Jaarverantwoording GGNet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording GGNet"

Transcriptie

1 Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief

2 Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Samenwerkingsrelaties Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Toezichthouders (RvT / RvC / RvB) Bedrijfsvoering Cliëntenraad en Familieraad Cliëntenraad Familieraad Ondernemingsraad Medische Staf Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg Klachten Toegankelijkheid Veiligheid Patiënten Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Beschikbaarheid van medewerkers Arbeidsomstandigheden Ziekteverzuim Medewerkertevredenheid Veiligheid medewerkers Incidenten melden Intern Opvang Team Ontruimingsoefeningen Bedrijfshulpverlening Samenleving en belanghebbenden Acute zorg Herstel en rehabilitatie Financieel beleid...48 Jaarverantwoording GGNet

3 II Jaarrekening 5 Jaarrekening Jaarrekening Balans per 31 december 2011 in duizenden euro s Resultatenrekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Algemeen Grondslagen van waardering van activa en passiva Grondslagen van resultaatbepaling Grondslagen van segmentering Toelichting op de balans per 31 december Mutatieoverzicht materiële vaste activa(/financiële vaste activa) WTZi-vergunningplichtige vaste activa WTZi-meldingsplichtige vaste activa WMG-gefinancierde vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden en gereedgekomen projecten Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten Specificatie in het boekjaar gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Controleverklaring...85 Jaarverantwoording GGNet

4 Jaarverantwoording GGNet

5 Jaardocument Uitgangspunten van de verslaggeving I Maatschappelijk verslag Dit jaardocument bestaat uit de onderdelen: - het maatschappelijk verslag; - de jaarrekening; - de kwantitatieve gegevens, aangeleverd via DigiMV. Het maatschappelijk verslag is ingedeeld in vier hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk bestaat uit een korte toelichting op de verslaglegging. In hoofdstuk twee wordt een beschrijving gegeven van het profiel en een aantal kerngegevens van GGNet. In hoofdstuk drie wordt aandacht besteed aan de besturing van de organisatie, de wijze waarop GGNet uitvoering geeft aan de Zorgbrede Governance Code, de bedrijfsvoering en de medezeggenschap. In het vierde en laatste hoofdstuk wordt ingegaan op zowel het korte- als langetermijnbeleid van GGNet, het algemene kwaliteitsbeleid en het beleid ten aanzien van cliënten en personeel. In dit hoofdstuk wordt ook aandacht besteed aan de huisvesting, ICT en het financiële beleid. Dit document bevat de informatie die op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen jaarlijks moet worden verstrekt. Het jaardocument 2011 is in pdf-formaat te raadplegen op en op onze eigen website: 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Stichting GGNet Adres Vordenseweg 12 Postcode 7231 PA Plaats Warnsveld Telefoonnummer (0575) Identificatienummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Tabel 1: Algemene identificatiegegevens 2.2 Structuur van het concern De historische wortels van GGNet liggen zeer ver in de geschiedenis. In haar huidige vorm bestaat GGNet sinds 1 januari Op dat moment fuseerden GGNet en Spatie tot de nieuwe stichting GGNet. Door deze versmelting van zorginstellingen ontstond een veelzijdige organisatie die een breed palet aan diensten aanbiedt binnen een groot verzorgingsgebied, dat zich uitstrekt van de Oost-Veluwe tot het uiterste puntje van de Achterhoek. GGNet omvatte in 2011 vier rechtspersonen, te weten: Stichting GGNet In Stichting GGNet is veruit het grootste deel van de activiteiten ondergebracht. De stichting stelt zich ten doel: het bieden van hulp in de geestelijke gezondheidszorg en in het bijzonder aan mensen met psychiatrische problematiek. (www.ggnet.nl) Jaarverantwoording GGNet

6 Stichting De GGZ Academie De doelstelling van de Stichting De GGZ Academie is het verzorgen van bij- en nascholing, trainingen, symposia en congressen aan professionals in de gezondheidszorg, ongeacht het werkgebied (GGZ, AGZ of VGZ). De GGZ Academie is V&VN-geaccrediteerd. (www.deggzacademie.nl) ISIS geïntegreerde zorg B.V. ISIS is een besloten vennootschap waarvan GGNet 100% eigenaar is. ISIS is een kleine eerstelijns psychologenpraktijk en heeft als doelstelling de ketenzorg voor cliënten van GGNet te verbeteren door het bieden van stepped en matched care. (www.isis.nl) Interapy Holding B.V. Ten slotte is het van belang te vermelden dat GGNet een belang van 19,99% heeft in Interapy Holding B.V. De onderneming biedt en ontwikkelt online psychologische hulpverlening en daaraan gerelateerde diensten. (www.interapy.nl) Stichting GGNet Stichting Interapy ISIS De GGZ Holding Geïntegreerde Academie B.V. Zorg (19,99%) B.V. Figuur 1: Juridische structuur GGNet Gelieerde rechtspersonen Stichting Oude en Nieuwe Gasthuis In Stichting Oude en Nieuwe Gasthuis is een deel van het vastgoed van een andere rechtsvoorganger van GGNet ondergebracht. De Stichting Oude en Nieuwe Gasthuis is en blijft een separate rechtspersoon. Stichting Disgenoten GGNet heeft voor de maaltijdvoorziening voor haar cliënten sinds 2001 geparticipeerd in een samenwerkingsverband van verschillende zorgorganisaties (Trimenzo, De Goede Zorg, De Woonmensen en Zorggroep Apeldoorn), verenigd in de Stichting Disgenoten. Het bestuur van deze stichting werd gevormd door de bestuurders van de participerende instellingen. Om het risico op de onderneming te beperken is besloten deze activiteiten over te dragen aan een andere partij. Dit heeft geleid tot de keuze de activiteiten van de Stichting Disgenoten vanaf 1 januari 2011 onder te brengen bij Huuskes Versproducten B.V. In 2011 heeft op 13 december de feitelijke opheffingsvergadering plaatsgevonden. Vanaf dat moment is het bestuur ontmanteld en zal er medio 2012 een finale (financiële) afronding plaatsvinden. De voorzitter van de Raad Jaarverantwoording GGNet

7 van Bestuur van GGNet is daarmee ook geen bestuursvoorzitter meer van de Stichting Disgenoten. Met de Cliëntenraad wordt elk kwartaal gesproken over de voortgang van voedingszaken. De Cliëntenraad kan ook rechtstreeks in contact treden met Huuskes met betrekking tot de kwaliteit van voedingszaken. Indien wij als GGNet zelf signalen opvangen over dit onderwerp, dan informeren wij vanzelfsprekend de Cliëntenraad. Stichting POH GGZ Deze stichting heeft als doel de dienstverlening in de eerste lijn te verbeteren door praktijkondersteuners van GGNet in te zetten in de huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij de huisartsenvereniging Oude IJssel, op basis van een tussen de Stichting POH GGZ en Stichting GGNet afgesloten dienstverleningsovereenkomst. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris van de huisartsenvereniging Oude IJssel en een directeur van GGNet. Ziekenhuizen Ter ondersteuning van haar activiteiten werkt GGNet samen met de volgende ziekenhuizen: - Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem; - Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk; - Gelre ziekenhuizen, locaties Apeldoorn en Zutphen; - Alysis Zorggroep, locatie Ziekenhuis Zevenaar. Stichting Urtica GGNet vervult de kassiersfunctie voor Urtica De Vijfsprong (bestaande uit Stichting Urtica en Landbouwbedrijf De Vijfsprong). Voor de Stichting Urtica De Vijfsprong beheert GGNet de psychiatrische erkenning. In dit verband maakt GGNet ook de productieafspraken met het Zorgkantoor. Stichting ZieZo Met de Stichting ZieZo werkt GGNet intensief samen op het gebied van de behandeling van eetstoornissen, waarbij vooral wordt gewerkt met de inzet van ervaringsdeskundigheid. Om een nog bredere inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de GGZ en de verslavingszorg mogelijk te maken, heeft GGNet een aantal ervaringsdeskundigen ondergebracht in de door Stichting ZieZo opgerichte Stichting Eventus. Onder de Stichting ZieZo valt ook de Stichting TEN (Trainingscentrum Ervaringsdeskundigheid Nederland). Vanaf 1 januari 2012 zal deze organisatie verder gaan onder de naam IxtaNoa. De Springplank Op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie wordt samengewerkt in Stichting De Springplank. De Springplank is een samenwerkingsinitiatief van drie organisaties: GGNet Jeugd Apeldoorn, Lindenhout De Beukel en de deeltijd en polikliniek van Karakter. Deze drie organisaties bieden gezamenlijk hulp aan kinderen tussen de 0 en 18 jaar met ernstige psychosociale en/of psychiatrische problematiek. Stichting Vrienden van GGNet en Vrienden van Spatie Ten slotte zijn er de Stichting Vrienden van De Wellen en de Stichting Vrienden van GGNet. Deze door vrijwilligers gerunde stichtingen organiseren activiteiten voor cliënten in (met name) de langdurige zorg. Zorgorganisatie In 2010 waren voorbereidingen getroffen om de organisatie te kantelen van een regionaal model naar per doelgroep georiënteerde zorgeenheden. Vanaf 1 januari 2011 is deze organisatiestructuur van start gegaan. Vanaf dat moment was GGNet georganiseerd langs vijf doelgroepgerichte zorgeenheden en de bijzondere Zorgeenheid DaAr (dagbesteding). Schematisch ziet de organisatie van GGNet er als volgt uit: Jaarverantwoording GGNet

8 Figuur 2: Organigram GGNet Besturingsmodel GGNet hanteert als besturingsmodel het Raad van Toezichtmodel. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor het formuleren en doen realiseren van het beleid, de strategische en financiële doelstellingen en de behaalde resultaten, en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de wijze waarop de Raad van Bestuur GGNet bestuurt. Zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Toezicht richt zich daarbij naar de hoofddoelstelling van GGNet als maatschappelijke onderneming: het bieden van verantwoorde zorg. Daar wordt onder verstaan het bieden van cliëntgerichte, veilige en betaalbare zorg, die geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering. Bij de uitvoering van hun werkzaamheden baseren de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zich op de statuten van GGNet, de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en de Zorgbrede Governance Code. Vanaf 1 januari 2011 vallen uitvoering en ontwikkeling van zorg voor specifieke, GGNet-brede doelgroepen onder één aansturing. Het steeds intensiever wordende samenspel tussen de inhoudelijke specialisten van de expertkringen en de meer op zorgontwikkeling gefocuste leiding wordt voortgezet. De expertkring ontwikkelt het state of the art aanbod in een programma voor een specifieke doelgroep in de hele zorglijn en de lijn is verantwoordelijk voor een kordate implementatie in de behandelpraktijk. Experts en leidinggevenden auditeren vervolgens ieder jaar de praktijk om na te gaan of deze ook overeenkomstig afgesproken concrete doelen is aangepast. De organisatie van GGNet omvat zes zorgeenheden, die elk aangestuurd worden door een directeur. 1. Kortdurende Behandeling (volwassenen tot circa 1 jaar); 2. Voortgezette Behandeling; 3. Specifieke Zorg; 4. Ouderen; 5. Jeugd; 6. DaAr (Dagbesteding en Arbeidsre-integratie). Jaarverantwoording GGNet

9 De medezeggenschapsstructuur Ondernemingsraad In GGNet functioneert één Ondernemingsraad voor heel GGNet met daarnaast per zorgeenheid en voor de stafdiensten een focusgroep. Leden van de focusgroep bepalen de agenda van de Ondernemingsraad aangaande de onderwerpen die in hun zorgeenheid spelen en behandeling behoeven binnen de Ondernemingsraad. Hiernaast werkt de Ondernemingsraad met commissies die zich bezighouden met een aantal deelaspecten, t.w.: - Commissie Veiligheid Gezondheid Welzijn Milieu (VGWM); - Commissie Sociaal Beleid (SB), Commissie Financieel Economische Zaken (FEZ); - Commissie Communicatie en Achterban (C&A). Cliëntenraad Binnen GGNet zijn in 2011 één centrale cliëntenraad en drie regionale cliëntenraden voor de regio s Apeldoorn, Zutphen/Warnsveld en de Achterhoek. Elke regionale cliëntenraad zendt een afvaardiging naar de centrale cliëntenraad. Familieraad GGNet kent een Familieraad, die familieleden van cliënten ondersteunt bij de uitoefening van hun rol in het hulpverleningsproces. Daarnaast adviseert de Familieraad bestuur, management en medewerkers van GGNet op zowel beleids- als uitvoerend niveau. Medische staven De medische Staf van GGNet heeft een adviesbevoegdheid richting de Raad van Bestuur. De drie regionale staven hebben adviesbevoegdheid richting de directeuren van de zorgeenheden. De Cliëntenraad, Familieraad en Ondernemingsraad komen in hoofdstuk 3 uitgebreider aan de orde. 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De kernactiviteiten van GGNet richten zich op het behandelen en begeleiden van mensen met psychiatrische aandoeningen, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek of een verstandelijke beperking. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan diagnose en behandeling en ook aan preventie. Het aanbod van GGNet omvat tevens psychiatrische thuiszorg, gespecialiseerde verpleeghuiszorg en forensische psychiatrie. Ook biedt GGNet een breed scala aan gespecialiseerde activiteiten aan, gericht op verschillende doelgroepen. Regionaal aanbod GGNet biedt zijn diensten aan vanuit de regionale vestigingen in Apeldoorn, Zutphen, Zevenaar, Doetinchem en Groenlo/Winterswijk. Vanuit deze regio s wordt vrijwel iedere denkbare tweedelijns geestelijke gezondheidszorg aanboden, behalve complexe langdurige verblijfszorg en op kinderen en jeugdigen gerichte zorg, waarover hierna meer. Een geëxpliciteerd behandelbeleid, stepped care programma s en multidisciplinaire richtlijnen vormen de basis voor de uitvoering van de behandelingen. Voorbeelden van onze programma s zijn: - Toegang en Consultatie, gericht op volwassen psychiatrische patiënten van 24 tot en met 64 jaar die toegang wensen tot het zorgaanbod van GGNet; - Stemming en Angst, gericht op patiënten met angst- en stemmingsstoornissen zoals fobieën, dwangklachten, depressies en manisch-depressieve stoornissen; - Psychose en Support, gericht op de langdurige begeleiding en ondersteuning van patiënten met veelal langdurige psychiatrische klachten; - Ouderen, dat is afgestemd op de hulpvraag en het klachtenpatroon van deze doelgroep, zoals somberheid, angstklachten en/of geheugenklachten; Jaarverantwoording GGNet

10 - Woonzorg, dat is gericht op volwassenen die niet zelfstandig kunnen wonen maar daarbij begeleiding nodig hebben. Deze cliënten kunnen gebruik maken van een beschermde woonvorm (24-uurszorg), nadrukkelijk gericht op het wonen met begeleiden en niet zo zeer op het behandelen; - Cliënten die een indicatie hebben voor een klinische opname kunnen terecht in onze klinieken. GGNet legt zich niet alleen toe op diagnosestelling en behandeling, maar besteedt ook ruim aandacht aan preventie. GGNet Preventie heeft als doel het voorkomen van ernstige en/of langdurige psychische problemen en richt zich daarbij met name op mensen met lichte tot matige psychische klachten, mensen met een verhoogd risico op psychische problemen zoals familieleden van mensen met psychische problemen en mensen die een behandeling hebben gehad en terugval willen voorkomen. Specifieke zorg voor specifieke groepen Vanuit onze vestigingen in Apeldoorn en Warnsveld wordt specifieke zorg aangeboden voor de behandeling van specifieke groepen cliënten. Binnen de eenheden Specifieke Zorg en Voortgezette Behandeling wordt gewerkt met de volgende zorgprogramma s: - Zeer Intensieve Behandeling / Forensisch Psychiatrische Afdeling Binnen het zorgprogramma Zeer Intensieve Behandeling / Forensisch Psychiatrische Afdeling worden cliënten met een psychiatrische stoornis en ernstige gedragsproblemen behandeld en begeleid. In 2008 heeft GGNet met succes geparticipeerd in de aanbesteding forensische zorg, waardoor onze forensische afdeling fors is uitgebreid van 24 naar 48 bedden. Deze tender loopt tot 1 december Na afloop van de behandeling of juridische maatregel kunnen deze cliënten doorstromen naar andere zorgprogramma s binnen GGNet; - Poli voor delictgevoelige cliënten Steeds vaker wordt de geestelijke gezondheidszorg geconfronteerd met cliënten van wie (psychiatrische of psychosociale) problemen leiden tot ook voor anderen gevaarlijk gedrag, maar die zich aan behandeling onttrekken. Een ander deel van deze mensen zoekt wel hulp maar vindt geen passend hulpaanbod. Een belangrijk percentage van hen komt uiteindelijk tot delictgedrag, waarvoor zij vervolgens in het justitiële circuit belanden. Speciaal voor deze groep biedt GGNet nu poliklinische behandeling; - Intensieve Zorg is een afdeling die acute psychiatrische klinische zorg biedt voor patiënten met een ernstige psychiatrische crisis; - VGGNet specialistische behandeling en begeleiding aan mensen van 18 jaar en ouder met een lichte verstandelijke beperking en psychiatrische en /of gedragsproblemen. Er is een aanbod van ambulante, poliklinische en klinische zorg. Jeugd Omdat hulpverlening aan kinderen en jeugdigen specifieke expertise vraagt, heeft GGNet een specifiek op deze doelgroep toegesneden eenheid in het leven geroepen. GGNet Jeugd is verantwoordelijk voor de zorg aan jeugdigen in het hele verzorgingsgebied van GGNet van 0-18 jaar (regio Apeldoorn) en van 0-25 jaar (regio Zutphen en Oost-Gelderland). Scelta Scelta is een landelijk opererend expertisecentrum voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek en biedt diagnostiek, behandeling en begeleiding. Er wordt gewerkt vanuit verschillende locaties, waaronder Apeldoorn, Den Haag en Nijmegen. Scelta biedt zowel deeltijd-, ambulante als klinische psychotherapie aan. Amarum Amarum is een specialistisch centrum voor de behandeling van eetstoornissen en bedient met name cliënten in Gelderland en Overijssel. Het aanbod van Amarum is gericht op vrouwen, mannen, kinderen en jeugdigen en omvat alle vormen van eetstoornissen van uiteenlopende ernst en duur. Amarum vormt samen met de andere gespecialiseerde behandelcentra voor eetstoornissen in Nederland een landelijk netwerk dat zich onder meer ten doel stelt de zorg voor mensen met een eetstoornis te verbeteren. Jaarverantwoording GGNet

11 Amarum heeft een obesitaspoli, waar mensen vanaf 18 jaar uit Gelderland en Overijssel terecht kunnen die last hebben van overgewicht. Bij de behandeling van eetstoornissen wordt intensief samengewerkt met Stichting ZieZo, die bij de uitvoering van haar activiteiten principieel gebruik maakt van de inzet van ervaringsdeskundigen. DaAr Met de activiteiten van DaAr wordt een brug geslagen tussen psychiatrie en samenleving. DaAr is een in maatschappelijke participatie gespecialiseerd centrum gericht op werk, dagactiviteiten en behandelondersteuning. Onder de cliënten van GGNet bevindt zich een aanzienlijke groep mensen van wie capaciteiten zonder de juiste ondersteuning en begeleiding niet of onvoldoende benut zouden worden. DaAr biedt cliënten tijdens en na afloop van hun behandeling een breed scala aan activiteiten aan, die gericht zijn op hervatting van deelname aan het maatschappelijke verkeer, variërend van sollicitatietraining en het stimuleren van sport en beweging tot job coaching. Online aanbod In het dagelijks leven speelt digitale communicatie een steeds prominentere rol. De toegenomen digitalisering van de samenleving heeft ook invloed op zowel de toegankelijkheid van de hulpverlening als de wijze waarop hulp wordt verleend en de middelen waarmee deze hulpverlening wordt uitgevoerd. GGNet haakt aan bij deze trend door het aanbieden van een ieder jaar groeiend pakket digitale producten en diensten. Deze producten zijn hieronder opgenomen. - Interapy (www.interapy.nl) Interapy is een organisatie waarvan een select aantal GGZ-instellingen, waaronder GGNet, mede-eigenaar is. Interapy verzorgt een zeer intensieve én effectieve behandelvorm voor psychische klachten via internet. Tweederde van de cliënten komt hiermee van hun klachten af. Dit succes is onder andere toe te schrijven aan de wetenschappelijk onderbouwde aanpak, maar ook aan de aandacht en tijd die een psycholoog bij Interapy aan een cliënt besteedt. Bij Interapy werken psychologen met een achtergrond in de cognitieve gedragstherapie die speciaal zijn getraind om psychische klachten aan te pakken via internet. Er is veel aandacht voor het verbeteren van vaardigheden, waardoor de methode bijdraagt aan een uitstekend langetermijneffect; - Hulp via Voor mensen met lichte tot matige psychische klachten die informatie of advies willen, biedt GGNet de mogelijkheid via tips en adviezen te vragen aan een deskundige. In zes tot acht contacten helpen hulpverleners de deelnemers hun vraag te verhelderen en krijgen zij informatie en advies. Dat gebeurt via de website of via - Chatten over je depressie De online cursus Grip op je dip (www.gripopjedip.nl) is een cursus voor jongeren van 16 tot 25 jaar die al een tijdje in een dip zitten en graag anoniem aan hun depressieve klachten willen werken. Dat kan in een gesloten chatbox. Er zijn maximaal zes cursisten tegelijkertijd online, die acht keer bij elkaar komen in chatsessies van ongeveer anderhalf uur. Speciaal voor ouderen met een depressie biedt GGNet samen met andere partijen de website - Kopstoring De website richt zich op kinderen van ouders met psychische of psychiatrische problemen. Een derde van deze kinderen ontwikkelt ooit zelf problemen. Op de website vinden de jongeren informatie, kunnen ze chatten met een deskundige, hun ervaringen plaatsen en op elkaar reageren. Ook beantwoorden hulpverleners van GGNet via s vragen, denken zij mee, geven zij oefeningen en verwijzen zij zo nodig door voor verdere hulp; - Surfen tegen eetstoornis Speciaal voor mensen met eetstoornissen biedt GGNet de website aan. Online worden potentiële deelnemers gescreend. De internetbehandeling bestaat uit 15 sessies, compleet met huiswerk en reactie van hulpverleners. Het aanbod is momenteel Jaarverantwoording GGNet

12 met name gericht op de behandeling van boulimia nervosa, maar zal in de toekomst worden uitgebreid; - Campower Met behulp van campower kunnen hulpverlener en cliënt via een beeldverbinding face to face-contact hebben zonder dat zij zich fysiek in elkaars nabijheid bevinden. Campower wordt op dit moment met name binnen de RVE Jeugd gebruikt; - Serious gaming Een toepassing die in 2011 doorontwikkeld is tot een nieuwe versie en toegepast kan worden bij de behandeling van impulscontrolestoornissen Patiënten/cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens cliënten Aantal/bedrag 2010 Aantal/bedrag 2011 Aantal cliënten in zorg/behandeling per einde verslagjaar Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen per einde verslagjaar, inclusief kleinschalig wonen (voorheen beschermd wonen), inclusief deeltijdplaatsen en inclusief BOPZ-aanmerking Waarvan kleinschalig wonen Productie Aantal in verslagjaar geopende DBC s (ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal in verslagjaar gesloten DBC s (ontleend aan het instellingsinformatiesysteem, niet uit DIS) Aantal verzorgingsdagen, inclusief kleinschalig wonen, inclusief BOPZ in verslagjaar Waarvaan verzorgingsdagen ZvW Waarvan verzorgingsdagen AWBZ Aantal deeltijdbehandelingen in verslagjaar Aantal ambulante contacten in verslagjaar Aantal dagen dagactiviteiten in verslagjaar* Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten (x 1.000) Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Tabel 2. Kerngegevens productie, capaciteit, personeel en opbrengsten * Dagbesteding betrof in het verslagjaar 2010 een totaal van AWBZ en ZvW. In 2011 was alleen de AWBZ declarabel Werkgebieden GGNet heeft haar werkgebied opgedeeld in vijf subregio's: Doetinchem, Zutphen, Apeldoorn, Zevenaar en Winterswijk/Groenlo (zie figuur 3). Onze zorgverlening staat echter open voor iedereen die daar gebruik van wil maken, ongeacht woonplaats of regio. Jaarverantwoording GGNet

13 Figuur 3: Werkgebied van GGNet 2.4 Samenwerkingsrelaties GGNet is actief in een geografisch uitgestrekt en soms dunbevolkt gebied. Om onze cliënten zo veel mogelijk dicht bij huis zorg op maat te kunnen bieden, is een goede samenwerking met andere organisaties, zowel binnen als buiten de GGZ van groot belang. Ketenpartners GGNet werkt samen met een aantal verschillende partners in de regio. Deze samenwerking maakt het mogelijk het zorgaanbod inhoudelijk te versterken en goed aansluitende zorgketens te realiseren. Zo wordt samengewerkt met diverse ziekenhuizen, niet alleen voor praktische zaken als het delen van huisvesting en farmaceutische zorg, maar ook zorginhoudelijk. Op deze manier GGNet hulp aan cliënten die tijdens hun verblijf in het ziekenhuis psychiatrische hulp behoeven (consultatieve psychiatrie). Omgekeerd maakt GGNet gebruik van een aantal faciliteiten van het ziekenhuis, bijvoorbeeld de OK-faciliteiten die nodig zijn voor het uitvoeren van ECT-behandelingen. GGNet werkt samen met diverse instellingen voor verslavingszorg, waarmee in een aantal gevallen huisvesting wordt gedeeld. Ook zijn er intensieve betrekkingen met RIBW- en V&V-instellingen, om ervoor te zorgen dat cliënten kunnen doorstromen naar lichtere vormen van zorg zodra dit mogelijk is, of om een cliënt juist snel weer in de zorg te kunnen terugnemen als hij/zij een grotere mate van zelfstandigheid toch niet blijkt aan te kunnen. Op het gebied van jeugd en jongeren wordt samengewerkt met een groot aantal partijen, zowel collega-zorginstellingen als lokale en provinciale overheden en landelijke instanties. Op het gebied van jeugd wordt eveneens veelvuldig samengewerkt met de collega-instellingen Dimence, de Springplank en de Lichtenvoorde. Ook rond het thema kindermishandeling werkt GGNet met een groot aantal partijen samen. Als participant van de Gelderse Aanpak Kindermishandeling heeft GGNet bijgedragen aan de totstandkoming van een protocol over onder andere de wijze van informatie-uitwisseling tussen instellingen bij (het vermoeden van) kindermishandeling zoals Bureau Jeugdzorg Jaarverantwoording GGNet

14 Gelderland/Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de Raad voor de Kinderbescherming regio Gelderland. Doel hiervan is kindermishandeling zo vroeg mogelijk te signaleren. Dit protocol is als voorbeeld genoemd voor de landelijke Meldcode Kindermishandeling van GGZ Nederland. Huisartsen GGNet werkt veelvuldig samen met de huisartsen binnen het verzorgingsgebied van GGNet. Niet alleen spelen de huisartsen een belangrijke rol bij de doorverwijzing naar het hulpaanbod van GGNet, maar is GGNet ook actief in de huisartsenpraktijken zelf. Op dit moment ondersteunen circa 60 POH ers van GGNet een groot aantal huisartsenpraktijken. Zorgkantoor en zorgverzekeraars Als gevolg van de nieuwe bekostigingssystematiek en de stringentere eisen op het gebied van rapportage en verantwoording zijn de contacten tussen GGNet, het Zorgkantoor en de zorgverzekeraars het afgelopen jaar aanmerkelijk intensiever geworden. Omdat GGNet transparantie en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan, kan deze ontwikkeling alleen maar worden toegejuicht. Onze financiers hebben niet alleen aandacht voor financiële en bedrijfsmatige zaken, maar ook voor het verbeteren van de patiëntenzorg. Daarmee hebben zowel zorgaanbieder als zorgverzekeraar uiteindelijk hetzelfde doel voor ogen: het bieden van kwalitatief hoogwaardige zorg aan zo veel mogelijk mensen tegen zo laag mogelijke kosten. Politie en Openbaar Ministerie GGNet heeft regelmatig te maken met de politie en het Openbaar Ministerie, waarbij de belangen van GGNet en die van de handhavers van openbare orde en veiligheid niet altijd parallel lopen. Daarbij hebben genoemde partijen te maken met een groot aantal wetten die soms tegengestelde belangen dienen, zoals bescherming van het beroepsgeheim en de opsporing van strafbare feiten. Om hierover goede afspraken te maken zijn politie, Openbaar Ministerie en GGNet een convenant met elkaar aangegaan, waarin over verschillende onderwerpen een aantal afspraken is gemaakt, zoals het verstrekken van (medische) informatie door GGNet, de handelwijze ten aanzien van voortvluchtige patiënten met een BOPZ-verklaring en het beleid hoe om te gaan met geweldsdreiging. Scholen en opleidingsinstituten Om ook in de toekomst verzekerd te blijven van kwalitatief goed opgeleide medewerkers, werkt GGNet intensief samen met ROC s, hogescholen en universiteiten. Samen met vijf andere GGZinstellingen is een uniek samenwerkingsverband aangegaan om het curriculum van de verschillende opleidingen beter te laten aansluiten op de eisen en wensen vanuit de praktijk. Deze samenwerking krijgt vorm in de verschillende leerafdelingen van de betrokken instellingen, waarbij GGNet niet alleen voor zichzelf opleidt, maar eventueel ook voor één van de andere betrokken instellingen. Bij deze gezamenlijke aanpak speelt concurrentie geen rol; de deelnemende partijen worden gedreven door een gezamenlijk belang goede professionals af te leveren. Positief aan deze aanpak is ook dat het enthousiasme voor een carrière in de GGZ lijkt toe te nemen. Overheden De overheid heeft een aanzienlijke invloed op het reilen en zeilen binnen GGNet. De rijksoverheid legt de wettelijke en de financiële kaders vast en is verantwoordelijk voor ingrijpende veranderingen zoals de introductie van marktwerking. GGNet tracht hierin een positief kritische rol te spelen door te wijzen op de consequenties van de keuzes die op politiek of departementaal niveau worden gemaakt. Daartoe zijn in diverse opinie- en dagbladen artikelen gepubliceerd. Daarnaast vinden op regelmatige basis gesprekken plaats tussen vertegenwoordigers van GGNet en de gemeenten uit ons verzorgingsgebied. De gemeenten spelen een belangrijke rol bij het verdelen van de WMO-gelden en het realiseren van voorzieningen. Jaarverantwoording GGNet

15 Jaarverantwoording GGNet

16 Jaarverantwoording GGNet

17 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur In 2011 en in het jaar ervoor is veel aandacht besteed aan Governance. In 2009 was reeds conform de voorschriften van de Zorgbrede Governance Code een informatieprotocol vastgesteld, waarin staat beschreven op welke wijze de Raad van Toezicht wordt voorzien van de benodigde informatie. In 2011 is in samenhang met een gedragcode gewerkt aan een klokkenluiderregeling, die in 2012 formeel zal worden vastgesteld. Het reglement van de Raad van Toezicht voldoet aan de in de Zorgbrede Governance Code Zo is de maximale zittingsduur van de leden van de Raad van Toezicht expliciet vastgesteld op twee maal vier jaar. In het geactualiseerde rooster van aftreden is gerekend vanaf de datum van de fusie tussen GGNet en Spatie per 1 januari 2006, om te voorkomen dat zes van de zeven leden van de Raad van Toezicht zouden moeten aftreden. Dit zou de continuïteit van het toezicht ernstig in gevaar brengen. Daarom is gekozen voor een overgangsregeling, die er toe leidt dat GGNet 2016 geheel compliant is. 3.2 Raad van Bestuur De Raad van Bestuur van GGNet telt twee leden: Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties drs. T.A.M. de Grefte voorzitter Raad van Bestuur - Lid Raad van Commissarissen Interapy (tot ) - Lid van de Commissie Financiering en Bekostiging GGZ Nederland - Lid van de Raad van Advies Agis Zorgverzekeringen - Lid van de Raad van Advies Menzis - Lid bestuur WGV Oost dr. C.P.F. Lemke, psychiater geneeskundig bestuurder - Lid van de commissie Zorgvisie van GGZ Nederland - Voorzitter van de Stuurgroep Routine Outcome Monitoring van GGZ Nederland (tot eind 2011) - Bestuurslid Stichting de Springplank - Voorzitter RvT De GGZ Academie Tabel 3: Samenstelling Raad van Bestuur Vergaderingen De Raad van Bestuur vergadert wekelijks op basis van een vaste agenda. Per onderwerp is een eerstverantwoordelijke eigenaar binnen de Raad van Bestuur aangewezen. Afhankelijk van het onderwerp worden ook stafmanagers uitgenodigd om delen van de vergadering bij te wonen. Reglementen De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Bestuur. Portefeuilleverdeling Binnen de Raad van Bestuur is sprake van een duidelijke verdeling van de verschillende aandachtsgebieden. Daarbij wordt uitgegaan van de hieronder genoemde portefeuilleverdeling. Jaarverantwoording GGNet

18 Portefeuille voorzitter Raad van Bestuur De portefeuille van de voorzitter van de Raad van Bestuur bevat de volgende onderwerpen: - financiën en bedrijfsvoering; - planning en control; - huisvestings- en vastgoedbeleid; - facilitaire zaken; - HRM; - OR - ICT-beleid; - marketing en communicatie. Door deze verdeling geeft de voorzitter van de Raad van Bestuur leiding aan: - directeuren van de zorgeenheden; - directeur Financiën en ICT; - manager Services; - manager HRM; - manager Vastgoed; - manager Communicatie; - directiesecretaris. De voorzitter van de Raad van Bestuur voert het overleg met de Ondernemingsraad en zit het Directeurenberaad voor. Portefeuille geneeskundig bestuurder De portefeuille van de geneeskundig bestuurder bevat de volgende onderwerpen: - zorgbeleid en zorginnovatie; - coördinatie strategie; - onderzoek en opleidingen; - kwaliteitsbeleid; - Cliëntenraad en Familieraad; - Klachtencommissie cliënten; - zorg-ict; - communicatie zorginhoudelijk. Door deze verdeling geeft de geneeskundig bestuurder leiding aan: - directeuren van de zorgeenheden; - medische staf; - college geneesheer-directeuren; - manager Kenniscentrum (opgeheven per 1 september 2011); - manager Bestuursbureau; - de strategisch adviseur zorg. Bezoldigingsbeleid De leden van de Raad van Bestuur worden bezoldigd conform de kaders van de door de NVTZ en de NVZD opgestelde beloningscode Bestuurders in de zorg. Daarbij wordt ervoor gewaakt dat de beloningen van de bestuurders passen binnen de normen van voornoemde beloningscode. De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht voert ieder jaar een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur. Tijdens het eerste gesprek worden de doelen geformuleerd die tijdens de beoordelingsperiode moeten worden bereikt. In het tweede gesprek wordt getoetst of en in hoeverre deze doelen daadwerkelijk zijn bereikt. Informatieprotocol De Raad van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht tijdig van alle informatie die nodig is om de toezichthoudende rol naar behoren te kunnen vervullen. - Voorafgaand aan de tweemaandelijkse vergaderingen ontvangen de leden van de Raad van Toezicht een financiële rapportage over de afgelopen twee maanden, waarin de winst- en Jaarverantwoording GGNet

19 verliesrekening per organisatieonderdeel staan weergegeven inclusief toelichting, een personeelsoverzicht, productieoverzicht, de balans, een kasstroomoverzicht en ten slotte een overzicht van de investeringen en de voorzieningen; - Daarnaast krijgen de leden van de Raad van Toezicht een afschrift van belangrijke rapportages van externe partijen zoals accountants, HKZ-auditors en Inspectie; - Ontwikkelingen op het gebied van strategie en samenwerking worden in een vroeg stadium met de Raad van Toezicht schriftelijk gedeeld, evenals afspraken met zorgverzekeraars, banken en andere belangrijke externe partijen; - Voorts wordt de Raad van Toezicht op de hoogte gebracht van calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg of Justitie; - De Raad van Toezicht krijgt 2x per jaar een verslag van de overlegvergadering ten behoeve van de artikel 24 vergaderingen met de Ondernemingsraad, waarbij leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. Voor het overige hebben de leden van de Raad van Toezicht toegang tot intranet, waardoor zij de notulen kunnen bekijken als zij daarin zijn geïnteresseerd; - Maandelijks wordt een overzicht toegestuurd van berichten in de media die GGNet betreffen. Van belangrijke kwesties, waarvan wordt verwacht dat deze in de publiciteit zullen komen, wordt de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht; - Indien er sprake is van conflicten van enige betekenis, binnen de eigen organisatie of tussen GGNet en derden, wordt de Raad van Toezicht hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht; - Ten slotte wordt de Raad van Toezicht geïnformeerd over gerechtelijke procedures die mogelijk een aanzienlijke financiële of publicitaire impact kunnen hebben. Conform de Zorgbrede Governance Code zijn bovenstaande afspraken reeds in 2009 geformaliseerd in een informatieprotocol. Jaarverantwoording GGNet

20 3.3 Toezichthouders (Raad van Toezicht/Raad van Commissarissen/Raad van Beheer) Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2011 Naam en hoofdfunctie Aandachtsgebied Nevenfuncties Eerste benoeming/ Moment van aftreden V. Doorn, voorzitter Algemeen directeur dagbladuitgeverij (pensioen) drs. J.M. Hopstaken (vicevoorzitter) Lid Raad van Bestuur AMC drs. J. Kemeling (lid) Huisarts in ruste drs. E.C.M. van der Wilden-van Lier, art MG, MPH (lid) Lid Raad van Bestuur ZGT drs. M.J. Overbeek, RA (lid) Registeraccountant DNB mr. R. Wilgenkamp (lid), Directeur Human Resources Essent Vastgoed Algemene bedrijfsvoering Financiën, bedrijfsvoering Dagelijks bestuurslid (Heemraad) bij het Waterschap Veluwe voor de VVD Directeur Victoria b.v. Ambassadeur Stichting Hospice Apeldoorn Lid van de Raad van Toezicht van Coda Apeldoorn (museum, bibliotheek en archief) Voorzitter van de Vereniging van Gepensioneerden van Wegener N.V. Bestuurslid Stichting HIV Monitor Lid Raad van Commissarissen Centramed Bestuurslid Faria-Clowns Bestuurslid NICTIZ Bestuurslid Dutch Hospital Data Bestuurlid ING Adviesraad Gezondheidszorg Zorg, kwaliteit Burgerlid Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) van de gemeente Apeldoorn Voorzitter van de adviesraad WMO van de gemeente Apeldoorn Zorg, kwaliteit, bedrijfsvoering Tabel 4: Samenstelling Raad van Toezicht Lid Stuurgroep Diabetes Ketenzorg Auditor voor het NIAZ Lid Raad van Commissarissen Sophia Revalidatie (sinds 2009) Klankbordgroep i-bmg onderzoek Patiëntveiligheid (traject Europese subsidie) Commissaris bij IZIT / (niet herbenoembaar) / (herbenoembaar) / (niet herbenoembaar) / (niet herbenoembaar) Financiën Voorzitter Stichting Maria Montessori Zutphen (niet herbenoembaar) HRM Lid programmaraad New Board Program Lid adviesraad New Ventures Member Advisory Committee for Management Educations Insead / (niet herbenoembaar) Aantal Bijgewoonde vergaderingen 5 van de 5 4 van de 5 4 van de 5 5 van de 5 5 van de 5 5 van de 5 Jaarverantwoording GGNet

telefoon: (0575) 58 08 25 drs. T.A.M. de Grefte voorzitter Raad van Bestuur

telefoon: (0575) 58 08 25 drs. T.A.M. de Grefte voorzitter Raad van Bestuur Jaardocument 2009 Jaardocument 2009 Jaardocument 2009 Van : Stichting GGNet Postbus 2003 7230 GC Warnsveld Datum : 2 mei 2010 Handtekening : telefoon: (0575) 58 08 25 drs. T.A.M. de Grefte voorzitter Raad

Nadere informatie

Jaardocument 2008 Jaardocument 2008 14 mei 2009

Jaardocument 2008 Jaardocument 2008 14 mei 2009 Jaardocument 2008 Jaardocument 2008 14 mei 2009 Jaardocument 2008 Jaardocument 2008 Van : Stichting GGNet Postbus 2003 7230 GC Warnsveld telefoon: (0575) 580 825 Datum : 14 mei 2009 Handtekening : drs.

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Jaarverslag GGNet. Jaarverantwoording GGNet 2013 1

Jaarverslag GGNet. Jaarverantwoording GGNet 2013 1 Jaarverslag GGNet 2013 Jaarverantwoording GGNet 2013 1 Jaarverantwoording GGNet 2013 2 Jaarverslag GGNet 2013 Jaarverantwoording GGNet 2013 3 Jaarverslag 2013 Van: Stichting GGNet Postbus 2003 7230 GC

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad)

LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) STICHTING GELRE ZIEKENHUIZEN LID RAAD VAN TOEZICHT (voordracht Cliëntenraad) Februari 2016 HCG/TK/ES DE ORGANISATIE is met ruim 3.500 medewerkers, 190 medisch specialisten, 300 vrijwilligers en een verzorgingsgebied

Nadere informatie

Generalistische basis ggz

Generalistische basis ggz Generalistische basis ggz Informatie voor verwijzers Generalistische basis ggz Met ingang van januari 2014 heeft Mondriaan, naast haar specialistische zorgaanbod, ook een aanbod in de generalistische basis

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein

Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Reglement van de auditcommissie van de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein Dit gewijzigd reglement is op 10 december 2012 vastgesteld op grond van artikel 9 van het reglement van de raad

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2016 575.774.000.000.1550 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2016...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER REGLEMENT AUDITCOMMISSIE WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Auditcommissie reglement def Pag. 1 Missie / doelstellingen De auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht. De auditcommissie

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ!

Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ! Intensieve regionale samenwerking is noodzakelijk voor substitutie in de GGZ! 1. Inleiding en achtergrond; 2. Regionale samenwerking; 3. Substitutie in de GGZ; 4. ICT samenwerking; 5. Resultaten. 2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Reglement. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement. Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2018 575.774.000.000.1750 Pagina 1 van 10 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2018...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht Profiel Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Algemene gegevens Stichting Jeugdformaat is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

Kunnen we de tekst nog iets vereenvoudigen. Hij is wel erg compleet. Geen onnodige / onduidelijke afkortingen. dick; 27-2-2013

Kunnen we de tekst nog iets vereenvoudigen. Hij is wel erg compleet. Geen onnodige / onduidelijke afkortingen. dick; 27-2-2013 Verzorgingsgebied Een leuke uitdaging of een mer-à-boire? Het organiseren van de zorg voor bipolaire stoornissen in een fusie-organisatie. Kaspar Ditters en Dick Brouwer Expertkring Bipolaire Stoornissen

Nadere informatie

Integraal risicomanagement binnen Dimence. 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN

Integraal risicomanagement binnen Dimence. 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN Integraal risicomanagement binnen Dimence 26 november 2010: Bestuurlijke conferentie risicomanagement GGZN Inhoud Over Dimence Governance en risicomanagement Risicomanagement Vragen? Over Dimence De feiten

Nadere informatie

Reglement auditcommissie

Reglement auditcommissie Reglement auditcommissie Onderwerp Auditcommissie Auteur(s) mr. E. Hofland Datum 22 maart 2016 Versie 2.0 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Reikwijdte 3 2 Reglement 4 Artikel 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant

JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant JAARVERSLAG 2013 Van de Cliëntenraad Thuiszorg West - Brabant Correspondentieadres: T.a.v. secretariaat cliëntenraad Postadres: Postbus 1116 4700 BC ROOSENDAAL 088-56 02 00 clientenraad@twb.nl Inhoud 1.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Reglement voor de Auditcommissie

Reglement voor de Auditcommissie Reglement voor de Auditcommissie Artikel 1 - Status en inhoud reglement 1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de Statuten. 105.1g 3.29 9 2. De

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Vastgesteld door het Toezichthoudend Bestuur op 14 juli 2016 Gebaseerd op modelreglement MO-groep (2009) Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Reglement Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) geldig vanaf 1 januari 2017 575.774.000.000.1650 Pagina 1 van 9 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...2 Reglement GGZ 2017...3 1.1. Het Reglement Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp GGZbehandeling bij Elker Jeugd- en opvoedhulp Inleiding Elker is een maatschappelijke zorgaanbieder voor jeugd- en opvoedhulp die haar activiteiten uitvoert in de vorm van een (not for profit) stichting.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010

Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010 Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010 Inleiding Het Reglement Raad van Toezicht heeft betrekking op de Raad van Toezicht van Stichting Solidez. Stichting Solidez is een regionale

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

PROFIELDOCUMENT. Vacature Lid Raad van Toezicht (M/V) bij stichting Middin te Rijswijk

PROFIELDOCUMENT. Vacature Lid Raad van Toezicht (M/V) bij stichting Middin te Rijswijk PROFIELDOCUMENT Vacature Lid Raad van Toezicht (M/V) bij stichting Middin te Rijswijk ORGANISATIENAAM : Middin LOCATIE : Prinses Beatrixlaan 16 te Rijswijk ALGEMEEN : Middin is een toonaangevende zorgaanbieder

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed)

Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) Profiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied financiële bedrijfsvoering en vastgoed) 20 maart 2015 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie Douwe Wijbenga, Leeuwendaal Telefoon (070)

Nadere informatie

Juridische aspecten van besturen van huisartsenorganisaties

Juridische aspecten van besturen van huisartsenorganisaties Juridische aspecten van besturen van huisartsenorganisaties mr drs Titia Hollman ZinZ - Juridisch Advies Medrie, 11 mei 2017 Doel Eerste inzicht in juridische structuren van (huisartsen)organisaties en

Nadere informatie

volwassenen en ouderen

volwassenen en ouderen volwassenen en ouderen Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 1 2. Eerste gesprek... 1 3. De verdere behandeling... 2 4. Privacy en kwaliteit... 2 5. Kosten... 3 6. Eigen risico... 3 7. Tot slot... 4 AmaCura is

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie