Opdracht voor het plaatsen van een nieuwe telefooncentrale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opdracht voor het plaatsen van een nieuwe telefooncentrale"

Transcriptie

1 Opdracht voor het plaatsen van een nieuwe telefooncentrale

2 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN I. 1. AANBESTEDENDE OVERHEID Deze opdracht wordt uitgeschreven door het VAPH - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap I. 2. GUNNINGSWIJZE De gunning van deze opdracht gebeurt via algemene offerteaanvraag. I. 3. INDIENING OFFERTES De offertes moeten worden gestuurd naar of ingediend op volgend adres: Laurent Bursens Administrateur-generaal VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan Brussel (Sint-Joost-ten-Node) De opening van de offertes vindt plaats in beperkte zitting op 2 februari 2010 om 10u in lokaal 313 van het VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan Brussel (Sint-Joost-ten-Node) Bij niet aanwezigheid op de zitting is de uiterste indieningsdatum van de offertes 29 januari De inschrijver moet de offerte in een definitief gesloten envelop steken en daarop in grote drukletters vermelden: de identificatie van dit bestek en OFFERTE NIET OPENEN. Bij verzending via de post moet men die envelop in een tweede gesloten envelop schuiven en daarop offerte schrijven. Als men die voorschriften niet naleeft, loopt men het risico dat de overheid de offerte voortijdig opent, waardoor de offerte onregelmatig wordt. I. 4. TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk: - Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; - Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, voor zover reeds in werking getreden;

3 3 - KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; - KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en zijn bijlage de algemene aannemingsvoorwaarden. I. 5. OVERIGE ALGEMEEN TOEPASSELIJKE BEPALINGEN 1. Als dit bestek spreekt over gunnings- of aanbestedingsdocumenten, dan bedoelt het daarmee het bestek, de plannen en alle bijhorende documenten die als basis gelden voor het indienen van de offertes. 2. De informatie die de aanbestedende overheid in het raam van de gunning van deze opdracht ter beschikking stelt, mag niet voor andere doeleinden worden aangewend, noch aan derden worden meegedeeld. Eenieder die toegang heeft tot deze informatie dient alle maatregelen te treffen om het confidentiële karakter ervan te doen bewaren.

4 4 II. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN A. KONINKLIJK BESLUIT VAN BETREFFENDE DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN EN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN ART. 69 en 69bis. UITSLUITING EN SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 69. Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest via elektronische weg op conform art. 72, 5. De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art. 69bis, 2. ART. 70 en 71. KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA De minimale vereisten qua financiële en economische draagkracht zijn: Vergelijkbare diensten uitgevoerd te hebben in de laatste 3 jaar, voor samen een vergelijkbare grootte als dit project. De inschrijver toont die aan door het voorleggen van: De lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar, met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren : a) Indien het diensten aan overheden betreft, worden de diensten aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd. b) Indien het gaat om diensten aan privaatrechtelijke personen worden de diensten aangetoond door certificaten opgesteld door deze personen of, bij ontstentenis, door een verklaring van de dienstverlener. De minimale vereisten qua technische bekwaamheid zijn vermeld in deel IV. SELECTIECRITERIA verder in dit document. De inschrijver toont die aan door het voorleggen van: - Het beschrijven van de te volgen procedure bij de uitvoering van het project (I. BESCHRIJVING VOORGESTELDE AANPAK op het offerteformulier). Hierin wordt ook een verklaring, die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener zal beschikken, voor de uitvoering van de diensten toegevoegd. Ook wordt een beschrijving van de maatregelen die de dienstverlener treft om de kwaliteit te waarborgen en van de mogelijkheden die hij biedt ter controle door het VAPH toegevoegd. - Het bijvoegen van referenties van reeds uitgevoerde vergelijkbare diensten (J. REFERENTIES op het offerteformulier) - Het leveren van de resultaten van de test (zie beschrijving III.7. verder in dit document)

5 5 ART. 78. TOEGANGSVERBOD Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden, zoals bedoeld in dit artikel. ART. 86 en 88. PRIJSVASTSTELLING EN PRIJSONDERZOEK Art. 86. Deze opdracht is een algemene offertevraag. Art. 88. Op verzoek van de aanbestedende overheid verstrekt de inschrijver alle nodige inlichtingen om het prijsonderzoek van zijn offerte mogelijk te maken. De aanbestedende overheid kan ofwel zelf overgaan tot, ofwel een persoon aanduiden voor het uitvoeren van alle verificaties van de boekhoudkundige stukken en alle onderzoeken ter plaatse, teneinde de juistheid na te gaan van de gegevens die de inschrijver in het raam van het prijsonderzoek heeft verstrekt. ART. 89 en 90. VORM EN INHOUD OFFERTE Art. 89. De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij zijn offerte en inventaris moet invullen op het bij dit bestek behorende formulier. Op elke offerte of inventaris die op een ander document is opgemaakt, moet de inschrijver bovenaan ieder document de volgende verklaring vermelden: Ik, ondergetekende..., verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens volstrekt overeenstemmen met de vermeldingen van het bij het bestek behorende formulier en de inventaris en neem daarvoor de volledige verantwoordelijkheid op. Art. 90. Alle documenten en nota s die bij de offerte worden gevoegd, moeten worden gedateerd en ondertekend onder de vermelding: Opgemaakt door ondergetekende om gevoegd te worden bij zijn offerte van heden of dienen minstens te worden geïnventariseerd. ART. 97. INVENTARIS In de inventaris laat men de post vergezellen: 1) voor de opdracht voor een globale prijs: - van de vermelding FH, forfaitaire hoeveelheid, wanneer de hoeveelheid aangegeven is; - van de vermelding GP, globale prijs, wanneer de hoeveelheid niet aangegeven is; 2) voor de opdracht volgens prijslijst: van de vermelding VH, vermoedelijke hoeveelheid.

6 6 ART PRIJSOPGAVE a) Indien zulks voor de nauwkeurigheid van de eenheidsprijzen vereist is, mag de inschrijver die tot vier decimalen preciseren. b) De inschrijver vermeldt de belasting over de toegevoegde waarde in een afzonderlijke post van de inventaris en voegt ze bij de prijs van de offerte. ART TAALGEBRUIK De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met de aanbestedende overheid. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de overheid een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen. ART OFFERTEAANVRAAG GUNNINGSCRITERIA EN VARIANTEN De gunningscriteria zijn, samen met het hen toegekende gewicht vermeld in deel V. GUNNINGSCRITERIA verder in dit document. Er moet verplicht een offerte ingediend worden volgens het voorziene offerteformulier. De varianten zijn niet verplicht. Het indienen van offertes met bijkomende vrije varianten is toegestaan. ART GESTANDDOENINGSTERMIJN De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van honderd twintig kalenderdagen, ingaand de dag na de uiterste indieningsdatum van de offertes.

7 7 B. KONINKLIJK BESLUIT VAN TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDS- OPDRACHTEN EN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN B. 1. KONINKLIJK BESLUIT VAN TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN ART. 4 en 5. BETALINGSMODALITEITEN EN VOORSCHOTTEN De diensten worden betaald door maandelijkse betalingen volgens de effectieve geleverde prestaties. De aanvangsdatum van de maandperiodes blijft onveranderd tijdens de hele opdracht. Hij wordt vastgelegd bij het dienstbevel, zo niet geldt de eerste dag van de maand. B. 2. ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN EN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN ART. 1. LEIDING EN TOEZICHT OP UITVOERING Het mandaat van de leidende ambtenaar bestaat enkel uit: a) de technische en administratieve opvolging van de diensten tot en met de oplevering; b) de keuring van de prestaties, zowel de a priori als de a posteriori keuring; c) het nazicht van de schuldvorderingen en facturen; d) het opstellen van de processen-verbaal; e) de opleveringen; f) het instaan voor het toezicht op de prestaties; dit toezicht omvat onder meer het geven van onderrichtingen, telkens wanneer het bestek of de gunningsdocumenten onvolledig of onduidelijk zijn. ART. 5, 1. BEDRAG BORGTOCHT De borgtocht bedraagt ART. 14. INTELLECTUELE RECHTEN De dienstverlener dient alle maatregelen te treffen om het confidentiële karakter van de gegevens en

8 8 onderzoeksresultaten te doen bewaren door hemzelf en door eenieder die er toegang toe heeft. ART. 15. BETALINGEN De betalingen gebeuren maandelijks, na het indienen van een prestatiestaat. De eerste keer is vooraf ook nog de goedkeuring van de geleverde bestanden met daarin de elektronische versie van de dossiers nodig. ART. 18. RECHTSVORDERINGEN Elke rechtsvordering van de dienstverlener wordt ingesteld bij een Nederlandstalige Belgische rechtbank, behoudens ingeval van een vordering tot tussenkomst in een bestaand geding. ART. 19, 1. OPLEVERINGEN De kosten van de prestaties die in verband met de opleveringen worden geleverd door derden worden ten laste van de dienstverleners aangerekend tegen de door deze derden gefactureerde kostprijs. De kosten van de prestaties die de dienstverlener in verband met de oplevering zelf uitvoert, blijven te zijn laste. ART. 67. INBEGREPEN PRIJSELEMENTEN Zie de precieze beschrijving in deel III. BESCHRIJVING verder in dit document, alsook het voorziene offerteformulier. ART. 69, 1. VASTE OF MINIMALE HOEVEELHEDEN a) De offertes worden gevraagd op basis van een schatting voor de levering van 360 telefoontoestellen en benodigde apparatuur. b) Wanneer deze vaste of minimale hoeveelheden niet worden besteld, heeft de dienstverlener recht op een schadevergoeding van 5 % van het te weinig bestelde bedrag zonder BTW, doch slechts in de mate dat de vermindering niet gecompenseerd is door de bestelling van aanvullende diensten. De dienstverlener is verplicht daartoe een schuldvordering of geschreven aanvraag in te dienen. c) De dienstverlener is verplicht om gevolg te geven aan alle toevoegingen, weglatingen en wijzigingen van de opdracht, die de aanbestedende overheid in de loop van de uitvoering beveelt en die samenhangen met het voorwerp van de opdracht, binnen de perken ervan blijven en waarvan de weerslag in méér beperkt blijft tot 50 % van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.

9 9 ART. 69, 3 en 4. UITVOERINGSTERMIJNEN Zie de precieze beschrijving in deel III. BESCHRIJVING verder in dit document. ART. 70. DIENSTVERLENINGSPLAATS Zie de precieze beschrijving in deel III. BESCHRIJVING en APPENDIX B verder in dit document. ART. 75, 1. BOETES VOOR LAATTIJDIGE UITVOERING Bij overschrijding van de voorziene uitvoeringstermijn wordt een boete voorzien van per week, per begonnen week overschrijding. De start van de uitvoeringstermijn wordt vermeld bij de gunning en is voorzien voor ten vroegste 1 april 2010 en ten laatste 31 mei 2010.)

10 10 III BESCHRIJVING Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) bezit op dit ogenblik twee telefooncentrales en wenst deze te vervangen door één enkel centrale. Het bestek omvat de voorstudie,begeleiding van het migratieproject,aankoop van centrale en bijhorende telefoons. Het belang van telefonische communicatie in functie van het werken met de principes van dossierbeheerder, alternatieve werkpost of -plaats kan niet meer onderkend worden. III.1 HUIDIGE SITUATIE III.1.1 CENTRAAL BESTUUR III ALGEMEEN Het Centraal bestuur te Brussel bezit momenteel nog een verouderde PABX met bijhorende telefoons. Deze telefooncentrale dient vervangen te worden door een VoIP oplossing; de bijhorende telefoons dienen eveneens vervangen te worden. De PABX van het type Telenorma is verbonden met het telefoonnetwerk via een PRI (provider COLT). Momenteel zijn er 223 medewerkers in het centraal bestuur, waarvan 1 onthaal-post en 6 secretariaatsmedewerkers. III DETAIL Gelegen Sterrenkundelaan 30 te 1210 Brussel. Een gebouw met 11 verdieping, waarvan 3 kelderverdiepingen. 9 verdiepingen zijn met CAT-6 bekabeld naar de werkposten. In de kelderverdiepingen moet een minimaal telefonische bereikbaarheid aanwezig zijn. De Layer-1 infrastuctuur bestaat een horizontale netwerk en verticale netwerk. Op elk verdiep staat minstens één Cisco switch van het type 3560 met als system image c3560-ipservicesk9-mz se/c3560-ipservicesk9-mz se.bin. De horizontale bekabeling wordt aangesloten op deze switch. Deze access-switches zijn via glasvezel verbonden met de backbone netwerk-infrastuctuur. De layer-2 infrastructuur bestaat voor de werkpost uit twee VLAN's, een data-vlan (VLAN640) en een voice-vlan (VLAN700) (zie appendix B) Er zijn 4 faxen aanwezig. De voice gateway in brussel is van het type Cisco 2821 met image c2800nm-ipvoicek9-mz t. Deze gateway heeft 2 PRI interfaces waarvan één in gebruik is. Er is in het centraal bestuur een beperkte draadloze netwerkinfrastructuur aanwezig. Deze wordt gebruikt om internet toegang te verschaffen aan gasten en is bijgevolg niet geschikt, noch gedimensioneerd voor draadloos telefoongebruik.

11 11 III.1.2 PROVINCIALE AFDELINGEN (PA) III ALGEMEEN Het VAPH heeft 5 locaties in de provinciehoofdsteden met als bedoeling dichter bij de klant te kunnen staan. Zij verzorgen in hoge mate de eerstelijnscommunicatie. Het VAPH heeft reeds in 2002 voor deze PA's gekozen voor een VoIP-oplossing. Deze (een cluster van Cisco Callmanager 4.2 met een aparte IVR) is eveneens aan vervanging toe. Een uniform systeem voor de PA's als voor het centraal bestuur dringen zich op vanuit beheersstandpunt. De PA's zijn in een ster opgesteld, telkens met een redundante data-verbinding. Dit is een 10 MBit verbinding (met COLT als operator) en een DSL 2 MBit back-up verbinding (Belgacom als onderaannemer van COLT). In de PA's zijn telkens 3 10/100 MBit switches (Cisco 3550) met VoIP en PoE functionaliteit. Er zijn telkens 2 routers, die slechts voor routing van het IP-netwerk dienen. De Voice gateway bevindt zich in het centraal bestuur. Deze is met het PSTN verbonden via een PRI (Colt operator). In de Provinciale afdelingen is er geen enkel draadloos netwerk beschikbaar. De verspreiding van de medewerkers over de provinciale afdelingen is als volgt : Provinciaal Afdeling Aantal medewerkers Antwerpen 34 Brabant 21 Limburg 18 Oost-Vlaanderen 32 West-Vlaanderen 29 Totaal 134 Voor elk PA moet tevens nog telefoons voorzien worden in de ontvangstruimte, refter en archiefruimte, computerzaal. III DETAIL (zie ook appendix B voor Layer-2 en Layer-3 overzicht) Elk PA is voorzien van een aparte analoge lijn voor zowel de fax als de frankeermachine. III ANTWERPEN Gelegen te Berchem, Potvlietlaan 5 3 verdiepingen waarvan 1 kelderverdieping voorzien van volgende netwerkapparatuur : 3 switches van het type Cisco cisco WS-C PWR met image 3550-i9q3l2-mz EA1a/c3550-i9q3l2-mz EA1a. Dit zijn switches voorzien van PoE (Power over Ethernet) 1 Cisco router type 1760 met image c1700-ipvoice-mz t3 1 Cisco router type 2651XM met image flash:c2600-ipvoice-mz t3

12 12 III LEUVEN Gelegen te Leuven, Brouwersstraat 3 2 verdiepingen voorzien van volgende netwerkapparatuur : één switch van het tpe Cisco WS-C3524-PWR-XL met image c3500xl-c3h2s-mz wc3b twee switches type Cisco cisco WS-C PWR met image 3550-i9q3l2-mz EA1a/c3550-i9q3l2-mz EA1a. Een Cisco routers type 1760 met image c1700-ipvoice-mz t1 Een Cisco router type 2651XM met image flash:c2600-ipvoice-mz t9 III HASSELT Gelegen te Hasselt, Ilgatlaan 7. 2 verdiepingen voorzien van volgende netwerkapparatuur : een switches van het tpe Cisco WS-C3524-PWR-XL met image c3500xl-c3h2s-mz wc3b twee switches type Cisco cisco WS-C PWR met image 3550-i9q3l2-mz EA1a/c3550-i9q3l2-mz EA1a. Een Cisco routers type 1760 met image c1700-ipvoice-mz t3 Een Cisco router van het type 2651XM met image flash:c2600-ipvoice-mz t3 III OOST-VLAANDEREN Gelegen te Gent, Kortrijksesteenweg verdiepingen waarvan 1 kelderverdieping voorzien van volgende netwerkapparatuur : 3 switches van het type Cisco cisco WS-C PWR met image 3550-i9q3l2-mz EA1a/c3550-i9q3l2-mz EA1a. Een Cisco routers van type 1760 met image c1700-ipvoice-mz t3 Een Cisco router van type 2651XM met image flash:c2600-ipvoice-mz t3

13 III WEST-VLAANDEREN Gelegen in Magdalenastraat, 8200 Sint-Andries 4 verdiepingen waarvan 1 kelderverdieping voorzien van volgende netwerkapparatuur : 3 switches van het type Cisco cisco WS-C PWR met image 3550-i9q3l2-mz EA1a/c3550-i9q3l2-mz EA1a. Een Cisco routers van het type 1760 met image c1700-ipvoice-mz t3 Een Cisco router van het type 2651XM met image flash:c2600-ipvoice-mz t3 13 III.1.3 VERBINDING MET TELEFOONNETWERK Voor de verbinding met het telefoonnetwerk wordt voor een maximale redundantie gekozen. Momenteel bezit het VAPH twee PRI, een voor de Voice gateway van de Cisco oplossing en een voor de klassieke PABX. Het VAPH bezit een ontdubbelde internet-toegang van 10 MBit (telecom-operator Colt, internet-provider Belnet). Er wordt geopteerd om de data-verbinding met het centraal bestuur te gebruiken boven een lokale voice-gateway; een groter volume kan een korting betekenen bij de telecom-operator.

14 14 III.2 TOEKOMSTIGE SITUATIE Eén telefoonsysteem voor de ganse organisatie. Er worden volgende vereisten gesteld : 1. Een telefooncentrale moet maximaal redundant opgebouwd zijn. Het VAPH bezit twee verspreide computerzalen in het centraal bestuur met dubbele telecom verbinding. De twee zalen zijn voorzien van noodstroomvoorziening. De telefooncentrales dienen in een klassieke 19-inch rack ingebouwd te worden. 2. Iedere medewerker moet minstens over één telefoon beschikken. 1. Een aantal mobiele alternatieven moeten voorzien worden voor medewerkers waarvan hun taak een zeer sterk mobiel karakter hebben (helpdeskmedewerkers,secretaressen,logistiek,...). Het einddoel is dat de het nummer bv. op mobiele telefoon, gsm, wifi telefoon, terechtkomt. Het staat de uitvoerder vrij voorstellen als variant te formuleren. 3. Een gebruiksvriendelijke, modulaire opgebouwde operator console is een noodzaak. Dit kan zowel in een telefoon, als een pc-uitvoering bestaan. Dergelijke consoles moet voor elke onthaalbediende in de Provinciale afdeling en in het centraal bestuur. De Provinciale Afdelingen zullen in de toekomst verhuizen naar V.A.C. (Vlaams Administratief Centra). Voor Leuven is dit gepland voor najaar In deze VAC's werken de personeelsleden zonder vaste werkplaats. III.2.I GEWENSTE FUNCTIONALITEITEN VAN DE TELEFOONCENTRALE Om voorbereid te zijn op de mobiele personeelsleden (flexibele werkplekken, thuiswerken,...) moet de telefoonextensie bepaald worden door de medewerker en niet het telefoontoestel (enige uitzondering hierop zijn de vergaderzalen en andere nutslocaties zoals archief,garage,...). Het VAPH wenst een zo klantvriendelijk mogelijk communicatie te hanteren. Dit betekent dat de telefooncentrale de mogelijkheid moet hebben om,op basis van tijdstip, gesprekken te kunnen afleiden. Dit systeem moet op een eenvoudige manier aanpasbaar zijn. Hiervoor wordt nu een IVRscript gebruikt. (zie appendix A) De gesprekken dienen op een intelligente en klantvriendelijke manier afgehandeld te worden; indien de bestemmeling niet bereikbaar of in gesprek is. Een voic systeem behoort tot de mogelijkheden. Het beheren van de telefooncentrale moet minstens op basis van scripts mogelijk zijn. Daarnaast moet de installatie via een webbrowser te beheren zijn. De configuratie van de telefooncentrale moet op eenvoudige manier bewaard en teruggeplaatst kunnen worden. Het VAPH maakt gebruikt van een LDAP-server (OpenLDAP) om zijn gebruikers te beheren, de telefooncentrale dient daarmee te kunnen integreren. In het kader van standaard monitoring moet de telefooncentrale een aantal standaard gegevens (CPU-gebruik,disk-gebruik,netwerk-gebruik,...)beschikbaar stellen via SNMP. Om intern SLA's te kunnen opstellen en om te kunnen ingrijpen vooraleer problemen de dienstverlening hypothekeren, moet een rapporteringsmogelijkheid beschikbaar zijn. Deze moet een aantal standaard rapporteren automatisch kunnen genereren. Er wordt hierbij gedacht aan het aantal inkomende gesprekken per maand, uitgaande gesprekken per maand, duurtijd voor een gesprek

15 15 beantwoord wordt, Indien de rapporteringsmogelijkheden toelaten om zelf rapporten te definiëren wordt dit als een pluspunt gezien. III.2.2 GEWENSTE FUNCTIONALITEITEN VAN DE TELEFOONS De bediening van de telefoons moet in het Nederlands beschikbaar zijn. Tevens moet een Nederlandstalige handleiding van de gebruikte telefoons beschikbaar zijn. De telefoons dienen op een apart voorzien VLAN aangesloten te worden. De werkpost wordt slechts voorzien van één netwerkaansluiting, dit betekent dat het telefoontoestel gebruik moet maken van PoE (Power over Ethernet). Het VAPH heeft daarvoor reeds netwerkapparatuur die dit ondersteunen. De telefoons dienen minstens volgende functionaliteiten te ondersteunen : Pick-up en groep pick-up doorschakelen automatisch terugbellen lijst van gemiste en gevoerde gesprekken. Handvrij bellen (uitbreidbaar met een headset) Integratie met bedrijfstelefoonboek, persoonlijke telefoonboek, externe telefoonboeken intercom functionaliteiten conferencing wachtmuziek III.2.3 VERBINDING MET TELEFOONNETWERK Voor de verbinding met het telefoonnetwerk wordt voor een maximale redundantie gekozen. Momenteel bezit het VAPH twee PRI, een voor de Voice gateway van de Cisco oplossing en een voor de klassieke PABX. Het VAPH bezit een ontdubbelde internet-toegang van 10 MBit (telecom-operator Colt, internet-provider Belnet). Er wordt geopteerd om de data-verbinding met het centraal bestuur te gebruiken boven een lokale voice-gateway; een groter volume kan een korting betekenen bij de telecom-operator. Sip trunking wordt als variant toegelaten.

16 16 III.3 ONDERHOUD De offerte dient te voorzien zijn van een voorstel voor onderhoud van de gehele installatie. Bij een lokale brand of andere calamiteit in één van de computerzalen dient de complete installatie binnen de 4 uur terug operationeel te zijn, dit binnen de werkuren. De installatie zal minstens 7 jaar operationeel zijn, de onderhoudskosten over die 7 jaar dienen dan ook vermeld te worden in de offerte. De installatie dient op zo'n wijze geconfigureerd te worden dat eventuele nieuwere toestellen zonder bijkomende handelingen kunnen gebruikt worden. De eventuele wijzigingen (update's) aan de software van de telefooncentrale dienen op zo'n wijze geinstalleerd te kunnen worden dat het gebeurt zonder onderbreking van de dienstverlening. III.4 SITE SURVEY Het VAPH beseft dat de eventuele introductie van draagbare telefoons gepaard gaat met logistieke uitdagingen. Ongeacht de technologische keuze van de gekozen oplossing is een bezoek aan het centraal bestuur een must en eventueel aan één of meerdere provinciale afdeling een optie. III.5 VERANDERINGSPROCES De introductie van dergelijke nieuwe technologie op dergelijk kritisch bedrijfsproces als telefonie, dient begeleid te worden. Het VAPH wenst dan ook dat de uitvoerder een plan opstelt samen met de ITafdeling van het VAPH. Dit plan moet de stappen bevatten die zullen ondernomen worden om de installatie van de gekozen oplossing mogelijk te maken. En dit met een minimale hinder op de dagelijks werking van de organisatie III.6 OPTIES EN VARIANTEN III.6.1 TELEFOONCENTRALE Een voic systeem wordt als variant toegelaten. III.6.2 DRAADLOOS Dual GSM,waarbij in de organisatie gebruik gemaakt wordt van een draadloze verbinding, en buiten de organisatie een GSM-kaart kan gebruikt worden. Wifi telefoons Dect toestellen

17 17 III.6.3 VASTE TELEFOONS Het VAPH is in de provinciale afdeling reeds in het bezit van IP-telefoons. Dit zijn 5 Cisco-phones van het type 7960 en de 115 resterend telefoons van het type Een variant wordt toegelaten om eventueel deze telefoons te hergebruiken. III.6.4 VERBINDING MET TELEFOONNETWERK. Een sip trunk kan als variant aangeboden worden. Deze dient met de nodige beveiliging voorzien te worden. Tevens mag deze slechts één open poort in de firewall infrastructuur vereisen. III.7 PRAKTIJKTOETS III.7.1 DEMO Een belangrijk onderdeel in de evaluatie van de voorstellen bestaat uit een praktijktest van de aangeboden oplossing. Deze praktijktest kan in een demo-omgeving bij de uitvoerder, maar moet nog voor het indienen van de offerte. Dit laat toe om vertegenwoordigers van het VAPH een aantal gerichte praktijkvragen te stellen. III.7.2 BEZOEK Daarenboven wenst het VAPH om de aangeboden oplossing in een gelijkaardige operationele omgeving te kunnen bezichten. Dit laat toe om vertegenwoordigers van het VAPH een goede inschatting te laten maken van de geboden oplossing in een operationele omgeving.

18 IV.SELECTIECRITERIA Elke kandidaat moet aan de volgende criteria voldoen om in aanmerking te komen voor de gunning: - Voldoen aan de algemene administratieve criteria - Voldoen aan de technische voorwaarden: o o o o o V. GUNNINGSCRITERIA Voorzien van de nodige hardware en software Plan veranderingsmanagement kunnen voorlegen Integreren in bestaande VAPH netwerkinfrastructuur Mogelijkheid om de installatie te integreren met bestaande applicatie (dmv API), zowel naar beheer van de installatie, als uitbreiding van functionaliteiten (bv. CRM) Referenties in Vlaanderen, België, Europa De volgende criteria zullen in aanmerking genomen worden voor het gunnen van het project: Criterium Gewicht Prijs 30% Optimalisatie van communicatie kost 20% Beoordeling van functionaliteiten 50% 18

19 Appendix A 19

20 20 Appendix B zie bijlage VAPH-netwerklayout.pdf

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

Drukwerk publicaties op afroep

Drukwerk publicaties op afroep Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2007/009

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Wetenschap, Innovatie en Media. Administratie Wetenschap en Innovatie

Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Wetenschap, Innovatie en Media. Administratie Wetenschap en Innovatie Ministerie Van de Vlaamse Gemeenschap Departement Wetenschap, Innovatie en Media Administratie Wetenschap en Innovatie algemene offerteaanvraag van diensten Bestek nr. AWI/2006/Steunpunten/01 Specifieke

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Levering van kantoormateriaal aan entiteiten binnen het beleidsdomein LNE en AFM van de Vlaamse Overheid.

Levering van kantoormateriaal aan entiteiten binnen het beleidsdomein LNE en AFM van de Vlaamse Overheid. Algemene offerteaanvraag Bestek nr.: AD/LOG/MVD/2012.02 Levering van kantoormateriaal aan entiteiten binnen het beleidsdomein LNE en AFM van de Vlaamse Overheid. Indiening van de inschrijving: ten laatste

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

DIENSTEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

DIENSTEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING DIENSTEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING KANDIDATUUR 2 Gemeente XXXX...... Kandidaatstelling En Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking van diensten Bestek nr.... Project Dienst

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN Bestek DRG 2 2011-01-31 1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 2 OPDRACHT VAN AANNEMING VAN DIENSTEN VAN ARCHITECTEN EN BOUWKUNDIGEN VOOR HET DUURZAAM BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW IN MALDEGEM ALGEMENE

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

VZW VLAAMSE ZORGKAS Ondernemingsnummer Koning Albert II-laan 35 bus Brussel

VZW VLAAMSE ZORGKAS Ondernemingsnummer Koning Albert II-laan 35 bus Brussel VZW VLAAMSE ZORGKAS Ondernemingsnummer 0475.581.694 Koning Albert II-laan 35 bus 36 1030 Brussel Bestek voor een raamcontract voor het leveren van communicatiediensten aan de Vlaamse Zorgkas 2012-2014

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Agentschap voor Landbouw en Visserij. Procesondersteuning

Agentschap voor Landbouw en Visserij. Procesondersteuning Bijzonder bestek betreffende een overheidsopdracht van diensten OPD2014 Microsoft licenties en Software Assurance Het hernieuwen van de Software Assurance op de producten uit het Microsoft Enterprise Agreement

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

TYPE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN OPENBARE AANBESTEDING

TYPE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN OPENBARE AANBESTEDING TYPE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: 10-001-GD-103-dak V.Z.W. HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP & KUNST CAMPUS SINT-LUCAS

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/ /12/2019.

HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/ /12/2019. HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/2017-31/12/2019. RC1600314 2016 Directie Algemene Zaken Afdeling ICT Business Intelligence - Geosystemen Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen OPEN OFFERTEAANVRAAG. Bestek nr. helpdesk_2017

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen OPEN OFFERTEAANVRAAG. Bestek nr. helpdesk_2017 Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen OPEN OFFERTEAANVRAAG Bestek nr. helpdesk_2017 Opdracht die betrekking heeft op de afname van eerstelijns ondersteuning van de aanvragers van mandaten en kredieten

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

LASTENBOEK VERZEKERINGEN

LASTENBOEK VERZEKERINGEN LASTENBOEK VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Europese Bekendmaking VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Voorbereid door Aon Belgium Public Sector juni 2012 Sub-Title of Report Document BERICHT AAN DE

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden Nota De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden 1. Management summary 1. Het eerste reparatie-k.b. overheidsopdrachten van 21 februari 2014

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos. Bestek voor een overheidsopdracht van diensten volgens de procedure van de Algemene offertevraag

Vlaamse overheid. Agentschap voor Natuur en Bos. Bestek voor een overheidsopdracht van diensten volgens de procedure van de Algemene offertevraag Vlaamse overheid Agentschap voor Natuur en Bos Bestek voor een overheidsopdracht van diensten volgens de procedure van de Algemene offertevraag Bestek nummer: ANB/COMM/ADAGIO2 Aanleveren van teksten en

Nadere informatie

Uw telefooncentrale in de cloud?

Uw telefooncentrale in de cloud? ? ü Kostenbesparend ü Gebruiksvriendelijk ü Innovatieve mogelijkheden Wat is VoIP? VoIP is de afkorting van Voice over IP. VoIP maakt het mogelijk om via het internet of een ander IP-netwerk spraak te

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen.

Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen. Vlaamse overheid Beleidsdomein RWO Agentschap Wonen-Vlaanderen Algemene offerteaanvraag voor aanneming van diensten Bestek nr. AWB/VS/501-6 Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen. Openingszitting

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2 CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 JULI 2011 Algemene bepalingen KB 15.07.2011 KB 08.01.1996 Wet 24.12.1993 KB 26.09.1996-AUR KB 26.09.1996-AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar IndustriesConnect is uniek voor uw branche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten. IndustriesConnect biedt u diensten en oplossingen van een gecertificeerd,

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11

Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11 INHOUD Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten 1 1 Welke aanbestedende overheden zijn aan de wet onderworpen? 1 1.1 Onderworpen overheden

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop

BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS FMAB-HB. openbare verkoop BESTEK 2 E HANDSVERKOOP VERKOOP DRAAIBANKEN CVO-LEERDORP - 4 STUKS 2015-001-FMAB-HB openbare verkoop Aanbestedende overheid : Stad Gent Opening van de offertes : op maandag 9 maart om 10.00 uur Auteur

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:192270-2012:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor ontwikkeling van software voor tijdregistratie of personele middelen 2012/S

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT

BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR. BINF/INV/2010.01/AB HOGESCHOOL GENT DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT EN DEPARTEMENT TOEGEPASTE INGENIEURSWETENSCHAPPEN SCHOONMEERSSTRAAT 52 9000 GENT BIJZONDER BESTEK van DIENSTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG NR.

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:25592-2012:text:nl:html B-Brussel: Reclame- en marketingdiensten 2012/S 16-025592 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag renting of leasing van fotovoltaïsche cellen.

Algemene offerteaanvraag renting of leasing van fotovoltaïsche cellen. OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeentebestuur Spiere Helkijn BESTEK N 2007/3338/01 BIJZONDER BESTEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Renting of Leasing van foto-voltaïsche cellen => Opdracht betreffende de aanneming

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

SPECSHEET HOSTED VOIP

SPECSHEET HOSTED VOIP SPECSHEET HOSTED VOIP PC Consultance levert de volgende diensten: Systeembeheer Reparaties Telefonie Netwerken Consultancy Detachering ADSL Kabelinternet GSM Telefonie Wireless netwerken Verkoop Software

Nadere informatie

Mobile2connect. Ontzorgt security

Mobile2connect. Ontzorgt security Mobile2connect Ontzorgt security SecurityConnect, een totaalconcept voor beveiligingsbedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanetwerk over DSL of glasvezel tot diensten als bijvoorbeeld internet

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen van

Nadere informatie

Afbraak bouwvallige schoolgebouwen. Jacky Goris algemeen directeur Oudstrijderslaan 200 1140 EVERE. 02 / 727.06.80 sgr8.infra@g-o.

Afbraak bouwvallige schoolgebouwen. Jacky Goris algemeen directeur Oudstrijderslaan 200 1140 EVERE. 02 / 727.06.80 sgr8.infra@g-o. OPENBARE AANBESTEDING OPDRACHT: ADRES VAN UITVOERING: OPDRACHTGEVER: INLICHTINGEN: Afbraak bouwvallige schoolgebouwen. Academie voor Beeldende Kunsten Dapperheidsplein 17 1070 Anderlecht Tel. 02 523 03

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195505-2015:text:nl:html België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S 108-195505 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn

Nadere informatie

RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1)

RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1) RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen,

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

Vlaams ministerie van Bestuurszaken. Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Afdeling Beleid Binnenland, Steden en Inburgering

Vlaams ministerie van Bestuurszaken. Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Afdeling Beleid Binnenland, Steden en Inburgering Vlaams ministerie van Bestuurszaken Afdeling Beleid Binnenland, Steden en Inburgering Openbare aanbesteding Bestek nr. 2007/013 Ontwerp en druk van een informatiefolder over het inburgeringsbeleid Uiterste

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Toelichting bij de handleiding: Hoe correct en conform de wetgeving overheidsopdrachten telecommunicatie aankopen

Toelichting bij de handleiding: Hoe correct en conform de wetgeving overheidsopdrachten telecommunicatie aankopen EBP Roadshow Telenet Versie februari 2011 Toelichting bij de handleiding: Hoe correct en conform de wetgeving overheidsopdrachten telecommunicatie aankopen EBP - Björn Maras 1 Overzicht 1. Opzet handleiding

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag voor aanneming van diensten

Algemene offerteaanvraag voor aanneming van diensten Administratie Waterwegen en Zeewezen Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek Algemene offerteaanvraag voor aanneming van diensten Bestek nr. 16EB/06/09 Prijs: 5 EURO. Grafische

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie