Opdracht voor het plaatsen van een nieuwe telefooncentrale

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opdracht voor het plaatsen van een nieuwe telefooncentrale"

Transcriptie

1 Opdracht voor het plaatsen van een nieuwe telefooncentrale

2 2 I. ALGEMENE BEPALINGEN I. 1. AANBESTEDENDE OVERHEID Deze opdracht wordt uitgeschreven door het VAPH - Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap I. 2. GUNNINGSWIJZE De gunning van deze opdracht gebeurt via algemene offerteaanvraag. I. 3. INDIENING OFFERTES De offertes moeten worden gestuurd naar of ingediend op volgend adres: Laurent Bursens Administrateur-generaal VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan Brussel (Sint-Joost-ten-Node) De opening van de offertes vindt plaats in beperkte zitting op 2 februari 2010 om 10u in lokaal 313 van het VAPH Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap Sterrenkundelaan Brussel (Sint-Joost-ten-Node) Bij niet aanwezigheid op de zitting is de uiterste indieningsdatum van de offertes 29 januari De inschrijver moet de offerte in een definitief gesloten envelop steken en daarop in grote drukletters vermelden: de identificatie van dit bestek en OFFERTE NIET OPENEN. Bij verzending via de post moet men die envelop in een tweede gesloten envelop schuiven en daarop offerte schrijven. Als men die voorschriften niet naleeft, loopt men het risico dat de overheid de offerte voortijdig opent, waardoor de offerte onregelmatig wordt. I. 4. TOEPASSELIJKE WETTELIJKE BEPALINGEN Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk: - Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; - Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, voor zover reeds in werking getreden;

3 3 - KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken; - KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en zijn bijlage de algemene aannemingsvoorwaarden. I. 5. OVERIGE ALGEMEEN TOEPASSELIJKE BEPALINGEN 1. Als dit bestek spreekt over gunnings- of aanbestedingsdocumenten, dan bedoelt het daarmee het bestek, de plannen en alle bijhorende documenten die als basis gelden voor het indienen van de offertes. 2. De informatie die de aanbestedende overheid in het raam van de gunning van deze opdracht ter beschikking stelt, mag niet voor andere doeleinden worden aangewend, noch aan derden worden meegedeeld. Eenieder die toegang heeft tot deze informatie dient alle maatregelen te treffen om het confidentiële karakter ervan te doen bewaren.

4 4 II. ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN A. KONINKLIJK BESLUIT VAN BETREFFENDE DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN EN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN ART. 69 en 69bis. UITSLUITING EN SOCIALE ZEKERHEIDSBIJDRAGEN Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 69. Voor de Belgische inschrijver vraagt de aanbestedende overheid het RSZ-attest via elektronische weg op conform art. 72, 5. De buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art. 69bis, 2. ART. 70 en 71. KWALITATIEVE SELECTIECRITERIA De minimale vereisten qua financiële en economische draagkracht zijn: Vergelijkbare diensten uitgevoerd te hebben in de laatste 3 jaar, voor samen een vergelijkbare grootte als dit project. De inschrijver toont die aan door het voorleggen van: De lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste 3 jaar, met vermelding van bedrag en datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren : a) Indien het diensten aan overheden betreft, worden de diensten aangetoond door certificaten die door de bevoegde overheid zijn opgesteld of goedgekeurd. b) Indien het gaat om diensten aan privaatrechtelijke personen worden de diensten aangetoond door certificaten opgesteld door deze personen of, bij ontstentenis, door een verklaring van de dienstverlener. De minimale vereisten qua technische bekwaamheid zijn vermeld in deel IV. SELECTIECRITERIA verder in dit document. De inschrijver toont die aan door het voorleggen van: - Het beschrijven van de te volgen procedure bij de uitvoering van het project (I. BESCHRIJVING VOORGESTELDE AANPAK op het offerteformulier). Hierin wordt ook een verklaring, die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener zal beschikken, voor de uitvoering van de diensten toegevoegd. Ook wordt een beschrijving van de maatregelen die de dienstverlener treft om de kwaliteit te waarborgen en van de mogelijkheden die hij biedt ter controle door het VAPH toegevoegd. - Het bijvoegen van referenties van reeds uitgevoerde vergelijkbare diensten (J. REFERENTIES op het offerteformulier) - Het leveren van de resultaten van de test (zie beschrijving III.7. verder in dit document)

5 5 ART. 78. TOEGANGSVERBOD Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden, zoals bedoeld in dit artikel. ART. 86 en 88. PRIJSVASTSTELLING EN PRIJSONDERZOEK Art. 86. Deze opdracht is een algemene offertevraag. Art. 88. Op verzoek van de aanbestedende overheid verstrekt de inschrijver alle nodige inlichtingen om het prijsonderzoek van zijn offerte mogelijk te maken. De aanbestedende overheid kan ofwel zelf overgaan tot, ofwel een persoon aanduiden voor het uitvoeren van alle verificaties van de boekhoudkundige stukken en alle onderzoeken ter plaatse, teneinde de juistheid na te gaan van de gegevens die de inschrijver in het raam van het prijsonderzoek heeft verstrekt. ART. 89 en 90. VORM EN INHOUD OFFERTE Art. 89. De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij zijn offerte en inventaris moet invullen op het bij dit bestek behorende formulier. Op elke offerte of inventaris die op een ander document is opgemaakt, moet de inschrijver bovenaan ieder document de volgende verklaring vermelden: Ik, ondergetekende..., verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens volstrekt overeenstemmen met de vermeldingen van het bij het bestek behorende formulier en de inventaris en neem daarvoor de volledige verantwoordelijkheid op. Art. 90. Alle documenten en nota s die bij de offerte worden gevoegd, moeten worden gedateerd en ondertekend onder de vermelding: Opgemaakt door ondergetekende om gevoegd te worden bij zijn offerte van heden of dienen minstens te worden geïnventariseerd. ART. 97. INVENTARIS In de inventaris laat men de post vergezellen: 1) voor de opdracht voor een globale prijs: - van de vermelding FH, forfaitaire hoeveelheid, wanneer de hoeveelheid aangegeven is; - van de vermelding GP, globale prijs, wanneer de hoeveelheid niet aangegeven is; 2) voor de opdracht volgens prijslijst: van de vermelding VH, vermoedelijke hoeveelheid.

6 6 ART PRIJSOPGAVE a) Indien zulks voor de nauwkeurigheid van de eenheidsprijzen vereist is, mag de inschrijver die tot vier decimalen preciseren. b) De inschrijver vermeldt de belasting over de toegevoegde waarde in een afzonderlijke post van de inventaris en voegt ze bij de prijs van de offerte. ART TAALGEBRUIK De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met de aanbestedende overheid. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de overheid een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen. ART OFFERTEAANVRAAG GUNNINGSCRITERIA EN VARIANTEN De gunningscriteria zijn, samen met het hen toegekende gewicht vermeld in deel V. GUNNINGSCRITERIA verder in dit document. Er moet verplicht een offerte ingediend worden volgens het voorziene offerteformulier. De varianten zijn niet verplicht. Het indienen van offertes met bijkomende vrije varianten is toegestaan. ART GESTANDDOENINGSTERMIJN De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van honderd twintig kalenderdagen, ingaand de dag na de uiterste indieningsdatum van de offertes.

7 7 B. KONINKLIJK BESLUIT VAN TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDS- OPDRACHTEN EN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN B. 1. KONINKLIJK BESLUIT VAN TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN ART. 4 en 5. BETALINGSMODALITEITEN EN VOORSCHOTTEN De diensten worden betaald door maandelijkse betalingen volgens de effectieve geleverde prestaties. De aanvangsdatum van de maandperiodes blijft onveranderd tijdens de hele opdracht. Hij wordt vastgelegd bij het dienstbevel, zo niet geldt de eerste dag van de maand. B. 2. ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN EN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN ART. 1. LEIDING EN TOEZICHT OP UITVOERING Het mandaat van de leidende ambtenaar bestaat enkel uit: a) de technische en administratieve opvolging van de diensten tot en met de oplevering; b) de keuring van de prestaties, zowel de a priori als de a posteriori keuring; c) het nazicht van de schuldvorderingen en facturen; d) het opstellen van de processen-verbaal; e) de opleveringen; f) het instaan voor het toezicht op de prestaties; dit toezicht omvat onder meer het geven van onderrichtingen, telkens wanneer het bestek of de gunningsdocumenten onvolledig of onduidelijk zijn. ART. 5, 1. BEDRAG BORGTOCHT De borgtocht bedraagt ART. 14. INTELLECTUELE RECHTEN De dienstverlener dient alle maatregelen te treffen om het confidentiële karakter van de gegevens en

8 8 onderzoeksresultaten te doen bewaren door hemzelf en door eenieder die er toegang toe heeft. ART. 15. BETALINGEN De betalingen gebeuren maandelijks, na het indienen van een prestatiestaat. De eerste keer is vooraf ook nog de goedkeuring van de geleverde bestanden met daarin de elektronische versie van de dossiers nodig. ART. 18. RECHTSVORDERINGEN Elke rechtsvordering van de dienstverlener wordt ingesteld bij een Nederlandstalige Belgische rechtbank, behoudens ingeval van een vordering tot tussenkomst in een bestaand geding. ART. 19, 1. OPLEVERINGEN De kosten van de prestaties die in verband met de opleveringen worden geleverd door derden worden ten laste van de dienstverleners aangerekend tegen de door deze derden gefactureerde kostprijs. De kosten van de prestaties die de dienstverlener in verband met de oplevering zelf uitvoert, blijven te zijn laste. ART. 67. INBEGREPEN PRIJSELEMENTEN Zie de precieze beschrijving in deel III. BESCHRIJVING verder in dit document, alsook het voorziene offerteformulier. ART. 69, 1. VASTE OF MINIMALE HOEVEELHEDEN a) De offertes worden gevraagd op basis van een schatting voor de levering van 360 telefoontoestellen en benodigde apparatuur. b) Wanneer deze vaste of minimale hoeveelheden niet worden besteld, heeft de dienstverlener recht op een schadevergoeding van 5 % van het te weinig bestelde bedrag zonder BTW, doch slechts in de mate dat de vermindering niet gecompenseerd is door de bestelling van aanvullende diensten. De dienstverlener is verplicht daartoe een schuldvordering of geschreven aanvraag in te dienen. c) De dienstverlener is verplicht om gevolg te geven aan alle toevoegingen, weglatingen en wijzigingen van de opdracht, die de aanbestedende overheid in de loop van de uitvoering beveelt en die samenhangen met het voorwerp van de opdracht, binnen de perken ervan blijven en waarvan de weerslag in méér beperkt blijft tot 50 % van het oorspronkelijke opdrachtbedrag.

9 9 ART. 69, 3 en 4. UITVOERINGSTERMIJNEN Zie de precieze beschrijving in deel III. BESCHRIJVING verder in dit document. ART. 70. DIENSTVERLENINGSPLAATS Zie de precieze beschrijving in deel III. BESCHRIJVING en APPENDIX B verder in dit document. ART. 75, 1. BOETES VOOR LAATTIJDIGE UITVOERING Bij overschrijding van de voorziene uitvoeringstermijn wordt een boete voorzien van per week, per begonnen week overschrijding. De start van de uitvoeringstermijn wordt vermeld bij de gunning en is voorzien voor ten vroegste 1 april 2010 en ten laatste 31 mei 2010.)

10 10 III BESCHRIJVING Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) bezit op dit ogenblik twee telefooncentrales en wenst deze te vervangen door één enkel centrale. Het bestek omvat de voorstudie,begeleiding van het migratieproject,aankoop van centrale en bijhorende telefoons. Het belang van telefonische communicatie in functie van het werken met de principes van dossierbeheerder, alternatieve werkpost of -plaats kan niet meer onderkend worden. III.1 HUIDIGE SITUATIE III.1.1 CENTRAAL BESTUUR III ALGEMEEN Het Centraal bestuur te Brussel bezit momenteel nog een verouderde PABX met bijhorende telefoons. Deze telefooncentrale dient vervangen te worden door een VoIP oplossing; de bijhorende telefoons dienen eveneens vervangen te worden. De PABX van het type Telenorma is verbonden met het telefoonnetwerk via een PRI (provider COLT). Momenteel zijn er 223 medewerkers in het centraal bestuur, waarvan 1 onthaal-post en 6 secretariaatsmedewerkers. III DETAIL Gelegen Sterrenkundelaan 30 te 1210 Brussel. Een gebouw met 11 verdieping, waarvan 3 kelderverdiepingen. 9 verdiepingen zijn met CAT-6 bekabeld naar de werkposten. In de kelderverdiepingen moet een minimaal telefonische bereikbaarheid aanwezig zijn. De Layer-1 infrastuctuur bestaat een horizontale netwerk en verticale netwerk. Op elk verdiep staat minstens één Cisco switch van het type 3560 met als system image c3560-ipservicesk9-mz se/c3560-ipservicesk9-mz se.bin. De horizontale bekabeling wordt aangesloten op deze switch. Deze access-switches zijn via glasvezel verbonden met de backbone netwerk-infrastuctuur. De layer-2 infrastructuur bestaat voor de werkpost uit twee VLAN's, een data-vlan (VLAN640) en een voice-vlan (VLAN700) (zie appendix B) Er zijn 4 faxen aanwezig. De voice gateway in brussel is van het type Cisco 2821 met image c2800nm-ipvoicek9-mz t. Deze gateway heeft 2 PRI interfaces waarvan één in gebruik is. Er is in het centraal bestuur een beperkte draadloze netwerkinfrastructuur aanwezig. Deze wordt gebruikt om internet toegang te verschaffen aan gasten en is bijgevolg niet geschikt, noch gedimensioneerd voor draadloos telefoongebruik.

11 11 III.1.2 PROVINCIALE AFDELINGEN (PA) III ALGEMEEN Het VAPH heeft 5 locaties in de provinciehoofdsteden met als bedoeling dichter bij de klant te kunnen staan. Zij verzorgen in hoge mate de eerstelijnscommunicatie. Het VAPH heeft reeds in 2002 voor deze PA's gekozen voor een VoIP-oplossing. Deze (een cluster van Cisco Callmanager 4.2 met een aparte IVR) is eveneens aan vervanging toe. Een uniform systeem voor de PA's als voor het centraal bestuur dringen zich op vanuit beheersstandpunt. De PA's zijn in een ster opgesteld, telkens met een redundante data-verbinding. Dit is een 10 MBit verbinding (met COLT als operator) en een DSL 2 MBit back-up verbinding (Belgacom als onderaannemer van COLT). In de PA's zijn telkens 3 10/100 MBit switches (Cisco 3550) met VoIP en PoE functionaliteit. Er zijn telkens 2 routers, die slechts voor routing van het IP-netwerk dienen. De Voice gateway bevindt zich in het centraal bestuur. Deze is met het PSTN verbonden via een PRI (Colt operator). In de Provinciale afdelingen is er geen enkel draadloos netwerk beschikbaar. De verspreiding van de medewerkers over de provinciale afdelingen is als volgt : Provinciaal Afdeling Aantal medewerkers Antwerpen 34 Brabant 21 Limburg 18 Oost-Vlaanderen 32 West-Vlaanderen 29 Totaal 134 Voor elk PA moet tevens nog telefoons voorzien worden in de ontvangstruimte, refter en archiefruimte, computerzaal. III DETAIL (zie ook appendix B voor Layer-2 en Layer-3 overzicht) Elk PA is voorzien van een aparte analoge lijn voor zowel de fax als de frankeermachine. III ANTWERPEN Gelegen te Berchem, Potvlietlaan 5 3 verdiepingen waarvan 1 kelderverdieping voorzien van volgende netwerkapparatuur : 3 switches van het type Cisco cisco WS-C PWR met image 3550-i9q3l2-mz EA1a/c3550-i9q3l2-mz EA1a. Dit zijn switches voorzien van PoE (Power over Ethernet) 1 Cisco router type 1760 met image c1700-ipvoice-mz t3 1 Cisco router type 2651XM met image flash:c2600-ipvoice-mz t3

12 12 III LEUVEN Gelegen te Leuven, Brouwersstraat 3 2 verdiepingen voorzien van volgende netwerkapparatuur : één switch van het tpe Cisco WS-C3524-PWR-XL met image c3500xl-c3h2s-mz wc3b twee switches type Cisco cisco WS-C PWR met image 3550-i9q3l2-mz EA1a/c3550-i9q3l2-mz EA1a. Een Cisco routers type 1760 met image c1700-ipvoice-mz t1 Een Cisco router type 2651XM met image flash:c2600-ipvoice-mz t9 III HASSELT Gelegen te Hasselt, Ilgatlaan 7. 2 verdiepingen voorzien van volgende netwerkapparatuur : een switches van het tpe Cisco WS-C3524-PWR-XL met image c3500xl-c3h2s-mz wc3b twee switches type Cisco cisco WS-C PWR met image 3550-i9q3l2-mz EA1a/c3550-i9q3l2-mz EA1a. Een Cisco routers type 1760 met image c1700-ipvoice-mz t3 Een Cisco router van het type 2651XM met image flash:c2600-ipvoice-mz t3 III OOST-VLAANDEREN Gelegen te Gent, Kortrijksesteenweg verdiepingen waarvan 1 kelderverdieping voorzien van volgende netwerkapparatuur : 3 switches van het type Cisco cisco WS-C PWR met image 3550-i9q3l2-mz EA1a/c3550-i9q3l2-mz EA1a. Een Cisco routers van type 1760 met image c1700-ipvoice-mz t3 Een Cisco router van type 2651XM met image flash:c2600-ipvoice-mz t3

13 III WEST-VLAANDEREN Gelegen in Magdalenastraat, 8200 Sint-Andries 4 verdiepingen waarvan 1 kelderverdieping voorzien van volgende netwerkapparatuur : 3 switches van het type Cisco cisco WS-C PWR met image 3550-i9q3l2-mz EA1a/c3550-i9q3l2-mz EA1a. Een Cisco routers van het type 1760 met image c1700-ipvoice-mz t3 Een Cisco router van het type 2651XM met image flash:c2600-ipvoice-mz t3 13 III.1.3 VERBINDING MET TELEFOONNETWERK Voor de verbinding met het telefoonnetwerk wordt voor een maximale redundantie gekozen. Momenteel bezit het VAPH twee PRI, een voor de Voice gateway van de Cisco oplossing en een voor de klassieke PABX. Het VAPH bezit een ontdubbelde internet-toegang van 10 MBit (telecom-operator Colt, internet-provider Belnet). Er wordt geopteerd om de data-verbinding met het centraal bestuur te gebruiken boven een lokale voice-gateway; een groter volume kan een korting betekenen bij de telecom-operator.

14 14 III.2 TOEKOMSTIGE SITUATIE Eén telefoonsysteem voor de ganse organisatie. Er worden volgende vereisten gesteld : 1. Een telefooncentrale moet maximaal redundant opgebouwd zijn. Het VAPH bezit twee verspreide computerzalen in het centraal bestuur met dubbele telecom verbinding. De twee zalen zijn voorzien van noodstroomvoorziening. De telefooncentrales dienen in een klassieke 19-inch rack ingebouwd te worden. 2. Iedere medewerker moet minstens over één telefoon beschikken. 1. Een aantal mobiele alternatieven moeten voorzien worden voor medewerkers waarvan hun taak een zeer sterk mobiel karakter hebben (helpdeskmedewerkers,secretaressen,logistiek,...). Het einddoel is dat de het nummer bv. op mobiele telefoon, gsm, wifi telefoon, terechtkomt. Het staat de uitvoerder vrij voorstellen als variant te formuleren. 3. Een gebruiksvriendelijke, modulaire opgebouwde operator console is een noodzaak. Dit kan zowel in een telefoon, als een pc-uitvoering bestaan. Dergelijke consoles moet voor elke onthaalbediende in de Provinciale afdeling en in het centraal bestuur. De Provinciale Afdelingen zullen in de toekomst verhuizen naar V.A.C. (Vlaams Administratief Centra). Voor Leuven is dit gepland voor najaar In deze VAC's werken de personeelsleden zonder vaste werkplaats. III.2.I GEWENSTE FUNCTIONALITEITEN VAN DE TELEFOONCENTRALE Om voorbereid te zijn op de mobiele personeelsleden (flexibele werkplekken, thuiswerken,...) moet de telefoonextensie bepaald worden door de medewerker en niet het telefoontoestel (enige uitzondering hierop zijn de vergaderzalen en andere nutslocaties zoals archief,garage,...). Het VAPH wenst een zo klantvriendelijk mogelijk communicatie te hanteren. Dit betekent dat de telefooncentrale de mogelijkheid moet hebben om,op basis van tijdstip, gesprekken te kunnen afleiden. Dit systeem moet op een eenvoudige manier aanpasbaar zijn. Hiervoor wordt nu een IVRscript gebruikt. (zie appendix A) De gesprekken dienen op een intelligente en klantvriendelijke manier afgehandeld te worden; indien de bestemmeling niet bereikbaar of in gesprek is. Een voic systeem behoort tot de mogelijkheden. Het beheren van de telefooncentrale moet minstens op basis van scripts mogelijk zijn. Daarnaast moet de installatie via een webbrowser te beheren zijn. De configuratie van de telefooncentrale moet op eenvoudige manier bewaard en teruggeplaatst kunnen worden. Het VAPH maakt gebruikt van een LDAP-server (OpenLDAP) om zijn gebruikers te beheren, de telefooncentrale dient daarmee te kunnen integreren. In het kader van standaard monitoring moet de telefooncentrale een aantal standaard gegevens (CPU-gebruik,disk-gebruik,netwerk-gebruik,...)beschikbaar stellen via SNMP. Om intern SLA's te kunnen opstellen en om te kunnen ingrijpen vooraleer problemen de dienstverlening hypothekeren, moet een rapporteringsmogelijkheid beschikbaar zijn. Deze moet een aantal standaard rapporteren automatisch kunnen genereren. Er wordt hierbij gedacht aan het aantal inkomende gesprekken per maand, uitgaande gesprekken per maand, duurtijd voor een gesprek

15 15 beantwoord wordt, Indien de rapporteringsmogelijkheden toelaten om zelf rapporten te definiëren wordt dit als een pluspunt gezien. III.2.2 GEWENSTE FUNCTIONALITEITEN VAN DE TELEFOONS De bediening van de telefoons moet in het Nederlands beschikbaar zijn. Tevens moet een Nederlandstalige handleiding van de gebruikte telefoons beschikbaar zijn. De telefoons dienen op een apart voorzien VLAN aangesloten te worden. De werkpost wordt slechts voorzien van één netwerkaansluiting, dit betekent dat het telefoontoestel gebruik moet maken van PoE (Power over Ethernet). Het VAPH heeft daarvoor reeds netwerkapparatuur die dit ondersteunen. De telefoons dienen minstens volgende functionaliteiten te ondersteunen : Pick-up en groep pick-up doorschakelen automatisch terugbellen lijst van gemiste en gevoerde gesprekken. Handvrij bellen (uitbreidbaar met een headset) Integratie met bedrijfstelefoonboek, persoonlijke telefoonboek, externe telefoonboeken intercom functionaliteiten conferencing wachtmuziek III.2.3 VERBINDING MET TELEFOONNETWERK Voor de verbinding met het telefoonnetwerk wordt voor een maximale redundantie gekozen. Momenteel bezit het VAPH twee PRI, een voor de Voice gateway van de Cisco oplossing en een voor de klassieke PABX. Het VAPH bezit een ontdubbelde internet-toegang van 10 MBit (telecom-operator Colt, internet-provider Belnet). Er wordt geopteerd om de data-verbinding met het centraal bestuur te gebruiken boven een lokale voice-gateway; een groter volume kan een korting betekenen bij de telecom-operator. Sip trunking wordt als variant toegelaten.

16 16 III.3 ONDERHOUD De offerte dient te voorzien zijn van een voorstel voor onderhoud van de gehele installatie. Bij een lokale brand of andere calamiteit in één van de computerzalen dient de complete installatie binnen de 4 uur terug operationeel te zijn, dit binnen de werkuren. De installatie zal minstens 7 jaar operationeel zijn, de onderhoudskosten over die 7 jaar dienen dan ook vermeld te worden in de offerte. De installatie dient op zo'n wijze geconfigureerd te worden dat eventuele nieuwere toestellen zonder bijkomende handelingen kunnen gebruikt worden. De eventuele wijzigingen (update's) aan de software van de telefooncentrale dienen op zo'n wijze geinstalleerd te kunnen worden dat het gebeurt zonder onderbreking van de dienstverlening. III.4 SITE SURVEY Het VAPH beseft dat de eventuele introductie van draagbare telefoons gepaard gaat met logistieke uitdagingen. Ongeacht de technologische keuze van de gekozen oplossing is een bezoek aan het centraal bestuur een must en eventueel aan één of meerdere provinciale afdeling een optie. III.5 VERANDERINGSPROCES De introductie van dergelijke nieuwe technologie op dergelijk kritisch bedrijfsproces als telefonie, dient begeleid te worden. Het VAPH wenst dan ook dat de uitvoerder een plan opstelt samen met de ITafdeling van het VAPH. Dit plan moet de stappen bevatten die zullen ondernomen worden om de installatie van de gekozen oplossing mogelijk te maken. En dit met een minimale hinder op de dagelijks werking van de organisatie III.6 OPTIES EN VARIANTEN III.6.1 TELEFOONCENTRALE Een voic systeem wordt als variant toegelaten. III.6.2 DRAADLOOS Dual GSM,waarbij in de organisatie gebruik gemaakt wordt van een draadloze verbinding, en buiten de organisatie een GSM-kaart kan gebruikt worden. Wifi telefoons Dect toestellen

17 17 III.6.3 VASTE TELEFOONS Het VAPH is in de provinciale afdeling reeds in het bezit van IP-telefoons. Dit zijn 5 Cisco-phones van het type 7960 en de 115 resterend telefoons van het type Een variant wordt toegelaten om eventueel deze telefoons te hergebruiken. III.6.4 VERBINDING MET TELEFOONNETWERK. Een sip trunk kan als variant aangeboden worden. Deze dient met de nodige beveiliging voorzien te worden. Tevens mag deze slechts één open poort in de firewall infrastructuur vereisen. III.7 PRAKTIJKTOETS III.7.1 DEMO Een belangrijk onderdeel in de evaluatie van de voorstellen bestaat uit een praktijktest van de aangeboden oplossing. Deze praktijktest kan in een demo-omgeving bij de uitvoerder, maar moet nog voor het indienen van de offerte. Dit laat toe om vertegenwoordigers van het VAPH een aantal gerichte praktijkvragen te stellen. III.7.2 BEZOEK Daarenboven wenst het VAPH om de aangeboden oplossing in een gelijkaardige operationele omgeving te kunnen bezichten. Dit laat toe om vertegenwoordigers van het VAPH een goede inschatting te laten maken van de geboden oplossing in een operationele omgeving.

18 IV.SELECTIECRITERIA Elke kandidaat moet aan de volgende criteria voldoen om in aanmerking te komen voor de gunning: - Voldoen aan de algemene administratieve criteria - Voldoen aan de technische voorwaarden: o o o o o V. GUNNINGSCRITERIA Voorzien van de nodige hardware en software Plan veranderingsmanagement kunnen voorlegen Integreren in bestaande VAPH netwerkinfrastructuur Mogelijkheid om de installatie te integreren met bestaande applicatie (dmv API), zowel naar beheer van de installatie, als uitbreiding van functionaliteiten (bv. CRM) Referenties in Vlaanderen, België, Europa De volgende criteria zullen in aanmerking genomen worden voor het gunnen van het project: Criterium Gewicht Prijs 30% Optimalisatie van communicatie kost 20% Beoordeling van functionaliteiten 50% 18

19 Appendix A 19

20 20 Appendix B zie bijlage VAPH-netwerklayout.pdf

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Vlaamse overheid Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Agentschap Inspectie Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed Open offerteaanvraag Bestek nr. IRWO/TZ/2014 Huur van

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Lokale Politie Waasland-Noord Ontwerper

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BESTEK NR 2010/D2.3/01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR DE LEVERING, INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN TELEFONIE- EN COMPUTERMATERIAAL

BESTEK NR 2010/D2.3/01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR DE LEVERING, INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN TELEFONIE- EN COMPUTERMATERIAAL REKENHOF Brussel, 19 augustus 2010 Regentschapsstraat 2 1000 Brussel Tel. : 02/551.84.90 Fax : 02/551.86.90 BESTEK NR 2010/D2.3/01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR DE LEVERING, INSTALLATIE EN ONDERHOUD VAN

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Ontwerper

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING VAN SOFTWARE VOOR DE BOEKHOUDING EN INVENTARIS VOOR DE DIENSTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

Nadere informatie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Tom Van Landeghem (NL) tel.: +32 (0)2 226 89 40 e-mail: tom.van.landeghem@bipt.be BESTEK

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen

AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen GUNNINGSWIJZE: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor aanneming

Nadere informatie