ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013"

Transcriptie

1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders en wateringen - aanduiding afgevaardigde - goedkeuring 3. Centrum voor basiseducatie - aanduiding afgevaardigde - goedkeuring 4. Werkgroep preventief gezondheidsbeleid - aanstelling mandataris en personeelsleden - goedkeuring 5. Samenwerkingsinitiatief thuiszorg - aanstelling personeelslid - goedkeuring 6. Lokaal Gezondheidsoverleg Schelde-Dender - aanstelling personeelsleden - goedkeuring Financiën 7. (GL) Dagelijks bestuur - goedkeuring 8. (GL) Visum financieel beheerder - goedkeuring 9. (GL) Delegatie bestelbevoegdheden - goedkeuring 10. (GL) Delegatie goedkeuren van facturen - goedkeuring Patrimonium 11. (GVDC) WZC Briels perceel C 237k (deel) - onderhandse verkoop - principiële goedkeuring Werken, leveringen en diensten 12. (SDW) Administratie - upgrade van Ceban naar Cobra - goedkeuring 13. (SDW) Administratie - GPS-time op nieuwe serveromgeving - installatie en upgrade - goedkeuring 14. (SDW) Diverse voorzieningen - oproepsystemen en telefooncentrales - aanpassing programmatie - goedkeuring 15. (SDW) Administratie - uitbreiding citrix licenties - goedkeuring 16. (KS) Gezamenlijke aankoop onderhoudsproducten en -materialen - gunning 17. (VF) Diverse voorzieningen - opmaak noodplannen - gunning 18. (VF) Diverse voorzieningen - lastenboek aanstelling consultant brandveiligheid - goedkeuring 19. (KS) Diverse voorzieningen - lastenboek reinigen van ramen - goedkeuring 20. (VF) Bejaardenflats De Beuken - lastenboek plaatsing accumulatoren - goedkeuring 21. (CV) De Bron - lastenboek en raming infrastructuurwerken - raming - goedkeuring Instellingen en algemeen beheer 22. (IC) Financiële steun inzake energiefonds - besteding subsidies - goedkeuring 23. (IC) Tewerkstellingsproject - samenwerkingsovereenkomst Groep Intro - goedkeuring Aanwendingen en betaalbaarstellingen 24. Aanwendingen en betaalbaarstellingen BESLOTEN ZITTING Goedkeuring - aktename - bekrachtiging 25. Verslag vorige zitting (gedeelte besloten zitting) - goedkeuring 26. Beslissingen vast bureau - aktename 27. Beslissingen bijzonder comité voor de sociale dienst - aktename 28. Beslissingen woonzorgcomité - aktename

2 Personeel 29. (KB) Aanvraag ontslag wegens pensioen - goedkeuring 30. (SM) Hoofdverpleegkundige BV5 - statutaire benoeming - goedkeuring DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR ZITTING VAN 20 FEBRUARI 2013 AANWEZIG: Dirk Van Esbroeck, voorzitter Peter De Clercq, Mirese Deckers, Louis Engels, Claire Gillis, Annick Thibaut, Annick Van de Vyver, Stijn Van Remortel, Leen Van Laere, Erna Tindemans, Tony Vyt, raadsleden Filip Thyssen, secretaris 1. AGENDA: VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING Gelet op de vraag van de voorzitter of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van de vorige zitting (gedeelte openbare zitting); Overwegende dat er geen opmerkingen worden gemaakt; Gelet op het huishoudelijk reglement, inzonderheid artikel 11; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Het verslag van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 23 januari 2013 en 6 februari 2013 (gedeelte openbare zitting) wordt goedgekeurd.

3 2. AGENDA: POLDERS EN WATERINGEN - AANDUIDING AFGEVAARDIGDE - GOEDKEURING Het OCMW Beveren wordt als eigenaar van landbouwgronden in de algemene vergaderingen van de polderbesturen vertegenwoordigd door één mandataris; Deze vertegenwoordiging geldt voor volgende polderbesturen: Polder van het Land van Waas, Polder tussen Schelde en Durme (Zele), Polder Vliet en Zielbeek (Puurs) en Polder van Bornem; Gelet op de beëdiging van de nieuwe raadsleden in de Raad van 7 januari 2013; Gelet op het voorstel van de voorzitter om één mandataris aan te duiden als afgevaardigde; Gelet op de geheime stemming ter zake: raadslid Claire Gillis 10 stemmen 1 onthouding. Overwegende dat raadslid Claire Gillis de meeste stemmen heeft behaald en derhalve wordt aangeduid als afgevaardigde namens het OCMW Beveren in de algemene vergaderingen van de genoemde polderbesturen; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. BESLUIT Raadslid Claire Gillis aan te duiden als afgevaardigde namens het OCMW Beveren in de algemene vergaderingen van de Polder van het Land van Waas, de Polder tussen Schelde en Durme (Zele), de Polder Vliet en Zielbeek (Puurs) en de Polder van Bornem. 3. AGENDA: CENTRUM VOOR BASISEDUCATIE - AANDUIDING AFGEVAARDIGDE - GOEDKEURING Gelet op het decreet van 12 juli 1990 betreffende de regeling van basiseducatie voor laaggeschoolde volwassenen; Het Leerpunt Waasland v.z.w. organiseert de basiseducatie in deze regio; Het OCMW Beveren wordt in de raad van bestuur van Leerpunt Waasland v.z.w. vertegenwoordigd door één mandataris; Gelet op de beëdiging van de nieuwe raadsleden in de Raad van 7 januari 2013; Gelet op het voorstel van de voorzitter om één mandataris aan te duiden als afgevaardigde; Gelet op de geheime stemming ter zake: Raadslid Annick Van de Vijver 10 stemmen 1 onthouding

4 Raadslid Annick Van De Vijver heeft de meeste stemmen behaald en wordt derhalve aangeduid als afgevaardigde voor Leerpunt Waasland v.z.w.; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. BESLUIT Raadslid Annick Van de Vijver wordt aangeduid als afgevaardigde namens het OCMW Beveren in de raad van bestuur van Leerpunt Waasland v.z.w. 4. AGENDA: WERKGROEP PREVENTIEF GEZONDHEIDSBELEID - AANSTELLING MANDATARIS EN PERSONEELSLEDEN - GOEDKEURING In het kader van het Lokaal Sociaal Beleidsplan heeft de gemeente een werkgroep preventief gezondheidsbeleid opgericht; Deze werkgroep stelt een meerjarenplanning op en werkt een visie uit rond preventief gezondheidsbeleid ; Het OCMW zetelt in deze werkgroep, naast leden van het Lokaal Gezondheidsoverleg; Gelet op het voorstel om de voorzitter te laten zetelen in de werkgroep; In het kader van het algemeen sociaal beleid is het eveneens aangewezen om het afdelingshoofd maatschappelijke dienstverlening te laten deelnemen samen met een maatschappelijk werker; Gelet op de geheime stemming ter zake: Raadslid Dirk Van Esbroeck Afdelingshoofd maatschappelijke dienstverlening Maatschappelijk werker 10 stemmen, 1 onthouding. 11 stemmen 11 stemmen voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. BESLUIT De voorzitter, het afdelingshoofd maatschappelijke dienstverlening en een maatschappelijk werker af te vaardigen om deel te nemen aan de werkgroep preventief gezondheidsoverleg.

5 5. AGENDA: SAMENWERKINGSINITIATIEF THUISZORG - AANSTELLING PERSONEELSLID - GOEDKEURING Gelet op het besluit van de raad van 21 januari 2002 waarbij de samenwerkingsovereenkomst met het Samenwerkingsinitiatief Thuiszorg (SIT) te Beveren werd goedgekeurd. In het kader van het algemeen beleid inzake thuiszorg is het aangewezen om de hoofdmaatschappelijk werker DGAT (dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg) aan te duiden; Gelet op de geheime stemming: 11 ja stemmen; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art. 1 De hoofdmaatschappelijk werker DGAT aan te stellen als vertegenwoordiger in de lokale SIT Beveren. 6. AGENDA: LOKAAL GEZONDHEIDSOVERLEG SCHELDE-DENDER - AANSTELLING PERSONEELSLEDEN - GOEDKEURING Het OCMW Beveren is vertegenwoordigd in de vzw Lokaal Gezondheidsoverleg regio Waasland (LOGO); Het OCMW Beveren wordt in de algemene vergadering en de raad van beheer vertegenwoordigd door één personeelslid; In het kader van het algemeen sociaal beleid is het aangewezen om het afdelingshoofd maatschappelijke dienstverlening aan duiden; Gelet op de geheime stemming: 11 ja stemmen; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. BESLUIT Art. 1 Art. 2 Het afdelingshoofd maatschappelijke dienstverlening aan te duiden als vertegenwoordiger van het OCMW in de algemene vergadering en de raad van beheer van de vzw LOGO Waasland. Een afschrift van deze beslissing voor kennisgeving over te maken aan de vzw LOGO Waasland, O.L.V straat 26 te 9100 Sint Niklaas.

6 7. AGENDA: (GL) DAGELIJKS BESTUUR - GOEDKEURING Overeenkomstig artikel 161 van het OCMW-decreet bepaalt de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wat onder het begrip dagelijks bestuur moet worden verstaan. Volgende principes liggen aan de basis van de definiëring van het begrip dagelijks bestuur: de raad zet haar beslissingscapaciteit in op de belangrijkste dossiers en niet op de dagdagelijkse continue werking; de raad volgt de dagdagelijkse werking op via gestructureerde rapporteringen; de raad kan op basis van deze gestructureerde rapporteringen verdere vragen stellen en eventueel een bijkomend onderzoek vragen; de noodzakelijke beslissingstermijnen voor de uitgaven van de continue werking dienen efficiënt behaald te worden; de kostprijs voor de administratieve beslissingsprocedures voor de continue werking dienen beperkt te blijven; de limietbedragen worden gekozen in kader van de wet op de overheidsopdrachten (vanaf EUR dient verplicht een bestek opgemaakt te worden); de beslissingen tijdens bouwprojecten dienen voldoende snel genomen te worden om geen onnodige kosten en vertragingen met zich mee te brengen. Het begrip dagelijks bestuur wordt als volgt gedefinieerd: voor opdrachten van werken, leveringen en diensten vast te stellen als volgt: opdrachten tot maximaal EUR opdrachten tot aanduiding van studiebureaus, EPC-verslaggever, veiligheidscoördinator, advocaten,... in kader van investeringsprojecten plus- en meerwerken bij investeringsprojecten tot 10% van het gunningbedrag; individuele maatschappelijke dienstverlening binnen het wettelijk kader of binnen de algemene principes door de raad vastgesteld; andere uitgaven tot maximaal EUR/jaar (b.v. huren van woningen, uitgaven via reglementen, wettelijke uitgaven, individuele opleidingen, artiesten, diverse uitgaven). voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art. 1 Het begrip dagelijks bestuur vast te stellen als volgt: voor opdrachten van werken, leveringen en diensten vast te stellen als volgt: opdrachten tot maximaal EUR opdrachten tot aanduiding van studiebureaus, EPC-verslaggever, veiligheidscoördinator, advocaten,... in kader van investeringsprojecten plus- en meerwerken bij investeringsprojecten tot 10% van het gunningbedrag; individuele maatschappelijke dienstverlening binnen het wettelijk kader of binnen de algemene principes door de Raad vastgesteld; andere uitgaven tot maximaal EUR/jaar (b.v. huren van woningen, uitgaven via reglementen, wettelijke uitgaven, individuele opleidingen, artiesten, diverse uitgaven).

7 8. AGENDA: (GL) VISUM FINANCIEEL BEHEERDER - GOEDKEURING DE RAAD Wetgevend kader: Artikel 92 en 162 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 (gepubliceerd in het staatsblad dd. 24 december 2008) houdende het voorafgaande visum van de financieel beheerder; Art. 121 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus; Art. 19 van het Ministerieel Besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de andere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels. Doelstelling besluit: Omdat de wetgeving inzake het visum van de financieel beheerder recent is gewijzigd, dient de raad opnieuw de bedragen vast te stellen waarbinnen geen visum dient verleend te worden. Voorgeschiedenis: Sinds 1 juli 2009 dient de financieel beheerder zijn visum wettelijk te verlenen voor uitgaande nettokasstromen en aanstelling van personeel (langer dan 1 jaar). De raad besliste toen, zoals wettelijk voorzien, dat alle uitgaven onder de EUR vrijgesteld werden van een visum, dit in kader van de efficiënte werking van de organisatie en de beperkte capaciteit aan personeel voor deze taak op de financiële dienst. Feiten en motivatie: Het visum van de financieel beheerder bevat volgende elementen: nazicht budget, wettelijkheid en regelmatigheid. Het visum houdt geen opportuniteitsnazicht in, maar kan door de financieel beheerder wel aangevuld worden met een financieel advies. De raad kan op eigen verantwoordelijkheid beslissen bij een weigering van visum door de financieel beheerder. Gelet art. 163 van het OCMW decreet dient deze beslissing vervolgens aan de gemeenteraad en de provinciegouverneur bezorgd te worden en is de beslissing pas uitvoerbaar na het verstrijken van de toezichttermijn. De wetgever heeft de grenzen van vrijstelling aangepast naar: EUR voor verbintenissen; EUR voor verbintenissen langer dan één jaar. Voor opdrachten van werken, leveringen en diensten boven de EUR dient een bestek gemaakt te worden. Omwille van de wetswijziging stelt de financieel beheerder voor om de vrijstellingsgrens van EUR naar EUR te brengen. De financieel beheerder heeft een nota opgesteld omtrent de nadere voorwaarden waaronder de financieel beheerder de controle uitoefent. De financieel beheerder stelt voor dat de opmaak van het visum, bij afwezigheid, kan gedelegeerd worden aan de functie van deskundige boekhouding binnen de financiële dienst.

8 De financieel beheerder rapporteert in volle onafhankelijkheid minstens éénmaal per jaar aan de raad over de uitvoering van zijn taak betreffende het visum. Art. 2. Art. 3. De visumverplichting van de financieel beheerder in te stellen: - voor de financiële verbintenissen boven de EUR (excl. BTW); - de aanstellingen van personeel langer dan één jaar (excl. art. 60 ers). De nota van de financieel beheerder d.d. 7 januari 2013, omtrent de nadere voorwaarden waaronder de financieel beheerder de controle uitoefent, goed te keuren. Dat het visum van de financieel beheerder kan gedelegeerd worden aan een deskundige boekhouding van de financiële dienst. 9. AGENDA: (GL) DELEGATIE BESTELBEVOEGDHEDEN - GOEDKEURING DE RAAD Wettelijke kader: Art. 161 en art. 52 van het OCMW-decreet. (wettekst zie bijlage) De bedoeling van de beslissing is in uitvoering van het gedefinieerde begrip dagelijks bestuur, zoals omschreven in de raadsbeslissing van 20 februari 2013 (nummer 7 op de dagorde), de bestelbevoegdheden vast te leggen binnen het kader van dit dagelijks bestuur. Aan het vast bureau beslissingen tot EUR; beslissingen tot aanstelling van studiebureaus, nutsvoorzieningen, EPC, veiligheidscoördinator, advocaten,... in kader van investeringswerken; beslissingen tot plus- en meerwerken bij investeringsprojecten en dit tot maximaal 10% van het gunningbedrag per opdracht. Motivering: zie beslissing dagelijks bestuur. Aan de secretaris bestellingen tot EUR. Motivering: reeds vanaf de wettelijke mogelijkheid vanaf 2007 werd de secretaris als budgethouder aangesteld voor bestellingen tot 3000 EUR; dagelijks dienen er bestellingen goedgekeurd te worden voor de continue werking te garanderen; vele bestellingen worden geplaatst op basis van door de Raad goedgekeurde raamcontracten; het voorbrengen van bestellingen op een beleidsorgaan heeft de nodige administratieve kost, die voor deze bestellingen wordt vermeden; EUR is een grens die gekend is binnen de wet op de overheidsopdrachten.

9 Aan diverse personeelsleden aan het diensthoofd technische dienst: technische goederen tot 750 EUR; Motivering: Voor dringende werken of voor materiaal voor technische herstellingen dient geregeld materiaal afgehaald te worden in de winkels. De gewone procedure van bestelling kan hiervoor niet gevolgd worden. aan bestelkaarthouders (b.v. Colruyt): bestellingen via de kaart tot max. 750 EUR; Motivering: Voor specifieke aankopen af te halen in winkels kan niet gewerkt worden via de gewone procedure van bestelling. aan de diensthoofden en verantwoordelijken voorzieningen: afroepen (zonder bestelbon) op bestaande raamcontracten (b.v. dranken cafetaria's, wasserijdiensten,...); Motivering: Voor bepaalde goedgekeurde raamcontracten kan niet via bestelbon gewerkt worden. aan de financieel beheerder: bestelling juridische ondersteuning in kader visum tot maximaal EUR. Motivering: De financieel beheerder moet onafhankelijk de mogelijkheid hebben om juridisch advies in te roepen in kader van zijn visum. Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 De volgende bestelbevoegdheden te delegeren aan het vast bureau: beslissingen tot EUR; beslissingen tot aanstelling van studiebureaus, EPC, veiligheidscoördinator, advocaten,... in kader van investeringswerken; beslissingen tot plus- en meerwerken bij investeringsprojecten en dit tot maximaal 10% van het gunningbedrag per opdracht. De volgende bestelbevoegdheden te delegeren aan de secretaris: bestellingen tot EUR; het ter beschikking stellen van bestelkaarten (b.v. Colruyt) aan specifieke personeelsleden. De volgende bestelbevoegdheden te delegeren aan het diensthoofd technische dienst: technische goederen tot 750 EUR; De volgende bestelbevoegdheden te delegeren aan de diensthoofden en verantwoordelijken van de voorzieningen: afroepen (zonder bestelbon) op bestaande raamcontracten (b.v. dranken cafetaria's, wasserijdiensten,...). De volgende bestelbevoegdheden te delegeren aan de financieel beheerder: juridische ondersteuning in kader visum tot maximaal EUR.

10 10. AGENDA: (GL) DELEGATIE GOEDKEUREN VAN FACTUREN - GOEDKEURING Wettelijke kader: Art. 162 van het OCMW-decreet van 19 december (wettekst zie bijlage) Feiten en motivering: De raad kan, onder de hen bepaalde voorwaarden, de goedkeuring van de te betalen bedragen toe vertrouwen aan de secretaris. Het is aangewezen de goedkeuring van de te betalen bedragen (facturen, debetnota's, lonen,...) te delegeren aan de secretaris onder voorwaarde dat de nodige beslissingen werden genomen door de bevoegde organen of personeelsleden. Afwijkingen t.o.v. de beslissingen dienen terug voorgebracht te worden aan de desbetreffende bevoegde organen of personeelsleden. Op deze wijze kunnen de te betalen bedragen binnen de contractuele termijnen betaald worden en kan het administratieve proces efficiënt verlopen. De raadsleden kunnen op hun vraag steeds de nodige overzichten gerapporteerd krijgen en vervolgens eventueel de detail van de facturen opvragen. De secretaris voorziet de nodige afspraken betreffende de uitvoering van de controles in de interne controleprocedures. De vorderingsstaten en ereloonfacturen betreffende investeringsprojecten worden goedgekeurd door het Vast Bureau en hiervoor wordt geen delegatie gegeven aan de secretaris. Art. 1 De goedkeuring van de te betalen bedragen te delegeren aan de secretaris, onder voorwaarde dat de nodige beslissingen werden genomen door de bevoegde organen of personeelsleden en uitgezonderd de vorderingsstaten en ereloonfacturen van de investeringsprojecten. 11. AGENDA: (GVDC) WZC BRIELS PERCEEL C 237K (DEEL) - ONDERHANDSE VERKOOP - PRINCIPIËLE GOEDKEURING De eigenaar van de woning Kerkplein 11, de heer Servaes, wenst een deel (± 34 m 2 ) van het perceel WZC Briels Melsele C 237k onderhands te kopen om de grenzen van zijn perceel recht te kunnen trekken. Alle kosten die deze eventuele verkoop met zich meebrengen zijn ten laste van de koper. voor Maatschappelijk Welzijn, het decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Beslissing uitgesteld naar een volgende raad.

11 12. AGENDA: (SDW) ADMINISTRATIE - UPGRADE VAN CEBAN NAAR COBRA - GOEDKEURING Er is een noodzaak om een upgrade uit te voeren van het notuleringsprogramma Ceban naar de nieuwere versie Cobra om volgende redenen: deze recentere versie heeft een groter gebruiksgemak en heeft nieuwe mogelijkheden waaronder een versie voor raadsleden en beschikbaarheid voor de ganse OCMW organisatie voor een kleine meerprijs. Omwille van de technische specificiteit (art. 17 2, 1 f WOO) kan deze opdracht tot upgrade slechts aan één firma toevertrouwd worden, met name Cevi nv, bij wie reeds een offerte werd opgevraagd. Immers, voor de continuïteit naar gebruik, beheer en onderhoud toe is het aangewezen de opdracht aan Cevi toe te wijzen. Ook de consulteerbaarheid van de gegevens in het oude programma Ceban is sowieso noodzakelijk en kan enkel door Cevi aangereikt worden. De kosten voor deze opdracht worden geraamd op 7.097,62 EUR (excl. 21% BTW) als éénmalige kost voor installatie, implementatie en vorming, en het opzetten van een koppeling naar het archief van Ceban. Daarnaast komt er een maandelijkse licentiekost van 493,24 EUR (excl. 21% BTW) voor organisatiebreed gebruik. Het onderhoud van het archief Ceban kost jaarlijks 83,06 EUR (excl. BTW). Voor de module voor raadsleden bedraagt de installatie-, implementatie- en opleidingskost 2.011,73 EUR (excl. 21% BTW). De maandelijkse licentiekost voor de module bedraagt 80,00 EUR (excl. 21% BTW). In het budget 2013 zijn onder projectnummer 143 kredieten ten bedrage van EUR voorzien voor de aankoop van software van winsoc. Gelet op het advies van de financieel beheerder: positief advies. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de daaropvolgende Koninklijke Besluiten met betrekking tot deze wet; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. De upgrade van Ceban naar Cobra goed te keuren voor een éénmalig bedrag van ,31 EUR (incl. 21% BTW), een maandelijkse licentiekost van 693,62 EUR (incl. 21% BTW) en een jaarlijks onderhoud van 100,53 EUR (incl. 21% BTW).

12 13. AGENDA: (SDW) ADMINISTRATIE - GPS-TIME OP NIEUWE SERVEROMGEVING - INSTALLATIE EN UPGRADE - GOEDKEURING Er is een noodzaak om een upgrade uit te voeren van het tijdsregistratieprogramma van GPS Time naar de recentste versie GPS Suite om volgende redenen: in het kader van de samensmelting van de netwerken van OCMW en gemeente is het noodzakelijk om dezelfde versie van GPS Suite in OCMW en gemeente te gebruiken. Pas als de beide organisaties eenzelfde versie hebben, kan er in een tweede fase overgeschakeld worden naar een eengemaakte database voor tijdsregistratie voor beide organisaties. Omwille van de technische specificiteit (art. 17 2, 1 f WOO) kan deze opdracht tot upgrade slechts aan één firma toevertrouwd worden, met name GPS nv. bij wie reeds een offerte werd opgevraagd. Omdat ons bestaande systeem volledig van de firma GPS is, moet de upgrade van dit systeem ook gebeuren door deze firma. Ook het tijdsregistratieprogramma van de gemeente is van GPS. Omdat het de bedoeling is de systemen van beide besturen op termijn samen te voegen tot één database, is de upgrade naar de recentste versie een noodzaak. Ook voor de continuïteit naar beheer en onderhoud toe is het aangewezen de opdracht aan GPS toe te wijzen. De kosten voor deze opdracht worden geraamd op 3.784,85 EUR (excl. 21% BTW) voor de kickoff meeting, installatie, implementatie, configuratie, conversie van gegevens, en opleiding en verplaatsing. In het budget 2013 zijn onder projectnummer 943 kredieten ten bedrage van EUR voorzien voor GPS Time uitbouw programma. Gelet op het advies van de financieel beheerder: positief advies. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de daaropvolgende Koninklijke Besluiten met betrekking tot deze wet; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. De upgrade van GPS Time naar GPS Suite goed te keuren voor een éénmalig bedrag van 3.784,85 EUR (excl. 21% BTW). 14. AGENDA: (SDW) DIVERSE VOORZIENINGEN - OPROEPSYSTEMEN EN TELEFOONCENTRALES - AANPASSING PROGRAMMATIE - GOEDKEURING In het kader van de eenmaking van de netwerken van OCMW en gemeente, moeten er door Nextira One met Televic als onderaannemer aanpassingen gedaan worden aan de telefooncentrales en de oproepsystemen van de verwijderde sites. Enkel met deze wijzigingen

13 zullen telefonie en oproepsystemen na de overschakeling op het nieuwe gemeentelijke domein correct blijven werken. Er is reeds een offerte opgevraagd bij de leverancier Nextira One nv. De kosten voor deze opdracht worden geraamd op 5.147,04 EUR (excl. 21% BTW) voor de aanpassingen die moeten gebeuren voor het oproepsysteem en de telefonie. In het budget 2013 zijn onder projectnummer 046 resterende kredieten ten bedrage van 7400 EUR voorzien voor de voor de optimalisering van de telefooncentrale. Gelet op het advies van de financieel beheerder: positief advies indien in de gunningbrief uitdrukkelijk niet akkoord gegaan wordt met de betalingsvoorwaarden van de offerte. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de daaropvolgende Koninklijke Besluiten met betrekking tot deze wet; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. De aanpassingen aan het oproepsysteem en de telefonie in het kader van de eenmaking van de netwerken van beide organisaties door Nextira One goed te keuren voor een éénmalig bedrag van 5.147,04 EUR (excl. 21% BTW). 15. AGENDA: (SDW) ADMINISTRATIE - UITBREIDING CITRIX LICENTIES - GOEDKEURING In de zitting van 7 november 2012 verklaarde het vast bureau zich akkoord om binnen het OCMW te gaan werken via citrix op het ogenblik dat de netwerken van OCMW en gemeente één worden. Momenteel wordt er vooral op de verwijderde locaties via citrix gewerkt. Binnen de administratie draaien de meeste programma s lokaal. Om iedereen via citrix te kunnen laten werken is er een uitbreiding nodig van het aantal licenties. De administratie omvat een grote groep gebruikers. Vandaar is het nodig de bestaande licenties (60) met 100 extra licenties uit te breiden. Inventarisatie heeft aangetoond dat het aantal pc s binnen de ganse organisatie zeker rond de 150 toestellen schommelt. Er moet uitgegaan worden van een scenario waarbij iedere pc op hetzelfde moment moet kunnen werken. Vandaar is een uitbreiding met 100 licenties een noodzaak. Omwille van de technische specificiteit (art. 17 2, 1 f WOO) kan deze opdracht slechts aan één firma toevertrouwd worden, met name Cevi nv, bij wie reeds een offerte werd opgevraagd.

14 Immers, onze bestaande citrix- en RDS-licenties werden reeds bij Cevi aangekocht en het betreft een noodzakelijke uitbreiding van bovenvermelde licenties in het kader van de eenmaking van de serverinfrastructuur en het domein met de gemeente. Omwille van deze redenen is er dus enkel bij Cevi een offerte gevraagd. Ook voor de continuïteit naar beheer en onderhoud toe is het aangewezen de opdracht aan Cevi toe te wijzen. De kosten voor deze opdracht worden geraamd op ,00 EUR (excl. 21% BTW) voor de extra 100 licenties. Hieraan gekoppeld zijn er ook 100 extra Microsoft remote Desktop Service licenties nodig voor een bedrag van EUR (excl. 21% BTW). In het budget 2013 zijn onder projectnummer 241 kredieten ten bedrage van EUR voorzien voor de uitbouw van het server- en computerpark. Gelet op het advies van de financieel beheerder: positief advies. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de daaropvolgende Koninklijke Besluiten met betrekking tot deze wet; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. De uitbreiding van het aantal citrix en Microsoft Remote Desktop licenties goed te keuren voor een éénmalig bedrag van ,75 EUR (incl. 21% BTW) en een jaarlijks onderhoud van 406,56 EUR (incl. 21% BTW). 16. AGENDA: (KS) GEZAMENLIJKE AANKOOP ONDERHOUDSPRODUCTEN EN - MATERIALEN - GUNNING In de Raad van 24 oktober 2012 werd beslist om een prijsvraag te organiseren voor de aankoop van onderhoudsproducten en -materialen via openbare aanbesteding. De gemeente werd aangeduid om in overleg met het OCMW - in naam en voor rekening van het OCMW Beveren op te treden als opdrachtgever en een gunningvoorstel op basis van het goedkoopste alternatief voor de cluster ter aktename voor te leggen aan het OCMW Beveren. Volgende firma s hebben een offertes ingediend: B-Universeel (Turnhout), Salubris (Beernem), Boma (Antwerpen), Dumortier NV (Merksem), Verpa Benelux (Vorst) en King Belgium (Genval). Uit het verslag van nazicht dd. 1 februari 2013 blijkt dat volgende firma s de laagst regelmatige offerte hebben ingediend voor: - Perceel 1 (schoonmaakproducten algemeen), perceel 3 (specifieke schoonmaakproducten) en perceel 5 (specifieke wasproducten) King Belgium - Perceel 2 (schoonmaakmaterialen algemeen) Dumortier NV - Perceel 4 (specifieke schoonmaakmaterialen) - Boma

15 In het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Beveren d.d. 4 februari 2013 werd beslist om de opdracht voor het leveren van onderhoudsproducten en -materialen gedurende 2013 voor de gemeente en het OCMW te gunnen aan volgende firma s en voor een vermoedelijke som van: - Perceel 1 King Belgium ,45 EUR (incl. 21% BTW) - Perceel 2 Dumortier ,82 EUR (incl. 21% BTW) - Perceel 3 - King Belgium ,45 EUR (incl. 21% BTW) - Perceel 4 Boma 2.066,81 EUR (incl. 21% BTW) - Perceel 5 - King Belgium ,89 EUR (incl. 21% BTW) Gelet op het financieel advies van de financieel beheerder: positief advies. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de daaropvolgende Koninklijke Besluiten met betrekking tot deze wet; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; Kennis te nemen van het besluit van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Beveren van 4 februari 2013, waarbij de opdracht voor het leveren van onderhoudsproducten en -materialen tot en met 31 december 2013 voor het OCMW Beveren werd gegund aan volgende firma s en voor een vermoedelijke som van: - King Belgium, Rue du Cerf 190/1, 1332 Genval ,79 EUR (incl. 21% BTW) percelen 1, 3 en 5 - Dumortier, Oostkaai 23a, 2170 Merksem ,82 EUR (incl. 21% BTW) perceel 2 - Boma, Noorderlaan 131, 2030 Antwerpen 2.066,81 EUR (incl. 21% BTW) perceel AGENDA: (VF) DIVERSE VOORZIENINGEN - OPMAAK NOODPLANNEN - GUNNING Volgens de wet van 31 december 1963 en het Koninklijk Besluit van 8 november 1967 moet de brandweer beschikken over een interventiedossier of fiche van alle bedrijven en gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn. Het OCMW Beveren is verplicht om voor alle voorzieningen evacuatie- en interne noodplannen te voorzien als maatregel in geval van brand of andere noodsituaties. In de raad van 19 december 2012 werd het lastenboek goedgekeurd voor de aanstelling van een gespecialiseerde firma voor de opmaak van evacuatie- en noodplannen voor alle voorzieningen. De aanbesteding werd georganiseerd via onderhandelingsprocedure.

16 Uit het verslag van nazicht van de offertes blijkt dat: - 2 firma s een offerte hebben ingediend, nl. Design & Risk Management (Lommel) en Safe- Train (Wachtebeke) - de firma Safe-Train geen referenties noch een voorbeelddossier kan voorleggen, waaruit de technische bekwaamheid en ervaring blijkt (selectiecriterium): de inschrijving kan niet verder in overweging genomen worden - de offerte van de firma Design & Risk Management volledig conform de bepalingen van het lastenboek is voor een totaalbedrag na BAFO van ,41 EUR (incl. BTW 21%) In het exploitatiebudget 2013 externe consultancy ( AC 100) zijn de nodige budgetten voorzien voor deze opdracht. Gelet op het advies van de financieel beheerder: positief advies. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de daaropvolgende Koninklijke Besluiten met betrekking tot deze wet; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; De opdracht voor de opmaak van evacuatie- en noodplannen voor alle voorzieningen te gunnen aan de firma Design & Risk Management, Heibergstraat 4, 3920 Lommel voor een totaalbedrag van ,50 EUR (excl. BTW) of ,41 EUR (incl. BTW 21%). 18. AGENDA: (VF) DIVERSE VOORZIENINGEN - LASTENBOEK AANSTELLING CONSULTANT BRANDVEILIGHEID - GOEDKEURING Sinds 1 juli 2012 zijn er nieuwe brandveiligheidsnormen van kracht in de woonzorgcentra (Besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen, B.S. 9 maart 2012). Om aan deze nieuwe normen te voldoen, dienen in een aantal voorzieningen van het OCMW Beveren verschillende werken uitgevoerd. Wegens het technische karakter van sommige werken besliste het vast bureau in zitting van 28 november 2012 om een aantal van deze werken aan te besteden onder leiding van een ontwerper (consultant). Een lastenboek werd opgemaakt voor het aanstellen van een consultant.

17 De kosten voor deze opdracht worden geraamd op EUR. In het budget 2013 zijn onder projectnummer 390 kredieten ten bedrage van EUR voorzien voor het uitvoeren van de aanpassingswerken, inclusief ereloon van de consultant. Er wordt voorgesteld om de prijsvraag te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, overeenkomstig artikel 17 2, 1 a van de wet van 24 december Gelet op het advies van de financieel beheerder: positief advies. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de daaropvolgende Koninklijke Besluiten met betrekking tot deze wet; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; Het lastenboek voor de aanstelling van een consultant voor het uitvoeren van een aantal aanpassingswerken brandveiligheid in diverse voorzieningen goed te keuren voor een geraamd bedrag van EUR. Art. 2. De aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad. 19. AGENDA: (KS) DIVERSE VOORZIENINGEN - LASTENBOEK REINIGEN VAN RAMEN - GOEDKEURING Het contract voor het reinigen van de ramen van diverse voorzieningen van het OCMW Beveren met de firma Ariel Facilitaire Diensten loopt tot 30 april 2013 waarna het stilzwijgend verlengd wordt met telkens een jaar, behalve wanneer de opdracht door het opdrachtgevend bestuur wordt opgezegd ten minste 2 maanden voor de lopende periode. Ariel Facilitaire Diensten wenst de kostprijs voor het reinigen van de ramen van WZC De Notelaar met 1.094,35 EUR (excl. 21% BTW) per beurt te verhogen wat de kostprijs bijna verdubbelt per beurt en voldoet hiermee niet aan de voorwaarden gesteld bij de gunning. Voorgesteld wordt het contract te verbreken per 30 april 2013 en het dossier opnieuw aan te besteden. Een lastenboek werd opgemaakt voor het reinigen van de ramen van de diverse voorzieningen van het OCMW Beveren. Er wordt voorgesteld om de prijsvraag te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, overeenkomstig artikel 17 2, 1 a van de wet van 24 december De kosten voor deze opdracht worden geraamd op EUR (incl. BTW) per jaar.

18 In het exploitatiebudget 2013 zijn voldoende kredieten voorzien voor het reinigen van de ramen. Gelet op het advies van de financieel beheerder: positief advies. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de daaropvolgende Koninklijke Besluiten met betrekking tot deze wet; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; Het contract met Ariel Facilitaire Diensten op te zeggen per 30 april 2013 Art. 2. De secretaris de opdracht te geven om een schadeprocedure te onderzoeken Art. 3. Het lastenboek voor het reinigen van de ramen van diverse voorzieningen van het OCMW Beveren goed te keuren voor een geraamd jaarlijks bedrag van EUR (incl. 21% BTW). Art. 4. De aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad. 20. AGENDA: (VF) BEJAARDENFLATS DE BEUKEN - LASTENBOEK PLAATSING ACCUMULATOREN - GOEDKEURING De bestaande accumulatiekachels in de appartementen en een aantal gemeenschapsruimtes van De Beuken zijn door slijtage niet meer performant en aan vervanging toe. In het budget 2013 zijn onder projectnummer 311 kredieten ten bedrage van EUR voorzien voor de vervanging van accumulatoren. Deze budgetten zijn slechts voldoende om de helft van de accumulatoren te vervangen. De Regie der Werken adviseert de vervanging van alle accumulatoren. De vervangingen zijn op korte termijn noodzakelijk en gunning aan één firma zorgt voor uniformiteit en een lagere prijs. Er wordt voorgesteld om extra kredieten ten bedrage van EUR te voorzien via budgetwijziging Een ontwerp van lastenboek werd opgemaakt voor de plaatsing van accumulatoren in de appartementen en gemeenschapsruimtes van De Beuken, en dit in 2 fases: - fase 1 (uitvoering juni-september 2013: 33 flats en 1 gemeenschapsruimte - fase 2 (uitvoering juni-september 2014): 33 flats en 16 stuks in gemeenschapsruimtes Er wordt voorgesteld om de prijsvraag te organiseren via algemene offerteaanvraag. Gelet op het advies van de financieel beheerder: positief advies.

19 Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de daaropvolgende Koninklijke Besluiten met betrekking tot deze wet; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; Art. 2. Art. 3. Art. 4. Principieel akkoord te gaan met de vervanging van alle accumulatoren in de appartementen en gemeenschapsruimtes van bejaardenflats De Beuken. Bijkomende kredieten ten bedrage van EUR te voorzien via budgetwijziging Het lastenboek voor de vervanging van accumulatoren in de appartementen en gemeenschapsruimtes van De Beuken goed te keuren voor een geraamd totaalbedrag van EUR. De aanbesteding te organiseren via algemene offerteaanvraag en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad. 21. AGENDA: (CV) DE BRON - LASTENBOEK EN RAMING INFRASTRUCTUURWERKEN - RAMING - GOEDKEURING In zitting van 16 maart 2011 werd Architecten- en ingenieursbureau Abetec nv aangesteld als architect voor het ontwerp en de coördinatie van de bouwwerken aan dagcentrum NAH en home De Bron. In zitting van 5 juli 2012 besliste de raad vervolgens om de oorspronkelijke opdracht aan Abetec NV uit te breiden met o.a. het lot omgevingsaanleg voor een geraamd bedrag van ca EUR (exl. 21% BTW). Aan Abetec nv werd de opdracht gegeven om het lastenboek voor het lot infrastructuurwerken op te maken en een raming uit te werken; Het is aangewezen de prijsvraag te organiseren via de procedure van openbare aanbesteding. Het lastenboek wordt aan de raad voorgelegd. De financieel beheerder kan geen financieel advies geven zonder het volledige overzicht van de architect. De financieel beheerder adviseert om nog geen beslissing te nemen. Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en de daaropvolgende Koninklijke Besluiten met betrekking tot deze wet; Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Beslissing uitgesteld naar een latere raad.

20 22. AGENDA: (IC) FINANCIËLE STEUN INZAKE ENERGIEFONDS - BESTEDING SUBSIDIES - GOEDKEURING De wet van 4 september 2002 belast de OCMW s om in te staan voor de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energieleveringen. Het OCMW ontvangt hiervoor een jaarlijkse toelage voor de betaling van de personeelskosten en de financiële steunverlening. In 2012 werd een subsidiebedrag toegekend van ,34 EUR. Dit werd volledig aangewend voor financiële steunverlening voor mensen met een achterstallige energierekening. Voor 2013 zijn de subsidiebedragen nog niet gekend, maar de verwachting is dat het bedrag ongeveer hetzelfde zal zijn als in Omwille van de continuïteit van de hulpverlening is het belangrijk om de voorwaarden voor de besteding van deze subsidies te bepalen. Het BCSD van 29 januari 2013 heeft positief advies gegeven over het voorliggend voorstel van besteding van subsidies. Gelet op het financieel advies van de financieel beheerder: positief advies tot het bedrag van de te verwachten subsidie. voor Maatschappelijk Welzijn, het decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW- decreet; Art. 2. Het voorliggend voorstel voor de besteding van de subsidies van het energiefonds goed te keuren. De toelage voor 2013 voor de financiële steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energieleveringen te bestemmen voor tussenkomst in achterstallige energiefacturen, rekeningen binnen schuldbegeleiding en voor energiebesparende maatregelen. 23. AGENDA: (IC) TEWERKSTELLINGSPROJECT - SAMENWERKINGSOVEREENKOMST GROEP INTRO - GOEDKEURING De raad besliste in zitting van 16 maart 2011 en 21 maart 2012 om een samenwerkingsovereenkomst - volgens Art.61 van de OCMW wet - aan te gaan met Groep Intro om een tewerkstellingsproject op te starten. Aan de doelgroepwerknemers wordt een reële werkvloer aangeboden waar arbeidsattitudes, technische competenties en algemene vaardigheden kunnen aangeleerd worden. Het OCMW zal hiervoor renovatiewerken en groenonderhoud als mogelijke werkvloeren ter beschikking stellen.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 AGENDA Openbaar gedeelte Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 AGENDA Openbare zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 JUNI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) VERLENGING OPDRACHTHOUDERSCHAP

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën 2. (KSM)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) -

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullende agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Werken,

Nadere informatie

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KP) DE BRON - AANVAARDING SCHENKING - GOEDKEURING

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016 AGENDA Openbare Zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën 2. (KP) De

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 2. (IC) KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND -

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JULI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 19 FEBRUARI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

0.5. (KH) Bijzonder comité voor de sociale dienst - kennisname ontslag - aanduiding lid - kennisname

0.5. (KH) Bijzonder comité voor de sociale dienst - kennisname ontslag - aanduiding lid - kennisname 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 MEI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. (KH) Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1 0.2. (KH) Ontslag raadslid

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van deze grond.

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van deze grond. TOELICHTING RAAD VAN 19 APRIL 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) INDEXERING HUURPRIJZEN - GOEDKEURING Aan

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 DECEMBER 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 DECEMBER 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 DECEMBER 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting (gedeelte

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL) Interne

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014 31 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 2. (EDV)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2012 136 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2012 AGENDA Goedkeuring.1 1 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. Softwaremodules

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM)

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) WIJZIGING MEERJARENPLAN

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 27 AUGUSTUS 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERPACHTING JACHTRECHT

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring 1.1. Aanvullend punt -

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 AGENDA DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.00 UUR ZITTING VAN 07 JANUARI 2013 AANWEZIG: Jens De Wael, voorzitter van

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullende punten - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering.

Goedkeuring verslag openbaar gedeelte vorige vergadering. Zitting van 23 januari 2017 Aanwezig: Marie-Thérèse De Smet, OCMW-voorzitter Celine Baeckelandt, Carine Claerhout, Anja Demedts, Joke Vandemaele, Marianne Verbauwhede, Luc Vercaemer, OCMW-raadsleden Koenraad

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 15 FEBRUARI 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) GROND VRASENE SECTIE A 887 - OPENBARE

Nadere informatie

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10.

Raad 25.08.2014. De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 10. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 25 augustus 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden.

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden. TOELICHTING RAAD VAN 08 JUNI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 0.1. AANVULLEND PUNT - HOOGDRINGEND 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING INSTELLINGEN EN ALGEMEEN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013 93 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 APRIL 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 27 oktober 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

1/1 Het verslag van de vergadering d.d. 23 mei 2017 wordt na lezing goedgekeurd en ondertekend.

1/1 Het verslag van de vergadering d.d. 23 mei 2017 wordt na lezing goedgekeurd en ondertekend. VERSLAG Verslag: raad Datum: donderdag 29 juni 2017 om 20 uur Plaats: raadzaal van het OCMW, Blokstraat 2 te 9170 Sint-Gillis-Waas Aanwezig: P. Buytaert, voorzitter De Keyzer E, Van Dorsselaere R, Van

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 JANUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 JANUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 JANUARI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) goedkeuring Raad 2. Vast bureau

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 FEBRUARI 2015 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14.

Raad 24.11.2014. 1. Goedkeuring van het openbaar gedeelte van het verslag van 27.10.14. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 november 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 619 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente Sint-Gillis-Waas OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van 22 december 2016 Aanwezig : De heer P. Buytaert, voorzitter

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 27 oktober 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 24 NOVEMBER 2016 Aanwezig: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Rita Van Cleynebreugel, Ann Wils,

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Lutgarde GEEROMS, Renaat RAES, Hubert SOENS, Annita SONCK, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Lutgarde VAN DEN BRANDE, Godelieve

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DONDERDAG 30 MAART Openbare zitting

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DONDERDAG 30 MAART Openbare zitting RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DONDERDAG 30 MAART 2017 DAGORDE Openbare zitting PUNT 1 :Goedkeuring van de notulen van de openbare zitting van 23 februari 2017 Gelet op het voorliggende verslag;

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) AANPASSING TARIEVEN MAALTIJDEN

Nadere informatie

Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008:

Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008: Verslag van de publieke vergadering van 22 januari 2008: Aanwezig te 19.30 uur: MM. Verelst Leo, Holemans Emiel, Lemmens Jozef, Vervoort Anne-Marie, Roevens Lutgarde, Sels Ritta, Boeckxstaens Veerle, Van

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 oktober 2015

OCMW-raad van 29 oktober 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@sint-niklaas.be Bondige toelichting voor het publiek bij

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 16 FEBRUARI 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER OPENBAAR VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN DONDERDAG 27 OKTOBER 2016. Aanwezig: Julie Asselman, Voorzitter Anne Del Piero, Jos Cools, Jeannine Van de Vreken, Lucienne François, Erik Crombé, Ann Tambour,

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur

VERSLAG VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON 29 januari 2015 om 20.00 uur Aanwezig Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Greet Baldewijns, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes, Johan Feytons, mevrouw Marie Hubertine Leunen,

Nadere informatie

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02.

Raad De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 02. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 augustus 2015 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter, Dirk De

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 18 december 2014 Erik Vanderheiden, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016

Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 Notulen uit de OCMW-raad van 27 januari 2016 OPENBARE ZITTING 1. Kennisname einde mandaat OCMW-raadsleden. 2 2. Installatie nieuwe OCMW-raadsleden 2 3. verslag vorige openbare zitting. 3 4. Goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 MAART 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 MAART 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 MAART 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting (gedeelte

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie