BIJZONDERE SPECIFICATIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDERE SPECIFICATIES"

Transcriptie

1 VLAAMSE VERENIGING VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN TECHNISCHE BIJSTAND vzw BIJZONDERE SPECIFICATIES VVOB vzw - september 2012 Oproep 8. SUR Progress INTERNE KWALITEITSZORG voor de SURINAAMSE PEDAGOGISCHE INSTITUTEN bladzijde 1/19

2 INHOUD A. ALGEMENE BEPALINGEN De aanbestedende instantie Doel en aard van het contract Indiening en opening van offertes Bepalingen die het contract beheersen Looptijd Uitzonderingen op de Algemene Contractuele Bepalingen... 5 B. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Voorstellen Informatie op te nemen in het voorstel Kavels Geldigheidsduur offerte Prijzen Prijzen Prijsherziening Aansprakelijkheid van de inschrijver Qualitatieve selectie Recht van toegang Selectiecriteria... 7 (a) Betreffende de financiële middelen van de inschrijver... 8 (b) Betreffende de technische capaciteiten van de inschrijver Wettigheid van de offerte Gunningscriteria Lijst van gunningscriteria Eindscore Monitoring en aanvaarding van verrichte diensten Uitvoering van de dienst Perioden en bepalingen Plaatsen waar de diensten moeten worden verricht en formaliteiten (a) Plaatsen waar de diensten verricht moeten worden (b) Beoordeling van de verrichte diensten Facturering en betaling van diensten Onderaannemers Bijzondere toezeggingen van de dienstverlener Geschillen Boeten voor laattijdige verrichting van diensten Intellectuele eigendomsrechten C. TECHNISCHE BEPALINGEN Presentatie van VVOB Toepassingsgebied van het Progress Programma in Suriname Doelstellingen van de taak Lengte en termijn van de taak Taal Documentatie D. BIJLAGEN bladzijde 2/19

3 A. ALGEMENE BEPALINGEN 1. De aanbestedende instantie De aanbestedende instantie is de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) vertegenwoordigd door haar directeur, de heer Bart Dewaele. Het Belgisch Recht is van toepassing op de inschrijvingsvoorschriften. VVOB vzw Handelsstraat 31 B-1000 Brussel België Nadere informatie omtrent de procedure en de inhoud van de opdracht kan worden bekomen bij: Carl Beel Lijncoordinator IR 2 Progress VVOB Suriname Commewijnestraat 41 Paramaribo Suriname / Kandidaat-inschrijvers worden verzocht hun eventuele vragen via op te sturen naar de bovenvermelde contactpersonen van de contracterende entiteit. Een week vóór de datum vastgesteld voor de openingszitting van de offertes, zullen de vragen en antwoorden aan alle kandidaatinschrijvers worden bekendgemaakt. Let wel, er zullen geen extra informatiesessies worden gehouden. De beherende afdeling is de contracterende entiteit. De contracterende entiteit is de enige instantie met bevoegdheid voor de bewaking en beheersing van het contract. De beherende functionaris is dhr. Nico Vromant. De reikwijdte van zijn gezag wordt uiteengezet in de kennisgeving van toewijzing van het contract. 2. Doel en aard van het contract Titel van de opdracht: INTERNE KWALITEITSZORG voor de SURINAAMSE PEDAGOGISCHE INSTITUTEN Deze opdracht betreft ondersteuning van het vernieuwingsproces op de pedagogische instituten in Suriname omtrent het invoeren van een systeem van interne kwaliteitszorg. Dit contract is een opdracht voor de levering van diensten als bedoeld in artikel 3 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. De te verlenen diensten worden gedetailleerd beschreven in Deel C Technische Bepalingen Omschrijving van de Opdracht van deze Bijzondere Specificaties. De geselecteerde procedure is die van een onderhandelingsprocedure. bladzijde 3/19

4 3. Indiening en opening van offertes De offerte dient te worden gestoken in een verzegelde envelop met daarop aan de bovenzijde de volgende woorden: OFFERTE IKZ NIET OPENEN. Offertes moeten per post (een aangetekende bezorging wordt aanbevolen) worden verstuurd naar, of persoonlijk worden ingediend bij, de aanbestedende entiteit op het onderstaand adres: VVOB Suriname, Commewijnestraat 41, Paramaribo Suriname. De verzenddatum op de envelop moet verwijzen naar een datum voor of op 05 oktober Offertes moeten ook per verzonden worden naar het volgende adres: (ter attentie van de Programme Manager). Offertes worden aanvaard tot en met 05 oktober 2012 om uur lokale tijd, wanneer de openingszitting van de offertes geopend wordt verklaard. De datum van ontvangst in de elektronische postbus van de begunstigden is bepalend. VVOB behoudt zich het recht voor om alle ingediende offertes te accepteren of te weigeren, om te onderhandelen met alle gekwalificeerde inschrijvers, of deze oproep te veranderen of te annuleren, geheel of gedeeltelijk, indien in het belang van VVOB om zulks te doen. Plaatsing van deze oproep betekent niet dat VVOB zich committeert om een opdracht te gunnen, offertes te bevestigen of om kosten die verband houden met de voorbereiding van de prijsopgave te betalen. In geval het onderhandelen met gekwalificeerde inschrijvers noodzakelijk wordt geacht zal vanaf 12 oktober 2012 met betreffende inschrijvers een onderhandelingsronde worden opgestart. 4. Bepalingen die het contract beheersen - De wet van 24 december 1993 betreffende overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (Belgisch staatsblad (UK Hansard) van 22 januari 1994); - De wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, voor zover reeds van kracht (Belgisch staatsblad van 15 februari 2007); - Het Koninklijk Besluit van 08 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken (Belgisch Staatsblad van 26 januari 1996); - Het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 houdende de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en concessies voor openbare werken + bijlage: algemene contractuele bepalingen voor overheidsopdrachten voor openbare werken, leveringen en diensten en concessies voor openbare werken (Belgisch staatsblad van 18 oktober 1996); - Het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren (Belgisch staatsblad van 9 augustus 2011); - Elke wijziging op de hierboven genoemde wetten en Koninklijke Besluiten, van kracht op de dag van de opening van de offertes. De volledige tekst van deze regelingen is beschikbaar in het Frans of in het Nederlands op het Belgisch Federaal Portaal Home>BUSINESSES>Public Contracts>Information bladzijde 4/19

5 5. Looptijd De opdracht wordt van kracht op de eerste kalenderdag na de dag waarop de inschrijver de kennisgeving van de toewijzing van het contract heeft ontvangen en is geldig voor een periode van 14 maanden. Verlenging van de geldigheidsduur van de opdracht wordt niet verwacht. 6. Uitzonderingen op de Algemene Contractuele Bepalingen In overeenstemming met artikel 3, lid 1, van het KB van 26 september 1996, dienen inschrijvers 1 op te merken dat in deze Bijzondere Specificaties een uitzondering is gemaakt op artikel 75 van de bijlage bij het KB van 26 september 1996 betreffende boete voor te laat zijn, meer bepaald met betrekking tot het percentage van de boeten per kalenderdag en het maximumpercentage van de boeten berekend naar de waarde van de diensten. B. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1. Voorstellen 1.1 Informatie op te nemen in het voorstel De offerte en de bijlagen gehecht aan het indieningsformulier van de offerte moeten zijn gesteld in het Nederlands. Bij het indienen van zijn offerte, zal de inschrijver automatisch afzien van alle algemene of bijzondere bepalingen en voorwaarden, zelfs indien daarnaar wordt verwezen in een van de bijlagen bij de offerte. De onderstaande informatie moet worden opgenomen in de offerte: - De vaste eenheidsprijs voluit geschreven en in cijfers (uitgezonderd BTW); - De handtekening van de persoon die bevoegd is de offerte te ondertekenen; - Bewijs van bevoegdheid van de persoon die de offerte ondertekent; - De datum waarop de hierboven genoemde persoon de offerte heeft ondertekend; - Het volledige nummer van de inschrijver bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; - Het BTW-percentage evenals het bedrag van de BTW over de eenheidsprijs en de prijs inclusief alles; - Alle documenten verzocht als onderdeel van de selectie- en gunningscriteria. Het kandidaten dossier moet minimaal het volgende bevatten: 1. Een titelblad met daarop de naam van de persoon of instantie en naam van een contactpersoon met contactgegevens voor alle verdere communicatie; 2. Een korte voorstelling van de persoon of instantie; 3. Een sollicitatiebrief met onderbouwing van de opgedane expertise; 4. Een plan van aanpak voor de opdracht, dat onderbouwd wordt vanuit een onderliggende visie; 5. Een volledige budget- en tijdsplanning. 6. Een motivatie waarom de persoon of instantie zich kandidaat stelt voor de opdracht; 7. Een overzicht van reeds uitgevoerde internationale samenwerking met referenties 1 In dit document wordt naar instanties die een offerte indienen, verwezen als inschrijvers. bladzijde 5/19

6 De inschrijver moet gebruikmaken van het indieningsformulier voor offertes aangehecht aan deze Bijzondere Specificaties. Indien echter andere documenten worden gebruikt, is de inschrijver verantwoordelijk voor de overeenstemming van elk document met het indieningsformulier voor offertes dat bij deze Bijzondere Specificaties is gevoegd. De inschrijver moet zijn offerte opmaken en de samenvatting van de begroting of de inventaris invullen op het indieningsformulier dat als bijlage is toegevoegd bij de Bijzondere Specificaties. De documenten moeten ondertekend worden door de inschrijver of zijn gemachtigde. Elke doorhaling, overschrijving en aanvulling of wijziging in verwijzing, hetzij in de offerte of in haar bijlagen, welke van invloed kunnen zijn op de basisvoorwaarden van de opdracht, zoals prijzen, termijnen en technische voorwaarden, moeten ook worden ondertekend door de inschrijver of zijn gemachtigde. Alle bijlagen moeten zijn voorzien van de verwijzing: Aan te hechten aan en ondeelbaar geheel met mijn offerte van... (gevolgd door de datum en handtekening, en de familienaam, voornaam en functie van de ondertekenaar). 1.2 Kavels De opdracht is niet verdeeld in kavels Geldigheidsduur offerte Inschrijvers blijven verbonden door hun offerte voor de duur van 120 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag volgende op de dag waarop de offertes zijn geopend. 2. Prijzen 2.1 Prijzen Alle prijzen ingediend in het offertepakket moeten zijn uitgedrukt in Euro. De inschrijver wordt geacht alle mogelijke onkosten verbonden aan de levering van de diensten te hebben inbegrepen in zijn prijzen met uitzondering van vliegbiljetten, hotel en per diem. Vliegbiljetten worden verstrekt door VVOB voor economy class. Hotelreserveringen en passende hotelaccommodatie worden verzorgd door VVOB. De dagelijkse toelage is een totaalvergoeding van 46 Euro per dag, inclusief de dag van vertrek en niet meegerekend de dag van terugkeer, en is bedoeld als compensatie van de onkosten voor maaltijden, drank, plaatselijk vervoer en overige kleine uitgaven waarvoor de dienstverlener moet worden vergoed. Het Ministerieel Besluit ter vaststelling van de onderhoudstoelagen en hoofdstukken IV en VI van de Circulaire d.d. 22 december 2009 betreffende de vergoedingen voor buitenlandse missies zijn van toepassing op het verplicht verblijf buiten de woonplaats van de dienstverlener, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van deze opdracht. De dagelijkse toelage wordt slechts toegekend voor zover de kosten die daardoor gedekt moeten worden niet reeds vergoed en/of betaald worden door derden (VVOB-vertegenwoordiger, ambassadepersoneel, lokale samenwerkingspartners, ). Indien dit inderdaad het geval is, zal de dagelijkse toelage worden verminderd met 15% voor elk aangeboden ontbijt en met 30% voor elke andere aangeboden maaltijd. Instapkaarten dienen als documentair bewijs van reizen en moeten achteraf aan de aanbestedende instantie worden overgelegd, op straffe van terugbetaling van het bedrag van de reistoelage die wordt gevorderd. De reisonkosten van en naar de luchthaven zullen vergoed worden. De betaalde bedragen zijn beperkt tot het tarief voor de tweede klasse van het openbaar vervoer (trein of bus) voor een bladzijde 6/19

7 vergelijkbare reis. Parkeergeld, indien van toepassing, zal niet worden vergoed. Onkosten voor taxi s van en naar de luchthaven worden slechts vergoed in het land van bestemming. Slechts indien het onmogelijk is gebruik te maken van openbaar vervoer of een privéauto, kunnen andere voorzieningen worden getroffen. Luchthavenbelastingen (evenals air transfers, passenger service charges enz.) worden niet vergoed. Kosten van visa en verplichte vaccinaties worden niet vergoed. 2.2 Prijsherziening Prijsherzieningen voor deze opdracht zijn niet mogelijk. 3. Aansprakelijkheid van de inschrijver De inschrijver is volledig aansprakelijk voor eventuele fouten en leemten in de verleende diensten, in het bijzonder in de studies, rekeningen, tekeningen of andere documenten ingediend ter uitvoering van het overheidscontract. 4. Qualitatieve selectie 4.1 Recht van toegang (a) Uitsluitingscriteria Door de indiening van een offerte verklaart de inschrijver dat de uitsluitingscriteria, als bedoeld in artikel 61 van het KB van 15 juli 2011, niet van toepassing zijn op hem. Inschrijvers dienen bijzondere aandacht te besteden aan artikel 8 van de Wet van 15 juni 2006 en artikel 64 van het KB van 15 juli 2011 betreffende onverenigbaarheid. (b) Sociale zekerheid en belastingverplichtingen Inschrijvers moeten voldoen aan de specificaties van artikel 62 en artikel 63 van het KB van 15 juli 2011 betreffende Sociale zekerheid en belastingverplichtingen. Dit houdt onder andere in dat inschrijvers die personeel tewerkstellen, onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, een attest van nakoming van de verplichtingen ten opzichte van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid overeenkomstig de specificaties van artikel 62 1 van het KB van 15 juli 2011, moeten overleggen. Inschrijvers die geen personeel onderworpen aan de bovengenoemde wet tewerkstellen, moeten vastgehecht aan hun offerte een verklaring overleggen die is afgegeven door een officiële organisatie in hun land met bevoegdheid in aangelegenheden de sociale zekerheid van de arbeiders rakende. Zodanige verklaring inzake sociale zekerheid is niet vereist indien het totale offertebedrag niet hoger is dan EUR, exclusief BTW (in dit geval is de aanbestedende instantie verplicht zelf navraag te doen naar de situatie van de inschrijver). Daarnaast dienen inschrijvers een verklaring te overleggen waaruit blijkt dat aan alle beroepsmatige belastingverplichtingen is voldaan. 4.2 Selectiecriteria Inschrijvers worden beoordeeld aan de hand van de hieronder uiteengezette selectiecriteria. Alleen offertes van inschrijvers die voldoen aan de selectiecriteria worden in overweging genomen voor deelneming in de vergelijking van de offertes ten opzichte van de gunningscriteria als bladzijde 7/19

8 opgenomen in Paragraaf B.5 van deze Bijzondere Specificaties, aangezien deze offertes voldoen aan de administratieve en technische vereisten. (a) Betreffende de financiële middelen van de inschrijver Deze financiële draagkracht wordt beoordeeld aan de hand van de goedgekeurde jaarrekeningen voor de afgelopen drie jaar ingediend bij de Belgische Nationale Bank. Bedrijven die niet zijn ingeschreven in België worden beoordeeld aan de hand van hun goedgekeurde jaarrekeningen voor de afgelopen drie jaar gevoegd bij hun offerte of een document waaruit de activa en passiva van het bedrijf blijken. (b) Betreffende de technische capaciteiten van de inschrijver De kandidaat-leveranciers moeten minimal 5 jaren van ervaring aantonen voor de gevraagde resultaatsgebieden waarvoor wordt geoffreerd. Inschrijvers worden verzocht hun technische bekwaamheid te verantwoorden door de volgende informatie te voegen bij hun offerte: Eerste criterium betreffende de bekwaamheid van de inschrijver Betreffende de technische bekwaamheid van de inschrijver, dient de persoon of instantie gedetailleerde curriculum vitae bij te voegen van mensen die zullen betrokken worden bij de opdracht waarin kennis en ervaring met de gevraagde resultaatsgebieden duidelijk worden aangetoond; Tweede criterium betreffende de bekwaamheid van de inschrijver Een lijst die de onderstaande informatie weergeeft, overeenkomstig het navolgende kader, voor elk traject van capaciteitsopbouw verricht gedurende de afgelopen drie jaar of die momenteel wordt verricht door de inschrijver: De titel van het capaciteitsopbouwtraject Het totaal aantal dagen besteed aan de werkzaamheden Het totaal aantal dagen besteed aan veldwerk 4.3 Wettigheid van de offerte Offertes zullen worden onderzocht op hun wettigheid. Rechtsongeldige offertes worden uitgesloten. Alleen rechtsgeldige offertes komen in aanmerking voor vergelijking met de gunningscriteria. 5. Gunningscriteria Teneinde de beste offerte te kiezen, worden de geselecteerde rechtsgeldige offertes getoetst aan een reeks gunningscriteria, als hierna opgenomen. Deze criteria worden gewogen om een definitieve rangschikking te verkrijgen. 5.1 Lijst van gunningscriteria De gunningscriteria, in dalende volgorde van belangrijkheid, zijn de volgende: 1. Kwaliteit van het voorstel (60%) a) Relevantie van de expertise rond de resultaatsgebieden voor de opdracht (30%); b) De onderbouwing van het voorgestelde plan van aanpak vanuit de onderliggende visie op capaciteitsopbouw binnen het resultaatsgebied (20%); c) De kracht van de argumentatie aangegeven in de motivatiebrief (10%). bladzijde 8/19

9 2. De prijs (40%) 5.2 Eindscore 1. Kwaliteit van het voorstel 60% Het eerste gunningscriterium wordt geëvalueerd op basis van drie subcriteria: 30% (relevantie), 20% (onderbouwing), 10% (motivatie). De score voor elk subcriterium van kwaliteit wordt berekend als volgt: uitstekend-goed-voldoende-onvoldoende. Deze beoordelingen worden respectievelijk gekwantificeerd als 100%, 75%, 50% en 0%. De scores voor de 3 subcriteria worden vervolgens samengeteld. De methodologische hoofdpunten voor het eerste gunningscriterium en zijn drie subcriteria worden uitgelegd in de omschrijving van de opdracht. De inschrijver dient in zijn technische offerte de methode te omschrijven die hij wil gebruiken om de resultaten te bereiken. De inschrijver dient een gedetailleerde curriculum vitae waaruit de technische bekwaamheden van de consultant blijken, bij te voegen. De opdracht wordt niet gegund aan een inschrijver (of wordt geannuleerd indien reeds gegund) indien een of meer van de voorgestelde consultants niet beschikbaar is om welke reden ook. De inschrijver dient bij zijn offerte te voegen alle andere informatie die nuttig kan zijn bij het beoordelen van zijn offerte, overeenkomstig het eerste gunningscriterium. De berekening geschiedt als volgt: - Voor relevantie: [30 (het percentage toegekend voor relevantie) /100]*de toegekende beoordeling (100, 75, 50 of 0) - Voor onderbouwing: [20 (het percentage toegekend voor ervaring trainers) /100]* de toegekende beoordeling (100, 75, 50 of 0) - Voor motivatie: [10 (het percentage toegekend voor actieplan) /100]* de toegekende beoordeling (100, 75, 50 of 0) 2. De prijs 40% Het prijscriterium wordt berekend als volgt: - Het laagste voorstel krijgt 100%: 40 punten - De berekening geschiedt als volgt: 40* (prijs van het laagste voorstel /prijs van voorstel) Alle scores voor beide gunningscriteria worden opgeteld en de taak wordt opgedragen aan de deelnemer met de hoogste eindscore. 6. Monitoring en aanvaarding van verrichte diensten Tijdens hun uitvoering zullen de diensten nauw gevolgd worden door een stuurgroep bestaande uit de lijncoördinatoren van IR2 van Progress. De stuurgroep is ook verantwoordelijk voor de definitieve goedkeuring van de verleende diensten. Verwacht wordt dat na elke missie tijdens de uitvoering van de opdracht een verslag wordt opgemaakt van de missie dat is ondertekend door de uitvoerder van de missie. bladzijde 9/19

10 7. Uitvoering van de dienst 7.1 Perioden en bepalingen De diensten moeten worden verricht binnen 14 maanden na de dag volgend op de dag waarop de inschrijver de kennisgeving heeft ontvangen van de gunning van de opdracht. De exacte datum van kennisgeving van de opdracht wordt overeengekomen tussen de beherende functionaris en de dienstverlener. Het origineel exemplaar van het indieningsformulier, hierna genoemd de kooporder, naar behoren medeondertekend door de aanbestedende instantie, wordt naar de dienstverlener verstuurd per post. In elk geval, vorderingen betrekking hebbend op de kooporder zijn slechts geldig indien aangemeld binnen 15 kalenderdagen vanaf de eerste dag na de dag waarop de dienstverlener de kooporder heeft ontvangen. 7.2 Plaatsen waar de diensten moeten worden verricht en formaliteiten (a) Plaatsen waar de diensten verricht moeten worden De diensten worden verricht in Suriname. Kandidaat-inschrijvers hebben het recht de plaats waar de diensten verleend moeten worden te inspecteren. Te dien einde, moeten ze contact opnemen met de vertegenwoordiger van de aanbestedende instantie die ze zal informeren. (b) Beoordeling van de verrichte diensten Indien onregelmatigheden worden waargenomen tijdens de uitvoering van de diensten, zal de succesvolle inschrijver onmiddellijk daarvan in kennis worden gesteld per fax of , met bevestiging achteraf per aangetekende brief. De succesvolle inschrijver is verplicht diensten die niet aan de nalevingsvereisten voldoen opnieuw aan te vangen. Wanneer de diensten zijn verricht, worden de norm en de naleving van de verrichte diensten beoordeeld. Hiervan wordt een beoordelingsverslag opgesteld, waarvan een origineel exemplaar zal worden verstrekt aan de dienstverlener. Diensten die niet zijn verricht op een wijze die correct is of beantwoordt aan de nalevingsvereisten, moeten opnieuw worden verricht. 8. Facturering en betaling van diensten Prijzen (+21% BTW voor Belgische dienstverleners) worden bij aanbieding van de facturen betaald als volgt: - Eerste termijn: 15% 15 dagen vóór de organisatie van de dienst - Tweede termijn: 20% binnen dertig dagen na voltooiing van de eerste missie - Derde termijn: 20% binnen dertig dagen na voltooiing van de tweede missie - Vierde termijn: 20% binnen dertig dagen na voltooiing van de derde missie - Vijfde termijn: 25% na ontvangst van het eindverslag De dienstverlener dient de facturen te sturen naar het onderstaand adres: VVOB Suriname Ter attentie van Nico Vromant Programma Manager VVOB Suriname Postbus Commewijnestraat 41 Paramaribo Suriname bladzijde 10/19

11 Alleen diensten die correct zijn verricht, mogen gefactureerd worden. Betaling zal geschieden binnen 50 kalenderdagen na ontvangst van de factuur, op voorwaarde dat de aanbestedende instantie, binnen de voorziene periode, in het bezit is gesteld van alle andere eventueel gevraagde documenten. Facturen moeten zijn uitgedrukt Euro. 9. Onderaannemers Uitbesteding is niet toegestaan. 10. Bijzondere toezeggingen van de dienstverlener Alle resultaten en rapporten opgemaakt door de dienstverlener tijdens de uitvoering van deze opdracht zijn eigendom van de aanbestedende instantie en mogen niet worden gepubliceerd of bekendgemaakt aan derden zonder haar schriftelijke toestemming daartoe. De dienstverlener en zijn werknemers zijn verbonden door een discretieplicht met betrekking tot de informatie die ze ter kennis komt tijdens de uitvoering van de opdracht. Deze informatie mag onder geen enkele omstandigheid worden bekendgemaakt aan derden zonder de schriftelijke toestemming van de aanbestedende instantie. De dienstverlener mag evenwel naar de opdracht verwijzen bij wijze van referentie. De dienstverlener moet op zich nemen te waarborgen dat de opdracht wordt uitgevoerd door de mensen genoemd in de offerte, uitgezonderd in geval van force majeure. De genoemde mensen of hun vervangers worden allen geacht effectief te participeren in de uitvoering van de opdracht. Iedere vervanger dient door de aanbestedende instantie te worden erkend. 11. Geschillen Elk geschil betreffende de uitvoering van deze opdracht zal uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechtbanken in het arrondissement Brussel. De werktaal is Frans of Nederlands. De aanbestedende instantie zal in geen geval aansprakelijk zijn voor letsel aan personen of schade aan eigendommen direct of indirect toegebracht door de voor de uitvoering van deze opdracht noodzakelijke werkzaamheden. De dienstverlener zal de aanbestedende instantie vrijwaren tegen elke actie tot schadevergoeding ingesteld door derden in dit verband. 12. Boeten voor laattijdige verrichting van diensten Niettegenstaande artikel 75 van de bijlage bij het KB van 26 september 1996, is de boete voor te late levering van diensten gesteld op 0,5% per kalenderdag met een maximum van 10% van het totaal voor de geleverde diensten. Een vrijstelling wordt gegeven voor het bepaalde in artikel 75 betreffende boeten voor te late levering van diensten vanwege het aanmerkelijk ongemak voor VVOB vzw dat zou zijn veroorzaakt door de te late verrichting van diensten. bladzijde 11/19

12 13. Intellectuele eigendomsrechten De dienstverlener zal alle, direct of indirect uit de diensten voortvloeiende, intellectuele eigendomsrechten, uitgezonderd de morele rechten, die kunnen ontstaan tijdens de duur en binnen het gebied van de uitvoering van deze opdracht en behoren tot de normale werkzaamheden van de aanbestedende instantie, met ingang van de aanvang hiervan, uitsluitend en definitief overdragen aan de aanbestedende instantie, in de ruimste zin, met name voor alle methoden en wijzen van gebruik, voor de volledige duur van de bescherming en voor de hele wereld. Alleen de aanbestedende instantie is bevoegd te bepalen of en wanneer het werk zal worden gebruikt. Werken die niet gebruikt worden, blijven evenwel het exclusieve eigendom van de aanbestedende instantie. Alleen de aanbestedende instantie is bevoegd de nodige formaliteiten te vervullen voor het verkrijgen van juridische en feitelijke bescherming met betrekking tot het werk. bladzijde 12/19

13 C. TECHNISCHE BEPALINGEN 1. Presentatie van VVOB Algemene informatie De Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand (VVOB) is opgericht in 1981 als een organisatie zonder winstoogmerk. Het motto van VVOB Onderwijs voor Ontwikkeling weerspiegelt haar algemene doelstelling: bijdragen aan armoedebestrijding en aan een rechtvaardigere wereld met meer mogelijkheden voor allen. Het hoofddoel van de organisatie is duurzaam verbeteren van de kwaliteit, doeltreffendheid en doelmatigheid van onderwijs en training in ontwikkelingslanden. VVOB is momenteel actief en heeft goed opgezette strategische en operationele partnerschappen in negen landen: DR Congo, Kenia, Rwanda, Zambia, Zimbabwe, Cambodja, Vietnam, Ecuador en Suriname. De jaarlijkse begroting van VVOB voor elk landenprogramma varieert tussen en VVOB heeft over de gehele wereld meer dan 140 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in Brussel, met lokale kantoren in tien landen. Namens de Federale Belgische en Vlaamse overheden, werkt VVOB op diverse manieren samen met andere overheids- en niet-gouvernementele organisaties, zowel nationaal als internationaal: essentiële Belgische overheidsinstanties, waaronder inbegrepen DGD, BTC en het Vlaamse Departement van Onderwijs; de overheden van DR Congo, Kenia, Rwanda, Zuid-Afrika, Zambia, Zimbabwe, Cambodja, Vietnam, Ecuador en Suriname; regionale en lokale onderwijsautoriteiten, zoals pedagogische diensten, lerarenopleidingen en instituten voor kwaliteitsondersteuning; en internationale ontwikkelingsagentschappen, zoals UNICEF, UNESCO, IRC, JICA en ADB. In Vlaanderen geeft VVOB uitvoering aan een programma voor het koppelen van Vlaamse scholen en scholen in ontwikkelingslanden (www.scholenbanden.be). Visie Als een creatieve Vlaamse samenwerkingspartner streven we naar een duurzame wereld met gelijke kansen. Binnen het grotere raamwerk van armoedebestrijding dragen wij bij aan het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs en training in ontwikkelingslanden. Met deze brug naar het Zuiden, verhogen wij de maatschappelijke basis in Vlaanderen voor grotere solidariteit in onze samenleving. Missie Op basis van strategische partnerschapen werken we resultaatgericht op mesoniveau aan: duurzame oplossingen voor kwesties op het gebied van onderwijs en training in het kader van lokale beleidsplannen in ontwikkelingslanden en een sterkere solidariteit tussen Vlaanderen en ontwikkelingslanden. Om dit te bereiken, ondersteunen we programma s voor lokale capaciteitsopbouw door middel van een evenwichtig aanbod van middelen, diensten, netwerken en uitwisseling. Onze fundamentele bevoegdheden Technische bijstand Wij bieden technische bijstand aan onze partners in de onderwijssector. Onze teams die bestaan uit lokale en geëmigreerde deskundigen, verstrekken bijstand op de middellange en lange termijn. Deze onderwijs- en ontwikkelingsdeskundigen zijn professioneel ervaren en sociaal geëngageerde specialisten die zich voornamelijk bezig houden met trainen, coachen, faciliteren en plannen. De bladzijde 13/19

14 teams worden ondersteund door partnerschappen met lokale en Vlaamse instituten die kortetermijndeskundigheid bieden op het gebied van onderwijs en ontwikkeling. Capaciteitsopbouw We concentreren ons op institutionele capaciteitsopbouw van onze strategische en operationele partners. Dit versterkt hun capaciteit voor het effectief en efficiënt benutten van de middelen om hun doelen te bereiken. Onze activiteiten zijn in lijn met de beleidsplannen en de noden van de directe en indirecte doelgroepen in onze partnerlanden. We richten ons steeds meer op het initiëren, begeleiden en faciliteren van processen van verandering en institutionele versterking, gebaseerd op eigendom en partnerschap. De brug slaan tussen macro-, meso- en microniveau We spreken van macro, meso en micro als niveaus van beleid en instituten die de kwaliteit van het onderwijs beheren en beïnvloeden. Daar de grootte en het mandaat van onze organisatie de mogelijkheid bieden voor samenwerking met zowel overheidsinstanties als niet-gouvernementele organisaties, zijn onze interventies hoofdzakelijk geconcentreerd op het mesoniveau (partnerschappen op niveau van subsectoren, zoals met lerarenopleidingen en/of gefocust op het provinciaal niveau, enz.). Vanuit deze positie zijn we in staat het beleid op het macroniveau in overeenstemming te brengen met de noden en omstandigheden op het microniveau, waar de uitvoering geschiedt. Het op één lijn brengen met lokale beleidslijnen en de harmonisatie met andere donoren door middel van partnerschappen, waarborgt de relevantie van onze interventies. Micro Niveau van uitvoering (bijv. basisscholen en middelbare scholen) Meso Sub-sectorniveau en regionaal niveau (bijv. provinciaal departement van het Ministerie van Onderwijs, instituten voor de opleiding van leraren) Macro Nationaal beleidsniveau (bijv. Ministerie van Onderwijs) 2. Toepassingsgebied van het Progress Programma in Suriname Progress, het Programma Effectievere Scholen Suriname, is een samenwerkingsprogramma tussen het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV) en de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand (VVOB). Het programma werkt aan een effectiever onderwijssysteem in Suriname. Het programma heeft de volgende zeven intermediaire resultaten (IR): IR1 De afdelingen Inspectie en Begeleiding binnen het MINOV zijn beter gevormd en beter uitgerust om het basisonderwijs kwaliteitsvol te ondersteunen en te borgen IR2 Pedagogische instituten hebben verdere inhoud en vorm gegeven aan een kwaliteitsopleiding voor leerkrachten in het basisonderwijs IR3 Een duurzaam systeem van professionalisering van onderwijspersoneel is geïmplementeerd. IR4 De MINOV-afdeling Onderzoek en Planning heeft het MINOV-beleid en het onderwijsveld tijdig van accurate data over het Surinaams Onderwijs voorzien IR5 De Nucleuscentra van Brokopondo en Marowijne zijn beter gevormd om het onderwijs in het binnenland kwaliteitsvol te ondersteunen IR6 Managementcapaciteit MINOV is versterkt IR7 Het PROGRESS programma wordt in staat gesteld efficiënt, effectief, relevant en duurzaam te blijven via het ontwikkelen van organisatiepraktijken die focussen op (1) leren, en (2) verantwoordelijkheid afleggen door PROGRESS partners. bladzijde 14/19

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215

Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 Bijzonder bestek S&L/AO/386/2014 1/215 BESTEK: OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR HET ONDERHOUD VAN DE APPLICATIES VAN DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT (FOD Financiën). Publicatie op europees niveau

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur

Nadere informatie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie

BESTEK NR. 2013/TVA/Prijzenstudie Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Tom Van Landeghem (NL) tel.: +32 (0)2 226 89 40 e-mail: tom.van.landeghem@bipt.be BESTEK

Nadere informatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie

Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie departement Mobiliteit en Openbare Werken Ontwerp van een portaalsite ter ondersteuning van crisiscommunicatie bij hoogwatersituatie ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Openingszitting offertes Woensdag 21 september

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen

Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Bestek AGIV-ICT/2010/0701 Opdracht voor aanneming van diensten Raamcontract ICT-diensten voor Microsoft consultancy en overige profielen Europese bekendmaking Algemene offerteaanvraag De verzending van

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS.

BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS. Onderhandelingsprocedures met bekendmaking/bladzijde 1/35 van het bestek Federaal Instituut voor duurzame ontwikkeling Hertogstraat 4, 1000 Brussel Contact: Hamida.Idrissi@IFDD.fed.be BESTEK nr. MP-OO/FIDO/2015/7

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

Voor de verwerving van een on premise service management systeem

Voor de verwerving van een on premise service management systeem Selectieleidraad Voor de verwerving van een on premise service management systeem Aanbestedingsprocedure: niet-openbare procedure Projectnaam PRJ2019 TenderNed-nummer 351981909 Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52

bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 bestek concessie van diensten DGFB/JN/13.52 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. DGFB/JN/13.52 Uitbating van een campusshop op de campus Schoonmeersen Plaats van uitvoering: Campus Schoonmeersen, gebouw D, Valentin

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie

Beschrijvend Document. Openbare Europese aanbesteding. Mobiele en vaste telefonie Beschrijvend Document Openbare Europese aanbesteding Mobiele en vaste telefonie Opgesteld door: IBN Versie: 12.0 Datum: vrijdag 7 november 2014woensdag 26 november 2014 Inhoud Begrippen... 3 Voorwoord...

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie