantwoording GGNet

11 Amarum heeft een obesitaspoli, waar mensen vanaf 18 jaar uit Gelderland en Overijssel terecht kunnen die last hebben van overgewicht. Bij de behandeling van eetstoornissen wordt intensief samengewerkt met Stichting ZieZo, die bij de uitvoering van haar activiteiten principieel gebruik maakt van de inzet van ervaringsdeskundigen. DaAr Met de activiteiten van DaAr wordt een brug geslagen tussen psychiatrie en samenleving. DaAr is een in maatschappelijke participatie gespecialiseerd centrum gericht op werk, dagactiviteiten en behandelondersteuning. Onder de cliënten van GGNet bevindt zich een aanzienlijke groep mensen van wie capaciteiten zonder de juiste ondersteuning en begeleiding niet of onvoldoende benut zouden worden. DaAr biedt cliënten tijdens en na afloop van hun behandeling een breed scala aan activiteiten aan, die gericht zijn op hervatting van deelname aan het maatschappelijke verkeer, variërend van sollicitatietraining en het stimuleren van sport en beweging tot job coaching. Online aanbod In het dagelijks leven speelt digitale communicatie een steeds prominentere rol. De toegenomen digitalisering van de samenleving heeft ook invloed op zowel de toegankelijkheid van de hulpverlening als de wijze waarop hulp wordt verleend en de middelen waarmee deze hulpverlening wordt uitgevoerd. GGNet haakt aan bij deze trend door het aanbieden van een ieder jaar groeiend pakket digitale producten en diensten. Deze producten zijn hieronder opgenomen. - Interapy (www.interapy.nl) Interapy is een organisatie waarvan een select aantal GGZ-instellingen, waaronder GGNet, mede-eigenaar is. Interapy verzorgt een zeer intensieve én effectieve behandelvorm voor psychische klachten via internet. Tweederde van de cliënten komt hiermee van hun klachten af. Dit succes is onder andere toe te schrijven aan de wetenschappelijk onderbouwde aanpak, maar ook aan de aandacht en tijd die een psycholoog bij Interapy aan een cliënt besteedt. Bij Interapy werken psychologen met een achtergrond in de cognitieve gedragstherapie die speciaal zijn getraind om psychische klachten aan te pakken via internet. Er is veel aandacht voor het verbeteren van vaardigheden, waardoor de methode bijdraagt aan een uitstekend langetermijneffect; - Hulp via Voor mensen met lichte tot matige psychische klachten die informatie of advies willen, biedt GGNet de mogelijkheid via tips en adviezen te vragen aan een deskundige. In zes tot acht contacten helpen hulpverleners de deelnemers hun vraag te verhelderen en krijgen zij informatie en advies. Dat gebeurt via de website of via - Chatten over je depressie De online cursus Grip op je dip (www.gripopjedip.nl) is een cursus voor jongeren van 16 tot 25 jaar die al een tijdje in een dip zitten en graag anoniem aan hun depressieve klachten willen werken. Dat kan in een gesloten chatbox. Er zijn maximaal zes cursisten tegelijkertijd online, die acht keer bij elkaar komen in chatsessies van ongeveer anderhalf uur. Speciaal voor ouderen met een depressie biedt GGNet samen met andere partijen de website - Kopstoring De website richt zich op kinderen van ouders met psychische of psychiatrische problemen. Een derde van deze kinderen ontwikkelt ooit zelf problemen. Op de website vinden de jongeren informatie, kunnen ze chatten met een deskundige, hun ervaringen plaatsen en op elkaar reageren. Ook beantwoorden hulpverleners van GGNet via s vragen, denken zij mee, geven zij oefeningen en verwijzen zij zo nodig door voor verdere hulp; - Surfen tegen eetstoornis Speciaal voor mensen met eetstoornissen biedt GGNet de website aan. Online worden potentiële deelnemers gescreend. De internetbehandeling bestaat uit 15 sessies, compleet met huiswerk en reactie van hulpverleners. Het aanbod is momenteel Jaarverantwoording GGNet

12 met name gericht op de behandeling van boulimia nervosa, maar zal in de toekomst worden uitgebreid; - Campower Met behulp van campower kunnen hulpverlener en cliënt via een beeldverbinding face to face-contact hebben zonder dat zij zich fysiek in elkaars nabijheid bevinden. Campower wordt op dit moment met name binnen de RVE Jeugd gebruikt; - Serious gaming Een toepassing die in 2011 doorontwikkeld is tot een nieuwe versie en toegepast kan worden bij de behandeling van impulscontrolestoornissen Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens cliënten Aantal/bedrag 2010 Aantal/bedrag 2011 Aantal cliënten in zorg/behandeling per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen per einde verslagjaar, inclusief kleinschalig wonen (voorheen beschermd wonen), inclusief deeltijdplaatsen en inclusief BOPZ-aanmerking Waarvan kleinschalig wonen Productie Aantal in verslagjaar geopende DBC s (ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal in verslagjaar gesloten DBC s (ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal verzorgingsdagen, inclusief kleinschalig wonen, inclusief BOPZ in verslagjaar Waarvaan verzorgingsdagen ZvW Waarvan verzorgingsdagen AWBZ Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar Aantal ambulante contacten in verslagjaar Aantal dagen dagactiviteiten in verslagjaar* Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten (x 1.000) Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Tabel 2. Kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten * Dagbesteding betrof in het verslagjaar 2010 een totaal van AWBZ en ZvW. In 2011 was alleen de AWBZ declarabel Werkgebieden GGNet heeft haar werkgebied opgedeeld in vijf subregio's: Doetinchem, Zutphen, Apeldoorn, Zevenaar en Winterswijk/Groenlo (zie figuur 3). Onze zorgverlening staat echter open voor iedereen die daar gebruik van wil maken, ongeacht woonplaats of regio. Jaarverantwoording GGNet

13 Figuur 3: Werkgebied van GGNet 2.4 Samenwerkingsrelaties GGNet is actief in een geografisch uitgestrekt en soms dunbevolkt gebied. Om onze cliënten zo veel mogelijk dicht bij huis zorg op maat te kunnen bieden, is een goede samenwerking met andere organisaties, zowel binnen als buiten de GGZ van groot belang. Ketenpartners GGNet werkt samen met een aantal verschillende partners in de regio. Deze samenwerking maakt het mogelijk het zorgaanbod inhoudelijk te versterken en goed aansluitende zorgketens te realiseren. Zo wordt samengewerkt met diverse ziekenhuizen, niet alleen voor praktische zaken als het delen van huisvesting en farmaceutische zorg, maar ook zorginhoudelijk. Op deze manier GGNet hulp aan cliënten die tijdens hun verblijf in het ziekenhuis psychiatrische hulp behoeven (consultatieve psychiatrie). Omgekeerd maakt GGNet gebruik van een aantal faciliteiten van het ziekenhuis, bijvoorbeeld de OK-faciliteiten die nodig zijn voor het uitvoeren van ECT-behandelingen. GGNet werkt samen met diverse instellingen voor verslavingszorg, waarmee in een aantal gevallen huisvesting wordt gedeeld. Ook zijn er intensieve betrekkingen met RIBW- en V&V-instellingen, om ervoor te zorgen dat cliënten kunnen doorstromen naar lichtere vormen van zorg zodra dit mogelijk is, of om een cliënt juist snel weer in de zorg te kunnen terugnemen als hij/zij een grotere mate van zelfstandigheid toch niet blijkt aan te kunnen. Op het gebied van jeugd en jongeren wordt samengewerkt met een groot aantal partijen, zowel collega-zorginstellingen als lokale en provinciale overheden en landelijke instanties. Op het gebied van jeugd wordt eveneens veelvuldig samengewerkt met de collega-instellingen Dimence, de Springplank en de Lichtenvoorde. Ook rond het thema kindermishandeling werkt GGNet met een groot aantal partijen samen. Als participant van de Gelderse Aanpak Kindermishandeling heeft GGNet bijgedragen aan de totstandkoming van een protocol over onder andere de wijze van informatie-uitwisseling tussen instellingen bij (het vermoeden van) kindermishandeling zoals Bureau Jeugdzorg Jaarverantwoording GGNet

14 Gelderland/Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de Raad voor de Kinderbescherming regio Gelderland. Doel hiervan is kindermishandeling zo vroeg mogelijk te signaleren. Dit protocol is als voorbeeld genoemd voor de landelijke Meldcode Kindermishandeling van GGZ Nederland. Huisartsen GGNet werkt veelvuldig samen met de huisartsen binnen het verzorgingsgebied van GGNet. Niet alleen spelen de huisartsen een belangrijke rol bij de doorverwijzing naar het hulpaanbod van GGNet, maar is GGNet ook actief in de huisartsenpraktijken zelf. Op dit moment ondersteunen circa 60 POH ers van GGNet een groot aantal huisartsenpraktijken. Zorgkantoor en zorgverzekeraars Als gevolg van de nieuwe bekostigingssystematiek en de stringentere eisen op het gebied van rapportage en verantwoording zijn de contacten tussen GGNet, het Zorgkantoor en de zorgverzekeraars het afgelopen jaar aanmerkelijk intensiever geworden. Omdat GGNet transparantie en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan, kan deze ontwikkeling alleen maar worden toegejuicht. Onze financiers hebben niet alleen aandacht voor financiële en bedrijfsmatige zaken, maar ook voor het verbeteren van de patiëntenzorg. Daarmee hebben zowel zorgaanbieder als zorgverzekeraar uiteindelijk hetzelfde doel voor ogen: het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg aan zo veel mogelijk mensen tegen zo laag mogelijke kosten. Politie en Openbaar Ministerie GGNet heeft regelmatig te maken met de politie en het Openbaar Ministerie, waarbij de belangen van GGNet en die van de handhavers van openbare orde en veiligheid niet altijd parallel lopen. Daarbij hebben genoemde partijen te maken met een groot aantal wetten die soms tegengestelde belangen dienen, zoals bescherming van het beroepsgeheim en de opsporing van strafbare feiten. Om hierover goede afspraken te maken zijn politie, Openbaar Ministerie en GGNet een convenant met elkaar aangegaan, waarin over verschillende onderwerpen een aantal afspraken is gemaakt, zoals het verstrekken van (medische) informatie door GGNet, de handelwijze ten aanzien van voortvluchtige patiënten met een BOPZ-verklaring en het beleid hoe om te gaan met geweldsdreiging. Scholen en opleidingsinstituten Om ook in de toekomst verzekerd te blijven van kwalitatief goed opgeleide medewerkers, werkt GGNet intensief samen met ROC s, hogescholen en universiteiten. Samen met vijf andere GGZinstellingen is een uniek samenwerkingsverband aangegaan om het curriculum van de verschillende opleidingen beter te laten aansluiten op de eisen en wensen vanuit de praktijk. Deze samenwerking krijgt vorm in de verschillende leerafdelingen van de betrokken instellingen, waarbij GGNet niet alleen voor zichzelf opleidt, maar eventueel ook voor één van de andere betrokken instellingen. Bij deze gezamenlijke aanpak speelt concurrentie geen rol; de deelnemende partijen worden gedreven door een gezamenlijk belang goede professionals af te leveren. Positief aan deze aanpak is ook dat het enthousiasme voor een carrière in de GGZ lijkt toe te nemen. Overheden De overheid heeft een aanzienlijke invloed op het reilen en zeilen binnen GGNet. De rijksoverheid legt de wettelijke en de financiële kaders vast en is verantwoordelijk voor ingrijpende veranderingen zoals de introductie van marktwerking. GGNet tracht hierin een positief kritische rol te spelen door te wijzen op de consequenties van de keuzes die op politiek of departementaal niveau worden gemaakt. Daartoe zijn in diverse opinie- en dagbladen artikelen gepubliceerd. Daarnaast vinden op regelmatige basis gesprekken plaats tussen vertegenwoordigers van GGNet en de gemeenten uit ons verzorgingsgebied. De gemeenten spelen een belangrijke rol bij het verdelen van de WMO-gelden en het realiseren van voorzieningen. Jaarverantwoording GGNet

15 Jaarverantwoording GGNet

16 Jaarverantwoording GGNet

17 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur In 2011 en in het jaar ervoor is veel aandacht besteed aan Governance. In 2009 was reeds conform de voorschriften van de Zorgbrede Governance Code een informatieprotocol vastgesteld, waarin staat beschreven op welke wijze de Raad van Toezicht wordt voorzien van de benodigde informatie. In 2011 is in samenhang met een gedragcode gewerkt aan een klokkenluiderregeling, die in 2012 formeel zal worden vastgesteld. Het reglement van de Raad van Toezicht voldoet aan de in de Zorgbrede Governance Code Zo is de maximale zittingsduur van de leden van de Raad van Toezicht expliciet vastgesteld op twee maal vier jaar. In het geactualiseerde rooster van aftreden is gerekend vanaf de datum van de fusie tussen GGNet en Spatie per 1 januari 2006, om te voorkomen dat zes van de zeven leden van de Raad van Toezicht zouden moeten aftreden. Dit zou de continuïteit van het toezicht ernstig in gevaar brengen. Daarom is gekozen voor een overgangsregeling, die er toe leidt dat GGNet 2016 geheel compliant is. 3.2 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van GGNet telt twee leden: Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties drs. T.A.M. de Grefte voorzitter Raad van Bestuur - Lid Raad van Commissarissen Interapy (tot ) - Lid van de Commissie Financiering en Bekostiging GGZ Nederland - Lid van de Raad van Advies Agis Zorgverzekeringen - Lid van de Raad van Advies Menzis - Lid bestuur WGV Oost dr. C.P.F. Lemke, psychiater geneeskundig bestuurder - Lid van de commissie Zorgvisie van GGZ Nederland - Voorzitter van de Stuurgroep Routine Outcome Monitoring van GGZ Nederland (tot eind 2011) - Bestuurslid Stichting de Springplank - Voorzitter RvT De GGZ Academie Tabel 3: Samenstelling Raad van Bestuur Vergaderingen De Raad van Bestuur vergadert wekelijks op basis van een vaste agenda. Per onderwerp is een eerstverantwoordelijke eigenaar binnen de Raad van Bestuur aangewezen. Afhankelijk van het onderwerp worden ook stafmanagers uitgenodigd om delen van de vergadering bij te wonen. Reglementen De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Bestuur. Portefeuilleverdeling Binnen de Raad van Bestuur is sprake van een duidelijke verdeling van de verschillende aandachtsgebieden. Daarbij wordt uitgegaan van de hieronder genoemde portefeuilleverdeling. Jaarverantwoording GGNet

18 Portefeuille voorzitter Raad van Bestuur De portefeuille van de voorzitter van de Raad van Bestuur bevat de volgende onderwerpen: - financiën en bedrijfsvoering; - planning en control; - huisvestings- en vastgoedbeleid; - facilitaire zaken; - HRM; - OR - ICT-beleid; - marketing en communicatie. Door deze verdeling geeft de voorzitter van de Raad van Bestuur leiding aan: - directeuren van de zorgeenheden; - directeur Financiën en ICT; - manager Services; - manager HRM; - manager Vastgoed; - manager Communicatie; - directiesecretaris. De voorzitter van de Raad van Bestuur voert het overleg met de Ondernemingsraad en zit het Directeurenberaad voor. Portefeuille geneeskundig bestuurder De portefeuille van de geneeskundig bestuurder bevat de volgende onderwerpen: - zorgbeleid en zorginnovatie; - coördinatie strategie; - onderzoek en opleidingen; - kwaliteitsbeleid; - Cliëntenraad en Familieraad; - Klachtencommissie cliënten; - zorg-ict; - communicatie zorginhoudelijk. Door deze verdeling geeft de geneeskundig bestuurder leiding aan: - directeuren van de zorgeenheden; - medische staf; - college geneesheer-directeuren; - manager Kenniscentrum (opgeheven per 1 september 2011); - manager Bestuursbureau; - de strategisch adviseur zorg. Bezoldigingsbeleid De leden van de Raad van Bestuur worden bezoldigd conform de kaders van de door de NVTZ en de NVZD opgestelde beloningscode Bestuurders in de zorg. Daarbij wordt ervoor gewaakt dat de beloningen van de bestuurders passen binnen de normen van voornoemde beloningscode. De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht voert ieder jaar een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur. Tijdens het eerste gesprek worden de doelen geformuleerd die tijdens de beoordelingsperiode moeten worden bereikt. In het tweede gesprek wordt getoetst of en in hoeverre deze doelen daadwerkelijk zijn bereikt. Informatieprotocol De Raad van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht tijdig van alle informatie die nodig is om de toezichthoudende rol naar behoren te kunnen vervullen. - Voorafgaand aan de tweemaandelijkse vergaderingen ontvangen de leden van de Raad van Toezicht een financiële rapportage over de afgelopen twee maanden, waarin de winst- en Jaarverantwoording GGNet

19 verliesrekening per organisatieonderdeel staan weergegeven inclusief toelichting, een personeelsoverzicht, productieoverzicht, de balans, een kasstroomoverzicht en ten slotte een overzicht van de investeringen en de voorzieningen; - Daarnaast krijgen de leden van de Raad van Toezicht een afschrift van belangrijke rapportages van externe partijen zoals accountants, HKZ-auditors en Inspectie; - Ontwikkelingen op het gebied van strategie en samenwerking worden in een vroeg stadium met de Raad van Toezicht schriftelijk gedeeld, evenals afspraken met zorgverzekeraars, banken en andere belangrijke externe partijen; - Voorts wordt de Raad van Toezicht op de hoogte gebracht van calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg of Justitie; - De Raad van Toezicht krijgt 2x per jaar een verslag van de overlegvergadering ten behoeve van de artikel 24 vergaderingen met de Ondernemingsraad, waarbij leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. Voor het overige hebben de leden van de Raad van Toezicht toegang tot intranet, waardoor zij de notulen kunnen bekijken als zij daarin zijn geïnteresseerd; - Maandelijks wordt een overzicht toegestuurd van berichten in de media die GGNet betreffen. Van belangrijke kwesties, waarvan wordt verwacht dat deze in de publiciteit zullen komen, wordt de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht; - Indien er sprake is van conflicten van enige betekenis, binnen de eigen organisatie of tussen GGNet en derden, wordt de Raad van Toezicht hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht; - Ten slotte wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd over gerechtelijke procedures die mogelijk een aanzienlijke financiële of publicitaire impact kunnen hebben. Conform de Zorgbrede Governance Code zijn bovenstaande afspraken reeds in 2009 geformaliseerd in een informatieprotocol. Jaarverantwoording GGNet

20 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/Raad van Beheer) Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2011 Naam en hoofdfunctie Aandachtsgebied Nevenfuncties Eerste benoeming/ Moment van aftreden V. Doorn, voorzitter Algemeen directeur dagbladuitgeverij (pensioen) drs. J.M. Hopstaken (vicevoorzitter) Lid Raad van Bestuur AMC drs. J. Kemeling (lid) Huisarts in ruste drs. E.C.M. van der Wilden-van Lier, art MG, MPH (lid) Lid Raad van Bestuur ZGT drs. M.J. Overbeek, RA (lid) Registeraccountant DNB mr. R. Wilgenkamp (lid), Directeur Human Resources Essent Vastgoed Algemene bedrijfsvoering Financiën, bedrijfsvoering Dagelijks bestuurslid (Heemraad) bij het Waterschap Veluwe voor de VVD Directeur Victoria b.v. Ambassadeur Stichting Hospice Apeldoorn Lid van de Raad van Toezicht van Coda Apeldoorn (museum, bibliotheek en archief) Voorzitter van de Vereniging van Gepensioneerden van Wegener N.V. Bestuurslid Stichting HIV Monitor Lid Raad van Commissarissen Centramed Bestuurslid Faria-Clowns Bestuurslid NICTIZ Bestuurslid Dutch Hospital Data Bestuurlid ING Adviesraad Gezondheidszorg Zorg, kwaliteit Burgerlid Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) van de gemeente Apeldoorn Voorzitter van de adviesraad WMO van de gemeente Apeldoorn Zorg, kwaliteit, bedrijfsvoering Tabel 4: Samenstelling Raad van Toezicht Lid Stuurgroep Diabetes Ketenzorg Auditor voor het NIAZ Lid Raad van Commissarissen Sophia Revalidatie (sinds 2009) Klankbordgroep i-bmg onderzoek Patiëntveiligheid (traject Europese subsidie) Commissaris bij IZIT / (niet herbenoembaar) / (herbenoembaar) / (niet herbenoembaar) / (niet herbenoembaar) Financiën Voorzitter Stichting Maria Montessori Zutphen (niet herbenoembaar) HRM Lid programmaraad New Board Program Lid adviesraad New Ventures Member Advisory Committee for Management Educations Insead / (niet herbenoembaar) Aantal Bijgewoonde vergaderingen 5 van de 5 4 van de 5 4 van de 5 5 van de 5 5 van de 5 5 van de 5 Jaarverantwoording GGNet

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5

Inhoudsopgave 3. 1 Voorwoord 5 u samen g j sa ouwbaar in dialoog betrouwbaar vernieuwend leerzaam vernieuwend leerzaam betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar betrouwbaar ondernemend gastvrij in dialoog ondernemend vernieuwend leerzaam

Nadere informatie

stabiel in een gedraaid perspectief

stabiel in een gedraaid perspectief stabiel in een gedraaid perspectief Jaarverslag 2011 LEESWIJZER Het jaardocument 2011 wordt voorafgegaan door een voorwoord van de directie en de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft een eigen

Nadere informatie

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo

Jaardocument. Stichting Bronovo-Nebo Jaardocument Stichting Bronovo-Nebo 2014 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord 3 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 4 3 Algemene informatie 5 3.1 Structuur van de organisatie 5 3.2. Kerngegevens 7 4 Bestuur,

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2010 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2010 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis

Jaardocument 2010. Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis ardocument 2010 Maatschappelijk verslag Vlietland Ziekenhuis Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 7 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 8 2.1 Algemene gegevens 8 2.2 Structuur

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3

1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 Jaardocument 2009 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van het concern... 5 2.3

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag

Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag Stichting Zorg Op Noord Jaardocument 2010 Maatschappelijk verslag juni 2011 versie 1.0 Inhoudsopgave 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGGEVING... 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6

Inhoudsopgave... 2. 1. Voorwoord... 4. 2. Profiel van de organisatie... 6. 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 JAARDOCUMENT 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene indentificatiegegevens... 6 2.2 Structuur van het concern... 6 2.3. Kerngegevens...

Nadere informatie

Jaarverslag Menzis 2009

Jaarverslag Menzis 2009 Jaarverslag Menzis 2009 jaarverslag 2009 Contactgegevens Reacties op en vragen over dit verslag kunt u doorgeven aan: Menzis, afdeling Corporate Communicatie (telefoon: 0317-455 811). Zie voor meer informatie

Nadere informatie

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg

Vertrouwd op weg. Jaarverslag 2013. Contact. www.vvgi.nl. Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Vertrouwd op weg Contact Jaarverslag 2013 Vincent van Gogh voor geesteijke gezondheidszorg Postbus 5 5800 AA Venray Stationsweg 46 5803 AC Venray Tel. 0478-527 527 info@vvgi.nl www.vvgi.nl VVG0004_cover_A4_W.indd

Nadere informatie

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen

Jaardocument 2010. Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen Colofon Jaardocument Martini Ziekenhuis 2010 Redactie Harriët Hamstra, Marianna van der Zee Vormgeving en

Nadere informatie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Curium-LUMC, Academisch Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie Jaardocument 2008 1. Voorwoord Voor u ligt het jaardocument over het boekjaar 2008 van de Stichting Curium-LUMC, academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie met vestigingen in Oegstgeest en Gouda.

Nadere informatie

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis

Erasmus MC Jaarverslag 2005. De kracht van. kennis Erasmus MC arverslag 2005 De kracht van kennis arverslag 2005 de missie van het erasmus mc Het Erasmus MC wil een innoverend universitair medisch centrum zijn voor hoogwaardige kennisontwikkeling, opleiding

Nadere informatie

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008

Verbin- ding is plus. Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Jaarverslag 2008 academisch ziekenhuis Maastricht Jaarverslag 2008 Verbinding is plus. Inhoud Voorwoord 7 1 Verbinden 9 2 Visie en strategie azmove 13 Better health in a different world

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 DAS Holding N.V. Ondernemersdesk: Eén persoonlijk aanspreekpunt voor ondernemers Hanan Drieënhuizen, manager Ondernemersdesk: Ondernemers willen snel en eenvoudig hun weg vinden

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Humanitas

Jaarverslag Stichting Humanitas Jaarverslag Stichting Humanitas 2014 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1. UITGANGSPUNTEN 1.1. Missie, kernwaarden 1.2. Organisatiestructuur 1.3. Medezeggenschap 1.4. Kerngegevens 1.5. Werkgebieden 1.6. Samenwerkingsrelaties

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk

Samen verantwoordelijk Samen verantwoordelijk Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 3 Voorwoord Raad van Toezicht 4 Organisatie 5 Interview: Auris streeft naar een participerende medezeggenschap 9 Medezeggenschap 11 Interview:

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving

visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visie document 2014 Betere zorg, veiliger samenleving visiedocument forensische zorg ggz nederland inhoudsopgave Hoofdstuk 1 04 Vooraf: van goed naar beter Hoofdstuk 10 30 Regie in de keten Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave

CIRO + Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave CIRO + Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1. Algemene identificatiegegevens... 4 2.2. Juridische

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar

Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Maatschappelijk verslag 2013 DSW Zorgverzekeraar Inhoudsopgave 1. AANBIEDING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.1. VERANTWOORDING IN HOOFDLIJNEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR... 4 1.2. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...

Nadere informatie

MCL NOORDERBREEDTE TJONGERSCHANS H Z. Henri Dunantweg 2 8934 AD Leeuwarden Telefoon: (058) 286 66 66 www.mcl.nl

MCL NOORDERBREEDTE TJONGERSCHANS H Z. Henri Dunantweg 2 8934 AD Leeuwarden Telefoon: (058) 286 66 66 www.mcl.nl jaarverslag 2012 H Ziekenhuis Z Zorgcentrum WEST-TERSCHELLING Z KOLLUM Z TZUMMARUM Z NOARDBURGUM Z HARLINGEN H Z LEEUWARDEN H Z HURDEGARYP Z GROU Z HEERENVEEN H LEMMER H MCL NOORDERBREEDTE Henri Dunantweg

Nadere informatie

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd

Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Toetsingskader Verantwoorde Hulp voor jeugd Utrecht, december 2014 1 De foto op de voorkant betreft geen personen in de jeugdhulp en is uitsluitend ter illustratie. 2 Toetsingkader Verantwoorde hulp voor

Nadere informatie