Specialisatieopleiding.Familiemediation...!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specialisatieopleiding.Familiemediation...!"

Transcriptie

1 Informatiefolder Specialisatieopleiding.Familiemediation... MfN%geaccrediteerdeopleiding CaleidoscoopLeertrajecten1LeovanderWeijdenstraat8,15461EHVeghel T(0413) F(0848) Onderdeel'BasculeGroep'BV'

2 2 SpecialisatieopleidingFamiliemediation Uwiltzichalsmediatorspecialiserenophetgebiedvanfamilieconflictenenechtscheiding.De specialisatieopleidingfamiliemediationvancaleidoscoopleertrajectenisdoordemfn geaccrediteerdenleidtuopvolgenshetmfn1protocolfamiliemediator. Mediationwordthetmeesttoegepastbijfamilieconflictenenechtscheiding Hetisdaaromdemoeitewaardomjealsmediatordaarintespecialiseren.Specialisatievande mediatorisnoodzakelijk,omdatechtscheidingenophetgebiedvanconflictcontext,1dynamiek enregelgevingbijzondereeigenkenmerkenheeft. Deingrijpendegebeurtenisvanechtscheidingkentbijdeafwikkelingemotionele,zakelijkeen juridischeaspecten.eensuccesvollemediatorindezezakendientdaaromtebeschikkenover daarbijhorendekennisenvaardighedenomconflictpartijenoptimaalvandiensttekunnenzijn. DezespecialisatieopleidingFamiliemediationisbestemdvoormediatorsdiezichwillen toeleggenophetprofessioneelbegeleidenvan(echt)scheidingen,hetmakenvaneen(wettelijk verplicht)ouderschapsplanen(somsdiverse)omgangsregelingen. DetrainersvanCaleidoscoopLeertrajectenwerkenvanuitdevisiedatconflicteneenbronvan vernieuwingzijnendaarmeedemotorvangroeienontwikkeling.voorpartijendieinconflict zijn,maarookvoordeprofessionalsdieerhunberoepvanhebbengemaakt,ofwillenmaken, omconflictentebegeleiden.dezevisiestoeltopeenbesefdatconflicteneennatuurlijke verschijningsvormzijnvanverschillenengeenuitzonderingssituatiezijndiezosnelmogelijk opgeruimddienenteworden.hoevervelenddezesituatiesvaakookkunnenzijn.doorenin conflictsituatieswordtmenmeernogdaninanderesituatiesonderspanninggebracht. Daardoorwordterdikwijlseenberoepgedaanopvastepatronendieniettoereikendzijn.Om dieredenkangesteldwordendatjuistconflictsituatieseengoede,maartegelijkertijd ingewikkelde,mogelijkheidzijnomteleren.omdezepotentiëlevernieuwingenhetvermogen totlerentefaciliterendienteenprofessionalovermeertebeschikkendanoverenkeletrucsom oplossingsgerichteenconflicttelijftegaan. Eenconflictkenmerktzichnetalsonzehedendaagsesamenlevingalscomplexendynamisch, omdateenconfictletterlijkmetallessamenhangt.wijvindenhetdaarombelangrijkdatde benaderingvanhetconflictookaansluitopdezecomplexiteitendynamiekendatdebenadering integrerendenholistischis.' Hetdoelvandezefolderisuzovolledigmogelijkteinformerenoveronzeactuele opleidingsmogelijkhedenophetgebiedvanfamiliemediation.hetmediationveldisvoortdurend inontwikkelingendatgeldtookvooronzeopleidingen.onzedriveismediationenmediatorste ontwikkelenenzobijtedragenaanhunprofessionalisering. Tijdensonzeinformatieavondenofineenpersoonlijkgesprekverdiepenwegraagonze kennismaking,beantwoordenwealuwvragenenonderzoekenwemetuwatvooruhetmeest passendeopleidingstrajectis.

3 Inhoudsopgave Specialisatieopleiding.Familiemediation:.Opzet.en.uitgangspunten...4 Specialisatieopleiding.Familiemediation:.de.mogelijkheden.8.of.10.dagen...5 ModuleIBasisblokFamilieconflictenenEchtscheiding(4dagen)...5 ModuleII,VerdiepingZakelijkeenJuridischeaspecten(2dagen)...6 ModuleIII,VerdiepingOuderschapbijennaechtscheiding(2dagen)...8 ModuleIV,Systemischeaspecten(2dagen). Leermethoden.en.studiebelasting...10 Prijzen.en.kortingen...11 Overige.faciliteiten.tot.leren...12 Digitaleleeromgeving...12 Co1mediationenstage...13 Mogelijkheden.na.afloop.van.de.opleiding...14 CaleidoscoopHalfjaarbijeenkomsten...14 Vervolgopleidingen(PE)...15 UpdateworkshopFamiliemediation...15 JuridischevaardighedenvoordeMediator...15 RouwenConflict...15 Trainers

4 . Specialisatieopleiding.Familiemediation:.Opzet.en.uitgangspunten.. Per1juli2012heeftdeRaadvoordeRechtsbijstand(RvR)deskundigheidseisen geïntroduceerdvoordespecialisatie Personen1enFamilierecht.Dithoudtindatper1januari 2013alleengespecialiseerdemediatorstoevoegingen(gefinancierderechtsbijstand)kunnen aanvragenenverwijzingenviaderechtbankverkrijgenophetgebiedvanpersonen1en familierecht. Vanaf2013wordeninschrijvingenvanMfN1registermediatorsbijdeRaadvoorde Rechtsbijstandophetgebiedvanpersonen1enfamilierechtgetoetstopdeafrondingvaneen MfN1geaccrediteerdeopleidingFamiliemediation.DespecialisatieopleidingFamiliemediation vancaleidoscoopleertrajectenissindsmaart2012doordemfngeaccrediteerd. (Echt)scheidingisopzichzelfgeenconflict.Deaanleidingvoor(echt)scheidingisdikwijlseen conflict,ofeenconflictishetgevolgvandemanierwaaropbetrokkenenmetde(echt)scheiding omgaan.het normaliseren vandesysteemdynamiekenhetaansprekenvandeautonomieen zelfbeschikkingvanbetrokkenenstaancentraalinmediationbijfamilieconflictenen (echt)scheiding. Naasteenaantal technische aspecten,werkendeelnemersvooralaanhunvisieop (familie)conflictenenhuninterventierepertoirealsmediatordieparticipeertineenconflictueus familiesysteem. AlleopleidingenvanCaleidoscoopLeertrajectenkennenals rodedraad : Hoekunjehetjuiste conflictopeengoedemanieraangaan? Datbetekenthetvolgende. 1.Depersoonvandemediatoriszijnbelangrijksteinstrument.Daarvoorishetvereistdat deelnemerseenpersoonlijkevisieopconflictenontwikkelenenzichbewustzijnvanhoezij zichverhoudentotconflicten. 2.Conflictengeldenalscomplexedynamiekineeninteractiesysteem.Mediationbiedtde mogelijkheidtotduurzameveranderingdaarin.conflictenenmediationalsmogelijkheidom telerenvereistdatdezegeplaatstwordenineencontextwaarinverschillenermogenzijnen bespreekbaarzijn.datstelthogeeisenaandeparticipantenenhunomgeving. 3.Conflictenzijneenmotorvoorgroeienontwikkeling.Zebiedendemogelijkheidomde geweldigekrachtvanverschillenteontdekkenentebenutten.diebenaderingvraagtomhet aansprekeneninzettenvanleiderschapbijallebetrokkenen.wijzienconflictendanook bovenalalseen(zelf)sturingsvraagstuk. DespecialisatieopleidingFamiliemediationvanCaleidoscoopLeertrajectenwordtverzorgdin Veghel,AssenenAlkmaar.Deactueledatavindtuviawww.caleidoscoop.nu.. 4

5 . Specialisatieopleiding.Familiemediation:.de.mogelijkheden.8.of.10.dagen. Mediationwordthetmeesttoegepastbijfamilieconflictenenechtscheiding. DezespecialisatieopleidingFamiliemediationisbestemdvoormediatorsdiezichwillen toeleggenophetprofessioneelbegeleidenvan(echt)scheidingen,hetmakenvaneen(wettelijk verplicht)ouderschapsplanen(somsdiverse)omgangsregelingen. DoelstellingvandeopleidingFamiliemediation Nadezeopleidingfamiliemediationkunnendeelnemers: - mediationtoepasseninfamilieconflictenenbijechtscheiding; - kenmerkendeconflictenen1dynamiek(h)erkenneninhetkadervanfamilieverhoudingen; - familieconflictenen(echt)scheidingbenaderenalstransformatieprocessenineen interactiesysteem; - relevanteregelgevingpraktischtoepassenbijechtscheidingendeafwikkelingdaarvan; - eenalimentatieberekeningmakenendeboedelverdelingtotstandbrengen; - eenouderschapsplanopstellenmetconflictpartijenenhetouderschapsplanuitwerken; - verschillendestrategieënmetbetrokkenpartijenvolgenbijdeuitwerkingvan familieconflicten; - conflictdynamiekherkennenenhanterenbijfamilieconflicten,daarbijbehorende vaardighedeninzettenendejuisteinterventiestoepasseninhetkadervanmediation. Devolledigeopleidingfamiliemediationbestaatuit: ModuleI Basisblok(4dagen) ModuleII SpecialisatieZakelijkeenjuridischeaspecten(2dagen) ModuleIIISpecialisatieOuderschapbij(echt)scheiding(2dagen) ModuleIVSpecialisatieSystemischeaspecten(2dagen) Deopleidingkenteenmodulaireopbouw.Zoishetmogelijkdeheleopleidingtevolgenofeen afzonderlijkemodulediepastbijdespecifiekeleervraagvandedeelnemer. DeaccreditatiefamiliemediationvandeMfNkanwordenverkregenalseendeelnemerde81of 10daagsevariantvandeopleidingheeftgevolgd.Hierondervolgteenbeschrijvingvande opleidingendemogelijkhedenomdezetevolgen. Dedoorlooptijdvandevolledigeopleidingbedraagtviermaanden.Decursustijdenzijnsteeds van09.30tot16.30uur. Module.I..Basisblok.Familieconflicten.en.Echtscheiding.(4.dagen).. DeBasisopleidingbestaatuit4afzonderlijkecursusdagen,(8dagdelen)enheefteen doorlooptijdvanvierweken.demfnheeftaandeopleiding24pe1puntentoegekend. 5

6 HetbasisblokvandespecialisatieopleidingFamiliemediationiseenverplichtonderdeelvande MfN1geaccrediteerdeopleidingFamiliemediation.Ditbasisblokkanook los wordengevolgd. Doelstellingvandeopleiding NahetbasisblokFamiliemediationkunnendeelnemers: - conflictdynamiekbijfamilieconflictenenechtscheiding(h)erkennenenplaatsen; - bewustzichzelfinzettenalsbelangrijksteinstrumentbijmediation; - psychologischeaspectenbenoemenenhanterenbijfamiliemediation; - Juridischeaspectenenhetgeldendewettelijkkadertoepassenbijfamilieconflictenen (echt)scheiding; - familieconflictenen(echt)scheidingalseensysteemdynamischvraagstukbenaderen. Inditbasisblokwordteenalgemenebasisgelegdvoorhetwerkenalsfamiliemediator.De deelnemerskunnenzichverderverdiepentenaanzienvandeonderwerpenvandag2,3en4 tijdensdemodulesii,iiieniv. Onderwerpeninhetbasisblok(4dagen) Dag1 1Familieconflictenenmediation 1Echtscheidingalstransformatie 1Rolvande(persoonvan)demediatorbijfamilieconflictenenechtscheiding Dag2 1Psychologischeaspecten/(echt)scheidingsproces 1Kinderenen(echt)scheiding Dag3 1Wettelijkkader/juridischeaspectenbij(echt)scheiden 1AlimentatieberekenenmetAlibox Dag4 1Systemischeaspectenbijfamilieconflictenenechtscheiding 1Depersoonvandemediatoralszijnbelangrijksteinstrument Module.II,..Verdieping.Zakelijke.en.juridische.aspecten.(2.dagen). ModuleII,VerdiepingZakelijkeenjuridischeaspectenbestaatuittweedagen/4dagdelen.De MfNheeftvoordezeopleiding12PE1puntentoegekend. 6

7 Vanuithetadagium Deovereenkomststrektpartijentotwet, isduidelijkdatinprincipe scheidende(echt)parenzelfderegieoverhunscheidingvoeren.demediatorisgeenaccountant ofjurist,maarhijdientwelopdehoogtetezijnvanrelevantewet1enregelgevingdiebetrekking heeftopfamilieconflictenen(echt)scheiding. Tijdensdittweedaagseblokverdiepenwedekennisenvaardighedendiedeelnemershebben opgedaantijdenshetbasisblokfamiliemediation.daarbijkomenalleaspectenvanhetmfn1 protocolfamiliemediationaanbodtenaanzienvandejuridischeenfinanciëlekennisen vaardigheden. HetverdiepingsblokZakelijke1enjuridischeaspectenvandespecialisatieopleiding FamiliemediationiseenverplichtonderdeelvandeMfN1geaccrediteerdeopleidingFamilie1 mediation.ditverdiepingsblokkanook los wordengevolgd. Doelstellingvandeopleiding NahetvolgenvanhetverdiepingsblokZakelijke1enjuridischeaspectenkunnendedeelnemers: eenvermogensopstellingmakenenopgedanebasiskennisdaarintoepassen; eenalimentatieberekeningmakenvoorpartner1enkinderalimentatieopbasisvankennis overdetoepassingvandetremanormvooralimentatiebehoefte/draagkracht; demeestvoorkomendefinanciëleenfiscaleaspectenbij(echt)scheidingherkennenen behandelen; hettoepasselijkvermogensregimebij(echt)scheidingherkennenentoepassen; basiskennisovererfrechtenpensioenentoepassen; opgedanekennisoverdejuridischeaspectenvolgenshetprotocolmfntoepassen; hunopgedanekennisoverdeprocedureleaspectenbij(echt)scheidingtoepasseninhun praktijk; eenvaststellingsovereenkomst,(echt)scheidingsconvenantenouderschapsplanopstellen. OnderwerpeninhetverdiepingsblokZakelijke%enjuridischeaspecten: Dag1 Basismodelechtscheidinginrelatietotdezakelijke1enjuridischeaspectenbijscheiding Inventarisatieopbasisvantoepasselijkvermogensregime AlimentatierekenenmetbehulpvanAliboxvoorpartner1enkinderalimentatie Lezenvanloonstrook,jaarstukkenentoepasseninalimentatieberekening Vermogen,samenstellingenverdeling Dag2 - Praktijkoefeningalimentatieberekenenenvermogensverdelingmaken Begeleidenvanonderhandelingen - Scheidingsconvenant,overeenkomstenrechtenscheidingsprocedure. 7

8 Module.III,.Verdieping.Ouderschap.bij.en.na.echtscheiding.(2.dagen).. MfN1erkenning:12PE1punten Hetouderschapgaatdoortijdensennadescheidingenditisdikwijlsvoorscheidendepartners enhunkinderen,hetmeestingewikkeldeaspectvandescheiding.daaromvraagthet onderwerp ouderschap bijzondereaandachtvandemediator. Ouderschapbijeenscheidingiseenbijzonderetransformatievanhetgezinssysteemenvraagt daaromveelmeerdanalleenhetopstellenvaneenouderschapsplan.indezeopleidingstaatde diepgaandeveranderingvanhetgezinssysteemcentraalenmetnamederolvandemediatorin deontwikkelingvaneenconflictbestendiggezin,opbasisvangescheidenouderschap. Ouderschapbijennaechtscheidingiseenonderdeelvandemediationopleidingtot Familiemediator.Despecialisatieopleidingkanook los wordengevolgd. Doelstellingvandeopleiding NahetvolgenvanhetverdiepingsblokOuderschapbij1enna(echt)scheidingkunnende deelnemers: - (echt)scheidingbenaderenvanuitontwikkelingsperspectief; - conflictdynamiekbespreekbaarmakenopbasisvandecontextuelebenadering; - (echt)scheiding,ouderschapbijechtscheidingenhetmediationprocesalssystemisch vraagstukbenaderen; - ouderschapsplanmetbetrokkenenopstellenalstransformatie1instrument; - specifiekepsychologischeensystemischeprocesseningevalvanbetrokkenheidvan kinderenbijechtscheidingherkennenenaanpakken; - hunpersooninzettenalsbelangrijksteinstrumentbijmediationin(echt)scheiding. Devolgendeonderwerpenkomentijdenshetverdiepingsblok Ouderschapbij%enna (echt)scheiding aanbod: Dag1 Ouderschapsplanalstransformatie1instrument Ontwikkelingsperspectiefbij(echt)scheiding Ontwikkelingvanrelatie,kind,oudersengezin Watbetekentechtscheidingvoorkinderen? Hoekinderenbetrekkenbijde(echt)scheiding Dag2 Zorgmodel,structuurindeontwikkelingentotstandbrengenvaneenouderschapsplan (OP) Praktijkoefeneninrollenspelentoepassenvankennisenvaardigheden Doen:Communicerenenonderhandelen Grenzen:overcomplexiteit,verwijzen,invloedvancontext 8

9 ModuleIV,Systemischeaspectenbijfamilieconflictenenechtscheiding Een(echt)scheidingisnietslechtshetuitelkaargaanvanpartners,maareentransformatievan eengezinssysteem.desysteemtheoriegeefteenbruikbaarkadervoormediationin familieconflictenenbij(echt)scheiding. Inditverdiepingsblokwordenfamilieconflicten,(echt)scheidingenmediationbenaderden verkendvanuitdesysteemtheorieendedaarmeesamenhangendebenaderingenenmethoden. Ditbiedtdedeelnemereenpraktischreferentiekaderenhandvattendiedezedirectindeeigen praktijkkantoepassenopsysteemdynamiekenonderliggendeprocessen. Hetverdiepingsblok Systemischeaspectenbijfamilieconflictenenechtscheiding iseen onderdeelvandemediationopleidingtotfamiliemediator.despecialisatieopleidingkanook los wordengevolgd. Doelstellingvandeopleiding NahetvolgenvanhetverdiepingsblokSystemischeaspectenbijfamilieconflictenen (echt)scheidingkunnendedeelnemers: - familieconflicten,(echt)scheidingenmediationbenaderenvanuitsysteemtheoretisch perspectief; - systeemdynamiekherkennen,explicietenbespreekbaarmaken; - themagerichteencontextuelebenaderingtoepasseninmediation; - familieconflictenen(echt)scheidingbenaderenalseenontwikkelingsvraagstuk; - thema sinhunontwikkelingalsfamiliemediatorexplicietaanpakkeneninzetten. Devolgendeonderwerpenkomeninhetverdiepingsblok Systemischeaspecten bij familieconflictenen(echt)scheidingaanbod: Dag1 Systeemtheorie,detoepassingenbetekenisvoorfamilieconflicten,(echt)scheidingen mediation ContextuelebenaderingenThemagecentreerdeinteractie Verbindingininteractie;in1enuitverbindinggaan Systemenenthema sdiespelen Dag2 Systeemdynamiekexplicietenbespreekbaarmaken Gelaagdheidinhetmenselijkfunctioneren,m.n.bijspanningenconflict Bewegingcreërendoormijzelfintezetten Thema sinmijnberoepspraktijk 9

10 . Leermethoden.en.studiebelasting.. CaleidoscoopLeertrajectenzetinoppersoonlijkeontwikkeling,reflectieenzelfkennis, waardoorbruikbare(latente)kwaliteitendiemensenhebbennaarbovenkomen.deze kwaliteitenwordenzichtbaardoor,naastinstrumentelekennisenvaardigheden,vooralook aandachttegevenaanhetfunctioneelmakenvanmensgerichtheidnaarjezelfennaaranderen. Hetgaatdaarbijominzet,ontwikkelingenreflectieop(latente)kwaliteitendiemensenhebben endiezekunnengebruiken. Voorbereiding Voorafgaandeaandeopleidingvindtmetelkedeelnemereenintakegesprekplaats.Tijdensdat gesprekwordtdeaansluitingvandeopleidingopdeleervraagvandedeelnemeronderzocht.na inschrijvingontvangtelkedeelnemereenvragenlijstmetbehulpwaarvandedeelnemerde leerdoelenenmotivatiekanexpliciteren. Tweewekenvooraanvangvandeopleidingontvangendedeelnemersdevolgendeboeken: het HandboekMediation en Beroepsvaardighedeneninterventietechniekenvandemediator. Hetisdebedoelingdatdedeelnemerstervoorbereidingopdeopleidingeenaantalhoofd1 stukkenlezen.daarnaastdienendedeelnemersvooraanvangvandeeerstecursusdagtwee eigen(conflict)casestebeschrijven.dezecaseswordentijdensdeopleidinggebruiktals oefenmateriaal.bovendienkunnendedeelnemersdecasesgebruikenbijhetmakenvande huiswerkopdrachten. Indeperiodetussendeopleidingsblokkenvoerendedeelnemershuiswerkopdrachtenuit,zoals bestuderenvandeliteratuurentoepassenvanaangeleerdeconceptenenvaardighedeninde eigenpraktijk.daarnaastnemendecursistentussenelkopleidingsblokdeelaanintervisie. Trainingsaanpak Detrainingsdagenzijnzoopgebouwddateersttheoriebehandeldwordt,waarnadezewordt verwerktindevormvanoefeningen.deoefeningensluitenzoveelmogelijkaanbijdepraktijk vandedeelnemers.verderwordtgeputuitdemediationpraktijkvandetrainers. Opdezemanierwordtdetheoriemetbehulpvanoefeninginpraktijkgebracht.Daarbijwordt aangeslotenbijdemediationfaseen aspectendieaandeordezijnenbijhetindividuele leerprocesvandedeelnemers.erissprakevaneenoplopendemoeilijkheidsgraadvande oefeningen. Gezamenlijkeenindividueleoefeningenwordenafgewisseldendeoefeningenvindenzowel plenairalsinsubgroepenplaats.deoefeningenvindensteedsplaatsonderbegeleidingvaneen trainer. Tijdensennadeoefeningenontvangendedeelnemersfeedbackvandetrainersenvanelkaar. Terondersteuningvanditleerproceswordtgebruikgemaaktvanverschillendemethoden,zoals: - presentaties - oefeningendialoog reflectie interviewing - onderwijsleergesprek,rollenspellen,demonstratievideo s 10

11 - huiswerkopdrachten - casusanalyse - video1opnamenen analyse Dedeelnemerswordttevenseendigitaleleeromgevinggeboden,waartoezijtoteenjaarna afrondingvandeopleidingtoeganghebben.dezedigitaleleeromgevingbiedtdedeelnemerseen platvormvoorintervisievraagbaak,oefenmateriaaleneenbibliotheekmetinformatieen naslagwerk.deelnemerskunnendaarookinstructievideo sbekijkenendevideopnamendievan deoefeningenenrollenspelentijdensdeopleidingwordengemaaktterugzienenanalyserenten behoevevanheteigenleerproces. Studiebelasting. Alsvuistregelgeldtvoordestudiebelasting1:1,d.w.z.voorelkcontactuurgeldtookeenuur zelfstudie.deopleidingkent1afhankelijkvanhetaantalgevolgdemodules18of10dagen,die elk6contacturenhebben. Allesbijelkaarkomtditneeropeenstudiebelastingvanrespectievelijkca.96of120uur.Ditkan natuurlijkverschillen,afhankelijkvandeervaringenachtergrondvaniederedeelnemer. Prijzen.en.kortingen.. Deprijsvoordeelnameaan: 1ModuleI,BasisblokMediationbijFamilieconflictenenechtscheidingbedraagt 1.695,1 1ModuleII,VerdiepingZakelijkeenjuridischeaspectenbedraagt 840,1 1ModuleIII,VerdiepingOuderschapbijennaechtscheiding 840,1 1ModuleIV,VerdiepingSystemischeaspecten 840,1 AlsudeopleidingstartdoordeelnameaanModuleI,investeertudaarvoor 1.695,1enkuntunaafloopvanModuleIkiezenookModuleIItevolgen.Indatgevalbetaaltu voordeelnameaanmoduleii 840,1.HetzelfdegeldtvoordeelnameaanModuleIIIenIV,de kostendaarvoorbedragendaneveneens 840,1permodule. AlsuechtervoordestartvanuwdeelnameaanModuleIbesluittotinschrijvingvoorde 81daagseopleiding(ModuleIplusvanelkeverdiepingsmoduledeeerstedagenéén verdiepingsmodulevolledig),krijgtueenkortingvan7%enbetaaltuinplaatsvan 3.375,1, slechts 3.139,%. AlsuvoordestartvanuwdeelnameaanmoduleI,hetbasisblok,besluittotinschrijvingvoorde volledige101daagseopleiding(modulei,ii,iiieniv),krijgtueenkortingvan10%overhethele bedragenbetaaltuinplaatsvan 4.215,1slechts 3.795,%. UbentvrijomtekiezenwanneeruwiltdeelnemenaanModuleII,IIIenIV.Deenigevoorwaarde isdatdezemodulesbinnenéénjaarnaafrondingvanmoduleigevolgdmoetenworden. Hetisinallegevallenmogelijkdemodulesaansluitendenopeenvolgendteplannenendaaraan deeltenemen. 11

12 12 Alsuelderseen(deelvan)deopleidingFamiliemediationheeftgevolgdenudezewiltaanvullen vooraccreditatieofuwilteenofmeerderemodulesvolgeninhetkadervanpermanente Educatie,krijgtubijinschrijvingvoortweeverdiepingsmoduleseenkortingvan5%enbetaalt uinplaats 1.680,1slechts 1.596,1. Degenoemdeopleidingsprijzenzijninclusiefsyllabus,overigstudiemateriaalenverblijfskosten enexclusiefverplichteliteratuur.dekostenvooreeneventueleovernachtingzijnnietindeprijs begrepen.indiengewenstkanopelkelocatieovernachtinggeregeldworden. Deopleidingskostenzijnvrijgesteldvanbtw. Dekostenvoordeaanteschaffenliteratuurbedragenca. 95,1. Indeopleidingwordtgebruikgemaaktvandevolgendeliteratuur: Handboekechtscheidingsbemiddeling,PeterHoefnagels Kluwerjuridisch 3edruk,2007 EAN: BoomBasicsPersonen1enfamilierecht,BoomjuridischeuitgeversDenHaag.ISBN KindenEchtscheiding.Eenontwikkelingspsychologischperspectief KarinSingendonk&IngridMeesters,Pearson,Amsterdam,1994.ISBN Overige.faciliteiten.tot.leren. Digitale.leeromgeving. Elkedeelnemersaandeopleidingfamiliemediationkrijgtgedurendedeopleidingeen gratisproefabonnementophetalimentatierekenprogrammaalibox. Dedeelnemerwordttevenseendigitaleleeromgevinggeboden,waarvanhijtoteenjaarna afrondingvandeopleidinggebruikkanmaken.dezedigitaleleeromgevingbiedtdedeelnemer eenplatvormvoorintervisievragen,oefenmateriaaleneenbibliotheekmetinformatieen naslagwerk.daarnaaststaanindedigitaleleeromgevinginstructievideo sendevideo1opnamen dievandeoefeningenenrollenspelentijdensdeopleidingwordengemaakt.ditmaakthet mogelijkdevideo1opnamenterugtezienenteanalyserenvoorheteigenleerproces. Oefendagen Startendemediatorshebbendikwijlsbehoefteaanhetoefenenindeuitvoeringvanmediations. Ookreedservarenmediatorshebbenvaakdebehoeftebepaaldeaspectenteverdiepen.Elke maandorganiseertcaleidoscoopleertrajectenopelkvanhaartrainingslocatieseenoefendag diedeelnemersdemogelijkheidbiedthunmediationvaardighedenen1techniekentetrainenen teverdiepen.eentrainervancaleidoscoopleertrajectenbegeleidtdeoefendag.tijdensde oefendagwordtergewerktmetactuelecasesuitdepraktijkvandetrainersofmetcasesdie doordedeelnemerszelfwordeningebracht. Dekostenvoordeelnameaandeoefendagbedragenvoor(oud1)deelnemersaandeopleiding MediationvoorProfessionals 175,1inclusiefverblijfskosten.Vooroverigedeelnemersisde prijs 250,1.

13 13 AlsualsMfN1ofADR1geregistreerdmediatordeelneemt,krijgtuvoordeelnameaaneen Oefendag6PE1punten. Coaching Opverzoekvaneendeelnemerzijn,zoweltijdensdeopleidingalsnaafrondingdaarvan, coachingenbegeleidingopmaatmogelijk.dezecoachingkangerichtzijnoppersoonlijke ontwikkelingvandemediator,opvakgerichteontwikkelingofbegeleidingbijdestarten opbouwvandeeigenpraktijk,ofeenprojectbinnendewerkkring.daarnaastbiedenwede mogelijkheideenintervisiegroeptestartenen/oftebegeleiden.dekostenvoorcoachingen begeleidingvanintervisiebedragen 175,1peruur.Decoachingenintervisiekunnen plaatshebbenoponskantoorinveghel,alkmaarofassenenookbijuoplocatie. Assessment Ineenassessmentdatspecifiekontwikkeldisvoorprofessionalsdievanuithunvaktemaken krijgenmetconflicten,wordensterkepunteninkaartgebrachtvanuithetvoorkeurgedrag,dat wilzeggen:hetgedragdatjehetmeestlaatzien.ookwordtgekekennaarheteigen,nietaltijd bewuste,streefgedrag,datwilzeggenhetgedragwaarinjejezelfzouwillenontwikkelen.beide soortengedragwordengerelateerdaaneffectiefgedragindedriehoofdfasenvande escalatieladdervanfriedrichglasl,namelijkwin1win,win1verliesenverlies1verlies.ookwordt hetgedragvergelekenmethetmfn1profiel(eenmeeroplossingsgerichtmediatorprofiel)enhet profielconflictprofessional(eenconflictcoachdiemetbehulpvaneenconflicteenleerproces begeleidt). DitassessmentisontwikkelddoorCaleidoscoopLeertrajecteninsamenwerkingmet conflictprofessional.nl.hetassessmentgeefteengoedbeeldvandeleermogelijkhedeninrelatie tothetomgaanmetconflicten. Hetkandaaromgoedwordeningezetomhetmeesterendementuitdemediationopleidingte halen,terondersteuningvaneencoachingstrajectofalshulpmiddelbijhetuitzettenvaneen vervolgopleidingstraject. Dekostenvooreenassessment,inclusiefrapportageeneengesprekbedragen 195,1,excl.btw. Indienvanhetassessmentgebruikgemaaktwordtincombinatiemeteenopleidingofeen coachingstraject,geldteenkortingvan30%enbedraagtdeprijs 136,50,excl.btw. CoSmediation.en.stage. CaleidoscoopLeertrajectenbiedtuinsamenwerkingmetervarenmediatorsdegelegenheidtot hetmeelopenalsco1mediator.afhankelijkvanhetinteressegebiedvanuwleervraag,wordteen matchtotstandgebracht.inonderlingoverlegtussenmediatorenco1mediatorkaneen taakverdelingafgesprokenworden.deco1mediatorinopleidingwordtals ondergeschiktemediatoringezet.metdestartendmediatorwordtvantevorenafgesprokenof deco1mediationindeondergeschikteofdenevengeschiktepositiegevoerdwordt. Hoeuleertindestage UlooptmeeineenmediationmeteenervarenMfN1registermediator.Eenmediationtrajectheeft eenomvangvanminimaal3gesprekken.deco1mediatorheeftgelegenheidhetgesprekvoor1en natebesprekenenfeedbackopdeleervraagteontvangenvandemediator.

14 14 Locatiesenstartdata UstartophetdoorugekozenmomentopeenvandevestigingsplaatsenvanBasculeMediation, evenalscaleidoscoopleertrajectenonderdeelvanbasculegroep.doordezemediationpraktijk wordtbekekenwelkmediationtrajectpastbijuwleervraag Erkenning Alsco1mediatorkuntudeuitgevoerdemediationlatenregistrerenbijdeMfN.Hiermeekuntu invullinggevenaanhetverplichteaantalpraktijkuren,vereistvoorregistratiebijdemfn.ook bestaatdemogelijkheidpe1puntenaantevragen. Kosten Dekostenvoorco1mediationbedragen 385, excl.btw.mochtblijkendateenmediationkorter duurtdan3gesprekken,danheefturechtopeennieuwematch. Opleidingspunten Inveelberoepsgroepenissprakevanverplichtepermanenteeducatie.Caleidoscoopiseendoor demfnenadrerkendopleidingsinstituutendeopleiderbiedtdoordezeinstantieserkende opleidingen.voordemeesteberoepsgroepenishetmogelijkvoordooronsverzorgde opleidingenpe1puntenteverkrijgen. Wijzijnugraagvandienstbijhetverkrijgenofaanvragenvanopleidingspunten.Neemtu daarovercontactopmetonssecretariaat. Aantal.deelnemers Onzetrainingsgroepenzijnklein,datwilzeggenminimaal6enmaximaal12deelnemer. Groepenvanaf8deelnemerswordenaltijddoortweetrainersbegeleid.Daardoorisermaximaal ruimtevoorpersoonlijkeaandachtenintensievebegeleiding.debijonzeopleidingenbetrokken trainershebbenruimeervaringindemediationpraktijkenophetgebiedvantrainenen opleiden.zijstaanborgvoorpraktijkgerichtheideneenveiligeomgevingensfeer,waardoor lerenmaximaalmogelijkgemaaktwordt. Mogelijkheden.na.afloop.van.de.opleiding. AlsudespecialisatieopleidingFamiliemediationheeftafgerond,biedtCaleidoscoop Leertrajectenudiversemogelijkhedenvooruwontwikkelingalsmediator. Wijstellenhogeprijsoponzerelatieenbiedenondernemenverschillendeactiviteitenomdiein standtehouden. CaleidoscoopHalfjaarbijeenkomsten TweemaalperjaarorganiseertCaleidoscoopLeertrajectenvoor(oud1)deelnemersaanzijn opleidingeneennetwerkbijeenkomstopalleopleidingslocaties.tijdensdebijeenkomstkomen opverschillendemanierenactuelethema sinmediationaandeorde.daarnaastiser gelegenheidtotkennismakingenuitwisselingvanwetenswaardigheden.

15 15 Dezegoedbezochtebijeenkomstenbiedendedeelnemersdemogelijkheidkennisenhun netwerkteactualiseren.dezebijeenkomstenzijnvoordedeelnemerskosteloosenleverenbijde MfN3PE1puntenop. Vervolgopleidingen.(PE)... Naafrondingvandebasisopleidingtotmediatoreninschrijvinginhetregisterontstaatde verplichtingomdekennisenvaardighedenoppeiltehoudendoormiddelvanpermanente Educatie.Daarnaasthebbenveelmediatorsdebehoefte,nadatzijhunpraktijkrichtinghebben gegevenomhunkennisenvaardighedenteverbredenenteverdiepen. DegeaccrediteerdefamiliemediatormoetinhetkadervandePermanenteEducatieelkjaarten minste5puntenvandetebehalen12puntenbehalenophetvakgebiedvanfamilie1en echtscheidingsmediation. Update.workshop.Familiemediation. CaleidoscoopLeertrajectenbiedtspeciaalgerichtopdeactualiseringvandekennisen vaardighedenvandefamiliemediatoreenupdateworkshopfamiliemediation.daarinworden steedsdevolgendeonderwerpenbehandeld. Actualiteitenenwijzigingm.b.t.juridischeaspecten Nieuwsenactualiteitm.b.t.desociale,psychologischeofpedagogischeaspecten VernieuwingenactualiteitenopgebiedvanalimentatierekenenmetAlibox. Deworkshopduurtééndagdeelendekostenvooroud1deelnemersaandeopleidingFamilie1 mediationbedragen 150,1. Juridische.vaardigheden.voor.de.Mediator. Eenbelangrijkeindproductvaneenscheidingsmediationisdeovereenkomsttussen betrokkenen.ondankshetfeitdatinhetwerkvandemediatorconflictreductieprimairis,dient inhetgevalvaneenovereenkomstdeneerslagervanookjuridischcorrecttezijn.zekerindie gevallendatditproductdoorderechtbankbehandeldwordt,zoalsbijeenechtscheidings1 convenant.dezeworkshopgaatinophetovereenkomstenrechtendevaardighedendiedaarbij horen. Deworkshopduurttweedagdelen(ééndag)enkost 325,1. Rouw.en.Conflict. RouwenLoyaliteitzijnbij(echt)scheidingmisschienweldebepalendstefactoren.Voorde directbetrokkenen,eventuelekinderen,maarzekerookvoordemediatordiescheidende partnersbegeleidt. Indezeworkshopgaanweinopdewerkingvanrouwenloyaliteitinrelatietotconflict,de invloedopdedynamiekinhetproces,tussendescheidendepartnersentussenpartnersen mediator.weverkennenoppraktische(on)mogelijkhedenvandemediatoromrouwen loyaliteitomtebuigenentegebruikenomconflictenconstructieftemaken. DezeworkshopiseenverdiepingopdeMfN1erkendeopleidingFamiliemediator.Deworkshop duurtééndagendekostenzijn 325,1.

16 16 Daarnaastzijnerverschillendeopleidingendievoorzieninverdiepingvandekennis, vaardighedenenhoudingvandemediator. Sturingendynamiek;dilemma sofkrachtvandemediator Lereninenvanconflicten Verdiepingmediationvaardighedenentechnieken Juridischevaardighedenvoormediators AlimentatierekeninmediationmetAlibox UpdateworkshopsFamiliemediation Rouwverwerkingenconflict Leiderschapenconflict Uitgebreideinformatieoverdezeopleidingenvindtuopwww.caleidoscoop.nu Trainers. DespecialisatieopleidingFamiliemediationwordtverzorgddoortrainers,dieallemaal werkzaamzijnindemediationpraktijkendieruimeervaringhebbenalstrainerenmediator,te weten Mr.HarriëttevanLuijken MrPeterDirven BeaVercruysse BasDellemanMALLM Uitgebreideinformatieoverdepersoonendeachtergrondvandetrainersvindtuoponze websitewww.caleidoscoop.nu CaleidoscoopLeertrajectenisonderdeelvanBasculeGroepBVmetvestigingenin: Veghel: LeovanderWeijdenstraat8,15461EHVeghel,T(0413) Assen: DeDrentseZaak,Beilerstraat24,9401PLAssen,T(088) Alkmaar: Mediationhuis,Baangracht2,1811DCAlkmaar,T(088) Bezoekvooractueledata:www.caleidoscoop.nu.

Opleiding)Mediation)in)Strafzaken) Geaccrediteerde)PE)7opleiding)) kwalificeerd)voor)verwijzing)door)de)rechtbank) )

Opleiding)Mediation)in)Strafzaken) Geaccrediteerde)PE)7opleiding)) kwalificeerd)voor)verwijzing)door)de)rechtbank) ) Informatiefolder- Opleiding)Mediation)in)Strafzaken) Geaccrediteerde)PE)7opleiding)) kwalificeerd)voor)verwijzing)door)de)rechtbank) ) CaleidoscoopLeertrajecten LeovanderWijdenstraat8 5463EHVeghel T0413321783

Nadere informatie

Specialisatie opleiding Familiemediation

Specialisatie opleiding Familiemediation Informatiefolder Specialisatie opleiding Familiemediation MfN geaccrediteerde opleiding Caleidoscoop Leertrajecten Hoogstraat 8 5462 CX Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056 www.caleidoscoop.nu E. info@caleidoscoop.nu

Nadere informatie

Opleiding Arbeids- en Organisatiemediation Erkend PE- aanbod

Opleiding Arbeids- en Organisatiemediation Erkend PE- aanbod Informatiefolder Opleiding Arbeids- en Organisatiemediation Erkend PE- aanbod Caleidoscoop Leertrajecten - Leo van der Weijdenstraat 8-5461 EH Veghel T (0413) 32 17 83 F (0848) 36 80 56 www.caleidoscoop.nu

Nadere informatie

Mediation voor Professionals

Mediation voor Professionals Informatiefolder Mediation voor Professionals Erkende Basisopleiding tot mediator Caleidoscoop Leertrajecten - Hoogstraat 8 5462 CX Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056 www.caleidoscoop.nu - E. info@caleidoscoop.nu

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator Zuid-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coaching opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS

MEDIATION VOOR PROFESSIONALS MEDIATION VOOR PROFESSIONALS Basisopleiding tot mediator West-Nederland Erkend door NMI en Int. ADR register Mediation als sturingsinstrument De dynamiek en complexiteit in organisaties en samenleving

Nadere informatie

Coachen voor professionals

Coachen voor professionals Informatiefolder Coachen voor professionals Coach opleidingen geïnspireerd op Generatief Leiderschap Caleidoscoop Leertrajecten Leo van der Weijdenstraat 8 5461 EH Veghel T. 0413 321783 F. 0848 368056

Nadere informatie

MEDIATION EN FAMILIEOPSTELLINGEN. Verdiepingstraining

MEDIATION EN FAMILIEOPSTELLINGEN. Verdiepingstraining MEDIATION EN FAMILIEOPSTELLINGEN Verdiepingstraining Mediation en familieopstellingen Introductie Een effectieve mogelijkheid om helderheid en oplossingen te vinden voor vragen en problemen die u in uw

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION. MfN geaccrediteerd

SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION. MfN geaccrediteerd SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION MfN geaccrediteerd Familiemediation Specialisatieopleiding in 2 delen 1. Gedragswetenschappelijke kennis en vaardigheden (9 dagdelen) 2. Juridisch/financieel/fiscaal

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Opleiding Familiemediation. Therra. Algemene Informatie. Geaccrediteerde Specialisatie Opleiding

Opleiding Familiemediation. Therra. Algemene Informatie. Geaccrediteerde Specialisatie Opleiding Geaccrediteerde Specialisatie Opleiding Algemene Informatie Pagina 2 van 10 1 Inleiding 3 2 De opleiding 4 2.1 Praktische informatie 4 2.2 Data en tijden 2017 4 2.3 Doelgroep 5 2.4 Toelatingseisen en/of

Nadere informatie

Specialisatieopleiding psycholoog - family mediation NIP

Specialisatieopleiding psycholoog - family mediation NIP Specialisatieopleiding psycholoog - family mediation NIP mensenkennis De kracht van de psycholoog-mediator zit erin dat mensen zich op hun eigen toekomst kunnen richten en dat kinderen de ruimte krijgen

Nadere informatie

SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION. MfN geaccrediteerd

SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION. MfN geaccrediteerd SPECIALISATIEOPLEIDING FAMILIEMEDIATION MfN geaccrediteerd Specialisatieopleiding familiemediation Introductie Van alle terreinen waarop mediation aan het verdere leven van mensen een belangrijke bijdrage

Nadere informatie

MEDIATION EN BREINVOORKEUREN NBI

MEDIATION EN BREINVOORKEUREN NBI MEDIATION EN BREINVOORKEUREN NBI Breinvoorkeuren NBI Introductie en doelstelling van deze opleiding Het doel van deze opleiding is om de deelnemer het recht te geven om alle NBI instrumenten te gebruiken

Nadere informatie

Leergang Hoger Management

Leergang Hoger Management Leergang Hoger Management Ontwikkelen van leiderschap in het voortgezet onderwijs 1 Een samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland. 2 De samenwerking tussen Marant Interstudie en Kennisland verbindt

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht 4-daagse (20-urige) praktijkleergang *Basisniveau Doel van de praktijkleergang Personen- en familierecht: Na het volgen van deze cursus

Nadere informatie

MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT. Verdiepingstraining

MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT. Verdiepingstraining MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT Verdiepingstraining MFN-REGISTRATIEBLOK: THEORIE EN ASSESSMENT Introductie Dit blok is een vervolg op de 6-daagse Basisopleiding tot Mediator van Merlijn. Het

Nadere informatie

FOCUS OP ASSESSMENT. Verdiepingstraining

FOCUS OP ASSESSMENT. Verdiepingstraining FOCUS OP ASSESSMENT Verdiepingstraining Focus op assessment Introductie Om actief te kunnen zijn in de verwijzingsvoorziening (rechtbanken en gerechtshoven) en gebruik te kunnen maken van toevoegingen

Nadere informatie

KONINKLIJKE U.D. 1875

KONINKLIJKE U.D. 1875 Wie is wie? KONINKLIJKE U.D. 1875 Trainers/leiders Kon. UD Jeugd Naam Functie Straat Postcode / Plaats Telefoon Emailadres trainer A1 Ass. trainer A1 Leider A1 Trainer MA1 Leidster MA1 Trainer B1 Leider

Nadere informatie

FOCUS OP ASSESSMENT. Verdiepingstraining

FOCUS OP ASSESSMENT. Verdiepingstraining FOCUS OP ASSESSMENT Verdiepingstraining Focus op assessment, een intensieve training voor maximaal 6 deelnemers Introductie Om actief te kunnen zijn in de verwijzingsvoorziening (rechtbanken en gerechtshoven)

Nadere informatie

Specialisatie Familiemediation

Specialisatie Familiemediation Specialisatie Familiemediation Opleiding tot MfN-erkend Familiemediator U heeft met goed gevolg de Basisopleiding Mediation afgerond en nu wilt u zich verder specialiseren in Familiemediation. Deze praktijkgerichte

Nadere informatie

Systemisch- dialogisch werken voor hulpverleners

Systemisch- dialogisch werken voor hulpverleners Opleiding Systemisch- dialogisch werken voor hulpverleners Systemisch denken, opstellingen en dialoog in therapie en coaching Een diepgaande en praktijkgerichte opleiding in 5 modules voor mensen in hulpverlenende

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht 4-daagse (20-urige) praktijkleergang *Basisniveau Doel van de praktijkleergang Personen- en familierecht: Na het volgen van deze cursus

Nadere informatie

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht

Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht Raad voor Rechtsbijstand basisopleiding: Personen- en familierecht 4-daagse (20-urige) praktijkleergang *Basisniveau Doel van de praktijkleergang Personen- en familierecht: Na het volgen van deze cursus

Nadere informatie

Systeemdynamiek in organisaties Bert Hellinger Instituut, Nederland

Systeemdynamiek in organisaties Bert Hellinger Instituut, Nederland Systeemdynamiek in organisaties Bert Hellinger Instituut, Nederland Systeemdynamiek in organisaties In zes blokken van twee dagen en een blok van drie dagen kunnen deelnemers leren om zelfstandig organisatieopstellingen

Nadere informatie

Checklist: handleiding voor het selecteren van een leermethode voor MKB bedrijven

Checklist: handleiding voor het selecteren van een leermethode voor MKB bedrijven Checklist: handleiding voor het selecteren van een leermethode voor MKB bedrijven Het is voor het MKB belangrijk om competenties binnen het bedrijf te ontwikkelen. In dit Leonardo da Vinci project genaamd

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

Masteropleiding Counseling & Coaching Enneagram en TA

Masteropleiding Counseling & Coaching Enneagram en TA Masteropleiding Counseling & Coaching Enneagram en TA Zoek je een coachopleiding die jou op een praktische, effectieve en diepgaande manier helpt de kern te raken? En wil je voorbereid zijn op de valkuilen

Nadere informatie

- De deelnemers hebben kennis over de verschillende rollen die je in de communicatie met anderen speelt;

- De deelnemers hebben kennis over de verschillende rollen die je in de communicatie met anderen speelt; 1. Eendaagse training gesprekstraining voor leidinggevenden Deze training is een echte opfris training, bedoeld voor mensen uit het onderwijs die al ooit eens eerder een training hebben gevolgd over gespreksvaardigheden

Nadere informatie

Opleiding ouderbegeleiding

Opleiding ouderbegeleiding Opleiding ouderbegeleiding me nse nkennis vanuit een visie op ouderschap in ontwikkeling Als je krachtgericht werken met het netwerk rond het kind wilt invullen, dan zit hier alles in. Vanuit een betere

Nadere informatie

MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL. Vaardigheidstraining

MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL. Vaardigheidstraining MEDIATOR IN DE MARKT: ONDERNEMEN MET HART EN ZIEL Vaardigheidstraining Mediator in de Markt: Ondernemen met hart en ziel Introductie Je bent mediator. Je bent enthousiast, gemotiveerd en kundig. Maar nu?

Nadere informatie

Inhoudelijke beschrijving Vversterk Basistraining per module

Inhoudelijke beschrijving Vversterk Basistraining per module Inhoudelijke beschrijving Vversterk Basistraining per module Module 1 De Nederlandse VVE-programma s en de Taallijn VVE Hoe ontwikkelen kinderen zich. ontwikkelingsgebieden. kerndoelen, tussendoelen, leerlijnen.

Nadere informatie

Masteropleiding Counseling & Coaching Enneagram en TA

Masteropleiding Counseling & Coaching Enneagram en TA Masteropleiding Counseling & Coaching Enneagram en TA Zoek je een coachopleiding die jou op een praktische, effectieve en diepgaande manier helpt de kern te raken? En wil je voorbereid zijn op de valkuilen

Nadere informatie

PR Beleid. Verdiepingstraining

PR Beleid. Verdiepingstraining PR Beleid Verdiepingstraining Mediation in arbeidsconflicten Introductie Als ondernemingsraad heeft u de taak om een aantal zaken aan uw achterban kenbaar te maken zoals een jaarverslag, agenda s e.d.

Nadere informatie

Team personen- en familierecht www.dehaanlaw.nl

Team personen- en familierecht www.dehaanlaw.nl Team personen- en familierecht www.dehaanlaw.nl De Haan team personen- en familierecht Het personen- en familierecht is het onderdeel van het recht dat zich, kortweg, bezighoudt met alle juridische vragen

Nadere informatie

Systemisch- dialogisch werken

Systemisch- dialogisch werken Jaaropleiding Systemisch- dialogisch werken Systemisch denken, opstellingen begeleiden en dialogische principes en methoden integeren in therapie, onderwijs, coaching en training Een diepgaande en praktijkgerichte

Nadere informatie

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining

HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR. Verdiepingstraining HUMOR IN PROFESSIONELE COMMUNICATIE: FOCUS OP DE MEDIATOR Verdiepingstraining Humor in professionele communicatie: focus op de mediator Introductie Wij definiëren humor in het professioneel communicatieproces

Nadere informatie

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen

OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Professionaliseringsaanbod Pabo 2010 2011 OPLEIDER IN DE SCHOOL, COACH en OPLEIDINGSCOÖRDINATOR Post-HBO opleidingen Inleiding Nieuw in ons aanbod! Een vervolg op de Post-HBO Coach en opleider in de school!

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie Basisopleiding Mediation Algemene Informatie Pagina 2 van 9 1 Inleiding 3 2 De opleiding 4 2.1 Naam van de opleiding 2.2 Data en tijden najaar 2015 4 2.3 Doelgroep 5 2.4 Toelatingseisen en/of intake 5

Nadere informatie

UW DYNAMISCHE SCHAKEL NAAR VERBINDENDE COMMUNICATIE" Kritische vaardigheden voor de coach en trainer

UW DYNAMISCHE SCHAKEL NAAR VERBINDENDE COMMUNICATIE Kritische vaardigheden voor de coach en trainer UW DYNAMISCHE SCHAKEL NAAR VERBINDENDE COMMUNICATIE" Middelen/Bemiddelen Kritische vaardigheden voor de coach en trainer We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

Het financiële struisvogelgedrag van vrouwen. Financiële educatie aan vrouwen: hoe doe je dat?

Het financiële struisvogelgedrag van vrouwen. Financiële educatie aan vrouwen: hoe doe je dat? Het financiële struisvogelgedrag van vrouwen. Financiële educatie aan vrouwen: hoe doe je dat? Even voorstellen Lianne Bertling Onderzoeker Maatschappij en Recht Annemarie Reintjes Financieel gedragstrainer

Nadere informatie

Systemische Jaaropleiding

Systemische Jaaropleiding Systemische Jaaropleiding Algemeen De Systemische Jaaropleiding is een basisopleiding voor hen die hun therapeutische kennis willen verbreden met Familie- en Organisatieopstellingen. Middels deze opleiding

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

Masteropleiding Enneagramtype-interview

Masteropleiding Enneagramtype-interview Masteropleiding Enneagramtype-interview Wil je effectiever mensen begeleiden of een betere samenwerking stimuleren? Wil je het Enneagramtype kunnen bepalen van je collega, medewerker of cliënt? Of wil

Nadere informatie

Personen- & Familierecht

Personen- & Familierecht Personen- & Familierecht Betrokken en deskundig! GRATIS SPREEKUUR Maandag: 12.00 tot 14.00 uur Woensdag: 17.00 tot 18.00 uur EEN VERTROUWD ADRES. Van der Putt Advocaten staat al meer dan 40 jaar garant

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Randstad banking & insurance. randstad.nl/banking-insurance

Randstad banking & insurance. randstad.nl/banking-insurance Randstad banking & insurance randstad.nl/banking-insurance Zoek jij een (nieuwe) uitdagende baan bij een bank of verzekeraar en wil jij echt werk maken van jouw talent? Kies dan voor een carrière bij Randstad

Nadere informatie

Inhoud. coaching. Opleidingen, cursussen, workshops

Inhoud. coaching. Opleidingen, cursussen, workshops Inhoud coaching Opleidingen, cursussen, workshops Inhoud Les 1. Wat is coaching? Coaching: verwezenlijk je dromen en ervaar succes! Stappenplan Het beroep Wat is coaching en wat is het niet? De verschillen

Nadere informatie

Niet Rennen maar Plannen

Niet Rennen maar Plannen Niet Rennen maar Plannen Projectgroep: Caroline Van Heugten Anne Visser-Meily Annette Baars-Elsinga Chantal Geusgens Cognitieve revalidatie Consortium cognitieve revalidatie Protocollen voor cognitieve

Nadere informatie

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches

Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma. voor interne coaches Coaching van zelfsturende teams: Ontwikkelprogramma voor interne coaches Yvette Paludanus en Alyanna Bijlsma December 2014 1 Inleiding De zorg is in transitie. Er is een wens en noodzaak om de cliënt en

Nadere informatie

Leiderschap vanuit systemisch perspectief

Leiderschap vanuit systemisch perspectief Waar ideeën en activiteiten rond ziel en zakelijkheid samenkomen op een prachtige plek, vanuit een geïnspireerd netwerk 4-daagse training: Leiderschap vanuit systemisch perspectief Het leven wordt voorwaarts

Nadere informatie

De kracht van reflecteren

De kracht van reflecteren 28 test en techniek in beeld Motivational Interviewing deel 5 De kracht van reflecteren Speciaal voor Fysiopraxis schrijven Stijn van Merendonk, Mirjam Hulsenboom en Albertina Poelgeest een vijfdelige

Nadere informatie

JOBHULPMAATJE. Workshop Netwerkdag Een naaste zijn voor werkzoekenden

JOBHULPMAATJE. Workshop Netwerkdag Een naaste zijn voor werkzoekenden JOBHULPMAATJE Workshop Netwerkdag Een naaste zijn voor werkzoekenden Even voorstellen Wat vind jij van kerk(en)werk? Onderwerpen 1. Inzoomen op werkloosheid 2. Motivatie: Omzien naar en zorgen voor elkaar

Nadere informatie

Mediation Opleidingen en trainingen.

Mediation Opleidingen en trainingen. Mediation Opleidingen en trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke

Nadere informatie

Aandachtsfunctionaris Academie

Aandachtsfunctionaris Academie Aandachtsfunctionaris Academie Waarom een Aandachtsfunctionaris Academie? De aandachtsfunctionaris is dé spil in elke organisatie die serieus werk maakt van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

Leerstraf TACt Individueel. Informatie voor jongeren

Leerstraf TACt Individueel. Informatie voor jongeren Leerstraf TACt Individueel Informatie voor jongeren Je gaat de leerstraf TACt Individueel volgen. Deze brochure legt uit wat de leerstraf is en wat we van jou verwachten. Inhoud 4 > Wat lees je in deze

Nadere informatie

om een scheiding respectvol, efficiënt waarin je behoeften en verwachtingen

om een scheiding respectvol, efficiënt waarin je behoeften en verwachtingen SCHEIDEN KÁN ANDERS Het einde van een huwelijk kan erg pijnlijk zijn. Een echtscheidingsprocedure kan dat verergeren. Je kunt je partner als vijand gaan beschouwen en de echtscheiding als een strijd. Je

Nadere informatie

Trainingen, workshops en coaching

Trainingen, workshops en coaching Trainingen, workshops en coaching Aanbod 2015-2016 professionals en gemeenten Beschermen & Versterken Trainingen, workshops en coaching De Jeugd- & Gezinsbeschermers zet zich in voor de bescherming van

Nadere informatie

Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK)

Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK) Landelijke training aanpak kindermishandeling (LTAK) www.viermin.nl De Landelijke Training Aanpak Kindermishandeling (LTAK) is een training waarin kennis en vaardigheden worden aangereikt om huiselijk

Nadere informatie

Onbewuste Verbindingen

Onbewuste Verbindingen Onbewuste Verbindingen Driedaagse bijscholing Systemisch Werken voor coaches, mediators en therapeuten De bijscholing wordt twee keer per jaar gegeven. Data vind je op www.andrefun.nl/agenda Zoek je iets

Nadere informatie

LEERGANG PRAKTISCH LEIDINGGEVEN

LEERGANG PRAKTISCH LEIDINGGEVEN ORGANISATIESUCCES DOOR MEESTERLIJK MIDDENMANAGEMENT LEERGANG PRAKTISCH LEIDINGGEVEN Hebt u al ervaring als manager? Maar wilt u meer inzicht in uw leidinggevende vaardigheden? Uw leiderschapskwaliteiten

Nadere informatie

SPECIALISATIEOPLEIDING MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining

SPECIALISATIEOPLEIDING MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining SPECIALISATIEOPLEIDING MEDIATION IN STRAFZAKEN (18 PE) specialisatietraining Specialisatieopleiding Mediation in Strafzaken Introductie Dit najaar start bij Merlijn een driedaagse opleiding Mediation in

Nadere informatie

Nieuwsbrief Externen Schooljaar 2014/2015 No 2 12 september 2014

Nieuwsbrief Externen Schooljaar 2014/2015 No 2 12 september 2014 Nieuwsbrief Externen Schooljaar 2014/2015 No 2 12 september 2014 Reageren op de inhoud kunt u via het mailadres: directie@jozefrijen.nl Inhoudsopgave Bericht van badmintonclub Bever... 1 Bericht van de

Nadere informatie

Leerstraf TACt. Informatie voor jongeren

Leerstraf TACt. Informatie voor jongeren Leerstraf TACt Informatie voor jongeren Je gaat de leerstraf TACt volgen. Deze brochure legt uit wat de leerstraf is en wat we van jou verwachten. Inhoud 4 > Wat lees je in deze brochure? 4 > Waarom krijg

Nadere informatie

3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s

3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s 3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s Wat? EtiQs en Nyenrode Business Universiteit organiseren een train de trainer - training voor belangstellenden. Het doel van de train-de-trainer is dat

Nadere informatie

Personen- en Familierecht. Betrokken en deskundig!

Personen- en Familierecht. Betrokken en deskundig! VAN DER PUTT ' ADVOCATEN Personen- en Familierecht Betrokken en deskundig! De echtscheiding U heeft een ingrijpend besluit genomen: u en uw partner gaan uit elkaar. Aan zo'n stap is uiteraard heel wat

Nadere informatie

Secure Base Systemisch Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem. Voorjaar 2016

Secure Base Systemisch Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem. Voorjaar 2016 Secure Base Systemisch Coachen Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem Voorjaar 2016 Huissen Ik ben wie ik ben. Een toeval onbevattelijk als elk toeval. Ik had toch andere voorouders

Nadere informatie

Nationaal congres taal en lezen

Nationaal congres taal en lezen voor wie JA zegt tegen actief en inspirerend onderwijs Dolf Janson Minder doen (compacten) Taal gebruiken (bij ander vak) Hetzelfde in andere vorm Alvast doorgaan Geen instructie dezelfde taak Niet meedoen

Nadere informatie

Specifieke Handleiding jeugdtrainers

Specifieke Handleiding jeugdtrainers Specifieke Handleiding jeugdtrainers (Mini, F en E pupillen) Inhoudsopgave Leeftijdskenmerken De wedstrijd Coachen/begeleiden tijdens de wedstrijd De training Trainingsaanpak Leeftijdskenmerken Als je

Nadere informatie

Opleiding Mindfulness voor Professionals. Mindfulness

Opleiding Mindfulness voor Professionals. Mindfulness Opleiding Mindfulness voor Professionals Mindfulness Voor wie De opleiding Mindfulness voor Professionals is interessant voor eenieder die de mindfulnesstraining wil volgen en op professionele wijze mensen

Nadere informatie

Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF

Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF Systeemgericht werken De contextuele benadering SMWF Periode: Trainer: Bijeenkomsten: Locatie: April t/m September 2013 Drs. Jaco de Rapper Acht dagdelen Groep 3: 09/04(2 dagdelen), 21/05(2 dagdelen),

Nadere informatie

ecoachpro@dag van de Coach Wednesday, June 6, 12

ecoachpro@dag van de Coach Wednesday, June 6, 12 ecoachpro@dag van de Coach Anne Ribbers 31 mei 2012 PROGRAMMA 50 minuten Introductie Theoretische achtergrond e-coaching Introductie Casus Marjolein Oefening Mijn benadering volgens ecoachpro aanpak Randvoorwaarden

Nadere informatie

Secure Base Systemisch Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem

Secure Base Systemisch Coachen. Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem Professioneel begeleiden in het perspectief van het systeem 2016-2017 Huissen Ik ben wie ik ben. Een toeval onbevattelijk als elk toeval. Ik had toch andere voorouders kunnen hebben. en dan was ik van

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Docenten- en cursusevaluaties

Docenten- en cursusevaluaties Docenten- en cursusevaluaties Cursusevaluatie Om de tevredenheid van onze deelnemers inzichtelijk te maken en om een kwalitatief en kwantitatief adequaat cursusaanbod te waarborgen gebruikt Heart4happiness

Nadere informatie

RITA BECKER PARTNER-CONSULTANT 1957

RITA BECKER PARTNER-CONSULTANT 1957 RITA BECKER PARTNER-CONSULTANT 1957 CONTACTGEGEVENS Adres E-mail Profondo Antwerp Grotesteenweg 445 2600 Antwerpen-Berchem Tel 03/230.36.15. rita.becker@profondo-antwerp.be STUDIES 1975-1978 Katholieke

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Ouders centraal: (er)ken mij en mijn kind

Ouders centraal: (er)ken mij en mijn kind deelnemersinformatie Ouders centraal: (er)ken mij en mijn kind Joke van der Meer Petri Embregts Lex Hendriks Colofon Lectoraat Zorg voor Mensen met een Verstandelijke Beperking Joke van der Meer (docent

Nadere informatie

MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE. Specialisatietraining

MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE. Specialisatietraining MEDIATION & GEWELDLOZE COMMUNICATIE Specialisatietraining Mediation & geweldloze communicatie Introductie De mediator streeft ernaar om partijen als gelijkwaardige partners te laten communiceren en onderhandelen.

Nadere informatie

MINDFULNESS IN MEDIATION

MINDFULNESS IN MEDIATION MINDFULNESS IN MEDIATION aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen verdiepingstraining ver Mindfulness in Mediation aandacht. ontspanning. zelfvertrouwen Introductie Conflicten leveren spanning en stress op.

Nadere informatie

Dilemmics. Programma Train de Trainer. voor medewerkers van het. Ministerie van Defensie. Maart 2014

Dilemmics. Programma Train de Trainer. voor medewerkers van het. Ministerie van Defensie. Maart 2014 Dilemmics Programma Train de Trainer 1 voor medewerkers van het Ministerie van Defensie Maart 2014 Programma Train-de-Trainer 2 2014. Dilemmics/Conclusion Talent Development Alle rechten van deze uitgave

Nadere informatie

Zzp ers in de G32-steden

Zzp ers in de G32-steden Zzp ers in de G32-steden Joost van Hoorn Projectleider Ruimte en Economie Aanleiding Forse groei zzp ers: van 330.000 in 1996 naar ruim 800.000 in 2014 Implicaties voor de arbeidsmarkt en de arbeidsverhoudingen:

Nadere informatie

Spreek tot de verbeelding

Spreek tot de verbeelding De beste training; spreken met PowerPoints Unieke training pakt alle aspecten voor inspirerende presentaties Voor wie - sprekers - Directeuren - Managers - Adviseurs - jou Wat - Presenteren van plannen

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen.

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen. GEZAG EN VOOGDIJ WAT IS GEZAG? De wet geeft als omschrijving van gezag: de plicht en het recht om een minderjarig kind (dat is een kind jonger dan 18 jaar) te verzorgen en op te voeden. Wat betekent dit

Nadere informatie

Workshop Human Engineering

Workshop Human Engineering Workshop Bouwkunde Bedrijven Dagen 19 november 2013 Jullie achtergrond? - Bouwkunde - Ontwerp - Technisch - Management -.. Saskia Slotboom 2013 2 Bouwkunde Bedrijven Dagen Workshop Jullie doelen? - Baan

Nadere informatie

Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers

Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers Handleiding rekenmodel t.b.v. accreditering en certificeren van opleidingen en het registreren van HBO-jeugdzorgwerkers Dit document is geschreven in het kader van het implementatieplan Professionalisering

Nadere informatie

Systemisch- dialogisch werken voor hulpverleners

Systemisch- dialogisch werken voor hulpverleners Opleiding Systemisch- dialogisch werken voor hulpverleners Systemisch denken, opstellingen en dialoog in therapie en coaching Een diepgaande en praktijkgerichte opleiding in 5 modules voor mensen in hulpverlenende

Nadere informatie

Training Formatief beoordelen

Training Formatief beoordelen Training Formatief beoordelen Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1

STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 STUDIEGIDS 2015-2016 SPECIALISATIEMODULE TRAINERSVAARDIGHEDEN Groep 1 Leuk dat je geïnteresseerd bent in onze opleiding Trainersvaardigheden! In deze gids zetten we de details van de opleiding overzichtelijk

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie Basisopleiding Mediation Algemene Informatie Pagina 2 van 10 1 Inleiding 3 2 De opleiding 4 2.1 Data en tijden 2017 4 2.2 Doelgroep 5 2.3 Toelatingseisen en/of intake 5 2.4 Aantal deelnemers 5 2.5 Methodiek

Nadere informatie

VISIEVORMING & LEIDERSCHAP

VISIEVORMING & LEIDERSCHAP VISIEVORMING & LEIDERSCHAP Een leerweg voor het ontwikkelen van jouw visie en leiderschap Pieterman & Partners VISIEVORMING & LEIDERSCHAP WAAROM DEZE LEERWEG Naast de focus op het dagelijkse proces, willen

Nadere informatie

Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. International ADR Register. 2.1. Doel van de opleiding:

Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator. 1. Basisgegevens. 2. Inhoud. International ADR Register. 2.1. Doel van de opleiding: Page 1 of 6 Opleiding Gespecialiseerd Online Mediator 1. Basisgegevens Naam: Opleiding tot gespecialiseerd online mediator Uitvoering: Juripax B.V. Tijdsduur: ca. 25-30 gecombineerde klok-/contacturen,

Nadere informatie

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen.

Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. Certified Professional Coaching Een erkende opleiding tot gecertificeerd coach in twee delen. CPC deel 1 Leergang 22 Leergang 23 CPC deel 2 Leergang 21 Leergang 22 TAAKBEKWAAMHEID start op 26.03.2015 start

Nadere informatie

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg

Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg Informatiebrochure Deskundigheidsbevordering Wijkverpleegkundige Indiceren en organiseren van zorg AVZN Deskundigheidsbevordering wijkverpleegkundigen 2015 Pagina 1 van 8 AVZN Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

training van basis naar brug

training van basis naar brug training van basis naar brug een extra steuntje in de rug voor kinderen met autisme bij de overstap van de basisschool naar de brugklas een aanbod van de Polikliniek in Doorwerth informatie voor cliënten,

Nadere informatie

Spreek tot de verbeelding

Spreek tot de verbeelding De beste training; spreken met PowerPoints Wegens succes!! Extra training op 20 september 2013 Unieke training pakt alle aspecten voor inspirerende presentaties Voor wie - Directeuren - Managers - Adviseurs

Nadere informatie