BIJZONDERE SPECIFICATIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDERE SPECIFICATIES"

Transcriptie

1 VLAAMSE VERENIGING VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN TECHNISCHE BIJSTAND vzw BIJZONDERE SPECIFICATIES VVOB vzw - september 2012 Oproep 8. SUR Progress INTERNE KWALITEITSZORG voor de SURINAAMSE PEDAGOGISCHE INSTITUTEN bladzijde 1/19

2 INHOUD A. ALGEMENE BEPALINGEN De aanbestedende instantie Doel en aard van het contract Indiening en opening van offertes Bepalingen die het contract beheersen Looptijd Uitzonderingen op de Algemene Contractuele Bepalingen... 5 B. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Voorstellen Informatie op te nemen in het voorstel Kavels Geldigheidsduur offerte Prijzen Prijzen Prijsherziening Aansprakelijkheid van de inschrijver Qualitatieve selectie Recht van toegang Selectiecriteria... 7 (a) Betreffende de financiële middelen van de inschrijver... 8 (b) Betreffende de technische capaciteiten van de inschrijver Wettigheid van de offerte Gunningscriteria Lijst van gunningscriteria Eindscore Monitoring en aanvaarding van verrichte diensten Uitvoering van de dienst Perioden en bepalingen Plaatsen waar de diensten moeten worden verricht en formaliteiten (a) Plaatsen waar de diensten verricht moeten worden (b) Beoordeling van de verrichte diensten Facturering en betaling van diensten Onderaannemers Bijzondere toezeggingen van de dienstverlener Geschillen Boeten voor laattijdige verrichting van diensten Intellectuele eigendomsrechten C. TECHNISCHE BEPALINGEN Presentatie van VVOB Toepassingsgebied van het Progress Programma in Suriname Doelstellingen van de taak Lengte en termijn van de taak Taal Documentatie D. BIJLAGEN bladzijde 2/19

3 A. ALGEMENE BEPALINGEN 1. De aanbestedende instantie De aanbestedende instantie is de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) vertegenwoordigd door haar directeur, de heer Bart Dewaele. Het Belgisch Recht is van toepassing op de inschrijvingsvoorschriften. VVOB vzw Handelsstraat 31 B-1000 Brussel België Nadere informatie omtrent de procedure en de inhoud van de opdracht kan worden bekomen bij: Carl Beel Lijncoordinator IR 2 Progress VVOB Suriname Commewijnestraat 41 Paramaribo Suriname / Kandidaat-inschrijvers worden verzocht hun eventuele vragen via op te sturen naar de bovenvermelde contactpersonen van de contracterende entiteit. Een week vóór de datum vastgesteld voor de openingszitting van de offertes, zullen de vragen en antwoorden aan alle kandidaatinschrijvers worden bekendgemaakt. Let wel, er zullen geen extra informatiesessies worden gehouden. De beherende afdeling is de contracterende entiteit. De contracterende entiteit is de enige instantie met bevoegdheid voor de bewaking en beheersing van het contract. De beherende functionaris is dhr. Nico Vromant. De reikwijdte van zijn gezag wordt uiteengezet in de kennisgeving van toewijzing van het contract. 2. Doel en aard van het contract Titel van de opdracht: INTERNE KWALITEITSZORG voor de SURINAAMSE PEDAGOGISCHE INSTITUTEN Deze opdracht betreft ondersteuning van het vernieuwingsproces op de pedagogische instituten in Suriname omtrent het invoeren van een systeem van interne kwaliteitszorg. Dit contract is een opdracht voor de levering van diensten als bedoeld in artikel 3 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. De te verlenen diensten worden gedetailleerd beschreven in Deel C Technische Bepalingen Omschrijving van de Opdracht van deze Bijzondere Specificaties. De geselecteerde procedure is die van een onderhandelingsprocedure. bladzijde 3/19

4 3. Indiening en opening van offertes De offerte dient te worden gestoken in een verzegelde envelop met daarop aan de bovenzijde de volgende woorden: OFFERTE IKZ NIET OPENEN. Offertes moeten per post (een aangetekende bezorging wordt aanbevolen) worden verstuurd naar, of persoonlijk worden ingediend bij, de aanbestedende entiteit op het onderstaand adres: VVOB Suriname, Commewijnestraat 41, Paramaribo Suriname. De verzenddatum op de envelop moet verwijzen naar een datum voor of op 05 oktober Offertes moeten ook per verzonden worden naar het volgende adres: (ter attentie van de Programme Manager). Offertes worden aanvaard tot en met 05 oktober 2012 om uur lokale tijd, wanneer de openingszitting van de offertes geopend wordt verklaard. De datum van ontvangst in de elektronische postbus van de begunstigden is bepalend. VVOB behoudt zich het recht voor om alle ingediende offertes te accepteren of te weigeren, om te onderhandelen met alle gekwalificeerde inschrijvers, of deze oproep te veranderen of te annuleren, geheel of gedeeltelijk, indien in het belang van VVOB om zulks te doen. Plaatsing van deze oproep betekent niet dat VVOB zich committeert om een opdracht te gunnen, offertes te bevestigen of om kosten die verband houden met de voorbereiding van de prijsopgave te betalen. In geval het onderhandelen met gekwalificeerde inschrijvers noodzakelijk wordt geacht zal vanaf 12 oktober 2012 met betreffende inschrijvers een onderhandelingsronde worden opgestart. 4. Bepalingen die het contract beheersen - De wet van 24 december 1993 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (Belgisch staatsblad (UK Hansard) van 22 januari 1994); - De wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, voor zover reeds van kracht (Belgisch staatsblad van 15 februari 2007); - Het Koninklijk Besluit van 08 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken (Belgisch Staatsblad van 26 januari 1996); - Het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 houdende de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en concessies voor openbare werken + bijlage: algemene contractuele bepalingen voor overheidsopdrachten voor openbare werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken (Belgisch staatsblad van 18 oktober 1996); - Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (Belgisch staatsblad van 9 augustus 2011); - Elke wijziging op de hierboven genoemde wetten en Koninklijke Besluiten, van kracht op de dag van de opening van de offertes. De volledige tekst van deze regelingen is beschikbaar in het Frans of in het Nederlands op het Belgisch Federaal Portaal Home>BUSINESSES>Public Contracts>Information bladzijde 4/19

5 5. Looptijd De opdracht wordt van kracht op de eerste kalenderdag na de dag waarop de inschrijver de kennisgeving van de toewijzing van het contract heeft ontvangen en is geldig voor een periode van 14 maanden. Verlenging van de geldigheidsduur van de opdracht wordt niet verwacht. 6. Uitzonderingen op de Algemene Contractuele Bepalingen In overeenstemming met artikel 3, lid 1, van het KB van 26 september 1996, dienen inschrijvers 1 op te merken dat in deze Bijzondere Specificaties een uitzondering is gemaakt op artikel 75 van de bijlage bij het KB van 26 september 1996 betreffende boete voor te laat zijn, meer bepaald met betrekking tot het percentage van de boeten per kalenderdag en het maximumpercentage van de boeten berekend naar de waarde van de diensten. B. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1. Voorstellen 1.1 Informatie op te nemen in het voorstel De offerte en de bijlagen gehecht aan het indieningsformulier van de offerte moeten zijn gesteld in het Nederlands. Bij het indienen van zijn offerte, zal de inschrijver automatisch afzien van alle algemene of bijzondere bepalingen en voorwaarden, zelfs indien daarnaar wordt verwezen in een van de bijlagen bij de offerte. De onderstaande informatie moet worden opgenomen in de offerte: - De vaste eenheidsprijs voluit geschreven en in cijfers (uitgezonderd BTW); - De handtekening van de persoon die bevoegd is de offerte te ondertekenen; - Bewijs van bevoegdheid van de persoon die de offerte ondertekent; - De datum waarop de hierboven genoemde persoon de offerte heeft ondertekend; - Het volledige nummer van de inschrijver bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; - Het BTW-percentage evenals het bedrag van de BTW over de eenheidsprijs en de prijs inclusief alles; - Alle documenten verzocht als onderdeel van de selectie- en gunningscriteria. Het kandidaten dossier moet minimaal het volgende bevatten: 1. Een titelblad met daarop de naam van de persoon of instantie en naam van een contactpersoon met contactgegevens voor alle verdere communicatie; 2. Een korte voorstelling van de persoon of instantie; 3. Een sollicitatiebrief met onderbouwing van de opgedane expertise; 4. Een plan van aanpak voor de opdracht, dat onderbouwd wordt vanuit een onderliggende visie; 5. Een volledige budget- en tijdsplanning. 6. Een motivatie waarom de persoon of instantie zich kandidaat stelt voor de opdracht; 7. Een overzicht van reeds uitgevoerde internationale samenwerking met referenties 1 In dit document wordt naar instanties die een offerte indienen, verwezen als inschrijvers. bladzijde 5/19

6 De inschrijver moet gebruikmaken van het indieningsformulier voor offertes aangehecht aan deze Bijzondere Specificaties. Indien echter andere documenten worden gebruikt, is de inschrijver verantwoordelijk voor de overeenstemming van elk document met het indieningsformulier voor offertes dat bij deze Bijzondere Specificaties is gevoegd. De inschrijver moet zijn offerte opmaken en de samenvatting van de begroting of de inventaris invullen op het indieningsformulier dat als bijlage is toegevoegd bij de Bijzondere Specificaties. De documenten moeten ondertekend worden door de inschrijver of zijn gemachtigde. Elke doorhaling, overschrijving en aanvulling of wijziging in verwijzing, hetzij in de offerte of in haar bijlagen, welke van invloed kunnen zijn op de basisvoorwaarden van de opdracht, zoals prijzen, termijnen en technische voorwaarden, moeten ook worden ondertekend door de inschrijver of zijn gemachtigde. Alle bijlagen moeten zijn voorzien van de verwijzing: Aan te hechten aan en ondeelbaar geheel met mijn offerte van... (gevolgd door de datum en handtekening, en de familienaam, voornaam en functie van de ondertekenaar). 1.2 Kavels De opdracht is niet verdeeld in kavels Geldigheidsduur offerte Inschrijvers blijven verbonden door hun offerte voor de duur van 120 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag volgende op de dag waarop de offertes zijn geopend. 2. Prijzen 2.1 Prijzen Alle prijzen ingediend in het offertepakket moeten zijn uitgedrukt in Euro. De inschrijver wordt geacht alle mogelijke onkosten verbonden aan de levering van de diensten te hebben inbegrepen in zijn prijzen met uitzondering van vliegbiljetten, hotel en per diem. Vliegbiljetten worden verstrekt door VVOB voor economy class. Hotelreserveringen en passende hotelaccommodatie worden verzorgd door VVOB. De dagelijkse toelage is een totaalvergoeding van 46 Euro per dag, inclusief de dag van vertrek en niet meegerekend de dag van terugkeer, en is bedoeld als compensatie van de onkosten voor maaltijden, drank, plaatselijk vervoer en overige kleine uitgaven waarvoor de dienstverlener moet worden vergoed. Het Ministerieel Besluit ter vaststelling van de onderhoudstoelagen en hoofdstukken IV en VI van de Circulaire d.d. 22 december 2009 betreffende de vergoedingen voor buitenlandse missies zijn van toepassing op het verplicht verblijf buiten de woonplaats van de dienstverlener, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van deze opdracht. De dagelijkse toelage wordt slechts toegekend voor zover de kosten die daardoor gedekt moeten worden niet reeds vergoed en/of betaald worden door derden (VVOB-vertegenwoordiger, ambassadepersoneel, lokale samenwerkingspartners, ). Indien dit inderdaad het geval is, zal de dagelijkse toelage worden verminderd met 15% voor elk aangeboden ontbijt en met 30% voor elke andere aangeboden maaltijd. Instapkaarten dienen als documentair bewijs van reizen en moeten achteraf aan de aanbestedende instantie worden overgelegd, op straffe van terugbetaling van het bedrag van de reistoelage die wordt gevorderd. De reisonkosten van en naar de luchthaven zullen vergoed worden. De betaalde bedragen zijn beperkt tot het tarief voor de tweede klasse van het openbaar vervoer (trein of bus) voor een bladzijde 6/19

7 vergelijkbare reis. Parkeergeld, indien van toepassing, zal niet worden vergoed. Onkosten voor taxi s van en naar de luchthaven worden slechts vergoed in het land van bestemming. Slechts indien het onmogelijk is gebruik te maken van openbaar vervoer of een privéauto, kunnen andere voorzieningen worden getroffen. Luchthavenbelastingen (evenals air transfers, passenger service charges enz.) worden niet vergoed. Kosten van visa en verplichte vaccinaties worden niet vergoed. 2.2 Prijsherziening Prijsherzieningen voor deze opdracht zijn niet mogelijk. 3. Aansprakelijkheid van de inschrijver De inschrijver is volledig aansprakelijk voor eventuele fouten en leemten in de verleende diensten, in het bijzonder in de studies, rekeningen, tekeningen of andere documenten ingediend ter uitvoering van het overheidscontract. 4. Qualitatieve selectie 4.1 Recht van toegang (a) Uitsluitingscriteria Door de indiening van een offerte verklaart de inschrijver dat de uitsluitingscriteria, als bedoeld in artikel 61 van het KB van 15 juli 2011, niet van toepassing zijn op hem. Inschrijvers dienen bijzondere aandacht te besteden aan artikel 8 van de Wet van 15 juni 2006 en artikel 64 van het KB van 15 juli 2011 betreffende onverenigbaarheid. (b) Sociale zekerheid en belastingverplichtingen Inschrijvers moeten voldoen aan de specificaties van artikel 62 en artikel 63 van het KB van 15 juli 2011 betreffende Sociale zekerheid en belastingverplichtingen. Dit houdt onder andere in dat inschrijvers die personeel tewerkstellen, onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, een attest van nakoming van de verplichtingen ten opzichte van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid overeenkomstig de specificaties van artikel 62 1 van het KB van 15 juli 2011, moeten overleggen. Inschrijvers die geen personeel onderworpen aan de bovengenoemde wet tewerkstellen, moeten vastgehecht aan hun offerte een verklaring overleggen die is afgegeven door een officiële organisatie in hun land met bevoegdheid in aangelegenheden de sociale zekerheid van de arbeiders rakende. Zodanige verklaring inzake sociale zekerheid is niet vereist indien het totale offertebedrag niet hoger is dan EUR, exclusief BTW (in dit geval is de aanbestedende instantie verplicht zelf navraag te doen naar de situatie van de inschrijver). Daarnaast dienen inschrijvers een verklaring te overleggen waaruit blijkt dat aan alle beroepsmatige belastingverplichtingen is voldaan. 4.2 Selectiecriteria Inschrijvers worden beoordeeld aan de hand van de hieronder uiteengezette selectiecriteria. Alleen offertes van inschrijvers die voldoen aan de selectiecriteria worden in overweging genomen voor deelneming in de vergelijking van de offertes ten opzichte van de gunningscriteria als bladzijde 7/19

8 opgenomen in Paragraaf B.5 van deze Bijzondere Specificaties, aangezien deze offertes voldoen aan de administratieve en technische vereisten. (a) Betreffende de financiële middelen van de inschrijver Deze financiële draagkracht wordt beoordeeld aan de hand van de goedgekeurde jaarrekeningen voor de afgelopen drie jaar ingediend bij de Belgische Nationale Bank. Bedrijven die niet zijn ingeschreven in België worden beoordeeld aan de hand van hun goedgekeurde jaarrekeningen voor de afgelopen drie jaar gevoegd bij hun offerte of een document waaruit de activa en passiva van het bedrijf blijken. (b) Betreffende de technische capaciteiten van de inschrijver De kandidaat-leveranciers moeten minimal 5 jaren van ervaring aantonen voor de gevraagde resultaatsgebieden waarvoor wordt geoffreerd. Inschrijvers worden verzocht hun technische bekwaamheid te verantwoorden door de volgende informatie te voegen bij hun offerte: Eerste criterium betreffende de bekwaamheid van de inschrijver Betreffende de technische bekwaamheid van de inschrijver, dient de persoon of instantie gedetailleerde curriculum vitae bij te voegen van mensen die zullen betrokken worden bij de opdracht waarin kennis en ervaring met de gevraagde resultaatsgebieden duidelijk worden aangetoond; Tweede criterium betreffende de bekwaamheid van de inschrijver Een lijst die de onderstaande informatie weergeeft, overeenkomstig het navolgende kader, voor elk traject van capaciteitsopbouw verricht gedurende de afgelopen drie jaar of die momenteel wordt verricht door de inschrijver: De titel van het capaciteitsopbouwtraject Het totaal aantal dagen besteed aan de werkzaamheden Het totaal aantal dagen besteed aan veldwerk 4.3 Wettigheid van de offerte Offertes zullen worden onderzocht op hun wettigheid. Rechtsongeldige offertes worden uitgesloten. Alleen rechtsgeldige offertes komen in aanmerking voor vergelijking met de gunningscriteria. 5. Gunningscriteria Teneinde de beste offerte te kiezen, worden de geselecteerde rechtsgeldige offertes getoetst aan een reeks gunningscriteria, als hierna opgenomen. Deze criteria worden gewogen om een definitieve rangschikking te verkrijgen. 5.1 Lijst van gunningscriteria De gunningscriteria, in dalende volgorde van belangrijkheid, zijn de volgende: 1. Kwaliteit van het voorstel (60%) a) Relevantie van de expertise rond de resultaatsgebieden voor de opdracht (30%); b) De onderbouwing van het voorgestelde plan van aanpak vanuit de onderliggende visie op capaciteitsopbouw binnen het resultaatsgebied (20%); c) De kracht van de argumentatie aangegeven in de motivatiebrief (10%). bladzijde 8/19

9 2. De prijs (40%) 5.2 Eindscore 1. Kwaliteit van het voorstel 60% Het eerste gunningscriterium wordt geëvalueerd op basis van drie subcriteria: 30% (relevantie), 20% (onderbouwing), 10% (motivatie). De score voor elk subcriterium van kwaliteit wordt berekend als volgt: uitstekend-goed-voldoende-onvoldoende. Deze beoordelingen worden respectievelijk gekwantificeerd als 100%, 75%, 50% en 0%. De scores voor de 3 subcriteria worden vervolgens samengeteld. De methodologische hoofdpunten voor het eerste gunningscriterium en zijn drie subcriteria worden uitgelegd in de omschrijving van de opdracht. De inschrijver dient in zijn technische offerte de methode te omschrijven die hij wil gebruiken om de resultaten te bereiken. De inschrijver dient een gedetailleerde curriculum vitae waaruit de technische bekwaamheden van de consultant blijken, bij te voegen. De opdracht wordt niet gegund aan een inschrijver (of wordt geannuleerd indien reeds gegund) indien een of meer van de voorgestelde consultants niet beschikbaar is om welke reden ook. De inschrijver dient bij zijn offerte te voegen alle andere informatie die nuttig kan zijn bij het beoordelen van zijn offerte, overeenkomstig het eerste gunningscriterium. De berekening geschiedt als volgt: - Voor relevantie: [30 (het percentage toegekend voor relevantie) /100]*de toegekende beoordeling (100, 75, 50 of 0) - Voor onderbouwing: [20 (het percentage toegekend voor ervaring trainers) /100]* de toegekende beoordeling (100, 75, 50 of 0) - Voor motivatie: [10 (het percentage toegekend voor actieplan) /100]* de toegekende beoordeling (100, 75, 50 of 0) 2. De prijs 40% Het prijscriterium wordt berekend als volgt: - Het laagste voorstel krijgt 100%: 40 punten - De berekening geschiedt als volgt: 40* (prijs van het laagste voorstel /prijs van voorstel) Alle scores voor beide gunningscriteria worden opgeteld en de taak wordt opgedragen aan de deelnemer met de hoogste eindscore. 6. Monitoring en aanvaarding van verrichte diensten Tijdens hun uitvoering zullen de diensten nauw gevolgd worden door een stuurgroep bestaande uit de lijncoördinatoren van IR2 van Progress. De stuurgroep is ook verantwoordelijk voor de definitieve goedkeuring van de verleende diensten. Verwacht wordt dat na elke missie tijdens de uitvoering van de opdracht een verslag wordt opgemaakt van de missie dat is ondertekend door de uitvoerder van de missie. bladzijde 9/19

10 7. Uitvoering van de dienst 7.1 Perioden en bepalingen De diensten moeten worden verricht binnen 14 maanden na de dag volgend op de dag waarop de inschrijver de kennisgeving heeft ontvangen van de gunning van de opdracht. De exacte datum van kennisgeving van de opdracht wordt overeengekomen tussen de beherende functionaris en de dienstverlener. Het origineel exemplaar van het indieningsformulier, hierna genoemd de kooporder, naar behoren medeondertekend door de aanbestedende instantie, wordt naar de dienstverlener verstuurd per post. In elk geval, vorderingen betrekking hebbend op de kooporder zijn slechts geldig indien aangemeld binnen 15 kalenderdagen vanaf de eerste dag na de dag waarop de dienstverlener de kooporder heeft ontvangen. 7.2 Plaatsen waar de diensten moeten worden verricht en formaliteiten (a) Plaatsen waar de diensten verricht moeten worden De diensten worden verricht in Suriname. Kandidaat-inschrijvers hebben het recht de plaats waar de diensten verleend moeten worden te inspecteren. Te dien einde, moeten ze contact opnemen met de vertegenwoordiger van de aanbestedende instantie die ze zal informeren. (b) Beoordeling van de verrichte diensten Indien onregelmatigheden worden waargenomen tijdens de uitvoering van de diensten, zal de succesvolle inschrijver onmiddellijk daarvan in kennis worden gesteld per fax of , met bevestiging achteraf per aangetekende brief. De succesvolle inschrijver is verplicht diensten die niet aan de nalevingsvereisten voldoen opnieuw aan te vangen. Wanneer de diensten zijn verricht, worden de norm en de naleving van de verrichte diensten beoordeeld. Hiervan wordt een beoordelingsverslag opgesteld, waarvan een origineel exemplaar zal worden verstrekt aan de dienstverlener. Diensten die niet zijn verricht op een wijze die correct is of beantwoordt aan de nalevingsvereisten, moeten opnieuw worden verricht. 8. Facturering en betaling van diensten Prijzen (+21% BTW voor Belgische dienstverleners) worden bij aanbieding van de facturen betaald als volgt: - Eerste termijn: 15% 15 dagen vóór de organisatie van de dienst - Tweede termijn: 20% binnen dertig dagen na voltooiing van de eerste missie - Derde termijn: 20% binnen dertig dagen na voltooiing van de tweede missie - Vierde termijn: 20% binnen dertig dagen na voltooiing van de derde missie - Vijfde termijn: 25% na ontvangst van het eindverslag De dienstverlener dient de facturen te sturen naar het onderstaand adres: VVOB Suriname Ter attentie van Nico Vromant Programma Manager VVOB Suriname Postbus Commewijnestraat 41 Paramaribo Suriname bladzijde 10/19

11 Alleen diensten die correct zijn verricht, mogen gefactureerd worden. Betaling zal geschieden binnen 50 kalenderdagen na ontvangst van de factuur, op voorwaarde dat de aanbestedende instantie, binnen de voorziene periode, in het bezit is gesteld van alle andere eventueel gevraagde documenten. Facturen moeten zijn uitgedrukt Euro. 9. Onderaannemers Uitbesteding is niet toegestaan. 10. Bijzondere toezeggingen van de dienstverlener Alle resultaten en rapporten opgemaakt door de dienstverlener tijdens de uitvoering van deze opdracht zijn eigendom van de aanbestedende instantie en mogen niet worden gepubliceerd of bekendgemaakt aan derden zonder haar schriftelijke toestemming daartoe. De dienstverlener en zijn werknemers zijn verbonden door een discretieplicht met betrekking tot de informatie die ze ter kennis komt tijdens de uitvoering van de opdracht. Deze informatie mag onder geen enkele omstandigheid worden bekendgemaakt aan derden zonder de schriftelijke toestemming van de aanbestedende instantie. De dienstverlener mag evenwel naar de opdracht verwijzen bij wijze van referentie. De dienstverlener moet op zich nemen te waarborgen dat de opdracht wordt uitgevoerd door de mensen genoemd in de offerte, uitgezonderd in geval van force majeure. De genoemde mensen of hun vervangers worden allen geacht effectief te participeren in de uitvoering van de opdracht. Iedere vervanger dient door de aanbestedende instantie te worden erkend. 11. Geschillen Elk geschil betreffende de uitvoering van deze opdracht zal uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbanken in het arrondissement Brussel. De werktaal is Frans of Nederlands. De aanbestedende instantie zal in geen geval aansprakelijk zijn voor letsel aan personen of schade aan eigendommen direct of indirect toegebracht door de voor de uitvoering van deze opdracht noodzakelijke werkzaamheden. De dienstverlener zal de aanbestedende instantie vrijwaren tegen elke actie tot schadevergoeding ingesteld door derden in dit verband. 12. Boeten voor laattijdige verrichting van diensten Niettegenstaande artikel 75 van de bijlage bij het KB van 26 september 1996, is de boete voor te late levering van diensten gesteld op 0,5% per kalenderdag met een maximum van 10% van het totaal voor de geleverde diensten. Een vrijstelling wordt gegeven voor het bepaalde in artikel 75 betreffende boeten voor te late levering van diensten vanwege het aanmerkelijk ongemak voor VVOB vzw dat zou zijn veroorzaakt door de te late verrichting van diensten. bladzijde 11/19

12 13. Intellectuele eigendomsrechten De dienstverlener zal alle, direct of indirect uit de diensten voortvloeiende, intellectuele eigendomsrechten, uitgezonderd de morele rechten, die kunnen ontstaan tijdens de duur en binnen het gebied van de uitvoering van deze opdracht en behoren tot de normale werkzaamheden van de aanbestedende instantie, met ingang van de aanvang hiervan, uitsluitend en definitief overdragen aan de aanbestedende instantie, in de ruimste zin, met name voor alle methoden en wijzen van gebruik, voor de volledige duur van de bescherming en voor de hele wereld. Alleen de aanbestedende instantie is bevoegd te bepalen of en wanneer het werk zal worden gebruikt. Werken die niet gebruikt worden, blijven evenwel het exclusieve eigendom van de aanbestedende instantie. Alleen de aanbestedende instantie is bevoegd de nodige formaliteiten te vervullen voor het verkrijgen van juridische en feitelijke bescherming met betrekking tot het werk. bladzijde 12/19

13 C. TECHNISCHE BEPALINGEN 1. Presentatie van VVOB Algemene informatie De Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) is opgericht in 1981 als een organisatie zonder winstoogmerk. Het motto van VVOB Onderwijs voor Ontwikkeling weerspiegelt haar algemene doelstelling: bijdragen aan armoedebestrijding en aan een rechtvaardigere wereld met meer mogelijkheden voor allen. Het hoofddoel van de organisatie is duurzaam verbeteren van de kwaliteit, doeltreffendheid en doelmatigheid van onderwijs en training in ontwikkelingslanden. VVOB is momenteel actief en heeft goed opgezette strategische en operationele partnerschappen in negen landen: DR Congo, Kenia, Rwanda, Zambia, Zimbabwe, Cambodja, Vietnam, Ecuador en Suriname. De jaarlijkse begroting van VVOB voor elk landenprogramma varieert tussen en VVOB heeft over de gehele wereld meer dan 140 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel, met lokale kantoren in tien landen. Namens de Federale Belgische en Vlaamse overheden, werkt VVOB op diverse manieren samen met andere overheids- en niet-gouvernementele organisaties, zowel nationaal als internationaal: essentiële Belgische overheidsinstanties, waaronder inbegrepen DGD, BTC en het Vlaamse Departement van Onderwijs; de overheden van DR Congo, Kenia, Rwanda, Zuid-Afrika, Zambia, Zimbabwe, Cambodja, Vietnam, Ecuador en Suriname; regionale en lokale onderwijsautoriteiten, zoals pedagogische diensten, lerarenopleidingen en instituten voor kwaliteitsondersteuning; en internationale ontwikkelingsagentschappen, zoals UNICEF, UNESCO, IRC, JICA en ADB. In Vlaanderen geeft VVOB uitvoering aan een programma voor het koppelen van Vlaamse scholen en scholen in ontwikkelingslanden (www.scholenbanden.be). Visie Als een creatieve Vlaamse samenwerkingspartner streven we naar een duurzame wereld met gelijke kansen. Binnen het grotere raamwerk van armoedebestrijding dragen wij bij aan het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en training in ontwikkelingslanden. Met deze brug naar het Zuiden, verhogen wij de maatschappelijke basis in Vlaanderen voor grotere solidariteit in onze samenleving. Missie Op basis van strategische partnerschapen werken we resultaatgericht op mesoniveau aan: duurzame oplossingen voor kwesties op het gebied van onderwijs en training in het kader van lokale beleidsplannen in ontwikkelingslanden en een sterkere solidariteit tussen Vlaanderen en ontwikkelingslanden. Om dit te bereiken, ondersteunen we programma s voor lokale capaciteitsopbouw door middel van een evenwichtig aanbod van middelen, diensten, netwerken en uitwisseling. Onze fundamentele bevoegdheden Technische bijstand Wij bieden technische bijstand aan onze partners in de onderwijssector. Onze teams die bestaan uit lokale en geëmigreerde deskundigen, verstrekken bijstand op de middellange en lange termijn. Deze onderwijs- en ontwikkelingsdeskundigen zijn professioneel ervaren en sociaal geëngageerde specialisten die zich voornamelijk bezig houden met trainen, coachen, faciliteren en plannen. De bladzijde 13/19

14 teams worden ondersteund door partnerschappen met lokale en Vlaamse instituten die kortetermijndeskundigheid bieden op het gebied van onderwijs en ontwikkeling. Capaciteitsopbouw We concentreren ons op institutionele capaciteitsopbouw van onze strategische en operationele partners. Dit versterkt hun capaciteit voor het effectief en efficiënt benutten van de middelen om hun doelen te bereiken. Onze activiteiten zijn in lijn met de beleidsplannen en de noden van de directe en indirecte doelgroepen in onze partnerlanden. We richten ons steeds meer op het initiëren, begeleiden en faciliteren van processen van verandering en institutionele versterking, gebaseerd op eigendom en partnerschap. De brug slaan tussen macro-, meso- en microniveau We spreken van macro, meso en micro als niveaus van beleid en instituten die de kwaliteit van het onderwijs beheren en beïnvloeden. Daar de grootte en het mandaat van onze organisatie de mogelijkheid bieden voor samenwerking met zowel overheidsinstanties als niet-gouvernementele organisaties, zijn onze interventies hoofdzakelijk geconcentreerd op het mesoniveau (partnerschappen op niveau van subsectoren, zoals met lerarenopleidingen en/of gefocust op het provinciaal niveau, enz.). Vanuit deze positie zijn we in staat het beleid op het macroniveau in overeenstemming te brengen met de noden en omstandigheden op het microniveau, waar de uitvoering geschiedt. Het op één lijn brengen met lokale beleidslijnen en de harmonisatie met andere donoren door middel van partnerschappen, waarborgt de relevantie van onze interventies. Micro Niveau van uitvoering (bijv. basisscholen en middelbare scholen) Meso Sub-sectorniveau en regionaal niveau (bijv. provinciaal departement van het Ministerie van Onderwijs, instituten voor de opleiding van leraren) Macro Nationaal beleidsniveau (bijv. Ministerie van Onderwijs) 2. Toepassingsgebied van het Progress Programma in Suriname Progress, het Programma Effectievere Scholen Suriname, is een samenwerkingsprogramma tussen het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV) en de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand (VVOB). Het programma werkt aan een effectiever onderwijssysteem in Suriname. Het programma heeft de volgende zeven intermediaire resultaten (IR): IR1 De afdelingen Inspectie en Begeleiding binnen het MINOV zijn beter gevormd en beter uitgerust om het basisonderwijs kwaliteitsvol te ondersteunen en te borgen IR2 Pedagogische instituten hebben verdere inhoud en vorm gegeven aan een kwaliteitsopleiding voor leerkrachten in het basisonderwijs IR3 Een duurzaam systeem van professionalisering van onderwijspersoneel is geïmplementeerd. IR4 De MINOV-afdeling Onderzoek en Planning heeft het MINOV-beleid en het onderwijsveld tijdig van accurate data over het Surinaams Onderwijs voorzien IR5 De Nucleuscentra van Brokopondo en Marowijne zijn beter gevormd om het onderwijs in het binnenland kwaliteitsvol te ondersteunen IR6 Managementcapaciteit MINOV is versterkt IR7 Het PROGRESS programma wordt in staat gesteld efficiënt, effectief, relevant en duurzaam te blijven via het ontwikkelen van organisatiepraktijken die focussen op (1) leren, en (2) verantwoordelijkheid afleggen door PROGRESS partners. bladzijde 14/19

15 2.1 Pedagogische instituten voor opleiding van leerkrachten voor het basisonderwijs in Suriname Progress werkt samen met vier Pedagogische Instituten (PI s) voor de opleiding van leerkrachten voor het basisonderwijs. Dit zijn: Het Albert Cameron Instituut (ACI) voor opleiding van leerkrachten kleuteronderwijs. Het Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI) voor opleiding van leerkrachten kleuteronderwijs en leerkrachten gewoon lager onderwijs. Het Surinaams Pedagogisch Instituut (SPI) voor opleiding van leerkrachten kleuteronderwijs en leerkrachten gewoon lager onderwijs. De kweekschool van de Scholengemeenschap Nickerie (SGN) voor opleiding van leerkrachten gewoon lager onderwijs. Het is het enige pedagogische instituut dat niet in Paramaribo ligt. De pedagogische instituten voor de opleiding van leerkrachten kleuteronderwijs en leerkrachten lager onderwijs worden vaak aangeduid met de term kweekscholen. Het zijn opleidingen op voortgezet onderwijs voor seniorenniveau (VOS), vergelijkbaar met hoger middelbaar onderwijs in Vlaanderen. De huidige opleiding van leerkrachten kleuteronderwijs is drie of vier jaar afhankelijk van de vooropleiding van de studenten. Het instroomniveau is laag, meestal een diploma lager beroepsgericht onderwijs (lbgo) of twee tot vier jaar meer uitgebreid lager onderwijs (mulo), al of niet met een diploma. Afgestudeerde leerkrachten kleuteronderwijs zijn ook bevoegd om les te geven in het eerste en tweede leerjaar van het lager onderwijs. De huidige opleiding van leerkrachten lager onderwijs is een vierjarige opleiding opgesplitst in een algemeen vormende fase (avf, 2 jaar) en een beroepsvormende fase (bvf, 2 jaar). De algemeen vormende fase heeft een programma dat zeer gelijkaardig is aan het hoger algemeen vormend onderwijs (havo) en studenten die geslaagd zijn voor avf hebben dezelfde doorstroommogelijkheden gekregen als volwaardige havo-studenten. Als gevolg hiervan is er een grote uitstroom uit de pedagogische instituten na de avf en gaan slechts weinig studenten door naar de bvf. Een mogelijk tekort aan leerkrachten voor het lager onderwijs is er alsnog niet door het grote aantal kleuterleerkrachten die via avondonderwijs alsnog bevoegd worden voor het lager onderwijs. Deze avondopleiding, de onderwijzersakte, heeft een eigen opleidingsprogramma dat niet is afgestemd met de dagopleiding op de pedagogische instituten. Het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) leidt leerkrachten op voor het voortgezet onderwijs op juniorenniveau (voj) en seniorenniveau (vos). Een driejarige Mo-A opleiding geeft bevoegdheid om les te geven op het voj. Een tweejarige Mo-B vervolgopleiding geeft bevoegdheid om les te geven op het vos. De docenten van de pedagogische instituten worden dus opgeleid door het IOL. 2.2 Vernieuwing van de opleiding van leerkrachten voor het basisonderwijs Op de pedagogische instituten is een proces van vernieuwing van de opleiding van leerkrachten opgestart met ondersteuning van Progress. De opleiding op de pedagogische instituten is in de laatste dertig jaar niet wezenlijk veranderd waardoor een vernieuwing van de opleiding hoogst noodzakelijk is geworden. Nieuwe pedagogische en didactische principes en inzichten en een grote verandering van de Surinaamse maatschappij dienen hun weerslag te vinden in de opleiding van de leerkrachten. Er is ook druk vanuit de politiek, de maatschappij en via schoolhoofden voor beter opgeleide leerkrachten om kwalitatief beter onderwijs te verkrijgen. De pedagogische instituten werken samen aan de vernieuwing. Ze hebben een traject uitgewerkt om vernieuwing door te voeren onder de noemer De Nieuwe Leerkracht. Het traject heeft intussen ook de steun van het Minov gekregen. De grote krachtlijnen van De Nieuwe Leerkracht zijn als volgt: bladzijde 15/19

16 Gefaseerde omvorming van de opleiding van een middelbare beroepsopleiding (mbo) op vos naar een hogere beroepsopleiding (hbo) Geleidelijke verhoging van de instroomvoorwaarden Omvorming van het curriculum van vakgericht naar competentiegericht Invoering van 2 gemeenschappelijke basisjaren gevolgd door 2 specialisatiejaren voor onderbouw of bovenbouw van het basisonderwijs Instellen van een systeem voor interne kwaliteitszorg Continue professionalisering van docenten gericht op de competenties als lerarenopleiders Uitwerking van een voorbereidingsprogramma voor studenten die niet meer rechtstreeks kunnen instromen. Vanaf 01 oktober 2012 gaat implementatie van De Nieuwe Leerkracht van start. Tijdens de startfase verhoogt de instap naar mulo-diploma voor alle studenten en wordt de nieuwe structuur en een nieuw curriculum ingevoerd, beginnend met het eerste basisjaar. Voor studenten met lbgo wordt in deze fase een voorbereidingsprogramma voorzien. Deze vernieuwingen dienen goed opgevolgd te worden. Het directeurenoverleg van de pedagogische instituten zorgt voor de dagelijkse leiding en opvolging en zorgen voor afstemming met het Minov. Ze worden daarbij ondersteunt door vernieuwingscoördinatoren en, sinds 2010, kwaliteitsankers in elk Pedagogisch Instituut. Een belangrijke doelstelling voor kwaliteitszorg is het geleidelijk opbouwen van een functionerend IKZsysteem op elk pedagogisch instituut. Met het oog op de omvorming tot een opleiding op hbo-niveau is een IKZ-systeem nodig omdat de opleiding zal geaccrediteerd worden. 3. Doelstellingen van de taak 3.1 IKZ op de Pedagogische instituten Binnen alle PI s zijn kwaliteitsankers aangesteld die gedeeltelijk zijn vrijgesteld van lesgeven. Deze kwaliteitsankers hebben een initiële training gehad over de basisprincipes van kwaliteitszorg. Sindsdien hebben ze geen verdere ondersteuning gehad waardoor de opbouw van een IKZ-systeem nog niet echt vorm gekregen heeft. In de periode willen de kwaliteitsankers hun kennis van IKZ-systemen verhogen en een IKZ-model in gebruik te nemen dat EFQM (European Framework for Quality Management) is georiënteerd. Dit IKZ-model zal dan de basis vormen voor het opzetten van een IKZ-systeem in de daaropvolgende periode Van de persoon of instantie verwachten we technische expertise rond kwaliteitszorg binnen onderwijsinstellingen en training, begeleiding en coaching van de kwaliteitsankers en directieleden tijdens 3 missies en van op afstand bij de invoering van het IKZ-systeem. 4. Lengte en termijn van de taak 4.1 IKZ op de Pedagogische instituten Voor deze opdracht worden drie missies verwacht. Een eerste missie aan het einde van 2012 en een tweede missie in maart of april 2013 en een derde missie in augustus of oktober 2013 zodat kwaliteitsankers vertrouwd zijn met een erkend EFQM geöriënteerd IKZ-model en een aantal specifieke IKZ procedures van het model operationeel zijn op de PI s tegen eind Taal Voor degenen die inschrijven op deze aanbesteding, is Nederlands de werktaal voor schriftelijke en mondelinge communicatie. De verslagen dienen eveneens opgemaakt te worden in het Nederlands. bladzijde 16/19

17 6. Documentatie Meer uitgebreide informatie over Progress is beschikbaar via de VVOB website en de website van het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (Minov) Het boek Ik geloof in jou! is beschikbaar via Dit boek is een belangrijk uitgangspunt bij alle onderwijsvernieuwingen in Suriname. bladzijde 17/19

18 D. BIJLAGEN INDIENINGSFORMULIER Specificaties VVOB vzw Betreffende interne kwaliteitszorg,pedagogische instituten - INDIENING van... (voor individuele persoon handelend als inschrijver) (familienaam, voornaam, positie of beroep en nationaliteit) * - INDIENING van... (voor partnerschappen zonder onafhankelijke juridische status) (voor elk van de partners in het samenwerkingsverband: familienaam, voornaam, positie of beroep, nationaliteit en woonplaats, N.O.S.S.-registratienummer van elk van de partners in het samenwerkingsverband of N.O.S.S. registratienummer van het partnerschap zelf, indien het samenwerkingsverband is geregistreerd bij N.O.S.S.) vertegenwoordigd door...handelend als een samenwerkingsverband voor deze overheidsopdracht;* - INDIENING van het bedrijf (naam, juridische vorm, nationaliteit en hoofdkantoor van het bedrijf)... vertegenwoordigd door (naam en hoedanigheid van de gemachtigde die dit formulier ondertekent):... BTW Nr... Registratienummer Sociale Zekerheid...* (*) doorhalen wat niet van toepassing is De inschrijver verbindt zich door zijn roerende en onroerende goederen, overeenkomstig de elementen en voorwaarden van de Bijzondere Specificaties VVOB vzw - September 2012 Sur 8 (waaronder inbegrepen in het bijzonder het voorgeschreven tijdschema), tot het uitvoeren van de opdracht tot dienstverlening verband houdende met interne kwaliteitszorg pedagogische instituten tegen de onderstaande prijzen: Vaste prijs voor de levering van de diensten (exclusief BTW): In cijfers :..EUR In woorden :...EUR Vaste prijs voor de levering van de diensten (inclusief BTW): In cijfers :..EUR In woorden :...EUR De betaling geschiedt rechtsgeldig door middel van overmaking naar rekeningnummer: ten name van... bladzijde 18/19

19 Gedaan te (plaats), in 2 originele exemplaren, op.(datum)... De inschrijver (Handtekening, naam en handgeschreven commentaar "Akkoord voor indiening ") Slechts in te vullen door het Departement Toewijzing van Contract NUMMER Op Datum & bekrachtiging van de Commitment Inspecteur Ordonnateur Nico Vromant, Programma Manager bladzijde 19/19

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

VVOB Suriname PROGRESS & PROGRESSING TVET

VVOB Suriname PROGRESS & PROGRESSING TVET VVOB Suriname PROGRESS & PROGRESSING TVET VVOB in Suriname Sinds 1982 in Suriname Verschillende fases: 1. Tot 2001: uitzenden experts 2. 2001-2007: projectwerking 3. 2008-2013: Progress: lager onderwijs

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

(concept)raamovereenkomst. inzake. de dienstverlening met betrekking tot het opleiden, trainen en oefenen van BHV en EHBO c.a.

(concept)raamovereenkomst. inzake. de dienstverlening met betrekking tot het opleiden, trainen en oefenen van BHV en EHBO c.a. Pagina 1 van 6 Bijlage 3. (concept)raamovereenkomst inzake de dienstverlening met betrekking tot het opleiden, trainen en oefenen van BHV en EHBO c.a. met kenmerk BHV.ca.ICZ/2015/HS ten behoeve van Inkoopcentrum

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

Bijlage A) Administratieve Bijlage

Bijlage A) Administratieve Bijlage EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Bijlage A) Administratieve Bijlage Vervanging van koelinstallaties

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 11 maart 2014 WOO: Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL).

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). Internetadres(sen): Adres van

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Aankondiging voor gunning van een openbaredienstcontract 1

Aankondiging voor gunning van een openbaredienstcontract 1 Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg ojs@publications.europa.eu Info & on-lineformulieren: http://simap.europa.eu Aankondiging

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL SOLLEVELDEN 2 2590 BERLAAR Lot 20.1 VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL MEI 2016 VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 2590 BERLAAR THV Scholenbouw : ELD

Nadere informatie

Specificaties van de inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen

Specificaties van de inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal 28 maart 2017 Specificaties van de inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan 1 TECHNISCHE SPECIFICATIES...

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen en Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Publicatienummer [nummer] Dossier D1424 Ingangsdatum [ingangsdatum] Partijen: 1. Stichting Christelijke

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat

Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Algemene voorwaarden FranklinCovey (F&U Nederland B.V.) bij de uitvoering van opdrachten op maat Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers

Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers 1 Raamovereenkomst ARVODI-2011 inzake Transport en opslag van Media Dragers De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

Factsheet 12. Focus op overheidsopdrachten

Factsheet 12. Focus op overheidsopdrachten Factsheet 12 Versie nr. 7 d.d. 13 juli 2017 Inhoudsopgave I. WAT ZIJN OVERHEIDSOPDRACHTEN?... 3 II. NALEVING VAN DE REGELS VOOR OVERHEIDSOPDRACHTEN... 4 III. AANDACHTSPUNTEN... 5 13/07/17 2/6 I. Wat zijn

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Reusel-De Mierden), p/a Postbus 11, 5688 ZG Oirschot (NL). t.a.v.: B. Verbeek (Concern

Nadere informatie