Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2014 TLIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2014 TLIM"

Transcriptie

1 Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2014 TLIM

2 Duurzame voeding en landbouw Duurzame landbouw erkent de relatie tussen het milieu, onze gezondheid en het voedsel dat wij eten. Duurzame boeren vermijden het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest, en hanteren strenge normen voor het welzijn van dieren.

3 Triodos Groenfonds NV Halfjaarverslag juni 2014 Triodos Investment Management is een 100% dochter van Triodos Bank en is de beheerder van Triodos Groenfonds.

4 Kerncijfers (bedragen in duizenden euro s) 1e halfjaar e halfjaar Intrinsieke waarde ultimo Aantal uitstaande aandelen (in duizenden) Baten Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Lasten Bedrijfsresultaat Resultaat Lopende kosten ratio* 1,08% 1,25% 1,28% 1,22% 1,27% Ratio illiquide beleggingen ultimo** 85,2% 84,8% 77,5% 71,6% 75,5% Groen belegd vermogen ultimo 73,4% 82,1% 74,1% 68,4% 71,6% Per aandeel (bedragen in euro s) 1e halfjaar e halfjaar Intrinsieke waarde ultimo 56,13 55,46 55,82 56,72 57,78 Resultaat *** 1,08-0,31 0,10 0,00 1,41 Rendement Triodos Groenfonds (inclusief herbelegging van dividend) per ultimo juni maanden 1 jaar 3 jaar gem. 5 jaar gem. 10 jaar gem. sinds oprichting gem. Op basis van intrinsieke waarde excl. fiscaal voordeel 2,0% 2,6% 1,6% 1,3% 2,0% 2,6% Op basis van intrinsieke waarde incl. fiscaal voordeel**** 3,9% 4,5% 3,5% 3,4% 4,3% 5,0% * De lopende kosten ratio (LKR) betreft de totale kosten gedurende de afgelopen 12 maanden, exclusief de kosten van beleggingstransacties en de interestkosten gerelateerd aan de gemiddelde intrinsieke waarde gedurende de desbetreffende periode. Meer informatie is beschikbaar op pagina s 9 en 10. ** Som van illiquide beleggingen gedeeld door fondsvermogen per ultimo verslagperiode. *** Het resultaat per aandeel wordt bepaald op basis van het gedurende de verslagperiode gemiddeld aantal geplaatste aandelen. **** Dit fiscaal voordeel is maximaal 1,9% per jaar van de waarde van de aandelen op 1 januari tot een maximum van EUR (2014) per belastingplichtige. Meer informatie is beschikbaar op pagina 13. 4

5 Verslag van de Directie Inleiding Triodos Groenfonds belegt voornamelijk in leningen aan door de Nederlandse overheid erkende groene projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen. De belangrijkste sectoren waarin het fonds belegt, zijn duurzame energie, biologische landbouw, natuur- en landschapsontwikkeling en duurzaam bouwen. Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 25 april 2014 is de jaarrekening over 2013 goedgekeurd en een dividend vastgesteld van EUR 0,78 per aandeel. Het dividend van in totaal EUR 8,4 miljoen is op 7 mei 2014 uitgekeerd. In het eerste halfjaar van 2014 daalde het fondsvermogen met 7,7% tot EUR 600 miljoen. Deze daling is met name veroorzaakt door een afname van het aantal uitstaande aandelen. Het resultaat van Triodos Groenfonds is opgebouwd uit het bedrijfsresultaat en de ongerealiseerde waardeverandering van de beleggingsportefeuille. Het resultaat over de eerste zes maanden van 2014 is EUR 11,8 miljoen. Dit is het saldo van het bedrijfsresultaat van EUR 0,5 miljoen, vermeerderd met de ongerealiseerde waardestijging van de beleggingen van EUR 11,3 miljoen. Het rendement op basis van de intrinsieke waarde is exclusief fiscaal voordeel 2,0%. Inclusief fiscaal voordeel van 1,9% bedraagt het maximale rendement over het eerste halfjaar van 2014 voor de belegger 3,9%. Marktontwikkelingen Het eerste halfjaar van 2014 was dynamisch. Triodos Groenfonds moest zich voortdurend aanpassen aan nieuwe omstandigheden, zowel qua beleggingen als qua beheer van het fonds. De duurzame sector is volop in ontwikkeling. Dit biedt veel nieuwe mogelijkheden voor Triodos Groenfonds. Tegelijkertijd neemt de aandacht voor risico s toe. Dat komt door de economische situatie en maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland, Europa en wereldwijd. Daardoor moet het beleggings team continue alert zijn en hierop anticiperen in de kredietverlening. Zo is bijvoorbeeld de Nederlandse markt voor zonne-energie mede door het SER Energieakkoord sterk veranderd en complexer geworden. Tegelijkertijd ontstaan vele nieuwe kleinere (burger)initiatieven; een ontwikkeling die we terugzien in een zeer sterke toename van het aantal aanvragen voor een groenverklaring voor zonprojecten. Gelet op haar missie, neemt Triodos Groenfonds deze initiatieven serieus in overweging voor financiering. Dit vereist echter veel werk voor relatief kleine projecten met hogere risico s. Het fonds heeft in het eerste halfjaar haar eerste duurzame-energiefinanciering in een opkomende markt goedgekeurd. Dit is conform het nieuwe mandaat dat bepaalt dat tot maximaal 10% van het fondsvermogen in opkomende markten belegd kan worden (zie paragraaf: beleggingen). 73%van het fondsvermogen is belegd in groenprojecten Wat de Regeling groenprojecten betreft, is het aantal aanvragen voor groenverklaringen weer verder gegroeid. Verwacht wordt dat deze trend zich in de tweede helft van 2014 doorzet, als ook de aanvragen voor SDE-subsidies (Subsidie Duurzame Energieproductie) voor duurzame-energieprojecten worden toegekend. Verder is door de ministeries Infrastructuur & Milieu, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken besloten om de Regeling groenprojecten te actualiseren naar de huidige tijd en beleidsprioriteiten. De laatste update dateert van Triodos Groenfonds verwacht dat 5

6 met de update nieuwe kansen op het gebied van circulaire economie, opslag van elektriciteit en vereenvoudiging van duurzame bouw en renovatie voor het fonds ontstaan. Het doel is om deze update eind 2015 te publiceren. Triodos Investment Management heeft zich in het eerste halfjaar van 2014 ingespannen om te voldoen aan de eisen die nieuwe Europese regelgeving, gevat in de AIFM-richtlijn (AIFMD), aan haar stelt. Zo zijn de statuten en het prospectus van Triodos Groenfonds aangepast en is een bewaarder voor het fonds aangesteld. Deze bewaarder, BNP Paribas Securities Services S.C.A., houdt onder andere toezicht op de beleggingen en de cashflows van het fonds. Ook zijn verscheidene vormen van intern beleid, zoals risicobeheersing, waarderingsbeleid en liquiditeitenbeheer, afgestemd op de vereisten van de AIFMD. Hierdoor opereert Triodos Groenfonds in lijn met deze nieuwe regels. Beleggingen Per 30 juni 2014 is 73,4% van het fondsvermogen van Triodos Groenfonds in groene projecten belegd (74,1% ultimo 2013). Daarmee voldoet Triodos Groenfonds aan de eis van de Regeling groenprojecten dat minimaal 70% van het fondsvermogen belegd moet zijn in projecten met een groenverklaring. Daarnaast is een deel van het fondsvermogen belegd in projecten waarvan de groenverklaring nog in aanvraag was of nog niet (volledig) kon worden verkregen. Daarmee bedroeg het totale percentage belegd vermogen per 30 juni ,9%. Een deel hiervan is begin juli 2014 groen verklaard en daarmee bevindt het groenpercentage zich op het streefniveau (75-85%). In het eerste halfjaar van 2014 werd er EUR 58,8 miljoen nominaal aan leningen afgelost. In diezelfde periode is EUR 29,4 miljoen aan nieuwe leningen 6

7 SJAAK TWISK Sjaak Twisk is een agrariër en heeft een biologische boerderij met fruit en vleesvee. Samen met zijn vrouw Aga Twisk heeft hij zich gespecialiseerd in het lang bewaren van groentes en plantgoed, waarbij het een uitdaging is om de producten gezond te houden. Daarvoor hebben zij een innovatieve hete lucht ontsmettingstechniek ontwikkeld waar geen chemicaliën bij komen kijken en waarmee ze een voorbeeld zijn voor de sector. Triodos Groenfonds financiert graag dergelijke koplopers in de sector. 7

8 uitgezet en EUR 46,2 miljoen aan leningen gecommitteerd maar nog niet uitgekeerd. Bovendien is er hard gewerkt aan enkele grotere financieringen, die naar verwachting in het derde kwartaal getekend en deels uitgekeerd worden. Er werden voornamelijk nieuwe leningen verstrekt in de sectoren duurzame energie en biologische landbouw. Het fonds heeft een nieuwe lening uitgekeerd aan het biologische akkerbouwbedrijf van Sjaak Twisk. Met de financiering van Triodos Groenfonds heeft hij de opslagcapaciteit uitgebreid, waardoor hij zijn biologische productaanbod nog beter kan afstemmen op de Europese markt. Ook investeerde hij in een innovatieve methode om zaaigoed verantwoord te ontsmetten. Daarnaast heeft Triodos Groenfonds een lening verstrekt aan het Lake Turkana Wind Park in Kenia, de eerste lening van het fonds in een opkomende markt. Het gebied nabij Lake Turkana, in het noorden van Kenia, biedt een zeer goed en constant windklimaat. Zodra het windpark is gerealiseerd, zal het circa 17% van het totale opgestelde vermogen in Kenia vertegenwoordigen, waarmee het een significante bijdrage aan de energieproductie in het land levert. Met het windpark wordt bovendien jaarlijks naar schatting EUR 120 miljoen aan import van (fossiele) brandstoffen bespaard. Daarnaast draagt Lake Turkana Wind Park bij aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de lokale bevolking in de nabijheid van het windpark via diverse initiatieven op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (waaronder verbetering van infrastructuur, verbeterde toegang tot onderwijs, educatie en gezondheidszorg). Sectorverdeling per 30 juni 2014 Duurzame energie 46,9% Biologische landbouw 20,9% Duurzaam bouwen 13,0% Natuur en landschap 13,6% Overig 5,6% In overeenstemming met de doelstellingen van het fonds heeft de portefeuille een goede spreiding over de vier sectoren. Vergeleken met ultimo 2013 is het aandeel biologische landbouw gestegen, zowel procentueel als in absolute zin. Het aandeel duurzame energie daalde procentueel licht. Het aandeel duurzaam bouwen en natuur en landschap namen af door forse aflossingen in deze sectoren. Verwacht wordt dat het aandeel duurzame energie de komende periode stijgt. Omdat het afzonderlijke projecten zijn die niet tot nauwelijks afhankelijk zijn van elkaar en minder gevoelig voor algemene economische omstandigheden, is een verhoging van dit aandeel acceptabel. Het aandeel biologische landbouw blijft naar verwachting groeien. De doelstelling is om duurzaam bouwen weer te laten groeien. Beleggingen in natuur en landschap zullen naar verwachting licht afnemen. Resultaat Financieel resultaat Het resultaat van Triodos Groenfonds is opgebouwd uit het bedrijfsresultaat en de ongerealiseerde waardeverandering van de beleggingsportefeuille. Over de eerste zes maanden van 2014 bedraagt het resultaat van het fonds afgerond EUR 11,8 miljoen. Dit is het saldo van het bedrijfsresultaat van EUR 0,5 miljoen vermeerderd met de ongerealiseerde waardeverandering van de beleggingen van EUR 11,3 miljoen. Dit is EUR 14,6 miljoen meer dan het resultaat over het eerste halfjaar van 2013 (EUR -2,8 miljoen). Een fors verschil, dat vooral het gevolg is van de ongerealiseerde waardestijging van de beleggingen. Het bedrijfsresultaat bestaat uit de rente- en andere gerealiseerde inkomsten verminderd met de totale fondskosten. De inkomsten over het eerste halfjaar van 2014 bedragen EUR 8,3 miljoen (eerste halfjaar 2013: EUR 7,1 miljoen). De inkomsten uit leningen namen toe door de overname van de groenleningen van het BNP Paribas Groenfonds in Deze toename werd helaas gedeeltelijk tenietgedaan door de gedaalde rentevergoeding op liquide middelen in 8

9 de gehele eerste helft van Afgezet tegen het gemiddelde fondsvermogen zijn de inkomsten in de eerste helft van 2014 toch licht gestegen. De kosten bedroegen in de eerste helft van 2014 afgerond EUR 2,8 miljoen. Dit is een daling van EUR 0,5 miljoen ten opzichte van het kostenniveau over de eerste helft van 2013 (afgerond EUR 3,3 miljoen). De voornaamste reden van de kostendaling is de afschaffing van de distributievergoeding. Ten opzichte van de eerste helft van 2013 levert dit een besparing op van EUR 0,9 miljoen. Tegenover deze kostenbesparing staat een hogere beheervergoeding van EUR 0,3 miljoen als gevolg van het toegenomen fonds vermogen in Ook de marketingkosten van het fonds waren hoger (0,1 miljoen) dan in het eerste halfjaar van totaal aantal gefinancierde projecten ultimo juni 2014 De ongerealiseerde waardestijging van de beleggings portefeuille over de eerste helft van 2014 wordt beïnvloed door de ontwikkeling van de rente op de kapitaalmarkten(eur 7,3 miljoen), de mutatie als gevolg van de verkoop van de landbouwgronden (EUR -0,5 miljoen) en door mutaties in de voor zieningen voor dubieuze debiteuren (EUR 4,5 miljoen, zie hieronder). De mutatie als gevolg van de landbouwgronden is een verschuiving van een ongerealiseerde waardeverandering naar een gerealiseerde waardeverandering. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de winst- en verliesrekening zoals opgenomen in dit verslag. In de eerste helft van 2014 resulteerde dit gezamenlijk in een ongerealiseerde waardestijging van EUR 11,3 miljoen (ter vergelijking: het eerste halfjaar van 2013 kende een ongerealiseerde waardedaling van EUR 6,5 miljoen). De voorziening voor dubieuze debiteuren is in het eerste halfjaar van 2014 met EUR 4,5 miljoen afgenomen tot EUR 13,0 miljoen. Dit is het resultaat van een aantal ontwikkelingen. Gedurende het eerste halfjaar 2014 is een bedrag van EUR 1,6 miljoen aan de voorziening gedoteerd. Deze dotatie is nagenoeg gelijk aan de eerste helft van 2013 (EUR 1,7 miljoen) en betreft enkele kleinere voorzieningen verdeeld over meerdere posten. Tevens is een bedrag van EUR 0,6 miljoen van de voorziening vrijgevallen. Daarnaast is een bedrag van EUR 5,5 miljoen van de voorziening gerealiseerd, doordat een lening in de sector biomassavergisting definitief werd afgeboekt. Dit bedrag was reeds voorzien per 31 december 2013 en valt daarmee vrij in de voorzieningen. Daarmee bedragen de totale voorzieningen voor dubieuze debiteuren ultimo juni ,8% van de financieringsportefeuille (eind 2013: 3,5%). Grote additionele voorzieningen in de sector biomassavergisting worden niet meer verwacht. De nog resterende leningen in deze sector zijn (zo goed als) geheel voorzien. Wat betreft de overige sectoren zijn, gezien het moeilijke huidige ecomisch klimaat in Nederland en Europa, aanvullende of nieuwe voorzieningen niet uitgesloten. De intrinsieke waarde per aandeel van Triodos Groenfonds bedraagt op 30 juni 2014 EUR 56,13. Het resultaat per aandeel over de eerste zes maanden van 2014 is EUR 1,08. Kosten Triodos Groenfonds betaalt een beheervergoeding aan Triodos Investment Management, de beheerder van het fonds. Deze beheervergoeding is de grootste kostenpost en wordt vooral gebruikt voor personele kosten die bij het verstrekken van nieuwe financieringen en het beheer van de bestaande 9

10 financieringen gemaakt worden. In de sector biologische landbouw is dit beheer over het algemeen vrij intensief, doordat er sprake is van een groot aantal kleinere leningen. Uit de beheervergoeding worden ook alle inspanningen die samenhangen met de administratie en de rapportageverplichtingen bekostigd. De lopende kosten zijn de totale kosten gedurende twaalf maanden, exclusief de kosten van beleggingstransacties en de interestkosten, gerelateerd aan de gemiddelde intrinsieke waarde van het fonds gedurende de desbetreffende periode. Vanaf 1 januari 2014 geldt er een provisieverbod voor advies- en bemiddelingswerkzaamheden van beleggingsproducten door adviseurs, bemiddelaars en aanbieders in Nederland. Sindsdien mogen distributeurs geen provisie ontvangen van een beleggingsfonds. Daarom wordt door Triodos Groenfonds met ingang van 1 januari 2014 geen provisie meer verstrekt. De jaarlijkse bestandsprovisie van maximaal 0,4% van de waarde van de aandelen die door distributeurs zijn geplaatst, is daarmee vervallen. De bestands provisie was geen onderdeel van de beheer vergoeding; deze blijft dan ook gelijk. Door de afschaffing van de provisie zijn de lopende kosten van het fonds lager. Afhankelijk van de distributeur worden de kosten rechtstreeks bij de beleggers in rekening gebracht. Over de afgelopen twaalf maanden, de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014, bedroegen de lopende kosten van Triodos Groenfonds 1,08%. Over dezelfde periode in bedroegen de lopende kosten van het fonds 1,25%. Verwacht wordt dat deze kosten over heel 2014 verder dalen, aangezien deze dan betrekking hebben op een geheel jaar zonder distributievergoeding. Rendement Op basis van de intrinsieke waarde bedroeg het rendement van Triodos Groenfonds over de afgelopen zes maanden 2,0%. Dit is het totale beleggingsresultaat inclusief de ongerealiseerde waardeveranderingen van de beleggingen, maar exclusief fiscaal voordeel. Ten behoeve van de berekening wordt ervan uitgegaan dat de uitgekeerde dividenden in het fonds worden herbelegd. Inclusief het maximaal fiscale voordeel was het rendement voor de belegger over de afgelopen zes maanden 3,9%. Conclusie De halfjaarcijfers tonen aan dat het bedrijfsresultaat onder dat van voorgaande jaren ligt. De voornaamste oorzaak is de over het eerste halfjaar van 2014 gerealiseerde waardeverandering van de beleggingen door de definitieve afboeking van een lening. Met de groei van de leningen portefeuille door de overname van de groenleningen van BNP Paribas Groenfonds in 2013 en de uitkering van nieuwe leningen zien we echter dat op dit moment het Rendement Triodos Groenfonds (inclusief herbelegging van dividend) per ultimo juni maanden 1 jaar 3 jaar gem. 5 jaar gem. 10 jaar gem. sinds oprichting gem. Intrinsieke waarde exclusief fiscaal voordeel 2,0% 2,6% 1,6% 1,3% 2,0% 2,6% Intrinsieke waarde inclusief fiscaal voordeel* 3,9% 4,5% 3,5% 3,4% 4,3% 5,0% Bron: Triodos Investment Management * Dit fiscaal voordeel is maximaal 1,9% per jaar van de waarde van de aandelen op 1 januari tot een maximum van EUR (2014) per belastingplichtige. Meer informatie is beschikbaar op pagina

11 Waardeontwikkeling (grafiek per ultimo juni 2014) juni-04 juni-05 juni-06 juni-07 juni-08 juni-09 juni-10 juni-11 juni-12 juni-13 juni-14 Triodos Groenfonds op basis van intrinsieke waarde plus fiscaal voordeel reguliere bedrijfsresultaat weer in lijn is met dat van voorgaande jaren. Het fondsresultaat wordt sterk beïnvloed door de ongerealiseerde waardeveranderingen. Deze was in de afgelopen periode, door de dalende rente op de kapitaalmarkt en in mindere mate door de afnemende dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren, de belangrijkste veroorzaker van het positieve rendement. Vooruitzichten De directie verwacht dat het fondsvermogen in het begin van de tweede helft van 2014 stabiliseert en beoogt het fondsvermogen te laten groeien. Een groeiend fondsvermogen is voor Triodos Groenfonds een kans om de markt nog beter te bedienen. Het fonds wil langetermijnrelaties aangaan met klanten en samen met hen in de financiering groeien om zo meer impact te genereren. Gezien de blijvende vraag naar groenfinancieringen verwacht het fonds een belangrijk aantal interessante nieuwe projecten te financieren en uit te keren, in het bijzonder op het gebied van duurzame energie, biologische (dynamische) landbouw en duurzaam bouwen. Daarbij realiseert de directie zich terdege dat het einde van de economische crisis in Nederland, Europa en wereldwijd nog niet in zicht lijkt. Dit maakt kredietverlening aan MKB-bedrijven in het algemeen niet eenvoudiger. Triodos Groenfonds richt zich op duurzame sectoren die het over het algemeen goed blijven doen: de consumentenbestedingen in de biologische voedingssector bijvoorbeeld namen in 2013 wederom toe en wel met 5,4%. Ook komen in 2014 weer meer financierbare projecten op het gebied van duurzame energie en duurzaam bouwen op de markt. Projecten die Triodos Groenfonds graag financiert. Daarbij blijft zij alert op ontwikkelingen in de energiesector in het algemeen, zoals de dalende stroomprijzen door goedkope steenkool en op ontwikkelingen in de vastgoed sector. Het fonds neemt deze marktomstandigheden expliciet mee in het proces van de structurering van de lening, bijvoorbeeld door het vereisen van additionele zekerheden. Ook werkt het fonds aan één tot twee volgende financieringen in opkomende markten. Triodos Groenfonds levert ook een actieve bijdrage aan de update van de Regeling groenprojecten, om hiermee nieuwe kansen te creëren voor de regeling als geheel en Triodos Groenfonds in het bijzonder. 11

12 Het resultaat uit bedrijfsuitoefening van Triodos Groenfonds over heel 2014 ontwikkelt zich naar verwachting conform voorgaande jaren. Het totaalrendement is voor een groot deel afhankelijk van de ontwikkeling van de rente op de kapitaalmarkt. Gezien het feit dat de rente op de kapitaalmarkt zich op een historisch laag niveau bevindt, kan een eventuele stijging van de marktrente een significant drukkend effect hebben op het rendement van Triodos Groenfonds. Het fonds sorteert hierop voor, door de duration van de financieringsportefeuille relatief kort te houden. Het belastingvoordeel van maximaal 1,9% blijft een aantrekkelijke aanvulling op het fondsrendement. Zeist, 29 augustus 2014 Fondsmanager Triodos Groenfonds Itske Lulof Directie Triodos Investment Management BV Marilou van Golstein Brouwers Michael Jongeneel 12

13 Algemene gegevens Triodos Groenfonds NV is een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. Het fonds is genoteerd aan Euronext Fund Service. Triodos Groenfonds is in 1990 door Triodos Bank opgericht als Biogrond Beleggingsfonds. In juli 1998 is het fonds samengevoegd met de andere groene fondsen van Triodos Bank tot Triodos Groenfonds. Het fonds heeft de officiële status van maatschappelijke beleggingsinstelling en valt daarmee onder de Regeling groenprojecten Aandelen Triodos Groenfonds worden aangemerkt als maatschappelijke beleggingen. Beleggers in deze specifieke categorie ontvangen een vrijstelling van 1,2% in box 3 in de zin van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001, tot een maximum van EUR (voor 2014) per belastingplichtige en EUR (voor 2014) voor fiscale partners gezamenlijk. Daarnaast geldt voor 2014 een jaarlijkse heffingskorting van 0,7% over de waarde van de beleggingen die in box 3 zijn vrijgesteld. %. De peildatum om voor de vrijstelling en de heffingskorting in aanmerking te komen, is 1 januari. Directie Triodos Groenfonds wordt beheerd door Triodos Investment Management BV. Triodos Investment Management heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten. De directie van Triodos Investment Management wordt gevormd door: Marilou van Golstein Brouwers Michael Jongeneel Fondsmanager Mevrouw I.D. Lulof (1968) Itske Lulof is fondsmanager van Triodos Groenfonds. Ze heeft een brede achtergrond op het gebied van financieren van Natuur & Milieu en Duurzame Energie. Itske Lulof heeft eerder gewerkt als Programma/Investment Manager Natuur & Milieu en Microfinance bij Stichting DOEN en als Business Development Manager en Country Director bij een ontwikkelaar van duurzame energie projecten. Van 2005 tot en met 2007 was ze fondsmanager van Triodos Renewables Europe Fund. Itske is een veelgevraagd spreker over financiering van duurzame energie. Daarnaast is ze voorzitter van het Beraad Groenfondsen; een samenwerkingsverband van alle Nederlandse groenfondsen en groenbanken. Bewaarder Met de inwerkingtreding van de AIFMD op 22 juli 2014 geldt de verplichting voor het fonds om een onafhankelijke bewaarder te hebben. Voor de Nederlandse beleggingsfondsen onder beheer van Triodos Investment Management is BNP Paribas Securities Services S.C.A. aangesteld als onafhankelijke bewaarder. De bewaarder heeft als taak het bewaren van de activa en het houden van een zeker toezicht op het fonds. Zo houdt de bewaarder toezicht op de beleggingen; de wijze waarop zij worden verkregen en vervreemd, de boeking van het vermogen van het fonds en de cashflows. Raad van Commissarissen Na de gangbare twee zittingstermijnen is de heer Peter Blom afgetreden. Hiermee is de samenstelling van de Raad van Commissarissen per heden als volgt: Marjolein Elings-van Hooidonk (voorzitter) Jules Kortenhorst Henk Raué Annemiek Rijckenberg Sylvia van Waveren Beleggingsbeleid Ten minste 70% van het fondsvermogen wordt in projecten belegd die door de overheid zijn erkend als groene belegging en die tevens voldoen aan de duurzame beleggingscriteria van Triodos Bank. De overige middelen worden gedeeltelijk belegd in groene projecten die nog niet de officiële status 13

14 hebben, maar wel passen bij de doelstelling van het fonds. Het fonds is wettelijk verplicht minimaal 10% van het fondsvermogen liquide te houden. Triodos Groenfonds kan deze liquide middelen aanhouden op deposito s of spaarrekeningen of beleggen in duurzame obligaties met een goede liquiditeit die passen bij de criteria van het fonds. Halfjaarverslag De cijfers opgenomen in dit halfjaarverslag zijn niet gecontroleerd door een externe accountant. Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van Triodos Groenfonds NV zijn kosteloos verkrijgbaar bij Triodos Bank, telefoon of kijk op 14

15 Balans per 30 juni 2014 voor winstverdeling (bedragen in duizenden euro s) Beleggingen Landbouwgrond Overige financiële beleggingen Obligaties Deposito s Leningen Vorderingen Overige vorderingen en overlopende activa Overige activa Liquide middelen Kortlopende schulden Uitkomst van vorderingen en overige activa minus kortlopende schulden Uitkomst van activa minus kortlopende schulden Langlopende schulden Uitkomst van activa minus kort- en langlopende schulden Eigen vermogen Geplaatst kapitaal Agio Herwaarderingsreserve Overige reserve Onverdeeld resultaat De cijfers opgenomen in het halfjaarverslag zijn niet gecontroleerd door de externe accountant. 15

16 Winst- en verliesrekening (bedragen in duizenden euro s) 1e halfjaar e halfjaar e halfjaar 2013 Opbrengsten uit beleggingen in landbouwgrond in obligaties in leningen Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in landbouwgrond 477 in obligaties -44 in leningen Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen in landbouwgrond in obligaties in leningen Overige bedrijfsopbrengsten Interest liquide middelen Som der bedrijfsopbrengsten Bedrijfslasten Beheerkosten Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Resultaat De cijfers opgenomen in het halfjaarverslag zijn niet gecontroleerd door de externe accountant. 16

17 Kasstroomoverzicht (bedragen in duizenden euro s) 1e halfjaar e halfjaar e halfjaar 2013 Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Ontvangen opbrengsten uit beleggingen Beleggingen in landbouwgronden 900 Beleggingen in overige financiële beleggingen -190 Beleggingen in obligaties Beleggingen in leningen Beleggingen in deposito s Lasten in verband met het beheer van beleggingen Beheerkosten en bedrijfskosten Overige ontvangsten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Uitgifte en terugkoop van aandelen Betaald dividend Aflossingen opgenomen lening Mutatie liquide middelen Liquide middelen begin verslagperiode Mutatie liquide middelen Liquide middelen eind verslagperiode Onder beleggingsactiviteiten worden de kasstromen uit beheeractiviteiten opgenomen. Kasstromen uit transacties met aandeelhouders worden verantwoord onder financieringsactiviteiten. De cijfers opgenomen in het halfjaarverslag zijn niet gecontroleerd door de externe accountant. 17

18 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening (bedragen in duizenden euro s) Algemeen De beheerder van Triodos Groenfonds NV is Triodos Investment Management BV. Op 14 juli 2006 is aan Triodos Fonds Management een vergunning verleend op grond van artikel 2:67 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). In het belang van de beleggers dienen beleggingsinstellingen te voldoen aan eisen met betrekking tot deskundigheid en betrouwbaarheid van bestuurders, financiële waarborgen, bedrijfsvoering en de informatieverschaffing aan de deelnemers, publiek en toezichthouder. De Autoriteit Financiële Markten treedt op als toezichthouder. Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor de resultaatbepaling De waarderingsgrondslagen en de grondslagen voor de resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van het voorgaande boekjaar. Vergelijkende cijfers zijn waar nodig aangepast, waarbij het resultaat en vermogen ongewijzigd zijn gebleven. Fiscale status Triodos Groenfonds is een beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting Dit impliceert dat, indien onder meer de fiscale winst nagenoeg volledig wordt uitgekeerd in de vorm van dividend, het fonds in beginsel is onderworpen aan een tarief vennootschapsbelasting van 0%, mits steeds aan alle daarvoor geldende eisen wordt voldaan. Met ingang van 1 januari 1997 is (de rechtsvoorganger van) Triodos Groenfonds fiscaal erkend als groene instelling zoals is geregeld in artikel 5.14 van de Wet op de Inkomstenbelasting

19 Toelichting op de balans per 30 juni 2014 Beleggingen Landbouwgronden Overige financiële beleggingen Obligaties Deposito s Leningen Totaal Stand per Aankopen/verstrekkingen Verkopen/aflossingen Disagio 1 1 Herwaardering Gerealiseerde waardeveranderingen Stand Stand per Aankopen/verstrekkingen Verkopen/aflossingen Disagio 1 1 Herwaardering Gerealiseerde waardeveranderingen Stand per Leningen Vorderingen uit hypothecaire leningen Vorderingen uit overige leningen De nominale waarde van de leningen bedraagt per 30 juni 2014 EUR (30 juni 2013: EUR ). Het nominale rentepercentage op de leningen is per 30 juni 2014 gemiddeld 2,97% per jaar (30 juni 2013: 3,03% per jaar). Het rentepercentage waarmee de contante waarde van de toekomstige kasstromen is bepaald bedraagt per 30 juni 2014 gemiddeld 1,03% per jaar (30 juni 2013: 1,55% per jaar). De gewogen gemiddelde resterende looptijd is per 30 juni ,9 jaar (30 juni 2013: 5,1 jaar). De gewogen gemiddelde resterende rentevaste periode bedraagt per 30 juni ,1 jaar (30 juni 2013: 3,2 jaar). 19

20 Liquide middelen De post liquide middelen omvat de direct opvraagbare saldi op rekening-courant en spaarrekeningen aangehouden bij Triodos Bank, Rabobank, ABN AMRO en bij KAS BANK. Eigen vermogen Geplaatst en gestort kapitaal Agio Overige reserves Herwaarderingsreserve Onverdeeld resultaat Totaal Stand Uitgifte aandelen Resultaatverdeling Resultaat 1e halfjaar Stand Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen Per ultimo juni 2014 is er voor EUR 46,2 miljoen aan leningen gecommitteerd, maar nog niet uitgekeerd. De uitkeringen vinden, indien aan alle leningvoorwaarden is voldaan, vanaf de tweede helft van 2014 plaats. Toelichting op de winst- en verliesrekening Beheerkosten 1e halfjaar e halfjaar e halfjaar 2013 Beheervergoeding Accountantskosten Kosten toezichthouder Publiciteitskosten Kosten hoofdbetaalkantoor/beursnotering Kosten bankgaranties -2 2 Bestandsprovisie Commissarissenbeloning Overige advieskosten* 6 62 Provisiekosten obligaties Rentelasten 6 23 Overige lasten Totaal * Dit betreffen advieskosten voor enkele specifieke projecten. 20

21 Overige bedrijfskosten 1e halfjaar e halfjaar e halfjaar 2013 Marketingkosten Kostenstructuur Kosten toe- en uittreden Aan het plaatsen of terugkopen van eigen aandelen door Triodos Groenfonds zijn voor het fonds geen kosten verbonden. Er wordt derhalve geen op- of afslag op de intrinsieke waarde gehanteerd. Totale kosten De totale kosten van het fonds bedragen over het eerste halfjaar 2014 EUR (eerste halfjaar 2013: EUR ). De totale kosten exclusief rentelasten bedragen EUR (eerste halfjaar 2013: EUR ). Lopende kosten Over de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 bedroegen de lopende kosten van Triodos Groenfonds 1,08%. In 2013 bedroegen de lopende kosten van het fonds 1,28%. De lopende kosten betreffen de totale kosten gedurende 12 maanden, exclusief de kosten van beleggingstransacties en de interestkosten gerelateerd aan de gemiddelde intrinsieke waarde van het fonds gedurende de desbetreffende periode. In navolging van Europese wetgeving wordt per 1 juli 2012 deze nieuwe Europese kostenberekenings methode toegepast. De lopende kosten worden getoond in het document Essentiële beleggersinformatie. Gelieerde partijen Triodos Groenfonds heeft relaties met de volgende gelieerde partijen: 1 Stichting Triodos Holding is de houder van vijf prioriteitsaandelen. 2 Triodos Bank Triodos Groenfonds houdt een deel van de liquide middelen aan bij Triodos Bank tegen marktconforme tarieven. Triodos Bank beheert het aandeelhoudersregister en ontvangt hiervoor een vergoeding van per jaar. Triodos Bank verstrekt bankgaranties aan Triodos Groenfonds tegen marktconforme voorwaarden en tarieven. Triodos Bank kan een stand-by kredietfaciliteit verstrekken aan Triodos Groenfonds tegen marktconforme voorwaarden en tarieven. Triodos Bank heeft een distributieovereenkomst met Triodos Groenfonds. 3 Triodos Mees Pierson beheert de portefeuille duurzame obligaties en ontvangt hiervoor een marktconforme vergoeding van Triodos Investment Management. 21

22 4 Triodos Investment Management voert het beheer over Triodos Groenfonds waarvoor zij een jaarlijkse vergoeding van 0,8% van het fondsvermogen exclusief het onverdeelde resultaat met uitzondering van de ongerealiseerde waardeveranderingen over beleggingen, ontvangt. 5 Triodos Vastgoedfonds heeft in 2006, 2009, 2011 en in 2012 leningen opgenomen tegen marktconforme voorwaarden (looptijd tot 1/1/2016, tot 1/7/2019, tot 1/7/2020 en tot 1/4/2022). Uitbesteding van kerntaken De onderstaande kerntaken zijn door Triodos Groenfonds uitbesteed: - Het beheren van het aandeelhoudersregister is uitbesteed aan Triodos Bank NV. - Het beheren van de beleggingsportefeuille is uitbesteed aan Triodos Bank NV. - Het onderhouden van de markt via Euronext Fund Service is uitbesteed aan KAS BANK NV. - Het uitoefenen van de functie van hoofdbetaalkantoor is uitbesteed aan KAS BANK NV. Persoonlijke belangen De leden van de raad van commissarissen van Triodos Groenfonds alsmede de leden van de directie van Triodos Investment Management hebben of hadden op enig moment gedurende de verslagperiode geen persoonlijk belang bij een belegging van Triodos Groenfonds. Zeist, 29 augustus 2014 Fondsmanager Triodos Groenfonds Itske Lulof Directie Triodos Investment Management BV Marilou van Golstein Brouwers Michael Jongeneel 22

23 Sectorverdeling * Financieringen per 30 juni 2014 (bedragen in duizenden euro s) Aantal projecten Historische kostprijs/ nominale waarde Reële waarde Duurzame energie 46,9% Windenergie Bio-energie Zonne energie Overige Totaal duurzame energie Biologische landbouw 20,9% Melkveebedrijven Akkerbouw Tuinbouw Veeteelt Gemengd bedrijf Zorgboerderijen Fruitboomteelt Bosbouwbedrijven Overige Totaal biologische landbouwbedrijven Handel biologische producten Slagerijen/slachterijen Groothandel Overige Totaal handel biologische producten Biologische voedingverwerkende bedrijven Totaal biologische landbouw Duurzaam bouwen 13,0% Duurzame kantoren Duurzame woningen Totaal duurzaam bouwen Natuur en landschap 13,6% Projecten gericht op de instandhouding van natuur- en landschappelijke waarden Overig 5,6% ** * Het totaal van de financieringen plus de portefeuille duurzame obligaties is gelijk aan het totaal van de beleggingen volgens de balans. ** Dit betreft een lening verstrekt aan een financiële instelling, waar groenverklaringen aan ten grondslag liggen, maar die niet specifiek aan één van de sectoren kan worden toegewezen. 23

24 Groen beleggen Triodos Groenfonds belegt voornamelijk in door de Nederlandse overheid erkende groene projecten die duur zame ontwikkeling bevorderen. De belangrijkste sectoren waarin het fonds belegt, zijn duurzame energie, biologische landbouw, natuur- en landschaps ontwikkeling en duurzaam bouwen. Triodos Groenfonds biedt beleggers die bewust met hun geld willen omgaan, de mogelijkheid rechtstreeks bij te dragen aan een groene en duurzame samenleving. Triodos Groenfonds is in juni 1998 ontstaan uit een fusie van drie groene beleggingsfondsen van Triodos Bank: Biogrond Beleggingsfonds (opgericht in 1990), het Windfonds (1993) en het Groene Beleggings fonds (1995). Triodos Groenfonds heeft daarmee aan de wieg gestaan van de Regeling Groenprojecten van de Nederlandse overheid. Deze regeling bestaat sinds 1995 en maakt het particuliere investeerders mogelijk onder aantrekkelijke financieringsvoorwaarden te investeren in projecten die de ontwikkeling en het behoud van natuur en milieu bevorderen. Triodos Groenfonds was een van de eerste groene beleggingsfondsen met de officiële status van maatschappelijke beleggingsinstelling onder deze regeling. Ten minste 70% van het eigen vermogen wordt belegd in projecten die door de overheid zijn erkend als groen en die aan de duurzame beleggingscriteria van Triodos Bank voldoen. Het belastingvoordeel voor beleggers bedraagt in 2013 maximaal 1,9% boven op het fondsrendement. Triodos Groenfonds is een initiatief van Triodos Bank. Triodos Bank wil menselijke waardigheid, zorg voor de aarde en de kwaliteit van leven in het algemeen bevorderen. Triodos Groenfonds richt zich binnen die missie met name op de zorg voor de aarde. Dat doet het fonds door duurzame initiatieven te financieren voor een schoner milieu, een prettiger leefomgeving en duurzame voedsel- en energiebronnen, voor nu en in de toekomst. Triodos Groenfonds wordt beheerd door Triodos Investment Management. Triodos Investment Management is in het bezit van een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). 1,9%fiscaal voordeel voor beleggers boven op het fondsrendement 24

25 Adres Triodos Groenfonds NV Nieuweroordweg 1 Postbus AB Zeist Telefoon (Informatie & advies) Telefoon (Algemeen) Colofon Triodos Groenfonds NV halfjaarverslag juni 2014 Verschijning Augustus 2014 Tekst Triodos Investment Management, Zeist Grafisch ontwerp Michael Nash Associates, Londen Lay out Via Bertha, Utrecht Fotografie Michiel Wijnbergh, Driebergen Voor reacties of vragen over dit halfjaarverslag kunt u contact opnemen met Triodos Bank. Dit halfjaarverslag is ook beschikbaar en te downloaden via: TLIM 25

26

T G Halfjaarbericht juni 2007

T G Halfjaarbericht juni 2007 T G Halfjaarbericht juni 2007 Triodos Groenfonds is het oudste groene beleggingsfonds van Nederland. Het fonds belegt in door de overheid erkende groene projecten die de ontwikkeling en het behoud van

Nadere informatie

Triodos Cultuurfonds Halfjaarverslag juni 2016 TLIM

Triodos Cultuurfonds Halfjaarverslag juni 2016 TLIM Triodos Cultuurfonds Halfjaarverslag juni 2016 TLIM Kunst en cultuur Creatieve expressie biedt nieuwe perspectieven, inspireert en slaat bruggen. Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in de persoonlijke

Nadere informatie

Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2015 TLIM

Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2015 TLIM Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2015 TLIM Duurzame voeding en landbouw Duurzame landbouw erkent de relatie tussen het milieu, onze gezondheid en het voedsel dat wij eten. Duurzame boeren vermijden

Nadere informatie

Triodos Cultuurfonds Halfjaarverslag juni 2014 TLIM

Triodos Cultuurfonds Halfjaarverslag juni 2014 TLIM Triodos Cultuurfonds Halfjaarverslag juni 2014 TLIM Kunst en cultuur Creatieve expressie biedt nieuwe perspectieven, inspireert en slaat bruggen. Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in de persoonlijke

Nadere informatie

Triodos Cultuurfonds Halfjaarverslag juni 2017 TLIM

Triodos Cultuurfonds Halfjaarverslag juni 2017 TLIM Triodos Cultuurfonds Halfjaarverslag juni 2017 TLIM Kunst en cultuur Creatieve expressie biedt nieuwe perspectieven, inspireert en slaat bruggen. Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in de persoonlijke

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2016 TLIM

Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2016 TLIM Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2016 TLIM Duurzame voeding en landbouw Duurzame landbouw erkent de relatie tussen het milieu, onze gezondheid en het voedsel dat wij eten. Duurzame boeren vermijden

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012

Persbericht. Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Persbericht Jaarcijfers 2012 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 7% in 2012 Zeist, 28 februari 2013 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Algemeen Triodos Groenfonds NV is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2017 TLIM

Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2017 TLIM Triodos Groenfonds Halfjaarverslag juni 2017 TLIM Duurzame voeding en landbouw Duurzame landbouw erkent de relatie tussen het milieu, onze gezondheid en het voedsel dat wij eten. Duurzame boeren vermijden

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening (bedragen in duizenden euro's) Algemeen Triodos Cultuurfonds NV is een beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a van

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011

Persbericht. Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Persbericht Triodos beleggingsfondsen houden stand in lastig beleggingsklimaat Geringe daling van 3% in eerste halfjaar 2011 Zeist, 26 augustus 2011 Ondanks het moeilijke klimaat voor beleggen is het volume

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Triodos Groenfonds NV

Jaarrekening 2014 Triodos Groenfonds NV Jaarrekening 2014 Triodos Groenfonds NV Pagina Balans per 31 december 2014 29 Winst- en verliesrekening over 2014 30 Kasstroomoverzicht over 2014 31 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Triodos Groenfonds Jaarverslag 2015 TLIM

Triodos Groenfonds Jaarverslag 2015 TLIM Triodos Groenfonds Jaarverslag 2015 TLIM Duurzame voeding en landbouw Duurzame landbouw erkent de relatie tussen het milieu, onze gezondheid en het voedsel dat wij eten. Duurzame boeren vermijden het gebruik

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014

Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014 Persbericht Triodos beleggingsfondsen in eerste halfjaar 2014 Sterke groei voor Triodos Sustainable Funds Zeist, 28 August 2014 De Triodos Sustainable Funds (Triodos SICAV I) hebben in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

SynVest RealEstate Fund N.V.

SynVest RealEstate Fund N.V. Financiële berichten SynVest RealEstate Fund N.V. 1e kwartaalcijfers 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. INHOUDSOPGAVE EERSTE KWARTAAL 2015 Pagina 1 Analyse Bedrijfsresultaat 2 2 Intrinsieke waarde 2 3

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017

Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 Halfjaarcijfers per 30 juni 2017 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2017 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2017 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2013 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2013 2 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN

DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN 15 april 2005 DIM VASTGOED: NETTOWINST OVER EERSTE DRIE MAANDEN 2005 USD 5,6 MILJOEN DIM Vastgoed N.V. heeft over de eerste drie maanden van het boekjaar 2005 een nettowinst na belastingen behaald van

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6

RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2014 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2014 10 3 Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg

Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van ZIB Cochem CV te Middelburg Halfjaarverslag per 30 juni 2008 van te Middelburg Halfjaarverslag 2008, Inhoudsopgave Halfjaarverslag 1. Balans per 30 juni 2008 2. Winst- en verliesrekening 2008 3. Mutatieoverzicht eigen vermogen 4.

Nadere informatie

2015 verslag Halfjaar

2015 verslag Halfjaar Halfjaarverslag 2015 Inhoudsopgave RAPPORT 1 Opdracht 4 2 Algemeen 4 3 Resultaat 5 4 Financiële positie 6 HALFJAARVERSLAG 1 Balans per 30 juni 2015 8, 9 2 Winst- en-verliesrekening over 2015 10 3 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers. Teslin Capital Management BV. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

Halfjaarcijfers. Teslin Capital Management BV. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV Halfjaarcijfers Teslin Capital Management BV 2014 De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV Balans per 30 juni 2014 (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) Activa 30-06-2014

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV BALANS PER 30 JUNI 2015 Activa (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) 30-06-2015

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2013 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2013 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening per 30 juni 2011 2 Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening eerste halfjaar 2011 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017

Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017 Vergadering van Aandeelhouders Triodos Multi Impact Fund 12 mei 2017 0 Aandeelhoudersvergadering Triodos Multi Impact Fund Agenda 1. Opening 2. Verslag van het bestuur over het verlengde boekjaar 2016

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Triodos Groenfonds NV Jaarverslag 2014

Triodos Groenfonds NV Jaarverslag 2014 Triodos Groenfonds NV Jaarverslag 2014 Informatie voor aandeelhouders Algemene vergadering van aandeelhouders 21 mei 2015 Ex-dividenddatum 27 mei 2015 Betaaldatum dividend 29 mei 2015 Triodos Investment

Nadere informatie

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012

VBI WINKELFONDS NV ANNEXUM. Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam HALFJAARBERICHT 2012 1 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds NV ANNEXUM VBI WINKELFONDS NV HALFJAARBERICHT 2012 Directie Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht 2012 VBI Winkelfonds

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Persbericht. Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013

Persbericht. Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management. Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013 Persbericht Jaarcijfers 2013 Triodos Investment Management Triodos Beleggingsfondsen groeien met 15% in 2013 Zeist, 28 februari 2014 Het totaal aan vermogen van de door Triodos Investment Management beheerde

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Triodos Cultuurfonds NV

Jaarrekening 2014 Triodos Cultuurfonds NV Jaarrekening 2014 Triodos Cultuurfonds NV Pagina Balans per 31 december 2014 21 Winst- en verliesrekening over 2014 22 Kasstroomoverzicht over 2014 23 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. Gevestigd te Amsterdam

ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. Gevestigd te Amsterdam ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. Gevestigd te Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2014 Profiel ActivInvestor Property Holdings B.V. (hierna ActivInvestor Property Holdings of de Vennootschap ) belegde

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V.

DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. = DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. gevestigd te Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2014 Profiel DoubleDividend Management B.V. (voorheen ActivInvestor Management B.V.) is 16 december 2004 opgericht en

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. Gevestigd te Amsterdam

ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. Gevestigd te Amsterdam ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. Gevestigd te Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2015 Profiel ActivInvestor Property Holdings B.V. (hierna ActivInvestor Property Holdings of de Vennootschap ) belegde

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Jaarverslag over 2014

Jaarverslag over 2014 Woontij Projecten B.V. Jaarverslag over 2014 18 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 1. Algemene gegevens 2 2. Van het bestuur 3 2 JAARREKENING 2014 1. Balans 4 2. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Tussentijds bericht per 30 juni 2014

Tussentijds bericht per 30 juni 2014 Tussentijds bericht per 30 juni 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave.. 2 Profiel.. 3 Verslag van de directie...4 Tussentijds financieel verslag 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014.....6 Toelichting op het

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie