Financiële Brochure Schooljaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële Brochure Schooljaar 2014-2015"

Transcriptie

1 Schoolar Financiële Brochure Schoolar Zuyderzee College versie 1.3 1

2 Schoolar Inhoudsopgave Voorwoord 1 Vrijwillige Ouderbijdragen... 4 Categorie 1: Ouderbijdrage algemene kosten 55, Categorie 2: Verzekering 5, Categorie 3: Gebruik kluisje 15, Categorie 4: Schoolfoto s 10, Categorie 5: Service contract Macbook 60, Categorie 6: Vrijwillige bijdrage voor vooraf bekende - excursies en werkweken... 7 Categorie 7: Keuzevakken... 7 Categorie 8: Gymnasium keuzevak 8 Categorie 9: Specifieke vakinformatie Inning diverse bijdragen Bankrelatie Boekenfonds Bijlagen: Bijlage Overeenkomst vrijwillige ouderbijdragen Bijlage Voorbeeld machtigingsformulier a Bijlage Verschuldigde ouderbijdragen leerar 1 havo/vwo b Bijlage Verschuldigde ouderbijdragen leerar 1 vmbo Bijlage Verschuldigde ouderbijdragen havo/vwo, leerar 2 en hoger Bijlage Overzicht vrijwillige ouderbijdragen vmbo, leerar 2 en hoger Bijlage Totaaloverzicht vrijwillige ouderbijdragen per leerar havo/vwo Bijlage Totaaloverzicht vrijwillige ouderbijdragen per leerar vmbo Bijlage Macbookprotocol Bijlage Bewijs van verzekering AON Bijlage De verzekeringen door school afgesloten Zuyderzee College versie 1.3 2

3 Schoolar VOORWOORD FINANCIËLE BROCHURE schoolar Aan de ouders/verzorgers van (toekomstige) leerlingen van het Zuyderzee College In onze schoolgids wordt verwezen naar de financiële brochure die voor u ligt; wij willen u hiermee zo goed en transparant mogelijk informeren over financiële zaken waar u mee te maken krijgt. Zoals u ongetwijfeld weet, ontvangt u in het voortgezet onderwijs de leermiddelen in bruikleen van de school. Bij het Zuyderzee College gaat het dan om een boekenpakket en/of een laptop. Aan het in bruikleen krijgen hiervan zijn echter wel verplichtingen verbonden. Van deze verplichtingen kunt u verderop in deze brochure kennis nemen. De vergoeding die de school ontvangt van de overheid volstaat niet om alle kosten die wij voor uw kind maken te betalen. De kosten van bijvoorbeeld gebruik van kluisjes, schoolfoto s, verzekeringen, excursies enz. zijn kosten die niet door de overheid worden vergoed. Wij vragen van u daarvoor dan ook een bijdrage. Deze bijdrage wordt door onze Medezeggenschapsraad vastgesteld. Als u deze bijdrage niet wilt betalen, dan heeft u daartoe het recht en kunt u dat aangeven op de machtiging die u ontvangt. Wij moeten uw kind dan echter wel datgene wat daaruit wordt betaald (voor een volledig overzicht: zie verderop in deze brochure) onthouden en dat doen wij uiteraard liever niet. Wij doen dan ook een dringend beroep op u de gevraagde bijdrage te voldoen. Mocht u de bijdrage niet kunnen betalen dan is daarvoor een regeling te treffen, zodat uw kind toch over alle voorzieningen kan beschikken. Ook hierover treft u verderop in deze brochure informatie aan. In de laatste week van de schoolvakantie ontvangt u van ons een machtiging waarmee u ons machtigt de daarop vermelde bedragen van uw bankrekening te innen. Een voorbeeld van deze machtiging treft u in deze brochure aan. De door u ondertekende machtiging is een overeenkomst. De school heeft de verplichting de diensten te leveren zoals die in deze brochure zijn beschreven en u verplicht zich door ondertekening van de machtiging de daarop genoemde bedragen te betalen en aan de in de financiële brochure genoemde voorwaarden te voldoen. Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw Straatsma, hoofd van de financiële administratie of ondergetekende. Ten slotte wensen wij u en uw kind ook langs deze weg een prettig schoolar toe. Mevrouw drs. H. Koster directeur/bestuurder Zuyderzee College versie 1.3 3

4 1 Vrijwillige Ouderbijdragen Financiële brochure Zuyderzee College Schoolar Het volgen van onderwijs op het Zuyderzee College is, zoals de wet voorschrijft kosteloos. Dit betekent dat ouders/verzorgers niet hoeven te betalen voor het reguliere onderwijs en voor de leermiddelen. Het Zuyderzee College vraagt geen enkele verplichte bijdrage aan ouders. Als school ontvangen wij echter niet voldoende middelen om het aansprekende onderwijs dat wij onze leerlingen willen bieden ook te kunnen betalen. Wij vragen daarom van ouders een vrijwillige bijdrage om extra activiteiten te kunnen organiseren. Categorie 1: Ouderbijdrage algemene kosten 55,00 Naast de schoolboeken/laptop die door de school verstrekt worden, moeten leerlingen die Voortgezet Onderwijs volgen ook zelf leer- en hulpmiddelen aanschaffen. Dit betreft o.a. zaken zoals schriften, pennen, atlas en woordenboeken. Als school verzorgen wij de aanschaf daarvan zelf, enerzijds om elke leerling over dezelfde materialen te kunnen laten beschikken, anderzijds omdat door collectieve inkoop de kosten lager uitvallen. Een groot deel van de ouderbijdrage wordt op deze wijze besteed. Ook zit in deze bijdrage 3,00 print- en kopieertegoed. Bij deelname wordt dit tegoed digitaal aan de leerling toegekend. In de loop van het schoolar kan de leerling, indien nodig, dit tegoed aanvullen. Een ander deel van de ouderbijdrage wordt besteed aan aanvullende (onderwijs) activiteiten. U kunt dan denken aan bijkomende kosten van: introductie brugklassers, sportdagen en -toernooien, kosten van de leerlingenraad, ouderavonden, contactavonden en diploma uitreiking. Leerlingen betalen wel een eigen bijdrage voor het eindearsontbijt en een klassenuitje indien dit plaatsvindt. Categorie 2: Verzekering 5,00 Voor alle leerlingen wordt door school een collectieve verzekering afgesloten. De leerlingen zijn verzekerd van en naar school (kortste route), op stage en op excursies en werkweken (zie bijlage). Categorie 3: Gebruik kluisje 15,00 Voor alle leerlingen is een kluisje beschikbaar om de eigendommen in op te ruimen. De kosten hiervan zijn op arbasis 15,00 (voor het 1 e ar en bij nieuwe instroom komt daarbij 5,00 voor borg). Verlies van de kluissleutel dient direct bij de conciërge gemeld te worden. De kosten bij verlies bedragen 5,00. Categorie 4: Schoolfoto s 10,00 Bij de start van het nieuwe cursusar worden t.b.v. de schoolorganisatie alle leerlingen gefotografeerd. Aan iedere leerling, die hiervoor betaalt, wordt een fotoset uitgereikt (pasfoto s en een klassenfoto). Ouder(s)/verzorger(s) die er bezwaar tegen maken dat hun kind wordt gefotografeerd, moeten dit aan de mentor/mentrix schriftelijk melden aan het begin van het schoolar. Zuyderzee College versie 1.3 4

5 Schoolar Categorie 4a: Leerlingpas In het eerste leerar wordt een leerlingpas verstrekt (met foto), daarna wordt de pas om de 2 ar vernieuwd. De leerling heeft deze pas o.a. nodig voor het lenen van boeken uit de mediatheek en toegang tot schoolfeesten. Leerlingen kunnen een nieuwe pas aanvragen in de mediatheek, kosten 5,00. In de mediatheek kunnen de leerlingen, op vertoon van de leerlingpas, kosteloos gebruik maken van de computers en boeken. Voor overschrijding van de uitleentermijn wordt een boete per materiaal/per dag berekend. Eventuele kosten van aanmaning zijn voor rekening van de leerling (ouder/verzorger). Zoekgeraakte en/of beschadigde materialen moeten worden vergoed. Hiervoor is een standaard bedrag van 10,00 vastgesteld. Dit is exclusief schade toegebracht aan computers. Die schade, reparatiekosten c.q. vervangingskosten, worden doorberekend aan de ouders! Categorie 5: Service contract Macbook 60,00 Kosten laptop Het Zuyderzee College biedt de leerlingen uit klas 1, 2 en 3 van havo/vwo en het volledige vmbo een laptop (Macbook) en het gebruik van een Digitale LeerOmgeving (DLO) als leermiddel aan. Er wordt door deze leerlingen niet langer uitsluitend gewerkt met boeken als basisleermiddel. De laptops en het gebruik van onze DLO worden door de school bekostigd uit de financiële bijdrage die het ministerie van OC en W ten behoeve van leermiddelen ter beschikking stelt. De school koopt de laptops van tevoren in en geeft ze aan de leerlingen in bruikleen. Servicecontract Macbook Evenals de gebruiker van boeken uit een boekenfonds, is de gebruiker van de laptop verantwoordelijk voor eventueel opgetreden schade aan dat leermiddel, gedurende de gebruiksperiode. Immers, de laptop is eigendom van de school en zal na de gebruiksperiode weer in redelijke staat en goed werkend moeten worden ingeleverd. De kosten van reparaties aan een laptop zijn echter al snel hoog. Bij het afsluiten van een servicecontract bent u hiertegen voor het grootste gedeelte verzekerd. Bovendien kan de leerling met een servicecontract gebruik maken van de service van systeembeheer bij schade of bij problemen (zie hieronder bij Inhoud servicecontract ). Het Zuyderzee College beveelt u daarom dringend aan de laptop van een servicecontract te voorzien. Het Zuyderzee College geeft u daarom de mogelijkheid een collectief service-contract, inclusief verzekering bij de school af te sluiten. De totale prijs van dit servicecontract bedraagt 60,00 per schoolar. Indien het servicecontract pas na 1 november van het lopend schoolar wordt aangegaan, bedragen de kosten 85,00 Zuyderzee College versie 1.3 5

6 Schoolar Inhoud servicecontract Het servicecontract wordt telkens voor 1 ar afgesloten en bevat de volgende onderdelen: a) Een verzekering tegen onheil van buiten (zie bijgevoegde voorwaarden) b) Een verlengde garantie van 4 ar (zie bijgevoegde voorwaarden) c) Afhandeling van problemen, reparaties en garantiegevallen door systeembeheer d) Vervangende laptop bij langdurige reparaties, via systeembeheer e) Laptops ouder dan 4 ar; Laptops die ouder zijn dan 4 ar vallen ook onder het servicecontract, alleen zal bij een total loss door onheil van buiten uitsluitend de dagwaarde á 50,00 van de machine in rekening worden gebracht. Eigen risico en schade Er geldt voor de laptopverzekering (dus voor laptops tot en met 4 ar) wel een eigen risico van 110,00 als de laptop door onheil van buiten total loss wordt verklaard, of bij schermschade om dezelfde reden. Voor laptops ouder dan 4 ar geldt daarvoor de dagwaarde van 50,00. Mogelijk kunt u bij een dergelijk schadebedrag een beroep doen op uw eigen aansprakelijkheidsverzekering. Wij bevelen u dit aan, de ervaring leert dat de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen uitkeren. Als er een beroep moet worden gedaan op garantie of verzekering van de laptop kan uw zoon of dochter volstaan met het inleveren van zijn/haar laptop bij de afdeling systeembeheer van de school. Hij of zij krijgt dan, wanr nodig, direct een vervangend uitleenexemplaar mee. Deze regeling geldt uitsluitend voor de Macbooks die school uitgeeft. Wanr het Macbook op school is zal het, in pauzes en bijv. tijdens gymlessen, steeds opgeborgen moeten worden in een afgesloten kluisje. Er is namelijk geen enkele verzekering die het verlies van de laptop verzekert als die gestolen wordt uit een niet afgesloten openbare ruimte. Ook onze verzekering keert in dit geval niet uit. Het volledige bedrag van de laptop, zoals bepaald door de verzekering, wordt dan op de ouder(s)/verzorger(s) verhaald. Ook diefstal uit een auto wordt niet gedekt. Leest u daarom de verzekeringsvoorwaarden goed door. Macbook mee naar huis In die gevallen waarbij de leerling het Macbook mee naar huis mt, is de regel: - De laptop mag niet mee in een tas die onder de snelbinders wordt gedaan. Een rugzak is wel toegestaan (maar dan ook niet onder de snelbinders). - Macbooks (white) klas 2 en 4: De laptop moet meegenomen worden in de beschermhoes sleeve (hoes) die bij de laptop wordt uitgedeeld en die in de rugzak moet passen - Macbook air klas 1 en 3: De laptop is voorzien van een harde beschermhoes. Wij bevelen u daarnaast aan om een sleeve te kopen (deze sleeve is bij diverse zaken te koop voor ca. 15,00), zodat de broodkruimels, stof en andere losse voorwerpen uit de tas niet in aanraking kunnen komen met de aansluitingen en openingen van de laptop. Protocol voor het gebruik van een Macbook Op het moment dat het Macbook aan de leerlingen wordt uitgedeeld, begint de instructie over het gebruik van de laptop en onze DLO. De regels voor het gebruik zullen op dat moment aan hen worden uitgedeeld en besproken. Het gehele protocol bestaat uit twee delen: het deel uit deze brochure voor de ouders/ verzorgers en een deel voor de leerlingen. U als ouder/verzorger wordt Zuyderzee College versie 1.3 6

7 Schoolar geacht kennis te nemen van beide protocollen. Op de machtiging verklaart u dat u akkoord gaat met de in de protocollen gestelde voorwaarden. Het Macbookprotocol is terug te lezen in bijlage 5.8 Geen servicecontract U kunt er ook voor kiezen: a) Zelf een verzekering en servicecontract af te sluiten bij een andere partij of instantie, of b) Niets te doen Houdt u er dan wel rekening mee dat u dan in beide gevallen zelf verantwoordelijk bent voor de kosten voor reparaties en dat u geen gebruik kunt maken van bovenstaande serviceonderdelen. U zult dan zelf voor reparaties moeten (laten) zorgen en u kunt dan geen beroep doen op de service van de school. Ook in dit geval geldt de regel dat de laptop na de gebruiksperiode weer in redelijke staat en goed werkend moet worden ingeleverd. Categorie 6: Vrijwillige bijdrage voor vooraf bekende - excursies en werkweken. Om het onderwijsprogramma te verlevendigen, maar ook om de groepsband te verstevigen en leerlingen extra te motiveren, organiseert het Zuyderzee College regelmatig excursies, werkweken of vergelijkbare activiteiten. Hiervoor vraagt de school een vrijwillige bijdrage. De kosten verschillen per leerar en opleiding en kunt u nalezen in de bijlagen 5.6 en 5.7, totaaloverzicht vrijwillige ouderbijdragen. Tevens dienen ouders/verzorgers arlijks rekening te houden met een mogelijke klasse-activiteit van 15,00. De excursies die aan het begin van het schoolar definitief bekend zijn, worden aan het begin van het ar in rekening gebracht. Te verwachten excursies worden pas dan in rekening gebracht als volledig zeker is dat deze gaat plaatsvinden. Het kan dus zijn dat u in de loop van het ar daarvoor een incidentele machtiging ontvangt. Ouders zijn niet tot betalen verplicht, maar wij willen ouders wel nadrukkelijk stimuleren om hun kind(eren) in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan de activiteiten. In het geval dat er gekozen wordt om niet voor de activiteit te betalen, wordt de leerling uitgesloten van deelname. Voor die leerlingen wordt een alternatief programma georganiseerd op school. Hoewel een groot deel van deze activiteiten een vrijwillig karakter draagt, menen wij dat de bijdrage onmisbaar is om onze onderwijsdoelstellingen te bereiken. Wij doen er samen alles aan om de bijdrage zo laag mogelijk te houden. De ouderbijdragen worden door de school beheerd en verantwoord in zowel de begroting als in de arrekening. Hierop vindt arlijks een accountantscontrole plaats. Een exemplaar van de begroting en arrekening wordt aan de medezeggenschapsraad verstrekt. Categorie 7: Keuzevakken Het Zuyderzee College biedt de leerlingen aan om op het gebied van LO (lichamelijke opvoeding) enkele keuzevakken te volgen. Dit zijn de vakken STG (Sport Tract Groep) en BSM (Bewegen Sport en Maatschappij). Hieraan zijn extra kosten verbonden. De keuze voor deze Zuyderzee College versie 1.3 7

8 Schoolar vakken houdt in dat die extra kosten verplicht betaald moeten worden, anders vervalt deelname aan deze vakken. Het keuzevak STG is van toepassing voor de leerren 1 en 2 vmbo, havo/vwo en voor het leerar 3 havo/vwo. Dit is voor leerlingen uit de genoemde argroepen die zich willen verdiepen in de sport en meer (en met name ook andere) sport aangeboden willen krijgen (verbreding). De leerlingen die voor STG kiezen, volgen het gehele schoolar 1 keer per week (80 min. per les) STG. De kosten die aan deelname van de STG groep zijn verbonden bedragen 30,00 per leerling per ar excl. STG shirt á 14,00. Het keuzevak BSM is van toepassing voor de leerren 4 en 5 havo/vwo en 6 vwo. Leerlingen die hiervoor kiezen volgen een programma voor het havo/vwo (examenvak) waarin een aantal activiteiten aangeboden worden waaraan zij verplicht zijn deel te nemen. De kosten die aan dit BSM-programma zijn verbonden bedragen 105,00-120,00 voor het hele programma, dit is excl. het BSM shirt á 14,00. Categorie 8: Gymnasium keuzevak Na leerar 1 vwo kan worden gekozen voor het Gymnasium. Voor de Gymnasiumklassen wordt elk ar een excursie georganiseerd. De kosten bedragen ongeveer 25,00. In leerar 4 of 5 wordt een meerdaagse reis naar Rome georganiseerd, geschatte kosten 660,00. De verplichte bijdragen worden door middel van een afzonderlijke machtiging in rekening gebracht. Categorie 9: Specifieke vakinformatie De school biedt de mogelijkheid om bepaalde goederen via school aan te schaffen. Bijvoorbeeld gymkleding (uniformiteit), rekenmachines en kleding vmbo. Vak LO, Lichamelijke Opvoeding Tijdens de lessen LO is de leerling verplicht sportkleding te dragen: zwarte broek en oranje T-shirt. De school verstrekt deze met het schoolembleem aan de brugklasleerlingen die hiervoor kiezen. Brugklasleerlingen ontvangen hun kleding in de eerste schoolweek. Andere nieuwe leerlingen (o.a. instromers 4 havo) krijgen van hun LO-docent een machtiging voor de gymkleding. Zodra deze machtiging ingevuld en ondertekend is ingeleverd bij de LO-docent, wordt de gymkleding uitgereikt. Wij raden u aan om alle kleding van naam te voorzien. De kosten van de gekozen kleding dient u te betalen via de eenmalige machtiging (zie paragraaf 3). Gymshirt 16,00 Sportbroek (kort) 9,50 Legging 5,00 Voor moslimmeisjes is het dragen van een lange sportbroek toegestaan mits de kleur effen zwart is. Het niet bij zich hebben van de vereiste kledingstukken is geen reden om de lessen Lichamelijke Opvoeding niet te volgen. Leerlingen van klas 4 vmbo krijgen in het cursusar een sportoriëntatie dag aangeboden waaraan zij verplicht zijn deel te nemen. Tijdens deze sportoriëntatie dag moeten de leerlingen per leerar twee activiteiten kiezen waaraan zij deel willen nemen. De kosten variëren van 0,00 tot 14,00 per activiteit. Leerlingen kunnen bij het maken van hun keuze vooraf rekening houden met deze bijkomende kosten. Zuyderzee College versie 1.3 8

9 Schoolar Leerlingen van klas 5 havo en 6 vwo krijgen voornamelijk binnen de reguliere L.O.-lessen hun sportoriëntatie aangeboden. De leerlingen moeten hierbij een keuze maken uit verschillende activiteiten waaraan ze kunnen deelnemen. De kosten variëren van 0,00 tot 25,00 per activiteit. Leerlingen kunnen bij het maken van hun keuze rekening houden met deze bijkomende kosten. In de loop van het cursusar kan het zijn dat de vakgroep Lichamelijke Opvoeding een aantal sportieve activiteiten (buitenschools) organiseert waaraan leerlingen vrijwillig kunnen deelnemen. Aan een aantal van deze activiteiten zijn kosten verbonden. Dit betreft het schaatsen (± 16,00) en skiën (± 85,00), Mission Olympic (maximaal 25,00) of andere activiteiten. Rekenmachine Aan leerlingen van leerar 1 en in leerar 4 havo/vwo kan een rekenmachine verstrekt worden. Rekenmachine TI 30 XIIB (leerar 1) 15,00 Rekenmachine TI 84 plus (leerar 4 havo/vwo) 95,00 Werkkleding In de leerren 3 en 4 vmbo is het gebruikelijk werkkleding te dragen tijdens de praktijklessen. Deze kleding kan via school worden aangeschaft. Techniek - Werkkleding; het dragen van werkkleding tijdens de praktijklessen is noodzakelijk. De aanschaf hiervoor is mogelijk via de school. - Schoeisel; er is een noodzaak tot het dragen van veiligheidsschoenen (S3) in de afdelingen. De aanschaf via school is mogelijk. - Gereedschap; aan het begin van het 3 e leerar wordt de leerling via school de mogelijkheid geboden gereedschap aan te schaffen. Hiervoor ontvangt de leerling een lijst met het verschillende gereedschap. De docent heeft op die lijst het verplichte gereedschap aangevinkt. Het is natuurlijk mogelijk zelf dus niet via school- het vereiste gereedschap aan te schaffen. In het 4 e leerar zal vervolgens door de docent een aanbeveling voor een aanvulling op het gereedschap worden gedaan. De kosten van het gereedschap en kleding/schoeisel worden bij de ouder(s)/verzorger(s) in rekening gebracht. Amerikaanse overal blauw 40,00 Schoenen zwart hoog 32,50 Gereedschapskist 90,00 De betreffende ouder(s)/verzorger(s) worden aan het einde van het 2 e en 3 e leerar per brief op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om werkkleding en schoeisel te bekijken. Hoe verder te handelen, wordt in een procedure verwoord, die weer via de afdelingsleiding verspreid wordt. Zorg & Welzijn - Het dragen van de voorgestelde kleding tijdens de praktijklessen Zorg & Welzijn/Dienstverlening & Commercie is noodzakelijk. De aanschaf hiervoor is mogelijk via de school. Polo 10,00 Sloof 7,50 Zuyderzee College versie 1.3 9

10 Schoolar Bromfietsstalling Op enkele vestigingen van het Zuyderzee College is de mogelijkheid aanwezig om de bromfietsen te stallen binnen een afgesloten terrein. Wil een leerling gebruik maken van deze mogelijkheid dan zijn de kosten per ar 15,00 ( 10,00 borg en 5,00 huur). Deze kosten moeten worden voldaan bij het uitreiken van de sleutel door de conciërge van de desbetreffende vestiging. 2 Inning diverse bijdragen De procedure is als volgt: De ouders/verzorgers krijgen in de laatste week van de zomervakantie per leerling een eenmalige machtiging toegestuurd voor de in deze brochure genoemde bijdragen. Bij het ophalen van de schoolboeken of de laptop op de eerste schooldag van het schoolar wordt de leerling vriendelijk verzocht de ingevulde machtiging in te leveren, dit vanuit praktische overwegingen. Op het machtigingsformulier wordt door de ouder/verzorger duidelijk aangegeven van welke diensten/producten de leerling gebruik wenst te maken (zie bijlage 5.3, 5.4 en 5.5). De ondertekende machtiging dient als een overeenkomst ouderbijdrage. De school heeft de verplichting om de diensten te leveren zoals hierboven omschreven. De ouder verplicht zich om de bijdrage te betalen. In oktober wordt het verschuldigde bedrag in één keer geïncasseerd van het op de machtiging ingevulde bank-/girorekeningnummer. Het Zuyderzee College kent een ontheffingsregeling voor wat betreft de vrijwillige ouderbijdrage, als voldaan wordt aan één van de hieronder genoemde omstandigheden: Wanr het gezinsinkomen aantoonbaar niet hoger is dan 115% van de voor de ouder/verzorger geldende bijstandsnorm; Wanr aantoonbaar de Wet Schuldsanering natuurlijke Personen op de ouder/verzorger van toepassing is verklaard. Het niet kunnen betalen (dat is iets anders dan niet willen betalen) is geen belemmering voor het volgen van het onderwijs en het verkrijgen van bepaalde voorzieningen. Wenst u gebruik te maken van de ontheffingsregeling dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Ook wanr u de bijdrage niet in één keer kunt betalen, maar dit over meerdere termijnen wil verdelen, kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen, gericht aan: Zuyderzee College, Dienst Financiën, Postbus 27, 8300 AA Emmeloord. Wanr u over onvoldoende financiële mogelijkheden beschikt om uw kind(eren) aan bepaalde activiteiten mee te laten doen, bestaat de mogelijkheid een aanvraag te doen voor een vergoeding van Stichting Leergeld Noordoostpolder. Voor meer informatie zie keuze >Flevoland >Noordoostpolder. Voor de leerlingen woonachtig in Lemmer e.o. heeft de gemeente Friese Meren een eigen alternatief voor inwoners van de gemeente. Meer info op: Zuyderzee College versie

11 Schoolar Bankrelatie Rabobank te Emmeloord, rekeningnummer NL88 RABO , t.n.v. Zuyderzee College, Postbus 27, 8300 AA te Emmeloord. 4 Boekenfonds Alle leerlingen, behalve 4/5 havo en 4/5/6 vwo, hebben een laptop (Macbook) in bruikleen. Daarnaast worden in deze leerren boeken gebruikt. Dit is afhankelijk van het gebruik en inzet van de DLO (digitale leeromgeving). In de overige leerren (4/5 havo en 4/5/6 vwo) wordt grotendeels gebruik gemaakt van een boekenpakket. De boeken worden door school in bruikleen gegeven en moeten naar behoren worden gekaft. De boeken moeten aan het einde van het schoolar in goede staat worden ingeleverd. De leerling c.q. ouder(s)/verzorger(s) is/zijn aansprakelijk voor vermissing of schade. Bij vermissing of schade worden de kosten die daaruit voortvloeien in rekening gebracht bij de leerling c.q. ouder(s)/verzorger(s). Een lijst met eventueel zelf aan te schaffen leermiddelen krijgt elke leerling aan het begin van het schoolar uitgereikt via de afdelingsleiding. 5 Bijlagen: 5.1 Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage 5.2 Voorbeeld machtigingsformulier 5.3a Verschuldigde ouderbijdragen leerar 1 havo/vwo 5.3b Verschuldigde ouderbijdragen leerar 1 vmbo 5.4 Verschuldigde ouderbijdragen leerar 2 en hoger, havo/vwo 5.5 Verschuldigde ouderbijdragen leerar 2 en hoger, vmbo 5.6 Totaaloverzicht vrijwillige ouderbijdragen per leerar havo/vwo 5.7 Totaaloverzicht vrijwillige ouderbijdragen per leerar vmbo 5.8 MacBook protocol 5.9 Bewijs van verzekering AON betreffende Macbook 5.10 Schoolverzekeringen, bijv. tijdens excursies etc. De tekst van deze brochure financiële zaken is na te lezen op de website van het Zuyderzee College, < organisatie< financiën < (dan rechts) financiële brochure. Zuyderzee College versie

12 Schoolar Bijlage Overeenkomst vrijwillige ouderbijdragen De ouder/verzorger gaat akkoord met de volgende voorwaarden: Dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Dat het de ouder/verzorger vrij staat de overeenkomst slechts voor een gedeelte van de door de school aangeboden goederen/diensten en activiteiten aan te gaan. Dat de ouder/verzorger het van belang acht dat de leerling naast het reguliere onderwijs tevens deelmt aan door school verzorgde activiteiten en bereid is de daaraan verbonden kosten aan de school te voldoen. Dat de school leerlingen wel kan uitsluiten van activiteiten en of voorzieningen waarvoor de ouder/verzorger niet wenst te betalen maar niet voor de lessen. In een aantal gevallen wordt een alternatief programma aangeboden aan de leerlingen die het betreft. Dat de school keuzevakken aanbiedt, o.a. STG-sport traject groep, BSM-bewegen sport en maatschappij. Dat als voor deze vakken gekozen is de ouder/verzorger op de hoogte is van de extra kosten die dit vak met zich meebrengt. Het niet betalen van deze kosten sluit deelname aan het keuzevak uit. Dat de overeenkomst voor slechts één schoolar wordt aangegaan. Dat wanr deze overeenkomst is ondertekend door de ouder/verzorger er wel een verplichting tot betaling van de overeengekomen bijdrage door de ouder/verzorger bestaat. Dat betaling plaatsvindt door middel van de daartoe afgegeven machtiging voor incasso. Dat in het geval van tussentijdse in- of uitstroom op verzoek van de ouder/verzorger restitutie mogelijk is, over de algemene ieder ar terugkerende kosten, naar evenredigheid van de onderwijstijd op de school (uitgedrukt in hele maanden/10). Dat de school, op verzoek van de ouder/verzorger gehele dan wel gedeeltelijke ontheffing kan verlenen van het verschuldigde bedrag, als voldaan is aan één van de hieronder genoemde omstandigheden: o Indien het gezinsinkomen aantoonbaar niet hoger is dan 115% van de voor de ouder/verzorger geldende bijstandsnorm; o Indien aantoonbaar de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op de ouder/verzorger van toepassing is verklaard. De ontheffing tot betaling dient schriftelijk aangevraagd te worden bij de Dienst Financiën van het Zuyderzee College, Postbus 27, 8300 AA Emmeloord. Zuyderzee College versie

13 Schoolar Bijlage Voorbeeld machtigingsformulier Afdeling Financiën Augustus 2014 De ouders/verzorgers van: Bij deze ontvangt u de machtiging zoals vermeld staat in de financiële brochure. Deze brochure is na te lezen op de website van het Zuyderzee College; < organisatie< financiën < (dan rechts) financiële brochure. Deze machtiging is voor de betaling van de door u verschuldigde ouderbijdragen. U wordt vriendelijk verzocht de ondertekende machtiging in zijn geheel op de 1 e schooldag aan uw zoon/dochter mee te geven. Dit vanuit praktische overwegingen. Op de achterzijde kunt u aangeven van welke diensten c.q. onderdelen u gebruik wenst te maken. U bepaalt aan de hand van het schema het totaal te betalen bedrag en vult het verschuldigde bedrag op de machtiging in. Het verschuldigde bedrag zal in één keer in oktober van uw bank-/ girorekening worden afgeschreven (voor eventuele ontheffing/deelbetalingen, zie de financiële brochure). De ouder/verzorger verklaart door ondertekening van deze machtiging tevens akkoord te gaan met de overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage zoals die in de financiële brochure is opgenomen (bijlage 5.1). Voor leerlingen die een laptop ontvangen: De ouder(s)/verzorger(s) verklaren hierbij ook kennis te hebben genomen van hoofdstuk 1 categorie 5 en van de bijlage 5.8 het MacBook protocol van de financiële brochure en gaan akkoord met de daarin gestelde voorwaarden. (Mocht uw zoon/dochter tussentijds zijn uitgeschreven, dan kunt u deze machtiging als niet verzonden beschouwen) Eenmalige machtiging Gegevens opdrachtgever Naam rekeninghouder: Gegevens ontvanger Naam: Zuyderzee College Adres: Adres: Postbus 27 Postcode en plaats: IBAN nummer: Postcode en woonplaats: 8300 AA Emmeloord IBAN nummer: NL88RABO Totaalbedrag: Ondergetekende machtigt de ontvanger onherroepelijk om het volgende bedrag van zijn/haar rekening af te schrijven, volgens de voorwaarden zoals omschreven op Omschrijving: Datum: Naam leerling: Handtekening: Nummer leerling: Klas leerling: Zuyderzee College versie

14 Schoolar a Bijlage Verschuldigde ouderbijdragen leerar 1 havo/vwo Categorie Dienst of activiteit Kosten Keuze Keuze 1 Ouderbijdrage algemene kosten * 55,00 2 Verzekering 5,00 3 Kluisje klas 1 incl. 5,00 borg 20,00 4 Schoolfoto 10,00 5 Servicecontract MacBook 60,00 6 Excursie/schoolreisje: ** Brugklaskamp Vakexcursie (alleen Lemmer) 35,00 35,00 7 Keuzevakken: STG, kosten shirt STG, kosten extra activiteiten 14,00 30,00 8 Gymnasium: n.v.t. 9 Specifieke goederen: Rekenmachine, TI XIBB Gymshirt Gymbroekje 15,00 16,00 9,50 Totaal gekozen voorzieningen: (dit totaalbedrag invullen aan de voorzijde van de machtiging) * ** Als u ervoor kiest géén vrijwillige ouderbijdrage te betalen, dan moet u zich er goed van bewust zijn dat uw zoon/dochter van bepaalde activiteiten c.q. voorzieningen op school wordt uitgesloten (zie hiervoor de uitgebreide toelichting in de brochure financiële zaken). ouders/verzorgers moeten arlijks rekening houden met een mogelijke klasse-activiteit van ± 15,00 Zuyderzee College versie

15 Schoolar b Bijlage Verschuldigde ouderbijdragen leerar 1 vmbo Categorie Dienst of activiteit Kosten Keuze Keuze 1 Ouderbijdrage algemene kosten * 55,00 2 Verzekering 5,00 3 Kluisje klas 1 incl. 5,00 borg 20,00 4 Schoolfoto 10,00 5 Servicecontract MacBook 60,00 6 Excursie/schoolreisje: ** Brugklaskamp Vakexcursie 35,00 35,00 7 Keuzevakken: STG, kosten shirt STG, kosten extra activiteiten 14,00 30,00 8 Gymnasium: n.v.t. 9 Specifieke goederen: Rekenmachine, TI XIBB Gymshirt Gymbroekje 15,00 16,00 9,50 Totaal gekozen voorzieningen: (dit totaalbedrag invullen aan de voorzijde van de machtiging) * ** Als u ervoor kiest géén vrijwillige ouderbijdrage te betalen, dan moet u zich er goed van bewust zijn dat uw zoon/dochter van bepaalde activiteiten c.q. voorzieningen op school wordt uitgesloten (zie hiervoor de uitgebreide toelichting in de brochure financiële zaken). ouders/verzorgers moeten arlijks rekening houden met een mogelijke klasse-activiteit van ± 15,00 Zuyderzee College versie

16 Schoolar Bijlage Verschuldigde ouderbijdragen havo/vwo, leerar 2 en hoger Categorie Dienst of activiteit Kosten Keuze Keuze 1 Ouderbijdrage algemene kosten * 55,00 2 Verzekering 5,00 3 Kluisje (nieuwe leerlingen + 5,00 borg) 20,00 4 Schoolfoto 10,00 5 Servicecontract MacBook alleen van toepassing voor 2/3 havo/vwo 60,00 6 Excursie/schoolreisje: ** Leerar 2, schoolreisje Leerar 2, excursie Corpus (alleen Lemmer) Leerar 3, excursie Moderne Vreemde Talen Leerar 3, profieloriëntatie De eventuele excursies in de overige leerren worden afzonderlijk in rekening gebracht. 35,00 35,00 25,00 12,50 7 Keuzevakken: Leerar 2/3, STG-shirt Leerar 2/3, STG- extra activiteiten Leerar 4/5/6, BSM-shirt Leerar 4/5/6, BSM extra activiteiten worden in de loop van het schoolar in rekening gebracht. 14,00 30,00 14,00 8 Gymnasium: Kosten/keuze in de loop van het schoolar 9 Specifieke goederen: Leerar 4, rekenmachine TI 84 plus Sportkleding via afzonderlijke machtiging te regelen met de docent LO, zie financiële brochure categorie 9 95,00 Totaal gekozen voorzieningen: (dit totaalbedrag invullen aan de voorzijde van de machtiging) * ** Als u ervoor kiest géén vrijwillige ouderbijdrage te betalen, dan moet u zich er goed van bewust zijn dat uw zoon/dochter van bepaalde activiteiten c.q. voorzieningen op school wordt uitgesloten (zie hiervoor de uitgebreide toelichting in de brochure financiële zaken). ouders/verzorgers moeten arlijks rekening houden met een mogelijke klasse-activiteit van ± 15,00 Zuyderzee College versie

17 Schoolar Bijlage Overzicht vrijwillige ouderbijdragen vmbo, leerar 2 en hoger Categorie Dienst of activiteit Kosten Keuze Keuze 1 Ouderbijdrage algemene kosten * 55,00 2 Verzekering 5,00 3 Kluisje (nieuwe leerlingen + 5,00 borg) 20,00 4 Schoolfoto 10,00 5 Servicecontract MacBook 60,00 6 Excursie/schoolreisje: ** Leerar 2, schoolreisje Leerar 2, vakexcursie Leerar 3, vakexcursie Leerar 3 (Lemmer leerar 4), werkweek wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Leerar 4, onderwijsbeurs Leerar 4, vakexcursie 35,00 35,00 35,00 16,00 35,00 7 Keuzevakken: Leerar 2/3, STG-shirt Leerar 2/3, STG- extra activiteiten 14,00 30,00 8 Gymnasium: n.v.t. 9 Specifieke goederen: Sportkleding te regelen met de docent LO. Kleding Techniek en Zorg & Welzijn wordt via de vak afdeling aangeboden. Inning via afzonderlijke machtiging, zie financiële brochure categorie 9 Totaal gekozen voorzieningen: (dit totaalbedrag invullen aan de voorzijde van de machtiging) * ** Als u ervoor kiest géén vrijwillige ouderbijdrage te betalen, dan moet u zich er goed van bewust zijn dat uw zoon/dochter van bepaalde activiteiten c.q. voorzieningen op school wordt uitgesloten (zie hiervoor de uitgebreide toelichting in de brochure financiële zaken). ouders/verzorgers moeten arlijks rekening houden met een mogelijke klasse-activiteit van ± 15,00 Zuyderzee College versie

18 Schoolar Bijlage Totaaloverzicht vrijwillige ouderbijdragen per leerar havo/vwo en 1/2hxl_Lemmer Havo-vwo Vrijwillige ouderbijdragen categorie 1, algemene schoolkosten vrijwillige ouderbijdrage, algemeen leerj 1 leerj 2 leerj 3 leerj 4 leerj 5 leerj 6 vwo 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 categorie 2, verzekeringen verzekering, ongevallen-reis-stage 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 categorie 3, kluisje kosten gebruik kluisje 1 e jr (& nwe ll) incl. 5,00 borg 20,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 categorie 4, schoolfoto s kosten van foto s 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 categorie 5, servicecontract macbook servicecontract macbook 60,00 60,00 60,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. categorie 6, excursies en meerdaagse werkweken schoolkamp brugklassers 35,00 vakexcursie (alleen Lemmer) 35,00 schoolreis 2 e leerar 35,00 excursie Corpus (alleen Lemmer) 35,00 werkweken buitenland ± 330,00 330,00 (programma thuisblijvers ± 30,00) excursie Moderne Vreemde Talen 25,00 profiel oriëntatie 12,50 Kunst Algemeen (5 havo/6 vwo) 18,00 18,00 categorie 7, keuzevakken (diegene die voor een keuzevak gekozen heeft, wordt geacht op de hoogte te zijn van deze extra kosten. Het niet betalen van deze kosten sluit de keuze voor de dit vak uit.) STG, kosten extra activiteiten 30,00 30,00 30,00 STG, shirt 14,00 BSM, kosten extra activiteiten ( , inclusief skireis) BSM, shirt 14,00 BSM, skireis (1x per 2 jr 80-85) categorie 8, keuzevak Gymnasium Romereis, 1x per 2 jr 660,00 Excursie gymnasium klassen, 25 n.v.t. categorie 9, specifieke goederen rekenmachine, TI 30 XIBB 15,00 rekenmachine, IT 84 plus 95,00 sportkleding, shirt 16,00 sportkleding, broekje 9,50 sportkleding, legging 5,00 betekent dat de keuze voor deelname later in het ar plaatsvindt. De genoemde kosten zijn kosten bij benadering (prijspeil voorgaand ar). De inning van de bijdrage zal plaatsvinden met een afzonderlijke machtiging. Zuyderzee College versie

19 Schoolar Bijlage Totaaloverzicht vrijwillige ouderbijdragen per leerar vmbo/hxl vmbo/3hxl-emmeloord Vrijwillige ouderbijdrage leerar 1 leerar 2 leerar 3 leerar 4 categorie 1, algemene schoolkosten vijwillige ouderbijdrage, algemeen 55,00 55,00 55,00 55,00 categorie 2, verzekeringen verzekering, ongevallen-reis-stage 5,00 5,00 5,00 5,00 categorie 3, kluisje kosten gebruik kluisje, 1e ar incl. 5,00 borg sleutel 20,00 15,00 15,00 15,00 categorie 4, schoolfoto's kosten van foto's 10,00 10,00 10,00 10,00 categorie 5, servicecontract macbook servicecontract macbook 60,00 60,00 60,00 60,00 categorie 6, excursies en meerdaagse werkweken schoolkamp brugklassers 35,00 schoolreis 2e leerar 35,00 leerar gebonden (vak)excursie 35,00 35,00 35,00 35,00 Onderwijsbeurs te Zwolle 16,00 werkweken (kosten ong. 220,00) Emmeloord Lemmer categorie 7, keuzevakken (diegene die voor een keuzevak gekozen heeft, wordt geacht op de hoogte te zijn van deze extra kosten. Het niet betalen van deze kosten sluit de keuze voor dit vak uit) STG, kosten extra activiteiten 30,00 30,00 STG, shirt 14,00 categorie 10, specifieke goederen rekenmachine, TI 30 XIBB 15,00 sportkleding, shirt 16,00 sportkleding, broekje 9,50 sportkleding, legging 5,00 Werkkleding vmbo betekent dat de keuze voor deelname later in het ar plaatsvindt. De genoemde kosten zijn kosten bij benadering (prijspeil voorgaand ar). De inning van de bijdrage zal plaatsvinden met een afzonderlijke machtiging. Zuyderzee College versie

20 Schoolar Bijlage Macbookprotocol Zorg voor je MacBook Wees altijd zuinig op je MacBook, dus: (de sleeve wordt voor de Macbook Air sterk aanbevolen, voor de witte macbooks is hij verplicht ) 1. Lopen met een open laptop mag niet. Dit kan snel door stoten of vallen leiden tot een grote schade! 2. Bij les- of lokaalwisselingen doe je de laptop in de sleeve (hoes) en de sleeve in je tas. Dus NIET onder je arm meenemen. 3. In iedere pauze waarin je jouw MacBook alleen moet laten, of wanr je bijvoorbeeld naar LO gaat, leg je je laptop in je kluisje. Zo verklein je de kans dat hij wordt gestolen. Als je laptop namelijk wordt gestolen, omdat hij niet in je kluisje was (maar ergens in je tas in het gebouw), of omdat je hem ergens buiten school onbeheerd hebt gelaten, dan keert de verzekering niets uit en hebben jij en je ouders/verzorgers een schade van ca. 1000, Doe altijd het doekje tussen je beeldscherm en je toetsenbord als je de laptop dichtdoet. Dat doekje is gratis aan je geleverd toen je je Macbook kreeg. Bij verlies van dat doekje moet je voor 0,50 een nieuw doekje bij systeembeheer komen ophalen. De reden daarvoor is dat het doekje beschermt tegen de afdruk van je toetsenbord in het beeldscherm. Zonder doekje raakt dat hierdoor beschadigd (er ontstaan dan strepen in je scherm, of je schermverlichting gaat stuk) en vervanging van het beeldscherm is kostbaar en valt dan niet onder de garantie! 5. Je laptop en sleeve pimpen mag niet, want als je hem later zou moeten inleveren mag hij niet "beschadigd" zijn! 6. Niet aan elkaars laptop zitten, niet op de laptop van een ander werken of van laptop ruilen. 7. Geen drinken of vocht in de buurt van je laptop, dus ook geen drinken in je tas bij je laptop! 8. Er mogen alleen laptops gebruikt worden aan tafels die als werkplek zijn bedoeld. Dus niet op het schoolplein of ergens op het gras van het sportveld of iets dergelijks. Vervoer van je MacBook 9. Je laptop wordt altijd vervoerd in de sleeve, dus ook met de sleeve in je tas! Maar let op, stop daar NIET de oplader of veel papieren bij, dat veroorzaakt beschadigingen aan je beeldscherm. 10. Zorg bij het inpakken in je tas/rugzak dat er zo min mogelijk druk komt te staan op de beeldschermkant van je laptop. Dus aan die kant niet je oplader proppen. 11. Buiten het schoolgebouw wordt je laptop vervoerd in een gepolsterde tas of rugzak, ook binnen het gebouw de laptop in de sleeve in je tas/rugzak. 12. De tas of rugzak mag nooit onder de snelbinders op je bagagedrager. Eventueel mag de tas of rugzak wel in een fietstas. 13. Je MacBook mag, behalve door de week, ook in de weekenden en in de kleine vakanties gewoon mee naar huis. In de zomervakantie moet hij echter soms op school blijven. Je MacBook en je sleeve worden dan beoordeeld op juist gebruik en slijtage, en systeembeheer kan die tijd gebruiken voor het uitvoeren van updates of installeren van nieuwe programma's. Van je mentor hoor je waar je de laptop in de Zuyderzee College versie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 CONTACTGEGEVENS Oude Weg 41 9561 LB Ter Apel 0599 581226 info@rsgterapel.nl Banknummer: IBAN: NL51ABNA0486967190 BIC: ABNANL2A t.n.v. RSG Ter Apel Locatie Ter Apelervenen

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1 Regelboekje 2014-2015 pag 1. Inleiding 2 2. Het leerlingenstatuut 3 3. de huisregels van het Hermann Wesselink College 14/15 4 4. R(oken) A(lcohol) D(rugs)-protocol 2014/2015 7 5. regels rond te laat komen,

Nadere informatie

Uw bijdrage aan de schoolkosten

Uw bijdrage aan de schoolkosten Uw bijdrage aan de schoolkosten INFORMATIE VOOR DE OUDERGELEDING IN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD. WAAROVER HEBT U IETS TE ZEGGEN EN WAAROVER NIET? Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) Landelijke Oudervereniging

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN

BEGELEIDING DE BOVENBOUW VAKANTIES & & LESTIJDEN JAARGIDS -5 5 7 8 / TWEEDE FASE 9 6 LEERJAAR 6 LEERJAAR + 7 HAVO +5 8 VWO +5+6 9 0 namen & adressen afkortingen 8 9 Geachte ouders/verzorgers, Wij willen dat graag doen in nauwe samenwerking met de ouders

Nadere informatie

Verzekeringshandleiding voor de locatie

Verzekeringshandleiding voor de locatie Verzekeringshandleiding voor de locatie Inhoudsopgave Inleiding + contactgegevens 3 Gebouwenverzekering 4 Kassenverzekering 6 Inventarisverzekering 7 Levende have 9 WA-verzekering 9 Evenementen en de verzekering

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25

Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 Locat iegids 2013 2014 Euvelgunnerw eg 17 en 25 2 Voorwoord. Beste student, Je hebt de locatiegids 2013/2014 van Technologie & ICT voor je liggen. De school verzorgt technische Bol en BBL-opleidingen op

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Voorwaarden Autoverzekering

Voorwaarden Autoverzekering Voorwaarden Gerust Op Weg Autoverzekering April 2010 Voorwaarden Autoverzekering In dit document staan de voorwaarden die horen bij de autoverzekering die je bij ons hebt afgesloten. Zo weet je waar je

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Handleiding Telestick

Handleiding Telestick Handleiding Telestick Datum 22-03-2013 Status V 2.4 Pagina 2 Colofon Commando Diensten Centra IVENT Adres Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 3584 AB Utrecht Contactpersoon Team Telestick Opdrachtgever DMO/IVENT

Nadere informatie

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden.

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden. Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD

MV 03.2.30 D MV 03.2.30-0412 BLAD polisvoorwaarden Autoverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model MV 03.2.30 D Inhoud Algemene voorwaarden Artikel 1 Wat bent u verplicht mee te delen bij aanvang van de verzekering? 2

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508

Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Polisvoorwaarden Zelf Rechtsbijstandverzekering Z.RB.SRK.1508 Je hoopt dat het je nooit overkomt. Dat je een conflict krijgt waarvoor je rechtshulp

Nadere informatie

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p.

Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4. Artikel 2: Waarop is uw verzekering gebaseerd? p. Voorwaarden Woongarant Autoverzekering 0115 Wat vindt u waar? Algemene voorwaarden Artikel 1: Wat bent u verplicht mee te delen bij de aanvang van de verzekering? p. 4 Artikel 2: Waarop is uw verzekering

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Voorwaarden Kilometerverzekering. ( autoverzekering per kilometer )

Voorwaarden Kilometerverzekering. ( autoverzekering per kilometer ) Voorwaarden Kilometerverzekering ( autoverzekering per kilometer ) Voorwaarden Kilometerverzekering Algemeen KM 2012-01 In Nederland moet een auto verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Ook

Nadere informatie

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner

Wilmink & Muijs Master Financieel Planner Wilmink & Muijs Master Financieel Planner E E N A N D E R E K I J K O P G E L D Z A K E N HARTELIJK WELKOM BIJ WILMINK & MUIJS! Geachte cliënt, U bent van plan de zorg voor bepaalde voorzieningen toe te

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden.

Verzekering. Onze verzekering bestaat altijd uit: polisblad; algemene voorwaarden; productvoorwaarden of bijzondere voorwaarden. Allianz Global Assistance Wegwijzer Dit is de wegwijzer bij de afgesloten verzekering. De verzekering bestaat naast het polisblad ook uit voorwaarden. In de voorwaar den staan alle rechten en plichten

Nadere informatie

Voorwaarden personenautoverzekering 2011

Voorwaarden personenautoverzekering 2011 Voorwaarden personenautoverzekering 2011 Inhoud 1. Wat bedoelen wij met? 4 2. Algemeen 6 Wat is verzekerd? 6 Wat is niet verzekerd? 6 Geldt de verzekering voor schade door terrorisme? 7 In welke landen

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

AEGON Autoverzekering Online. Polisvoorwaarden. nr. 5000

AEGON Autoverzekering Online. Polisvoorwaarden. nr. 5000 AEGON Autoverzekering Online Polisvoorwaarden nr. 5000 Inhoudsopgave Pagina Algemene Voorwaarden Module A. Aansprakelijkheid en hulpverlening Bijzondere Voorwaarden aansprakelijkheid Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie