Aanpassing verordening en beleidsregels leerlingenvervoer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanpassing verordening en beleidsregels leerlingenvervoer"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassing verordening en beleidsregels leerlingenvervoer Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Als gevolg van de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 dienen ook de verordening leerlingenvervoer en de beleidsregels leerlingenvervoer te worden aangepast. Het bijgaande raadsvoorstel regelt de vereiste aanpassing van de verordening. Bij het opstellen van de nieuwe verordening en beleidsregels is zoveel mogelijk vastgehouden aan het in 2010 vastgestelde Nijmeegse beleidskader leerlingenvervoer. BW-nummer Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO10, Mireille Souverijn, 2419 Datum ambtelijk voorstel 20 augustus 2014 Registratienummer Ter besluitvorming door het college Onder voorwaarde van vaststelling van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014 door de Raad: 1. De Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014 vast te stellen; en 2. De Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2010 in te trekken op het moment van inwerkingtreding van de Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Nijmegen Paraaf akkoord Datum Aan de Raad voor te stellen 1. De Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014 vast te stellen 2. De Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2010 in te trekken op het moment van inwerkingtreding van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen Steller M. Souverijn Ter besluitvorming door de Raad Besluit B&W d.d. 9 september 2014 X Conform advies Aanhouden Anders, nl. nummer: 4.2 Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder cv Verordening en beleidsregels leerlingenvervoer 2014

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling Het passend onderwijs gaat op 1 augustus 2014 van start. De wetswijzigingen die als gevolg daarvan direct het leerlingenvervoer betreffen zijn in aantal beperkt. Het gaat om de volgende punten: De regeling dient rekening te houden met de van ouders redelijkerwijs te vergen inzet. Leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen kunnen slechts aanspraak maken op een vervoersvoorziening als zij wegens hun handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, dan wel vanwege hun handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken. Met deze wijziging worden leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs gelijk gesteld met leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Dit sluit aan bij de visie van het passend onderwijs dat er meer leerlingen gebruik maken van het reguliere onderwijs in plaats van speciaal onderwijs. De overige wetswijzigingen in verband met het passend onderwijs hebben in een aantal gevallen ook effect op de regeling voor het leerlingenvervoer. Zo oordeelt in het passend onderwijs het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Commissies als de Permanente commissie leerlingenzorg en de Commissie voor de indicatiestelling verdwijnen of krijgen een andere functie. De wetswijzigingen maken een aanpassing van de verordening leerlingenvervoer noodzakelijk. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de verordening te vereenvoudigen. Het leerlingenvervoer kent verschillende soorten voorzieningen: een fietsvergoeding, een abonnement voor het openbaar vervoer, taxivervoer of een financiële vergoeding als ouders het kind zelf naar school brengen. In totaal maken 505 leerlingen gebruik van het leerlingenvervoer verdeeld over verschillende soorten vervoer en verschillende schoolsoorten (stand 1 november 2013): SOORT VERVOER aantal Eigen vervoer 95 (brom)fietsvergoeding 17 Openbaar vervoer 62 Stagevervoer 9 Taxivervoer 322 Totaal 505 SCHOOLSOORT aantal Basisonderwijs 23 Speciaal basisonderwijs 41 Voortgezet onderwijs 6 Speciaal onderwijs (Wet op de expertisecentra) 430 Anders 5 Totaal 505

3 Collegevoorstel Vervolgvel 2 2 Juridische aspecten Het leerlingenvervoer is een wettelijke taak van de gemeente op grond van de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs (Wpo), Wet op de expertisecentra (Wec) en Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo). Gemeenten hebben de (wettelijke) zorgplicht passend vervoer aan te bieden. Het vaststellen van de verordening is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Naast de verordening kent de gemeente Nijmegen ook door het college vast te stellen beleidsregels voor het leerlingenvervoer. Deze beleidsregels geven de uitvoering van het leerlingenvervoer duidelijk handvatten voor de beoordeling van de aanvragen. De vigerende verordening en beleidsregels leerlingenvervoer zijn gebaseerd op het Nijmeegse beleidskader leerlingenvervoer De voorliggende verordening is eveneens op dit kader gebaseerd met dien verstande dat enkele hieronder genoemde wijzigingen in zijn aangebracht. In de bijlage bij dit voorstel treft u de verschillen aan tussen de landelijke regelgeving welke is vastgelegd in de modelverordening van de VNG, het vigerende Nijmeegse beleid en de voorliggende wijzigingen. 3 Doelstelling Wij beogen meer duidelijkheid te creëren door een aantal zaken vast te leggen in beleidsregels. Tevens willen wij de uitvoeringslast zo laag mogelijk houden door een duidelijk toetsingskader vast te stellen voor beoordeling. Met deze verordening en beleidsregels volgen wij niet alleen de wetswijzigingen, maar houden wij ook vast aan de in 2010 vastgestelde Nijmeegse beleidskader leerlingenvervoer. 4 Argumenten De reden om zoveel mogelijk vast te houden aan het bestaande Nijmeegse beleid komt vooral voort uit het beperkt aantal klachten over het leerlingenvervoer in de afgelopen jaren en de positieve evaluatie van het leerlingenvervoer dat in december 2013 is middels een enquête onder ouders/verzorgers van leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer. Slechts met betrekking tot onderstaande onderdelen wordt in het voorstel afgeweken van het vigerende Nijmeegse beleid: Stagevervoer: Stagevervoer komt niet veel voor, maar is als er sprake is van taxivervoer relatief duur vanwege afwijkende tijden dan schooltijden en andere routes. Stage is echter een belangrijk onderdeel van een aantal opleidingen. Wij willen voorkomen dat leerlingen na een lange stagedag ook nog eens lang in de taxi moeten doorbrengen en tevens willen wij de kosten van het stagevervoer beperken. Om die reden is in de Beleidsregels opgenomen dat stagevervoer mogelijk is binnen een straal van 20 kilometer van het woonadres. Indien de afstand verder gelegen is dan 20 kilometer zal gemotiveerd aangegeven moeten worden dat er geen dichterbij gelegen stageadres is, alvorens het stagevervoer kan worden toegekend. Met deze regel willen wij scholen en ouders motiveren om een nabijgelegen stageadres te vinden. Het is zeer zeker niet de bedoeling dat leerlingen hun diploma niet halen vanwege het ontbreken van stageadres dichtbij huis. Leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs worden gelijkgesteld met leerlingen uit het voortgezet onderwijs: De meeste leerlingen uit het voortgezet (speciaal) onderwijs die gebruik maken van het

4 Collegevoorstel Vervolgvel 3 leerlingenvervoer zijn leerlingen met een dusdanige beperking dat zij niet in staat zijn om zelfstandig van de woning naar school en vice versa te reizen. Voor deze leerlingen verandert er niets. Voor de leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs die wel in staat zijn om zelfstandig naar school te reizen vervalt het recht op een vervoersvoorziening. In de meeste gevallen gaat het dan om een financiële bijdrage voor de kosten van de (brom)fiets of het openbaar vervoer. Deze leerlingen worden gelijk gesteld met leerlingen in het voortgezet onderwijs, die ook geen vergoeding krijgen. Omdat de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs veelal in of dichtbij Nijmegen gelegen zijn, zullen de ouders van deze leerlingen niet geconfronteerd worden met hele grote kosten. In de verordening is een overgangsbepaling van een jaar opgenomen, waardoor ouders een schooljaar de tijd hebben om aan deze maatregel te wennen. Bijgehouden zal worden hoeveel klachten of problemen worden gemeld door ouders en in schrijnende gevallen zal maatwerk worden geleverd. Drempelbedrag wordt per kind toegepast en niet per gezin: Aan ouders van leerlingen in het basisonderwijs en speciale scholen voor basisonderwijs mag een drempelbedrag in rekening worden gebracht. Hiermee worden ouders mede verantwoordelijk voor een bepaald deel van de kosten van het vervoer, de zogenaamde drempel. Dit geldt niet voor leerlingen die vanwege een handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, of vanwege een zodanige handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken. In het Nijmeegse beleidskader leerlingenvervoer 2010 werd uitgegaan van een drempelbedrag per gezin en was het drempelbedrag niet van toepassing op de fietsvergoeding. Om het gebruik van de fiets te bevorderen wordt ook in de nieuwe verordening en beleidsregels vastgehouden aan het niet van toepassing zijn van het drempelbedrag voor de fietsvergoeding. In de nieuwe verordening en beleidsregels wordt vastgehouden aan de modelverordening en is er voor gekozen om het drempelbedrag niet langer per gezin toe te passen, maar per kind. Reden hiervoor is dat dit in de praktijk alleen speelt bij signatuurvervoer, waarbij ouders de bewuste keuze maken om hun kinderen naar een verder gelegen school van een bepaalde levensbeschouwing of richting te laten gaan. Klachtenmeldpunt Bij de vaststelling van het Nijmeegse beleidskader leerlingenvervoer 2010 is besloten om een onafhankelijk klachtenmeldpunt voor het leerlingenvervoer in het leven te roepen. In de praktijk wordt hier helemaal geen gebruik van gemaakt en zijn de hiervoor begrote kosten reeds eerder wegbezuinigd. Formeel bestaat het klachtenmeldpunt nog wel en kan nu door aanpassing van de verordening en beleidsregels leerlingenvervoer officieel worden opgeheven. Klachten over het leerlingenvervoer kunnen bij de vervoerders worden ingediend of via algemeen klachtenmeldpunt van de gemeente Nijmegen. Net zoals in het verleden worden de klachten gemonitord. 5 Financiën De wijzigingen in het beleid zijn dusdanig miniem dat dit geen financiële gevolgen met zich mee brengt. 6 Participatie en Communicatie In de evaluatie van het leerlingenvervoer dat in december 2013 is uitgevoerd hebben ouders hun mening kunnen geven over het huidige leerlingenvervoer en eventuele wijzigingen. Met de uitkomst van deze evaluatie is rekening gehouden.

5 Collegevoorstel Vervolgvel 4 De aanpassingen in de wet en de gevolgen voor de leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs is besproken met directeuren van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Hierbij is specifiek de overgangsregeling voor VSO leerlingen besproken. Wij hebben de Adviescommissie JMG gevraagd advies uit te brengen. De Adviescommissie heeft positief gereageerd (zie bijlage) met dien verstande dat de commissie vraagt om rekening te houden met het feit dat ouders van kinderen met een beperking ook op andere terreinen dikwijls hoge komsten moeten maken die niet altijd zichtbaar zijn. Door middel van monitoring van de klachten en problemen en de mogelijkheid om maatwerk te leveren bij schrijnende gevallen, trachten wij aan deze oproep tegemoet te komen. Omdat de gemeente Nijmegen het taxivervoer heeft aanbesteed met de gemeenten Beuningen en Wijchen, heeft ook met deze gemeenten afstemming plaatsgevonden. De beleidsregels en de verordening zullen op de gebruikelijke wijze gepubliceerd, na vaststelling van de verordening door de gemeenteraad. Ouders, scholen en vervoerders van het leerlingenvervoer worden na publicatie van de verordening geïnformeerd over de wijzingen. 7 Uitvoering en evaluatie Leerlingen die al gebruik maken van het leerlingenvervoer vallen onder de overgangsregeling waardoor deze regeling pas in schooljaar voor hen zal gelden. Na inwerkingtreding van de nieuwe regeling monitoren wij het aantal klachten en schrijnende gevallen als gevolg van de wijzigingen. Wij informeren de raad hierover en zullen zo nodig de regeling aanpassen. 8 Risico Het voorstel brengt geen specifieke risico s met zich mee. Bijlage(n): Overzicht verschillen Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014 Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014 Advies van adviescommissie JMG

6 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 1 oktober 2014 / 107/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Vaststellen Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014 Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 9 september 2014 Samenvatting Als gevolg van de invoering van passend onderwijs per 1 augustus 2014 dient ook de verordening leerlingenvervoer te worden aangepast. Dit voorstel regelt de vereiste aanpassing van de verordening leerlingenvervoer. Voorstel om te besluiten 1. De Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014 vast te stellen. 2. De Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2010 in te trekken op het moment van inwerkingtreding van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen Opgesteld door, telefoonnummer, Mireille Souverijn, 2419, rv Verordening leerlingenvervoer 2014

7 Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding Het passend onderwijs gaat op 1 augustus 2014 van start. De wetswijzigingen die als gevolg daarvan direct het leerlingenvervoer betreffen zijn in aantal beperkt. Het gaat om de volgende punten: De regeling dient rekening te houden met de van ouders redelijkerwijs te vergen inzet. Leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen kunnen slechts aanspraak maken op een vervoersvoorziening als zij wegens hun handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, dan wel vanwege hun handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken. Met deze wijziging worden leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs gelijk gesteld met leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Dit sluit aan bij de visie van het passend onderwijs dat er meer leerlingen gebruik maken van het reguliere onderwijs in plaats van speciaal onderwijs. De overige wetswijzigingen in verband met het passend onderwijs hebben in een aantal gevallen ook effect op de regeling voor het leerlingenvervoer. Zo oordeelt in het passend onderwijs het samenwerkingsverband over de toelaatbaarheid van leerlingen tot het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Commissies als de Permanente commissie leerlingenzorg en de Commissie voor de indicatiestelling verdwijnen of krijgen een andere functie. De wetswijzigingen maken een aanpassing van de verordening leerlingenvervoer noodzakelijk. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de verordening te vereenvoudigen. Het leerlingenvervoer kent verschillende soorten voorzieningen: een fietsvergoeding, een abonnement voor het openbaar vervoer, taxivervoer of een financiële vergoeding als ouders het kind zelf naar school brengen. In totaal maken 505 leerlingen gebruik van het leerlingenvervoer In totaal maken 505 leerlingen gebruik van het leerlingenvervoer verdeeld over verschillende soorten vervoer en verschillende schoolsoorten (stand 1 november 2013 SOORT VERVOER aantal Eigen vervoer 95 (brom)fietsvergoeding 17 Openbaar vervoer 62 Stagevervoer 9 Taxivervoer 322 Totaal 505 rv Verordening leerlingenvervoer 2014

8 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 2 SCHOOLSOORT aantal Basisonderwijs 23 Speciaal basisonderwijs 41 Voortgezet onderwijs 6 Speciaal onderwijs (Wet op de expertisecentra) 430 Anders 5 Totaal Wettelijk kader of beleidskader Het leerlingenvervoer is een wettelijke taak van de gemeente op grond van de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs (Wpo), Wet op de expertisecentra (Wec) en Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo). Gemeenten hebben de (wettelijke) zorgplicht passend vervoer aan te bieden. Het vaststellen van de verordening is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Naast de verordening kent de gemeente Nijmegen ook door het college vast te stellen beleidsregels voor het leerlingenvervoer. Deze beleidsregels geven de uitvoering van het leerlingenvervoer duidelijk handvatten voor de beoordeling van de aanvragen. De vigerende verordening en beleidsregels leerlingenvervoer zijn gebaseerd op het Nijmeegse beleidskader leerlingenvervoer De voorliggende verordening is eveneens op dit kader gebaseerd met dien verstande dat enkele hieronder genoemde wijzigingen in zijn aangebracht. In de bijlage bij dit voorstel treft u de verschillen aan tussen de landelijke regelgeving welke is vastgelegd in de modelverordening van de VNG, het vigerende Nijmeegse beleid en de voorliggende wijzigingen. 1.2 Relatie met programma Het leerlingenvervoer is een wettelijke taak van de gemeenten en is onderdeel van het programma Onderwijs. 2 Doelstelling De verordening leerlingenvervoer aan te passen als gevolg van de inwerkingtreding van het passend onderwijs per 1 augustus 2014 met inachtneming van het vigerende Nijmeegse beleidskader leerlingenvervoer Leerlingen die al gebruik maken van het leerlingenvervoer vallen onder de overgangsregeling waardoor deze regeling pas in schooljaar voor hen zal gelden. 3 Argumenten De reden om zoveel mogelijk vast te houden aan het bestaande Nijmeegse beleid komt vooral voort uit het beperkt aantal klachten over het leerlingenvervoer in de afgelopen jaren en de positieve evaluatie van het leerlingenvervoer dat in december 2013 is middels een enquête onder ouders/verzorgers van leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer. rv Verordening leerlingenvervoer 2014

9 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 3 Slechts met betrekking tot onderstaande onderdelen wordt in het voorstel afgeweken van het vigerende Nijmeegse beleid: Stagevervoer: Stagevervoer komt niet veel voor, maar is als er sprake is van taxivervoer relatief duur vanwege afwijkende tijden dan schooltijden en andere routes. Stage is echter een belangrijk onderdeel van een aantal opleidingen. Wij willen voorkomen dat leerlingen na een lange stagedag ook nog eens lang in de taxi moeten doorbrengen en tevens willen wij de kosten van het stagevervoer beperken. Om die reden is in de Beleidsregels opgenomen dat stagevervoer mogelijk is binnen een straal van 20 kilometer van het woonadres. Indien de afstand verder gelegen is dan 20 kilometer zal gemotiveerd aangegeven moeten worden dat er geen dichterbij gelegen stageadres is, alvorens het stagevervoer kan worden toegekend. Met deze regel willen wij scholen en ouders motiveren om een nabijgelegen stageadres te vinden. Het is zeer zeker niet de bedoeling dat leerlingen hun diploma niet halen vanwege het ontbreken van stageadres dichtbij huis. Leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs worden gelijkgesteld met leerlingen uit het voortgezet onderwijs: De meeste leerlingen uit het voortgezet (speciaal) onderwijs die gebruik maken van het leerlingenvervoer zijn leerlingen met een dusdanige beperking dat zij niet in staat zijn om zelfstandig van de woning naar school en vice versa te reizen. Voor deze leerlingen verandert er niets. Voor de leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs die wel in staat zijn om zelfstandig naar school te reizen vervalt het recht op een vervoersvoorziening. In de meeste gevallen gaat het dan om een financiële bijdrage voor de kosten van de (brom)fiets of het openbaar vervoer. Deze leerlingen worden gelijk gesteld met leerlingen in het voortgezet onderwijs, die ook geen vergoeding krijgen. Omdat de scholen voor voortgezet speciaal onderwijs veelal in of dichtbij Nijmegen gelegen zijn, zullen de ouders van deze leerlingen niet geconfronteerd worden met hele grote kosten. In de verordening is een overgangsbepaling van een jaar opgenomen, waardoor ouders een schooljaar de tijd hebben om aan deze maatregel te wennen. Bijgehouden zal worden hoeveel klachten of problemen worden gemeld door ouders en in schrijnende gevallen zal maatwerk worden geleverd. Drempelbedrag wordt per kind toegepast en niet per gezin: Aan ouders van leerlingen in het basisonderwijs en speciale scholen voor basisonderwijs mag een drempelbedrag in rekening worden gebracht. Hiermee worden ouders mede verantwoordelijk voor een bepaald deel van de kosten van het vervoer, de zogenaamde drempel. Dit geldt niet voor leerlingen die vanwege een handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, of vanwege een zodanige handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken. In het Nijmeegse beleidskader leerlingenvervoer 2010 werd uitgegaan van een drempelbedrag per gezin en was het drempelbedrag niet van toepassing op de fietsvergoeding. Om het gebruik van de fiets te bevorderen wordt ook in de nieuwe verordening en beleidsregels vastgehouden aan het niet van toepassing zijn van het drempelbedrag voor de fietsvergoeding. In de nieuwe verordening en beleidsregels wordt vastgehouden aan de modelverordening en is er voor gekozen om het drempelbedrag niet langer per gezin toe te passen, maar per kind. rv Verordening leerlingenvervoer 2014

10 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 4 Reden hiervoor is dat dit in de praktijk alleen speelt bij signatuurvervoer, waarbij ouders de bewuste keuze maken om hun kinderen naar een verder gelegen school van een bepaalde levensbeschouwing of richting te laten gaan. Klachtenmeldpunt Bij de vaststelling van het Nijmeegse beleidskader leerlingenvervoer 2010 is besloten om een onafhankelijk klachtenmeldpunt voor het leerlingenvervoer in het leven te roepen. In de praktijk wordt hier helemaal geen gebruik van gemaakt en zijn de hiervoor begrote kosten reeds eerder wegbezuinigd. Formeel bestaat het Klachtenmeldpunt nog wel en kan nu door aanpassing van de verordening en beleidsregels leerlingenvervoer officieel worden opgeheven. Klachten over het leerlingenvervoer kunnen bij de vervoerders worden ingediend of via algemeen klachtenmeldpunt van de gemeente Nijmegen. Net zoals in het verleden worden de klachten gemonitord. 4 Risico s Het voorstel brengt geen specifieke risico s met zich mee. 5 Financiën De wijzigingen in het beleid zijn dusdanig miniem dat dit geen financiële gevolgen met zich mee brengt. 6 Participatie en Communicatie In de evaluatie van het leerlingenvervoer dat in december 2013 is uitgevoerd hebben ouders hun mening kunnen geven over het huidige leerlingenvervoer en eventuele wijzigingen. Met de uitkomst van deze evaluatie is rekening gehouden. De aanpassingen in de wet en de gevolgen voor de leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs is besproken met directeuren van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Hierbij is specifiek de overgangsregeling voor VSO leerlingen besproken. Wij hebben de Adviescommissie JMG gevraagd advies uit te brengen. De Adviescommissie heeft positief gereageerd (zie bijlage) met dien verstande dat de commissie vraagt om rekening te houden met het feit dat ouders van kinderen met een beperking ook op andere terreinen dikwijls hoge komsten moeten maken die niet altijd zichtbaar zijn. Door middel van monitoring van de klachten en problemen en de mogelijkheid om maatwerk te leveren bij schrijnende gevallen, trachten wij aan deze oproep tegemoet te komen. Omdat de gemeente Nijmegen het taxivervoer heeft aanbesteed met de gemeenten Beuningen en Wijchen, heeft ook met deze gemeenten afstemming plaatsgevonden. De beleidsregels en de verordening zullen op de gebruikelijke wijze gepubliceerd, na vaststelling van de verordening door de gemeenteraad. Ouders, scholen en vervoerders van het leerlingenvervoer worden na publicatie van de verordening geïnformeerd over de wijzingen. rv Verordening leerlingenvervoer 2014

11 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 5 7 Uitvoering en evaluatie Leerlingen die al gebruik maken van het leerlingenvervoer vallen onder de overgangsregeling waardoor deze regeling pas in schooljaar voor hen zal gelden. Na inwerkingtreding van de nieuwe regeling monitoren wij het aantal klachten en schrijnende gevallen als gevolg van de wijzigingen. Wij zullen uw raad hierover informeren en zo nodig de regeling aan passen. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Bijlage(n): Overzicht verschillen Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014 Advies van adviescommissie JMG rv Verordening leerlingenvervoer 2014

12 Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014 Artikel 1. Tijdstip en termijn van uitbetaling Basis in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014 (artikel 4): Het college bepaalt bij de toekenning van de vervoersvoorziening de wijze en het tijdstip van de verstrekking dan wel de uitbetaling, alsmede de tijdsduur van de toegekende vervoersvoorziening. Beleidsregels: a. De tijdsduur van bekostiging voor leerlingenvervoer kan meerdere schooljaren zijn, tot maximaal de gehele schoolperiode. b. De vergoeding voor het eigen vervoer wordt maandelijks uitbetaald. De laatste termijn wordt betaald na ontvangst van de eindafrekening over het betreffende schooljaar. Artikel 2. Terugvordering Basis in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014 (artikel 6 lid 4): Ten onrechte genoten bekostiging kan van de ouders worden teruggevorderd, dan wel worden verrekend bij een eventuele nieuw verstrekte vervoersvoorziening. Beleidsregels: Het college hanteert het uitgangspunt dat ten onrechte ontvangen tegemoetkomingen voor leerlingenvervoer altijd van de ouder worden teruggevorderd tenzij: 1. Er sprake is van dringende redenen om van terugvordering af te zien; 2. Het terug te vorderen bedrag minder dan 50,-- per schooljaar bedraagt. Ad 1. Er kan slechts sprake zijn van dringende redenen bij zeer bijzondere individuele omstandigheden. Ad 2. Hier gaat het alleen om de vordering die verband houdt met ten onrechte ontvangen tegemoetkoming leerlingenvervoer. Er kan geen cumulatie plaatsvinden met vorderingen uit andere hoofde. Artikel 3. Co-ouderschap Co-ouderschap is geen wettelijke term maar wordt in deze beleidsregels als volgt omschreven. Ouders, al dan niet gescheiden, die niet bij elkaar wonen, kunnen afspreken om hun kind(eren) gezamenlijk te (blijven) verzorgen en opvoeden. Er is sprake van co-ouderschap als zowel de ene ouders, als de andere ouder in een regelmatige afwisseling de zorg voor het kind of de kinderen hebben. Beleidsregel: Bij co-ouderschap kan er recht zijn op een vervoersvoorziening conform de Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014 voor de dagen dat de leerling bij de betreffende ouder verblijft. De beide ouders moeten afzonderlijk een aanvraag indienen voor de dagen dat het kind tijdens weekdagen bij hen verblijft. Artikel 4. Begeleiding Basis in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014 (artikel 12 lid 1 onder c en artikel 18 lid 1 onder c): Het college verstrekt een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 9 of 16 bezoekt, indien: c. aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 11 en door de ouders ten behoeve van het college genoegzaam wordt aangetoond dat begeleiding van de leerling door henzelf of 1

13 anderen onmogelijk is dan wel tot ernstige benadeling van het gezin zal leiden en een ander oplossing niet mogelijk is. Beleidsregel: Het college kan indien er sprake is van onmogelijkheid van begeleiding in plaats van aangepast vervoer ook kiezen de inzet van begeleiding. Om te kunnen beoordelen of sprake is van onmogelijkheid van begeleiding danwel ernstige benadeling van het gezin en het ontbreken van een andere oplossing worden onderstaande criteria gehanteerd. a. Begeleiding is niet mogelijk omdat hiermee meer dan 60 minuten per rit van huis naar school gemoeid is. Indien begeleiding (mede) noodzakelijk is vanwege de beperking of handicap van de leerling, mag het begeleiden van een kind naar school een ouder maximaal 60 minuten per rit kosten. Hierbij wordt uitgegaan van de enkele afstand van huis naar school met de wijze van vervoer waar de ouder recht op heeft. Duurt de totale reistijd voor de ouder langer dan 60 minuten per rit, dan kan het kind in aanmerking komen voor een andere wijze van vervoer. Deze maximale begeleidingstijd geldt niet voor begeleiding die alleen noodzakelijk is vanwege de leeftijd van een leerling. b. Begeleiding is niet mogelijk vanwege medische of psychische redenen. Bij de beoordeling kan een medische verklaring betrokken worden. c. Begeleiding is niet mogelijk omdat sprake is van een alleenstaande ouder die werkt of een dagopleiding volgt en tevens meerdere schoolgaande kinderen heeft. Als een ouder een ander kind/andere kinderen in het gezin tegelijkertijd naar een andere school moet brengen, kan het kind dat recht op leerlingenvervoer heeft in aanmerking komen voor een andere wijze van vervoer dan waarop in eerste instantie recht bestaat. Er moet dan wel sprake zijn van een eenoudergezin of een vergelijkbare situatie waarbij de ouder werkt of een dagopleiding volgt en de werk- of lestijden het onmogelijk maken het kind te begeleiden. De ouder dient in dit geval een verklaring met betrekking tot werk- en/of schooltijden in te vullen waaruit blijkt dat het niet mogelijk is om werk- en/of schooltijden aan te passen. Artikel 5. Ontzeggen van de toegang tot het vervoer door de gemeente Basis in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014 (artikel 12 lid 3 en artikel 18 lid 3): Het college kan een leerling aan wie een vervoersvoorziening in de vorm van aangepast vervoer is verstrekt, tijdelijk of voor de rest van het schooljaar de toegang tot dit vervoer ontzeggen indien bij herhaling is gebleken dat de leerlingen door agressief gedrag of anderszins de orde in de bus verstoort of de veiligheid van bus en inzittenden in gevaar brengt. In de situatie genoemd in de artikel 12 lid 3 en artikel 18 lid 3 van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014 wordt als richtlijn het onderstaande protocol gehanteerd. Het gaat in dit protocol over klachten in verband met agressief gedrag of anderszins van leerlingen tijdens het vervoer. Afhankelijk van de ernst van de gedraging van de leerling en de omstandigheden kan worden afgeweken van dit protocol. 1. Na melding van de klacht start de gemeente Nijmegen met een onderzoek. In het kader van dat onderzoek wordt gesproken met vervoerder, chauffeur, ouders/verzorgers en/of school. Indien na het onderzoek blijkt dat sprake is van verwijtbaar gedrag van de leerling volgt de eerste waarschuwingsbrief aan ouders/verzorgers. 2. Bij een volgende klacht wordt stap 1 herhaald en volgt een 2 e waarschuwingsbrief. Het college zorgt in deze fase voor een extra zitplaats in de taxi om begeleiding van de leerling door de ouders mogelijk te maken. Als er een begeleider meegaat anders dan de ouder of verzorggeer en hier (loon)kosten aan zijn verbonden, zijn de kosten voor de ouder/verzorger. 2

14 3. Bij een volgende klacht organiseert het college een gesprek met ouders/verzorgers en/of school en/of vervoerder. Indien ouders hieraan niet willen meewerken, ofwel er gegronde redenen zijn om de leerling tijdelijk van vervoer uit te sluiten kan een schorsing per direct volgen voor een periode van één volle schoolweek. Er volgt een 3 e waarschuwingsbrief aan ouders/verzorgers. 4. Bij een volgende klacht volgt met een 4 e brief totale uitsluiting van het vervoer tot het eind van het schooljaar met een minimum van 3 maanden exclusief vakanties (schorsing aan het eind van het schooljaar kan dus doorlopen in het nieuwe schooljaar). 5. Indien ouders na schorsing opnieuw gebruik willen maken van het leerlingenvervoer dan moet een nieuwe aanvraag worden ingediend. Artikel 6. Drempelbedrag Basis in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014 (artikel 14): 1. Aan de ouders van een leerling die een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs, zoals bedoeld in de Wet op het primair onderwijs bezoekt, van wie het inkomen tezamen meer bedraagt dan ,- wordt slechts bekostiging verstrekt voor zover de kosten van het vervoer van die leerling de kosten van het openbaar vervoer over de in artikel 10 bepaalde afstand te boven gaan. 2. In geval het college in plaats van bekostiging in geld toe te kennen het vervoer zelf verzorgt dan wel doet verzorgen, betalen de ouders van een leerling die een school voor basisonderwijs of een speciale school voor basisonderwijs bezoekt, per leerling per schooljaar een eigen bijdrage die gelijk is aan de kosten van het openbaar vervoer over de in artikel 10 bepaalde afstand, indien het inkomen van de ouders meer bedraagt dan ,-. 3. De kosten voor openbaar vervoer, genoemd in het eerste en tweede lid, betreffen de kosten van openbaar vervoer die bij gebruik van de OV-chipkaart of een andere binnen de gemeente geldende OV-betaalmogelijkheid voor de in artikel 10 bepaalde afstand redelijkerwijs zouden worden gemaakt, ongeacht de aanwezigheid van openbaar vervoer of het daadwerkelijk gebruik ervan. Bij het bepalen van de kosten wordt rekening gehouden met de kortingen die voor de leerling binnen het systeem kunnen gelden. 4. Het bedrag van ,- genoemd in het eerste en tweede lid, wordt met ingang van 1 januari 2014 jaarlijks aangepast aan de wijziging die het indexcijfer van de regelingslonen van volwassen werknemers heeft ondergaan ten opzichte van het voorafgaande jaar en rekenkundig afgerond op een veelvoud van 450,-. Het aangepaste bedrag treedt in plaats van het in het eerste en tweede lid genoemde bedrag van ,-. 5. Deze bepaling is niet van toepassing op leerlingen die wegens hun structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen, dan wel vanwege een zodanige handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken. Beleidsregel: Indien sprake is van een fietsvergoeding wordt geen drempelbedrag toegepast. Artikel 7. Buitenschoolse opvang: vervoer naar een opvangadres na schooltijd, anders dan het woonadres Basis in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014 (artikel 22): Het college kan aan de ouders van een leerling die op grond van deze verordening gebruik maakt van aangepast vervoer, bekostiging verstrekken van vervoer naar een locatie voor buitenschoolse opvang. Beleidsregel: Leerlingenvervoer is uitsluitend bedoeld voor vervoer tussen school en woning. In bepaalde gevallen staat het college vervoer toe naar een opvangadres na schooltijd, anders dan het woonadres. Onder een opvangadres na schooltijd valt in ieder geval niet: een adres voor een vorm van therapie, 3

15 dagbehandeling of een sportvoorziening. Er valt in ieder geval wel onder: geregistreerde buitenschoolse opvang, geregistreerde gastouderopvang, opa of oma, buren. In andere gevallen beslist het college in het individuele geval of vervoer naar het adres is toegestaan. Vervoer van school naar een opvangadres na schooltijd is mogelijk als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 1. De leerling maakt gebruik van aangepast vervoer. 2. Het opvangadres ligt binnen de gemeentegrens van Nijmegen. 3. Er is één opvangadres naast het woonadres toegestaan. 4. Er dient sprake te zijn van een vast patroon, dat wil zeggen één vast adres alsook op vaste dagen per week. 5. Een volwassene dient ter plekke aanwezig te zijn om de leerling op te vangen. De chauffeur moet de leerling aan de volwassene kunnen overdragen bij de taxi(bus). Het college draagt geen verantwoordelijkheid vanaf het moment dat de leerling de taxi(bus) heeft verlaten. 6. Het vervoer vindt plaats in aansluiting op de reguliere eindtijd van de school volgens de schoolgids. Vervoer vanaf het opvangadres naar het woonadres behoort in geen enkel geval tot de mogelijkheden. 7. Indien het vervoer naar het opvangadres leidt tot individueel vervoer of om andere redenen leidt tot hogere kosten dan het vervoer naar het woonadres, behoudt het college zich het recht voor het vervoer niet toe te staan. Artikel 8. Stagevervoer Beleidsregel: Leerlingenvervoer is uitsluitend bedoeld voor vervoer tussen school en woning. Wanneer de stage is opgenomen in de schoolgids als praktische leertijd bij de beroepsopleiding dan is het stageadres aan te merken als school mits het stageadres gelegen is binnen 20 kilometer van de woning. Artikel 9. Afwijkingsbevoegdheid Basis in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014 (artikel 24): Het college kan in bijzondere gevallen, het vervoer voor onderwijs aangaande, ten gunste van de ouders afwijken van de bepalingen in deze verordening, zonodig na advies te hebben gevraagd aan deskundigen. Beleidsregel: De afwijkingsbevoegdheid wordt niet toegepast als er alleen sprake is van de omstandigheid dat ouders/verzorgers wegens werkzaamheden of andere bezigheden de leerling niet naar school kunnen brengen. Toelichting: De Verordening leerlingenvervoer kent een afwijkingsbevoegdheid. Dat betekent dat in gevallen die niet in de verordening geregeld zijn en waarin dit tot een kennelijk onbillijke situatie zou leiden er met een beroep op deze bepaling alsnog een vervoersvoorziening kan worden toegekend. Toepassing van dit artikel is bedoeld voor echt uitzonderlijk situaties, omdat het overgrote deel van de voorkomende situaties in de verordening is geregeld. Ook van de beleidsregels kan worden afgeweken op grond van de zogenaamde inherente afwijkingsbevoegdheid van het college. Dit geldt dan eveneens voor situaties waarin de toepassing van de beleidsregels tot een kennelijk onbillijke uitkomst zou leiden. In deze beleidsregels is bepaald dat de afwijkingsbevoegdheid in een aantal situaties niet zal worden toegepast. Met nadruk staat er dat dit geldt indien er alleen sprake is van de genoemde omstandigheid. De reden daarvan is dat ook ouders die geen aanspraak maken op een vervoersvoorziening in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor het vinden van een oplossing voor het schoolvervoer wegens werk of opleiding. 4

16 De genoemde omstandigheden kunnen wel in combinatie met andere relevante omstandigheden aanleiding zijn voor het toepassen van de hardheidsclausule. Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel 1. Deze beleidsregels treden tegelijk met de Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014 in werking. 2. Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Nijmegen

17 Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014 De raad van de gemeente Nijmegen bijeen in zijn vergadering van ; Gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van Gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs besluit vast te stellen de Verordening leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014 VERORDENING LEERLINGENVERVOER 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a. aangepast vervoer: vervoer per besloten (school)busvervoer, taxi, taxibus of bustaxi; b. afstand: afstand tussen de woning en de school, gemeten langs de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg; c. begeleider: ouder of persoon die door de ouders wordt ingezet om de leerling tijdens het vervoer te begeleiden; d. commissie van onderzoek: commissie als bedoeld in artikel 41, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra; e. commissie voor de begeleiding: commissie als bedoeld in artikel 40b van de Wet op de expertisecentra; f. eigen vervoer: vervoer per eigen motorvoertuig of (brom)fiets; g. inkomen: inkomensgegeven als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder e, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, in het peiljaar, bedoeld in artikel 4, zevende lid, van de Wet op het primair onderwijs; h. leerling: leerling van een school als bedoeld in dit artikel; i. ondersteuningsplan: 1. voor het primair onderwijs: ondersteuningsplan als bedoeld in artikel 18a, zevende tot en met tiende lid, van de Wet op het primair onderwijs; of 2. voor het voortgezet onderwijs: ondersteuningsplan als bedoeld in artikel 17a, zevende tot en met tiende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs; j. opdc: orthopedagogisch en -didactisch centrum als bedoeld in artikel 17a, lid 10a, van de Wet op het voortgezet onderwijs; k. openbaar vervoer: voor een ieder openstaand personenvervoer per bus, trein, metro, tram, veerdienst of auto; l. opstapplaats: plaats aangewezen door het college, vanaf waar de leerling gebruik kan maken van het vervoer; m. ouders: ouders, voogden of verzorgers van de leerling; n. regionale verwijzingscommissie: commissie als bedoeld in artikel 10g van de Wet op het voortgezet onderwijs; o. reistijd: totale tijdsduur die ligt tussen het verlaten van de woning en de aanvang van de schooldag volgens de schoolgids, minus 1

18 maximaal 15 minuten, indien en voor zover de leerling het schoolgebouw met bijbehorend terrein gewoonlijk eerder bereikt dan de schoolgids aangeeft, dan wel de totale tijdsduur die ligt tussen het einde van de schooldag volgens de schoolgids en de aankomst bij de woning, plus een eventuele wachttijd voor het openbaar vervoer of maximaal 15 minuten bij gebruikmaking van aangepast vervoer; p. samenwerkingsverband: 1. voor het primair onderwijs: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 18a, tweede en vijftiende lid, van de Wet op het primair onderwijs; of 2. voor het voortgezet onderwijs: samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 17a, tweede en zestiende lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs; q. school: 1.basisschool of speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; 2. school voor speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra; of 3. school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs; r. stage: praktische leertijd bij de beroepsopleiding; s. toegankelijke school: school waarop de leerling is aangewezen van de verlangde godsdienstige of levensbeschouwelijke richting dan wel de openbare school; t. vervoer: openbaar vervoer, aangepast vervoer of eigen vervoer tussen de woning dan wel de opstapplaats en de school dat plaatsvindt in aansluiting op het begin en einde van de schooldag volgens de schoolgids, tenzij de structurele handicap van een leerplichtige leerling die aansluiting onmogelijk maakt; u. vervoersvoorziening: 1. bekostiging van de goedkoopst mogelijke wijze van openbaar vervoer voor de leerling en zo nodig diens begeleider; 2. aanbieding van aangepast vervoer dat de gemeente verzorgt of doet verzorgen; of 3. gehele of gedeeltelijke bekostiging van de door het college noodzakelijk geachte vervoerkosten van de leerling en zo nodig diens begeleider; v. woning: plaats waar de leerling structureel en feitelijk verblijft. Artikel 2. De door het college noodzakelijk te achten vervoersvoorziening 1. Ten behoeve van het schoolbezoek kent het college aan de ouders van in de gemeente verblijvende leerlingen op aanvraag een vervoersvoorziening toe met inachtneming van het bepaalde in deze verordening. 2. Indien het college toepassing geeft aan het eerste lid, verlangt zij van de ouders aan wie slechts een gedeeltelijke bekostiging van de vervoerskosten toekomt, betaling van een bijdrage tot ten hoogste het bedrag dat de ouders volgens het bepaalde in deze verordening moeten bijdragen aan de kosten van het vervoer. Weigering tot of nalatigheid in de betaling van de in de vorige volzin bedoelde bijdrage doet de aanspraak op de vervoersvoorziening vervallen. 3. De bepalingen in deze verordening laten onverlet de verantwoordelijkheid van de ouders voor het schoolbezoek van hun kinderen. 4. Indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, wordt de vervoersvoorziening op aanvraag verstrekt aan de leerling. 2

19 Artikel 3. Vervoersvoorziening naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school 1. Een vervoersvoorziening wordt toegekend over de afstand tussen de woning dan wel de opstapplaats en de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke school, tenzij vervoer naar een verder weggelegen school voor de gemeente minder kosten met zich mee zou brengen en de ouders met het vervoer naar die school schriftelijk instemmen. 2. Indien ouders een vervoersvoorziening aanvragen voor het bezoeken van een school, die op grotere afstand van de woning is gelegen dan een andere school van dezelfde onderwijssoort, ontstaat slechts aanspraak op een vervoersvoorziening naar eerstgenoemde school als door de ouders schriftelijk wordt verklaard dat zij overwegende bezwaren hebben tegen het openbaar onderwijs dan wel tegen de richting van het onderwijs van alle bijzondere scholen, van de soort waarop de leerling is aangewezen, die dichterbij de woning zijn gelegen. Artikel 4. Toekenning vervoersvoorziening Het college bepaalt bij de toekenning van de vervoersvoorziening de wijze en het tijdstip van de verstrekking dan wel de uitbetaling, alsmede de tijdsduur van de toegekende vervoersvoorziening. Artikel 5. Aanvraagprocedure 1. Een aanvraag voor een vervoersvoorziening wordt gedaan door indiening bij het college van een volledig ingevuld en door de ouders ondertekend (e-)formulier, voorzien van de op het (e-) formulier vermelde gegevens. 2. Indien dit voor een juiste beoordeling van de aanvraag noodzakelijk is, kan het college de ouders verzoeken aanvullende gegevens te verstrekken. 3. Het college besluit over de aanvraag binnen acht weken na ontvangst van alle benodigde gegevens. 4. Het college kan het in het vorige lid bedoelde besluit met ten hoogste vier weken verdagen. Het stelt de aanvrager hiervan schriftelijk in kennis. 5. Indien een vervoersvoorziening wordt toegekend geldt deze: a. wanneer het een bekostiging betreft, met ingang van de door de ouders verzochte datum, met dien verstande dat de datum niet ligt vóór de datum van ontvangst van de aanvraag; b. wanneer het een aanbieding van aangepast vervoer betreft, met ingang van een datum die zo dicht mogelijk aansluit bij de door de ouders verzochte datum. Artikel 6. Doorgeven van wijzigingen 1. De ouders zijn verplicht wijzigingen, die van invloed kunnen zijn op de toegekende vervoersvoorziening, onder vermelding van de datum van wijziging, onverwijld via het (e-) formulier mede te delen aan het college. 2. Indien sprake is van een wijziging die van invloed is op de toegekende vervoersvoorziening, vervalt de aanspraak daarop en kent het college al dan niet opnieuw een vervoersvoorziening toe. 3. Indien de ouders niet voldoen aan het bepaalde in het eerste lid, en het college een wijziging als bedoeld in het tweede lid vaststelt, waardoor blijkt dat ten onrechte een vervoersvoorziening is verstrekt, vervalt de aanspraak op de vervoersvoorziening terstond en kent het college al dan niet opnieuw een vervoersvoorziening toe. Het college deelt zijn besluit schriftelijk mee aan de ouders. 4. Ten onrechte genoten bekostiging kan van de ouders worden teruggevorderd, dan wel worden verrekend bij een eventuele nieuw verstrekte vervoersvoorziening. Artikel 7. Peildatum leeftijd leerling Voor het toekennen van een vervoersvoorziening op basis van artikel 11 is bepalend de leeftijd van de leerling op 1 augustus van het schooljaar waarop de voorziening betrekking heeft. Artikel 8. Andere vergoedingen 3

20 De aanspraak op een toelage, voor zover die voor de betreffende leerling betrekking heeft op de reiskosten, wordt op een bekostiging in mindering gebracht, dan wel als eigen bijdrage in rekening gebracht. 2 Bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor primair onderwijs Artikel 9. Algemene bepalingen omtrent het vervoer van leerlingen van scholen voor primair onderwijs 1. In deze paragraaf wordt verstaan onder school: a. een basisschool als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. een speciale school voor basisonderwijs als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; of c. een school voor speciaal onderwijs of een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de Wet op de expertisecentra. 2. Deze paragraaf is niet van toepassing op leerlingen van scholen voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs die voortgezet onderwijs volgen. 3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 wordt een vervoersvoorziening verstrekt over de afstand tussen de woning dan wel de opstapplaats en: a. de dichtstbijzijnde voor de leerling toegankelijke speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband van de basisschool waarvan de leerling afkomstig is, of b. een andere speciale school voor basisonderwijs in het onder a bedoelde samenwerkingsverband, indien het vervoer naar die school voor de gemeente minder kosten met zich mee zou brengen dan het vervoer naar de speciale school voor basisonderwijs, bedoeld onder a. 4. Het college betrekt bij de beoordeling van de aanvraag voor leerlingenvervoer eventuele (vervoers)adviezen van onafhankelijke deskundigen die voor de beoordeling van die aanvraag van belang zijn. Artikel 10. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer en vervoer per (brom)fiets 1. Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 9 lid 1 onder a bezoekt bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer, indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde voor hem toegankelijke school meer dan zes km bedraagt. Voor leerlingen die een school zoals bedoeld onder artikel 9 lid 1 onder b of c bezoekt vindt bekostiging plaats indien de hierboven bedoelde afstand meer dan vier km bedraagt. 2. Indien aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in het eerste lid en de leerling naar het oordeel van het college, al dan niet onder begeleiding, gebruik kan maken van het vervoer per (brom)fiets, verstrekt het college de ouders bekostiging op basis van de kosten van het vervoer per (brom)fiets. Artikel 11. Bekostiging van de kosten van openbaar vervoer of vervoer per (brom)fiets ten behoeve van een begeleider 1. Het college verstrekt aan de ouders van de leerling die een school zoals bedoeld onder artikel 9 bezoekt bekostiging op basis van de kosten van het openbaar vervoer of vervoer per (brom)fiets van de leerling en een begeleider indien: a. aanspraak bestaat op bekostiging zoals bedoeld in artikel 10 en de leerling jonger dan negen jaar is, en door de ouders ten behoeve van het college genoegzaam wordt aangetoond dat de leerling niet in staat is zelfstandig van het openbaar vervoer of de (brom)fiets gebruik te maken, of b. de leerling door een structurele lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap niet zelfstandig van het openbaar vervoer of de (brom)fiets gebruik kan maken. 2. Indien een begeleider meer dan één leerling tegelijk begeleidt, komen slechts de kosten van het vervoer ten behoeve van één begeleider voor bekostiging in aanmerking. 4

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2010 (GB ) ingetrokken.

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2010 (GB ) ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 069 Naam Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Nijmegen 2014 Publicatiedatum 6 oktober 2014 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels bij besluit

Nadere informatie

Sector : II Nr. : besluit: vast te stellen de volgende: VERORDENING LEERLINGENVERVOER 2015. 1 Algemene bepalingen

Sector : II Nr. : besluit: vast te stellen de volgende: VERORDENING LEERLINGENVERVOER 2015. 1 Algemene bepalingen Sector : II Nr. : De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 maart 2015, nummer gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, 4 van

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen

1 Algemene bepalingen Nummer: 190-31 Portefeuillehouder: G. Bekhuis Onderwerp: Vaststellen Verordening leerlingenvervoer gemeente Waterland 2014 De raad van de gemeente Waterland, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Oude IJsselstreek

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Oude IJsselstreek De Raad van de gemeente Oude IJsselstreek gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Oude IJsselstreek gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs,

Nadere informatie

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 2014

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 2014 VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 2014 De raad van de gemeente Ooststellingwerf; Nr. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 mei 2014; gelet op

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer Nijmegen 2016

Beleidsregels leerlingenvervoer Nijmegen 2016 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels leerlingenvervoer Nijmegen 2016 Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om leerlingen uit het aangepast leerlingenvervoer

Nadere informatie

- commissie voor de begeleiding: commissie als bedoeld in artikel 40b van de Wet op de expertisecentra;

- commissie voor de begeleiding: commissie als bedoeld in artikel 40b van de Wet op de expertisecentra; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 37239 4 juli 2014 Verordening Leerlingenvervoer Lisse 2014 1Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer Tynaarlo 2017

Verordening leerlingenvervoer Tynaarlo 2017 Verordening leerlingenvervoer Tynaarlo 2017 De raad van de gemeente Tynaarlo gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op de artikelen 4 van de Wet

Nadere informatie

gelezen het voorstel R van burgemeester en wethouders van 29 april 2014;

gelezen het voorstel R van burgemeester en wethouders van 29 april 2014; Ontwerp-raadsbesluit R2014.039a De raad van de gemeente Bladel; gelezen het voorstel R2014.039 van burgemeester en wethouders van 29 april 2014; gelet op gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair

Nadere informatie

Bijlage 1: Verordening G.R. leerlingenvervoer Maastricht-Heuvelland, gemeente Eijsden-Margraten 2014

Bijlage 1: Verordening G.R. leerlingenvervoer Maastricht-Heuvelland, gemeente Eijsden-Margraten 2014 Bijlage 1: Verordening G.R. leerlingenvervoer Maastricht-Heuvelland, gemeente Eijsden-Margraten 2014 0 Inhoud: blz Paragraaf 1 Algemene bepalingen 2 Paragraaf 2 Paragraaf 3 Paragraaf 4 Paragraaf 5 Bepalingen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Nuth;

De raad van de gemeente Nuth; De raad van de gemeente Nuth; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de Expertisecentra (WEC) en de Wet op het

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer Gemeente Houten

Verordening leerlingenvervoer Gemeente Houten Verordening leerlingenvervoer Gemeente Houten 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: Aangepast vervoer: vervoer per besloten (school)busvervoer,

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Bergeijk 2016

Verordening leerlingenvervoer gemeente Bergeijk 2016 De raad van de gemeente Bergeijk; gelezen het voorstel van het college van burgmeester en wethouders van 24 mei 2016 gelet op: - artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs - artikel 4 van de Wet op

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Zwijndrecht 2015

Verordening leerlingenvervoer gemeente Zwijndrecht 2015 Zoek regelingen op overheid.nl Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Gemeente Zwijndrecht Verordening leerlingenvervoer gemeente Zwijndrecht 2015 Wetstechnische informatie

Nadere informatie

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Heerlen

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Heerlen CVDR Officiële uitgave van Heerlen. Nr. CVDR7175_1 12 juli 2016 Verordening Leerlingenvervoer gemeente Heerlen Titel 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente ENKHUIZEN 2015

Verordening leerlingenvervoer gemeente ENKHUIZEN 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Enkhuizen. Nr. 57399 26 juni 2015 Verordening leerlingenvervoer gemeente ENKHUIZEN 2015 De raad van de gemeente ENKHUIZEN; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

- 1 - gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden;

- 1 - gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden; - 1 - De raad van de gemeente Reusel-De Mierden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden; gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs,

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Enschede 2015

Verordening leerlingenvervoer gemeente Enschede 2015 Verordening leerlingenvervoer gemeente Enschede 2015 De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 november 2014; gelet op de artikelen 4

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer Gemeente Winsum 2015

Verordening leerlingenvervoer Gemeente Winsum 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Winsum. Nr. 61888 4 november 2014 Verordening leerlingenvervoer Gemeente Winsum 2015 De gemeenteraad van Winsum heeft op 16 september 2014 de verordening leerlingenvervoer

Nadere informatie

e. woning: de plaats waar de leerling structureel en feitelijk verblijft;

e. woning: de plaats waar de leerling structureel en feitelijk verblijft; VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE STEIN 2012 TITEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder a. school: Een basisschool of speciale school voor

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Harlingen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 maart 2009

Verordening leerlingenvervoer gemeente Harlingen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 maart 2009 CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR226964_1 16 augustus 2016 Verordening leerlingenvervoer gemeente Harlingen 2009 Raad : 8 april 2009 Agendanr. : Besluitnr. : DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN;

Nadere informatie

Beleidsregels Leerlingenvervoer schooljaar 2010-2011

Beleidsregels Leerlingenvervoer schooljaar 2010-2011 Beleidsregels Leerlingenvervoer schooljaar 2010-2011 1. Het college kent een voorziening toe aan de ouders van leerlingen die in de gemeente Heusden verblijven. Het college kent een voorziening toe rekening

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. Nieuwe verordening leerlingenvervoer juli

RAADSBESLUIT. Nieuwe verordening leerlingenvervoer juli RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: Nieuwe verordening leerlingenvervoer 2014 7 juli 2014 14.07.05 De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015; Verordening leerlingenvervoer Opsterland 2015 De raad van de gemeente Opsterland; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015; gelet op artikel 4 van de Wet op het

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Heusden 2011

Onderwerp: Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Heusden 2011 College OWZFD02 Onderwerp: Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Heusden 2011 Collegevoorstel Inleiding: Op 22 maart 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel Herijking leerlingenvervoer.

Nadere informatie

Intrekken van de Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Amsterdam en vaststellen van de nieuwe Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Amsterdam

Intrekken van de Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Amsterdam en vaststellen van de nieuwe Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Amsterdam GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Amsterdam Nr. 177959 12 oktober 2017 Intrekken van de Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Amsterdam en vaststellen van de nieuwe Verordening Leerlingenvervoer

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer. Gemeente Sliedrecht 2010

Verordening leerlingenvervoer. Gemeente Sliedrecht 2010 Verordening leerlingenvervoer Gemeente Sliedrecht 2010 De raad van de gemeente Sliedrecht, gelezen het voorstel van het college, gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer

Verordening leerlingenvervoer Verordening leerlingenvervoer De raad van de gemeente Reimerswaal, gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders, nummer 11. 036121 gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs,

Nadere informatie

Lokale regelgeving. Verordening leerlingenvervoer gemeente Buren

Lokale regelgeving. Verordening leerlingenvervoer gemeente Buren Lokale regelgeving Verordening leerlingenvervoer gemeente Buren Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Gemeente Buren Officiële naam regeling : Verordening leerlingenvervoer gemeente Buren Citeertitel

Nadere informatie

1 Algemene bepalingen

1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Almere, Gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, B E S L U I T vast te stellen de volgende

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 november 2008, Nr. MO/2008/2759;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 november 2008, Nr. MO/2008/2759; Dordrecht Ontwerp besluit De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 238 3311 GR Dordrecht gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 november 2008, Nr.

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Echt-Susteren 2009

Verordening leerlingenvervoer gemeente Echt-Susteren 2009 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR82113_2 25 november 2015 Verordening leerlingenvervoer gemeente Echt-Susteren 2009 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

( Leusden. Verordening leerlingenvervoer gemeente Leusden 185541 MÏX

( Leusden. Verordening leerlingenvervoer gemeente Leusden 185541 MÏX Verordening leerlingenvervoer gemeente Leusden ( Leusden De raad van de gemeente Leusden, gelezen het voorstel van het college van 8 mei 2012, gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs,

Nadere informatie

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Dordrecht

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Dordrecht CVDR Officiële uitgave van Dordrecht. Nr. CVDR12072_1 23 februari 2016 Verordening Leerlingenvervoer gemeente Dordrecht De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van het college van Burgemeester

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 2-11 maart 2014

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 2-11 maart 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 2-11 maart 2014 Verordening leerlingenvervoer 2014 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nadere informatie

Titel 1 Algemene bepalingen

Titel 1 Algemene bepalingen De raad der gemeente Dongeradeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. no.; gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de Expertisecentra en de Wet op het

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer

Verordening leerlingenvervoer Verordening leerlingenvervoer Datum wijziging: - -2011 Datum aanpassing:.. -.. - 2011 Modelverordening leerlingenvervoer De raad van de gemeente Aa en Hunze, gelezen het voorstel van het college van Aa

Nadere informatie

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE HENGELO

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE HENGELO Verordening leerlingenvervoer gemeente Hengelo 1 VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE HENGELO Titel 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder a school:

Nadere informatie

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Cuijk 2009

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Cuijk 2009 Verordening Leerlingenvervoer gemeente Cuijk 2009 De Raad van de gemeente Cuijk; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 1 september 2009; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Agendapunt: 9. Nr.: 18. De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Agendapunt: 9. Nr.: 18. De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 18 Agendapunt: 9 De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. gelet op de artikel 4 van de Wet op het primair onderwijs; de Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

De raad van de gemeente Heusden, in zijn openbare vergadering van 22 maart 2011 ;

De raad van de gemeente Heusden, in zijn openbare vergadering van 22 maart 2011 ; De raad van de gemeente Heusden, in zijn openbare vergadering van 22 maart 2011 ; gelezen het voorstel van het college van 22 februari 2011, gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs

Nadere informatie

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL 2016

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Tytsjerksteradiel. Nr. 113114 27 november 2015 VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE TYTSJERKSTERADIEL 2016 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder:

Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geldrop-Mierlo. Nr. 123668 8 september 2016 Verordening Leerlingenvervoer 2015 HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Geldrop-Mierlo; gezien

Nadere informatie

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE OMMEN 2008

VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE OMMEN 2008 CVDR Officiële uitgave van Ommen. Nr. CVDR232487_1 28 februari 2017 VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE OMMEN 2008 TITEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxtel 2013. Mei 2013

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxtel 2013. Mei 2013 Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Boxtel 2013 Mei 2013 1. Inleiding De wettelijke basis voor het leerlingenvervoer is vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2008;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2008; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2008; gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Goirle 2003-I

Verordening leerlingenvervoer gemeente Goirle 2003-I CVDR Officiële uitgave van Goirle. Nr. CVDR79742_1 27 september 2016 Verordening leerlingenvervoer gemeente Goirle 2003-I TITEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijving In deze verordening wordt

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. gelet op de artikel 4 van de Wet op primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

RAADSBESLUIT. gelet op de artikel 4 van de Wet op primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: Verordening leerlingenvervoer gemeente Asten 2012 15 mei 2012 De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van , nr. ; VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE HAREN Artikel 1.

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van , nr. ; VERORDENING LEERLINGENVERVOER GEMEENTE HAREN Artikel 1. VERORDENING LEERLINGENVERVOER DE RAAD DER GEMEENTE HAREN gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 02-07-2002, nr. ; gelet op artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Brunssum

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Brunssum Verordening Leerlingenvervoer gemeente Brunssum Titel 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a. School - een basisschool of speciale school voor

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van 16 april 2004, nr

gelezen het voorstel van het college burgemeester en wethouders van 16 april 2004, nr Keenenburgweg 55, Postbus 1, 2636 ZG Schipluiden T 015 380 41 11, F 015 380 99 92 E gemeente@middendelfland.nl, I www.middendelfland.nl De raad van de gemeente Midden-Delfland; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer Gemeente Ten Boer 2014

Verordening leerlingenvervoer Gemeente Ten Boer 2014 Verordening leerlingenvervoer Gemeente Ten Boer 2014 De raad van de gemeente Ten Boer, gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra en op artikel 4 van de

Nadere informatie

3. De Verordening Leerlingenvervoer gemeente Maasdriel 2012 op 1 augustus 2014 in te trekken.

3. De Verordening Leerlingenvervoer gemeente Maasdriel 2012 op 1 augustus 2014 in te trekken. Raadsvoorstel aangehouden in de raad van 5 juni 2014 m Gemeenteraad 10 juli 2014 7 Kerkdriel, 15 april 2014 Onderwerp Vaststelling nieuwe verordening leerlingenvervoer Beslispunten 1. Vast te stellen de

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 30 januari 2013

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 30 januari 2013 Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 30 januari 2013 De raad van de gemeente Noordwijk; gelezen de voordracht van Burgemeester en Wethouders van dinsdag 6 november 2012, Gelet op de artikelen

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 10 juni 2014 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 10 juni 2014 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 10 juni 2014 Corr. nr.: 2014.08097 Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Loon op Zand

Nadere informatie

No. St.Annaparochie, 31 mei gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van het Bildt,

No. St.Annaparochie, 31 mei gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van het Bildt, No. St.Annaparochie, 31 mei 2007 De raad van de gemeente het Bildt, gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van het Bildt, gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast

Nadere informatie

In de afgelopen tijd hebben zich enkele situaties voorgedaan die het noodzakelijk maken de verordening aan te passen.

In de afgelopen tijd hebben zich enkele situaties voorgedaan die het noodzakelijk maken de verordening aan te passen. RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend voorstelnummer Vergadering 2012-29 10 mei 2012 registratienummer portefeuillehouder 12248 C.P. van Velzen behandelend ambtenaar doorkiesnummer Patricia Hoogervorst 0252-783

Nadere informatie

Gemeenteblad van Zaltbommel 2004 Nr. 11.1

Gemeenteblad van Zaltbommel 2004 Nr. 11.1 Gemeenteblad van Zaltbommel 2004 Nr. 11.1 Verordening leerlingenvervoer gemeente Zaltbommel 2004 Status In werking Algemene informatie Deze verordening regelt de wijze waarop ouders van leerlingen die

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; De raad van de gemeente Montferland, gelezen het voorstel van het college van 22 juni 2010, gelet op de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Hoogeveen

Verordening leerlingenvervoer gemeente Hoogeveen CVDR Officiële uitgave van Hoogeveen. Nr. CVDR2794_1 29 maart 2016 Verordening leerlingenvervoer gemeente Hoogeveen De raad van de gemeente Hoogeveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Alphen aan den Rijn 2014

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Alphen aan den Rijn 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 3916 27 januari 2014 Verordening Leerlingenvervoer gemeente Alphen aan den Rijn 2014 De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn gezien

Nadere informatie

Gemeente Den Haag RIS166265_28-OKT-2009

Gemeente Den Haag RIS166265_28-OKT-2009 rv 128 Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn BOW/2009.316 RIS 166265_ 271009 Gemeente Den Haag RIS166265_28-OKT-2009 Voorstel van het college inzake wijziging Verordening Leerlingenvervoer gemeente Den

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer: OWZIG01 Onderwerp Beleidsregels met betrekking tot de uitvoering van de Verordening leerlingenvervoer Collegevoorstel Inleiding In 2009 is binnen het cluster samenleving een aantal keer van

Nadere informatie

Aan de Raad. Wijziging verordening Leerlingenvervoer

Aan de Raad. Wijziging verordening Leerlingenvervoer Aan de Raad Agendapunt: 6 Onderwerp: Wijziging verordening Leerlingenvervoer Kenmerk: Status: SaZa - Welzijn / MJP Besluitvormend Kollum, 8 oktober 2013 Samenvatting Voorgesteld wordt om de gewijzigde

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 28 mei 2013, nummer 279;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 28 mei 2013, nummer 279; Gemeentestukken: 2013-279/16267 De raad van de gemeente Ridderkerk; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, d.d. 28 mei 2013, nummer 279; gelet op de artikelen 4 van de Wet

Nadere informatie

GEMEENTE ROERMOND. Aan de commissie Burgers en Samenleving. Commissienotitie (voor kennisgeving) Datum: 19 december 2011 Portefeuille: BS

GEMEENTE ROERMOND. Aan de commissie Burgers en Samenleving. Commissienotitie (voor kennisgeving) Datum: 19 december 2011 Portefeuille: BS ^ 1^ gemeente Roermond GEMEENTE ROERMOND Commissienotitie (voor kennisgeving) Datum: 19 december 2011 Portefeuille: BS Steller: G. Ridderbecks Afdeling: Welzijn tel. no.: 359 954 verordening leedingenvervoer

Nadere informatie

BELEIDSREGEL LEERLINGENVERVOER HELMOND 2015. Burgemeester en wethouders van Helmond. Collegevoorstel. B e s l u i t

BELEIDSREGEL LEERLINGENVERVOER HELMOND 2015. Burgemeester en wethouders van Helmond. Collegevoorstel. B e s l u i t BELEIDSREGEL LEERLINGENVERVOER HELMOND 2015 Burgemeester en wethouders van Helmond Collegevoorstel B e s l u i t vast te stellen de Beleidsregel Leerlingenvervoer Helmond 2015 in te trekken de Beleidsregel

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Zoetermeer 2014

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Zoetermeer 2014 Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Zoetermeer 2014 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer; Overwegende dat: het ten behoeve van een praktische uitvoering van het leerlingenvervoer

Nadere informatie

Wijzigingen in de verordening leerlingenvervoer Gemeente Eemsmond + toelichting

Wijzigingen in de verordening leerlingenvervoer Gemeente Eemsmond + toelichting Wijzigingen in de verordening leerlingenvervoer Gemeente Eemsmond + toelichting De Verordening leerlingenvervoer Gemeente Eemsmond wordt als volgt gewijzigd. A Artikel 1 Begripsomschrijving wordt: 1. In

Nadere informatie

Verordening G.R. leerlingenvervoer Maastricht-Heuvelland, gemeente Maastricht 2014.

Verordening G.R. leerlingenvervoer Maastricht-Heuvelland, gemeente Maastricht 2014. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 34389 23 juni 2014 Verordening G.R. leerlingenvervoer MaastrichtHeuvelland, gemeente Maastricht 2014. DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Verordening G.R. leerlingenvervoer Maastricht-Heuvelland, gemeente Maastricht 2014

Verordening G.R. leerlingenvervoer Maastricht-Heuvelland, gemeente Maastricht 2014 CVDR Officiële uitgave van Maastricht. Nr. CVDR332682_1 22 maart 2017 Verordening G.R. leerlingenvervoer MaastrichtHeuvelland, gemeente Maastricht 2014 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien het voorstel

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening leerlingenvervoer

Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen van de Verordening leerlingenvervoer gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke en Culturele Zaken Raadsbij lage nummer 22 I Inboeknummer gsvoogya S Beslisdatum B&W S november tgga Dossiernummer SeS.eo x Raadsbijlage Voorstel tot het vaststellen

Nadere informatie

Aanvraagformulier leerlingenvervoer: - scholen voor basisonderwijs - speciale scholen voor basisonderwijs - scholen voor voortgezet onderwijs

Aanvraagformulier leerlingenvervoer: - scholen voor basisonderwijs - speciale scholen voor basisonderwijs - scholen voor voortgezet onderwijs Aanvraagformulier leerlingenvervoer: - scholen voor basisonderwijs - speciale scholen voor basisonderwijs - scholen voor voortgezet onderwijs Alvorens dit formulier in te vullen, de toelichting lezen!

Nadere informatie

Beleidsregels verordening leerlingenvervoer Hellevoetsluis 2015

Beleidsregels verordening leerlingenvervoer Hellevoetsluis 2015 Beleidsregels verordening leerlingenvervoer Hellevoetsluis 2015 Deze beleidsregels behoren bij de Verordening Leerlingenvervoer Hellevoetsluis 2015, alsmede de toelichting op de verordening en zijn erop

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging Verordening leerlingenvervoer gemeente Tytsjerksteradiel

Onderwerp Wijziging Verordening leerlingenvervoer gemeente Tytsjerksteradiel Raadsvoorstel Vergadering : 19 november 2015 Agendapunt : 10 Status : Besluitvormend Programma : (5) Onderwijs Portefeuillehouder : D.A. Fokkema Behandelend ambt. : Nefisa Lukovac E-mail : nlukovac@t-diel.nl

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR

TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2016-2017 Algemeen Voor toekenning van bekostiging wordt uitgegaan van de kosten van het vervoer naar de dichtstbijzijnde voor de leerling

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer 2014

Beleidsregels leerlingenvervoer 2014 Beleidsregels leerlingenvervoer 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht, overwegende dat: - enkele begrippen en bepalingen in de Verordening leerlingenvervoer gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels Leerlingenvervoer Westvoorne 2015

Beleidsregels Leerlingenvervoer Westvoorne 2015 Beleidsregels Leerlingenvervoer Westvoorne 2015 Deze beleidsregels behoren bij de Verordening Leerlingenvervoer Westvoorne 2014, alsmede de toelichting op de verordening en zijn erop gericht om de uitvoering

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Voorstel

RAADSVOORSTEL. Voorstel RAADSVOORSTEL Vergadering van : 30 september 2008 Class. Nr. : -1.851.09.2 Agendanummer : 3 / 9 Onderwerp : Herziening verordening leerlingenvervoer Programma : Leven Lang Leren Voorstel Vast te stellen

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer Katwijk 2014

Beleidsregels leerlingenvervoer Katwijk 2014 Beleidsregels leerlingenvervoer Katwijk 2014 Inleiding Het vervoer van leerlingen van huis naar school en terug is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de ouders. Deze verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Artikel 20 Bekostiging vervoerskosten van gehandicapte leerlingen voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs

Artikel 20 Bekostiging vervoerskosten van gehandicapte leerlingen voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs Beleidsregels leerlingenvervoer Inleiding Het vervoer van leerlingen van huis naar school en terug is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de (pleeg)ouders*. Deze verantwoordelijkheid kunnen

Nadere informatie

Vervoerskosten leerlingenvervoer 2016-2017, aanvraagformulier

Vervoerskosten leerlingenvervoer 2016-2017, aanvraagformulier Vervoerskosten leerlingenvervoer 2016-2017, aanvraagformulier Wij vragen u, voordat u het formulier invult, de toelichting te lezen. Denkt u eraan het formulier volledig in te vullen en de verplichte bijlagen

Nadere informatie

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014

Verordening Leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014 Verordening Leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014 De raad van de gemeente Oosterhout; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 april 2014; gelet op de artikelen 4

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Hattem 2015

Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Hattem 2015 Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Hattem 2015 1. Inleiding Op 8 december 2014 heeft de gemeenteraad de verordening leerlingenvervoer gemeente Hattem 2015 vastgesteld. Gemeenten zijn wettelijk verplicht

Nadere informatie

Gemeente Baarn - Verordening Leerlingenvervoer gemeente Baarn 2015

Gemeente Baarn - Verordening Leerlingenvervoer gemeente Baarn 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Baarn. Nr. 37636 30 april 2015 Gemeente Baarn - Verordening Leerlingenvervoer gemeente Baarn 2015 De raad van de gemeente Baarn; heeft het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015-2016

AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015-2016 AANVRAAGFORMULIER LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2015-2016 Versie 01 02 2012 Lees de toelichting voordat u dit formulier invult. S.v.p. de vragen volledig invullen en het vakje aankruisen indien van toepassing

Nadere informatie

Jaar: 2013 Nummer: 47 Besluit: B&W 14 mei 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL LEERLINGENVERVOER HELMOND Burgemeester en wethouders van Helmond

Jaar: 2013 Nummer: 47 Besluit: B&W 14 mei 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL LEERLINGENVERVOER HELMOND Burgemeester en wethouders van Helmond Jaar: 2013 Nummer: 47 Besluit: B&W 14 mei 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL LEERLINGENVERVOER HELMOND 2013 Burgemeester en wethouders van Helmond Besluit: 1. vast te stellen de Beleidsregel Leerlingenvervoer

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer 2014 Waalwijk

Verordening leerlingenvervoer 2014 Waalwijk Verordening leerlingenvervoer 2014 Waalwijk De raad van de gemeente Waalwijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 mei 2014; gelet op de artikelen 4 van de Wet op

Nadere informatie

Wijzigingen verordening leerlingenvervoer gemeente Nederweert 2014

Wijzigingen verordening leerlingenvervoer gemeente Nederweert 2014 Wijzigingen verordening leerlingenvervoer gemeente Nederweert 2014 De nieuwe Verordening Leerlingenvervoer Gemeente Nederweert is grotendeels gebaseerd op de nieuwe modelverordening van de VNG. De oude

Nadere informatie

Nadere regels Verordening leerlingenvervoer Molenwaard 2015

Nadere regels Verordening leerlingenvervoer Molenwaard 2015 Nadere regels Verordening leerlingenvervoer Molenwaard 2015 Het college van Molenwaard besluit vast te stellen de volgende: Nadere regels Verordening leerlingenvervoer Molenwaard 2015. 1. Afstand en reistijd

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 maart 2015, nr. RV15.03;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 maart 2015, nr. RV15.03; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Uithoorn. Nr. 32262 15 april 2015 Verordening Leerlingenvervoer Uithoorn 2015; De raad van Uithoorn; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Verordening leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014 (verder: Verordening leerlingenvervoer);

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Verordening leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014 (verder: Verordening leerlingenvervoer); Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Oosterhout 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout; overwegende dat: - het ten behoeve van een praktische uitvoering van het

Nadere informatie

Onderwerp Wijziging Verordening leerlingenvervoer gemeente Tytsjerksteradiel

Onderwerp Wijziging Verordening leerlingenvervoer gemeente Tytsjerksteradiel Raadsvoorstel Vergadering : 15 mei 2014 Agendapunt : 9 Status : Besluitvormend Programma : (5) Onderwijs Portefeuillehouder : D.A. Fokkema Behandelend ambt. : Nefisa Lukovac E-mail : nlukovac@t-diel.nl

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Dalfsen 2014 (geldig vanaf dd-mm-jjjj)

Verordening leerlingenvervoer gemeente Dalfsen 2014 (geldig vanaf dd-mm-jjjj) Verordening leerlingenvervoer gemeente Dalfsen 2014 (geldig vanaf dd-mm-jjjj) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Dalfsen Officiële naam van de regeling Verordening

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2006, nr. ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2006, nr. ; De raad van de gemeente Meijel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 november 2006, nr. ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; B E S L U I T : vast te stellen

Nadere informatie

Gemeente De Bilt Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente De Bilt 2016

Gemeente De Bilt Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente De Bilt 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente De Bilt. Nr. 94666 13 juli 2016 Gemeente De Bilt Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente De Bilt 2016 Het college van burgemeester en wethouders van De Bilt,

Nadere informatie

Verordening leerlingenvervoer gemeente Utrecht 2015

Verordening leerlingenvervoer gemeente Utrecht 2015 Verordening leerlingenvervoer gemeente Utrecht 2015 TITEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder - aangepast vervoer: vervoer per besloten (school)busvervoer,

Nadere informatie

Hieronder volgt een overzicht van alle wijzigingen. Per artikel wordt een korte toelichting gegeven.

Hieronder volgt een overzicht van alle wijzigingen. Per artikel wordt een korte toelichting gegeven. Bijlage 1. Overzicht wijzigingen verordening leerlingenvervoer Als gevolg van de wijzigingswet passend (ingangsdatum 1 augustus 2014) moet de regeling leerlingenvervoer worden aangepast. Belangrijkste

Nadere informatie

BELEIDSREGELS LEERLINGENVERVOER Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam; overwegende dat;

BELEIDSREGELS LEERLINGENVERVOER Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam; overwegende dat; BELEIDSREGELS LEERLINGENVERVOER 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schiedam; overwegende dat; - enkele bepalingen in de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Schiedam 2014

Nadere informatie